Procedură : 2008/0018(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0441/2008

Texte depuse :

A6-0441/2008

Dezbateri :

PV 15/12/2008 - 16
CRE 15/12/2008 - 16

Voturi :

PV 18/12/2008 - 6.11
CRE 18/12/2008 - 6.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0626

RAPORT     ***I
PDF 597kWORD 1694k
12.11.2008
PE 407.804v01-00 A6-0441/2008

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare pentru aviz: Marianne Thyssen

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0009),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0039/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0441/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Directiva 88/378/CEE se bazează pe principiile noii abordări, stabilite prin Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice și a standardelor. Prin urmare, directiva stabilește numai cerințele esențiale de siguranță cu privire la jucării, în timp ce detaliile tehnice sunt adoptate de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN) și Comitetul european de standardizare electrotehnică (CENELEC), în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice. Conformitatea cu standardele armonizate astfel stabilite, al căror număr de referință este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, oferă prezumția de conformitate cu cerințele Directivei 88/378/CEE. Experiența a demonstrat faptul că aceste principii de bază funcționează bine în sectorul jucăriilor și ar trebui menținute.

(2) Directiva 88/378/CEE se bazează pe principiile noii abordări, stabilite prin Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice și a standardelor. Prin urmare, directiva stabilește cerințele esențiale de siguranță cu privire la jucării, inclusiv cerințele specifice de siguranță privind proprietățile fizice și mecanice, inflamabilitate, proprietățile chimice, electrice, igiena și radioactivitatea. Detaliile tehnice sunt adoptate de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN) și Comitetul european de standardizare electrotehnică (CENELEC), în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice. Conformitatea cu standardele armonizate astfel stabilite, al căror număr de referință este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, oferă prezumția de conformitate cu cerințele Directivei 88/378/CEE.

Justificare

Cerințele de siguranță fundamentale includ atât cerințele menționate la articolul 9 din directivă, cât și cerințele de siguranță specifice menționate în anexa II. De asemenea, având în vedere problemele recente din sectorul jucăriilor, este dificil să se afirme că situația este una pozitivă.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Un alt obiectiv important al noului sistem care urmează să fie creat prin prezenta directivă este încurajarea, iar în anumite cazuri garantarea, înlocuirii substanțelor și materialelor periculoase utilizate în jucării cu substanțe sau tehnologii mai puțin periculoase, în cazurile în care există alternative potrivite din punct de vedere economic și viabile din punct de vedere tehnic.

Justificare

Acest amendament reprezintă o adaptare la regulamentul REACH [considerentul (12)].

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3b)Principiul precauției este un principiu de drept comunitar conținut în jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene și specificat în Comunicarea Comisiei din 2 februarie 2000 privind principiul precauției (COM(2000)0001).

Justificare

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Toți agenții economici care intervin în lanțul de furnizare și distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că desfac pe piață numai jucării care sunt în conformitate cu legislația aplicabilă. Prezenta directivă prevede o distribuire clară și proporționată a obligațiilor care corespund rolului respectiv al fiecărui agent implicat în procesul de furnizare și distribuție.

(8) Toți agenții economici care intervin în lanțul de furnizare și distribuție ar trebui să acționeze cu toată responsabilitatea și vigilența necesare pentru a garanta că, în condițiile unei utilizări normale și previzibile în mod rezonabil, jucăriile introduse pe piață nu au efecte periculoase pentru siguranța și sănătatea copiilor. Agenții economici ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că desfac pe piață numai jucării care sunt în conformitate cu legislația aplicabilă. Prezenta directivă prevede o distribuire clară și proporționată a obligațiilor care corespund rolului respectiv al fiecărui agent implicat în procesul de furnizare și distribuție.

Justificare

Doar simpla mențiune că agenții economici ar trebui să ia măsurile necesare nu este suficientă. Trebuie, de asemenea, menționat în mod clar că aceștia sunt ținuți responsabili. Așadar, în vederea garantării siguranței și sănătății copiilor, este necesar să se țină seama de diferitele utilizări ale jucăriilor.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a asigura protejarea copiilor de riscurile recent descoperite, este necesară, de asemenea, adoptarea unor noi cerințe esențiale de siguranță. Este necesară, în special, completarea și actualizarea dispozițiilor privind substanțele chimice din jucării. Este necesar ca dispozițiile respective să specifice că jucăriile trebuie să respecte legislația generală privind substanțele chimice, în special Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. Cu toate acestea, dispozițiile menționate ar trebui adaptate la nevoile speciale ale copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil de consumatori. Prin urmare, noile restricții privind substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în conformitate cu Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, precum și restricțiile privind parfumurile din jucării, ar trebui prevăzute ținând cont de riscurile deosebite pe care substanțele respective le pot prezenta pentru sănătatea umană. Valorile limită specifice stabilite în Directiva 88/378/CEE pentru anumite substanțe ar trebui actualizate pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice.

(16) Pentru a asigura protejarea la un nivel ridicat a copiilor și a mediului împotriva riscurilor, ar trebui să li se acorde o atenție specială substanțelor periculoase, îndeosebi CMR și elementelor și substanțelor alergenice. Este necesară, de asemenea, adoptarea unor noi cerințe esențiale de siguranță. Este necesară, în special, completarea și actualizarea dispozițiilor privind substanțele chimice din jucării. Este necesar ca dispozițiile respective să specifice că jucăriile trebuie să respecte legislația generală privind substanțele chimice, în special Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. Cu toate acestea, dispozițiile menționate ar trebui adaptate la nevoile speciale ale copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil de consumatori. Prin urmare, noile restricții privind substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în conformitate cu Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, precum și restricțiile privind parfumurile din jucării, ar trebui prevăzute ținând cont de riscurile deosebite pe care substanțele respective le pot prezenta pentru sănătatea umană. Valorile limită specifice stabilite în Directiva 88/378/CEE pentru anumite substanțe ar trebui actualizate pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice.

Justificare

Acest amendament evidențiază importanța abordării substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită. Acest amendament reprezintă o adaptare de la regulamentul REACH [considerentul (69)].

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Cerințele generale și specifice ale prezentei directive aplicabile substanțelor chimice ar trebui să vizeze protejarea sănătății copiilor de substanțele periculoase din jucării, în timp ce preocupările legate de protecția mediului ridicate de jucării sunt abordate în legislația de mediu orizontală care se aplică și jucăriilor, în special în Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile, în Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, în Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, în Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și în Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE.

(17) Cerințele generale și specifice ale prezentei directive aplicabile substanțelor chimice ar trebui să vizeze protejarea sănătății copiilor de substanțele periculoase din jucării, în timp ce preocupările legate de protecția mediului ridicate de jucării sunt abordate în legislația de mediu care se aplică jucăriilor electrice și electronice, în Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice și în Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. În plus, aspectele de mediu privind deșeurile sunt reglementate de Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile, aspectele referitoare la ambalaje sunt reglementate de Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și cele privind bateriile și acumulatorii de Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE.

Justificare

Textul actual lasă impresia că motivele de îngrijorare privind protecția mediului sunt luate în considerare în mod clar în cazul tuturor jucăriilor; însă acesta se referă numai la jucăriile electrice și electronice. Legislația orizontală nu se aplică explicit jucăriilor și nu trebuie grupată împreună cu directivele privind EEE (echipamentele electrice și electronice) și DEEE (deșeurile de echipamente electrice și electronice).

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17a) Jucăriile, componentele acestora sau ambalajele despre care se consideră în mod rezonabil că pot ajunge în contact cu produse alimentare ar trebui să fie conforme dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Justificare

Este necesar să se precizeze că legislația privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare se poate aplica jucăriilor, de ex. serviciilor de cafea/ceai de jucărie, în cazul cărora se poate presupune că vor intra în contact cu produse alimentare. Această mențiune este necesară întrucât nu a fost clar prevăzută, până în prezent, în toate statele membre UE.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create jucării care prezintă pericole care nu sunt reglementate printr-o anumită cerință de siguranță prevăzută în prezenta directivă, este necesară stabilirea unei cerințe generale de siguranță ca temei juridic pentru orice măsură luată împotriva acestor jucării. În acest sens, siguranța jucăriilor ar trebui determinată în funcție de la modul de utilizare pentru care este destinat produsul și luându-se în considerare și utilizarea previzibilă a acesteia, dat fiind comportamentul copiilor care, în mod normal, nu dovedesc același grad de precauție proprie utilizatorului adult.

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create jucării care prezintă pericole care nu sunt reglementate printr-o anumită cerință de siguranță prevăzută în prezenta directivă, este necesară stabilirea unei cerințe generale de siguranță ca temei juridic pentru orice măsură luată împotriva acestor jucării. În acest sens, siguranța jucăriilor ar trebui determinată în funcție de la modul de utilizare pentru care este destinat produsul și luându-se în considerare și utilizarea previzibilă a acesteia, dat fiind comportamentul copiilor care, în mod normal, nu dovedesc același grad de precauție proprie utilizatorului adult. În cazul în care dovezile științifice nu permit această evaluare, statele membre, îndeosebi prin intermediul autorităților lor competente, ar trebui să aplice principiul precauției.

Justificare

Deși trebuie avută în vedere orice posibilă utilizare de către un copil a unei jucării, la evaluarea gradului de siguranță a acesteia, totuși pot fi exceptate acele întrebuințări pe care un copil nu le poate da respectivei jucării, dată fiind vârsta sa sau stadiul său de dezvoltare fizică sau intelectuală.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Marcajul CE, care atestă conformitatea unei jucării, reprezintă consecința vizibilă a unui întreg proces care cuprinde evaluarea conformității în sensul larg. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să stabilească principiile generale care reglementează utilizarea marcajului CE și normele de aplicare ale acestuia.

(21) Marcajul CE, care indică conformitatea unei jucării, reprezintă consecința vizibilă a unui întreg proces care cuprinde evaluarea conformității în sensul larg. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să stabilească normele de aplicare ale acestuia pe jucării.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Este foarte important să se clarifice atât pentru producători, cât și pentru utilizatori că prin aplicarea marcajului CE pe jucărie, producătorul declară că produsul este conform cu toate cerințele aplicabile și că își asumă întreaga responsabilitate cu privire la acesta.

(22) Este foarte important ca producătorii să înțeleagă că, prin aplicarea marcajului CE pe jucărie, producătorul declară că produsul este conform cu toate cerințele aplicabile și că își asumă întreaga responsabilitate cu privire la acesta.

Justificare

Numai producătorul este responsabil cu privire la aplicarea marcajului CE. Acesta trebuie să fie conștient că prin utilizarea marcajului CE, care atestă respectarea unor condiții stricte, este angajată întreaga sa responsabilitate și că orice abuz poate fi sancționat.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Deoarece obiectivele acțiunii propuse, și anume asigurarea unui nivel înalt de siguranță a jucăriilor garantând, în același timp, funcționarea pieței interne prin stabilirea unor cerințe de siguranță armonizate pentru jucării și a unor cerințe minime pentru supravegherea pieței, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre și, în consecință, date fiind dimensiunile și efectele, acestea pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la acest articol, prezenta directivă nu depășește cadrul necesar pentru a îndeplini aceste obiective,

(34) Deoarece obiectivele prezentei directive, și anume asigurarea unui nivel înalt de siguranță a jucăriilor pentru a garanta siguranța și sănătatea copiilor și, în același timp, funcționarea pieței interne prin stabilirea unor cerințe de siguranță armonizate pentru jucării și a unor cerințe minime pentru supravegherea pieței, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre și, în consecință, date fiind dimensiunile și efectele, acestea pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul menționat anterior, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective,

Justificare

Trebuie reamintit obiectivul principal al prezentei directive.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34a) Pentru a oferi producătorilor de jucării și agenților economici timp suficient de adaptare la noile cerințe, este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție de doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive, perioadă în care jucăriile care sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE pot fi introduse pe piață. În cazul cerințelor chimice, această perioadă ar trebui să fie de patru ani, pentru a se permite elaborarea standardelor armonizate care sunt necesare în vederea respectării cerințelor respective.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) Prezenta directivă se întemeiază pe principiul conform căruia producătorii, au obligația să garanteze că jucăriile și substanțele chimice pe care le conțin nu au efecte nocive sau toxice asupra sănătății copiilor, în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „desfacere pe piață” înseamnă livrarea unei jucării pentru distribuire, consum sau uz pe piața comunitară pe parcursul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit;

 

1. „desfacere pe piață” înseamnă livrarea unei jucării pentru distribuire, consum sau uz pe piața comunitară pe parcursul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit, în scop lucrativ sau nelucrativ;

Justificare

Furnizarea de jucării de către asociațiile nonprofit trebuie să fie de asemenea reglementată de prezenta directivă.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care proiectează și produce o jucărie sau pentru care se proiectează sau se produce o astfel de jucărie sub numele sau marca sa;

3. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce o jucărie sau pentru care se proiectează sau se produce o jucărie, și care comercializează acea jucărie sub numele sau marca sa;

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3a. „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate care a primit un mandat scris din partea unui producător prin care este autorizată să îndeplinească în numele său sarcini specifice;

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, care introduce o jucărie pe piață;

4. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care desface o jucărie pe piață;

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. „standard armonizat” înseamnă standardul adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva nr. 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului în conformitate cu articolul 6 din Directiva nr. 98/34/CE;

7. „standard armonizat” înseamnă standardul adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva nr. 98/34/CE în temeiul unei cereri din partea Comisiei în conformitate cu articolul 6 din directiva menționată;

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7a. „legislația comunitară de armonizare” înseamnă orice legislație comunitară prin care se armonizează condițiile de comercializare a produselor;

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10a. „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv calibrări, testări, certificări și inspecții;

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 10b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10b. „organism național de acreditare” are semnificația care i s-a atribuit prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor1.

___________

1 JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11a. „joc de masă olfactiv” înseamnă un joc al cărui scop este învățarea recunoașterii a diferite mirosuri sau arome;

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 11b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11b. „trusă cosmetică” înseamnă o jucărie al cărei scop este să ajute copilul să învețe să realizeze produse precum parfumuri, săpunuri, creme, șampoane, spume de baie, glossuri, rujuri, farduri, pastă de dinți și balsamuri, care pot conține parfumuri sau uleiuri esențiale;

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 11c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11c. „joc gustativ” înseamnă un joc care poate implica utilizarea unor ingrediente alimentare precum dulciuri, lichide, pudre și arome, pentru a permite copiilor să obțină dulciuri sau să realizeze alte rețete culinare;

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13. „vătămare” înseamnă rănire fizică sau efect nefast pentru sănătate;

13. „vătămare” înseamnă rănire fizică sau orice alt efect nefast pentru sănătate, inclusiv efectele pe termen lung asupra sănătății;

Justificare

Această formulare are rolul de a clarifica faptul că termenul de „efect nefast pentru sănătate” include și efectele pe termen lung asupra sănătății, cum ar fi efectele cancerigene sau tulburările endocrine.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15a. „destinat uzului ...” înseamnă că un părinte sau tutore poate considera în mod rezonabil că o anumită jucărie a fost destinată uzului copiilor din categoria de vârstă indicată. Plasarea unui avertisment pe un anumit produs, menționând faptul că acesta nu este destinat uzului unei anumite categorii de vârstă, nu înseamnă implicit că respectivul produs devine conform cu cerințele de siguranță din prezenta directivă.

Justificare

Studiile au demonstrat că avertismentele prezente pe jucării nu sunt un mijloc de eficient de asigurare a unor cerințe minime de siguranță. Mai ales jucăriile ce pot fi considerate în mod rezonabil ca destinate uzului copilului mic trebuie să corespundă unor cerințe stricte, cum ar fi testul de siguranță pentru componente mici. Formulările precum „destinat în mod expres uzului copiilor mai mici de x luni” în prezenta directivă ar trebui definite, pentru a preveni abuzul.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Producătorii trebuie să se asigure că jucăriile lor sunt proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 9 și în anexa II.

(1) Când își plasează jucăriile pe piață, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 9 și în anexa II.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea jucăriei cu cerințele aplicabile printr-o astfel de procedură, producătorii întocmesc o declarație CE de conformitate astfel cum se prevede la articolul 14 și aplică marcajul de conformitate prevăzut la articolul 16 alineatul (1).

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unei jucării cu cerințele aplicabile prin acea procedură, producătorii întocmesc o declarație CE de conformitate astfel cum se prevede la articolul 14 și aplică marcajul de conformitate în conformitate cu articolele 15 și 16.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Producătorii se asigură că procedurile în vigoare garantează conformitatea continuă a producției în serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile produsului și modificările standardelor armonizate la care se face trimitere pentru stabilirea conformității unei jucării, se iau în considerare în mod corespunzător.

(4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile produsului și modificările standardelor armonizate la care se face trimitere pentru declararea conformității unei jucării se iau în considerare în mod corespunzător.

Producătorii, după caz, testează prin eșantioane jucăriile comercializate, investigând și, dacă este cazul, menținând un registru de plângeri și informează distribuitorii privind această monitorizare.

Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de o jucărie, producătorii, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, testează prin eșantionare jucăriile comercializate, investighează și, dacă este cazul, țin un registru de plângeri, jucării neconforme și rechemări de jucării și informează distribuitorii privind orice astfel de monitorizare.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Producătorii indică pe jucărie numele lor și adresa la care pot fi contactați sau, în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, producătorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.

(6) Producătorii indică pe jucărie numele lor, denumirea sau marca lor comercială înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, producătorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a) Producătorii se asigură că jucăria este însoțită de instrucțiuni și de informații privind siguranța într-un limbaj ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, în condițiile stabilite de statul membru în cauză.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piață nu este în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă, iau măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie conformă acesteia sau o retrag de pe piață și o recheamă de la utilizatorii finali, după caz. Aceștia informează imediat autoritățile naționale din statele membre atunci când au desfăcut pe piață o astfel de jucărie, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.

(7) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piață nu este în conformitate cu legislația comunitară de armonizare aplicabilă, iau imediat măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie conformă acesteia, să fie retrasă sau rechemată, după caz. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au desfăcut pe piață jucăria, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată. Producătorii suspendă fără întârziere introducerea pe piață a respectivei jucării până în momentul în care aceasta devine conformă cu legislația comunitară aplicabilă.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Producătorii, la cererea autorităților naționale competente, furnizează toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei. Aceștia cooperează cu aceste autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piață.

(8) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei, într-un limbaj ușor de înțeles de acea autoritate. Aceștia cooperează cu acea autoritate, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piață.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 4 – titlu și alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Reprezentanții autorizați

Obligațiile reprezentanților autorizați

(1) Producătorii pot numi printr-un mandat în scris orice persoană fizică sau juridică rezidentă în Comunitate, („reprezentantul autorizat”), să acționeze în numele lor pentru sarcini specifice cu privire la obligațiile producătorilor în temeiul prezentei directive.

(1) Un producător poate numi printr-un mandat în scris un reprezentant autorizat, în conformitate cu articolul 2 punctul 3a.

Justificare

În scopul consecvenței cu titlurile de la articolele 3 și 5. O definiție a „reprezentantului autorizat” a fost adăugată la articolul 2.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Obligațiile în temeiul articolului 3 alineatul (1) și întocmirea documentației tehnice nu pot face parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2) Obligațiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și întocmirea documentației tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care producătorul a numit un reprezentant autorizat, acesta din urmă îndeplinește cel puțin următoarele:

(3) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

(a) menține declarația CE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere pentru o perioadă de 10 ani;

(a) menține declarația CE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere pentru o perioadă de 10 ani;

(b) la cererea autorităților naționale competente, furnizează acestora toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei;

(b) în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării;

(c) cooperează cu autoritățile competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de jucăriile pentru care dețin un mandat.

(c) cooperează cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pentru care dețin un mandat.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care introduc o jucărie pe piață, importatorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele aplicabile.

(1) Importatorii introduc pe piața comunitară numai jucării conforme.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Înainte de introducerea unei jucării pe piață, importatorii verifică dacă procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător.

(2) Înainte de plasarea unei jucării pe piață, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător.

Aceștia verifică dacă producătorul a întocmit documentația tehnică, dacă jucăria poartă marcajul (marcajele) de conformitate impus(e), dacă aceasta este însoțită de documentele prevăzute și dacă producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 3 alineatele (5) și (6).

Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, jucăria poartă marcajul sau marcajele de conformitate impus(e), aceasta este însoțită de documentele prevăzute și producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 3 alineatele (5) și (6).

Atunci când un importator descoperă faptul că o jucărie nu respectă cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 9 și în anexa II, acesta poate să introducă jucăria pe piață doar după ce aceasta este în conformitate cu aceste cerințe.

 

Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 9 și în anexa II, acesta nu introduce jucăria pe piață până când aceasta nu este în conformitate. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în această privință.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Importatorii indică pe jucărie numele lor și adresa la care pot fi contactați iar în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, producătorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.

(3) Importatorii indică pe jucărie numele lor, denumirea sau marca lor comercială înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă aceste lucru nu este posibil, importatorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Importatorii se asigură că jucăria este însoțită de instrucțiuni și de informații privind siguranța într-un limbaj ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, în condițiile stabilite de statul membru în cauză.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de o jucărie, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, importatorii testează prin eșantionare jucăriile comercializate, investighează și, dacă este cazul, țin un registru de plângeri, jucării neconforme și rechemări de jucării și informează distribuitorii privind astfel de monitorizări.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Importatorii, care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piață nu este în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă iau măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie în conformitate cu aceasta sau o retrag de pe piață și o recheamă de la utilizatorii finali, după caz. Aceștia informează imediat despre acest lucru autoritățile naționale din statele membre atunci când au desfăcut pe piață o astfel de jucărie, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.

(5) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piață nu este în conformitate cu legislația comunitară de armonizare aplicabilă, iau imediat măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie în conformitate cu aceasta, să fie retrasă sau rechemată, după caz. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorii informează imediat despre acest lucru autoritățile naționale competente din statele membre în care au desfăcut pe piață jucăria, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Importatorii, la cererea autorităților naționale competente, furnizează toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei. Aceștia cooperează cu aceste autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piață.

(7) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării, într-un limbaj ușor de înțeles de acea autoritate. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piață.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Înainte de a desface o jucărie pe piață, distribuitorii verifică dacă jucăria poartă marcajul (marcajele) de conformitate impus(e) și dacă aceasta este însoțită de documentele necesare și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 3 alineatele (5) și (6) și articolul 5 alineatul (3) respectiv.

(2) Înainte de a desface o jucărie pe piață, distribuitorii verifică dacă jucăria poartă marcajul sau marcajele de conformitate impus(e), dacă aceasta este însoțită de documentele necesare și de instrucțiuni și informații privind siguranța, într-un limbaj ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care produsul este desfăcut pe piață, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 3 alineatele (5) și (6) și respectiv articolul 5 alineatul (3).

Atunci când un distribuitor descoperă faptul că o jucărie nu respectă cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 9 și în anexa II, acesta poate să desfacă jucăria pe piață doar după ce aceasta este în conformitate cu aceste cerințe. Distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens.

Atunci când un distribuitor consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 9 și în anexa II, acesta nu desface jucăria pe piață până când aceasta nu este în conformitate. Mai mult, atunci când produsul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Distribuitorii, care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piață nu este în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă iau măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie în conformitate cu aceasta sau o retrag de pe piață și o recheamă de la utilizatorii finali, după caz. Aceștia informează imediat despre acest lucru autoritățile naționale din statele membre atunci când au desfăcut pe piață o astfel de jucărie, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.

(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie desfăcută pe piață nu este în conformitate cu legislația comunitară de armonizare aplicabilă, se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie în conformitate cu aceasta, să fie retrasă sau rechemată, după caz. În plus, în cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorii informează imediat despre acest lucru autoritățile naționale competente din statele membre în care au desfăcut pe piață jucăria, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsură corectivă luată.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Distribuitorii, la cererea autorităților naționale competente, furnizează toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei. Aceștia cooperează cu aceste autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de jucăriile desfăcute pe piață.

(5) Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile desfăcute pe piață.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un importator sau un distribuitor, care introduce pe piață o jucărie sub numele sau marca sa, este supus obligațiilor care îi revin producătorului în temeiul articolului 3.

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor care îi revin producătorului în temeiul articolului 3 atunci când introduce pe piață o jucărie sub numele sau marca sa ori modifică o jucărie deja introdusă pe piață într-un mod care poate afecta conformitatea acesteia cu cerințele aplicabile.

Un importator sau un distribuitor, care modifică o jucărie într-un mod care poate afecta conformitatea acesteia cu cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 9 și în anexa II, este supus obligațiilor care îi revin producătorului în temeiul articolului 3 în sensul acestor modificări.

 

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenții economici trebuie să poată identifica următoarele:

Agenții economici identifică, la cererea autorităților de supraveghere a pieței, pentru o perioadă de 10 ani, următoarele:

(a) orice agent economic care le-a furnizat o jucărie;

(a) orice agent economic care le-a furnizat o jucărie;

(b) orice agent economic căruia i-au furnizat o jucărie.

(b) orice agent economic căruia i-au furnizat o jucărie.

Aceștia trebuie să dispună de sisteme și proceduri corespunzătoare, care permit ca aceste informații să fie disponibile autorităților de supraveghere a pieței, la cerere, pentru o perioadă de 10 ani.

 

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Abilitatea utilizatorilor și, dacă este cazul, a supraveghetorilor acestora trebuie luată în considerare, în special, în cazul jucăriilor care datorită funcției, dimensiunilor și caracteristicilor lor, sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni.

Abilitatea utilizatorilor și, dacă este cazul, a supraveghetorilor acestora trebuie luată în considerare, în special, în cazul jucăriilor care datorită funcției, dimensiunilor și caracteristicilor lor, sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni. Pentru categorii de jucării specifice pot fi stabilite alte limite de vârstă, în conformitate cu cerințele de siguranță din standardele armonizate menționate la articolul 12.

Justificare

Referința la o singură limită de vârstă nu este suficientă pentru a acoperi evoluția standardizării, în condițiile în care există deja o categorie pentru copiii care nu pot sta singuri așezați (între cinci și zece luni) și în care sunt în curs de discuție alte limite de vârstă (18 luni, spre exemplu) .

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Etichetele aplicate pe jucării sau pe ambalajele acestora, precum și instrucțiunile de utilizare care le însoțesc, trebuie să atragă atenția utilizatorilor sau a supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente și riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor și asupra modului de a le evita.

Etichetele aplicate pe jucării și/sau pe ambalajele acestora, precum și instrucțiunile de utilizare care le însoțesc trebuie să atragă atenția utilizatorilor sau a supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente ale jucăriilor, a riscurilor aferente legate de utilizarea jucăriilor și asupra modului de a le evita.

Justificare

Consumatorii nu realizează întotdeauna implicațiile avertismentelor în cazurile în care acestea indică exclusiv părțile unei jucării care pot avea efecte de vătămare sau că jucăria conține o anumită substanță chimică. Spre exemplu, nu este clar pentru consumatori că avertismentul „conține mingi mici” sugerează că jucăria prezintă un risc de sufocare. Avertismentele ar trebui, prin urmare, să le ofere utilizatorilor informații clare cu privire la pericolele/riscurile inerente, dar și la riscurile legate de utilizarea unei jucării.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Când adoptă măsuri în conformitate cu prezenta directivă, în special cele menționate la articolul 37, statele membre țin seama în mod corespunzător de principiul precauției.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Avertismentele prevăzute în anexa V partea B punctul 1 nu se utilizează în cazul jucăriilor care, datorită funcției, dimensiunilor și caracteristicilor lor, sunt destinate copiilor cu vârsta sub 36 de luni.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește categoriile de jucării enumerate în partea B din anexa V, avertizările prevăzute în aceasta trebuie luate în considerare.

În ceea ce privește categoriile de jucării enumerate în anexa V partea B punctele 2-5, avertismentele prevăzute în aceasta se utilizează textual.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Producătorul aplică avertismentele într-un mod vizibil, complet lizibil și precis pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj și, dacă este cazul, pe instrucțiunile de folosire care însoțesc jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici vândute fără ambalaj sunt însoțite de avertismentele corespunzătoare.

(2) Producătorul aplică avertismentele într-un mod vizibil, precis și complet lizibil pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalajul pentru consumator și, dacă este cazul, pe instrucțiunile de folosire care însoțesc jucăria. Avertismentele se indică într-un limbaj care poate fi înțeles de către consumatori. Jucăriile de dimensiuni mici vândute fără ambalaj sunt însoțite de avertismentele corespunzătoare.

 

Avertismentele sunt precedate de cuvântul „Atenție”.

Justificare

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Avertismentele care specifică vârsta minimă și maximă a utilizatorului trebuie să fie vizibile, lizibile și etalate în mod evident la punctul de vânzare.

Avertismentele care specifică siguranța unei jucării în ceea ce privește modul de utilizare sau utilizatorul căruia îi este destinată, astfel cum sunt descrise la articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf, și care determină decizia de a o achiziționa figurează pe ambalaj. În cazul achizițiilor online, avertismentul este afișat în mod vizibil pe pagina de internet.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat nu satisface în întregime cerințele pe care le acoperă și care sunt prevăzute la articolul 9 și în anexa II, Comisia sau statul membru în cauză înaintează problema Comitetului constituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva nr. 98/34/CE – denumit în continuare „Comitetul” – prezentând argumentele. Comitetul pronunță avizul său fără întârziere.

 

(1) În cazul în care un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat nu satisface în întregime cerințele pe care le acoperă și care sunt prevăzute la articolul 9 și în anexa II, Comisia sau statul membru în cauză înaintează problema Comitetului constituit în conformitate cu articolul 5 din Directiva nr. 98/34/CE, prezentând argumentele. După consultarea organismelor europene de standardizare relevante, Comitetul pronunță avizul său fără întârziere.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Declarația CE de conformitate conține cel puțin elementele prevăzute în anexa III și este actualizată în permanență. Declarația CE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa III.

 

(2) Declarația CE de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor1, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa II la respectiva decizie și se actualizează în permanență. Declarația este tradusă în limba sau limbile cerute de statul membru pe piața căruia este introdus sau desfăcut produsul.

___________

1 JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Principii generale ale marcajului CE

Marcajul CE

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Marcajul CE poate fi aplicat doar de producător sau de reprezentantul său autorizat.

(2) Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Prin aplicarea marcajului CE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea jucăriei cu cerințele prevăzute în prezenta directivă.

 

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea jucăriei cu cerințele aplicabile.

eliminat

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre se abțin de la a introduce în legislațiile naționale sau retrag orice trimitere la un alt marcaj de conformitate decât marcajul CE în ceea ce privește conformitatea cu dispozițiile prezentei directive.

eliminat

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Se interzice aplicarea pe jucării a unor marcaje, semne și inscripționări care pot induce în eroare părțile terțe în ceea ce privește semnificația sau forma marcajului CE sau ambele. Pe jucărie poate fi aplicat orice alt marcaj, cu condiția ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea, lizibilitatea și semnificația marcajului CE.

eliminat

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Jucăriile care nu au aplicat marcajul CE și care nu respectă dispozițiile prezentei directive pot fi prezentate la târguri sau expoziții, cu condiția să fie însoțite de un anunț care să indice clar faptul că jucăriile nu respectă cerințele prezentei directive și nu pot fi vândute sau distribuite gratuit.

(7) Jucăriile care nu au aplicat marcajul CE sau care, într-un alt mod, nu respectă dispozițiile prezentei directive pot fi prezentate la târguri sau expoziții, cu condiția să fie însoțite de un anunț care să indice clar faptul că jucăriile nu respectă cerințele prezentei directive și nu pot fi vândute sau distribuite gratuit.

Justificare

Jucăriile prezentate la târguri nu sunt considerate ca fiind introduse pe piața internă și nu se poate lua nicio măsură împotriva lor, chiar dacă sunt periculoase. Un simbol trebuie să indice, în special importatorilor și distribuitorilor prezenți la târg, că jucăriile menționate nu pot fi comercializate în UE. Chiar dacă nu sunt conforme, majoritatea jucăriilor prezentate la târguri poartă marcajul CE. Formularea actuală permite cu dificultate autorităților de supraveghere de pe piață să îi oblige pe expozanți să afișeze anunțul, întrucât jucăriile neconforme care poartă un marcaj CE nu sunt acoperite.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Reguli și condiții pentru aplicarea marcajului CE

Reguli și condiții pentru aplicarea marcajului CE pe jucării

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Marcajul CE constă în inițialele „CE” având următoarea formă:

 

eliminat

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care marcajul CE este redus sau mărit, trebuie respectate proporțiile din desenul gradat de la alineatul (1).

eliminat

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care legislația specifică nu impune dimensiuni specifice, marcajul CE are înălțimea de cel puțin 5 mm.

eliminat

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Producătorii efectuează, înainte de a desface jucăria pe piață, o analiză a pericolului de natură chimică, fizică, mecanică, electrică, a pericolului de inflamabilitate, în materie de igienă și radioactivitate pe care jucăria le poate prezenta și o evaluare a expunerii potențiale la acestea.

Producătorii efectuează, înainte de a desface jucăria pe piață, o analiză a pericolului de natură chimică, fizică, mecanică, electrică, a pericolului de inflamabilitate, în materie de igienă și radioactivitate pe care jucăria le poate prezenta și o evaluare a expunerii potențiale la acestea. Lipsa antecedentelor în materie de accidente nu este automat considerată ca o dovadă a faptului că jucăria prezintă riscuri reduse.

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către organismele lor naționale de acreditare în sensul și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. [...].

(2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către un organism național de acreditare în sensul și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care autoritatea de notificare deleagă, subcontractează sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu este entitate guvernamentală, organismul delegat, subcontractat sau autorizat în alt mod este persoană juridică și dispune de un regim care acoperă responsabilitățile care decurg din activitățile pe care le desfășoară.

(3) În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu este entitate guvernamentală, organismul respectiv este persoană juridică și îndeplinește, mutatis mutandi, cerințele prevăzute la articolul 23 alineatele (1)-(6). În plus, un astfel de organism dispune de un regim care acoperă responsabilitățile care decurg din activitățile desfășurate.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Autoritatea de notificare înființează puncte de informare privind siguranța, unde lucrătorii din domeniul îngrijirii copiilor și consumatorii pot semnala neconformitatea jucăriilor sau accidentele produse în urma utilizării unei jucării.

Justificare

Crearea în statele membre a unor puncte de informare privind siguranța ar întări poziția consumatorilor și ar înlesni comunicarea directă cu fabricanții și producătorii în cazul unei probleme cu un anumit produs. Fabricanții și producătorii ar putea atunci reacționa mai direct la cererile consumatorilor.

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea de notificare îndeplinește cerințele stabilite la alineatele (2)-(7).

eliminat

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  74

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează niciuna dintre activitățile pe care le prestează organismele de evaluare a conformității, nici consultanță;

(5) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează niciuna dintre activitățile pe care le prestează organismele de evaluare a conformității, nici servicii de consultanță pe bază comercială sau concurențială;

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Autoritatea de notificare dispune de un regim adecvat pentru a garanta confidențialitatea informațiilor obținute;

(6) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor pe care le obține;

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre informează Comisia și celelalte state membre în legătură cu procedurile lor naționale de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate și în legătură cu orice modificări ale acestor informații.

Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate și în legătură cu orice modificări ale acestora.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de produsul pe care îl evaluează.

(3) Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de produsul pe care îl evaluează.

 

Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea jucăriilor pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  78

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau agentul de mentenanță a produselor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părți. De asemenea, aceștia nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau mentenanța produselor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități.

(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt proiectantul, producătorul, furnizorul, instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau agentul de mentenanță a jucăriilor pe care le evaluează, nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea jucăriilor evaluate care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea acestor produse în scopuri personale.

 

Organismul de evaluare a conformității, personalul din conducerea generală a acestuia și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu sunt direct implicate în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau mentenanța jucăriilor respective și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Acestea nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

Aceștia nu oferă consultanță referitoare la activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați și referitoare la produsele care urmează a fi introduse pe piața comunitară. Aceste dispoziții nu împiedică posibilitatea schimbului de informații tehnice între producător și organismul de evaluare a conformității și utilizarea produselor evaluate care sunt necesare pentru funcționarea organismului de evaluare a conformității.

 

Organismul de evaluare a activității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților săi nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale de evaluare a conformității.

Organismul de evaluare a activității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților săi nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților sale de evaluare a conformității.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  79

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Organismul de evaluare a conformității este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității atribuite unui asemenea organism prin dispozițiile articolului 19 și pentru care a fost notificat, indiferent dacă sarcinile respective sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

(6) Organismul de evaluare a conformității este capabil să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin articolul 19 și în legătură cu care a fost notificat, indiferent dacă sarcinile respective sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de produse pentru care este notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și adecvată pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității. Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și fiecare tip sau categorie de produs în legătură cu care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:

 

(a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și adecvată pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;

 

(b) descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și orice alte activități;

 

(c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate al tehnologiei utilizate pentru produse, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

 

Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) cunoașterea și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor esențiale, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația comunitară relevantă și a regulamentelor relevante de punere în aplicare;

(c) cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația comunitară de armonizare și din reglementările de punere în aplicare a acesteia;

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  81

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Organismul de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul articolului 36, sau se asigură de informarea personalului său de evaluare cu privire la aceste activități, și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.

(11) Organismul de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației comunitare de armonizare relevante, sau se asigură de informarea personalului său de evaluare cu privire la aceste activități, și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității grupului respectiv.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  82

Propunere de directivă

Articolul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care un organism de evaluare a conformității poate demonstra conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că acesta se conformează cerințelor prevăzute la articolul 25.

În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că acesta se conformează cerințelor prevăzute la articolul 25 în măsura în care aceste cerințe sunt acoperite de standardele armonizate aplicabile.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  83

Propunere de directivă

Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 26a

 

Obiecția formală în raport cu un standard armonizat

 

În cazul în care un stat membru sau Comisia ridică o obiecție formală împotriva standardelor armonizate menționate la articolul 26, se aplică dispozițiile articolului 13.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  84

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care organismul de evaluare a conformității subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 25.

(1) În cazul în care organismul notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 25 și informează autoritatea de notificare în acest sens.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  85

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Organismul de evaluare a conformității preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

(2) Organismul notificat își asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  86

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Organismul de evaluare a conformității pune la dispoziția autorităților naționale documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind activitățile îndeplinite de către subcontractant sau filială în temeiul articolului 19.

(4) Organismul notificat pune la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind activitățile îndeplinite de aceste entități în temeiul articolului 19.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  87

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe certificatul de acreditare menționat la articolul 28 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre toate documentele justificative necesare pentru verificarea competenței organismului de evaluare a conformității.

(4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de acreditare, după cum se menționează la articolul 28 alineatul (2), autoritatea de notificare prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele justificative care atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul este monitorizat periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la articolul 25.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  88

Propunere de directivă

Articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei și a celorlalte state membre, transmise în termen de două luni de la notificare.

(5) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism notificat numai dacă Comisia sau celelalte state membre nu au ridicat obiecții în termen de două săptămâni de la notificare în cazul în care utilizează un certificat de acreditare sau de două luni de la notificare în cazul în care nu se utilizează acreditarea.

Numai un astfel de organism este considerat drept organism notificat în sensul prezentei directive.

Numai un astfel de organism este considerat un organism notificat în sensul prezentei directive.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  89

Propunere de directivă

Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 25 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, și informează imediat Comisia și celelalte state membre.

(1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 25 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Autoritatea de notificare informează imediat Comisia și statele membre în consecință.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  90

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comisia se asigură că toate informațiile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.

(3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  91

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Evaluările conformității sunt efectuate în mod proporționat, evitând poverile inutile pentru agenții economici, ținând seama în special de dimensiunile societăților comerciale și de complexitatea relativă a tehnologiei folosite în cazul jucăriilor.

(2) Evaluările conformității sunt efectuate în mod proporționat, evitând poverile inutile pentru agenții economici. Organismul de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei folosite în cazul produselor, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

 

Procedând astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea jucăriei cu dispozițiile prezentei directive.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  92

Propunere de directivă

Articolul 34 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) orice cerere de informare primită de la autoritățile de supraveghere a pieței;

 

(c) orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței;

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  93

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă la activitatea grupului respectiv.

Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă la activitatea grupului (sau grupurilor) respectiv(e), în mod direct sau prin reprezentanți desemnați.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  94

Propunere de directivă

Articolul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre organizează și efectuează supravegherea jucăriilor introduse pe piață, în conformitate cu articolele 6, 8 și 9 din Directiva 2001/95/CE. În afara dispozițiilor respective, se aplică articolele 38, 39 și 40 din prezente directivă.

Statele membre organizează și efectuează supravegherea jucăriilor introduse pe piață, în conformitate cu articolele 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. În afara dispozițiilor respective, se aplică articolul 39 din prezenta directivă.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  95

Propunere de directivă

Articolul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 38

eliminat

Competențele autorităților de supraveghere a pieței

 

1. Autoritățile de supraveghere a pieței pot solicita agenților economici în cauză orice informații considerate necesare în scopul asigurării unei supravegheri eficace a pieței, inclusiv documentația tehnică menționată la articolul 20.

 

2. Autoritățile de supraveghere a pieței pot solicita unui organism notificat să furnizeze informații cu privire la orice certificat de examinare CE de tip pe care organismul respectiv l-a eliberat sau l-a retras, sau cu privire la orice refuz de a elibera un astfel de certificat, inclusiv rapoartele testelor și documentația tehnică.

 

3. Autoritățile de supraveghere a pieței au drept de acces în incintele agenților economici în cauză în cazul în care se consideră că acest lucru este necesar în scopul îndeplinirii supravegherii jucăriilor în conformitate cu articolul 37.

 

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  96

Propunere de directivă

Articolul 39 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Autoritățile de supraveghere a pieței pot solicita unui organism notificat să furnizeze informații cu privire la orice certificat de examinare CE de tip pe care organismul respectiv l-a eliberat sau l-a retras, sau cu privire la orice refuz de a elibera un astfel de certificat, inclusiv rapoartele testelor și documentația tehnică.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  97

Propunere de directivă

Articolul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 40

eliminat

Cooperarea în scopul supravegherii pieței

 

1. Statele membre asigură o cooperare eficientă și un schimb de informații eficace privind toate aspectele legate de jucăriile care prezintă un risc, între autoritățile proprii de supraveghere a pieței și cele ale altor state membre și între autoritățile proprii, Comisie și agențiile comunitare corespunzătoare.

 

2. În sensul alineatului (1), autoritățile de supraveghere a pieței ale unui stat membru acordă asistență, la cerere, autorităților de supraveghere a pieței ale altor state membre prin furnizarea de informații sau documente, prin efectuarea unor investigații corespunzătoare, prin aplicarea oricărei altei măsuri necesare, sau prin participarea la investigațiile inițiate în alte state membre.

 

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  98

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au acționat astfel cum se menționează la articolul 12 din Directiva 2001/95/CE sau în cazul în care au motive suficiente să considere că o jucărie care face obiectul prezentei directive prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor, acestea, împreună cu agenții economici relevanți, fac o evaluare cu privire la jucăria în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute de prezenta directivă.

(1) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au acționat astfel cum se menționează la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, sau în cazul în care au motive suficiente să considere că o jucărie care face obiectul prezentei directive prezintă un risc la adresa sănătății sau siguranței persoanelor sau a altor aspecte în materie de protecție a intereselor publice, acoperite de prezenta directivă, acestea realizează o evaluare cu privire la jucăria în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței prin toate mijloacele necesare.

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că jucăria nu îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă, acestea solicită agentului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru ca jucăria să îndeplinească cerințele respective sau să retragă jucăria de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade admisibile, în funcție de natura riscului implicat, în conformitate cu dispozițiile stabilite de autoritățile de supraveghere.

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că jucăria nu îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta directivă, acestea solicită fără întârziere agentului economic relevant să întreprindă orice acțiune corectivă adecvată pentru ca jucăria să îndeplinească cerințele respective, să retragă jucăria de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade admisibile, în funcție de natura riscului implicat, în conformitate cu dispozițiile stabilite de autoritățile de supraveghere.

 

Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință.

 

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la paragraful al doilea.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  99

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Agentul economic se asigură că sunt întreprinse acțiuni corective pentru toate jucăriile în cauză pe care acesta le-a introdus pe piață în cadrul Comunității.

(3) Agentul economic se asigură că este întreprinsă orice acțiune corectivă adecvată pentru toate jucăriile în cauză pe care acesta le-a desfăcut pe piață în cadrul Comunității.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  100

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Informațiile menționate la alineatul (4) furnizează toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare identificării jucăriei neconforme, originea acesteia, natura riscului implicat, tipul și durata măsurilor naționale adoptate. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează unuia dintre motivele următoare:

(5) Informațiile menționate la alineatul (4) furnizează toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare identificării jucăriei neconforme, originii acesteia, naturii neconformității invocate și a riscului implicat, tipului și duratei măsurilor naționale adoptate, precum și argumentele prezentate de agentul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează unuia dintre motivele următoare:

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  101

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Statele membre se asigură că se iau măsurile restrictive adecvate în legătură cu jucăria în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a acesteia de pe piețele lor.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  102

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care măsura națională este considerată justificată și neconformitatea jucăriei este atribuită unor lacune ale standardelor armonizate, astfel cum se menționează la articolul 41 alineatul (5) litera (b), Comisia sau statul membru sesizează Comitetul permanent constituit în baza articolului 5 din Directiva 98/34/CE.

(3) În cazul în care măsura națională este considerată justificată și neconformitatea jucăriei este atribuită unor lacune ale standardelor armonizate menționate la articolul 41 alineatul (5) litera (b), Comisia informează organismul sau organismele de standardizare europene relevante și sesizează Comitetul constituit în temeiul articolului 5 din Directiva 98/34/CE. Comitetul respectiv se consultă cu organismul (organismele) european (europene) de standardizare relevant(e) și pronunță avizul său fără întârziere.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  103

Propunere de directivă

Articolul 43 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o măsură menționată la articolul 41 alineatul (4) este un tip de măsură pentru care, în temeiul articolului 12 din Directiva 2001/95/CE, se solicită notificarea prin intermediul sistemului comunitar de informare rapidă (RAPEX), nu este necesar să se efectueze o notificare separată în temeiul articolului 41 alineatul (4) din prezenta directivă, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

În cazul în care o măsură menționată la articolul 41 alineatul (4) este un tip de măsură pentru care, în temeiul articolului 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, se solicită notificarea prin intermediul sistemului comunitar de informare rapidă (RAPEX), nu este necesar să se efectueze o notificare separată în temeiul articolului 41 alineatul (4) din prezenta directivă, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  104

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă.

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  105

Propunere de directivă

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate modifica următoarele, în scopul adaptării la progresele tehnice și științifice:

(1) Comisia poate modifica următoarele, în scopul adaptării la progresele practice tehnice și științifice:

 

(-a) anexa I;

(a) Punctele 7 și 8 din partea III a anexei II;

(a) punctele 7 și 8 din partea III a anexei II;

(b) Anexa V.

(b) anexa V.

Justificare

Acest articol se referă la substanțele de parfumare și la metalele grele (precum și la avertismente). El permite numai modificările din cadrul procedurii de comitologie pentru adaptările la progresele tehnice și științifice: de aceea, trebuie adăugat cuvântul „practice”, pentru a justifica modificările având ca obiect anexele relevante.

Amendamentul  106

Propunere de directivă

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 46 alineatul (2).

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  107

Propunere de directivă

Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia poate decide cu privire la utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor substanțe sau preparate clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoriile 1, 2 și 3, în temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

(2) Comisia poate decide cu privire la conținutul din jucării al unor substanțe sau preparate clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoriile 1, 2 și 3, în temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 46 alineatul (2).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 46 alineatul (2) și, după caz, după ce comitetul științific corespunzător și-a dat avizul.

Justificare

Înlocuirea termenului „utilizare” cu „conținut”. Acest lucru conferă un plus de claritate directivei. Se înțelege, astfel, că introducerea pe piață a jucăriei este cea care se reglementează (oricare ar fi locul de producere a jucăriei), și nu procesul de fabricare. Cea de-a doua modificare precizează, pur și simplu, participarea comitetului științific instituit în anexa privind substanțele chimice.

Amendamentul  108

Propunere de directivă

Articolul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE și care au fost introduse pe piață înaintea intrării în vigoare a prezentei directive sau cel târziu la 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei directive.

1. Statele membre nu împiedică desfacerea pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE și care au fost introduse pe piață înaintea intrării în vigoare a prezentei directive sau în cursul perioadei de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

 

2. Prin derogare de la alineatul (1), statele membre nu împiedică desfacerea pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu cerințele din prezenta directivă, cu excepția cerințelor din anexa II partea III, cu condiția ca jucăriile care nu sunt conforme cu cerințele din anexa II partea III din prezenta directivă să fie conforme cu cerințele din anexa II partea II secțiunea 3 din Directiva 88/378/CEE și să fie introduse pe piață în termen de patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.  

Justificare

Scopul acestui amendament este de a clarifica, pe de o parte, că noua directivă nu are efecte retroactive și, pe de altă parte, că trebuie respectată o perioadă de tranziție de doi ani în momentul transpunerii sale.

Amendamentul  109

Propunere de directivă

Articolul 54 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directiva 88/378/CEE se abrogă începând de la data prevăzută la articolul 53 alineatul (2).

Directiva 88/378/CEE, cu excepția articolului 2 alineatul (1) și a anexei II partea II secțiunea 3, se abrogă cu efect după [2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. Articolul 2 alineatul (1) și anexa II partea II secțiunea 3 din directiva menționată se abrogă cu efect după [4 ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Amendamentul  110

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Biciclete, trotinete și alte mijloace de transport sportive sau care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe șosele sau drumuri publice;

4. Trotinete și alte mijloace de transport sportive sau care sunt destinate utilizării pentru deplasarea pe șosele sau drumuri publice;

 

Biciclete cu o înălțime maximă a șeii mai mare de 435 mm, măsurată ca distanța verticală de la sol la suprafața superioară a șeii, cu șaua în poziție orizontală și reglată în poziția cea mai joasă;

Justificare

Legislația europeană actuală referitoare la bicicletele pentru copii este neclară și face distincție între bicicletele cu o înălțime maximă a șeii mai mică de 435 mm (EN 71-1), biciclete cu o înălțime maximă a șeii mai mare de 435 mm (EN14765) și biciclete mai înalte de 635 mm (EN 14764). Primul tip de biciclete nu sunt destinate utilizării pe drumurile publice și, în funcție de legislația din fiecare stat membru, sunt sau nu sunt considerate biciclete. Această inconsecvență provoacă neclaritate atât pentru supravegherea pieței, cât și pentru producători.

Amendamentul  111

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

17a. Cărțile pentru copii proiectate sau destinate în mod clar utilizării de către copii, care sunt fabricate exclusiv din carton sau hârtie și care nu conțin alte elemente în afara celor de carton sau hârtie.

Amendamentul  112

Propunere de directivă

Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Jucăriile și părțile lor componente nu trebuie să prezinte pericolul de asfixiere, în special prin strangulare sau sufocare.

4. Jucăriile și părțile lor componente nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare.

Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave și au fost interzise în standard. Aceleași norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori copiii se joacă și cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate și principalul producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri și au înlocuit acest tip de capsulă cu un altul, în mod substanțial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuși, toate ambalajele ar trebui să îndeplinească aceleași standarde înalte de siguranță și este necesară o reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către producători mai puțin responsabili.

Amendamentul  113

Propunere de directivă

Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse în vederea vânzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau de asfixiere prin obstrucția externă a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului.

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse în vederea vânzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau de întrerupere a fluxului de aer prin obstrucția externă a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului. Ambalajele sferice, în formă de ou sau elipsoidale nu trebuie să aibă dimensiuni care să poată cauza obstrucția internă a căilor respiratorii prin blocajul acestora în gură sau faringe.

Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave și au fost interzise în standard. Aceleași norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori copiii se joacă și cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate și principalul producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri și au înlocuit acest tip de capsulă cu un altul, în mod substanțial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuși, toate ambalajele ar trebui să îndeplinească aceleași standarde înalte de siguranță și este necesară o reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către producători mai puțin responsabili.

Amendamentul  114

Propunere de directivă

Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Jucăriile și părțile componente ale acestora nu trebuie să prezinte pericolul de întrerupere a fluxului de aer prin obstrucția externă a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului.

Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave și au fost interzise în standard. Aceleași norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori copiii se joacă și cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate și principalul producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri și au înlocuit acest tip de capsulă cu un altul, în mod substanțial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuși, toate ambalajele ar trebui să îndeplinească aceleași standarde înalte de siguranță și este necesară o reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către producători mai puțin responsabili.

Amendamentul  115

Propunere de directivă

Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Jucăriile destinate în mod evident copiilor mai mici de 36 de luni, părțile lor componente și orice parte detașabilă a acestora trebuie să aibă dimensiunile în așa fel încât să nu poată fi înghițite și/sau inhalate. Acest lucru se aplică și altor jucării destinate a fi introduse în gură, precum și părților componente ale acestora și părților detașabile.

Jucăriile care, prin natura funcțiilor, dimensiunilor și caracteristicilor lor, sunt destinate în mod evident copiilor mai mici de 36 de luni, părțile lor componente și orice parte detașabilă a acestora trebuie să aibă dimensiunile în așa fel încât să nu poată fi înghițite și/sau inhalate. Acest lucru se aplică și muștiucurilor altor jucării care, prin natura funcțiilor, dimensiunilor și caracteristicilor lor, sunt destinate a fi introduse în gură, precum și părților componente ale acestora și părților detașabile ale muștiucurilor, indiferent de categoria de vârstă căreia îi este destinată jucăria.

Justificare

Textul actual este prea restrictiv, prin prevederea că o jucărie pentru copii mai mari care este destinată să fie introdusă în gură nu trebuie să aibă părți componente mici.

Amendamentul  116

Propunere de directivă

Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest ambalaj, așa cum se prezintă, trebuie să aibă dimensiunile în așa fel încât să împiedice înghițirea și/sau inhalarea acestuia.

Jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest ambalaj, așa cum se prezintă, trebuie să aibă dimensiunile în așa fel încât să împiedice înghițirea și/sau inhalarea acestuia și trebuie să respecte celelalte norme pentru ambalajele jucăriilor prevăzute la al doilea paragraf. Ambalajul interior cilindric cu capete rotunjite care, așa cum este furnizat, poate fi împărțit în două părți individuale, nu trebuie să aibă dimensiuni care pot cauza obstrucția internă a căilor respiratorii.

Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave și au fost interzise în standard. Aceleași norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori copiii se joacă și cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate și principalul producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri și au înlocuit acest tip de capsulă cu un altul, în mod substanțial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuși, toate ambalajele ar trebui să îndeplinească aceleași standarde înalte de siguranță și este necesară o reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către producători mai puțin responsabili.

Amendamentul  117

Propunere de directivă

Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Jucăriile care fac corp comun cu un produs alimentar în momentul consumului astfel încât este indispensabilă consumarea produsului alimentar înainte de a avea acces direct la jucărie sunt interzise.

Jucăriile care fac corp comun cu un produs alimentar în momentul consumului astfel încât este indispensabilă consumarea produsului alimentar înainte de a avea acces direct la jucărie sunt interzise. Părțile jucăriilor atașate în mod direct la un produs alimentar îndeplinesc cerințele stabilite la paragraful 2a.

Justificare

Anumite forme de jucării au cauzat multe accidente grave și au fost interzise în standard. Aceleași norme ar trebui să se aplice pentru ambalaje, având în vedere faptul că deseori copiii se joacă și cu ambalajele. Majoritatea producătorilor de automate și principalul producător de ouă cu surprize au luat deja măsuri și au înlocuit acest tip de capsulă cu un altul, în mod substanțial mai sigur, o schimbare pe care o salutăm. Totuși, toate ambalajele ar trebui să îndeplinească aceleași standarde înalte de siguranță și este necesară o reglementare în acest sens pentru a evita reintroducerea capsulelor anterioare de către producători mai puțin responsabili.

Amendamentul  118

Propunere de directivă

Anexa II – partea I – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. Jucăriile concepute să emită un sunet trebuie să fie concepute și fabricate astfel încât sunetul pe care îl emit să nu poată afecta auzul copiilor.

10. Jucăriile concepute să emită un sunet trebuie să fie concepute și fabricate astfel încât sunetul pe care îl emit să nu poată afecta auzul copiilor. Această condiție se aplică tuturor jucăriilor, indiferent de grupa de vârstă vizată. Limita pentru jucării cu zgomot impulsiv ar trebui să fie de maximum 115 dB pe spectrul LPC la nivelul urechii. Limita pentru jucării cu zgomot prelungit ar trebui să fie de maximum 80 dB pe spectrul LPC la nivelul urechii.

Justificare

Studiile au demonstrat că expunerea prelungită la zgomot de peste 80 dB poate afecta auzul. Copiii sunt în special vulnerabili, având în vedere faptul că urechile lor sunt mai sensibile la un nivel ridicat de decibeli față de cele ale adulților, ceea ce este dovedit de creșterea din ultimii ani a numărului de probleme de auz la copii. Nivelul de decibeli pentru jucăriile care pot dăuna sănătății, așa-numitele jucării cu zgomot impulsiv, ar trebui astfel limitat la 115 dB.

Amendamentul  119

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Jucăriile sunt proiectate și realizate astfel încât să nu prezinte nici un pericol de efecte nocive asupra sănătății umane cauzate de expunerea la substanțe chimice sau preparate care intră în compoziția jucăriilor sau pe care le conțin, atunci când utilizarea acestor jucării este cea descrisă la articolul 9 alineatul (2) primul paragraf.

1. Jucăriile sunt proiectate și realizate astfel încât să nu prezinte nici un pericol de efecte nocive asupra sănătății umane sau asupra mediului înconjurător cauzate de expunerea la substanțe chimice sau preparate care intră în compoziția jucăriilor sau pe care le conțin, atunci când utilizarea acestor jucării este cea descrisă la articolul 9 alineatul (2) primul paragraf.

Justificare

A se vedea justificare de la amendamentul 3.

Amendamentul  120

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării restricțiilor definite în conformitate cu prima teză de la punctul 2, utilizarea în jucării a substanțelor clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în conformitate cu Directiva 67/548/CEE la o concentrație individuală egală sau superioară concentrațiilor relevante stabilite pentru clasificarea preparatelor care conțin aceste substanțe în conformitate cu dispozițiile Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu excepția cazului în care substanțele intră în compoziția părților componente ale jucăriilor sau ale părților cu o microstructură distinctă cu care copilul nu poate avea contact fizic.

3. Fără a aduce atingere aplicării restricțiilor definite în conformitate cu prima teză de la punctul 2, utilizarea în jucării a substanțelor clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în conformitate cu Directiva 67/548/CEE la o concentrație individuală egală sau superioară concentrațiilor relevante stabilite pentru clasificarea preparatelor care conțin aceste substanțe în conformitate cu dispozițiile Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu excepția cazului în care substanțele intră în compoziția părților componente ale jucăriilor sau ale părților cu o microstructură distinctă cu care copilul nu poate avea contact fizic și pe care nu le poate inhala, în cazul în care jucăriile sunt utilizate în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) primul paragraf.

Justificare

Amendamentul  121

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Substanțele sau preparatele clasificate ca CMR din categoriile 1 și 2 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în jucării sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

4. Substanțele sau preparatele clasificate ca CMR din categoriile 1 și 2 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sunt interzise, cu excepția cazurilor în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

4.1 utilizarea substanței a fost analizată de comitetul științific competent, care a constatat siguranța acesteia, în special din punct de vedere al expunerii, și a fost adoptată o decizie, precum cea prevăzută la articolul 45 alineatul (2);

(a) utilizarea substanței a fost analizată de comitetul științific competent, care a constatat siguranța acesteia, în special din punct de vedere al expunerii, și a fost adoptată o decizie, precum cea prevăzută la articolul 45 alineatul (2);

4.2 după cum s-a constatat din analiza soluțiilor alternative, nu există nicio altă substanță alternativă corespunzătoare disponibilă,

(b) după cum s-a constatat din analiza soluțiilor alternative, nu există nicio altă substanță sau preparat alternativ corespunzător disponibil; și

 

4.3 utilizarea în articole de consum nu este interzisă, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

(c) utilizarea în articole de consum nu este interzisă, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

 

Următoarele utilizări ale substanțelor sau preparatelor sunt exceptate de la interdicția prevăzută la punctul 3:

 

[a se adăuga lista]

Comisia însărcinează comitetul științific competent să reevalueze respectivele substanțe sau preparate de îndată ce apar îndoieli cu privire la siguranța acestora și cel puțin o dată la cinci ani de la data la care o decizie a fost adoptată, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Comisia însărcinează comitetul științific competent să reevalueze substanțele sau preparatele din lista menționată la al doilea paragraf de îndată ce apar îndoieli cu privire la siguranța acestora și cel puțin o dată la cinci ani de la data la care o decizie a fost adoptată, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Amendamentul  122

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Substanțele sau preparatele clasificate ca CMR din categoria 3 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în jucării dacă utilizarea acestora a fost evaluată de comitetul științific competent și acesta a constatat siguranța acestora, în special din punct de vedere a expunerii, și în urma adoptării unei decizii, astfel cum este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) și cu condiția ca utilizarea în articolele de consum nu fie interzisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

5. Este interzisă utilizarea în jucării a substanțelor sau preparatelor clasificate ca CMR din categoria 3 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, cu excepția cazului în care:

 

 

(a) utilizarea acestora a fost evaluată de comitetul științific competent și acesta a constatat siguranța acestora, în special din punctul de vedere al expunerii;

 

(b) decizia prevăzută la articolul 45 alineatul (2) a fost adoptată; și

 

(c) utilizarea în articole de consum nu este interzisă, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

Amendamentul  123

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Se adoptă cerințe specifice privind jucăriile sau părțile jucăriilor destinate a fi introduse în gură, indiferent de categoria de vârstă căreia îi este destinată jucăria, în temeiul cerințelor privind ambalajele produselor alimentare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și cu dispozițiile specifice conexe privind anumite materiale. Aceste cerințe se adoptă în temeiul avizului comitetului științific competent și printr-o decizie adoptată în conformitate cu articolul 45 alineatul (2), ținându-se cont de diferențele dintre jucăriile și materialele care intră în contact cu produsele alimentare.

Amendamentul  124

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b. Jucăriile și componentele jucăriilor, indiferent de vârsta copiilor cărora le sunt destinate, trebuie să respecte dispozițiile privind eliberarea de nitrozamine și substanțe nitrozabile din tetinele fabricate din elastomeri sau cauciuc prevăzute în Directiva 93/11/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 privind eliberarea N-nitrozaminelor și a substanțelor N-nitrozabile din tetinele și suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc.

Justificare

Utilizarea substanțelor periculoase în jucării nu este limitată la substanțele CMR, substanțele de parfumare sau substanțele conținând anumite elemente. Toate substanțele periculoase ar trebui să fie supuse unor evaluări regulate de către Comisie. În cazul în care această evaluare evidențiază un risc inacceptabil, Comisia ar trebui autorizată să adopte măsurile adecvate în cadrul procedurii de comitologie.

Amendamentul  125

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 5c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5c. Comisia stabilește un program care vizează evaluarea sistematică și periodică a apariției substanțelor sau materialelor periculoase în jucării. Programul ține seama de rapoartele organismelor de supraveghere a pieței și de preocupările exprimate de statele membre și părțile interesate. În urma avizului comitetului științific competent, Comisia decide să adopte măsuri restrictive corespunzătoare, dacă se impune acest lucru. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 46 alineatul (2).

Justificare

Utilizarea substanțelor periculoase în jucării nu este limitată la substanțele CMR, substanțele de parfumare sau substanțele conținând anumite elemente. Toate substanțele periculoase ar trebui să fie supuse unor evaluări regulate de către Comisie. În cazul în care această evaluare evidențiază un risc inacceptabil, Comisia ar trebui autorizată pentru a adopta măsurile adecvate în cadrul procedurii de comitologie.

Amendamentul  126

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. Jucăriile destinate a intra în contact frecvent cu pielea, precum vopselele pentru pictat cu degetele sau plastilina, respectă cerințele privind compoziția și etichetarea prevăzute în Directiva 76/768/CEE.

Justificare

Nu există niciun motiv ca în directiva privind jucăriile să se prevadă dispoziții referitoare la jucăriile care intră în contact frecvent cu pielea mai puțin stricte decât cele prevăzute în directiva privind produsele cosmetice.

Amendamentul  127

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe parfumante potențial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)

(2) Alil-tioizocianat

(3) Cianură de benzil

(4) 4-terț-Butilfenol

(5) Ulei de pelin

(6) Alcool cyclamen

(7) Maleat de dietil

(8) Dihidrocumarină

(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă

(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină

(12) Citraconat de dimetil

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă

(15) Difenilamină

(16) Acrilat de etil

(17) Frunză de smochin, proaspătă și preparate

(18) trans-2-Heptenal

(19) trans-2-Hexenal dietil acetal

(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal

(21) Alcool hidroabietilic

(22) 4-etoxifenol

(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol

(24) 7-Metoxicumarină

(25) 4-Metoxifenol

(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă

(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă

(28) Trans-2-butenoat de metil

(29) 6-Metilcumarină

(30) 7-Metilcumarină

(31) 5-Metil-2,3-hexandionă

(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină

(34) Hexahidrocumarină

(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă

(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă

(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth)

7. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe de parfumare potențial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)

(2) Alil-tioizocianat

(3) Cianură de benzil

(4) 4-terț-Butilfenol

(5) Ulei de pelin

(6) Alcool cyclamen

(7) Maleat de dietil

(8) Dihidrocumarină

(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă

(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină

(12) Citraconat de dimetil

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă

(15) Difenilamină

(16) Acrilat de etil

(17) Frunză de smochin, proaspătă și preparate

(18) trans-2-Heptenal

(19) trans-2-Hexenal dietil acetal

(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal

(21) Alcool hidroabietilic

(22) 4-etoxifenol

(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol

(24) 7-Metoxicumarină

(25) 4-Metoxifenol

(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă

(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă

(28) Trans-2-butenoat de metil

(29) 6-Metilcumarină

(30) 7-Metilcumarină

(31) 5-Metil-2,3-hexandionă

(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină

(34) Hexahidrocumarină

(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă

(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă

(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth)

(39) Ambră de mosc

(40) 4-fenil-3-buten-2-onă    

(41) Amil cinamal

(42) Alcool amilcinamilic

(43) Alcool benzilic

(44) Salicilat de benzil

(45) Alcool cinamilic 

(46) Cinamal

(47) Citral

(48) Cumarină

(49) Eugenol 

(50) Geraniol 

(51) Hidroxi-citronelal

(52) Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă

(53) Izoeugenol

(54) Extract din mușchiul stejarului

(55) Extracte din mușchiul arborilor.

Cu toate acestea, prezența urmelor acestor substanțe este permisă, cu condiția ca această prezență să fie tehnic inevitabilă, în conformitate cu bunele practici de fabricație.

Cu toate acestea, prezența urmelor acestor substanțe este permisă, cu condiția ca această prezență să fie tehnic inevitabilă, în conformitate cu bunele practici de fabricație și să nu depășească 10 ppm.

În plus, următoarele substanțe parfumante potențial alergene sunt enumerate, dacă sunt adăugate în compoziția jucăriilor, ca atare, în concentrații care depășesc 0,01% din greutate:

În plus, următoarele substanțe de parfumare potențial alergene sunt enumerate pe ambalaj și în instrucțiunile care însoțesc jucăria, dacă sunt adăugate în compoziția jucăriilor, ca atare, în concentrații care depășesc 0,01% din greutate:

(1) Amil cinamal

(2) Alcool amilcinamilic

(3) Alcool anisic

(4) Alcool benzilic

(5) Benzil benzoat

(6) Cinamat de benzil

(7) Salicilat de benzil

(8) Cinamal

(9) Alcool cinamilic

(10) Citral

(11) Citronellol

(12) Cumarină

(13) Eugenol

(14) Farnesol

(15) Geraniol

(16) Hexil cinamaldehidă

(17) Hidroxi-citronelal

(18) Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă

(19) Izoeugenol

(20) Lilial (menționat în Directiva privind produsele cosmetice la poziția 83 ca: 2-(4-terț-butilbenzil) proprionaldehidă

(21) d-limonene

(22) Linalol

(23) Metil heptin carbonat

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

(25) Extract din mușchiul stejarului

(26) Extract din mușchiul arborilor

(1) Alcool anisic

 

 

 

(5) Benzil benzoat

(6) Cinamat de benzil   

 

 

 

 

(11) Citronellol

 

 

(14) Farnesol

 

(16) Hexil cinamaldehidă

 

 

 

 

(20) Lilial (menționat în Directiva privind produsele cosmetice la poziția 83 ca: 2-(4-terț-butilbenzil) proprionaldehidă

 

 

(21) d-limonene

(22) Linalol

(23) Metil heptin carbonat

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

Justificare

Amendamentul  128

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7a. Utilizarea substanțelor de parfumare menționate la punctele 41-55 din lista de la punctul 7 primul paragraf și a substanțelor de parfumare menționate la punctele 1-11 din lista de la punctul 7 al treilea paragraf este permisă în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice și jocurile gustative, cu condiția ca:

 

(i) substanțele de parfumare respective să fie clar indicate pe ambalaj, iar pe ambalaj să figureze avertismentul: „Conține substanțe de parfumare alergenice”;

 

(ii) produsele rezultate realizate de copil conform instrucțiunilor să fie conforme cu cerințele din Directiva 76/768/CEE [Directiva privind produsele cosmetice]; iar

 

(iii) dacă este cazul, substanțele de parfumare respective să fie conforme cu normele relevante referitoare la produsele alimentare.

 

Este interzisă utilizarea jocurilor de masă olfactive, a truselor cosmetice și a jocurilor gustative de către copii cu vârsta sub 36 de luni. Aceste jocuri sunt conforme cu dispozițiile din anexa V partea B secțiunea 1.

Amendamentul  129

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 8 – tabel

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Element

mg/kg în materialul uscat, friabil,

sfărmicios sau

flexibil al jucăriei

mg/kg

în materialul lichid sau lipicios

al jucăriei

Element

 

mg/kg în materialul uscat, friabil,

sfărmicios sau

flexibil al jucăriei

mg/kg

în materialul lichid sau lipicios

al jucăriei

Aluminiu

5625

1406

Aluminiu

5625

1406

Antimoniu

45

11.3

Antimoniu

45

11.3

Arsenic

7,5

1,9

 

 

 

Bariu

4500

1125

Bariu

4500

1125

Bor

1200

300

Bor

1200

300

Cadmiu

3,8

0,9

 

 

 

Crom (III)

37.5

9.4

Crom (III)

37.5

9.4

Crom (VI)

0,04

0,01

 

 

 

 

Cobalt

10.5

2.6

Cobalt

10.5

2.6

Cupru

622.5

156

Cupru

622.5

156

Plumb

27

6,8

 

 

 

Mangan

1200

300

Mangan

1200

300

Mercur

15

3,8

 

 

 

Nichel

75

18.8

Nichel

75

18.8

Seleniu

37.5

9.4

Seleniu

37.5

9.4

Stronțiu

4500

1125

Stronțiu

4500

1125

Staniu

15000

3750

Staniu

15000

3750

Staniu organic

1,9

0,5

 

 

 

Zinc

3750

938

Zinc

3750

938

Justificare

Arsenicul, cadmiul, plumbul, cromul (VI), mercurul și staniul organic sunt extrem de toxice și ar trebui interzise complet în jucării. Cadmiul, plumbul, cromul (VI) și mercurul sunt deja interzise în fabricarea automobilelor și a dispozitivelor electrice și electronice. Cromul (VI) din ciment trebuie redus la o formă inofensivă prin adăugarea de sulfat de fier. Arsenicul este interzis în vopsele și în tratarea lemnului (cu anumite excepții). Staniul organic este interzis, fiind biocid. Este evident că aceste substanțe nu trebuie să fie prezente în jucării.

Amendamentul  130

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. Este interzisă utilizarea în jucării a arsenicului, a cadmiului, a cromului (IV), a plumbului, a mercurului și a staniului organic. Prezența urmelor acestor substanțe poate fi autorizată în cazul în care, în conformitate cu bunele practici de fabricație, aceasta este tehnic inevitabilă.

 

Prezentul punct se aplică fără a aduce atingere punctelor 3-5.

Amendamentul  131

Propunere de directivă

Anexa II – partea V – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Jucăriile textile destinate copiilor în vârstă de până la 36 de luni sunt lavabile și continuă să îndeplinească cerințele de siguranță și după spălare.

2. Jucăriile textile destinate copiilor în vârstă de până la 36 de luni sunt lavabile și continuă să funcționeze și să îndeplinească cerințele de siguranță și după spălare.

Justificare

Ar trebui să se poată asigura atât standarde înalte de igienă, cât și o jucărie funcțională și sigură.

Amendamentul  132

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Denumirea și adresa producătorului (reprezentantului autorizat):

2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  133

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Obiectul declarației (identificare a jucăriei permițând trasabilitatea):

4. Obiectul declarației (identificare a jucăriei permițând trasabilitatea; poate include și o fotografie, dacă este cazul.):

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  134

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Organismul notificat … (denumire, număr)… a efectuat … (descrierea intervenției)… și a emis certificatul: …

7. Dacă este cazul, organismul notificat … (denumire, număr)… a efectuat … (descrierea intervenției)… și a emis certificatul: …

Justificare

Adaptare tehnică la pachetul „produse”.

Amendamentul  135

Propunere de directivă

Anexa V – partea A – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Toate avertismentele prin intermediul cuvintelor sau al pictogramelor sunt precedate de cuvântul „Atenție”.

Justificare

Pentru a indica în mod clar consumatorului că textul se referă la siguranță și pentru a atrage atenția cuvenită asupra mesajului, toate avertismentele ar trebui să înceapă cu cuvântul „Atenție”. Acest lucru este valabil în special pentru avertismentele prin intermediul pictogramelor.

Amendamentul  136

Propunere de directivă

Anexa V – partea B – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Jucării care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni sunt însoțite de un avertisment, de exemplu: „Atenție! Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni” sau „Atenție! Contraindicat copiilor mai mici de trei ani” sau cuvântul „Avertisment” împreună cu următoarea reprezentare grafică:

1. Jucării care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni sunt însoțite de un avertisment, de exemplu: „Atenție! Contraindicat copiilor mai mici de 36 de luni” sau „Atenție! Contraindicat copiilor mai mici de trei ani” sau cuvântul „Avertisment” împreună cu următoarea reprezentare grafică:

[Pictograma]

[Pictograma]

Aceste avertismente sunt însoțite de o scurtă indicație, care poate figura în instrucțiunile de utilizare asupra pericolelor specifice care determină această restricție.

Aceste avertismente sunt însoțite de o scurtă indicație, care poate figura în instrucțiunile de utilizare asupra pericolelor specifice care determină această restricție.

 

Aceste avertismente nu pot fi utilizate în cazul jucăriilor care, datorită funcțiilor, dimensiunilor și caracteristicilor lor, sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni.

Această dispoziție nu se aplică jucăriilor care, prin funcții, dimensiuni, caracteristici, proprietăți sau prin alte elemente incontestabile, sunt în mod evident, necorespunzătoare pentru copiii mici de 36 de luni.

Această dispoziție nu se aplică jucăriilor care, prin funcții, dimensiuni, caracteristici, proprietăți sau prin alte elemente incontestabile, sunt în mod evident, necorespunzătoare pentru copiii mici de 36 de luni.

Justificare

În prezent, asistăm la o utilizare abuzivă a avertismentului referitor la piesele mici, prezent pe jucării destinate în realitate copiilor mici, în scopul de a legaliza prezența acestor mici elemente susceptibile de a provoca sufocarea unui copil. În special, jucăriile umplute cu un material moale, cum ar fi urșii din pluș sau păpușile moi nu ar trebui să conțină niciodată mici piese mobile, întrucât sunt destinate utilizării de către copii, indiferent de intenția fabricantului.

Amendamentul  137

Propunere de directivă

Anexa V – partea B – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar poartă inscripția:

Jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar poartă inscripția:

„Se recomandă supravegherea unui adult”.

Conține o jucărie. Se recomandă supravegherea unui adult”.

Justificare

Amendamentul  138

Propunere de directivă

Anexa V – partea B – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. Imitațiile de măști și căști de protecție

 

Imitațiile de măști și căști de protecție conțin următorul avertisment:

 

„Această jucărie nu oferă protecție.”

Justificare

Avertismentele ar trebui să fie explicite pentru a garanta că sensul lor va fi înțeles de consumatori și că aceștia vor lua măsurile de protecție corespunzătoare.

Amendamentul  139

Propunere de directivă

Anexa V – partea B – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b. Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuț sau a unui landou cu ajutorul sforilor, al corzilor, al elasticelor sau al curelelor conțin următorul avertisment pe ambalaj, iar acest avertisment este indicat în mod permanent pe jucărie:

„Pentru a evita orice risc de rănire din cauza sistemului de fixare, îndepărtați jucăria de îndată ce copilul începe să se sprijine în mâini și în genunchi”.


EXPUNERE DE MOTIVE

1.        Background to the proposal and the innovations it introduces

The Commission proposal serves to repeal and replace Directive 88/378/EEC of 3 May 1988 on the safety of toys.

Directive 88/378/EEC was the first directive introduced under the ‘new approach’ whereby the essential safety requirements are incorporated in the directive itself and harmonised standards are referred to for the technical specifications. The proposed new directive is based on the same principles.

Although the 1988 directive lived up to expectations and has already ensured a high level of toy safety in the European Union, after 20 years it is in need of modernisation. Account must also be taken of new safety risks which (may) arise as a result of the development and marketing of new kinds of toy, possibly made from new materials.

The main features of the revision are, according to the Commission:

a.         the introduction of better safety requirements, mainly in connection with the use of chemical substances and electrical properties. Physical and mechanical properties are also brought into line (risks of suffocation and strangulation);

b.        clarification of the scope and concepts of the directive;

c.         more efficient and coherent enforcement of the directive. This takes the form of market surveillance being reinforced by the Member States, clear requirements being set out for the technical documentation that toy manufacturers must draw up, the rules on the affixing of the CE mark being brought into line with the changed legislative framework, and the adoption of a new requirement for manufacturers to include as part of the technical specification an analysis of the dangers that the toy may represent;

d.        an alignment to the general legislative framework on the marketing of products.

The proposed directive only covers the (physical) safety of toys and contains no provisions on their educational value or moral aspects.

2.        Alignment of the proposal with the new rules adopted under the ‘goods package’

The legislative framework for the marketing of goods is due to be changed shortly.

This will take the form of:

–  a new regulation on the marketing of products; the regulation contains rules on accreditation and market surveillance;

–  a new decision on the marketing of products; the decision contains, inter alia, standard articles for future ‘new approach’ directives.

The new directive must be brought into line with this new legislative framework. The Commission proposal is in line with the regulation and decision originally proposed by the Commission, but not yet in line with the text which was adopted by the European Parliament on 21 February 2008 and may be approved by the Council. The Commission has announced that it will not present an amended proposal for a toys directive in order to come into line with the new ‘goods package’.

In order to move forward with the proposed directive, your rapporteur proposes that Parliament introduce the technical adjustments to the text of the proposal to bring it into line with the framework texts recently adopted by the European Parliament (the ‘goods package’). The amendments relate to:

- definitions

- general requirements for market players

- presumption of conformity

- formal objection to harmonised standards

- rules on the CE mark

- requirements for conformity assessment bodies

- notification procedures

- procedures for products presenting a risk.

Amendments 1 to 79 inclusive relate to these technical adjustments to the new legislative framework. They are in line with the choices and decisions made by the European Parliament as regards this legislative framework.

3.        Assessment

    general

Your rapporteur takes the view that children, as the most vulnerable of all consumers, must be given the fullest protection possible and that their parents and carers must be able to feel confident that the toys offered on the European market comply with rigorous safety standards.

She therefore agrees with the aims set out by the Commission: modernisation, clarification and reinforcement of the directive’s safety requirements and the arrangements for its enforcement.

She is also in agreement by and large with the additions and changes proposed by the Commission to the provisions of the existing Directive 88/378/EEC.

Detailed explanation of the rapporteur’s proposed amendments:

    chemical properties

Your rapporteur is in complete agreement with the introduction of specific requirements for the use of substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMR), but suggests making these requirements be made even stricter. She sees no reason to make a distinction between Category 1 and 2 substances on the one hand and Category 3 substances on the other(1) as far as authorising exceptions is concerned.

She proposes making the conditions for the exceptional authorisation of these substances the same for the three categories, namely that the Scientific Committee should have evaluated the use of the substance in toys and found it acceptable, and that no suitable alternative is available.

Your rapporteur also proposes a complete ban on the use of allergenic substances in toys.

    mechanical properties

Although she is concerned about the risks that may arise from the use of small but very powerful magnets in toys, the rapporteur takes the view that it is not necessary to include a specific provision on magnets in the directive.

A specific rule on magnetic toys is being prepared by the CEN, and the Commission has made interim arrangements (requirement to affix a warning that danger can arise if more than one magnet is swallowed).

    artisanally made or non-mass-produced toys

Your rapporteur is aware that it is not easy for small and medium-sized firms that produce toys artisanally or, at the least, do not mass-produce them to meet the directive’s more rigorous requirements. She is working on a solution, but has not yet found a legally watertight approach. She would be very happy to hear the opinion of colleagues on this.

    toys that are obviously designed or intended for children of a certain age group

All too often toys that are obviously intended for babies and very young children are marked with a warning that they are unsuitable for children under 36 months. By doing this, the manufacturer is trying to sidestep strict safety rules and to evade any possible liability. This is irresponsible and must be forbidden.

This incorrect age group indication is also very confusing for purchasers and not conducive to the confidence that consumers should have in the safety of toys.

The relevant provisions of Article 10 of the directive must be made clearer.

    toys that come into contact with the mouth or the skin

Toys that are designed to be put frequently in the mouth (such as toy musical instruments, teething rings, etc.), regardless of the age group for which they are intended, must meet the same strict migration limits, as set out in Directive 1935/2004/EG.

Toys that are designed to come into frequent contact with children’s skin, regardless of age group, must meet the labelling and composition requirements set out in the cosmetics directive.

    toy safety notification point

In some Member States and regions, notification points have been set up for unsafe toys, where childcare professionals and also consumers/parents can report both unsafe aspects of toys and accidents or near-accidents with toys.

Without advocating the setting up of such notification points in every Member State, your rapporteur takes the view that it could be useful to investigate whether consumers know that when they come across unsafe toys they can report this to a body that can make use of the information.

    language

It is essential that the warnings required by the directive, not to mention instructions, should be expressed in a language that consumers understand. In accordance with the subsidiarity principle, the Member States can determine the language or languages that can be understood by consumers.

(1)

   Category I: ‘substances known to be carcinogenic to man’; Category II: ‘substances which should be regarded as if they are carcinogenic to man’; Category III: ‘substances which cause concern for man owing to possible carcinogenic effects but in respect of which the available information is not adequate for making a satisfactory assessment’.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (15.10.2008)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

           referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Raportoare pentru aviz: Anne Ferreira

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The safety of toys is covered by a directive adopted in 1988 and amended in 1993, which harmonised the rules in place within the Member States and ensured better protection for children.

Suitable adjustments now need to be made to the directive to bring it into line with today's economic situation and the new scientific knowledge available and to incorporate risk-related statistics and take account of new societal requirements.

New factors to be taken into account

Economic context

The increase in trade has resulted in considerable changes in the toys sector.

Some 80% of the toys placed on the market in the EU are imported, and it should be remembered that in 2007 millions of toys manufactured in China were recalled because they failed to comply with European standards. Modern-day trade flows call for a review of the rules governing the placing on the market of goods and checks on compliance with standards.

New scientific knowledge

In view of the fact that toys contain increasing amounts of chemicals, the legislation needs to be adjusted to take account of the risks arising from the presence of such products in toys and of the way toys are used by children (sucking, throwing, etc.).

Statistics and risk management

In general, only serious toy-related accidents are reported. All types of accidents need to be taken into account in order to gain a clearer picture of the risks and hazards arising from the use of toys.

With a view to ensuring better toy-related accident prevention, we need to base our action on the scientific findings and risk assessments available.

The precautionary principle should not apply to one specific category of products but to all products.

New societal requirements

In line with the general trend in modern-day society, there are an increasing number and variety of toys. Toys form an integral part of a child's intellectual and emotional development, both at home and at school.

End users have a right to expect and demand high-quality products that do not pose a health risk to children or those looking after them.

Today's eco-aware consumers also expect products to be environment-friendly. This extends to a toy's life cycle, its packaging and its durability. Research shows that many toys placed on the market are not sufficiently sturdy and swiftly become waste.

While the Commission proposal is a step forward, it requires clarification. Accordingly, a number of amendments have been tabled, in particular on:

The importance of warnings and the documents that must travel with the product

The terms used need to be defined in a readily understandable way, with reference to the Community nomenclature, for example as regards asphyxia.

Furthermore, the documents must be easy to read. It is also essential for them to be supplied in the official language(s) of the Member State(s) in which the relevant product is sold.

The provisions on time limits for responding to requests and on warnings need to be made clearer, as do those on corrective measures and the withdrawal or recall of non-compliant toys.

Product quality and risks arising from the presence of chemicals

Toys are designed specifically for children. Proper account therefore needs to be taken of the fact that children are more sensitive to their environment than adults.

Children's organs are not fully developed. Therefore, CMRs represent a risk to a child's development and long-term health. Reference accordingly needs to be made to other pieces of legislation (on food packaging, cosmetics, etc.) in which limit values are set for the presence or migration of chemicals, to be assessed on the basis of the possible uses to which a child may put a toy (sucking, contact with the skin, etc.).

Your rapporteur considers that the provisions on chemicals should be extended to cover PBTs, etc.

The proposal gives freedom of movement precedence over toy safety. In this connection, in line with REACH, the burden of proof needs to be reversed, with economic operators being required to demonstrate that their toys are safe and are not a risk to children's health.

Following the relocation of a large number of manufacturing plants, 80% of the toys placed on the market in the EU are imported – mainly from China, where labour and environmental standards are low.

A large number of people therefore have a responsibility for toy safety. However, since large western toy manufacturers and buyers still dominate the market, it is their job, and the job of importers and distributors, to ensure that specifications in keeping with Community legislation are laid down and complied with, thus ensuring a high level of protection for our children's health.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Principiul precauției a fost introdus anume în tratat în 1992, iar Curtea de Justiție a Comunităților Europene a clarificat, în numeroase rânduri, conținutul și domeniul de aplicare ale acestui principiu de drept comunitar ca fiind unul dintre fundamentele politicii comunitare de protecție a mediului și a sănătății1.

 

1Hotărârea din 23 septembrie 2003 în cauza C-192/01, Comisia/Danemarca, Rec. 2003, p. I-9693; hotărârea din 7 septembrie 2004 în cauza C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee și Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels/Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Rec. 2004, p. I-7405.

Justificare

Din cauza lipsei de date cu privire la pericolele și riscurile pe care le pot prezenta jucăriile pentru siguranța și sănătatea copiilor și deoarece copiii sunt considerați o categorie de populație foarte vulnerabilă sau vulnerabilă, în funcție de vârstă, principiul precauției trebuie să fie integrat în legislația privind siguranța jucăriilor pentru a permite atât autorităților competente din statele membre, cât și agenților economici să ia măsurile necesare pentru interzicerea introducerii pe piață a anumitor jucării. Domeniul de aplicare al acestui principiu trebuie să fie unul general.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Toți agenții economici care intervin în lanțul de furnizare și distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că desfac pe piață numai jucării care sunt în conformitate cu legislația aplicabilă. Prezenta directivă prevede o distribuire clară și proporționată a obligațiilor care corespund rolului respectiv al fiecărui agent implicat în procesul de furnizare și distribuție.

(8) Toți agenții economici care intervin în lanțul de furnizare și distribuție ar trebui să acționeze cu toată responsabilitatea și vigilența necesare pentru a garanta că, în condițiile unei utilizări normale și previzibile în mod rezonabil, jucăriile introduse pe piață nu au efecte periculoase pentru siguranța și sănătatea copiilor. Agenții economici ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că desfac pe piață numai jucării care sunt în conformitate cu legislația aplicabilă. Prezenta directivă prevede o distribuire clară și proporționată a obligațiilor care corespund rolului respectiv al fiecărui agent implicat în procesul de furnizare și distribuție.

Justificare

Doar simpla mențiune că agenții economici ar trebui să ia măsurile necesare nu este suficientă. Trebuie, de asemenea, menționat în mod clar că aceștia sunt ținuți responsabili. Așadar, în vederea garantării siguranței și sănătății copiilor, este necesar să se țină seama de diferitele utilizări ale jucăriilor.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a asigura protejarea copiilor de riscurile recent descoperite, este necesară, de asemenea, adoptarea unor noi cerințe esențiale de siguranță. Este necesară, în special, completarea și actualizarea dispozițiilor privind substanțele chimice din jucării. Este necesar ca dispozițiile respective să specifice că jucăriile trebuie să respecte legislația generală privind substanțele chimice, în special Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. Cu toate acestea, dispozițiile menționate ar trebui adaptate la nevoile speciale ale copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil de consumatori. Prin urmare, noile restricții privind substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în conformitate cu Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, precum și restricțiile privind parfumurile din jucării, ar trebui prevăzute ținând cont de riscurile deosebite pe care substanțele respective le pot prezenta pentru sănătatea umană. Valorile limită specifice stabilite în Directiva 88/378/CEE pentru anumite substanțe ar trebui actualizate pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice.

(16) Pentru a garanta un nivel ridicat de protecție în ceea ce privește siguranța și sănătatea copiilor, precum și a mediului împotriva diferitelor riscuri, substanțele periculoase și foarte periculoase trebuie abordate cu o deosebită precauție. Este necesară, de asemenea, adoptarea unor noi cerințe esențiale de siguranță. Este necesară, în special, completarea și actualizarea dispozițiilor privind substanțele chimice din jucării. Este necesar ca dispozițiile respective să specifice că jucăriile trebuie să respecte legislația generală privind substanțele chimice, în special Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. Cu toate acestea, dispozițiile menționate ar trebui adaptate la nevoile speciale ale copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil de consumatori. Prin urmare, noile restricții privind substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în conformitate cu Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, precum și restricțiile privind parfumurile din jucării, ar trebui prevăzute ținând cont de riscurile deosebite pe care substanțele respective le pot prezenta pentru sănătatea umană. Valorile limită specifice stabilite în Directiva 88/378/CEE pentru anumite substanțe ar trebui actualizate pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice.

Justificare

Tratatele și legislația comunitară relevantă fac trimitere întotdeauna la obiectivul unei protecții ridicate a sănătății umane și a mediului. De aceea se impune să se procedeze la fel și în cazul revizuirii legislației privind siguranța jucăriilor. Pornind de la acest considerent privind substanțele chimice, este, așadar, imperativ să se facă referire la substanțele periculoase și foarte periculoase.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Agenții economici care solicită autorizarea pentru utilizarea unei substanțe foarte periculoase în fabricarea unei jucării ar trebui să demonstreze faptul că nu există nicio altă alternativă mai sigură.

Justificare

În mod general, se impune evitarea utilizării substanțelor foarte periculoase, având în vedere efectele posibile asupra sănătății copiilor pe termen mai lung sau mai scurt. Cu toate acestea, utilizarea acestora poate fi luată în considerare cu condiția ca producătorii să demonstreze inexistența unor substanțe alternative, prin urmare mai sigure. Prezentul amendament face trimitere și la „principiul” inversării sarcinii probei, introdus în legislația privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), conform căreia producătorului îi revine sarcina de a demonstra că nu are alternativă la utilizarea unei substanțe foarte periculoase.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Responsabilitatea privind gestionarea riscurilor pe care le prezintă jucăriile, în special a riscurilor legate de folosirea substanțelor chimice în jucării, ar trebui să revină persoanelor fizice sau juridice care le fabrică, le importă și le comercializează pe piață.

Justificare

Totodată, agenții economici din domeniul jucăriilor trebuie să fie pe deplin conștienți de efectele posibil periculoase asupra sănătății copiilor de utilizarea anumitor substanțe sau preparate chimice. În consecință, în gestionarea riscurilor legate de utilizarea jucăriilor, se impune introducerea problematicii substanțelor chimice.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Cerințele generale și specifice ale prezentei directive aplicabile substanțelor chimice ar trebui să vizeze protejarea sănătății copiilor de substanțele periculoase din jucării, în timp ce preocupările legate de protecția mediului ridicate de jucării sunt abordate în legislația de mediu orizontală care se aplică și jucăriilor, în special în Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile, în Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, în Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, în Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și în Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE.

(17) Cerințele generale și specifice ale prezentei directive aplicabile substanțelor chimice ar trebui să vizeze protejarea sănătății copiilor de substanțele periculoase din jucării, în timp ce preocupările legate de protecția mediului ridicate de jucării sunt abordate în legislația de mediu care se aplică jucăriilor electrice și electronice, în Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice și în Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. În plus, aspectele de mediu privind deșeurile sunt reglementate de Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile, aspectele referitoare la ambalaje sunt reglementate în Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și cele privind bateriile și acumulatorii în Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE.

Justificare

Textul Comisiei dă impresia că motivele de îngrijorare privind protecția mediului sunt luate în considerare în mod clar în cazul tuturor jucăriilor, în timp ce ele se referă numai la jucăriile electrice și electronice.

Legislația orizontală nu se aplică explicit jucăriilor și nu trebuie grupată împreună cu directivele privind EEE (echipamentele electrice și electronice) și DEEE (deșeurile de echipamente electrice și electronice).

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Este necesară prevederea unor cerințe de siguranță specifice pentru a reglementa potențialul pericol specific prezentat de prezența jucăriilor în produsele alimentare, în conformitate cu principiul precauției, din moment ce asocierea unei jucării cu un aliment poate constitui cauza riscului de înecare, risc diferit de cele prezentate de către jucărie în sine și care nu este, prin urmare, reglementat prin nicio măsură specifică la nivel comunitar.

(18) Este necesară prevederea unor cerințe de siguranță specifice pentru a reglementa potențialul pericol specific prezentat de prezența jucăriilor în produsele alimentare, din moment ce asocierea unei jucării cu un aliment poate constitui cauza riscului de înecare, risc diferit de cele prezentate de către jucărie în sine și care nu este, prin urmare, reglementat prin nicio măsură specifică la nivel comunitar.

Justificare

În sensul prezentei directive revizuite, se impune aplicarea generalizată a principiului precauției. Prezentul amendament se coroborează cu amendamentul 1 (considerentul 3a).

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create jucării care prezintă pericole care nu sunt reglementate printr-o anumită cerință de siguranță prevăzută în prezenta directivă, este necesară stabilirea unei cerințe generale de siguranță ca temei juridic pentru orice măsură luată împotriva acestor jucării. În acest sens, siguranța jucăriilor ar trebui determinată în funcție de la modul de utilizare pentru care este destinat produsul și luându-se în considerare și utilizarea previzibilă a acesteia, dat fiind comportamentul copiilor care, în mod normal, nu dovedesc același grad de precauție proprie utilizatorului adult.

(19) Deoarece pot exista sau pot fi create jucării care prezintă pericole care nu sunt reglementate printr-o anumită cerință de siguranță prevăzută în prezenta directivă, este necesară stabilirea unei cerințe generale de siguranță ca temei juridic pentru orice măsură luată împotriva acestor jucării. În acest sens, siguranța jucăriilor ar trebui determinată în funcție de modul de utilizare pentru care este destinat produsul și luându-se în considerare și utilizarea previzibilă în mod rezonabil a acestuia, dat fiind comportamentul copiilor care, în mod normal, nu dovedesc același grad de precauție proprie utilizatorului adult.

Justificare

Deși trebuie avută în vedere orice posibilă utilizare de către un copil a unei jucării, la evaluarea gradului de siguranță a acesteia, totuși pot fi exceptate acele întrebuințări pe care un copil nu le poate da respectivei jucării, dată fiind vârsta sa sau stadiul său de dezvoltare fizică sau intelectuală.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Marcajul CE, care atestă conformitatea unei jucării, reprezintă consecința vizibilă a unui întreg proces care cuprinde evaluarea conformității în sensul larg. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să stabilească principiile generale care reglementează utilizarea marcajului CE și normele de aplicare ale acestuia.

(21) Marcajul CE, care indică conformitatea unei jucării, reprezintă consecința vizibilă a unui întreg proces care cuprinde evaluarea conformității în sensul larg. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să stabilească principiile generale care reglementează utilizarea marcajului CE și normele de aplicare ale acestuia.

Justificare

Numărul considerabil de rechemări ale jucăriilor produse în 2007, purtând marcajul CE, a reamintit consumatorilor europeni faptul că respectarea conformității nu este sinonim cu un nivel ridicat de siguranță a jucăriilor. De aceea, este improprie menționarea faptului că marcajul „CE” asigură în mod efectiv efectiv conformitatea, lăsând să se subînțeleagă siguranța.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Este foarte important să se clarifice atât pentru producători, cât și pentru utilizatori că prin aplicarea marcajului CE pe jucărie, producătorul declară că produsul este conform cu toate cerințele aplicabile și că își asumă întreaga responsabilitate.

(22) Este foarte important ca producătorii să înțeleagă că, prin aplicarea marcajului CE pe jucărie, producătorul declară că produsul este conform cu toate cerințele aplicabile și că își asumă întreaga responsabilitate cu privire la acesta.

Justificare

Numai producătorul este responsabil cu privire la aplicarea marcajului CE. Acesta trebuie să fie conștient că prin utilizarea marcajului CE, care implică respectarea unor condiții stricte, este angajată întreaga sa responsabilitate și că orice abuz poate fi sancționat. În strânsă legătură cu amendamentul 8.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) În special, ar trebui atribuite competențe Comisiei în vederea adaptării cerințelor aplicabile substanțelor chimice în anumite cazuri bine definite și ar trebui acordate scutiri față de interzicerea substanțelor CMR în anumite cazuri, iar textul avertizărilor specifice pentru anumite categorii de jucării ar trebui adaptat. Deoarece măsurile respective au un domeniu de aplicare general și vizează modificarea unor elemente neesențiale din prezenta directivă și/sau completarea acesteia prin adăugarea unor noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(32) În special, ar trebui atribuite competențe Comisiei în vederea adaptării cerințelor aplicabile substanțelor chimice în anumite cazuri bine definite și ar trebui acordate scutiri față de interzicerea folosirii substanțelor foarte periculoase și a substanțelor CMR în anumite cazuri, iar textul avertismentelor specifice pentru anumite categorii de jucării ar trebui adaptat. Deoarece măsurile respective au un domeniu de aplicare general și vizează modificarea unor elemente neesențiale din prezenta directivă și/sau completarea acesteia prin adăugarea unor noi elemente neesențiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Justificare

Amendament coroborat cu amendamentele de la considerentul 16, articolul 47 și anexa II, partea III.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Deoarece obiectivele acțiunii propuse, și anume asigurarea unui nivel înalt de siguranță a jucăriilor garantând, în același timp, funcționarea pieței interne prin stabilirea unor cerințe de siguranță armonizate pentru jucării și a unor cerințe minime pentru supravegherea pieței, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre și, în consecință, date fiind dimensiunile și efectele, acestea pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la acest articol, prezenta directivă nu depășește cadrul necesar pentru a îndeplini aceste obiective,

(34) Deoarece obiectivele acțiunii propuse, și anume asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a jucăriilor pentru a garanta siguranța și sănătatea copiilor și, în același timp, funcționarea pieței interne prin stabilirea unor cerințe de siguranță armonizate pentru jucării și a unor cerințe minime pentru supravegherea pieței, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre și, în consecință, date fiind dimensiunile și efectele, acestea pot fi mai bine realizate la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la acest articol, prezenta directivă nu depășește cadrul necesar pentru a îndeplini aceste obiective,

Justificare

Trebuie reamintit obiectivul principal al prezentei directive.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Prezenta directivă se întemeiază pe principiul conform căruia producătorii, importatorii și ceilalți agenți economici trebuie să garanteze că producerea sau comercializarea jucăriilor, în special a substanțelor chimice pe care le conțin, nu are efecte nocive sau toxice asupra sănătății copiilor și a mediului. Aceste măsuri au la bază principiul precauției.

Justificare

Tratatele și legislația comunitară relevantă fac trimitere întotdeauna la obiectivul unei protecții ridicate a sănătății umane și a mediului. De aceea se impune să se procedeze la fel și cu revizuirea legislației privind siguranța jucăriilor, inclusiv cea privind substanțele chimice utilizate pentru producerea acestora Este necesar ca principiul precauției să fie inclus în legislația privind siguranța jucăriilor.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) „avertizare” înseamnă o formulare specială ce atrage atenția utilizatorului final sau a supraveghetorului cu privire la condițiile de utilizare sau de asamblare ale unei jucării;

Justificare

Este necesară definirea termenului „avertisment” pentru a fi evitată orice confuzie cu noțiunea de etichetare.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica desfacerea pe piață a unei jucării în lanțul de aprovizionare;

(9) „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica desfacerea, distribuirea, oferirea sau expunerea pe piață a unei jucării în lanțul de aprovizionare;

Justificare

Este absolut necesar să se precizeze care sunt operațiunile pe care le acoperă retragerea.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) „asfixiere” înseamnă blocarea funcțiilor organelor esențiale sau vitale cauzată de lipsa de oxigen, care este rezultatul a cinci cauze diferite și anume traiectoria greșită a unui obiect, înecarea, sufocarea, strangularea sau zdrobirea;

Justificare

Termenul de asfixie trebuie să fie definit, deoarece înglobează diferite fenomene care țin de lipsa de oxigen. Asfixia este consecința unuia dintre cele cinci incidente care provoacă lipsa de oxigen și prezintă un risc grav sau vital pentru sănătatea copiilor.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) „vătămare” înseamnă rănire fizică sau efect nefast pentru sănătate;

(13) „vătămare” înseamnă rănire fizică sau orice alt efect nefast pentru sănătate, inclusiv pe termen lung;

Justificare

Se cuvine să precizăm această definiție, incluzând și alte efecte decât cele fizice pe care o jucărie neconformă le poate determina, precum și efectele pe termen lung generate de utilizarea anumitor substanțe.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) „pericol” înseamnă o potențială sursă de vătămare;

(14) „pericol” înseamnă o sursă potențială de vătămare a sănătății sau integrității unei persoane;

Justificare

Este necesar să se precizeze ce poate fi afectat.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 2 – punctul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) „conceput pentru copiii din grupa de vârstă x sau destinat în mod expres acestora”: expresie care indică faptul că copiii trebuie să posede dexteritatea și capacitățile psihice corespunzătoare grupei de vârstă respective.

Justificare

Trebuie făcute eforturi pentru a asigura că producătorul nu indică cu bună știință un grup de vârstă fictiv pe etichetă în scopul evitării anumitor obligații și/sau responsabilități.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Producătorii, la cererea autorităților naționale competente, furnizează toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei. Aceștia cooperează cu aceste autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piață.

8. Producătorii, la cererea autorităților naționale competente, furnizează în termen de două zile toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei. Aceștia cooperează cu aceste autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piață.

Justificare

Trebuie precizate termenele-limită de comunicare ale oricărui document sau ale oricăror informații, scopul acestei precizări fiind consolidarea aplicării măsurilor de siguranță destinate protejării sănătății copiilor.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Producătorii informează autoritățile competente pe teritoriul cărora jucăriile sunt comercializate cu privire la desemnarea unui reprezentant autorizat, în termen de cel mult patru săptămâni de la data desemnării.

Justificare

O astfel de notificare este necesară și trebuie să aibă loc într-un termen determinat.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Notificarea privind desemnarea reprezentantului autorizat include cel puțin coordonatele acestuia (nume, adresă poștală, coordonate telefonice, adresă de e-mail, site internet), jucăriile cu privire la care reprezentantul trebuie să își îndeplinească obligațiile prevăzute la alineatul (3) și numărul unic de identificare al jucăriilor respective.

Justificare

Este necesar să se precizeze minimul de informații pe care producătorul trebuie să le comunice autorităților naționale competente după desemnarea unui reprezentant autorizat, pentru a permite realizarea obiectivelor prezentei directive.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) la cererea autorităților naționale competente, furnizează acestora toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei;

(b) la cererea autorităților naționale competente, furnizează acestora, în termen de două săptămâni, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei;

Justificare

Trebuie precizate termenele-limită de comunicare ale oricărui document sau ale oricăror informații, scopul acestei precizări fiind consolidarea aplicării măsurilor de siguranță destinate protejării sănătății copiilor.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cazul în care introduc o jucărie pe piață, importatorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele aplicabile.

1. În cazul în care introduc o jucărie pe piață, importatorii se asigură că jucăriile introduse pe piața Uniunii sunt în conformitate cu dispozițiile prezentei directive și respectă cerințele de siguranță.

Justificare

Este deosebit de important ca și importatorilor să le revină o parte din responsabilitatea aplicării prezentei directive și din asigurarea conformității cu obiectivele acesteia.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Înainte de introducerea unei jucării pe piață, importatorii verifică dacă procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător.

2. Înainte de introducerea unei jucării pe piață, importatorii verifică dacă procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost îndeplinită de către producător, în conformitate cu articolele 18 și 19.

Aceștia verifică dacă producătorul a întocmit documentația tehnică, dacă jucăria poartă marcajul (marcajele) de conformitate impus(e), dacă aceasta este însoțită de documentele prevăzute și dacă producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 3 alineatele (5) și (6).

Aceștia verifică dacă producătorul a întocmit documentația tehnică în conformitate cu articolul 20, dacă jucăria poartă marcajul (marcajele) de conformitate impus(e), dacă aceasta este însoțită de documentele prevăzute și dacă producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 3 alineatele (5) și (6), la articolul 9 și în anexa II.

Atunci când un importator descoperă faptul că o jucărie nu respectă cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 9 și în anexa II, acesta poate să introducă jucăria pe piață doar după ce aceasta este în conformitate cu aceste cerințe.

Atunci când un importator descoperă faptul că o jucărie nu respectă cerințele esențiale de siguranță prevăzute la articolul 9 și în anexa II, acesta poate să introducă jucăria pe piață doar după ce aceasta este în conformitate cu aceste cerințe.

Justificare

Este necesar să reamintim dispozițiile adecvate din prezenta directivă la care fac referire diferitele puncte.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Importatorii indică pe jucărie numele lor și adresa la care pot fi contactați iar în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, producătorii indică aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.

3. Importatorii indică pe jucărie în mod vizibil și complet lizibil numele lor, precum și adresa, numărul de telefon și adresa de poștă electronică la care pot fi contactați, iar în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, indică aceste informații, în mod vizibil și separat de descrierea acesteia, pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.

Justificare

Informațiile propuse inițial trebuie să fie completate și accesibile ușor și rapid.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Importatorii, la cererea autorităților naționale competente, furnizează toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei. Aceștia cooperează cu aceste autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piață.

7. Importatorii, la cererea autorităților naționale competente, furnizează în termen de două săptămâni toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei. Aceștia cooperează cu aceste autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de jucăriile pe care le-au introdus pe piață.

Justificare

La fel ca la amendamentul 26.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cazul în care desfac o jucărie pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele aplicabile.

1. În cazul în care desfac o jucărie pe piață, distribuitorii garantează că acestea sunt în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, pentru ca jucăriile desfăcute pe piața Uniunii să respecte cerințele de siguranță.

Justificare

La fel ca la amendamentul 27.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Distribuitorii, la cererea autorităților naționale competente, furnizează toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea jucăriei. Aceștia cooperează cu aceste autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de jucăriile desfăcute pe piață.

5. Distribuitorii, la cererea autorităților naționale competente, furnizează în termen de două săptămâni toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea jucăriei. Aceștia cooperează cu aceste autorități, la cererea celor din urmă, cu privire la orice acțiune de evitare a riscurilor prezentate de jucăriile desfăcute pe piață.

Justificare

La fel ca la amendamentul 26.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Registrul

 

Agenții economici din industria jucăriilor definiți la articolul 1 țin un registru cu măsurile corective, retragerile, rechemările, reclamațiile și plângerile primite din partea celorlalți agenți economici și a utilizatorilor finali, precum și soluția găsită în cazul fiecăreia dintre aceste măsuri.

 

În registru se menționează în mod clar, pentru fiecare dintre măsurile susmenționate, motivele, numărul unic de identificare al jucăriei respective și identificarea jucăriei care permite trasabilitatea ei, precum și data primirii plângerii și data notificării răspunsului la plângere.

 

Registrul se păstrează timp de zece ani. Agenții economici îl pun la dispoziția autorităților naționale competente, la cererea acestora.

Justificare

Articolul 3 alineatul (4) face referire la ținerea de către producători a unui registru. Trebuie, așadar, să fie precizate în prezenta directivă modalitățile specifice privind completarea registrului menționat.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceștia trebuie să dispună de sisteme și proceduri corespunzătoare, care permit ca aceste informații să fie disponibile autorităților de supraveghere a pieței, la cerere, pentru o perioadă de 10 ani.

În acest scop, aceștia dețin sistemele și procedurile corespunzătoare, care să le permită, pe o perioadă de 10 ani, să furnizeze aceste informații autorităților de supraveghere a pieței, la cererea acestora, în termen de două săptămâni.

Justificare

La fel ca la amendamentul 23.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Se reamintește faptul că, din cauza constituției mai puțin robuste și a sensibilității crescute din punct de vedere biologic la prezența anumitor substanțe, copiii aparțin categoriei de persoane vulnerabile. În plus, aceștia fiind în creștere, riscurile legate de expunerea la substanțe chimice sunt mai ridicate decât la adulți.

Justificare

Prezentul articol vizând principalele cerințe de siguranță, trebuie să menționeze faptul că, în funcție de vârstă, copiii aparțin unei grupe de persoane foarte vulnerabile sau vulnerabile. În același timp, este necesar să se țină cont de acest aspect privind cerințele de siguranță și de garantare a sănătății copiilor care utilizează jucăriile, mai ales în ceea ce privește substanțele chimice.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre iau măsuri în conformitate cu principiul precauției.

Justificare

La fel ca la amendamentul 1.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Jucăriile nu trebuie să pună în pericol siguranța sau sănătatea utilizatorilor sau a părților terțe atunci când sunt utilizate în conformitate cu destinația lor sau atunci când sunt utilizate în mod previzibil, ținând seama de comportamentul obișnuit al copiilor.

2. Jucăriile nu trebuie să pună în pericol siguranța sau sănătatea utilizatorilor sau a părților terțe atunci când sunt utilizate în conformitate cu destinația lor și cu utilizarea previzibilă în mod rezonabil, ținând seama de comportamentul obișnuit al copiilor.

Abilitatea utilizatorilor și, dacă este cazul, a supraveghetorilor acestora trebuie luată în considerare, în special, în cazul jucăriilor care datorită funcției, dimensiunilor și caracteristicilor lor, sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni.

Abilitatea utilizatorilor trebuie luată în considerare, în special în cazul jucăriilor care, datorită funcției, dimensiunilor și caracteristicilor lor, sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni.

Etichetele aplicate pe jucării sau pe ambalajele acestora, precum și instrucțiunile de utilizare care le însoțesc, trebuie să atragă atenția utilizatorilor sau a supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente și riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor și asupra modului de a le evita.

Etichetele aplicate pe jucării sau pe ambalajele acestora, precum și instrucțiunile de utilizare care le însoțesc, trebuie să atragă atenția utilizatorilor sau a supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente și riscurilor de vătămare legate de utilizarea jucăriilor și asupra modului de a le evita.

Justificare

La fel ca la amendamentul 7 pentru primul alineat. Pentru evaluarea principalelor cerințe în materie de siguranță, prezența unui supraveghetor nu poate fi luată în considerare, deoarece trebuie evaluată siguranța intrinsecă a jucăriilor. Supravegherea trebuie să aibă loc, dar nu poate fi continuă, deoarece copilul trebuie să se joace singur și are nevoie de acest lucru pentru a-și dobândi și dezvolta autonomia.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Jucăriile introduse pe piață trebuie să respecte cerințele esențiale de siguranță de-a lungul perioadei previzibile sau normale de utilizare.

3. Jucăriile introduse pe piață trebuie să respecte cerințele esențiale de siguranță de-a lungul perioadei de utilizare normale și previzibile în mod rezonabil.

Justificare

La fel ca la amendamentul 2.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Avertismentele prevăzute la punctul 1 partea B din anexa V nu se pot utiliza în cazul jucăriilor care, datorită funcției, dimensiunilor și caracteristicilor lor, sunt destinate copiilor cu vârsta sub 36 de luni.

Justificare

Jucăriile destinate copiilor mai mici de trei ani prezintă adesea indicația „interzis copiilor mai mici de trei ani”, în timp ce ele se adresează acestei categorii de vârstă. Unii fabricanți încearcă astfel să se sustragă responsabilităților care le revin sau ca măsură de protecție. Având în vedere că anexa V nu interzice în mod explicit ca această formulare să fie aplicată, în materie de supraveghere a pieței, este mult mai simplu să se asigure respectarea legislației introducând această dispoziție în directivă.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În ceea ce privește categoriile de jucării enumerate în partea B din anexa V, avertizările prevăzute în aceasta trebuie luate în considerare.

În ceea ce privește categoriile de jucării enumerate în partea B, punctele 2-5 din anexa V, avertismentele prevăzute în aceasta sunt luate în considerare așa cum sunt formulate în textul de redactare a acestora.

Justificare

Amendament în legătură strânsă cu amendamentul 102. Trebuie precizat domeniul de aplicare al prezentei dispoziții.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Producătorul aplică avertismentele într-un mod vizibil, complet lizibil și precis pe jucărie, pe o etichetă aplicată sau pe ambalaj și, dacă este cazul, pe instrucțiunile de folosire care însoțesc jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici vândute fără ambalaj sunt însoțite de avertismentele corespunzătoare.

2. Avertismentele se redactează într-un mod precis, vizibil, clar și cu ușurință lizibil și pe înțelesul utilizatorilor sau a supraveghetorilor acestora și se aplică pe jucărie sau, dacă acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic, pe o etichetă aplicată pe jucărie sau pe ambalajul destinat consumatorului. Acestea sunt reluate în instrucțiunile de utilizare care însoțesc jucăria. Jucăriile de dimensiuni mici vândute fără ambalaj sunt însoțite de avertismentele corespunzătoare.

Avertismentele care specifică vârsta minimă și maximă a utilizatorului trebuie să fie vizibile, lizibile și etalate în mod evident la punctul de vânzare.

Avertismentele care specifică vârsta minimă și maximă a utilizatorului trebuie să fie vizibile, clar și cu ușurință lizibile, precise și etalate în mod evident pe ambalajul jucăriilor la punctul de vânzare. Reprezentanții autorizați, importatorii și distribuitorii trebuie informați cu privire la aceste avertismente, astfel încât avertismentele care precizează vârsta minimă și maximă a utilizatorului să fie afișate în mod corect la punctul de vânzare.

 

Avertismentele trebuie să alterneze, astfel încât să apară cu regularitate. Avertismentele se tipăresc pe suprafața cea mai vizibilă a pachetului unitar ca și pe orice ambalaj exterior, cu excepția supraambalajului transparent, utilizat pentru vânzarea cu amănuntul a jucăriei respective.

 

Statele membre pot stabili, în funcție de cerințele lingvistice, locul inscripționării avertismentelor pe suprafețele respective.

 

Pentru a ține seama de cerințele lingvistice, statele membre au dreptul să aleagă mărimea caracterelor utilizate, cu condiția ca mărimea corpului de literă specificată în legislația proprie să fie suficientă pentru a permite citirea clară și ușor de înțeles a avertismentului;

 

Avertismentele se imprimă în limba sau limbile oficiale ale statului membru pe teritoriul căruia este comercializată jucăria.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Statele membre pot să solicite ca avertismentele și instrucțiunile de siguranță, sau o parte dintre acestea, să fie redactate în limba sau limbile lor oficiale, în cazul în care jucăriile sunt introduse pe piață pe teritoriul acestora.

3. Avertismentele, astfel cum sunt menționate la prezentul articol și în anexa V, și instrucțiunile de siguranță sunt redactate în limba oficială a statului membru sau în limbile oficiale ale acestuia în cazul în care jucăriile sunt introduse pe piață pe teritoriul său.

Justificare

Redactarea avertismentelor și a instrucțiunilor de siguranță în limba sau limbile oficiale ale statului membru în care jucăriile sunt introduse pe piață reprezintă un element esențial pentru siguranța și sănătatea copiilor.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 10b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10b

 

Dispoziții comune agenților economici privind măsurile de retragere de pe piață a jucăriilor neconforme sau a celor pentru care există o îndoială cu privire la conformitate.

 

1. În conformitate cu articolele 3, 5 și 6, agenții economici în cauză care se confruntă cu o problemă sau un dubiu în legătură cu respectarea dispozițiilor privind siguranța jucăriilor, iau imediat măsuri pentru retragerea acestora de pe piață.

 

2. Agenții economici care au o problemă sau un dubiu privind respectarea dispozițiilor referitoare la siguranța jucăriilor, informează imediat ceilalți agenți economici în cauză, organizațiile de consumatori și autoritățile naționale din statele membre pe a căror piață au desfăcut jucăria, descriind cu precizie în special problema neconformității și măsurile de retragere luate.

 

3. Măsurile de retragere sunt puse în aplicare fără întârziere și finalizate în cel mai scurt timp, în cel mult două săptămâni de la constatarea problemei de conformitate.

 

În cazul în care termenul susmenționat nu poate fi respectat, agenții economici care se confruntă cu problema de conformitate informează imediat ceilalți agenți economici în cauză și autoritățile naționale competente și justifică necesitatea unui termen suplimentar pentru asigurarea conformității. Autoritățile naționale competente se pronunță asupra cererii de prelungire a termenului în cel mai scurt timp și informează de îndată agenții economici implicați cu privire la aceasta și, în special, cu privire la un eventual termen necesar pentru asigurarea conformității jucăriilor respective.

 

4. Desfacerea jucăriilor la utilizatorii finali se suspendă sine die.

 

După punerea în conformitate a jucăriilor retrase de pe piață, jucăriile respective sunt considerate jucării noi și trebuie să respecte dispozițiile prezentei directive pentru orice nouă desfacere pentru utilizatorii finali.

Justificare

Este necesar să fie precizate dispozițiile privind măsurile de retragere de pe piață, menționate la articolele 3, 5 și 6 din prezenta directivă pentru a consolida dispozițiile în materie de siguranță a jucăriilor și sănătate a copiilor. Este necesar ca modalitățile în materie de retragere de pe piață să fie mai stricte decât măsurile corective, deoarece siguranța jucăriilor și sănătatea copiilor pot fi mult mai serios afectate.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 17 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Evaluare siguranței jucăriilor trebuie să țină seama de toate aspectele relevante, în special de categoriile și grupurile de copii cu vulnerabilitate ridicată sau cei cu o vulnerabilitate specială, precum copiii cu nevoi speciale.

Justificare

În afară de faptul că este vorba de evocarea obiectivului esențial al evaluării, este necesar, de asemenea, să se precizeze aspectele complementare ale acesteia și mai ales, este necesar să fie luate în considerare grupurile de copii cu dizabilități.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 17 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Este necesar să se aibă în vedere ansamblul accidentelor în cazul copiilor, inclusiv cele fără urmări sau cu urmări de gravitate medie, în vederea determinării nivelului de risc și de pericol al jucăriilor.

Justificare

Amendamentul vizează punerea accentului pe accidentele de gravitate medie, mai ales cele fără urmări grave, pentru a avea o reprezentare mai realistă a problematicii accidentelor cauzate de jucării.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat în temeiul articolului 21, denumit în continuare „organism notificat”, efectuează examinarea CE de tip, acesta evaluează, dacă este necesar, împreună cu producătorul, analiza efectuată de către producător în conformitate cu articolul 17 referitoare la pericolele pe care jucăria le poate prezenta.

3. În cazul în care un organism de evaluare a conformității notificat în temeiul articolului 21, denumit în continuare „organism notificat”, efectuează examinarea CE de tip, acesta evaluează împreună cu producătorul analiza efectuată de către producător în conformitate cu articolul 17 referitoare la pericolele pe care jucăria le poate prezenta.

Justificare

Ținând seama de obiectivul de consolidare a siguranței jucăriilor, evaluarea nu poate fi facultativă.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Certificatul este revizuit, oricând este necesar, în special în cazul unei modificări a procesului de producție, a materiei prime sau a componentelor jucăriei și, în orice caz, la fiecare 5 ani.

Certificatul este revizuit, oricând este necesar, în special în cazul unei modificări a procesului de producție, a materiei prime sau a componentelor jucăriei și, în orice caz, la fiecare 3 ani.

Justificare

Ținând seama de obiectivul de consolidare a siguranței jucăriilor, se impune reducerea termenului.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Producătorul pune la dispoziția autorităților naționale competente, la cererea acestora, documentația tehnică menționată la articolul 3 alineatul (2), în caz de inspecție sau control pe teritoriul acestora, în conformitate cu articolul 38 alineatul (3a).

Justificare

Trebuie precizat în acest articol că documentația tehnică trebuie să fie disponibilă pentru orice inspecție sau control la sediul producătorului de jucării.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când o autoritate de supraveghere a pieței cere documentația tehnică sau traducerea unei părți a acesteia unui producător, acesta poate fixa un termen limită pentru a da curs acestei cereri care trebuie să fie 30 de zile sau mai puțin dacă termenul mai scurt este justificat de existența unui risc serios și imediat.

La cererea autorităților naționale competente, producătorul sau reprezentantul său autorizat pun la dispoziția acestora documentația tehnică sau traducerea anumitor părți din aceasta în cel mult 14 zile sau mai puțin, dacă termenul mai scurt este justificat de existența unui risc serios și imediat.

Justificare

Este necesară o mai mare exactitate și fixarea fermă termenului de transmitere a documentației pentru a contribui la asigurarea siguranței jucăriilor și a permite o mai bună garantare a siguranței și a sănătății copiilor.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În cazul în care producătorul nu respectă obligațiile prevăzute la alineatele (1) ,(2) și (3), autoritatea de supraveghere a pieței îi poate cere acestuia să se supună unui test efectuat de un organism notificat, pe cheltuiala proprie într-un termen de timp stabilit, în vederea verificării conformității cu standardele armonizate și cerințele esențiale de siguranță.

4. În cazul în care producătorul nu respectă obligațiile prevăzute la alineatele (-1), (1), (2) și (3), autoritatea de supraveghere a pieței îi cere acestuia ca, în cel mult 14 zile, să se supună unui test efectuat de un organism terț certificat, pe cheltuiala proprie, în vederea certificării conformității cu standardele armonizate și cerințele esențiale de siguranță.

Justificare

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 20 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. În cazul în care producătorul nu respectă obligațiile menționate la alineatul (4), autoritatea de supraveghere a pieței adoptă măsurile pe care le consideră necesare pentru a garanta că jucăriile respective nu sunt desfăcute pe piață și în lanțul de distribuție pe teritoriul pe care îl supraveghează.

Justificare

Prezentul articol trebui completat. În cazul în care producătorul nu respectă obligațiile care îi revin, autoritățile naționale competente trebuie să poată lua măsurile necesare care să permită garantarea siguranței și a sănătății copiilor.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. Autoritatea de notificare înființează Puncte de informare pentru siguranța produselor unde autoritățile pentru protecția copilului și a consumatorului pot semnala neconformitatea jucăriilor sau accidentele produse în urma utilizării unei jucării.

Justificare

Crearea în statele membre a unor Puncte de informare privind siguranța ar întări poziția consumatorilor și ar înlesni comunicarea directă cu fabricanții și producătorii în cazul unei probleme cu un anumit produs. Fabricanții și producătorii ar putea atunci reacționa mai direct la cererile consumatorului.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității din domeniul de aplicare relevant pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

(a) o pregătire tehnică și profesională solidă justificată în special prin diplome sau prin experiența profesională și prin atestate, cuprinzând toate activitățile de evaluare a conformității din domeniul de aplicare relevant pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

Justificare

Este necesar să fie atestată formarea tehnică și profesională a personalului organismelor notificate.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 25 – alineatul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a. Organismul de evaluare a conformității trebuie să obțină certificarea ISO 9001 : 2000.

Justificare

Certificarea este o garanție suplimentară a calității evaluării și a respectării normelor în punerea în aplicare a acesteia.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 27 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Filialele și subcontractanții trebuie să dețină certificarea ISO 9001 : 2000.

Justificare

Certificarea este o garanție suplimentară a calității proceselor de producție, a evaluării periodice și a controalelor acestora.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 38 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. În scopul supravegherii jucăriilor desfăcute pe piață în conformitate cu articolul 37, autoritățile de supraveghere a pieței sau oricare alt organism certificat autorizat în acest scop sunt abilitate să efectueze controale inopinate anuale în incintele agenților economici, acolo unde acest lucru este posibil și cel puțin o dată la doi ani.

Justificare

Controalele la sediile operatorilor economici nu pot avea loc numai când acestea se dovedesc a fi strict necesare. Acestea ar trebui să aibă loc inopinat, cât mai regulat cu putință. Este rezonabil să se prevadă ca astfel de controale să aibă loc cel puțin o dată la doi ani.

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au acționat astfel cum se menționează la articolul 12 din Directiva 2001/95/CE sau în cazul în care au motive suficiente să considere că o jucărie care face obiectul prezentei directive prezintă un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor, acestea, împreună cu agenții economici relevanți, fac o evaluare cu privire la jucăria în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute de prezenta directivă.

1. În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au acționat astfel cum se menționează la articolul 12 din Directiva 2001/95/CE sau în cazul în care suspectează că o jucărie care face obiectul prezentei directive poate prezenta un risc pentru sănătatea sau siguranța persoanelor, acestea efectuează de îndată evaluările necesare cu privire la jucăria în cauză, acoperind toate cerințele prevăzute de prezenta directivă. În termen de două săptămâni, agenții economici pun la dispoziția autorităților orice informație sau element care le sunt solicitate de către acestea.

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că jucăria nu îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă, acestea solicită agentului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru ca jucăria să îndeplinească cerințele respective sau să retragă jucăria de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade admisibile, în funcție de natura riscului implicat, în conformitate cu dispozițiile stabilite de autoritățile de supraveghere.

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că jucăria nu îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă, acestea solicită agentului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru ca jucăria să îndeplinească cerințele respective sau să retragă jucăria de pe piață sau să o recheme în termenele menționate la articolele 10a, 10b și 10c din prezenta directivă.

Justificare

Orice problemă de conformitate trebuie evaluată imediat. Participarea operatorilor economici vizați trebuie să se limiteze la furnizarea informărilor pentru evaluarea jucăriei în cauză. Dacă nu este respectată conformitatea, se impune să fie puse în aplicare măsuri corective adecvate problemei constatate, în termenele acordate.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că jucăria nu îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă, acestea solicită agentului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru ca jucăria să îndeplinească cerințele respective sau să retragă jucăria de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade admisibile, în funcție de natura riscului implicat, în conformitate cu dispozițiile stabilite de autoritățile de supraveghere.

În cazul în care, pe parcursul evaluării respective, autoritățile de supraveghere a pieței constată că jucăria nu îndeplinește cerințele prevăzute de prezenta directivă, acestea, informându-i în același timp pe consumatori, solicită agentului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate pentru ca jucăria să îndeplinească cerințele respective sau să retragă jucăria de pe piață sau să o recheme în decursul unei perioade admisibile, în funcție de natura riscului implicat, în conformitate cu dispozițiile stabilite de autoritățile de supraveghere.

Justificare

Informarea imediată a consumatorilor este un pas vital pentru a asigura eliminarea riscurilor.

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile solicitate să fie întreprinse de agentul economic.

2. În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile solicitate să fie întreprinse de agentul economic. Autoritățile de supraveghere a pieței informează statele membre și Comisia cu privire la răspunsul agentului economic și intenția acestuia de a se conforma sau nu solicitărilor.

Justificare

Ca parte a măsurilor vizând punerea la dispoziția publicului de informații integrate și transparență, operatorul economic ar trebui să răspundă și acest răspuns să fie transmis statelor membre și Comisiei.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Agentul economic se asigură că sunt întreprinse acțiuni corective pentru toate jucăriile în cauză pe care acesta le-a introdus pe piață în cadrul Comunității.

3. Agentul sau agenții economici în cauză se asigură că sunt întreprinse acțiuni corective, de retragere sau de rechemare, pentru toate jucăriile în cauză pe care aceștia le-au introdus pe piață în cadrul Comunității.

Justificare

Este nevoie de precizie și, deci, să fie incluși toți operatorii economici și toate operațiunile vizate în cadrul măsurilor care trebuie luate în caz de neconformitate.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În cazul în care agentul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate, pe parcursul perioadei menționate la al doilea paragraf din alineatul (1), autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa introducerea jucăriei pe piața națională sau a retrage jucăria de pe piață sau a o rechema.

4. În cazul în care agentul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate, de retragere sau de rechemare pe parcursul perioadei menționate la al doilea paragraf din alineatul (1), autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa introducerea jucăriei pe piața națională sau a retrage jucăria de pe piață sau a o rechema.

Justificare

La fel ca la amendamentul 64.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 41 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. În cazul în care în termen de trei luni de la primirea informației menționate la alineatul (4) nu a fost prezentată nicio obiecție de către un stat membru sau de către Comisie cu privire la o măsură provizorie adoptată de un stat membru referitor la jucăria în cauză, măsura este considerată justificată.

7. În cazul în care, în termen de patru săptămâni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4), nu a fost prezentată nicio obiecție de către un stat membru sau de către Comisie cu privire la o măsură provizorie adoptată de un stat membru referitor la jucăria în cauză, măsura este considerată justificată.

Justificare

Măsurile propuse de autoritățile naționale competente trebuie să fie examinate de părți într-un termen rezonabil, pentru a se delibera asupra măsurilor referitoare la neconformitate impuse de către o autoritate națională competentă operatorilor economici pe care îi vizează jucăria în cauză.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că jucăria neconformă este retrasă de pe piețele lor. Statele membre informează Comisia cu privire la acest fapt.

2. În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că jucăria neconformă este retrasă sau rechemată de pe piețele lor. Statele membre informează Comisia cu privire la acest fapt.

Justificare

La fel ca la amendamentul 64.

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care măsura națională este considerată justificată și neconformitatea jucăriei este atribuită unor lacune ale standardelor armonizate, astfel cum se menționează la articolul 41 alineatul (5) litera (b), Comisia sau statul membru sesizează Comitetul permanent constituit în baza articolului 5 din Directiva 98/34/CE.

3. În cazul în care măsura națională este considerată justificată și neconformitatea jucăriei este atribuită unor lacune ale standardelor armonizate, astfel cum se menționează la articolul 41 alineatul (5) litera (b), Comisia sau statul membru sesizează în termen de două săptămâni Comitetul permanent constituit în baza articolului 5 din Directiva 98/34/CE.

Justificare

Se impune acționarea cu toată celeritatea pentru a corecta în cel mai scurt termen lacunele existente în materie de norme armonizate privind conformitatea și siguranța jucăriilor.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statele membre adoptă toate măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice introducerea pe piață a jucăriei sau pentru a se asigura că aceasta este rechemată sau retrasă de pe piață.

2. În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statele membre adoptă de îndată toate măsurile adecvate pentru a restricționa sau a interzice introducerea pe piață a jucăriei sau pentru a se asigura că aceasta este rechemată sau retrasă de pe piață.

Justificare

Celeritatea este fundamentală pentru a asigura siguranța jucăriilor și sănătatea copiilor.

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Comisia poate modifica următoarele, în scopul adaptării la progresele tehnice și științifice:

1. Comisia modifică următoarele, în scopul adaptării la progresele tehnice și științifice, de îndată ce ia cunoștință de noile date:

 

(-a) Anexa I;

(a) Punctele 7 și 8 din partea III a anexei II;

(a) anexa II partea III, cu excepția punctelor 1 și 2;

(b) Anexa V.

(b) Anexa V.

Justificare

Procedura comitologiei reținută nu poate fi aplicată numai acestor puncte, impunându-se extinderea acesteia și la alte probleme, întrucât procedura de normalizare sau de armonizare este prea înceată pentru a răspunde la modificările urgente, așa cum o demonstrează pericolele și riscurile prezentate de magneți pentru sănătatea copiilor.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Articolul 45 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 46 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 46 alineatul (2).

Justificare

Corectare.

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Articolul 45 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Fără a aduce atingere restricțiilor prevăzute în partea III din anexa II , dacă este necesar și în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 46 alineatul (2), Comisia poate să modifice anexa II în vederea:

 

- definirii valorilor limită sau a altor restricții privind substanțele sau preparatele care prezintă un risc pentru sănătate, altele decât cele enumerate la punctele 7 și 8 din partea a III-a din anexa II;

 

- definirii valorilor limită privind zgomotul și viteza.

Justificare

Comisia ar trebui autorizată să adopte restricții privind alte substanțe sau valori limită de zgomot, în cadrul procedurii de comitologie.

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Articolul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de trei ani de la data punerii în aplicare a prezentei Directive, menționată în articolul 53 alineatul (2), și, ulterior, la fiecare cinci ani, statele membre transmit Comisiei un raport privind aplicarea prezentei directive.

În termen de trei ani de la data punerii în aplicare a prezentei Directive, menționată în articolul 53 alineatul (2), și, ulterior, la fiecare trei ani, statele membre transmit Comisiei un raport privind aplicarea prezentei directive.

Raportul respectiv conține o evaluare a situației cu privire la siguranța jucăriilor și la eficacitatea prezentei directive, precum și o prezentare a activităților de supraveghere a pieței efectuate de către statele membre.

Raportul respectiv conține o evaluare a situației cu privire la siguranța jucăriilor și la eficacitatea prezentei directive, precum și o prezentare a activităților de supraveghere a pieței efectuate de către statele membre.

Comisia elaborează și face public rezumatul rapoartelor naționale respective.

Comisia elaborează și publică în cel mai scurt timp un raport cu privire la propunerile de modificare sau, dacă este cazul, de revizuire a prezentei directive. Comisia transmite acest raport Parlamentului European și Consiliului. Comisia publică de îndată pe propriul site și în toate limbile oficiale ale Uniunii cel puțin un rezumat al raportului și concluziile acestuia.

Justificare

Comisia trebuie să redacteze un raport asupra rapoartelor de evaluare privind aplicarea prezentei directive în statele membre. Comisia trebuie să-l comunice colegislatorilor și să-l publice fără întârziere pe propriul site internet, integral sau, în caz contrar, un rezumat și concluziile. În concluzie, amendamentul impune aplicarea unor măsuri minime de transparență.

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile, care pot include sancțiuni penale în cazul încălcărilor grave, aplicabile încălcărilor dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și au un efect descurajator.

Statele membre stabilesc și aplică normele privind sancțiunile, care pot include sancțiuni penale în cazul încălcărilor grave, aplicabile încălcărilor dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect disuasiv.

Justificare

Este necesar, dar insuficient ca statele membre să stabilească sancțiuni ca răspuns la încălcările dispozițiilor prezentei directive. Este necesar și ca statele membre să poată să le pună în aplicare pentru a materializa aceste sancțiuni.

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Articolul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE și care au fost introduse pe piață înaintea intrării în vigoare a prezentei directive sau cel târziu la 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei directive.

Statele membre nu împiedică introducerea pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE și care au fost introduse pe piață înaintea intrării în vigoare a prezentei directive sau cel târziu la 3 ani după intrarea în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Articolul 54a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 54a

 

Evaluarea

 

Comisia revizuiește prezenta directivă la fiecare opt ani, în funcție de evaluările comitetului științific competent și de avizul grupului de experți.

Justificare

Este necesară o revizuire a directivei la un interval de cel puțin 8 ani sau mai curând dacă este necesar, ca urmare a noilor descoperiri sau a accidentelor, pentru a se asigura că dispozițiile directivei privind siguranța sunt suficiente în vederea acoperirii riscurilor care ar putea fi identificate, de exemplu, din cauza creării unor noi jucării și tehnologii, dar și datorită noilor dovezi științifice.

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Anexa II – Partea I – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Muchiile, proeminențele, șnururile, cablurile și elementele de fixare accesibile ale jucăriilor trebuie să fie concepute și realizate astfel încât pericolul unei răniri fizice să fie redus pe cât posibil la minimum la contactul cu acestea.

2. Muchiile, proeminențele, șnururile, cablurile și elementele de fixare accesibile ale jucăriilor trebuie să fie concepute și realizate astfel încât pericolul unei răniri fizice să fie minimizat la contactul cu acestea.

Justificare

Este imperativă reducerea la minim a riscurilor pentru a îmbunătăți siguranța jucăriilor și pentru a garanta integritatea și sănătatea copiilor.

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Anexa II – Partea I – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Ambalajele în care jucăriile sunt introduse în vederea vânzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau de asfixiere prin obstrucția externă a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului.

2. Ambalajele în care jucăriile sunt introduse în vederea vânzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau de asfixiere prin obstrucția internă a căilor respiratorii inferioare și a căilor respiratorii externe ale gurii și ale nasului.

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Anexa II – Partea I – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Jucăriile destinate utilizării în apă de adâncime mică, capabile să ducă sau să susțină copilul în apă trebuie să fie proiectate și realizate astfel încât să se reducă, pe cât posibil, atunci când sunt folosite conform instrucțiunilor de utilizare, pericolul de a-și pierde starea de plutire și sprijinul acordat copilului.

5. Jucăriile destinate utilizării în apă de adâncime mică, capabile să ducă sau să susțină copilul în apă, trebuie să fie proiectate și realizate astfel încât să se reducă la maximum, atunci când sunt folosite conform instrucțiunilor de utilizare și previzibil în mod rezonabil, pericolul de a-și pierde starea de plutire și sprijinul acordat copilului.

Justificare

La fel ca la amendamentele 74, respectiv 2.

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Anexa II – Partea I – punctul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Jucăriile care conferă mobilitate pentru utilizatori trebuie să fie dotate, pe cât posibil, cu un dispozitiv de frânare adecvat tipului de jucărie și energiei cinetice a acesteia. Dispozitivul de frânare trebuie să fie ușor de acționat de către utilizator și fără a produce căderi sau răniri fizice pentru utilizatori sau terți.

7. Jucăriile care conferă mobilitate pentru utilizatori trebuie să fie dotate cu un dispozitiv de frânare adecvat tipului de jucărie și energiei cinetice a acesteia. Dispozitivul de frânare trebuie să fie ușor de acționat de către utilizator și fără a produce căderi sau răniri fizice pentru utilizatori sau terți.

Justificare

Absența sistemului de frânare sau existența unui sistem de frânare nepotrivit caracterizează o mare parte a jucăriilor pe roți. De asemenea, se impune o mai mare strictețe pentru îmbunătățirea siguranței acestui tip de jucării, precum și a siguranței copiilor.

Amendamentul  74

Propunere de directivă

Anexa II – Partea I – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. Jucăriile concepute să emită un sunet trebuie să fie concepute și fabricate astfel încât sunetul pe care îl emit să nu poată afecta auzul copiilor.

10. Jucăriile concepute să emită un sunet trebuie să fie concepute și fabricate astfel încât sunetul pe care îl emit să nu poată afecta auzul copiilor. Această condiție se aplică tuturor jucăriilor, indiferent de grupa de vârstă vizată. Limita de zgomot ar trebui să fie de maximum 135 dB pe spectrul LPC la nivelul urechii. Limita de zgomot continuu ar trebui stabilită în funcție de sensibilitatea urechii unui copil sub 36 de luni.

Justificare

Standardele actuale pentru limitele de zgomot nu abordează în mod adecvat problema eventualei afectări a auzului copiilor. În primul rând, acestea nu se aplică tuturor jucăriilor (de exemplu, standardele pentru „jucării apropiate de ureche” se aplică numai copiilor sub 10 luni). În al doilea rând, trebuie stabilită o limită mai joasă pentru zgomotul cu impulsuri. În contextul situației reale a unei familii în care trăiesc copii de diferite vârste, limitele de zgomot ar trebui stabilite pe baza celor mai vulnerabili, și anume a copiilor sub 36 de luni.

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Anexa II – Partea I – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11. Jucăriile de activități sunt construite astfel încât să reducă, pe cât posibil, pericolul de strivire sau de prindere a părților corpului sau de prindere a hainelor, precum și pericolul de cădere, impact și înec.

11. Jucăriile de activități sunt construite astfel încât să reducă la maximum pericolul de strivire sau de prindere a părților corpului sau de prindere a hainelor, precum și pericolul de cădere, impact și înec.

Justificare

La fel ca la amendamentul 74.

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Jucăriile sunt proiectate și realizate astfel încât să nu prezinte nici un pericol de efecte nocive asupra sănătății umane cauzate de expunerea la substanțe chimice sau preparate care intră în compoziția jucăriilor sau pe care le conțin, atunci când utilizarea acestor jucării este cea descrisă la articolul 9 alineatul (2) primul paragraf.

1. Jucăriile sunt proiectate și realizate astfel încât să nu prezinte nici un pericol de efecte nocive asupra sănătății umane sau asupra mediului înconjurător cauzate de expunerea la substanțe chimice sau preparate care intră în compoziția jucăriilor sau pe care le conțin, atunci când utilizarea acestor jucării este cea descrisă la articolul 9 alineatul (2) primul paragraf.

Justificare

La fel ca la amendamentul 3.

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării restricțiilor definite în conformitate cu prima teză de la punctul 2, utilizarea în jucării a substanțelor clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în conformitate cu Directiva 67/548/CEE la o concentrație individuală egală sau superioară concentrațiilor relevante stabilite pentru clasificarea preparatelor care conțin aceste substanțe în conformitate cu dispozițiile Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu excepția cazului în care substanțele intră în compoziția părților componente ale jucăriilor sau ale părților cu o microstructură distinctă cu care copilul nu poate avea contact fizic.

3. Fără a aduce atingere aplicării restricțiilor definite în conformitate cu prima teză de la punctul 2, utilizarea în jucării a substanțelor clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoriile 1 și 2 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE la o concentrație individuală egală sau superioară concentrațiilor relevante stabilite pentru clasificarea preparatelor care conțin aceste substanțe în conformitate cu dispozițiile Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu excepția cazului în care substanțele intră în compoziția părților componente ale jucăriilor sau ale părților cu o microstructură distinctă cu care copilul nu poate avea contact fizic.

 

Este interzisă utilizarea în fabricarea jucăriilor a substanțelor clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoria 3, în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, în concentrații individuale egale sau mai mari de 0,1 % din greutate. Această limită va fi revizuită în cel mai scurt timp, în funcție de avizul comitetului științific competent și a deciziei menționate la articolul 45 alineatul (2).

Justificare

Prezența substanțelor clasificate drept CMR într-o măsură care depășește pragul stabilit ar trebui interzisă pentru a asigura un înalt grad de protecție a sănătății copiilor. Pragul respectiv trebuie coborât prin procedura de comitologie, cât mai curând posibil, pe baza noilor informații.

Amendamentul  78

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Substanțele sau preparatele clasificate ca CMR din categoriile 1 și 2 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în jucării sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

4. Substanțele sau preparatele clasificate ca CMR din categoriile 1, 2 și 3 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în jucării sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

Justificare

Este necesar ca substanțele clasificate ca fiind CMR să fie considerate toate în același mod, deoarece este vorba de protejarea pe termen lung a sănătății copiilor, mult mai vulnerabilă decât aceea a adulților. Utilizarea acestora nu poate fi justificată decât în cazul în care sunt îndeplinite condițiile enumerate la paragrafele alineatului (4).

Amendamentul  79

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 4.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.2. după cum s-a constatat din analiza soluțiilor alternative, nu există nicio altă substanță alternativă corespunzătoare disponibilă,

4.2. după cum s-a constatat din analiza soluțiilor alternative, nu există nicio altă substanță sau material alternativ corespunzător;

Justificare

Completarea dorește să clarifice acest aspect.

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Anexa II –Partea III – punctul 4.3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.3a. Jucăriile sau componentele acestora care urmează să fie introduse în gură trebuie să respecte dispozițiile referitoare la limitele specifice privind migrarea pentru ambalajele produselor alimentare, indiferent de vârsta copiilor cărora le sunt destinate, astfel cum au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Amendamentul  81

Propunere de directivă

Anexa II –Partea III – punctul 4.3 – p 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia însărcinează comitetul științific competent să reevalueze respectivele substanțe sau preparate de îndată ce apar îndoieli cu privire la siguranța acestora și cel puțin o dată la cinci ani de la data la care o decizie a fost adoptată, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Comisia însărcinează comitetul științific competent să reevalueze respectivele substanțe sau preparate de îndată ce apar îndoieli cu privire la siguranța acestora și cel puțin o dată la trei ani de la data la care o decizie a fost adoptată, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2).

Justificare

Reevaluarea acestor substanțe sau preparate trebuie să aibă loc într-un ritm mai regulat.

Amendamentul  82

Propunere de directivă

Anexa II –Partea III – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Folosirea în jucării sau în componentele acestora a substanțelor clasificate ca perturbatoare ale sistemului endocrin incluse în lista prioritară a Uniunii este interzisă, cu excepția cazului în care producătorul demonstrează că nu există substanțe alternative mai sigure și mai puțin nocive pentru sănătate.

Justificare

Perturbatorii endocrini prezintă un risc grav pentru dezvoltarea copiilor și sănătatea acestora la vârstă adultă. De aceea acestea ar trebui interzise în principiu, permițând, totodată, utilizarea lor în absența unor substanțe disponibile de substituție, mai sigure și mai puțin nocive, aspecte care trebuie demonstrate de către producător.

Amendamentul  83

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b. Folosirea în jucării sau în componentele acestora a unor substanțe clasificate drept persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) este interzisă, cu excepția cazului în care producătorul demonstrează că nu există substanțe alternative mai sigure și mai puțin nocive pentru sănătate.

Justificare

La fel ca la amendamentul 87, dar privind substanțele clasificate ca fiind PBT sau vPvB.

Amendamentul  84

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Substanțele sau preparatele clasificate ca CMR din categoria 3 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în jucării dacă utilizarea acestora a fost evaluată de comitetul științific competent și acesta a constatat siguranța acestora, în special din punct de vedere a expunerii, și în urma adoptării unei decizii, astfel cum este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) și cu condiția ca utilizarea în articolele de consum să nu fie interzisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

eliminat

Justificare

A se vedea amendamentul 82 și justificarea acestuia.

Amendamentul  85

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctele 5a și 5b (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Jucăriile și componentele jucăriilor, indiferent de vârsta copiilor cărora le sunt destinate, trebuie să respecte dispozițiile privind eliberarea de nitrozamine și substanțe nitrozabile din tetinele fabricate din elastomeri sau cauciuc instituite prin Directiva 93/11/CEE a Comisiei din 15 martie 1993 privind eliberarea N-nitrozaminelor și a substanțelor N-nitrozabile din tetinele și suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc.

 

5b. Comisia stabilește un program care vizează evaluarea sistematică și periodică a apariției substanțelor sau materialelor periculoase în jucării. Programul ține seama de rapoartele organismelor de supraveghere a pieței și de preocupările exprimate de statele membre și părțile interesate. În urma avizului comitetului științific competent, Comisia decide să adopte măsuri restrictive corespunzătoare, dacă se impune acest lucru. Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 46 alineatul (2).

Justificare

Utilizarea substanțelor periculoase în jucării nu este limitată la substanțele CMR, substanțele parfumante sau substanțele conținând anumite elemente. Toate substanțele periculoase ar trebui să fie supuse unor evaluări regulate de către Comisie. În cazul în care această evaluare evidențiază un risc inacceptabil, Comisia ar trebui autorizată pentru a adopta măsurile adecvate în cadrul procedurii de comitologie.

Amendamentul                     86

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe parfumante potențial alergene:

7. Jucăriile nu conțin următoarele substanțe parfumante potențial alergene:

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)

(1) Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)

(2) Alil-tioizocianat

(2) Alil-tioizocianat

(3) Cianură de benzil

(3) Cianură de benzil

(4) 4-terț-Butilfenol

(4) 4-terț-Butilfenol

(5) Ulei de pelin

(5) Ulei de pelin

(6) Alcool cyclamen

(6) Alcool cyclamen

(7) Maleat de dietil

(7) Maleat de dietil

(8) Dihidrocumarină

(8) Dihidrocumarină

(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă

(9) 2,4-dihidroxi-3-metilbenzaldehidă

(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)

(10) 3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină

(11) 4,6-dimetil-8-terț-butilcumarină

(12) Citraconat de dimetil

(12) Citraconat de dimetil

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă

(15) Difenilamină

(15) Difenilamină

(16) Acrilat de etil

(16) Acrilat de etil

(17) Frunză de smochin, proaspătă și preparate

(17) Frunză de smochin, proaspătă și preparate

(18) trans-2-Heptenal

(18) trans-2-Heptenal

(19) trans-2-Hexenal dietil acetal

(19) trans-2-Hexenal dietil acetal

(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal

(20) trans-2-Hexenal dimetil acetal

(21) Alcool hidroabietilic

(21) Alcool hidroabietilic

(22) 4-etoxifenol

(22) 4-etoxifenol

(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol

(23) 6-izopropil-2-decahidronaftalenol

(24) 7-Metoxicumarină

(24) 7-Metoxicumarină

(25) 4-Metoxifenol

(25) 4-Metoxifenol

(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă

(26) 4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă

(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă

(27) 1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă

(28) Trans-2-butenoat de metil

(28) Trans-2-butenoat de metil

(29) 6-Metilcumarină

(29) 6-Metilcumarină

(30) 7-Metilcumarină

(30) 7-Metilcumarină

(31) 5-Metil-2,3-hexandionă

(31) 5-Metil-2,3-hexandionă

(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea lappa Clarke)

(32) Ulei de rădăcină de costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină

(33) 7-Etoxi-4-metilcumarină

(34) Hexahidrocumarină

(34) Hexahidrocumarină

(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(35) Balsam de Peru (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă

(36) 2-pentiliden-ciclohexanonă

(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă

(37) 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă

(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth)

(38) Ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth)

Cu toate acestea, prezența urmelor acestor substanțe este permisă, cu condiția ca această prezență să fie tehnic inevitabilă, în conformitate cu bunele practici de fabricație.

 

În plus, următoarele substanțe parfumante potențial alergene sunt enumerate, dacă sunt adăugate în compoziția jucăriilor, ca atare, în concentrații care depășesc 0,01% din greutate:

 

(1) Amil cinamal

(39) Amil cinamal

(2) Alcool amilcinamilic

(40) Alcool amilcinamilic

(3) Alcool anisic

(41) Alcool anisic

(4) Alcool benzilic

(42) Alcool benzilic

(5) Benzil benzoat

(43) Benzil benzoat

(6) Cinamat de benzil

(44) Cinamat de benzil

(7) Salicilat de benzil

(45) Salicilat de benzil

(8) Cinamal

(46) Cinamal

(9) Alcool cinamilic

(47) Alcool cinamilic

(10) Citral

(48) Citral

(11) Citronellol

(49) Citronellol

(12) Cumarină

(50) Cumarină

(13) Eugenol

(51) Eugenol

(14) Farnesol

(52) Farnesol

(15) Geraniol

(53) Geraniol

(16) Hexil cinamaldehidă

(54) Hexil cinamaldehidă

(17) Hidroxi-citronelal

(55) Hidroxi-citronelal

(18) Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă

(56) Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă

(19) Izoeugenol

(57) Izoeugenol

(20) Lilial (menționat în Directiva privind produsele cosmetice la poziția 83 ca: 2-(4-terț-butilbenzil) proprionaldehidă

(58) Lilial (menționat în Directiva privind produsele cosmetice la poziția 83 ca: 2-(4-terț-butilbenzil) proprionaldehidă

(21) d-limonene

(59) d-limonene

(22) Linalol

(60) Linalol

(23) Metil heptin carbonat

(61) Metil heptin carbonat

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

(25) Extract din mușchiul stejarului

(63) Extract din mușchiul stejarului

(26) Extract din mușchiul arborilor

(64) Extract din mușchiul arborilor

 

Comisia însărcinează comitetul științific competent să reevalueze substanțele parfumante de îndată ce apar îndoieli cu privire la caracterul lor alergen și cel puțin o dată la trei ani de la data intrării în vigoare a directivei, în conformitate cu articolul 46 alineatul (2).

Amendamentul  87

Propunere de directivă

Anexa II –Partea III – punctul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. Jucăriile concepute pentru a intra frecvent în contact cu pielea, cum ar fi vopselele pentru pictarea cu degetul și plastilina, trebuie să îndeplinească cerințele referitoare la compoziție și etichetare stabilite prin Directiva 76/768/CEE.

Justificare

Pentru jucăriile care intră frecvent în contact cu pielea ar trebui să se aplice aceleași dispoziții riguroase prevăzute în directiva privind produsele cosmetice.

Amendamentul  88

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 7b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b. Jucăriile concepute pentru a intra frecvent în contact cu pielea și care conțin substanțe alergene, altele decât substanțele parfumante, despre care se știe că prezintă un pericol grav, chiar de moarte, pentru copii (de exemplu cele care declanșează un șoc anafilactic) respectă cerințele de etichetare stabilite prin Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică1.

 

____________

1 JO L 339, 6.12.2006. p. 16.

Justificare

La fel ca la amendamentul 94, dar aici cu referire la substanțele alergizante, altele decât cele odorizante, precum glutenul etc. Copiii care utilizează jucării care conțin aceste substanțe potențial alergene pot să le introducă în gură sau își pot băga degetele în gură. Prezența acestor substanțe poate provoca reacții cu consecințe mai mult sau mai puțin grave pentru sănătatea copiilor. Prezența unor asemenea substanțe alergizante ar trebui, așadar, să fie semnalată pe etichetă.

Amendamentul  89

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 7c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7.c. Utilizarea substanțelor parfumante alergenice este permisă în cazul jucăriilor olfactive și științifice.

 

Jucăriile olfactive și științifice trebuie să respecte cerințele în materie de compoziție stabilite prin Directiva 76/768/CEE și dispozițiile stabilite la punctul 6 din anexa II partea III.

 

Substanțele parfumante alergenice folosite în aceste două categorii de jucării trebuie etichetate ca fiind alergenice, într-o modalitate diferită față de alte substanțe parfumante folosite și de o manieră clar vizibilă și lizibilă, pentru a informa consumatorii cu privire la utilizarea și prezența unor substanțe parfumante alergenice.

 

Comisia poate solicita comitetului științific corespunzător să determine valorile limită ale concentrației pentru substanțele parfumante alergenice utilizate în ambele categorii de jucării menționate. Comitetul științific competent trebuie să-și dea avizul în termen de trei luni. Comisia adoptă o decizie în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 46 alineatul (2).

 

Sticlele care conțin substanțe parfumante în aceste două categorii de jucării sunt prevăzute cu dopuri concepute astfel încât să fie nevoie de un instrument special pentru a lua eșantioane minime din substanțele/substanțele parfumante lichide sau sub formă de pulbere, limitând riscul înghițirii acestor substanțe la ingerarea unei cantități mici.

 

Jucăriile reglementate prin prezentul punct sunt interzise copiilor mai mici de 6 ani.

 

Jucăriile reglementate prin prezentul punct sunt definite după cum urmează:

 

(a) o jucărie olfactivă este o jucărie al cărei scop este de a ajuta la recunoașterea sau distingerea unor diverse mirosuri sau arome pornind de la substanțe de bază sau esențe de parfum;

 

 

(b) o jucărie științifică este o jucărie al cărei obiect este de a ajuta la fabricarea unor produse pornind de la substanțe de bază sau de la esențe de parfum și de la alte materii prime altele decât substanțele parfumante.

Amendamentul  90

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Nu trebuie depășite următoarele limite de migrare ale jucăriilor sau ale părților componente ale jucăriilor accesibile copiilor în cursul utilizării acestora, în condițiile prevăzute la articolul 9 alineatul (2) primul paragraf:

8. Părțile componente ale jucăriilor nu trebuie să depășească următoarele limite de migrare:

Justificare

Dispozițiile în materie de limite de migrare trebuie să fie mai stricte, în ideea de a realiza obiectivul de consolidare a siguranței jucăriilor și de atingere a unui nivel ridicat de protecție a sănătății copiilor.

Amendamentul  91

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 8 – titlul tabelului – coloana 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

mg/kg în materialul uscat, friabil, sfărmicios sau flexibil al jucăriei

mg/kg în materialul solid, uscat, friabil, sfărmicios sau flexibil al jucăriei

Justificare

Se cuvine să se reglementeze toate tipurile de materiale folosite la producerea de jucării, în ideea de a îmbunătăți siguranța jucăriilor și de a obține a unui nivel ridicat de protecție a sănătății copiilor.

Amendamentul  92

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 8 – tabel

Textul propus de Comisie

 

 Element

 mg/kg în materialul uscat, friabil, sfărmicios sau flexibil al jucăriei

 mg/kg

 în materialul lichid sau lipicios al jucăriei

 Aluminiu

 5625

 1406

 Antimoniu

 45

 11.3

 Arsenic

 7.5

 1.9

 Bariu

 4500

 1125

 Bor

 1200

 300

 Cadmiu

 3.8

 0.9

 Crom (III)

 37.5

 9.4

 Crom (VI)

 0.04

 0.01

 Cobalt

 10.5

 2.6

 Cupru

 622.5

 156

 Plumb

 27

 6.8

 Mangan

 1200

 300

 Mercur

 15

 3.8

 Nichel

 75

 18.8

 Seleniu

 37.5

 9.4

 Stronțiu

 4500

 1125

 Staniu

 15000

 3750

 Staniu organic

 1.9

 0.5

 Zinc

 3750

 938

Amendamentele Parlamentului

 

 Element

 mg/kg în materialul solid, uscat, friabil, sfărmicios sau flexibil al jucăriei

 mg/kg

 în materialul lichid sau lipicios al jucăriei

 Aluminiu

 5625

 1406

 Antimoniu

 45

 11.3

 eliminat

 eliminat

 eliminat

 Bariu

 4500

 1125

 Bor

 1200

 300

 eliminat

 eliminat

 eliminat

 Crom (III)

 37.5

 9.4

 eliminat

 eliminat

 eliminat

 Cobalt

 10.5

 2.6

 Cupru

 622.5

 156

 eliminat

 eliminat

 eliminat

 Mangan

 1200

 300

 eliminat

 eliminat

 eliminat

 Nichel

 75

 18.8

 Seleniu

 37.5

 9.4

 Stronțiu

 4500

 1125

 Staniu

 15000

 3750

 eliminat

 eliminat

 eliminat

 Zinc

 3750

 938

 

 

Justificare

Arsenicul, cadmiul, plumbul, cromul (VI), mercurul și cositorul organic sunt extrem de toxice. Cadmiul, plumbul, cromul (VI) și mercurul sunt deja interzise la fabricarea de automobile și de dispozitive electrice și electronice. Cromul (VI) din ciment trebuie redus la o formă inofensivă prin adăugarea de suflat de fier. Arsenicul este interzis în vopsele și în tratarea lemnului, iar cositorul organic este interzis fiind biocid. Este clar că substanțele bazate pe aceste elemente nu ar trebui utilizate în jucării.

Se cuvine să se reglementeze toate tipurile de materiale folosite la producerea de jucării, în ideea de a îmbunătăți siguranța jucăriilor și de a obține a unui nivel ridicat de protecție a sănătății copiilor.

Amendamentul  93

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – tabel (par 2) - sub tabel

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste valori limită nu se aplică jucăriilor care, din cauza accesibilității, funcției, volumului sau masei exclud orice risc cauzat prin aspirație, lingere, înghițire sau contact prelungit cu pielea în cazul în care sunt utilizate în condițiile definite la articolului 9 alineatul (2) primul paragraf .

eliminat

Justificare

Ultimul paragraf trebuie eliminat pentru că permite derogări prea numeroase de la interzicerea CMR.

Amendamentul  94

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 8 – subpunctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Este interzisă folosirea în jucării sau în părțile componente ale jucăriilor a substanțelor sau preparatelor care conțin unul dintre următoarele elemente:

 

(1) Arsenic

 

(2) Cadmiu

 

(3) Crom (V)

 

(4) Plumb

 

(5) Mercur

 

(6) Staniu organic

Justificare

Arsenicul, cadmiul, plumbul, cromul (VI), mercurul și cositorul organic sunt extrem de toxice. Cadmiul, plumbul, cromul (VI) și mercurul sunt deja interzise la fabricarea de automobile și de dispozitive electrice și electronice. Cromul (VI) din ciment trebuie redus la o formă inofensivă prin adăugarea de suflat de fier. Arsenicul este interzis în vopsele și în tratarea lemnului, iar cositorul organic este interzis fiind biocid. Este clar că substanțele bazate pe aceste elemente nu ar trebui utilizate în jucării.

Amendamentul  95

Propunere de directivă

Anexa II – Partea III – punctul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. Jucăriile sau componentele acestora destinate să fie introduse în gură trebuie să respecte dispozițiile referitoare la limitele specifice privind migrarea pentru ambalajele produselor alimentare, indiferent de vârsta copiilor cărora le sunt destinate, astfel cum au fost stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Amendamentul  96

Propunere de directivă

Anexa II – Partea V

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încât să respecte cerințele de igienă și de curățenie pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare.

1. Jucăriile trebuie proiectate și fabricate astfel încât să respecte cerințele de igienă și de curățenie pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare. Jucăriile trebuie să poată fi spălate, curățate sau dezinfectate fără ca funcțiile sau siguranța jucăriilor să fie afectate.

2. Jucăriile textile destinate copiilor în vârstă de până la 36 de luni sunt lavabile și continuă să îndeplinească cerințele de siguranță și după spălare.

2. Jucăriile textile destinate copiilor în vârstă de până la 36 de luni sunt lavabile și continuă să îndeplinească funcțiile și cerințele de siguranță și după spălare.

Justificare

Ar trebui să se poată asigura atât standarde înalte de igienă, cât și o jucărie funcțională și sigură.

Amendamentul  97

Propunere de directivă

Anexa IV – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a) o descriere detaliată a proiectării și fabricației, inclusiv o listă a componentelor și materialelor utilizate în jucării, precum și fișa tehnică de securitate privind substanțele chimice folosite care urmează a fi obținută de la furnizorii de produse chimice;

(a) o descriere detaliată a proiectării și fabricației, inclusiv o listă a componentelor, materialelor și materiilor prime utilizate în jucării, precum și informații detaliate privind substanțele chimice folosite în jucării și componentele acestora, precum și cantitățile utilizate;

Justificare

Aceasta este o completare la amendamentul 100 efectuată de raportor pentru a include și informațiile privind materiile prime. Rezultatele testelor pot varia semnificativ de la lot la lot ca urmare a utilizării unor materii prime diferite. Prin urmare, este important să fie furnizate și informații despre materiile prime.

Amendamentul  98

Propunere de directivă

Anexa V – Partea B – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste avertismente sunt însoțite de o scurtă indicație, care poate figura în instrucțiunile de utilizare asupra pericolelor specifice care determină această restricție.

Aceste avertismente sunt însoțite de o scurtă indicație privind pericolele specifice care justifică această restricție. Indicația figurează în mod clar și lizibil pe jucărie sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, pe o etichetă aplicată pe jucărie sau pe ambalaj și pe instrucțiunile de utilizare. Jucăriile mici vândute fără ambalaj sunt însoțite de aceste instrucțiuni.

Justificare

Dispozițiile prevăzute în propunere nu sunt destul de clare și constrângătoare. Amendamentul vizează să le clarifice și să le facă mai ușor de înțeles.

Amendamentul  99

Propunere de directivă

Anexa V – Partea B – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aceste jucării poartă inscripția „Atenție: numai pentru utilizare domestică”.

Aceste jucării poartă o inscripție cum ar fi „Atenție: numai pentru utilizare domestică; necesită prezența și asistența unui adult sau „Atenție: numai pentru utilizare domestică; contraindicat copiilor mai mici de 6 ani fără supravegherea unui adolescent sau a unui adult.”

Justificare

Dispozițiile prevăzute în propunere nu sunt destul de clare. Mențiunea propusă este coerentă cu domeniul de aplicare a prezentei propuneri, dar aceasta nu avertizează în mod explicit cu privire la existența unui pericol sau a unui risc.

Amendamentul  100

Propunere de directivă

Anexa V – Partea B – punctul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pe ambalaj sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe eticheta jucăriei, trebuie să figureze un avertisment clar, vizibil, ușor lizibil și separat de orice altă mențiune, care să solicite citirea instrucțiunilor menționate la paragraful următor înainte de a începe procedura de asamblare.

Justificare

Este necesar să existe un avertisment clar privind necesitatea de a fi citite instrucțiunile de montaj sau de asamblare, înainte de a se trece la aceste operațiuni, pentru ca persoana care le efectuează să știe cum trebuie procedat pentru a evita orice prejudiciu.

Amendamentul  101

Propunere de directivă

Anexa V – Partea B – punctul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Se recomandă supravegherea unui adult

Conține o jucărie care trebuie utilizată sub supravegherea unui adult”

Justificare

Mențiunea propusă nu avertizează în mod explicit asupra unui pericol sau unui risc. Se impune ca utilizatorul să fie avertizat în mod explicit cu privire la precauțiile necesare.

PROCEDURĂ

Titlu

Siguranța jucăriilor

Referințe

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

11.3.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :

Data numirii

Anne Ferreira

7.3.2008

 

 

Examinare în comisie

15.7.2008

8.9.2008

 

 

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

6

2

Membri titulari prezenți la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Membri supleanți prezenți la votul final

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pervenche Berès, Dieter-Lebrecht Koch


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (9.10.2008)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța jucăriilor

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Raportor pentru aviz: David Hammerstein

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În industria jucăriilor din Europa, ale cărei vânzări cu amănuntul se ridică la aproximativ 13 miliarde de euro, cei 2 000 de producători cu aproximativ 100 000 de angajați poate că nu formează una dintre cele mai mari industrii din Europa în ceea ce privește cifra de afaceri, dar, cu aproape 80 de milioane de copii cu vârste sub 15 ani în UE-27, aceasta constituie principala bază a grupului de consumatori cu cel mai ridicat nivel de vulnerabilitate.

Necesitatea unei reglementări speciale a acestei industrii specifice a avut ca rezultat elaborarea Directivei privind siguranța jucăriilor, adoptată în mai 1988. Directiva a fost, în mod indiscutabil, utilă pentru industria de jucării din momentul în care a fost elaborată. Cu toate acestea, retragerea de pe piață la nivel mondial a milioane de jucării de către principalii producători din 2007 a demonstrat că dispozițiile directivei din 1988 nu au fost actualizate în contextul dezvoltării rapide a industriei de jucării, făcând astfel ca legislația în vigoare să nu poată aborda corespunzător problemele emergente din domeniu.

Ca răspuns la această situație și la numărul tot mai mare de consumatori îngrijorați de siguranța jucăriilor comercializate pe teritoriul Europei, Comisia a prezentat în ianuarie 2008 o propunere de îmbunătățire a directivei privind siguranța jucăriilor, care caută să abordeze următoarele trei aspecte prioritare:

I. Norme sporite de securitate – privind interzicerea utilizării substanțelor chimice cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (ARCU) și a aromelor cu posibil efect alergen; reducerea în limite legale a anumitor substanțe periculoase; măsuri mai stricte de prevenire și în ceea ce privește caracteristicile fizice și mecanice ale jucăriilor; noi prevederi pentru jucăriile din produsele alimentare;

II. O aplicare mai coerentă și mai eficientă a directivei – cu scopul de a accelera supravegherea pieței din statele membre; îmbunătățirea și consolidarea regulilor privind procedurile referitoare la marcajul CE și a celor de evaluare a siguranței;

III. Un domeniu de aplicare și concepte mai clare ale directivei – privind lista de produse care nu cad sub incidența directivei; o listă cu definiții ale termenilor utilizați în directivă;

Raportorul pentru aviz salută inițiativa unei versiuni foarte necesare de revizuire a directivei privind siguranța jucăriilor. Propunerea urmează direcția bună de acțiune prin consolidarea măsurilor actuale și introducerea de măsuri noi care să acopere toate domeniile contestate cu privire la reglementarea siguranței jucăriilor din Europa.

Cu toate acestea, în vederea asigurării celui mai înalt nivel de protecție a copiilor, nu domeniul de acțiune, ci intensitatea anumitor categorii de măsuri necesită o examinare suplimentară:

Proprietățile chimice ale jucăriilor: substanțele cancerigene (toate categoriile ARCU: 1, 2 și 3), precum și elementele periculoase prezintă un risc crescut de nocivitate pentru sănătatea copiilor. Rezultatele ireversibile și adverse asupra sănătății nu se manifestă de la o zi la alta, ci după o perioadă îndelungată de expunere la astfel de substanțe. În mod similar, a fost demonstrat faptul că anumite arome provoacă alergii greu de tratat. În această privință, raportorul pentru aviz este de părere că trebuie luate măsuri cât mai stricte cu scopul de a reduce la minimum riscurile pentru sănătate prin interzicerea generală a substanțelor ARCU de categoriile 1 și 2 și, cu anumite excepții, a celor din categoria 3. De asemenea, ar trebui interzise toate aromele și o listă de șase elemente periculoase (arsenic, mercur, plumb, cositor organic, cadmiu și crom IV).

Procedura de evaluare a siguranței: Procedura de evaluare a siguranței este un element cheie în procesul de asigurare a unui înalt nivel de siguranță a jucăriilor comercializate pe piață și ar trebui, prin urmare, consolidată. Fără a împovăra industria, este necesară o examinare CE-tip cel puțin în domeniul celor mai periculoase categorii de jucării, precum și efectuarea unor verificări prin sondaj anuale a acestor grupuri de jucării cu scopul de a garanta verificări riguroase ale siguranței producției în afara testării prototip inițiale.

Flexibilitatea prevederilor directivei: Industria jucăriilor s-a dovedit a fi extrem de dinamică și în continuă evoluție în ceea ce privește noile produse și noile proiecte de produse, materialele utilizate etc. Noile prevederi ale directivei revizuite ar trebui gândite astfel încât să-i confere suficientă flexibilitate pentru a răspunde cu promptitudine la riscurile neprevăzute și la evoluție, evitând astfel victimele, ceea ce poate fi prevenit mai degrabă printr-o acțiune rapidă (decât prin reacție) în numele producătorilor, legislatorilor și autorităților responsabile cu punerea în aplicare. În consecință, procedura de reglementare cu control ar trebui extinsă și ar trebui să joace un rol proeminent în următoarele sectoare – de Amendamentul a limitelor privind caracteristicile fizice ale jucăriilor (viteză, zgomot, temperatură), de Amendamentul a listei de produse care nu sunt considerate a fi jucării în conformitate cu directiva, precum și a listei de jucării înscrise în cele patru categorii de jucării periculoase supuse examinării CE-tip.

În plus, principiul precauției cu privire la siguranța jucăriilor va permite luarea de măsuri atunci când există un risc pentru sănătate, însă nu există suficiente incidente anterioare care să justifice adoptarea unor asemenea măsuri de protecție.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul          1

Propunere de directivă

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) Un alt obiectiv important al noului sistem, care urmează să fie creat prin prezenta directivă, este încurajarea, iar în anumite cazuri garantarea, înlocuirii substanțelor și materialelor periculoase utilizate în jucării cu substanțe sau tehnologii mai puțin periculoase, în cazurile în care există alternative potrivite din punct de vedere economic și viabile din punct de vedere tehnic.

Justificare

Acest amendament reprezintă o adaptare la regulamentul REACH [considerentul (12)].

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Toți agenții economici care intervin în lanțul de furnizare și distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că desfac pe piață numai jucării care sunt în conformitate cu legislația aplicabilă. Prezenta directivă prevede o distribuire clară și proporționată a obligațiilor care corespund rolului respectiv al fiecărui agent implicat în procesul de furnizare și distribuție.

(8) Prezenta directivă se bazează pe principiul conform căruia toți agenții economici care intervin în lanțul de furnizare și distribuție ar trebui să fabrice, să importe sau să comercializeze jucării manifestând nivelul de responsabilitate și atenție necesar pentru a asigura faptul că, în condiții de utilizare normale și previzibile în mod rezonabil, sănătatea și siguranța copiilor, precum și mediul, nu sunt afectate în mod nefast. Agenții economici ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că desfac pe piață numai jucării care sunt în conformitate cu legislația aplicabilă. Prezenta directivă prevede o distribuire clară și proporționată a obligațiilor care corespund rolului respectiv al fiecărui agent implicat în procesul de furnizare și distribuție.

Justificare

Acest amendament introduce o obligație pentru agenții economici de a acorda atenție. Acest amendament reprezintă o adaptare inspirată din dispozițiile regulamentului REACH [considerentul (16)].

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Pentru a asigura protejarea copiilor de riscurile recent descoperite, este necesară, de asemenea, adoptarea unor noi cerințe esențiale de siguranță. Este necesară, în special, completarea și actualizarea dispozițiilor privind substanțele chimice din jucării. Este necesar ca dispozițiile respective să specifice că jucăriile trebuie să respecte legislația generală privind substanțele chimice, în special Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. Cu toate acestea, dispozițiile menționate ar trebui adaptate la nevoile speciale ale copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil de consumatori. Prin urmare, noile restricții privind substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în conformitate cu Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase , precum și restricțiile privind parfumurile din jucării, ar trebui prevăzute ținând cont de riscurile deosebite pe care substanțele respective le pot prezenta pentru sănătatea umană. Valorile limită specifice stabilite în Directiva 88/378/CEE pentru anumite substanțe ar trebui actualizate pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice.

(16) Pentru a asigura un nivel înalt de protejare a copiilor și a mediului împotriva riscurilor, ar trebui să se acorde o atenție deosebită substanțelor periculoase, în special celor cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), precum și substanțelor și elementelor alergene, în conformitate cu principiul precauției. Este necesară, de asemenea, adoptarea unor noi cerințe esențiale de siguranță. Este necesară, în special, completarea și actualizarea dispozițiilor privind substanțele chimice din jucării. Este necesar ca dispozițiile respective să specifice că jucăriile trebuie să respecte legislația generală privind substanțele chimice, în special Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. Cu toate acestea, dispozițiile menționate ar trebui adaptate la nevoile speciale ale copiilor, care reprezintă un grup vulnerabil de consumatori. Prin urmare, noile restricții privind substanțele clasificate drept CMR în conformitate cu Directiva 67/548/CEE din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, precum și restricțiile privind parfumurile din jucării, ar trebui prevăzute ținând cont de riscurile deosebite pe care substanțele respective le pot prezenta pentru sănătatea umană. Valorile limită specifice stabilite în Directiva 88/378/CEE pentru anumite substanțe ar trebui actualizate pentru a ține seama de evoluția cunoștințelor științifice.

Justificare

Acest amendament evidențiază importanța abordării substanțelor ce fac obiectul unei puternice preocupări. Acest amendament reprezintă o adaptare în baza regulamentului REACH [considerentul (69)].

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16a) Pentru a evita orice dublare a evaluărilor efectuate în temeiul prezentei directive și al Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), substanțele CMR care au fost evaluate și nu au fost interzise în temeiul prezentei directive nu ar trebui să facă obiectul unor propuneri de limitare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 pe baza unor riscuri pentru sănătatea umană și nu ar trebui să facă obiectul unor autorizări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 pe baza unor riscuri pentru sănătatea umană, în conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din regulamentul respectiv. Pentru a evita dublări similare, substanțele CMR care au fost evaluate în vederea utilizării lor în jucării și nu au fost interzise în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 nu ar trebui să facă obiectul unor restricții sau evaluări în temeiul prezentei directive.

Justificare

Trebuie evitată orice dublare a evaluărilor efectuate de diverse organisme ale UE privind utilizarea aceleiași substanțe în jucării. Odată ce o substanță din compoziția jucăriilor este evaluată în temeiul prezentei directive, aceasta nu ar trebui să facă ulterior obiectul unor restricții sau al procedurii de autorizare în conformitate cu REACH [articolul 58 alineatul (2) din REACH]. În mod similar, dacă în urma unei evaluări pertinente o substanță nu este interzisă spre utilizare într-o jucărie în temeiul REACH, aceasta nu ar trebui să facă obiectul dispozițiilor prezentei directive.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 16b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16b) Este necesar să fie aplicată o perioadă de tranziție armonizată de doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive pentru îndeplinirea dispozițiilor acesteia și o perioadă de tranziție suplimentară de trei ani pentru a oferi producătorilor de jucării și agenților economici timpul necesar pentru îndeplinirea noilor cerințe tehnice privind substanțele chimice și pentru a garanta aplicarea coerentă a prezentei directive în toată Uniunea Europeană.

Justificare

Această propunere prevede că statele membre nu impun restricții introducerii pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE privind siguranța jucăriilor, timp de cel mult doi ani după intrarea în vigoare a directivei. Aceasta înseamnă că statele membre ar putea decide să aplice noile dispoziții ale directivei imediat după intrarea acesteia în vigoare. Din motive de certitudine juridică, este important să se evite o astfel de situație.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Articolul 2 - punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Comunității, care a primit un mandat scris din partea producătorului pentru a acționa în numele acestuia pentru activități specifice privind obligațiile care le revin producătorilor în temeiul prezentei directive;

Justificare

O definiție a necesităților „reprezentanților autorizați” trebuie adăugată la articolul 2.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piață nu este în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă, iau măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie conformă acesteia sau o retrag de pe piață și o recheamă de la utilizatorii finali, după caz. Aceștia informează imediat autoritățile naționale din statele membre atunci când au desfăcut pe piață o astfel de jucărie, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate.

(7) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piață nu este în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă, iau măsurile corective necesare pentru ca jucăria să fie conformă acesteia sau o retrag de pe piață și o recheamă de la utilizatorii finali, după caz. Aceștia informează imediat autoritățile naționale din statele membre atunci când au desfăcut pe piață o astfel de jucărie, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la măsurile corective luate. Producătorii suspendă imediat introducerea pe piață a acestor jucării până când nu îndeplinesc cerințele din legislația comunitară aplicabilă.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 4 – titlu și alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Reprezentanții autorizați

Obligațiile reprezentanților autorizați

(1) Producătorii pot numi printr-un mandat în scris orice persoană fizică sau juridică rezidentă în Comunitate, („reprezentantul autorizat”), să acționeze în numele lor pentru sarcini specifice cu privire la obligațiile producătorilor în temeiul prezentei directive.

(1) Un producător poate numi printr-un mandat în scris un reprezentant autorizat, în conformitate cu articolul 2 punctul (3a).

Justificare

Cu scopul de a respecta titlurile de la articolele 3 și 5. O definiție a necesităților „reprezentanților autorizați” a fost adăugată la articolul 2.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre pot să solicite ca avertismentele și instrucțiunile de siguranță, sau o parte dintre acestea, să fie redactate în limba sau limbile lor oficiale, în cazul în care jucăriile sunt introduse pe piață pe teritoriul acestora.

(3) Statele membre solicită ca toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță să fie redactate în limba sau limbile lor oficiale, în cazul în care jucăriile sunt introduse pe piață pe teritoriul acestora.

Justificare

Este inadmisibil ca astfel de informații importante referitoare la siguranța consumatorilor să fie afișate într-o limbă care nu este limba oficială a pieței pe care este comercializată jucăria.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia poate modifica următoarele, în scopul adaptării la progresele tehnice și științifice:

(1) Comisia poate modifica următoarele, în scopul adaptării la progresele tehnice și științifice care pot fi puse în practică:

(a) Punctele 7 și 8 din partea III a anexei II;

(a) Punctele 7 și 8 din partea III a anexei II;

(b) Anexa V.

(b) Anexa V.

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 46 alineatul (2).

Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 46 alineatul (2) și în conformitate cu evaluarea comitetului științific competent.

Justificare

Sunt de părere că în revizuirea anexelor II și V trebuie implicat comitetul științific pentru a oferi recomandări științifice și tehnice în funcție de progresele științifice.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia poate decide cu privire la utilizarea în fabricarea jucăriilor a unor substanțe sau preparate clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoriile 1, 2 și 3, în temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

(2) Comisia poate decide cu privire la conținutul din jucării al substanțelor sau preparatelor clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoriile 1, 2 și 3, în temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE.

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 46 alineatul (2).

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive, sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 46 alineatul (2) și în conformitate cu evaluarea comitetului științific competent.

Justificare

Sunt de părere că în revizuirea anexelor II și V trebuie implicat comitetul științific pentru a oferi recomandări științifice și tehnice în funcție de progresele științifice.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre nu împiedică introducerea pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE și care au fost introduse pe piață înaintea intrării în vigoare a prezentei directive sau cel târziu la 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei directive.

Statele membre nu împiedică introducerea pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE și care au fost introduse pe piață înaintea intrării în vigoare a prezentei directive sau timp de doi ani după intrarea în vigoare a prezentei directive.

 

În ceea ce privește articolul 3 alineatul (1) și articolul 9 alineatul (1), precum și partea III a anexei II privind proprietățile chimice, statele membre nu împiedică introducerea pe piață a jucăriilor care sunt conforme cu Directiva 88/378/CEE și care au fost introduse pe piață fie înaintea intrării în vigoare a prezentei directive, fie în perioada de trei ani ce a urmat după intrarea acesteia în vigoare.

Justificare

Este important ca prezenta directivă să intre în vigoare în toate statele membre simultan. Este necesară o perioadă suplimentară pentru a oferi timp atât organismelor centrale să elaboreze teste noi, cât și sectorului să îndeplinească noile cerințe tehnice privind substanțele chimice.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

17a. Cărți care nu conțin elemente sau obiecte suplimentare (cu excepția celor fabricate din hârtie sau carton).

Justificare

În urma punerii în aplicare a directivei din 1988 privind siguranța jucăriilor, unele state membre au considerat cărțile pentru copii drept jucării. Acest fapt a creat dificultăți considerabile sectorului de editare a cărților pentru copii în mai multe state membre ale UE. Dată fiind importanța crucială a cărților, în special la vârstă timpurie, pentru îmbunătățirea abilităților de lectură, este important ca încurajarea lecturii să fie promovată în continuare. Prin urmare, în sensul prezentei directive, cărțile nu trebuie considerate jucării, cu excepția cazurilor în care acestea prezintă elemente ludice evidente.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Anexa II – partea I – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse în vederea vânzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau de asfixiere prin obstrucția externă a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului.

Ambalajele în care jucăriile sunt introduse în vederea vânzării cu amănuntul nu trebuie să prezinte pericolul de strangulare sau de asfixiere prin obstrucția internă sau externă a căilor respiratorii ale gurii și ale nasului.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Fără a aduce atingere aplicării restricțiilor definite în conformitate cu prima teză de la punctul 2, utilizarea în jucării a substanțelor clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) în conformitate cu Directiva 67/548/CEE la o concentrație individuală egală sau superioară concentrațiilor relevante stabilite pentru clasificarea preparatelor care conțin aceste substanțe în conformitate cu dispozițiile Directivei 1999/45/CE este interzisă, cu excepția cazului în care substanțele intră în compoziția părților componente ale jucăriilor sau ale părților cu o microstructură distinctă cu care copilul nu poate avea contact fizic.

3. Fără a aduce atingere aplicării restricțiilor definite în conformitate cu prima teză de la punctul 2, jucăriile nu conțin substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoriile 1 sau 2 în conformitate cu Anexa I la Directiva 67/548/CEE la o concentrație individuală egală sau superioară concentrațiilor relevante stabilite pentru clasificarea preparatelor care conțin aceste substanțe în conformitate cu dispozițiile Directivei 1999/45/CE, cu excepția cazului în care substanțele intră în compoziția componentelor sau părților jucăriei care nu sunt accesibile copilului, conform definiției din standardul EN 71.

Justificare

În cazul în care substanțele CMR din categoriile 1 și 2 nu sunt accesibile (adică nu are loc o expunere), nu există riscuri asociate cu utilizarea jucăriilor. Siguranța nu va fi îmbunătățită prin extinderea restricției la componentele jucăriei care nu sunt accesibile. În vederea unei mai bune definiri a acestui concept, consider că este important să fie introdusă definiția accesibilității astfel cum a fost stabilită în standardul UE EN 71.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Substanțele sau preparatele clasificate ca CMR din categoriile 1 și 2 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în jucării sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

4. Substanțele clasificate ca CMR din categoriile 1 și 2 în conformitate cu Anexa I la Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în jucării sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

Justificare

Eliminarea cuvântului „preparate” și precizarea anexei I sunt necesare pentru claritate juridică.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 4 – paragraful 4.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.1 utilizarea substanței a fost analizată de comitetul științific competent, care a constatat siguranța acesteia, în special din punct de vedere al expunerii, și a fost adoptată o decizie, precum cea prevăzută la articolul 45 alineatul (2);

4.1 comitetul științific competent a ajuns la concluzia că substanțele clasificate ca CMR din categoriile 1 și 2 în conformitate cu Anexa I la Directiva 67/548/CEE conținute în componente sau părți accesibile ale jucăriilor în concentrații care depășesc limitele stabilite la punctul 3 nu prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană, în special din punct de vedere al expunerii;

 

În acest sens, înainte de încheierea perioadei de tranziție stabilite la articolul 52, producătorii pot cere Comisiei o evaluare de către comitetul științific competent a riscurilor pe care le prezintă substanțele clasificate ca CMR din categoriile 1 și 2 în conformitate cu Anexa I la Directiva 67/548/CEE. Această cerere este însoțită de informațiile pertinente, în special în ceea ce privește expunerea. La primirea unei cereri, Comisia însărcinează imediat comitetul științific să își prezinte avizul.

 

Producătorii au voie să introducă pe piață jucării care conțin substanțele clasificate ca CMR din categoriile 1 și 2 în conformitate cu Anexa I la Directiva 67/548/CEE pentru care a fost înaintată o cerere, până în momentul adoptării unei decizii.

Justificare

Aplicarea restricțiilor la componentele interne ale unei jucării nu prezintă beneficii din punct de vedere al siguranței. Standardul conține toate detaliile tehnice privind siguranța jucăriilor, inclusiv posibilitatea de distrugere a acestora. Din acest motiv recomandăm ca definiția accesibilității să fie cea stabilită în standard. Atunci când nu există o expunere la aceste componente, sănătatea copiilor nu este expusă unor riscuri.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 4 – paragraful 4.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.2 după cum s-a constatat din analiza soluțiilor alternative, nu există nicio altă substanță alternativă corespunzătoare disponibilă,

eliminat

Justificare

Solicităm ca cerința de înlocuire a unei substanțe chimice doar pentru că există o alternativă să fie eliminată, în interesul siguranței copiilor. În cazul în care o evaluare a riscurilor demonstrează că o substanță nu prezintă niciun risc pentru copii, nu există motive pentru a solicita experimentarea unor noi formule chimice care riscă să altereze performanțele materialului care le conține. Siguranța copiilor depinde în primul rând de siguranța materialelor utilizate la fabricarea unei jucării, de exemplu dacă plasticul folosit se va fisura sau se va sfărâma. Prin urmare, siguranța este îmbunătățită dacă se folosesc materiale care trec testele de performanță stabilite.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Substanțele sau preparatele clasificate ca CMR din categoria 3 în conformitate cu Directiva 67/548/CEE pot fi utilizate în jucării dacă utilizarea acestora a fost evaluată de comitetul științific competent și acesta a constatat siguranța acestora, în special din punct de vedere a expunerii, și în urma adoptării unei decizii, astfel cum este prevăzut la articolul 45 alineatul (2) și cu condiția ca utilizarea în articolele de consum să nu fie interzisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

5. Fără a aduce atingere aplicării restricțiilor de la prima teză de la punctul 2, jucăriile nu conțin substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoria 3, în temeiul anexei I la Directiva 67/548/CEE dacă:

 

(i) utilizarea acestora în articolele de consum a fost interzisă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) sau

 

(ii) substanța clasificată ca CMR din categoria 3 intră în compoziția unor componente sau părți ale jucăriilor care sunt accesibile copiilor, conform definiției din standardul EN 71, iar comitetul științific competent a evaluat, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2), că prezența substanței în jucării prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană, în special din punct de vedere al expunerii.

Justificare

Diferența dintre CMR din categoriile 1-2 și CMR din categoria 3 este clară: numărul mare de substanțe CMR din categoria 3 nu fac obiectul acelorași restricții juridice precum substanțele CMR din categoriile 1 și 2. Câteva sute de substanțe chimice sunt clasificate ca CMR din categoria 3 și se găsesc în materiale folosite pentru a produce alte produse de consum, precum și jucării. În interesul sănătății copiilor și ținând cont de angajamentul UE privind o mai bună reglementare, este necesară o abordare comună pentru toate produsele de consum. Substanțele CMR din categoria 3 care sunt interzise ar trebui incluse într-o nouă anexă IIb.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5a. Producătorii pot continua să introducă pe piață jucării care conțin substanțe clasificate ca CMR în conformitate cu Directiva 67/548/CEE pentru care a fost înaintată o cerere, până în momentul adoptării unei decizii.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 7 – prima listă de substanțe parfumate – puncte noi după punctul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(39) Ambră de mosc

 

(40) 4-fenil-3-buten-2-onă

(41) Amil cinamal

 

(42) Alcool amilcinamilic

 

(43) Alcool benzilic

 

(44) Salicilat de benzil

 

(45) Alcool cinamilic

 

(46) Cinamal

 

(47) Citral

 

(48) Cumarină

 

(49) Eugenol

 

(50) Geraniol

 

(51) Hidroxi-citronelal

 

(52) Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă

 

(53) Izoeugenol

Justificare

Rapoartele științifice arată ca există 40 de substanțe parfumante interzise. Acestea sunt incluse în lista substanțelor parfumante interzise din propunerea privind siguranța jucăriilor, cu excepția a două astfel de substanțe. Cele două substanțe (ambră de mosc și 4-fenil-3-buten-2-onă), considerate de SCCNFP în 2003 ca fiind alergene, nu au fost incluse în lista menționată în Directiva 88/378/CEE și trebuie adăugate. Este, de asemenea, potrivit să se interzică folosirea a 13 substanțe parfumante care urmează a fi etichetate în cadrul propunerii Comisiei, deoarece rapoartele științifice au indicat că aceste 13 substanțe chimice parfumante sunt indicate cel mai frecvent ca având efect alergen prin contact.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 7 – a doua listă de substanțe parfumate

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Amil cinamal

 

(2) Alcool amilcinamilic

 

(3) Alcool anisic

(3) Alcool anisic

(4) Alcool benzilic

 

(5) Benzil benzoat

(5) Benzil benzoat

(6) Cinamat de benzil

(6) Cinamat de benzil

(7) Salicilat de benzil

 

(8) Cinamal

 

(9) Alcool cinamilic

 

(10) Citral

 

(11) Citronellol

(11) Citronellol

(12) Cumarină

 

(13) Eugenol

 

(14) Farnesol

(14) Farnesol

(15) Geraniol

 

(16) Hexil cinamaldehidă

(16) Hexil cinamaldehidă

(17) Hidroxi-citronelal

 

(18) Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă

 

(19) Izoeugenol

 

(20) Lilial (menționat în Directiva privind produsele cosmetice la poziția 83 ca: 2-(4-terț-butilbenzil) proprionaldehidă

(20) Lilial (menționat în Directiva privind produsele cosmetice la poziția 83 ca: 2-(4-terț-butilbenzil) proprionaldehidă

(21) d-limonene

(21) d-limonene

(22) Linalol

(22) Linalol

(23) Metil heptin carbonat

(23) Metil heptin carbonat

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă

(25) Extract din mușchiul stejarului

(25) Extract din mușchiul stejarului

(26) Extract din mușchiul arborilor

(26) Extract din mușchiul arborilor

Justificare

La enumerarea substanțelor parfumate alergene, Comisia nu a inclus unele substanțe importante. Acestea trebuie adăugate.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Anexa II – partea III – punctul 8 partea introductivă și tabelul

Textul propus de Comisie

Nu trebuie depășite următoarele limite de migrare ale jucăriilor sau ale părților componente ale jucăriilor accesibile copiilor în cursul utilizării acestora, în condițiile prevăzute la articolul 9 alineatul (2) primul paragraf:

 Element

 mg/kg în materialul uscat, friabil, sfărmicios sau flexibil al jucăriei

 mg/kg

 în materialul lichid sau lipicios al jucăriei

 Aluminiu

 5625

 1406

 Antimoniu

 45

 11.3

 Arsenic

 7.5

 1.9

 Bariu

 4500

 1125

 Bor

 1200

 300

 Cadmiu

 3.8

 0.9

 Crom (III)

 37.5

 9.4

 Crom (VI)

 0.04

 0.01

 Cobalt

 10.5

 2.6

 Cupru

 622.5

 156

 Plumb

 27

 6.8

 Mangan

 1200

 300

 Mercur

 15

 3.8

 Nichel

 75

 18.8

 Seleniu

 37.5

 9.4

 Stronțiu

 4500

 1125

 Staniu

 15000

 3750

 Staniu organic

 1.9

 0.5

 Zinc

 3750

 938

Amendamentul

Pentru a proteja sănătatea copiilor, cantitatea de substanțe disponibilă biologic în urma manipulării jucăriilor nu trebuie să fie mai mare decât cantitatea zilnică maximă indicată mai jos:

0,2 µg antimoniu

0,01 µg arsenic

0,85 µg bariu

5,0 µg bor

0,25 µg cadmiu

0,25 µg crom* (derivat din Cr III)

0,35 µg plumb

0,2 µg mercur

1,25 µg seleniu

În plus, doar următoarele cantități pot fi disponibile biologic din compuși organici ai cositorului:

0,025 µg cositor sau

0,075 µg suma compușilor organici ai cositorului.

În cazul expunerii orale prin intermediul jucăriilor, o cantitate maximă de 10% din doza zilnică tolerabilă la copii poate fi disponibilă biologic ca urmare a manipulării oricărei jucării.

Justificare

Substanțele precum stronțiul, care nu sunt prezente în cadrul procesului de fabricare a jucăriilor, ar trebui eliminate din directivă și verificate în conformitate cu procesele toxicologice obișnuite. Valorile limită pentru alte substanțe sunt mult prea mari și trebuie reduse. În special, ar trebui stabilită o limită mai joasă pentru plumb. Măsurarea substanțelor enumerate ar trebui să se facă pe baza dozei zilnice tolerabile la copii.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Anexa V – partea B – punctul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Se recomandă supravegherea unui adult”.

„Se recomandă insistent supravegherea de către un adult”.

Justificare

Această formulare oferă mai multe garanții pentru siguranța copiilor.

PROCEDURĂ

Titlu

Siguranța jucăriilor

Referințe

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Comisia competentă în fond

IMCO

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

ITRE

11.3.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

        Data numirii

David Hammerstein

27.5.2008

 

 

Examinare în comisie

27.5.2008

16.7.2008

7.10.2008

 

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

2

11

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoș Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Membri supleanți prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Țicău, Vladimir Urutchev

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Domenico Antonio Basile, José Javier Pomés Ruiz, Stefano Zappalà


PROCEDURĂ

Titlu

Siguranța jucăriilor

Trimiteri

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Data prezentării la PE

25.1.2008

Comisia competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

11.3.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ENVI

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Marianne Thyssen

28.2.2008

 

 

Examinare în comisie

7.4.2008

27.5.2008

23.6.2008

24.6.2008

 

6.10.2008

 

 

 

Data adoptării

6.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Membri supleanți prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Guntars Krasts, Marine Le Pen, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, José Javier Pomés Ruiz, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Anja Weisgerber

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Maddalena Calia, Francesco Ferrari, Mario Mauro, Willem Schuth, Csaba Őry

Aviz juridic - Politica de confidențialitate