POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač

12.11.2008 - (KOM(2008)0009 – C6‑0039/2009 – 2008/0018(COD)) - ***I

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalka: Marianne Thyssen

Postopek : 2008/0018(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0441/2008

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač

(KOM(2008)0009 – C6‑0039/2009 – 2008/0018(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0009),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6–0039/2009),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6–0441/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Direktiva 88/378/EGS temelji na načelih novega pristopa, kot je določeno v Resoluciji Sveta z dne 7. maja 1985 o novem pristopu k tehnični uskladitvi in standardom. Tako določa samo osnovne varnostne zahteve v zvezi z igračami, medtem ko tehnične podrobnosti sprejemata evropski odbor za standardizacijo (CEN) in evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC) v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov. Skladnost s tako določenimi usklajenimi standardi, katerih referenčna številka je objavljena v Uradnem listu Evropske unije, predpostavlja domnevo o skladnosti z zahtevami iz Direktive 88/378/EGS. Izkušnje kažejo, da so bila ta osnovna načela v sektorju igrač učinkovita in jih je treba ohraniti.

(2) Direktiva 88/378/EGS temelji na načelih novega pristopa, kot je določeno v Resoluciji Sveta z dne 7. maja 1985 o novem pristopu k tehnični uskladitvi in standardom. Tako določa osnovne varnostne zahteve v zvezi z igračami, vključno s posebnimi varnostnimi zahtevami glede fizikalnih in mehanskih lastnosti, vnetljivosti, kemičnih in elektičnih lastnosti, higiene in radioaktivnosti. Tehnične podrobnosti sprejemata evropski odbor za standardizacijo (CEN) in evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC) v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov. Skladnost s tako določenimi usklajenimi standardi, katerih referenčna številka je objavljena v Uradnem listu Evropske unije, predpostavlja domnevo o skladnosti z zahtevami iz Direktive 88/378/EGS.

Obrazložitev

Poleg zahtev iz člena 9 direktive osnovne varnostne zahteve vključujejo tudi posebne varnostne zahteve iz Priloge II. Prav tako se je glede na nedavno odkrite varnostne težave z igračami težko pretvarjati, da v sektorju igrač vse dobro deluje.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a) Še eden od pomembnih ciljev novega sistema, ki naj bi ga vzpostavila ta direktiva, je spodbuditi in v nekaterih primerih zagotoviti, da se nevarne snovi in materiali, uporabljeni v igračah, nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če so na voljo druge ustrezne ekonomsko in tehnično izvedljive možnosti.

Obrazložitev

Predlog spremembe je prilagoditev uredbi REACH (uvodna izjava 12).

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3b)Previdnostno načelo je načelo prava Skupnosti, vsebovano v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti in natančneje opredeljeno v sporočilu Komisije z dne 2. februarja 2000 o previdnostnem načelu (KOM(2000)0001).

Obrazložitev

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so na trgu dostopne samo tiste igrače, ki so v skladu z veljavno zakonodajo. Ta direktiva predpisuje jasno in sorazmerno delitev obveznosti, ki ustreza vlogi vsakega subjekta v postopku proizvodnje in distribucije.

(8) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, delujejo z vso odgovornostjo in zahtevano skrbnostjo, da v predvidljivih pogojih običajne uporabe zagotovijo, da igrače, ki jih dajejo na trg, nimajo nevarnih učinkov na varnost in zdravje otrok. Gospodarski subjekti bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so na trgu dostopne samo tiste igrače, ki so v skladu z veljavno zakonodajo. Ta direktiva predpisuje jasno in sorazmerno delitev obveznosti, ki ustreza vlogi vsakega subjekta v postopku proizvodnje in distribucije.

Obrazložitev

Zgolj določba, da morajo gospodarski subjekti sprejeti ustrezne ukrepe, ni dovolj. Jasno je treba izraziti tudi, da morajo biti odgovorni. Zato morajo gospodarski subjekti posebno pozornost namenjati zagotavljanju zdravja in varnosti otrok, ki njihove igrače uporabljajo, upoštevati pa morajo tudi morebitno različno rabo igrač.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Za zagotavljanje varstva otrok pred nedavno odkritimi tveganji je treba sprejeti tudi nove osnovne varnostne zahteve. Zlasti je treba dopolniti in posodobiti določbe o kemičnih snoveh v igračah. Te določbe bi morale navajati, da morajo biti igrače skladne s splošno zakonodajo o kemikalijah, zlasti Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES. Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi tudi posebnim potrebam otrok, ki so ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo treba zagotoviti nove omejitve za snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) v skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi, ter za dišave v igračah zaradi posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne mejne vrednosti, določene v Direktivi 88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba posodobiti, da se upošteva znanstveni napredek.

(16) Za zagotavljanje visoke stopnje varstva otrok in okolja pred tveganji, bi morali nevarnim snovem, zlasti snovem CMR ter alergenim snovem in elementom, posvečati več pozornosti. Prav tako je treba sprejeti tudi nove osnovne varnostne zahteve. Zlasti je treba dopolniti in posodobiti določbe o kemičnih snoveh v igračah. Te določbe bi morale navajati, da morajo biti igrače skladne s splošno zakonodajo o kemikalijah, zlasti Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES. Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi tudi posebnim potrebam otrok, ki so ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo treba zagotoviti nove omejitve za snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) v skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi, ter za dišave v igračah zaradi posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne mejne vrednosti, določene v Direktivi 88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba posodobiti, da se upošteva znanstveni napredek.

Obrazložitev

Predlog spremembe opozarja, da je pomembno obravnavati snovi, ki zbujajo veliko skrb, in je prilagoditev uredbi REACH (uvodna izjava 69).

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Cilj splošnih in posebnih zahtev glede kemikalij v tej direktivi bi moral biti varovanje zdravja otrok pred nevarnimi snovmi v igračah, medtem ko so tveganja za okolje, ki jih predstavljajo igrače, obravnavana v horizontalni okoljski zakonodaji, ki se uporablja tudi za igrače, zlasti v Direktivi 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih, Direktivi 2002/95/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, Direktivi 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi, Direktivi 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži in Direktivi 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS.

(17) Cilj splošnih in posebnih zahtev glede kemikalij v tej direktivi bi moral biti varovanje zdravja otrok pred nevarnimi snovmi v igračah, medtem ko so tveganja za okolje, ki jih predstavljajo igrače, obravnavana v okoljski zakonodaji, ki se uporablja za električne in elektronske igrače, in sicer v Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi in v Direktivi 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi. Poleg tega so okoljska vprašanja v zvezi z odpadki urejena z Direktivo 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih, vprašanja v zvezi z embalažo pa v Direktivi 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži in vprašanja v zvezi z baterijami in akumulatorji v Direktivi 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS.

Obrazložitev

Na prvi pogled se zdi, da obstoječe besedilo obravnava okoljska vprašanja za vse igrače, pravzaprav pa so obravnavane le električne in elektronske igrače. Horizontalna zakonodaja ne velja izrecno za igrače in ne bi smela biti združena z direktivama o električni in elektronski opremi in o odpadni električni in elektronski opremi.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17a) Igrače ali njihovi deli in embalaža, za katere lahko pričakujemo, da bodo prišli v stik z živili, morajo izpolnjevati zahteve Uredbe (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih stiku z živili.

Obrazložitev

Treba je omeniti, da zakonodaja o materialih, namenjenih za stik z živili, lahko velja tudi za igrače, na primer za otroške komplete za čaj ali kavo lahko upravičeno pričakujemo, da bodo prišli v stik z živili. Določba je potrebna, ker do zdaj to še ni razjasnjeno v vseh državah v EU.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih posamezna varnostna zahteva iz te direktive ne zajema, je treba določiti splošno zahtevo glede varnosti kot pravno podlago za ukrepanje proti takšnim igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost igrač določiti s sklicevanjem na predvideno uporabo proizvoda, ob upoštevanju predvidljive uporabe in obnašanja otrok, ki na splošno niso tako pazljivi kot povprečen odrasel uporabnik.

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih posamezna varnostna zahteva iz te direktive ne zajema, je treba določiti splošno zahtevo glede varnosti kot pravno podlago za ukrepanje proti takšnim igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost igrač določiti s sklicevanjem na predvideno uporabo proizvoda, ob upoštevanju predvidljive uporabe in obnašanja otrok, ki na splošno niso tako pazljivi kot povprečen odrasel uporabnik. Če znanstveni dokazi ne omogočajo izvedbe te ocene, morajo države članice, predvsem prek svojih pristojnih organov, uporabiti previdnostno načelo.

Obrazložitev

Pri ocenjevanju varnosti igrače je treba upoštevati vse načine, na katere lahko otrok uporablja igračo, sočasno se lahko izključijo dejanja, do katerih ne more priti glede na otrokovo starost ter s tem njegovo fizično in intelektualno razvojno stopnjo.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Znak CE, ki predstavlja skladnost igrače, je vidna posledica celotnega postopka, ki obsega ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. Splošna načela, ki urejajo uporabo znaka CE, in pravila o njegovi pritrditvi, bi bilo treba zato določiti v tej direktivi.

(21) Znak CE, ki označuje skladnost igrače, je vidna posledica celotnega postopka, ki obsega ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. Pravila o njegovi pritrditvi na igrače bi bilo treba zato določiti v tej direktivi.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Ključnega pomena je, da se tako proizvajalcem kot uporabnikom pojasni, da z namestitvijo znaka CE na igračo proizvajalec izjavlja, da je proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevami in za to prevzema celotno odgovornost.

(22) Ključnega pomena je, da se proizvajalcem pojasni, da z namestitvijo znaka CE na igračo proizvajalec izjavlja, da je proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevami in za to prevzema celotno odgovornost.

Obrazložitev

Samo proizvajalec lahko na igračo namesti znak CE. Zavedati se mora, da se z rabo tega znaka zavezuje k upoštevanju strogih pogojev, da je za to odgovoren in da je vsaka zloraba znaka kazniva.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Ker ciljev predlaganega ukrepa, to je zagotavljanja visoke ravni varnosti igrač ob sočasni ohranitvi delovanja notranjega trga, in sicer z določitvijo usklajenih varnostnih zahtev za igrače in minimalnih zahtev za nadzor trga, države članice ne morejo doseči v zadostni meri, lahko pa se zaradi njihovega obsega in učinkov dosežejo bolje na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz tega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

(34) Ker ciljev te direktive, to je zagotavljanja visoke ravni varnosti igrač za zagotavljanje varnosti in zdravja otrok, ob sočasni ohranitvi delovanja notranjega trga, in sicer z določitvijo usklajenih varnostnih zahtev za igrače in minimalnih zahtev za nadzor trga, države članice ne morejo doseči v zadostni meri, lahko pa se zaradi njenega obsega in učinkov dosežejo bolje na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

Obrazložitev

Potrebno je ponovno navesti na glavni cilj te direktive.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34a) Da bi proizvajalci igrač in drugi gospodarski subjekti imeli dovolj časa za izpolnitev novih zahtev, je treba predvideti prehodno obdobje dveh let po začetku veljavnosti te direktive, v katerem se igrače, skladne z Direktivo 88/378/EGS smejo dati v promet. Pri zahtevah glede kemikalij mora prehodno obdobje trajati štiri leta, da se omogoči razvoj usklajenih standardov, potrebnih za skladnost z navedenimi zahtevami.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Ta direktiva temelji na načelu, da morajo proizvajalci zagotoviti, da igrače in vse kemične snovi, ki jih igrače vsebujejo, nimajo škodljivih ali strupenih učinkov na zdravje otrok v skladu z določbami te direktive.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo igrače za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Skupnosti v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno;

 

(1) „dostopnost na trgu“ pomeni vsako dobavo igrače za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Skupnosti v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno ali neodplačno in bodisi z motivom dobička ali ne;

Obrazložitev

Direktiva velja tudi za igrače, ki jih dobavljajo neprofitna združenja.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki oblikuje ali izdeluje igračo ali za katerega se taka igrača oblikuje ali izdeluje pod njegovim imenom ali blagovno znamko;

(3) „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki oblikuje ali izdeluje igračo ali za katerega se taka igrača oblikuje ali izdeluje in ki to igračo trži pod lastnim imenom ali blagovno znamko;

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 2 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a) „pooblaščeni zastopnik“ pomeni fizično ali pravno osebo s sedežem v Skupnosti, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge;

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) „distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, ki omogoči dostopnost igrače na trgu;

(4) „distributer“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost igrače na trgu;

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 2 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) „usklajeni standard“ pomeni standard, ki ga je sprejel eden izmed evropskih organov za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta v skladu s členom 6 Direktive 98/34/ES;

(7) „usklajeni standard“ pomeni standard, ki ga je sprejel eden izmed evropskih organov za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 98/34/ES na podlagi zahteve Komisije v skladu s členom 6 iste direktive;

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 2 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7a) „usklajevalna zakonodaja Skupnosti“ pomeni vsako zakonodajo Skupnosti, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 2 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10a) „organ za ugotavljanje skladnosti“ pomeni organ, ki izvaja dejavnosti za ugotavljanje skladnosti, vključno s kalibracijo, preskušanjem, potrjevanjem in pregledovanjem;

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 2 – točka 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10b) „nacionalni akreditacijski organ“ ima pomen iz Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov1;

___________

1 UL L 218, 13.8.2008, str. 30.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 2 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11a) „vohalna igralna plošča“ je igra, katere namen je naučiti se prepoznavati različne vonje ali okuse;

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 2 – točka 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11b) „kozmetični set“ je igrača, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za ustnice in druga ličila, zobna pasta in balzami za lase, ki lahko vsebujejo dišavne snovi ali eterična olja;

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 2 – točka 11 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11c) „okušalna igra“ je igra, ki lahko vključuje uporabo živilskih sestavin, kot so sladkarije, tekočine, praški in arome, ki otrokom omogočajo pripravo sladkarij ali drugih kuharskih receptov;

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) „poškodba“ pomeni fizično poškodbo ali škodovanje zdravju;

(13) „poškodba“ pomeni fizično poškodbo ali vsako, tudi dolgoročno, škodovanje zdravju;

Obrazložitev

Besedilo pojasnjuje, da izraz škodovanje zdravju vključuje dolgoročno škodovanje zdravju kot so rakotvornost in endokrine motnje.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 2 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15a) „namenjen za uporabo pri“ pomeni, da lahko starši ali nadzorniki upravičeno sklepajo, da je igrača namenjena uporabi pri otrocih določene starostne skupine. Namestitev opozorila na proizvod, da ni primeren za določeno starostno skupino, ne pomeni, da je proizvod skladen z varnostnimi zahtevami te direktive.

Obrazložitev

Študije kažejo, da opozorila na igračah niso učinkovito sredstvo za zagotavljanje izpolnjevanja ključnih varnostnih zahtev. Predvsem igrače, za katere se lahko upravičeno sklepa, da so namenjene majhnim otrokom, bi morale izpolnjevati zahteve kot je test za majhne dele. Opozorila kot „očitno namenjeno otrokom, mlajšim od x mesecev“ je treba v tej direktivi opredeliti, da bi preprečili zlorabo.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Proizvajalci zagotovijo, da so njihove igrače oblikovane in izdelane v skladu z osnovnimi varnostnimi zahtevami, ki so določene v členu 9 in Prilogi II.

1. Pri dajanju svojih igrač v promet proizvajalci zagotovijo, da so bile oblikovane in izdelane v skladu z osnovnimi varnostnimi zahtevami, ki so določene v členu 9 in Prilogi II.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je bilo s takim postopkom že dokazano, da igrača izpolnjuje veljavne zahteve, proizvajalci pripravijo izjavo ES o skladnosti, kot je navedeno v členu 14, in pritrdijo znak skladnosti iz člena 16(1).

Kadar je bilo s tem postopkom že dokazano, da igrača izpolnjuje veljavne zahteve, proizvajalci pripravijo izjavo ES o skladnosti, kot je navedeno v členu 14, in pritrdijo znak skladnosti v skladu s členoma 15 in 16.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo postopki za zagotavljanje stalne skladnosti proizvodne serije. Treba je upoštevati spremembe pri oblikovanju proizvoda ali njegovih lastnosti ter spremembe usklajenih standardov, s sklicevanjem na katere se potrdi skladnost igrače.

4. Proizvajalci zagotavljajo, da se izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti proizvodne serije. Treba je upoštevati spremembe pri oblikovanju proizvoda ali njegovih lastnosti ter spremembe usklajenih standardov, s sklicevanjem na katere se potrdi skladnost igrače.

Proizvajalci, kadar je to ustrezno, pregledujejo vzorce trženih igrač, raziskujejo in, po potrebi, vodijo knjigo pritožb ter o tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

Proizvajalci, ko je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja igrača, ter zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov, pregledujejo vzorce trženih igrač, raziskujejo in, po potrebi, vodijo knjigo pritožb in register neustreznih igrač in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Proizvajalci navedejo ime in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o igrači, kadar pa velikost ali narava igrače tega ne dovoljuje, podatke navedejo na embalaži ali spremni listini.

6. Proizvajalci navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, na igrači, če pa to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali spremni listini. V naslovu mora biti naveden center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6a. Proizvajalci zagotovijo, da so igrači priložena navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da igrača, ki so jo dali v promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače, ali pa po potrebi umaknejo proizvod s trga in ga odpokličejo od končnih uporabnikov. Takoj obvestijo nacionalne organe države članice, v kateri je na voljo njihova igrača, in jim predložijo informacije, zlasti o neizpolnjevanju in sprejetih popravnih ukrepih.

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da igrača, ki so jo dali v promet, ni v skladu z veljavno usklajevalno zakonodajo Skupnosti, nemudoma izvedejo korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače, ali pa jo po potrebi umaknejo s trga ali odpokličejo. Poleg tega če igrača predstavlja tveganje, proizvajalci takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri je na voljo njihova igrača, in jim predložijo informacije, zlasti o neizpolnjevanju in vseh sprejetih korektivnih ukrepih. Proizvajalci nemudoma ustavijo dajanje igrače na trg za obdobje, ki je skladno z veljavno zakonodajo Skupnosti.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Proizvajalci na zahtevo pristojnih nacionalnih organov predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače. S temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki so jih dali v promet.

8. Proizvajalci na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače v jeziku, ki ga ta organ brez težav razume. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki so jih dali v promet.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 4 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pooblaščeni zastopniki

Obveznosti pooblaščenih zastopnikov

1. Proizvajalci lahko s pisnim pooblastilom določijo katero koli fizično ali pravno osebo, s sedežem v Skupnosti („pooblaščeni zastopnik“), da v njihovem imenu izvaja določene naloge glede obveznosti, ki jih ima proizvajalec v skladu s to direktivo.

1. Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika, kot je določeno v členu 2, točka (3a).

Obrazložitev

Za skladnost z naslovoma členov 3 in 5. Členu 2 je bila dodana opredelitev izraza „pooblaščeni zastopnik“.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Obveznosti iz člena 3(1) in priprava tehnične dokumentacije niso nujno del nalog pooblaščenega zastopnika.

2. Obveznosti iz člena 3(1) in priprava tehnične dokumentacije niso del nalog pooblaščenega zastopnika.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če je proizvajalec določil pooblaščenega zastopnika, mora slednji opraviti vsaj naslednje naloge:

3. Pooblaščeni zastopnik izvaja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo omogoča pooblaščenemu zastopniku, da opravlja vsaj naslednje naloge:

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti na voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično dokumentacijo za obdobje 10 let;

(a) za nacionalne nadzorne organe imeti na voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično dokumentacijo za obdobje 10 let;

(b) na zahtevo pristojnih nacionalnih organov zagotoviti vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti igrače.

(b) na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa temu organu zagotoviti vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti igrače;

(c) na zahtevo nacionalnih organov sodelovati pri vseh dejavnostih, katerih cilj je preprečiti tveganja, ki jih predstavljajo igrače v okviru njihovih pooblastil.

(c) na zahtevo pristojnega nacionalnega organa sodelovati pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odpraviti tveganja, ki jih predstavljajo igrače v okviru njihovih pooblastil.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Uvozniki morajo delovati s potrebno skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh igrač, ki jih dajo v promet, z veljavnimi zahtevami.

1. Uvozniki dajejo na trg Skupnosti le igrače, skladne z zakonodajo.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Preden dajo igračo v promet uvozniki preverijo, ali je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti.

2. Preden dajo igračo v promet uvozniki zagotovijo, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti.

Preverijo, ali je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, ali imajo proizvodi zahtevano(-e) oznako(-e) skladnosti in ali so opremljeni z zahtevanimi dokumenti ter ali je proizvajalec upošteval zahteve iz člena 3(5) in (6).

Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, da imajo proizvodi zahtevano oznako ali zahtevane oznake skladnosti, da so opremljeni z zahtevanimi dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 3(5) in (6).

Kadar uvoznik ugotovi, da igrača ni skladna z osnovnimi varnostnimi zahtevami iz člena 9 in Priloge II, lahko da igračo v promet šele po tem, ko je bila usklajena z navedenimi zahtevami.

 

Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da igrača ni skladna z osnovnimi varnostnimi zahtevami iz člena 9 in Priloge II, igrače ne da v promet, dokler ni usklajena z navedenimi zahtevami. Poleg tega če proizvod predstavlja tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Uvozniki navedejo ime in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o igrači, kadar pa velikost ali narava igrače tega ne dovoljuje, podatke navedejo na embalaži ali spremni listini.

3. Uvozniki navedejo ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, na igrači, če pa to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali spremni listini.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a. Uvozniki zagotovijo, da so igrači priložena navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki brez težav razumejo, kot ga določi zadevna država članica.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Uvozniki, ko je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja igrača, ter zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov, pregledujejo vzorce trženih igrač, raziskujejo in po potrebi vodijo knjigo pritožb ter register neustreznih igrač in njihovega odpoklica ter o tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da igrača, ki so jo dali v promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače ali pa po potrebi umaknejo igračo s trga in odpokličejo od končnih uporabnikov. Takoj obvestijo nacionalne organe države članice, v kateri je na voljo njihova igrača, in jim predložijo informacije, zlasti o neizpolnjevanju in sprejetih popravnih ukrepih.

5. Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da igrača, ki so jo dali v promet, ni v skladu z veljavno usklajevalno zakonodajo Skupnosti, nemudoma izvedejo potrebne korektivne ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače ali pa po potrebi umaknejo igračo s trga ali jo odpokličejo. Poleg tega če proizvod predstavlja tveganje, uvozniki takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri je na voljo njihova igrača, in jim predložijo informacije, zlasti o neizpolnjevanju in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Uvozniki na zahtevo pristojnega nacionalnega organa posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače. S temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki so jih dali v promet.

7. Uvozniki na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa temu organu posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače v jeziku, ki ga ta organ razume brez težav. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki so jih dali v promet.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Preden omogočijo dostopnost igrače na trgu, morajo distributerji preveriti, ali imajo igrače zahtevano(-e) oznako(-e) skladnosti in ali so opremljene z zahtevanimi dokumenti ter ali sta proizvajalec in uvoznik upoštevala zahteve iz člena 3 (5) in (6) in člena 5 (3).

2. Preden omogočijo dostopnost igrače na trgu, morajo distributerji preveriti, ali imajo igrače zahtevano oznako ali zahtevane oznake skladnosti, ali so opremljene z zahtevanimi dokumenti, navodili in varnostnimi informacijami v jeziku, ki ga potrošniki in drugi končni uporabniki v državi članici, kjer je igrača v prodaji, brez težav razumejo, ter ali sta proizvajalec in uvoznik upoštevala zahteve iz člena 3(5) in (6) in člena 5(3).

Kadar distributer ugotovi, da igrača ni skladna z osnovnimi varnostnimi zahtevami iz člena 9 in Priloge II, lahko omogoči dostopnost igrače na trgu šele po tem, ko je bila usklajena z navedenimi zahtevami. Distributer mora o tem obvestiti proizvajalca ali uvoznika.

Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da igrača ni skladna z osnovnimi varnostnimi zahtevami iz člena 9 in Priloge II, igrače ne sme dati na trg, dokler ni usklajena z navedenimi zahtevami. Nadalje mora distributer o tem obvestiti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da igrača, katere dostopnost na trgu so omogočili, ni v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače, ali pa po potrebi umaknejo igračo s trga in od končnih uporabnikov. Takoj obvestijo nacionalne organe države članice, v kateri je na voljo njihova igrača, in jim predložijo informacije, zlasti o neizpolnjevanju in sprejetih popravnih ukrepih.

4. Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da igrača, katere dostopnost na trgu so omogočili, ni v skladu z veljavno usklajevalno zakonodajo Skupnosti, zagotovijo izvajanje nujnih korektivnih ukrepov, da zagotovijo skladnost igrače, jo po potrebi umaknejo s trga ali jo odpokličejo. Poleg tega če igrača predstavlja tveganje, distributerji takoj obvestijo pristojne nacionalne organe države članice, v kateri je na voljo njihova igrača, in jim predložijo informacije, zlasti o neizpolnjevanju in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Distributerji na zahtevo pristojnih nacionalnih organov posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače. S temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo igrače, katerih dostopnost na trgu so omogočili.

5. Distributerji na podlagi utemeljene zahteve pristojnega nacionalnega organa temu organu posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače. S tem organom na njegovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače, katerih dostopnost na trgu so omogočili.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uvoznik ali distributer, ki da v promet igračo pod svojim imenom ali blagovno znamko, prevzame nase obveznosti proizvajalca iz člena 3.

Uvoznik ali distributer se obravnava kot proizvajalec za namene te direktive in prevzame nase obveznosti proizvajalca iz člena 3, če daje igračo v promet pod svojim imenom ali blagovno znamko ali preoblikuje igračo, ki je že dana v promet, na tak način, da to lahko vpliva na skladnost z veljavnimi zahtevami.

Uvoznik ali distributer, ki preoblikuje igračo na tak način, da to lahko vpliva na skladnost z osnovnimi varnostnimi zahtevami iz člena 9 in Priloge II, prevzame glede navedenih sprememb nase obveznosti proizvajalca iz člena 3.

 

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Gospodarski subjekti morajo identificirati

Gospodarski subjekti morajo na zahtevo organom za nadzor trga za obdobje 10 let identificirati:

(a) vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil igračo

(a) vsak gospodarski subjekt, ki jim je dobavil igračo

(b) vsak gospodarski subjekt, kateremu so dobavili igračo.

(b) vsak gospodarski subjekt, kateremu so dobavili igračo.

V ta namen morajo razpolagati z ustreznimi sistemi in postopki, ki omogočajo, da so te informacije na zahtevo na voljo organom za nadzor trga za obdobje 10 let.

 

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upoštevati je treba sposobnost uporabnika in po potrebi njegovega nadzornika, zlasti pri igračah, ki so zaradi svojih funkcij, dimenzij in značilnosti namenjene za uporabo pri otrocih, mlajših od 36 mesecev.

Upoštevati je treba sposobnost uporabnika in po potrebi njegovega nadzornika, zlasti pri igračah, ki so zaradi svojih funkcij, dimenzij in značilnosti namenjene za uporabo pri otrocih, mlajših od 36 mesecev. Za specifične kategorije igrač se lahko določijo druge starostne omejitve v skladu z varnostnimi zahtevami usklajenih standardov iz člena 12.

Obrazložitev

Sklicevanje zgolj na eno starostno omejitev ni dovolj, da bi zaobjeli razvoj standardizacije, v kateri že obstaja sklicevanje na otroke, ki ne morejo samostojno sedeti (po opredelitvi med 5 in 10 meseci), in se preučujejo druge starostne omejitve (na primer 18 mesecev).

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nalepke na igračah ali njihovi embalaži ter navodila za uporabo, s katerimi so opremljene, morajo uporabnike ali njihove nadzornike opozoriti na nevarnosti pri njihovi uporabi in tveganja poškodbe, ki izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, kako se jim izogniti.

Nalepke na igračah in/ali njihovi embalaži ter navodila za uporabo, s katerimi so opremljene, morajo uporabnike ali njihove nadzornike opozoriti na nevarnosti igrač pri njihovi uporabi in tveganja, povezanega z uporabo igrač, ter na načine, kako se jim izogniti.

Obrazložitev

Potrošnikom ni vedno razumljivo, kadar opozorilo označuje le, kateri deli igrače lahko povzročijo poškodbo ali da igrača vsebuje določene kemikalije. Potrošnikom na primer ni razumljivo, da opozorilo „majhne žogice“ pomeni, da igrača lahko povzroči zadavljenje v grlu. Opozorilo bi torej uporabniku moralo dati jasne informacije o morebitnih poškodbah/nevarnostih pri uporabi igrače in z njo povezanih tveganjih.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3a. Če pristojni organi držav članic sprejmejo ukrepe, določene s to direktivo, zlasti ukrepe iz člena 37, ustrezno upoštevajo previdnostno načelo.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Opozorila iz točke 1 dela B Priloge V se ne uporabljajo za igrače, ki so zaradi svojih funkcij, dimenzij in značilnosti namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kar zadeva kategorije igrač iz dela B Priloge V, se uporabijo opozorila iz tega dela Priloge V.

Kar zadeva kategorije igrač iz točk 2 do 5 dela B Priloge V, se pri pripravi besedila uporabijo opozorila iz tega dela Priloge V.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Proizvajalec označi opozorila na viden, jasno berljiv in pravilen način na igrači, pritrjeni nalepki ali embalaži ter po potrebi na navodilih za uporabo, s katerimi je igrača opremljena. Majhne igrače, ki se prodajajo brez embalaže, imajo pritrjena ustrezna opozorila.

2. Proizvajalec označi opozorila na viden, pravilen in jasno berljiv način na igrači, pritrjeni nalepki ali embalaži za potrošnika ter po potrebi na navodilih za uporabo, s katerimi je igrača opremljena. Opozorila so zapisana v jeziku, razumljivem potrošniku. Majhne igrače, ki se prodajajo brez embalaže, imajo pritrjena ustrezna opozorila.

 

Pred vsakim opozorilom stoji, ustrezno nadaljnjemu besedilu, beseda „Opozorilo“ ali „Opozorila“.

Obrazložitev

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo starost uporabnikov, so vidna, berljiva in jasno prikazana na prodajnih mestih.

Opozorila, ki določajo varnost igrače glede na nameravano uporabo ali uporabnika, kot je opisano v drugem pododstavku člena 10(1), in vplivajo na odločitev o njenem nakupu, morajo biti na embalaži. Pri nakupu prek spleta mora biti opozorilo jasno prikazano na spletni strani.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar država članica ali Komisija meni, da usklajeni standard v celoti ne izpolnjuje zahtev, ki jih ta standard zajema in ki so določene v členu 9 in Prilogi II, Komisija ali zadevna država članica zadevo predloži odboru, ustanovljenemu s členom 5 Direktive 98/34/ES, V nadaljevanju „odbor“, ter predloži svoje argumente. Odbor nemudoma da svoje mnenje.

 

1. Kadar država članica ali Komisija meni, da usklajeni standard v celoti ne izpolnjuje zahtev, ki jih ta standard zajema in ki so določene v členu 9 in Prilogi II, Komisija ali zadevna država članica zadevo predloži odboru, ustanovljenemu s členom 5 Direktive 98/34/ES, ter predloži svoje argumente. Odbor po posvetovanju s pristojnimi evropskimi organi za standardizacijo nemudoma da svoje mnenje.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izjava ES o skladnosti vsebuje najmanj elemente, opredeljene v Prilogi III, in se stalno posodablja. Izjava ES o skladnosti mora imeti vzorčno strukturo, določeno v Prilogi III.

 

2. Izjava ES o skladnosti mora imeti vzorčno strukturo, določeno v Prilogi III k Sklepu št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem okviru za trženje proizvodov1, mora vsebovati elemente, opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge II tega sklepa, in se stalno posodablja. Prevedena mora biti v jezik ali jezike, ki jih zahteva država članica, v kateri se proizvod da na trg ali na katere trgu je dostopen.

___________

1 OJ L 218, 13.8.2008, p. 82.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošna pravila za znak CE

Znak CE

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Znak CE lahko namesti samo proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.

2. Za znak CE veljajo splošna načela iz člena 30 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Proizvajalec z namestitvijo ali nameščenim znakom CE prevzame odgovornost za skladnost igrače z zahtevami iz te direktive.

 

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Znak CE je edini znak, ki potrjuje, da je igrača skladna z veljavnimi zahtevami.

črtano

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice se vzdržijo vnosa kakršnega koli sklicevanja v svoje nacionalne predpise ali prekličejo kakršno koli sklicevanje na oznako skladnosti, ki ni znak CE, v zvezi s skladnostjo z določbami iz te direktive.

črtano

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Namestitev na igračo znakov, označb ali napisov, ki bi lahko zavedli tretje stranke glede pomena ali oblike znaka CE ali obojega, je prepovedano. Kateri koli drugi znak je lahko nameščen na igračo pod pogojem, da s tem niso oslabljeni prepoznavnost, čitljivost in pomen znaka CE.

črtano

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Igrače, ki niso opremljene z znakom CE in niso v skladu z določbami te direktive, se lahko pojavijo na sejmih in razstavah, pod pogojem, da so opremljene z znakom, ki jasno navaja, da igrače ne izpolnjujejo zahtev te direktive ter niso za prodajo ali brezplačno distribucijo.

7. Igrače, ki niso opremljene z znakom CE ali kako drugače niso v skladu z določbami te direktive, se lahko pojavijo na sejmih in razstavah, pod pogojem, da so opremljene z znakom, ki jasno navaja, da igrače ne izpolnjujejo zahtev te direktive ter niso za prodajo ali brezplačno distribucijo.

Obrazložitev

Za igrače na sejmih ne velja, da so na notranjem trgu, zato se proti njim ne smejo sprejeti ukrepi, tudi če so nevarne. Za uvoznike in distributerje na sejmu mora biti označeno, da jih ne smejo prodajati v Evropski uniji. Četudi ne ustrezajo standardom, večina igrač na sejmih nosi oznako CE. Sedanje besedilo organom za nadzor trga otežuje, da bi razstavljavce prisilili k postavitvi znakov, saj v njem niso zajete igrače, ki imajo oznako CE, vendar ne izpolnjujejo standardov.

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pravila in pogoji za namestitev znaka CE

Pravila in pogoji za namestitev znaka CE na igrače

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Znak CE je sestavljen iz začetnic „CE“ v naslednji obliki:

 

črtano

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če je znak CE pomanjšan ali povečan, se upošteva razmerje, ki ga določa graduirana skica iz odstavka 1.

črtano

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar posebna zakonodaja ne določa posebnih dimenzij, mora biti znak CE visok najmanj 5 mm.

črtano

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalci pred dajanjem igrače v promet izvedejo analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača, ter oceno možne izpostavljenosti tem nevarnostim.

Proizvajalci pred dajanjem igrače v promet izvedejo analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača, ter oceno možne izpostavljenosti tem nevarnostim. Če ni zabeleženih nezgod, to še ne pomeni majhne nevarnosti.

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice lahko določijo, da ocenjevanje in spremljanje iz odstavka 1 izvajajo njihovi akreditacijski organi v smislu in v skladu z Uredbo (ES) št. [...].

2. Države članice lahko določijo, da ocenjevanje in spremljanje iz odstavka 1 izvaja njihov akreditacijski organ v smislu in v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar priglasitveni organ izda pooblastilo, sklene pogodbo s podizvajalci ali drugače zaupa ocenjevanje, priglasitev ali spremljanje iz odstavka 1 organu, ki ni vladni organ, je pooblaščeni organ, podizvajalec ali drugače pooblaščeni organ pravna oseba in mora imeti urejeno zavarovanje odgovornosti, ki izhajajo iz njegovih dejavnosti.

3. Kadar priglasitveni organ izda pooblastilo ali drugače zaupa ocenjevanje, priglasitev ali spremljanje iz odstavka 1 organu, ki ni vladni organ, je pooblaščeni organ pravna oseba in mora smiselno izpolnjevati zahteve iz člena 23(1) do (6). Poleg tega mora imeti urejeno zavarovanje odgovornosti, ki izhajajo iz njegovih dejavnosti.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Priglasitveni organ prevzame celotno odgovornost za naloge, ki jih izvaja organ iz odstavka 3.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Priglasitveni organ vzpostavi varnostne priglasitvene točke, kamor lahko osebe, ki se poklicno ukvarjajo z otroki, in potrošniki posredujejo podatke o neustreznosti igrač ali o nezgodah, povezanih z uporabo igrač.

Obrazložitev

Vzpostavitev varnostnih priglasitvenih točk v državah članicah bi dala več pravic potrošnikom in omogočila neposredno komunikacijo s proizvajalci v primeru težav z določenim proizvodom. Proizvajalci pa bi tako lahko bolj neposredno odgovorili na povpraševanje potrošnikov.

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Priglasitveni organ izpolnjuje zahteve iz odstavkov od 2 do 7.

črtano

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  74

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Priglasitveni organ ne ponuja ali izvaja kakršnih koli dejavnosti, ki jih izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, ali svetovanja.

5. Priglasitveni organ ne ponuja ali izvaja kakršnih koli dejavnosti, ki jih izvajajo organi za ugotavljanje skladnosti, ali svetovanja na komercialni ali konkurenčni osnovi.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Priglasitveni organ z ustreznimi dogovori zagotovi zaupnost pridobljenih informacij.

6. Priglasitveni organ zagotovi zaupnost informacij, ki jih pridobi.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice Komisijo in druge države članice obvestijo o svojih nacionalnih postopkih za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov ter o kakršni koli spremembi navedenih informacij.

Države članice obvestijo Komisijo o svojih postopkih za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov ter o kakršni koli spremembi glede tega.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Organ za ugotavljanje skladnosti je organ tretje stranke, neodvisen od organizacije ali proizvoda, ki ga ocenjuje.

3. Organ za ugotavljanje skladnosti je organ tretje stranke, neodvisen od organizacije ali proizvoda, ki ga ocenjuje.

 

Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovne zveze, ki zastopa podjetja, vključena v oblikovanje, proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje igrač, ki jih ocenjuje, se lahko, pod pogojem, da je zagotovljena njegova samostojnost in da ni navzkrižja interesov, šteje kot takšen organ.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  78

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanje skladnosti, ni oblikovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, lastnik, uporabnik ali vzdrževalec proizvoda, ki ga ocenjuje, ali pooblaščeni zastopnik katere koli od navedenih strani. Prav tako ne sodeluje neposredno pri oblikovanju, proizvodnji ali konstrukciji, trženju, montaži, uporabi ali vzdrževanju navedenih proizvodov ter ne zastopa strani, ki se ukvarjajo z navedenimi dejavnostmi.

4. Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ni oblikovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, lastnik, uporabnik ali vzdrževalec igrač, ki jih ocenjuje, ali pooblaščeni zastopnik katere koli od navedenih strani. To ne sme izključevati uporabe ocenjenih igrač, nujnih za postopke organa za ugotavljanje skladnosti, ali uporabe takšnih proizvodov v zasebne namene.

 

Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, pristojno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo neposredno sodelovati pri oblikovanju, proizvodnji ali konstrukciji, trženju, montaži, uporabi ali vzdrževanju navedenih igrač ali zastopati strani, ki se ukvarjajo z navedenimi dejavnostmi.Ne sodelujejo pri nobenih dejavnostih, ki bi lahko nasprotovale njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. To velja še posebej za svetovalne storitve.

Ne nudi svetovanja v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni in ki so povezane s proizvodi, ki so namenjeni za dajanje na trg Skupnosti. To ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij med proizvajalcem in organom za ugotavljanje skladnosti ter uporabe ocenjenih proizvodov, nujnih za delovanje organa za ugotavljanje skladnosti.

 

Organ za ugotavljanje skladnosti zagotovi, da dejavnosti hčerinskih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost in nepristranskost njegovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

Organ za ugotavljanje skladnosti mora zagotoviti, da dejavnosti hčerinskih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njegovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  79

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Organ za ugotavljanje skladnosti je sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so dodeljene takšnemu organu v skladu z določbami člena 19 in za katere je bil priglašen, bodisi da navedene naloge izvaja organ za ugotavljanje skladnosti bodisi da se izvajajo v njegovem imenu in v njegovi pristojnosti.

6. Organ za ugotavljanje skladnosti je sposoben izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so mu dodeljene v skladu s členom 19 in glede katerega je bil priglašen, bodisi da navedene naloge izvaja organ za ugotavljanje skladnosti bodisi da se izvajajo v njegovem imenu in v njegovi pristojnosti.

Vedno ter za vsak postopek ugotavljanja skladnosti in vsako vrsto ali kategorijo proizvoda, za katerega je priglašen, ima organ za ugotavljanje skladnosti na razpolago potrebno osebje s tehničnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti. Ima potrebna sredstva za ustrezno izvajanje tehničnih in upravnih nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.

Vedno ter za vsak postopek ugotavljanja skladnosti in vsako vrsto ali kategorijo proizvoda, glede katerega je bil priglašen, ima organ za ugotavljanje skladnosti na razpolago potrebno:

 

(a) osebje s tehničnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;

 

(b) opise postopkov, glede na katere se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednosti in zmožnost reprodukcije teh postopkov. Vpeljano mora imeti ustrezno politiko in postopke, ki razlikujejo med nalogami, izvedenimi kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;

 

(c) postopke za izvajanje dejavnosti, ki upoštevajo velikost podjetja, sektor v katerem deluje, njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije zadevnega proizvoda ter masovno ali serijsko naravo proizvodnega postopka.

 

Ima potrebna sredstva za ustrezno izvajanje tehničnih in upravnih nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ima ustrezno znanje in razumevanje osnovnih zahtev o veljavnih usklajenih standardih in ustreznih določbe zadevne zakonodaje Skupnosti in zadevnih izvedbenih predpisih;

(c) ustrezno znanje in razumevanje osnovnih zahtev o veljavnih usklajenih standardih in ustreznih določbah usklajevalne zakonodaje Skupnosti in njenih izvedbenih predpisih.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  81

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11. Organ za ugotavljanje skladnosti sodeluje pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine priglašenega organa za usklajevanje, ustanovljene v skladu s členom 36, ali zagotovi, da je njegovo osebje za ocenjevanje obveščeno o teh dejavnostih, ter uporablja upravne odločbe in dokumente, ki so rezultat dela navedene skupine, kot splošne smernice.

11. Organ za ugotavljanje skladnosti sodeluje pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine priglašenega organa za usklajevanje, ustanovljene v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Skupnosti, ali zagotovi, da je njegovo osebje za ocenjevanje obveščeno o teh dejavnostih ter uporablja upravne odločbe in dokumente, ki so rezultat dela navedene skupine, kot splošne smernice.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  82

Predlog direktive

Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar organ za ugotavljanje skladnosti lahko dokaže skladnost z merili, določenimi v usklajenih standardih, sklicevanja na katere so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da je skladen z zahtevami iz člena 25.

Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže skladnost z merili, določenimi v zadevnih usklajenih standardih ali v njihovih delih, sklicevanja na katere so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da je skladen z zahtevami iz člena 25, v kolikor ustrezni usklajeni standardi izpolnjujejo te zahteve.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  83

Predlog direktive

Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26a

 

Uradno nasprotovanje usklajenim standardom

 

Kadar država članica ali Komisija uradno nasprotuje usklajenim standardom, navedenim v členu 26, se uporabijo določbe člena 13.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  84

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci ali jih prenese na hčerinsko podjetje, zagotovi, da podizvajalec ali hčerinsko podjetje izpolnjuje zahteve iz člena 25.

1. Kadar priglašeni organ za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci ali jih prenese na hčerinsko podjetje, zagotovi, da podizvajalec ali hčerinsko podjetje izpolnjuje zahteve iz člena 25, in ustrezno obvesti priglasitveni organ.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  85

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Organ za ugotavljanje skladnosti prevzame polno odgovornost za naloge, ki jih izvajajo podizvajalci ali hčerinska podjetja, ne glede na njihov sedež podjetja.

2. Priglašeni organ prevzame polno odgovornost za naloge, ki jih izvajajo podizvajalci ali hčerinska podjetja, ne glede na njihov sedež podjetja.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  86

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Organ za ugotavljanje skladnosti za nacionalne organe hrani zadevne dokumente v zvezi z ocenjevanjem kvalifikacij podizvajalca ali hčerinskega podjetja ter z delom, ki ga podizvajalec ali hčerinsko podjetje izvaja v skladu s členom 19.

4. Priglašeni organ za priglasitveni organ hrani zadevne dokumente v zvezi z ocenjevanjem kvalifikacij podizvajalca ali hčerinskega podjetja ter z delom, ki ga izvajata v skladu s členom 19.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  87

Predlog direktive

Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar priglasitev ne temelji na potrdilu o akreditaciji iz člena 28(2), priglasitveni organ Komisiji in drugim državam članicam predloži vsa dokumentarna dokazila, potrebna za potrditev usposobljenosti organa za ugotavljanje skladnosti.

4. Kadar priglasitev ne temelji na potrdilu o akreditaciji iz člena 28(2), priglasitveni organ Komisiji in drugim državam članicam predloži dokumentarna dokazila, ki dokazujejo usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti, in uvedene ukrepe, ki zagotavljajo, da bo organ pod rednim nadzorom in bo še naprej izpolnjeval zahteve iz člena 25.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  88

Predlog direktive

Člen 29 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Zadevni organ lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, kadar Komisija in druge države članice v dveh mesecih od priglasitve ne predložijo ugovora.

5. Zadevni organ lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, kadar Komisija ali druge države članice ne predložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve, v primeru uporabe potrdila o akreditaciji, ali v dveh mesecih od priglasitve, kadar ni uporabljena akreditacija.

V tej direktivi se samo tak organ šteje za priglašeni organ.

V tej direktivi se samo tak organ šteje za priglašeni organ.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  89

Predlog direktive

Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar priglasitveni organ ugotovi ali je obveščen, da priglašeni organ več ne izpolnjuje zahtev iz člena 25 ali da ne more izpolniti svojih obveznosti, priglasitveni organ omeji, začasno prekliče ali umakne priglasitev, kadar je to primerno. O tem nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice.

1. Kadar priglasitveni organ ugotovi ali je obveščen, da priglašeni organ več ne izpolnjuje zahtev iz člena 25 ali da ne more izpolniti svojih obveznosti, priglasitveni organ omeji, začasno prekliče ali umakne priglasitev, kadar je to primerno, odvisno od resnosti neizpolnjevanja teh zahtev ali nespoštovanja dolžnosti. O tem nemudoma ustrezno obvesti Komisijo in druge države članice.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  90

Predlog direktive

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija zagotovi, da so vse informacije, pridobljene med preiskavo, obravnavane zaupno.

3. Komisija zagotovi, da so vse informacije občutljive narave, pridobljene med preiskavo, obravnavane zaupno.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  91

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ugotavljanje skladnosti se izvaja sorazmerno, tako da se izogne nepotrebni obremenitvi gospodarskih subjektov, pri čemer se zlasti upošteva velikost podjetij in sorazmerna zahtevnost tehnologije, ki se uporablja za igrače.

2. Ugotavljanje skladnosti se izvaja sorazmerno, tako da se izogne nepotrebni obremenitvi gospodarskih subjektov. Organi za ugotavljanje skladnosti izvajajo svoje dejavnosti, tako da upoštevajo velikost podjetja, sektor v katerem deluje, njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije zadevnega proizvoda ter masovno ali serijsko naravo proizvodnega postopka.

 

Pri tem morajo kljub temu spoštovati stopnjo strogosti in zaščite, potrebno za skladnost igrače z določbami te direktive.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  92

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) vsaki zahtevi po informacijah, ki so jo prejeli od organov za nadzor trga;

 

(c) vsaki zahtevi po informacijah, ki so jo prejeli od organov za nadzor trga glede dejavnosti ugotavljanja skladnosti;

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  93

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organi, ki jih priglasijo, sodelujejo pri delu navedene skupine.

Države članice zagotovijo, da organi, ki jih priglasijo, sodelujejo pri delu navedene skupine ali skupin, neposredno ali s pooblaščenimi predstavniki.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  94

Predlog direktive

Člen 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice organizirajo in izvajajo nadzor igrač, danih v promet, v skladu s členi 6, 8 in 9 Direktive 2001/95/ES. Poleg navedenih določb se uporabljajo členi 38, 39 in 40 te direktive.

Države članice organizirajo in izvajajo nadzor igrač, danih v promet, v skladu s členi 15 do 29 Uredbe (ES) št. 765/2008. Poleg navedenih določb se uporablja člen 39 te direktive.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  95

Predlog direktive

Člen 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 38

črtano

Pooblastila organov za nadzor trga

 

1. Organi za nadzor trga lahko od zadevnih gospodarskih subjektov zahtevajo kakršne koli informacije, za katere menijo, da so potrebni za učinkovit nadzor trga, vključno s tehnično dokumentacijo iz člena 20.

 

2. Organi za nadzor trga lahko od priglašenega organa zahtevajo, da predloži informacije v zvezi s kakršnim koli potrdilom ES o pregledu tipa, ki ga je navedeni organ izdal ali umaknil, ali v zvezi z zavrnitvijo izdaje takšnega potrdila, vključno s poročili o preskusih in tehnično dokumentacijo.

 

3. Organi za nadzor trga imajo pravico dostopa do prostorov zadevnih gospodarskih subjektov, kadar se to zdi potrebno za izvajanje nadzora igrač v skladu s členom 37.

 

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  96

Predlog direktive

Člen 39 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Organi za nadzor trga lahko od priglašenega organa zahtevajo, da predloži informacije v zvezi s kakršnim koli potrdilom ES o pregledu tipa, ki ga je navedeni organ izdal ali umaknil, ali v zvezi z zavrnitvijo izdaje takšnega potrdila, vključno s poročili o preskusih in tehnično dokumentacijo.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  97

Predlog direktive

Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 40

črtano

Sodelovanje pri nadzoru trga

 

1. Države članice zagotovijo učinkovito sodelovanje in izmenjavo informacij o vseh vprašanjih v zvezi igračami, ki predstavljajo tveganje, med svojimi organi za nadzor trga in tistimi v drugih državah članicah ter med svojimi organi, Komisijo in zadevnimi agencijami Skupnosti.

 

2. Za namene odstavka 1 organi za nadzor trga ene države članice na zahtevo zagotovijo pomoč organom za nadzor trga drugih držav članic s predložitvijo informacij ali dokumentacije, izvajanjem ustreznih preiskav ali kakršnega koli drugega ustreznega ukrepa ali s sodelovanjem pri preiskavah, začetih v drugih državah članicah.

 

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  98

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar organi za nadzor trga ene države članice ukrepajo v skladu s členom 12 Direktive 2001/95/ES ali kadar utemeljeno menijo, da igrača, vključena v to direktivo, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost oseb, skupaj z zadevnimi gospodarskimi subjekti ovrednotijo, ali zadevna igrača izpolnjuje vse zahteve iz te direktive.

1. Kadar organi za nadzor trga ene države članice ukrepajo v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 ali kadar utemeljeno menijo, da igrača, vključena v to direktivo, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost oseb ali za druge vidike zaščite javnega interesa, na katere se nanaša ta direktiva, skupaj z zadevnimi gospodarskimi subjekti ovrednotijo, ali zadevna igrača izpolnjuje vse zahteve iz te direktive. Zadevni gospodarski subjekti morajo zagotoviti vse potrebno za sodelovanje z organi za nadzor trga.

Kadar organi za nadzor trga med navedenim vrednotenjem ugotovijo, da igrača ni skladna z zahtevami iz te direktive, od zadevnega gospodarskega subjekta zahtevajo, da sprejme vse ustrezne korektivne ukrepe in igračo uskladijo z navedenimi zahtevami ali pa igračo umaknejo iz prometa ali jo odpokličejo v razumnem roku, ki ga določijo glede na naravo tveganja.

Kadar organi za nadzor trga med navedenim vrednotenjem ugotovijo, da igrača ni skladna z zahtevami iz te direktive, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahtevajo, da sprejme vse ustrezne korektivne ukrepe in igračo uskladi z navedenimi zahtevami, ali pa igračo umaknejo iz prometa ali jo odpokličejo v razumnem roku, ki ga določijo glede na naravo tveganja.

 

Organi za nadzor trga o tem obvestijo ustrezni priglašeni organ.

 

Za ukrepe iz drugega pododstavka tega odstavka velja člen 21 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  99

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje vseh korektivnih ukrepov v zvezi z vsemi zadevnimi igračami, ki jih je dal v promet po vsej Skupnosti.

3. Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje vseh ustreznih korektivnih ukrepov v zvezi z vsemi zadevnimi igračami, ki jih je dal v promet po vsej Skupnosti.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  100

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 5 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Informacije iz odstavka 4 vključujejo vse razpoložljive podatke, zlasti podatke, potrebne za opredelitev neskladne igrače, porekla igrače, narave tveganja ter narave in trajanja sprejetih nacionalnih ukrepov. Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je neskladnost posledica naslednjih trditev:

5. Informacije iz odstavka 4 vključujejo vse razpoložljive podatke, zlasti podatke, potrebne za opredelitev neskladne igrače, porekla igrače, narave domnevne neskladnosti in tveganja ter narave in trajanja sprejetih nacionalnih ukrepov in tudi dokaze, ki jih predloži zadevni gospodarski subjekt. Organi za nadzor trga zlasti navedejo, ali je neskladnost posledica naslednjih trditev:

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  101

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Države članice morajo zagotoviti takojšnje sprejetje ustreznih omejevalnih ukrepov v zvezi z zadevnimi igračami, kot je na primer umik igrače s trga.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  102

Predlog direktive

Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, in je neskladnost igrače posledica pomanjkljivosti v usklajenih standardih iz člena 41(5)(b), Komisija ali država članica zadevo predloži stalnemu odboru, ustanovljenem v skladu s členom 5 Direktive 98/34/ES.

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, in je neskladnost igrače posledica pomanjkljivosti v usklajenih standardih iz člena 41(5)(b), Komisija obvesti ustrezni evropski organ ali organe za standardizacijo in zadevo predloži odboru, ustanovljenem s členom 5 Direktive 98/34/ES. Odbor se mora posvetovati z ustreznim evropskim organom ali organi za standardizacijo in nemudoma predložiti mnenje.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  103

Predlog direktive

Člen 43 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je ukrep iz člena 41(4) vrsta ukrepa, ki ga je treba v skladu s členom 12 Direktive 2001/95/ES priglasiti prek sistema Skupnosti za hitro izmenjavo informacij (RAPEX), ločena priglasitev v skladu s členom 41(4) te direktive ni potrebna, pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

Če je ukrep iz člena 41(4) vrsta ukrepa, ki ga je treba v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 765/2008 priglasiti prek sistema Skupnosti za hitro izmenjavo informacij (RAPEX), ločena priglasitev v skladu s členom 41(4) te direktive ni potrebna, pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  104

Predlog direktive

Člen 44 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna.

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  105

Predlog direktive

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija lahko za namene prilagajanja tehničnemu in znanstvenemu razvoju spremeni naslednje:

1. Komisija lahko za namene prilagajanja tehničnemu in znanstvenemu razvoju v praksi spremeni naslednje:

 

(-a) Prilogo I;

(a) točki 7 in 8 dela III Priloge II;

(a) točki 7 in 8 dela III Priloge II;

(b) Prilogo V.

(b) Prilogo V.

Obrazložitev

Ta člen se nanaša na dišave in težke kovine (ter na opozorila). S tem je omogočeno, da se v postopku komitologije opravijo prilagoditve zaradi upoštevanja tehničnega in znanstvenega napredka. Izraz „v praksi“ je treba vključiti zaradi spremembe zadevnih prilog.

Predlog spremembe  106

Predlog direktive

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeni ukrepi, katerih namen je sprememba nebistvenih elementov te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2).

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  107

Predlog direktive

Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija lahko določi, ali se lahko snovi ali pripravki, ki so v skladu s Prilogo I k Direktivi 67/548/EGS razvrščeni kot rakotvorni, mutageni ali strupeni za razmnoževanje, kategorij 1, 2 in 3, uporabijo v igračah.

2. Komisija lahko določi vsebnost snovi ali pripravkov, ki so v skladu s Prilogo I k Direktivi 67/548/EGS razvrščeni kot rakotvorni, mutageni ali strupeni za razmnoževanje, kategorij 1, 2 in 3, v igračah.

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2).

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2) in po potrebi na podlagi mnenja ustreznega znanstvenega odbora.

Obrazložitev

Besedo „uporabiti“ je treba zamenjati z „vsebnost“. S tem je dosežena večja jasnost direktive, poleg tega pa je pojasnjeno, da gre za urejanje dajanja igrače na trg (ne glede na to, kje je bila proizvedena), ne pa postopka njene proizvodnje. V drugem delu predloga spremembe je pojasnjena udeležba znanstvenega odbora, kot je določeno v prilogi o kemikalijah.

Predlog spremembe  108

Predlog direktive

Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice ne ovirajo dajanje v promet igrač, ki so v skladu z Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v promet pred datumom začetka veljavnosti te direktive ali najmanj dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive.

1. Države članice ne preprečijo dostopnosti na trgu za igrače, ki so v skladu z Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v promet pred datumom začetka veljavnosti te direktive ali v obdobju dveh let po datumu začetka veljavnosti te direktive.

 

2. Z odstopanjem od odstavka 1 države članice ne preprečijo dajanja v promet za igrače, ki so z izjemo zahtev iz Priloge II, Del III skladne s to direktivo, če so igrače, ki niso skladne z zahtevami iz Priloge II, Del III te direktive, skladne z zahtevami iz Priloge II, del II, oddelek 3 Direktive 88/378/EGS in so bile dane v promet v štirih letih pred datumom začetka veljavnosti te direktive.  

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da nova direktiva ne velja za nazaj in da bi bilo treba pri njenem prenosu upoštevati najmanj dveletno prehodno obdobje.

Predlog spremembe  109

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Direktiva 88/378/EGS je razveljavljena z datumom, določenim v drugem odstavku člena 53.

Direktiva 88/378/EGS je z izjemo člena 2(1) in Priloge II, Del II, oddelek 3 razveljavljena z učinkom od [2 leti po datumu začetka veljavnosti te direktive]. Člen 2(1) in Priloga II, Del II, oddelek 3 iste direktive sta razveljavljena z učinkom od [4 leta po datumu začetka veljavnosti te direktive].

Predlog spremembe  110

Predlog direktive

Priloga I – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kolesa, skiroji in druga prevozna sredstva, ki so oblikovana za šport ali namenjena za potovanja po javnih cestah ali javnih poteh.

4. Skiroji in druga prevozna sredstva, ki so oblikovana za šport ali namenjena za potovanja po javnih cestah ali javnih poteh.

 

Kolesa, katerih najvišja možna višina sedeža presega 435 mm, merjeno kot vertikalna razdalja od tal do zgornje površine sedeža, pri čemer je sedež v horizontalnem položaju in površina sedeža nastavljena v najnižji poziciji.

Obrazložitev

Obstoječa evropska zakonodaja v zvezi z otroškimi kolesi ni jasna ter razlikuje med kolesi z najvišjo možno višino sedeža, ki ne presega 435 mm (EN 71-1), kolesi z najvišjo možno višino sedeža, ki presega 435 mm in ne presega 635 mm (EN14765) in kolesi, katerih najvišja možna višina sedeža presega 635 mm (EN 14764). Prvi tip kolesa ni namenjen za vožnjo po javnih cestah in je glede na zakonodajo države članice razvrščen kot kolo ali pa ne. Neskladnost povečuje nejasnost tako za tržni nadzor kot tudi za proizvajalce.

Predlog spremembe  111

Predlog direktive

Priloga I – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

17a. Otroške knjige, ki so zasnovane za otroke ali so jim nedvomno namenjene, ki so izdelane zgolj iz kartona ali papirja in ki imajo zgolj sestavne dele iz kartona ali papirja.

Predlog spremembe  112

Predlog direktive

Priloga II – Del I – točka 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Igrače in njihovi deli ne smejo predstavljati tveganja zadušitve, do katerega lahko pride zaradi davljenja ali dušenja.

4. Igrače in njihovi deli ne smejo predstavljati tveganja zadavljenja.

Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene kapsule.

Predlog spremembe  113

Predlog direktive

Priloga II – Del I – točka 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Embalaža, v katero so igrače zapakirane za maloprodajo, ne smejo predstavljati tveganja zadavljenja ali zadušitve, do katerega lahko pride zaradi zunanje zapore ustnih in nosnih dihalnih poti.

Embalaža, v katero so igrače zapakirane za maloprodajo, ne sme predstavljati tveganja zadavljenja ali onemogočenega pretoka zraka zaradi zunanje zapore ustnih in nosnih dihalnih poti. Ovalna, jajčasta ali elipsasta embalaža ne sme biti takih mer, da bi utegnila povzročiti notranjo zaporo dihalnih poti, če bi se zataknila v ustih ali grlu.

Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene kapsule.

Predlog spremembe  114

Predlog direktive

Priloga II – Del I – točka 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Igrače in deli igrač ne smejo predstavljati tveganja onemogočenega pretoka zraka zaradi zunanje zapore ustnih in nosnih dihalnih poti.

Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene kapsule.

Predlog spremembe  115

Predlog direktive

Priloga II – Del I – točka 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Igrače, ki so jasno namenjene otrokom pod 36 meseci starosti, in njihovi sestavni deli ter kakršni koli ločeni deli, morajo imeti take dimenzije, da jih otroci ne morejo pogoltniti in/ali vdihniti. Ta predpis se prav tako uporablja za druge igrače, namenjene za to, da jih otroci dajejo v usta, ter za njihove sestavne dele in kakršne koli ločene dele.

Igrače, ki so zaradi svojih funkcij, dimenzij in značilnosti nedvomno namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev, in njihovi sestavni deli ter vsi ločeni deli, morajo biti takih dimenzij, da jih otroci ne morejo pogoltniti in/ali vdihniti. Ta predpis se prav tako uporablja za ustnike drugih igrač, ki so glede na funkcijo, dimenzije in značilnosti namenjene za to, da jih otroci dajejo v usta, ter za njihove sestavne dele in kakršne koli ločene dele ustnikov, ne glede na starost, za katero je igrača namenjena.

Obrazložitev

Trenutno besedilo je preveč omejujoče, saj zahteva, da igrača za starejše otroke, ki je namenjena za dajanje v usta, ne sme imeti nikakršnih majhnih sestavnih delov.

Predlog spremembe  116

Predlog direktive

Priloga II – Del I – točka 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Igrače v živilu ali pomešane z živilom morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta embalaža mora v svoji dobavljeni obliki biti takšnih dimenzij, da je otroci ne morejo pogoltniti in/ali vdihniti.

Igrače v živilu ali pomešane z živilom morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta mora biti v svoji dobavljeni obliki takšnih dimenzij, da je otroci ne morejo pogoltniti in/ali vdihniti, in mora ustrezati zahtevam za embalažo za igrače iz drugega odstavka te točke. Valjasta notranja embalaža okroglih robov, ki jo je mogoče razpoloviti, ne sme biti takih dimenzij, da bi povzročila notranjo zaporo dihalnih poti.

Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene kapsule.

Predlog spremembe  117

Predlog direktive

Priloga II – Del I – točka 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku zaužitja, tako da je živilo treba zaužiti za neposreden dostop do igrače, so prepovedane.

Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku zaužitja, tako da je živilo treba zaužiti za neposreden dostop do igrače, so prepovedane. Deli igrač, ki so neposredno pritrjeni na živilo, morajo ustrezati zahtevam iz odstavka 2a te točke.

Obrazložitev

Nekatere oblike igrač so povzročile številne hude nesreče in so zdaj po standardu prepovedane. Za embalažo bi morala veljati enaka pravila, saj se otroci pogosto igrajo z njo. Večina proizvajalcev prodajnih avtomatov in glavni proizvajalec jajčk presenečenja je že ukrepala in zamenjala tovrstno kapsulo z veliko varnejšo, in to spremembo toplo pozdravljamo. Vendar bi morala enako stroge varnostne standarde izpolnjevati vsa embalaža, in to je potrebno urediti, da manj odgovorni proizvajalci ne bi ponovno uporabili že opuščene kapsule.

Predlog spremembe  118

Predlog direktive

Priloga II – Del I – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. Igrače, ki proizvajajo zvok, morajo biti oblikovane in izdelane tako, da zvok iz njih ne more poškodovati otrokovega sluha.

10. Igrače, ki proizvajajo zvok, morajo biti oblikovane in izdelane tako, da zvok iz njih ne more poškodovati otrokovega sluha. To velja za vse igrače ne glede na ciljno starostno skupino. Mejna vrednost hrupa pri igračah, ki povzročajo nenaden hrup, je lahko največ 115 dB LpC v predelu ušesa. Mejna vrednost hrupa pri igračah, ki povzročajo dlje trajajoč hrup, je lahko največ 80 dB LpC v predelu ušesa.

Obrazložitev

Študije kažejo, da dolga izpostavljenost hrupu z jakostjo več kot 80 dB lahko poškoduje sluh. Otroci so še posebej ranljivi, saj so njihova ušesa bolj občutljiva za intenzivnejši zvok kot ušesa odraslih, kar je pokazalo nedavno povečanje poškodb sluha pri otrocih. Jakost zvoka posebej škodljivih igrač, ki povzročajo nenaden hrup, torej ne bi smela biti več kot 115 dB.

Predlog spremembe  119

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Igrače so oblikovane in izdelane tako, da ne predstavljajo tveganja škodljivih učinkov na zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem ali pripravkom, iz katerih so igrače sestavljene ali ki jih vsebujejo, kadar se igrače uporabljajo v skladu s prvim pododstavkom člena 9(2).

1. Igrače so oblikovane in izdelane tako, da ne predstavljajo tveganja škodljivih učinkov na zdravje ljudi ali na okolje zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem ali pripravkom, iz katerih so igrače sestavljene ali ki jih vsebujejo, kadar se igrače uporabljajo v skladu s prvim pododstavkom člena 9(2).

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 3.

Predlog spremembe  120

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba igrač iz snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) v skladu z Direktivo 67/548/EGS v posameznih koncentracijah, ki so enake ali večje od zadevnih koncentracij, določenih za razvrščanje pripravkov iz teh snovi v skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, prepovedana, razen če te snovi vsebujejo sestavni deli igrače ali različni mikro deli igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v fizični stik.

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba igrač iz snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) v skladu z Direktivo 67/548/EGS v posameznih koncentracijah, ki so enake ali večje od zadevnih koncentracij, določenih za razvrščanje pripravkov iz teh snovi v skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, prepovedana, razen če te snovi vsebujejo sestavni deli igrače ali različni mikro deli igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v fizični stik, vključno z vdihavanjem, če se uporabljajo v skladu s členom 9(2)(1).

Obrazložitev

Predlog spremembe  121

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot kategorija CMR 1 in 2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS), se lahko uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot kategorija CMR 1 in 2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS, so v igračah prepovedani, razen če so izpolnjeni naslednji pogoji:

4.1 uporabo snovi je ovrednotil zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg tega pa je bila sprejeta odločba v skladu s členom 45(2);

(a) uporabo snovi je ovrednotil zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg tega pa je bila sprejeta odločba v skladu s členom 45(2);

4.2 na voljo ni ustreznih nadomestnih snovi, kakor izhaja iz analize nadomestnih možnosti;

(b) na voljo ni ustreznih nadomestnih snovi ali pripravkov, kakor izhaja iz analize nadomestnih možnosti; ter

4.3 njihova uporaba v potrošniških izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH).

(c) njihova uporaba v potrošniških izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH).

 

Iz prepovedi iz točke 3 se izvzamejo naslednje uporabe snovi ali pripravkov:

 

[dodati seznam]

Komisija pooblasti zadevni znanstveni odbor, da ponovno oceni navedene snovi ali pripravke, takoj ko se pojavijo pomisleki glede varnosti ter najpozneje vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v skladu s členom 45(2).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni odbor, da ponovno oceni snovi ali pripravke s seznama iz drugega odstavka, takoj ko se pojavijo pomisleki glede varnosti ter najpozneje vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v skladu s členom 45(2).

Predlog spremembe  122

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot kategorija CMR 3 v skladu z Direktivo 67/548/EGS, se lahko uporabljajo v igračah, če je uporabo snovi ovrednotil zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, in po sprejetju odločbe iz člena 45(2) ter pod pogojem, da njihova uporaba v potrošniških izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH).

5. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot kategorija CMR 3 v skladu z Direktivo 67/548/EGS so za uporabo v igračah prepovedani, razen če:

 

 

(a) je uporabo snovi je ovrednotil zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo;

 

(b) je bila sprejeta odločba iz člena 45(2); ter

 

(c) njihova uporaba v potrošniških izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH).

Predlog spremembe  123

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Sprejmejo se posebne zahteve za igrače ali njihove dele, ki so oblikovani za namestitev v usta, ne glede na starostno skupino, kateri je igrača namenjena, na podlagi zahtev za pakiranje hrane, kot določa Uredba (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih stiku z živili, in na podlagi posebnih ukrepov za posebne materiale. Te zahteve je treba sprejeti na podlagi mnenja pristojnega znanstvenega odbora in z odločbo, sprejeto v skladu s členom 45(2), ob upoštevanju razlik med igračami in materiali, ki pridejo v stik s hrano.

Predlog spremembe  124

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b. Igrače ali deli igrač, ne glede na starost otrok, katerim so namenjeni, morajo biti skladni z določbami o izpustu nitrozaminov in nitrozabilnih snovi iz tolažilnih dud iz elastomera ali gume iz Direktive 93/11/EGS z dne 15. marca 1993 o sproščanju N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi iz dud in tolažilnih dud iz elastomera ali gume.

Obrazložitev

Uporaba nevarnih snovi v igračah ni omejena na snovi CMR, dišave ali snovi, ki vsebujejo določene elemente. Komisija bi morala redno ocenjevati vse nevarne snovi. Če se na podlagi ocene ugotovi prisotnost nesprejemljivega tveganja, bi morala biti Komisija pooblaščena, da sprejme ustrezne ukrepe v okviru komitologije.

Predlog spremembe  125

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5c. Komisija pripravi program, ki je namenjen sistematičnemu in rednemu ocenjevanju pojavov nevarnih snovi ali materialov v igračah. Program vključuje poročila organov za tržni nadzor in mnenja držav članic in interesnih skupin. Komisija na podlagi mnenja zadevnega znanstvenega odbora sprejme ustrezne omejitvene ukrepe, če je to potrebno. Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2).

Obrazložitev

Uporaba nevarnih snovi v igračah ni omejena na snovi CMR, dišave ali snovi, ki vsebujejo določene elemente. Komisija bi morala redno ocenjevati vse nevarne snovi. Če se na podlagi ocene ugotovi prisotnost nesprejemljivega tveganja, bi morala biti Komisija pooblaščena, da sprejme ustrezne ukrepe v okviru komitologije.

Predlog spremembe  126

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Igrače, pri katerih naj bi pogosto prišlo do stika s kožo, na primer prstne barve ali plastelin, morajo izpolnjevati zahteve o sestavi in označevanju iz Direktive 76/768/EGS.

Obrazložitev

Ni razloga, da bi direktiva o igračah določala manj stroge predpise v zvezi z igračami, ki so pogosto v stiku s kožo, kot jih določa direktiva o kozmetičnih izdelkih.

Predlog spremembe  127

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium)

(2) Alilizotiocianat

(3) Benzil cianid

(4) 4-terc-butilfenol

(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)

(6) Ciklamen alkohol

(7) Dietil maleat

(8) Dihidrokumarin

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin

(12) Dimetil citrakonat

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on

(15) Difenilamin

(16) Etil akrilat

(17) Smokvin list, svež in pripravki

(18) trans-2-heptenal

(19) trans-2-heksenal dietil acetal

(20) trans-2-heksenal dimetil acetal

(21) Hidroabietilni alkohol

(22) 4-etoksi-fenol

(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol

(24) 7-metoksikumarin

(25) 4-metoksifenol

(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on

(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on

(28) Metil trans-2-butenoat

(29) 6-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin

(31) 5-metil-2,3-heksandion

(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-etoksi-4-metilkumarin

(34) Heksahidrokumarin

(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-cikloheksanon

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(38) Olje citronke (Lippia citriodora Kunth)

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium)

(2) Alilizotiocianat

(3) Benzil cianid

(4) 4-terc-butilfenol

(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)

(6) Ciklamen alkohol

(7) Dietil maleat

(8) Dihidrokumarin

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin

(12) Dimetil citrakonat

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on

(15) Difenilamin

(16) Etil akrilat

(17) Smokvin list, svež in pripravki

(18) trans-2-heptenal

(19) trans-2-heksenal dietil acetal

(20) trans-2-heksenal dimetil acetal

(21) Hidroabietilni alkohol

(22) 4-etoksi-fenol

(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol

(24) 7-metoksikumarin

(25) 4-metoksifenol

(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on

(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on

(28) Metil trans-2-butenoat

(29) 6-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin

(31) 5-metil-2,3-heksandion

(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-etoksi-4-metilkumarin

(34) Heksahidrokumarin

(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-cikloheksanon

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(38) Olje citronke (Lippia citriodora Kunth)

(39) Mošus-ambret

(40) 4-fenil-3-buten-2-on      

(41) Amil cinamal

(42) Amilcinamil alkohol

(43) Benzil alkohol

(44) Benzil salicilat

(45) Cinamil alkohol 

(46) Cinamal

(47) Citral

(48) Kumarin

(49) Evgenol  

(50) Geraniol 

(51) hidroksicitronelal

(52) hidroksimetilpentilciklohe

ksenenkarboksaldehid

(53) Isoevgenol

(54) Izvlečki hrastovega maha

(55) Izvlečki drevesnega maha.

Vendar je dovoljena prisotnost sledi teh snovi, pod pogojem, da se je takšnim sledem tehnično nemogoče izogniti med dobro proizvodno prakso.

Vendar je dovoljena prisotnost sledi teh snovi, pod pogojem, da se je takšnim sledem tehnično nemogoče izogniti med dobro proizvodno prakso in da ne presežejo 10 ppm.

Poleg tega se navedejo naslednje alergenske dišavne snovi, če se kot take dodajo igračam v koncentracijah, večjih od 0,01 mas. %:

Poleg tega se na embalaži in v navodilih, priloženih k igrači, navedejo naslednje alergene dišavne snovi, če se kot take dodajo igračam v koncentracijah, večjih od 0,01 mas. %:

(1) Amil cinamal

(2) Amilcinamil alkohol

(3) Anisil alkohol

(4) Benzil alkohol

(5) Benzil benzoat

(6) Benzil cinamat

(7) Benzil salicilat

(8) Cinamal

(9) Cinamil alkohol

(10) Citral

(11) Citronelol

(12) Kumarin

(13) Evgenol

(14) Farnezol

(15) Geraniol

(16) Heksil cinamaldehide

(17) Hidroksi-citronelal

(18) Hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehid

(19) Isoevgenol

(20) Lilial (v direktivi o kozmetičnih izdelkih naveden kot 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid)

(21) d-limonen

(22) Linalol

(23) Metil heptin karbonat

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on

(25) Izvlečki hrastovega maha

(26) Izvlečki drevesnega maha

(1) Anisil alkohol

 

 

 

(5) Benzil benzoat

(6) Benzil cinamat        

 

 

 

 

(11) Citronelol

 

 

(14) Farnezol

 

(16) Heksil cinamaldehide

 

 

 

 

(20) Lilal

 

 

(21) d-limonen

(22) Linalol

(23) Metil heptin karbonat

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on

Obrazložitev

Predlog spremembe  128

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7a. Uporaba dišavnih snovi, naštetih v točkah 41 do 55 v prvem odstavku točke 7 in dišavnih snovi, naštetih v točkah 1 do 11 na seznamu iz tretjega odstavka iste točke, se dovoli pri vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah, če:

 

(i) so navedene dišavne snovi jasno označene na embalaži, na kateri je tudi opozorilo „vsebuje alergene dišavne snovi“;

 

(ii) izdelki, ki jih otrok naredi v skladu z navodili, izpolnjujejo zahteve Direktive 76/768/EGS [direktiva o kozmetičnih izdelkih]; ter

 

(iii) kjer je potrebno, so te dišavne snovi skladne z ustrezno zakonodajo o hrani.

 

Uporaba takšnih vohalnih igralnih plošč, kozmetičnih setov in okušalnih iger je prepovedana za otroke, mlajše od 36 mesecev, prav tako morajo biti te igrače skladne z določbami iz Priloge V, del B, oddelek 1.

Predlog spremembe  129

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 8 – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Element

mg/kg v suhem, lomljivem,

prahastem ali

prožnem materialu za igrače

mg/kg

v tekočem ali lepljivem

materialu za igrače

Element

 

mg/kg v suhem, lomljivem,

prahastem ali

prožnem materialu za igrače

mg/kg

v tekočem ali lepljivem

materialu za igrače

Aluminij

5625

1406

Aluminij

5625

1406

Antimon

45

11.3

Antimon

45

11.3

Arzen

7,5

1,9

 

 

 

Barij

4500

1125

Barij

4500

1125

Bor

1200

300

Bor

1200

300

Kadmij

3,8

0,9

 

 

 

Krom (III)

37.5

9.4

Krom (III)

37.5

9.4

Krom (VI)

0,04

0,01

 

 

 

 

Kobalt

10.5

2.6

Kobalt

10.5

2.6

Baker

622.5

156

Baker

622.5

156

Svinec

27

6,8

 

 

 

Mangan

1200

300

Mangan

1200

300

Živo srebro

15

3,8

 

 

 

Nikelj

75

18.8

Nikelj

75

18.8

Selen

37.5

9.4

Selen

37.5

9.4

Stroncij

4500

1125

Stroncij

4500

1125

Kositer

15000

3750

Kositer

15000

3750

Organski kositer

1,9

0,5

 

 

 

Cink

3750

938

Cink

3750

938

Obrazložitev

Arzen, kadmij, svinec, krom VI, živo srebro in organski kositer so zelo strupeni, zato je treba njihovo uporabo v igračah popolnoma prepovedati. Kadmij, svinec, krom VI in živo srebro so že prepovedani v avtomobilih ter električnih in elektronskih napravah. Krom VI v cementu je treba z dodajanjem železovega sulfata zmanjšati na neškodljivo raven. Arzen je prepovedan v barvah in pri obdelavi lesa (z nekaj izjemami). Organski kositri so prepovedani kot biocidi. Torej je jasno, da mora biti uporaba teh snovi v igračah prepovedana.

Predlog spremembe  130

Predlog direktive

Priloga II – Del III – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a. Uporaba arzena, kadmija, kroma (VI), svinca, živega srebra in organskega kositra v igračah je prepovedana. Sledi teh snovi se lahko dovolijo, če se jim je med dobro proizvodno prakso tehnično nemogoče izogniti.

 

Ta točka se uporablja brez poseganja v točke 3 do 5.

Predlog spremembe  131

Predlog direktive

Priloga II – Del V – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Tekstilne igrače za otroke, mlajše od 36 mesecev, so pralne in izpolnjujejo varnostne zahteve tudi po pranju.

2. Tekstilne igrače za otroke, mlajše od 36 mesecev, so pralne in izpolnjujejo svojo funkcijo in varnostne zahteve tudi po pranju.

Obrazložitev

Povečana stopnja higiene mora biti v skladu s tržno garancijo glede delovanja in varnosti igrače.

Predlog spremembe  132

Predlog direktive

Priloga III – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ime in naslov (pooblaščenega zastopnika) proizvajalca:

2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika:

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  133

Predlog direktive

Priloga III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Predmet izjave (identifikacija igrače, ki omogoča sledljivost):

4. Predmet izjave (identifikacija igrače, ki omogoča sledljivost. Po potrebi lahko vključuje fotografijo):

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  134

Predlog direktive

Priloga III – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Priglašeni organ ... (ime, številka)… je izvedel … (opis intervencije) … in izdal certifikat: …

7. Kjer je primerno, priglašeni organ ... (ime, številka)… je izvedel … (opis intervencije) … in izdal certifikat: …

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev svežnju ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Predlog spremembe  135

Predlog direktive

Priloga V – Del A – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pred vsemi besednimi opozorili ali piktogrami stoji beseda „Opozorilo“.

Obrazložitev

Da se potrošniku pojasni, da se besedilo nanaša na varnost, in da se sporočilu nameni ustrezna pozornost, se morajo vsa opozorila začeti z besedo „Opozorilo“. To še posebej velja za opozorila v obliki piktograma.

Predlog spremembe  136

Predlog direktive

Priloga V – Del B – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Na igračah, ki so lahko nevarne za otroke pod 36 meseci starosti, je navedeno opozorilo, na primer: „Opozorilo: ni primerno za otroke pod 36 mesecem starosti.“ ali „Opozorilo: ni primerno za otroke pod tremi leti starosti.“ ali beseda „Opozorilo“ z naslednjo grafično sliko:

1. Na igračah, ki so lahko nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev, je navedeno opozorilo, na primer: „Opozorilo: ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.“ ali „Opozorilo: ni primerno za otroke, mlajše od treh let.“ ali beseda „Opozorilo“ z naslednjo grafično sliko:

[piktogram]

[piktogram]

Tem opozorilom je priložena kratka obrazložitev specifičnega tveganja, zaradi katerega je ta omejitve potrebna, ki se lahko vključi v navodila za uporabo.

Tem opozorilom je priložena kratka obrazložitev specifičnega tveganja, zaradi katerega je ta omejitev potrebna, ki se lahko vključi v navodila za uporabo.

 

Taka opozorila se ne smejo uporabljati za igrače, ki so zaradi svojih funkcij, dimenzij ali drugih značilnosti namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev.

Ta določba se ne uporablja za igrače, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

Ta določba se ne uporablja za igrače, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

Obrazložitev

Opozorila za majhne dele se sedaj zlorabljajo tako, da imajo opozorilo igrače, ki so dejansko namenjene majhnim otrokom, da se zakonsko opraviči prisotnost majhnih delov, s katerimi bi se majhni otroci lahko zadušili. Zlasti igrače z mehkim polnilom, kot so medvedki in mehke lutke, ne smejo nikoli imeti majhnih, snemljivih delov, saj se bodo otroci najverjetneje z njimi igrali ne glede na namene proizvajalca.

Predlog spremembe  137

Predlog direktive

Priloga V – Del B – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na igračah v živilu ali pomešane z živilom je navedeno opozorilo:

Na igračah v živilu ali pomešane z živilom je navedeno opozorilo:

„Priporočen nadzor odrasle osebe.“.

Vsebuje igračo. Priporočen nadzor odrasle osebe.“.

Obrazložitev

Predlog spremembe  138

Predlog direktive

Priloga V – Del B – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Imitacije zaščitnih mask in čelad

 

Imitacije zaščitnih mask in čelad vsebujejo opozorilo:

 

„Ta igrača ne nudi zaščite.“

Obrazložitev

Opozorila morajo biti samoumevna, da se zagotovi, da bodo potrošniki razumeli njihov pomen in sprejeli ustrezne varstvene ukrepe.

Predlog spremembe  139

Predlog direktive

Priloga V – Del B – točka 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b. Igrače, ki naj bi se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesile čez zibelko, otroško posteljico ali otroški voziček, morajo biti trajno označene z naslednjim opozorilom, ki mora biti tudi na embalaži za potrošnika:

„Da ne bi prišlo do poškodbe zaradi zapletanja, igračo odstranite, ko se otrok začne dvigati na roke in kolena.“

OBRAZLOŽITEV

1.        Ozadje predloga in novosti, ki jih uvaja

Namen predloga Komisije je razveljaviti in nadomestiti direktivo 88/378/EGS z dne 3. maja 1988 o varnosti igrač.

Direktiva 88/378/EGS je bila prva direktiva, v kateri je bil uporabljen t.i. novi pristop, bistvo katerega je, da so v samo direktivo zajete bistvene varnostne zahteve, tehnične specifikacije pa opredeljene v usklajenih standardih. Predlagana nova direktiva temelji na istem načelu.

Čeprav je direktiva iz leta 1988 izpolnila pričakovanja in je že zagotovila visoko raven varnosti igrač v Evropski uniji, jo je treba po 20 letih posodobiti. Prav tako je treba upoštevati nova tveganja v zvezi z varnostjo, ki se lahko pojavijo kot posledica razvoja in trženja novih vrst igrač, po možnosti narejenih iz novih materialov.

Glavne značilnosti pregleda so po mnenju Komisije:

a.         uvedba boljših varnostnih zahtev, zlasti v povezavi z uporabo kemičnih snovi in električnih lastnosti. Prav tako so usklajene fizične in mehanske lastnosti (tveganje zadušitve in zadavljenja);

b.        pojasnitev področja uporabe in pojmov direktive;

c.         učinkovitejše in skladnejše izvrševanje direktive. Izvrševanje poteka v obliki tržnega nadzora, ki ga izvajajo države članice; za tehnično dokumentacijo, ki jo morajo proizvajalci igrač pripraviti je treba določiti jasne zahteve, predpise o namestitvi oznake CE je treba uskladiti s spremenjenim pravnim okvirom in sprejeti je treba novo zahtevo za proizvajalce, da se v tehnične določbe vključi analiza možnih nevarnosti, povezanih z igračo;

d.        prilagoditev splošnemu zakonodajnemu okviru o trženju proizvodov.

Predlagana direktiva zajema samo (fizično) varnost igrač in ne vsebuje določb o njihovi učni vrednosti ali moralnih vidikih.

2.        Prilagoditev predloga novim predpisom, sprejetim s svežnjem ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga

Pravni okvir za trženje blaga bo v kratkem spremenjen.

Pravni okvir bosta predstavljali:

–  nova uredba o trženju proizvodov; uredba vsebuje predpise o akreditaciji in nadzoru trga;

–  nova odločba o trženju proizvodov; odločba med drugim vključuje standardne člene za prihodnje direktive v okviru t.i. novega pristopa.

Novo direktivo je treba uskladiti z novim pravnim okvirom. Predlog Komisije je v skladu z uredbo in odločbo, ki jo je prvotno predlagala Komisija, vendar pa še ni usklajen z besedilom, ki ga je sprejel Evropski parlament 21. februarja 2008 in ga bo morda Svet sprejel. Komisija je naznanila, da ne bo predlagala spremenjenega predloga za direktivo v zvezi z igračami, da bi predlog uskladila z novim svežnjem ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga.

Da bi naredili napredek pri predlagani direktivi, poročevalka predlaga, da Parlament predlaga tehnične prilagoditve besedila predloga in ga tako uskladi z okvirnim besedilom, ki ga je nedavno sprejel Evropski parlament (sveženj ukrepov v zvezi s prostim pretokom blaga). Predlogi sprememb se nanašajo na:

- opredelitev pojmov,

- splošne zahteve za tržne akterje,

- domnevo o skladnosti,

- uradno nasprotovanje usklajenim standardom,

- predpise v zvezi z oznako CE,

- zahteve glede organov za ugotavljanje skladnosti,

- postopke obveščanja,

- postopke za proizvode, ki predstavljajo tveganje.

Predlogi sprememb od 1 do vključno 79 so povezani s tehničnimi prilagoditvami novemu pravnemu okviru. Predlogi sprememb so v skladu z izbirami in odločitvami Evropskega parlamenta v zvezi s pravnim okvirom.

3.        Ocena

    splošno

Poročevalka meni, da je treba otrokom, ki so od vseh potrošnikov najbolj izpostavljeni, zagotoviti največjo možno zaščito in da morajo njihovi starši in skrbniki zaupati, da igrače, ponujane na evropskem trgu, izpolnjujejo stroge varnostne standarde.

Zato se strinja s cilji, ki jih je določila Komisija: posodobitev, pojasnitev in okrepitev varnostnih zahtev direktive in ureditev njihovega izvajanja.

Prav tako se povsem strinja z dopolnitvami in spremembami k obstoječi Direktivi 88/378/EGS, ki jih je predlagala Komisija.

Podrobnejša obrazložitev predlaganih predlogov sprememb poročevalke:

    kemične lastnosti

Poročevalka se popolnoma strinja z vključitvijo posebnih zahtev za uporabo snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), in predlaga, da so te zahteve še bolj stroge. Meni, da ni razloga za razlikovanje med snovmi kategorije 1 in 2 na eni strani in snovmi kategorije 3 na drugi strani[1], kar zadeva odobritev izjem.

Poročevalka predlaga, da so pogoji za odobritev izjem v zvezi s temi snovmi enaki za vse tri kategorije, kar pomeni, da mora znanstveni odbor oceniti uporabo snovi v igračah in jih opredeliti kot sprejemljive ter potrditi, da ni na voljo ustrezne alternativne možnosti.

Poročevalka prav tako predlaga popolno prepoved uporabe alergenih snovi v igračah.

    mehanske lastnosti

Čeprav je poročevalka zaskrbljena nad tveganji, povezanimi z uporabo majhnih, vendar močnih magnetov v igračah, meni, da v direktivo ni potrebno vključiti posebne določbe v zvezi z magneti.

Poseben predpis v zvezi z magnetnimi igračami je pripravil Evropski odbor za standardizacijo in Komisija je pripravila začasne ureditve (zahteva po namestitvi opozorila, da je lahko nevarno, če otrok pogoltne več kot en magnet).

    ročno izdelane igrače ali neindustrijsko izdelane igrače

Poročevalka se zaveda, da za mala in srednje velika podjetja, ki ročno izdelujejo igrače ali vsaj ne na industrijski način, ni lahko izpolnjevati strogih zahtev direktive. Sicer poročevalka pripravlja rešitev, vendar trenutno še ni našla pravno sprejemljive rešitve. Mnenje kolegov v zvezi s tem je zato dobrodošlo.

    igrače, ki so nedvomno namenjene otrokom določene starosti

Prepogosto so igrače, ki so nedvomno namenjene dojenčkom ali zelo malim otrokom označene z opozorilom, da niso primerne za otroke, mlajše od 36 mesecev. Tako se želi proizvajalec izogniti strogim varnostnim predpisom ter kakršnim koli obveznostim. To je neodgovorno, zato je to treba prepovedati.

Nepravilno navajanje starosti vnaša zmedo med kupce in ne prispeva k večjemu zaupanju, ki ga naj bi imeli potrošniki v varnost igrač.

Ustrezne določbe člena 10 direktive je treba preoblikovati tako, da bodo bolj jasne.

    igrače, ki so v stiku z usti ali kožo

Igrače, ki naj bi se pogosto vnašale v usta (kot so glasbeni instrumenti za otroke, grizala itd.), ne glede na starost, za katero so namenjene, morajo izpolnjevati isto stroge omejitve v zvezi z migracijo, kot to določa direktiva 1935/2004/ES.

Igrače, namenjene pogostemu stiku z otroško kožo, ne glede na njihovo starost, morajo izpolnjevati zahteve glede označevanja in sestave, kot to določa direktiva o kozmetičnih izdelkih.

    varnostne priglasitvene točke za igrače

V nekaterih državah članicah in regijah so bile vzpostavljene varnostne priglasitvene točke za nevarne igrače, katerim lahko osebe, ki se poklicno ukvarjajo z otroki, in tudi potrošniki oziroma starši poročajo tako o nevarnih vidikih igrač kot tudi o nesrečah ali skoraj nastalih nesrečah pri uporabi igrač.

Ne da bi zagovarjala ustanovitev takšnih varnostnih priglasitvenih točk v vsaki državi članici, poročevalka meni, da bi bilo dobro raziskati, ali potrošniki vedo, da lahko obvestijo pristojen organ, ki mu bo informacija koristila, kadar naletijo na nevarne igrače.

    jezik

Bistveno je, da so opozorila, določena z direktivo, in navodila v jeziku, ki je razumljiv potrošnikom. V skladu z načelom subsidiarnosti lahko države članice določijo jezik ali jezike, ki so razumljivi potrošnikom.

  • [1]    Kategorija I: „Snovi, ki pri ljudeh povzročajo raka“; Kategorija II: „Snovi, ki jih je treba obravnavati kot takšne, ki pri ljudeh povzročajo raka“; Kategorija III: „Snovi, ki pri ljudeh zbujajo zaskrbljenost zaradi možnih rakotvornih učinkov, vendar razpoložljive informacije o teh snoveh niso zadostne za zadovoljivo oceno“.

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (15.10.2008)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač
(KOM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Pripravljavka mnenja: Anne Ferreira

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Varnost igrač je zajeta v direktivi, ki je bila sprejeta leta 1988 in spremenjena leta 1993. To besedilo omogoča uskladitev obstoječih pravil v državah članicah in večjo zaščito otrok.

Vendar je treba direktivo prilagoditi gospodarskim razmeram, v katerih živimo, novim znanstvenim dognanjem, ki so na voljo, ob upoštevanju statističnih podatkov, povezanih s tveganjem in novimi družbenimi zahtevami.

Upoštevanje novih dejavnikov

Ekonomsko ozadje

Povečanje trgovanja je prispevalo k občutnim spremembam na gospodarskem področju igrač.

Približno 80% igrač, trženih v Evropski uniji, je uvoženih, zato je treba opozoriti, da je bilo v letu 2007 odpoklicanih na milijone igrač, izdelanih na Kitajskem, ker niso bile v skladu z evropskimi standardi. Pretok blaga zahteva pregled pravil dajanja na trg in nadzor nad upoštevanjem standardov.

Nova znanstvena dognanja

Igrače vsebujejo vedno več kemičnih snovi, zaradi česar je treba zakonodajo prilagoditi tveganjem, ki jih predstavljajo ti izdelki in posebnim načinom, na katere te igrače uporabljajo otroci (sesanje, metanje, itd).

Statistični podatki in upravljanje tveganj

Obvestila o nezgodah v zvezi z igračami zadevajo predvsem resne nezgode. Treba je upoštevati vse nezgode za boljše razumevanje nevarnosti in tveganj, ki so vezana na uporabo igrač.

Da bi bolje preprečili nezgode, ki so vezane na uporabo igrač, se moramo opreti na znanstvena vrednotenja in ocene možnih tveganj.

Sklicevanje na previdnostno načelo ne sme veljati za specifično kategorijo izdelkov, ampak mora biti njegova uporaba splošna.

Nove družbene zahteve

Številne in raznolike igrače so odraz moderne družbe. Otroka spremljajo pri čustvenem in intelektualnem razvoju in so del njegovega sveta doma pa tudi v okviru izobraževanja.

Končni uporabniki imajo pravico, da pričakujejo in zahtevajo kakovostne igrače, ki ne bodo ogrožale zdravja njihovih otrok ali njihovih skrbnikov.

Ker se zavedajo okoljskih vprašanj, zahtevajo tudi okolju prijazne proizvode. Zahteva velja za življenjsko dobo izdelka, njegovo embalažo pa tudi trajnost igrač. Študije kažejo, da številne igrače na trgu niso dovolj odporne in se hitro uničijo.

Predlog Komisije vključuje dosežke, vendar je treba predložiti tudi pojasnila. Na ta način so bili oblikovani predlogi sprememb zlasti v zvezi s:

pomenom opozorila in regulativnih dokumentov, ki spremljajo proizvod

Uporabljeni izrazi morajo biti opredeljeni na način, ki ga vsi razumejo in se nanašati na nomenklaturo Evropske unije, na primer glede zadušitve.

Poleg tega morajo biti dokumenti razumljivi. Bistveno je tudi, da so vsi dokumenti v uradnem jeziku ali uradnih jezikih držav članic, kjer se izdelki prodajajo.

Določbe glede rokov za odgovor na prošnje in za opozorila morajo biti natančno opredeljene. Enako velja za določbe o korektivnih ukrepih, umiku in preklicu neustreznih igrač.

kakovostjo izdelkov in tveganjem, povezanih s kemičnimi snovmi

Igrače so posebej namenjene otrokom. Treba je upoštevati,da so v primerjavi z odraslimi bolj občutljivi do okolja.

Otrokovi organi še niso v celoti razviti. Zato je izpostavljanje snovem, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) tvegano za razvoj otrok in njihovo dolgoročno zdravje. Zato je treba upoštevati drugo zakonodajo (o embalaži živil, kozmetičnih izdelkih, itd.), ki določa mejne vrednosti glede vsebnosti snovi ali izločanje kemičnih snovi, ki jih je treba oceniti glede na način, na katerega otroci proizvod uporabljajo (sesanje, ob dotiku, itd.).

Pripravljavka mnenja meni, da se morajo določbe o kemičnih snoveh nanašati tudi na obstojne in strupene snovi, ki se kopičijo v organizmih (PBT), itd.

Predlog daje prednost prostemu pretoku pred varnostjo igrač. Pri tem je potrebno, da se dokazno breme prevali kot pri REACH, zato morajo tudi gospodarski subjekti pokazati, da so njihove igrače varne in ne ogrožajo zdravja otrok.

Zaradi številnih premestitev je 80 % igrač, ki so naprodaj v Evropski uniji, uvoženih pretežno iz Kitajske, kjer so delovni pogoji in okoljski standardi nizki.

Odgovornost glede varnosti igrač je torej velika. Velike zahodne znamke in naročniki, ki še prevladujejo na trgu z igračami, bi morali tako kot uvozniki in distribucijske službe upoštevati razpisno dokumentacijo, ki odraža zakonodajo Skupnosti, ki ustreza visoki stopnji zaščite zdravja naših otrok.

SPREMEMBE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Previdnostno načelo je od leta 1992 izrecno določeno v Pogodbi; Sodišče Evropskih skupnosti je večkrat določilo vsebino in obseg tega načela v skladu z zakonodajo Skupnosti kot enega glavnih temeljev politike varstva, za katerega si Skupnost prizadeva na področju okolja in zdravja1.

 

1Sodba z dne 23. septembra 2003 v zadevi C-192/01, Komisija/Danska, zbirka 2003, str. I-9693; sodba z dne 7. septembra 2004 v zadevi C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee in Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, zbirka 2004, str. I-7405.

Obrazložitev

Zaradi pomanjkanja podatkov o tveganjih in nevarnosti pri uporabi igrač za varnost in zdravje otrok ter ker otroci, odvisno od starosti, spadajo v občutljivo oziroma zelo občutljivo kategorijo prebivalstva, mora biti previdnostno načelo vključeno v zakonodajo o varnosti igrač, da bi pristojnim organom držav članic pa tudi gospodarskim subjektom omogočili sprejetje ukrepov za preprečevanje dajanja določenih igrač na trg. Njen obseg mora biti splošne narave.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so na trgu dostopne samo tiste igrače, ki so v skladu z veljavno zakonodajo. Ta direktiva predpisuje jasno in sorazmerno delitev obveznosti, ki ustreza vlogi vsakega subjekta v postopku proizvodnje in distribucije.

(8) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, delujejo z vso odgovornostjo in zahtevano skrbnostjo, da v predvidljivih pogojih običajne uporabe zagotovijo, da igrače, ki jih dajejo na trg, nimajo nevarnih učinkov na varnost in zdravje otrok. Gospodarski subjekti bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so na trgu dostopne samo tiste igrače, ki so v skladu z veljavno zakonodajo. Ta direktiva predpisuje jasno in sorazmerno delitev obveznosti, ki ustreza vlogi vsakega subjekta v postopku proizvodnje in distribucije.

Obrazložitev

Zgolj določba, da morajo gospodarski subjekti sprejeti ustrezne ukrepe, ni dovolj. Jasno je treba izraziti tudi, da morajo biti odgovorni. Zato morajo gospodarski subjekti posebno pozornost namenjati zagotavljanju zdravja in varnosti otrok, upoštevati pa morajo tudi različno rabo igrač.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Za zagotavljanje varstva otrok pred nedavno odkritimi tveganji je treba sprejeti tudi nove osnovne varnostne zahteve. Zlasti je treba dopolniti in posodobiti določbe o kemičnih snoveh v igračah. Te določbe bi morale navajati, da morajo biti igrače skladne s splošno zakonodajo o kemikalijah, zlasti Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES. Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi tudi posebnim potrebam otrok, ki so ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo treba zagotoviti nove omejitve za snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) v skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi, ter za dišave v igračah zaradi posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne mejne vrednosti, določene v Direktivi 88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba posodobiti, da se upošteva znanstveni napredek.

(16) Za zagotavljanje visoke ravni zaščite varnosti in zdravja otrok pa tudi zaščite okolja pred različnimi tveganji, je treba nevarnim in zelo nevarnim snovem nameniti posebno pozornost. Prav tako je treba sprejeti tudi nove osnovne varnostne zahteve. Zlasti je treba dopolniti in posodobiti določbe o kemičnih snoveh v igračah. Te določbe bi morale navajati, da morajo biti igrače skladne s splošno zakonodajo o kemikalijah, zlasti Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES. Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi tudi posebnim potrebam otrok, ki so ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo treba zagotoviti nove omejitve za snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) v skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi, ter za dišave v igračah zaradi posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne mejne vrednosti, določene v Direktivi 88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba posodobiti, da se upošteva znanstveni napredek.

Obrazložitev

Pogodbe in ustrezne zakonodaje Skupnosti se vedno sklicujejo na visoko raven varstva zdravja zadevnih oseb in okolja, enako pa mora veljati za pregled zakonodaje o varnosti igrač. Ta uvodna izjava obravnava kemične snovi, zato se je nujno potrebno sklicevati na nevarne in zelo nevarne snovi.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Gospodarski subjekti, ki zaprosijo za izjemno uporabo zelo nevarne snovi v igračah, morajo dokazati, da ni nobene varnejše alternative.

Obrazložitev

Na splošno se je treba izogniti uporabi zelo nevarnih snovi zaradi možnih bolj ali manj dolgoročnih vplivov na zdravje otrok. Vendar se njihova uporaba lahko predvidi, če proizvajalec dokaže, da ni druge nadomestne snovi, ki bi bila zanesljivejša. Predlog spremembe se sklicuje tudi na „načelo“ prevalitve dokaznega bremena, ki je vključen v zakonodajo REACH, v kateri je proizvajalec obvezan dokazati, da ni nadomestila za zelo uporabo nevarne snovi.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b) Odgovornost glede upravljanja tveganj pri uporabi igrač, zlasti tistih, ki so vezana na uporabo kemičnih snovi v igračah, morajo prevzeti fizične in pravne osebe, ki proizvajajo, izvažajo in dajejo igrače na trg.

Obrazložitev

Gospodarski subjekti v sektorju igrač se morajo prav tako v celoti zavedati možnih nevarnih učinkov nevarnih za zdravje otrok zaradi uporabe nekaterih snovi ali kemičnih pripravkov. Zato morajo v upravljanje s tveganji, ki so vezana na uporabo igrač, vključiti vprašanja, povezana s kemičnimi snovmi.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Cilj splošnih in posebnih zahtev glede kemikalij v tej direktivi bi moral biti varovanje zdravja otrok pred nevarnimi snovmi v igračah, medtem ko so tveganja za okolje, ki jih predstavljajo igrače, obravnavana v horizontalni okoljski zakonodaji, ki se uporablja tudi za igrače, zlasti v Direktivi 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih, Direktivi 2002/95/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, Direktivi 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi, Direktivi 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži in Direktivi 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS.

(17) Cilj splošnih in posebnih zahtev glede kemikalij v tej direktivi bi moral biti varovanje zdravja otrok pred nevarnimi snovmi v igračah, medtem ko so tveganja za okolje, ki jih predstavljajo igrače, obravnavana v okoljski zakonodaji, ki se uporablja za električne in elektronske igrače, v Direktivi 2002/95/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi in v Direktivi 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi. Poleg tega so okoljska vprašanja v zvezi z odpadki urejena z direktivo 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih, vprašanja v zvezi z embalažo pa v direktivi 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži in vprašanja v zvezi z baterijami in akumulatorji v Direktivi 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS.

Obrazložitev

Na prvi pogled se zdi, da besedilo Komisije obravnava okoljska vprašanja za vse igrače, pravzaprav pa so obravnavane le električne in elektronske igrače.

Horizontalna zakonodaja ne velja izrecno za igrače in ne bi smela biti združena z direktivama o električni in elektronski opremi in o odpadni električni in elektronski opremi.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Ustrezno je določiti posebne varnostne zahteve za možne specifične nevarnosti, ki jih predstavljajo igrače v živilih, v skladu s previdnostnim načelom, saj lahko združitev igrače in živila povzroči tveganje zadavljenja, ki se razlikuje od tveganja, ki ga predstavlja igrača sama, in zato ni zajeto z nobenim posebnim ukrepom na ravni Skupnosti.

(18) Ustrezno je določiti posebne varnostne zahteve za možne specifične nevarnosti, ki jih predstavljajo igrače v živilih, saj lahko združitev igrače in živila povzroči tveganje zadavljenja, ki se razlikuje od tveganja, ki ga predstavlja igrača sama, in zato ni zajeto z nobenim posebnim ukrepom na ravni Skupnosti.

Obrazložitev

Previdnostno načelo mora biti v splošnem upoštevano v revidirani direktivi. Predlog spremembe je povezan tudi s predlogom spremembe 1 v uvodni izjavi 3 a.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih posamezna varnostna zahteva iz te direktive ne zajema, je treba določiti splošno zahtevo glede varnosti kot pravno podlago za ukrepanje proti takšnim igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost igrač določiti s sklicevanjem na predvideno uporabo proizvoda, ob upoštevanju predvidljive uporabe in obnašanja otrok, ki na splošno niso tako pazljivi kot povprečen odrasel uporabnik.

(19) Ker lahko obstajajo ali se izdelajo igrače, ki predstavljajo nevarnosti, ki jih posamezna varnostna zahteva iz te direktive ne zajema, je treba določiti splošno zahtevo glede varnosti kot pravno podlago za ukrepanje proti takšnim igračam. V zvezi s tem bi bilo treba varnost igrač določiti s sklicevanjem na predvideno uporabo proizvoda, ob upoštevanju smiselno predvidljive uporabe in obnašanja otrok, ki na splošno niso tako pazljivi kot povprečen odrasel uporabnik.

Obrazložitev

Za ocenjevanje je treba opredeliti različne predvidljive načine uporabe. O tem je treba je razmisliti pred ocenjevanjem, da bi upoštevali načine, na katere lahko otrok uporablja igračo, in sočasno izključili dejanja, do katerih ne more priti glede na njegovo fizično in intelektualno razvojno stopnjo.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Znak CE, ki predstavlja skladnost igrače, je vidna posledica celotnega postopka, ki obsega ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. Splošna načela, ki urejajo uporabo znaka CE, in pravila o njegovi pritrditvi, bi bilo treba zato določiti v tej direktivi.

(21) Znak CE, ki navaja skladnost igrače, je vidna posledica celotnega postopka, ki obsega ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu. Splošna načela, ki urejajo uporabo znaka CE, in pravila o njegovi pritrditvi, bi bilo treba zato določiti v tej direktivi.

Obrazložitev

Številne igrače z oznako „CE“, ki so bile odpoklicane v letu 2007, so evropske potrošnike opozorile, da upoštevanje skladnosti ni zagotovilo visoke ravni varnosti igrač. Tako je tudi neustrezno omenjati, da oznaka „CE“ dejansko zagotavlja skladnost in posledično varnost.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Ključnega pomena je, da se tako proizvajalcem kot uporabnikom pojasni, da z namestitvijo znaka CE na igračo proizvajalec izjavlja, da je proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevami in za to prevzema celotno odgovornost.

(22) Ključnega pomena je, da se proizvajalcem pojasni, da z namestitvijo znaka CE na igračo proizvajalec izjavlja, da je proizvod skladen z vsemi veljavnimi zahtevami in za to prevzema celotno odgovornost.

Obrazložitev

Samo proizvajalec lahko namesti oznako „CE“. Zavedati se mora, da se z rabo te oznake zavezuje k upoštevanju strogih pogojev, da je za to odgovoren in da je vsaka kršitev kazniva. V povezavi s predlogom spremembe 8.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da v nekaterih dobro utemeljenih primerih prilagodi zahteve glede kemikalij, v določenih primerih dodeli izjeme od prepovedi snovi CMR in prilagodi besedilo posebnih opozoril za nekatere kategorije igrač. Navedeni ukrepi so splošne narave in so namenjeni spremembi bistvenih elementov te direktive in/ali nadomestitvi te direktive z dodajanjem novih nebistvenih elementov, zato jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

(32) Komisijo je treba zlasti pooblastiti, da v nekaterih določenih primerih prilagodi zahteve glede kemikalij, v določenih primerih dodeli izjeme od prepovedi zelo nevarnih snovi in snovi CMR in prilagodi besedilo posebnih opozoril za nekatere kategorije igrač. Navedeni ukrepi so splošne narave in so namenjeni spremembi bistvenih elementov te direktive in/ali nadomestitvi te direktive z dodajanjem novih nebistvenih elementov, zato jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

Obrazložitev

Predlog spremembe v zvezi s predlogi sprememb, v uvodni izjavi 16, v členu 47 in delu III, Priloge II.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Ker ciljev predlaganega ukrepa, to je zagotavljanja visoke ravni varnosti igrač ob sočasni ohranitvi delovanja notranjega trga, in sicer z določitvijo usklajenih varnostnih zahtev za igrače in minimalnih zahtev za nadzor trga, države članice ne morejo doseči v zadostni meri, lahko pa se zaradi njihovega obsega in učinkov dosežejo bolje na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz tega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

(34) Ker ciljev predlaganega ukrepa, to je zagotavljanja visoke ravni varnosti igrač za zagotavljanje varnosti in zdravja otrok, ob sočasni ohranitvi delovanja notranjega trga, in sicer z določitvijo usklajenih varnostnih zahtev za igrače in minimalnih zahtev za nadzor trga, države članice ne morejo doseči v zadostni meri, lahko pa se zaradi njihovega obsega in učinkov dosežejo bolje na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz tega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego teh ciljev –

Obrazložitev

Potrebno je opozoriti na glavni cilj te direktive.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Ta direktiva temelji na načelu, da proizvajalci, uvozniki in drugi gospodarski subjekti zagotavljajo, da proizvodnja ali dajanje igrač na trg, predvsem pa kemične snovi, ki jih vsebujejo, nimajo škodljivih ali strupenih učinkov na zdravje otrok in na okolje. Ti ukrepi temeljijo na previdnostnem načelu.

Obrazložitev

Pogodbe in ustrezne zakonodaje Skupnosti se sklicujejo na visoko raven varovanja zdravja zadevnih oseb in okolja, enako pa mora veljati za pregled zakonodaje o varnosti igrač, vključno s kemičnimi snovmi, ki so uporabljene pri proizvodnji. Pri tem je treba opomniti, da mora biti previdnostno načelo vključeno v zakonodajo o varstvu igrač.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 2 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) posebna omemba ali omembe glede uporabe in sestavljanja igrače, ki pritegnejo pozornost ali opozarjajo končnega uporabnika ali nadzornika;

Obrazložitev

Potrebno je opredeliti pojem „opozorilo“, da bi preprečili vsako nejasnost glede označevanja.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 2 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) „odpoklic“ pomeni vsak ukrep za vrnitev igrače, ki je že na voljo končnemu uporabniku;

(9) „odpoklic“ pomeni vsak ukrep za vrnitev, distribucije, ponudbe ali predstavljanja igrače, ki je že na voljo končnemu uporabniku;

Obrazložitev

Nujno je pojasniti, katere postopke natančno zajema odpoklic.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 2 – točka 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) „zadušitev“ pomeni preprečitev delovanja funkcij pomembnih ali bistvenih organov zaradi pomanjkanja kisika, ki je posledica petih različnih vzrokov kot so napačna pot predmeta, utopitev, zadušitev, zadavitev ali zmečkanje;

Obrazložitev

Pojem zadušitve je potrebno opredeliti, ker združuje različne pojave pomanjkanja kisika. Zadušitev je posledica enega od petih primerov, ki povzročijo pomanjkanje kisika in pomenijo resno ali bistveno tveganje za zdravje otrok.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) „poškodba“ pomeni fizično poškodbo ali škodovanje zdravju;

(13) „poškodba“pomeni fizično poškodbo ali vsako, tudi dolgoročno, škodovanje zdravju;

Obrazložitev

Treba je natančneje oblikovati opredelitev, v katero se poleg fizičnih učinkov vključijo še drugi, ki jih lahko povzroči neustrezna igrača, tako kot tudi dolgoročni učinki, ki so vezani na uporabo nekaterih snovi.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) „nevarnost“ pomeni možen vir poškodbe;

(14) „nevarnost“pomeni možen vir poškodbe, škodljiv za zdravje ali integriteto posameznika;

Obrazložitev

Nujno je pojasniti, kaj bi bilo lahko poškodovano.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 2 – točka 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) „igrače, ki so posebej oblikovane ali namenjene otrokom starosti x“: izraz, ki pomeni, da morajo otroci imeti spretnosti in duševne sposobnosti, ustrezne določeni starosti;

Obrazložitev

Treba je preprečiti, da proizvajalec namerno določi izmišljeno starost na etiketi, da bi se izognil določenim obveznostim in/ali odgovornostim.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Proizvajalci na zahtevo pristojnih nacionalnih organov predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače. S temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki so jih dali v promet.

8. Proizvajalci na zahtevo pristojnih nacionalnih organov v dveh tednih predložijo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače. S temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki so jih dali v promet.

Obrazložitev

Roke predložitve vsakega dokumenta ali informacij je potrebno točno opredeliti. Taka določitev je element za krepitev uporabe ukrepov varnosti, ki zagotavlja zdravje otrok.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Proizvajalci pristojne nacionalne organe obvestijo o imenovanju pooblaščenega zastopnika na ozemlju, na katerem so na voljo njihove igrače, najkasneje štiri tedne po imenovanju.

Obrazložitev

To informacijo je treba posredovati pristojnim nacionalnim organom v predpisanem roku.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Obvestilo o imenovanju pooblaščenega zastopnika vsebuje vsaj njegove podatke (ime in priimek, poštni naslov, telefonsko številko, elektronski naslov in spletno stran), igrače, za katere mora izpolniti obveznosti iz odstavka 3 ter enotno identifikacijsko številko teh igrač.

Obrazložitev

Minimalne informacije, ki jih mora proizvajalec sporočiti pristojnim nacionalnim organom v zvezi z imenovanjem pooblaščenega zastopnika, morajo biti določene, da se lahko dosežejo cilji te direktive.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) na zahtevo pristojnih nacionalnih organov zagotoviti vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti igrače;

(b) na zahtevo pristojnih nacionalnih organov v dveh tednih zagotoviti vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti igrače;

Obrazložitev

Roke predložitve vsakega dokumenta ali informacij je potrebno točno opredeliti. Taka določitev je element za krepitev uporabe ukrepov varnosti, ki zagotavlja zdravje otrok.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Uvozniki morajo delovati s potrebno skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh igrač, ki jih dajo v promet, z veljavnimi zahtevami.

1. Ko dajo uvozniki na trg igračo, zagotovijo, da igrače, ki jih dajo na trg Evropske unije, izpolnjujejo določbe te direktive in da so varne.

Obrazložitev

Potrebno je pojasniti, da uvozniki tudi prevzemajo del odgovornosti pri uporabi in upoštevanju ciljev revizije te direktive. Zadnji predlog spremembe je jezikovne narave

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Preden dajo igračo v promet uvozniki preverijo, ali je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti.

2. Preden dajo igračo v promet, uvozniki preverijo, ali je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti v skladu s členoma 18 in 19.

Preverijo, ali je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo, ali imajo proizvodi zahtevano(-e) oznako(-e) skladnosti in ali so opremljeni z zahtevanimi dokumenti ter ali je proizvajalec upošteval zahteve iz člena 3(5) in (6).

Preverijo, ali je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo v skladu s členom 20, ali imajo proizvodi zahtevano(-e) oznako(-e) skladnosti in ali so opremljeni z zahtevanimi dokumenti ter ali je proizvajalec upošteval zahteve iz člena 3(5) in (6), člena 9 in Priloge II.

Kadar uvoznik ugotovi, da igrača ni skladna z osnovnimi varnostnimi zahtevami iz člena 9 in Priloge II, lahko da igračo v promet šele po tem, ko je bila usklajena z navedenimi zahtevami.

Kadar uvoznik ugotovi, da igrača ni skladna z osnovnimi varnostnimi zahtevami iz člena 9 in Priloge II, lahko da igračo v promet šele po tem, ko je bila usklajena z navedenimi zahtevami.

Obrazložitev

Nujno je opozoriti na ustrezne določbe te direktive, na katere se te različne točke nanašajo. Predlog spremembe odstavka 3 je jezikovni.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Uvozniki navedejo ime in naslov, na katerem so dosegljivi glede informacij o igrači, kadar pa velikost ali narava igrače tega ne dovoljuje, podatke navedejo na embalaži ali spremni listini.

3. Uvozniki vidno in čitljivo navedejo ime in naslov, telefonske številke ter elektronsko pošto, na katerih so dosegljivi glede informacij o igrači, kadar pa velikost ali narava igrače tega ne dovoljuje, podatke vidno navedejo ter jih jasno ločijo od opisa igrače na embalaži ali spremni listini.

Obrazložitev

Informacije, ki so bile prvotno predlagane, morajo biti dopolnjene ter lahko in hitro dostopne.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Uvozniki na zahtevo pristojnega nacionalnega organa posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače. S temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki so jih dali v promet.

7. Uvozniki na zahtevo pristojnega nacionalnega organa v dveh tednih posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače. S temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki so jih dali v promet.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 26.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Distributerji morajo delovati s potrebno skrbnostjo, da zagotovijo skladnost vseh igrač, katerih dostopnost na trgu omogočijo, z ustreznimi zahtevami.

1. Ko distributerji dajejo na trg igračo, zagotavljajo, da igrače, ki jih dajejo na trg Unije, upoštevajo določbe te direktive na tak način, da so te igrače varne.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 27.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Distributerji na zahtevo pristojnih nacionalnih organov posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače. S temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo igrače, katerih dostopnost na trgu so omogočili.

5. Distributerji na zahtevo pristojnih nacionalnih organov v dveh tednih posredujejo vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače. S temi organi na njihovo zahtevo sodelujejo pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzročajo igrače, katerih dostopnost na trgu so omogočili.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 26.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Register

 

Gospodarski subjekti v industriji igrač, kot so določeni v členu 1, vodijo register popravnih ukrepov, pritožb, umikov, odpoklicev, sprejetih pritožb drugih gospodarskih subjektov in končnih uporabnikov ter spremljanja nadzora vsakega od omenjenih ukrepov.

 

V registru morajo biti za vsakega od omenjenih ukrepov navedeni razlogi, enotna identifikacijska številka igrače ter identifikacija, ki omogoča njeno sledljivost, pa tudi datum prejema reklamacije ali pritožbe ter datum, na katerega je bilo odposlano obvestilo o sprejetih ukrepih.

 

Register se ohrani za obdobje 10 let. Subjekti ga dajo na voljo pristojnim nacionalnim organom na njihovo zahtevo.

Obrazložitev

Člen 3 (4) se sklicuje na register, ki ga vodijo proizvajalci. V tej direktivi je nujno opredeliti določbe, ki se uporabljajo za vodenje registra.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V ta namen morajo razpolagati z ustreznimi sistemi in postopki, ki omogočajo, da so te informacije na zahtevo na voljo organom za nadzor trga za obdobje 10 let.

V ta namen morajo razpolagati z ustreznimi sistemi in postopki, ki omogočajo, da so te informacije na zahtevo v dveh tednih na voljo organom za nadzor trga za obdobje 10 let.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 23.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Opozoriti je treba, da otroci sodijo v kategorijo ranljivi oseb, saj so bolj krhkega zdravja in se biološko hitreje odzovejo na prisotnost določenih snovi. Ker njihov razvoj ni končan, so tveganja pri izpostavljanju kemičnim snovem pri njih večja kot pri starejših osebah.

Obrazložitev

V tem členu, ki določa bistvene varnostne zahteve, je treba opozoriti, da otroci spadajo v kategorijo oseb, ki so zelo ranljive ali ranljive, odvisno od njihove starosti. Treba je upoštevati varnostne zahteve in zagotavljanje zdravja otrok, ki uporabljajo igrače, zlasti takšne, ki vsebujejo kemične snovi.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice delujejo na podlagi previdnostnega načela.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 1.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Igrače ne ogrožajo varnosti ali zdravja uporabnikov ali tretjih strank, kadar se uporabijo v skladu s predvideno ali predvidljivo uporabo, ob upoštevanju obnašanja otrok.

2. Igrače ne ogrožajo varnosti ali zdravja uporabnikov ali tretjih strank, kadar se uporabijo v skladu s predvideno in smiselno predvidljivo uporabo, ob upoštevanju obnašanja otrok.

Upoštevati je treba sposobnost uporabnika in po potrebi njegovega nadzornika, zlasti pri igračah, ki so zaradi svojih funkcij, dimenzij in značilnosti namenjene za uporabo pri otrocih, mlajših od 36 mesecev.

Upoštevati je treba sposobnost uporabnika zlasti pri igračah, ki so zaradi svojih funkcij, dimenzij in značilnosti namenjene za uporabo pri otrocih, mlajših od 36 mesecev.

Nalepke na igračah ali njihovi embalaži ter navodila za uporabo, s katerimi so opremljene, morajo uporabnike ali njihove nadzornike opozoriti na nevarnosti pri njihovi uporabi in tveganja poškodbe, ki izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, kako se jim izogniti.

Nalepke na igračah ali njihovi embalaži ter navodila za uporabo, s katerimi so opremljene, morajo uporabnike ali njihove nadzornike opozoriti na nevarnosti pri njihovi uporabi in tveganja poškodbe, ki izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, kako se jim izogniti.

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 7 za 1. del predloga sprememb. Pri ocenjevanju osnovnih varnostnih zahtev prisotnost nadzornika ne more biti upoštevana, ker je treba oceniti varnost igrač. Otroka je sicer treba nadzorovati, vendar otrokov nadzor ne more biti stalen, saj mora otrok imeti možnost, da se igra sam, kar potrebuje za svoj razvoj in pridobitev samostojnosti.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Igrače, ki se dajo v promet, izpolnjujejo osnovne varnostne zahteve med njihovim predvidljivim in običajnim obdobjem uporabe.

3. Igrače, ki se dajo v promet, izpolnjujejo osnovne varnostne zahteve med njihovim običajnim in smiselno predvidljivim obdobjem uporabe.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 2.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Opozorila iz točke 1 dela B Priloge V ne morejo biti uporabljena za igrače, ki so zaradi svojih funkcij, velikosti ali drugih značilnosti razen teže namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev.

Obrazložitev

Igrače, ki so namenjene otrokom mlajšim od 3 let, so pogosto označene z „ni namenjeno otrokom mlajšim od 3 let starosti“, čeprav so v resnici namenjene tej starostni kategoriji. Nekateri proizvajalci to počnejo, da bi se izognili odgovornosti ali se zaščitili pred obveznostmi. Čeprav Priloga V izrecno ne prepoveduje pritrditve te navedbe, bi bilo z vidika nadzora trga bolj enostavno, da se upoštevanje zakonodaje doseže z vključitvijo te določbe v direktivo.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kar zadeva kategorije igrač iz dela B Priloge V, se uporabijo opozorila iz tega dela Priloge V.

Kar zadeva kategorije igrač iz točk 2 do 5 dela B Priloge V, se pri pripravi besedila uporabijo opozorila iz tega dela Priloge V.

Obrazložitev

Predlog spremembe za skladnost s predlogom spremembe 102. Treba je tudi opredeliti obseg določbe.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Proizvajalec označi opozorila na viden, jasno berljiv in pravilen način na igrači, pritrjeni nalepki ali embalaži ter po potrebi na navodilih za uporabo, s katerimi je igrača opremljena. Majhne igrače, ki se prodajajo brez embalaže, imajo pritrjena ustrezna opozorila.

2. Opozorila se označijo na natančen, viden, jasen, lahko berljiv ter razumljiv način za uporabnike ali nadzornike ter se pritrdijo na igračo ali, če je to tehnično neizvedljivo, na nalepko, pritrjeno na igrači ali embalaži. Zajeta so v navodilih za uporabo, s katerimi je igrača opremljena. Majhne igrače, ki se prodajajo brez embalaže, imajo pritrjena ustrezna opozorila.

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo starost uporabnikov, so vidna, berljiva in jasno prikazana na prodajnih mestih.

Opozorila, ki določajo najnižjo in najvišjo starost uporabnikov, so vidna, jasno berljiva, ustrezna in jasno prikazana na embalaži igrač in na prodajnih mestih. Pooblaščeni predstavniki, uvozniki in distributerji morajo biti obveščeni o opozorilih, tako da so opozorila z najnižjo in najvišjo starostjo za uporabnike pravilno nameščena na prodajnih mestih.

 

Opozorila se morajo menjavati, tako da so vedno vidna. Opozorila morajo biti natisnjena na najbolj vidni površini paketa in na vseh zunanjih embalažah, razen v primeru prosojne embalaže, ki se uporablja za prodajo zadevnih igrač na drobno.

 

Države članice lahko določijo mesto vidnih opozoril na zadevnih površinah z vidika jezikovnih zahtev.

 

Za upoštevanje jezikovnih zahtev imajo države članice pravico določiti vrsto tiska črk pod pogojem, da je v njihovi zakonodaji določena taka, ki omogoča lahko in jasno branje opozoril.

 

Opozorila se natisne v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države članice, kjer se bo izdelek prodajal.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice lahko zahtevajo, da se opozorila in varnostna navodila ali nekatera od njih predstavijo v njihovem uradnem jeziku ali jezikih, kadar se igrače dajejo v promet na njihovem ozemlju.

3. Opozorila, ki so omenjena v tem členu in prilogi V, in varnostna navodila so na voljo v uradnem jeziku države članice ali v uradnih jezikih, kadar se igrače dajejo v promet na njenem ozemlju.

Obrazložitev

Priprava opozoril in varnostnih navodil v uradnem jeziku ali jezikih države članice, v katerih je igrača dana na trg, je bistven element varnosti in zdravja otrok.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10b

 

Skupne določbe za gospodarske subjekte o ukrepih umika neustreznih igrač ali za katere obstaja dvom glede skladnosti

 

1. V skladu s členi 3, 5 in 6 gospodarski subjekti, ki jih zadeva vprašanje ali dvom glede skladnosti določb o varnosti igrač, takoj sprejmejo ukrepe umika igrač.

 

2. Gospodarski subjekti, ki jih zadeva vprašanje ali dvom glede skladnosti določb o varnosti igrač o tem takoj obvestijo ostale zadevne gospodarske subjekte, organizacije potrošnikov, nacionalne organe držav članic, v katerih so na voljo igrače in hkrati natančno opišejo zlasti vprašanje neskladnosti in sprejete ukrepe umika.

 

3. Ukrepi umika so izvedeni takoj in opravljeni v najkrajšem možnem času, najkasneje v dveh tednih po ugotovitvi vprašanja skladnosti.

 

V primeru nezmožnosti upoštevanja omenjenega roka zadevni gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo z vprašanjem skladnosti, takoj obvestijo druge zadevne gospodarske subjekte in pristojne nacionalne organe in utemeljijo potrebo po dodatnem roku za usklajevanje. Pristojni nacionalni organi odločajo v najkrajšem možnem času o zahtevi roka in v najkrajšem možnem času obvestijo druge zadevne gospodarske subjekte glede odločitve zlasti o roku za uskladitev zadevnih igrač.

 

4. Oskrba z igračami za končne uporabnike je ustavljena za nedoločen čas.

 

Po uskladitvi igrač, ki so bile umaknjene s trga, se ustrezne igrače obravnavajo kot nova igrača in se morajo upoštevati določbe te direktive pri vsaki ponovni oskrbi končnih uporabnikov z igračami.

Obrazložitev

Treba je pojasniti določbe glede ukrepov umika, omenjenih v členih 3, 5 in 6 te direktive. Te podrobnosti so neločljive od krepitve varnostnih določb igrač in zdravja otrok. Načini glede umika morajo imeti prednost pred korektivnimi ukrepi, kajti ti lahko resno prizadenejo varnost in zdravje otrok.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 17 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ocena varnosti igrač upošteva vse zadevne vidike, zlasti kategorije otrok in skupine otrok, ki so bolj ranljivi ali so ranljivi na poseben način, na primer otroci s posebnimi potrebami.

Obrazložitev

Poleg tega, da je treba opomniti na bistveni cilj ocenjevanja, je treba pojasniti tudi dodatne vidike tega, zlati upoštevanje skupin invalidnih otrok.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 17 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Bolj bi bilo treba upoštevati vse nesreče, ki jih utrpijo otroci, vključno z manj in srednje hudimi, da se opredeli raven tveganja in nevarnosti, povezane z igračami.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva, da bi bile srednje hude nesreče, predvsem nenevarne, bolje upoštevane, da bi imeli bolj natančno predstavitev nad prisotnostjo nezgod, ki so vezane na igrače.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti, priglašen v skladu s členom 21, v nadaljevanju „priglašeni organ“, opravi ES-pregled tipa, po potrebi skupaj s proizvajalcem oceni analizo nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača in ki jo je proizvajalec izvedel v skladu s členom 17.

3. Kadar organ za ugotavljanje skladnosti, priglašen v skladu s členom 21, v nadaljevanju „priglašeni organ“, opravi ES-pregled tipa, skupaj s proizvajalcem oceni analizo nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača in ki jo je proizvajalec izvedel v skladu s členom 17.

Obrazložitev

To ocenjevanje ne more biti neobvezno glede na cilj krepitve varnosti igrač.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Certifikat se pregleda, kadar koli je potrebno, zlasti v primeru spremembe procesa izdelave, surovin ali sestavnih delov igrače, ter vsekakor vsakih pet let.

Certifikat se pregleda, kadar koli je potrebno, zlasti v primeru spremembe procesa izdelave, surovin ali sestavnih delov igrače, ter vsekakor vsaka tri leta.

Obrazložitev

Rok je treba skrajšati ob upoštevanju cilja krepitve varnosti igrač

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Proizvajalec mora za pristojne nacionalne organe na prošnjo teh organov hraniti tehnično dokumentacijo iz člena 3, odstavek 2, za vsak pregled ali nadzor na njihovem ozemlju, v skladu s členom 38, odstavek 3a.

Obrazložitev

V tem členu je treba tudi opredeliti, da mora biti tehnična dokumentacija za vsak pregled ali nadzor na voljo pri proizvajalcu.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar organ za nadzor trga od proizvajalca zahteva tehnično dokumentacijo ali prevod dela te dokumentacije, lahko za to določi rok 30 dni, razen če je zaradi resnega in neposrednega tveganja upravičen krajši rok.

Na zahtevo pristojnih nacionalnih organov proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik zagotovi tehnično dokumentacijo ali prevod dela te dokumentacije, v roku največ 14 dni, razen če je zaradi resnega in neposrednega tveganja upravičen krajši rok.

Obrazložitev

Potrebna je večja natančnost in da se na začetku določi rok posredovanja dokumentacije. To okrepi varnost igrač in omogoča boljše zagotavljanje varnosti in zdravja otrok, ki se obravnavata v tem pregledu.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če proizvajalec ne upošteva obveznosti iz odstavkov 1, 2 in 3, lahko organ za nadzor trga od njega zahteva izvedbo preskusa na proizvajalčeve lastne stroške in v določenem roku, pri čemer preskus opravi priglašeni organ, da se preveri skladnost z usklajenimi standardi in osnovnimi varnostnimi zahtevami.

4. Če proizvajalec ne upošteva obveznosti iz odstavkov -1, 1, 2 in 3, organ za nadzor trga od njega zahteva izvedbo preskusa na proizvajalčeve lastne stroške in v določenem roku, v največ 14 dneh pri certificiranem tretjem organu pri čemer preskus opravi priglašeni organ, da se preveri skladnost z usklajenimi standardi in osnovnimi varnostnimi zahtevami.

Obrazložitev

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Če proizvajalec ne upošteva obveznosti, opredeljenih v odstavku 4, organ za nadzor trga sprejme ukrepe, ki se mu zdijo pomembni za zagotovitev, da zadevne igrače niso dane v promet in niso na voljo v distribucijskih verigah na ozemlju pod njegovim nadzorom.

Obrazložitev

Ta člen je nepopoln. Če proizvajalec ne upošteva obveznosti, ki mu jih določajo pristojni nacionalni organi, bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja otrok.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Priglasitveni organi vzpostavijo varnostne priglasitvene točke, kamor lahko strokovnjaki in potrošniki posredujejo podatke o neustreznosti igrač ali o nesrečah, nastale z uporabo igrač.

Obrazložitev

Vzpostavitev varnostnih priglasitvenih točk v državah članicah bi dala več pravic potrošnikom in omogočila neposredno komunikacijo s proizvajalci v primeru težav z določenim proizvodom. Proizvajalci pa bi tako lahko bolj neposredno odgovorili na povpraševanje potrošnikov.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) je dobro tehnično in poklicno usposobljeno, kar zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti na zadevnem delovnem področju, za katerega je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;

(a) je dobro tehnično in poklicno usposobljeno, utemeljeno zlasti z diplomo ali z delovnimi izkušnjami ali s potrdili, kar zajema vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti na zadevnem delovnem področju, za katerega je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;

Obrazložitev

Treba je dokazati tehnično in poklicno usposobljenost osebja priglašenih organov.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

11a. Organ za ugotavljanje skladnosti si prizadeva za certifikat ISO 9001, različica 2000.

Obrazložitev

To potrdilo je dodatno zagotovilo kakovosti ocenjevanja in spoštovanja standardov v vodenju le teh.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 27 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Hčerinske družbe in podizvajalci so certificirani po standardu ISO 9001, različica 2000.

Obrazložitev

To potrdilo je dodatno zagotovilo kvalitete procesa izdelave in njenega stalnega ocenjevanja ter nadzora.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 38 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Za namene nadzora igrač, ki so dane v promet v skladu s členom 37, imajo organi za nadzor trga ali vsak priglašeni organ, imenovan za ta namen, pravico do opravljanja naključnega pregleda v prostorih gospodarskih subjektov, če je možno enkrat letno in najmanj vsake dve leti.

Obrazložitev

Pregledi v prostorih gospodarskih subjektov se ne morejo izvajati samo, ko se to izkaže za potrebno, ampak tudi naključno, seveda brez vnaprejšnjega obvestila, kar se da pogosto, v razumnem roku dveh let.

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar organi za nadzor trga ene države članice ukrepajo v skladu s členom 12 Direktive 2001/95/ES ali kadar utemeljeno menijo, da igrača, vključena v to direktivo, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost oseb, skupaj z zadevnimi gospodarskimi subjekti ovrednotijo, ali zadevna igrača izpolnjuje vse zahteve iz te direktive.

1. Kadar organi za nadzor trga ene države članice ukrepajo v skladu s členom 12 Direktive 2001/95/ES ali kadar sumijo, da igrača, vključena v to direktivo, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost oseb, skupaj nemudoma opravijo ustrezno vrednotenje, ali zadevna igrača izpolnjuje vse zahteve iz te direktive. V roku dveh tednov gospodarski subjekti predložijo organom vsako informacijo ali element, ki ga zahtevajo.

Kadar organi za nadzor trga med navedenim vrednotenjem ugotovijo, da igrača ni skladna z zahtevami iz te direktive, od zadevnega gospodarskega subjekta zahtevajo, da sprejme vse ustrezne korektivne ukrepe in igračo uskladijo z navedenimi zahtevami ali pa igračo umaknejo iz prometa ali jo odpokličejo v razumnem roku, ki ga določijo glede na naravo tveganja.

Kadar organi za nadzor trga med navedenim vrednotenjem ugotovijo, da igrača ni skladna z zahtevami iz te direktive, od zadevnega gospodarskega subjekta zahtevajo, da sprejme vse ustrezne korektivne ukrepe in igračo uskladijo z navedenimi zahtevami ali pa igračo umaknejo iz prometa ali jo odpokličejo v rokih, ki so predpisani v členih 10a, 10b in 10c te direktive.

Obrazložitev

Vsako vprašanje skladnosti je treba nemudoma oceniti. Sodelovanje zadevnih gospodarskih subjektov se mora omejiti na zagotavljanje informacij za ocenjevanje zadevnih igrač. Če skladnost ni upoštevana, morajo biti uvedeni ustrezni korektivni ukrepi glede zadevnega vprašanja v predpisanih rokih.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar organi za nadzor trga med navedenim vrednotenjem ugotovijo, da igrača ni skladna z zahtevami iz te direktive, od zadevnega gospodarskega subjekta zahtevajo, da sprejme vse ustrezne korektivne ukrepe in igračo uskladijo z navedenimi zahtevami ali pa igračo umaknejo iz prometa ali jo odpokličejo v razumnem roku, ki ga določijo glede na naravo tveganja.

Kadar organi za nadzor trga med navedenim vrednotenjem ugotovijo, da igrača ni skladna z zahtevami iz te direktive, od zadevnega gospodarskega subjekta zahtevajo, pri čemer hkrati obvestijo potrošnike, da sprejme vse ustrezne korektivne ukrepe in igračo uskladijo z navedenimi zahtevami ali pa igračo umaknejo iz prometa ali jo odpokličejo v razumnem roku, ki ga določijo glede na naravo tveganja.

Obrazložitev

Takojšnje obvestilo potrošnikov je bistven korak za preprečevanje nevarnosti.

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar organi za nadzor trga menijo, da neskladnost ni omejena na ozemlje njihove države, Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih vrednotenja in ukrepih, ki jih zahtevajo od gospodarskega subjekta.

2. Kadar organi za nadzor trga menijo, da neskladnost ni omejena na ozemlje njihove države, Komisijo in druge države članice obvestijo o rezultatih vrednotenja in ukrepih, ki jih zahtevajo od gospodarskega subjekta. Organi uradno obvestijo države članice in Komisijo o odgovoru in nameri gospodarskega subjekta, da izpolni ali ne izpolni zahteve.

Obrazložitev

Med ukrepe, s katerimi se javnosti zagotavlja informacije in transparentnost, spada tudi obveznost gospodarskega subjekta, da odgovori in da se odgovor posreduje državam članicam in Komisiji.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje vseh korektivnih ukrepov v zvezi z vsemi zadevnimi igračami, ki jih je dal v promet po vsej Skupnosti.

3. Gospodarski subjekt ali zadevni gospodarski subjekti zagotovi sprejetje vseh korektivnih ukrepov, o umiku ali odpoklicu v zvezi z vsemi zadevnimi igračami, ki jih je dal v promet po vsej Skupnosti.

Obrazložitev

V primeru neskladnosti je treba je biti natančen in zato vključiti vse gospodarske subjekte in zadevne postopke z ukrepi.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar gospodarski subjekt v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dajanja igrače v nacionalni promet ali jo umaknejo iz prometa ali odpokličejo.

4. Kadar gospodarski subjekt v roku iz drugega pododstavka odstavka 1 ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov o umiku ali odpoklicu, organi za nadzor trga sprejmejo ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dajanja igrače v nacionalni promet ali jo umaknejo iz prometa ali odpokličejo.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 64.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 41 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Kadar države članice ali Komisija v treh mesecih po prejemu informacij iz odstavka 4 ne predložijo nobenega ugovora glede začasnega ukrepa, ki ga sprejme država članica v zvezi z zadevno igračo, se šteje, da je ukrep upravičen.

7. Kadar države članice ali Komisija v štirih tednih po prejemu informacij iz odstavka 4 ne predložijo nobenega ugovora glede začasnega ukrepa, ki ga sprejme država članica v zvezi z zadevno igračo, se šteje, da je ukrep upravičen.

Obrazložitev

Nove ukrepe, ki jih predlagajo ustrezni nacionalni organi je treba medsebojno pregledati v razumnem roku, da bi odločili o ukrepih glede neskladnosti, ki jih za zadevno igračo zahteva pristojni nacionalni organ od gospodarskih subjektov.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Člen 42 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, vse države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo umik neskladnega proizvoda iz nacionalnega prometa. Države članice o tem obvestijo Komisijo.

2. Če se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, vse države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo umik ali odpoklic neskladnega proizvoda iz nacionalnega prometa. Države članice o tem obvestijo Komisijo.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 64.

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, in je neskladnost igrače posledica pomanjkljivosti v usklajenih standardih iz člena 41(5)(b), Komisija ali država članica zadevo predloži stalnemu odboru, ustanovljenem v skladu s členom 5 Direktive 98/34/ES.

3. Kadar se šteje, da je nacionalni ukrep upravičen, in je neskladnost igrače posledica pomanjkljivosti v usklajenih standardih iz člena 41(5)(b), Komisija ali država članica zadevo v roku dveh tednov predloži stalnemu odboru, ustanovljenem v skladu s členom 5 Direktive 98/34/ES.

Obrazložitev

Vsak odziv mora biti naveden, da se v najkrajšem roku odpravijo pomanjkljivosti v usklajenih standardih, ki se nanašajo na skladnost in varnost igrač.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar neskladnost iz odstavka 1 še naprej obstaja, država članica sprejme vse ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved dajanja igrače v promet ali zagotovi odpoklic ali umik igrače iz prometa.

2. Kadar neskladnost iz odstavka 1 še naprej obstaja, država članica nemudoma sprejme vse ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved dajanja igrače v promet ali zagotovi odpoklic ali umik igrače iz prometa.

Obrazložitev

Zahtevana je večja natančnost. Vsak odziv mora biti predložen za zagotavljanje varnosti igrač in zdravja otrok.

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija lahko za namene prilagajanja tehničnemu in znanstvenemu razvoju spremeni naslednje:

1. Komisija za namene prilagajanja tehničnemu in znanstvenemu razvoju spremeni naslednje, takoj ko ugotovi nove okoliščine:

 

(-a) Priloga I;

(a) točki 7 in 8 dela III Priloge II;

(a) Priloga II, del III, razen točke 1 in 2;

(b) Prilogo V.

(b) Prilogo V.

Obrazložitev

Izbrani postopek komitologije se ne more uporabljati za teh nekaj točk. Treba ga je razširiti na ostala vprašanja, ker sta postopek standardizacije ali usklajevanja predolga, da bi lahko prišla v poštev za uvedbo nujnih sprememb, kot v primeru nevarnosti in tveganj, ki jih za zdravje otrok predstavljajo močni magneti.

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih elementov te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom z nadzorom iz člena 46(2).

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih elementov te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2).

Obrazložitev

Popravek.

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Člen 45 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Brez poseganja v omejitve iz Priloge II, del III, lahko Komisija po potrebi in v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2) spremeni Prilogo II za:

 

– določitev mejnih vrednosti ali drugih omejitev za snovi ali pripravke, ki ogrožajo zdravje in niso na seznamu v točkah 7 in 8 v delu III Priloge II;

 

– sprejem ali prilagoditev mejnih vrednosti za hrup in hitrost;

Obrazložitev

Komisija bi morala biti v okviru komitologije pooblaščena za sprejemanje omejitev drugih snovi ali določanje mejnih vrednosti hrupa.

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Člen 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice Komisiji pošljejo poročilo o uporabi te direktive tri leta od datuma začetka uporabe te direktive iz drugega odstavka člena 53, potem pa vsakih pet let.

Države članice Komisiji pošljejo poročilo o uporabi te direktive tri leta od datuma začetka uporabe te direktive iz drugega odstavka člena 53, potem pa vsaka tri leta.

To poročilo vključuje ovrednotenje stanja v zvezi z varnostjo igrač in učinkovitostjo te direktive ter predstavitev dejavnosti nadzora trga v državi članici.

To poročilo vključuje ovrednotenje stanja v zvezi z varnostjo igrač in učinkovitostjo te direktive ter predstavitev dejavnosti nadzora trga v državi članici.

Komisija pripravi in objavi povzetek navedenih nacionalnih poročil.

Komisija čimprej pripravi in objavi poročilo, ki po potrebi vsebuje predlagane spremembe ali pregled te direktive. Komisija ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Na spletni strani takoj objavi vsaj povzetek in zaključke poročila v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Obrazložitev

Komisija pripravi poročilo z oceno uporabe te direktive v državah članicah. Posredovati ga mora sozakonodajalcem in ga nemudoma objaviti na spletni strani v celoti ali pa vsaj njegov povzetek in zaključke. Predlog spremembe zahteva, da so sprejeti minimalni ukrepi preglednosti.

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Člen 50 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki lahko vključujejo kazenske sankcije za resne kršitve, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo izvajanje teh pravil. Določene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračalne.

Države članice določijo in uporabljajo pravila o kaznih, ki lahko vključujejo kazenske sankcije za resne kršitve, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo izvajanje teh pravil. Določene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračalne.

Obrazložitev

Države članice morajo določiti kazni za kršitve določb te direktive, vendar to ne zadostuje. Dejansko jih morajo izvajati za doseganje cilja teh kazni.

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice ne ovirajo dajanje v promet igrač, ki so v skladu z Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v promet pred datumom začetka veljavnosti te direktive ali najmanj dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive.

Države članice ne ovirajo dajanje v promet igrač, ki so v skladu z Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v promet pred datumom začetka veljavnosti te direktive ali najmanj tri leta po datumu začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Člen 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 54a

 

Revizija

 

Komisija to direktivo pregleda vsakih osem let, na podlagi ocen pristojnega znanstvenega odbora in mnenja strokovne skupine.

Obrazložitev

Pregled direktive vsakih osem let ali po potrebi prej je nujen zaradi novih ugotovitev ali nesreč ter da bi varnostne zahteve direktive v zadostnem obsegu zajemale nevarnosti, ki jih lahko predstavljajo nove igrače in nove tehnologije ter novi znanstveni dokazi.

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Priloga II – del I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dostopni robovi, izbokline, vrvi, kabli in vezi na igračah morajo biti oblikovani in izdelani tako, da je tveganje telesne poškodbe kot posledice stika z njimi čim manjše.

 

Obrazložitev

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Priloga II – del I – točka 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Embalaža, v katero so igrače zapakirane za maloprodajo, ne smejo predstavljati tveganja zadavljenja ali zadušitve, do katerega lahko pride zaradi zunanje zapore ustnih in nosnih dihalnih poti.

2. Embalaža, v katero so igrače zapakirane za maloprodajo, ne smejo predstavljati tveganja zadavljenja ali zadušitve, do katerega lahko pride zaradi notranje zapore nižjih dihalnih poti in zunanje zapore ustnih in nosnih dihalnih poti.

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Priloga II – del I – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Igrače za uporabo v plitki vodi, ki lahko otroka nosijo na vodi ali ga pri tem podpirajo, morajo biti oblikovane in izdelane tako, da ob upoštevanju priporočene uporabe igrače čimbolj zmanjšajo tveganje izgube plovnosti igrače in izgube podpore, ki jo nudijo otroku.

5. Igrače za uporabo v plitki vodi, ki lahko otroka nosijo na vodi ali ga pri tem podpirajo, morajo biti oblikovane in izdelane tako, da ob upoštevanju priporočene in predvidljivo razumne uporabe igrače čimbolj zmanjšajo tveganje izgube plovnosti igrače in izgube podpore, ki jo nudijo otroku.

Obrazložitev

Enako kot za predlog spremembe 74 in 2.

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Priloga II – del I – točka 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Igrače, ki uporabnikom omogočajo mobilnost, morajo imeti zavorni sistem, kolikor je to mogoče, primeren za vrsto igrače in sorazmerno s kinetično energijo, ki jo ta lahko razvije. Zavorni sistem mora biti tak, da ga uporabnik z lahkoto upravlja, brez tveganja, da bi uporabnika ali tretjo osebo vrglo z igrače ali da bi utrpel telesno poškodbo.

7. Igrače, ki uporabnikom omogočajo mobilnost, morajo imeti zavorni sistem, primeren za vrsto igrače in sorazmerno s kinetično energijo, ki jo ta lahko razvije. Zavorni sistem mora biti tak, da ga uporabnik z lahkoto upravlja, brez tveganja, da bi uporabnika ali tretjo osebo vrglo z igrače ali da bi utrpel telesno poškodbo.

Obrazložitev

Odsotnost zavornega sistema ali neprilagojen zavorni sistem sta pomembna del pri igračah, ki so opremljene s kolesi. Potrebna je tudi večja strogost pri izboljšanju varnosti igrač tega tipa in varnosti otrok.

Predlog spremembe  74

Predlog direktive

Priloga II – del I – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10. Igrače, ki proizvajajo zvok, morajo biti oblikovane in izdelane tako, da zvok iz njih ne more poškodovati otrokovega sluha.

10. Igrače, ki proizvajajo zvok, morajo biti oblikovane in izdelane tako, da zvok iz njih ne more poškodovati otrokovega sluha. To velja za vse igrače ne glede na ciljno starostno skupino. Mejna vrednost nenadnega hrupa znaša največ 135 dB LpC v predelu ušesa. Mejne vrednosti trajajočega hrupa se določijo na podlagi občutljivosti ušesa otroka, mlajšega od 36 mesecev.

Obrazložitev

Sedanji standardi za mejne vrednosti hrupa ne upoštevajo ustrezno možnih poškodb otrokovega sluha. Prvič, standardi ne veljajo za vse igrače (standard za igrače, ki se uporabljajo blizu otrokovega ušesa, velja na primer samo za otroke, mlajše od desetih mesecev). Drugič je potrebno določiti nižjo mejno vrednost za nenadni hrup. Glede na realno stanje, da je v družini ponavadi več otrok različne starosti, je treba mejno vrednost hrupa določiti na podlagi najbolj izpostavljenih otrok, to je tistih, ki so mlajši od 36 mesecev.

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Priloga II – del I – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11. Aktivne igrače morajo biti izdelane tako, da čimbolj zmanjšajo tveganje zdrobitve ali ujetja delov telesa ali ujetja oblačil ter tveganje padcev, udarcev in utopitve.

11. Aktivne igrače morajo biti izdelane tako, da zmanjšajo tveganje zdrobitve ali ujetja delov telesa ali ujetja oblačil ter tveganje padcev, udarcev in utopitve.

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 74.

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Igrače so oblikovane in izdelane tako, da ne predstavljajo tveganja škodljivih učinkov na zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem ali pripravkom, iz katerih so igrače sestavljene ali ki jih vsebujejo, kadar se igrače uporabljajo v skladu s prvim pododstavkom člena 9(2).

1. Igrače so oblikovane in izdelane tako, da ne predstavljajo tveganja škodljivih učinkov na zdravje ljudi ali na okolje zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem ali pripravkom, iz katerih so igrače sestavljene ali ki jih vsebujejo, kadar se igrače uporabljajo v skladu s prvim pododstavkom člena 9(2).

Obrazložitev

Glej obrazložitev k predlogu spremembe 3.

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba igrač iz snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) v skladu z Direktivo 67/548/EGS v posameznih koncentracijah, ki so enake ali večje od zadevnih koncentracij, določenih za razvrščanje pripravkov iz teh snovi v skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, prepovedana, razen če te snovi vsebujejo sestavni deli igrače ali različni mikro deli igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v fizični stik.

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba igrač iz snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) kategorije 1 in 2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS v posameznih koncentracijah, ki so enake ali večje od zadevnih koncentracij, določenih za razvrščanje pripravkov iz teh snovi v skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, prepovedana, razen če te snovi vsebujejo sestavni deli igrače ali različni mikro deli igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v fizični stik.

 

V igračah je prepovedano uporabljati snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, skupine 3 na podlagi Direktive 67/548/EGS v posameznih koncentracijah, ki obsegajo ali presegajo 0,1 %. Ob prvi priložnosti se omejitev preveri na podlagi mnenja pristojnega znanstvenega odbora in sklepa iz člena 45(2).

Obrazložitev

Snovi, ki so razvrščene kot CMR in presegajo mejno vrednost, morajo biti prepovedane za zagotavljanje visoke ravni varstva zdravja otrok. Mejno vrednost bi bilo treba čim prej znižati v postopku komitologije, na podlagi novih informacij.

Predlog spremembe  78

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot kategorija CMR 1 in 2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS), se lahko uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot kategorija CMR 1, 2 in 3 v skladu z Direktivo 67/548/EGS), se lahko uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Obrazložitev

Snovi, ki so razvrščene kot CMR, morajo biti obravnavane na isti način, ker gre za dolgoročno zaščito zdravja otrok, ki so bolj ranljivi kot odrasli. Njihova uporaba je upravičena, če so pogoji, našteti v pododstavku odstavka 4, izpolnjeni.

Predlog spremembe  79

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 4,2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih snovi, kakor izhaja iz analize nadomestnih možnosti;

4.2. na voljo ni ustreznih nadomestnih snovi ali ustreznega materiala, kakor izhaja iz analize nadomestnih možnosti;

Obrazložitev

Namen popravka je večja natančnost besedila.

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 4,3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4.3a. Igrače ali deli igrač, ki se naj bi dajali v usta, morajo izpolnjevati določbe o mejnih vrednosti migracije za embalažo živil, ne glede na starost otrok, katerim so namenjeni, kot določa uredba (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Predlog spremembe  81

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 4.3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pooblasti zadevni znanstveni odbor, da ponovno oceni navedene snovi ali pripravke, takoj ko se pojavijo pomisleki glede varnosti ter najpozneje vsakih 5 let od datuma sprejetja odločbe v skladu s členom 45(2).

Komisija pooblasti zadevni znanstveni odbor, da ponovno oceni navedene snovi ali pripravke, takoj ko se pojavijo pomisleki glede varnosti ter najpozneje vsake 3 leta od datuma sprejetja odločbe v skladu s členom 45(2).

Obrazložitev

Ocenjevanje teh snovi ali pripravkov se mora opravljati bolj pogosto.

Predlog spremembe  82

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Uporaba snovi, ki povzročajo endokrine motnje in so vpisane na prednostni seznam Evropske unije, je prepovedana v igračah in v delih, iz katerih so sestavljene, razen če proizvajalec dokaže, da ne obstaja nobena bolj varna in manj škodljiva nadomestna možnost za zdravje.

Obrazložitev

Endokrine motnje predstavljajo resno tveganje za razvoj otrok in njihovo zdravje v odrasli dobi. Treba je uveljaviti načelo njihove prepovedi ter istočasno omogočiti njihovo uporabo zaradi pomanjkanja bolj zanesljivih in manj škodljivih nadomestnih možnosti, kar mora dokazati proizvajalec.

Predlog spremembe  83

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b. Uporaba snovi, ki so razvrščene kot obstojne, bioakumulativne in strupene (BPT) in zelo bioakumulativne (vPvB) je prepovedana v igračah in v delih, iz katerih so sestavljene, razen če proizvajalec dokaže, da ne obstaja nobena bolj varna in za zdravje manj škodljiva nadomestna možnost.

Obrazložitev

Enako kot za predlog spremembe 87, ki tukaj zadeva snovi, razvrščene kot PBT in vPvB.

Predlog spremembe  84

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot kategorija CMR 3 v skladu z Direktivo 67/548/EGS, se lahko uporabljajo v igračah, če je uporabo snovi ovrednotil zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, in po sprejetju odločbe iz člena 45(2) ter pod pogojem, da njihova uporaba v potrošniških izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH).

črtano

Obrazložitev

V povezavi s predlogom spremembe 82. Enako kot za predlog sprememb 82.

Predlog spremembe  85

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 5 a in 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Igrače ali deli igrač, ne glede na starost otork, za katero so namenjeni, morajo biti skladni z določbami o izpustu nitrozaminov in nitrozabilnih snovi iz tolažilnih dud iz elastomera ali gume iz direktive 93/11/EGS z dne 15. marca 1993o sproščanju N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi iz dud in tolažilnih dud iz elastomera ali gume.

 

5b. Komisija pripravi program, ki je namenjen sistematičnemu in rednemu ocenjevanju pojavov nevarnih snovi ali materialov v igračah. Program vključuje poročila organov za tržni nadzor in mnenja držav članic in interesnih skupin. Komisija na podlagi mnenja zadevnega znanstvenega odbora sprejme ustrezne omejitvene ukrepe, če je to potrebno. Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2).

Obrazložitev

Uporaba nevarnih snovi v igračah ni omejena na snovi CMR, dišave ali snovi, ki vsebujejo določene elemente. Komisija bi morala redno ocenjevati vse nevarne snovi. Če se na podlagi ocene ugotovi prisotnost nesprejemljivega tveganja, bi morala biti Komisija pooblaščena, da sprejme ustrezne ukrepe v okviru komitologije.

Predlog spremembe             86

Predlog direktive

Priloga II – del III – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih dišavnih snovi:

7. Igrače ne vsebujejo naslednjih alergenih dišavnih snovi:

(1) Korenina omana (Inula helenium)

(1) Korenina omana (Inula helenium)

(2) Alilizotiocianat

(2) Alilizotiocianat

(3) Benzil cianid

(3) Benzil cianid

(4) 4-terc-butilfenol

(4) 4-terc-butilfenol

(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)

(5) Olje iz dišeče metlike (chenopodium)

(6) Ciklamen alkohol

(6) Ciklamen alkohol

(7) Dietil maleat

(7) Dietil maleat

(8) Dihidrokumarin

(8) Dihidrokumarin

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)

(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin

(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin

(12) Dimetil citrakonat

(12) Dimetil citrakonat

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on

(14) 6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on

(15) Difenilamin

(15) Difenilamin

(16) Etil akrilat

(16) Etil akrilat

(17) Smokvin list, svež in pripravki

(17) Smokvin list, svež in pripravki

(18) trans-2-heptenal

(18) trans-2-heptenal

(19) trans-2-heksenal dietil acetal

(19) trans-2-heksenal dietil acetal

(20) trans-2-heksenal dimetil acetal

(20) trans-2-heksenal dimetil acetal

(21) Hidroabietilni alkohol

(21) Hidroabietilni alkohol

(22) 4-etoksi-fenol

(22) 4-etoksi-fenol

(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol

(23) 6-isopropil-2-dekahidronaftalenol

(24) 7-metoksikumarin

(24) 7-metoksikumarin

(25) 4-metoksifenol

(25) 4-metoksifenol

(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on

(26) 4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on

(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on

(27) 1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on

(28) Metil trans-2-butenoat

(28) Metil trans-2-butenoat

(29) 6-metilkumarin

(29) 6-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin

(30) 7-metilkumarin

(31) 5-metil-2,3-heksandion

(31) 5-metil-2,3-heksandion

(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa Clarke)

(32) Olje korenike costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-etoksi-4-metilkumarin

(33) 7-etoksi-4-metilkumarin

(34) Heksahidrokumarin

(34) Heksahidrokumarin

(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae Klotzsch)

(35) Peru balsam (Myroxylon pereirae Klotzsch)

(36) 2-pentiliden-cikloheksanon

(36) 2-pentiliden-cikloheksanon

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

(38) Olje citronke (Lippia citriodora Kunth)

(38) Olje citronke (Lippia citriodora Kunth)

Vendar je dovoljena prisotnost sledi teh snovi, pod pogojem, da se je takšnim sledem tehnično nemogoče izogniti med dobro proizvodno prakso.

 

Poleg tega se navedejo naslednje alergenske dišavne snovi, če se kot take dodajo igračam v koncentracijah, večjih od 0,01 mas. %:

 

(1) Amil cinamal

(39) Amil cinamal

(2) Amilcinamil alkohol

(40) Amilcinamil alkohol

(3) Anisil alkohol

(41) Anisil alkohol

(4) Benzil alkohol

(42) Benzil alkohol

(5) Benzil benzoat

(43) Benzil benzoat

(6) Benzil cinamat

(44) Benzil cinamat

(7) Benzil salicilat

(45) Benzil salicilat

(8) Cinamal

(46) Cinamal

(9) Cinamil alkohol

(47) Cinamil alkohol

(10) Citral

(48) Citral

(11) Citronelol

(49) Citronelol

(12) Kumarin

(50) Kumarin

(13) Evgenol

(51) Evgenol

(14) Farnezol

(52) Farnezol

(15) Geraniol

(53) Geraniol

(16) Heksil cinamaldehide

(54) Heksil cinamaldehide

(17) Hidroksi-citronelal

(55) Hidroksi-citronelal

(18) Hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehid

(56) Hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehid

(19) Isoevgenol

(57) Isoevgenol

(20) Lilial (v direktivi o kozmetičnih izdelkih naveden kot 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid)

(58) Lilial (v direktivi o kozmetičnih izdelkih naveden kot 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid)

(21) d-limonen

(59) d-limonen

(22) Linalol

(60) Linalol

(23) Metil heptin karbonat

(61) Metil heptin karbonat

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on

(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on

(25) Izvlečki hrastovega maha

(63) Izvlečki hrastovega maha

(26) Izvlečki drevesnega maha

(64) Izvlečki drevesnega maha

 

Komisija pooblasti ustrezni znanstveni odbor, da oceni dišavne snovi, takoj ko se pojavijo pomisleki glede alergij ter najpozneje vsake 3 leta od začetka veljavnosti direktive v skladu s členom 46(2).

Predlog spremembe  87

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Igrače, ki bodo pogosto v stiku s kožo, zlasti digitalne slike in paste za modeliranje, morajo ustrezati predpisom o sestavi in označevanju iz direktive 76/768/EGS.

Obrazložitev

Za igrače, ki prihajajo pogosto v stik s kožo, morajo veljati enako strogi predpisi, kot jih direktiva predvideva za kozmetične proizvode.

Predlog spremembe  88

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b. Igrače, ki bodo pogosto v stiku s kožo in ki vsebujejo alergene snovi, ki niso dišavne in za katere je znano, da povzročajo hude okvare za zdravje otrok z možnim smrtnim izidom, (na primer tiste, ki sprožajo anafilaktični šok), morajo ustrezati predpisom v zvezi z označevanjem iz direktive Komisije 2006/125/ES z dne 5. decembra 2006 glede žitnih kašic in druge otroške hrane za dojenčke in majhne otroke1.

 

____________

1 UL L 339, 6.12.2006, str. 16.

Obrazložitev

Enako kot za predlog sprememb 94, toda tokrat za alergene snovi, ki niso dišavne, kot je gluten, itn. Otroci, ki uporabljajo igrače, ki vsebujejo alergene snovi, lahko igrače ali svoje prste dajo v usta; vsebnost teh snovi lahko povzroči reakcije z bolj ali manj resnimi posledicami za zdravje otrok. Vsebnost teh alergenih snovi, ki niso dišavne, mora biti torej označena.

Predlog spremembe  89

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Uporaba alergenih dišav je dovoljena pri vohalnih in znanstvenih igračah.

 

Vohalne in znanstvene igrače morajo biti skladne z zahtevami o sestavi tovrstnih izdelkov iz direktive 76/768/EGS in določbami iz točke 6 Priloge II, Dela III.

 

Alergene dišave, ki se uporabljajo v teh dveh kategorijah igrač, morajo biti označene kot alergene in na drugačen način kot druge uporabljene dišave ter na natančen, jasno viden in enostavno berljiv način, da se potrošnike obvesti o uporabi in prisotnosti alergenih dišav.

 

Komisija lahko zahteva od ustreznega znanstvenega odbora, da določi koncentracijske mejne vrednosti za alergene dišave, ki se uporabljajo v obeh kategorijah igrač. Ustrezni znanstveni odbor mora svoje mnenje predložiti v 3 mesecih. Komisija sprejme sklep v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2).

 

Steklenice, ki vsebujejo dišave v teh dveh kategorijah igrač, se dostavijo z napravo na odprtinah, ki zahteva uporabo posebnih orodij, da so vzorci tekočine ali praška snovi/dišave čim manjši in se s tem prepreči tveganje prevelikega zaužitja teh snovi/dišav.

 

Igrače, ki so zajete v tej točki so prepovedane za otroke, mlajše od 6 let.

 

Igrače iz te točke so opredeljene kot:

 

(a) vohalna igrača je igrača na podlagi osnovnih snovi ali parfumskih esenc, katere namen je, da se otroci naučijo prepoznavati in razlikovati različne vonje in okuse;

 

b) znanstvena igrača je igrača na podlagi osnovnih snovi ali parfumskih esenc in drugih surovin, razen dišav, in katere namen je, da se otroci naučijo izdelovati izdelke.

Predlog spremembe  90

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Naslednje mejne vrednosti migracije igrač ali sestavnih delov igrač, ki so dostopni otrokom med uporabo, kakor je določena v prvem pododstavku člena 9(2), se ne presežejo:

8. Naslednje mejne vrednosti migracije igrač ne smejo biti presežene v nobenem delu ali sestavnem delu igrač:

Obrazložitev

Predpisi glede mejne vrednosti migracije igrač morajo biti strožje, da bi povečali varnost igrač in dosegli višjo stopnjo zaščite zdravja otrok.

Predlog spremembe  91

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 8 – naslov tabele – stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

mg/kg v suhem, lomljivem, prahastem ali prožnem materialu za igrače

mg/kg v trdnem suhem, lomljivem, prahastem ali prožnem materialu za igrače

Obrazložitev

Treba je biti natančen in pokriti vse vrste snovi, ki se lahko uporabijo pri izdelavi igrač, da bi povečali varnost igrač in dosegli višjo stopnjo zaščite zdravja otrok.

Predlog spremembe  92

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 8 –tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

Element

mg/kg v suhem, lomljivem, prahastem ali prožnem materialu za igrače

mg/kg

v tekočem ali lepljivem materialu za igrače

Aluminij

5625

1406

Antimon

45

11.3

Arzen

7.5

1.9

Barij

4500

1125

Bor

1200

300

Kadmij

3.8

0.9

Krom (III)

37.5

9.4

Krom (VI)

0.04

0.01

Kobalt

10.5

2.6

Baker

622.5

156

Svinec

27

6.8

Mangan

1200

300

Živo srebro

15

3.8

Nikelj

75

18.8

Selen

37.5

9.4

Stroncij

4500

1125

Kositer

15000

3750

Organski kositer

1.9

0.5

Cink

3750

938

Predlog spremembe Parlamenta

 

Element

mg/kg v trdnem suhem, lomljivem, prahastem ali prožnem materialu za igrače

mg/kg

v tekočem ali lepljivem materialu za igrače

Aluminij

5625

1406

Antimon

45

11.3

črtano

črtano

črtano

Barij

4500

1125

Bor

1200

300

črtano

črtano

črtano

Krom (III)

37.5

9.4

črtano

črtano

črtano

Kobalt

10.5

2.6

Baker

622.5

156

črtano

črtano

črtano

Mangan

1200

300

črtano

črtano

črtano

Nikelj

75

18.8

Selen

37.5

9.4

Stroncij

4500

1125

Kositer

15000

3750

črtano

črtano

črtano

Cink

3750

938

 

 

Obrazložitev

Arzen, kadmij, svinec, krom (VI), živo srebro in organski kositer so zelo strupeni. Kadmij, svinec, krom (VI) in živo srebro so že prepovedani v avtomobilih ter električnih in elektronskih napravah. Krom (VI) v cementu je treba zmanjšati z dodajanjem železovega sulfata na neškodljivo raven. Arzen je prepovedan v barvah in pri obdelavi lesa, organski onesnaževalci so prepovedani kot biocidi. Zatorej se snovi, ki temeljijo na teh elementih, ne bi smele uporabljati v igračah.

Treba je biti natančen in pokriti vse vrste snovi, ki se lahko uporabijo pri izdelavi igrač, da bi povečali varnost igrač in dosegli višjo stopnjo zaščite zdravja otrok.

Predlog spremembe  93

Predlog direktive

Priloga II – del III – tabela (odstavek 2) – pod tabelo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Te mejne vrednosti se ne uporabljajo za igrače, pri katerih je zaradi njihove dostopnosti, funkcije, prostornine ali mase jasno izključeno kakršno koli tveganje kot posledica sesanja, lizanja, zaužitja ali daljšega stika s kožo, kadar se uporabljajo, kot je določeno v prvem odstavku člena 9(2).

črtano

Obrazložitev

Zadnji odstavek je treba črtati, saj omogoča preveč odstopanj od prepovedi uporabe snovi CMR.

Predlog spremembe  94

Predlog direktive

Priloga II – del III – točka 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Snovi ali pripravki na podlagi naslednjih elementov se prepovejo za uporabo v igračah ali sestavnih delih igrač:

 

(1) Arzen

 

(2) Kadmij

 

(3) Krom (V)

 

(4) Svinec

 

(5) Živo srebro

 

(6) Organski kositer

Obrazložitev

Arzen, kadmij, svinec, krom (VI), živo srebro in organski kositer so zelo strupeni. Kadmij, svinec, krom (VI) in živo srebro so že prepovedani v avtomobilih ter električnih in elektronskih napravah. Krom (VI) v cementu je treba zmanjšati z dodajanjem železovega sulfata na neškodljivo raven. Arzen je prepovedan v barvah in pri obdelavi lesa, organski onesnaževalci so prepovedani kot biocidi. Zatorej se snovi ali pripravki, ki temeljijo na teh elementih, ne bi smeli uporabljati v igračah.

Predlog spremembe  95

Predlog direktive

Priloga II, del III , točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a. Igrače ali deli igrač, ki se naj bi dajali v usta, morajo izpolnjevati določbe o mejnih vrednosti migracije za embalažo živil, ne glede na starost otrok, katerim so namenjeni, kot določa uredba (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Predlog spremembe  96

Predlog direktive

Priloga II – del V

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Igrače morajo biti oblikovane in proizvedene tako, da izpolnjujejo zahteve glede higiene in čistoče v izogib kakršnemu koli tveganju okužbe, bolezni ali zastrupitve.

1. Igrače morajo biti oblikovane in proizvedene tako, da izpolnjujejo zahteve glede higiene in čistoče v izogib kakršnemu koli tveganju okužbe, bolezni ali zastrupitve. Biti morajo oprane, očiščene ali razkužene, s tem pa se ne sme spremeniti njihova funkcija in varnost.

2. Tekstilne igrače za otroke, mlajše od 36 mesecev, so pralne in izpolnjujejo varnostne zahteve tudi po pranju.

2. Tekstilne igrače za otroke, mlajše od 36 mesecev, so pralne in izpolnjujejo svojo funkcijo in varnostne zahteve tudi po pranju.

Obrazložitev

Povečana stopnja higiene mora biti v skladu s tržno garancijo glede delovanja in varnosti igrače.

Predlog spremembe  97

Predlog direktive

Priloga IV – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) podroben opis oblikovanja in proizvodnje, vključno s seznamom sestavnih delov in materialov, uporabljenih v igračah, ter kopije varnostnih listov o uporabljenih kemikalijah, ki jih je mogoče dobiti pri dobaviteljih kemičnih izdelkov;

(a) podroben opis oblikovanja in proizvodnje, vključno s seznamom sestavnih delov, materialov in surovin, uporabljenih v igračah, ter podrobne informacije o uporabljenih kemikalijah v igračah in njihovih sestavnih delih ter o uporabljenih količinah;

Obrazložitev

Poročevalec želi k predlogu spremembe 100 dodati tudi informacije o surovinah. Rezultati analiz kemikalij so lahko zelo različni od serije do serije zaradi uporabe različnih surovin. Zato je pomembno, da so na voljo tudi informacije o surovinah.

Predlog spremembe  98

Predlog direktive

Priloga V – del B – točka 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tem opozorilom je priložena kratka obrazložitev specifičnega tveganja, zaradi katerega je ta omejitve potrebna, ki se lahko vključi v navodila za uporabo.

Tem opozorilom je priložena obrazložitev specifičnih tveganj, zaradi katerih je ta omejitev potrebna. Obrazložitev je jasno in vidno označena na igrači, če pa je to tehnično neizvedljivo pa na nalepki, ki je pritrjena na igračo, ali na navodilih za uporabo. Majhne igrače, ki se prodajajo brez embalaže, imajo te obrazložitve pritrjene.

Obrazložitev

Pravila, ki jih vsebuje predlog, niso dovolj natančna in zavezujoča. Namen predloga spremembe je pravila narediti bolj jasna in lažje razumljiva.

Predlog spremembe  99

Predlog direktive

Priloga V – del B – točka 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na takšnih igračah je navedena oznaka „Opozorilo: samo za domačo uporabo.“.

Na takšnih igračah je na primer navedena oznaka „Opozorilo: samo za domačo uporabo ter ob prisotnosti in s pomočjo odrasle osebe.“ ali „Opozorilo: samo za domačo uporabo in ni primerno za otroke, mlajše od 6 let, brez nadzora mladostnika ali odrasle osebe.“.

Obrazložitev

Pravila, ki jih vsebuje predlog, niso dovolj natančna. Predlagana omemba je v skladu s področjem uporabe tega predloga, vendar ne opozarja dovolj jasno pred nevarnostjo ali tveganjem.

Predlog spremembe  100

Predlog direktive

Priloga V – del B – točka 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Jasno, vidno, lahko berljivo, razumljivo in med ostalimi omembami razpoznavno opozorilo je označeno na embalaži ali, če to ni izvedljivo, na oznaki igrače, ki pred montažo ali sestavljanjem napotuje na navodila za uporabo.

Obrazložitev

Oseba, ki montira ali sestavlja, mora biti jasno opozorjena, naj pred tem prebere navodila, da bo vedela kako ravnati, da bi se izognila škodi.

Predlog spremembe  101

Predlog direktive

Priloga V – del B – točka 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priporočen nadzor odrasle osebe.“.

Vsebuje igračo, ki se uporablja pod nadzorom odrasle osebe.“.

Obrazložitev

Predlagana omemba ne opozarja jasno pred nevarnostjo ali tveganjem. Jasno mora opozarjati na pravila, ki se jih je treba držati.

POSTOPEK

Naslov

Varnost igrač

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Pristojni odbor

IMCO

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.3.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Anne Ferreira

7.3.2008

 

 

Obravnava v odboru

15.7.2008

8.9.2008

 

 

Datum sprejetja

7.10.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

6

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pervenche Berès, Dieter-Lebrecht Koch

MNENJE Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (9.10.2008)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač
(KOM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Pripravljavec mnenja: David Hammerstein

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska industrija igrač, ki ima približno 13 milijard EUR maloprodajnega prometa in 2 000 proizvajalcev s približno 100 000 zaposlenimi, morda ni največja evropska industrija glede na prihodke od prodaje, vendar ima v celotni EU-27, ki ima približno 80 milijoni otrok, mlajših od 15 let, verjetno največji vpliv na to najbolj ranljivo potrošniško skupino.

Potreba po posebni ureditvi te industrije se je pokazala z direktivo o varnosti igrač, sprejeti maja leta 1988. Nesporno je direktiva od svojih začetkov industriji dobro služila. Vendar je bilo leta 2007, ko so glavni proizvajalci po celem svetu odpoklicali na milijone igrač, jasno, da so določbe direktive iz leta 1988 zaostale za dinamičnim in hitrim razvojem industrije igrač, s čimer je postala veljavna zakonodaja neprimerna za obravnavo novih vprašanj na tem področju.

Kot odziv na ta razvoj in vse večjo skrb potrošnikov o stopnji varnosti igrač, trženih v Evropi, je Komisija januarja 2008 predložila predlog za boljšo direktivo o varnosti igrač, s katero bi se soočili s tremi prednostnimi točkami:

I. strožje varnostne zahteve – glede prepovedi uporabe kemičnih snovi in alergenih dišav, ki so rakotvorne, rakaste, mutagene in strupene za razmnoževanje; za zmanjšanje pravnih omejitev nekaterih nevarnih snovi; za strožje ukrepe glede opozoril ter fizičnih in mehaničnih lastnosti igrač; za nove določbe za igrače v živilih;

II. bolj usklajeno in učinkovito izvajanje direktive – za strožji nadzor v državah članicah; boljša in strožja pravila o oznaki CE in postopku za ugotavljanju varnosti;

III. jasen obseg uporabe in koncept direktive – glede na seznam proizvodov, ki jih ne zajema ta direktiva; priprava seznama opredeljenih izrazov, uporabljenih v direktivi;

Pripravljavec mnenja pozdravlja pobudo za nujno potrebno spremenjeno različico direktive o varnosti igrač. Predlog je pravilno usmerjen k strožjim starim in k uvedbi novih ukrepov, ki bodo zajemali vsa sporna področja glede ureditve varnosti igrač v Evropi.

Vendar je treba za to, da bo zagotovljena najvišja stopnja zaščite za otroke, okrepiti in ne razširiti nekatere kategorije ukrepov:

Kemične lastnosti igrač: Rakotvorne snovi (vse kategorije CMR 1, 2 in 3) ter nevarne snovi zelo resno ogrožajo zdravje otrok. Nespremenljive in škodljive posledice za zdravje se lahko pokažejo šele po dolgem izpostavljanju tem snovem in ne čez noč. Prav tako je dobro znano, da nekatere dišave povzročajo alergije, ki jih je težko zdraviti. Zaradi tega pripravljavec meni, da je treba sprejeti čim strožje ukrepe za zmanjšanje tveganj za zdravje, in sicer z uvedbo splošne prepovedi za snovi CMR kategorije 1 in 2 ter prepovedi z možnimi izjemami za kategorijo 3. Vse dišave in seznam šestih nevarnih snovi (arzen, živo srebro, svinec, organski kositer, kadmij in krom IV) je prav tako treba prepovedati.

Postopek presoje varnosti: Postopek presoje varnosti je bistven element pri procesu zagotavljanja visoke stopnje varnosti igrač, ki so dane v promet, in mora biti zato še strožji. Ne da bi s tem preobremenili industrijo, je treba uvesti ES-pregled tipa vsaj za najnevarnejše kategorije igrač in izvajati letne preglede vzorca teh skupin igrač, da se zagotovijo dosledni pregledi varnosti v proizvodnji poleg začetnega prototipskega testiranja.

Prožnost določb direktive: Izkazalo se je, da je industrija igrač zelo dinamična in se hitro razvija, kar zadeva novih izdelkov, novega oblikovanja izdelkov, uporabljenih materialov in podobno. Nove določbe v spremenjeni direktivi morajo biti oblikovane tako, da bodo zadosti prožne za hitro odzivanje na nepričakovana tveganja in razvoj ter da bodo preprečevale nesreče, ki bi se lahko preprečile s hitrim ukrepanjem (in ne odzivanjem) proizvajalcev, zakonodajalcev in izvršilnih organov. Zato je treba razširiti regulativni postopek s pregledom, ki mora imeti izrazito vlogo pri naslednjih področjih: spreminjanje omejitev glede fizičnih lastnosti igrač (hitrost, hrup, temperatura), spreminjanje seznama izdelkov, ki na podlagi te direktive niso igrače, pa tudi seznama igrač štirih kategorij najnevarnejših igrač, pri katerih mora biti izveden ES-pregled tipa.

Poleg tega bodo na podlagi previdnostnega načela v povezavi z varnostjo igrač lahko sprejeti ukrepi v primerih potencialnega tveganja za zdravje, čeprav v preteklosti ni bilo dovolj nesreč za pooblastitev priprave takšnih zaščitnih ukrepov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a) Še eden od pomembnih ciljev novega sistema, ki naj bi ga vzpostavila ta direktiva, je spodbuditi in v nekaterih primerih zagotoviti, da se nevarne snovi in materiali, uporabljeni v igračah, nadomestijo z manj nevarnimi snovmi ali tehnologijami, če so na voljo druge ustrezne ekonomsko in tehnično izvedljive možnosti.

Obrazložitev

Predlog spremembe je prilagoditev uredbi REACH (uvodna izjava 12).

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so na trgu dostopne samo tiste igrače, ki so v skladu z veljavno zakonodajo. Ta direktiva predpisuje jasno in sorazmerno delitev obveznosti, ki ustreza vlogi vsakega subjekta v postopku proizvodnje in distribucije.

(8) Direktiva temelji na načelu, da bi morali vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, proizvajati, uvažati ali dajati igrače na trg s takšno odgovornostjo in skrbjo, da bi zagotovili, da v normalnih in razumno predvidljivih okoliščinah uporabe zdravje in varnost otrok nista ogrožena. Gospodarski subjekti bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so na trgu dostopne samo tiste igrače, ki so v skladu z veljavno zakonodajo. Ta direktiva predpisuje jasno in sorazmerno delitev obveznosti, ki ustreza vlogi vsakega subjekta v postopku proizvodnje in distribucije.

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja dolžnost skrbnega ravnanja za gospodarske subjekte Predlog spremembe uvaja dolžnost skrbnega ravnanja za gospodarske subjekte in je prilagoditev določbam uredbe REACH (uvodna izjava 16).

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Za zagotavljanje varstva otrok pred nedavno odkritimi tveganji je treba sprejeti tudi nove osnovne varnostne zahteve. Zlasti je treba dopolniti in posodobiti določbe o kemičnih snoveh v igračah. Te določbe bi morale navajati, da morajo biti igrače skladne s splošno zakonodajo o kemikalijah, zlasti Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES. Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi tudi posebnim potrebam otrok, ki so ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo treba zagotoviti nove omejitve za snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) v skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi, ter za dišave v igračah zaradi posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne mejne vrednosti, določene v Direktivi 88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba posodobiti, da se upošteva znanstveni napredek.

(16) Za zagotavljanje visoke stopnje varstva otrok in okolja pred tveganji bi morali nevarnim snovem, zlasti rakotvornim, mutagenim ali strupenim za razmnoževanje, ter alergenim snovem in elementom v skladu s previdnostnim načelom posvečati več pozornosti. Prav tako je treba sprejeti tudi nove osnovne varnostne zahteve. Zlasti je treba dopolniti in posodobiti določbe o kemičnih snoveh v igračah. Te določbe bi morale navajati, da morajo biti igrače skladne s splošno zakonodajo o kemikalijah, zlasti Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES. Vendar bi bilo treba te določbe prilagoditi tudi posebnim potrebam otrok, ki so ranljiva skupina potrošnikov. Zato bi bilo treba zagotoviti nove omejitve za snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) v skladu z Direktivo 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi, ter za dišave v igračah zaradi posebnih tveganj, ki jih lahko te snovi predstavljajo za zdravje ljudi. Posebne mejne vrednosti, določene v Direktivi 88/378/EGS za nekatere snovi, bi bilo treba posodobiti, da se upošteva znanstveni napredek.

Obrazložitev

Predlog spremembe opozarja, da je pomembno obravnavati snovi, ki zbujajo veliko skrb, in je prilagoditev uredbi REACH (uvodna izjava 69).

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16a) Da bi se izognili možnemu podvajanju ocene v tej direktivi in v uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH), rakotvorne, mutagene in za razmnoževanje strupene snovi, ki so bile ocenjene in niso prepovedane v tej direktivi, ne bi smele biti predlagane za omejitev v uredbi št. 1907/2006 (REACH) zaradi tveganja za človekovo zdravje in se zanje ne bi smela zahtevati avtorizacija v skladu s členom 58(2) uredbe št. 1907/2006 (REACH) zaradi tveganja za človekovo zdravje. Da bi se izognili podobnemu podvajanju, te snovi, ki so bile ocenjene za uporabo v igračah in niso prepovedane v uredbi št. 1907/2006 (REACH), ne bi smele biti predlagane za omejitev ali oceno v tej direktivi.

Obrazložitev

Treba se je izogibati vsakemu podvajanju ocen za uporabo enake snovi pri različnih organih EU. Če je snov ocenjena v tej direktivi, ker se nahaja v igračah, posledično ne bi smela biti predlagana za omejitve ali za postopek avtorizacije v uredbi REACH (člen 58(2)). Podobno za snov ne bi smele veljati določbe te direktive, če njena uporaba v igračah po ustrezni oceni ni prepovedana.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16b) Po začetku veljave te direktive bo potrebno usklajeno prehodno obdobje dveh let, da bi omogočili izpolnjevanje določb te direktive, in dodatno prehodno obdobje treh let, da bi proizvajalci igrač in gospodarski subjekti imeli dovolj časa za izpolnitev novih tehničnih zahtev glede kemikalij in da bi zagotovili dosledno uporabo te direktive v vsej Evropski uniji.

Obrazložitev

Predlog zagotavlja samo, da države članice ne bodo preprečevale dajanja na trg za igrače, ki so skladne s sedanjo direktivo o varnosti igrač 88/378/ES, vsaj dve leti po tem, ko ta direktiva začne veljati. To pomeni, da se lahko odločijo uporabiti nove določbe direktive takoj, ko začne veljati. To pomeni, da se lahko odločijo uporabiti nove določbe direktive takoj, ko začne veljati, kar bo neizbežno privedlo do zmešnjave različnih predpisov v državah članicah, Zaradi pravne varnosti je pomembno, da se to prepreči.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 2 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) „pooblaščeni zastopnik“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Skupnosti, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge glede obveznosti, ki jih ima proizvajalec v skladu s to direktivo;

Obrazložitev

Členu 2 je treba dodati opredelitev izraza „pooblaščeni zastopnik“ .

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da igrača, ki so jo dali v promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače, ali pa po potrebi umaknejo proizvod s trga in ga odpokličejo od končnih uporabnikov. Takoj obvestijo nacionalne organe države članice, v kateri je na voljo njihova igrača, in jim predložijo informacije, zlasti o neizpolnjevanju in sprejetih popravnih ukrepih.

7. Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da igrača, ki so jo dali v promet, ni v skladu z veljavno zakonodajo Skupnosti, izvedejo popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost igrače, ali pa po potrebi umaknejo proizvod s trga in ga odpokličejo od končnih uporabnikov. Takoj obvestijo nacionalne organe države članice, v kateri je na voljo njihova igrača, in jim predložijo informacije, zlasti o neizpolnjevanju in sprejetih popravnih ukrepih. Proizvajalci nemudoma ustavijo trženje takšne igrače, dokler ni skladna z veljavno zakonodajo Skupnosti.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 4 – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pooblaščeni zastopniki

Obveznosti pooblaščenih zastopnikov

1. Proizvajalci lahko s pisnim pooblastilom določijo katero koli fizično ali pravno osebo, s sedežem v Skupnosti („pooblaščeni zastopnik“), da v njihovem imenu izvaja določene naloge glede obveznosti, ki jih ima proizvajalec v skladu s to direktivo.

1. Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika, kot je določeno v členu 2, točka (3a).

Obrazložitev

Za skladnost z naslovoma členov 3 in 5. Členu 2 je bila dodana opredelitev izraza „pooblaščeni zastopnik“.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice lahko zahtevajo, da se opozorila in varnostna navodila ali nekatera od njih predstavijo v njihovem uradnem jeziku ali jezikih, kadar se igrače dajejo v promet na njihovem ozemlju.

3. Države članice zahtevajo, da se vsa opozorila in varnostna navodila predstavijo v njihovem uradnem jeziku ali jezikih, kadar se igrače dajejo v promet na njihovem ozemlju.

Obrazložitev

Nedopustno je, da bi bili tako pomembni varnostni podatki za potrošnike lahko navedeni v jeziku, ki ni uraden na trgu, kjer se trži igrača.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija lahko za namene prilagajanja tehničnemu in znanstvenemu razvoju spremeni naslednje:

1. Komisija lahko za namene prilagajanja tehnično in znanstveno izvedljivemu razvoju spremeni naslednje:

(a) točki 7 in 8 dela III Priloge II;

(a) točki 7 in 8 dela III Priloge II;

(b) Prilogo V.

(b) Prilogo V.

Navedeni ukrepi, katerih namen je sprememba nebistvenih elementov te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2).

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2) in v skladu s presojo ustreznega znanstvenega odbora.

Obrazložitev

Menim, da mora biti znanstveni odbor vključen v pregled Prilog II in V, da lahko poda znanstvene in tehnične nasvete z vidika znanstvenega napredka.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija lahko določi, ali se lahko snovi ali pripravki, ki so v skladu s Prilogo I k Direktivi 67/548/EGS razvrščeni kot rakotvorni, mutageni ali strupeni za razmnoževanje, kategorij 1, 2 in 3, uporabijo v igračah.

2. Komisija lahko določi vsebino snovi ali pripravkov, ki so v skladu s Prilogo I k Direktivi 67/548/EGS razvrščeni kot rakotvorni, mutageni ali strupeni za razmnoževanje, kategorij 1, 2 in 3, v igračah.

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2).

Navedeni ukrepi, ki so namenjeni spremembi nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 46(2) in v skladu s presojo ustreznega znanstvenega odbora.

Obrazložitev

Menim, da mora biti znanstveni odbor vključen v pregled Prilog II in V, da lahko poda znanstvene in tehnične nasvete z vidika znanstvenega napredka.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice ne ovirajo dajanje v promet igrač, ki so v skladu z Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v promet pred datumom začetka veljavnosti te direktive ali najmanj dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive.

Države članice ne preprečijo dajanja v promet za igrače, ki so v skladu z Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v promet pred datumom začetka veljavnosti te direktive ali v obdobju dveh let po datumu začetka veljavnosti te direktive.

 

Ob upoštevanju členov 3(1) in 9(1) ter dela III priloge II o kemičnih lastnostih države članice ne preprečijo dajanja v promet za igrače, ki so v skladu z Direktivo 88/378/EGS in ki so bile dane v promet pred začetkom veljavnosti te direktive ali v obdobju treh let po začetku veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Pomembno je, da začne pričujoča direktiva istočasno veljati v vseh državah članicah. Potrebno je dodatno obdobje, v katerem bosta lahko oba osrednja organa razvila nove preizkuse, industrija pa se prilagodila novim tehničnim zahtevam v zvezi s kemikalijami.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Priloga I – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

17a. Knjige, ki ne vsebujejo dodatnih elementov ali dodatkov (razen tistih iz papirja ali kartona).

Obrazložitev

Po začetku izvajanja direktive o varnosti igrač iz leta 1988 so nekatere države članice začele šteti otroške knjige med igrače. To je v več državah članicah povzročilo velike težave v založništvu otroških knjig. Ker so zelo pomembne za spodbujanje bralnih veščin, še zlasti v najmlajši dobi, je pomembno, da se spodbuja branje knjig. Zato se za potrebe direktive knjige ne štejejo kot igrače, razen če imajo nedvomne igralne sestavine.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Priloga II – del I – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Embalaža, v katero so igrače zapakirane za maloprodajo, ne smejo predstavljati tveganja zadavljenja ali zadušitve, do katerega lahko pride zaradi zunanje zapore ustnih in nosnih dihalnih poti.

Embalaža, v katero so igrače zapakirane za maloprodajo, ne sme predstavljati tveganja zadavljenja ali zadušitve, do katerega lahko pride zaradi zunanje ali notranje zapore ustnih in nosnih dihalnih poti.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Priloga II – del III – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v skladu s prvim stavkom točke 2, je uporaba igrač iz snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) v skladu z Direktivo 67/548/EGS v posameznih koncentracijah, ki so enake ali večje od zadevnih koncentracij, določenih za razvrščanje pripravkov iz teh snovi v skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, prepovedana, razen če te snovi vsebujejo sestavni deli igrače ali različni mikro deli igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v fizični stik.

3. Brez poseganja v uporabo omejitev v skladu s prvim stavkom točke 2 igrače ne vsebujejo snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje kategorij 1 in 2 v skladu s Prilogo I Direktive 67/548/EGS v posameznih koncentracijah, ki so enake ali večje od zadevnih koncentracij, določenih za razvrščanje pripravkov iz teh snovi v skladu z določbami Direktive 1999/45/ES, razen če te snovi vsebujejo sestavni deli ali različni mikro deli igrač, s katerimi otroci ne morejo priti v fizični stik, kot določa standard EN 71.

Obrazložitev

Če stik s snovmi CMR 1 in 2 ni mogoč (torej ni izpostavljenosti), uporaba igrače ni nevarna. Razširitev omejitev na dele igrače, s katerimi otrok ne more priti v stik, ne bo povečala varnosti. Menim, da je pomembno vpeljati definicijo možnosti stika, kot jo določa standard EU EN 71, s čimer bo mogoče laže opredeliti to zasnovo.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Priloga II – del III – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot kategorija CMR 1 in 2 v skladu z Direktivo 67/548/EGS, se lahko uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

4. Snovi, razvrščene kot kategorija CMR 1 in 2 v skladu s Prilogo I Direktive 67/548/EGS, se lahko uporabljajo v igračah, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti je treba izbrisati besedo „pripravki“ in dodati „ Prilogo I“

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Priloga II – del III – odstavek 4 – pododstavek 4.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.1 uporabo snovi je ovrednotil zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, poleg tega pa je bila sprejeta odločba v skladu s členom 45(2);

4.1 pristojni znanstveni odbor je ugotovil, da snovi, razvrščene v kategoriji CMR 1 in 2 v skladu s Prilogo I Direktive 67/548/EGS, ki so v sestavinah ali delih igrač, s katerimi se pride v stik, v koncentracijah nad mejnimi vrednostmi iz odstavka 3, ne predstavljajo nesprejemljivega tveganja za zdravje ljudi, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo;

 

v ta namen lahko proizvajalci pred iztekom prehodnega obdobja iz člena 52 na Komisijo vložijo zahtevo, da pristojni znanstveni odbor ovrednoti tveganje, ki ga predstavljajo snovi, razvrščene v kategoriji CMR 1 in 2 glede na Prilogo I Direktive 67/548/EGS; vlogi je treba priložiti potrebne informacije, zlasti o izpostavljenosti; ob prejemu vloge Komisija nemudoma pooblasti znanstveni odbor, ki poda svoje mnenje;

 

proizvajalci lahko še naprej dajejo na trg igrače, ki vsebujejo snovi, razvrščene v kategoriji CMR 1 in 2 v skladu s Prilogo 1 Direktive 67/548/EGS, za katere je bila vložena prošnja in dokler ni sprejet sklep;

Obrazložitev

Omejevanje notranjih sestavin igrač ne prinaša nikakršne koristi. Vsi tehnični podatki o varnosti igrač so zajeti v standardu, vključno z verjetnostjo, da se igrača polomi. Zato predlagamo, da se stik opredeli tako, kot je določeno s standardom. Če ni izpostavljenosti tem sestavinam, zdravje otrok ni ogroženo.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Priloga II – del III – odstavek 4 – pododstavek 4.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.2 na voljo ni ustreznih nadomestnih snovi, kakor izhaja iz analize nadomestnih možnosti;

črtano

Obrazložitev

Pozivamo, naj se zaradi varnosti otrok črta zahteva po nadomestitvi kemične snovi samo zato, ker obstaja nadomestna snov. Če se v oceni tveganja izkaže, da snov ne ogroža otrok, ni razloga, da bi zahtevali preizkušanje novih kemičnih formul, ki bi utegnile spremeniti kakovost materiala, ki jo vsebuje. Varnost otrok je v največji meri odvisna od varnosti materialov, ki se uporabljajo za izdelavo igrače, npr. ali bo plastika počila ali se zlomila na koščke. Če se uporabljajo materiali, ki opravijo predpisane preizkuse proizvodnih lastnosti, se varnost poveča.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Priloga II – del III – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Snovi ali pripravki, razvrščeni kot kategorija CMR 3 v skladu z Direktivo 67/548/EGS, se lahko uporabljajo v igračah, če je uporabo snovi ovrednotil zadevni znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo, in po sprejetju odločbe iz člena 45(2) ter pod pogojem, da njihova uporaba v potrošniških izdelkih ni prepovedana v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH).

5. Brez poseganja v uporabo omejitev v skladu s prvim stavkom odstavka 2, igrače ne vsebujejo snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene snovi za razmnoževanje kategorije 3 v skladu s Prilogo I Direktive 67/548/EGS, če:

 

(i) je bila njihova uporaba v potrošniških izdelkih prepovedana v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH); ali

 

(ii) snov CMR kategorije 3 vsebujejo komponente ali deli igrač, do katerih imajo otroci dostop, kot določa standard EN71, zadevni znanstveni odbor pa je ocenil v skladu s členom 45(2), da vsebnost te snovi v igračah nesprejemljivo ogroža človeško zdravje, zlasti v zvezi z izpostavljenostjo.

Obrazložitev

Razlika med snovmi CMR 1 in 2 ter CMR 3 je jasna: za veliko snovi CMR 3 ni takih pravnih omejitev kot za snovi CMR 1 in 2. Več sto kemičnih snovi je razvrščenih kot CMR 3 in jih najdemo v materialih, ki se uporabljajo za proizvodnjo igrač poleg drugih potrošniških proizvodov. Zavoljo zdravja otrok in zavezanosti EU boljši zakonodaji je potreben skupni pristop za vse potrošniške proizvode. Prepovedane snovi CMR 3 bi morale biti naštete v novi prilogi IIb.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Priloga II – del III – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5a. Proizvajalci lahko nadaljujejo z dajanjem igrač na trg, ki vsebujejo snovi, razvrščene kot kategorija CMR v skladu z Direktivo 67/548/EGS, za katero je bila vložena zahteva in dokler ne bo sprejet sklep.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Priloga II – del III – odstavek 7 – prvi seznam dišav – nove točke za točko 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(39) Mošus-ambret

 

(40) 4-fenil-3-buten-2-on

(41) Amil cinamal

 

(42) Amilcinamil alkohol

 

(43) Benzil alkohol

 

(44) Benzil salicilat

 

(45) Cinamil alkohol

 

(46) Cinamal

 

(47) Citral

 

(48) Kumarin

 

(49) Evgenol

 

(50) Geraniol

 

(51) hidroksicitronelal

 

(52) Hidroksimetilpentilcikloheksenkarboksaldehid

 

(53) Isoevgenol

Obrazložitev

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in the Commission's Proposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Priloga II – del III – odstavek 7 – drugi seznam dišav

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Amil cinamal

 

(2) Amilcinamil alkohol

 

(3) Anisil alkohol

(3) Anisil alkohol

(4) Benzil alkohol

 

(5) Benzil benzoat

(5) Benzil benzoat

(6) Benzil cinamat

(6) Benzil cinamat

(7) Benzil salicilat

 

(8) Cinamal

 

(9) Cinamil alkohol

 

(10) Citral

 

(11) Citronelol

(11) Citronelol

(12) Kumarin

 

(13) Evgenol

 

(14) Farnezol

(14) Farnezol

(15) Geraniol

 

(16) Heksil cinamaldehide

(16) Heksil cinamaldehide

(17) Hidroksi-citronelal

 

(18) Hidroksi-metilpentilcikloheksenkarboksaldehid

 

(19) Isoevgenol

 

(20) Lilal

(20) Lilal

(21) d-limonen

(21) d-limonen

(22) Linalol

(22) Linalol

(23) Metil heptin karbonat

(23) Metil heptin karbonat

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on

(25) Izvlečki hrastovega maha

(25) Izvlečki hrastovega maha

(26) Izvlečki drevesnega maha

(26) Izvlečki drevesnega maha

Obrazložitev

Komisija na seznam alergenih dišav ni vključila številnih pomembnih sestavin. Te je treba dodati.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Priloga II – del III – odstavek 8 – uvodno besedilo in tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Naslednje mejne vrednosti migracije igrač ali sestavnih delov igrač, ki so dostopni otrokom med uporabo, kakor je določena v prvem pododstavku člena 9(2), se ne presežejo:

Element

mg/kg v suhem, lomljivem, prahastem ali prožnem materialu za igrače

mg/kg

v tekočem ali lepljivem materialu za igrače

Aluminij

5625

1406

Antimon

45

11,3

Arzen

7,5

1,9

Barij

4500

1125

Bor

1200

300

Kadmij

3,8

0,9

Krom (III)

37,5

9,4

Krom (VI)

0,04

0,01

Kobalt

10,5

2,6

Baker

622,5

156

Svinec

27

6,8

Mangan

1200

300

Živo srebro

15

3,8

Nikelj

75

18,8

Selen

37,5

9,4

Stroncij

4500

1125

Kositer

15000

3750

Organski kositer

1,9

0,5

Cink

3750

938

Predlog spremembe

Za zaščito zdravja otrok so lahko kot posledica uporabe igrač biološko razpoložljive le naslednje maksimalne dnevne količine snovi, navedene na spodnjem seznamu:

0,2 µg antimon

0,01 µg arzen

0,85 µg barij

5,0 µg bor

0,25 µg kadmij

0,25 µg krom* (pridobljen iz Cr III)

0,35 µg svinec

0,2 µg živo srebro

1,25 µg selen

Poleg tega so lahko biološko razpoložljive le naslednje količine spojin iz organskega kositra:

0,025 µg kositer ali

0,075 µg skupna količina spojin iz organskega kositra

Pri dotiku igrač z usti pa je kot posledica uporabe vseh igrač lahko biološko razpoložljivih le 10 % sprejemljivega dnevnega vnosa za otroke.

Obrazložitev

Snovi, kot je stroncij, ki pri proizvodnji igrač niso prisotne, bi morale biti zbrisane iz direktive in nadzorovane v skladu z običajnimi toksikološkimi procesi. Mejne vrednosti za druge snovi so daleč previsoke in morajo biti znižane. Zlasti mora biti postavljena nižja mejna vrednost za svinec. Mere za navedene snovi morajo temeljiti na sprejemljivem dnevnem vnosu za otroke.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Priloga V – del B – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Priporočen nadzor odrasle osebe.“.

„Zelo priporočen nadzor odrasle osebe.“.

Obrazložitev

Takšno besedilo v večji meri zagotavlja varnost otrok.

POSTOPEK

Naslov

Varnost igrač

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Pristojni odbor

IMCO

Mnenje pripravil

     Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

11.3.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

David Hammerstein

27.5.2008

 

 

Obravnava v odboru

27.5.2008

16.7.2008

7.10.2008

 

Datum sprejetja

7.10.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

2

11

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Domenico Antonio Basile, José Javier Pomés Ruiz, Stefano Zappalà

POSTOPEK

Naslov

Varnost igrač

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Datum predložitve EP

25.1.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

11.3.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Marianne Thyssen

28.2.2008

 

 

Obravnava v odboru

7.4.2008

27.5.2008

23.6.2008

24.6.2008

 

6.10.2008

 

 

 

Datum sprejetja

6.11.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Guntars Krasts, Marine Le Pen, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, José Javier Pomés Ruiz, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Anja Weisgerber

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Maddalena Calia, Francesco Ferrari, Mario Mauro, Willem Schuth, Csaba Őry