ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντικτύπου του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές

12.11.2008 - (2008/2132(INI))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Jamila Madeira

Διαδικασία : 2008/2132(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0442/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0442/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης του αντικτύπου του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές

(2008/2132(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [1],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)[2],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας [3],

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής[4],

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για τη δημιουργία πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)[5],

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) [6],

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής στις 24 Ιανουαρίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη ,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στις 27 Σεπτεμβρίου 2000 «Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών: μία στρατηγική για την Ευρώπη» (COM(2000)0547),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στις 19 Οκτωβρίου 2007 «Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2007)0621),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στις 17 Μαρτίου 2006 «Η ανανεωμένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισμό: για μια ισχυρότερη σύμπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισμού» (COM(2006)0134), και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το ίδιο θέμα[7],

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στις 10 Οκτωβρίου 2007 «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2007)0575), και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με το ίδιο θέμα [8],

–    έχοντας υπόψη την Ανακοίνωση της Επιτροπής στις 23 Ιανουαρίου 2008 "Δύο φορές το 20 έως το 2020 - Η κλιματική αλλαγή και η ευκαιρία της Ευρώπης" (COM(2008)0030),

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής στις 7 Ιουνίου 2006 «Προς μια μελλοντική Θαλάσσια Πολιτική για την Ένωση: Ένα ευρωπαϊκό όραμα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες» (COM(2006)0275),

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελών της 14ης Δεκεμβρίου 2007,

–    έχοντας υπόψη την κοινή τριμερή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την καθιέρωση "Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας" που θα εορτάζεται στις 20 Μαΐου κάθε χρόνο ,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0442/2008),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην επικράτεια της ΕΕ υπάρχουν έξι μεγάλες παράκτιες ζώνες, οι οποίες είναι οι ζώνες του Ατλαντικού, της Βαλτικής Θάλασσας, της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου, της Βόρειας Θάλασσας και των εξόχως αποκεντρωμένων περιφερειών, καθεμιά εκ των οποίων διαθέτει διαφορετικούς εδαφικούς πόρους και αντίληψη για τον τουρισμό,

Β.   γνωρίζοντας ότι ένα σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού κατοικεί κατά μήκος των 89.000 χιλιομέτρων των ευρωπαϊκών ακτών,

Γ.   αποδεχόμενο τον ορισμό των παράκτιων ζωνών που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και σύμφωνα με τον οποίο θεωρούνται παράκτιες ζώνες ή περιοχές όσες βρίσκονται εντός 50 χλμ σε ευθεία γραμμή από την ακτογραμμή προς την ενδοχώρα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες περιοχές έχουν μεγάλη σημασία για την ΕΕ λόγω του ότι συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό οικονομικών δραστηριοτήτων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό περί ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών και το ρόλο που ο τουρισμός διαδραματίζει στην επίτευξη αυτού του στόχου,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η θετική ανάπτυξη των παράκτιων περιφερειών ωφελεί όχι μόνο τον πληθυσμό που κατοικεί στις παράκτιες περιοχές, αλλά όλους όσους ζουν στην ΕΕ,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός, καθώς αποτελεί εν γένει την πρωταρχική δραστηριότητα των εν λόγω περιοχών και επιδρά θετικά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε όρους αύξησης του ΑΕΠ και των επιπέδων απασχόλησης, ενδέχεται να επηρεάσει επίσης αρνητικά την περιοχή εξαιτίας του εποχικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, της ανειδίκευτης απασχόλησης, της ανεπαρκούς σύνδεσης μεταξύ της ακτής και της ενδοχώρας, της περιορισμένης οικονομικής διαφοροποίησης και της υποβάθμισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013 δεν εμφανίζεται στην πράξη καμία ειδική μνεία στις παράκτιες περιοχές, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν ελάχιστα συγκρίσιμα και αξιόπιστα κοινωνικοοικονομικά και οικονομικά στοιχεία για τον παράκτιο τουρισμό,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ελλείψει συγκριτικών και αξιόπιστων δεδομένων για τον παράκτιο τουρισμό, η οικονομική αξία του τομέα ίσως υποτιμάται, γεγονός που έχει ως επακόλουθο την υποτίμηση της οικονομικής αξίας της περιβαλλοντικής προστασίας της θάλασσας και, ως εκ τούτου, τη μη αξιοποίηση των επενδύσεων κατά τον βέλτιστο τρόπο,

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της απουσίας πληροφοριών σχετικά με τα κοινοτικά ταμεία που επενδύουν στις παράκτιες περιοχές, δύσκολα μπορεί να υπολογισθεί από ποσοτική άποψη η πραγματική επίπτωση των Διαρθρωτικών Ταμείων στον παράκτιο τουρισμό,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός βρίσκεται στη διασταύρωση διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών που επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητά του να συμβάλει στην κοινωνική και εδαφική συνοχή,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από ποιοτική άποψη, τα Διαρθρωτικά Ταμεία μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη των παράκτιων περιφερειών, αναζωογονώντας την τοπική οικονομία, προσφέροντας κίνητρα στις ιδιωτικές επενδύσεις και προάγοντας τον αειφόρο τουρισμό,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίδραση αυτή είναι πιο ορατή σε περιοχές όπως τα μικρά νησιά των υπεραπόκεντρων περιφερειών ή των παράκτιων περιοχών όπου ο παράκτιος τουρισμός αποτελεί τον βασικό οικονομικό τομέα,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες περιοχές επηρεάζονται βαθύτατα από τη γεωγραφική τους θέση, έχοντας την ανάγκη μιας δομημένης στρατηγικής που να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την αρχή της επικουρικότητας και τη συνεκτικότητα των τομέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από αυτό, οι παράκτιες περιφέρειες είναι συχνά και απόκεντρες, όπως συμβαίνει με τα μικρά νησιά, τις υπεραπόκεντρες περιφέρειες, ή τις παράκτιες περιοχές με μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό και περιορισμένη πρόσβαση εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου που, για λόγους εδαφικής συνοχής, θα πρέπει να αποκτήσουν καλύτερες υποδομές, περισσότερες τακτικές συνδέσεις με την ακτή και την ενδοχώρα και, μέσω στρατηγικών εδαφικού μάρκετινγκ και ολοκληρωμένης οικονομικής ανάπτυξης, ικανών να προσελκύσουν επενδύσεις, θα πρέπει να προαχθεί η διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας και εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου,

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη οι παράκτιες περιοχές, αν και χαρακτηρίζονται από τα ίδια προβλήματα, δεν διαθέτουν ειδικούς μηχανισμούς που να επιτρέπουν μια διαρθρωμένη αντιμετώπιση και μια καλύτερη επικοινωνία των βασικών φορέων, που συχνά λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο και απομονωμένα,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ολοκληρωμένες λύσεις στα πραγματικά προβλήματα μπορούν να βρεθούν και να εφαρμοστούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και με σεβασμό των συμφερόντων τόσο του περιβάλλοντος όσο και των τοπικών κοινοτήτων,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μηχανισμών εφαρμογής πολιτικής θα συμβάλει στην καθιέρωση πιο ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών ανάπτυξης, βελτιώνοντας την οικονομική ανταγωνιστικότητα με τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και με την προώθηση προτύπων υπεύθυνου τουρισμού,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα της απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές, να βοηθήσουν στο να μειωθεί ο εποχικός χαρακτήρας της οικονομίας τους, συνδυάζοντας διαφορετικές μορφές τουρισμού και άλλες θαλάσσιες ή παράκτιες δραστηριότητες που θα προσαρμόσουν έτσι την προσφορά στις αυξημένες προσδοκίες και απαιτήσεις του σύγχρονου τουρίστα και θα επιτρέψουν τη δημιουργία ειδικευμένων θέσεων εργασίας,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» που θεσπίζει το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 θα μπορούσε να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επίτευξη των προαναφερόμενων προτεραιοτήτων, με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων συνεργασίας και με την ανάπτυξη δικτύων εταιρικής σχέσης μεταξύ φορέων του κλάδου και παράκτιων περιοχών· τονίζοντας σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Oμίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ως εργαλείο δημιουργίας σταθερών συνεργασιών στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών, με τη συμμετοχή τοπικών και κοινωνικών εταίρων,

1.   υπογραμμίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της ΕΕ, καθώς συνδέεται άμεσα με τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας· τονίζει επίσης ότι οι στόχοι που έθεσε η "Στρατηγική του Γκέτεμποργκ" πρέπει να ληφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη για τουριστικές δραστηριότητες·

2.   προτρέπει τα παράκτια κράτη μέλη να σχεδιάσουν ειδικές στρατηγικές και ολοκληρωμένα σχέδια σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση του εποχικού χαρακτήρα του τουρισμού στις παράκτιες περιφέρειες και τη διασφάλιση σταθερότερης ανάπτυξης και καλύτερης ποιότητας ζωής για τις τοπικές κονότητες· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία του να μετατραπούν σε ετήσια δραστηριότητα οι παραδοσιακές εποχικές επιχειρήσεις, μέσω της διαφοροποίησης των προϊόντων και της δημιουργίας εναλλακτικών μορφών τουρισμού (π.χ. επιχειρηματικός, πολιτιστικός, ιατρικός, αθλητικός, γεωργικός και θαλάσσιος τουρισμός)· σημειώνει ότι η διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών θα συμβάλει στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θεσμών απασχόλησης και θα αμβλύνει τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις·

3.   τονίζει την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου, μέσα από την προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και την απόκτηση δεξιοτήτων, πράγμα που συνεπάγεται μεταξύ άλλων την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, την ευρύτερη σύναψη σταθερών συμβάσεων εργασίας, ένα δίκαιο και αξιοπρεπές μισθολογικό επίπεδο, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

4.   ζητεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάμεσα στον παράκτιο τουρισμό και τις πολιτικές της ΕΕ για τη συνοχή, τη θάλασσα, την αλιεία, το περιβάλλον, τις μεταφορές, την ενέργεια, την υγεία και για την κοινωνική πολιτική, κατά τρόπον ώστε να δημιουργεί συνέργειες αποφεύγοντας τις αντιφατικές παρεμβάσεις· προτείνει στην Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο πρόγραμμα εργασίας της του 2010-2015, και στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013, αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου να επιτευχθεί μια αειφόρος ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού, σε συνάρτηση ιδίως με την πολιτική της ΕΕ για τη θάλασσα·

5.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές για τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές, καθώς και οι οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί εταίροι, θα συμμετάσχουν πλήρως σε όλες τις σταθερές δομές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των εν λόγω πολιτικών καθώς και στα διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας στα οποία μετέχουν οι περιφέρειες αυτές·

6.   τονίζει τη θεμελιώδη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις εύρυθμα λειτουργούσες υποδομές και στην επιτυχία μιας τουριστικής περιοχής και γι' αυτό καλεί τις αρμόδιες αρχές να καταρτίσουν σχέδια για την βελτιστοποίηση των τοπικών υποδομών, επ' ωφελεία τόσο των τουριστών όσο και των μονίμων κατοίκων· υπ' αυτό το πρίσμα, συνιστά θερμά στα παράκτια κράτη μέλη να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα νέα έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων πετρελαίου και άλλων εγκαταστάσεων, να κατασκευάζονται πάντα βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων τεχνολογιών ·

7.   ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να προωθήσουν τις αλυσίδες βιώσιμης κινητικότητας στις τοπικές δημόσιες μεταφορές καθώς και τους ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμους, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές παράκτιες περιοχές, και να υποστηρίξουν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών·

8.   συστήνει στην Επιτροπή την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά τον παράκτιο τουρισμό για την υλοποίηση τόσο της εδαφικής συνοχής όσο και της στρατηγικής της για μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, ιδίως για τα νησιά, τα νησιωτικά κράτη μέλη, τις εξόχως αποκεντρωμένες περιφέρειες και τις λοιπές παράκτιες ζώνες, κυρίως εξαιτίας της υψηλής εξάρτησης των εν λόγω περιοχών από τον τομέα του τουρισμού·

9.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τον παράκτιο τουρισμό στον κατάλογο προτεραιοτήτων της ΕΕ, στο πλαίσιο των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων καθώς και των πολιτικών των παράκτιων περιοχών της ΕΕ και να θεσπίσουν μια καινοτόμο στρατηγική για την ενσωμάτωση της προσφοράς παράκτιου τουρισμού·

10. επικροτεί κατά συνέπεια τη συμμετοχή των παράκτιων περιοχών στα προγράμματα INTERREG IV B και INTERREG C, και στα σχέδια που καλύπτουν τόσο τη διασυνοριακή όσο και την διαπεριφερειακή συνεργασία στο πεδίο του τουρισμού και τις καλεί να κάνουν αποτελεσματική χρήση των πρωτοβουλιών και μέσων της ΕΕ για τις παράκτιες περιοχές (όπως οι στρατηγικές για τη Μεσόγειο και τη Βαλτική Θάλασσα και η συνέργεια της Μαύρης Θάλασσας)· συνιστά θερμά να δώσει η Επιτροπή μεγαλύτερη έμφαση στις παράκτιες περιοχές κατά την κατάρτιση των νέων προγραμμάτων INTERREG της ερχόμενης περιόδου προγραμματισμού·

11. λαμβάνει υπόψη του την άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών αναφορικά με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παράκτιου Ταμείου και ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου, να εξετάσει τρόπους καλύτερου συντονισμού όλων των μελλοντικών χρηματοδοτικών μέσων που καλύπτουν τις δράσεις στις παράκτιες περιοχές·

12. προτείνει την ανάπτυξη ενός γνωστικού πυλώνα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών μέσα από τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τομεακού δικτύου υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας Τεχνολογίας και του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ·

13. προτείνει στα παράκτια κράτη μέλη την εφαρμογή της εν λόγω ολοκληρωμένης προσέγγισης, κατά την επιλογή και εκτέλεση προγραμμάτων που σχετίζονται με την ακτογραμμή, υιοθετώντας τη διατομεακότητα ως βασική αρχή και προωθώντας ειδικότερα τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να μειωθεί η πίεση στις τοπικές διοικητικές αρχές·

14. επικροτεί τις προτεραιότητες που η Επιτροπή προσδιόρισε στην "Ατζέντα για έναν Αειφόρο και Ανταγωνιστικό Ευρωπαϊκό Τουρισμό" σε σχέση με τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό• προτείνει να συμπεριληφθούν στην πρόσφατα δημιουργηθείσα Διαδικτυακή Πύλη "European Tourist Destinations Portal" χωριστές πληροφορίες για τους παράκτιους προορισμούς και τα δίκτυα, ειδικά για τους λιγότερο γνωστούς και διαφημισμένους, ώστε να μπορέσουν να προβληθούν πέρα από τα σύνορα της ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

15. με αυτή την προοπτική, ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει για το έτος 2010 τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό ως κεντρικό θέμα στο πιλοτικό της πρόγραμμα "Εξέχοντες ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί"·

16. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έλλειψη διαφάνειας στις δαπάνες της ΕΕ για τις παράκτιες ζώνες καθιστά αδύνατη την ποσοτικοποίηση των επενδύσεων που προορίζονται για τις περιοχές αυτές ή την ανάλυση των επιπτώσεων των υποστηριζόμενων πρωτοβουλιών· σε αυτό το πλαίσιο, επικροτεί την προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλο για μια μελλοντική θαλάσσια πολιτική, που προβλέπει τη δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων για τις θαλάσσιες περιφέρειες η οποία θα περιέχει πληροφορίες για τους δικαιούχους όλων των κοινοτικών ταμείων (συμπεριλαμβανομένων των Διαρθρωτικών Ταμείων) και καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει πάραυτα τη σημαντική αυτή αποστολή· τονίζει τη σημασία των πρωτοβουλιών αυτού του είδους προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε αυτό το θέμα· καλεί την Επιτροπή να ενεργοποιήσει τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να καταστήσει τα εν λόγω στοιχεία διαθέσιμα προς ανάλυση και κατάρτιση στατιστικών και καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των τελικών δικαιούχων παρέχοντας κατ' αυτό τον τρόπο μια εκτενή εικόνα των υφισταμένων σχεδίων·

17. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιοχές να συντάξουν από κοινού έναν πλήρη κατάλογο στο διαδίκτυο των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στις παράκτιες περιοχές, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία στις περιφέρειες να μάθουν από την εμπειρία των άλλων και παρέχοντας τη δυνατότητα στον ακαδημαϊκό κόσμο, στις παράκτιες κοινότητες και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να προσδιορίσουν, να διαδώσουν και να μεγιστοποιήσουν το όφελος των τοπικών κοινοτήτων από τις βέλτιστες πρακτικές· συνιστά στο πλαίσιο τη δημιουργία ενός φόρουμ στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα έρχονται σε επαφή και θα ανταλλάσσουν απόψεις για τις βέλτιστες διαδικασίες καθώς και μιας ομάδας εργασίας απαρτιζόμενης από εκπροσώπους των κρατών μελών, που θα αναπτύσσει σχέδια δράσης για τον παράκτιο τουρισμό και θα προωθεί την ανταλλαγή εμπειριών σε θεσμικό επίπεδο·

18. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει επίσης αυτόν τον κατάλογο στο Διαδίκτυο για να αναδείξει στους πολίτες τα πλεονεκτήματα που η Ευρώπη προσφέρει στις παράκτιες περιφέρειες, και να συμβάλει έτσι σε ένα κλίμα αποδοχής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και στη διαμόρφωση μιας θετικής εικόνας της ΕΕ·

19. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη της κοινωνικοοικονομικής βάσης δεδομένων που πραγματοποιεί η EUROSTAT για τις παράκτιες περιοχές της ΕΕ θα συμπεριλαμβάνει αξιόπιστα, ομοιογενή και ενημερωμένα δεδομένα αναφορικά με τον τουρισμό, απαραίτητα για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων εκ μέρους του δημόσιου τομέα και προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ περιφερειών και μεταξύ τομέων· προτείνει στα παράκτια κράτη μέλη να εφαρμόσουν με επείγουσες διαδικασίες το πληροφοριακό σύστημα "Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού" στις επικράτειές τους·

20. επιμένει στον ισχυρό δεσμό μεταξύ περιβάλλοντος και παράκτιου τουρισμού και διαπιστώνει ότι οι δράσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα που είναι συμβατά με τη γενικότερη πολιτική προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος· ως εκ τούτου, επικροτεί το γεγονός ότι η "αειφόρος ανάπτυξη" κατοχυρώνεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2007-2013) ως μια από τις βασικές αρχές που διέπουν κάθε διαρθρωτική παρέμβαση, η εφαρμογή της οποίας πρέπει να ελέγχεται τακτικά μέσω καταλλήλων μέτρων παρακολούθησης· συνιστά θερμά να ενσωματωθεί μια ανάλογη διάταξη και στους κανονισμούς της επόμενης περιόδου προγραμματισμού· τονίζει τη σημαντική συμβολή που θα μπορούσε να υπάρξει κατ' αυτό τον τρόπο στην ενίσχυση του οικοτουρισμού·

21. υπενθυμίζει ότι οι παράκτιες περιφέρειες πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και από την επαπειλούμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας, από τη διάβρωση των ακτών και από την αύξηση της συχνότητας και βιαιότητας των καταιγίδων· ζητεί συνεπώς να καταρτίσουν οι παράκτιες περιφέρειες προγράμματα πρόληψης κινδύνων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής·

22. υπογραμμίζει τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής επί του παράκτιου τουρισμού• παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, αφενός, να ενσωματώσει με συνέπεια τους ενωσιακούς στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 στην πολιτική μεταφορών και τουρισμού και, αφετέρου, να ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων για την προστασία του βιώσιμου τουρισμού έναντι των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής·

23. τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της αξιολόγησης των δυνατοτήτων του τουρισμού να συμβάλει στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος• επισημαίνει ότι ο τουρισμός μπορεί να προσφέρει έναν εύκολο τρόπο ενίσχυσης της οικολογικής συνείδησης , μέσω της συντονισμένης δράσης, αφενός των εθνικών και περιφερειακών αρχών και, αφετέρου των φορέων του τουρισμού και των υπευθύνων των ξενοδοχείων και εστιατορίων· θεωρεί συνεπώς ότι οι παράκτιες περιφέρειες θα πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο αυτών των προσπαθειών, λόγω της μείζονος σημασίας τους για τον τουρισμό·

24. τονίζει την ανάγκη, κατά την ανάπτυξη του τουρισμού, να διασφαλίζεται πάντα η προστασία των ιστορικών μνημείων και των αρχαιολογικών θησαυρών και η διαφύλαξη των παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει, με την ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων·

25. ζητεί να δοθούν κίνητρα για βιώσιμη ανάπτυξη έτσι ώστε να προστατεύεται η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και ο κοινωνικός ιστός των παράκτιων περιοχών·

26. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η δυναμική υλοποίηση παράκτιων προγραμμάτων με αντίκτυπο στη θάλασσα σε συμφωνία με την οδηγία πλαίσιο της στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον, θα αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη χρηματοδότησης από την ΕΕ·

27. ζητεί από την Επιτροπή να κάνει χρήση όλων των κατάλληλων μηχανισμών αξιολόγησης για να ελέγχει την εφαρμογή της βασικής αυτής αρχής στις παράκτιες περιοχές κατά την παρούσα περίοδο προγραμματισμού καθώς και την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων λήψης αποφάσεων·

28. τονίζει ότι η πίεση που ασκείται στις παράκτιες ζώνες από την υπερβολική κατασκευή έργων υποδομής πλήττει την ανάπτυξη και την ελκυστικότητα του παράκτιου τουρισμού που θα μπορούσε να υποστηριχθεί με τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες έχουν εξαιρετική σημασία για την ανταγωνιστικότητα των παράκτιων περιοχών και την προώθηση εξειδικευμένων θέσεων εργασίας και επαγγελματικών προσόντων· καλεί συνεπώς τις παράκτιες περιοχές να προωθήσουν εναλλακτικές επενδύσεις όπως επενδύσεις σε υπηρεσίες στηριζόμενες στις τεχνολογίες των πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών, στις νέες δυνατότητες των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων και στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση των εργαζομένων στον τουρισμό· ζητεί επομένως, την ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να δημιουργηθούν ειδικευμένα στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στην όλο και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και ποικιλία του τουριστικού κλάδου·

29. καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν κατάλληλες πολιτικές στον τομέα της πολεοδομίας και χωροταξίας που θα είναιι συμβατές με το παράκτιο τοπίο·

30. τονίζει ότι η υψηλή ποιότητα αποτελεί το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος· καλεί τα κράτη μέλη, και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναδείξουν και να ενισχύσουν την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών, όπως η παρεχόμενη ασφάλεια, οι πλήρεις και σύγχρονες υποδομές, η εταιρική κοινωνική ευθύνη των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και οι φιλικές προς το περιβάλλον οικονομικές δραστηριότητες·

31. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πολιτική της για τους συναφείς με τη θάλασσα ομίλους επιχειρήσεων (maritime clusters) τις υπηρεσίες και τους παραγωγικούς κλάδους που αφορούν τον παράκτιο τουρισμό, επιτρέποντας, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη μιας καρποφόρας διάδρασης μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν τη θάλασσα ως μέσο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της συνεισφοράς τους στην οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών· θεωρεί επιπλέον ότι η ιατρική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά, τεχνολογικά και αθλητικά κέντρα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ως παράκτιες υπηρεσίες στους συναφείς με τη θάλασσα ομίλους επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη των εν λόγω ζωνών·

32. τονίζει τη σημασία της συγκοινωνιακής σύνδεσης για την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή, τις εθνικές και περιφερειακές αρχές των παρακτίων περιοχών να εξεύρουν τρόπους που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χερσαία, εναέρια και θαλάσσια σύνδεση των περιοχών αυτών· καλεί εκ νέου τους φορείς αυτούς, λόγω της σοβαρής μόλυνσης της θάλασσας σε πολλές περιοχές και πόλεις με λιμάνια να ενισχύσουν τα κίνητρα για τον χερσαίο ανεφοδιασμό των πλοίων στα λιμάνια· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα λήψης μέτρων όπως η μείωση των αερολιμενικών φόρων, σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζει η προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη, προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των παράκτιων περιοχών· υπογραμμίζει ότι για το σκοπό αυτό πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας στα αεροδρόμια και τις εναέριες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από το χώρο των αεροδρομίων, όπου αυτό είναι δυνατόν·

33. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να προωθήσουν τον εκσυγχρονισμό των λιμένων και των αεροδρομίων στις παράκτιες και νησιωτικές περιφέρειες για την αντιμετώπιση των τουριστικών αναγκών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές δυνατότητες όσον αφορά το σεβασμό της αισθητικής και του φυσικού περιβάλλοντος·

34. τονίζει ότι η εδαφική συνοχή αποτελεί ένα οριζόντιο σχέδιο για ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο μπορεί να βελτιώσει τη σύνδεση μεταξύ ακτών και ενδοχώρας μέσω των υφισταμένων συμπληρωματικοτήτων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των περιοχών στις ακτές και την ενδοχώρα (π.χ. διασύνδεση των δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές με τον τουρισμό στην ύπαιθρο και στις πόλεις, βελτίωση της προσβασιμότητας σε εποχές εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου καθώς και προβολή και διαφοροποίηση των τοπικών προϊόντων)· διαπιστώνει ότι η προαναφερθείσα Πράσινη Βίβλος για τη μελλοντική θαλάσσια πολιτική κάνει ειδική μνεία στις νησιωτικές περιφέρειες, αναγνωρίζοντας ότι αυτές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την ανάπτυξή τους λόγω των μονίμων φυσικών μειονεκτημάτων τους· τονίζει ότι οι παράκτιες περιοχές εν γένει αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της την ανάγκη να επιτευχθεί, στο πλαίσιο της μελλοντικής υλοποίησης της εδαφικής συνοχής, η σύνδεση του παράκτιου τουρισμού με την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και το χωροταξικό σχεδιασμό των θαλασσών·

35. προτρέπει επιπλέον τις παράκτιες περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν ολοκληρωμένα σχέδια εδαφικού μάρκετινγκ με τους εταίρους τους στο πλαίσιο των γειτονικών σχέσεων στη θάλασσα και την ξηρά και να προαγάγουν μια ισόρροπη ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού και των ταξιδιών, ούτως ώστε να τονωθεί η τουριστική ανταγωνιστικότητα ανεξάρτητα από τη συνολική ανταγωνιστικότητα·

36. προτρέπει τις παράκτιες περιοχές να συμμετάσχουν σε προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας, όπως, για παράδειγμα, στο Θέμα IV της πρωτοβουλίας «Οι περιφέρειες υπέρ της οικονομικής αλλαγής», με στόχο να δημιουργήσουν θεματικά δίκτυα παράκτιου τουρισμού και να εργαστούν με τα ήδη υφιστάμενα δίκτυα, καθώς και να διασφαλίσουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών·

37. προτείνει στις αρμόδιες δημόσιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές την προώθηση στρατηγικών σχεδίων για τον παράκτιο τουρισμό σύμφωνα με τα προγράμματα συνεργασίας τους, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στα εν λόγω σχέδια και διαθέτοντας κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης για τις εν λόγω παρεμβάσεις, και να δώσουν προτεραιότητα στην αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων με σκοπό την ανάπτυξη ενός αειφόρου και φιλοπεριβαλλοντικού τουρισμού στις παράκτιες περιοχές, στους τομείς τόσο της σύγκλισης όσο και της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης· σε αυτό το πλαίσιο, ειδική προσοχή πρέπει να αφιερωθεί στις ενέργειες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των επικοινωνιών και της τεχνολογίας των πληροφοριών·

38. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει εντός του προσεχούς έτους, κατά προτίμηση στις 20 Μαΐου, ημέρα της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας, τουλάχιστον μία ειδική εκδήλωση με κεντρικό θέμα τον παράκτιο τουρισμό, προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία και την ανάπτυξη επαφών μεταξύ των εταίρων, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, για παράδειγμα στην εφαρμογή του ολοκληρωμένου προτύπου διαχείρισης ποιότητας της ΕΕ· ενθαρρύνει στο πλαίσιο αυτό όλους τους φορείς να υποβάλλουν τα σχέδιά τους που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον παράκτιο τουρισμό και που χρηματοδοτούνται με κοινοτικά κονδύλια·

39. φρονεί ότι η υποστήριξη του θαλάσσιου τουρισμού, μεταξύ άλλων και με τη στήριξη των συνδεόμενων με τον κλάδο οικονομικών δραστηριοτήτων, μπορεί να συμβάλλει ώστε οι πολίτες της ΕΕ να αναπτύξουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και μεγαλύτερη οικολογική συνείδηση· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις σχετικές επενδύσεις στις παράκτιες περιοχές τους·

40.  καλεί επιπλέον την Επιτροπή να αναπτύξει έναν πρακτικό οδηγό για τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στον τομέα του παράκτιου τουρισμού, με σκοπό να παράσχει στα ενδιαφερόμενα μέρη κατευθύνσεις κατά το στάδιο της αναζήτησης χρηματοδότησης·

41. αναγνωρίζει τη σπουδαία συμβολή που η αύξηση του τουρισμού με κρουαζιερόπλοια μπορεί να έχει στην ανάπτυξη των παρακτίων κοινοτήτων, εφόσον όμως διασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στους κινδύνους και τις ευθύνες, ανάμεσα στις σταθερές δαπάνες για χερσαίες επενδύσεις και στην ευελιξία των διοργανωτών των κρουαζιερών, και εφόσον επίσης ληφθούν δεόντως υπόψη οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις·

42. ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τις παράκτιες κοινότητες, προκειμένου αυτές να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές και να μεγιστοποιήσουν το όφελός τους από την προστιθέμενη αξία που προσφέρει ο τουρισμός με κρουαζιερόπλοια ειδικά αλλά και ο παράκτιος τουρισμός εν γένει·

43. καλεί τις παράκτιες περιοχές να δημιουργήσουν και να στηρίξουν περιφερειακές ή τοπικές υπηρεσίες ανάπτυξης, προκειμένου να δημιουργηθούν δίκτυα μεταξύ επαγγελματιών, φορέων, εμπειρογνωμόνων και διοικήσεων εντός μιας περιοχής, όπως και μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών, που θα προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και πληροφόρηση στους δυνητικούς δικαιούχους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

44. προτείνει στα παράκτια κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους τη βιωσιμότητα των σχεδίων συνεργασίας στο στάδιο μετά τη χορήγηση χρηματοδότησης, όχι μόνο με οικονομικούς όρους αλλά και σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και της διασύνδεσης με τους συναφείς τοπικούς φορείς·

45. προτείνει στα παράκτια κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη μεγάλη προβολή των επιλεγμένων δράσεων και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, με στόχο την προσέλκυση ιδιωτικού κεφαλαίου για τον παράκτιο τουρισμό και τη διευκόλυνση της δημιουργίας συμπράξεων μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτικών φορέων, ιδίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· προτείνει την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού από πλευράς αναψυχής, στο πλαίσιο της προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας (προώθηση του οικοτουρισμού, του αλιευτικού τουρισμού, της παρατήρησης φαλαινών κλπ)· θεωρεί ότι οι εν λόγω στόχοι θα μπορούσαν να τεθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Θάλασσας, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου·

46.   καλεί τις περιβαλλοντικές ενώσεις, τους οικονομικούς φορείς που συνδέονται με τη θάλασσα, τους πολιτιστικούς φορείς, την επιστημονική κοινότητα, τους αστικούς οργανισμούς και τον τοπικό πληθυσμό να συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του·

47.   καλεί, τέλος, την Επιτροπή να αξιολογεί τακτικά σε ποιον βαθμό η κοινοτική χρηματοδότηση που διατίθεται στις παράκτιες ζώνες επηρεάζει την περιφερειακή ανάπτυξή τους, με στόχο τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών και τη στήριξη εταιρικών δικτύων μεταξύ διαφορετικών φορέων μέσω ενός παρατηρητηρίου για τον βιώσιμο παράκτιο τουρισμό·

48. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

  • [1]  ΕΕ L 210, 31.7.2006, σελ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 210, 31.7.2006, σελ. 19.
  • [3]  ΕΕ L 97, 9.4.2008, σελ. 1.
  • [4]  ΕΕ L 210, 31.7.2006, σελ. 25.
  • [5]  ΕΕ L 164, 25.6.2008, σελ. 19.
  • [6]  ΕΕ L 412, 30.12.2006, σελ. 1.
  • [7]  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0575.
  • [8]  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0213.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικό πλαίσιο

Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν περισσότερα από 89 000 χλμ ακτογραμμής. Εντούτοις, η εν λόγω ακτογραμμή εκτείνεται σε πολύ διαφορετικές γεωγραφικές πραγματικότητες, από τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες ευρωπαϊκών χωρών, ιδίως τη Λισαβόνα, την Αθήνα, την Κοπεγχάγη ή τη Στοκχόλμη έως τις μικρές νήσους που ζουν κυρίως από τον τουρισμό και από την αλιεία.

Η ενασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη θάλασσα, που χαρακτηρίζεται από βαθιές ρίζες όσον αφορά τις ιστορικές της καταβολές και τη μακρά παράδοσή της σε ορισμένα από τα κράτη μέλη, φέρει την κύρια «ευθύνη» για την επέκταση της Γηραιάς Ηπείρου σε νέους κόσμους, γεγονός που έφερε ευημερία και επέτρεψε την ανάδειξη της σημασίας της παράκτιας ζώνης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των παράκτιων κρατών.

Ενώ ορισμένες περιοχές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ακτή που τις περικλείει, όπως οι εξόχως αποκεντρωμένες περιφέρειες που ζουν κυρίως από τον τουρισμό και από δραστηριότητες που συνδέονται με τη θάλασσα, άλλες, ωστόσο, παρουσιάζουν γεωγραφική συνοχή στην παράκτια ζώνη τους, η οικονομική τους ανάπτυξη δεν εξαρτάται καθόλου από τον τουρισμό ή αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό του ΑΕγχΠ.

Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, το 2010 περίπου το 75% της ανθρωπότητας θα κατοικεί στις παράκτιες περιοχές. Αυτή η έντονη συγκέντρωση του πληθυσμού στην ακτογραμμή είναι από μόνη της αρκετά αποκαλυπτική της ανάγκης που υπάρχει να αντιμετωπίσουμε με πραγματισμό τη μελέτη του αντικτύπου του τουρισμού στις παράκτιες ζώνες και κυρίως του αντικτύπου του στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ευρωπαϊκή οικονομία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο τουρισμός

Παρά το γεγονός ότι επί του παρόντος ο τουρισμός δεν συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες ή στους πολιτικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 3 της Συνθήκης ΕΚ αναφέρει ότι μπορεί να ληφθούν "μέτρα" στον τομέα του τουρισμού, γεγονός που επέτρεψε στην ΕΕ να ενσωματώσει μια σειρά πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα αυτό.

Αυτή η αποσπασματική και τομεακή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει ευθύς εξαρχής την πρόβλεψη ορισμένων προβλημάτων που μεταφράζονται σε έλλειψη συνεκτικότητας αναφορικά με τις στρατηγικές που ακολουθούνται για την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών και σε ένα αμάλγαμα προγραμμάτων και μορφών στήριξης για τον τουρισμό που αποτυγχάνουν εξαιτίας της έλλειψης μιας κατευθυντήριας και συνεκτικής γραμμής για την επιτυχή εκπλήρωση των στόχων που θέτουν.

Οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων συμφώνησαν να εισαγάγουν στη νέα Συνθήκη της Λισαβόνας ένα άρθρο που παραχωρεί στο εξής περισσότερες αρμοδιότητες στην ΕΕ, και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον τομέα της τουριστικής πολιτικής γεγονός που θα επιτρέψει την προετοιμασία νέων στρατηγικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των υπαρχόντων χρηματοδοτικών πόρων για την προώθηση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού.

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και ο τουρισμός

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει αρμοδιότητες στον τομέα του τουρισμού και συνεπώς, δεν υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα που συνδέονται συγκεκριμένα με τον τομέα αυτόν, οι τουριστικές παρεμβάσεις σε κοινοτικό επίπεδο γίνονται κυρίως μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής μέσω των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και μέσω των εθνικών τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να εγκρίνει μια έκθεση πρωτοβουλίας και να προβεί στην πραγματοποίηση μιας μελέτης για τον αντίκτυπο του τουρισμού στις παράκτιες ζώνες: πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης, με σκοπό την αποτύπωση της αποτελεσματικής εφαρμογής των Διαρθρωτικών Ταμείων στον τομέα του παράκτιου τουρισμού και τον συγκεκριμένο αντίκτυπο του παράκτιου τουρισμού επί της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής όλων των κρατών μελών.

Η ενδελεχής και σημαντική μελέτη που παρουσιάστηκε στην έδρα της Επιτροπής περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ζητήματα που βρίσκονται μεταξύ των κυρίαρχων προκλήσεων του παράκτιου τουρισμού, με έμφαση στον εποχικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων αναψυχής.

Αναγνωρίζεται στην εν λόγω μελέτη η σημαντική βοήθεια που δόθηκε σε παρεμβάσεις του παράκτιου τουρισμού μέσω μέτρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όπως σε δημόσιες υποδομές, σε προγράμματα επιδοτήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, στο εδαφικό μάρκετινγκ και σε δραστηριότητες προώθησης.

Επισημαίνεται η δυσκολία που χαρακτηρίζει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εν λόγω πρωτοβουλιών σε περιφερειακό επίπεδο εξαιτίας του εγκάρσιου χαρακτήρα του τομέα του τουρισμού, ενώ αξιολογείται παράλληλα ο ποιοτικός αντίκτυπος σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων. Σύμφωνα με τους συντάκτες, «τα Διαρθρωτικά Ταμεία προωθούν τη συμμετοχή σε συνεταιρισμούς, ακόμη και αν αυτό καθιστά προφανή την ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων στα διάφορα προγράμματα, και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του προγραμματισμού και του σχεδιασμού των έργων», ενώ σημαντική είναι και η συνεισφορά των Διαρθρωτικών Ταμείων στην ανάπτυξη μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης της διαχείρισης της ποιότητας των παράκτιων ζωνών.

Συμπεράσματα

Η ακρόαση φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του παράκτιου τουρισμού, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης πρωτοβουλίας, ήταν άκρως διαφωτιστική και κυρίως αποκαλυπτική για την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κονδυλίων που ήδη διατίθενται στον τομέα του παράκτιου τουρισμού, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για τη σύσταση νέων μέσων, αλλά για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής προσέγγισης του τομέα χρησιμοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα μέσα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, με μια κοινή στρατηγική. Επικράτησε συναίνεση για την ανάγκη υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής προσέγγισης του παράκτιου τουρισμού.

Η διαφοροποίηση του παράκτιου τουρισμού, ο οποίος παύει να εξαρτάται από το τρίπτυχο «θάλασσα, ήλιος, άμμος», γεγονός που τον καθιστά πιο πολύπλευρο σε ό,τι αφορά την προσφορά, αποτελεί σήμερα μια σημαντική πρόκληση που χρήζει υποστήριξης, δεδομένου ότι αναπτύσσονται νέοι τομείς παράκτιας περιφερειακής οικονομίας και προωθούνται ταυτόχρονα οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Οι τομεακές πολιτικές, όπως η αλιευτική πολιτική, η θαλάσσια πολιτική, η πολιτική μεταφορών, η ενεργειακή πολιτική, η περιβαλλοντική πολιτική, η πολιτική συνοχής, ιδίως δε η νέα στρατηγική για την κοινή γεωργική πολιτική που δίνει περισσότερη έμφαση σε προϊόντα άριστης ποιότητας σε συνεχή αλληλεπίδραση με τα παράκτια τουριστικά προϊόντα θα πρέπει, στο προσεχές πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εμπλουτιστούν με στοιχεία καινοτομίας και να τεθούν με ολοκληρωμένο τρόπο στην υπηρεσία της ανάπτυξης του τόσο σημαντικού τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως αυτός του παράκτιου τουρισμού. Μια ολιστική θεώρηση της εν λόγω πολιτικής πρέπει να υλοποιηθεί βραχυπρόθεσμα στην ΕΕ, κυρίως στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου 2007/2013 κατά τρόπον ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει ένα βιώσιμο παράκτιο τουρισμό προσανατολισμένο στο μέλλον.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (4.11.2008)

υπόψη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τον αντίκτυπο του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές υπό το πρίσμα της περιφερειακής ανάπτυξης
(2008/2132(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Francesco Ferrari

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομίες των περισσοτέρων κρατών μελών με ιδιαίτερα αναπτυγμένες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη θάλασσα, τις εκβολές ή δέλτα ποταμών, όπως ο τουρισμός, η αλιεία, οι μεταφορές κλπ. και ότι η χρήση της θάλασσας για διαφορετικούς σκοπούς γίνεται όλο και πιο πιεστική· εκτιμώντας, συγκεκριμένα, ότι ανταγωνισμός για εξασφάλιση χώρου προκαλεί σύγκρουση των διαφόρων σχετικών δραστηριοτήτων και συμφερόντων (τουρισμός, αλιεία, γεωργία, προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων), εξ ου και η ανάγκη για κατάλληλη περιφερειακή διαχείριση ικανή να διαχειριστεί τις διάφορες δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παράκτια ανάπτυξη,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιοχές με σύντομες και εντατικές τουριστικές περιόδους και, συγχρόνως, με νεκρές και οικονομικά αδρανείς περιόδους, τα επίπεδα απασχόλησης στο συγκεκριμένο τομέα καθώς και στον τομέα μεταφορών υφίστανται έντονες διακυμάνσεις, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται πολλές φόρες η παροχή υπηρεσιών με σταθερότητα και κατάλληλη ποιότητα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρόσβαση στις τουριστικές δραστηριότητες των παράκτιων περιφερειών χρειάζεται σύγχρονες και αποτελεσματικές υποδομές μεταφορών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράκτιες περιοχές έχουν μεγάλη σημασία για την Ένωση λόγω του ότι συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό οικονομικών δραστηριοτήτων,

1.  κρίνει αναγκαία την ενίσχυση των πολιτικών που μειώνουν τον εποχικό χαρακτήρα και ενθαρρύνουν την αειφόρο ανάπτυξη, από κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης, τη διαφοροποίηση και την καινοτομία του προϊόντος, ακόμα και μέσω του τουρισμού για επαγγελματικούς λόγους, τη δημιουργία μόνιμων θέσεων απασχόλησης, τη διά βίου κατάρτιση, τη βελτίωση των προσόντων και τη διαφοροποίηση του προϊόντος και των υπηρεσιών· συγκεκριμένα πιστεύει ότι θα είναι χρήσιμο να ενθαρρυνθούν, μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, η θεσμική οικοδόμηση, ο συντονισμός ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, η ενίσχυση ικανοτήτων και η αρχή της εταιρικής σχέσης κατά τον προγραμματισμό και την κατάρτιση σχεδίων, όπως τα προγράμματα ανταλλαγής τουριστών τρίτης ηλικίας, ο τουρισμός για λόγους υγείας, ο τουρισμός για μόνιμη παραμονή και ο συνεδριακός τουρισμός·

2.  τονίζει πως χρειάζεται να γίνει σεβαστό οτιδήποτε αφορά ουσιαστικά την προστασία της φύσης, την πολιτιστική κληρονομιά και την αειφόρο ανάπτυξη κατά την κατάρτιση και υλοποίηση έργων υποδομής στον τομέα του τουρισμού και των μεταφορών·

3.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πιο δραστικά μέτρα για την κάλυψη των αναγκών κυρίως του ιδιωτικού τομέα των μικρών παράκτιων δήμων και των νησιωτικών περιφερειών, προωθώντας ορθές πρακτικές στον προγραμματισμό, την κατάρτιση και τη διαχείριση ειδικών σχεδίων και πρωτοβουλιών και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στρατηγικές καθώς και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ιδίως τα κονδύλια ενίσχυσης του αειφόρου τουρισμού·

4.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να προωθήσουν τις αλυσίδες βιώσιμης κινητικότητας στις τοπικές δημόσιες μεταφορές καθώς και τους ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμους, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές παράκτιες περιοχές, και να υποστηρίξουν προς τούτο τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών·

5.  καλεί τα κράτη μέλη, τις νησιωτικές περιφέρειες και τις παράκτιες περιοχές να ενθαρρύνουν τη μετάβαση από τις πραγματικές διαθρωτικές επενδύσεις σε δραστηριότητες που προορίζονται για τη δημιουργία του χώρου, που είναι απαραίτητος για την εμπορία σε περιφερειακό επίπεδο και τη διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να ορίσουν εκ νέου το διαθέσιμο χώρο· ο εν λόγω στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί:

      – με την ενσωμάτωση στη συνήθη προσφορά δραστηριοτήτων αναψυχής που έχουν σχέση με τη θάλασσα·

      – με το συνδυασμό των υφιστάμενων μέσων μεταφορών και των διάφορων τουριστικών δραστηριοτήτων·

      – με την προώθηση της άυλης και φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως με την καθιέρωση περιηγήσεων και θεματικών διαδρομών με τις οποίες να μπορεί κανείς να ανακαλύψει την πολιτιστική κληρονομιά της ενδότερης περιοχής (πχ. τη γαστρονομία)·

     – με τη μετατροπή των πόλεων και χωριών στις οποίες είχε κυριαρχήσει κάποτε η βιομηχανία, σε τουριστικούς προορισμούς οι οποίοι θα προβάλλουν τις αρχιτεκτονικές και πολιτιστικές τους ιδιαιτερότητες·

      –  με την επένδυση στην προβολή, στο προφίλ και στα αποτελέσματα των σχεδίων·

      – με την υιοθέτηση μιας πλανητικής προσέγγισης για την τουριστική αγορά με σκοπό την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τους προορισμούς χαμηλού κόστους εκτός Ευρώπης, προωθώντας, μεταξύ άλλων, προγράμματα κατάλληλα για νέους καταναλωτές της Ένωσης, όπως ο οικογενειακός τουρισμός και ο τουρισμός για ηλικιωμένα άτομα·

      – με το συνδυασμό της ανάπτυξης των τουριστικών υποδομών με μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας στη θάλασσα, και συγκεκριμένα με πνεύμα οικονομίας και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και καλό αειφόρο προγραμματισμό·

      – με την εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς (παροχή υπηρεσιών, οικονομία και διοίκηση) προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πυρήνας ειδικευμένων εργαζομένων·

      – με την προώθηση του κοινωνικού τουρισμού μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης εκτός περιόδου τουριστικής αιχμής, δεδομένου ότι ο κοινωνικός ή προσιτός τουρισμός επιτρέπει στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή τα άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν εντός της Ένωσης ως τουρίστες και συνιστά αποτελεσματικό μέσο για την αύξηση της ευημερίας των ευρωπαίων πολιτών και έχει οικονομικό αντίκτυπο, καθώς δημιουργεί και διατηρεί θέσεις εργασίας στον τουριστικό τομέα κατά τη διάρκεια όλου του έτους·

      – με τη μελέτη και την ενθάρρυνση, ανάλογα με την περίπτωση, δράσεων διαφοροποίησης της προσφοράς των τουριστικών υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης ειδικών κατηγοριών: πολιτιστικός, αθλητικός τουρισμός, τουρισμός για λουτρά, κλπ.·

6.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να καταβάλουν προσπάθειες με σκοπό την παροχή περισσότερο βιώσιμων και σταθερών υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μέσα για την αντιστάθμιση της ανεπαρκούς ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού, των κεφαλαίων και των υπηρεσιών ως συνέπεια του εποχικού χαρακτήρα της εργασίας στον τουριστικό κλάδο των παράκτιων περιοχών και στον τομέα των μεταφορών που σχετίζεται με αυτές·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν πολιτικές κατάλληλες από πλευράς πολεοδομίας και χωροταξίας που θα ταιριάζουν στο παράκτιο τοπίο·

8.  ζητεί να δοθούν κίνητρα για βιώσιμη ανάπτυξη έτσι ώστε να διατηρείται η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και ο κοινωνικός ιστός των παράκτιων περιοχών·

9.  υπογραμμίζει τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής επί του παράκτιου τουρισμού· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, αφενός, να ενσωματώσει με λογική τους κοινοτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών CO2 στην πολιτική μεταφορών και τουρισμού και, αφετέρου, να ενθαρρύνει τη λήψη μέτρων για την προστασία του βιώσιμου τουρισμού έναντι των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής·

10. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να προωθήσουν την αναβάθμιση των λιμένων και των αεροδρομίων στις παράκτιες και νησιωτικές περιφέρειες για την αντιμετώπιση των τουριστικών αναγκών, η οποία θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις υπάρχουσες περιβαλλοντικές δυνατότητες και το σεβασμό της αισθητικής και του φυσικού περιβάλλοντος·

11. επαναλαμβάνει το αίτημά του για κίνητρα, έτσι ώστε σε πολλές παράκτιες περιοχές όπου λειτουργούν λιμένες να γίνουν έργα προσαρμογής για την υποδοχή σκαφών αναψυχής και κρουαζιερόπλοιων, καθώς επίσης και έργα που θα βελτιώνουν σημαντικά το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και των έργων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Anne E. Jensen, Antonio López-Istúriz White, Vural Öger, Willem Schuth

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Γιαννάκης Μάτσης, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Eleonora Lo Curto, Ramona Nicole Mănescu, Flaviu Călin Rus, Iuliu Winkler