ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите

12.11.2008 - (6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0123(COD)) - ***II

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Christa Klaß

Процедура : 2006/0132(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0443/2008
Внесени текстове :
A6-0443/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите

(6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0123(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (6124/2008 – C6‑0323/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0373),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0443/2008),

1.  одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Обща позиция на Съвета

Позоваване 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 152, параграф 4 и член 175, параграф 1 от него,

Обосновка

Възстановяване на изменение 1 от първо четене: целта на директивата е намаляване на въздействието на пестициди върху човешкото здраве и околната среда. Човешкото здраве и околната среда следва да бъдат посочени като правно основание на директивата.

Изменение  2

Обща позиция на Съвета

Съображение 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

(1) В съответствие с Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шеста програма за действие на Общността за околната среда, настоящата директива установява обща правна рамка за постигане на устойчиво използване на пестицидите.

(1) В съответствие с член 2 и член 7 от Решение № 1600/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шестата програма за действие на Общността за околната среда, следва да се създаде обща правна рамка, за да се постигне устойчиво използване на пестицидите, при зачитане на принципа на предпазните мерки.

Обосновка

Принципът на предпазните мерки следва да бъде същественият принцип за всички аспекти на политиката, свързана с пестицидите. Възстановяване на изменение 2 от първо четене.

Изменение  3

Обща позиция на Съвета

Съображение 4

Обща позиция на Съвета

Изменение

(4) С оглед да се улесни въвеждането на настоящата директива, държавите-членки следва да използват национални планове за действие, с цел да се определят целите, мерките и графиците за намаляване на рисковете и въздействието от използването на пестициди върху човешкото здраве и околната среда и да насърчат разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или техники, за да се намали зависимостта от използването на пестициди. Националните планове за действие могат да се съгласуват с плановете за изпълнение по други относими законодателни актове на Общността и биха могли да се използват за групиране на цели, които да се постигат по линия на други законодателни актове на Общността, свързани с пестицидите.

(4) С оглед да се улесни въвеждането на настоящата директива, държавите-членки следва да използват национални планове за действие, в които да се определят количествени цели, целите, мерките, показателите и графиците за намаляване използването на пестициди и рисковете за човешкото здраве и околната среда и да насърчат разработването и въвеждането на интегрирана борба с вредителите и на алтернативни нехимически подходи или техники, за да се намали зависимостта от използването на пестициди. Националните планове за действие следва да се съгласуват с плановете за изпълнение по други относими законодателни актове на Общността и биха могли да се използват за групиране на цели, които да се постигат по линия на други законодателни актове на Общността, свързани с пестицидите.

Обосновка

Намаляването на количественото използване следва да бъде цел на рамковата директива, до която се стига чрез поставяне на сериозни цели и прилагане на националния план за действие.

Изменение  4

Обща позиция на Съвета

Съображение 12

Обща позиция на Съвета

Изменение

(12) Въздушното пръскане на пестициди има потенциал да предизвиква значително неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, по-специално при разнасяне. Затова въздушното пръскане следва по принцип да бъде забранено, като се допуска дерогация в случаите, когато то има очевидни предимства, в смисъл на по-слабо въздействие върху човешкото здраве и околната среда, в сравнение с други методи на пръскане, или когато няма реални алтернативи.

(12) Въздушното пръскане на пестициди има потенциал да предизвиква значително неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, по-специално при разнасяне. Затова въздушното пръскане следва по принцип да бъде забранено, като се допуска дерогация в случаите, когато то има очевидни предимства, в смисъл на по-слабо въздействие върху човешкото здраве и околната среда, в сравнение с други методи на пръскане, или когато няма реални алтернативи, при положение, че се използва най-добрата налична технология за намаляване на разнасянето на спрея (напр. дюзи за ниско разпръскване) и не се засяга здравето на живущите или страничните лица.

Обосновка

Въздушното пръскане не предлага повече предимства за околната среда от други методи на пръскане. Следва да не се допускат дерогации в райони, където живущите и странични лица могат да бъдат засегнати, например гъсто населени селски райони или близки райони, които се използват от обществеността и уязвими групи. Възстановяване на изменение 10 от първо четене.

Изменение  5

Обща позиция на Съвета

Съображение 14

Обща позиция на Съвета

Изменение

(14) Използването на пестициди може да бъде особено опасно при особено чувствителни площи, като териториите в Натура 2000, защитени в съответствие с Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО. На други места, като обществените паркове, спортните или детските площадки, рисковете от излагане на обществеността на пестициди са високи. Следователно използването на пестициди на такива площи следва да бъде забранено, ограничено или произтичащите от такова използване рискове да бъдат сведени до минимум.

(14) Използването на пестициди може да бъде особено опасно при особено чувствителни площи, като териториите в Натура 2000, защитени в съответствие с Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО. На други места, като обществените паркове, спортните площадки и площадките за отдих, училищни и детски площадки и в близост до обществени здравни заведения (клиники, болници, рехабилитационни центрове, курорти и хосписи), рисковете от излагане на обществеността на пестициди са високи. Следователно използването на пестициди на такива площи следва да бъде забранено.

Обосновка

Комисията потвърди, че рисковете от излагане на пестициди в райони, използвани от обществеността, са високи. Следователно, предвид острите и хронични неблагоприятни последици за здравето, които излагането на пестициди може да причини, използването на пестициди следва да бъде забранено във всички райони и около тях, където обществеността може да бъде изложена, с цел по-специално, макар и не единствено, да се защитят уязвими групи. Възстановяване на изменение 151 от първо четене и изменение към новия текст на Съвета.

Изменение  6

Обща позиция на Съвета

Съображение 17

Обща позиция на Съвета

Изменение

(17) Тъй като прилагането на принципите за интегрирано управление на вредителите е задължително съгласно Регламент (ЕО) № .../... и настоящата директива, а принципът на субсидиарност се прилага по отношение на начина на прилагане на принципите за интегрирано управление на вредителите, държавите-членки следва да посочват в националните си планове за действие начините за гарантиране на прилагането на принципите за интегрирано управление на вредителите.

(17) Тъй като прилагането на принципите за интегрирано управление на вредителите е задължително съгласно Регламент (ЕО) № .../... и настоящата директива, а принципът на субсидиарност се прилага по отношение на начина на прилагане на принципите за интегрирано управление на вредителите, държавите-членки следва да посочват в националните си планове за действие начините за гарантиране на прилагането на принципите за интегрирано управление на вредителите, като дават предимство на нехимически методи за растителна защита, борба с вредителите и управление на растителните култури.

Обосновка

Интегрираното управление на вредителите следва да бъде система, която дава приоритет на нехимическите методи за растителна защита, борба с вредителите и управление на растителните култури. Изменение към ново съображение, внесено от Съвета.

Изменение  7

Обща позиция на Съвета

Член 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

Настоящата директива определя рамка за постигане на устойчиво използване на пестицидите чрез намаляване на рисковете и въздействието от използването на пестициди върху човешкото здраве и околната среда и за насърчаване на използването на интегрирано управление на вредителите и алтернативни подходи или техники.

Настоящата директива определя рамка за постигане на по-устойчиво използване на пестицидите чрез намаляване на рисковете и въздействието от използването на пестициди върху човешкото здраве и околната среда и за насърчаване на популяризирането и приемането на нехимически заместители на пестициди.

Обосновка

Единственият начин за намаляване на рисковете от пестициди е също така намаляване на използването им. Думата "използване" трябва да върви заедно с думите "рискове и въздействие" навсякъде в текста. Единственото реално решение за премахване на неблагоприятното въздействие на пестицидите върху общественото здраве, животните, дивата природа и околната среда е да се възприеме предпазен подход чрез широко приемане на истински устойчиви нехимически методи.

Изменение  8

Обща позиция на Съвета

Член 2 – параграф 2 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

2a. Държавите-членки могат да предоставят субсидии или да предприемат фискални мерки за насърчаване на използването на пестициди с по-слабо вредно въздействие. Това би могло да включва въвеждането на пестициден налог върху всички продукти, с изключение на нехимическите продукти или нискорискови продукти за растителна защита, съгласно определението в член [50, параграф 1] от Регламент (ЕО) № ... [относно пускането на пазара на продукти за растителна защита].

Обосновка

Ако държавите-членки желаят, трябва да имат свобода да насърчават по-устойчиво използване на песнтициди чрез фискални иснструменти. Възстановяване на изменение 21 от първо четене.

Изменение  9

Обща позиция на Съвета

Член 2 – параграф 2 б (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

2б. Разпоредбите на настоящата директива не възпрепятстват държавите-членки да прилагат принципа на предпазните мерки при ограничаването или забраняването на използването на пестициди.

Обосновка

Принципът на предпазните мерки следва да бъде същественият принцип за всички аспекти на политиката, свързана с пестицидите. Възстановяване на изменение 22 от първо четене.

Изменение  10

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 1 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

1а) „използване“ означава всички извършени операции по отношение на пестицид, каквито са складиране, боравене, разреждане, смесване и прилагане;

Обосновка

Възстановяване на първоначалния текст на Комисията.

Изменение  11

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3) „консултант“ означава лице, което предоставя съвети относно управлението на вредителите и безопасното използване на пестициди в контекста на професионалните си задължения или като търговска услуга, включително частни самостоятелни и публични консултантски услуги, търговски агенти, производители на храни и търговци на дребно, когато е приложимо за тях.

3) „консултант“ означава лице, което е придобило съответните знания до степен, определена от държавите-членки и предоставя съвети относно управлението на вредителите и безопасното използване на пестициди в контекста на професионалните си задължения или като търговска услуга, включително частни самостоятелни и публични консултантски услуги, търговски агенти, производители на храни и търговци на дребно, когато е приложимо за тях;

Изменение  12

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 6

Обща позиция на Съвета

Изменение

6) „интегрирано управление на вредителите“ означава внимателно обмисляне на всички налични методи за растителна защита и последващо интегриране на подходящи мерки за ограничаване на развитието на популациите от вредни организми, за поддържане на икономически и екологично обосновани равнища на използване на продукти за растителна защита и на други форми на намеса и за намаляване или свеждане до минимум на рисковете за човешкото здраве и околната среда. Интегрираното управление на вредителите поставя акцент върху производството на здрави култури с възможно най-малки нарушения на агро-екологичните системи и насърчава естествените механизми за контрол на вредителите;

6) „интегрирано управление на вредителите“ означава внимателно обмисляне на всички налични методи за растителна защита и последващо интегриране на подходящи мерки за ограничаване на развитието на популациите от вредни организми, за поддържане на икономически и екологично обосновани равнища на използване на продукти за растителна защита и на други форми на намеса и за намаляване или свеждане до минимум на рисковете за човешкото здраве и околната среда. Интегрираното управление на вредителите поставя акцент върху производството на здрави култури с възможно най-малки нарушения на агро-екологичните системи и насърчава естествените механизми за контрол на вредителите, като се дава предимство на превантивните мерки на отглеждането на растителни култури и използването на адаптирани сортове и нехимически методи за растителна защита, борба с вредителите и управление на културите;

Обосновка

Интегрираното управление на вредителите следва да бъде система, която дава приоритет на нехимическите методи за растителна защита, борба с вредителите и управление на растителните култури. Изменение на новия текст на Комисията с оглед гарантиране, че това определение е в съответствие с изменение 50 от първо четене на регламента за пестицидите, който определя интегрираната борба с вредителите.

Изменение  13

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 7 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

7a) „нехимически методи за растителна защита, борба с вредителите и управление на културите“ означава използването на техники за борба с вредителите и управление, които не разчитат на химически свойства. Нехимическите методи за растителна защита, борба с вредителите и отглеждане на растителните култури включват сеитбооборот, ръчен и механичен контрол и защита чрез естествените врагове на вредителите;

(Възстановява изменение 27 от първо четене)

Изменение  14

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 9 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

9a) „намаляване на използването“ означава намаляването на приложенията на пестициди и не зависи непременно от количеството;

Обосновка

Това изменение привежда директивата в съответствие с целта за намаляване на използването и пояснява, че намаляването на използването не е свързано с намаляване на количеството пестициди, а по-скоро с намаляване на броя или степента на приложения към необходимите равнища на растителна защита. Възстановяване на изменение 30 от първо четене.

Изменение  15

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 9 б (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

9б) „индекс на обработване“ се основава на определената стандартна доза активно вещество на хектар, необходима за една обработка срещу въпросния вредител. Поради това той не зависи непременно от количеството и може да се използва за оценка на намаляването на използването.

Обосновка

Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment index" of e.g. 2.0 would mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the recommended dose. The Treatment index is a relevant use indicator measuring pesticide dependency reduction in terms of spraying intensity rather than being a risk indicator and the quantitative use reduction target is to be considered a tool to stimulate the swift implementation by stakeholders of various measures in an integrated reduction. Reinstating first reading Amendment 30, deleting the word 'frequency' as Article 4 only refers to treatment and not frequency.

Изменение  16

Обща позиция на Съвета

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки приемат национални планове за действие с оглед определяне на цели, мерки и срокове за намаляване на рисковете и въздействието на използването на пестициди върху човешкото здраве и околната среда и за насърчаване на разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи, за да се намали зависимостта от използването на пестициди.

1. Държавите-членки приемат и прилагат своевременно национални планове за действие с оглед определяне на цели, мерки и срокове за намаляване на рисковете и въздействието на използването на пестициди върху човешкото здраве и околната среда и за насърчаване на разработването и въвеждането на интегрирано управление на вредителите и на алтернативни подходи или методи, за да се намали зависимостта от използването на пестициди. Националните планове за действие включват най-малко:

 

а) за вещества, различни от биологичните пестициди и по-ниско рисковите вещества, както са определени в Регламент (ЕО) № ... - цели, свързани с намаляване на използването, изразено чрез индекс за честота на обработването. Индексът за честота на обработване се приспособява към специфичните условия във всяка държава-членка. Индексът за честота на обработване се съобщава незабавно на Комисията за получаване на нейното одобрение.

 

За активни вещества, пораждащи сериозно безпокойство (съгласно определението в член 5 от Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) за създаване на Европейска агенция по химикалите1), целта за намаляване е най-малко 50 % по отношение на индекса на честота на обработване, изчислен за 2005 г., до края на 2013 г., освен ако държавата-членка не докаже, че вече е постигнала сравнима или по-висока цел през друга референтна година от периода 1995-2004 г.;

 

(б) за пестициди, класифицирани като токсични или силно токсични съгласно Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати2 - цел за намаляване на използването на пестициди под формата на обем на продажбите. Тази цел е намаляване с най-малко 50 % до края на 2013 г., изчислено по отношение на 2005 г., освен ако държавата-членка не докаже, че вече е постигнала сравнима или по-висока цел, свързана с намаляване на използването на пестициди през друга референтна година от периода 1995-2004 г.

 

1 ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1; поправена версия, ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3.

 

2 OВ L 200, 30.7.1999 г., стp. 1.

Обосновка

Повторно внасяне на изменение 146 (прието с широко мнозинство на първо четене в пленарно заседание).

Изменение  17

Обща позиция на Съвета

Член 4 – параграф 1 – алинея 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

При съставянето и преразглеждането на националните си планове за действие държавите-членки вземат предвид социалното, икономическото и екологичното въздействие и въздействието върху човешкото здраве на предвидените мерки. Държавите-членки описват в националните си планове за действие как те ще изпълняват мерките по членове 5—14, за да постигнат целите, посочени в първата алинея на настоящия параграф.

При съставянето и преразглеждането на националните си планове за действие държавите-членки вземат предвид общественото здраве, социалното, икономическото и екологичното въздействие и въздействието върху човешкото здраве на предвидените мерки, специфичните национални, регионални и местни условия, както и всички съответни заинтересовани групи. Държавите-членки описват в националните си планове за действие как те ще изпълняват мерките по членове 5—14, за да постигнат целите, посочени в първата алинея на настоящия параграф. В документа в Приложение IIб, съдържащ насоки, са включени минимални изисквания за националните планове за действие.

 

Националните планове за действие вземат предвид планове по други разпоредби на Общността относно използването на пестициди, като например планове за мерки съгласно Директива 2000/60/ЕО.

 

Държавите-членки повишават своите усилия за наблюдение и предотвратяване на незаконното използване на пестициди в сътрудничество със съответните заинтересовани страни.

 

Държавите-членки докладват редовно относно съществуващите контролни механизми по отношение на незаконното използване.

Изменение  18

Обща позиция на Съвета

Член 4 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

 

 

 

2. До ... [2]* държавите-членки представят на Комисията и на останалите държави-членки националните си планове за действие.

2. До ... [3] държавите-членки представят на Комисията и на останалите държави-членки националните си планове за действие.

Националните планове за действие се преразглеждат най-малко на всеки пет години, като всички съществени промени по тях се докладват своевременно на Комисията.

Националните планове за действие се преразглеждат най-малко на всеки три години, като всички съществени промени по тях се докладват своевременно на Комисията.

(Възстановява изменения 38 и 42 от първо четене)

Изменение  19

Обща позиция на Съвета

Член 4 – параграф 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Когато това е уместно, Комисията публикува в интернет получената в съответствие с параграф 2 информация.

3. Комисията публикува в интернет получената в съответствие с параграф 2 информация за обществеността.

Обосновка

Обществеността следва да бъде изцяло включена в изготвянето, развитието, прилагането, действието, наблюдението и изменянето на националните планове за действие, за да бъдат в съответствие с Директива 2003/35/ЕО за осигуряване участието на обществеността. Информация относно националните планове за действие следва да бъде на разположение в интернет, на уебсайта на Европейската комисия. Възстановяване на изменение 44 от първо четене.

Изменение  20

Обща позиция на Съвета

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки гарантират на всички професионални ползватели, дистрибутори и консултанти достъп до подходящо обучение. То се състои от начално и допълнително обучение за съответно придобиване и актуализиране на знанията.

1. Държавите-членки гарантират на всички професионални ползватели, дистрибутори и консултанти достъп до подходящо обучение, провеждано от организации, определени от компетентните органи. То се състои от начално и допълнително обучение за съответно придобиване и актуализиране на знанията. За тази цел се определят минимални изисквания, които са задължителни в рамките на цялата Общност.

Изменение  21

Обща позиция на Съвета

Член 5 – параграф 1 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, че професионалните ползватели, дистрибуторите и консултантите са осведомени за съществуването и рисковете от незаконни (фалшифицирани) продукти за растителна защита и са надеждно обучени, за да разпознават такива продукти.

Обосновка

Фалшифицирането и незаконният трафик на продукти за растителна защита в Европа представляват сериозен проблем. Важно е професионалните ползватели и дистрибуторите да бъдат осведомени, за да се справят с проблема, свързан с незаконен трафик на продукти за растителна защита. Възстановяване на изменение 50 от първо четене.

Изменение  22

Обща позиция на Съвета

Член 6 – паргарф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че поне тези дистрибутори, които продават пестициди на професионални ползватели, имат сред своя персонал достатъчно служители, притежаващи посочения в член 5, параграф 2 сертификат. Такива лица са на разположение по време на продажбата, за да предоставят адекватна информация на клиентите относно използването на пестициди , както и инструкции за безопасност по отношение на човешкото здраве и околната среда с оглед на въпросния продукт.

1. Държавите-членки гарантират, че дистрибуторите имат сред своя персонал достатъчно служители, притежаващи посочения в член 5, параграф 2 сертификат. Такива лица са на разположение по време на продажбата, за да предоставят адекватна информация на клиентите относно използването на пестициди, както и рисковете за здравето и околната среда и възможните неблагоприятни въздействия, свързани с тях.

Обосновка

Възстановяване на част от изменение 54 от първо четене:.

Изменение  23

Обща позиция на Съвета

Член 6 – параграф 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Държавите-членки изискват от дистрибуторите, продаващи пестициди на непрофесионални ползватели, да осигурят обща информация относно рисковете, свързани с използването на пестициди, по-специално относно опасностите, излагането на опасност, правилното съхранение, боравенето, прилагането и безопасното обезвреждане в съответствие с общностното законодателство за отпадъците, както и относно нискорискови алтернативи. Държавите-членки могат да изискат предоставянето на тази информация от производителите на пестициди.

3. Държавите-членки изискват от дистрибуторите, продаващи пестициди на непрофесионални ползватели, да осигурят обща информация относно рисковете и възможните неблагоприятни последици за здравето и околната среда, свързани с използването на пестициди, по-специално относно опасностите, излагането на опасност, правилното съхранение, боравенето, прилагането и безопасното обезвреждане в съответствие с общностното законодателство за отпадъците, както и относно нискорискови алтернативи. Държавите-членки могат да изискат предоставянето на тази информация от производителите на пестициди.

Обосновка

Възстановяване на част от изменение 56 от първо четене:.

Изменение  24

Обща позиция на Съвета

Член 6 – параграф 3 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

3a. Държавите-членки гарантират прилагането в пълна степен на съществуващите мерки за инспекции и изпълнение с цел да се гарантира, че не се предлагат за продажба незаконни (фалшифицирани) пестициди.

Изменение  25

Обща позиция на Съвета

Член 7

Обща позиция на Съвета

Изменение

Държавите-членки предприемат мерки за информиране на широката общественост, както и за насърчаване и улесняване на осведомеността на обществеността и предоставянето на точна и балансирана информация относно пестицидите, по-специално що се отнася до рисковете за човешкото здраве, нецелевите организми и околната среда, както и относно използването на нехимични алтернативи.

1. Държавите-членки предприемат мерки за информиране на широката общественост, както и за насърчаване и улесняване на информационни и осведомителни програми и предоставянето на обществеността на точна информация относно пестицидите, по-специално що се отнася до рисковете, влючително опасностите, и възможните остри и хронични последици за човешкото здраве, нецелевите организми и околната среда вследствие на използването им, както и относно използването на нехимични алтернативи.

 

2. Държавите-членки създават задължителни системи за събиране на информация относно случаите на остро и хронично натравяне с пестициди, по-специално сред опeраторите, работниците, живущите и всички други групи, които могат редовно да бъдат изложени на пестициди.

 

3. Държавите-членки провеждат изследователски програми в конкретни ситуации, в които е била установена връзка между използването на пестициди и въздействия върху човешкото здраве и околната среда, включително проучвания относно групите, изложени на висок риск, биологичното разнообразие и ефектите от комбинирането.

 

4. За да се повиши сравнимостта на информацията, Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, изготвя до ...* стратегически документ с насоки относно наблюдението и проучванията на въздействието от използването на пестициди за човешкото здраве и околната среда.

 

*Три години след влизането в сила на настоящата директива.

Обосновка

In a legal framework such as this, a balancing of interests is not permitted and therefore it is not a case of promoting information from all sides, but making sure the information that is produced regarding the risks and health and environmental impacts of pesticides is accurate so that the public has the necessary information to be able to make informed and knowledgeable decisions to protect their health and that of their families from harm. Awareness programs should not forget chronic health effects of pesticides. Monitoring and research are necessary in Member States to collect information and quantify health and environmental impacts of pesticides. A reporting system is already in place in the EU for pesticide residues in food but no system exists to monitor poisoning incidents and environmental effects of pesticides. Reinstating part of first reading Amendment 59.

Изменение  26

Обща позиция на Съвета

Член 8 – параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че използваното за професионални цели оборудване за прилагане на пестициди подлежи на редовни проверки. До 2020 г. периодът между проверките не надвишава пет години, като след тази дата той не надвишава три години.

1. Държавите-членки гарантират, че използваното за професионални цели оборудване и принадлежности за прилагане на пестициди подлежи на задължителни редовни проверки. До 2015 г. периодът между проверките не надвишава пет години, като след тази дата той не надвишава три години.

Обосновка

Разпръскването на пестициди е опасна дейност и следователно цялото оборудване за прилагане на пестициди и принадлежностите към него за професионална употреба следва да се проверяват редовно, тъй като оборудването може да се повреди по всяко време (дори и малко след като е преминало през проверка и много време преди следващата). Задължителното проверяване, както и възможността за случайно проверяване следва да се изисква след първоначалната инспекция. Възстановяване на част от изменение 60 от първо четене и изменение към новия текст на Съвета.

Изменение  27

Обща позиция на Съвета

Член 8 – параграф 3 – точка б

Обща позиция на Съвета

Изменение

(б) да освободят от проверки оборудването за ръчно прилагане на пестициди или гръбните пръскачки.

заличава се

Изменение  28

Обща позиция на Съвета

Член 9 – параграф 2 – буква г a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

(га) обработваната площ не трябва да бъде в непосредствена близост до обществени места или жилищни райони и не трябва да има последици за здравето на живущите или страничните лица;

Обосновка

Не трябва да има неблагоприятни последици за здравето на живущите и странични лица. Възстановяване на част от изменение 64 от първо четене:.

Изменение  29

Обща позиция на Съвета

Член 9 – параграф 2 – буква г б (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

(гб) въздушното средство трябва да бъде оборудвано с най-добрата налична технология за намаляване на разнасянето на спрея (например дюзи за ниско разпръскване); при използване на вертолети е необходимо пръскащите им устройства да са оборудвани с впръскващи дюзи с цел намаляване на разнасянето;

Обосновка

Не трябва да има неблагоприятни последици за здравето на живущите и странични лица. Възстановяване на част от изменение 64 от първо четене:.

Изменение  30

Обща позиция на Съвета

Член 9 – параграф 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Държавите-членки посочват органите, компетентни за определяне на конкретните условия, при които може да се извършва въздушното пръскане, и оповестяват информация за културите, площите и обстоятелствата и специалните изисквания за прилагане, включително метеорологичните условия, по отношение на които може да се разреши въздушно пръскане.

3. Държавите-членки посочват органите, компетентни за определяне на конкретните условия, при които може да се извършва въздушното пръскане. Тези компетентни органи са отговорни за разрешаването на въздушно пръскане вследствие на заявление съгласно член 4 и за оповестяването на информация за културите, площите и обстоятелствата и специалните изисквания за прилагане, включително метеорологичните условия, по отношение на които може да се разреши въздушно пръскане.

Компетентните органи посочват мерките, необходими за предупреждаване на жители и минувачи и за опазване на околната среда в близост до обработваната площ.

В разрешението компетентните органи посочват мерките, необходими за навременно предупреждаване на жители и минувачи и за опазване на околната среда в близост до обработваната площ.

Изменение  31

Обща позиция на Съвета

Член 9 – параграф 4

Обща позиция на Съвета

Изменение

4. Професионален ползвател, който желае да прилага пестициди чрез въздушно пръскане, своевременно подава заявление до компетентния орган за прилагане на пестициди чрез въздушно пръскане заедно с доказателство, че са изпълнени условията, посочени в параграфи 2 и 3. Държавите-членки могат да предвидят да се смятат за одобрени заявленията, за които не е получен отговор за взетото решение в срока, посочен от компетентните органи.

4. Професионален ползвател, който желае да прилага пестициди чрез въздушно пръскане, своевременно подава заявление до компетентния орган за прилагане на пестициди чрез въздушно пръскане заедно с доказателство, че са изпълнени условията, посочени в параграфи 2 и 3. Уведомлението съдържа информация за времето на пръскането, както и за количествата и за вида на прилаганите пестициди.

Обосновка

Заявления, за които не е получен отговор относно взетото решение в рамките на периода от време, предвиден от компетентните органи, не се считат за одобрени, тъй като това ще създаде "вратички", във връзка с целите на настоящия член. Възстановяване на изменение 65 от първо четене и заличаване на част от новия текст на Съвета.

Изменение  32

Обща позиция на Съвета

Член 9 – параграф 6

Обща позиция на Съвета

Изменение

6. Компетентните органи съхраняват документация за подадените по параграф 4 заявления.

6. Компетентните органи съхраняват документация за подадените по параграф 4 заявления и я предоставят на разположение на обществеността.

Обосновка

Възстановяване на изменение 66 от първо четене.

Изменение  33

Обща позиция на Съвета

Член 9 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Член 9a

Информация за обществеността

 

Държавите-членки могат да включат в своите национални планове за действие разпоредби относно информирането на съседи, които биха могли да бъдат изложени на разнасянето на спрея.

Обосновка

In the UK there is a legal obligation for farmers/pesticide users to provide at least 48 hours notice to beekeepers in order to protect bees. Yet humans do not have any comparable notification requirements. Considering 48 hours is workable for protecting other species then it should be the same for protecting humans, especially the most vulnerable groups. Therefore it should be obligatory to notify residents prior to any aerial or ground spraying application to enable them to take the necessary precautions to try and reduce exposure as much as possible. This notification should include information on the chemicals to be used to inform residents of what pesticides are being used in their locality.

Изменение  34

Обща позиция на Съвета

Член 10

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки осигуряват приемането на подходящи мерки за защита на водната среда и на питейната вода от въздействието на пестицидите. Тези мерки поддържат и са съвместими със съответните разпоредби на Директива 2000/60/ЕО и на Регламент (ЕО) № …

1. Държавите-членки предприемат необходимите действия за защитата на водни маси, по-специално като осигурят създаването на буферни зони, където не трябва да се прилагат или съхраняват пестициди, на територии по протежение на течащи води и по-специално в съседство със санитарно-охранителни зони, учредени за извличане на питейна вода в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО.

 

Големината на буферните зони се определя в зависимост от рисковете от замърсяване и селскостопанските и климатични характеристики на засегнатата площ.

В допълнение, държавите-членки гарантират, че в санитарно-охранителни зони, учредени за извличане на питейна вода в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО се вземат допълнителни мерки за предотвратяване на замърсяването на водата с пестициди, включително, при необходимост, по-строги ограничения за употребата на някои високорискови продукти, засилено използване на буферни зони, специално обучение и осведоменост на консултанти и оператори за дейности по пръскане и строго прилагане на най-добри практики при пълнене, смесване и изхвърляне на пестициди.

 

Държавите-членки могат да установяват зони, свободни от пестициди, ако преценят, че това е необходимо за опазване на източниците на питейна вода. Такива зони, свободни от пестициди, могат да покриват цялата територия на държавата-членка.

2. Мерките, предвидени в параграф 1, включват:

2. В допълнение към действията, предвидени в параграф 1, държавите-членки вземат следните мерки:

(a) даване на предимство на пестициди, които не са класифицирани като опасни за водната среда съгласно Директива 1999/45/EО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати, нито съдържат приоритетни опасни вещества, съгласно установеното в член 16, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО;

(a) даване на предимство на пестициди, които не са класифицирани като опасни за водната среда съгласно Директива 1999/45/EО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати, нито съдържат приоритетни опасни вещества, съгласно установеното в член 16, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО;

(б) даване на предимство на най-ефикасните техники за прилагане, като използването на оборудване за прилагане на пестициди за ограничено разпръскване, по-специално за вертикалните култури като хмелни насаждения и такива, които се намират в овощни градини и лозя;

(б) даване на предимство на най-ефикасните техники за прилагане, като използването на оборудване за прилагане на пестициди за ограничено разпръскване, по-специално за вертикалните култури като хмелни насаждения и такива, които се намират в овощни градини и лозя;

(в) използване на мерки за намаляване на рисковете от замърсяване извън района на прилагане поради разнасяне на пестицида при пръскане, оттичане или изтичане. При необходимост те включват установяване на буферни зони с подходящ размер за защита на водните нецелеви организми, както и на предпазни зони за повърхностни и подземни водни обекти, които се използват като вододайни зони за питейна вода, където не трябва да се използват или съхраняват пестициди;

(в) използване на мерки за намаляване на рисковете от замърсяване извън района на прилагане поради разнасяне на пестицида при пръскане, оттичане или изтичане.

(г) Намаляване, доколкото е възможно, или прекратяване, ако е подходящо, на прилагането на пестициди върху или по протежението на пътища, железопътни линии, силно пропускливи повърхности или друга инфраструктура, разположена в близост до повърхностни или подземни води, или върху непропускливи повърхности, при които съществува голям риск от изтичане в повърхностните води или в канализационните мрежи.

(г) Намаляване, доколкото е възможно, или прекратяване на прилагането на пестициди върху или по протежението на пътища, железопътни линии, силно пропускливи повърхности или друга инфраструктура, разположена в близост до повърхностни или подземни води, или върху непропускливи повърхности, при които съществува голям риск от изтичане в повърхностните води или в канализационните мрежи.

Изменение  35

Обща позиция на Съвета

Член 10 – параграф 2 – буква г

Обща позиция на Съвета

Изменение

(г) Намаляване, доколкото е възможно, или прекратяване, ако е подходящо, на прилагането на пестициди върху или по протежението на пътища, железопътни линии, силно пропускливи повърхности или друга инфраструктура, разположена в близост до повърхностни или подземни води, или върху непропускливи повърхности, при които съществува голям риск от изтичане в повърхностните води или в канализационните мрежи.

(г) Гарантиране, доколкото е възможно, че прилагането на пестициди е намалено или прекратено върху или по протежението на пътища, железопътни линии, силно пропускливи повърхности или друга инфраструктура, разположена в близост до повърхностни или подземни води, или върху непропускливи повърхности, при които съществува голям риск от изтичане в повърхностните води или в канализационните мрежи. Във всички посочени зони следва да се насърчава използването на нехимически заместители.

Обосновка

С оглед премахване на замърсяването в тези зони следва да се използват нехимически заместители. Възстановяване на част от изменение 74 от първо четене и първоначалния текст на Комисията.

Изменение  36

Обща позиция на Съвета

Член 11 – заглавие, встъпителна част и точка 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

Намаляване на използването или на рисковете от пестициди за определени площи

Намаляване на използването на пестициди и рисковете в чувствителни площи

Държавите-членки осигуряват, при надлежно отчитане на необходимата хигиена и изискванията за обществена безопасност и биологичното разнообразие, или на резултатите от съответните оценки на риска, забрана и ограничаване на използването на пестициди или свеждане до минимум на произтичащите от това използване рискове, по отношение на:

Държавите-членки осигуряват, с грижа за необходимата хигиена и изискванията за обществена безопасност и биологичното разнообразие, забрана или ограничаване на използването на пестициди или свеждане до възможното минимално равнище, по отношение на

1) площи, използвани от обществеността или от уязвими групи от населението, като паркове, обществени градини, спортни, училищни и детски площадки;

1) всички площи, използвани от обществеността или от уязвими групи от населението, включително, но не само паркове, обществени градини, спортни площадки и площадки за отдих, училищни и детски площадки и в близост до обществени здравни заведения (клиники, болници, рехабилитационни центрове, курорти, хосписи), както и в значими зони, в които пръскането е забранено, в т.ч. пространства около тези райони;

Обосновка

Комисията потвърди, че рисковете от излагане на пестициди в райони, използвани от обществеността, са високи. Следователно, използването на пестициди следва да бъде забранено в и около зоните, където обществеността може да бъде изложена, по-специално ако хората живеят в близост до обработени площи. Пестицидите могат да се разпространяват на големи разстояния и някои в американски щати съществуват зони, където пръскането е забранено на повече от 2,5 мили разстояние около училищата. Следователно трябва да бъдат въведени съществени законодателни мерки за предпазване на обществеността от излагане и предпазване на уязвимите групи. Възстановяване на изменение 153 от първо четене.

Изменение  37

Обща позиция на Съвета

Член 13 – параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки вземат необходимите мерки за насърчаване на ниско равнище на използване на пестициди при управление на вредителите, като дават предимство, винаги когато това е възможно, на използването на нехимични методи и други практики и продукти измежду наличните за даден причинен от вредители проблем, които представляват най-малък риск за човешкото здраве и околната среда. управлението на вредителите с ниско равнище на използване на пестициди включва интегрираното управление на вредителите, както и биологично земеделие, съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

1. Държавите-членки вземат всички необходими мерки за насърчаване на ниско равнище на използване на пестициди при управление на вредителите, като дават предимство на използването на нехимични методи за растителна защита и борба с вредителите и управление на растителните култури, както и за гарантиране, че професионалните ползватели на пестициди ще преминат възможно най-бързо към практики и продукти измежду наличните за даден причинен от вредители проблем, които представляват най-малък риск за човешкото здраве и околната среда Управлението на вредителите с ниско равнище на използване на пестициди включва интегрираното управление на вредителите, както и биологично земеделие, съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

Изменение  38

Обща позиция на Съвета

Член 14 – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Установяват се хармонизирани показатели за риска, съгласно посоченото в приложение ІV. Въпреки това държавите-членки могат да продължат да използват съществуващите национални показатели или да приемат други подходящи показатели в допълнение към вече хармонизираните.

1. Установяват се хармонизирани показатели за риска, съгласно посоченото в приложение ІV. До приемането на тези показатели, държавите-членки могат да продължат да използват съществуващи национални показатели или да приемат други подходящи показатели.

Обосновка

Възстановяване на първоначалния текст на Комисията и изменение към новия текст на Съвета.

Изменение  39

Обща позиция на Съвета

Член 14 – параграф 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Държавите-членки съобщават на Комисията и на останалите държави-членки резултатите от извършените в съответствие с параграф 2 оценки.

3. Държавите-членки съобщават на Комисията и на останалите държави-членки резултатите от извършените в съответствие с параграф 2 оценки и предоставят тази информация на обществеността.

Обосновка

Възстановяване на част от изменение 95 от първо четене:.

Изменение  40

Обща позиция на Съвета

Член 14 – параграф 4 – алинея 2 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

Резултатите се правят обществено достояние посредством интернет портала, посочен в член 4, параграф 2, алинея 2.

Обосновка

Възстановяване на изменение 97 от първо четене.

Изменение  41

Обща позиция на Съвета

Член 14 – параграф 4 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

4a. Събирането на данни не може да обременява селските стопани и винопроизводителите в Общността с допълнителни задължения по документацията или с прекомерни изисквания за предоставяне на информация.

(Възстановява изменение 99 от първо четене)

Изменение  42

Обща позиция на Съвета

Член 16 a нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

Член 16a

 

Обмен на информация и най-добри практики

 

Комисията създава платформа за обмен на информация и най-добри практики в областта на устойчивото използване на пестициди и интегрираната борба с вредителите.

(Възстановява изменение 102 от първо четене)

Изменение  43

Обща позиция на Съвета

Приложение I – параграф 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Основните знания за стратегиите и техниките за интегрирано управление на вредителите, стратегиите и техники за интегрирано управление на растителните култури, принципите на биологичното земеделие, информация относно общите принципи и специфичните за определени култури или сектори насоки за интегрирано управление на вредителите;

3. Основните знания за стратегиите и техниките за интегрирано управление на вредителите, стратегиите и техники за интегрирано управление на растителните култури, принципите на биологичното земеделие, методи за биологична борба с вредителите, информация относно общите принципи и специфичните за определени култури или сектори насоки за интегрирано управление на вредителите.

(Възстановява частично изменение 111 от първо четене)

Изменение  44

Обща позиция на Съвета

Приложение I – параграф 5 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

5a. подходи, основани на риска, които вземат предвид променливите местни характеристики на водосборните басейни, като например климат, почви, видове култури и наклон на терена.

(Възстановява частично изменение 119 от първо четене)

Изменение  45

Обща позиция на Съвета

Приложение I – параграф 6

Обща позиция на Съвета

Изменение

6. Процедурите за подготовка за работа на оборудването за прилагане на пестициди, включително калибрирането му, както и за експлоатацията му с минимални рискове за ползвателя, за други хора, за нецелеви животински и растителни видове, за биологичното разнообразие и за околната среда.

6. Процедурите за подготовка за работа на оборудването за прилагане на пестициди, включително калибрирането му, както и за експлоатацията му с минимални рискове за ползвателя, за други хора, за нецелеви животински и растителни видове, за биологичното разнообразие, за околната среда и за водните ресурси.

Обосновка

Необходимо е да бъде засилено специфичното позоваване на опазването на водните ресурси. Необходимо е това да бъде установено в рамките на програмите за обучение, така че професионалните ползватели, дистрибутори и консултанти да бъдат осведомени относно тази необходимост. Повторно внасяне на изменение 114 от първо четене.

Изменение  46

Обща позиция на Съвета

Приложение I – параграф 8

Обща позиция на Съвета

Изменение

8. Спешните действия за защита на човешкото здраве и на околната среда при случайно изтичане и замърсяване.

8. Спешните действия за защита на човешкото здраве, на околната среда и на водните ресурси при случайно изтичане, замърсяване и крайни климатични явления, които биха довели до рискове от просмукване на пестициди.

Обосновка

Свързано с изменение към точка 6 от приложение І. Повторно внасяне на изменение 116 от първо четене.

Изменение  47

Обща позиция на Съвета

Приложение I – параграф 8 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

8a. Специални грижи в защитените зони, установени съгласно членове 6 и 7 от Директива 2000/60/ЕО.

Обосновка

Според Рамковата директива за водите (РДВ) специалното опазване на повърхностните и подпочвени води и опазването на местообитанията и видовете, които зависят пряко от водата, както и водните питейни маси изисква специална защита и грижа. Повторно внасяне на изменение 117 от първо четене.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Рамкова директива за устойчиво използване на пестицидите

Позовавания

06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

23.10.2007                     T6-0444/2007

Предложение на Комисията

COM(2006)0373 - C6-0246/2006

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

25.9.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

25.9.2008

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Christa Klaß

3.10.2006

 

 

Разглеждане в комисия

6.10.2008

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

58

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy, Marianne Thyssen

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Reino Paasilinna, Britta Thomsen

Дата на внасяне

12.11.2008