DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů

12. 11. 2008 - (6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD)) - ***II

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Christa Klaß

Postup : 2006/0132(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0443/2008

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro akce Společenství k dosažení udržitelného využívání pesticidů

(6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (6124/2008 – C6‑0323/2008),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2006)0373),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6‑0443/2008),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Společný postoj Rady

Právní východisko 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 152 odst. 4 a čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 1 z prvního čtení: cílem směrnice je snížení dopadu pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí. Jako právní základ směrnice by mělo být uvedeno lidské zdraví i životní prostředí.

Pozměňovací návrh   2

Společný postoj Rady

Bod odůvodnění 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(1) V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí stanoví tato směrnice společný právní rámec pro dosažení udržitelného používání pesticidů.

(1) V souladu s články 2 a 7 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 2002 o šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí by měl být vytvořen společný právní rámec pro dosažení udržitelného využívání pesticidů, přičemž se zohlední zásada obezřetnosti.

Odůvodnění

Ze zásady obezřetnosti by měly vycházet všechny aspekty politiky v oblasti pesticidů. Znovu předložený pozměňovací návrh 2 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   3

Společný postoj Rady

Bod odůvodnění 4

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(4) Za účelem usnadnění provádění této směrnice by členské státy měly používat národní akční plány zaměřené na stanovení cílů, opatření a harmonogramů pro snížení rizik a omezení vlivu používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a na podporu vývoje a zavedení integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů pro snižování závislosti na používání pesticidů. Národní akční plány mohou být koordinovány s prováděcími plány v rámci jiných příslušných právních předpisů Společenství a mohly by být použity pro seskupování cílů, kterých má být dosaženo v rámci jiných právních předpisů Společenství souvisejících s pesticidy.

(4) Za účelem usnadnění provádění této směrnice by členské státy měly používat národní akční plány zaměřené na stanovení kvantitativních úkolů, cílů, opatření, ukazatelů a harmonogramů pro snížení používání pesticidů a rizik pro lidské zdraví a životní prostředí a na podporu vývoje a zavedení integrované ochrany rostlin a alternativních nechemických přístupů nebo postupů pro snižování používání pesticidů. Národní akční plány by měly být koordinovány s prováděcími plány v rámci jiných příslušných právních předpisů Společenství a mohly by být použity pro seskupování cílů, kterých má být dosaženo v rámci jiných právních předpisů Společenství souvisejících s pesticidy.

 

Odůvodnění

Kvantitativní snížení míry používání by mělo být cílem rámcové směrnice, kterého bude dosaženo prostřednictvím skutečného zacílení a provádění národního akčního plánu.

Pozměňovací návrh   4

Společný postoj Rady

Bod odůvodnění 12

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(12) Letecký postřik pesticidy může vyvolat značně nepříznivý dopad na lidské zdraví a na životní prostředí, zejména v důsledku úletu postřikové kapaliny. Proto bude letecký postřik obecně zakázán s možnou odchylkou tam, kde tento postřik představuje zřejmé výhody, pokud jde o omezený dopad na zdraví a životní prostředí ve srovnání s jinými metodami postřiku nebo pokud neexistují žádné přijatelné alternativy.

(12) Letecký postřik pesticidy může vyvolat značně nepříznivý dopad na lidské zdraví a na životní prostředí, zejména v důsledku úletu postřikové kapaliny. Proto bude letecký postřik obecně zakázán s možnou odchylkou tam, kde tento postřik představuje zřejmé výhody, pokud jde o omezený dopad na zdraví a životní prostředí ve srovnání s jinými metodami postřiku nebo pokud neexistují žádné přijatelné alternativy, za předpokladu, že bude použita nejlepší dostupná technologie pro omezení úletu postřiku (např. nízkoúletové trysky) a nebude ovlivněno zdraví místních obyvatel nebo náhodně se vyskytujících osob.

Odůvodnění

Letecký postřik nemá ve srovnání s ostatními metodami postřiku environmentální výhody. Výjimky by neměly být možné v oblastech, kde by mohli být postiženi místní obyvatelé a náhodně se vyskytující osoby, například v hustě obydlených venkovských oblastech nebo v blízkosti oblastí využívaných veřejností a zranitelnými skupinami lidí. Znovu předložený pozměňovací návrh 10 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   5

Společný postoj Rady

Bod odůvodnění 14

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(14) Použití pesticidů může být zvláště nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, jako jsou například lokality Natura 2000 chráněné v souladu se směrnicemi 79/409/EHS a 92/43/EHS. Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, sportoviště nebo dětská hřiště, jsou rizika vyplývající z vystavení vlivu pesticidů pro širokou veřejnost vysoká. Používání pesticidů v takových oblastech by proto mělo být zakázáno či omezeno nebo by rizika plynoucí z takového použití měla být minimalizována.

(14) Použití pesticidů může být zvláště nebezpečné ve velmi citlivých oblastech, jako jsou například lokality Natura 2000 chráněné v souladu se směrnicemi 79/409/EHS a 92/43/EHS. Na jiných místech, jako jsou veřejné parky, sportoviště a rekreační plochy, školní pozemky a dětská hřiště a v blízkosti veřejných zdravotnických zařízení (kliniky, nemocnice, rehabilitační centra, lázně a hospice), jsou rizika vyplývající z vystavení vlivu pesticidů pro širokou veřejnost vysoká. Používání pesticidů v takových oblastech by proto mělo být zakázáno.

Odůvodnění

Komise uznala, že rizika spojená s expozicí pesticidům v oblastech užívaných veřejností jsou vysoká. Proto by vzhledem k akutním a chronickým nepříznivým zdravotním účinkům, které může expozice pesticidům mít, mělo být používání pesticidů zakázáno ve všech oblastech, kde by jim mohla být vystavena veřejnost, jakož i v okolí těchto oblastí, a to zejména z důvodu ochrany zranitelných skupin. Znovu předložený pozměňovací návrh 151 z prvního čtení a změna nového textu Rady.

Pozměňovací návrh   6

Společný postoj Rady

Bod odůvodnění 17

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

(17) Jelikož je na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… a této směrnice provádění zásad integrované ochrany rostlin povinné a jelikož se zásada subsidiarity vztahuje na způsob provádění zásad integrované ochrany rostlin, měly by členské státy popsat způsob, jak zajišťují provádění zásad integrované ochrany rostlin ve svých národních akčních plánech.

(17) Jelikož je na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… a této směrnice provádění zásad integrované ochrany rostlin povinné a jelikož se zásada subsidiarity vztahuje na způsob provádění zásad integrované ochrany rostlin, měly by členské státy popsat způsob, jak zajišťují provádění zásad integrované ochrany rostlin s upřednostněním nechemických metod ochrany rostlin, ochrany před škůdci a produkce plodin ve svých národních akčních plánech.

Odůvodnění

Integrovaná ochrana rostlin by měla být systémem, který upřednostňuje nechemické metody ochrany rostlin, ochrany před škůdci a produkce plodin. Změna nového bodu odůvodnění, který zavedla Rada.

Pozměňovací návrh   7

Společný postoj Rady

Článek 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví rámec pro dosažení udržitelného používání pesticidů snižováním rizik a omezením vlivu používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a podporováním používání integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů.

Tato směrnice stanoví rámec pro dosažení udržitelnějšího používání pesticidů snižováním rizik a omezením vlivu používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a povzbuzováním, pokud jde o podporu a přijetí nechemických alternativ pesticidů.

Odůvodnění

Jedinou skutečnou cestou ke snížení rizik spojených s pesticidy je snížit také jejich používání. Slovo „používání” by měla v celém textu doprovázet slova „rizika a dopady“. Jediným skutečným řešením pro vyloučení nepříznivých dopadů pesticidů na veřejné zdraví, domácí zvířata, volně žijící živočichy a obecně na životní prostředí je zaujmout preventivní přístup spojený se širokým přijetím skutečně udržitelných nechemických metod.

Pozměňovací návrh   8

Společný postoj Rady

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou poskytnout dotace nebo přijmout daňová opatření s cílem podpořit používání méně škodlivých pesticidů. Jedním z těchto opatření může být zavedení odvodu z pesticidů u všech produktů kromě nechemických produktů a nízkorizikových přípravků na ochranu rostlin ve smyslu [čl. 50 odst. 1] nařízení ES č. […] [o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh].

Odůvodnění

Pokud si to budou členské státy přát, musí mít nadále možnost podpořit udržitelnější používání pesticidů formou daňových nástrojů. Znovu předložený pozměňovací návrh 21 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   9

Společný postoj Rady

Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

2b. Ustanovení této směrnice nebrání členským státům v uplatňování zásady obezřetnosti při omezování nebo zakazování používání pesticidů.

Odůvodnění

Ze zásady obezřetnosti by měly vycházet všechny aspekty politiky v oblasti pesticidů. Znovu předložený pozměňovací návrh 22 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   10

Společný postoj Rady

Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1a) „používáním“ všechny činnosti prováděné v souvislosti s pesticidem, jako například jeho skladování, ředění, míchání, aplikace a nakládání s ním;

Odůvodnění

Znovu předložený původní text Komise.

Pozměňovací návrh   11

Společný postoj Rady

Čl. 3 – bod 3

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

3) „poradcem“ každá osoba, která v rámci své profesní způsobilosti či obchodní služby, případně včetně soukromých samostatně výdělečně činných poradců a veřejných poradenských služeb, obchodních agentů, výrobců potravin a maloobchodníků, poskytuje poradenství o ochraně před škůdci a bezpečném používání pesticidů;

3) „poradcem“ každá osoba, která získala odpovídající znalosti na úrovni stanovené členskými státy a v rámci své profesní způsobilosti či obchodní služby, případně včetně soukromých samostatně výdělečně činných poradců a veřejných poradenských služeb, obchodních agentů, výrobců potravin a maloobchodníků, poskytuje poradenství o ochraně před škůdci a bezpečném používání pesticidů;

Pozměňovací návrh   12

Společný postoj Rady

Čl. 3 – bod 6

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

6) „integrovanou ochranou rostlin“ pečlivé zvažování veškerých dostupných metod ochrany rostlin a následná integrace vhodných opatření, která potlačují rozvoj populací škodlivých organismů a udržují používání přípravků na ochranu rostlin a jiných forem zásahu na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit a které snižují či minimalizují ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí. Integrovaná ochrana rostlin klade důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských ekosystémů a podporuje mechanismy přirozené ochrany proti škůdcům;

6) „integrovanou ochranou rostlin“ pečlivé zvažování veškerých dostupných metod ochrany rostlin a následná integrace vhodných opatření, která potlačují rozvoj populací škodlivých organismů a udržují používání přípravků na ochranu rostlin a jiných forem zásahu na úrovních, které lze z hospodářského a ekologického hlediska odůvodnit a které snižují či minimalizují ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí. Integrovaná ochrana rostlin klade důraz na růst zdravých plodin při co nejmenším narušení zemědělských ekosystémů a podporuje mechanismy přirozené ochrany proti škůdcům tím, že upřednostňuje preventivní opatření při pěstování plodin a používání přizpůsobených odrůd a nechemických metod ochrany rostlin, ochrany před škůdci a produkce plodin;

Odůvodnění

Integrovaná ochrana rostlin by měla být systémem, který upřednostňuje nechemické metody ochrany rostlin, ochrany před škůdci a produkce plodin. Změna nového textu Rady má zajistit, aby tato definice byla v souladu s pozměňovacím návrhem 50 z prvního čtení nařízení o pesticidech, který definuje integrovanou ochranu rostlin.

Pozměňovací návrh   13

Společný postoj Rady

Čl. 3 – bod 7 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

7a) „nechemickými metodami ochrany rostlin, ochrany před škůdci a produkce plodin“ používání metod ochrany před škůdci a produkce, při kterých se nevyužívají chemické vlastnosti. K nechemickým metodám ochrany rostlin, ochrany před škůdci a produkce plodin patří střídání plodin, fyzikální a mechanická ochrana a ochrana pomocí přirozených nepřátel.

(znovu předložený pozměňovací návrh 27 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh   14

Společný postoj Rady

Čl. 3 – bod 9 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

9a) „snižováním používání“ snižování aplikace pesticidů, které nemusí nutně záviset na objemu;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí směrnici do souladu s cílem spočívajícím ve snižování používání pesticidů a vyjasňuje, že snižování používání není spojeno s poklesem objemu pesticidů, ale spíše s poklesem počtu či četnosti aplikace na úroveň nutnou k ochraně plodin. Znovu předložený pozměňovací návrh 30 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   15

Společný postoj Rady

Čl. 3 – bod 9 b (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

9b) „indexem ošetření“ index odvozený od pevně stanovené standardní dávky účinné látky na hektar nutné na jedno ošetření proti danému škůdci. Proto nemusí nutně záviset na objemu a lze s jeho pomocí vyhodnotit snižování používání.

Odůvodnění

Bez ohledu na to, zda množstvím aktivní látky potřebné pro jedno ošetření je 1 kg nebo několik gramů na hektar (v případě velice účinných látek), „index ošetření“ ve výši např. 2,0 by značil, že postřik plodin na orné půdě doporučenou dávkou byl v průměru proveden dvakrát. Index ošetření je důležitým ukazatelem, který spíše než míru rizika vyjadřuje snížení závislosti na pesticidech, pokud jde o intenzitu postřiku. Cíl, kterým je kvantitativní snižování používání pesticidů, je třeba považovat za nástroj pro stimulaci rychlého provedení různých opatření zúčastněnými stranami v rámci integrovaného snížení. Znovu předložený pozměňovací návrh 30 z prvního čtení. Zde se vypouští slovo „četnost“, neboť článek 4 odkazuje pouze na ošetření, a nikoli na četnost.

Pozměňovací návrh   16

Společný postoj Rady

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou národní akční plány za účelem stanovení cílů, opatření a harmonogramů pro snížení rizik a omezení vlivu používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, aby se snížila závislost na používání pesticidů.

1. Členské státy přijmou a co nejdříve provedou národní akční plány za účelem stanovení cílů, opatření a harmonogramů pro snížení rizik a omezení vlivu používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí a s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů, aby se snížila závislost na používání pesticidů. Národní akční plány budou obsahovat přinejmenším tyto údaje:

 

a) kvantitativní cíle pro snižování používání těchto výrobků měřené jako index ošetření, pokud jde o jiné výrobky než biologické pesticidy a nízkorizikové přípravky na ochranu rostlin vymezené v nařízení (ES) č. .... Index ošetření je přizpůsoben konkrétním podmínkám v každém členském státě. Index ošetření je okamžitě předložen Komisi ke schválení.

 

Pokud jde o látky vzbuzující velmi velké obavy (vymezené v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky1), je stanoven cíl snížit do konce roku 2013 používání těchto látek nejméně o 50 % ve srovnání s indexem ošetření za rok 2005, pokud nemůže daný členský stát prokázat, že již dosáhl srovnatelného nebo vyššího snížení během jiného referenčního roku v období 1995–2004;

 

b) kvantitativní cíl pro snižování používání těchto látek měřený jako objem prodeje, pokud jde o pesticidy, které jsou podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků2 klasifikovány jako toxické nebo velmi toxické. Je stanoven cíl snížit do konce roku 2013 používání těchto látek nejméně o 50 % ve srovnání s rokem 2005, pokud daný členský stát nemůže prokázat, že již dosáhl srovnatelného nebo vyššího snížení během jiného referenčního roku v období 1995–2004.

 

1 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1; opravené znění v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.

 

2 Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1.

Odůvodnění

Tímto se znovu předkládá pozměňovací návrh 146, který byl při hlasování na plenárním zasedání přijat velkou většinou v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   17

Společný postoj Rady

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Při vypracovávání a revizi národních akčních plánů členské státy vezmou v úvahu dopad zamýšlených opatření v sociální a hospodářské oblasti, v oblasti životního prostředí a zdraví. Členské státy ve svých národních akčních plánech popíší, jak provádějí opatření podle článků 5 až 14 za účelem dosažení cílů uvedených v prvním pododstavci tohoto článku.

Při vypracovávání a revizi národních akčních plánů členské státy vezmou v úvahu veřejné zdraví, dopad zamýšlených opatření v sociální a hospodářské oblasti, v oblasti životního prostředí a zdraví, konkrétní vnitrostátní, regionální a místní podmínky a všechny příslušné zúčastněné skupiny. Členské státy ve svých národních akčních plánech popíší, jak provádějí opatření podle článků 5 až 14 za účelem dosažení cílů uvedených v prvním pododstavci tohoto článku. Seznam minimálních požadavků na národní akční plány je uveden v pokynech v příloze IIb.

 

Národní akční plány zohledňují plány, které jsou pro používání pesticidů stanoveny jinými právními předpisy Společenství, jako např. plánovaná opatření podle směrnice 2000/60/ES.

 

Členské státy ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami zvýší své úsilí při sledování a prevenci nezákonného používání pesticidů.

 

Členské státy pravidelně podávají zprávy o zavedených mechanismech kontroly nezákonného používání.

Pozměňovací návrh   18

Společný postoj Rady

Čl. 4 – odst. 2

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

 

 

 

2. Do...*sdělí členské státy své národní akční plány Komisi a ostatním členským státům.

2. Do …*sdělí členské státy své národní akční plány Komisi a ostatním členským státům.

Národní akční plány jsou nejméně každých pět let přezkoumávány a veškeré významné změny v národních akčních plánech jsou neprodleně oznámeny Komisi.

Národní akční plány jsou nejméně každé tři roky přezkoumávány a veškeré významné změny v národních akčních plánech jsou neprodleně oznámeny Komisi.

(znovu předložené pozměňovací návrhy 38 a 42 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh   19

Společný postoj Rady

Čl. 4 – odst. 3

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Komise případně zpřístupní na internetu informace obdržené v souladu s odstavcem 2.

3. Komise zpřístupní veřejnosti na internetu informace obdržené v souladu s odstavcem 2.

Odůvodnění

Veřejnost musí být plně zapojena do navrhování, přípravy, provádění, průběhu, sledování a změn národních akčních plánů v souladu se záměrem směrnice 2003/35/ES o účasti veřejnosti. Informace o národních akčních plánech by měly být zpřístupněny na internetu na webových stránkách Evropské komise. Znovu předložený pozměňovací návrh 44 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   20

Společný postoj Rady

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všichni profesionální uživatelé, distributoři a poradci měli přístup k náležité odborné přípravě. Tu tvoří jak základní, tak doplňující odborná příprava zaměřená na získání a případnou aktualizaci znalostí.

1. Členské státy zajistí, aby všichni profesionální uživatelé, distributoři a poradci měli přístup k náležité odborné přípravě poskytované subjekty, jež byly určeny příslušnými orgány. Tu tvoří jak základní, tak doplňující odborná příprava zaměřená na získání a případnou aktualizaci znalostí. Za tímto účelem se stanovují minimální požadavky závazné v celém Společenství.

Pozměňovací návrh   21

Společný postoj Rady

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby si profesionální uživatelé, distributoři a poradci byli vědomi existence a rizik nezákonných (padělaných) přípravků na ochranu rostlin a aby byli řádně školeni a schopni takové přípravky určit.

Odůvodnění

Padělání a nezákonné obchodování s přípravky na ochranu rostlin je v Evropě značným problémem. Upozorňování profesionálních uživatelů a distributorů je důležité pro řešení problému v oblasti nezákonného obchodování s přípravky na ochranu rostlin. Znovu předložený pozměňovací návrh 50 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   22

Společný postoj Rady

Čl. 6 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby alespoň ti distributoři, kteří prodávají pesticidy profesionálním uživatelům, zaměstnávali dostatečné množství personálu, jenž je držitelem osvědčení podle čl. 5 odst. 2. Tyto osoby jsou k dispozici v době prodeje, aby mohly zákazníkům poskytnout k dotyčným výrobkům odpovídající informace ohledně použití pesticidů a bezpečnostních pokynů ve vztahu k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

1. Členské státy zajistí, aby distributoři zaměstnávali dostatečné množství personálu, jenž je držitelem osvědčení podle čl. 5 odst. 2. Tyto osoby jsou k dispozici v době prodeje, aby mohly zákazníkům poskytnout odpovídající informace ohledně použití pesticidů i s nimi spojených rizik pro zdraví a životní prostředí a možných nepříznivých dopadů.

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 54 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   23

Společný postoj Rady

Čl. 6 – odst. 3

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Členské státy vyžadují, aby distributoři prodávající pesticidy neprofesionálním uživatelům poskytovali obecné informace ohledně rizik souvisejících s používáním pesticidů, zejména pokud jde o nebezpečí, vystavení vlivu, správné skladování a aplikaci pesticidů, nakládání s nimi a jejich bezpečnou likvidaci v souladu s právními předpisy Společenství týkajícími se odpadů, jakož i informace ohledně nízkorizikových alternativních řešení. Členské státy mohou vyžadovat, aby tyto informace poskytovali výrobci pesticidů.

3. Členské státy vyžadují, aby distributoři prodávající pesticidy neprofesionálním uživatelům poskytovali obecné informace ohledně rizik a možných nepříznivých dopadů na zdraví a životní prostředí souvisejících s používáním pesticidů, zejména pokud jde o nebezpečí, vystavení vlivu, správné skladování a aplikaci pesticidů, nakládání s nimi a jejich bezpečnou likvidaci v souladu s právními předpisy Společenství týkajícími se odpadů, jakož i informace ohledně nízkorizikových alternativních řešení. Členské státy mohou vyžadovat, aby tyto informace poskytovali výrobci pesticidů.

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 56 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   24

Společný postoj Rady

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí plné provádění stávajících kontrolních a vymáhacích opatření, aby se tak zajistilo, že nebudou k prodeji nabízeny nezákonné (padělané) pesticidy.

Pozměňovací návrh   25

Společný postoj Rady

Článek 7

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření s cílem informovat širokou veřejnost a podpořit a usnadnit zvyšování povědomí a dostupnost přesných a vyvážených informací o pesticidech široké veřejnosti, zejména pokud jde o rizika pro lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí i použití nechemických alternativ.

1. Členské státy přijmou opatření s cílem informovat širokou veřejnost a podpořit a usnadnit programy pro zvyšování informovanosti a povědomí a dostupnost přesných informací o pesticidech široké veřejnosti, zejména pokud jde o rizika, včetně nebezpečí, a možné akutní a chronické účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí vyplývající z jejich používání, i o použití nechemických alternativ.

 

2. Členské státy zavedou povinné systémy sběru informací o případech akutních a chronických otrav pesticidy, zejména u osob, které s pesticidy manipulují, pracovníků, místních obyvatel a u veškerých ostatních skupin, které mohou být pesticidům pravidelně vystaveny.

 

3. Členské státy provádějí programy výzkumu konkrétních situací, kdy byly pesticidy spojovány s dopady na lidské zdraví a životní prostředí, včetně studií vysoce rizikových skupin, biologické rozmanitosti a kombinačních účinků.

 

4. Pro zvýšení porovnatelnosti informací Komise ve spolupráci s členskými státy do ...* vypracuje strategický dokument o sledování a zkoumání dopadů používání pesticidů na lidské zdraví a životní prostředí.

 

* Tři roky po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

V takovém právním rámci není přípustné vyvažování zájmů, takže není třeba šířit informace získané ode všech stran, ale zajistit, aby informace o rizicích a zdravotních a environmentálních dopadech pesticidů byly přesné a veřejnost měla všechny informace, které potřebuje k přijetí informovaného a vědomého rozhodnutí na ochranu svého zdraví a zdraví své rodiny. V programech na zvýšení povědomí by se nemělo zapomínat na chronické působení pesticidů na zdraví. Je nezbytné, aby členské státy prováděly sledování a výzkum za účelem získání informací a kvantifikace dopadů pesticidů na zdraví a životní prostředí. V EU již existuje systém hlášení reziduí pesticidů v potravinách, ale neexistuje žádný systém pro sledování případů otrav a vlivu pesticidů na životní prostředí. Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 59 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   26

Společný postoj Rady

Čl. 8 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, že profesionálně používané zařízení pro aplikaci pesticidů je kontrolováno v pravidelných intervalech. Doba mezi dvěma kontrolami nepřesáhne do roku 2020 pět let a poté nepřesáhne tři roky.

1. Členské státy zajistí, že profesionálně používané zařízení a doplňky pro aplikaci pesticidů jsou povinně kontrolovány v pravidelných intervalech. Doba mezi dvěma kontrolami nepřesáhne do roku 2015 pět let a poté nepřesáhne tři roky.

Odůvodnění

Postřikování pesticidy je nebezpečná činnost, a proto by veškerá zařízení pro aplikaci a doplňky určené k profesionálnímu použití měly být pravidelně kontrolovány, protože k poškození zařízení může dojít kdykoli, a to i krátce poté, co úspěšně prošlo jednou zkouškou, a dlouho před zkouškou další. Měly by být vyžadovány povinné zkoušky i možnost náhodných zkoušek po prvotní kontrole. Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 60 z prvního čtení a změna nového textu Rady.

Pozměňovací návrh   27

Společný postoj Rady

Čl. 8 – odst. 3 – písm. b

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

b) vyjmout z kontrol ruční zařízení pro aplikaci pesticidů a zádové postřikovače.

vypouští se

Pozměňovací návrh   28

Společný postoj Rady

Čl. 9 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

da) oblast, která má být postřikována, nesmí být v těsné blízkosti veřejných nebo rezidenčních oblastí a postřik nesmí mít žádný dopad na zdraví místních obyvatel nebo náhodně se vyskytujících osob;

Odůvodnění

Nesmí docházet ke škodlivým dopadům na místní obyvatele a náhodně se vyskytující osoby. Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 64 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   29

Společný postoj Rady

Čl. 9 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

db) letoun musí být vybaven nejlepší dostupnou technologií pro omezení úletu postřiku (např. nízkoúletovými tryskami); v případě použití vrtulníků musí být postřikové rámy vybaveny injektorovými tryskami omezujícími úlet.

Odůvodnění

Nesmí docházet ke škodlivým dopadům na místní obyvatele a náhodně se vyskytující osoby. Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 64 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   30

Společný postoj Rady

Čl. 9 – odst. 3

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Členské státy určí příslušné orgány, které stanoví konkrétní podmínky, za kterých lze provádět letecký postřik, a zveřejní informace o plodinách, oblasti, okolnosti a konkrétní požadavky pro aplikaci, včetně povětrnostních podmínek, za nichž lze letecký postřik povolit.

3. Členské státy určí příslušné orgány, které stanoví konkrétní podmínky, za kterých lze provádět letecký postřik. Tyto příslušné orgány nesou odpovědnost za povolování leteckého postřiku na základě žádosti předložené podle odstavce 4 a za zveřejnění informací o plodinách, oblasti, okolnosti a konkrétní požadavky pro aplikaci, včetně povětrnostních podmínek, za nichž lze letecký postřik povolit.

Příslušné orgány stanoví opatření nezbytná k varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob a k ochraně životního prostředí v blízkosti postřikované oblasti.

V povolení příslušné orgány stanoví opatření nezbytná k včasnému varování místních obyvatel i náhodně se vyskytujících osob a k ochraně životního prostředí v blízkosti postřikované oblasti.

Pozměňovací návrh   31

Společný postoj Rady

Čl. 9 – odst. 4

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Profesionální uživatel, který si přeje aplikovat pesticidy leteckým postřikem, zašle včas příslušnému orgánu žádost o aplikaci pesticidů leteckým postřikem doplněnou údaji dokládajícími, že jsou splněny podmínky podle odstavců 2 a 3. Členské státy mohou stanovit, že pokud nebyla ve lhůtě stanovené příslušnými orgány doručena odpověď s rozhodnutím, považují se takové žádosti za schválené.

4. Profesionální uživatel, který si přeje aplikovat pesticidy leteckým postřikem, zašle včas příslušnému orgánu žádost o aplikaci pesticidů leteckým postřikem doplněnou údaji dokládajícími, že jsou splněny podmínky podle odstavců 2 a 3. Oznámení obsahuje údaje o době postřiku a množství a druhu aplikovaných pesticidů.

Odůvodnění

Žádosti, u kterých nebyla obdržena žádná odpověď ohledně rozhodnutí ve lhůtě stanovené příslušnými orgány, by neměly být považovány za schválené, protože by to vytvořilo mezeru, pokud jde o účel tohoto článku. Znovu předložený pozměňovací návrh 65 z prvního čtení a vypuštění části nového textu Rady.

Pozměňovací návrh   32

Společný postoj Rady

Čl. 9 – odst. 6

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

6. Příslušné orgány vedou záznamy o žádostech předložených podle odstavce 4.

6. Příslušné orgány vedou záznamy o žádostech předložených podle odstavce 4 a zpřístupňují je veřejnosti.

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 66 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   33

Společný postoj Rady

Čl. 9 a (nové)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

Informování veřejnosti

 

Členské státy mohou do svých národních akčních plánů začlenit ustanovení o informování okolí, které by mohlo být vystaveno úletu postřikové kapaliny.

Odůvodnění

Ve Spojeném království ukládají právní předpisy farmářům/osobám, které používají pesticidy, povinnost varovat alespoň 48 hodin předem chovatele včel, aby je mohli ochránit. V souvislosti s lidmi však neexistují srovnatelné požadavky na informování. Vzhledem k tomu, že 48hodinová lhůta je přijatelná i pro ochranu dalších druhů, měla by platit i pro lidi, zejména na ochranu nejzranitelnějších skupin. Informování místních obyvatel před započetím jakéhokoli leteckého nebo pozemního postřiku by proto mělo být povinné, aby obyvatelé mohli přijmout preventivní nezbytná opatření, jimiž se pokusí omezit vystavení pesticidům na co nejnižší míru. Toto oznámení by mělo obsahovat informace o chemikáliích, které budou použity, aby byli místní obyvatelé informováni o tom, jaké pesticidy se používají v místě jejich bydliště.

Pozměňovací návrh   34

Společný postoj Rady

Článek 10

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí přijetí příslušných opatření na ochranu vodního prostředí a dodávek pitné vody před vlivem pesticidů. Tato opatření podporují příslušná ustanovení směrnice 2000/60/ES a nařízení (ES) č. ... a jsou s nimi slučitelná.

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření na ochranu vodních útvarů, zejména tím, že zajistí, aby byla vytvořena nárazníková pásma, v nichž nesmí být používány ani skladovány pesticidy, na polích v sousedství vodních toků, a zejména v blízkosti ochranných zón pro odběr pitné vody, jež byly vytvořeny v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2000/60/ES.

 

Rozměry nárazníkových pásem se určí v závislosti na rizicích znečištění a na zemědělských a klimatických vlastnostech dotčené oblasti.

Kromě toho členské státy zajistí, aby byla v ochranných pásmech pro odběr pitné vody v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2000/60/ES přijata případně další opatření, která zabrání kontaminaci vody pesticidy, mimo jiné včetně přísnějších omezení používání některých vysoce rizikových přípravků, zvýšeného využívání nárazníkových pásem, zvláštní odborné přípravy a informovanosti poradců a osob provádějících postřik a přísného vymáhání osvědčených postupů při plnění, míchání a likvidaci pesticidů.

 

Členské státy mohou určit taková pásma bez pesticidů, jaká považují za nutná pro ochranu zdrojů pitné vody. Tato pásma bez pesticidů mohou pokrývat plochu celého členského státu.

2. Opatření uvedená v odstavci 1 zahrnují:

2. Kromě úkonů uvedených v odstavci 1 přijmou členské státy tato opatření:

a) upřednostnění pesticidů, které nejsou podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků klasifikovány jako nebezpečné pro vodní prostředí ani neobsahují prioritní nebezpečné látky podle čl. 16 odst. 3 směrnice 2000/60/ES;

a) upřednostnění pesticidů, které nejsou podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků klasifikovány jako nebezpečné pro vodní prostředí ani neobsahují prioritní nebezpečné látky podle čl. 16 odst. 3 směrnice 2000/60/ES;

b) upřednostnění nejúčinnějších postupů aplikace, jako je použití nízkoúletového aplikačního zařízení, a to zejména ve vertikálních kulturách, jako jsou chmelnice sady a vinice;

b) upřednostnění nejúčinnějších postupů aplikace, jako je použití nízkoúletového aplikačního zařízení, a to zejména ve vertikálních kulturách, jako jsou chmelnice sady a vinice;

c) použití zmírňujících opatření, která minimalizují riziko znečištění mimo lokalitu způsobené úletem postřikové kapaliny, odtokem z drenáží a odplavením. Tato opatření podle potřeby zahrnují zřízení přiměřeně velkých ochranných vzdáleností pro ochranu necílových vodních organismů a ochranných pásem povrchových a podzemních vod používaných pro odběr pitné vody, kde pesticidy nesmějí být použity ani skladovány;

c) použití zmírňujících opatření, která minimalizují riziko znečištění mimo lokalitu způsobené úletem postřikové kapaliny, odtokem z drenáží a odplavením.

d) co největší omezení nebo případně zrušení aplikace pesticidů na silnicích a železničních tratích a podél nich, na velmi propustném povrchu nebo na jiné infrastruktuře v blízkosti povrchových nebo podzemních vod, nebo na nepropustném povrchu s vysokým rizikem odplavení do povrchových vod nebo do odpadních systémů.

d) co největší omezení nebo zrušení aplikace pesticidů na silnicích a železničních tratích a podél nich, na velmi propustném povrchu nebo na jiné infrastruktuře v blízkosti povrchových nebo podzemních vod, nebo na nepropustném povrchu s vysokým rizikem odplavení do povrchových vod nebo do odpadních systémů.

Pozměňovací návrh   35

Společný postoj Rady

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

d) co největší omezení nebo případně zrušení aplikace pesticidů na silnicích a železničních tratích a podél nich, na velmi propustném povrchu nebo na jiné infrastruktuře v blízkosti povrchových nebo podzemních vod, nebo na nepropustném povrchu s vysokým rizikem odplavení do povrchových vod nebo do odpadních systémů.

d) zajištění co největšího omezení nebo vyloučení aplikace pesticidů na silnicích a železničních tratích a podél nich, na velmi propustném povrchu nebo na jiné infrastruktuře v blízkosti povrchových nebo podzemních vod, nebo na nepropustném povrchu s vysokým rizikem odplavení do povrchových vod nebo do odpadních systémů. Ve všech těchto oblastech by mělo být podporováno používání nechemických alternativ.

Odůvodnění

Aby bylo v těchto oblastech vyloučeno znečištění, měly by být používány nechemické alternativy. Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 74 z prvního čtení a původního textu Komise.

Pozměňovací návrh   36

Společný postoj Rady

Čl. 11 – název, návětí a bod 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Omezení použití pesticidů nebo rizika v určitých oblastech

Omezení použití pesticidů a rizika v citlivých oblastech

Členské státy s náležitým ohledem na nezbytná hygienická opatření, opatření na ochranu veřejného zdraví a biologickou rozmanitost nebo na výsledky příslušných posouzení rizik zajistí, že používání pesticidů je zakázáno, omezeno nebo že rizika plynoucí z jejich používání jsou minimalizována:

Členské státy s náležitým ohledem na nezbytná hygienická opatření, opatření na ochranu veřejného zdraví a biologickou rozmanitost zajistí, že používání pesticidů je zakázáno nebo omezeno na nezbytné minimum:

1) v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel, jako například v parcích, veřejných zahradách, sportovištích, školních prostorách a dětských hřištích;

1) ve všech oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel, včetně parků, veřejných zahrad, sportovišť a rekreačních ploch, školních pozemků a dětských hřišť aj., a v blízkosti veřejných zdravotnických zařízení (klinik, nemocnic, rehabilitačních center, lázní, hospiců) i ve skutečně bezpostřikových pásmech včetně polí okolo těchto oblastí;

Odůvodnění

Komise uznala, že rizika expozice pesticidům v oblastech užívaných veřejností jsou vysoká. Proto by používání pesticidů mělo být zakázáno v oblastech – i v jejich okolí–, ve kterých může být veřejnost vystavena účinkům pesticidů, zvláště pokud lidé bydlí v blízkosti ošetřovaných oblastí. Pesticidy se mohou šířit na velké vzdálenosti a některé státy v USA mají bezpostřiková pásma kolem škol až do vzdálenosti 2,5 mil. Proto musí být zavedena zásadní legislativní opatření, kterými se předejde vystavení veřejnosti působení pesticidů a ochrání se zranitelné skupiny. Znovu předložený pozměňovací návrh 153 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   37

Společný postoj Rady

Čl. 13 – odst. 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření na podporu ochrany před škůdci s nízkými vstupy pesticidů, přičemž dle možností upřednostní nechemické postupy, a v ostatních případech postupy a přípravky, které jsou k dispozici pro daný problém spojený se stejným škodlivým organismem, avšak představují nejnižší riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Ochrana rostlin s nízkými vstupy pesticidů zahrnuje integrovanou ochranu rostlin, jakož i ekologické zemědělství podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

1. Členské státy přijmou veškerá nutná opatření na podporu ochrany před škůdci s nízkými vstupy pesticidů, přičemž upřednostní nechemické postupy ochrany rostlin, ochrany před škůdci a produkce plodin, a pro zajištění toho, aby profesionální uživatelé pesticidů co nejrychleji přešli na postupy a přípravky, které jsou k dispozici pro daný problém spojený se stejným škodlivým organismem, avšak představují nejnižší riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Ochrana rostlin s nízkými vstupy pesticidů zahrnuje integrovanou ochranu rostlin, jakož i ekologické zemědělství podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Pozměňovací návrh   38

Společný postoj Rady

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Stanoví se harmonizované ukazatele rizika, jak je uvedeno v příloze IV. Členské státy však mohou kromě harmonizovaných ukazatelů nadále používat stávající vnitrostátní ukazatele nebo přijmout další vhodné ukazatele.

1. Stanoví se harmonizované ukazatele rizika, jak je uvedeno v příloze IV. Dokud nebudou tyto ukazatele přijaty, mohou členské státy nadále používat stávající vnitrostátní ukazatele nebo přijmout další vhodné ukazatele.

Odůvodnění

Znovu předložený původní text Komise a změna nového textu Rady.

Pozměňovací návrh   39

Společný postoj Rady

Čl. 14 – odst. 3

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Členské státy sdělí Komisi a ostatním členským státům výsledky hodnocení prováděných podle odstavce 2.

3. Členské státy sdělí Komisi a ostatním členským státům výsledky hodnocení prováděných podle odstavce 2 a tyto údaje zpřístupní veřejnosti.

Odůvodnění

Znovu předložená část pozměňovacího návrhu 95 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   40

Společný postoj Rady

Čl. 14 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Výsledky jsou veřejnosti zpřístupněny prostřednictvím internetového portálu uvedeného ve druhém pododstavci čl. 4 odst. 2.

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 97 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   41

Společný postoj Rady

Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

4a. V souvislosti se sběrem údajů nesmí být na zemědělce a vinaře Společenství kladeny žádné další požadavky týkající se dokumentace či nepatřičné požadavky na sdělování údajů.

(znovu předložený pozměňovací návrh 99 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh   42

Společný postoj Rady

Článek 16 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

Článek 16a

 

Výměna informací a osvědčených postupů

 

Komise zřídí platformu pro výměnu informací a osvědčených postupů v oblasti udržitelného používání pesticidů a integrované ochrany rostlin.

(znovu předložený pozměňovací návrh 102 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh   43

Společný postoj Rady

Příloha I – odst. 3

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Strategie a postupy integrované ochrany rostlin, strategie a postupy integrované produkce plodin, zásady ekologického zemědělství; informace o obecných zásadách a pokynech týkajících se integrované ochrany rostlin pro jednotlivé plodiny nebo odvětví.

3. Strategie a postupy integrované ochrany rostlin, strategie a postupy integrované produkce plodin, zásady ekologického zemědělství, metody biologické ochrany rostlin, informace o obecných zásadách a pokynech týkajících se integrované ochrany rostlin pro jednotlivé plodiny nebo odvětví.

(znovu předložená část pozměňovacího návrhu 111 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh   44

Společný postoj Rady

Příloha I – odst. 5 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

5a. Přístupy založené na riziku, které zohledňují proměnné vlastnosti místního povodí, například klima, druhy půd a plodin a svažitost.

(znovu předložená část pozměňovacího návrhu 119 z prvního čtení)

Pozměňovací návrh   45

Společný postoj Rady

Příloha I – odst. 6

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

6. Postupy, jimiž se zařízení pro aplikaci pesticidů připravuje k použití, včetně jeho kalibrace, a postupy pro zajištění provozu zařízení s minimálním rizikem pro uživatele, další osoby, necílové živočišné a rostlinné druhy, biologickou rozmanitost a životní prostředí.

6. Postupy, jimiž se zařízení pro aplikaci pesticidů připravuje k použití, včetně jeho kalibrace, a postupy pro zajištění provozu zařízení s minimálním rizikem pro uživatele, další osoby, necílové živočišné a rostlinné druhy, biologickou rozmanitost, životní prostředí a vodní zdroje.

Odůvodnění

Je třeba posílit konkrétní odkazy na ochranu vodních zdrojů. Je důležité stanovit to v rámci programů odborné přípravy, aby si profesionální uživatelé, distributoři a poradci byli těchto potřeb vědomi. Znovu předložený pozměňovací návrh 114 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   46

Společný postoj Rady

Příloha I – odst. 8

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

8. Nouzová opatření pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí v případě náhodného rozlití a kontaminace.

8. Nouzová opatření pro ochranu lidského zdraví, životního prostředí a vodních zdrojů v případě náhodného rozlití, kontaminace a mimořádných povětrnostních podmínek, které by vedly k riziku vyplavení pesticidů.

Odůvodnění

Spojitost s pozměňovacím návrhem k bodu 6 přílohy I. Znovu předložený pozměňovací návrh 116 z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   47

Společný postoj Rady

Příloha I – odst. 8 a (nový)

Společný postoj Rady

Pozměňovací návrh

8a. Zvláštní péče v chráněných oblastech zřízených podle článků 6 a 7 směrnice 2000/60/ES.

Odůvodnění

Podle rámcové směrnice o vodě vyžaduje zvláštní ochrana povrchových vod, podzemních vod a ochrana stanovišť a druhů přímo závisejících na vodě i vodních útvarů určených k odběru pitné vody zvláštní ochranu a péči. Znovu předložený pozměňovací návrh 117 z prvního čtení.

POSTUP

Název

Rámcová směrnice o udržitelném využívání pesticidů

Referenční údaje

06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

23.10.2007                     T6-0444/2007

Návrh Komise

COM(2006)0373 - C6-0246/2006

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

25.9.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

25.9.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Christa Klaß

3.10.2006

 

 

Projednání ve výboru

6.10.2008

 

 

 

Datum přijetí

5.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

58

3

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy, Marianne Thyssen

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Reino Paasilinna, Britta Thomsen