INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider

12.11.2008 - (6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD)) - ***II

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Christa Klaß

Procedure : 2006/0132(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0443/2008

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider

(6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (6124/2008 – C6‑0323/2008),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0373),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6‑0443/2008),

1.  godkender den fælles holdning som ændret;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Rådets fælles holdning

Henvisning 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4 og artikel 175, stk. 1,

Begrundelse

Genindsættelse af ændring 1 fra førstebehandlingen. Direktivets formål er at mindske pesticiders virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Både menneskers sundhed og miljøet bør derfor indgå i direktivets retsgrundlag.

Ændringsforslag  2

Rådets fælles holdning

Betragtning 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(1) Ved dette direktiv skabes en fælles lovramme for at sikre bæredygtig anvendelse af pesticider i tråd med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram.

(1) Under hensyntagen til forsigtighedsprincippet bør der skabes en fælles lovramme for at sikre bæredygtig anvendelse af pesticider i tråd med artikel 2 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram.

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet bør ligge til grund for alle aspekter af pesticidpolitikken. Genindsættelse af ændring 2 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  3

Rådets fælles holdning

Betragtning 4

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(4) For at fremme gennemførelsen af dette direktiv bør medlemsstaterne anvende nationale handlingsplaner med sigte på at opstille mål, foranstaltninger og tidsplaner for nedbringelse af risici og virkninger for menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med anvendelse af pesticider og på at tilskynde til udvikling og indførelse af integreret bekæmpelse af skadegørere og af alternative metoder eller teknikker med henblik på at nedbringe afhængigheden af pesticider. De nationale handlingsplaner kan koordineres med gennemførelsesplaner henhørende under anden relevant fællesskabslovgivning og kan bruges til at gruppere mål, der skal gennemføres ifølge anden fællesskabslovgivning vedrørende pesticider.

(4) For at fremme gennemførelsen af dette direktiv bør medlemsstaterne anvende nationale handlingsplaner med sigte på at opstille kvantitative målsætninger, mål, foranstaltninger, indikatorer og tidsplaner for nedbringelse af pesticidanvendelse og risici for menneskers sundhed og miljøet og på at tilskynde til udvikling og indførelse af integreret bekæmpelse af skadegørere og af alternative ikke-kemiske metoder eller teknikker med henblik på at nedbringe anvendelsen af pesticider. De nationale handlingsplaner bør koordineres med gennemførelsesplaner henhørende under anden relevant fællesskabslovgivning og kan bruges til at gruppere mål, der skal gennemføres ifølge anden fællesskabslovgivning vedrørende pesticider.

Begrundelse

Kvantitativ begrænsning af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler bør være et af rammedirektivets mål, som skal nås ved, at der fastsættes strenge mål i de nationale handlingsplaner, og at disse planer gennemføres til punkt og prikke.

Ændringsforslag  4

Rådets fælles holdning

Betragtning 12

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(12) Sprøjtning fra luften kan have alvorlige negative virkninger for menneskers sundhed og miljøet, navnlig som følge af aerosolspredning. Der bør derfor nedlægges generelt forbud mod sprøjtning fra luften, dog med mulighed for undtagelse, hvis det indebærer klare fordele i form af mindskede virkninger for menneskets sundhed og miljøet i forhold til andre sprøjtemetoder, eller hvis der ikke er brugbare alternativer.

(12) Sprøjtning fra luften kan have alvorlige negative virkninger for menneskers sundhed og miljøet, navnlig som følge af aerosolspredning. Der bør derfor nedlægges generelt forbud mod sprøjtning fra luften, dog med mulighed for undtagelse, hvis det indebærer klare fordele i form af mindskede virkninger for menneskets sundhed og miljøet i forhold til andre sprøjtemetoder, eller hvis der ikke er brugbare alternativer, hvis den bedste tilgængelige teknologi til reduktion af vinddriften (såsom lavdriftdyser) anvendes, og hvis lokale beboeres og andre tilstedeværendes sundhed ikke påvirkes.

Begrundelse

Sprøjtning fra luften har ingen miljømæssige fordele i forhold til andre sprøjtemetoder. Der bør ikke være mulighed for at gøre undtagelse i områder, hvor lokale beboere og andre tilstedeværende kan blive berørt, f.eks. i tætbefolkede landdistrikter eller nærområder, der benyttes af offentligheden og sårbare grupper. Genindsættelse af ændring 10 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  5

Rådets fælles holdning

Betragtning 14

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(14) Anvendelse af pesticider kan være særlig farligt i meget miljøfølsomme områder f.eks. Natura 2000-områder, der beskyttes i medfør af direktiv 79/409/EØF og direktiv 92/43/EØF. Andre steder, f.eks. offentlige parker, sportspladser og legepladser, er risikoen ved offentlighedens eksponering for pesticider høj. I sådanne områder bør pesticidanvendelse derfor forbydes, begrænses eller risikoen herved minimeres.

(14) Anvendelse af pesticider kan være særlig farligt i meget miljøfølsomme områder f.eks. Natura 2000-områder, der beskyttes i medfør af direktiv 79/409/EØF og direktiv 92/43/EØF. Andre steder, f.eks. offentlige parker, sportspladser, rekreative områder, skoleområder og legepladser samt i nærheden af offentlige sundhedsfaciliteter (klinikker, hospitaler, rehabiliteringscentre, kursteder og hospicer), er risikoen ved offentlighedens eksponering for pesticider høj. I sådanne områder bør pesticidanvendelse derfor forbydes.

Begrundelse

Kommissionen har erkendt, at risikoen ved eksponering for pesticider i områder, der benyttes af offentligheden, er høj. I betragtning af de akutte og kroniske sundhedsvirkninger, som eksponering for pesticider kan resultere i, bør pesticidanvendelse derfor forbydes i og omkring ethvert område, hvor offentligheden kan eksponeres, navnlig, men ikke udelukkende, for at beskytte følsomme grupper. Genindsættelse af ændring 151 fra førstebehandlingen og ændring til den nye rådstekst.

Ændringsforslag  6

Rådets fælles holdning

Betragtning 17

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(17) Da det i medfør af forordning (EF) nr. …/… og dette direktiv er obligatorisk at gennemføre principperne for integreret bekæmpelse af skadegørere, og subsidiaritetsprincippet lægges til grund for, hvordan principperne for integreret bekæmpelse af skadegørere gennemføres, bør medlemsstaterne gøre rede for, hvordan de vil sikre, at principperne for integreret bekæmpelse af skadegørere bliver gennemført i de nationale handlingsplaner.

(17) Da det i medfør af forordning (EF) nr. …/… og dette direktiv er obligatorisk at gennemføre principperne for integreret bekæmpelse af skadegørere, og subsidiaritetsprincippet lægges til grund for, hvordan principperne for integreret bekæmpelse af skadegørere gennemføres, bør medlemsstaterne gøre rede for, hvordan de vil sikre, at principperne for integreret bekæmpelse af skadegørere med prioritering af ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring bliver gennemført i de nationale handlingsplaner.

Begrundelse

Integreret bekæmpelse af skadegørere bør være et system, der prioriterer ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring. Ændring af en af Rådet indsat ny betragtning.

Ændringsforslag  7

Rådets fælles holdning

Artikel 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der skal sikre en bæredygtig anvendelse af pesticider ved at mindske risici og virkninger for menneskers sundhed og miljøet og ved at fremme anvendelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere og alternative metoder eller teknikker.

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der skal sikre en bæredygtig anvendelse af pesticider ved at mindske risici og virkninger for menneskers sundhed og miljøet og ved at tilskynde til fremme og indførelse af ikke-kemiske alternativer til pesticider.

Begrundelse

Den eneste måde, hvorpå man virkelig kan mindske risikoen ved pesticider, er også at begrænse anvendelsen heraf. Ordet "anvendelse" bør ledsage ordene "risici og virkninger" i hele teksten. Den eneste reelle måde, hvorpå man kan eliminere pesticiders negative virkninger på folkesundheden, husdyr, vilde dyr og planter og miljøet i bredere forstand, består i at anlægge en præventiv indfaldsvinkel omfattende indførelse af ægte bæredygtige, ikke-kemiske metoder over en bred front.

Ændringsforslag  8

Rådets fælles holdning

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2a. Medlemsstater kan give subsidier eller træffe finanspolitiske foranstaltninger for at tilskynde til anvendelse af mindre skadelige pesticider. Dette kan inkludere indførelsen af en pesticidafgift på alle produkter undtagen ikke-kemiske midler eller lavrisikoplantebeskyttelsesmidler som defineret i artikel [50, stk. 1,] i forordning (EF) nr. .../... [om markedsføring af plantebeskyttelses–midler].

Begrundelse

Medlemsstaterne skal frit kunne fremme en mere bæredygtig anvendelse af pesticider ved hjælp af finanspolitiske instrumenter. Genindsættelse af ændring 21 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  9

Rådets fælles holdning

Artikel 2 – stk. 2 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2b. Foranstaltningerne i dette direktiv hindrer ikke medlemslandene i at anvende forsigtighedsprincippet ved begrænsning af eller nedlæggelse af forbud mod anvendelse af pesticider.

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet bør ligge til grund for alle aspekter af pesticidpolitikken. Genindsættelse af ændring 22 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  10

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1a) "anvendelse": alle operationer, der udføres i forbindelse med et pesticid, f.eks. opbevaring, håndtering, fortynding, opblanding og udbringning

Begrundelse

Genindsættelse af Kommissionens oprindelige tekst.

Ændringsforslag  11

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. "rådgiver": enhver person, der rådgiver om bekæmpelse af skadegørere og sikker pesticidanvendelse professionelt eller kommercielt, herunder private selvstændige og offentlige rådgivningstjenester, handelsagenter, fødevareproducenter og detailhandlere

3. "rådgiver": enhver person, der har den uddannelse og de kvalifikationer, den pågældende medlemsstat kræver, og som rådgiver om bekæmpelse af skadegørere og sikker pesticidanvendelse professionelt eller kommercielt, herunder private selvstændige og offentlige rådgivningstjenester, handelsagenter, fødevareproducenter og detailhandlere

Ændringsforslag  12

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 6

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

6) "integreret bekæmpelse af skadegørere": nøje gennemgang af alle til rådighed stående plantebeskyttelsesmetoder og integreret iværksættelse på dette grundlag af passende foranstaltninger, der bidrager til at hindre skadegørere i at udvikle sig og som holder brugen af plantebeskyttelsesmidler og andre interventionsmidler på et økonomisk og økologisk forsvarligt niveau, samtidig med at de reducerer eller minimerer risikoen for menneskers sundhed og miljøet. Med integreret bekæmpelse af skadegørere lægges der vægt på dyrkning af sunde afgrøder med så få forstyrrelser af landbrugsøkosystemerne som muligt samt fremme af naturlige mekanismer til bekæmpelse af skadegørere

6) "integreret bekæmpelse af skadegørere": nøje gennemgang af alle til rådighed stående plantebeskyttelsesmetoder og integreret iværksættelse på dette grundlag af passende foranstaltninger, der bidrager til at hindre skadegørere i at udvikle sig og som holder brugen af plantebeskyttelsesmidler og andre interventionsmidler på et økonomisk og økologisk forsvarligt niveau, samtidig med at de reducerer eller minimerer risikoen for menneskers sundhed og miljøet. Med integreret bekæmpelse af skadegørere lægges der vægt på dyrkning af sunde afgrøder med så få forstyrrelser af landbrugsøkosystemerne som muligt samt fremme af naturlige mekanismer til bekæmpelse af skadegørere ved prioritering af præventive dyrkningsforanstaltninger, anvendelse af tilpassede sorter og af ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring

Begrundelse

Integreret bekæmpelse af skadegørere bør være et system, der prioriterer ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring. Ændring af den nye rådstekst for at sikre, at denne definition er i overensstemmelse med ændring 50 fra førstebehandlingen af pesticidforordningen, som definerer integreret bekæmpelse af skadegørere.

Ændringsforslag  13

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 7 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

7a) "ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring": anvendelse af bekæmpelses- og styringsteknikker, som ikke bygger på kemiske egenskaber. Ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring omfatter bl.a. vekseldrift, fysisk og mekanisk kontrol samt biologisk bekæmpelse

(Genfremsættelse af ændringsforslag 27 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag  14

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 9 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

9a) "nedbringelse af anvendelse": reduktion af udbringningerne af pesticider, ikke nødvendigvis målt i volumen

Begrundelse

Denne ændring bringer direktivet i overensstemmelse med målet om en nedbringelse af anvendelsen, og det præciseres, at en nedbringelse af anvendelsen ikke er knyttet til en nedgang i mængden af pesticider, men snarere til en nedgang i antallet af udbringninger til de niveauer, der er nødvendige af hensyn til beskyttelsen af afgrøderne. Genindsættelse af ændring 30 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  15

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 9 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

9b) "behandlingsindeks": parameter beregnet på grundlag af den fastsatte standarddosering af et aktivstof pr. hektar, der er nødvendig for en enkelt behandling mod den pågældende skadegører. Det er derfor ikke nødvendigvis volumenrelateret og kan anvendes til at måle graden af nedbringelse af anvendelsen.

Begrundelse

Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment index" of e.g. 2.0 would mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the recommended dose. The Treatment index is a relevant use indicator measuring pesticide dependency reduction in terms of spraying intensity rather than being a risk indicator and the quantitative use reduction target is to be considered a tool to stimulate the swift implementation by stakeholders of various measures in an integrated reduction. Reinstating first reading Amendment 30, deleting the word 'frequency' as Article 4 only refers to treatment and not frequency.

Ændringsforslag  16

Rådets fælles holdning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager nationale handlingsplaner, der fastlægger mål, foranstaltninger og frister for mindskelse af risici for og virkninger på menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med anvendelse af pesticider og tilskynder til udvikling og indførelse af integreret bekæmpelse af skadegørere og af alternative metoder eller teknikker med henblik på at nedbringe afhængigheden af pesticider.

1. Medlemsstaterne vedtager og iværksætter uden unødig forsinkelse nationale handlingsplaner, der fastlægger mål, foranstaltninger og frister for mindskelse af risici for og virkninger på menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med anvendelse af pesticider og tilskynder til udvikling og indførelse af integreret bekæmpelse af skadegørere og af alternative metoder eller teknikker med henblik på at nedbringe afhængigheden af pesticider. De nationale handlingsplaner skal som minimum indeholde følgende:

 

a) for andre pesticider og stoffer end biologiske pesticider og lavrisikoplantebeskyttelsesmidler, som defineret i forordning (EF) nr. .../..., kvantitative mål for nedbringelse af anvendelsen udtrykt som behandlingsindeks. Behandlingsindekset skal tilpasses til de specifikke forhold i hver medlemsstat. Behandlingsindekset skal straks forelægges Kommissionen til godkendelse.

 

For særligt problematiske stoffer (som defineret i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur1) skal målet være en reduktion inden udgangen af 2013 på mindst 50 % i forhold til behandlingsindekset for 2005, medmindre medlemsstaten kan bevise, at den allerede har opnået en tilsvarende eller højere reduktion i forhold til et andet referenceår i perioden 1995-2004

 

b) for pesticidformuleringer, der er klassificeret som giftige eller meget giftige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater2, kvantitative mål for nedbringelse af anvendelsen udtrykt i solgte mængder. Målet skal være en reduktion inden udgangen af 2013 på mindst 50 % i forhold til 2005, medmindre medlemsstaten kan bevise, at den allerede har opnået en tilsvarende eller højere reduktion i forhold til et andet referenceår i perioden 1995-2004.

 

1 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1; berigtiget udgave i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3.

 

2 EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

Begrundelse

Genindsættelse af ændring 146, der blev vedtaget af et bredt flertal under afstemningen ved førstebehandlingen i plenum.

Ændringsforslag  17

Rådets fælles holdning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Medlemsstaterne tager ved udarbejdelse og revision af deres nationale handlingsplaner hensyn til de sociale, økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger af de påtænkte foranstaltninger. Medlemsstaterne gør i deres nationale handlingsplaner rede for, hvordan de vil gennemføre de foranstaltninger, der følger af artikel 5-14, for at nå de mål, der er omhandlet i første afsnit i dette stykke.

Medlemsstaterne tager ved udarbejdelse og revision af deres nationale handlingsplaner hensyn til de folkesundhedsmæssige, sociale, økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger af de påtænkte foranstaltninger, til særlige nationale, regionale og lokale forhold og til alle relevante interessentgrupper. Medlemsstaterne gør i deres nationale handlingsplaner rede for, hvordan de vil gennemføre de foranstaltninger, der følger af artikel 5-14, for at nå de mål, der er omhandlet i første afsnit i dette stykke. Minimumskravene til de nationale handlingsplaner er anført i det vejledende dokument i bilag IIb.

 

I de nationale handlingsplaner tages der hensyn til planer, der er udarbejdet i henhold til anden fællesskabslovgivning om anvendelse af pesticider som f.eks. planer for foranstaltninger i henhold til direktiv 2000/60/EF.

 

Medlemsstaterne forstærker deres indsats for at kontrollere og forhindre den ulovlige anvendelse af pesticider i samarbejde med de relevante interessenter.

 

Medlemsstaterne aflægger med regelmæssige mellemrum rapport om deres kontrolforanstaltninger vedrørende ulovlig anvendelse.

Ændringsforslag  18

Rådets fælles holdning

Artikel 4 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(2) Medlemsstaterne meddeler senest … * Kommissionen og de andre medlemsstater deres nationale handlingsplaner.

(2) Medlemsstaterne meddeler senest … * Kommissionen og de andre medlemsstater deres nationale handlingsplaner.

De nationale handlingsplaner tages op til revision mindst hvert femte år, og alle væsentlige ændringer i de nationale handlingsplaner rapporteres til Kommissionen uden unødig forsinkelse.

De nationale handlingsplaner tages op til revision mindst hvert tredje år, og alle væsentlige ændringer i de nationale handlingsplaner rapporteres til Kommissionen uden unødig forsinkelse.

(Genfremsættelse af ændring 38 og 42 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag  19

Rådets fælles holdning

Artikel 4 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Kommissionen stiller om nødvendigt de oplysninger, den har modtaget i medfør af stk. 2, til rådighed på internettet.

3. Kommissionen stiller de oplysninger, den har modtaget i medfør af stk. 2, til rådighed for offentligheden på internettet.

Begrundelse

Offentligheden skal inddrages fuldt ud i udformningen, anvendelsen og eventuelle ændringer af de nationale handlingsplaner, hvis man skal være på linje med ånden i direktiv 2003/35/EF om offentlig deltagelse. Informationen om de nationale handlingsplaner skal offentliggøres på internettet, nærmere betegnet på Kommissionens websted. Genindsættelse af ændring 44 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  20

Rådets fælles holdning

Artikel 5 - stk. 1 - afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at alle professionelle brugere, distributører og rådgivere har adgang til passende uddannelse. Der skal være tale om såvel grundlæggende som supplerende uddannelse med henblik på erhvervelse og ajourføring af viden alt efter behov.

1. Medlemsstaterne sørger for, at alle professionelle brugere, distributører og rådgivere har adgang til passende uddannelse, der udbydes af organer udpeget af de kompetente myndigheder. Der skal være tale om såvel grundlæggende som supplerende uddannelse med henblik på erhvervelse og ajourføring af viden alt efter behov. Til det formål fastsættes minimumskrav, der er bindende i hele EU.

Ændringsforslag  21

Rådets fælles holdning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sørger for, at professionelle brugere, distributører og rådgivere er bekendt med eksistensen af og risiciene ved ulovlige (varemærkeforfalskede) pesticider, og at de har modtaget den fornødne uddannelse til at kunne identificere sådanne produkter.

Begrundelse

Varemærkeforfalskning og ulovlig handel med plantebeskyttelsesmidler er et væsentligt problem i Europa. En vigtig forudsætning for at kunne tackle problemet med ulovlig handel med plantebeskyttelsesmidler er, at de professionelle brugere og distributører gøres opmærksomme herpå. Genindsættelse af ændring 50 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  22

Rådets fælles holdning

Artikel 6 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer som et minimum, at de distributører, der sælger pesticider til professionelle brugere, har tilstrækkeligt mange ansatte, der besidder et certifikat som omhandlet i artikel 5, stk. 2. Disse personer skal stå til rådighed på salgstidspunktet for at kunne give kunderne fyldestgørende oplysninger om anvendelsen af pesticider og sikkerhedsforskrifterne vedrørende de pågældende produkter i henseende til menneskers sundhed og miljøet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at distributører har tilstrækkeligt mange ansatte, der besidder et certifikat som omhandlet i artikel 5, stk. 2. Disse personer skal stå til rådighed på salgstidspunktet for at kunne give kunderne fyldestgørende oplysninger om anvendelsen af pesticider og om sundheds- og miljørisici og potentielle negative virkninger i den forbindelse.

Begrundelse

Genindsættelse af en del af ændring 54 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  23

Rådets fælles holdning

Artikel 6 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at distributører, der sælger pesticider til ikke-professionelle brugere, stiller generelle oplysninger til rådighed om risikoen ved anvendelse af pesticider, navnlig om farer, eksponering, forsvarlig opbevaring, håndtering, udbringning og sikker bortskaffelse i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om affald samt med hensyn til lavrisiko-alternativer. Medlemsstaterne kan kræve, at pesticidproducenterne stiller sådanne oplysninger til rådighed.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at distributører, der sælger pesticider til ikke-professionelle brugere, stiller generelle oplysninger til rådighed om risikoen ved og de potentielle negative sundheds- og miljømæssige virkninger af anvendelse af pesticider, navnlig om farer, eksponering, forsvarlig opbevaring, håndtering, udbringning og sikker bortskaffelse i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om affald samt med hensyn til lavrisiko-alternativer. Medlemsstaterne kan kræve, at pesticidproducenterne stiller sådanne oplysninger til rådighed.

Begrundelse

Genindsættelse af en del af ændring 56 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  24

Rådets fælles holdning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sørger for, at eksisterende inspektions- og håndhævelsesforanstaltninger anvendes til fulde for at sikre, at ulovlige (varemærkeforfalskede) pesticider ikke udbydes til salg.

Ændringsforslag  25

Rådets fælles holdning

Artikel 7

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til oplysning af den brede offentlighed og fremme af bevidstgørelsestiltag samt letter offentlighedens adgang til nøjagtig og afbalanceret information om pesticider, navnlig om risiciene for menneskers sundhed, ikke-målorganismer og miljøet og om anvendelse af ikke-kemiske alternativer.

1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til oplysning af den brede offentlighed og fremme af oplysnings- og bevidstgørelsesprogrammer samt letter offentlighedens adgang til nøjagtig information om pesticider, navnlig om risiciene og farerne og mulige akutte og kroniske virkninger for menneskers sundhed, ikke-målorganismer og miljøet ved anvendelse af pesticider og om anvendelse af ikke-kemiske alternativer.

 

2. Medlemsstaterne indfører obligatoriske ordninger for indsamling af oplysninger om tilfælde af akut og kronisk pesticidforgiftning, især blandt operatører, arbejdstagere, beboere og alle andre, der kan blive eksponeret for pesticider med regelmæssige mellemrum.

 

3. Medlemsstaterne gennemfører forskningsprogrammer vedrørende specifikke situationer, hvor pesticider er sat i forbindelse med indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet, herunder undersøgelser om højrisikogrupper, biodiversitet og kombinationsvirkninger.

 

 

4. For at gøre oplysningerne lettere sammenlignelige udvikler Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne senest ... * et strategisk vejledningsdokument om overvågning af og tilsyn med pesticidanvendelsens virkninger på menneskers sundhed og miljøet.

 

* Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

In a legal framework such as this, a balancing of interests is not permitted and therefore it is not a case of promoting information from all sides, but making sure the information that is produced regarding the risks and health and environmental impacts of pesticides is accurate so that the public has the necessary information to be able to make informed and knowledgeable decisions to protect their health and that of their families from harm. Awareness programs should not forget chronic health effects of pesticides. Monitoring and research are necessary in Member States to collect information and quantify health and environmental impacts of pesticides. A reporting system is already in place in the EU for pesticide residues in food but no system exists to monitor poisoning incidents and environmental effects of pesticides. Reinstating part of first reading Amendment 59.

Ændringsforslag  26

Rådets fælles holdning

Artikel 8 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at pesticidudbringningsudstyr i professionel brug inspiceres med jævne mellemrum. Der må ikke gå mere end fem år mellem inspektionerne indtil 2020, og ikke mere end tre år derefter.

1. Medlemsstaterne sørger for, at det gøres obligatorisk, at pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør i professionel brug inspiceres med jævne mellemrum. Der må ikke gå mere end fem år mellem inspektionerne indtil 2015, og ikke mere end tre år derefter.

Begrundelse

Sprøjtning med pesticider er en risikobetonet aktivitet, og alt udbringningsudstyr og tilbehør hertil til professionel brug bør derfor inspiceres regelmæssigt, eftersom udstyret kan blivet beskadiget på et hvilket som helst tidspunkt (f.eks. kort efter en inspektion og længe før den næste). Efter den første inspektion bør der kræves obligatorisk testning, ligesom der bør være mulighed for at foretage stikprøvekontrol. Genindsættelse af en del af ændring 60 fra førstebehandlingen og ændring til den nye rådstekst.

Ændringsforslag  27

Rådets fælles holdning

Artikel 8 - stk. 3 - litra b

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

b) undtage håndholdt pesticidudbringningsudstyr eller rygsprøjter fra inspektionen.

udgår

Ændringsforslag  28

Rådets fælles holdning

Artikel 9 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

da) Det område, der skal sprøjtes, befinder sig ikke i nærheden af offentlige eller beboede områder, og der er ingen indvirkning på beboeres eller andre tilstedeværendes sundhed.

Begrundelse

Beboere og andre tilstedeværende må ikke udsættes for skadelige sundhedsmæssige påvirkninger. Genindsættelse af en del af ændring 64 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  29

Rådets fælles holdning

Artikel 9 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

db) Luftfartøjet er udstyret med den bedste tilgængelige teknologi til begrænsning af vinddrift (såsom lavdriftdyser). Ved anvendelse af helikoptere skal helikoptersprøjtebommen være udstyret med injektordyser for at reducere vinddriften.

Begrundelse

Beboere og andre tilstedeværende må ikke udsættes for skadelige sundhedsmæssige påvirkninger. Genindsættelse af en del af ændring 64 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  30

Rådets fælles holdning

Artikel 9 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der har beføjelse til at indføre særlige betingelser for sprøjtning fra luften, og offentliggør oplysninger om de afgrøder, områder, nærmere vilkår og specifikke krav for udbringningen såsom vejrforhold, hvor sprøjtning fra luften kan tillades.

3. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der har beføjelse til at indføre særlige betingelser for sprøjtning fra luften. De kompetente myndigheder er ansvarlige for at tillade sprøjtning fra luften efter en anmodning i henhold til stk. 4 og for at offentliggøre oplysninger om de afgrøder, områder, nærmere vilkår og specifikke krav for udbringningen såsom vejrforhold, hvor sprøjtning fra luften kan tillades.

De kompetente myndigheder anfører de nødvendige foranstaltninger til at advare beboere og andre tilstedeværende og til at beskytte miljøet i nærheden af det sprøjtede område.

I tilladelsen anfører de kompetente myndigheder de foranstaltninger, der er nødvendige for i god tid at advare beboere og andre tilstedeværende og for at beskytte miljøet i nærheden af det sprøjtede område.

Ændringsforslag  31

Rådets fælles holdning

Artikel 9 – stk. 4

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4. En professionel bruger, der ønsker at udbringe pesticider ved sprøjtning fra luften, forelægger i god tid en anmodning for den kompetente myndighed om udbringning af pesticider ved sprøjtning fra luften, ledsaget af dokumentation for, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Medlemsstaterne kan bestemme, at anmodninger, med hensyn til hvilke der inden for den frist, som de kompetente myndigheder har fastsat, ikke er modtaget noget svar på, hvilken afgørelse der er truffet, anses for at være godkendt.

4. En professionel bruger, der ønsker at udbringe pesticider ved sprøjtning fra luften, forelægger i god tid en anmodning for den kompetente myndighed om udbringning af pesticider ved sprøjtning fra luften, ledsaget af dokumentation for, at betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om sprøjtningstidspunktet samt om de mængder og typer af pesticider, der anvendes.

Begrundelse

Anmodninger, med hensyn til hvilke der inden for den frist, som de kompetente myndigheder har fastsat, ikke er modtaget noget svar på, hvilken afgørelse der er truffet, bør ikke anses for at være godkendt, da dette ville skabe et smuthul i forhold til formålet med denne artikel. Genindsættelse af ændring 65 fra førstebehandlingen og slettelse af en del af den nye rådstekst.

Ændringsforslag  32

Rådets fælles holdning

Artikel 9 – stk. 6

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

6. De kompetente myndigheder fører register over de anmodninger, der er forelagt i henhold til stk. 4.

6. De kompetente myndigheder fører register over de anmodninger, der er forelagt i henhold til stk. 4, og stiller dem til offentlighedens rådighed.

Begrundelse

Genindsættelse af ændring 66 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  33

Rådets fælles holdning

Artikel 9 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

Information af offentligheden

 

Medlemsstaterne kan i deres nationale handlingsplaner medtage bestemmelser om informering af naboer, der kan blive eksponeret for aerosolspredning.

Begrundelse

In the UK there is a legal obligation for farmers/pesticide users to provide at least 48 hours notice to beekeepers in order to protect bees. Yet humans do not have any comparable notification requirements. Considering 48 hours is workable for protecting other species then it should be the same for protecting humans, especially the most vulnerable groups. Therefore it should be obligatory to notify residents prior to any aerial or ground spraying application to enable them to take the necessary precautions to try and reduce exposure as much as possible. This notification should include information on the chemicals to be used to inform residents of what pesticides are being used in their locality.

Ændringsforslag  34

Rådets fælles holdning

Artikel 10

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at der vedtages passende foranstaltninger til beskyttelse af vandmiljøet og drikkevandsforsyningerne mod pesticidernes virkninger. Foranstaltningerne skal støtte og være forenelige med de relevante bestemmelser i direktiv 2000/60/EF og i forordning (EF) nr. ...

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af vandforekomster, navnlig ved at sørge for, at der på marker, der støder op til vandløb, og navnlig til beskyttelseszoner, der i medfør af artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF er udlagt til beskyttelse af drikkevandsindvindingsområder, udlægges randzoner, hvor pesticider ikke må udbringes eller opbevares.

 

De pesticidfri randzoners størrelse fastlægges ud fra forureningsrisikoen og det berørte områdes landbrugs- og klimamæssige karakteristika.

Medlemsstaterne sørger endvidere for, at der i beskyttelseszoner, som i medfør af artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF er udlagt til beskyttelse af drikkevandsindvindingsområder, træffes supplerende foranstaltninger for at forhindre, at vandet forurenes med pesticider, herunder om nødvendigt strengere begrænsninger for anvendelsen af visse højrisikoprodukter, udvidet brug af randzoner, specifik uddannelse og bevidstgørelse af rådgivere og sprøjteoperatører samt streng håndhævelse af bedste praksis ved påfyldning, blanding og bortskaffelse af pesticider.

 

Medlemsstaterne kan udlægge de pesticidfrie zoner, de finder nødvendige for at sikre drikkevandsressourcer. Sådanne pesticidfrie zoner kan dække hele medlemslandet.

2. De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, omfatter:

2. Ud over de tiltag, der er omhandlet i stk. 1, træffer medlemsstaterne følgende foranstaltninger:

a) prioritering af pesticider, der ikke er klassificeret som farlige for vandmiljøet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater og som ikke indeholder prioriterede farlige stoffer, jf. artikel 16, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF.

a) prioritering af pesticider, der ikke er klassificeret som farlige for vandmiljøet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater og som ikke indeholder prioriterede farlige stoffer, jf. artikel 16, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF.

b) prioritering af de mest effektive udbringningsteknikker såsom anvendelse af lavdriftspesticidsprøjteudstyr, især ved højtvoksende afgrøder som humle og sådanne afgrøder i frugtplantager og på vinmarker

b) prioritering af de mest effektive udbringningsteknikker såsom anvendelse af lavdriftspesticidsprøjteudstyr, især ved højtvoksende afgrøder som humle og sådanne afgrøder i frugtplantager og på vinmarker

c) anvendelse af begrænsende foranstaltninger, der mindsker risikoen for forurening uden for det sprøjtede område som følge af aerosolspredning, afdræning og afstrømning. Disse skal om nødvendigt omfatte oprettelse af randzoner af passende størrelse til beskyttelse af ikke-vandorganismer uden for målgruppen og beskyttelseszoner for overfladevand og grundvand, der er udlagt til drikkevandsindvinding, hvor pesticider ikke må udbringes eller opbevares

c) anvendelse af begrænsende foranstaltninger, der mindsker risikoen for forurening uden for det sprøjtede område som følge af aerosolspredning, afdræning og afstrømning

d) størst mulig begrænsning eller om nødvendigt afskaffelse af pesticidudbringning på og langs veje og jernbanelinjer, på stærkt permeable arealer eller anden infrastruktur i nærheden af overfladevand og grundvand, og på befæstede arealer med stor risiko for afstrømning til overfladevand eller kloaksystemer.

d) størst mulig begrænsning eller afskaffelse af pesticidudbringning på og langs veje og jernbanelinjer, på stærkt permeable arealer eller anden infrastruktur i nærheden af overfladevand og grundvand, og på befæstede arealer med stor risiko for afstrømning til overfladevand eller kloaksystemer.

Ændringsforslag  35

Rådets fælles holdning

Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

d) størst mulig begrænsning eller om nødvendigt afskaffelse af pesticidudbringning på og langs veje og jernbanelinjer, på stærkt permeable arealer eller anden infrastruktur i nærheden af overfladevand og grundvand, og på befæstede arealer med stor risiko for afstrømning til overfladevand eller kloaksystemer.

d) sikring af den størst mulige begrænsning eller afskaffelse af pesticidudbringning på og langs veje og jernbanelinjer, på stærkt permeable arealer eller anden infrastruktur i nærheden af overfladevand og grundvand, og på befæstede arealer med stor risiko for afstrømning til overfladevand eller kloaksystemer. I alle disse områder bør anvendelsen af ikke-kemiske alternativer fremmes.

Begrundelse

For at undgå forurening af disse områder bør der anvendes ikke-kemiske alternativer. Genindsættelse af en del af ændring 74 fra førstebehandlingen og Kommissionens oprindelige tekst.

Ændringsforslag  36

Rådets fælles holdning

Artikel 11 – overskrift – indledning og nr. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Begrænsning af pesticidanvendelsen og risici i specifikke områder

Begrænsning af pesticidanvendelsen og risici i følsomme områder

Medlemsstaterne sikrer under behørigt hensyn til de nødvendige krav til hygiejne og offentlig sundhed samt biodiversitet eller resultaterne af relevante risikovurderinger, at brug af pesticider forbydes eller indskrænkes, eller at risiciene fra brugen heraf begrænses i

Medlemsstaterne sikrer under behørigt hensyn til de nødvendige krav til hygiejne og offentlig sundhed samt biodiversitet, at brug af pesticider forbydes eller indskrænkes til det absolut nødvendige i

1) områder, der bruges af offentligheden eller udsatte befolkningsgrupper, såsom parker, offentlige haver, sportspladser, skolegårde og legepladser, og

1) alle områder, der bruges af offentligheden eller udsatte befolkningsgrupper, herunder, men ikke udelukkende, parker, offentlige haver, sportspladser og rekreative områder, skolegårde og legepladser, og i nærheden af offentlige sundhedsfaciliteter (klinikker, hospitaler, revalideringscentre, kursteder og hospicer), samt i omfattende sprøjtefrie zoner, bl.a. på marker omkring disse områder

Begrundelse

Kommissionen har erkendt, at risikoen ved eksponering for pesticider i områder, der benyttes af offentligheden, er høj. Pesticidanvendelse bør derfor forbydes i og omkring områder, hvor almindelige borgere kan blive eksponeret, navnlig hvis de bor i nærheden af behandlede områder. Pesticider kan transporteres over enorme afstande, og visse amerikanske stater har sprøjtefrie zoner på op til 4 km omkring skoler. Der er derfor nødvendigt at indføre væsentlige lovgivningsforanstaltninger, der kan forhindre eksponering af offentligheden og beskytte sårbare grupper. Genindsættelse af ændring 153 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  37

Rådets fælles holdning

Artikel 13 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til fremme af bekæmpelse af skadegørere med lavt pesticidforbrug, idet man, når det er muligt, lægger vægt på ikke-kemiske metoder og i øvrigt blandt de former for praksis og de produkter, der kan bruges til behandling af det samme plantebeskyttelsesproblem, vælger dem, der belaster menneskers sundhed og miljøet mindst. Bekæmpelse af skadegørere med lavt pesticidforbrug omfatter integreret bekæmpelse af skadegørere samt økologisk landbrug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.

1. Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til fremme af bekæmpelse af skadegørere med lavt pesticidforbrug, idet man lægger vægt på ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse og bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring, og på at sikre, at professionelle brugere af pesticider blandt de former for praksis og de produkter, der kan bruges til behandling af det samme plantebeskyttelsesproblem så hurtigt som muligt går over til dem, der belaster menneskers sundhed og miljøet mindst. Bekæmpelse af skadegørere med lavt pesticidforbrug omfatter integreret bekæmpelse af skadegørere samt økologisk landbrug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.

Ændringsforslag  38

Rådets fælles holdning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Der fastlægges harmoniserede risikoindikatorer som omhandlet i bilag IV. Medlemsstaterne kan dog fortsat anvende allerede eksisterende nationale indikatorer eller vedtage andre passende indikatorer som supplement til de harmoniserede indikatorer.

1. Der fastlægges harmoniserede risikoindikatorer som omhandlet i bilag IV. Indtil vedtagelsen af disse indikatorer kan medlemsstaterne fortsat anvende allerede eksisterende nationale indikatorer eller vedtage andre passende indikatorer.

Begrundelse

Genindsættelse af Kommissionens oprindelige tekst og ændring af den nye rådstekst.

Ændringsforslag  39

Rådets fælles holdning

Artikel 14 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de andre medlemsstater resultaterne af deres vurderinger i medfør af stk. 2.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de andre medlemsstater resultaterne af deres vurderinger i medfør af stk. 2 og stiller disse oplysninger til rådighed for offentligheden.

Begrundelse

Genindsættelse af en del af ændring 95 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  40

Rådets fælles holdning

Artikel 14 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Resultaterne gøres offentligt tilgængelige via internetportalen, jf. artikel 4, stk. 2, andet afsnit.

Begrundelse

Genindsættelse af ændring 97 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  41

Rådets fælles holdning

Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

4a. Indsamlingen af data må ikke belaste landbrugerne og vinavlerne i Fællesskabet med yderligere dokumentationspligter og urimelige indberetnings- og rapporteringspligter.

(Genfremsættelse af ændringsforslag 99 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag  42

Rådets fælles holdning

Artikel 16 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 16 a

 

Udveksling af oplysninger og bedste praksis

 

Kommissionen etablerer en platform til udveksling af oplysninger og bedste praksis inden for bæredygtig anvendelse af pesticider og integreret bekæmpelse af skadegørere.

(Genfremsættelse af ændringsforslag 102 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag  43

Rådets fælles holdning

Bilag I – punkt 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Basisviden om strategier og metoder til integreret bekæmpelse af skadegørere, strategier og metoder til integrerede dyrkningsmetoder og principperne for økologisk landbrug, information om generelle principper og afgrødespecifikke eller sektorspecifikke retningslinjer for integreret bekæmpelse af skadegørere.

3. Basisviden om strategier og metoder til integreret bekæmpelse af skadegørere, strategier og metoder til integrerede dyrkningsmetoder og principperne for økologisk landbrug, biologiske bekæmpelsesmetoder, information om generelle principper og afgrødespecifikke eller sektorspecifikke retningslinjer for integreret bekæmpelse af skadegørere.

(Genfremsættelse af en del af ændringsforslag 111 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag  44

Rådets fælles holdning

Bilag I - afsnit - 5 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

5a. risikobaserede fremgangsmåder, der tager højde for lokale variabler såsom klima, jordbunds- og afgrødetyper og skrånende terræn.

(Delvis genfremsættelse af ændring 119 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag  45

Rådets fælles holdning

Bilag I – punkt 6

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

6. Procedurer til klargøring af pesticidudbringningsudstyr, herunder kalibrering, og til anvendelse af udstyret med færrest mulige risici for brugeren, andre mennesker, ikke-målarter af dyr og planter, biodiversiteten og miljøet.

6. Procedurer til klargøring af pesticidudbringningsudstyr, herunder kalibrering, og til anvendelse af udstyret med færrest mulige risici for brugeren, andre mennesker, ikke-målarter af dyr og planter, biodiversiteten og vandressourcer.

Begrundelse

Det er nødvendigt at referere mere specifikt til beskyttelsen af vandressourcer. Det er vigtigt at påpege dette i uddannelsesprogrammerne, således at professionelle brugere, distributører og rådgivere er opmærksomme på disse behov. Genfremsættelse af ændring 114 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  46

Rådets fælles holdning

Bilag I – punkt 8

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

8. Beredskabsforanstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet i tilfælde af udslip og kontaminering.

8. Beredskabsforanstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed, miljøet og vandressourcerne i tilfælde af udslip og kontaminering samt ekstreme vejrfænomener, der kan medføre risiko for udvaskning af pesticider.

Begrundelse

Knyttet til ændringen af punkt 6 i bilag I. Genfremsættelse af ændring 116 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  47

Rådets fælles holdning

Bilag I – punkt 8 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

8a. Særlig omhu i beskyttelsesområder oprettet i henhold til artikel 6 og 7 i direktiv 2000/60/EF.

Begrundelse

Dette skal ses i forlængelse af den særlige beskyttelse, vandrammedirektivet foreskriver for overflade- og grundvand, bevarelsen af levesteder og arter, der er direkte afhængige af vand, samt vandområder, der anvendes til drikkevand, og som kræver specifik beskyttelse og pleje. Genfremsættelse af ændring 117 fra førstebehandlingen.

PROCEDURE

Titel

Rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider

Referencer

06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

23.10.2007                     T6-0444/2007

Kommissionens forslag

COM(2006)0373 - C6-0246/2006

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

25.9.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

25.9.2008

Ordfører

       Dato for valg

Christa Klaß

3.10.2006

 

 

Behandling i udvalg

6.10.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy, Marianne Thyssen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Reino Paasilinna, Britta Thomsen