ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων

12.11.2008 - (6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD)) - ***II

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Christa Klaß

Διαδικασία : 2006/0132(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0443/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0443/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων

(6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (6124/2008 – C6‑0323/2008),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0373),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0443/2008),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική αναφορά 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 152 παράγραφος 4 και 175 παράγραφος 1,

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 1 από τη πρώτη ανάγνωση: στόχος της οδηγίας είναι η μείωση των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ως νομική βάση της οδηγίας πρέπει να αναφέρονται τόσο η δημόσια υγεία όσο και το περιβάλλον.

Τροπολογία  2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό νομικό πλαίσιο για να επιτευχθεί ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων.

(1) Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 7 της απόφασης αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, πρέπει να θεσπιστεί κοινό νομικό πλαίσιο για να επιτευχθεί αειφόρος χρήση των φυτοφαρμάκων σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της πρόληψης πρέπει να διέπει όλες τις πτυχές της πολιτικής για τα φυτοφάρμακα. Επαναφορά της τροπολογίας 2 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(4) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία θα αποβλέπουν στον καθορισμό στόχων, μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της εισαγωγής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα. Τα εθνικά σχέδια δράσης μπορούν να συντονίζονται με σχέδια που καταρτίζονται για την εφαρμογή άλλων συναφών κοινοτικών νομοθετικών πράξεων και να χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα με άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις για τα φυτοφάρμακα.

(4) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία θα αποβλέπουν στον καθορισμό ποσοτικών στόχων, σκοπών, μέτρων, δεικτών και χρονοδιαγραμμάτων για τη μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων και των κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της εισαγωγής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών καθώς και εναλλακτικών μη χημικών προσεγγίσεων ή τεχνικών με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα. Τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να συντονίζονται με σχέδια που καταρτίζονται για την εφαρμογή άλλων συναφών κοινοτικών νομοθετικών πράξεων και να χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν σύμφωνα με άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις για τα φυτοφάρμακα.

Αιτιολόγηση

Η ποσοτική μείωση της χρήσης πρέπει να αποτελεί έναν στόχο της οδηγίας-πλαισίου που θα επιτευχθεί μέσω σοβαρής στοχοποίησης και εφαρμογής του εθνικού σχεδίου δράσης.

Τροπολογία  4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(12) Ο αεροψεκασμός φυτοφαρμάκων είναι ικανός να προκαλέσει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, ιδίως μέσω της μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επιβληθεί γενική απαγόρευση των αεροψεκασμών, με δυνατότητα παρέκκλισης στις περιπτώσεις όπου αυτοί προσφέρουν σαφή πλεονεκτήματα όσον αφορά τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον συγκριτικά με άλλες μεθόδους ψεκασμού ή όταν δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

(12) Ο αεροψεκασμός φυτοφαρμάκων είναι ικανός να προκαλέσει ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, ιδίως μέσω της μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επιβληθεί γενική απαγόρευση των αεροψεκασμών, με δυνατότητα παρέκκλισης στις περιπτώσεις όπου αυτοί προσφέρουν σαφή πλεονεκτήματα όσον αφορά τη μείωση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον συγκριτικά με άλλες μεθόδους ψεκασμού ή όταν δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται η πλέον προηγμένη διαθέσιμη τεχνολογία για την μείωση του νέφους (π.χ. ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς) και δεν βλάπτεται η υγεία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων.

Αιτιολόγηση

Ο αεροψεκασμός δεν προσφέρει περισσότερα περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με άλλες μεθόδους ψεκασμού. Δεν πρέπει να επιτρέπονται παρεκκλίσεις σε περιοχές στις οποίες μπορεί να βλαφθούν οι κάτοικοι και οι παρευρισκόμενοι, για παράδειγμα σε αγροτικές περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού ή κοντά σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το κοινό και από ευπαθείς ομάδες, όπως σχολεία. Επαναφορά της τροπολογίας 10 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  5

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(14) Η χρήση φυτοφαρμάκων μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε πολύ ευπαθείς περιοχές, όπως οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 που προστατεύονται σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Σε άλλους χώρους, όπως τα δημόσια πάρκα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι παιδικές χαρές, το ευρύ κοινό διατρέχει μεγάλους κινδύνους λόγω έκθεσης σε φυτοφάρμακα. Συνεπώς, η χρήση φυτοφαρμάκων στις περιοχές αυτές πρέπει να απαγορεύεται, να περιορίζεται ή να μειώνονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση αυτή.

(14) Η χρήση φυτοφαρμάκων μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε πολύ ευπαθείς περιοχές, όπως οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 που προστατεύονται σύμφωνα με την οδηγία 79/409/ΕΟΚ και την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Σε άλλους χώρους, όπως τα δημόσια πάρκα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι χώροι αναψυχής, οι σχολικές εγκαταστάσεις και οι παιδικές χαρές, καθώς και κοντά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα θεραπείας και γηροκομεία), το ευρύ κοινό διατρέχει μεγάλους κινδύνους λόγω έκθεσης σε φυτοφάρμακα. Συνεπώς, η χρήση φυτοφαρμάκων στις περιοχές αυτές πρέπει να απαγορεύεται.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει παραδεχτεί ότι οι κίνδυνοι από την έκθεση σε φυτοφάρμακα σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύτερο κοινό είναι υψηλοί. Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των άμεσων και των χρόνιων επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση σε φυτοφάρμακα, η χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να απαγορευτεί μέσα σε και γύρω από κάθε περιοχή όπου μπορεί να εκτίθενται άνθρωποι, ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, για την προστασία ευπαθών ομάδων. Επαναφορά της τροπολογίας 151 από τη πρώτη ανάγνωση και τροπολογία στο νέο κείμενο του Συμβουλίου.

Τροπολογία  6

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 17

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(17) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… και της παρούσας οδηγίας, η εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών είναι υποχρεωτική και καθώς η αρχή της επικουρικότητας ισχύει για τον τρόπο που εφαρμόζονται οι αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, τα κράτη μέλη πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών στο εθνικό σχέδιο δράσης τους.

(17) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… και της παρούσας οδηγίας, η εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών είναι υποχρεωτική και καθώς η αρχή της επικουρικότητας ισχύει για τον τρόπο που εφαρμόζονται οι αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, τα κράτη μέλη πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών δίδοντας πάντα προτεραιότητα σε μεθόδους φυτοπροστασίας και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών στο εθνικό σχέδιο δράσης τους.

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών πρέπει να είναι ένα σύστημα που δίνει πάντα προτεραιότητα σε μεθόδους φυτοπροστασίας και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Τροπολογία σε νέα αιτιολογική σκέψη του Συμβουλίου.

Τροπολογία  7

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων, με τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και την προώθηση της χρησιμοποίησης ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων, με τη μείωση των κινδύνων και επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και με την ενθάρρυνση της προαγωγής και της υιοθέτησης εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας χωρίς χημικά μέσα.

Αιτιολόγηση

Ο μοναδικός τρόπος για πραγματική μείωση των κινδύνων από την χρήση φυτοφαρμάκων είναι η μείωση της χρήσης τους. Η λέξη "χρήση" πρέπει να πλαισιώνει τις λέξεις "κίνδυνος και επιπτώσεις" σε ολόκληρο το κείμενο. Η μόνη ουσιαστική λύση για την εξάλειψη των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων στη δημόσια υγεία, τα ζώα, την άγρια χλωρίδα και πανίδα και το ευρύτερο περιβάλλον είναι η υιοθέτηση μιας προσέγγισης βασισμένης στην πρόληψη, με ευρεία εφαρμογή πραγματικά αειφορικών μεθόδων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Τροπολογία  8

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 2 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν επιδοτήσεις ή να λαμβάνουν φορολογικά μέτρα για την προώθηση λιγότερο επιβλαβών φυτοφαρμάκων. Τούτο είναι δυνατόν μεταξύ άλλων με τη θέσπιση φόρου φυτοφαρμάκων για όλα τα προϊόντα, εξαιρουμένων των μη χημικών ή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου, κατά την έννοια του άρθρου [50, παράγραφος 1], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ... [σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων].

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ελεύθερα, εφόσον το επιθυμούν, να προωθούν μια πιο βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων μέσω φορολογικών μέτρων. Επαναφορά της τροπολογίας 21 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  9

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 2 – παράγραφος 2β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2β. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την αρχή της πρόληψης με τον περιορισμό ή την απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της πρόληψης πρέπει να διέπει όλες τις πτυχές της πολιτικής για τα φυτοφάρμακα. Επαναφορά της τροπολογίας 22 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  10

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3 - σημείο 1α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

) «χρήση»: όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε σχέση με φυτοφάρμακο, όπως η αποθήκευση, ο χειρισμός, η αραίωση, η ανάμιξη και η εφαρμογή·

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του αρχικού κειμένου της Επιτροπής.

Τροπολογία  11

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3 - σημείο 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3) «σύμβουλος»: κάθε πρόσωπο που παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπορικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συμβουλών όσο και των δημόσιων, των εμπορικών αντιπροσώπων και, ανάλογα με την περίπτωση, των παραγωγών και λιανεμπόρων τροφίμων.

3) «σύμβουλος»: κάθε πρόσωπο που έχει αποκτήσει επαρκείς γνώσεις σε επίπεδο που έχει καθοριστεί από τα κράτη μέλη και παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών και την ασφαλή χρήση φυτοφαρμάκων στα πλαίσια επαγγελματικής ιδιότητας ή εμπορικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων παροχής συμβουλών όσο και των δημόσιων, των εμπορικών αντιπροσώπων και, ανάλογα με την περίπτωση, των παραγωγών και λιανεμπόρων τροφίμων.

Τροπολογία  12

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3 – σημείο 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

6) «ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών»: η προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων μεθόδων προστασίας των φυτών και η επακόλουθη ενοποίηση των κατάλληλων μέτρων που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη πληθυσμών επιβλαβών οργανισμών και διατηρούν την χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων μορφών επέμβασης σε δικαιολογημένα από οικονομικής και οικολογικής πλευράς επίπεδα και μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μιας υγιούς καλλιέργειας με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή των αγροτικών οικοσυστημάτων και προάγει τους φυσικούς μηχανισμούς ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών.

6) «ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών»: η προσεκτική εξέταση όλων των διαθέσιμων μεθόδων προστασίας των φυτών και η επακόλουθη ενοποίηση των κατάλληλων μέτρων που αποθαρρύνουν την ανάπτυξη πληθυσμών επιβλαβών οργανισμών και διατηρούν την χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων μορφών επέμβασης σε δικαιολογημένα από οικονομικής και οικολογικής πλευράς επίπεδα και μειώνουν ή ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μιας υγιούς καλλιέργειας με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή των αγροτικών οικοσυστημάτων και προάγει τους φυσικούς μηχανισμούς ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών, με την απόδοση προτεραιότητας σε προληπτικά μέτρα καλλιέργειας και στην χρήση προσαρμοσμένων ποικιλιών και μεθόδων φυτοπροστασίας και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Αιτιολόγηση

Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών πρέπει να είναι ένα σύστημα που δίνει πάντα προτεραιότητα σε μεθόδους φυτοπροστασίας και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών Τροπολογία στο νέο κείμενο του Συμβουλίου για να διασφαλιστεί ότι αυτός ο ορισμός συνάδει με την τροπολογία 50 της πρώτης ανάγνωσης του κανονισμού περί φυτοφαρμάκων που ορίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

Τροπολογία  13

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3 - σημείο 7α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

) «μέθοδοι φυτοπροστασίας και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών»: η χρήση τεχνικών ελέγχου και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών που δεν βασίζονται σε χημικές ιδιότητες. Στις μεθόδους φυτοπροστασίας και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών περιλαμβάνονται η αμειψισπορά, ο έλεγχος με φυσικά και μηχανικά μέσα και η διαχείριση φυσικών εχθρών.

(επαναφέρει την τροπολογία 27 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία  14

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3 - σημείο 9α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

) «μείωση της χρήσης»: η μείωση των εφαρμογών φυτοφαρμάκων η οποία δεν εξαρτάται κατ' ανάγκη από τον όγκο·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει την οδηγία με το στόχο της μείωσης της χρήσης και αποσαφηνίζει ότι η μείωση της χρήσης δεν συνδέεται με την μείωση της ποσότητας των φυτοφαρμάκων, αλλά με τη μείωση του αριθμού ή του ρυθμού των εφαρμογών στα επίπεδα που είναι αναγκαία για την προστασία των καλλιεργειών. Επαναφορά της τροπολογίας 30 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  15

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3 – σημείο 9β (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

9β) ο «δείκτης εφαρμογής» βασίζεται στην καθορισμένη πρότυπη δόση ενεργής ουσίας ανά εκτάριο, που απαιτείται για μια εφαρμογή για το συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό. Δεν εξαρτάται, επομένως, κατ' ανάγκη από τον όγκο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της μείωσης.

Αιτιολόγηση

Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment index" of e.g. 2.0 would mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the recommended dose. The Treatment index is a relevant use indicator measuring pesticide dependency reduction in terms of spraying intensity rather than being a risk indicator and the quantitative use reduction target is to be considered a tool to stimulate the swift implementation by stakeholders of various measures in an integrated reduction. Reinstating first reading Amendment 30, deleting the word 'frequency' as Article 4 only refers to treatment and not frequency.

Τροπολογία  16

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά σχέδια δράσης για τον καθορισμό στόχων, μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την εισαγωγή ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και εφαρμόζουν χωρίς χρονοτριβή εθνικά σχέδια δράσης για τον καθορισμό στόχων, μέτρων και χρονοδιαγραμμάτων για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την εισαγωγή ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση φυτοφαρμάκων. Αυτά τα εθνικά σχέδια δράσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

 

(α) για όλα τα προϊόντα εκτός των βιολογικών φυτοφαρμάκων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αρ. ... ποσοτικούς στόχους για μείωση της χρήσης, με βάση δείκτη συχνότητας εφαρμογής. Ο δείκτης εφαρμογής προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κράτους μέλους. Ο δείκτης εφαρμογής κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή, προς έγκριση.

 

Για ενεργές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)1, ο στόχος για μείωση πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 50% ως προς το δείκτη συχνότητας εφαρμογής κατά το έτος 2005, έως το τέλος του 2013, εκτός αν το κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει ότι έχει ήδη επιτύχει συγκρίσιμο ή υψηλότερο στόχο με βάση άλλο έτος αναφοράς από το διάστημα 1995-2004·

 

(β) για συνθέσεις φυτοφαρμάκων που χαρακτηρίζονται τοξικές έως πολύ τοξικές σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων2, ποσοτικό στόχο μείωσης με βάση τις πωλούμενες ποσότητες. Ο στόχος αυτός πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 50% της μείωσης υπολογιζόμενης σε σχέση με το έτος 2005, έως το τέλος του 2013, εκτός αν το κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει ότι έχει ήδη επιτύχει συγκρίσιμο ή υψηλότερο στόχο μείωσης με βάση άλλο έτος αναφοράς από το διάστημα 1995-2004.

 

1 ΕΕ L 396, 30.12.2006, σελ. 1· διορθωμένη έκδοση, ΕΕ L 136, 29.5.2007, σελ. 3.

 

2 ΕΕ L 200, 30.7.1999, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για κατάθεση εκ νέου της τροπολογίας 146 η οποία εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία κατά την πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια.

Τροπολογία  17

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση των οικείων εθνικών σχεδίων δράσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τον κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και υγειονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων μέτρων. Τα κράτη μέλη περιγράφουν στα εθνικά σχέδια δράσης τους τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων που προκύπτουν από τα άρθρα 5 έως 14 ώστε να επιτύχουν τους στόχους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση των οικείων εθνικών σχεδίων δράσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στην δημόσια υγεία καθώς και τον κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό και υγειονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων μέτρων, τις συγκεκριμένες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες καθώς και τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Τα κράτη μέλη περιγράφουν στα εθνικά σχέδια δράσης τους τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων που προκύπτουν από τα άρθρα 5 έως 14 ώστε να επιτύχουν τους στόχους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Ελάχιστες απαιτήσεις για τα εθνικά σχέδια δράσης παρατίθενται στο έγγραφο προσανατολισμού του παραρτήματος IIβ.

 

Τα εθνικά σχέδια δράσης λαμβάνουν υπόψη σχέδια που προβλέπονται σε άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις σχετικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων, επί παραδείγματι σχέδια λήψης μέτρων δυνάμει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

 

Τα κράτη μέλη εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παρακολούθηση και την πρόληψη της παράνομης χρήσης φυτοφαρμάκων, σε συνεργασία με τους ενδιαφερομένους.

 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους που εφαρμόζουν για την παράνομη χρήση.

Τροπολογία  18

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Μέχρι την …., τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα οικεία εθνικά σχέδια δράσης στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη.

2. Μέχρι την …., τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα οικεία εθνικά σχέδια δράσης στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη.

Τα εθνικά σχέδια δράσης επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά πενταετία και οι τυχόν ουσιαστικές τροποποιήσεις τους αναφέρονται στην Επιτροπή αμελλητί.

Τα εθνικά σχέδια δράσης επανεξετάζονται τουλάχιστον ανά τριετία και οι τυχόν ουσιαστικές τροποποιήσεις τους αναφέρονται στην Επιτροπή αμελλητί.

(επαναφέρει τις τροπολογίες 38 και 42 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία  19

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή διαθέτει τα στοιχεία που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στο διαδίκτυο.

3. Η Επιτροπή διαθέτει στο κοινό μέσω του Διαδικτύου τα στοιχεία που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Το κοινό πρέπει να έχει πλήρη συμμετοχή στην κατάρτιση, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τη λειτουργία, την εποπτεία και την τροποποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης, στο πνεύμα της οδηγίας 2003/35/ΕΚ, η οποία προβλέπει τη δημόσια συμμετοχή. Οι πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά σχέδια δράσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στην ιστοθέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επαναφορά της τροπολογίας 44 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  20

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση στη δέουσα κατάρτιση. Η κατάρτιση αυτή συνίσταται σε αρχική και συμπληρωματική κατάρτιση για την απόκτηση και την επικαιροποίηση των γνώσεων, ανάλογα με την περίπτωση.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση στη δέουσα κατάρτιση η οποία παρέχεται από οργανισμούς που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες αρχές. Η κατάρτιση αυτή συνίσταται σε αρχική και συμπληρωματική κατάρτιση για την απόκτηση και την επικαιροποίηση των γνώσεων, ανάλογα με την περίπτωση. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται ελάχιστες απαιτήσεις δεσμευτικές σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Τροπολογία  21

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επαγγελματίες χρήστες, οι διανομείς και οι σύμβουλοι να γνωρίζουν την ύπαρξη και τους κινδύνους των παράνομων (απομιμήσεων) προϊόντων φυτοπροστασίας και να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να αναγνωρίζουν τέτοια προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Η απομίμηση και λαθρεμπορία προϊόντων φυτοπροστασίας στην Ευρώπη αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Η ενημέρωση των επαγγελματιών χρηστών και των διανομέων είναι σημαντική για την αντιμετώπιση του προβλήματος του λαθρεμπορίου προϊόντων φυτοπροστασίας. Επαναφορά της τροπολογίας 50 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  22

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τουλάχιστον οι διανομείς που πωλούν φυτοφάρμακα σε επαγγελματίες χρήστες, να απασχολούν επαρκές προσωπικό το οποίο να διαθέτει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο πώλησης για να παρέχουν στους πελάτες κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων και την ανθρώπινη υγεία και οδηγίες για την ασφάλεια του περιβάλλοντος σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διανομείς να απασχολούν επαρκές προσωπικό το οποίο να διαθέτει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο πώλησης για να παρέχουν στους πελάτες κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων καθώς και όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία και τους κινδύνους για το περιβάλλον και τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο αυτών.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 54 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  23

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους διανομείς που πωλούν φυτοφάρμακα σε μη επαγγελματίες χρήστες την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες για τους κινδύνους από τη χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, καθώς και την ασφαλή διάθεση σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από τους παραγωγούς των φυτοφαρμάκων να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

3. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους διανομείς που πωλούν φυτοφάρμακα σε μη επαγγελματίες χρήστες την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες για τους κινδύνους και τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία και στο περιβάλλον από τη χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, καθώς και την ασφαλή διάθεση σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από τους παραγωγούς των φυτοφαρμάκων να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 56 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  24

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή των υφισταμένων μέτρων επιθεώρησης και επιβολής ώστε να μην κυκλοφορούν στην αγορά παράνομα φυτοφάρμακα (απομιμήσεις).

Τροπολογία  25

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να ενημερώνουν το ευρύ κοινό και για να προάγουν και διευκολύνουν την ευαισθητοποίηση και τη διάθεση ακριβών και ισορροπημένων πληροφοριών σχετικά με τα φυτοφάρμακα στο ευρύ κοινό, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον και την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων χωρίς χημικά μέσα.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να ενημερώνουν το ευρύ κοινό και για να προάγουν και διευκολύνουν προγράμματα για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση και τη διάθεση ακριβών πληροφοριών σχετικά με τα φυτοφάρμακα στο ευρύ κοινό, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους που πηγάζουν από την χρήση τους, συμπεριλαμβανομένων των πηγών κινδύνου και των πιθανών άμεσων και χρόνιων επιπτώσεών τους για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον και σχετικά με την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων χωρίς χημικά μέσα.

 

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν υποχρεωτικά συστήματα συλλογής πληροφοριών για τα περιστατικά οξείας και χρόνιας δηλητηρίασης από φυτοφάρμακα, ιδιαίτερα μεταξύ των χειριστών, των εργαζομένων, των κατοίκων και άλλων ομάδων που μπορεί να εκτίθενται συχνά σε φυτοφάρμακα.

 

3. Τα κράτη μέλη εκτελούν ερευνητικά προγράμματα για συγκεκριμένες καταστάσεις στις οποίες τα φυτοφάρμακα συνδέθηκαν με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων μελετών σχετικά με ομάδες υψηλού κινδύνου, τη βιοποικιλότητα και συνδυασμένα αποτελέσματα.

 

4. Για μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των πληροφοριών, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα εκπονήσει το αργότερο μέχρι τις ...* στρατηγικό έγγραφο προσανατολισμού για την εποπτεία και τη διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

 

Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

In a legal framework such as this, a balancing of interests is not permitted and therefore it is not a case of promoting information from all sides, but making sure the information that is produced regarding the risks and health and environmental impacts of pesticides is accurate so that the public has the necessary information to be able to make informed and knowledgeable decisions to protect their health and that of their families from harm. Awareness programs should not forget chronic health effects of pesticides. Monitoring and research are necessary in Member States to collect information and quantify health and environmental impacts of pesticides. A reporting system is already in place in the EU for pesticide residues in food but no system exists to monitor poisoning incidents and environmental effects of pesticides. Reinstating part of first reading Amendment 59.

Τροπολογία  26

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τακτική επιθεώρηση του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων επαγγελματικής χρήσης. Το διάστημα μεταξύ των επιθεωρήσεων δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη έως το 2020 και δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη στη συνέχεια.

1. 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την υποχρεωτική τακτική επιθεώρηση του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων εφαρμογής φυτοφαρμάκων επαγγελματικής χρήσης. Το διάστημα μεταξύ των επιθεωρήσεων δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη έως το 2015 και δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη στη συνέχεια.

Αιτιολόγηση

Ο ψεκασμός φυτοφαρμάκων είναι επικίνδυνη δραστηριότητα και συνεπώς ο εξοπλισμός για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να ελέγχεται σε τακτική βάση δεδομένου ότι θα μπορούσε να υποστεί βλάβη οιαδήποτε στιγμή (ακόμη και λίγο μετά τον έλεγχο και πολύ πριν τον επόμενο). Υποχρεωτικός έλεγχος καθώς και πιθανοί αιφνιδιαστικοί έλεγχοι θα απαιτούνται μετά την αρχική επιθεώρηση. Επαναφορά της τροπολογίας 60 από τη πρώτη ανάγνωση και τροπολογία στο νέο κείμενο του Συμβουλίου.

Τροπολογία  27

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - στοιχείο β)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(β) να εξαιρούν από επιθεώρηση τον φορητό εξοπλισμό εφαρμογής φυτοφαρμάκων ή τους επινώτιους ψεκαστήρες.

διαγράφεται

Τροπολογία  28

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 - παράγραφος 2 - στοιχείο δα (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(δα) η ψεκαζόμενη περιοχή δεν βρίσκεται κοντά σε δημόσιες ή κατοικημένες περιοχές και δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων·

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχουν βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων. Επαναφορά τμήματος της τροπολογίας 64 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  29

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ β (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(δβ) το αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με τη βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία για τη μείωση των αιωρούμενων σταγονιδίων (π.χ. ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς)· τα ελικόπτερα που χρησιμοποιούνται για αεροψεκασμούς πρέπει να διαθέτουν ιστό ψεκασμού με ακροφύσια, προκειμένου να περιορίζεται η εκτροπή σταγονιδίων.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχουν βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων. Επαναφορά τμήματος της τροπολογίας 64 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  30

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 - παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των συγκεκριμένων συνθηκών υπό τις οποίες μπορεί να διενεργηθεί αεροψεκασμός και δημοσιοποιούν τις καλλιέργειες, τις περιοχές, τις περιστάσεις και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των καιρικών συνθηκών, όπου είναι δυνατόν να επιτραπεί ο αεροψεκασμός.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των συγκεκριμένων συνθηκών υπό τις οποίες μπορεί να διενεργηθεί αεροψεκασμός. Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την έγκριση του αεροψεκασμού κατόπιν αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 4 και για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις καλλιέργειες, τις περιοχές, τις περιστάσεις και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των καιρικών συνθηκών, όπου είναι δυνατόν να επιτραπεί ο αεροψεκασμός

Οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν τα αναγκαία μέτρα για την προειδοποίηση των κατοίκων και των διερχομένων και για την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές που γειτνιάζουν με εκείνη στην οποία διενεργείται ο ψεκασμός.

Στην άδεια, οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν τα αναγκαία μέτρα για την έγκαιρη προειδοποίηση των κατοίκων και των διερχομένων και για την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές που γειτνιάζουν με εκείνη στην οποία διενεργείται ο ψεκασμός.

Τροπολογία  31

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 - παράγραφος 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Ο επαγγελματίας χρήστης που επιθυμεί να εφαρμόσει φυτοφάρμακα με αεροψεκασμό υποβάλλει εγκαίρως αίτηση στην αρμόδια αρχή σχετικά με την πρόθεσή του να εφαρμόσει φυτοφάρμακα με αεροψεκασμό συνοδευόμενη από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν ότι θεωρούνται εγκριθείσες οι αιτήσεις στις οποίες δεν έχει δοθεί, εντός της οριζόμενης από τις αρμόδιες αρχές προθεσμίας, απάντηση για την απόφαση που ελήφθη.

4. Ο επαγγελματίας χρήστης που επιθυμεί να εφαρμόσει φυτοφάρμακα με αεροψεκασμό υποβάλλει εγκαίρως αίτηση στην αρμόδια αρχή σχετικά με την πρόθεσή του να εφαρμόσει φυτοφάρμακα με αεροψεκασμό συνοδευόμενη από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρονική περίοδο του αεροψεκασμού, καθώς και τις ποσότητες και τους τύπους των προς χρήση φυτοφαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει δοθεί, εντός της οριζόμενης από τις αρμόδιες αρχές προθεσμίας, απάντηση για την απόφαση που ελήφθη δεν θεωρούνται εγκριθείσες διότι τούτο θα δημιουργούσε "παράθυρο" ως προς τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου. Επαναφορά της τροπολογίας 65 από τη πρώτη ανάγνωση και διαγραφή τμήματος του νέου κειμένου του Συμβουλίου.

Τροπολογία  32

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 - παράγραφος 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

6. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχείο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.

6. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν αρχείο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το θέτουν στη διάθεση του κοινού.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 66 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  33

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 9 α

Ενημέρωση του κοινού

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να περιλαμβάνουν στα οικεία εθνικά σχέδια δράσης διατάξεις σχετικά με την ενημέρωση των περιοίκων οι οποίοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε μεταφερόμενο νέφος.

Αιτιολόγηση

In the UK there is a legal obligation for farmers/pesticide users to provide at least 48 hours notice to beekeepers in order to protect bees. Yet humans do not have any comparable notification requirements. Considering 48 hours is workable for protecting other species then it should be the same for protecting humans, especially the most vulnerable groups. Therefore it should be obligatory to notify residents prior to any aerial or ground spraying application to enable them to take the necessary precautions to try and reduce exposure as much as possible. This notification should include information on the chemicals to be used to inform residents of what pesticides are being used in their locality.

Τροπολογία  34

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και των παροχών πόσιμου νερού από τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων. Τα εν λόγω μέτρα στηρίζουν και είναι συμβατά με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2000/60/EK και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των υδάτινων σωμάτων, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα τη δημιουργία κατάλληλων ζωνών ανάσχεσης, στις οποίες δεν επιτρέπεται η εφαρμογή ή αποθήκευση φυτοφαρμάκων, στους αγρούς που βρίσκονται δίπλα σε υδατορρεύματα, ιδίως δε δίπλα στις ζώνες ασφαλείας για την άντληση πόσιμου νερού, οι οποίες δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

 

Οι διαστάσεις των ζωνών ανάσχεσης καθορίζονται σε συνάρτηση με τους κινδύνους ρύπανσης και τα γεωργικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις προστατευόμενες ζώνες άντλησης πόσιμου νερού σύμφωνα με το άρθρο 7(3) της οδηγίας 2000/60/ΕΚ λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη της μόλυνσης του νερού με φυτοφάρμακα συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι αναγκαίο, αυστηρότερων περιορισμών στη χρήση ορισμένων προϊόντων υψηλού κινδύνου, περισσότερων ζωνών ανάσχεσης, ειδικής κατάρτισης και ευαισθητοποίησης συμβούλων και χειριστών και αυστηρής εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών στην πλήρωση, την ανάμιξη και τη διάθεση φυτοφαρμάκων.

 

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν οιεσδήποτε ζώνες απαγόρευσης των φυτοφαρμάκων κρίνουν αναγκαίες για την προστασία των πόρων πόσιμου νερού. Τέτοιες ζώνες απαγόρευσης των φυτοφαρμάκων μπορούν να καλύπτουν ολόκληρο το κράτος μέλος.

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα εξής:

2. Επιπροσθέτως των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα εξής μέτρα:

(α) Χορήγηση προτεραιότητας στα φυτοφάρμακα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων ούτε περιέχουν πρωτεύουσες επικίνδυνες ουσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

(α) Χορήγηση προτεραιότητας στα φυτοφάρμακα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων ούτε περιέχουν πρωτεύουσες επικίνδυνες ουσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

(β) Χορήγηση προτεραιότητας στις αποδοτικότερες τεχνικές εφαρμογής όπως η χρήση του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων με χαμηλή διασπορά ψεκασμού ειδικά στις καλλιέργειες κατακόρυφης ανάπτυξης όπως οι οπωρώνες, οι αμπελώνες και οι φυτείες λυκίσκου,

(β) Χορήγηση προτεραιότητας στις αποδοτικότερες τεχνικές εφαρμογής όπως η χρήση του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων με χαμηλή διασπορά ψεκασμού ειδικά στις καλλιέργειες κατακόρυφης ανάπτυξης όπως οι οπωρώνες, οι αμπελώνες και οι φυτείες λυκίσκου,

(γ) Χρήση μέτρων άμβλυνσης που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ρύπανσης εκτός του χώρου του ψεκασμού από μετακίνηση του ψεκαστικού νέφους, επιφανειακή και υπόγεια απορροή. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται, εφόσον απαιτείται, η δημιουργία ζωνών ανάσχεσης με κατάλληλο μέγεθος για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και ζώνες ασφαλείας για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που χρησιμοποιούνται για την άντληση πόσιμου νερού, στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση ή αποθήκευση φυτοφαρμάκων,

(γ) Χρήση μέτρων άμβλυνσης που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ρύπανσης εκτός του χώρου του ψεκασμού από μετακίνηση του ψεκαστικού νέφους, επιφανειακή και υπόγεια απορροή.

(δ) Περιορίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό ή, ανάλογα με την περίπτωση, καταργώντας τις εφαρμογές φυτοφαρμάκων στην επιφάνεια ή κατά μήκος οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, πολύ διαπερατών εδαφών ή άλλων υποδομών που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επιφάνεια σφραγισμένων εδαφών όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απορροής στα επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό δίκτυο.

(δ) Περιορίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό ή καταργώντας τις εφαρμογές φυτοφαρμάκων στην επιφάνεια ή κατά μήκος οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, πολύ διαπερατών εδαφών ή άλλων υποδομών που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επιφάνεια σφραγισμένων εδαφών όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απορροής στα επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό δίκτυο.

Τροπολογία  35

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(δ) Περιορίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό ή, ανάλογα με την περίπτωση, καταργώντας τις εφαρμογές φυτοφαρμάκων στην επιφάνεια ή κατά μήκος οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, πολύ διαπερατών εδαφών ή άλλων υποδομών που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επιφάνεια σφραγισμένων εδαφών όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απορροής στα επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό δίκτυο.

(δ) Εξασφαλίζοντας την μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων στο μέγιστο δυνατό βαθμό ή, εξαλείφοντάς την στην επιφάνεια ή κατά μήκος οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, πολύ διαπερατών εδαφών ή άλλων υποδομών που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, καθώς και στην επιφάνεια σφραγισμένων εδαφών όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απορροής στα επιφανειακά ύδατα ή στο αποχετευτικό δίκτυο. Σε όλες αυτές τις περιοχές πρέπει να προαχθεί η χρήση εναλλακτικών μεθόδων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Αιτιολόγηση

Για την εξάλειψη της ρύπανσης σε όλες αυτές τις περιοχές, πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Επαναφορά τμήματος της τροπολογίας 74 από τη πρώτη ανάγνωση και του αρχικού κειμένου της Επιτροπής.

Τροπολογία  36

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11 – τίτλος - εισαγωγικό μέρος και σημείο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων ή των κινδύνων τους σε συγκεκριμένες περιοχές

Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και των κινδύνων τους σε ευάλωτες περιοχές

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις υγιεινής, δημόσιας υγείας και βιοποικιλότητας, ή τα αποτελέσματα των σχετικών εκτιμήσεων κινδύνου, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να απαγορεύεται ή να περιορίζεται η χρήση φυτοφαρμάκων ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι από τη χρήση αυτήν:

Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αναγκαίες απαιτήσεις υγιεινής, δημόσιας υγείας και βιοποικιλότητας, ή τα αποτελέσματα των σχετικών εκτιμήσεων κινδύνου, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να απαγορεύεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο η χρήση φυτοφαρμάκων

1) στις περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως πάρκα, δημόσιους κήπους, αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικές χαρές,

1) σε όλες τις περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ άλλων, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πάρκα, δημόσιους κήπους, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους ψυχαγωγίας, σχολεία και παιδικές χαρές, και κοντά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα θεραπείας και γηροκομεία), σημαντικές ζώνες απαγόρευσης των ψεκασμών, συμπεριλαμβανομένων των αγρών γύρω από τις περιοχές αυτές.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει παραδεχτεί ότι οι κίνδυνοι από την έκθεση σε φυτοφάρμακα σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύτερο κοινό είναι υψηλοί. Συνεπώς, η χρήση φυτοφαρμάκων πρέπει να απαγορεύεται μέσα σε και γύρω από κάθε περιοχή όπου μπορεί να εκτίθενται άνθρωποι, ιδιαίτερα αν μένουν κοντά σε ψεκαζόμενες περιοχές. Τα φυτοφάρμακα μεταφέρονται σε τεράστιες αποστάσεις και ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ προβλέπουν ζώνες απαγόρευσης των ψεκασμών έως και 2,5 μιλίων γύρω από τα σχολεία. Πρέπει επομένως να θεσπιστούν σημαντικά νομοθετικά μέτρα για την πρόληψη της έκθεσης του κοινού και την προστασία των ευπαθών ομάδων. Επαναφορά της τροπολογίας 153 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  37

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή φυτοφαρμάκων, με προτεραιότητα ει δυνατόν σε μεθόδους χωρίς χημικά μέσα και ειδάλλως σε πρακτικές και προϊόντα με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον μεταξύ εκείνων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών. Η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών καθώς και τη βιολογική καλλιέργεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 837/2007 του Συμβουλίου της 28 Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή φυτοφαρμάκων, με προτεραιότητα σε μεθόδους φυτοπροστασίας και διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και καλλιεργειών χωρίς χημικά μέσα και για να εξασφαλίσουν ότι οι επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων θα μεταβούν το ταχύτερο δυνατό σε πρακτικές και προϊόντα με το χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον μεταξύ εκείνων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση του ίδιου προβλήματος επιβλαβών οργανισμών. Η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών με χαμηλή εισροή φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών καθώς και τη βιολογική καλλιέργεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 837/2007 του Συμβουλίου της 28 Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία  38

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Θεσπίζονται εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου όπως αναφέρεται στο Παράρτημα IV. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν υφιστάμενους εθνικούς δείκτες ή να υιοθετούν άλλους κατάλληλους δείκτες επιπλέον των εναρμονισμένων.

1. Θεσπίζονται εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου όπως αναφέρεται στο Παράρτημα IV. Μέχρι να θεσπιστούν οι δείκτες αυτοί, τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν υφιστάμενους εθνικούς δείκτες ή να υιοθετήσουν άλλους κατάλληλους.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του αρχικού κειμένου της Επιτροπής και τροπολογία στο νέο κείμενο του Συμβουλίου.

Τροπολογία  39

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που διενεργούν σύμφωνα με την παράγραφο 2.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που διενεργούν κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 και θέτουν τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση του κοινού.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τμήματος της τροπολογίας 95 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  40

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 - παράγραφος 4 - εδάφιο 2 α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Τα αποτελέσματα διατίθενται στο ευρύ κοινό μέσω πύλης στο Διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 97 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  41

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

4α. Κατά τη συλλογή δεδομένων λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί και οι αμπελουργοί της Κοινότητας δεν επιβαρύνονται με πρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής εγγράφων και δυσανάλογες υποχρεώσεις κοινοποίησης και αναφοράς.

(επαναφέρει την τροπολογία 99 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία  42

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 16α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 16 α

 

Ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστες πρακτικές

 

Η Επιτροπή δημιουργεί μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων και την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

(επαναφέρει την τροπολογία 102 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία  43

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα Ι - παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, αρχές βιολογικής γεωργίας, πληροφορίες για τις γενικές αρχές και για τις ειδικές ανά καλλιέργεια ή ανά τομέα κατευθυντήριες γραμμές για την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

3. Στοιχεία στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, στρατηγικών και τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, αρχές βιολογικής γεωργίας, βιολογικές μέθοδοι καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών, πληροφορίες για τις γενικές αρχές και για τις ειδικές ανά καλλιέργεια ή ανά τομέα κατευθυντήριες γραμμές για την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

(επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία 111 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία  44

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα Ι - παράγραφος 5 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

5α. Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο που λαμβάνουν υπόψη τοπικές παραμέτρους για τη δημιουργία υδρολογικών λεκανών, όπως το κλίμα, οι τύποι και η κλίση του εδάφους.

(επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία 119 της πρώτης ανάγνωσης)

Τροπολογία  45

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα Ι - παράγραφος 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

6. Διαδικασίες προετοιμασίας του εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων για χρήση, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησής του, και για λειτουργία με ελάχιστους κινδύνους για τον χρήστη, άλλα άτομα, ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον.

6. Διαδικασίες προετοιμασίας του εξοπλισμού εφαρμογής για χρήση, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησής του, και για λειτουργία με ελάχιστους κινδύνους για τον χρήστη, άλλα άτομα, ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν στόχο, για τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον, και τους υδάτινους πόρους.

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ειδική αναφορά στην προστασία των υδάτινων πόρων. Είναι σημαντικό να αναφέρεται αυτό ρητά στα προγράμματα κατάρτισης, προκειμένου οι επαγγελματίες χρήστες, διανομείς και σύμβουλοι να γνωρίζουν τις ανάγκες. Επαναφορά της τροπολογίας 114 από τη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  46

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα Ι - παράγραφος 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

8. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε περίπτωση τυχαίας διαρροής και μόλυνσης.

8. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, μόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο διαρροής φυτοφαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο σημείο 6 του Παραρτήματος Ι. Εκ νέου κατάθεση της τροπολογίας 116 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  47

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα Ι - παράγραφος 8 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

8a. Ειδική μέριμνα σε περιοχές που προστατεύονται με βάση τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Σε συνέχεια της ειδικής προστασίας που προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο για τα επιφανειακά ύδατα, απαιτείται επίσης ειδική προστασία και μέριμνα για τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα και τη διατήρηση των βιοτόπων και των ειδών που εξαρτώνται άμεσα από τα ύδατα, καθώς και τα αποθέματα πόσιμου ύδατος. Επαναφορά της τροπολογίας 117 από την πρώτη ανάγνωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οδηγία πλαίσιο σχετικά με την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων

Έγγραφα αναφοράς

06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

23.10.2007                     T6-0444/2007

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2006)0373 - C6-0246/2006

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

25.9.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

25.9.2008

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Christa Klaß

3.10.2006

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.10.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

58

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Μάριος Ματσάκης, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy, Marianne Thyssen

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reino Paasilinna, Britta Thomsen

Ημερομηνία κατάθεσης

12.11.2008