Pranešimas - A6-0443/2008Pranešimas
A6-0443/2008

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo

12.11.2008 - (6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD)) - ***II

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Christa Klaß

Procedūra : 2006/0132(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0443/2008

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo

(6124//2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (6124//2008 – C6‑0323/2008),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją[1] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0373) per pirmąjį svarstymą ,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6‑0443/2008),

1.  pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Tarybos bendroji pozicija

1 nurodomoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnio 4 dalį ir į 175 straipsnio 1 dalį,

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 1 pakeitimas. Direktyvos tikslas – sumažinti pesticidų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Nustatant direktyvos teisinį pagrindą turi būti atsižvelgta į klausimus, susijusius su žmonių sveikata ir aplinka.

Pakeitimas  2

Tarybos bendroji pozicija

1 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(1) Kaip numatyta 2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1600/2002/EB, nustatančiame šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą, siekiant tausiojo pesticidų naudojimo šioje direktyvoje nustatyta bendra teisės sistema.

(1) Kaip numatyta 2002 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1600/2002/EB, nustatančio šeštąją Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programą, 2 ir 7 straipsniuose, siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, atsižvelgiant į atsargumo principą, reikia nustatyti bendrą teisės sistemą.

Pagrindimas

Atsargumo principu turėtų būti remiamasi svarstant visus pesticidų politikos aspektus. Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 2 pakeitimas.

Pakeitimas  3

Tarybos bendroji pozicija

4 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(4) Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti šią direktyvą, valstybės narės turėtų pasitelkti nacionalinius veiksmų planus, skirtus nustatyti tikslus, priemones ir planus, siekiant sumažinti pesticidų naudojimo keliamą grėsmę bei poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai bei skatinti parengti ir įdiegti integruotąją kenkėjų kontrolę ir alternatyvius metodus bei priemones, kad būtų sumažinta priklausomybė nuo pesticidų naudojimo. Nacionalinius veiksmų planus galima suderinti su įgyvendinimo planais, kurie vykdomi pagal kitus susijusius Bendrijos teisės aktus; juose taip pat galima sugrupuoti tikslus, kurių siekiama su pesticidais susijusiais Bendrijos teisės aktais.

(4) Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti šią direktyvą, valstybės narės turėtų pasitelkti nacionalinius veiksmų planus, skirtus nustatyti kiekybinius tikslus, uždavinius, priemones, rodiklius ir planus, siekiant sumažinti pesticidų naudojimą ir jų keliamą grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai bei skatinti parengti ir įdiegti integruotąją kenkėjų kontrolę ir alternatyvius necheminius metodus bei priemones, kad būtų sumažinta priklausomybė nuo pesticidų naudojimo. Nacionaliniai veiksmų planai turėtų būti suderinti su įgyvendinimo planais, kurie vykdomi pagal kitus susijusius Bendrijos teisės aktus; juose taip pat galima sugrupuoti tikslus, kurių siekiama su pesticidais susijusiais Bendrijos teisės aktais.

Pagrindimas

Kiekybinis panaudojimo mažinimas turėtų būti pagrindų direktyvos tikslas, kurio būtų siekiama įgyvendinant rimtus uždavinius ir nacionalinius veiksmų planus.

Pakeitimas  4

Tarybos bendroji pozicija

12 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(12) Pesticidų purškimas iš lėktuvų gali turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, ypač dėl dulksnos dreifo. Todėl purškimas iš lėktuvų turėtų apskritai būti uždraustas numatant galimą išimtį tais atvejais, kai purškimas iš lėktuvų yra akivaizdžiai pranašesnis dėl mažesnio poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, palyginus su kitais purškimo būdais, arba kai nėra tinkamų alternatyvų.

(12) Pesticidų purškimas iš lėktuvų gali turėti didelį kenksmingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, ypač dėl dulksnos dreifo. Todėl purškimas iš lėktuvų turėtų apskritai būti uždraustas numatant galimą išimtį tais atvejais, kai purškimas iš lėktuvų yra akivaizdžiai pranašesnis dėl mažesnio poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, palyginus su kitais purškimo būdais, arba kai nėra tinkamų alternatyvų, jei naudojamos geriausios galimos technologijos dreifui sumažinti (pvz., purkštukus, nuo kurių purškalų dreifas yra mažesnis) ir nedaromas poveikis gyventojų sveikatai ar pašaliniams asmenims.

Pagrindimas

Purškimas iš lėktuvų nėra palankesnis aplinkai nei kiti purškimo būdai. Neturėtų būti daromos išimtys vietovėse, kuriose galėtų būti daromas poveikis gyventojams ir pašaliniams asmenims, pvz., tankiai apgyvendintose kaimo vietovėse arba teritorijose, esančiose arti vietovių, kuriomis naudojasi visuomenė arba pažeidžiamos gyventojų grupės. Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 10 pakeitimas.

Pakeitimas  5

Tarybos bendroji pozicija

14 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(14) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač didelį pavojų labai ekologiškai pažeidžiamoms teritorijoms, pvz., „Natura 2000“ teritorijoms, saugomoms pagal Direktyvas 79/409/EEB ir 92/43/EEB. Kitose vietose, pvz., viešuosiuose parkuose, sporto aikštynuose arba vaikų žaidimų aikštelėse, gyventojams kyla didelis pesticidų poveikio pavojus. Todėl reikėtų uždrausti šiose vietovėse naudoti pesticidus, šį naudojimą riboti arba kuo labiau sumažinti tokio naudojimo keliamą pavojų.

(14) Pesticidų naudojimas gali kelti ypač didelį pavojų labai ekologiškai pažeidžiamoms teritorijoms, pvz., „Natura 2000“ teritorijoms, saugomoms pagal Direktyvas 79/409/EEB ir 92/43/EEB. Kitose vietose, pvz., viešuosiuose parkuose, sporto, rekreacijos ir mokyklų aikštynuose bei vaikų žaidimų aikštelėse, ir vietose, esančiose arti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų (klinikų, ligoninių, reabilitacijos centrų, sanatorijų ir slaugos ligoninių), gyventojams kyla didelis pesticidų poveikio pavojus. Todėl reikėtų uždrausti šiose vietovėse naudoti pesticidus.

Pagrindimas

Europos Komisija pripažino, kad neigiamas pesticidų poveikis vietose, naudojamose gyventojų, kelia didelę grėsmę. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad pesticidai gali turėti ūmų ir ilgalaikį neigiamą poveikį sveikatai, pesticidų naudojimas bet kuriose vietose, kur galimas jų sąlytis su gyventojais, ir aplink šias vietas turėtų būti uždraustas, ypač siekiant apsaugoti pažeidžiamų gyventojų grupes, tačiau ne tik jas. Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 151 pakeitimas ir naujo Tarybos teksto pakeitimas.

Pakeitimas  6

Tarybos bendroji pozicija

17 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(17) Kadangi remiantis Reglamentu (EB) Nr. .../... ir šia direktyva integruotosios kenkėjų kontrolės principų įgyvendinimas yra privalomas ir kadangi integruotosios kenkėjų kontrolės principų įgyvendinimo būdui taikomas subsidiarumo principas, valstybės narės turėtų apibūdinti, kaip jos užtikrins integruotosios kenkėjų kontrolės principų įgyvendinimą savo nacionaliniuose veiksmų planuose.

(17) Kadangi remiantis Reglamentu (EB) Nr. .../... ir šia direktyva integruotosios kenkėjų kontrolės principų įgyvendinimas yra privalomas ir kadangi integruotosios kenkėjų kontrolės principų įgyvendinimo būdui taikomas subsidiarumo principas, valstybės narės turėtų apibūdinti, kaip jos užtikrins integruotosios kenkėjų kontrolės principų, pirmenybę teikiant necheminiams augalų apsaugos metodams ir kenkėjų bei pasėlių valdymui, įgyvendinimą savo nacionaliniuose veiksmų planuose.

Pagrindimas

Integruotasis kenkėjų valdymas turėtų būti sistema, pagal kurią pirmenybė teikiama necheminiams augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių valdymo metodams. Naujos konstatuojamosios dalies, kurią pasiūlė Taryba, pakeitimas.

Pakeitimas  7

Tarybos bendroji pozicija

1 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi tausiojo pesticidų naudojimo pagrindai sumažinant dėl jų naudojimo kylančią riziką ir poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir skatinant integruotosios kenkėjų kontrolės bei alternatyvių metodų ir priemonių taikymą.

Šia direktyva nustatomi tausiojo pesticidų naudojimo pagrindai sumažinant dėl jų naudojimo kylančią riziką ir poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir skatinant pesticidams alternatyvių necheminių priemonių rėmimą ir taikymą.

Pagrindimas

Vienintelis būdas sumažinti pesticidų keliamą pavojų – sumažinti jų naudojimą. Visame tekste greta žodžių „rizika ir poveikis“ turi būti paminėtas ir žodis „naudojimas“. Vienintelis tinkamas sprendimas siekiant pašalinti neigiamą pesticidų poveikį visuomenės sveikatai, gyvuliams, laukiniams gyvūnams ir visai aplinkai būtų laikytis prevencinio požiūrio ir plačiai taikyti tikrai tausojančius aplinką necheminius metodus.

Pakeitimas  8

Tarybos bendroji pozicija

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali teikti subsidijas arba priimti finansines priemones mažiau kenksmingų pesticidų naudojimui skatinti. Tai gali būti pesticidų mokesčio nustatymas visiems produktams, išskyrus necheminius produktus arba didelio pavojaus nesukeliančius augalų apsaugos produktus, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. ... [dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką] [50 straipsnio 1 dalyje].

Pagrindimas

Jei valstybės narės pageidauja, jos gali skatinti tausesnį pesticidų naudojimą taikydamos finansines priemones. Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 21 pakeitimas.

Pakeitimas  9

Tarybos bendroji pozicija

2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

2b. Šios direktyvos nuostatos netrukdo valstybėms narėms taikyti atsargumo principo ribojant ar uždraudžiant pesticidų naudojimą.

Pagrindimas

Atsargumo principu turėtų būti remiamasi svarstant visus pesticidų politikos aspektus. Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 22 pakeitimas.

Pakeitimas  10

Tarybos bendroji pozicija

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1a) „naudojimas“ – visos su pesticidu atliekamos operacijos, tokios kaip saugojimas, tvarkymas, skiedimas, maišymas ir paskleidimas;

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirminis Komisijos tekstas.

Pakeitimas  11

Tarybos bendroji pozicija

3 straipsnio 3 punktas

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

3) „konsultantas“ – asmuo, kuris kaip specialistas arba kaip komercines paslaugas teikiantis subjektas, įskaitant, kai tinka, privačius savarankiškai dirbančius ir viešuosius konsultavimo paslaugų teikėjus, prekybos agentus, maisto produktų gamintojus ar mažmenininkus, konsultuoja kenkėjų kontrolės ir saugaus pesticidų naudojimo klausimais;

3) „konsultantas“ – asmuo, kuris įgijęs pakankamai valstybių narių nustatyto lygio žinių ir kuris kaip specialistas arba kaip komercines paslaugas teikiantis subjektas, įskaitant, kai tinka, privačius savarankiškai dirbančius ir viešuosius konsultavimo paslaugų teikėjus, prekybos agentus, maisto produktų gamintojus ar mažmenininkus, konsultuoja kenkėjų kontrolės ir saugaus pesticidų naudojimo klausimais;

Pakeitimas  12

Tarybos bendroji pozicija

3 straipsnio 6 punktas

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

6. „integruotoji kenkėjų kontrolė“ – atidus visų esamų augalų apsaugos metodų svarstymas, o vėliau tinkamų priemonių, kuriomis stabdomas kenksmingų organizmų populiacijų vystymasis, palaikomas ekonomiškai ir ekologiškai pateisinamas augalų apsaugos produktų ir kitų intervencijos formų naudojimo lygis, ir mažinama ar kuo labiau sumažinama rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, integravimas. Taikant integruotąją kenkėjų kontrolę siekiama auginti sveikus pasėlius kuo mažiau pažeidžiant žemės ūkio ekosistemas ir skatinama taikyti natūralius kenkėjų kontrolės mechanizmus;

6. „integruotoji kenkėjų kontrolė“ – atidus visų esamų augalų apsaugos metodų svarstymas, o vėliau tinkamų priemonių, kuriomis stabdomas kenksmingų organizmų populiacijų vystymasis, palaikomas ekonomiškai ir ekologiškai pateisinamas augalų apsaugos produktų ir kitų intervencijos formų naudojimo lygis, ir mažinama ar kuo labiau sumažinama rizika žmonių sveikatai ir aplinkai, integravimas. Taikant integruotąjį kenkėjų valdymą siekiama auginti sveikus pasėlius kuo mažiau pažeisti žemės ūkio ekosistemas ir skatinama taikyti natūralius kenkėjų kontrolės mechanizmus bei pirmenybę teikti prevencinėms pasėlių auginimo priemonėms bei patvirtintų rūšių ir necheminių augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių valdymo metodų naudojimui;

Pagrindimas

Integruotasis kenkėjų valdymas turėtų būti sistema, pagal kurią pirmenybė teikiama necheminiams augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių valdymo metodams. Naujo Tarybos teksto pakeitimas siekiant užtikrinti, kad ši apibrėžtis atitiktų reglamento dėl pesticidų pirmojo svarstymo 50 pakeitimą, kuriame apibrėžiamas integruotasis kenkėjų valdymas.

Pakeitimas  13

Tarybos bendroji pozicija

3 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

7a. necheminiai augalų apsaugos ir kenkėjų bei žemės ūkio kultūrų valdymo būdai – cheminių ypatybių neturintys kenkėjų kontrolės ir valdymo metodai. Necheminiai augalų apsaugos ir kenkėjų bei žemės ūkio kultūrų valdymo būdai apima rotaciją, fizinę ir mechaninę kontrolę bei laukinių grobuonių valdymą;

(Grąžinamas pirmojo svarstymo 27 pakeitimas.)

Pakeitimas  14

Tarybos bendroji pozicija

3 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

9a. „naudojimo mažinimas“ – pesticidų naudojimo sumažinimas, nebūtinai priklausantis nuo naudojamų pesticidų kiekio;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti Direktyvą su naudojimo mažinimo tikslais ir paaiškinama, kad naudojimo mažinimas yra susijęs ne su pesticidų kiekio, o jų panaudojimo atvejų sumažinimu iki lygio, kuris būtinas įvairių kultūrų apsaugai. Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 30 pakeitimas.

Pakeitimas  15

Tarybos bendroji pozicija

3 straipsnio 9 b dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

9b) „apdorojimo indeksas“ – rodiklis, pagrįstas fiksuota standartine veikliosios medžiagos doze vienam hektarui, kuri reikalinga apdorojimui konkretaus kenkėjo atveju. Jis nebūtinai priklauso nuo naudojamų pesticidų kiekio ir gali būti taikomas vertinant naudojimo mažinimą.

Pagrindimas

Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment index" of e.g. 2.0 would mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the recommended dose. The Treatment index is a relevant use indicator measuring pesticide dependency reduction in terms of spraying intensity rather than being a risk indicator and the quantitative use reduction target is to be considered a tool to stimulate the swift implementation by stakeholders of various measures in an integrated reduction. Reinstating first reading Amendment 30, deleting the word 'frequency' as Article 4 only refers to treatment and not frequency.

Pakeitimas  16

Tarybos bendroji pozicija

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės patvirtina nacionalinius veiksmų planus siekdamos nustatyti tikslus, priemones ir planus, siekiant sumažinti pesticidų naudojimo keliamą riziką bei poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai bei skatinti parengti ir įdiegti integruotąją kenkėjų kontrolę bei alternatyvius metodus bei priemones, kad būtų sumažinta priklausomybė nuo pesticidų naudojimo.

1. Valstybės narės patvirtina ir nedelsdamos įgyvendina nacionalinius veiksmų planus siekdamos nustatyti tikslus, priemones ir planus, siekiant sumažinti pesticidų naudojimo keliamą riziką bei poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai bei skatinti parengti ir įdiegti integruotąją kenkėjų kontrolę bei alternatyvius metodus bei priemones, kad būtų sumažinta priklausomybė nuo pesticidų naudojimo. Šiuose nacionaliniuose veiksmų planuose numatoma bent jau:

 

a) Reglamente (EB) Nr. ... apibrėžtų nebiologinių pesticidų ir didelio pavojaus nekeliančių augalų apsaugos produktų atveju, naudojamo kiekio mažinimo tikslai, apskaičiuojami taikant apdorojimo indeksą. Apdorojimo indeksas pritaikomas atsižvelgiant į konkrečias sąlygas kiekvienoje valstybėje narėje. Apie apdorojimo indeksą nedelsiant pranešama Komisijai, kad ji indeksui pritartų.

 

Atsižvelgiant į apdorojimo indeksą, apskaičiuotą nuo 2005 m. iki 2013 m. pabaigos, turi būti numatyta mažiausiai 50 proc. sumažinti labai pavojingų veikliųjų medžiagų (kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų išdavimo ir apribojimo (REACH)1 5 straipsnyje) naudojimą, nebent valstybės narės galėtų įrodyti, kad, remiantis kitu (1995–2004 m.) etaloniniu laikotarpiu, jau pasiektas panašus arba didesnis lygis;

 

b) nuodingiems ir labai nuodingiems pesticidų junginiams pagal 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą, suderinimo2 skirtus naudojimo mažinimo planus, susijusius su šių medžiagų parduotu kiekiu. Remiantis apskaičiavimais nuo 2005 m. iki 2013 m. pabaigos, turi būti numatyta mažiausiai 50 proc. sumažinti šių medžiagų naudojimą, nebent valstybės narės gali įrodyti, kad, remiantis kitu (1995–2004 m.) etaloniniu laikotarpiu, jau pasiektas panašus arba didesnis lygis.

 

1 OL L 1, 2005 10 21, p. 1. pataisyta versija (OL L 136, 2007 5 29, p. 3).

 

2 OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

Pagrindimas

Tai pakartotinis 146 pakeitimo (patvirtinto didžiąja dauguma pirmojo svarstymo plenariniame posėdyje metu) teikimas.

Pakeitimas  17

Tarybos bendroji pozicija

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Rengdamos ir persvarstydamos nacionalinius veiksmų planus, valstybės narės atsižvelgia į numatomų priemonių socialinį ir ekonominį poveikį bei į poveikį aplinkai ir sveikatai. Valstybės narės nacionaliniuose veiksmų planuose apibūdina, kaip jos įgyvendins priemones pagal 5–14 straipsnius, kad būtų pasiekti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti tikslai.

Rengdamos ir persvarstydamos nacionalinius veiksmų planus, valstybės narės atsižvelgia į numatomų priemonių poveikį visuomenės sveikatai, socialinį ir ekonominį poveikį bei į poveikį aplinkai ir sveikatai, konkrečias nacionalines, regionines ir vietos sąlygas ir į visas suinteresuotas dalyvių grupes. Valstybės narės nacionaliniuose veiksmų planuose apibūdina, kaip jos įgyvendins priemones pagal 5–14 straipsnius, kad būtų pasiekti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyti tikslai. Minimalūs nacionalinių veiksmų planų reikalavimai išvardyti IIb priedo rekomendaciniame dokumente.

 

Nacionalinių veiksmų planuose taip pat atsižvelgiama į planuojamas priemones, numatytas pagal kitus Bendrijos teisės aktus dėl pesticidų naudojimo, pvz., į priemones, planuojamas pagal Direktyvą 2000/60/EB.

 

Valstybės narės, bendradarbiaudamos su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, stiprina savo pastangas stebint nelegalų pesticidų naudojimą ir užkertant jam kelią.

 

Valstybės narės reguliariai atsiskaito apie vykdomą nelegalaus naudojimo kontrolę.

Pakeitimas  18

Tarybos bendroji pozicija

4 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(2) Iki ...* valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėmis pateikia savo nacionalinius veiksmų planus.

(2) Iki ...* valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėmis pateikia savo nacionalinius veiksmų planus.

Nacionaliniai veiksmų planai peržiūrimi bent kas penkerius metus ir apie visus esminius nacionalinių veiksmų planų pakeitimus nedelsiant pranešama Komisijai.

Nacionaliniai veiksmų planai peržiūrimi bent kas trejus metus ir apie visus esminius nacionalinių veiksmų planų pakeitimus nedelsiant pranešama Komisijai.

(Grąžinami pirmojo svarstymo 38 ir 42 pakeitimai.)

Pakeitimas  19

Tarybos bendroji pozicija

4 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

3. Prireikus Komisija jai pagal 2 dalį pateiktą informaciją skelbia internete.

3. Komisija jai pagal 2 dalį pateiktą informaciją skelbia visuomenei internete.

Pagrindimas

Reikalavimas, kad visuomenė dalyvautų rengiant, tobulinant, įgyvendinant, taikant, stebint ir keičiant nacionalinius veiksmų planus, atitinka Direktyvos 2003/35/E, numatančios visuomenės dalyvavimą, prasmę. Informacija apie nacionalinius veiksmų planus turėtų būti skelbiama internete, Europos Komisijos svetainėje. Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 44 pakeitimas.

Pakeitimas  20

Tarybos bendroji pozicija

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad visiems profesionaliems naudotojams, platintojams ir konsultantams būtų prieinamas tinkamas mokymas. Tokį mokymą sudaro pirminis ir papildomas mokymas siekiant įgyti ir atnaujinti reikalingas žinias.

1. Valstybės narės užtikrina, kad visiems profesionaliems naudotojams, platintojams ir konsultantams būtų prieinamas tinkamas mokymas, kurį organizuotų kompetentingų institucijų paskirtos įstaigos. Tokį mokymą sudaro pirminis ir papildomas mokymas siekiant įgyti ir atnaujinti reikalingas žinias. Šiuo tikslu turėtų būti nustatyti minimalūs visoje Bendrijoje privalomi reikalavimai.

Pakeitimas  21

Tarybos bendroji pozicija

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1a. Valstybės narės užtikrina, kad profesionalūs naudotojai, platintojai ir konsultantai būtų informuojami apie esamus nelegalius (suklastotus) augalų apsaugos produktus ir jų keliamą riziką ir būtų tinkamai išmokyti atpažinti tokius produktus.

Pagrindimas

Augalų apsaugos produktų klastojimas ir nelegali prekyba jais Europoje yra didelė problema. Siekiant išspręsti nelegalios prekybos augalų apsaugos produktais problemą, svarbu tinkamai apie tai informuoti profesionalius naudotojus ir platintojus. Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 50 pakeitimas.

Pakeitimas  22

Tarybos bendroji pozicija

6 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad bent tie platintojai, kurie parduoda pesticidus profesionaliems naudotojams, turėtų pakankamai darbuotojų, turinčių 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą pažymėjimą. Tokie asmenys turi galėti pardavimo metu suteikti pirkėjams atitinkamą informaciją apie pesticidų naudojimą ir atitinkamų produktų saugumo instrukcijas, skirtas žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti.

1. (1) Valstybės narės užtikrina, kad platintojai turėtų pakankamai darbuotojų, turinčių 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą pažymėjimą. Tokie asmenys turi galėti pardavimo metu suteikti pirkėjams atitinkamą informaciją apie pesticidų naudojimą ir su jais susijusią riziką sveikatai ir aplinkai bei galimą neigiamą poveikį.

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 54 pakeitimas.

Pakeitimas  23

Tarybos bendroji pozicija

6 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

3. Valstybės narės reikalauja, kad platintojai, parduodantys pesticidus neprofesionaliems naudotojams, suteiktų bendro pobūdžio informaciją apie pesticidų naudojimo keliamą riziką, visų pirma apie pavojų, poveikį, tinkamą saugojimą, tvarkymą, purškimą ir saugų šalinimą laikantis Bendrijos teisės aktų dėl atliekų, o taip pat apie mažo pavojaus alternatyvas. Valstybės narės gali reikalauti, kad pesticidų gamintojai pateiktų tokią informaciją.

3. Valstybės narės reikalauja, kad platintojai, parduodantys pesticidus neprofesionaliems naudotojams, suteiktų bendro pobūdžio informaciją apie pesticidų naudojimo keliamą riziką, ir galimą neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai, visų pirma apie pavojų, poveikį, tinkamą saugojimą, tvarkymą, purškimą ir saugų šalinimą laikantis Bendrijos teisės aktų dėl atliekų, o taip pat apie mažo pavojaus alternatyvas. Valstybės narės gali reikalauti, kad pesticidų gamintojai pateiktų tokią informaciją.

Pagrindimas

Vėl įrašomas pirmojo svarstymo 56 pakeitimas.

Pakeitimas  24

Tarybos bendroji pozicija

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įgyvendinamos dabartinės patikrinimo ir vykdymo priemonės siekiant užtikrinti, jog nebus siūloma parduoti nelegalių (suklastotų) augalų apsaugos produktų.

Pakeitimas  25

Tarybos bendroji pozicija

7 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių gyventojams informuoti, skatinti informuotumo didinimą ir jį palengvinti, taip pat skatinti tikslios bei subalansuotos informacijos apie pesticidus prieinamumą gyventojams ir jį palengvinti, visų pirma apie pesticidų keliamą pavojų žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai, bei necheminių priemonių naudojimą, ir sudaryti tam palankias sąlygas.

1. Valstybės narės imasi priemonių gyventojams informuoti, skatinti informacijos teikimą ir informuotumo didinimo programas ir jį palengvinti, taip pat skatinti tikslios informacijos apie pesticidus prieinamumą gyventojams ir jį palengvinti, visų pirma apie pesticidų keliamą riziką, įskaitant pavojų, ir galimą ūmų ir ilgalaikį poveikį žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai, bei necheminių priemonių naudojimą, ir sudaryti tam palankias sąlygas.

 

2. Valstybės narės parengia privalomas sistemas, skirtas rinkti duomenis apie ūmaus ir ilgalaikio apsinuodijimo pesticidais atvejus, ypač tarp pesticidų purškėjų, darbuotojų, gyventojų ir bet kokių kitų grupių, kurios galėjo reguliariai patirti pesticidų poveikį.

 

3. Valstybės narės vykdo mokslinių tyrimų programas, skirtas tirti atvejus, kai pesticidų naudojimas buvo susijęs su poveikiu žmonių sveikatai ir aplinkai, įskaitant didelės rizikos grupių, biologinės įvairovės ir daugialypio poveikio tyrimus.

 

4. Siekdama užtikrinti duomenų palyginamumą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, ne vėliau kaip iki ...* parengia strateginį gairių dokumentą dėl pesticidų naudojimo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai stebėsenos ir tyrimo.

 

* Treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo.

Pagrindimas

In a legal framework such as this, a balancing of interests is not permitted and therefore it is not a case of promoting information from all sides, but making sure the information that is produced regarding the risks and health and environmental impacts of pesticides is accurate so that the public has the necessary information to be able to make informed and knowledgeable decisions to protect their health and that of their families from harm. Awareness programs should not forget chronic health effects of pesticides. Monitoring and research are necessary in Member States to collect information and quantify health and environmental impacts of pesticides. A reporting system is already in place in the EU for pesticide residues in food but no system exists to monitor poisoning incidents and environmental effects of pesticides. Reinstating part of first reading Amendment 59.

Pakeitimas  26

Tarybos bendroji pozicija

8 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina profesionalių naudotojų naudojamos pesticidų purškimo įrangos reguliarią techninę apžiūrą. Laikotarpis tarp techninių apžiūrų neturi būti ilgesnis nei penkeri metai iki 2020 m., ir ne ilgesnis nei treji metai po 2020 m.

1. Valstybės narės užtikrina profesionalių naudotojų naudojamos pesticidų purškimo įrangos ir jos priedų reguliarią privalomą techninę apžiūrą. Laikotarpis tarp techninių apžiūrų neturi būti ilgesnis nei penkeri metai iki 2015 m., ir ne ilgesnis nei treji metai po 2020 m.

Pagrindimas

Pesticidų purškimas – pavojų kelianti veikla, todėl visa profesionaliam naudojimui skirta purškimo įranga ir priedai turėtų būti reguliariai tikrinami, kadangi įranga gali bet kada sugesti (net ir po ką tik atlikto sėkmingo patikrinimo). Po pradinio patikrinimo, turėtų būti reikalaujama atlikti privalomus tikrinimus, taip pat užtikrinti galimybę atlikti atsitiktinius tikrinimus. Vėl įrašoma dalis pirmojo svarstymo 60 pakeitimo ir keičiamas naujas Tarybos tekstas.

Pakeitimas  27

Tarybos bendroji pozicija

8 straipsnio 3 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(b) netaikyti techninės apžiūros rankinei ar ant nugaros nešiojamai pesticidų purškimo įrangai.

Išbraukta.

Pakeitimas  28

Tarybos bendroji pozicija

9 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(da) plotas, kurį ketinama purkšti, negali būti labai arti visuomeninių arba gyvenamųjų zonų, be to, negali būti daromas neigiamas poveikis gyventojų ir stebėtojų sveikatai;

Pagrindimas

Negali būti daromas neigiamas poveikis gyventojų ir stebėtojų sveikatos būklei. Iš naujo įrašoma dalis per pirmąjį svarstymą svarstyto 64 pakeitimo.

Pakeitimas  29

Tarybos bendroji pozicija

9 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(db) siekiant užtikrinti kuo mažesnį purškalų pasklidimą, orlaiviuose turi būti sumontuota geriausia šiuolaikinė įranga (pvz., mažą purškiamų pesticidų pasklidimą užtikrinantys purkštukai); jeigu naudojami sraigtasparniai, tai sraigtasparnių purškimo svirtyje turi būti sumontuotas įšvirkščiamasis purkštukas, skirtas purškalų pasklidimui mažinti;

Pagrindimas

Negali būti daromas neigiamas poveikis gyventojų ir stebėtojų sveikatos būklei. Iš naujo įrašoma dalis per pirmąjį svarstymą svarstyto 64 pakeitimo.

Pakeitimas  30

Tarybos bendroji pozicija

9 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

3. Valstybės narės paskiria institucijas, kompetentingas nustatyti konkrečias sąlygas, kuriomis galima vykdyti purškimą iš lėktuvų, ir viešai paskelbia informaciją apie žemės ūkio kultūras bei teritorijas, kurias galima purkšti iš lėktuvų, bei aplinkybes, kuriomis galima purkšti, ir konkrečius purškimui taikomus reikalavimus, įskaitant susijusius su oro sąlygomis.

3. Valstybės narės paskiria institucijas, kompetentingas nustatyti konkrečias sąlygas, kuriomis galima vykdyti purškimą iš lėktuvų. Šios kompetentingos institucijos atsakingos už leidimų purkšti iš lėktuvų išdavimą pateikus prašymą pagal 4 dalies nuostatas ir už viešą informacijos apie žemės ūkio kultūras bei teritorijas, kurias galima purkšti iš lėktuvų, bei aplinkybes, kuriomis galima purkšti, ir konkrečius purškimui taikomus reikalavimus, įskaitant susijusius su oro sąlygomis, paskelbimą.

Kompetentingos institucijos nurodo būtinas gyventojų ir pašalinių stebėtojų įspėjimo bei greta purškiamos teritorijos esančios teritorijos aplinkos apsaugos priemones.

Leidime kompetentingos institucijos nurodo būtinas gyventojų ir pašalinių stebėtojų įspėjimo tinkamu metu bei greta purškiamos teritorijos esančios teritorijos aplinkos apsaugos priemones.

Pakeitimas  31

Tarybos bendroji pozicija

9 straipsnio 4 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

4. Profesionalus naudotojas, kuris nori purkšti pesticidus iš lėktuvų, kompetentingai institucijai iš anksto pateikia prašymą dėl pesticidų purškimo iš lėktuvų kartu pateikdamas įrodymą, kad įvykdytos 2 ir 3 dalyse nurodytos sąlygos. Valstybės narės gali nustatyti, kad jeigu atsakymas apie dėl prašymo priimtą sprendimą nepateikiamas per kompetentingų institucijų nustatytą laikotarpį, laikoma, jog prašymas patenkintas.

4. Profesionalus naudotojas, kuris nori purkšti pesticidus iš lėktuvų, kompetentingai institucijai iš anksto pateikia prašymą dėl pesticidų purškimo iš lėktuvų kartu pateikdamas įrodymą, kad įvykdytos 2 ir 3 dalyse nurodytos sąlygos. Pranešime pateikiama informacija apie purškimo laiką, taip pat apie naudojamų pesticidų kiekį ir rūšį.

Pagrindimas

Jei pateikiamas prašymas, tačiau apie su juo susijusį sprendimą nepranešama per kompetentingos institucijos nustatytą laikotarpį, tai minėtieji prašymai neturėtų būti laikomi patvirtintais, kadangi taip atsirastų su šio straipsnio taikymu susijusi spraga. Iš naujo įrašomas per pirmąjį svarstymą svarstytas 65 pakeitimas ir išbraukiama dalis naujojo Tarybos teksto.

Pakeitimas  32

Tarybos bendroji pozicija

9 straipsnio 6 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

6. Kompetentingos institucijos saugo duomenis apie prašymus, pateiktus pagal 4 dalį.

6. Kompetentingos institucijos saugo duomenis apie prašymus, pateiktus pagal 4 dalį, ir leidžia visuomenei su jais susipažinti.

Pagrindimas

Iš naujo įrašomas per pirmąjį svarstymą svarstytas 66 pakeitimas.

Pakeitimas  33

Tarybos bendroji pozicija

9 a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

9a straipsnis

Informacija visuomenei

 

Valstybės narės gali į savo nacionalinius veiksmų planus įtraukti nuostatas dėl kaimynų, kurie gali nukentėti pasklidus purškalams, informavimo.

Pagrindimas

Jungtinėje Karalystėje galioja teisinis įpareigojimas, pagal kurį ūkininkai ar pesticidus naudojantys asmenys turi mažiausiai per 48 valandas įspėti bičių augintojus, kad šie galėtų apsaugoti bites. Deja, netaikomi jokie panašūs reikalavimai žmonėms įspėti. Jeigu 48 valandos – pakankamas laikotarpis kitoms rūšims apsaugoti, tai ir žmonėms, ypač pažeidžiamiausioms grupėms, apsaugoti turėtų būti taikomas toks pats įspėjimo terminas. Todėl prieš purškiant iš lėktuvų ar ant žemės turėtų būti privaloma įspėti gyventojus, kad jie galėtų imtis būtinų apsaugos priemonių ir kad pesticidų poveikis jiems būtų kaip galima mažesnis. Įspėjant turėtų būti informuojama apie chemines medžiagas, kurias ketinama naudoti, ir pranešta gyventojams, kokius pesticidus ketinama naudoti jų gyvenamose vietovėse.

Pakeitimas  34

Tarybos bendroji pozicija

10 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų patvirtintos atitinkamos priemonės vandens aplinkai ir geriamajam vandeniui nuo pesticidų poveikio apsaugoti. Šios priemonės remia atitinkamas Direktyvos 2000/60/EB ir Reglamento (EB) Nr. ... nuostatas ir yra su jomis suderinamos.

1. Valstybės narės imasi visų būtiniausių vandens telkinių apsaugos priemonių, t. y. užtikrina, kad šalia vandenvagių esančiose teritorijose būtų atitvertos buferinės zonos, kuriose negalima naudoti ar laikyti pesticidų, ir ypač daug dėmesio skiria vietovių, kuriose išgaunamas geriamasis vanduo, apsaugai, kaip nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 3 dalyje.

 

Buferinių zonų matmenys apibrėžiami atsižvelgiant į taršos atitinkamose vietovėse grėsmę ir į joms būdingas žemės ūkio bei klimato ypatybes.

Be to, valstybės narės užtikrina, kad saugomose vietovėse, kuriose, remiantis Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis, išgaunamas geriamasis vanduo, prireikus būtų taikomos papildomos priemonės, skirtos užtikrinti, kad vanduo nebūtų teršiamas pesticidais, įskaitant, jei reikia, griežtesnius apribojimus, susijusius su kai kurių itin pavojingų produktų naudojimu, aktyvesnį naudojimąsi buferinėmis zonomis, specialius patarėjų ir purškėjų mokymus ir jų informavimą bei griežtą vadovavimąsi pažangiausia pesticidų pylimo, maišymo ir laikymo patirtimi.

 

Valstybės narės, siekdamos apsaugoti geriamojo vandens išteklius, gali savo nuožiūra nustatyti bet kokias zonas, kuriose nenaudojami pesticidai. Šios zonos, kuriose nenaudojami pesticidai, gali aprėpti visą valstybę narę.

2. 1 dalyje nurodytas priemones sudaro:

2. Be veiksmų, nurodytų 1 dalyje, valstybės narės imasi šių priemonių:

(a) pirmenybės teikimas pesticidams, kurie nėra klasifikuojami kaip pavojingi vandens aplinkai pagal 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo, ir kurių sudėtyje nėra prioritetinių pavojingų medžiagų, nurodytų Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 3 dalyje;

(a) pirmenybės teikimas pesticidams, kurie nėra klasifikuojami kaip pavojingi vandens aplinkai pagal 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo, ir kurių sudėtyje nėra prioritetinių pavojingų medžiagų, nurodytų Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 3 dalyje;

(b) pirmenybės teikimas veiksmingiausiems purškimo metodams, pavyzdžiui, mažu dulksnos dreifu pasižyminčios pesticidų purškimo įrangos naudojimui, visų pirma purškiant aukštąsias žemės ūkio kultūras, pavyzdžiui, apynius ir sodų bei vynuogynų kultūras;

(b) pirmenybės teikimas veiksmingiausiems purškimo metodams, pavyzdžiui, mažu dulksnos dreifu pasižyminčios pesticidų purškimo įrangos naudojimui, visų pirma purškiant aukštąsias žemės ūkio kultūras, pavyzdžiui, apynius ir sodų bei vynuogynų kultūras;

(c) riziką mažinančių priemonių, kurios kuo labiau sumažina taršą už tikslinės teritorijos ribų, susidarančią dėl dulksnos dreifo, drenažinio nutekėjimo ir nuotėkio, naudojimas. Šios priemonės prireikus apima atitinkamo dydžio apsaugos zonų, skirtų apsaugoti netikslinius vandens gyvūnus, ir paviršinio bei požeminio vandens, iš kurio išgaunamas geriamasis vanduo, apsaugos zonų sukūrimą;

(c) riziką mažinančių priemonių, kurios kuo labiau sumažina taršą už tikslinės teritorijos ribų, susidarančią dėl dulksnos dreifo, drenažinio nutekėjimo ir nuotėkio, naudojimas;

(d) kuo didesnis purškimo ant arba šalia kelių, geležinkelio linijų, labai pralaidžių paviršių arba kitos infrastruktūros šalia paviršinio ar požeminio vandens, arba ant nepralaidžių paviršių, kai yra didelė nuotėkio į paviršinį vandenį ar nuotekų sistemas rizika, sumažinimas arba, jei tinkama, panaikinimas.

(d) kuo didesnis purškimo ant arba šalia kelių, geležinkelio linijų, labai pralaidžių paviršių arba kitos infrastruktūros šalia paviršinio ar požeminio vandens, arba ant nepralaidžių paviršių, kai yra didelė nuotėkio į paviršinį vandenį ar nuotekų sistemas rizika, sumažinimas arba panaikinimas.

Pakeitimas  35

Tarybos bendroji pozicija

10 straipsnio 2 dalies d punktas

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(d) kuo didesnis purškimo ant arba šalia kelių, geležinkelio linijų, labai pralaidžių paviršių arba kitos infrastruktūros šalia paviršinio ar požeminio vandens, arba ant nepralaidžių paviršių, kai yra didelė nuotėkio į paviršinį vandenį ar nuotekų sistemas rizika, sumažinimas arba, jei tinkama, panaikinimas.

(d) kuo mažesnis purškiamų pesticidų kiekis ant arba šalia kelių, geležinkelio linijų, labai pralaidžių paviršių arba kitos infrastruktūros šalia paviršinio ar požeminio vandens, arba ant nepralaidžių paviršių, kai yra didelė nuotėkio į paviršinį vandenį ar nuotekų sistemas rizika, arba pesticidų atsisakymas. Visose šiose vietovėse turėtų būti skatinama naudoti alternatyvias nechemines medžiagas.

Pagrindimas

Siekiant užkirsti kelią taršai, šiose vietovėse turėtų būti naudojamos alternatyvios necheminės medžiagos. Iš naujo įrašoma dalis per pirmąjį svarstymą svarstyto 74 pakeitimo ir pradinis Komisijos tekstas.

Pakeitimas  36

Tarybos bendroji pozicija

11 straipsnio antraštė, įžanginė dalis ir 1 punktas

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Pesticidų naudojimo arba rizikos konkrečiose vietovėse sumažinimas

Pesticidų naudojimo ir rizikos jautriose vietovėse sumažinimas

Valstybės narės, deramai atsižvelgdamos į būtinus higienos ir visuomenės sveikatos reikalavimus bei biologinę įvairovę arba atitinkamų rizikos vertinimų rezultatus, užtikrina, kad pesticidų naudojimas būtų uždraustas, apribotas ar kuo labiau sumažinta tokio naudojimo keliama rizika:

Valstybės narės, deramai atsižvelgdamos į būtinus higienos ir visuomenės sveikatos reikalavimus bei biologinę įvairovę, užtikrina, kad pesticidų naudojimas būtų uždraustas arba apribotas iki mažiausios leistinos ribos:

1) teritorijose, kur lankosi gyventojai arba pažeidžiamos gyventojų grupės, pavyzdžiui, parkuose, viešuosiuose soduose, sporto ir mokyklų aikštynuose bei žaidimų aikštelėse;

1) visose teritorijose, kur lankosi gyventojai arba pažeidžiamos gyventojų grupės, t. y. bent jau parkuose, viešuosiuose soduose, sporto, rekreacijos ir mokyklų aikštynuose bei žaidimų aikštelėse, taip pat arti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų (klinikų, ligoninių, reabilitacijos centrų, sanatorijų ir slaugos ligoninių) ir zonose, kur faktiškai nepurškiami pesticidai, įskaitant aplink šias zonas esančias teritorijas;

Pagrindimas

Komisija yra pripažinusi, kad visuomeninės paskirties vietose susiduriama su didele pesticidų poveikio rizika. Todėl pesticidai turi būti draudžiami visose teritorijose ir aplinkinėse zonose, kur gyventojams galėtų būti daromas poveikis, ypač jeigu tai gyvenamosios teritorijos, esančios netoli purškiamų plotų. Pesticidai gali sklisti dideliu atstumu, todėl kai kuriose JAV valstijose draudžiama purkšti pesticidus mažesniu negu 2,5 mylių atstumu nuo mokyklos. Taigi turi būti numatytos visapusiškos teisinės priemonės, skirtos visuomenei nuo pavojaus apsaugoti ir pažeidžiamų gyventojų grupių apsaugai užtikrinti. Iš naujo įrašomas per pirmąjį svarstymą svarstytas 153 pakeitimas.

Pakeitimas  37

Tarybos bendroji pozicija

13 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių siekdamos skatinti kenkėjų kontrolę naudojant mažai pesticidų, kai įmanoma teikdamos pirmenybę metodams, pagal kuriuos nenaudojami chemikalai, ir apskritaiiš visų tai konkrečiai kenkėjų problemai spręsti naudotinų produktų ir veiklos būdų teikti pirmenybę produktams ir veiklos būdams, kurie kelia mažiausią riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. Kenkėjų kontrolė naudojant mažai pesticidų apima integruotąją kenkėjų kontrolę bei ekologinį ūkininkavimą pagal 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo.

1. Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių, skirtų kenkėjų kontrolei skatinti naudojant mažai pesticidų, teikdamos pirmenybę augalų apsaugos ir kenkėjų bei pasėlių kontrolės metodams, pagal kuriuos nenaudojami chemikalai, ir taip užtikrina, kad profesionalūs pesticidų naudotojai kuo greičiau pradėtų taikyti tai konkrečiai kenkėjų problemai spręsti naudotinus produktus ir veiklos būdus, kurie kelia mažiausią riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. Kenkėjų kontrolė naudojant mažai pesticidų apima integruotąją kenkėjų kontrolę bei ekologinį ūkininkavimą pagal 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo.

Pakeitimas  38

Tarybos bendroji pozicija

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Nustatomi suderinti rizikos rodikliai, kaip nurodyta IV priede. Tačiau valstybės narės, be suderintų rodiklių gali toliau naudoti ir esamus nacionalinius rodiklius arba pradėti taikyti kitus tinkamus rodiklius.

1. Nustatomi suderinti rizikos rodikliai, kaip nurodyta IV priede. Kol šie rodikliai nepatvirtinti, valstybės narės gali toliau taikyti ir esamus nacionalinius rodiklius arba pradėti taikyti kitus tinkamus rodiklius.

Pagrindimas

Iš naujo įrašomas pradinis Komisijos tekstas ir keičiamas naujas Tarybos tekstas.

Pakeitimas  39

Tarybos bendroji pozicija

14 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

3. Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia pagal 2 dalį atliktų vertinimų rezultatus.

3. Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia pagal 2 dalį atliktų vertinimų rezultatus ir viešai paskelbia šią informaciją.

Pagrindimas

Iš naujo įrašoma dalis per pirmąjį svarstymą svarstyto 95 pakeitimo.

Pakeitimas  40

Tarybos bendroji pozicija

14 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Visuomenė gali susipažinti su rezultatais juos paskelbus interneto portale, kuris nurodytas 4 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje.

Pagrindimas

Iš naujo įrašomas per pirmąjį svarstymą svarstytas 97 pakeitimas.

Pakeitimas  41

Tarybos bendroji pozicija

14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

4a. Dėl duomenų rinkimo Bendrijos ūkininkams ir vyno gamintojams negali būti nustatyti jokie papildomi reikalavimai teikti dokumentus arba nepagrįsti reikalavimai teikti informaciją.

(Grąžinamas pirmojo svarstymo 99 pakeitimas.)

Pakeitimas  42

Tarybos bendroji pozicija

16 a straipsnis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Keitimasis informacija ir pažangiausia patirtimi

 

Komisija sukuria keitimosi informacija ir pažangiausia patirtimi priemones tausaus pesticidų naudojimo ir integruotojo kenkėjų valdymo srityse.

(Grąžinamas pirmojo svarstymo 102 pakeitimas.)

Pakeitimas  43

Tarybos bendroji pozicija

I priedo 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

3. Bendros žinios apie integruotosios kenkėjų kontrolės strategijas bei metodus, integruotosios žemės ūkio kultūrų kontrolės strategijas bei metodus ir ekologinio ūkininkavimo principus ir informaciją apie bendruosius principus ir konkrečioms žemės ūkio kultūroms ar sektoriams nustatytas integruotosios kenkėjų kontrolės gaires.

3. Bendros žinios apie integruotosios kenkėjų kontrolės strategijas bei metodus, integruotosios žemės ūkio kultūrų kontrolės strategijas bei metodus ir ekologinio ūkininkavimo principus, biologinės kenkėjų kontrolės būdus ir informaciją apie bendruosius principus ir konkrečioms žemės ūkio kultūroms ar sektoriams nustatytas integruotosios kenkėjų kontrolės gaires.

(Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 111 pakeitimas.)

Pakeitimas  44

Tarybos bendroji pozicija

I priedo 5 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

5a. Rizikos įvertinimo programos, kuriose vandens gavybos tikslais atsižvelgiama į vietos ypatybes, pvz., klimatą, žemės ūkio kultūrų ir dirvožemio rūšį bei nuolydį.

(Iš dalies grąžinamas pirmojo svarstymo 119 pakeitimas.)

Pakeitimas  45

Tarybos bendroji pozicija

I priedo 6 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

6. Pesticidų purškimo įrangos paruošimo darbui procedūros, įskaitant įrangos kalibravimą, ir jos naudojimo procedūros, keliančios kuo mažesnį pavojų naudotojui, kitiems žmonėms, netikslinėms gyvūnų bei augalų rūšims, biologinei įvairovei ir aplinkai.

6. Pesticidų purškimo įrangos paruošimo darbui procedūros, įskaitant įrangos kalibravimą, ir jos naudojimo procedūros, keliančios kuo mažesnį pavojų naudotojui, kitiems žmonėms, netikslinėms gyvūnų bei augalų rūšims, biologinei įvairovei, aplinkai ir vandens ištekliams.

Pagrindimas

Turi būti įtraukta speciali nuoroda į vandens išteklių apsaugą. Svarbu tai pabrėžti mokymų programose, kad apie šią būtinybę būtų informuoti profesionalūs pesticidų naudotojai, platintojai ir konsultantai. Pakartojamas per pirmąjį svarstymą svarstytas 114 pakeitimas.

Pakeitimas  46

Tarybos bendroji pozicija

I priedo 8 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

8. Skubūs veiksmai žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti netyčinio nuotėkio ir taršos atvejais.

8. Skubūs veiksmai žmonių sveikatai, aplinkai ir vandens ištekliams apsaugoti netyčinio nuotėkio, taršos atvejais ir susidarius ypatingoms klimato sąlygoms, dėl kurių gali kilti pesticidų pasklidimo rizika.

Pagrindimas

Siejama su I priedo 6 punkto pakeitimu. Pakartojamas per pirmąjį svarstymą svarstytas 116 pakeitimas.

Pakeitimas  47

Tarybos bendroji pozicija

I priedo 8 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

8a. Specialias priežiūros priemones saugomose vietovėse, nurodytose Direktyvos 2000/60/EB 6 ir 7 straipsniuose;

Pagrindimas

Remiantis VPD, speciali paviršinio vandens, gruntinio vandens apsauga ir tiesiogiai nuo vandens priklausančių buveinių ir rūšių, taip pat geriamojo vandens telkinių išsaugojimas reikalauja specifinių apsaugos ir atsargumo priemonių. Pakartojamas per pirmąjį svarstymą svarstytas 117 pakeitimas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pagrindų direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo

Nuorodos

06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

23.10.2007                     T6-0444/2007

Komisijos pasiulymas

COM(2006)0373 - C6-0246/2006

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

25.9.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

25.9.2008

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Christa Klaß

3.10.2006

 

 

Svarstymas komitete

6.10.2008

 

 

 

Priėmimo data

5.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy, Marianne Thyssen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Reino Paasilinna, Britta Thomsen

Pateikimo data

12.11.2008