ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów

12.11.2008 - (6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD)) - ***II

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawczyni: Christa Klaß

Procedura : 2006/0132(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0443/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów

(6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (6124/2008 – C6-0323/2008),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0373),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0443/2008),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wspólne stanowisko Rady

Odniesienie 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 152 ust. 4 i art. 175 ust. 1,

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 1 z pierwszego czytania. Celem dyrektywy jest ograniczenie wpływu pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Jako podstawę prawną dyrektywy należy wymienić zarówno zdrowie ludzkie, jak i środowisko naturalne.

Poprawka  2

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 1 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(1) Zgodnie z decyzją nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego niniejsza dyrektywa ustanawia należy ustanowić wspólne ramy prawne dla osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów.

(1) Zgodnie z art. 2 i art. 7 decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego należy ustanowić wspólne ramy prawne dla osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów, biorąc pod uwagę zasadę ostrożności.

Uzasadnienie

Zasada ostrożności powinna leżeć u podstaw wszystkich aspektów polityki dotyczącej pestycydów. Przywrócenie poprawki 2 z pierwszego czytania.

Poprawka  3

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 4 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(4) By ułatwić wprowadzanie niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny zastosować krajowe plany działania mające na celu ustalenie wartości docelowych, miar i harmonogramów zmierzających do zmniejszenia zagrożenia związanego ze stosowaniem pestycydów i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko oraz zachęcanie do opracowania i stosowania integrowanej ochrony roślin i alternatywnych podejść lub technik mających na celu zmniejszenie zależności od stosowania pestycydów. Krajowe plany działania mogą być skoordynowane z planami wdrożenia zgodnymi z innymi stosownymi przepisami prawnymi Wspólnoty i posłużyć do zgrupowania celów, jakie mają zostać osiągnięte zgodnie z innymi przepisami prawnymi Wspólnoty odnoszącymi się do pestycydów.

(4) By ułatwić wprowadzanie niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny zastosować krajowe plany działania mające na celu ustalenie celów ilościowych, wartości docelowych, miar, wskaźników i harmonogramów zmierzających do zmniejszenia stosowania pestycydów oraz ich zagrożeń dla zdrowia ludzkiego środowiska oraz zachętę do opracowania i wprowadzenia zintegrowanej ochrony przed organizmami szkodliwymi i alternatywnych niechemicznych podejść lub technik mających na celu zmniejszenie uzależnienia od stosowania pestycydów. Krajowe plany działania powinny być skoordynowane z planami wdrożenia zgodnymi z innymi stosownymi przepisami prawnymi Wspólnoty i posłużyć do zgrupowania celów, jakie mają zostać osiągnięte zgodnie z innymi przepisami prawnymi Wspólnoty odnoszącymi się do pestycydów.

Uzasadnienie

Ilościowe zmniejszenie stosowania pestycydów powinno stanowić cel dyrektywy ramowej realizowany poprzez poważne określanie wartości docelowych i wdrażanie krajowego planu działania.

Poprawka  4

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 12 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(12) Opryski pestycydami z powietrza potencjalnie mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko, w szczególności wskutek znoszenia cieczy roboczej. Z uwagi na powyższe, opryski z powietrza powinny być zabronione, a odstępstwa powinny być możliwe jeśli przynosi to wyraźne korzyści polegające na zmniejszeniu wpływu na zdrowie ludzi i środowisko w porównaniu do innych metod opryskiwania lub w przypadku braku wykonalnych metod alternatywnych.

(12) Opryski pestycydami z powietrza potencjalnie mogą mieć znaczący, negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko, w szczególności wskutek znoszenia cieczy roboczej. Z uwagi na powyższe, opryski z powietrza powinny być zabronione, a odstępstwa powinny być możliwe, jeśli przynosi to wyraźne korzyści polegające na zmniejszeniu wpływu na zdrowie ludzi i środowisko w porównaniu do innych metod opryskiwania lub w przypadku braku wykonalnych metod alternatywnych, pod warunkiem że stosowana jest najlepsza dostępna technologia ograniczania przenoszenia aerozoli (np. rozpylacze antyznoszeniowe) bez narażania zdrowia mieszkańców i przypadkowych osób.

Uzasadnienie

Opryski pestycydami z powietrza nie przynoszą większego pożytku dla środowiska naturalnego niż inne metody opryskiwania. Nie należy dopuszczać wyjątków tam, gdzie może zostać narażone zdrowie mieszkańców czy przypadkowych osób, na przykład na gęsto zaludnionych obszarach wiejskich lub w pobliżu obszarów wykorzystywanych w celach publicznych i przez grupy społeczne szczególnie narażone. Przywrócenie poprawki 10 z pierwszego czytania.

Poprawka  5

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 14 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(14) Stosowanie pestycydów może być szczególnie niebezpieczne na obszarach bardzo wrażliwych, takich jak np. obszary chronione w ramach programu Natura 2000 zgodnie z dyrektywą 79/409/EWG i dyrektywą 92/43/EWG. W innych miejscach, takich jak parki publiczne, tereny sportowe czy place zabaw dla dzieci, zagrożenie związane z ekspozycją na pestycydy ogółu ludności jest wysokie. Stosowanie pestycydów na tych obszarach powinno zatem zostać zakazane lub ograniczone, lub powinno się zminimalizować wynikające z niego zagrożenia.

(14) Stosowanie pestycydów może być szczególnie niebezpieczne na obszarach bardzo wrażliwych, takich jak np. obszary chronione w ramach programu Natura 2000 zgodnie z dyrektywą 79/409/EWG i dyrektywą 92/43/EWG. W innych miejscach, takich jak parki publiczne, tereny sportowo-rekreacyjne, tereny szkolne i place zabaw dla dzieci, oraz w pobliżu obiektów lecznictwa publicznego (klinik, szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych, uzdrowisk i hospicjów) zagrożenie związane z ekspozycją na pestycydy ogółu ludności jest wysokie. Stosowanie pestycydów na tych obszarach powinno zatem zostać zakazane.

Uzasadnienie

Komisja Europejska uznała, że zagrożenie związane z narażeniem na pestycydy na obszarach wykorzystywanych przez ogół ludności jest wysokie. Biorąc zatem pod uwagę znane ostre i przewlekłe negatywne skutki dla zdrowia, jakie mogą wynikać z takiego narażenia, stosowanie pestycydów powinno być zakazane na wszystkich obszarach, na których narażenie to jest możliwe, a także wokół tych obszarów (w szczególności w przypadku narażenia na długotrwały kontakt, jak na terenach zamieszkałych sąsiadujących z terenami, na których stosuje się pestycydy), tak aby chronić w szczególności grupy wrażliwe. Przywrócenie poprawki 151 z pierwszego czytania oraz poprawka nowego tekstu Rady.

Poprawka  6

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 17 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(17) Ponieważ na podstawie rozporządzenia (WE) nr.../… … oraz niniejszej dyrektywy, wprowadzenie w życie zasad integrowanej ochrony roślin jest obowiązkowe, a zasada pomocniczości ma zastosowanie do sposobu ich wprowadzania w życie, państwa członkowskie powinny opisać w krajowych planach działania, w jaki sposób zapewniają wprowadzanie w życie zasad integrowanej ochrony roślin.

(17) Ponieważ na podstawie rozporządzenia (WE) nr.../… … oraz niniejszej dyrektywy, wprowadzenie w życie zasad integrowanej ochrony roślin jest obowiązkowe, a zasada pomocniczości ma zastosowanie do sposobu ich wprowadzania w życie, państwa członkowskie powinny opisać w krajowych planach działania, w jaki sposób zapewniają wprowadzanie w życie zasad integrowanej ochrony roślin, dając pierwszeństwo niechemicznym metodom ochrony roślin oraz ochronie przed szkodnikami i zarządzaniu uprawami.

Uzasadnienie

Zintegrowana ochrona przed szkodnikami powinna stanowić system dający pierwszeństwo niechemicznym metodom ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania uprawami. Poprawka do nowego punktu preambuły dodanego przez Radę.

Poprawka  7

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów poprzez zmniejszenie zagrożenia związanego ze stosowaniem pestycydów i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko, a także poprzez zachęcanie do stosowania integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść i technik.

Niniejsza dyrektywa ustala ramy dla osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów poprzez zmniejszenie zagrożenia związanego ze stosowaniem pestycydów i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko oraz poprzez zachęcanie do promowania i stosowania niechemicznych pestycydów alternatywnych.

Uzasadnienie

Jedynym realnym sposobem zmniejszenia zagrożeń wynikających ze stosowania pestycydów jest jednoczesne zmniejszenie ich stosowania. Słowo „stosowanie” powinno towarzyszyć pojęciom „zagrożenia” i „wpływ” w całym tekście. Jedynym realnym sposobem eliminacji negatywnego wpływu pestycydów na zdrowie publiczne, zwierzęta, dziką faunę i florę i środowisko naturalne w szerokim znaczeniu jest przyjęcie podejścia zapobiegawczego przy szeroko zakrojonym stosowaniu faktycznie zrównoważonych metod niechemicznych.

Poprawka  8

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą udzielać dotacji lub przyjmować środki fiskalne w celu promowania stosowania mniej szkodliwych pestycydów. Odbywać się to może między innymi poprzez nałożenie opłat na wszelkie pestycydy, z wyjątkiem środków niechemicznych lub środków ochrony roślin niskiego ryzyka, określonych w art. [50. ust.1] rozporządzenia (WE) nr ... [dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin].

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć swobodę promowania bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów przy wykorzystaniu środków fiskalnych. Przywrócenie poprawki 21 z pierwszego czytania.

Poprawka  9

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 2 – ustęp 2b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

2b. Przepisy niniejszej dyrektywy nie uniemożliwiają państwom członkowskim stosowania zasady ostrożności w ograniczaniu czy zakazywaniu stosowania pestycydów.

Uzasadnienie

Zasada ostrożności powinna leżeć u podstaw wszystkich aspektów polityki dotyczącej pestycydów. Przywrócenie poprawki 22 z pierwszego czytania.

Poprawka  10

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 3 – punkt 1a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1a) „stosowanie” oznacza wszystkie wykonywane czynności związane z pestycydami, takie jak: składowanie pestycydów, postępowanie z nimi, ich rozcieńczanie, mieszanie i używanie;

Uzasadnienie

Przywrócenie oryginalnego tekstu Komisji.

Poprawka  11

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 3 – punkt 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3) „doradca” oznacza każdą osobę, która w kontekście pracy zawodowej lub usługi komercyjnej udziela porad związanych z ochroną roślin oraz bezpiecznym stosowaniem pestycydów, w tym, kiedy właściwe, osoby samozatrudnione świadczące prywatne usługi doradcze oraz pracowników służb publicznych świadczących takie usługi, agentów handlowych, producentów żywności oraz sprzedawców detalicznych;

3) „doradca” oznacza każdą osobę, która posiada odpowiednią wiedzę na poziomie określonym przez państwa członkowskie i która w kontekście pracy zawodowej lub usługi komercyjnej udziela porad związanych z ochroną roślin oraz bezpiecznym stosowaniem pestycydów, w tym, kiedy właściwe, osoby samozatrudnione świadczące prywatne usługi doradcze oraz pracowników służb publicznych świadczących takie usługi, agentów handlowych, producentów żywności oraz sprzedawców detalicznych;

Poprawka  12

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 3 – punkt 6

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

6) „integrowana ochrona roślin” oznacza staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie przedsięwzięcie właściwych środków mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów szkodliwych oraz utrzymanie stosowania środków ochrony roślin i innych form interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, a także zmniejszenie lub zminimalizowanie zagrożenia wynikającego ze stosowania pestycydów dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Integrowana ochrona roślin kładzie nacisk na uzyskanie zdrowych plonów przy minimalnych zakłóceniach funkcjonowania ekosystemu rolniczego i zachęca do stosowania naturalnych sposobów zwalczania szkodników;

6) „integrowana ochrona roślin” oznacza staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie przedsięwzięcie właściwych środków mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów szkodliwych oraz utrzymanie stosowania środków ochrony roślin i innych form interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, a także zmniejszenie lub zminimalizowanie zagrożenia wynikającego ze stosowania pestycydów dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Integrowana ochrona roślin kładzie nacisk na uzyskanie zdrowych plonów przy minimalnych zakłóceniach funkcjonowania ekosystemu rolniczego i zachęca do stosowania naturalnych sposobów zwalczania szkodników poprzez uznanie za priorytet zapobiegawczych środków uprawy zbóż i wykorzystywania przystosowanych odmian i niechemicznych metod ochrony roślin oraz ochrony roślin i zarządzania uprawami;

Uzasadnienie

Zintegrowana ochrona przed szkodnikami powinna stanowić system dający pierwszeństwo niechemicznym metodom ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania uprawami. Jest to poprawka nowego tekstu Rady mająca na celu zagwarantowanie zgodności tej definicji z poprawką 50 z pierwszego czytania rozporządzenia w sprawie pestycydów, które definiuje zintegrowaną ochronę przed szkodnikami.

Poprawka  13

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 3 – punkt 7a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

7a. „niechemiczne metody ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania uprawami” oznaczają stosowanie technik kontroli i ochrony przed szkodnikami niewykorzystujących właściwości chemicznych; niechemiczne metody ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania uprawami obejmują rotację upraw, kontrolę fizyczną i mechaniczną, a także ochronę poprzez wprowadzanie naturalnych wrogów;

(przywrócenie poprawki 27 z pierwszego czytania)

Poprawka  14

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 3 – punkt 9a) (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

9a) „ograniczenie stosowania” oznacza ograniczenie stosowania pestycydów i nie musi zależeć od ilości;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie zgodności dyrektywy z celem ograniczenia stosowania oraz sprecyzowanie, że ograniczenie stosowania nie jest związane ze zmniejszeniem ilości pestycydów, lecz z ograniczeniem częstotliwości stosowania do poziomu koniecznego do ochrony upraw. Przywrócenie poprawki 30 z pierwszego czytania.

Poprawka  15

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 3 – punkt 9b) (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

9b) „wskaźnik częstotliwości stosowania” opiera się na standardowej określonej dawce substancji czynnej na hektar, potrzebnej do pojedynczego zastosowania przeciw konkretnemu szkodnikowi. Nie musi on zatem być uzależniony od ilości i może być wykorzystywany do oceny ograniczenia stosowania.

Uzasadnienie

Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment index" of e.g. 2.0 would mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the recommended dose. The Treatment index is a relevant use indicator measuring pesticide dependency reduction in terms of spraying intensity rather than being a risk indicator and the quantitative use reduction target is to be considered a tool to stimulate the swift implementation by stakeholders of various measures in an integrated reduction. Reinstating first reading Amendment 30, deleting the word 'frequency' as Article 4 only refers to treatment and not frequency.

Poprawka  16

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują krajowe plany działania służące ustalaniu celów, środków i harmonogramów, aby zmniejszać zagrożenia związane ze stosowaniem pestycydów i wpływ ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko oraz wspierać rozwój i stosowanie integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść lub technik w celu zmniejszenia zależności od stosowania pestycydów.

1. Państwa członkowskie przyjmują i wdrażają bez zbędnej zwłoki krajowe plany działania służące ustalaniu celów, środków i harmonogramów, aby zmniejszać zagrożenia związane ze stosowaniem pestycydów i wpływ ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko oraz wspierać rozwój i stosowanie integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych podejść lub technik w celu zmniejszenia zależności od stosowania pestycydów. Krajowe plany działania zawierają co najmniej:

 

a) w przypadku pestycydów innych niż pestycydy biologiczne i środki ochrony roślin niskiego ryzyka, jak to określono w rozporządzeniu (WE) nr ... ilościowe cele ograniczenia stosowania mierzone wskaźnikiem częstotliwości stosowania. Wskaźnik częstotliwości stosowania dostosowuje się do szczególnych warunków każdego państwa członkowskiego. Wskaźnik stosowania jest bezzwłocznie przekazywany Komisji do zatwierdzenia.

 

w przypadku substancji czynnych budzących szczególnie duże obawy (jak określono w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów1, celem jest ograniczenie o co najmniej 50 % do końca 2013 r. w porównaniu ze wskaźnikiem częstotliwości stosowania obliczonym dla 2005 r., chyba że państwo członkowskie może udowodnić, że osiągnęło już porównywalny lub wyższy poziom ograniczenia w porównaniu z innym rokiem bazowym z okresu 1995-2004;

 

b) w przypadku form użytkowych pestycydów zaklasyfikowanych jako toksyczne lub bardzo toksyczne, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych2, ilościowym celem, mierzonym wielkością sprzedaży, jest ograniczenie stosowania. Celem tym jest ograniczenie o co najmniej 50 % do końca 2013 r. obliczone w porównaniu z 2005 r., chyba że państwo członkowskie może udowodnić, że osiągnęło już porównywalny lub wyższy poziom ograniczenia oparty na odniesieniu do innego roku bazowego z okresu 1995-2004.

 

1Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.; wersja sprostowana w Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3.

 

2 Dz.U. L 200 z 30.7.99, s. 1.

Uzasadnienie

Jest to ponowne zgłoszenie poprawki 146 (przyjętej zdeydowaną większością w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym).

Poprawka  17

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Podczas opracowywania i przeglądu krajowych planów działania państwa członkowskie uwzględniają wpływ planowanych środków na wymiary: społeczny, gospodarczy, środowiskowy i zdrowotny. Państwa członkowskie opisują w swoich krajowych planach działania, w jaki sposób będą wdrażały środki zgodnie z art. 5–14, by osiągnąć cele, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.

Podczas opracowywania i przeglądu krajowych planów działania państwa członkowskie uwzględniają wpływ planowanych środków na wymiar związany ze zdrowiem publicznym oraz wymiary: społeczny, gospodarczy, środowiskowy i zdrowotny, a także szczególne uwarunkowania krajowe, regionalne i lokalne oraz wszystkie zainteresowane grupy. Państwa członkowskie opisują w swoich krajowych planach działania, w jaki sposób będą wdrażały środki zgodnie z art. 5–14, by osiągnąć cele, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. Minimalne wymogi dla krajowych planów działania wymienione są w dokumencie zawierającym wytyczne w załączniku IIb.

 

Krajowe plany działania uwzględniają planowanie przewidziane na mocy innych przepisów wspólnotowych dotyczących stosowania środków ochrony roślin, np. zaplanowane środki zgodne z dyrektywą 2000/60/WE.

 

Państwa członkowskie we współpracy z zainteresowanymi stronami zwiększają wysiłki w zakresie kontroli nielegalnego stosowania pestycydów i zapobiegania mu.

 

Państwa członkowskie regularnie składają sprawozdania z przeprowadzanych na miejscu kontroli dotyczących nielegalnego stosowania.

Poprawka  18

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 4 – ustęp 2

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

 

 

 

2. Do dnia …. państwa członkowskie przekazują krajowe plany działania do wiadomości Komisji i innych państw członkowskich.

2. Do dnia …. państwa członkowskie przekazują krajowe plany działania do wiadomości Komisji i innych państw członkowskich.

Krajowe plany działania poddaje się przeglądowi przynajmniej co pięć lat, a wszelkie istotne zmiany w krajowych planach działania są bezzwłocznie zgłaszane Komisji.

Krajowe plany działania poddaje się przeglądowi przynajmniej co trzy lata, a wszelkie istotne zmiany w krajowych planach działania są bezzwłocznie zgłaszane Komisji.

(przywrócenie poprawek 38 i 42 z pierwszego czytania)

Poprawka  19

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 4 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. W stosownych przypadkach Komisja udostępnia za pośrednictwem Internetu informacje otrzymane zgodnie z ust. 2.

3. Komisja udostępnia opinii publicznej za pośrednictwem Internetu informacje otrzymane zgodnie z ust. 2.

Uzasadnienie

Społeczeństwo musi być w pełni włączone w przygotowywanie, opracowywanie, realizację i prace nad krajowymi planami działania oraz w ich monitorowanie i poprawianie, w celu zgodności z duchem dyrektywy 2003/35/WE przewidującej udział społeczeństwa. Informacje dotyczące krajowych planów działania powinny być dostępne w Internecie na stronie Komisji Europejskiej. Przywrócenie poprawki 44 z pierwszego czytania.

Poprawka  20

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewnią dostęp do odpowiednich szkoleń dla wszystkich użytkowników profesjonalnych, dystrybutorów i doradców. Dotyczy to zarówno szkoleń początkowych, jak i uzupełniających, mających na celu odpowiednio nabycie i aktualizację wiedzy.

1. Państwa członkowskie zapewnią wszystkim użytkownikom profesjonalnym, dystrybutorom i doradcom dostęp do odpowiednich szkoleń prowadzonych przez podmioty wyznaczone przez właściwe organy. Dotyczy to zarówno szkoleń początkowych, jak i uzupełniających, mających na celu odpowiednio nabycie i aktualizację wiedzy. W tym celu ustala się minimalne wymogi obowiązujące w całej UE.

Poprawka  21

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1a. Państwa członkowskie dbają o to, by użytkownicy profesjonalni, dystrybutorzy i doradcy byli świadomi istnienia nielegalnych (podrabianych) środków ochrony roślin i zagrożeń z nimi związanych oraz by byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie rozpoznawania takich środków.

Uzasadnienie

Podrabianie środków ochrony roślin i nielegalny handel tymi produktami w Europie to poważny problem. Uświadamianie profesjonalnych użytkowników i dystrybutorów jest istotne w celu rozwiązania problemu nielegalnego handlu środkami ochrony roślin. Przywrócenie poprawki 50 z pierwszego czytania.

Poprawka  22

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują, że przynajmniej ci dystrybutorzy, którzy sprzedają pestycydy użytkownikom profesjonalnym, zatrudniają wystarczającą liczbę pracowników posiadających certyfikat, o którym mowa w art. 5 ust. 2. Osoby te są dostępne podczas sprzedaży w celu dostarczenia klientom odpowiednich informacji w zakresie stosowania pestycydów i instrukcji bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i dla środowiska dotyczących danych produktów.

1. Państwa członkowskie gwarantują, że dystrybutorzy zatrudniają wystarczającą liczbę pracowników posiadających certyfikat, o którym mowa w art. 5 ust. 2. Osoby te są dostępne podczas sprzedaży w celu dostarczenia klientom odpowiednich informacji w zakresie stosowania pestycydów, jak również zagrożeń dla zdrowia i środowiska naturalnego oraz związanego z nimi potencjalnego negatywnego wpływu.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 54 z pierwszego czytania.

Poprawka  23

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. Na dystrybutorów sprzedających pestycydy użytkownikom nieprofesjonalnym państwa członkowskie nakładają wymóg dostarczania ogólnych informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem pestycydów – w szczególności informacji dotyczących niebezpieczeństw, ekspozycji, właściwego składowania pestycydów, postępowania z nimi i ich aplikacji, jak również ich bezpiecznego unieszkodliwiania zgodnie ze wspólnotowym prawodawstwem dotyczącym odpadów – oraz informacji o środkach alternatywnych stwarzających małe zagrożenie. Państwa członkowskie mogą wprowadzić wymóg, by informacje takie dostarczali producenci pestycydów.

3. Na dystrybutorów sprzedających pestycydy użytkownikom nieprofesjonalnym państwa członkowskie nakładają wymóg dostarczania ogólnych informacji dotyczących zagrożeń i potencjalnego szkodliwego wpływu na zdrowie i środowisko naturalne związanych ze stosowaniem pestycydów – w szczególności informacji dotyczących niebezpieczeństw, ekspozycji, właściwego składowania pestycydów, postępowania z nimi i ich aplikacji, jak również ich bezpiecznego unieszkodliwiania zgodnie ze wspólnotowym prawodawstwem dotyczącym odpadów – oraz informacji o środkach alternatywnych stwarzających małe zagrożenie. Państwa członkowskie mogą wprowadzić wymóg, by informacje takie dostarczali producenci pestycydów.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 56 z pierwszego czytania.

Poprawka  24

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3a. Państwa członkowskie zapewniają pełne wdrożenie istniejących kontroli i środków wykonawczych w celu zagwarantowania, że nielegalne (podrobione) pestycydy nie są wystawiane na sprzedaż.

Poprawka  25

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 7

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Państwa członkowskie podejmują środki mające na celu informowanie ogółu społeczeństwa oraz wspieranie i ułatwianie działań zmierzających do podnoszenia świadomości oraz do tego, by ogół społeczeństwa miał dostęp do dokładnych i wyważonych informacji o pestycydach, w szczególności do informacji dotyczących zagrożeń dla zdrowia ludzi, dla organizmów niebędących celem zwalczania i dla środowiska oraz stosowania alternatywnych środków niechemicznych.

1. Państwa członkowskie podejmują środki mające na celu informowanie ogółu społeczeństwa oraz wspieranie i ułatwianie dostarczania informacji i programów na rzecz podnoszenia świadomości oraz do tego, by ogół społeczeństwa miał dostęp do dokładnych i wyważonych informacji o pestycydach, w szczególności do informacji dotyczących wynikających ze stosowania tych pestycydów zagrożeń, łącznie z ryzykiem oraz potencjalnymi ostrymi i przewlekłymi skutkami dla zdrowia ludzi, dla organizmów niebędących celem zwalczania i dla środowiska oraz mające na celu stosowanie alternatywnych środków niechemicznych.

 

2. Państwa członkowskie ustanawiają obowiązkowe systemy gromadzenia informacji o przypadkach ostrych i przewlekłych zatruć pestycydami, szczególnie wśród osób stosujących pestycydy, pracowników, mieszkańców i innych grup, które mogą być narażone na regularny kontakt z pestycydami.

 

3. Państwa członkowskie prowadzą programy badawcze dotyczące sytuacji szczególnych, w których pestycydy powiązano z wpływem na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, w tym badania w zakresie grup wysokiego ryzyka, różnorodności biologicznej i połączonego wpływu.

 

4. Aby zwiększyć porównywalność informacji, Komisja we współpracy z państwami członkowskimi opracuje do ...* dokument strategiczny zawierający wytyczne w sprawie monitorowania i badania wpływu stosowania pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne.

 

* Trzy lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

In a legal framework such as this, a balancing of interests is not permitted and therefore it is not a case of promoting information from all sides, but making sure the information that is produced regarding the risks and health and environmental impacts of pesticides is accurate so that the public has the necessary information to be able to make informed and knowledgeable decisions to protect their health and that of their families from harm. Awareness programs should not forget chronic health effects of pesticides. Monitoring and research are necessary in Member States to collect information and quantify health and environmental impacts of pesticides. A reporting system is already in place in the EU for pesticide residues in food but no system exists to monitor poisoning incidents and environmental effects of pesticides. Reinstating part of first reading Amendment 59.

Poprawka  26

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 8 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają regularną kontrolę profesjonalnie używanego sprzętu do aplikacji pestycydów. Okres pomiędzy kolejnymi kontrolami do roku 2020 nie przekracza pięciu lat, a po tej dacie – trzech lat.

1. Państwa członkowskie zapewniają regularną, obowiązkową kontrolę profesjonalnie używanego sprzętu i akcesoriów do stosowania pestycydów. Okres pomiędzy kolejnymi kontrolami do roku 2015 nie przekracza pięciu lat, a po tej dacie – trzech lat.

Uzasadnienie

Opryski pestycydami są działalnością niebezpieczną i dlatego też należy poddawać regularnej kontroli profesjonalny sprzęt i akcesoria do stosowania pestycydów, ponieważ może on w każdej chwili ulec uszkodzeniu (nawet wkrótce po pomyślnym przejściu jednego testu i na długo przed kolejnym). Po pierwszej kontroli należy wymagać obowiązkowych kontroli oraz przewidzieć możliwość kontroli wyrywkowych. Przywrócenie części poprawki 60 z pierwszego czytania i zmiana nowego tekstu Rady.

Poprawka  27

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

b) wyłączyć z obowiązku kontroli ręczny sprzęt do aplikacji pestycydów lub opryskiwacze plecakowe.

skreślona

Poprawka  28

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

da) obszar objęty opryskami nie może być usytuowany w bliskiej odległości od obszarów zamieszkałych bądź publicznych, a opryski nie mogą wywoływać skutków dla zdrowia mieszkańców lub przypadkowych osób;

Uzasadnienie

Nie mogą istnieć negatywne skutki dla zdrowia mieszkańców i przypadkowych osób. Przywrócenie poprawki 64 z pierwszego czytania.

Poprawka  29

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera db) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

db) samolot musi wykorzystywać najlepsze dostępne technologie ograniczające przenoszenie aerozoli (np. rozpylacze antyznoszeniowe); w przypadku korzystania ze śmigłowców belki opryskujące śmigłowców muszą być wyposażone w dysze rozpylające w celu ograniczenia znoszenia.

Uzasadnienie

Nie mogą istnieć negatywne skutki dla zdrowia mieszkańców i przypadkowych osób. Przywrócenie poprawki 64 z pierwszego czytania.

Poprawka  30

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy odpowiedzialne za określanie szczegółowych warunków, w jakich można przeprowadzać opryski z powietrza, i podają do publicznej wiadomości informację o uprawach, obszarach i sytuacjach, w których opryski z powietrza mogą zostać dopuszczone oraz szczegółowe wymagania, jakie muszą być spełnione przy wykonywaniu takich zabiegów, w tym w odniesieniu do warunków pogodowych.

3. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy odpowiedzialne za określanie szczegółowych warunków, w jakich można przeprowadzać opryski z powietrza. Te właściwe organy odpowiadają za upoważnianie na wniosek do prowadzenia oprysków z powietrza zgodnie z ust. 4 oraz za podawanie do publicznej wiadomości informacji o uprawach, obszarach i sytuacjach, w których opryski z powietrza mogą zostać dopuszczone oraz szczegółowych wymaganiach, jakie muszą być spełnione przy wykonywaniu takich zabiegów, w tym w odniesieniu do warunków pogodowych.

Właściwe organy określają środki niezbędne do ostrzeżenia mieszkańców i przypadkowych osób oraz ochrony środowiska w pobliżu opryskiwanego obszaru.

W pozwoleniu właściwe organy określają środki niezbędne do ostrzeżenia we właściwym czasie mieszkańców i przypadkowych osób oraz ochrony środowiska w pobliżu opryskiwanego obszaru.

Poprawka  31

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9 – ustęp 4

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

4. Użytkownik profesjonalny, który zamierza zastosować pestycydy w formie oprysku z powietrza, z rozsądnym wyprzedzeniem składa wniosek właściwemu organowi, przedstawiając jednocześnie dowody spełnienia warunków wymienionych w ust. 2 i 3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że wnioski, co do których w okresie ustalonym przez właściwe organy nie otrzymano odpowiedzi o podjętej decyzji, uważa się za pozytywnie rozpatrzony.

4. Użytkownik profesjonalny, który zamierza zastosować pestycydy w formie oprysku z powietrza, z rozsądnym wyprzedzeniem składa wniosek właściwemu organowi, przedstawiając jednocześnie dowody spełnienia warunków wymienionych w ust. 2 i 3. Zawiadomienie zawiera informacje dotyczące czasu oprysku oraz ilości i rodzaju stosowanych pestycydów.

Uzasadnienie

Wniosków, co do których w okresie ustalonym przez właściwe organy nie otrzymano odpowiedzi o podjętej decyzji, nie powinno się uważać za rozpatrzone pozytywnie, jako że spowodowałoby to powstanie luki prawnej w odniesieniu do celu niniejszego artykułu. Przywraca się tu poprawkę 65 z pierwszego czytania i skreśla część nowego tekstu Rady.

Poprawka  32

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9 – ustęp 6

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

6. Właściwe organy rejestrują wnioski otrzymane na mocy ust. 4.

6. Właściwe organy rejestrują wnioski otrzymane na mocy ust. 4 i udostępniają ich rejestr społeczeństwu.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 66 z pierwszego czytania.

Poprawka  33

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

Artykuł 9a

Informowanie opinii publicznej

 

Państwa członkowskie mogą włączyć do krajowych planów działania przepisy dotyczące informowania sąsiadów, którzy mogliby zostać narażeni na przenoszenie aerozoli.

Uzasadnienie

In the UK there is a legal obligation for farmers/pesticide users to provide at least 48 hours notice to beekeepers in order to protect bees. Yet humans do not have any comparable notification requirements. Considering 48 hours is workable for protecting other species then it should be the same for protecting humans, especially the most vulnerable groups. Therefore it should be obligatory to notify residents prior to any aerial or ground spraying application to enable them to take the necessary precautions to try and reduce exposure as much as possible. This notification should include information on the chemicals to be used to inform residents of what pesticides are being used in their locality.

Poprawka  34

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie dbają o to, by przyjęto odpowiednie środki służące ochronie środowiska wodnego i zasobów wody pitnej przed wpływem pestycydów. Środki te wspierają i są zgodne z odpowiednimi przepisami dyrektywy 2000/60/WE i rozporządzenia (WE) nr ….

1. Państwa członkowskie podejmują konieczne działania w celu ochrony wód, w szczególności zapewniając utworzenie stref buforowych, gdzie nie wolno stosować ani przechowywać pestycydów, na polach przylegających do cieków wodnych oraz w szczególności do stref ochronnych utworzonych zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE w celu pobierania wody pitnej.

 

Wymiary stref buforowych ustala się przy uwzględnieniu zagrożeń skażeniem, charakterystyki rolniczej i klimatu danego obszaru.

Ponadto państwa członkowskie zapewniają w strefach ochronnych utworzonych w celu pobierania wody pitnej zgodnie z art. 7 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE stosowanie dodatkowych środków ochrony wód przed skażeniem pestycydami, w tym, jeżeli to konieczne, większe restrykcje w zakresie stosowania niektórych produktów wysokiego ryzyka, zwiększone stosowanie stref buforowych, specjalne szkolenia i podnoszenie świadomości doradców i operatorów urządzeń do opryskiwania oraz ścisłe egzekwowanie najlepszych praktyk w zakresie napełniania pestycydami, ich mieszania i utylizacji.

 

Państwa członkowskie mogą ustanawiać strefy wolne od pestycydów wszędzie tam, gdzie uznają to za konieczne dla ochrony zasobów wody pitnej. Takie strefy wolne od pestycydów mogą obejmować obszar całego państwa członkowskiego.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

2. Oprócz działań, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie podejmują następujące środki:

(a) przyznawanie pierwszeństwa pestycydom, które nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska wodnego zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych ani nie zawierają priorytetowych substancji niebezpiecznych określonych w art. 16 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE;

(a) przyznawanie pierwszeństwa pestycydom, które nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska wodnego zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych ani nie zawierają priorytetowych substancji niebezpiecznych określonych w art. 16 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE;

(b) przyznawanie pierwszeństwa najefektywniejszym technikom stosowania, takim jak użycie urządzeń antyznoszeniowych dla pestycydów, w szczególności w przypadku upraw pionowych, takich jak chmiel i uprawy prowadzone w sadach i winnicach;

(b) przyznawanie pierwszeństwa najefektywniejszym technikom stosowania, takim jak użycie urządzeń antyznoszeniowych dla pestycydów, w szczególności w przypadku upraw pionowych, takich jak chmiel i uprawy prowadzone w sadach i winnicach;

(c) wykorzystanie środków łagodzących, które minimalizują ryzyko zanieczyszczenia terenów leżących poza docelowym miejscem stosowania w wyniku znoszenia cieczy roboczej, przesiąkania i spływania. Jeśli to konieczne, środki te obejmują utworzenie stref buforowych o odpowiedniej powierzchni z myślą o ochronie niebędących celem zwalczania organizmów wodnych oraz stref ochronnych dla wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych do pobierania wody pitnej, w których to strefach nie wolno stosować ani przechowywać pestycydów;

(c) wykorzystanie środków łagodzących, które minimalizują ryzyko zanieczyszczenia terenów leżących poza docelowym miejscem stosowania w wyniku znoszenia cieczy roboczej, przesiąkania i spływania;

(d) możliwie największe ograniczenie lub w stosownych przypadkach całkowite wyeliminowanie stosowania pestycydów w obrębie lub wzdłuż dróg, linii kolejowych, powierzchni łatwo przepuszczalnych lub innej infrastruktury znajdującej się w pobliżu wód powierzchniowych lub podziemnych lub na powierzchniach uszczelnionych, na których występuje duże ryzyko spływu do wód powierzchniowych lub instalacji kanalizacyjnych.

(d) możliwie największe ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie stosowania pestycydów w obrębie lub wzdłuż dróg, linii kolejowych, powierzchni łatwo przepuszczalnych lub innej infrastruktury znajdującej się w pobliżu wód powierzchniowych lub podziemnych lub na powierzchniach uszczelnionych, na których występuje duże ryzyko spływu do wód powierzchniowych lub instalacji kanalizacyjnych.

Poprawka  35

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

d) możliwie największe ograniczenie lub w stosownych przypadkach całkowite wyeliminowanie stosowania pestycydów w obrębie lub wzdłuż dróg, linii kolejowych, powierzchni łatwo przepuszczalnych lub innej infrastruktury znajdującej się w pobliżu wód powierzchniowych lub podziemnych lub na powierzchniach uszczelnionych, na których występuje duże ryzyko spływu do wód powierzchniowych lub instalacji kanalizacyjnych.

d) zapewnienie, że stosowanie pestycydów jest ograniczone w możliwie największym stopniu lub całkowicie wyeliminowane w obrębie lub wzdłuż dróg, linii kolejowych, powierzchni łatwo przepuszczalnych lub innej infrastruktury znajdującej się w pobliżu wód powierzchniowych lub podziemnych lub na powierzchniach uszczelnionych, na których występuje duże ryzyko spływu do wód powierzchniowych lub instalacji kanalizacyjnych. Na wszystkich tych obszarach należy wspierać stosowanie alternatywnych środków niechemicznych.

Uzasadnienie

Celem zlikwidowania zanieczyszczenia środowiska, na wszystkich tych obszarach należy stosować alternatywne środki niechemiczne. Przywrócenie części poprawki 74 z pierwszego czytania oraz pierwotnego tekstu Komisji.

Poprawka  36

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – tytuł – część wprowadzająca oraz punkt 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Zmniejszenie stosowania pestycydów lub zagrożeń

Zmniejszenie stosowania pestycydów i zagrożeń z nich wynikających na podatnych na wpływ obszarach

z nich wynikających na określonych obszarach Biorąc pod uwagę niezbędne wymogi dotyczące higieny i zdrowia publicznego, różnorodność biologiczną lub wyniki odpowiednich ocen zagrożenia, państwa członkowskie czuwają nad tym, by stosowanie pestycydów było zabronione lub ograniczone lub by ryzyko z niego wynikające było ograniczone do minimum na następujących obszarach:

Biorąc pod uwagę niezbędne wymogi dotyczące higieny i zdrowia publicznego, różnorodność biologiczną, państwa członkowskie czuwają nad tym, by stosowanie pestycydów było zabronione lub ograniczone do koniecznego minimum na następujących obszarach:

1) obszarach użytkowanych przez ogół społeczeństwa lub grupy szczególnie narażone, takich jak parki, ogrody publiczne, tereny sportowe, tereny szkolne i place zabaw;

1) wszystkich obszarach użytkowanych przez ogół społeczeństwa lub grupy szczególnie narażone, co najmniej w parkach, ogrodach publicznych, na terenach sportowo-rekreacyjnych, terenach szkolnych i placach zabaw oraz w pobliżu obiektów lecznictwa publicznego (klinik, szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych, uzdrowisk, hospicjów) oraz w ważnych strefach bez oprysku obejmujących tereny wokół tych obszarów.

Uzasadnienie

Komisja uznała, że zagrożenie związane z narażeniem na pestycydy na obszarach wykorzystywanych przez ogół ludności jest wysokie. Dlatego też stosowanie pestycydów powinno być zabronione na obszarach i wokół obszarów, gdzie ludność może być narażona na kontakt z pestycydami, zwłaszcza, jeśli osoby te mieszkają w pobliżu opryskiwanych obszarów. Pestycydy mogą być przenoszone na duże odległości, a w niektórych stanach USA obszary wolne od oprysków rozciągają się nawet w promieniu 2,5 mil wokół szkół. Dlatego też muszą zostać wprowadzone konkretne środki prawne w celu zapobiegania kontaktowi ludności z pestycydami oraz ochrony najbardziej narażonych grup społecznych. Przywrócenie poprawki 153 z pierwszego czytania.

Poprawka  37

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 13 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują właściwe środki w celu zachęcania do stosowania ochrony roślin o niskim zużyciu pestycydów, przyznając pierwszeństwo zawsze, gdy to możliwe, metodom niechemicznym, jak również praktykom i produktom dostępnym do walki z danym organizmem szkodliwym, które stwarzają najmniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Ochrona roślin o niskim zużyciu pestycydów obejmuje integrowaną ochronę roślin oraz rolnictwo ekologiczne zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów rolnych.

1. Państwa członkowskie podejmują wszelkie konieczne środki w celu zachęcania do stosowania ochrony roślin o niskim zużyciu pestycydów, przyznając pierwszeństwo niechemicznym metodom ochrony roślin oraz ochrony przed szkodnikami i zarządzania uprawami, oraz dla zapewnienia jak najszybszego przejścia zawodowych użytkowników pestycydów na stosowanie praktyk i produktów dostępnych do walki z danym organizmem szkodliwym, które stwarzają najmniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Ochrona roślin o niskim zużyciu pestycydów obejmuje integrowaną ochronę roślin oraz rolnictwo ekologiczne zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów rolnych.

Poprawka  38

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Należy ustalić zharmonizowane wskaźniki ryzyka, o których mowa w załączniku IV. Państwa członkowskie mogą jednak, oprócz wskaźników zharmonizowanych, nadal stosować istniejące wskaźniki krajowe lub przyjąć inne odpowiednie wskaźniki.

1. Należy ustalić zharmonizowane wskaźniki ryzyka, o których mowa w załączniku IV. Do chwili przyjęcia tych wskaźników państwa członkowskie mogą nadal stosować istniejące wskaźniki krajowe lub przyjąć inne odpowiednie wskaźniki.

Uzasadnienie

Przywrócenie pierwotnego zapisu Komisji oraz zmiana nowego tekstu Rady.

Poprawka  39

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 14 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. Państwa członkowskie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wynikach ocen przeprowadzonych zgodnie z ust. 2.

3. Państwa członkowskie informują Komisję i inne państwa członkowskie o wynikach ocen przeprowadzonych zgodnie z ust. 2 i udostępniają te informacje opinii publicznej.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 95 z pierwszego czytania.

Poprawka  40

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Wyniki udostępniane są opinii publicznej poprzez internetową bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 2 akapit drugi.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 97 z pierwszego czytania.

Poprawka  41

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 14 – ustęp 4a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

4a. Gromadzenie danych nie może nakładać na wspólnotowych rolników i producentów wina żadnych dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych ani niepotrzebnych wymogów w zakresie udostępniania informacji.

(przywrócenie poprawki 99 z pierwszego czytania)

Poprawka  42

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 16 a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Artykuł 16a

 

Wymiana informacji i najlepszych praktyk

 

Komisja tworzy platformę wymiany informacji i najlepszych praktyk w dziedzinie zrównoważonego stosowania pestycydów i zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.

(przywrócenie poprawki 102 z pierwszego czytania)

Poprawka  43

Wspólne stanowisko Rady

Załącznik I – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. Podstawowa wiedza z zakresu strategii i technik integrowanej ochrony roślin, strategii i technik integrowanej produkcji, zasad rolnictwa ekologicznego, informacje na temat ogólnych zasad i wytycznych w zakresie integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw i sektorów.

3. Podstawowa wiedza z zakresu strategii i technik integrowanej ochrony roślin, strategii i technik integrowanej produkcji, zasad rolnictwa ekologicznego, metody biologicznego zwalczania szkodników, informacje na temat ogólnych zasad i wytycznych w zakresie integrowanej ochrony roślin dla poszczególnych upraw i sektorów.

(częściowe przywrócenie poprawki 111 z pierwszego czytania)

Poprawka  44

Wspólne stanowisko Rady

Załącznik I – ustęp 5a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

5a. Podejścia oparte na zagrożeniach, uwzględniające lokalne zmienne zlewni, takie jak klimat, rodzaj gleby i upraw, nachylenie terenu.

(częściowe przywrócenie poprawki 119 z pierwszego czytania)

Poprawka  45

Wspólne stanowisko Rady

Załącznik I – ustęp 6

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

6. Procedury przygotowania do pracy sprzętu do aplikacji pestycydów, łącznie z jego kalibrowaniem, oraz przygotowania go do eksploatacji przy minimalnym zagrożeniu dla użytkownika, innych ludzi, gatunków zwierząt i roślin niebądących celem zwalczania, różnorodności biologicznej i środowiska.

6. Procedury przygotowania do pracy sprzętu do aplikacji pestycydów, łącznie z jego kalibrowaniem, oraz przygotowania go do eksploatacji przy minimalnym zagrożeniu dla użytkownika, innych ludzi, gatunków zwierząt i roślin niebędących celem zwalczania, różnorodności biologicznej i środowiska oraz zasobów wodnych.

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba wzmocnienia konkretnego odniesienia do ochrony zasobów wodnych. Ważne jest uwzględnienie tego faktu w ramach programów szkoleniowych, tak aby profesjonalni użytkownicy, dystrybutorzy i doradcy mieli świadomość tych potrzeb. Zapis ma na celu przywrócenie poprawki 114 z pierwszego czytania.

Poprawka  46

Wspólne stanowisko Rady

Załącznik I – ustęp 8

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

8. Działania w sytuacjach wyjątkowych w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, jeżeli miały miejsce przypadkowy wyciek i skażenie.

8. Działania w sytuacjach wyjątkowych w celu ochrony zdrowia ludzi, środowiska naturalnego oraz zasobów wodnych w sytuacji przypadkowego wycieku, skażenia i ekstremalnych warunków pogodowych mogących stwarzać zagrożenie wypłukiwaniem pestycydów.

Uzasadnienie

Zapis ten związany jest z poprawką do pkt 6 załącznika 1. Jest to przywrócenie poprawki 116 z pierwszego czytania.

Poprawka  47

Wspólne stanowisko Rady

Załącznik I – ustęp 8a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

8a. Szczególna dbałość w odniesieniu do obszarów chronionych ustanowionych w art. 6 i 7 dyrektywy 2000/60/WE.

Uzasadnienie

Zgodnie z RDW szczególna ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz zachowanie naturalnych siedlisk i gatunków bezpośrednio uzależnionych od wody, jak również zbiorników przeznaczonych do czerpania wody pitnej, wymaga wyjątkowej ochrony i dbałości. Zapis ma na celu przywrócenie poprawki 117 z pierwszego czytania.

PROCEDURA

Tytuł

Dyrektywa ramowa dotycząca zrównoważonego stosowania pestycydów

Odsyłacze

06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

23.10.2007                     T6-0444/2007

Wniosek Komisji

COM(2006)0373 - C6-0246/2006

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

25.9.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

25.9.2008

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Christa Klaß

3.10.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.10.2008

 

 

 

Data przyjęcia

5.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

58

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy, Marianne Thyssen

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Reino Paasilinna, Britta Thomsen