Procedură : 2006/0132(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0443/2008

Texte depuse :

A6-0443/2008

Dezbateri :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Voturi :

PV 13/01/2009 - 6.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0010

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 230kWORD 389k
12.11.2008
PE 412.105v01-00 A6-0443/2008

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru acţiuni comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor

(6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

Raportoare: Christa Klaß

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru acţiuni comunitare în vederea utilizării durabile a pesticidelor

(6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (6124/2008 – C6‑0323/2008),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0373),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6‑0443/2008),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziţia comună a Consiliului

Referirea 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152 alineatul (4) şi articolul 175 alineatul (1),

Justificare

Reintroduce amendamentul 1 din prima lectură a Parlamentului: scopul Directivei este reducerea impactului pesticidelor asupra sănătăţii umane şi a mediului. Atât sănătatea umană cât şi mediul ar trebui menţionate ca temei legal pentru directivă.

Amendamentul  2

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) În conformitate cu Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu, prezenta directivă stabileşte un cadru juridic comun pentru utilizarea durabilă a pesticidelor.

(1) În conformitate cu articolele 2 şi 7 din Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu, ar trebui creat un cadru juridic comun pentru utilizarea durabilă a pesticidelor, ţinând seama de principiul precauţiei.

Justificare

Principiul precauţiei ar trebui să stea la baza tuturor aspectelor politicii în domeniul pesticidelor. Reintroduce amendamentul 2 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  3

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 4

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să utilizeze planuri naţionale de acţiune, menite să stabilească obiective, măsuri şi calendare în vederea reducerii riscurilor şi efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului şi în vederea încurajării dezvoltării şi introducerii unei gestionări integrate a dăunătorilor, precum şi a unor tehnici sau abordări alternative, pentru a reduce dependenţa de utilizarea pesticidelor. Aceste planuri naţionale de acţiune pot fi coordonate cu planurile de punere în aplicare elaborate în temeiul altor acte relevante ale legislaţiei comunitare şi ar putea fi utilizate pentru gruparea obiectivelor care urmează a fi atinse în conformitate cu alte acte din cadrul legislaţiei comunitare referitoare la pesticide.

(4) Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentei directive, statele membre ar trebui să utilizeze planuri naţionale de acţiune, menite să stabilească obiective cantitative, ţinte, măsuri şi calendare în vederea reducerii utilizării pesticidelor şi a riscurilor asupra sănătăţii umane şi a mediului şi în vederea încurajării dezvoltării şi introducerii unei gestionări integrate a dăunătorilor, precum şi a unor tehnici sau abordări alternative nechimice, pentru a reduce utilizarea pesticidelor. Aceste planuri naţionale de acţiune ar trebui să fie coordonate cu planurile de punere în aplicare elaborate în temeiul altor acte relevante ale legislaţiei comunitare şi ar putea fi utilizate pentru gruparea obiectivelor care urmează a fi atinse în conformitate cu alte acte din cadrul legislaţiei comunitare referitoare la pesticide.

Justificare

Reducerea cantitativă a utilizării ar trebui să fie un obiectiv al directivei-cadru, atins prin fixarea de ţinte ambiţioase şi implementarea planului naţional de acţiune.

Amendamentul  4

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 12

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(12) Pulverizarea aeriană a pesticidelor poate avea efecte extrem de dăunătoare asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, în special din cauza devierii pulverizării. În consecinţă, pulverizarea aeriană ar trebui interzisă în general, derogările fiind posibile doar atunci când această metodă prezintă avantaje evidente în ceea ce priveşte efectele reduse asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, în raport cu alte metode de pulverizare, sau atunci când nu există soluţii alternative viabile.

(12) Pulverizarea aeriană a pesticidelor poate avea efecte extrem de dăunătoare asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, în special din cauza devierii pulverizării. În consecinţă, pulverizarea aeriană ar trebui interzisă în general, derogările fiind posibile doar atunci când această metodă prezintă avantaje evidente în ceea ce priveşte efectele reduse asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, în raport cu alte metode de pulverizare, sau atunci când nu există soluţii alternative viabile, cu condiţia de a se utiliza cele mai bune tehnologii disponibile pentru reducerea devierilor (de exemplu, duze antiderivă) şi de a nu se afecta sănătatea localnicilor şi a trecătorilor.

Justificare

Pulverizarea în aer nu oferă mai multe avantaje pentru mediu decât alte metode de pulverizare. Derogările nu ar trebui să se acorde în zone unde pot fi afectaţi localnicii şi trecătorii, de exemplu zonele rurale dens populate sau din apropierea zonelor folosite de populaţie şi de grupuri vulnerabile. Reintroduce amendamentul 10 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  5

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 14

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(14) Utilizarea pesticidelor se poate dovedi deosebit de periculoasă în anumite zone foarte sensibile precum siturile Natura 2000, protejate în conformitate cu Directiva 79/409/CEE şi cu Directiva 92/43/CEE. În alte locuri precum parcurile publice, terenurile de sport şi terenurile de joacă pentru copii, riscul de expunere a populaţiei la pesticide este ridicat. Prin urmare, utilizarea pesticidelor în aceste zone ar trebui să fie interzisă sau restricţionată sau ar trebui ca riscurile prezentate de aceasta să fie reduse la minim.

(14) Utilizarea pesticidelor se poate dovedi deosebit de periculoasă în anumite zone foarte sensibile precum siturile Natura 2000, protejate în conformitate cu Directiva 79/409/CEE şi cu Directiva 92/43/CEE. În alte locuri precum parcurile publice, terenurile de sport şi de recreere, incintele şcolare şi terenurile de joacă pentru copii şi în vecinătatea unităţilor de îngrijire medicală (clinici, spitale, centre de reabilitare, staţiuni de tratament şi aziluri), riscul de expunere a populaţiei la pesticide este ridicat. Prin urmare, utilizarea pesticidelor în aceste zone ar trebui să fie interzisă.

Justificare

Comisia a recunoscut faptul că în zonele folosite de publicul larg riscurile asociate expunerii la pesticide sunt mari. În consecinţă, având în vedere efectele nocive acute şi cronice asupra sănătăţii pe care le poate avea expunerea la pesticide, utilizarea pesticidelor ar trebui interzisă în zonele şi în apropierea zonelor în care populaţia poate fi expusă, având în vedere în special, dar nu în mod exclusiv, protejarea grupurilor vulnerabile. Reintroduce amendamentul 151 din prima lectură a Parlamentului şi propune un amendament la noul text al Consiliului.

Amendamentul  6

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 17

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(17) Întrucât, în temeiul Regulamentului (CE) nr. …/… privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi al prezentei directive-cadru, punerea în aplicare a principiilor gestionării integrate a dăunătorilor este obligatorie şi întrucât principiul subsidiarităţii se aplică modului în care sunt puse în aplicare principiile pentru gestionarea integrată a dăunătorilor, statele membre ar trebui să prezinte modul în care vor asigura punerea în aplicare a principiilor gestionării integrate a dăunătorilor în cadrul propriilor planuri naţionale de acţiune.

(17) Întrucât, în temeiul Regulamentului (CE) nr. …/… privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi al prezentei directive-cadru, punerea în aplicare a principiilor gestionării integrate a dăunătorilor este obligatorie şi întrucât principiul subsidiarităţii se aplică modului în care sunt puse în aplicare principiile pentru gestionarea integrată a dăunătorilor, statele membre ar trebui să prezinte modul în care vor asigura punerea în aplicare a principiilor gestionării integrate a dăunătorilor acordând prioritate metodelor nechimice de protecţie a plantelor şi gestionării dăunătorilor şi culturilor în cadrul propriilor planuri naţionale de acţiune.

Justificare

Gestionarea integrată a dăunătorilor ar trebui să fie un sistem care să acorde prioritate metodelor nechimice de protecţie a plantelor şi gestionării organismelor dăunătoare şi a culturilor.

Amendament la un nou considerent introdus de Consiliu.

Amendamentul  7

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Prezenta directivă stabileşte un cadru pentru realizarea unei utilizări durabile a pesticidelor prin reducerea riscurilor şi a efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului şi prin promovarea utilizării gestionării integrate a dăunătorilor şi a unor tehnici sau abordări alternative.

Prezenta directivă stabileşte un cadru de realizare a unei utilizări mai durabile a pesticidelor prin reducerea riscurilor şi efectelor acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, prin încurajarea promovării şi adoptării unor alternative nechimice la pesticide.

Justificare

Singura modalitate reală de a reduce riscurile asociate pesticidelor este reducerea utilizării acestora. Cuvântul „utilizare” ar trebui să însoţească cuvintele „riscuri” şi „efecte” pe tot parcursul textului. Singura soluţie adevărată pentru eliminarea efectelor adverse ale pesticidelor asupra sănătăţii publice, animalelor, faunei sălbatice şi mediului înconjurător în sens mai larg este adoptarea unei abordări preventive şi utilizarea pe scară largă a metodelor nechimice cu adevărat durabile.

Amendamentul  8

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2a) Statele membre pot acorda subvenţii sau pot adopta măsuri fiscale pentru a încuraja utilizarea de pesticide mai puţin dăunătoare. Acestea pot include aplicarea unei taxe asupra pesticidelor pentru toate produsele, cu excepţia produselor nechimice sau a produselor fitosanitare cu un nivel de risc scăzut astfel cum sunt definite în articolul [50 alineatul (1)] din Regulamentul (CE) nr. … [privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare].

Justificare

Statele membre trebuie să aibă în continuare libertatea de a promova utilizarea mai durabilă a pesticidelor prin intermediul instrumentelor fiscale, dacă doresc acest lucru. Reintroduce amendamentul 21 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  9

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 2 – alineatul 2b (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(2b) Dispoziţiile prezentei directive nu împiedică statele membre să aplice principiul precauţiei prin restricţionarea sau interzicerea utilizării pesticidelor.

Justificare

Principiul precauţiei ar trebui să stea la baza tuturor aspectelor politicii în domeniul pesticidelor. Reintroduce amendamentul 22 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  10

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 1a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

1a. „utilizare” înseamnă totalitatea operaţiilor efectuate în legătură cu un pesticid, precum depozitarea, manipularea, diluarea, amestecarea şi aplicarea.

Justificare

Se reintroduce textul original al Comisiei.

Amendamentul  11

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

3. „consilier” înseamnă orice persoană care oferă consultanţă în ceea ce priveşte gestionarea dăunătorilor şi utilizarea în siguranţă a pesticidelor, în cadrul exercitării unei capacităţi profesionale sau al prestării unui serviciu comercial, inclusiv serviciile private de consultanţă independente şi serviciile publice de consultanţă, agenţii comerciali, producătorii de produse alimentare şi detailiştii, dacă este cazul.

3. „consilier” înseamnă orice persoană care a dobândit cunoştinţe adecvate la nivelul prevăzut de statele membre şi care oferă consultanţă în ceea ce priveşte gestionarea dăunătorilor şi utilizarea în siguranţă a pesticidelor, în cadrul exercitării unei capacităţi profesionale sau al prestării unui serviciu comercial, inclusiv serviciile private de consultanţă independente şi serviciile publice de consultanţă, agenţii comerciali, producătorii de produse alimentare şi detailiştii, dacă este cazul.

Amendamentul  12

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 6

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

6. „gestionarea integrată a dăunătorilor” înseamnă analizarea atentă a tuturor metodelor disponibile de protecţie a plantelor şi integrarea ulterioară a unui ansamblu de măsuri adecvate destinate să inhibe dezvoltarea populaţiilor de organisme nocive şi să păstreze utilizarea produselor fitosanitare şi a altor forme de intervenţie la niveluri care să se justifice din punct de vedere economic şi ecologic şi să reducă sau să minimizeze riscurile la care sunt expuse sănătatea umană şi mediul. Gestionarea integrată a dăunătorilor pune accentul pe creşterea unor culturi sănătoase prin metode care afectează cât mai puţin agro-sistemele şi încurajează mecanismele naturale de control al dăunătorilor.

6. „gestionarea integrată a dăunătorilor” înseamnă analizarea atentă a tuturor metodelor disponibile de protecţie a plantelor şi integrarea ulterioară a unui ansamblu de măsuri adecvate destinate să inhibe dezvoltarea populaţiilor de organisme nocive şi să păstreze utilizarea produselor fitosanitare şi a altor forme de intervenţie la niveluri care să se justifice din punct de vedere economic şi ecologic şi să reducă sau să minimizeze riscurile la care sunt expuse sănătatea umană şi mediul. Gestionarea integrată a dăunătorilor pune accentul pe creşterea unor culturi sănătoase prin metode care afectează cât mai puţin agro-sistemele şi încurajează mecanismele naturale de control al dăunătorilor, acordând prioritate măsurilor preventive de creştere a culturilor şi utilizării unor varietăţi adaptate şi metodelor nechimice de protecţie a plantelor, precum şi gestionării dăunătorilor şi culturilor.

Justificare

Gestionarea integrată a dăunătorilor ar trebui să fie un sistem care să acorde prioritate metodelor nechimice de protecţie a plantelor şi gestionării organismelor dăunătoare şi a culturilor. Amendament la noul text al Consiliului pentru a garanta că această definiţie este în concordanţă cu amendamentul 50 din prima lectură a Regulamentului privind pesticidele care defineşte gestionarea integrată a dăunătorilor.

Amendamentul  13

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 7a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

7a. „metode nechimice de protecţie a plantelor şi de gestionare a organismelor dăunătoare şi a culturilor” înseamnă utilizarea unor tehnici de control şi de gestionare a organismelor dăunătoare care nu se bazează pe proprietăţi chimice; printre metodele nechimice de protecţie a plantelor şi de gestionare a organismelor dăunătoare şi a culturilor se numără rotaţia, controlul fizic şi mecanic şi gestionarea prădătorilor naturali.

(reia amendamentul 27 din prima lectură)

Amendamentul  14

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 9a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

9a. „reducerea utilizării” se referă la reducerea aplicărilor de pesticide şi nu depinde neapărat de volum.

Justificare

Acest amendament asigură conformitatea directivei cu obiectivele reducerii utilizării şi lămureşte faptul că reducerea utilizării nu înseamnă o reducere a volumului pesticidelor ci mai degrabă o reducere a numărului de aplicări sau a ratei de aplicare până la nivelul necesar pentru protecţia culturii. Reintroduce amendamentul 30 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  15

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 3 – punctul 9b (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

9b. „indicele de frecvenţă a tratamentului” se bazează pe doza standard stabilită de substanţă activă pe hectar, necesară pentru un tratament împotriva organismelor dăunătoare în cauză; Prin urmare, nu este neapărat dependent de volum şi poate fi utilizat pentru a evalua reducerea utilizării.

Justificare

Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment index" of e.g. 2.0 would mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the recommended dose. The Treatment index is a relevant use indicator measuring pesticide dependency reduction in terms of spraying intensity rather than being a risk indicator and the quantitative use reduction target is to be considered a tool to stimulate the swift implementation by stakeholders of various measures in an integrated reduction. Reinstating first reading Amendment 30, deleting the word 'frequency' as Article 4 only refers to treatment and not frequency.

Amendamentul  16

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre adoptă planuri naţionale de acţiune pentru a stabili obiective, măsuri şi calendare în vederea reducerii riscurilor şi a efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului şi în vederea încurajării dezvoltării şi introducerii gestionării integrate a dăunătorilor şi a unor abordări sau tehnici alternative, pentru a reduce dependenţa de utilizarea pesticidelor.

(1) Statele membre adoptă şi implementează fără întârzieri nejustificate planuri naţionale de acţiune pentru a stabili obiective, măsuri şi calendare în vederea reducerii riscurilor şi a efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului şi în vederea încurajării dezvoltării şi introducerii gestionării integrate a dăunătorilor şi a unor abordări sau tehnici alternative, pentru a reduce dependenţa de utilizarea pesticidelor. Aceste planuri naţionale de acţiune cuprind cel puţin:

 

(a) pentru toate substanţele altele decât pesticidele biologice şi produsele fitosanitare cu risc scăzut în sensul Regulamentului (CE) nr. …, obiective cantitative de reducere a utilizării, măsurate ca indice de frecvenţă a tratamentului. Indicele de frecvenţă a tratamentului este adaptat condiţiilor specifice din fiecare stat membru. Indicele de frecvenţă a tratamentului trebuie comunicat imediat Comisiei, spre aprobare.

 

Pentru substanţele active extrem de preocupante [aşa cum sunt definite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de instituire a Agenţiei Europene pentru produsele chimice, obiectivul este o reducere, până la sfârşitul anului 2013, de cel puţin 50% a indicelui de frecvenţă a tratamentului calculat pentru anul 2005, cu excepţia cazului în care un stat membru poate dovedi că a realizat deja un obiectiv comparabil sau mai ridicat faţă de un alt an de referinţă din perioada 1995-2004;

 

(b) pentru preparatele pesticide clasificate ca toxice sau foarte toxice în conformitate cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase, un obiectiv cantitativ de reducere a utilizării, măsurat în volume vândute. Acest obiectiv este o reducere de minimum 50% a indicelui de frecvenţă a tratamentului raportat la 2005 până la sfârşitul lui 2013, cu excepţia cazului în care un stat membru poate dovedi că a realizat deja un obiectiv comparabil sau mai ridicat faţă de un alt an de referinţă din perioada 1995-2004.

 

1 JO L 396, 30.12.2006, p. 1; versiune corectată JO L 136, 29.5.2007, p. 3.

 

2 JO L 200, 30.7.1999, p. 2.

Justificare

O nouă depunere a amendamentului 146 (adoptat cu o largă majoritate la prima lectură în cadrul şedinţei plenare).

Amendamentul  17

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

La întocmirea şi revizuirea planurilor naţionale de acţiune, statele membre ţin seama de implicaţiile sociale, economice, de mediu şi de sănătate ale măsurilor prevăzute. Statele membre prezintă în planurile naţionale de acţiune modalităţile prin care vor pune în aplicare măsuri care se întemeiază pe dispoziţiile articolelor 5-14, pentru a atinge obiectivele menţionate la primul paragraf din acest alineat.

La întocmirea şi revizuirea planurilor naţionale de acţiune, statele membre ţin seama de implicaţiile asupra sănătăţii publice şi de implicaţiile sociale, economice, de mediu şi sanitare ale măsurilor prevăzute, precum şi de situaţia naţională, regională şi locală specifică şi de toate grupurile relevante de persoane implicate. Statele membre prezintă în planurile naţionale de acţiune modalităţile prin care vor pune în aplicare măsuri care se întemeiază pe dispoziţiile articolelor 5-14, pentru a atinge obiectivele menţionate la primul paragraf din acest alineat. Cerinţele minime pentru planurile naţionale de acţiune sunt enumerate în documentul de îndrumare din anexa IIb.

 

 

Planurile naţionale de acţiune iau în considerare planurile prevăzute în alte acte comunitare referitoare la utilizarea pesticidelor, precum măsurile planificate în conformitate cu Directiva 2000/60/CE.

 

Statele membre îşi intensifică eforturile în vederea monitorizării şi a prevenirii utilizării ilegale a pesticidelor, în colaborare cu părţile interesate relevante.

 

Statele membre prezintă rapoarte periodice privind controalele instituite împotriva utilizării ilegale.

Amendamentul  18

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 4 – alineatul 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

 

 

 

(2) Până la…* statele membre comunică planurile lor naţionale de acţiune Comisiei şi celorlalte state membre.

(2) Până la…* statele membre comunică planurile lor naţionale de acţiune Comisiei şi celorlalte state membre.

Planurile naţionale de acţiune sunt reexaminate cel puţin o dată la cinci ani şi orice modificare semnificativă a acestora este semnalată Comisiei în termenul cel mai scurt.

Planurile naţionale de acţiune sunt reexaminate cel puţin o dată la trei ani şi orice modificare semnificativă a acestora este semnalată Comisiei în termenul cel mai scurt.

(reia amendamentele 38 şi 42 din prima lectură)

Amendamentul  19

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 4 – alineatul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Dacă sunt relevante, Comisia publică pe internet informaţiile comunicate în conformitate cu alineatul (2).

(3) Comisia publică pe internet informaţiile în atenţia publicului comunicate în conformitate cu alineatul (2).

Justificare

Publicul ar trebui să fie implicat pe deplin în elaborarea planurilor de acţiune naţionale, în dezbaterile şi amendamentele pe marginea acestuia, pentru a fi în armonie cu spiritul Directivei 2003/35/CE care prevede participarea publică. Informaţiile despre planurile naţionale de acţiune ar trebui să fie disponibile pe internet, pe situl internet al Comisiei Europene. Reintroduce amendamentul 44 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  20

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toţi utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi consilierii au acces la o formare corespunzătoare. Aceasta include formarea iniţială şi formarea suplimentară în vederea dobândirii şi actualizării cunoştinţelor, după caz.

(1) Statele membre se asigură că toţi utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi consilierii au acces la o formare corespunzătoare realizată de organisme desemnate de autorităţile competente. Aceasta include formarea iniţială şi formarea suplimentară în vederea dobândirii şi actualizării cunoştinţelor, după caz. În acest scop, se stabilesc cerinţe minime obligatorii în întreaga Uniune.

Amendamentul  21

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi consilierii sunt conştienţi de existenţa şi riscul produselor fitosanitare ilegale (contrafăcute) şi dispun de o pregătire adecvată pentru identificarea acestor produse.

Justificare

Contrafacerea şi traficul ilegal de produse fitosanitare în Europa reprezintă o problemă gravă. Sensibilizarea utilizatorilor şi distribuitorilor profesionali este importantă pentru a ataca problema traficului cu produse fitosanitare. Reintroduce amendamentul 50 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  22

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 6 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că cel puţin acei distribuitori care vând pesticide utilizatorilor profesionişti au suficienţi angajaţi posesori ai unui certificat de tipul celui menţionat la articolul 5 alineatul (2). Aceste persoane se află la dispoziţia clienţilor la momentul vânzării pentru a le oferi informaţii privind utilizarea pesticidelor şi instrucţiuni de siguranţă referitoare la produsele în cauză, cu privire la sănătatea umană şi mediu.

(1) Statele membre se asigură că distribuitorii au suficienţi angajaţi posesori ai unui certificat de tipul celui menţionat la articolul 5 alineatul (2). Aceste persoane se află la dispoziţia clienţilor la momentul vânzării pentru a le oferi informaţii privind utilizarea pesticidelor şi riscurile pentru sănătate şi mediu şi potenţialele efecte adverse asociate acestora.

Justificare

Reintroduce o parte a amendamentul 54 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  23

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 6 – alineatul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Statele membre le solicită distribuitorilor care vând pesticide utilizatorilor neprofesionişti să furnizeze informaţii generale cu privire la riscurile asociate utilizării de pesticide, în special în ceea ce priveşte pericolele, expunerea, condiţiile adecvate de depozitare, manipularea, aplicarea şi eliminarea în siguranţă, în conformitate cu legislaţia comunitară privind deşeurile, precum şi cu privire la soluţiile alternative cu risc minim. Statele membre le pot solicita producătorilor de pesticide să furnizeze astfel de informaţii.

(3) Statele membre le solicită distribuitorilor care vând pesticide utilizatorilor neprofesionişti să furnizeze informaţii generale cu privire la riscurile asociate utilizării de pesticide şi la potenţialele efecte nocive asupra sănătăţii şi mediului, în special în ceea ce priveşte pericolele, expunerea, condiţiile adecvate de depozitare, manipularea, aplicarea şi eliminarea în siguranţă, în conformitate cu legislaţia comunitară privind deşeurile, precum şi cu privire la soluţiile alternative cu risc minim. Statele membre le pot solicita producătorilor de pesticide să furnizeze astfel de informaţii.

Justificare

Reintroduce o parte a amendamentul 56 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  24

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 6 – alineatul 3a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că măsurile de inspecţie şi execuţie existente sunt puse în aplicare în întregime, pentru a garanta că nu sunt oferite spre vânzare pesticide ilegale (contrafăcute).

Amendamentul  25

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 7

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Statele membre iau măsuri în vederea informării publicului şi a promovării şi facilitării programelor de sensibilizare şi a punerii la dispoziţia publicului de informaţii precise şi echilibrate privind pesticidele, în special privind avantajele şi riscurile în ceea ce priveşte sănătatea umană, organismele expuse accidental şi mediul, precum şi utilizarea de metode alternative nechimice.

(1) Statele membre iau măsuri în vederea informării publicului şi a promovării şi facilitării programelor de informare şi sensibilizare şi a punerii la dispoziţia publicului de informaţii precise privind pesticidele, în special privind riscurile pe care le prezintă acestea, incluzând pericolele şi potenţialele efecte acute şi cronice în ceea ce priveşte sănătatea umană, organismele nevizate în mod direct şi mediul, determinate de utilizarea pesticidelor, precum şi privind utilizarea de metode alternative nechimice.

 

(2) Statele membre instituie sisteme obligatorii de culegere a informaţiilor cu privire la incidentele de intoxicaţii acute şi cronice cu pesticide, în special în rândul operatorilor de pesticide, al lucrătorilor, al rezidenţilor şi al altor grupuri care ar putea fi expuse periodic la pesticide.

 

(3) Statele membre desfăşoară programe de cercetare cu privire la situaţii specifice în care s-a constatat o legătură între pesticide şi impactul asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, inclusiv studii asupra grupurilor de mare risc, asupra diversităţii biologice şi asupra efectelor combinate.

 

(4) Pentru a îmbunătăţi comparabilitatea informaţiilor, Comisia elaborează, în cooperare cu statele membre şi în termen de …*, un document strategic de îndrumare privind monitorizarea şi controlul impactului utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului.

 

* Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

Justificare

In a legal framework such as this, a balancing of interests is not permitted and therefore it is not a case of promoting information from all sides, but making sure the information that is produced regarding the risks and health and environmental impacts of pesticides is accurate so that the public has the necessary information to be able to make informed and knowledgeable decisions to protect their health and that of their families from harm. Awareness programs should not forget chronic health effects of pesticides. Monitoring and research are necessary in Member States to collect information and quantify health and environmental impacts of pesticides. A reporting system is already in place in the EU for pesticide residues in food but no system exists to monitor poisoning incidents and environmental effects of pesticides. Reinstating part of first reading Amendment 59.

Amendamentul  26

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 8 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că echipamentul de aplicare a pesticidelor de uz profesional face obiectul unor inspecţii la intervale de timp regulate. Perioada dintre inspecţii nu depăşeşte cinci ani până în 2020 şi nu depăşeşte trei ani după această dată.

(1) Statele membre se asigură că echipamentul şi accesoriile de aplicare a pesticidelor de uz profesional fac obiectul unei inspecţii obligatorii la intervale de timp regulate. Perioada dintre inspecţii nu depăşeşte cinci ani până în 2015 şi nu depăşeşte trei ani după această dată.

Justificare

Pulverizarea pesticidelor este o activitate periculoasă; prin urmare, toate echipamentele de aplicare şi accesoriile de uz profesional ar trebui testate periodic, dat fiind că echipamentul poate să fie deteriorat în orice moment (chiar şi la scurt timp după ce a trecut un test şi cu mult timp înainte de altă testare). După inspecţia iniţială ar trebui să se solicite testarea obligatorie şi ar trebui să se prevadă posibilitatea unor testări aleatorii. Se reintroduce o parte din amendamentul 60 din prima lectură a Parlamentului şi se propune un amendament la noul text al Consiliului.

Amendamentul  27

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(b) scuti de la inspecţie echipamentele de aplicare manuală a pesticidelor sau pulverizatoarele de spate.

eliminat

Amendamentul  28

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 9 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(da) zona în care trebuie să se desfăşoare activităţile de pulverizare nu trebuie să se afle în vecinătatea imediată a zonelor publice sau rezidenţiale şi nu trebuie să existe riscul unor efecte secundare asupra sănătăţii rezidenţilor sau a trecătorilor;

Justificare

Nu trebuie să existe efecte adverse asupra sănătăţii rezidenţilor sau a trecătorilor. Se reintroduce o parte din amendamentul 64 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  29

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 9 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(db) aparatul de zbor trebuie să fie echipat cu cea mai bună tehnologie existentă pentru a reduce deriva de produse pulverizate (de exemplu, cu duze antiderivă); în cazul utilizării de elicoptere, rampele acestora trebuie să fie echipate cu duze de injecţie pentru a reduce deriva;

Justificare

Nu trebuie să existe efecte adverse asupra sănătăţii rezidenţilor sau a trecătorilor. Reintroduce o parte din amendamentul 64 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  30

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 9 – alineatul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Statele membre desemnează autorităţile competente pentru stabilirea condiţiilor specifice în care poate fi efectuată pulverizarea aeriană şi informează publicul cu privire la culturile, zonele, circumstanţele şi cerinţele specifice de aplicare, inclusiv condiţiile meteorologice, pentru care pulverizarea aeriană poate fi permisă.

(3) Statele membre desemnează autorităţile competente pentru stabilirea condiţiilor specifice în care poate fi efectuată pulverizarea aeriană. Autorităţile competente sunt responsabile pentru autorizarea pulverizării de pesticide pe cale aeriană după primirea unei cereri efectuate în temeiul alineatului (4) şi pentru informarea publicului cu privire la culturile, zonele, circumstanţele şi cerinţele specifice de aplicare, inclusiv condiţiile meteorologice, pentru care pulverizarea aeriană poate fi permisă.

Autorităţile competente specifică măsurile necesare pentru avertizarea rezidenţilor şi a trecătorilor şi pentru protejarea mediului din vecinătatea zonei pulverizate.

În autorizaţie, autorităţile competente specifică măsurile necesare pentru avertizarea în timp util a rezidenţilor şi a trecătorilor şi pentru protejarea mediului din vecinătatea zonei pulverizate.

Amendamentul  31

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 9 – alineatul 4

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4) Orice utilizator profesionist care doreşte să aplice pesticide prin pulverizare aeriană trebuie să prezinte în timp util autorităţii competente o cerere de a aplica pesticide prin pulverizare aeriană, însoţită de documente care să demonstreze că sunt întrunite condiţiile menţionate la alineatele (2) şi (3). Statele membre pot prevedea ca cererile pentru care nu s-a primit un răspuns cu privire la decizia luată, în termenul stabilit de autorităţile competente, să se considere aprobate.

(4) Orice utilizator profesionist care doreşte să aplice pesticide prin pulverizare aeriană trebuie să prezinte în timp util autorităţii competente o cerere de a aplica pesticide prin pulverizare aeriană, însoţită de documente care să demonstreze că sunt întrunite condiţiile menţionate la alineatele (2) şi (3). Cererea conţine informaţii cu privire la perioada în care se vor pulveriza pesticidele, precum şi cu privire la cantităţile şi tipul de pesticide utilizate.

Justificare

Cererile în cazul cărora nu s-a primit niciun răspuns cu privire la decizia luată în perioada de timp stabilită de autorităţile competente nu ar trebui să fie considerate drept aprobate, dat fiind că, în caz contrar, s-ar crea o lacună legată de scopul prezentului articol. Se reintroduce o parte din amendamentul 65 din prima lectură şi se elimină o parte dintr-o modificare introdusă de Consiliu.

Amendamentul  32

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 9 – alineatul 6

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(6) Autorităţile competente înregistrează cererile transmise în conformitate cu alineatul (4).

(6) Autorităţile competente înregistrează cererile transmise în conformitate cu alineatul (4) şi le pun la dispoziţia publicului.

Justificare

Reintroduce amendamentul 66 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  33

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 9a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 9a

Informarea publicului

 

Statele membre pot include în planurile lor naţionale de acţiune dispoziţii privind informarea vecinilor care ar putea fi expuşi derivei de produse pulverizate.

Justificare

In the UK there is a legal obligation for farmers/pesticide users to provide at least 48 hours notice to beekeepers in order to protect bees. Yet humans do not have any comparable notification requirements. Considering 48 hours is workable for protecting other species then it should be the same for protecting humans, especially the most vulnerable groups. Therefore it should be obligatory to notify residents prior to any aerial or ground spraying application to enable them to take the necessary precautions to try and reduce exposure as much as possible. This notification should include information on the chemicals to be used to inform residents of what pesticides are being used in their locality.

Amendamentul  34

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 10

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că se adoptă măsuri corespunzătoare de protecţie a mediului acvatic şi a rezervelor de apă potabilă de efectele pesticidelor. Aceste măsuri sprijină şi sunt compatibile cu dispoziţiile relevante ale Directivei 2000/60/CE şi se conformează dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. ….

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a proteja masele de apă, asigurându-se, în special, că pe câmpurile din apropierea cursurilor de apă se amenajează zone de protecţie în interiorul cărora se interzice utilizarea sau depozitarea pesticidelor, în special pentru a proteja zonele de captare a apei potabile stabilite în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE.

 

Dimensiunile zonelor de protecţie sunt definite în funcţie de riscurile de poluare şi de caracteristicile agricole şi climatice ale zonelor respective.

În plus, statele membre se asigură că în zonele de protecţie pentru captarea apei potabile, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE, se adoptă măsuri suplimentare pentru a preveni contaminarea apei cu pesticide, inclusiv, acolo unde este cazul, restricţii mai severe cu privire la utilizarea anumitor produse de risc înalt, utilizarea sporită a zonelor de protecţie, formarea de specialitate şi sensibilizarea consultanţilor şi a operatorilor din domeniul pulverizării, precum şi o aplicare mai riguroasă a celor mai bune practici în umplerea, amestecarea şi împrăştierea pesticidelor.

 

Statele membre pot declara drept zone în care este interzisă utilizarea pesticidelor orice zone pe care le consideră necesare protejării resurselor de apă potabilă. Aceste zone fără pesticide pot cuprinde întregul teritoriu al statului membru respectiv.

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) includ:

(2) În plus faţă de acţiunile prevăzute la alineatul (1), statele membre iau următoarele măsuri:

(a) folosirea de preferinţă a pesticidelor care nu sunt clasificate ca periculoase pentru mediul acvatic, în temeiul Directivei 1999/45/CE privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase şi care nu conţin substanţe periculoase prioritare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 16 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE;

(a) folosirea de preferinţă a pesticidelor care nu sunt clasificate ca periculoase pentru mediul acvatic, în temeiul Directivei 1999/45/CE privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase şi care nu conţin substanţe periculoase prioritare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 16 alineatul (3) din Directiva 2000/60/CE;

(b) utilizarea de preferinţă a celor mai eficiente tehnici de aplicare, precum utilizarea unui echipament de aplicare a pesticidelor cu deviere mică, în special în cazul culturilor verticale precum plantaţiile de hamei şi în cazul livezilor şi podgoriilor;

(b) utilizarea de preferinţă a celor mai eficiente tehnici de aplicare, precum utilizarea unui echipament de aplicare a pesticidelor cu deviere mică, în special în cazul culturilor verticale precum plantaţiile de hamei şi în cazul livezilor şi podgoriilor;

(c) utilizarea unor măsuri de atenuare care să reducă riscul poluării externe cauzate de devierea pulverizării, de drenare şi de scurgere. Acestea includ, în cazul în care este necesar, stabilirea unor zone-tampon de dimensiuni corespunzătoare pentru protejarea organismelor acvatice neţintă şi a unor zone de protecţie pentru sursele de apă subterane sau de suprafaţă utilizate pentru captarea apei potabile, zone în care pesticidele nu trebuie să fie utilizate sau depozitate;

(c) utilizarea unor măsuri de atenuare care să reducă riscul poluării externe cauzate de devierea pulverizării, de drenare şi de scurgere.

(d) reducerea pe cât posibil sau, dacă este cazul, suprimarea aplicării pe sau de-a lungul drumurilor, al căilor ferate, al suprafeţelor foarte permeabile sau al altor infrastructuri din apropierea apelor subterane sau de suprafaţă sau pe suprafeţe impermeabile cu risc mare de scurgere în apele de suprafaţă sau în sistemele de canalizare.

(d) reducerea pe cât posibil sau suprimarea aplicării pe sau de-a lungul drumurilor, al căilor ferate, al suprafeţelor foarte permeabile sau al altor infrastructuri din apropierea apelor subterane sau de suprafaţă sau pe suprafeţe impermeabile cu risc mare de scurgere în apele de suprafaţă sau în sistemele de canalizare.

Amendamentul  35

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(d) Reducerea pe cât posibil sau, dacă este cazul, suprimarea aplicării pe sau de-a lungul drumurilor, al căilor ferate, al suprafeţelor foarte permeabile sau al altor infrastructuri din apropierea apelor subterane sau de suprafaţă sau pe suprafeţe impermeabile cu risc mare de scurgere în apele de suprafaţă sau în sistemele de canalizare.

(d) se asigură că aplicarea pesticidelor se va reduce pe cât posibil sau se va suprima pe sau de-a lungul rutelor, căilor ferate, sau pe suprafeţele foarte permeabile sau alte infrastructuri din apropierea apelor subterane sau de suprafaţă, sau pe suprafeţele impermeabile unde riscul de formare de şiroaie în apele de suprafaţă sau în canalele de scurgere este ridicat. În toate aceste zone, ar trebui să fie promovată utilizarea substitutelor nechimice.

Justificare

Pentru a elimina poluarea acestor zone ar trebui utilizate substitute nechimice. Se reintroduce o parte din amendamentul 74 şi textul original al Comisiei.

Amendamentul  36

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – titlu, partea introductivă şi punctul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Reducerea utilizării pesticidelor sau a riscurilor în anumite zone

Reducerea utilizării pesticidelor şi a riscurilor în zonele sensibile

Ţinând seama de igiena necesară, de cerinţele de sănătate publică şi de biodiversitate sau de rezultatele evaluării riscurilor relevante, statele membre se asigură că utilizarea pesticidelor este interzisă, limitată sau că riscurile pe care le prezintă aceasta sunt reduse la minim în:

Ţinând seama de igiena necesară, de cerinţele de sănătate publică şi de biodiversitate, statele membre se asigură că utilizarea pesticidelor este interzisă sau restrânsă la minimumul necesar, în:

(1) zonele utilizate de public sau de grupurile vulnerabile ale populaţiei, precum parcurile, grădinile publice, terenurile de sport, curţile şcolilor şi terenurile de joacă;

(1) toate zonele utilizate de public sau de grupurile vulnerabile ale populaţiei, inclusiv dar fără a se limita la parcuri, grădini publice, terenuri de sport şi de recreere, curţi de recreaţie şi terenuri de joacă, în vecinătatea instituţiilor de sănătate publică (clinici, spitale, centre de reabilitare, staţiuni balneare, aziluri), precum şi în zone importante interzise pulverizării, inclusiv pe terenurile din jurul acestor zone;

Justificare

Comisia a recunoscut că expunerea la pesticide în zonele folosite de public duce la riscuri mari. Astfel, ar trebui interzisă utilizarea pesticidelor în interiorul şi în împrejurimile zonelor in care publicul ar putea fi expus, în special pentru persoanele care trăiesc în apropierea zonelor tratate. Pesticidele se pot propaga pe distanţe considerabile, iar unele state americane au instituit în jurul şcolilor zone de până la 2,5 mile în care pulverizarea este interzisă. Din acest motiv ar trebui instituite măsuri legislative substanţiale pentru a preveni expunerea publicului şi pentru a proteja grupurile vulnerabile. Reintroduce amendamentul 153 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  37

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 13 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru promovarea gestionării dăunătorilor cu un consum redus de pesticide, acordând prioritate, oricând este posibil, metodelor nechimice şi, dintre practicile şi produsele disponibile pentru aceeaşi problemă a dăunătorilor, practicilor şi produselor cu cele mai mici riscuri pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Gestionarea dăunătorilor cu un consum redus de pesticide include gestionarea integrată a dăunătorilor, precum şi agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice.

(1) Statele membre iau toate măsurile necesare pentru promovarea gestionării dăunătorilor cu un consum redus de pesticide, acordând prioritate metodelor nechimice de protejare a plantelor şi de gestionare a dăunătorilor şi a culturilor şi pentru a garanta că utilizatorii profesionişti de pesticide vor trece cât mai repede la practicile şi produsele care prezintă cele mai mici riscuri pentru sănătatea umană şi pentru mediu care sunt disponibile pentru aceeaşi problemă cu dăunătorii. Gestionarea dăunătorilor cu un consum redus de pesticide include gestionarea integrată a dăunătorilor, precum şi agricultura ecologică, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice.

Amendamentul  38

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Se stabilesc indicatori de risc armonizaţi, menţionaţi în anexa IV. Cu toate acestea, statele membre pot continua să folosească indicatorii naţionali existenţi sau pot adopta alţi indicatori adecvaţi, pe lângă cei armonizaţi.

(1) Se stabilesc indicatori de risc armonizaţi, menţionaţi în anexa IV. Până la adoptarea indicatorilor respectivi, statele membre pot continua să folosească indicatorii naţionali existenţi sau pot adopta alţi indicatori adecvaţi.

Justificare

Se reintroduce textul original al Comisiei şi se introduce un amendament la o modificare introdusă de Consiliu.

Amendamentul  39

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 14 – alineatul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Statele membre comunică Comisiei şi altor state membre rezultatele evaluărilor desfăşurate în conformitate cu alineatul (2).

(3) Statele membre comunică Comisiei şi celorlalte state membre rezultatele evaluărilor desfăşurate în conformitate cu alineatul (2) şi pun aceste informaţii la dispoziţia publicului.

Justificare

Reintroduce o parte a amendamentul 95 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  40

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Rezultatele sunt puse la dispoziţia publicului prin intermediul portalului internet menţionat la articolul 4 alineatul (2).

Justificare

Reintroduce amendamentul 97 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  41

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 14 – alineatul 4a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(4a) Prin culegerea datelor nu se pot impune agricultorilor şi viticultorilor din Comunitate cerinţe suplimentare privind documentele şi nici cerinţe nejustificate de notificare a informaţiilor.

(reia amendamentul 99 din prima lectură)

Amendamentul  42

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 16a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Articolul 16a

 

Schimbul de informaţii şi bune practici

 

Comisia creează o platformă pentru schimbul de informaţii şi bune practici în domeniul utilizării durabile a pesticidelor şi al gestionării integrate a organismelor dăunătoare.

(reia amendamentul 102 din prima lectură)

Amendamentul  43

Poziţia comună a Consiliului

Anexa I – punctul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

3. Noţiuni privind strategiile şi tehnicile de gestionare integrată a dăunătorilor, strategiile şi tehnicile de gestionare integrată a culturilor, principiile agriculturii ecologice, informaţii privind principiile generale, precum şi orientări specifice pentru anumite culturi sau sectoare cu privire la gestionarea integrată a dăunătorilor.

3. Noţiuni privind strategiile şi tehnicile de gestionare integrată a dăunătorilor, strategiile şi tehnicile de gestionare integrată a culturilor, principiile agriculturii ecologice, tehnici de control biologic al organismelor dăunătoare, informaţii privind principiile generale, precum şi orientări specifice pentru anumite culturi sau sectoare cu privire la gestionarea integrată a dăunătorilor.

(reia parţial amendamentul 111 din prima lectură)

Amendamentul  44

Poziţia comună a Consiliului

Anexa I – punctul 5a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

5a. Abordări bazate pe risc, care ţin seama de variabilele relevante pentru bazinele hidrografice locale, precum clima, tipurile de sol şi de culturi şi pantele.

(reia parţial amendamentul 119 din prima lectură)

Amendamentul  45

Poziţia comună a Consiliului

Anexa I – punctul 6

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

6. Proceduri de pregătire a echipamentului de aplicare a pesticidelor în vederea utilizării, inclusiv etalonarea acestuia, şi proceduri de funcţionare, astfel încât să prezinte riscuri minime pentru utilizator, pentru alţi oameni, pentru speciile de plante şi animale neţintă, precum şi pentru biodiversitate şi mediu.

6. proceduri de pregătire a echipamentului de aplicare înainte de utilizare, mai ales pentru etalonare, şi pentru a face astfel încât funcţionarea acestuia să prezinte riscuri minime pentru utilizator, celelalte persoane şi speciile animale şi vegetale neluate în considerare, precum şi pentru biodiversitate, mediu şi resursele de apă;

Justificare

Este necesar să se consolideze referirea specifică la protejarea resurselor de apă. Este important ca acest lucru să fie menţionat explicit în cadrul programelor de formare, astfel încât utilizatorii profesionişti, distribuitorii şi consilierii să conştientizeze aceste nevoi. Se reintroduce amendamentul 114 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  46

Poziţia comună a Consiliului

Anexa I – punctul 8

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

8. Măsuri de urgenţă pentru protejarea sănătăţii umane şi a mediului în caz de deversare accidentală şi contaminare.

8. Măsuri de urgenţă pentru protejarea sănătăţii umane, a mediului şi a resurselor de apă în caz de deversare accidentală, contaminare şi condiţii meteorologice extreme care ar putea conduce la scurgeri de pesticide.

Justificare

Aceeași justificare ca la amendamentul la punctul 6 din anexa I. Se reintroduce amendamentul 116 din prima lectură a Parlamentului.

Amendamentul  47

Poziţia comună a Consiliului

Anexa I – punctul 8a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

8a. Tratamentul special în zonele de protecţie stabilite în conformitate cu articolele 6 şi 7 din Directiva 2000/60/CE.

Justificare

În conformitate cu protecţia specială a apelor de suprafaţă instituită prin Directiva-cadru privind apa (DCA), este necesar să se acorde o grijă şi protecţie specifice apelor subterane şi conservării habitatelor şi speciilor care depind direct de apă, precum şi maselor de apă potabilă. Se reintroduce amendamentul 117 din prima lectură a Parlamentului.

(1)

Texte adoptate, 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.


PROCEDURĂ

Titlu

Directiva-cadru privind utilizarea durabilă a pesticidelor

Referinţe

06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

23.10.2007                     T6-0444/2007

Propunerea Comisiei

COM(2006)0373 - C6-0246/2006

Data anunţului în plen al primirii poziţiei comune

25.9.2008

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

ENVI

25.9.2008

Raportor(i)

Data numirii

Christa Klaß

3.10.2006

 

 

Examinare în comisie

6.10.2008

 

 

 

Data adoptării

5.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

3

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy, Marianne Thyssen

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Reino Paasilinna, Britta Thomsen

Aviz juridic - Politica de confidențialitate