ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstvana dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov

12.11.2008 - (6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD)) - ***II

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Christa Klaß

Postup : 2006/0132(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0443/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov

(6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (6124/2008 – C6‑0323/2008),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0373),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0443/2008),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Spoločná pozícia Rady

Citácia 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 152 ods. 4 a 175 ods. 1,

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 1 z prvého čítania: cieľom smernice je znížiť vplyv pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto dve priority by sa teda mali uviesť ako právny základ smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva, táto smernica zriaďuje spoločný právny rámec na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov.

(1) V súlade s článkami 2 a 7 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva, by sa mal so zreteľom na zásadu predbežnej opatrnosti zaviesť spoločný právny rámec na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov.

Odôvodnenie

Zásada predbežnej opatrnosti by mala byť základnou zásadou všetkých aspektov politiky používania pesticídov. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 2 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 4

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Aby sa uľahčilo vykonávanie tejto smernice, členské štáty by mali využívať národné akčné plány zamerané na stanovenie cieľov, opatrení a harmonogramov na zníženie rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie a na zavádzanie integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívnych prístupov alebo techník s cieľom znížiť závislosť od používania pesticídov. Národné akčné plány sa môžu koordinovať s plánmi vykonávania podľa iných príslušných právnych predpisoch Spoločenstva a mohli by sa použiť na zoskupenie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť podľa iných právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa pesticídov.

(4) Aby sa uľahčilo vykonávanie tejto smernice, členské štáty by mali využívať národné akčné plány zamerané na stanovenie kvantitatívnych cieľov, opatrení, ukazovateľov a harmonogramov na zníženie používania pesticídov a ich rizík na ľudské zdravie a životné prostredie a na zavádzanie integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívnych nechemických prístupov alebo techník s cieľom znížiť používanie pesticídov. Národné akčné plány by sa mali koordinovať s plánmi vykonávania podľa iných príslušných právnych predpisoch Spoločenstva a mohli by sa použiť na zoskupenie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť podľa iných právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa pesticídov.

Odôvodnenie

Zníženie kvantitatívneho používania by malo byť cieľom rámcovej smernice a malo by sa dosiahnuť prostredníctvom seriózneho zamerania sa a vykonávania národného akčného plánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 12

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Letecký postrek pesticídmi môže mať významný škodlivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie, predovšetkým z dôvodu úletu postrekovej hmly. Preto by sa letecký postrek vo všeobecnosti mal zakázať, s možnosťou výnimky v prípade, že v porovnaní s inými postrekovacími metódami prináša zrejmé výhody z hľadiska obmedzenia vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie, alebo v prípade, že neexistujú žiadne uskutočniteľné alternatívy.

(12) Letecký postrek pesticídmi môže mať významný škodlivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie, predovšetkým z dôvodu úletu postrekovej hmly. Preto by sa letecký postrek vo všeobecnosti mal zakázať, s možnosťou výnimky v prípade, že v porovnaní s inými postrekovacími metódami prináša zrejmé výhody z hľadiska obmedzenia vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie, alebo v prípade, že neexistujú žiadne uskutočniteľné alternatívy, za predpokladu, že sa používa najlepšia dostupná technológia na zníženie unášania postreku (napr. nízkoúletové dýzy), pričom nie je ohrozené zdravie obyvateľov ani okolostojacich osôb.

Odôvodnenie

Letecký postrek v porovnaní s ostatnými metódami postreku nepredstavuje pre životné prostredie výhodu. Výnimky by nemali byť možné v oblastiach, kde môžu byť zasiahnutí obyvatelia alebo okolostojace osoby, napríklad v husto zaľudnených vidieckych oblastiach alebo priľahlých oblastiach, ktoré využíva verejnosť a zraniteľné skupiny. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 10 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 14

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Používanie pesticídov môže byť obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých oblastiach, ako napríklad v lokalitách Natura 2000, ktoré sú chránené v súlade so smernicami 79/409/EHS a 92/43/EHS. Na iných miestach, ako napríklad verejné parky, športoviská alebo detské ihriská, sú riziká expozície verejnosti pesticídom vysoké. Používanie pesticídov v týchto oblastiach by sa preto malo zakázať, obmedziť alebo by sa mali minimalizovať riziká vyplývajúce z ich používania.

(14) Používanie pesticídov môže byť obzvlášť nebezpečné vo veľmi citlivých oblastiach, ako napríklad v lokalitách Natura 2000, ktoré sú chránené v súlade so smernicami 79/409/EHS a 92/43/EHS. Na iných miestach, ako napríklad verejné parky, športoviská a rekreačné miesta, školské areály a detské ihriská, a v blízkosti verejných zdravotníckych zariadení (kliniky, nemocnice, rehabilitačné strediská, ozdravovne a hospice), sú riziká expozície verejnosti pesticídom vysoké. Používanie pesticídov v týchto oblastiach by sa preto malo zakázať.

Odôvodnenie

Komisia uznáva, že nebezpečenstvo expozície pesticídom v oblastiach využívaných širokou verejnosťou je vysoké. Vzhľadom na známe akútne a chronické nepriaznivé účinky na zdravie, ktoré môže expozícia pesticídom spôsobiť, by sa preto malo používanie pesticídov zakázať v každej oblasti a jej okolí, kde verejnosti hrozí expozícia, najmä, nie však výlučne, s cieľom ochrániť zraniteľné skupiny. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 151 z prvého čítania a pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k novému textu Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 17

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Keďže na základe nariadenia (ES) č…/…z… a tejto rámcovej smernice je uplatňovanie zásad integrovanej ochrany proti škodcom povinné a keďže zásada subsidiarity sa vzťahuje na spôsob, akým sa zásady integrovanej ochrany proti škodcom uplatňujú, členské štáty by mali vo svojom národnom akčnom pláne opísať, ako zabezpečia uplatňovanie zásad integrovanej ochrany proti škodcom.

(17) Keďže na základe nariadenia (ES) č…/…z… a tejto rámcovej smernice je uplatňovanie zásad integrovanej ochrany proti škodcom povinné a keďže zásada subsidiarity sa vzťahuje na spôsob, akým sa zásady integrovanej ochrany proti škodcom uplatňujú, členské štáty by mali vo svojom národnom akčnom pláne opísať, ako zabezpečia uplatňovanie zásad integrovanej ochrany proti škodcom, pričom uprednostnia nechemické metódy ochrany rastlín, pestovania plodín a ochrany proti škodcom.

Odôvodnenie

Integrovaná ochrana proti škodcom by mala byť systémom, ktorým sa uprednostňujú nechemické metódy ochrany rastlín, pestovania plodín a ochrany proti škodcom. Zmena a doplnenie nového odôvodnenia predloženého Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Spoločná pozícia Rady

Článok 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Touto smernicou sa ustanovuje rámec na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov prostredníctvom znižovania rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie a podpory využívania integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívnych prístupov alebo techník.

Touto smernicou sa ustanovuje rámec na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov prostredníctvom znižovania rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie a podpory presadzovania a prijímania nechemických alternatív pesticídov.

Odôvodnenie

Jediným skutočným spôsobom na zníženie rizík pesticídov je takisto zníženie ich používania. Spolu so slovom používať by sa mali v celom texte uvádzať slová riziká a vplyv. Jediným skutočným riešením, ako vylúčiť nepriaznivý vplyv pesticídov na ľudské zdravie, živočíchy, voľne žijúce zvieratá a širšie prostredie, je osvojenie si preventívneho prístupu zahŕňajúceho všeobecné prijatie skutočne udržateľných nechemických metód.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Spoločná pozícia Rady

Článok 2 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty môžu poskytnúť dotácie, alebo môžu prijať daňové opatrenia na podporu používania menej škodlivých pesticídov. To môže zahŕňať zavedenie poplatkov za pesticídy na všetky výrobky okrem nechemických prípravkov alebo prípravkov na ochranu rastlín s nízkou úrovňou rizika podľa článku [50 ods. 1] nariadenia (ES) č. ... [o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh].

Odôvodnenie

Ak si to členské štáty želajú, musí im byť ponechaná možnosť podporovať udržateľnejšie používanie pesticídov prostredníctvom fiškálnych nástrojov. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 21 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Spoločná pozícia Rady

Článok 2 – odsek 2b (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Ustanovenia tejto smernice členským štátom nebránia v uplatňovaní zásady predbežnej opatrnosti v rámci obmedzovania alebo zakazovania používania pesticídov.

Odôvodnenie

Zásada predbežnej opatrnosti by mala byť základnou zásadou všetkých aspektov politiky používania pesticídov. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 22 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. „používanie“ sú všetky činnosti, ktoré sa vykonávajú v súvislosti s pesticídmi, napríklad ich skladovanie, manipulácia s nimi, ich riedenie, miešanie a aplikovanie;

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pôvodného textu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. „poradca“ je každá osoba, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany proti škodcom a bezpečného používania pesticídov v kontexte odbornej spôsobilosti alebo obchodnej služby vrátane súkromných poradenských služieb samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a prípadne maloobchodníkov;

3. „poradca“ je každá osoba, ktorá nadobudla náležité vedomosti na úrovni stanovenej členským štátom a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany proti škodcom a bezpečného používania pesticídov v kontexte odbornej spôsobilosti alebo obchodnej služby vrátane súkromných poradenských služieb samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a prípadne maloobchodníkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 6

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. „integrovaná ochrana proti škodcom“ je starostlivé zváženie všetkých dostupných metód ochrany rastlín a následné zavedenie vhodných opatrení, ktoré zabránia rozvoju populácií škodlivých organizmov a udržiavajú používanie prípravkov na ochranu rastlín a iných foriem zásahu na úrovniach, ktoré sú odôvodnené z ekonomického a environmentálneho hľadiska a znižujú alebo minimalizujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Integrovaná ochrana proti škodcom kladie dôraz na pestovanie zdravých plodín pri najmenšom možnom narušení agroekosystémov a podporuje prirodzené mechanizmy na reguláciu škodcov;

6. „integrovaná ochrana proti škodcom“ je starostlivé zváženie všetkých dostupných metód ochrany rastlín a následné zavedenie vhodných opatrení, ktoré zabránia rozvoju populácií škodlivých organizmov a udržiavajú používanie prípravkov na ochranu rastlín a iných foriem zásahu na úrovniach, ktoré sú odôvodnené z ekonomického a environmentálneho hľadiska a znižujú alebo minimalizujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Integrovaná ochrana proti škodcom kladie dôraz na pestovanie zdravých plodín pri najmenšom možnom narušení agroekosystémov a podporuje prirodzené mechanizmy na reguláciu škodcov uprednostňovaním preventívnych pestovateľských opatrení a používaním adaptovaných druhov a nechemických metód ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a pestovania plodín;

Odôvodnenie

Integrovaná ochrana proti škodcom by mala byť systémom, ktorým sa uprednostňujú nechemické metódy ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a pestovania plodín. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k novému textu Rady s cieľom zabezpečiť túto definíciu je v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 50 z prvého čítania nariadenia o pesticídoch, v ktorom sa vymedzuje pojem integrovaná ochrana proti škodcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 7a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a. „nechemické metódy ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a pestovania plodín“ znamenajú používanie metód na kontrolu škodcov a ochranu proti nim, v prípade ktorých sa nevyužívajú chemické vlastnosti; nechemické metódy ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a pestovania plodín zahŕňajú uplatňovanie striedania plodín, fyzikálnu a mechanickú kontrolu a ochranu prostredníctvom prirodzených nepriateľov.

(opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 27 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 9a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9a. „zníženie používania“ je zníženie aplikovania pesticídov, ktoré nemusí nevyhnutne závisieť od objemu;

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa smernica zlaďuje s cieľom zníženia používania a objasňuje sa, že zníženie používania sa nespája so znížením objemu pesticídov, ale so znížením počtu alebo miery aplikácií vo vzťahu k úrovniam, ktoré sú potrebné na ochranu plodín. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 30 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 9b (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9b. „index ošetrenia“ vychádza z pevne stanovenej štandardnej dávky účinnej látky na hektár potrebnej na jedno ošetrenie proti príslušným škodcom. Preto nevyhnutne nezávisí od objemu a môže sa použiť na hodnotenie zníženia používania.

Odôvodnenie

Bez ohľadu na to, či je množstvo účinnej látky potrebnej na jedno ošetrenie 1 kg/ha alebo niekoľko gramov/ha (v prípade mimoriadne silnej látky), „index ošetrenia“, ktorý je napríklad 2.0, by znamenal, že postrek ornej pôdy odporúčanou dávkou sa vykonal v priemere dvakrát. Index ošetrenia je dôležitým ukazovateľom používania, ktorým sa vyjadruje zníženie závislosti na pesticídoch z hľadiska intenzity postreku, namiesto toho, aby bol ukazovateľom rizika, pričom cieľ znižovania množstva používaných pesticídov treba považovať za nástroj na podporu pohotového vykonávania rôznych opatrení zúčastnenými stranami v rámci integrovaného znižovania. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 30 z prvého čítania, pričom sa vypúšťa slovo „frekvencia“, keďže v článku 4 sa odkazuje výlučne na ošetrenie, a nie na frekvenciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Spoločná pozícia Rady

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú národné akčné plány, v ktorých stanovia ciele, opatrenia a harmonogramy na zníženie rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie a ktorými podporia vývoj a zavádzanie integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívnych prístupov alebo techník s cieľom znížiť závislosť od používania pesticídov.

1. Členské štáty prijmú a bez zbytočného odkladu vykonajú národné akčné plány, v ktorých stanovia ciele, opatrenia a harmonogramy na zníženie rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie a ktorými podporia vývoj a zavádzanie integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívnych prístupov alebo techník s cieľom znížiť závislosť od používania pesticídov. Tieto národné akčné plány minimálne obsahujú:

 

a) kvantitatívne ciele znižovania používania merané ako index ošetrenia, pokiaľ ide o iné ako biologické pesticídy a nízkorizikové prípravky na ochranu rastlín, ako sa vymedzuje v nariadení (ES) č. ... . Koeficient ošetrenia sa prispôsobí špecifickým podmienkam každého členského štátu. Koeficient ošetrenia sa bezodkladne oznámi Komisii, aby ho schválila.

 

V prípade účinných látok vzbudzujúcich mimoriadne veľké znepokojenie (podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry) sa do konca roka 2013 dosiahne cieľ zníženia najmenej o 50 % oproti indexu ošetrenia vypočítanému na rok 2005, pokiaľ členský štát nemôže dokázať, že už dosiahol porovnateľný alebo vyšší cieľ na základe iného referenčného roka v období 1995 – 2004;

 

b) kvantitatívny cieľ obmedzenia používania meraný ako predaný objem, pokiaľ ide o pesticídne prípravky, ktoré sú podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov2 klasifikované ako toxické alebo veľmi toxické. Týmto cieľom je obmedzenie do konca roka 2013 najmenej o 50 % oproti roku 2005, pokiaľ členský štát nemôže preukázať, že už dosiahol porovnateľný alebo vyšší cieľ obmedzenia na základe iného referenčného roku v období 1995 – 2004.

 

1 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1; opravené znenie v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3.

 

2 Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

Odôvodnenie

Ide o opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 146 (prijatého veľkou väčšinou v prvom čítaní v pléne).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Spoločná pozícia Rady

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri príprave a revízii svojich národných akčných plánov členské štáty náležite zohľadnia sociálne, hospodárske, environmentálne a zdravotné vplyvy plánovaných opatrení. Členské štáty vo svojich národných akčných plánoch opíšu spôsoby vykonávania opatrení podľa článkov 5 až 14 na účely dosiahnutia cieľov uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

Pri príprave a revízii svojich národných akčných plánov členské štáty náležite zohľadnia verejné zdravie, sociálne, hospodárske, environmentálne a zdravotné vplyvy plánovaných opatrení, konkrétne vnútroštátne, regionálne a miestne podmienky a všetky príslušné zainteresované skupiny. Členské štáty vo svojich národných akčných plánoch opíšu spôsoby vykonávania opatrení podľa článkov 5 až 14 na účely dosiahnutia cieľov uvedených v prvom pododseku tohto odseku. Minimálne požiadavky pre národné akčné plány sú uvedené v usmerňujúcom dokumente v prílohe IIb.

 

Národné akčné plány zohľadňujú plánovanie na základe iných právnych predpisov Spoločenstva o používaní pesticídov, napríklad plánované opatrenia podľa smernice 2000/60/ES.

 

Členské štáty v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stranami posilnia svoje úsilie o monitorovanie a prevenciu nezákonného používania pesticídov.

 

Členské štáty pravidelne podávajú správy o zavedených kontrolách týkajúcich sa nezákonného používania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Spoločná pozícia Rady

Článok 4 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty do… * oboznámia Komisiu a iné členské štáty so svojimi národnými akčnými plánmi.

2. Členské štáty do… * oboznámia Komisiu a iné členské štáty so svojimi národnými akčnými plánmi.

Národné akčné plány sa prehodnocujú aspoň každých päť rokov a akékoľvek podstatné zmeny v nich sa bez zbytočného odkladu oznámia Komisii.

Národné akčné plány sa prehodnocujú aspoň každé tri roky a akékoľvek podstatné

zmeny v nich sa bez zbytočného odkladu oznámia Komisii.

(opätovné predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 38 a 42 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Spoločná pozícia Rady

Článok 4 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia v prípade potreby sprístupní informácie oznámené v súlade s odsekom 2 na internete.

3. Komisia sprístupní verejnosti informácie oznámené v súlade s odsekom 2 na internete.

Odôvodnenie

Verejnosť musí byť plne zapojená do navrhovania, vypracúvania, vykonávania, priebehu, monitorovania a zmeny a doplnenia národných akčných plánov, aby boli v súlade s obsahom smernice 2003/35/ES, v ktorej sú uvedené ustanovenia týkajúce sa účasti verejnosti. Informácie o národných akčných plánoch by sa mali sprístupniť na internete na stránke Európskej komisie. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 44 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Spoločná pozícia Rady

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci profesionálni užívatelia, distribútori a poradcovia mali prístup k primeranej odbornej príprave. Táto pozostáva z počiatočnej a doplnkovej odbornej prípravy s cieľom nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti.

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetci profesionálni užívatelia, distribútori a poradcovia mali prístup k primeranej odbornej príprave poskytovanej subjektmi, ktoré boli určené príslušnými orgánmi. Táto pozostáva z počiatočnej a doplnkovej odbornej prípravy s cieľom nadobudnúť a podľa potreby si doplniť vedomosti. Na tento účel sa stanovia minimálne požiadavky, ktoré sú záväzné v celom Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Spoločná pozícia Rady

Článok 5 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty zabezpečia, aby profesionálni užívatelia, distribútori a poradcovia si boli vedomí existencie a rizík nezákonných (falšovaných) prípravkov na ochranu rastlín a aby boli náležite vyškolení na identifikáciu takýchto prípravkov.

Odôvodnenie

Falšovanie prípravkov na ochranu rastlín a nezákonné obchodovanie s nimi je v Európe závažným problémom. S cieľom vyriešiť problém nezákonného obchodovania s prípravkami na ochranu rastlín je dôležité informovať profesionálnych užívateľov a distribútorov. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 50 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Spoločná pozícia Rady

Článok 6 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby aspoň distribútori, ktorí predávajú pesticídy profesionálnym užívateľom, zamestnávali dostatočný počet osôb, ktoré majú osvedčenie uvedené v článku 5 ods. 2. Takéto osoby musia byť k dispozícii pri predaji, aby zákazníkom poskytli primerané informácie, pokiaľ ide o používanie pesticídov, a pokyny týkajúce sa ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v súvislosti s dotknutými prípravkami.

1. Členské štáty zabezpečia, aby distribútori zamestnávali dostatočný počet osôb, ktoré majú osvedčenie uvedené v článku 5 ods. 2. Takéto osoby musia byť k dispozícii pri predaji, aby zákazníkom poskytli primerané informácie, pokiaľ ide o používanie pesticídov, ako aj o riziká pre zdravie a životné prostredie a prípadné nepriaznivé účinky pesticídov.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 54 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Spoločná pozícia Rady

Článok 6 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty vyžadujú od distribútorov, ktorí predávajú pesticídy neprofesionálnym užívateľom, aby poskytovali všeobecné informácie týkajúce sa rizík spojených s používaním pesticídov, najmä o ich nebezpečnosti, expozícii, správnom skladovaní, manipulácii s nimi, ich aplikovaní a bezpečnom zneškodňovaní v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o odpadoch, ako aj o alternatívach, ktoré predstavujú nízke riziko. Členské štáty môžu požadovať poskytovanie takýchto informácií od výrobcov pesticídov.

3. Členské štáty vyžadujú od distribútorov, ktorí predávajú pesticídy neprofesionálnym užívateľom, aby poskytovali všeobecné informácie týkajúce sa rizík a prípadných nepriaznivých účinkov na zdravie a životné prostredie spojených s používaním pesticídov, najmä o ich nebezpečnosti, expozícii, správnom skladovaní, manipulácii s nimi, ich aplikovaní a bezpečnom zneškodňovaní v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o odpadoch, ako aj o alternatívach, ktoré predstavujú nízke riziko. Členské štáty môžu požadovať poskytovanie takýchto informácií od výrobcov pesticídov.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 56 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Spoločná pozícia Rady

Článok 6 – odsek 3a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Členské štáty zabezpečia, aby sa v plnej miere uskutočňovali platné kontrolné a vykonávacie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na predaj neponúkali nezákonné (falšované) pesticídy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Spoločná pozícia Rady

Článok 7

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia na informovanie širokej verejnosti a na podporu a uľahčenie zvyšovania povedomia a dostupnosti presných a objektívnych informácií o pesticídoch pre širokú verejnosť, najmä pokiaľ ide o riziká pre ľudské zdravie, necieľové organizmy a životné prostredie a použitie nechemických alternatív.

1. Členské štáty prijmú opatrenia na informovanie širokej verejnosti a na podporu a uľahčenie programov na zvyšovanie informovanosti a povedomia a dostupnosti presných a objektívnych informácií o pesticídoch pre širokú verejnosť, najmä pokiaľ ide o riziká vrátane nebezpečenstiev a prípadných akútnych a chronických účinkov na ľudské zdravie, necieľové organizmy a životné prostredie vyplývajúce z používania pesticídov,informácií o použití nechemických alternatív.

 

2. Členské štáty zavedú záväzné systémy na získavanie informácií o prípadoch akútnej a chronickej otravy pesticídmi, najmä u prevádzkovateľov pesticídov, pracovníkov, obyvateľov a iných skupín, ktoré môžu byť pravidelne vystavené pesticídom.

 

3. Členské štáty uskutočňujú programy výskumu osobitných situácií, v ktorých sa ukázala súvislosť pesticídov s vplyvmi na ľudské zdravie a životné prostredie, a zároveň vypracúvajú štúdie o vysoko ohrozených skupinách, biologickej diverzite a kombinácii účinkov.

 

4. Aby sa podporila porovnateľnosť informácií, najneskôr do ...* vypracuje Komisia v spolupráci s členskými štátmi strategický usmerňujúci dokument o monitorovaní a skúmaní účinkov používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie.

 

* Tri roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

V takomto právnom rámci nie je povolené vyváženie záujmov, a preto nie je potrebné propagovať informácie zo všetkých strán, ale zabezpečiť, aby informácie týkajúce sa rizík a účinkov pesticídov na zdravie a životné prostredie boli presné tak, aby občania mali všetky potrebné informácie na to, aby sa dokázali rozhodovať informovaným a kvalifikovaným spôsobom, a teda chrániť svoje zdravie i zdravie svojich rodín pred poškodením. V programoch na zvyšovanie informovanosti by sa nemalo zabúdať na chronické účinky pesticídov na zdravie. Na účely zberu informácií a kvantifikácie účinkov pesticídov na zdravie a životné prostredie je potrebné, aby sa v členských štátoch vykonávalo monitorovanie a výskum. V EÚ už existuje systém podávania správ o rezíduách pesticídov v potravinách, ale neexistuje žiaden systém na monitorovanie prípadov otráv pesticídmi a ich vplyvu na životné prostredie. Opätovné predloženie časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 59 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Spoločná pozícia Rady

Článok 8 - odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa zariadenia na aplikáciu pesticídov, ktoré sa používajú profesionálne, kontrolovali v pravidelných časových intervaloch. Interval medzi kontrolami nesmie do roku 2020 prekročiť päť rokov a potom tri roky.

1. Členské štáty zabezpečia, aby zariadenia na aplikáciu pesticídov a ich príslušenstvo, ktoré sa používajú profesionálne, podliehali v pravidelných časových intervaloch povinným kontrolám. Interval medzi kontrolami nesmie do roku 2015 prekročiť päť rokov a potom tri roky.

Odôvodnenie

Postreky pesticídmi sú nebezpečné, a preto by sa mali testovať všetky nástroje na ich aplikáciu a doplnky pre profesionálne používanie by sa mali pravidelne kontrolovať, pretože nástroje sa môžu kedykoľvek poškodiť (dokonca i krátko po kladnom výsledku jednej kontroly a dlhý čas pred ďalším testovaním). Po úvodnej kontrole by sa malo vyžadovať povinné testovanie aj možnosť náhodného testovania. Opätovné predloženie časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 60 z prvého čítania a pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k novému textu Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Spoločná pozícia Rady

Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vyňať z kontrol ručné zariadenia na aplikáciu pesticídov alebo chrbtové postrekovače.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Spoločná pozícia Rady

Článok 9 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) oblasť, ktorá sa má postrekovať, nesmie byť v blízkosti verejných ani obytných oblastí a nesmú sa tam prejavovať žiadne účinky na zdravie miestnych obyvateľov alebo prítomných osôb;

Odôvodnenie

Je nevyhnutné eliminovať možnosť akýchkoľvek nepriaznivých účinkov na zdravie obyvateľov a prítomných osôb. Opätovné predloženie časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 64 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Spoločná pozícia Rady

Článok 9 – odsek 2 – písmeno db (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

db) lietadlo musí byť vybavené najlepšou dostupnou technikou na zníženie unášania postreku (napr. nízkoúletové dýzy); v prípade, že sa využívajú vrtuľníky, ich postrekové ramená musia byť vybavené injektorovými dýzami na obmedzenie unášania.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné eliminovať možnosť akýchkoľvek nepriaznivých účinkov na zdravie obyvateľov a prítomných osôb. Opätovné predloženie časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 64 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Spoločná pozícia Rady

Článok 9 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty určia orgány zodpovedné za stanovenie osobitných podmienok, za ktorých možno uskutočňovať letecký postrek, a informujú o plodinách, oblastiach, okolnostiach a osobitných požiadavkách na aplikáciu, vrátane poveternostných podmienok, za ktorých možno letecký postrek povoliť.

3. Členské štáty určia orgány zodpovedné za stanovenie osobitných podmienok, za ktorých možno uskutočňovať letecký postrek. Tieto príslušné orgány sú zodpovedné za povolenie leteckého postreku na požiadanie podľa odseku 4 a informovanie verejnosti o plodinách, oblastiach, okolnostiach a osobitných požiadavkách na aplikáciu vrátane poveternostných podmienok, za ktorých možno letecký postrek povoliť.

Príslušné orgány špecifikujú opatrenia potrebné na varovanie miestnych obyvateľov a osôb vyskytujúcich sa v blízkosti a na ochranu životného prostredia v blízkosti postrekovanej oblasti.

V rámci povolenia príslušné orgány špecifikujú opatrenia potrebné na včasné varovanie miestnych obyvateľov a osôb vyskytujúcich sa v blízkosti a na ochranu životného prostredia v blízkosti postrekovanej oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Spoločná pozícia Rady

Článok 9 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Profesionálny užívateľ, ktorý chce aplikovať pesticídy leteckým postrekom, odovzdá včas príslušnému orgánu žiadosť o aplikovanie pesticídov spolu s dôkazmi, že podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 sú splnené. Členské štáty môžu ustanoviť, že žiadosti, v súvislosti s ktorými nebola doručená odpoveď o rozhodnutí v rámci lehoty ustanovenej príslušnými orgánmi, sa považujú za schválené.

4. Profesionálny užívateľ, ktorý chce aplikovať pesticídy leteckým postrekom, odovzdá včas príslušnému orgánu žiadosť o aplikovanie pesticídov spolu s dôkazmi, že podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 sú splnené. Oznámenie obsahuje informácie o čase postreku, množstve a druhu aplikovaných pesticídov.

Odôvodnenie

Žiadosti, na ktoré nebola doručená žiadna odpoveď týkajúca sa rozhodnutia prijatého v lehote, ktorú ustanovili príslušné orgány, by sa nemali pokladať za schválené, pretože by to vytvorilo medzeru vo vzťahu k účelu tohto článku. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 65 z prvého čítania a vypustenie časti nového textu Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Spoločná pozícia Rady

Článok 9 – odsek 6

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Príslušné orgány vedú záznamy o žiadostiach podaných podľa odseku 4.

6. Príslušné orgány vedú záznamy o žiadostiach podaných podľa odseku 4 a sprístupnia ich verejnosti.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 66 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Spoločná pozícia Rady

Článok 9a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Informovanie verejnosti

 

Členské štáty môžu do svojich národných akčných plánov zahrnúť ustanovenia o informovaní susedov, ktorí by mohli byť vystavení unášanému postreku.

Odôvodnenie

V záujme ochrany včiel majú poľnohospodári/používatelia pesticídov Spojenom kráľovstve zákonnú povinnosť informovať chovateľov včiel minimálne v predstihu 48 hodín. Pokiaľ ide o ľudí, porovnateľné požiadavky na takéto oznámenie však neexistujú. Vzhľadom na to, že lehota 48 hodín je dostatočná na zabezpečenie ochrany iných druhov, rovnako by to malo byť i v prípade ochrany ľudí, najmä najzraniteľnejších skupín. Informovanie obyvateľov pred akoukoľvek vzdušnou alebo pozemnou aplikáciou postreku s cieľom umožniť im, aby prijali potrebné opatrenia, prostredníctvom ktorých sa pokúsia čo najviac obmedziť vystavenie sa pesticídom, by preto malo byť povinné. Toto oznámenie by malo obsahovať informácie o chemikáliách, ktoré sa majú použiť, s cieľom informovať obyvateľov o tom, aké pesticídy sa používajú v ich lokalite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Spoločná pozícia Rady

Článok 10

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa prijali vhodné opatrenia na ochranu vodného prostredia a zásob pitnej vody pred vplyvmi pesticídov. Tieto opatrenia podporujú príslušné ustanovenia smernice 2000/60/ES a nariadenia (ES) č. ... a sú s nimi zlučiteľné.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na ochranu vodných plôch, najmä tým, že zabezpečia, aby sa na poliach susediacich s vodnými plochami a najmä s bezpečnostnými zónami na odber pitnej vody vytvorenými v súlade s článkom 7 ods. 3 smernice 2000/60/ES vytvorili nárazníkové zóny, v ktorých sa pesticídy nesmú aplikovať ani skladovať.

 

Rozmery nárazníkových zón sa definujú ako funkcia rizika znečistenia a poľnohospodárskych a klimatických vlastností danej oblasti.

Členské štáty okrem toho zabezpečia, aby sa v bezpečnostných zónach na odber pitnej vody v súlade s článkom 7 ods. 3 smernice 2000/60/ES vykonali dodatočné opatrenia s cieľom predísť kontaminácii vody pesticídmi, v prípade potreby vrátane prísnejších obmedzení pre použitie niektorých vysokorizikových prípravkov, posilneného využitia nárazníkových zón, osobitnej odbornej prípravy a informovania poradcov a obsluhujúcich pracovníkov pri postreku a prísneho dodržiavania najvhodnejších postupov pri plnení, zmiešavaní a likvidácii pesticídov.

 

Členské štáty môžu vytvoriť zóny bez používania pesticídov, ktoré považujú za potrebné na to, aby zabezpečili zdroje pitnej vody. Takéto zóny bez používania pesticídov môžu pokrývať celý členský štát.

2. Medzi opatrenia ustanovené v odseku 1 patrí:

2. Okrem opatrení ustanovených v odseku 1 prijmú členské štáty tieto opatrenia:

a) uprednostňovanie pesticídov, ktoré sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov neoznačujú za nebezpečné pre vodné prostredie a ani neobsahujú prioritné rizikové látky, ako sú ustanovené v článku 16 ods. 3 smernice 2000/60/ES;

a) uprednostňovanie pesticídov, ktoré sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov neoznačujú za nebezpečné pre vodné prostredie a ani neobsahujú prioritné rizikové látky, ako sú ustanovené v článku 16 ods. 3 smernice 2000/60/ES;

b) uprednostňovanie najúčinnejších aplikačných techník, ako je napr. použitie nízkoúletových postrekových zariadení na aplikáciu pesticídov, najmä v prípade vertikálnych plodín, ako je chmeľ a plodiny v ovocných sadoch a viniciach;

b) uprednostňovanie najúčinnejších aplikačných techník, ako je napr. použitie nízkoúletových postrekových zariadení na aplikáciu pesticídov, najmä v prípade vertikálnych plodín, ako je chmeľ a plodiny v ovocných sadoch a viniciach;

c) používanie zmierňujúcich opatrení, ktoré minimalizujú riziko znečistenia prostredia mimo miesta aplikácie spôsobeného úletom postrekovej hmly, odtokom a odplavením. Medzi tieto opatrenia v prípade potreby patrí vytvorenie nárazníkových zón primeranej veľkosti na ochranu necieľových vodných organizmov a ochranných pásiem pre povrchové a podzemné vody používané na čerpanie pitnej vody, kde sa pesticídy nesmú používať ani skladovať;

c) používanie zmierňujúcich opatrení, ktoré minimalizujú riziko znečistenia prostredia mimo miesta aplikácie spôsobeného úletom postrekovej hmly, odtokom a odplavením;

d) obmedzenie na najnižšiu možnú mieru alebo prípadne vylúčenie aplikovania pesticídov na cestách, železničných tratiach, veľmi priepustných povrchoch alebo pozdĺž nich alebo pri inej infraštruktúre v blízkosti povrchových alebo podzemných vôd, alebo na nepriepustných povrchoch s vysokým rizikom odtoku do povrchovej vody alebo kanalizácie.

d) obmedzenie na najnižšiu možnú mieru alebo vylúčenie aplikovania pesticídov na cestách, železničných tratiach, veľmi priepustných povrchoch alebo pozdĺž nich alebo pri inej infraštruktúre v blízkosti povrchových alebo podzemných vôd, alebo na nepriepustných povrchoch s vysokým rizikom odtoku do povrchovej vody alebo kanalizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Spoločná pozícia Rady

Článok 10 – odsek 2 – písmeno d

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) obmedzenie na najnižšiu možnú mieru alebo prípadne vylúčenie aplikovania pesticídov na cestách, železničných tratiach, veľmi priepustných povrchoch alebo pozdĺž nich alebo pri inej infraštruktúre v blízkosti povrchových alebo podzemných vôd, alebo na nepriepustných povrchoch s vysokým rizikom odtoku do povrchovej vody alebo kanalizácie.

d) zabezpečenie toho, aby sa aplikácia pesticídov obmedzila na najnižšiu možnú mieru, prípadne vylúčila, na cestách alebo pozdĺž ciest, na železničných tratiach, veľmi priepustných povrchoch alebo pozdĺž nich alebo pri inej infraštruktúre v blízkosti povrchových alebo podzemných vôd, alebo na nepriepustných povrchoch s vysokým rizikom odtoku do povrchovej vody alebo kanalizácie. Vo všetkých týchto oblastiach by sa malo podporovať používanie nechemických alternatív.

Odôvodnenie

V záujme odstránenia znečisťovania týchto oblastí by sa mali používať nechemické alternatívy. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 74 z prvého čítania a pôvodného textu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Spoločná pozícia Rady

Článok 11 – názov, uvádzacia veta a bod 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Obmedzenie používania pesticídov alebo rizík v osobitných oblastiach

Obmedzenie používania pesticídov a ich rizík v citlivých oblastiach

Členské štáty s príslušným zreteľom na potrebné hygienické požiadavky a požiadavky na zdravie verejnosti a biodiverzitu alebo na výsledky príslušných hodnotení rizika zabezpečia, aby sa používanie pesticídov zakázalo, obmedzilo, alebo aby sa minimalizovali riziká vyplývajúce z ich používania v:

Členské štáty s príslušným zreteľom na potrebné hygienické požiadavky a požiadavky na zdravie verejnosti a biodiverzitu zabezpečia, aby sa používanie pesticídov zakázalo alebo obmedzilo na potrebné minimum v:

1) oblastiach, ktoré využíva široká verejnosť alebo zraniteľné skupiny, ako napr. parky, verejné záhrady, športové a školské priestorydetské ihriská;

1) všetkých oblastiach, ktoré využíva široká verejnosť alebo zraniteľné skupiny obyvateľstva, okrem iného vrátane parkov, verejných záhrad, športovýchrekreačných areálov, školských priestorovdetských ihrísk a v blízkosti zariadení zdravotnej starostlivosti (ako sú kliniky, nemocnice, rehabilitačné strediská, ozdravovne a hospice), ako aj v rozsiahlych bezpostrekových pásmach vrátane polí v okolí týchto oblastí;

Odôvodnenie

Komisia uznáva, že riziká vyplývajúce z vystavenia sa pesticídom v oblastiach využívaných verejnosťou sú vysoké. Malo by sa preto zakázať používanie pesticídov v oblastiach, v ktorých a v okolí ktorých im môže byť verejnosť vystavená, najmä vtedy, ak žijú v blízkosti postrekovaných oblastí. Pesticídy sa môžu šíriť na obrovské vzdialenosti a niektoré štáty v USA majú bezpostrekové pásma do vzdialenosti 4 km od škôl. Preto sa musia zaviesť zásadné legislatívne opatrenia, aby sa zabránilo vystaveniu verejnosti pesticídom a aby sa ochránili zraniteľné skupiny. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 153 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Spoločná pozícia Rady

Článok 13 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na podporu integrovanej ochrany proti škodcom s malou spotrebou pesticídov, pričom, vždy keď je to možné, sa uprednostnia nechemické metódy a v ostatných prípadoch postupy a prípravky, ktoré predstavujú najnižšie riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie spomedzi prípravkov dostupných na riešenie toho istého problému so škodcami. Integrovaná ochrana proti škodcom s malou spotrebou pesticídov zahŕňa integrovanú ochranu proti škodcom, ako aj ekologické poľnohospodárstvo podľa nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na podporu integrovanej ochrany proti škodcom s malou spotrebou pesticídov, pričom sa uprednostnia nechemické metódy ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a pestovania plodín, a zabezpečia, aby profesionálni používatelia pesticídov čo možno najrýchlejšie začali používať postupy a prípravky, ktoré predstavujú najnižšie riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie spomedzi prípravkov dostupných na riešenie toho istého problému so škodcami. Integrovaná ochrana proti škodcom s malou spotrebou pesticídov zahŕňa integrovanú ochranu proti škodcom, ako aj ekologické poľnohospodárstvo podľa nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Spoločná pozícia Rady

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ustanovia sa harmonizované ukazovatele rizika, ako sa uvádza v prílohe IV. Členské štáty však môžu i naďalej používať existujúce vnútroštátne ukazovatele alebo môžu okrem harmonizovaných ukazovateľov prijať iné vhodné ukazovatele.

1. Ustanovia sa harmonizované ukazovatele rizika, ako sa uvádza v prílohe IV. Kým sa tieto ukazovatele prijmú, môžu členské štáty i naďalej používať existujúce vnútroštátne ukazovatele alebo môžu prijať iné vhodné ukazovatele.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pôvodného textu Komisie a pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k novému textu Rady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Spoločná pozícia Rady

Článok 14 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty oboznámia Komisiu a ostatné členské štáty s výsledkami hodnotení vykonaných podľa odseku 2.

3. Členské štáty oboznámia Komisiu a ostatné členské štáty s výsledkami hodnotení vykonaných podľa odseku 2 a sprístupnia tieto informácie verejnosti.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 95 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Spoločná pozícia Rady

Článok 14 – odsek 4 – pododsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Výsledky sa sprístupnia širokej verejnosti prostredníctvom internetového portálu uvedeného v článku 4 ods. 2 druhom pododseku.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 97 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Spoločná pozícia Rady

Článok 14 – odsek 4a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Získavanie údajov nesmie byť podnetom k tomu, aby sa poľnohospodárom a vinohradníkom v Spoločenstve uložili ďalšie povinnosti týkajúce sa dokumentácie alebo neprimerané povinnosti sprístupňovania informácií.

(opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 99 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Spoločná pozícia Rady

Článok 16a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Výmena informácií a najlepších postupov

 

Komisia vytvorí priestor na výmenu informácií a najlepších postupov v oblasti trvalo udržateľného používania pesticídov a integrovanej ochrany proti škodcom.

(opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 102 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Spoločná pozícia Rady

Príloha I – odsek 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Základné vedomosti o stratégiách a technikách integrovanej ochrany proti škodcom, stratégiách a technikách integrovanej ochrany rastlín, zásadách ekologického poľnohospodárstva, informáciách o všeobecných zásadách a usmerneniach integrovanej ochrany proti škodcom špecifických pre jednotlivé plodiny alebo odvetvia.

3. Základné vedomosti o stratégiách a technikách integrovanej ochrany proti škodcom, stratégiách a technikách integrovaného pestovania plodín, zásadách ekologického poľnohospodárstva, biologických metódach ochrany proti škodcom, informáciách o všeobecných zásadách a usmerneniach integrovanej ochrany proti škodcom špecifických pre jednotlivé plodiny alebo odvetvia.

(čiastočné opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 111 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Spoločná pozícia Rady

Príloha I – odsek 5a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Prístupy založené na rizikách, v prípade ktorých sa zohľadňujú rôzne charakteristiky dôležité pre získavanie vody na danom mieste, ako je podnebie, typy pôdy, druhy plodín a sklon terénu.

(čiastočné opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 119 z prvého čítania)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Spoločná pozícia Rady

Príloha I – odsek 6

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Postupy na prípravu zariadení na aplikáciu pesticídov na prácu vrátane ich kalibrácie a spôsoby obsluhy s minimálnym rizikom pre užívateľa, ďalšie osoby, necieľové živočíšne a rastlinné druhy, biodiverzitu a životné prostredie.

6. Postupy na prípravu zariadení na aplikáciu pesticídov na prácu vrátane ich kalibrácie a spôsoby obsluhy s minimálnym rizikom pre užívateľa, ďalšie osoby, necieľové živočíšne a rastlinné druhy, biodiverzitu, životné prostredie a vodné zdroje.

Odôvodnenie

Potrebné je zdôrazniť osobitný odkaz na ochranu vodných zdrojov. Dôležité je identifikovať túto skutočnosť v rámci školiacich programov tak, aby si profesionálni používatelia, distribútori a poradcovia uvedomovali tieto potreby. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 114 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Spoločná pozícia Rady

Príloha I – odsek 8

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Núdzové opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia v prípade neúmyselného rozliatia a kontaminácie.

8. Núdzové opatrenia na ochranu ľudského zdravia, životného prostredia a vodných zdrojov v prípade neúmyselného rozliatia, kontaminácie a extrémnych poveternostných podmienok, ktoré by spôsobili riziko odplavenia pesticídov.

Odôvodnenie

Spája sa s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k bodu 6 prílohy I. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 116 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Spoločná pozícia Rady

Príloha I – odsek 8a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. Osobitná starostlivosť v chránených oblastiach stanovených podľa článkov 6 a 7 smernice 2000/60/ES.

Odôvodnenie

Podľa rámcovej smernice o vode si špeciálna ochrana povrchových vôd, podzemných vôd a ochrana biotopov a druhov priamo závislých od vody a zdrojov pitnej vody vyžaduje špecifickú ochranu a starostlivosť. Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 117 z prvého čítania.

POSTUP

Názov

Rámcová smernica o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov

Referenčné čísla

06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

Dátum prvého čítania v EP– Číslo P

23.10.2007                     T6-0444/2007

Návrh Komisie

KOM(2006)0373 - C6-0246/2006

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

25.9.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

25.9.2008

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Christa Klaß

3.10.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.10.2008

 

 

 

Dátum prijatia

5.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy, Marianne Thyssen

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Reino Paasilinna, Britta Thomsen