PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov

  12.11.2008 - (6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD)) - ***II

  Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  Poročevalka: Christa Klaß

  Postopek : 2006/0132(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0443/2008

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov(6124/2008 – C6‑0323/2008 – 2006/0132(COD))

  (Postopek soodločanja: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (6124/2008 – C6‑0323/2008),

  –   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[1] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2006)0373),

  –   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe o ES,

  –   ob upoštevanju člena 62 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6‑0443/2008),

  1.  odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Predlog spremembe  1

  Skupno stališče Sveta

  Navedba sklicevanja 1

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

  ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 152(4) in 175(1) Pogodbe,

  Obrazložitev

  Ponovna vložitev predloga spremembe 1 s prve obravnave. Cilj direktive je zmanjšati učinek pesticidov na zdravje ljudi in okolje. Oboje je treba navesti kot pravno podlago za direktivo.

  Predlog spremembe  2

  Skupno stališče Sveta

  Uvodna izjava 1

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (1) V skladu s Sklepom št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o Šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti ta direktiva določa skupni pravni okvir za doseganje trajnostne rabe pesticidov.

  (1) V skladu s členoma 2 in 7 Sklepa št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o Šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti je treba ob upoštevanju previdnostnega načela določiti skupni pravni okvir za doseganje trajnostne rabe pesticidov.

  Obrazložitev

  Vsi vidiki politike o pesticidih bi morali temeljiti na previdnostnem načelu. Ponovna vložitev predloga spremembe 2 s prve obravnave.

  Predlog spremembe  3

  Skupno stališče Sveta

  Uvodna izjava 4

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (4) Da bi olajšali izvajanje te uredbe, bi morale države članice uporabljati nacionalne akcijske načrte, namenjene določitvi ciljev, ukrepov in časovnih načrtov za zmanjševanje tveganj in vplivov uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter spodbujanju razvoja in uvedbi integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih pristopov ali tehnik, da bi se zmanjšala odvisnost od uporabe pesticidov. Nacionalni akcijski načrti so lahko usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, povezane s pesticidi.

  (4) Da bi olajšali izvajanje te uredbe, bi morale države članice uporabljati nacionalne akcijske načrte, namenjene določitvi količinskih in drugih ciljev, ukrepov, kazalcev in časovnih načrtov za zmanjševanje uporabe pesticidov ter tveganj za zdravje ljudi in okolje ter spodbujanju razvoja in uvedbi integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih nekemičnih pristopov ali tehnik, da bi se zmanjšala uporaba pesticidov. Nacionalni akcijski načrti morajo biti usklajeni z izvedbenimi načrti v drugi ustrezni zakonodaji Skupnosti in se jih lahko uporabi za združevanje ciljev, ki jih je treba doseči v okviru druge zakonodaje Skupnosti, povezane s pesticidi.

  Obrazložitev

  Količinsko zmanjšanje uporabe bi moralo biti cilj okvirne direktive, ki naj se doseže z resnim določanjem in izvajanjem nacionalnih akcijskih načrtov.

  Predlog spremembe  4

  Skupno stališče Sveta

  Uvodna izjava 12

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (12) Tretiranje iz zraka ima lahko,predvsem zaradi zanašanja škropiva, zelo škodljiv vpliv na zdravje ljudi in okolje. Zato bi moralo biti tretiranje iz zraka splošno prepovedano, z možnim odstopanjem, če ima v primerjavi z drugimi metodami tretiranja očitne prednosti v smislu zmanjšanega vpliva na zdravje ljudi in okolje ali če ni drugih izvedljivih možnosti.

  (12) Tretiranje iz zraka ima lahko,predvsem zaradi zanašanja škropiva, zelo škodljiv vpliv na zdravje ljudi in okolje. Zato bi moralo biti tretiranje iz zraka splošno prepovedano, z možnim odstopanjem, če ima v primerjavi z drugimi metodami tretiranja očitne prednosti v smislu zmanjšanega vpliva na zdravje ljudi in okolje ali če ni drugih izvedljivih možnosti, pod pogojem. da se uporabi najboljša razpoložljiva tehnologija za zmanjšanje zanašanja škropiva (npr. šobe z majhnim zanašanjem škropiva) ter če to ne vpliva na zdravje prebivalcev ali drugih prisotnih oseb.

  Obrazložitev

  Tretiranje iz zraka okolju ne koristi bolj kot druge metode škropljenja. Odstopanja ne smejo biti dovoljena na območjih, kjer to lahko vpliva na prebivalce in druge prisotne, na primer na gosto poseljenih podeželskih območjih ali blizu območij, ki jih uporabljajo javnost in ranljive skupine. Ponovna vložitev predloga spremembe 10 s prve obravnave.

  Predlog spremembe  5

  Skupno stališče Sveta

  Uvodna izjava 14

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (14) Na zelo občutljivih območjih, kot so na primer območja Natura 2000, zaščitena v skladu z direktivama 79/409/EGS in 92/43/EGS, je lahko uporaba pesticidov še posebej nevarna. Na drugih območjih, kot so javni parki, športna ali otroška igrišča, obstaja visoko tveganje izpostavljenosti pesticidom za širšo javnost. Zato bi bilo treba uporabo pesticidov na takšnih območjih prepovedati, omejiti ali pa v največji možni meri zmanjšati tveganje zaradi takšne uporabe.

  (14) Na zelo občutljivih območjih, kot so na primer območja Natura 2000, zaščitena v skladu z direktivama 79/409/EGS in 92/43/EGS, je lahko uporaba pesticidov še posebej nevarna. Na drugih območjih, kot javni parki, športna, rekreacijska, šolska in otroška igrišča ter v bližini javnih zdravstvenih ustanov (klinike, bolnišnice, centri za rehabilitacijo, zdravilišča in domovi za ostarele), obstaja visoko tveganje izpostavljenosti pesticidom za širšo javnost. Zato bi bilo treba uporabo pesticidov na takšnih območjih prepovedati.

  Obrazložitev

  Evropska komisija priznava veliko tveganje zaradi izpostavljenosti pesticidom na območjih, ki jih uporablja širša javnost. Zato je treba glede na akutne in dolgotrajne škodljive učinke na zdravje, ki jih lahko povzroči izpostavljenost pesticidom, prepovedati njihovo uporabo na vseh območjih in okrog njih, kjer jim je lahko izpostavljena javnost, zlasti, a ne samo zaradi zaščite ranljivih skupin. Ponovna vložitev predloga spremembe 151 s prve obravnave in sprememba novega besedila Sveta.

  Predlog spremembe  6

  Skupno stališče Sveta

  Uvodna izjava 17

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (17) Ker je na podlagi Uredbe (ES) št… / … in te direktive izvajanje načel integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi obvezno in ker načelo subsidiarnosti velja za način, kako se izvajajo načela integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, bi morale države članice v svojih nacionalnih akcijskih načrtih opisati, kako zagotavljajo izvajanje načel integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi.

  (17) Ker je na podlagi Uredbe (ES) št… / … in te direktive izvajanje načel integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi obvezno in ker načelo subsidiarnosti velja za način, kako se izvajajo načela integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, bi morale države članice v svojih nacionalnih akcijskih načrtih opisati, kako zagotavljajo izvajanje načel integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in pri tem dajejo prednost nekemičnemu varstvu rastlin, zatiranju škodljivcev ter pridelavi kulturnih rastlin.

  Obrazložitev

  Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi bi moral biti sistem, ki daje prednost nekemičnim metodam za varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in pridelavo kulturnih rastlin. Predlog spremembe k novi uvodni izjavi, ki jo je predlagal Svet.

  Predlog spremembe  7

  Skupno stališče Sveta

  Člen 1

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  V tej direktivi je določen okvir za doseganje trajnostne rabe pesticidov z zmanjševanjem tveganj in vplivov uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter s spodbujanjem uporabe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih pristopov ali tehnik.

  V tej direktivi je določen okvir za doseganje trajnostne rabe pesticidov z zmanjševanjem tveganj in vplivov uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter za podporo spodbujanju in uvajanju nekemičnih alternativ za pesticide.

  Obrazložitev

  Edini način za zmanjšanje tveganj zaradi pesticidov je, da se zmanjša tudi njihova uporaba. Beseda uporaba bi morala skozi celo besedilo spremljati besedi tveganja in vplivi. Edina prava rešitev za odpravo škodljivih vplivov pesticidov na zdravje ljudi, živali, prostoživečih živali ter okolje je preprečevalni pristop s splošno uporabo resnično trajnostnih in nekemičnih metod.

  Predlog spremembe  8

  Skupno stališče Sveta

  Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (2a) Države članice lahko zagotavljajo subvencije ali sprejemajo davčne ukrepe za spodbujanje uporabe manj škodljivih pesticidov. To lahko vključuje tudi uvedbo dajatev na pesticide za vse proizvode razen nekemičnih proizvodov ali fitofarmacevtskih sredstev z majhnim tveganjem, kot je opredeljeno v členu [50(1)] uredbe (ES) št. ... [o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet].

  Obrazložitev

  Države članice morajo obdržati možnost, če tako želijo, da z davčnimi instrumenti spodbujajo bolj trajnostno uporabo pesticidov. Ponovna vložitev predloga spremembe 21 s prve obravnave.

  Predlog spremembe  9

  Skupno stališče Sveta

  Člen 2 – odstavek 2 b (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (2b) Določbe te direktive državam članicam ne preprečujejo uporabe previdnostnega načela pri omejevanju ali prepovedi uporabe pesticidov.

  Obrazložitev

  Vsi vidiki politike o pesticidih bi morali temeljiti na previdnostnem načelu. Ponovna vložitev predloga spremembe 22 s prve obravnave.

  Predlog spremembe  10

  Skupno stališče Sveta

  Člen 3 – točka 1 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (1a) "uporaba" pomeni vse dejavnosti, izvedene v zvezi s pesticidi, kot so skladiščenje, ravnanje, redčenje, mešanje in nanos;

  Obrazložitev

  Ponovna uvedba prvotnega besedila Komisije.

  Predlog spremembe  11

  Skupno stališče Sveta

  Člen 3 – točka 3

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3) "svetovalec" pomeni vsako osebo, ki v okviru strokovnih služb ali komercialnih storitev, vključno s samozaposlenimi in javnimi svetovalnimi službami, trgovskimi zastopniki, proizvajalci živil in trgovci na drobno, kjer je to primerno, svetuje v zvezi z varstvom rastlin pred škodljivci in varno uporabo pesticidov;

  3) „svetovalec“ pomeni vsako osebo, ki je pridobila ustrezno znanje na ravni, ki jo določi država članica, ter v okviru strokovnih služb ali komercialnih storitev, vključno s samozaposlenimi in javnimi svetovalnimi službami, trgovskimi zastopniki, proizvajalci živil in trgovci na drobno, kjer je to primerno, svetuje v zvezi z varstvom rastlin pred škodljivci in varno uporabo pesticidov;

  Predlog spremembe  12

  Skupno stališče Sveta

  Člen 3 – točka 6

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  6) "integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi" pomeni skrbno upoštevanje vseh razpoložljivih metod varstva rastlin in naknadno povezovanje ustreznih ukrepov, ki preprečujejo razvoj populacij škodljivih organizmov ter ohranjajo uporabo fitofarmacevtskih sredstev in drugih oblik posredovanja na ekonomsko in ekološko upravičeni ravni ter zmanjšujejo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi poudarja rast zdravih rastlin s čim manjšimi motnjami v kmetijskih ekosistemih in spodbuja naravne mehanizme varstva pred škodljivimi organizmi;

  6) "integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi" pomeni skrbno upoštevanje vseh razpoložljivih metod varstva rastlin in naknadno povezovanje ustreznih ukrepov, ki preprečujejo razvoj populacij škodljivih organizmov ter ohranjajo uporabo fitofarmacevtskih sredstev in drugih oblik posredovanja na ekonomsko in ekološko upravičeni ravni ter zmanjšujejo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi poudarja rast zdravih rastlin s čim manjšimi motnjami v kmetijskih ekosistemih in spodbuja naravne mehanizme varstva pred škodljivimi organizmi, saj daje prednost preventivnim ukrepom pri gojenju kulturnih rastlin, uporabi prilagojenih sort ter nekemičnim metodam varstva rastlin, zatiranja škodljivcev in pridelave kulturnih rastlin;

  Obrazložitev

  Integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi bi moral biti sistem, ki daje prednost nekemičnim metodam za varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in pridelavo kulturnih rastlin. Sprememba novega besedila Sveta, da se zagotovi usklajenost te opredelitve s predlogom spemembe 50 s prve obravnave uredbe o pesticidih, ki opredeljuje integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi.

  Predlog spremembe  13

  Skupno stališče Sveta

  Člen 3 – točka 7 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (7a) "nekemične metode varstva rastlin, zatiranja škodljivcev in pridelave kulturnih rastlin" pomenijo metode za zatiranje škodljivcev in pridelave, ki ne slonijo na kemičnih lastnostih. Nekemične metode varstva rastlin ter zatiranja škodljivcev in upravljanja s pridelki vključujejo kolobarjenje, fizično in mehansko zatiranje ter uporabo naravnih plenilcev.

  (Ponovno se vloži predlog spremembe 27 iz prve obravnave.)

  Predlog spremembe  14

  Skupno stališče Sveta

  Člen 3 – točka 9 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (9a) "zmanjšanje uporabe" pomeni zmanjšanje nanosa pesticidov in ni nujno odvisno od količine;

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe usklajuje direktivo, da bi se zmanjšala uporaba, poleg tega pa pojasnjuje, da zmanjšanje uporabe ni povezano z zmanjšanjem količine pesticidov, ampak z zmanjšanjem števila ali stopnje nanosov na raven, ki je potrebna za varstvo pridelkov. Ponovna vložitev predloga spremembe 30 s prve obravnave.

  Predlog spremembe  15

  Skupno stališče Sveta

  Člen 3 – točka 9 b (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (9b) "indeks uporabe" temelji na določenem običajnem odmerku aktivne snovi na hektar, potrebnem za enkratno uporabo proti zadevnemu škodljivcu. Indeks torej ni nujno odvisen od količine in se lahko uporablja za oceno zmanjšanja uporabe.

  Obrazložitev

  Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment index" of e.g. 2.0 would mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the recommended dose. The Treatment index is a relevant use indicator measuring pesticide dependency reduction in terms of spraying intensity rather than being a risk indicator and the quantitative use reduction target is to be considered a tool to stimulate the swift implementation by stakeholders of various measures in an integrated reduction. Reinstating first reading Amendment 30, deleting the word 'frequency' as Article 4 only refers to treatment and not frequency.

  Predlog spremembe  16

  Skupno stališče Sveta

  Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice sprejmejo nacionalne akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov in časovnih razporedov za zmanjševanje tveganj in vplivov uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter za spodbujanje razvoja in uvedbe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih pristopov ali tehnik, da bi se zmanjšala odvisnosti od uporabe pesticidov.

  1. Države članice sprejmejo in brez nepotrebnega odlašanja izvajajo nacionalne akcijske načrte za določanje ciljev, ukrepov in časovnih razporedov za zmanjševanje tveganj in vplivov uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje ter za spodbujanje razvoja in uvedbe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in alternativnih pristopov ali tehnik, da bi se zmanjšala odvisnosti od uporabe pesticidov. Nacionalni akcijski načrti vsebujejo vsaj:

   

  (a) količinske cilje zmanjševanja rabe, izražene v indeksu uporabe za pesticide, ki niso biološki, ter fitofarmacevtska sredstva z nizko stopnjo tveganja, kot je opredeljeno v uredbi (ES) št. … Indeks uporabe se prilagodi posebnim razmeram vsake države članice. Takoj se ga sporoči Komisiji v odobritev.

   

  Za aktivne snovi, ki vzbujajo veliko skrb (opredeljene v členu 5 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije), je cilj vsaj 50 % zmanjšanje glede na indeks uporabe, izračunan za leto 2005 do leta 2013, razen če lahko država članica dokaže, da je že dosegla primerljiv ali višji cilj na podlagi drugega referenčnega leta iz obdobja 1995–2004;

   

  b) količinske cilje zmanjševanja rabe, izražene v prodanih količinah, za formulacije pesticidov, ki so označeni kot strupeni ali zelo strupeni v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov. Cilj je vsaj 50 % zmanjšanje do leta 2013 glede na leto 2005, razen če lahko država članica dokaže, da je že dosegla primerljiv ali višji cilj na osnovi drugega referenčnega leta iz obdobja 1995-2004.

   

  1 UL L 396, 30.12.2006, str. 1. Popravljena različica, UL L 136, 29.5.2007, str. 3.

   

  2 UL L 200, 30.7.99, str. 1.

  Obrazložitev

  Ponovno se vloži predlog spremembe 146 (ki ga je Parlament v prvi obravnavi na zasedanju sprejel z veliko večino).

  Predlog spremembe  17

  Skupno stališče Sveta

  Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih akcijskih načrtov države članice upoštevajo socialne, ekonomske, okoljske in zdravstvene vplive predvidenih ukrepov. Države članice v nacionalnih akcijskih načrtih opišejo, kako bodo izvajale ukrepe, sprejete na podlagi členov 5 do 14, da bi uresničili cilje iz prvega pododstavka tega odstavka.

  Pri oblikovanju in spreminjanju nacionalnih akcijskih načrtov države članice upoštevajo javnozdravstvene, socialne, ekonomske, okoljske in zdravstvene vplive predvidenih ukrepov, posebne nacionalne regionalne in lokalne pogoje ter vse pomembne zainteresirane strani. Države članice v nacionalnih akcijskih načrtih opišejo, kako bodo izvajale ukrepe, sprejete na podlagi členov 5 do 14, da bi uresničili cilje iz prvega pododstavka tega odstavka. Minimalne zahteve za nacionalne akcijske načrte so navedene v smernicah v Prilogi IIb.

   

  Nacionalni akcijski načrti upoštevajo načrte iz druge zakonodaje Skupnosti o uporabi pesticidov, kot so na primer načrti ukrepov iz direktive 2000/60/ES.

   

  Države članice v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi okrepijo svoje prizadevanje za spremljanje in preprečevanje nezakonite uporabe pesticidov.

   

  Države članice redno poročajo o pregledih, ki jih izvajajo v zvezi z nezakonito uporabo.

  Predlog spremembe  18

  Skupno stališče Sveta

  Člen 4 – odstavek 2

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

   

   

   

  2. Države članice predložijo svoje nacionalne akcijske načrte Komisiji in drugim državam članicam do…* .

  2. Države članice predložijo svoje nacionalne akcijske načrte Komisiji in drugim državam članicam do…* .

  Nacionalni akcijski načrti se pregledajo najmanj vsakih pet let, morebitne bistvene spremembe teh načrtov pa se brez nepotrebnega odlašanja sporočijo Komisiji.

  Nacionalni akcijski načrti se pregledajo najmanj vsaka tri leta, morebitne bistvene spremembe teh načrtov pa se brez nepotrebnega odlašanja sporočijo Komisiji.

  (Ponovno se vložita predloga sprememb 38 in 42 iz prve obravnave.)

  Predlog spremembe  19

  Skupno stališče Sveta

  Člen 4 – odstavek 3

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. Komisija po potrebi prek interneta omogoči dostop do informacij, posredovanih v skladu z odstavkom 2.

  3. Komisija prek interneta omogoči javnosti dostop do informacij, posredovanih v skladu z odstavkom 2.

  Obrazložitev

  Javnost mora dejavno sodelovati pri načrtovanju, razvoju, izvajanju, delovanju, spremljanju in spreminjanju nacionalnih akcijskih načrtov, da bodo ti skladni z direktivo 2003/35/ES, ki ureja sodelovanje javnosti. Informacije o nacionalnih akcijskih načrtih morajo biti dostopne na spletni strani Evropske komisije. Ponovna vložitev predloga spremembe 44 s prve obravnave.

  Predlog spremembe  20

  Skupno stališče Sveta

  Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice zagotovijo, da imajo vsi poklicni uporabniki, distributerji in svetovalci dostop do ustreznega usposabljanja. To vključuje začetno in dodatno usposabljanje za ustrezno pridobitev in obnovitev znanja.

  1. Države članice zagotovijo, da imajo vsi poklicni uporabniki, distributerji in svetovalci prek organov, ki jih določijo pristojne oblasti, dostop do ustreznega usposabljanja. To vključuje začetno in dodatno usposabljanje za ustrezno pridobitev in obnovitev znanja. V ta namen se določijo minimalne zahteve, ki so obvezujoče v vsej Skupnosti.

  Predlog spremembe  21

  Skupno stališče Sveta

  Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (1a) Države članice zagotovijo, da se poklicni uporabniki, distributerji in svetovalci zavedajo obstoja in tveganosti nezakonitih (ponarejenih) fitofarmacevtskih sredstev in da so primerno usposobljeni za prepoznavanje takih sredstev.

  Obrazložitev

  Ponarejanje fitofarmacevtskih sredstev in nezakonita trgovina z njimi je v Evropi velik problem. Pri reševanju tega problema je ozaveščanje poklicnih uporabnikov in distributerjev zelo pomembno. Ponovna vložitev predloga spremembe 50 s prve obravnave.

  Predlog spremembe  22

  Skupno stališče Sveta

  Člen 6 – odstavek 1

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice zagotovijo, da imajo vsaj tisti distributerji, ki prodajajo pesticide poklicnim uporabnikom, zaposlenega dovolj osebja, ki ima potrdilo iz člena 5(2). Te osebe so v času prodaje na voljo, da strankam o zadevnih proizvodih zagotovijo ustrezne informacije v zvezi z uporabo pesticidov ter varnostna navodila za zdravje ljudi in okolje.

  1. Države članice zagotovijo, da imajo distributerji zaposlenega dovolj osebja, ki ima potrdilo iz člena 5(2). Te osebe so v času prodaje na voljo, da strankam o zadevnih proizvodih zagotovijo ustrezne informacije v zvezi z uporabo pesticidov, zdravstvenimi in okoljskimi tveganji ter mogočimi škodljivimi vplivi, povezanimi z njimi.

  Obrazložitev

  Ponovna vložitev dela predloga spremembe 54 iz prve obravnave.

  Predlog spremembe  23

  Skupno stališče Sveta

  Člen 6 – odstavek 3

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. Države članice zahtevajo od distributerjev, ki prodajajo pesticide nepoklicnim uporabnikom, da zagotovijo splošne informacije o tveganju pri uporabi pesticidov, zlasti o nevarnostih, izpostavljenosti, pravilnem shranjevanju, rokovanju, nanašanju in varnem odstranjevanju v skladu z zakonodajo Skupnosti o odpadkih, ter informacije o drugih možnostih z majhnim tveganjem. Države članice lahko od proizvajalcev pesticidov zahtevajo, da zagotovijo te informacije.

  3. Države članice zahtevajo od distributerjev, ki prodajajo pesticide nepoklicnim uporabnikom, da zagotovijo splošne informacije o tveganju pri uporabi pesticidov in mogočih škodljivih vplivih na zdravje in okolje, zlasti o nevarnostih, izpostavljenosti, pravilnem shranjevanju, rokovanju, nanašanju in varnem odstranjevanju v skladu z zakonodajo Skupnosti o odpadkih, ter informacije o drugih možnostih z majhnim tveganjem. Države članice lahko od proizvajalcev pesticidov zahtevajo, da zagotovijo te informacije.

  Obrazložitev

  Ponovna vložitev dela predloga spremembe 56 iz prve obravnave.

  Predlog spremembe  24

  Skupno stališče Sveta

  Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (3a) Države članice skrbijo za popolno izvajanje obstoječih ukrepov pregleda in izvrševanja in tako zagotovijo, da se ne tržijo nezakoniti (ponarejeni) pesticidi.

  Predlog spremembe  25

  Skupno stališče Sveta

  Člen 7

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Države članice sprejmejo ukrepe za obveščanje širše javnosti ter za spodbujanje in pospeševanje ozaveščenosti ter dostopnosti širše javnosti do točnih in uravnoteženih informacij o pesticidih, zlasti o tveganju za zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje ter o uporabi drugih nekemičnih možnostih.

  1. Države članice sprejmejo ukrepe za obveščanje širše javnosti ter za spodbujanje in pospeševanje programov za informiranje in ozaveščanje ter dostopnosti širše javnosti do točnih informacij o pesticidih, zlasti o tveganju, vključno z nevarnostmi ter morebitnimi akutnimi in kroničnimi učinki za zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje zaradi njihove uporabe ter o uporabi drugih nekemičnih možnosti.

   

  2. Države članice vzpostavijo obvezne sisteme za zbiranje informacij o primerih akutnih in kroničnih zastrupitev s pesticidi, zlasti med upravljavci pesticidov, delavci, prebivalci in vsemi drugimi skupinami, ki so redno izpostavljene pesticidom.

   

  3. Države članice izvajajo raziskovalne programe za posebne situacije, ko se pesticidi povezujejo s posledicami za zdravje ljudi, vključno s študijami o močno ogroženih skupinah, biološki raznovrstnosti in kombiniranih učinkih.

   

  4. Da bi spodbudili primerljivost informacij, Komisija v sodelovanju z državami članicami do ...* oblikuje strateške smernice za spremljanje in merjenje učinkov uporabe pesticidov na zdravje ljudi in okolje.

   

  * Tri leta po začetka veljavnosti te direktive.

  Obrazložitev

  In a legal framework such as this, a balancing of interests is not permitted and therefore it is not a case of promoting information from all sides, but making sure the information that is produced regarding the risks and health and environmental impacts of pesticides is accurate so that the public has the necessary information to be able to make informed and knowledgeable decisions to protect their health and that of their families from harm. Awareness programs should not forget chronic health effects of pesticides. Monitoring and research are necessary in Member States to collect information and quantify health and environmental impacts of pesticides. A reporting system is already in place in the EU for pesticide residues in food but no system exists to monitor poisoning incidents and environmental effects of pesticides. Reinstating part of first reading Amendment 59.

  Predlog spremembe  26

  Skupno stališče Sveta

  Člen 8 – odstavek 1

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice zagotovijo redne preglede naprav za nanašanje pesticidov za poklicno rabo. Do leta 2020 časovni presledek med pregledi ne sme biti daljši od petih let oziroma od treh let po letu 2020.

  1. Države članice zagotovijo obvezne redne preglede naprav za nanašanje pesticidov in njihovega pribora za poklicno rabo. Do leta 2015 časovni presledek med pregledi ne sme biti daljši od petih let oziroma od treh let po letu 2015.

  Obrazložitev

  Škropljenje s pesticidi je nevarna dejavnost, zato je treba vso opremo za poklicno uporabo in naprave za nanašanje redno pregledovati, saj lahko na njih kadar koli pride do poškodb (čeprav so bile pred kratkim pregledane in so še dolgo pred naslednjim pregledom). Po začetnem pregledu bi bilo treba zahtevati obvezno preskušanje pa tudi možnost naključnih pregledov. Ponovna vložitev dela predloga spremembe 60 s prve obravnave in sprememba novega besedila Sveta.

  Predlog spremembe  27

  Skupno stališče Sveta

  Člen 8 – odstavek 3 – točka b

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (b) iz pregleda izključijo ročne naprave za nanašanje pesticidov ali nahrbtne škropilnice.

  črtano

  Predlog spremembe  28

  Skupno stališče Sveta

  Člen 9 – odstavek 2 – točka (d a) (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (da) področje, ki se tretira iz zraka, ni v neposredni bližini javnih ali naseljenih območij in tretiranje ne vpliva na zdravje prebivalcev ali drugih prisotnih oseb;

  Obrazložitev

  Ne sme biti nobenega škodljivega vpliva na zdravje prebivalcev in drugih prisotnih oseb. Ponovna vložitev dela predloga spremembe 64 iz prve obravnave.

  Predlog spremembe  29

  Skupno stališče Sveta

  Člen 9 – odstavek 2 – točka (d b) (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (db) zrakoplov je opremljen z najboljšo razpoložljivo tehnologijo za zmanjšanje zanašanja škropiva (na primer šobe z majhnim zanašanjem škropiva); ko se za tretiranje iz zraka uporabljajo helikopterji, morajo biti opremljeni s škropilnimi letvami z brizgalnimi šobami, da se čim bolj omeji zanašanje škropiva.

  Obrazložitev

  Ne sme biti nobenega škodljivega vpliva na zdravje prebivalcev in drugih prisotnih oseb. Ponovna vložitev dela predloga spremembe 64 iz prve obravnave.

  Predlog spremembe  30

  Skupno stališče Sveta

  Člen 9 – odstavek 3

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. Države članice imenujejo organe, pristojne za določitev posebnih pogojev, pod katerimi se lahko izvaja tretiranje iz zraka, in objavijo, za katere rastline in območja ter v kakšnih okoliščinah in pri katerih posebnih zahtevah za nanašanje, vključno z vremenskimi pogoji, se lahko dovoli tretiranje iz zraka.

  3. Države članice imenujejo organe, pristojne za določitev posebnih pogojev, pod katerimi se lahko izvaja tretiranje iz zraka. Pristojni organi so odgovorni za odobritev tretiranja iz zraka na podlagi prošnje iz odstavka 4 in za objavo, za katere rastline in območja ter v kakšnih okoliščinah in pri katerih posebnih zahtevah za nanašanje, vključno z vremenskimi pogoji, se lahko dovoli tretiranje iz zraka.

  Pristojni organi opredelijo ukrepe za opozarjanje prebivalcev in drugih prisotnih oseb ter za varstvo okolja v bližini tretiranega območja.

  Pristojni organi v odobritvi opredelijo ukrepe za pravočasno opozarjanje prebivalcev in drugih prisotnih oseb ter za varstvo okolja v bližini tretiranega območja.

  Predlog spremembe  31

  Skupno stališče Sveta

  Člen 9 – odstavek 4

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  4. Poklicni uporabnik, ki želi tretirati iz zraka, pravočasno vloži prošnjo pri pristojnem organu, opremljeno s podatki, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3. Države članice lahko določijo, da prošnje, za katere v roku, ki ga določijo pristojni organi, odgovor o sprejeti odločitvi ni bil posredovan, veljajo za odobrene.

  4. Poklicni uporabnik, ki želi tretirati iz zraka, pravočasno vloži prošnjo pri pristojnem organu, opremljeno s podatki, ki dokazujejo, da so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3. Prijava vsebuje informacije o času tretiranja, količini in vrsti uporabljenih pesticidov.

  Obrazložitev

  Prošnje, za katere v roku, ki ga določijo pristojni organi, odgovor o sprejeti odločitvi ni bil posredovan, ne bi smele veljati za odobrene, saj bi s tem nastala vrzel pri namenu tega člena. Ponovna vložitev predloga spremembe 65 iz prve obravnave in črtanje dela novega besedila Sveta.

  Predlog spremembe  32

  Skupno stališče Sveta

  Člen 9 – odstavek 6

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  6. Pristojni organi vodijo evidenco o zahtevah, vloženih v skladu z odstavkom 4.

  6. Pristojni organi vodijo evidenco o zahtevah, vloženih v skladu z odstavkom 4, ter jo dajo na voljo javnosti.

  Obrazložitev

  Ponovna vložitev predloga spremembe 66 s prve obravnave.

  Predlog spremembe  33

  Skupno stališče Sveta

  Člen 9 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  Člen 9a

  Obveščanje javnosti

   

  Države članice lahko v svoje nacionalne akcijske načrte vključijo določbe o obveščanju sosedov, ki bi lahko bili izpostavljeni zanašanju škropiva.

  Obrazložitev

  In the UK there is a legal obligation for farmers/pesticide users to provide at least 48 hours notice to beekeepers in order to protect bees. Yet humans do not have any comparable notification requirements. Considering 48 hours is workable for protecting other species then it should be the same for protecting humans, especially the most vulnerable groups. Therefore it should be obligatory to notify residents prior to any aerial or ground spraying application to enable them to take the necessary precautions to try and reduce exposure as much as possible. This notification should include information on the chemicals to be used to inform residents of what pesticides are being used in their locality.

  Predlog spremembe  34

  Skupno stališče Sveta

  Člen 10

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice zagotovijo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi za varovanje vodnega okolja in zalog pitne vode pred vplivom pesticidov. Ti ukrepi podpirajo in so skladni z ustreznimi določbami direktive 2000/60/ES in uredbe (ES) št. ….

  1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za varstvo vodnih teles in tako zlasti zagotovijo, da se na poljih v bližini vodotokov in zlasti na vodovarstvenih območjih za pridobivanje pitne vode, določenih v skladu s členom 7(3) direktive 2000/60/ES, uvedejo zaščitni pasovi, kjer se pesticidov ne sme nanašati ali shranjevati.

   

  Velikost zaščitnih pasov se določi kot funkcija tveganja onesnaževanja in kmetijskih ter podnebnih značilnosti zadevnega območja.

  Poleg tega države članice zagotovijo, da se na vodovarstvenih območjih za pridobivanje pitne vode v skladu s členom 7(3) direktive 2000/60/ES po potrebi sprejmejo dodatni ukrepi za preprečevanje onesnaženja vode s pesticidi, vključno s strožjimi omejitvami glede uporabe nekaterih zelo nevarnih proizvodov, z okrepljeno uporabo zaščitnih pasov, posebnim usposabljanjem in ozaveščanjem svetovalcev in upravljavcev škropljenja ter strogim izvajanjem najboljše prakse pri polnjenju, mešanju in odlaganju pesticidov.

   

  Države članice lahko določijo območja brez pesticidov, ki so po njihovi presoji potrebna za varstvo virov pitne vode. Takšna območja brez pesticidov lahko obsegajo ozemlje celotne države članice.

  2. Ukrepi iz odstavka 1 vključujejo:

  2. Poleg ukrepov iz odstavka 1 države članice sprejmejo naslednje ukrepe:

  (a) dajanje prednosti pesticidom, ki niso označeni kot nevarni za vodno okolje v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov niti ne vsebujejo prednostnih nevarnih snovi, kot so določene v členu 16(3) Direktive 2000/60/ES;

  (a) dajanje prednosti pesticidom, ki niso označeni kot nevarni za vodno okolje v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov niti ne vsebujejo prednostnih nevarnih snovi, kot so določene v členu 16(3) direktive 2000/60/ES;

  (b) dajanje prednosti najučinkovitejšim tehnikam nanašanja, kot je uporaba naprav za nanašanje pesticidov z majhnim zanašanjem škropiva, zlasti pri visokih nasadih, kot so hmelj in nekateri sadovnjaki in vinogradi;

  (b) dajanje prednosti najučinkovitejšim tehnikam nanašanja, kot je uporaba naprav za nanašanje pesticidov z majhnim zanašanjem škropiva, zlasti pri visokih nasadih, kot so hmelj in nekateri sadovnjaki in vinogradi;

  (c) uporabo metod za zmanjševanje tveganja, ki do najmanjše možne mere zmanjšujejo tveganje onesnaženja izven kraja nastanka, ki ga povzročajo zanašanje škropiva, drenaža in odtekanje. To po potrebi vključuje določitev ustrezno velikih zaščitnih pasov za varovanje neciljnih vodnih organizmov in varovalnih območij za površinske in podzemne vode, ki se uporabljajo za pridobivanje pitne vode, kjer se pesticidi ne smejo uporabljati ali shranjevati;

  (c) uporabo metod za zmanjševanje tveganja, ki do najmanjše možne mere zmanjšujejo tveganje onesnaženja izven kraja nastanka, ki ga povzročajo zanašanje škropiva, drenaža in odtekanje.

  (d) zmanjšanje, kolikor je mogoče, ali odpravo, če je to primerno, nanašanja na ali ob cestah, železniških progah, zelo prepustnih površinah ali drugih infrastrukturah v bližini površinskih ali podzemnih voda ali vzdolž njih ali na neprepustnih površinah z velikim tveganjem odtekanja v površinske vode ali kanalizacije.

  (d) zmanjšanje, kolikor je mogoče, ali odpravo nanašanja na ali ob cestah, železniških progah, zelo prepustnih površinah ali drugih infrastrukturah v bližini površinskih ali podzemnih voda ali vzdolž njih ali na neprepustnih površinah z velikim tveganjem odtekanja v površinske vode ali kanalizacije.

  Predlog spremembe  35

  Skupno stališče Sveta

  Člen 10 – odstavek 2 – točka (d)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (d) zmanjšanje, kolikor je mogoče, ali odpravo, če je to primerno, nanašanja na ali ob cestah, železniških progah, zelo prepustnih površinah ali drugih infrastrukturah v bližini površinskih ali podzemnih voda ali vzdolž njih ali na neprepustnih površinah z velikim tveganjem odtekanja v površinske vode ali kanalizacije.

  (d) zagotovitev, da se nanašanje pesticidov zmanjša, kolikor je mogoče, ali odpravi na ali ob cestah, železniških progah, zelo prepustnih površinah ali drugih infrastrukturah v bližini površinskih ali podzemnih voda ali vzdolž njih ali na neprepustnih površinah z velikim tveganjem odtekanja v površinske vode ali kanalizacije. Na vseh teh območjih je treba spodbujati uporabo drugih nekemičnih alternativ.

  Obrazložitev

  Za odpravo onesnaževanja na teh območjih je treba uporabljati nekemične alternative. Ponovna vložitev dela predloga spremembe 74 iz prve obravnave in prvotnega besedila Komisije.

  Predlog spremembe  36

  Skupno stališče Sveta

  Člen 11 – naslov, uvodno besedilo in točka 1

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Zmanjševanje uporabe pesticidov ali tveganj na posebnih območjih

  Zmanjševanje uporabe pesticidov in tveganj na občutljivih območjih

  Države članice ob ustreznem upoštevanju potrebnih higienskih zahtev in zahtev javnega zdravja ter biotske raznovrstnosti ali rezultatov zadevnih ocen tveganja zagotovijo, da se uporaba pesticidov prepove ali omeji ali pa se čimbolj omejijo tveganja, ki izhajajo iz takšne uporabe, na:

  Države članice ob ustreznem upoštevanju potrebnih higienskih zahtev in zahtev javnega zdravja ter biotske raznovrstnosti zagotovijo, da se uporaba pesticidov prepove ali omeji na najmanjšo možno mero, na:

  1) območjih, ki jih uporablja širša javnost ali ranljive skupine prebivalstva, na primer v parkih, javnih vrtovih ter na športnih, šolskih in otroških igriščih;

  1) vseh območjih, ki jih uporablja širša javnost ali ranljive skupine prebivalstva, v parkih, javnih vrtovih, na športnih, rekreacijskih, šolskih in otroških igriščih, pa ne samo na naštetih območjih, ampak tudi v bližini javnih zdravstvenih ustanov (klinik, bolnišnic, centrov za rehabilitacijo, zdravilišč in domov za ostarele) ter obsežnejših območjih, kjer je tretiranje iz zraka prepovedano, vključno s polji okrog teh območij.

  Obrazložitev

  Evropska komisija priznava veliko tveganje zaradi izpostavljenosti pesticidom na območjih, ki jih uporablja širša javnost. Zato je treba prepovedati uporabo pesticidov na vseh območjih, kjer bi lahko prebivalci bili izpostavljeni, in okrog njih, zlasti če živijo blizu tretiranih območij. Pesticidi se lahko prenašajo na velike razdalje in v nekaterih državah ZDA območja, kjer je tretiranje iz zraka prepovedano, obsegajo do 2,5 milje okrog šol. Zato je treba uvesti tehtne zakonodajne ukrepe, da se prepreči izpostavljenost javnosti in zaščitijo ranljive skupine. Ponovna vložitev predloga spremembe 153 s prve obravnave.

  Predlog spremembe  37

  Skupno stališče Sveta

  Člen 13 – odstavek 1

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje varstva rastlin pred škodljivimi organizmi z nizko uporabo pesticidov, pri čemer, kadar je to mogoče, dajejo prednost nekemičnim metodam oziroma praksam in tistim sredstvom, med razpoložljivimi sredstvi za zatiranje enakega škodljivega organizma, ki predstavljajo najmanjše tveganje za zdravje ljudi in okolje. Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi z nizko uporabo pesticidov zajema integrirano varstvo rastlin pred škodljivci in ekološko kmetovanje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov.

  1. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za spodbujanje varstva rastlin pred škodljivimi organizmi z nizko uporabo pesticidov, pri čemer dajejo prednost nekemičnim metodam za varstvo rastlin, zatiranje škodljivcev in pridelavo kulturnih rastlin, ter za zagotavljanje, da poklicni uporabniki pesticidov čim prej preidejo k praksam in tistim sredstvom, med razpoložljivimi sredstvi za zatiranje enakega škodljivega organizma, ki predstavljajo najmanjše tveganje za zdravje ljudi in okolje. Varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi z nizko uporabo pesticidov zajema integrirano varstvo rastlin pred škodljivci in ekološko kmetovanje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov.

  Predlog spremembe  38

  Skupno stališče Sveta

  Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Določijo se usklajeni kazalniki tveganja, kakor so opredeljeni v Prilogi IV. Države članice pa lahko poleg usklajenih kazalnikov še naprej uporabljajo obstoječe nacionalne kazalnike ali sprejmejo druge ustrezne kazalnike.

  1. Določijo se usklajeni kazalniki tveganja, kakor so opredeljeni v Prilogi IV. Dokler se ti kazalniki ne sprejmejo, lahko države članice še naprej uporabljajo obstoječe nacionalne kazalnike ali sprejmejo druge ustrezne kazalnike.

  Obrazložitev

  Ponovna vložitev prvotnega besedila Komisije in sprememba novega besedila Sveta.

  Predlog spremembe  39

  Skupno stališče Sveta

  Člen 14 – odstavek 3

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. Države članice posredujejo rezultate vrednotenj, izvedenih v skladu z odstavkom 2, Komisiji in drugim državam članicam.

  3. Države članice posredujejo rezultate vrednotenj, izvedenih v skladu z odstavkom 2, Komisiji in drugim državam članicam ter zagotovijo, da so te informacije dostopne tudi javnosti.

  Obrazložitev

  Ponovna vložitev dela predloga spremembe 95 iz prve obravnave.

  Predlog spremembe  40

  Skupno stališče Sveta

  Člen 14 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Rezultati so javnosti na voljo v spletnem portalu iz drugega pododstavka člena 4(2).

  Obrazložitev

  Ponovna vložitev predloga spremembe 97 s prve obravnave.

  Predlog spremembe  41

  Skupno stališče Sveta

  Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (4a) Kmetom, vinogradnikom in vinarjem v Skupnosti se zaradi zbiranja podatkov ne sme naložiti dodatnih obveznosti glede dokumentacije ali nerazumnih zahtev po zagotavljanju informacij.

  (Ponovno se vloži predlog spremembe 99 iz prve obravnave.)

  Predlog spremembe  42

  Skupno stališče Sveta

  Člen 16 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Člen 16a

   

  Izmenjava informacij in najboljših praks

   

  Komisija ustanovi platformo za izmenjavo informacij in najboljših praks na področju trajnostne uporabe pesticidov in celostnega zatiranja škodljivcev.

  (Ponovno se vloži predlog spremembe 102 iz prve obravnave.)

  Predlog spremembe  43

  Skupno stališče Sveta

  Priloga I – odstavek 3

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. Strategije in tehnike integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, strategije in tehnike celovitega ravnanja s kmetijskimi rastlinami, načela ekološkega kmetovanja, informacije o splošnih načelih in smernicah za posamezne kulture ali sektor v okviru integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi.

  3. Strategije in tehnike integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, strategije in tehnike celovitega ravnanja s kmetijskimi rastlinami, načela ekološkega kmetovanja, metode biološkega zatiranja škodljivcev, informacije o splošnih načelih in smernicah za posamezne kulture ali sektor v okviru integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi.

  (Delno se ponovno vloži predlog spremembe 111 iz prve obravnave.)

  Predlog spremembe  44

  Skupno stališče Sveta

  Priloga I – odstavek 5 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (5a) Pristopi na osnovi tveganja, pri katerih se upoštevajo lokalne spremenljivke zbirnega območja, kot so podnebje, tla, vrste pridelkov in naklon.

  (Delno se ponovno vloži predlog spremembe 119 iz prve obravnave.)

  Predlog spremembe  45

  Skupno stališče Sveta

  Priloga I – odstavek 6

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  6. Postopki za pripravo naprav za nanašanje pesticidov za obratovanje, vključno z njihovo kalibracijo, ter za njihovo delovanje z najnižjim možnim tveganjem za uporabnike, druge osebe, neciljne živalske in rastlinske vrste, biotsko raznovrstnost in okolje.

  6. Postopki za pripravo naprav za nanašanje pesticidov za obratovanje, vključno z njihovo kalibracijo, ter za njihovo delovanje z najnižjim možnim tveganjem za uporabnike, druge osebe, neciljne živalske in rastlinske vrste, biotsko raznovrstnost, okolje in vodne vire.

  Obrazložitev

  Izrecno je treba navesti varstvo vodnih virov. To je v programih usposabljanja pomembno poudariti, zato da se bodo poklicni uporabniki, distributerji in svetovalci zavedali teh potreb. Ponovna vložitev predloga spremembe 114 iz prve obravnave.

  Predlog spremembe  46

  Skupno stališče Sveta

  Priloga I – odstavek 8

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  8. Nujni ukrepi za varovanje zdravja ljudi in okolja v primeru nenamernega razlitja in onesnaženja.

  8. Nujni ukrepi za varovanje zdravja ljudi, okolja in vodnih virov v primeru nenamernega razlitja, onesnaženja in ekstremnih vremenskih pojavov, ki bi lahko povzročili izpiranje pesticidov,

  Obrazložitev

  Povezano s predlogom spremembe k točki 6 priloge I. Ponovna vložitev predloga spremembe 116 iz prve obravnave.

  Predlog spremembe  47

  Skupno stališče Sveta

  Priloga I – odstavek 8 a (novo)

  Skupno stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (8a) Posebna pozornost na zavarovanih območjih iz členov 6 in 7 direktive 2000/60/ES.

  Obrazložitev

  Po okvirni direktivi o vodah zahtevajo varstvo površinskih voda in podtalnice, ohranjanje habitatov in vrst, ki so neposredno odvisni od vode, pa tudi pitne vode, posebne zaščitne ukrepe in pozornost. Ponovna vložitev predloga spremembe 117 iz prve obravnave.

  POSTOPEK

  Naslov

  Okvirna direktiva o trajnostni rabi pesticidov

  Referenčni dokumenti

  06124/5/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  23.10.2007                     T6-0444/2007

  Predlog Komisije

  KOM(2006)0373 - C6-0246/2006

  Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

  25.9.2008

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  25.9.2008

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Christa Klaß

  3.10.2006

   

   

  Obravnava v odboru

  6.10.2008

   

   

   

  Datum sprejetja

  5.11.2008

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  58

  3

  2

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Robert Sturdy, Marianne Thyssen

  Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Reino Paasilinna, Britta Thomsen

  Datum predložitve

  12.11.2008