ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на Директиви 79/117/EИО и 91/414/EИО на Съвета

12.11.2008 - (11119/2/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD)) - ***II

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Hiltrud Breyer

Процедура : 2006/0136(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0444/2008
Внесени текстове :
A6-0444/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на Директиви 79/117/EИО и 91/414/EИО на Съвета

(11119/2/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11119/8/2008 – C6‑0326/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0388)

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2008)0093),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0444/2008),

1.  одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Обща позиция на Съвета

Позоваване 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, параграф 2 и член 95 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 152, параграф 4, буква б) и член 175, параграф 1 от него,

Обосновка

Според съображение 8 от предложението на Комисията, целта на настоящия регламент е да се гарантира висока степен на защита на здравето на хората и на животните и опазване на околната среда. Изборът на правното основание трябва да отразява целта на регламента. Двойно правно основание следва да се използва само ако се преследват няколко цели, които са неразделно свързани, както е в настоящото предложение.

Член 37 бе използван през 1991 г. когато Договорът все още не предвиждаше конкретно правно основание за защита на здравето на хората и опазване на околната среда. Неговото използване тук вече не е подходящо.

Възпроизвежда се изменение 1 от първо четене.

Изменение  2

Обща позиция на Съвета

Съображение 10а (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(10a) За да приложи принципа „замърсителят плаща“, Комисията следва да разгледа начини за подходящо включване на производителите на продукти за растителна защита или на активни вещества, които се съдържат в тях, в дейността по преодоляване или отстраняване на вредите за човешкото здраве или околната среда, които могат да произтекат от употребата на продукти за растителна защита.

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 8 от първо четене.

Изменение  3

Обща позиция на Съвета

Съображение 10 б (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(10б) За да се избегнат изпитванията върху животни, изпитването върху гръбначни животни за целите на настоящия регламент следва да се извършва единствено при отсъствие на друг алтернативен метод. Настоящият регламент и законодателството, с което се определят изискванията по отношение на данните за активни вещества, продуктите за растителна защита, антидотите и синергистите следва да гарантират свеждане до минимум на изпитванията върху гръбначни животни и избягване на дублирането на изпитвания, както и да насърчават прилагането на методи, при които не се извършва изпитване върху животни, и стратегии за интелигентно изпитване. Съществуващите резултати от изпитвания върху гръбначни животни следва да се обменят в процеса на разработване на нови продукти за растителна защита. В съответствие с Директива 86/609/EИО на Съвета от 24 ноември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно защитата на животните, използвани за опитни и други научни цели,1 изпитването върху гръбначни животни трябва също да се замени с друг метод, да се ограничи или усъвършенства. Прилагането на настоящия регламент следва, когато е възможно, да се основава на употребата на подходящи алтернативни методи на изпитване. До ...* Комисията следва да преразгледа правилата за защита на данните във връзка с резултатите от изпитване върху гръбначни животни, и където е необходимо, да внесе промени в тези правила.

 

1 OВ L 358, 18.12.86, стр. 1.

 

* Седем години от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

В съответствие с изискването на Протокола относно закрилата и хуманното отношение към животните Общността и държавите-членки да се съобразяват напълно с изискванията за хуманно отношение към животните при формулирането и изпълнението на политики, трябва да се включи текст изпитванията върху животни да се поддържат на абсолютния минимум и да се провеждат единствено в краен случай, като се насърчава използването на алтернативи. Това е в съответствие и с изискванията на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Възпроизвежда се изменение 6 от първо четене.

Изменение  4

Обща позиция на Съвета

Съображение 10 в (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(10в) Разработването на методи за ин витро тестове от неживотински характер (в епруветка) следва да бъде насърчавано, с цел да се получат данни, които да се отнасят повече за хората, отколкото резултатите от изследвания върху животни, които се използват понастоящем.

Обосновка

Повечето от методите за изпитвания върху животни никога не са били утвърждавани спрямо съвременните стандарти и в много случаи тяхната удачност и надеждност са съмнителни. Насърчаването на методите за тестове от неживотински характер е важно за защитата на здравето на хората, а също и за предотвратяването на страданията на животните.

Възпроизвежда се изменение 9 от първо четене.

Изменение  5

Обща позиция на Съвета

Съображение 14

Обща позиция на Съвета

Изменение

(14) От съображения за безопасност, срокът на одобрението за активни вещества следва да бъде ограничен във времето. Срокът на одобрението следва да бъде пропорционален на възможните рискове, присъщи на употребата на такива вещества. При вземане на решение относно подновяване на одобрението следва да се вземат предвид придобитият опит от действителната употреба на продуктите за растителна защита, съдържащи съответните вещества, както и научно-техническите постижения.

(14) От съображения за безопасност, срокът на одобрението за активни вещества следва да бъде ограничен във времето. Срокът на одобрението следва да бъде пропорционален на възможните рискове, присъщи на употребата на такива вещества. При вземане на решение относно подновяване на одобрението следва да се вземат предвид придобитият опит от действителната употреба на продуктите за растителна защита, съдържащи съответните вещества, както и научно-техническите постижения. След първото подновяване следва да се извършва редовен преглед на веществата.

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 10 от първо четене, като първите четири думи са от оригиналния текст на Комисията.

Изменение  6

Обща позиция на Съвета

Съображение 15

Обща позиция на Съвета

Изменение

(15) Следва да се предвиди възможност за изменение или отнемане на одобрението на активно вещество в случаите, когато вече не отговаря на критериите за одобрение.

(15) Следва да се предвиди възможност за изменение или отнемане на одобрението на активно вещество в случаите, когато вече не отговаря на критериите за одобрение или когато може да бъде застрашено спазването на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите1 и нейните дъщерни директиви.

 

ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

Обосновка

Директива 2000/60/ЕО определя качествени стандарти за химикалите в подземните и повърхностните води, сред които са и продуктите за растителна защита. Ако тези качествени стандарти не са изпълнени, трябва да съществува пряк механизъм за обратна връзка за изменение или отнемане на одобрението на активното вещество, в съответствие със съществуващия механизъм за обратна връзка към Директива 2000/60/ЕО при одобряването на химикали (REACH).

Възпроизвежда се изменение 11 от текста на първо четене.

Изменение  7

Обща позиция на Съвета

Съображение 18

Обща позиция на Съвета

Изменение

(18) Някои активни вещества могат да бъдат приемливи, само когато се предприемат мащабни мерки за намаляване на рисковете. Такива вещества следва да се определят на общностно равнище като кандидати за замяна. Държавите-членки следва редовно да преразглеждат възможността продуктите за растителна защита, съдържащи такива активни вещества, да бъдат заменени с продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които изискват по-малко мерки за намаляване на риска.

(18) Някои активни вещества с определени свойства следва да се определят на общностно равнище като вещества кандидати за замяна. Държавите-членки следва редовно да проверяват продуктите за растителна защита, съдържащи такива вещества, с цел те да бъдат заменени с продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които изискват значително по-малко мерки за намаляване на риска или не изискват такива, или с алтернативни нехимични селскостопански практики и методи за защита на културите. След положителен резултат от проверката веществото следва незабавно да се замени.

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 14 от първо четене.

Изменение  8

Обща позиция на Съвета

Съображение 19 а (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(19a) С оглед насърчаване разработването на продукти за растителна защита, следва да бъдат установени стимули за пускането на пазара на продукти с нискорисков профил или с по-нискорисков профил от този на вече пуснати на пазара продукти. Трябва да бъдат установени ясни и обективни критерии за определянето кои продукти могат да получат такъв профил.

Обосновка

Предложението включва мерки за насърчаване на използването на продукти с нискорисков профил. Но в определението не се посочва кои вещества следва да са допустими. Определението в член 22 е много общо и има вероятност да бъде тълкувано по няколко различни начина. Предприятията обаче се нуждаят от яснота и правна сигурност, особено от гледна точка на скъпите инвестиции в научни изследвания, които се правят при разработването на нови вещества.

Възпроизвежда се изменение 12 от първо четене.

Изменение  9

Обща позиция на Съвета

Съображение 20

Обща позиция на Съвета

Изменение

(20) Освен активни вещества, продуктите за растителна защита могат да съдържат антидоти или синергисти, за които следва да се предвидят сходни правила. Следва да се установят необходимите технически правила за оценка на такива вещества. Веществата, предлагани понастоящем на пазара, следва да се оценят, едва след като бъдат установени тези разпоредби.

(20) Освен активни вещества, продуктите за растителна защита могат да съдържат антидоти или синергисти, за които следва да се предвиди сходно законодателство.Следва да се установят необходимите разпоредби за оценка на такива вещества на базата на законодателно предложение на Комисията..

Веществата, предлагани понастоящем на пазара, следва да се оценят, едва след като бъдат установени тези разпоредби.

Обосновка

Съобразено е с промяната, предложена от докладчика за член 26, това преразглеждане да се приема чрез процес на съвместно вземане на решения.

Възпроизвежда се изменение 16 от текста на първо четене.

Изменение  10

Обща позиция на Съвета

Съображение 26 б (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(26б) Доброто административно сътрудничество между държавите-членки на всички етапи от процедурата за даване на разрешение следва да се засили, както и да се улесни чрез създаването на Европейски център за подпомагане.

Обосновка

Вместо задължителното взаимно признаване при подхода на даване на разрешение по зони, акцентът трябва да бъде поставен върху обмена на данни между държавите-членки, избягвайки дублиращите се изпитвания, и по-доброто сътрудничество като цяло между компетентните органи. Комисията би могла да улесни това сътрудничество чрез създаване на звено за подпомагане.

Възпроизвежда се изменение 295 от първо четене.

Изменение  11

Обща позиция на Съвета

Съображение 27

Обща позиция на Съвета

Изменение

(27) Принципът на взаимното признаване е един от начините да се гарантира свободното движение на стоки в рамките на Общността. С оглед да се избегне дублирането на дейности, да се намали административната тежест за индустрията и за държавите-членки и да се обезпечи по-хармонизирана наличност на продукти за растителна защита, издадените от една държава-членка разрешения следва да се приемат от други държави-членки, в които селскостопанските, фитосанитарните и екологичните (включително климатични) условия са съпоставими. Поради това, с оглед да се улесни такова взаимно признаване, Общността следва да се раздели на зони със съпоставими условия. Въпреки това специфичните за територията на дадена държава-членка екологични или селскостопански условия могат да налагат, след подаване на заявление, държавите-членки да признаят разрешението, издадено от друга държава-членка, да го изменят или да се въздържат от разрешаване на продукта за растителна защита на своя територия, ако това се оправдава от конкретните селскостопански условия или ако не могат да бъдат постигнати високата степен на защита на здравето на хората и животните и на опазване на околната среда, предвидени в настоящия регламент.

(27) Принципът на взаимното признаване е един от начините да се гарантира свободното движение на стоки в рамките на Общността. С оглед да се избегне ненужно дублиране на дейности, да се намали административната тежест за индустрията и за държавите-членки и да се осигурят улеснения за по-хармонизирана наличност на продукти за растителна защита, за издадените от една държава-членка разрешения следва да бъдат уведомени другите държави-членки, в които заявителят желае да пусне продукта на пазара. Тези държави-членки следва да имат право да признаят разрешението, издадено от друга държава-членка, да го изменят или да се въздържат от разрешаване на продукта за растителна защита на своя територия, ако това се оправдава от конкретните селскостопански или екологични условия, които могат да бъдат ограничени до тази държава-членка, но без това да е задължително, или ако не могат да бъдат постигнати високата степен на защита на здравето на хората или животните или на опазване на околната среда, предвидени в настоящия регламент, или да поддържат по-високо равнище на защита на територията си, в съответствие със своя Национален план за действие за намаляване на рисковете, свързани с или обусловени от употребата на пестициди, приет в съответствие с Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета от ..., . [за установяване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди]1.

 

1ОВ

Обосновка

Разделянето на зони за издаване на разрешение не е целесъобразно, тъй като условията в предлаганите зони често не са съпоставими. Макар хармонизирането на процедурите да е желателно, то не трябва да се получава за сметка на политическия суверенитет на държави-членки. Държавите-членки следва да имат право да решат в рамките на ясен срок дали потвърждават, изменят или отхвърлят дадено разрешение според националното им положение. Възможностите за собствена преценка, предоставени на държавите-членки в общата позиция, са толкова ограничаващи, че всъщност такива почти не съществуват, като следователно трябва да бъдат разширени.

Възпроизвежда се изменение 19 от първо четене. Заменя изменение 16 от докладчика.

Изменение  12

Обща позиция на Съвета

Съображение 30

Обща позиция на Съвета

Изменение

(30) В изключителни случаи, при наличие на опасност или заплаха за растениевъдството, които не могат да бъдат овладяни с никакви други средства, държавите-членки следва да могат да разрешават продукти за растителна защита, които не отговарят на условията, предвидени в настоящия регламент. Тези разрешения следва да се преразглеждат на общностно равнище.

(30) В изключителни случаи, при наличие на опасност или заплаха за растениевъдството и екосистемите, които не могат да бъдат ограничени с други средства, следва да могат да се издават разрешения за продукти за растителна защита, които не отговарят на условията, предвидени в настоящия регламент. Такива временни разрешения следва да се преразглеждат на общностно равнище.

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 20 от първо четене.

Изменение  13

Обща позиция на Съвета

Съображение 33

Обща позиция на Съвета

Изменение

(33) За да се гарантира висока степен на защита на здравето на човека и опазване на околната среда, продуктите за растителна защита следва да се употребяват правилно, като се вземат предвид принципите на интегрирано управление на вредителите. Съветът следва да включи в законоустановените изисквания за управление, посочени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделските производители, принципите на интегрираното управление на вредителите, включително добрата растителнозащитна практика.

(33) За да се гарантира висока степен на опазване на здравето на хората и на околната среда, продуктите за растителна защита следва да се употребяват правилно, съгласно съответното разрешение, като се вземат предвид принципите на интегрирано управление на вредителите и се дава предимство на нехимичните и естествени алтернативи там, където това е възможно. Съветът следва да включи в законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение ІІІ към Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделските производители, принципите на интегрираното управление на вредителите, включително добрата растителнозащитна практика и нехимичните методи за растителна защита и борба срещу вредителите и на културите. Поради това следва да се предвиди преходен период, в който държавите-членки да могат да изградят необходимите структури, които да позволяват на потребителите на продукти за растителна защита да прилагат принципите на интегрираната борба срещу вредителите и на не-химическите методи за растителна защита и борба с вредителите и растениевъдство.

Обосновка

Винаги следва да се дава предимство на нехимичните методи борба с вредителите, тъй като те са единственото наистина превантивно и устойчиво решение, което съответства в по-голяма степен на целта за устойчива защита на културите в сравнение с използването на сложни химически вещества, чието предназначение е да унищожават растения, насекоми или други форми на живот, което не може да се класифицира като устойчив метод. Държавите-членки следва да насърчават и поощряват широкото приемане на нехимичните методи за защита на растенията и управление на вредителите и на културите.

Възпроизвежда се изменение 21 от текста на първо четене.

Изменение  14

Обща позиция на Съвета

Съображение 37

Обща позиция на Съвета

Изменение

(37) Изследванията представляват значителна инвестиция. Този вид инвестиции следва да се защитават, за да се стимулира научноизследователската дейност. Поради това изследванията, представени от заявител пред държава-членка, следва да бъдат защитени срещу използването им от друг заявител. Тази защита обаче следва да бъде ограничена във времето с оглед допускане на конкуренция. Освен това, тя следва да е ограничена само до изследвания, които са действително необходими за регулативни цели, за да се избегне изкуственото удължаване на срока на защита от страна на заявителите чрез представянето на нови ненужни изследвания.

(37) Изследванията представляват значителна инвестиция. Този вид инвестиции следва да се защитават, за да се стимулира научноизследователската дейност. Поради това изследванията, различни от изследванията, включващи изпитване върху гръбначни животни и други изследвания, с които може да се избегне изпитването върху животни, представени от заявител пред държава-членка, следва да бъдат защитени срещу използването им от друг заявител. Тази защита обаче следва да бъде ограничена във времето с оглед допускане на конкуренция. Освен това, тя следва да е ограничена само до изследвания, които са действително необходими за регулативни цели, за да се избегне изкуственото удължаване на срока на защита от страна на заявителите чрез представянето на нови ненужни изследвания.

Обосновка

Следва да се поясни, че защитата на данните трябва да бъде ограничена и с оглед на избягването на изпитванията върху животни.

Възпроизвежда се изменение 23 от текста на първо четене.

Изменение  15

Обща позиция на Съвета

Съображение 38

Обща позиция на Съвета

Изменение

(38) Следва да се установят правила за избягване на дублирането на изпитвания и изследвания. По-специално, следва да се забрани повтарянето на изследвания върху гръбначни животни. Във връзка с това следва да съществува задължение за осигуряване на достъп до изследвания върху гръбначни животни при разумни условия. За да се позволи на операторите да знаят какви изследвания са били проведени от други, държавите-членки следва да водят списък на такива изследвания, дори когато същите не са обхванати от посочената по-горе система за задължителен достъп.

(38) Следва да се установят правила за избягване на дублирането на изпитвания и изследвания. По-специално, следва да се забрани повтарянето на изследвания върху гръбначни животни. Във връзка с това следва да съществува задължение за осигуряване на достъп до изследвания върху гръбначни животни и други изследвания, с които може да се избегне изпитването върху животни. За да се позволи на операторите да знаят какви изследвания са били проведени от други, държавите-членки следва да предадат всички такива изследвания на Органа, дори когато същите не са обхванати от посочената по-горе система за задължителен достъп. Органът следва да създаде централна база данни за тези изследвания.

Обосновка

Тъй като изследванията, различни от изследвания с гръбначни животни, могат да предотвратят изпитването върху животни те също трябва да бъдат включени тук.

За да се улесни обмена на данни е необходимо да се създаде една централна база от данни, съдържаща цялата информация за извършените преди това изпитвания и изследвания за целите на настоящия регламент, която да се управлява от Европейския орган за безопасност на храните. Тогава заявителите ще трябва да правят справка само в една база от данни преди да извършат някакво изпитване или изследване.

Това ще увеличи и прозрачността на процедурата.

Възпроизвежда се изменение 24 от текста на първо четене.

Изменение  16

Обща позиция на Съвета

Съображение 41

Обща позиция на Съвета

Изменение

(41) За да се гарантира, че рекламните съобщения не подвеждат потребителите на продукти за растителна защита, е подходящо да се предвидят правила относно рекламирането на такива продукти.

(41) За да се гарантира, че рекламните съобщения не подвеждат потребителите на продукти за растителна защита или обществеността, е подходящо да се предвидят правила относно рекламирането на такива продукти.

Обосновка

Рекламните съобщения относно пестициди и пестицидни продукти не трябва да подвеждат потребителите или обществеността.

Възпроизвежда се изменение 26 от първо четене.

Изменение  17

Обща позиция на Съвета

Съображение 43а (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(43a) Операторите трябва да имат равни възможности за достъп до пазара, и по-специално по начин, който позволява на малките и средни предприятия да осъществяват своята дейност така, че земеделските производители да разполагат с достатъчни количества безопасни и ефективни продукти за растителна защита.

Обосновка

Различните оператори трябва да имат равни възможности по отношение на достъпа до пазара. Това ще насърчи нововъведенията и разработването на нови продукти и ще доведе до усъвършенстване на съществуващите продукти. Това ще се отрази добре и на конкуренцията в рамките на пазара и земеделските производители ще имат на разположение повече продукти.

Възпроизвежда се изменение 29 от текста на първо четене.

Изменение  18

Обща позиция на Съвета

Съображение 44а (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(44a) Бюрократичната тежест за земеделските производители следва да бъде максимално ограничена.

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 31 от текста на първо четене.

Изменение  19

Обща позиция на Съвета

Съображение 45

Обща позиция на Съвета

Изменение

(45) Следва да се гарантира тясна съгласуваност с останалото общностно законодателство, по-специално с Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход, както и с общностното законодателство относно защитата на работниците и всички засегнати от ограничената употреба и съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми.

(45) Предвидените в настоящия регламент мерки следва да се прилагат без да се засяга действащото общностно законодателство, по-специално Директива 2008/.../ЕО [за установяване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди], Директива 2000/60/ЕО, Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход2, както и общностното законодателство относно защитата на работниците и всички засегнати от ограничената употреба и съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми.

 

+ OВ: моля въведете номера

 

2 OВ L 70, 16.03.05, стр. 1.

Обосновка

За да се осигури съгласуваност между цялото свързано законодателство.

Възпроизвежда се изменение 32 от текста на първо четене.

Изменение  20

Обща позиция на Съвета

Съображение 53

Обща позиция на Съвета

Изменение

(53) По-специално на Комисията следва да предоставят правомощия да приема регламенти относно изискванията за етикетиране, контрола и правилата за адюванти, относно установяване на работна програма за антидоти и синергисти, включително техните изисквания за данни, относно отлагане изтичането на срока на одобрение, удължаване на срока на временните разрешения, установяване на информационни изисквания за паралелна търговия и относно включването на коформуланти, както и изменението на регламентите относно изискванията за данни и относно единните принципи за оценяване и за разрешение, и за изменението на приложенията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/EО.

(53) По-специално на Комисията следва да предоставят правомощия да одобрява активни вещества, да подновява или преразглежда тяхното одобрение, да приема хармонизирани методи за определяне на естеството и количеството на активни вещества, антидоти и синергисти и, по целесъобразност, на съответните примеси и коформуланти, да приема подробни правила за допускане на дерогации относно издаването на разрешения за продукти за растителна защита за научноизследователски и развойни цели и списъка на одобрените вещества, и да приема регламенти относно изискванията за етикетиране, правилата за адюванти, относно отлагане изтичането на срока на одобрение, удължаване на срока на временните разрешения, установяване на информационни изисквания за паралелна търговия и относно включването на коформуланти, както и изменението на регламентите относно изискванията за данни и относно единните принципи за оценяване и за разрешение, и за изменението на приложенията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/EО.

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с оглед привеждане на текста в съответствие с разпоредбите на новото решение относно комитологията. Свързано е с няколко конкретни разпоредби, които изискват прилагане на новата процедура.

Възпроизвежда се частично изменение 33 от текста на първо четене.

Изменение  21

Обща позиция на Съвета

Съображение 56

Обща позиция на Съвета

Изменение

(56) Уместно е също така използването на процедурата по консултиране за приемането на някои чисто технически мерки, по-специално на технически насоки с оглед на техния незадължителен характер.

(56) Уместно е също така използването на процедурата по консултиране за приемането на някои чисто технически мерки.

Обосновка

Насоките са от важно значение и затова следва да бъдат приемани чрез процедура по регулиране.

Изменение на ново съображение, въведено от Съвета.

Изменение  22

Обща позиция на Съвета

Член 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

Предмет

Предмет и цел

Настоящият регламент установява правила за разрешаване на продукти за растителна защита в търговска форма, както и за тяхното пускане на пазара, употреба и контрол в Общността.

1. Настоящият регламент установява правила за разрешаване на продукти за растителна защита в търговска форма, както и за тяхното пускане на пазара, употреба и контрол в Общността.

Настоящият регламент определя както правилата за одобрение на активни вещества, антидоти и синергисти, влизащи в състава или съставляващи продукти за растителна защита, така и правилата за адюванти и коформуланти.

2. Настоящият регламент определя както правилата за одобрение на активни вещества, антидоти и синергисти, влизащи в състава или съставляващи продукти за растителна защита, така и правилата за адюванти и коформуланти.

 

3. Целта на настоящия регламент е да гарантира висока степен на закрила на здравето на хората и животните и опазване на околната среда.

 

4. Настоящият регламент се основава на принципа на предпазните мерки, за да се гарантира, че веществата или продуктите, които се пускат на пазара, не засягат неблагоприятно здравето на човека или на животните или околната среда.

 

5. Целта на настоящия регламент е освен това да хармонизира правилата за пускане на пазара на продукти за растителна защита, за да се хармонизира наличността на продукти за растителна защита за земеделските производители в различните държави-членки.

 

6. Държавите-членки не могат да бъдат възпрепятствани да прилагат принципа на предпазните мерки при ограничаване или забрана на пестициди.

 

7. Държавите-членки могат да установяват зони, свободни от пестициди, ако преценят, че това е необходимо за опазване на източниците на питейна вода. Такива зони, свободни от пестициди, могат да покриват цялата територия на държавата-членка.

 

 

Обосновка

Целта и основните принципи на регламента следва да бъдат определени в член 1, а не само в съображенията на регламента.

Параграф 6 следва да регламентира минималните правила по настоящия регламент, като по този начин се дава възможност на държавите-членки да постигнат допълнителен напредък в разработването на пестициди.

Параграфи 7 и 8 са важни с оглед на гарантирането, че постиженията по директивата за подземните води са пренесени и в настоящия регламент с цел опазване на питейната вода.

Възпроизвежда се изменение 34 от текста на първо четене.

Изменение  23

Обща позиция на Съвета

Член 2 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за вещества, включително микроорганизми, с общо или специфично действие срещу вредни организми или върху растения, части от растения или растителни продукти, наричани по-нататък „активни вещества“.

2. Настоящият регламент се прилага за вещества, включително микроорганизми и вируси, с общо или специфично действие срещу вредни организми или върху растения, части от растения или растителни продукти, наричани по-нататък „активни вещества“. Прилагането на настоящия регламент обаче се прекратява по отношение на микроорганизми, вируси, феромони и биологични продукти от момента на приемане на специфичен регламент относно продуктите за биологичен контрол.

Обосновка

Трябва да се подчертае, че предвидените разпоредби в настоящия регламент имат за цел да намалят вредните въздействия на синтетичните продукти за растителна защита и не са подходящи при всички случаи за оценяване на рисковете и евентуалното въздействие на вещества за биологичен контрол. За да се вземат предвид специфичните характеристики на тези продукти е необходимо да се предвиди регламент относно продуктите за биологичен контрол.

Възпроизвежда се изменение 35 от текста на първо четене.

Изменение  24

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 2 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(2a)активни вещества

 

Вещества, включително техни метаболити, присъстващи на етапа на употреба, микроорганизми и вируси с общо или специфично действие срещу прицелни организми или върху растения, части от растения или растителни продукти;

Обосновка

Това определение е необходимо, за да се гарантира, че при оценяването на активно вещество ще бъдат включени всички метаболити, присъстващи в даден продукт. Това определение е сходно с определението, дадено в Директива 91/414/ЕИО.

Възпроизвежда се изменение 37 от първо четене.

Изменение  25

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3)        „препарати“

(3)       „препарати“

Смеси, съставени от две или повече вещества, предназначени за употреба като продукт за растителна защита или адювант;

Смеси или разтвори, съставени от две или повече вещества, от които поне едно е активно вещество, предназначени за употреба като продукт за растителна защита или адювант;

Обосновка

Определението на термина препаратитрябва да обхваща не само смесите (съставни вещества, които могат лесно да бъдат разделени на техните компоненти с прости физически средства - като се използва филтърна хартия, механично разделяне, центрофугиране), но и разтворите (хомогенни вещества), които имат различни свойства.

Възпроизвежда се изменение 38 от първо четене.

Изменение  26

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 4

Обща позиция на Съвета

Изменение

4)        „ вещество с възможен риск“

(4)       „ вещество с възможен риск“

Всяко вещество, което притежава способност да причини вредно въздействие върху хората, животните или околната среда и присъства или се образува в продукт за растителна защита в концентрация, достатъчна да представлява риск от такова въздействие.

Всяко вещество, което притежава способност да причини вредно въздействие върху хората, животните или околната среда .

Такива вещества включват, но не се ограничават до веществата, които отговарят на критериите за класифициране като опасни съгласно Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества, и които присъстват в състава на продукт за растителна защита в концентрация, водеща до определяне на продукта като опасен по смисъла на член 3 от Директива 1999/45/ЕО;

Такива вещества включват, но не се ограничават до веществата, класифицирани като опасни съгласно Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества, и определени като опасни по смисъла на член 3 от Директива 1999/45/ЕО.

 

Всяко вещество, което има или потенциално притежава канцерогенно, мутагенно, нарушаващо функциите на ендокринната система действие, невротоксично, имунотоксично, токсично действие върху репродукцията или гените, следва да бъде разглеждано като „вещество с възможен риск”;

Обосновка

Веществата с възможен риск следва да включват всички вещества, които имат способността да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето на хората или животните или върху околната среда. Това включва всички вещества с канцерогенно, мутагенно, нарушаващо функциите на ендокринната система действие, невротоксично, имунотоксично, токсично действие върху репродукцията или гените.

Възпроизвежда се изменение 39 от първо четене.

Изменение  27

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 4 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(4a)     „изделие“

 

Предмет, на който по време на производството е придадена специална форма, повърхност или дизайн, които определят неговите функции в по-голяма степен, отколкото неговия химически състав;

Обосновка

Настоящият регламент трябва да съдържа разпоредби не само относно активните вещества и продуктите за растителна защита като такива, но и относно „изделията”, които може да съдържат такива вещества (например текстилните тъкани). Тук предложеното определение е идентично с определението, прието по REACH.

Възпроизвежда се изменение 40 от първо четене.

Изменение  28

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 5

Обща позиция на Съвета

Изменение

5)        „растения“

(5)       „растения“

Живи растения или живи части от растения, включително пресни плодове, зеленчуци и семена;

Живи растения или живи части от растения, включително семена, предназначени за посев, и по-специално: пресни плодове, зеленчуци, цветя, листа, филизи, жив прашец, разсад, луковици, коренища;

Обосновка

Пояснение.

Възпроизвежда се изменение 42 от първо четене.

Изменение  29

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 8

Обща позиция на Съвета

Изменение

8)        „пускане на пазара“

8)        „пускане на пазара“

Притежаване с цел продажба в рамките на Общността, включително предлагане за продажба или друга форма на прехвърляне, безвъзмездно или възмездно, както и самата продажба, разпространение или друга форма на прехвърляне, но не и връщането на предишния продавач. Допускането за свободно обръщение на територията на Общността представлява пускане на пазара по смисъла на настоящия регламент;

Притежаване с цел продажба в рамките на Общността, включително предлагане за продажба или друга форма на прехвърляне, безвъзмездно или възмездно, както и самата продажба, разпространение или друга форма на прехвърляне, но не и връщането на предишния продавач. Допускането за свободно обръщение, както и вносът на територията на Общността представлява пускане на пазара по смисъла на настоящия регламент;

Обосновка

Вносните продукти следва да отговарят на всички критерии, предвидени в настоящия регламент.

Възпроизвежда се частично изменение 44 от текста на първо четене.

Изменение  30

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 8 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(8a)     „паралелна търговия“

 

Вносът на продукт за растителна защита от държава-членка, където продуктът е получил разрешение при условията на Директива 91/414/ЕИО или на настоящия регламент, с намерение да бъде пуснат на пазара в държавата-членка вносител, където продуктът за растителна защита или идентичен референтен продукт е получил разрешение при условията на Директива 91/414/ЕИО или на настоящия регламент;

Обосновка

Съществува необходимост от ясно определение и минимална група хармонизирани правила на Общността, регламентиращи пускането на продукти за растителна защита на пазара чрез паралелна търговия.

Възпроизвежда се изменение 45 от първо четене.

Изменение  31

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 8 б (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(8б)     „вносител“

 

Лице, което внася продукти за растителна защита с търговска цел;

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 47 от текста на първо четене.

Изменение  32

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 10 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(10a) „нисък риск“

 

От естество, което поначало се счита за слабо вероятно да окаже неблагоприятно въздействие върху хората, животните или околната среда;

Обосновка

Необходимо е определение с оглед на яснотата на разпоредбите, свързани с активните вещества и продуктите за растителна защита с нисък риск.

Възпроизвежда се изменение 43 от първо четене.

Изменение  33

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 12 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(12a) „здраве“

 

Състояние на пълно физическо, психическо и социално благосъстояние, а не единствено като отсъствие на болест или недъг;

Обосновка

Следва да бъде включено определението на „здраве” на СЗО, тъй като то е свързано с целта и другите съответни разпоредби на настоящия регламент.

Възпроизвежда се изменение 48 от първо четене.

Изменение  34

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 12 б (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(12б) „уязвими групи“

 

Лица, нуждаещи се от специфично внимание при извършване на оценка на острите и хронични последици за здравето от продукти за растителна защита. Те включват бременни жени, кърмачки, човешки зародиши и фетуси в майчина утроба, бебета и деца, възрастни хора, лица, страдащи от заболявания и лица на медикаментозно лечение, работници и жители, изложени на продължителен контакт с пестициди във висока концентрация;

Обосновка

На уязвимите групи следва да се обърне специално внимание при процедурата на даване на разрешение и затова те трябва да бъдат определени в член 3 от настоящия регламент.

Възпроизвежда се изменение 49 от текста на първо четене.

Изменение  35

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 15

Обща позиция на Съвета

Изменение

15)      „зона“

заличава се

Група от държави-членки, както е посочено в приложение І;

 

С цел употреба в култивационни съоръжения, като третиране след прибиране на реколтата, за третиране на празни складови помещения и за третиране на семена „зоната“ означава всички зони, определени в приложение І.

 

Обосновка

Предложеното определение е подвеждащо защото се отнася до зони от приложение І, в които селскостопанските, фитосанитарните и екологичните условия не са съпоставими. Предлаганата система за разделение на зони накърнява националните разрешения, а това не съответства на принципа на ЕО на пропорционалност и субсидиарност, тъй като е далеч повече от необходимото, за да се ускори процеса на вземане на решения. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез изменение на системата за взаимно признаване без концепцията за разделение на зони.

Освен това в трите предложени зони условията на управлението на водните запаси може да се различават.

Възпроизвежда се изменение 52 от първо четене.

Изменение  36

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 15 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(15a) „интегрирано управление на вредителите“

 

Внимателно разглеждане на всички налични техники за контрол на вредителите и последващо интегриране на подходящи мерки за ограничаване развитието на популациите от вредители, за поддържане на икономически и екологично обосновани равнища на използване на продукти за растителна защита и други форми на намеса и за намаляване или свеждане до минимум на рисковете за здравето на човека и за околната среда. Първостепенната цел на интегрираното управление на вредителите е производство на здрава реколта, което предизвиква възможно най-малки нарушения на агро-екологичните системи чрез отдаване на предимство на превантивните мерки при производството на селскостопански култури и употребата на адаптирани сортове и нехимични методи за растителна защита и управление на вредителите и на културите;

Обосновка

Определението на „интегрирано управление на вредителите”(ИУВ) трябва да включва не само аспекти на растителната защита, но и аспекти на управлението, свързани с избора на адаптирани сортове, сеитбооборота и стратегията за хранителните вещества, което може значително да намали необходимостта от използване на продукти за растителна защита.

Възпроизвежда се изменение 50 от първо четене.

Изменение  37

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 15 б (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(15б) „нехимични методи за растителна защита, борба с вредителите и управление на културите“

 

Използването на техники за контрол върху и управление на вредителите, които нямат химически свойства. Нехимичните методи за растителна защита, управление на вредителите и управление на културите включват сеитбооборот, физически и механичен контрол и използване на естествените врагове на вредителите;

Обосновка

Винаги следва да се дава предимство на нехимичните методи за управление на вредителите, тъй като те са единственото наистина превантивно и устойчиво решение, което съответства в по-голяма степен на целта за устойчива защита на културите в сравнение с използването на сложни химически вещества, чието предназначение е да унищожават растения, насекоми или други форми на живот, което не може да се класифицира като устойчив метод. Държавите-членки е необходимо да насърчават и поощряват широкото приемане на нехимичните методи за защита на растенията и управление на вредителите и на културите.

Възпроизвежда се изменение 51 от текста на първо четене.

Изменение  38

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 18

Обща позиция на Съвета

Изменение

18) „добра експериментална практика“

18) „добра експериментална практика“

Практика в съответствие с разпоредбите на насоки 181 и 152 на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO);

Практика в съответствие с Директива 2004/10/EО;

Обосновка

Повторно въвеждане на изменение, прието на първо четене.

Изменение  39

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 19

Обща позиция на Съвета

Изменение

19)      „защита на данните“

(19)     „защита на данните“

Временното право на собственика на доклад за изпитване или изследване да възпрепятства използването му в полза на друг заявител;

Защитата на данни се прилага за доклад за изпитване или изследване, различни от тези, включващи изпитване върху гръбначни животни и други изпитвания или изследвания, които могат да предотвратят изпитването върху животни, когато неговият собственик има право да възпрепятства използването му в полза на друго лице;

Обосновка

Тук следва да се посочи, че собственикът на изпитване или изследване не може да възпрепятства използването му от друго лице, когато това би довело до предотвратяване на изпитването върху животни.

Възпроизвежда се изменение 55 от текста на първо четене.

Изменение  40

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 19 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(19a) „държава-членка докладчик“

Държавата-членка, която се съгласява да поеме задължението за оценка на активните вещества, антидотите или синергистите. Тя е длъжна да изпълнява тази задача по професионален начин и да публикува доклад за оценка на въздействието в рамките на определен период;

Обосновка

Следва да има определение на „държава-членка докладчик”.

Възпроизвежда се изменение 56 от текста на първо четене.

Изменение  41

Обща позиция на Съвета

Член 3 – точка 19 б (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(19б) „изпитвания и изследвания“

 

Проучване или опит, чиято цел е да се определят свойствата и поведението на активно вещество или продукти за растителна защита, да се предвиди експозицията на въздействието на активни вещества и/или на съответните им метаболити, да се определят безопасните равнища на експозиция и да се установят условията за безопасна употреба на продукти за растителна защита;

Обосновка

В целия регламент се използват термини, свързани с докладите за изпитвания и изследвания. Съществува необходимост от въвеждане на определение, което включва не само докладите за изследвания, но и друга информация, свързана с оценката на риска.

Възпроизвежда се изменение 57 от първо четене.

Изменение  42

Обща позиция на Съвета

Член 4 - параграф 2 – точка (a)

Обща позиция на Съвета

Изменение

a) не оказват никакво вредно въздействие върху здравето на хората, включително върху уязвими групи от населението, нито върху здравето на животните, като се вземат предвид познатите кумулативни и синергични въздействия, когато са съгласувани методите за оценка на тези въздействия, нито върху подземните води;

a) не оказват никакво вредно въздействие върху здравето на хората, особено върху това на потребители, които се намират в пряк контакт с продуктите, на жители, случайни лица и уязвими групи от населението, нито върху здравето на животните, като се вземат предвид познатите кумулативни и синергични въздействия, когато са налице методи за оценка на тези въздействия, нито върху подземните води;

Обосновка

Трябва да се вземат под внимание всички групи, изложени на специален риск. Ако съществуват методи за оценка на кумулативните и синергични въздействия те трябва да се използват, без да се чака тяхното съгласуване, което може да доведе до безкрайни забавяния.

Възпроизвежда се изменение 296 от текста на първо четене и текста от предложението на Комисията.

Изменение  43

Обща позиция на Съвета

Член 4 – параграф 2 – буква б

Обща позиция на Съвета

Изменение

б) не оказват никакво нежелано въздействие върху околната среда;

 

б) не оказват никакво нежелано въздействие върху околната среда, като се вземат предвид кумулативните и синергични въздействия и всички съответни начини за експозиция на организми на такова въздействие в околната среда; органът ще представи методи за оценка на тези въздействия.

Обосновка

Оценката е необходимо да отразява реалния живот, включвайки възможните кумулативни и синергични въздействия.

Възпроизвежда се изменение 255 от текста на първо четене.

Изменение  44

Обща позиция на Съвета

Член 4 – параграф 3 – буква б

Обща позиция на Съвета

Изменение

б) да няма никакво непосредствено или забавено вредно въздействие върху здравето на хората или на животните, пряко или чрез питейната вода, (като се вземат предвид вещества, произтичащи от третиране на вода), храните, фуражите или въздуха, нито последици на работното място, нито друго косвено въздействие, като се вземат предвид познатите кумулативни и синергични въздействия, когато са съгласувани методите за оценка на подобни въздействия; нито въздействие върху подземните води;

б) да няма никакво непосредствено или забавено вредно въздействие върху здравето на хората, особено върху това на жители и случайни лица и уязвими групи, или на животните, пряко или чрез питейната вода (като се вземат предвид вещества, произтичащи от третиране на вода), храните, фуражите или въздуха, включително на места, отдалечени от мястото на употреба на продукта след пренос на голямо разстояние, нито последици на работното място, нито друго косвено въздействие, като се вземат предвид познатите кумулативни и синергични въздействия, когато са налице методи за оценка на подобни въздействия; нито въздействие върху повърхностните или подземните води;

Обосновка

Следва да бъдат защитени всички различни подгрупи, които са изложени на риск от експозиция на пестициди, включително жителите, които може редовно да са изложени на въздействието на пестициди от различни източници.

Съгласуването на методите често отнема много време. Ако са налице методи за оценка на кумулативните и синергични ефекти те трябва да се използват.

Възпроизвежда се изменение 297 от текста на първо четене и текста от предложението на Комисията.

Изменение  45

Обща позиция на Съвета

Член 4 – параграф 3 – буква д

Обща позиция на Съвета

Изменение

д)        да няма неприемливо въздействие върху околната среда, като се вземат най-вече предвид следните съображения:

д) да няма неприемливо въздействие върху околната среда, като се вземат най-вече предвид следните съображения:

(i)        поведението и разпространението в околната среда, и по-специално замърсяването на повърхностни води, включително естуарните и крайбрежните води, подземните води, въздуха и почвата;

(i) съдбата и разпространението на продукта за растителна защита в околната среда, и по-специално замърсяването на повърхностни води, включително естуарните и крайбрежните води, питейните води, подземните води, въздуха и почвата, като се вземат под внимание места, отдалечени от мястото на използване на продукта след транспортиране на голямо разстояние в околната среда;

(ii)       въздействие върху неприцелни видове;

(ii) въздействието на продукта за растителна защита върху неприцелни видове, включително върху поведението на тези видове;

(iii)      въздействие върху биологичното разнообразие.

(iii) въздействието на продукта за растителна защита върху биологичното разнообразие и екосистемата;

 

(iiia) унищожителното въздействие на продукта за растителна защита върху застрашени видове.

Обосновка

Много пестициди имат косвено въздействие върху екосистемите, т.е. въздействат чрез хранителната верига (напр. намаляване на птичите популации в агро-екологичните системи поради драстично намаляване на насекомите, с които се хранят). Това въздействие следва да бъде взето предвид доколкото е възможно.

Специално внимание следва да бъде отделено на въздействието върху околната следа при транспортирането на продукти за растителна защита на дълги разстояния, напр. в арктическия регион.

Твърде често се отчита само смъртността, но не и ефекта върху поведението. Следователно това трябва да бъде уточнено.

Из цяла Европа има местообитанията на видове, застрашени от изчезване, включени в Червената книга.

Пестицидите и другите продукти за растителна защита застрашават най-вече птиците, които мигрират и се хранят на различни места, където може да е имало обработка с пестициди или други вещества. Храненето на редки видове животни в замърсени райони може да доведе до тяхното изчезване.

Възпроизвежда се изменение 64 от първо четене.

Изменение  46

Обща позиция на Съвета

Член 4 – параграф 7

Обща позиция на Съвета

Изменение

7. Чрез дерогация от параграф 1, когато въз основа на документирано доказателство дадено активно вещество е необходимо за контролирането на сериозна опасност за здравето на растенията, която не може да бъде овладяна с други налични средства, такова активно вещество може да бъде одобрено за ограничен срок, който не надхвърля пет години, дори и ако не отговаря на критериите, определени в подточки 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 или 3.8.2 от приложение ІІ, при условие че употребата на активното вещество подлежи на мерки за намаляване на риска, за да се осигури сведена до минимум експозиция на хора и околна среда. За такива вещества максимално допустимите граници на остатъчни вещества се определят в съответствие с Регламент (ЕО) № 396/2005.

7. Чрез дерогация от параграф 1, когато:

 

a) заявителят докаже въз основа на документирано доказателство, че дадено активно вещество е необходимо за контролирането на сериозна опасност за здравето на растенията в държава-членка, която не може да бъде овладяна с други налични средства, включително нехимични средства; както и че

 

б) контролирането на тази заплаха представлява обществен интерес;

 

такова активно вещество може да бъде одобрено за ограничен срок, необходим за справяне с тази заплаха, който обаче не надхвърля четири години, в тази държава-членка дори и ако не отговаря на критериите, определени в подточки 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 или 3.8.2 от приложение ІІ, при условие че употребата на активното вещество подлежи на мерки за намаляване на риска, за да се осигури сведена до минимум експозиция на хора и околна среда и при условие, че заявителят представи резервен план за контролиране на тази сериозна заплаха след две години с други средства, включително нехимични средства..

 

 

 

За такива вещества максимално допустимите граници на остатъчни вещества се определят в съответствие с Регламент (ЕО) № 396/2005.

Настоящата дерогация не се отнася за активни вещества, които са класифицирани или трябва да бъдат класифицирани в съответствие с Директива 67/548/ЕИО като канцерогенни от категория 1 или като токсични за репродукцията от категория 1.

Настоящата дерогация не се отнася за активни вещества, които са класифицирани или трябва да бъдат класифицирани в съответствие с Директива 67/548/ЕИО като канцерогенни от категория 1, канцерогенни от категория 2 без праг, или като токсични за репродукцията от категория 1.

 

Ако заявителя подаде заявление за дерогация по този параграф, сроковете съгласно членове 12 и 13 си намаляват на половина.

Изменение  47

Обща позиция на Съвета

Член 4 а (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Член 4a

 

Изпитване върху животни

 

За да се избегнат изпитванията върху животни, изпитването върху гръбначни животни за целите на настоящия регламент се извършва единствено при отсъствие на друг алтернативен метод. Насърчават се опитите без изпитване върху животни и интелигентни стратегии за изпитване, а дублирането на изпитвания върху гръбначни животни се забранява.

Обосновка

Насърчаването на интелигентни стратегии за изпитване и задължителен обмен на данни може значително да намали броя на животните, използвани за изпитвания.

Възпроизвежда се изменение 66 от първо четене.

Изменение  48

Обща позиция на Съвета

Член 6 – буква (иa) (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

иа) ограничения или забрани за употреби, които са несъвместими с интегрирани схеми за управление на вредителите, или които са дори пагубни за такива схеми, като например химическа обработка на почвата;

Обосновка

Специфичните употреби, които са несъвместими с такива добри практики като интегрираното управление на вредителите, следва да бъдат ограничени.

Възпроизвежда се изменение 68 от първо четене.

Изменение  49

Обща позиция на Съвета

Член 7 – параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

1. Органът отговаря за съгласуването на процедурата за одобрение.

 

При тази дейност той разчита на компетентните органи на държавите-членки.

1. Производителят на активното вещество подава заявление за одобряване на активното вещество или за изменение на условията за одобряване до държава-членка (наричана оттук нататък „докладващата държава-членка“), придружено от досие, както е посочено в член 8, параграфи 1 и 2, или научно обосновани причини, ако не предава някои части от тези досиета, за да докаже, че активното вещество отговаря на критериите за одобрение, посочени в член 4..

1. Производителят на активното вещество подава заявление за одобряване на активното вещество или за изменение на условията за одобряване до Органа, придружено от пълно и обобщено досие, както е посочено в член 8, параграфи 1 и 2, или писмо за достъп до такива досиета, или научно обосновани причини, ако не предава някои части от тези досиета, за да докаже, че активното вещество отговаря на критериите за одобрение, посочени в член 4. Органът информира компетентните органи на държавите-членки за получените от него заявления.

Съвместно заявление може да бъде подадено от асоциация на производители, определена от производителите с цел спазване на настоящия регламент.

Държава-членка може да избере активно вещество, за което Органът е получил заявление за одобрение, с цел да бъде определена за държава-членка докладчик.

Заявлението се разглежда от държавата-членка, предложена от заявителя, освен ако друга държава-членка не се съгласи да го разгледа.

В случаите, когато две или повече държави-членки са изразили интерес да станат държава-членка докладчик и не могат да постигнат съгласие относно компетентния орган, държавата-членка докладчик се определя в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 79, параграф 3.

 

Решението се основава на обективни критерии, като географски, селскостопански и климатични условия, особено по отношение на прицелните организми, резултатите от работата и безпристрастността на компетентния орган и на референтната лаборатория, и липсата на интереси, свързани с дружества-производители.

Обосновка

Производителите не трябва да имат право да избират държава-членка докладчик. Заявленията следва да се изпращат до Органа и държавите-членки трябва да решат коя от тях да стане държава-членка докладчик. Ако не се постигне съгласие, решението се взема на принципа на комитология, въз основа на обективни критерии.

Възпроизвежда се изменение 69 от първо четене.

Изменение              50

Обща позиция на Съвета

Член 7 – параграф 1 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

1a. Установеното извън Общността физическо или юридическо лице, което подава заявление, определя физическо или юридическо лице, установено в Общността, като негов единствен представител, който да изпълнява задълженията, предвидени за производителите по силата на настоящия регламент.

Обосновка

Член 70 от настоящия регламент изисква съответствието на мерките съобразно този регламент да не засяга общата гражданска и наказателна отговорност в държавите-членки на производителя. Изменението има за цел да установи равни възможности за всички производители, включително производителите, установени в юрисдикция извън Общността.

Възпроизвежда се изменение 70 от текста на първо четене.

Изменение  51

Обща позиция на Съвета

Член 7 – параграф 1 б (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

1б. Оценката на заявлението може да бъде извършена съвместно от няколко държави-членки по системата на съдокладчици.

Обосновка

Същата разпоредба е приложима за оценките по Директива 91/414/ЕИО и оказва значително влияние върху бързината на изготвяне и качеството на докладите за оценка на активните вещества.

Възпроизвежда се изменение 71 от текста на първо четене

Изменение  52

Обща позиция на Съвета

Член 8 – параграф 1 – буква вa) (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

вa) за всяко изпитване или изследване върху гръбначни животни, обосновка на предприетите мерки за избягване на изпитване върху животни и на дублиращо изпитване върху гръбначни животни;

Обосновка

За да се улесни поддържането на абсолютния минимум на изпитванията върху животни по смисъла на настоящия регламент, заявленията трябва да съдържат и обосновка на предприетите мерки за избягване на изпитванията върху животни като цяло.

Възпроизвежда се изменение 75 от текста на първо четене.

Изменение  53

Обща позиция на Съвета

Член 8 – параграф 4 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

4a. Заявителят прилага към досието цялата експертно проверена научна литература относно активното вещество и неговите метаболити, във връзка с отрицателите странични въздействия върху здравето, околната среда и неприцелните видове.

Обосновка

Заявителят следва да е задължен да събира и обобщава цялата научна литература относно веществото. Това ще е от полза във връзка с неочакваните въздействия върху пчелите, които не се откриват при оценката на риска, но са широко документирани в научната литература.

Възпроизвежда се изменение 78 от първо четене.

Изменение  54

Обща позиция на Съвета

Член 11 - параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. В срок от дванадесет месеца от датата на нотификацията, предвидена в член 9, параграф 3, първа алинея, държавата-членка докладчик изготвя и представя на Комисията, заедно с копие до Органа доклад, наричан по-нататък „проект на доклад за оценка“, в който се оценява дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4.

1. Държавата-членка докладчик може да започне да оценява докладите за изпитвания и изследвания веднага след представянето им от заявителя, включително преди датата на нотификацията, предвидена в член 9, параграф 3, първа алинея. В срок от дванадесет месеца от датата на нотификацията, предвидена в член 9, параграф 3, първа алинея, държавата-членка докладчик изготвя и представя на Комисията, заедно с копие до Органа доклад (наричан по-нататък „проект на доклад за оценка“), в който се оценява дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4.

Обосновка

Започването на разглеждането на наличната информация преди досието да бъде пълно ще ускори достъпа на нови, новаторски продукти до пазара.

Възпроизвежда се частично изменение 80 от първо четене.

Изменение  55

Обща позиция на Съвета

Член 11 – параграф 2 - алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. При необходимост проектът на доклада за оценка включва, когато е относимо, също така предложение за определяне на максимално допустима граница на остатъчни вещества. В такъв случай държавата-членка докладчик изпраща на Комисията заявлението, доклада за оценка и съпътстващото досие, посочени в член 9 от Регламент (ЕО) № 396/2005, не по-късно от шест месеца от датата на нотификацията, предвидена в член 9, параграф 3, първа алинея от настоящия регламент.

2. При необходимост проектът на доклада за оценка включва, когато е целесъобразно, също така предложение за определяне на максимално допустима граница на остатъчни вещества.

Обосновка

Необходимо изясняване по отношение на определянето на максимално допустима граница на остатъчни вещества, ако заключенията на Органа не бъдат приети в рамките на определения срок.

Изменение  56

Обща позиция на Съвета

Член 12 – параграф 2 - алинея 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

В 120-дневен срок след изтичане на срока, предвиден за представяне на писмени бележки, Органът приема заключение, предвид съвременните научно-технически познания и като използва наличните към момента на подаване на заявлението ръководства, дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4, и съобщава това на заявителя, държавите-членки и Комисията, като предоставя достъп на обществеността до него.

В 120-дневен срок след изтичане на срока, предвиден за представяне на писмени бележки, Органът приема заключение, предвид съвременните научно-технически познания и като използва наличните към момента на подаване на заявлението ръководства, дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4, и съобщава това на заявителя, държавите-членки и Комисията, като предоставя достъп на обществеността до него. При организиране на консултации, в съответствие с предвиденото в първата алинея, 120-дневният срок се удължава с 60 дни.

Обосновка

Необходимо е да се осигури на Органа достатъчно време за изготвяне на заключението му. Настоящите изисквания предоставят на Европейския орган за безопасност на храните шест месеца. Досегашният опит показва, че период от шест месеца е критичен за провеждането на ефективна и научнообоснована експертна проверка. 120-дневен срок например не би дал възможност за организиране на експертна среща. Затова когато е необходимо консултиране на експерти, периодът следва да се удължи с 60 дни.

Компромисно предложение, основано на изменение 83 от първо четене.

Изменение  57

Обща позиция на Съвета

Член 12 – параграф 6 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

6а. Когато заключението на Органа е прието в рамките на срока, посочен в параграф 2 на настоящия член, удължен с допълнителен период, определен в параграф 3, разпоредбите на член 11 от Регламент (EО) № 396/2005 не се прилагат, а разпоредбите на член 14 от този регламент се прилагат незабавно.

Обосновка

Необходимо пояснение, определянето на максимално допустима граница на остатъчни вещества не може да се извърши преди заключенията на Органа.

Изменение  58

Обща позиция на Съвета

Член 12 – параграф 6 б (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

6б. Когато заключението на Органа не е прието в рамките на срока, посочен в параграф 2 на настоящия член, удължен с допълнителен период, определен в параграф 3, разпоредбите на членове 11 и 14 от Регламент (EО) № 396/2005 се прилагат незабавно.

Обосновка

Необходимо изясняване по отношение на определянето на максимално допустима граница на остатъчни вещества, ако заключенията на Органа не бъдат приети в рамките на определения срок.

Изменение  59

Обща позиция на Съвета

Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. В срок от шест месеца след получаване на заключението на Органа, Комисията представя на Комитета, посочен в член 79, параграф 1, доклад (наричан по-нататък „доклад за преразглеждане“) и проект за регламент, като взема предвид проекта на доклад за оценка от държавата-членка докладчик и заключението на Органа.

1. В срок от три месеца след получаване на заключението на Органа, Комисията представя на Комитета, посочен в член 79, параграф 1, доклад (наричан по-нататък „доклад за преразглеждане“) и проект за регламент, като взема предвид проекта на доклад за оценка от държавата-членка докладчик и заключението на Органа.

Обосновка

Комисията не се нуждае от половин година, за да изготви доклад по напълно проучено досие. Необходимо е процедурата да се ускори.

Възпроизвежда се изменение 86 от първо четене.

Изменение  60

Обща позиция на Съвета

Член 13 – параграф 2 – уводна част и буква a)

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Въз основа на доклада за преразглеждане, на други значими спрямо разглеждания въпрос фактори, както и на принципа на предпазните мерки, ако са приложими условията, предвидени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002, се приема регламент в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 79, параграф 3, който предвижда, че:

2. Въз основа на доклада за преразглеждане, на други значими спрямо разглеждания въпрос фактори, както и на принципа на предпазните мерки, ако са приложими условията, предвидени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002, се приема надлежно обоснован регламент в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 79, параграф 4, който предвижда, че:

a) активното вещество се одобрява при спазване на условията и ограниченията, посочени в член 6, когато е подходящо;

a) активното вещество се одобрява при спазване на условията и ограниченията, посочени в член 6, когато е подходящо, и се включва в приложение IIa;

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с оглед привеждане на текста в съответствие с разпоредбите на новото решение относно комитологията. Следва да се увеличи прозрачността на процедурата. Поради това включването на одобрените вещества в приложение към регламента следва да се запази.

Възпроизвежда се изменение 88 от текста на първо четене.

Изменение  61

Обща позиция на Съвета

Член 13 – параграф 4

Обща позиция на Съвета

Изменение

4. Одобрените активни вещества се включват в регламента, посочен в член 78, параграф 3, който съдържа списък на вече одобрените активни вещества. Комисията поддържа списък на одобрените активни вещества, който е обществено достъпен по електронен път.

4. Комисията поддържа актуализиран списък на одобрените активни вещества в приложение ІІа и публикува списъка в интернет.

Обосновка

Следва да се увеличи прозрачността на процедурата. Поради това включването на одобрените вещества в приложение към регламента следва да се запази.

Възпроизвежда се изменение 89 от първо четене.

Изменение  62

Обща позиция на Съвета

Член 14 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Подновяването на одобрение се издава за срок, който не надвишава петнадесет години. Подновяването на одобрението на активни вещества по смисъла на член 4, параграф 7 е за срок, непревишаващ пет години.

2. Одобрението може да се подновява еднократно или многократно за срок, който не надвишава 10 години. Подновяването на одобрението на активни вещества по смисъла на член 4, параграф 7 е за срок, непревишаващ четири години.

Обосновка

В предлагания текст подновяването на разрешението от държавата-членка следва подновяването на одобрението на активното вещество (член 43, параграф 5). Това предполага че и след първото подновяване разрешението по принцип би било неограничено във времето. Това противоречи на принципа на предпазните мерки и на принципа решенията да се вземат в светлината на съвременните научно-технически познания, както е предвидено в член 4, параграф 1 от предложения текст, а също и на принципа на гарантиране на висока степен на защита (съображение 9).

Възпроизвежда се изменение 90 от първо четене.

Изменение  63

Обща позиция на Съвета

Член 15 – параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Заявлението, предвидено в член 14, се подава от производител на активното вещество до държава-членка, с копие до останалите държави-членки, Комисията и Органа, не по-късно от три години преди изтичането на срока на първото одобрение.

1. Заявлението, предвидено в член 14, се подава от производител на активното вещество до съответната държава-членка, с копие до другите държави-членки, Комисията и Органа, не по-късно от три години преди изтичането на срока на първото одобрение.

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 91 от първо четене.

Изменение  64

Обща позиция на Съвета

Член 18 – буква б)

Обща позиция на Съвета

Изменение

б) необходимите данни, които следва да се представят;

б) необходимите данни, които следва да се представят, в т.ч. мерки за свеждане до минимум на изпитванията върху животни, по-конкретно използването на методи, при които не се извършва изпитване върху животни, и стратегии за интелигентно изпитване;

Обосновка

За да се гарантира поддържането на абсолютния минимум на изпитванията върху животни по смисъла на настоящия регламент, в програмата следва да се включат и мерки за улесняване на това поддържане.

Възпроизвежда се изменение 92 от първо четене.

Изменение  65

Обща позиция на Съвета

Член 20 – параграф 1 – уводна част

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 79, параграф 3, се приема регламент, който предвижда, че:

1. В съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 79, параграф 4, се приема надлежно обоснован регламент, който предвижда, че:

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 94 от първо четене.

Изменение  66

Обща позиция на Съвета

Член 20 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Когато причините да не се поднови одобрението го позволяват, в посочения в параграф 1 регламент се предвижда гратисен период за пускане на пазара, който не надвишава една година, и допълнителен период от максимум една година за обезвреждане, съхранение и използване на съществуващите наличности от съответните продукти за растителна защита.

2. Когато причините да не се поднови одобрението не се отнасят до защитата на здравето или опазването на околната среда, в посочения в параграф 1 регламент се предвижда гратисен период за използване на наличности от съответните продукти за растителна защита, който не надвишава една година. След изтичане на този срок производителите осигуряват отстраняването и безопасното унищожаване на останалите наличности от съответните продукти за растителна защита.

В случай на отнемане на одобрението или ако одобрението не бъде подновено поради непосредствени опасения за здравето на хората или животните или поради опасения за околната среда, съответните продукти за растителна защита незабавно се изтеглят от пазара.

В случай на отнемане на одобрението или ако одобрението не бъде подновено поради опасения за здравето на хората или животните или поради опасения за околната среда, съответните продукти за растителна защита незабавно се изтеглят от пазара.

Обосновка

Гратисен период от една година следва да се предоставя единствено когато причините да не се поднови одобрението не засягат защитата на здравето или опазването на околната среда. След изтичането на този период производителите трябва да осигурят безопасното отстраняване и унищожаване на техния продукт. Одобрението се отнема незабавно когато не бъде подновено за даден продукт за растителна защита поради опасения за здравето на хората или животните или околната среда.

Възпроизвежда се изменение 95 от първо четене.

Изменение  67

Обща позиция на Съвета

Член 21 – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Комисията може по всяко време да преразгледа одобрението на активно вещество. Комисията може да вземе под внимание искането на държава-членка да се преразгледа одобрението на активно вещество.

1. Комисията може по всяко време да преразгледа одобрението на активно вещество, като надлежно взема под внимание исканията за преразглеждане от страна на държава-членка, Европейския парламент или други заинтересовани страни, въз основа на съвременните научно-технически познания и данните от наблюдението.

Обосновка

Целта е да се осигури прозрачност на процеса и предложението да се приведе в съответствие с принципа на предпазните мерки. Изменението също така има за цел да осигури, че решенията вземат под внимание съвременните научно-технически познания, както е предвидено в член 4, параграф 1 от предложения текст и принципа за осигуряване на висока степен на защита, предвиден в съображение 9.

Възпроизвежда се изменение 97 от първо четене.

Изменение  68

Обща позиция на Съвета

Член 21 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Комисията преразглежда одобрението на активно вещество, когато са налице признаци, че може да бъде застрашено постигането на целите, поставени в съответствие с член 4, параграф 1, буква а), точка iv) и буква б), точка i), и член 7, параграфи 2 и 3 от Директива 2000/60/EО.

Обосновка

Въпреки че Комисията може да предприеме преразглеждане на одобрението на дадено вещество по всяко време, трябва да е ясно, че други институции или заинтересовани страни също могат да инициират искания за преразглеждане.

Важно е в случаите на несъответствие с целите на Директива 2000/60/ЕО да съществува възможност за преразглеждане на одобрението на веществата. Освен това, този пряк механизъм на обратна връзка между Директива 2000/60/ЕО и настоящия регламент ще осигури и допълнителен стимул за производителите стриктно да се съобразяват с техните отговорности от гледна точка на управлението на продукта.

Възпроизвежда се изменение 98 от първо четене.

Изменение  69

Обща позиция на Съвета

Член 21 – параграф 3 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Когато Комисията стигне до заключението, че предвидените в член 4 критерии за одобрение вече не се изпълняват, или че не е представена допълнителната информация, изисквана в съответствие с член 6, буква е), се приема регламент за отнемане или изменение на одобрението в съответствие с посочената в член 79, параграф 3 процедура по регулиране.

3. Когато Комисията стигне до заключението, че предвидените в член 4 критерии за одобрение вече не се изпълняват, или че не е представена допълнителната информация, изисквана в съответствие с член 6, буква е), се приема регламент за отнемане или изменение на одобрението в съответствие с посочената в член 79, параграф 4 процедура по регулиране с контрол.

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с оглед привеждане на текста в съответствие с разпоредбите на новото решение относно комитологията.

Възпроизвежда се изменение 99 от първо четене.

Изменение  70

Обща позиция на Съвета

Член 21 – параграф 3 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

3a. Когато Комисията стигне до заключението, че целите за намаляване на замърсяването от приоритетни вещества, установени в съответствие с член 4, параграф 1, буква а), точка iv) и буква б), точка i), и член 7, параграфи 2 и 3 от Директива 2000/60/EО, не могат да бъдат постигнати, се приема регламент за отнемане или изменение на одобрението, в съответствие с посочената в член 79, параграф 4 от настоящия регламент процедура по регулиране с контрол.

Обосновка

Важно е в случаите на несъответствие на дадено вещество с целите на Директива 2000/60/ЕО да съществува възможност за преразглеждане на одобрението на това вещество. Процедурата трябва да е съобразена с разпоредбите на новото решение относно комитологията.

Възпроизвежда се изменение 100 от текста на първо четене.

Изменение  71

Обща позиция на Съвета

Член 22 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Настоящата дерогация не се прилага за активни вещества, класифицирани съгласно Директива 67/548/EИО като:

 

– карциногенни,

 

– мутагенни,

 

– токсични за репродукцията,

 

– химически вещества, водещи до повишена чувствителност,

 

или за вещества, класифицирани като:

 

– устойчиви, с период на полуразпад, надвишаващ 60 дни,

 

– нарушаващи функциите на ендокринната система, включени в списъка на ЕС с вещества, за които се предполага, че нарушават функционирането на ендокринната система,

 

– токсични,

 

– биокумулиращи и трудно разграждащи се.

 

До ... *, Комисията преразглежда и, ако е необходимо, уточнява критериите за третиране на активни вещества като нискорискови вещества и, ако е уместно, внася съответните предложения.

 

___________________

* Една година от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Съществува необходимост от определяне на ясни и обективни критерии за това кои вещества могат да се считат за притежаващи нискорисков профил. В предложението липсва определение за това. За да се насърчат научните изследвания за по-малко вредни вещества и продукти е важно на предприятията да се осигури яснота и правна сигурност относно това какво точно се разбира под нискорисков профил. Тук изброените критерии са взети отчасти от директивата за биоцидите (Директива 98/8/ЕО). Според тези критерии 25-30% от активните вещества ще се считат за нискорискови.

Възпроизвежда се изменение 102 от първо четене.

Изменение  72

Обща позиция на Съвета

Член 22 – параграф 1 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

1а. Независимо от разпоредбите на член 5, активните вещества, основаващи се на биологични агенти за контрол, които отговарят на критериите установени с член 4, получават одобрение за период, който не надвишава 15 години, когато продуктите за растителна защита, съдържащи такива биологични агенти за контрол, се очаква да носят само нисък риск за здравето на хората и животните и за околната среда, както е предвидено в член 47, параграф 1.

Обосновка

Използването на вещества за растителна защита, базирани на биологични агенти за контрол, предлага отлични възможности във връзка със защитата на здравето на хората и животните и опазването на околната среда, и следва да се подкрепя изцяло. С оглед на техния нискорисков характер, тези биологични агенти за контрол носят големи потенциални ползи. Тъй като растителната защита, основаваща се на биологични агенти за контрол, често има сравнително малка област на приложение, е необходимо одобрението да е за период от 15 години, за да се насърчат достатъчно научноизследователски и развойни дейности за такива продукти за растителна защита.

Възпроизвежда се изменение 103 от първо четене.

Изменение  73

Обща позиция на Съвета

Член 22 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Прилагат се членове 4, 6—21 и раздел 5 от приложение ІІ. Активни вещества с нисък риск са изброени в отделен списък в регламента, посочен в член 13, параграф 4.

2. Прилагат се членове 4, 6—21 и раздел 5 от приложение ІІ. Активни вещества с нисък риск са изброени в отделен списък в приложение ІІа.

Обосновка

Изменението е съобразено с изменението на член 13, параграф 2, с което се установява процедура по регулиране с контрол за одобряването на активни вещества.

Изменение на ново изречение, внесено от Съвета.

Изменение  74

Обща позиция на Съвета

Член 23 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

По смисъла на настоящия регламент, активно вещество, което отговаря на критериите за „хранителен продукт“ в съответствие с определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002, се счита за основно вещество.

 

 

Обосновка

Веществата, които са хранителен продукт съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 по дефиниция са нетоксични като хранителен продукт. Такива вещества, напр. слънчогледовото олио, понастоящем се използват в биологичното земеделие.

Възпроизвежда се изменение 274 от първо четене.

Изменение  75

Обща позиция на Съвета

Член 23 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Чрез дерогация от член 4, основно вещество се одобрява, когато отнасящите се до него оценки, извършени съгласно друго общностно законодателство, което урежда употребата на това вещество за цели, различни от тези на продукт за растителна защита, показват, че веществото не оказва нито непосредствено, нито забавено вредно въздействие върху здравето на хората или на животните, нито нежелано въздействие върху околната среда.

2. Основно вещество се одобрява в съответствие с член 4 и когато отнасящите се до него оценки, извършени съгласно друго общностно законодателство, което урежда употребата на това вещество за цели, различни от тези на продукт за растителна защита, показват, че веществото не оказва нито непосредствено, нито забавено вредно въздействие върху здравето на хората или на животните, нито нежелано въздействие върху околната среда, при условие че са дадени всички точки от изискванията за данни за активните вещества, съдържащи се в продукти за растителна защита, и са приложими същите процедури за вземане на решение.

Обосновка

Процедурата за оценка на риска следва да е задължителна и за основните вещества.

Възпроизвежда се изменение 105 от първо четене.

Изменение  76

Обща позиция на Съвета

Член 23 – параграф 5

Обща позиция на Съвета

Изменение

5. Прилагат се членове 6 и 13. Основните вещества се съдържат в отделен списък в регламента, посочен в член 13, параграф 4.

5. Прилагат се членове 6 и 13. Основните вещества се съдържат в отделен списък в приложение ІІа.

Обосновка

Изменението е съобразено с изменението на член 13, параграф 2, с което се установява процедура по регулиране с контрол за одобряването на активни вещества.

Изменение на ново изречение, внесено от Съвета.

Изменение  77

Обща позиция на Съвета

Член 24 – параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Активно вещество, което отговаря на предвидените в член 4 критерии, се одобрява като кандидат за замяна, ако отговаря на един или повече от допълнителните критерии, установени в точка 4 от приложение ІІ. Чрез дерогация от член 14, параграф 2 одобрението може да се подновява еднократно или многократно за срок не по-дълъг от десет години.

1. Активно вещество, което отговаря на предвидените в член 4 критерии, се одобрява като кандидат за замяна, ако отговаря на един или повече от допълнителните критерии, установени в точка 4 от приложение ІІ. Чрез дерогация от член 14, параграф 2, одобрението може да се подновява еднократно или многократно за срок, не по-дълъг от пет години.

Обосновка

Срокът на одобрението за кандидат за замяна следва да не бъде същият, какъвто е общият период на одобрението. За да се гарантира редовна сравнителна оценка на продукти, съдържащи такива вещества, периодът на одобрението следва да бъде ограничен до 5 години (с възможност за подновяване).

Това изменение също така следва да изясни, че Парламентът никога не е приемал позиция, която би означавала автоматично постепенно премахване на кандидати за замяна. Такова постепенно премахване се изисква само когато са изпълнени редица условия (вж. член 50).

Възпроизвежда се частично изменение 106 от първо четене. Заменя изменение 92 от докладчика.

Изменение  78

Обща позиция на Съвета

Член 24 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Без да се засяга параграф 1, се прилагат членове 4—21. Кандидатите за замяна се съдържат в отделен списък в регламента, посочен в член 13, параграф 4.

2. Без да се засяга параграф 1, се прилагат членове 4—21. Кандидатите за замяна се съдържат в отделен списък в приложение ІІа.

Обосновка

Изменението е съобразено с изменението на член 13, параграф 2, с което се установява процедура по регулиране с контрол за одобряването на активни вещества.

Изменение на ново изречение, внесено от Съвета.

Изменение  79

Обща позиция на Съвета

Член 25 – параграф 1 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

1а. За одобрение на антидот или синергист, изискванията на параграф 1 се считат за удовлетворени, ако се установи съответствие с член 4 по отношение на една или повече представителни употреби на поне един продукт за растителна защита за всяко отделно активно вещество, с което се комбинира антидота или синергиста.

Обосновка

Антидотите и синергистите следва да се оценяват по отношение на различните активни вещества, с които се комбинират.

Възпроизвежда се изменение 107 от първо четене.

Изменение  80

Обща позиция на Съвета

Член 26

Обща позиция на Съвета

Изменение

До ...* в съответствие с посочената в член 79, параграф 4 процедура по регулиране с контрол се приема регламент за установяване на работна програма за поетапно преразглеждане на антидотите и синергистите, предлагани на пазара към момента на влизане в сила на този регламент. Регламентът включва процедури за нотификация, оценяване, оценка и вземане на решения. Той изисква заинтересованите страни да представят в определен срок всички необходими данни на държавите-членки, Комисията и Органа.

До ... * в съответствие с посочената в член 251 от Договора процедура се приема регламент за установяване на работна програма за поетапно преразглеждане на антидотите и синергистите, предлагани на пазара към момента на влизане в сила на този регламент. Регламентът включва изискванията по отношение на данните, включително мерки за свеждане на изпитването върху животни до минимум, процедури за нотификация, оценяване, оценка и вземане на решения. Той изисква заинтересованите страни да представят в определен срок всички необходими данни на държавите-членки, Комисията и Органа.

* OВ: 60 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

* OВ: 24 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

За разпоредбите за преразглеждане на съществуващите синергисти и антидоти не следва да се взема решение на принципа на комитологията; те трябва да се установят в законодателна процедура, основаваща се на Договора.

Възпроизвежда се изменение 108 от първо четене.

Изменение  81

Обща позиция на Съвета

Член 27 – заглавие и параграфи 1 и 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

Коформуланти

Одобрение на коформуланти

1. Не се приема включването на коформулант в продукт за растителна защита, когато е установено, че:

1. Коформулант се одобрява, когато е установено, че:

a) остатъчните вещества от него, след прилагане в съответствие с добрата растителнозащитна практика и при реалистични условия на употреба, оказват вредно въздействие върху здравето на хората или на животните, или върху подземните води, или нежелано въздействие върху околната среда; или

a) коформулантът или остатъчните вещества от него, след прилагане в съответствие с добрата растителнозащитна практика и при реалистични условия на употреба не оказват вредно въздействие върху здравето на хората или на животните или върху подземните води, или нежелано въздействие върху околната среда; както и

б) употребата му, когато той се прилага в съответствие с добрата практика за растителна защита и при реалистични условия на употреба, оказва вредно въздействие върху здравето на хората или животните или неприемливо въздействие върху растения, растителни продукти или околната среда.

б) употребата му, когато той се прилага в съответствие с добрата растителнозащитна практика и при реалистични условия на употреба, не оказва вредно въздействие върху здравето на хората или животните или неприемливо въздействие върху растения, растителни продукти или околната среда.

2. Коформуланти, които съгласно параграф 1 не се допускат да бъдат включени в продукти за растителна защита, се включват в приложение ІІІ в съответствие с посочената в член 79, параграф 4 процедура по регулиране с контрол.

2. Коформуланти, които са одобрени съгласно параграф 1, се включват в приложение ІІІ в съответствие с посочената в член 79, параграф 4 процедура по регулиране с контрол.

Обосновка

Коформулантите могат да оказват въздействие върху здравето на хората и върху околната среда. Поради това те следва да бъдат одобрени и включени в положителен списък подобно на антидотите и синергистите (вж. член 25) в съответствие с разпоредбите на новото решение относно комитологията.

Добрата практика трябва да се приема, но не може да се счита за даденост. Вместо това следва да се предвидят реалистичните условия на употреба в съответствие със съществуващите разпоредби, включени в насоките за изпитването в Директива 91/414, като следва да се обърне внимание на “практическите условия на употреба” и “реалистичните условия на употреба”.

Възпроизвежда се изменение 109 от първо четене.

Изменение  82

Обща позиция на Съвета

Член 27 – параграф 2 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

2a. Когато се използва коформулант в даден продукт за растителна защита, който е разрешен съгласно настоящия регламент, неговата специфична употреба в продуктите за растителна защита се разглежда като регистрирана в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)1.

____________

1 OВ L 396, 30.12.06, стр. 1. Коригиран в OВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3.

Обосновка

Коформулантите, използвани в продукти за растителна защита не трябва да са обект на двойно регулиране по REACH.

Възпроизвежда се изменение 110 от първо четене.

Изменение  83

Обща позиция на Съвета

Член 28 – параграф 2 – буква б

Обща позиция на Съвета

Изменение

б) пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита с научноизследователска или развойна цел в съответствие с член 54;

б) употреба на продукти за растителна защита с научноизследователска или развойна цел в съответствие с член 54;

Обосновка

Регламентът има за цел да установи високи критерии за даване на разрешение. Продукти за растителна защита, за които е дадено разрешение специално за научноизследователски или развойни цели, не трябва да се пускат на пазара.

Възпроизвежда се изменение 111 от първо четене.

Изменение  84

Обща позиция на Съвета

Член 29 – параграф 1 – буква в

Обща позиция на Съвета

Изменение

в) неговите коформуланти не са включени в приложение ІІІ;

в) съдържащите се в него коформуланти са разрешени съгласно член 27;

Обосновка

Вж. обосновката на изменението на член 27 по-горе.

Възпроизвежда се изменение 113 от текста на първо четене.

Изменение  85

Обща позиция на Съвета

Член 29 – параграф 1 – точка вa) (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

вa) неговата (техническа) формула е такава, че равнището на излагане на ползвателя или други рискове са ограничени в рамките на възможното, без това да засяга действието на продукта;

Обосновка

Отделните форми се различават значително по степента на риск – например формите на прах в сравнение с формите на гранули и формите, съдържащи биологичен разтворител в сравнение с разтворимите във вода емулсии. Ако може да бъде избегнато, самите форми не бива да увеличават риска, свързан с употребата на конкретен продукт за растителна защита. Предлаганият текст ще помогне да се гарантира, че при пускането на даден продукт на пазара се използва формата с възможно най-малък риск.

Възпроизвежда се изменение 114 от първо четене.

Изменение  86

Обща позиция на Съвета

Член 29 – параграф 1 – буква дa) (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

да) определени са всички метаболити на активното(ите) вещество(а), които са налице на фазата на употреба, и те отговарят на критериите на единните принципи, посочени в параграф 6;

Обосновка

Единните принципи са ключов елемент на процеса на даване на разрешение.

Възпроизвежда се изменение 115 от първо четене.

Изменение  87

Обща позиция на Съвета

Член 29 – параграф 1 – буква е

Обща позиция на Съвета

Изменение

е) остатъчните вещества, които са резултат от разрешени употреби и които са с токсикологично, екотоксикологично и екологично значение, могат да се определят чрез подходящи стандартно използвани методи;

е) остатъчните вещества, които са резултат от разрешени употреби могат да се определят чрез стандартизирани методи всеобщо използвани във всички държави-членки, които са достатъчно чувствителни по отношение на равнища, които могат да бъдат установени с технически средства и които могат да са налични във всякакви екологични и биологични среди. Остатъчните вещества трябва да бъдат установими с помощта на общите методи за множество остатъчни вещества, прилагани от референтните лаборатории в Общността;

Обосновка

Това е в съответствие с предишното изменение, предложено във връзка с член 4, параграф 2 и свързаната обосновка.

Методите за откриване на всички остатъчни количества на активни вещества трябва да са достатъчно чувствителни по отношение на степента на риска в различните екологични и биологични среди, така че да не се пропуснат въздействия, които не са лесно откриваеми със стандартно използваните методи.

Възпроизвежда се изменение 116 от първо четене.

Изменение  88

Обща позиция на Съвета

Член 29 – параграф 1 – буква за) (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

за) неговото разрешаване не противоречи на националните планове за действие, разработени съгласно Директива 2008/.../ЕО [за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестициди]*.

 

* OВ: моля въведете номера на директивата.

Обосновка

Държавите не трябва да бъдат принуждавани да приемат пестициди, които замърсяват подземните води или водят до ненужни рискове и опасности за хората, животните и околната среда, в противоречие на техните национални екологични и здравни политики. На държавите-членки трябва да се позволи да вземат под внимание регионалните условия преди да одобрят продуктите за растителна защита.

Възпроизвежда се изменение 117 от първо четене.

Изменение  89

Обща позиция на Съвета

Член 29 – параграф 4

Обща позиция на Съвета

Изменение

4. В съответствие с посочената в член 79, параграф 3 процедура по регулиране могат да се приемат хармонизирани методи по отношение на параграф 1, буква д).

4. В съответствие с посочената в член 79, параграф 4 процедура по регулиране с контрол могат да се приемат хармонизирани методи по отношение на параграф 1, буква д).

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с оглед привеждане на текста в съответствие с разпоредбите на новото решение относно комитологията.

Възпроизвежда се изменение 119 от първо четене.

Изменение  90

Обща позиция на Съвета

Член 29 – параграф 6 – алинея 1 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Единните принципи надлежно отчитат взаимодействието между активното вещество, антидотите, синергистите и коформулантите.

Обосновка

Следва да се поясни, че в процеса на даване на разрешение се взема под внимание взаимодействието между различните вещества. Не е достатъчно съответните вещества да се разгледат отделно.

Изменението има за цел основно да даде пояснение. То вече е споменато индиректно в член 25, параграф 2 във връзка с член 8, параграф 1, буква а), член 29, параграф 4 и в единните принципи.

Възпроизвежда се изменение 121 от първо четене.

Изменение  91

Обща позиция на Съвета

Член 30 - параграф 1 - буква а)

Обща позиция на Съвета

Изменение

a) решението за одобрение не може да бъде окончателно взето в срок от 30 месеца, считано от датата на допускане на заявлението, удължен с допълнителните срокове, определени в съответствие с член 9, параграф 2, член 11, параграф 3 или член 12, параграф 3; както и

a) решението за одобрение не може да бъде окончателно взето в срок от 30 месеца, считано от датата на допускане на заявлението, удължен с допълнителните срокове, определени в съответствие с член 92, параграф 2, член 11, параграф 3 или член 12, параграф 2, или 3; както и

Изменение  92

Обща позиция на Съвета

Член 30 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. В такива случаи държавата-членка незабавно информира останалите държави-членки и Комисията за своята оценка на досието и за условията на разрешението, като предоставя най-малко информацията, посочена в член 57, параграф 1.

2. В такива случаи държавата-членка може да започне извършването на своята оценка относно временно разрешение веднага щом се получат доказателства за това, че крайните срокове за разрешаването на веществото няма да бъдат спазени, и незабавно информира останалите държави-членки и Комисията за своята оценка на досието и за условията на разрешението, като предоставя най-малко информацията, посочена в член 57, параграф 1.

Обосновка

Съветът е изменил текста, приет от Парламента на първо четене, и е въвел нов член относно временното разрешаване на продукти. Необходимо е този нов член да бъде изменен, за да се отразят предложените от Европейския парламент промени на първо четене.

Изменение  93

Обща позиция на Съвета

Член 31 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Тези изисквания включват също така:

 

a) максималната доза на хектар за всяко прилагане;

 

б) периода между последното прилагане и събирането на реколтата;

 

в) брой нанасяния на година.

Обосновка

Следва да бъде задължително горепосочената информация да се посочва във всяко разрешение.

Възпроизвежда се изменение 124 от първо четене.

Изменение  94

Обща позиция на Съвета

Член 31 – параграф 2 – алинея 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

Разрешението включва класификация на продукта за растителна защита за целите на Директива 1999/45/ЕО. Държавите-членки могат да предвидят задължение за притежателите на разрешение да класифицират или актуализират етикета без ненужно забавяне, след всяка промяна в класификацията и етикетирането на продукта за растителна защита в съответствие с Директива 1999/45/ЕО. В такъв случай те незабавно информират за това компетентния орган.

Разрешението включва класификация на продукта за растителна защита за целите на Директива 1999/45/ЕО. Държавите-членки предвиждат задължение за притежателите на разрешение да класифицират или актуализират етикета без ненужно забавяне, след всяка промяна в класификацията и етикетирането на продукта за растителна защита в съответствие с Директива 1999/45/ЕО. В такъв случай те незабавно информират за това компетентния орган.

Обосновка

Държавите-членки следва задължително да приемат разпоредби притежателите на разрешения да актуализират етикета.

Изменение на нов пасаж, внесено от Съвета.

Изменение  95

Обща позиция на Съвета

Член 31 - параграф 2 - алинея 2a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Разрешението включва указания за правилна употреба в съответствие с принципите на интегрираното управление на вредителите съгласно определението в член 3, които ще се прилагат след 2012 г.;

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 305 от първо четене.

Изменение  96

Обща позиция на Съвета

Член 31 –параграф 3 – буква a)

Обща позиция на Съвета

Изменение

a) ограничение на дистрибуцията и употребата на продукта за растителна защита, като се вземат предвид изискванията, наложени от други общностни разпоредби за защита на здравето на съответните дистрибутори, потребители, случайни лица и работници, както и за опазването на околната среда; подобно ограничение се посочва на етикета;

a) ограничение на дистрибуцията и употребата на продукта за растителна защита за защита на здравето на съответните дистрибутори, потребители, случайни лица, жители, работници и лица, които употребяват продукта, както и за опазването на здравето на животните или околната среда, като се вземат предвид изискванията, наложени от други общностни разпоредби; подобно ограничение се посочва на етикета;

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 303 от текста на първо четене, и се преформулира нов текст на Съвета, така че другите общностни разпоредби да се приемат като допълнение, а не като ограничение.

Възпроизвежда се изменение 126 от първо четене.

Изменение  97

Обща позиция на Съвета

Член 31 – параграф 3 – буква бa) (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

ба) ограничения или забрани на употребата на пестициди в или около зони, използвани от широката общественост или от уязвими групи от населението, като жилищни райони, паркове, градски градини, спортни площадки, училищни дворове, площадки за детски игри;

Обосновка

Задължителните условия за употреба в одобрението за всички пестициди следва да съдържат подробни изисквания за всяка забрана на употребата на пестициди в или около зони, използвани от широката общественост или от чувствителни групи от населението, като жилищни райони, паркове, градски градини, спортни площадки, училищни дворове, площадки за детски игри и т.н

Възпроизвежда се изменение 127 от текста на първо четене.

Изменение  98

Обща позиция на Съвета

Член 31 – параграф 3 – буква бб) (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

бб) други ограничения или условия, свързани с издаването на разрешение и с употребата на продукт за растителна защита, особено когато целят опазване на здравето на дистрибутори, ползватели, работници, живущи, странични лица и потребители или животни, както и на околната среда.

Обосновка

Тази нова буква ще позволи на държавите-членки да включат други ограничения или условия, по-специално за опазване на здравето на дистрибутори, лица, които употребяват продукта, работници, жители, случайни лица и потребители или животни, както и на здравето на животни или на околната среда.

Възпроизвежда се изменение 303 от текста на първо четене.

Изменение  99

Обща позиция на Съвета

Член 31 – параграф 3 – буква д

Обща позиция на Съвета

Изменение

д) максималната доза на хектар за всяко прилагане;

заличава се

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението от докладчика на член 31, параграф 2, алинея 1a. Настоящото изменение следва да отпадне, ако това изменение не бъде прието.

В съответствие с възпроизведеното изменение 124 от първо четене.

Изменение  100

Обща позиция на Съвета

Член 31 – параграф 3 – буква е

Обща позиция на Съвета

Изменение

е) максималния брой прилагания за година и интервала между тях;

заличава се

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението от докладчика на член 31, параграф 2, алинея 1a. Настоящото изменение следва да отпадне, ако това изменение не бъде прието.

В съответствие с възпроизведеното изменение 124 от първо четене.

Изменение  101

Обща позиция на Съвета

Член 31 – параграф 3 – буква з

Обща позиция на Съвета

Изменение

з) когато е приложимо, карантинен срок;

заличава се

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението от докладчика на член 31, параграф 2, алинея 1a. Настоящото изменение следва да отпадне, ако това изменение не бъде прието.

В съответствие с възпроизведеното изменение 124 от първо четене.

Изменение  102

Обща позиция на Съвета

Член 33 – параграф 2 – букви a) и б)

Обща позиция на Съвета

Изменение

a) списък на предвидените употреби във всяка зона, посочена в приложение І, и на държавите-членки, в които заявителят е подал или възнамерява да подаде заявление;

a) списък на предвидените употреби и държавите-членки, в които заявителят е подал или възнамерява да подаде заявление;

б) предложение относно държавата-членка, която заявителят очаква да оцени заявлението в съответната зона. В случай на заявление за употреба в култивационни съоръжения, както при третиране след прибиране на реколтата, при третиране на празни складови помещения и при третиране на семена, се предлага само една държава-членка, която оценява заявлението, като взема под внимание всички зони. В този случай заявителят изпраща обобщеното или пълното досие, както е посочено в член 8, до други държави-членки по тяхно искане.

 

Изменение  103

Обща позиция на Съвета

Член 33 – параграф 3 – буква б

Обща позиция на Съвета

Изменение

б) за всяко активно вещество, антидот и синергист, съдържащо се в продукта за растителна защита, пълно и обобщено досие по всяка точка от изискванията за данни за активното вещество, антидота и синергиста;

б) за всяко активно вещество, антидот и синергист, коформулант и адювант, съдържащи се в продукта за растителна защита, пълно и обобщено досие по всяка точка от изискванията за данни за активното вещество, антидота и синергиста, коформуланта и адюванта, както и пълно и обобщено досие за комбинираното въздействие на активното(ите) вещество(а), антидота(ите), синергиста(ите), коформуланта(те) и адюванта(ите), съдържащ(и) се в продукта за растителна защита;

Обосновка

Несъмнено антидотите и синергистите, коформулантите и адювантите са добавени, за да се увеличи или промени действието на активното вещество, довеждайки до комбинирано действие, различно от добавеното действие на отделните вещества. Затова следва да се оцени и комбинираното действие.

Възпроизвежда се изменение 129 от първо четене.

Изменение  104

Обща позиция на Съвета

Член 33 – параграф 3 – буква в

Обща позиция на Съвета

Изменение

в) за всяко изпитване или изследване върху гръбначни животни, обосновка на предприетите мерки за избягване на ненужното изпитване;

в) за всяко изпитване или изследване върху гръбначни животни, обосновка на предприетите мерки за избягване на ненужното изпитване върху животни и дублирането на изпитвания върху гръбначни животни;

Обосновка

За да се улесни поддържането на абсолютния минимум на изпитванията върху животни по смисъла на настоящия регламент, заявленията трябва да съдържат и обосновка на предприетите мерки за избягване на изпитванията върху животни като цяло.

Възпроизвежда се изменение 130 от първо четене.

Изменение  105

Обща позиция на Съвета

Член 33 – параграф 6 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

6а. При поискване заявителят предоставя на всяка друга държава-членка пълното досие, посочено в параграф 3, буква а).

Обосновка

Изменение  106

Обща позиция на Съвета

Член 33 – параграф 6 б (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

6б. Във всички държавите-членки се използват стандартни формуляри за заявление.

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 133 от първо четене.

Изменение  107

Обща позиция на Съвета

Член 35

Обща позиция на Съвета

Изменение

Заявлението се разглежда от държавата-членка, предложена от заявителя, освен ако друга държава-членка в същата зона не се съгласи да го разгледа. Държавата-членка, която ще разглежда заявлението, информира за това заявителя.

Заявлението се разглежда от държавата-членка, предложена от заявителя, освен ако друга държава-членка не се съгласи да го разгледа. Държавата-членка, която ще разглежда заявлението, информира за това заявителя.

По искане на държавата-членка, разглеждаща заявлението, останалите държави-членки в същата зона, за която е подадено заявлението, осигуряват сътрудничество с цел справедливо разпределение на работата.

По искане на държавата-членка, разглеждаща заявлението, останалите държави-членки осигуряват сътрудничество с цел справедливо разпределение на работата.

Останалите държави-членки в зоната, за която е подадено заявлението, се въздържат от придвижване на досието, докато държавата-членка, разглеждаща заявлението, не даде своята оценка.

 

В случай че заявлението е подадено в повече от една зона, държавите-членки, които го оценяват, постигат съгласие по оценката на данните, които не са свързани със селскостопанските и екологичните условия.

Държавите-членки, които оценяват заявлението, постигат съгласие по оценката на данните, които не са свързани със селскостопанските и екологичните условия.

Изменение  108

Обща позиция на Съвета

Член 35 а (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Член 35 a

 

База данни на Органа

 

След като бъде информиран коя държава-членка ще разгледа заявлението, заявителят незабавно предава на Органа пълното и обобщеното досиета, посочени в член 33, параграф 3, букви а) и б) и информацията, посочена в член 33, параграф 3, буква в).

 

Органът без отлагане обявява публично обобщените досиета, с изключение на всяка информация, която е поверителна по смисъла на член 63, и на информацията, посочена в член 33, параграф 3, буква в).

Обосновка

Привеждане в съответствие с последната алинея от член 9, параграф 3 и с член 10. Това изменение е свързано с изменението на съображение 32 и член 54, параграф 1, член 57, параграф 1 и 2 и член 58, параграф -1. За да се улесни обмена на данни е необходимо да се създаде една централна база от данни, съдържаща цялата информация за извършените преди това изпитвания и изследвания за целите на настоящия регламент, която да се управлява от Органа. Тогава заявителите ще трябва да правят справка само в една база от данни преди да извършат някакво изпитване или изследване. Информацията съгласно член 32, параграф 3, буква в) също следва да бъде публично достъпна за да се гарантира прозрачност по отношение на стъпките, предприети от заявителите за избягване на изпитване върху животни.

Възпроизвежда се изменение 135 от първо четене.

Изменение  109

Обща позиция на Съвета

Член 36 – параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавата-членка, която разглежда заявлението, извършва независима, обективна и прозрачна оценка въз основа на съвременните научно-технически познания и като използва наличните към момента на подаване на заявлението ръководства. Тя дава възможност на всички държави-членки в същата зона да представят забележки, които да бъдат взети предвид при оценката.

1. Държавата-членка, която разглежда заявлението, извършва независима, обективна и прозрачна оценка въз основа на съвременните научно-технически познания и като използва наличните към момента на подаване на заявлението ръководства. Тя дава възможност на всички държави-членки да представят забележки, които да бъдат взети предвид при оценката.

Държавата-членка прилага посочените в член 29, параграф 6 единни принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита, за да установи доколкото е възможно дали даденият продукт за растителна защита отговаря на изискванията, предвидени в член 29 в същата зона, където се прилага в съответствие с член 55 и при реалистични условия на употреба.

Държавата-членка прилага посочените в член 29, параграф 6 единни принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита, за да установи доколкото е възможно дали даденият продукт за растителна защита отговаря на изискванията, предвидени в член 29, където се прилага в съответствие с член 55 и при реалистични условия на употреба.

Държавата-членка, която разглежда заявлението, предоставя своята оценка на останалите държави-членки в същата зона. Форматът на доклада за оценка се определя в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 79, параграф 2.

Държавата-членка, която разглежда заявлението, предоставя своята оценка на останалите държави-членки. Форматът на доклада за оценка се определя в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 79, параграф 3.

Изменение  110

Обща позиция на Съвета

Член 36 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Съответните държави-членки съответно издават или отказват разрешения въз основа на заключенията от оценката на държавата-членка, която разглежда заявлението съгласно членове 31 и 32.

2. В срок от 180 дни,съответните държави-членки издават или отказват разрешения въз основа на заключенията от оценката на държавата-членка, която разглежда заявлението съгласно членове 31 и 32 и въз основа на всякакви допълнителни оценки, опити или изследвания, свързани с конкретните условия в държавите-членки. Срокът от 180 дни не може да бъде удължаван.

Изменение  111

Обща позиция на Съвета

Член 36 – параграф 2 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

2а. Държава-членка може да откаже разрешение на продукта за растителна защита на своя територия, само ако поради специфични екологични или селскостопански обстоятелства има основателни причини да счита, че въпросният продукт представлява сериозен риск за здравето на хората или на животните или за околната среда.

Изменение  112

Обща позиция на Съвета

Член 36 – параграф 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 и при спазване на правото на Общността, могат да се налагат подходящи условия по отношение на изискванията, посочени в член 31, параграф 3, букви а) и б), както и други мерки за намаляване на риска, произтичащи от специфичните условия на употреба.

3. Чрез дерогация от параграф 2 и при спазване на правото на Общността, държавите-членки могат да налагат подходящи условия по отношение на изискванията, посочени в член 31, параграф 3, както и други мерки за намаляване на риска, произтичащи от специфичните условия на употреба.

Когато на опасенията на държава-членка, свързани със здравето на хората или на животните и с околната среда, не може да се отговори с установяването на национални мерки за намаляване на риска, посочени в първа алинея, като крайна мярка държавата-членка може да откаже разрешение на продукт за растителна защита на своя територия, ако поради особено специфични екологични или селскостопански обстоятелства има основателни съображения да счита, че въпросният продукт представлява сериозен риск за здравето на хората или на животните или за околната среда.

 

Държавата-членка незабавно информира за своето решение заявителя и Комисията, като представя техническа или научна обосновка за това.

Държавата-членка незабавно информира за своето решение заявителя и Комисията, като представя техническа или научна обосновка за това.

Държавите-членки предвиждат възможност да се оспори решението, с което се отказва разрешение на такъв продукт, пред националните съдилища или пред други апелативни инстанции.

Държавите-членки предвиждат възможност заинтересованите лица да оспорват решение, с което се приема или отказва разрешение на такъв продукт, пред националните съдилища или пред други апелативни инстанции.

Изменение  113

Обща позиция на Съвета

Член 37 – параграф 4

Обща позиция на Съвета

Изменение

4. Най-късно от 90 дни след получаване на доклада за оценка и на копието на разрешението от държавата-членка, която разглежда заявлението, останалите заинтересовани държави-членки вземат решение по заявлението, както е посочено в член 36, параграфи 2 и 3.

заличава се

Обосновка

Заличаване на нова формулировка, внесено от Съвета, в съответствие с позицията на Парламента за заличаване на концепцията за зоните.

Изменение  114

Обща позиция на Съвета

Член 39 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

До ... *, Комисията представя предложение за въвеждане на стандартизиран формат за документацията, предвидена в букви а), б) и в).

_____

* 12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Следва да се въведе система за съвместно извършване на работата, за да се улесни процеса на вземане на решения от страна на държавите-членки, които дават разрешение за един и същи продукт в рамките на ЕС.

Възпроизвежда се изменение 143 от първо четене.

Изменение  115

Обща позиция на Съвета

Член 39 – параграф 1 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

1a. Държавите-членки без отлагане предоставят на Органа досие, съдържащо документацията, предвидена в параграф 1, букви а), б) и в). Органът поддържа регистър, в който се вписват всички издадени разрешения в различните държави-членки.

Обосновка

Един централен орган – Органът, трябва да следи различните разрешения, издадени за вещества в различните държави-членки.

Възпроизвежда се изменение 144 от първо четене.

Изменение  116

Обща позиция на Съвета

Член 39 – параграф 2 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

2a. В срок от 12 седмици след вземане на решение за разрешаване на продукт за растителна защита, държавите-членки предоставят на публично достъпна интернет страница преписката по административните решения, както е посочено в параграф 1, буква в).

Обосновка

Следва да се въведе система за съвместно извършване на работата, за да се улесни процеса на вземане на решения от страна на държавите-членки, които дават разрешение за един и същи продукт в рамките на ЕС.

Възпроизвежда се изменение 146 от първо четене.

Изменение  117

Обща позиция на Съвета

Член 40 – параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Притежателят на разрешение, издадено в съответствие с член 29, може да подаде заявление за разрешение за същия продукт за растителна защита, за същата употреба и при съпоставими селскостопански практики в друга държава-членка съгласно процедурата за взаимно признаване, предвидена в настоящия подраздел, в следните случаи:

1. Притежателят на разрешение, издадено в съответствие с член 29, може да подаде заявление за разрешение за същия продукт за растителна защита, за същата употреба и при съпоставими селскостопански практики в друга държава-членка съгласно процедурата за взаимно признаване, предвидена в настоящия подраздел.

a) разрешението е издадено от държава-членка (референтна държава-членка), която принадлежи към същата зона;

 

б) разрешението е издадено от държава-членка (референтна държава-членка), която принадлежи към друга зона, при условие че разрешението, за което е подадено заявление, не се използва за целите на взаимното признаване в друга държава-членка в същата зона;

 

(c) разрешението е издадено от държава-членка за употреба в култивационни съоръжения, или при третиране след прибиране на реколтата, или при третиране на празни помещения или контейнери, използвани за съхранение на растения или растителни продукти, или при третиране на семена, независимо от зоната, към която принадлежи референтната държава-членка.

 

              Изменение                     118

Обща позиция на Съвета

Член 41 – параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавата-членка, до която е подадено заявление съгласно член 40, разрешава съответния продукт за растителна защита при същите условия като държавата-членка, разглеждаща заявлението, освен когато се прилага член 36, параграф 3.

1. Държавата-членка, до която е подадено заявление съгласно член 40, разглежда оценката, извършена от държавата-членка, предоставила разрешението (референтната държава-членка), като я съпоставя с обстоятелствата на своята собствена територия и в срок от 180 дни разрешава съответния продукт за растителна защита при същите условия като държавата-членка, разглеждаща заявлението, или прилага член 36, параграф 2а или 3.

Изменение  119

Обща позиция на Съвета

Член 41 – параграф 1 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

1a. Когато държава-членка откаже разрешение за продукт за растителна защита съгласно член 36, параграф 2а, тя уведомява Комисията, другите държави-членки и заявителя в срок от 15 дни за своето решение и за своите основателни причини за вземане на това решение.

Изменение  120

Обща позиция на Съвета

Член 41 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

Чрез дерогация от параграф 1 държавата-членка може да разреши продукта за растителна защита, когато:

Чрез дерогация от параграф 1 държавата-членка може да разреши продукта за растителна защита, когато:

a) е подадено заявление за издаване на разрешение съгласно член 40, параграф 1, буква б);

 

б) той съдържа вещество, кандидат за замяна;

a) той съдържа вещество, кандидат за замяна;

в) е бил приложен член 30; или

б) е бил приложен член 30; или

г) съдържа вещество, одобрено в съответствие с член 4, параграф 7.

в) съдържа вещество, одобрено в съответствие с член 4, параграф 7.

Изменение  121

Обща позиция на Съвета

Член 41 – параграф 2 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

2a. Държава-членка може също да откаже разрешение на продукта за растителна защита на своя територия, ако има основателни причини да счита, че издаването на разрешение за този продукт противоречи на целите на нейния национален план за действие.

Изменение  122

Обща позиция на Съвета

Член 42 – параграф 1 – буква а

Обща позиция на Съвета

Изменение

a) копие от разрешението, издадено от референтната държава-членка, както и превод на разрешението на един от официалните езици на държавата-членка, получаваща заявлението;

a) копие от разрешението, издадено от референтната държава-членка, както и превод на разрешението, когато такъв се изисква, на един от официалните или националните езици на държавата-членка, получаваща заявлението;

Обосновка

Пояснение с цел постигане на съгласуваност с изискванията за езиков превод в член 33, параграф 5. Общо изискване на езиков превод, без такъв да е поискан, подкопава ефикасността на процеса.

Изменение  123

Обща позиция на Съвета

Член 42 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Държавата-членка, до която е подадено заявление съгласно член 40, взема решение по заявлението в 90-дневен срок.

2. Държавата-членка, до която е подадено заявление съгласно член 40, взема решение по заявлението в 180-дневен срок.

Обосновка

Трябва да гарантираме възможно най-бърза процедура на издаване на разрешения, съобразена с висока степен на защита на здравето на хората и опазване на околната среда. Това обаче означава, че ако държавите-членки трябва напълно да вземат под внимание съответните специфични обстоятелства в рамките на тяхната територия преди да издадат или да откажат да издадат разрешение за продукт, разрешен в друга държава-членка, вместо автоматично да одобрят издаденото от друга държава-членка разрешение, периодът от 90 дни не е достатъчен.

Възпроизвежда се изменение 154 от първо четене.

Изменение  124

Обща позиция на Съвета

Член 43 – параграф 3 – алинея 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

Посочената в член 35 държава-членка координира във всяка зона проверката на съответствието и оценката на предоставената информация от името на всички държави-членки в рамките на тази зона.

Посочената в член 35 държава-членка координира проверката на съответствието и оценката на предоставената информация на всички държави-членки, получили заявление.

Изменение  125

Обща позиция на Съвета

Член 43 – параграф 4

Обща позиция на Съвета

Изменение

4. Съгласно процедурата по консултиране, посочена в член 79, параграф 2, могат да се изготвят насоки за разрешаване проверка на съответствието.

4. Съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 79, параграф 3, могат да се изготвят насоки за разрешаване проверка на съответствието.

Обосновка

Компромисно предложение, основано на изменение 158 от първо четене.

Изменение  126

Обща позиция на Съвета

Член 44 – параграф 3 – точка вa) (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

вa) начинът на употреба и използваните количества могат да се променят въз основа на развитието на научното и техническо познание.

Обосновка

В предлагания текст липсва важна разпоредба на член 4, параграф 6 от Директива 91/414. В този член се посочва, че разрешението може да бъде изменено, ако се установи, че начинът на употреба и използваните количества могат да бъдат променяни на основание на напредъка на научно-техническите познания. Това задължение поддържа условията на издаване на разрешения в крак с научното развитие и е пример за практическото прилагане на принципа на предпазните мерки.

Възпроизвежда се изменение 160 от първо четене.

Изменение  127

Обща позиция на Съвета

Член 44 – параграф 4

Обща позиция на Съвета

Изменение

4. Когато държава-членка отнеме или измени разрешение в съответствие с параграф 3, тя незабавно уведомява за това притежателя на разрешението, останалите държави-членки, Комисията и Органа. Останалите държави-членки, които принадлежат към същата зона, съответно отнемат или изменят разрешението, като отчитат националните условия и мерките за намаляване на риска, освен когато е бил приложен член 36, параграф 3, втора - четвърта алинея. Когато е подходящо, се прилага член 46.

4. Когато държава-членка отнеме или измени разрешение в съответствие с параграф 3, тя незабавно уведомява за това притежателя на разрешението, останалите държави-членки, Комисията и Органа. Останалите държави-членки съответно отнемат или изменят разрешението, като отчитат националните условия и мерките за намаляване на риска, освен когато е бил приложен член 36, параграф 2а. Когато е подходящо, се прилага член 46.

Изменение  128

Обща позиция на Съвета

Член 46 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

Когато причините за отнемане, изменение или неподновяване на разрешението го позволяват, гратисният период е с ограничена продължителност, като не надхвърля шест месеца за пускане на пазара и още най-много една година за обезвреждане, съхранение и употреба на съществуващи наличности от съответните продукти за растителна защита.

Когато причините за отнемането, изменението или неподновяването на разрешението не са свързани с опазване на здравето на човека и животните или опазване на околната среда, гратисните периоди за използване на складови наличности от съответните продукти за растителна защита не надвишават един сезон. Ако причините за отнемане, изменение или неподновяване на разрешението са свързани със закрила на здравето на човека и животните или опазване на околната среда, не се предоставя срок за използване на складови наличности от съответните продукти за растителна защита и незабавно след вземане на решението за отнемане или неподновяване на разрешение се преустановява всякаква продажба и употреба на такива продукти.

Обосновка

Когато основанията за отнемане, изменение или неподновяване на разрешението са свързани с опазване на здравето на човека и животните и на околната среда, продажбата и употребата на тези пестициди се прекратява с незабавен ефект.

Възпроизвежда се изменение 162 от текста на първо четене.

Изменение  129

Обща позиция на Съвета

Член 46 а (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Член 46 a

 

Изхвърляне и унищожаване на неразрешени продукти за растителна защита

 

Независимо от разпоредбите на член 46, наличности от неразрешени продукти за растителна защита се обезвреждат по безопасен начин и се унищожават, като отговорност за това носи бившия притежател на разрешението.

Обосновка

Наличностите от остарели пестициди носят сериозни опасности за здравето на хората и за околната среда в много държави-членки и трети страни. Производителите следва да са задължени да осигурят безопасното обезвреждане и унищожаване на тези опасни вещества.

Възпроизвежда се изменение 163 от първо четене.

Изменение  130

Обща позиция на Съвета

Член 46 б (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Член 46б

 

Внос

 

Вносни нехранителни материали или изделия не трябва да съдържат остатъци от активни вещества, които не са одобрени в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Обосновка

С оглед на защитата както на здравето на хората, така и на конкурентоспособността на европейската индустрия, вносните нехранителни материали или изделия не трябва да съдържат активни вещества, които не са одобрени в ЕС.

Възпроизвежда се изменение 164 от първо четене.

Изменение  131

Обща позиция на Съвета

Член 47 а (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Член 47a

 

Пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита с намален риск

 

1. Независимо от разпоредбите на член 29, даден продукт за растителна защита се разрешава като продукт с намален риск, ако отговаря на следните изисквания:

 

a) най-малко едно от активните вещества, които продуктът съдържа, е вещество съгласно определението в член 22;

 

б) всички активни вещества, антидоти и синергисти с намален риск, които продуктът съдържа, са одобрени в съответствие с Глава II;

 

в) в светлината на научните или техническите познания продуктът предизвиква значително по-малък риск за здравето на човека или животните или за околната среда, отколкото съпоставим продукт за растителна защита, който е вече разрешен;

 

г) достатъчно е ефективен;

 

д) съответства на член 29, параграф 1, буква б), буква в) и букви д)—з).

 

2. Заявителите за разрешение за продукт за растителна защита с намален риск трябва да докажат, че той отговаря на изискванията по параграф 1, и да приложат към заявлението пълно и обобщено досие за всяка точка от изискванията за данни по отношение на активното вещество и продукта за растителна защита.

 

3. В срок от 120 дни държавата-членка взема решение дали да одобри заявлението за разрешение на продукт за растителна защита с намален риск.

 

Този срок се определя на 90 дни, ако друга държава-членка вече е издала разрешение за същия продукт за растителна защита с намален риск.

 

Когато държавата-членка се нуждае от допълнителна информация, тя определя срок, в който заявителят да я предостави. В този случай 120-дневният срок се удължава с допълнителния срок, който държавата-членка е определила.

 

4. Освен ако не е посочено друго, се прилагат всички разпоредби, отнасящи се до разрешения съгласно настоящия регламент.

Обосновка

За да се насърчи разработването на по-малко вредни продукти за растителна защита, този член въвежда нова категория нискорискови продукти за растителна защита, които представляват по-нисък риск в сравнение със съществуващите на пазара продукти и съдържат поне едно нискорисково активно вещество. Тази категория продукти за растителна защита трябва да получи определени предимства като например по-дълъг срок на защита на данните и освобождаване от данък.

Възпроизвежда се изменение 168 от първо четене.

Изменение  132

Обща позиция на Съвета

Член 50 – параграф 1 – уводна част и точки a) и б)

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки извършват сравнителна оценка при оценяване на заявление за издаване на разрешение за продукт за растителна защита, съдържащ активно вещество, одобрено като кандидат за замяна. Държавите-членки не издават разрешение или ограничават употребата на продукт за растителна защита, съдържащ вещество, кандидат за замяна, когато сравнителната оценка на рисковете и ползите, определена в приложение ІV, показва че:

1. Държавите-членки извършват сравнителна оценка при оценяване на заявление за издаване на разрешение за продукт за растителна защита, съдържащ активно вещество, одобрено като кандидат за замяна. Държавите-членки не издават разрешение или ограничават употребата за дадена растителна култура на продукт за растителна защита, съдържащ вещество, кандидат за замяна, когато сравнителната оценка на рисковете и ползите, определена в приложение ІV, показва че:

a) за употребите, посочени в заявлението, вече съществува разрешен продукт за растителна защита или нехимичен метод за контрол или профилактика, който е значително по-безопасен за здравето на хората или на животните, или за околната среда; както и

a) за употребите, посочени в заявлението, вече съществува разрешен продукт за растителна защита или нехимичен метод за контрол или профилактика, който е значително по-безопасен за здравето на хората или на животните, или за околната среда; както и

б) продукта за растителна защита или нехимичен метод за контрол или профилактика, посочен в буква а), не води до значителни икономически или практически затруднения; както и

б) заместването с продукти за растителна защита или нехимични методи за контрол или профилактика, посочени в буква а), не води до съществени икономически или практически затруднения; както и

в) химическото разнообразие на активните вещества е адекватно за свеждане до минимум формирането на резистентност в прицелния организъм; както и

в) химическото разнообразие на активните вещества, когато е от значение, или методите и практиките за управление на културите и предотвратяване на вредителите са адекватни за свеждане до минимум формирането на резистентност в прицелния организъм; както и

Изменение  133

Обща позиция на Съвета

Член 50 – параграф 3 – алинея 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

Такива разрешения се издават за срок, който не надвишава пет години.

Такива разрешения се издават за срок, който не надвишава три години.

Обосновка

Всяко разрешение на продукти за растителна защита, съдържащи вещество, кандидат за замяна, което се издава без да се извършва сравнителна оценка следва да бъде ограничено за срок от най-много три години.

Възпроизвежда се срока, предложен от Комисията.

Изменение  134

Обща позиция на Съвета

Член 50 – параграф 4 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

4. При продукти за растителна защита, съдържащи вещество, кандидат за замяна, държавите-членки редовно извършват сравнителната оценка, предвидена в параграф 1 най-късно при подновяването или изменението на разрешението.

4. При продукти за растителна защита, съдържащи вещество, кандидат за замяна, държавите-членки редовно извършват сравнителната оценка, предвидена в параграф 1 най-късно четири години след издаването или подновяването на разрешението.

Обосновка

Сравнителната оценка следва да се извършва преди края на срока на разрешението.

Възпроизвежда се срока, предложен от Комисията.

Изменение  135

Обща позиция на Съвета

Член 50 – параграф 5

Обща позиция на Съвета

Изменение

5. Когато държава-членка реши да отнеме или измени разрешение съгласно параграф 4, отнемането или изменението поражда действие пет години след решението на държавата-членка или при изтичане на срока за одобрение на веществото, кандидат за замяна, когато този срок изтича по-рано.

5. Когато държава-членка реши да отнеме или да измени дадено разрешение съгласно параграф 4, отнемането или изменението поражда действие две години след решението на държавата-членка или в при изтичане на срока за одобрение на веществото, кандидат за замяна, когато този срок изтича по-рано.

Обосновка

Предлаганият срок от две години ще ускори процеса на замяна и ще осигури стимул за иновации.

Възпроизвежда се изменение 173 от първо четене.

Изменение  136

Обща позиция на Съвета

Член 51 – параграф 2 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

2α. След като това бъде разрешено от Комисията, държавите-членки могат да приемат конкретни мерки с цел улесняване на подаването на заявления за разширяване обхвата на разрешението и подаването на заявления за минимални употреби.

Обосновка

Опростяването на бюрократичната процедура и насърчаването на използването на продукти за растителна защита за минимални употреби ще реши много проблеми по отношение на някои култури. Установено е, че притежателите на разрешителни не са склонни да разширяват обхвата на разрешителните за включване на минимални употреби, тъй като това не представлява икономически интерес за промишлеността. В някои трети страни се прилагат мерки като защита на данните за по-дълъг период от време при условие, че разрешението включва минимални употреби. Следва да се предвидят подобни стимули и в ЕС с оглед избягване на недостиг на продукти за растителна защита за такива видове култури.

Възпроизвежда се изменение 175 от първо четене.

Изменение  137

Обща позиция на Съвета

Член 51 – параграф 4 - алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

4. Когато държавите-членки разширяват обхвата на разрешение за минимална употреба, при необходимост те информират притежателя на разрешението и изискват от него да промени етикета съобразно с това.

4. Когато държавите-членки разширяват обхвата на разрешение за минимална употреба, те информират притежателя на разрешението, който променя етикета съобразно с това.

Обосновка

Правилното етикетиране е много важно за безопасната употреба на продуктите за растителна защита. Най-добрият начин да се информира потребителя е като на етикета се посочат минималните употреби и се укаже ясно, че отговорността за посочените начини на употреба не е на производителя.

Възпроизвежда се частично изменение 179 от първо четене.

Изменение  138

Обща позиция на Съвета

Член 51 – параграф 4 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Разширяването на обхвата въз основа на настоящия член се обозначава отделно, като се прави отделно позоваване на ограниченията на отговорността.

Обосновка

Независимо от начина, по който в дадена държава-членка се разширява обхвата на разрешението за минимални употреби, трябва да се посочи ясно, че това е разширяване на обхвата по член 49, така че да се подчертае различният правен статут в сравнение с разрешението по член 4.

Възпроизвежда се изменение 177 от първо четене.

Изменение  139

Обща позиция на Съвета

Член 51 – параграф 6

Обща позиция на Съвета

Изменение

6. Държавите-членки съставят и редовно актуализират списък на минималните употреби.

6. Държавите-членки съставят и редовно актуализират списък на минималните употреби. Обществен достъп до списъка се осигурява на официалните интернет страници на държавата-членка и на Комисията.

Обосновка

За да се улесни обмена на информация и да се подобри информираността на заинтересованата общественост, държавите-членки и Комисията трябва да осигурят достъп до списъка на официална интернет страница.

Възпроизвежда се изменение 180 от първо четене.

Изменение  140

Обща позиция на Съвета

Член 51 – параграф 6 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

6a. В срок не по-късно от ...* Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за създаване на Европейски насърчителен фонд за минимални употреби. Фондът се оправомощава да финансира и допълнителни изпитвания за остатъчни вещества при минимални употреби.

 

________

*Една година след влизането в сила на настоящия регламент

Обосновка

Това предложение следва линията на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), но заличава препратката към европейските данъци.

Възпроизвежда се изменение 276 от първо четене.

Изменение  141

Обща позиция на Съвета

Член 52 - параграф 3 – букви б) и в)

Обща позиция на Съвета

Изменение

б) са идентични по спецификация и съдържание на активни вещества, антидоти и синергисти, както и по вида формулация; както и

б) са същите по спецификация или спецификациите им са преценени като еквивалентни съгласно посочената в член 38 процедура.

в) са същите или еквивалентни по наличие на коформуланти и по размер, материал или форма на опаковката, с оглед на потенциалното отрицателно въздействие върху безопасността на продукта по отношение на здравето на хората или на животните, или за околната среда.

 

Обосновка

Изискванията за определяне на идентичността с референтните продукти са ненужно ограничителни.

Възпроизвежда се частично изменение 286 от първо четене.

Изменение  142

Обща позиция на Съвета

Член 52 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

продуктите за растителна защита, които не отговарят на условията от алинея (а), но които отговарят на всички останали условия, изброени в настоящия параграф, се считат за идентични на еталонния продукт, ако сравнителна оценка, извършена от лаборатория, официално призната в съответствие с принципите на добра лабораторна практика, която сравнителна оценка е представена на компетентния орган на внасящата държава-членка от заявителя, или сравнителна оценка от компетентен орган, потвърди, че продуктът за растителна защита, за който се иска разрешително за внос е по същество идентичен на еталонния продукт и отговаря на следните изисквания:

 

a) изискванията, изброени в алинея 1, букви б) и в),

 

б) продуктът за растителна защита, за който се иска разрешително за внос, не съдържа коформулант или коформулантно вещество, което не е било оценено,

 

в) не липсват коформулантни вещества с основни функции,

 

г) продуктът не съдържа различни номинални концентрации на коформулантите с основни функции, които са по-токсични или по-екотоксични от еталонния продукт или са по-малко благоприятни от гледна точка на ефективността или стабилността от тези на еталонния продукт,

 

д) не липсват коформуланти, които защитават потребителите или трети страни.

Обосновка

Im EuGH Urteil vom 25.02.2008, Az. C-201/06, rügt der EuGH das Fehlen eines vereinfachten Zulassungsverfahrens für Generika, in welchem die wesentliche Übereinstimmung eines Generikums mit einem Referenzerzeugnis überprüft wird. Aufgrund der ausdrücklichen Forderung des Gerichtshofes nach Einführung eines solchen Verfahrens ist dessen Einführung in die vorliegende Verordnung dringend geboten, zumal der jetzt vorliegende Kompromissvorschlag eine solche Regelung vollständig vermissen lässt. Damit würde für die Paralleleinfuhr von Generika eine gesetzliche Lücke entstehen, die die Garantie des freien Warenverkehrs aus Art. 28 EG auch für solche Produkte verletzt.

Изменение  143

Обща позиция на Съвета

Член 52 – параграф 10 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

10a. Без да се засягат разпоредбите на член 63, органите на държавата-членка предоставят на разположение на обществеността информация относно разрешителни за паралелна търговия.

Обосновка

Съветът е въвел нови разпоредби по отношение на идентичността на пестицидите, които се търгуват паралелно. От съображения за прозрачност информацията относно разрешителни за паралелна търговия следва да се предостави на разположение на обществеността.

Изменение  144

Обща позиция на Съвета

Член 54 – параграф 5

Обща позиция на Съвета

Изменение

5. В съответствие с посочената в член 79, параграф 3 процедура по регулиране могат да се приемат подробни правила за прилагането на настоящия член, по-специално максималните количества продукти за растителна защита, които могат да се освобождават при опити или изпитвания, и минималните данни, които да се представят в съответствие с параграф 2.

5. В съответствие с посочената в член 79, параграф 4 процедура по регулиране с контрол могат да се приемат подробни правила за прилагането на настоящия член, по-специално максималните количества продукти за растителна защита, които могат да се освобождават при опити или изпитвания, и минималните данни, които да се представят в съответствие с параграф 2.

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с оглед привеждане на текста в съответствие с разпоредбите на новото решение относно комитологията.

Възпроизвежда се изменение 184 от първо четене.

Изменение  145

Обща позиция на Съвета

Член 56 – параграф 1 – алинея 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

За целта притежателят на разрешението записва и съобщава за всички предполагаеми отрицателни реакции у хората, свързани с употребата на продукта за растителна защита.

За целта притежателят на разрешението записва и докладва всички подозирани неблагоприятни реакции при хора, при животни и в околната среда, свързани с употребата на продукта за растителна защита.

Обосновка

Информацията следва да включва възможните неблагоприятни реакции при хората, животните или околната среда.

Възпроизвежда се изменение 188 от първо четене.

Изменение  146

Обща позиция на Съвета

Член 56 – параграф 3 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Без да се засяга правото на държавите-членки да приемат временни защитни мерки, първата държава-членка, дала разрешение във всяка отделна зона, оценява получената информация и уведомява останалите държави-членки, принадлежащи към същата зона, когато вземе решение да отмени или измени разрешението по член 44.

3. Държавата-членка, която получава такава нотификация, я предава незабавно на останалите държави-членки. Без да се засяга правото на държавите-членки да приемат временни защитни мерки, държавата-членка, която е дала разрешение, оценява получената информация и уведомява останалите държави-членки, когато вземе решение да отмени или измени разрешението по член 44.

Обосновка

Да се осигури механизъм държавите-членки да обменят информация за потенциално вредните въздействия.

Възпроизвежда се изменение 189 от първо четене.

Изменение  147

Обща позиция на Съвета

Член 57 – параграф 1 – уводна част

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите-членки осигуряват достъп по електронен път на обществеността до информацията относно дадени или отнети разрешения в съответствие с настоящия регламент продукти за растителна защита, която съдържа най-малко:

1. Държавите-членки изпращат информация на Органа, който предоставя достъп по електронен път на обществеността до информацията относно дадени или отнети разрешения в съответствие с настоящия регламент за продукти за растителна защита, която съдържа най-малко:

Обосновка

За да се улесни обмена на данни е необходимо да се създаде една централна база от данни, съдържаща цялата информация за извършените преди това изпитвания и изследвания за целите на настоящия регламент, която да се управлява от Органа. Тогава заявителите ще трябва да правят справка само в една база от данни преди да извършат някакво изпитване или изследване.

Възпроизвежда се изменение 191 от първо четене.

Изменение  148

Обща позиция на Съвета

Член 59 – параграф 1 – алинея 7

Обща позиция на Съвета

Изменение

Дадено изследване е защитено и ако е било необходимо за подновяването или преразглеждането на разрешение. Срокът за защита на данните е 30 месеца. Алинеи първа до четвърта се прилагат със съответните промени.

Дадено изследване не е защитено ако е било необходимо за подновяването или преразглеждането на разрешение.

Обосновка

Възпроизвежда се член 56, параграф 1, алинея 5 (COMM_2008_0093, неизменен от ЕП на първо четене)

Изменение  149

Обща позиция на Съвета

Член 60 - параграфи 1 и 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. За всяко активно вещество, антидот, синергист и адювант държавите-членки докладчици съставят списък на докладите за изпитвания и изследвания, необходими за първо одобрение, изменение на условията за одобрение или подновяване на одобрението, и го предоставят на държавите-членки и Комисията.

1. За всяко активно вещество, антидот, синергист и адювант държавите-членки докладчици изпращат на Органа, който в момента на публикуване на проекта на доклада за оценка съгласно член 12 предоставя на разположение на обществеността списък на докладите за изпитвания и изследвания, необходими за първо одобрение, изменение на условията за одобрение или подновяване на одобрението, както и кратък отчет за резултатите от докладите за изпитвания и изследвания с оглед установяване на ефикасността на веществото и безвредността му за хората, животните, растенията и околната среда.

2. За всеки разрешен от тях продукт за растителна защита, държавите-членки съхраняват и при поискване от заинтересована страна предоставят на разположение:

2. За всеки разрешен от тях продукт за растителна защита, държавите-членки изпращат на Органа, който предоставя на разположение на обществеността, в момента на публикуване на проекта на доклада за оценка съгласно член 12:

a) списък на докладите за изпитвания и изследвания, свързани с активното вещество, антидота или синергиста, адюванта и продукта за растителна защита, които са необходими за първо разрешение, изменение на условията за разрешението или подновяване на разрешението; както и

a) списък на докладите за изпитвания и изследвания, свързани с активното вещество, антидота или синергиста, адюванта и продукта за растителна защита, които са необходими за първо разрешение, изменение на условията за разрешението или подновяване на разрешението; както и

б) списък на докладите за изпитвания и изследвания, за които заявителят е поискал защита на данните съгласно член 59, както и всички основания, представени в съответствие с този член.

б) списък на докладите за изпитвания и изследвания, за които заявителят е поискал защита на данните съгласно член 59, както и всички основания, представени в съответствие с този член;

 

ба) кратък отчет за резултатите от докладите за изпитването и проучванията с оглед установяване на ефикасността на продукта и безвредността му за хората, животните, растенията и околната среда.

Обосновка

За да се улесни обмена на данни е необходимо да се създаде една централна база от данни, съдържаща цялата информация за извършените преди това изпитвания и изследвания за целите на настоящия регламент, която да се управлява от Органа. Тогава заявителите ще трябва да правят справка само в една база от данни преди да извършат някакво изпитване или изследване.

Възпроизвежда се изменение 299 от първо четене.

Изменение  150

Обща позиция на Съвета

Член 61 – параграф -1 (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

-1. Всички лица, които възнамеряват да поискат разрешение за продукт за растителна защита, правят справка в базата данни, посочена в членове 35а и 57, преди да извършат изпитвания или изследвания.

Обосновка

За да се осигури максимален обмен на данни заявителите следва да правят справка в базата от данни на Органа с оглед на намирането на цялата необходима информация за извършените преди това изпитвания и изследвания за целите на настоящия регламент.

Възпроизвежда се изменение 201 от първо четене.

Изменение  151

Обща позиция на Съвета

Член 61 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Компетентният орган на държавата-членка, когато се увери, че бъдещият заявител възнамерява да подаде заявление за разрешение, му предоставя имената и адресите на притежателя или притежателите на предишни съответни разрешения, като същевременно информира притежателите на разрешенията за името и адреса на заявителя.

2. Компетентният орган на държавата-членка, когато се увери, че бъдещият заявител възнамерява да подаде заявление за разрешение, за подновяване или преразглеждане на разрешение, му предоставя имената и адресите на притежателя или притежателите на предишни съответни разрешения, като същевременно информира притежателите на разрешенията за името и адреса на заявителя.

Обосновка

Защитата на данните следва да се разшири и да обхваща и данните за подновяване и преразглеждане на разрешенията, така че да се защитят средните предприятия и базираните на научни изследвания сектори на индустрията за растителна защита.

Възпроизвежда се изменение 203 от първо четене.

Изменение  152

Обща позиция на Съвета

Член 61 – параграф 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Потенциалният заявител за издаване на разрешение и притежателят или притежателите на съответните разрешения предприемат всички разумни стъпки за постигане на споразумение за съвместно ползване на защитени съгласно член 59 доклади за изпитвания и изследвания, които се изискват от заявителя за разрешение на продукта за растителна защита.

3. Потенциалният заявител за издаване, подновяване или преразглеждане на разрешение и притежателят или притежателите на съответните разрешения предприемат всички разумни стъпки за постигане на споразумение за съвместно ползване на защитени съгласно член 59 доклади за изпитвания и изследвания, които се изискват от заявителя за издаване, подновяване или преразглеждане на разрешение на продукта за растителна защита. Това споразумение може да бъде заменено с отнасяне на въпроса до арбитражна комисия и приемане на арбитражното решение от страните. В усилията за гарантиране на справедливо, прозрачно и недискриминационно определяне на разходите по обмена на информация, Комисията може, в съответствие с посочената в член 79, параграф 3 процедура по регулиране, да приеме насоки за разпределяне на разходите въз основа на тези принципи.

Обосновка

Защитата на данните следва да се разшири и да обхваща и данните за подновяване и преразглеждане на разрешенията, така че да се защитят средните предприятия и базираните на научни изследвания сектори на индустрията за растителна защита.

За да се сведе до минимум ненужното дублиране на изпитванията е необходимо да съществуват механизми за арбитраж и разпределение на разходите, които могат да помогнат на заявителите и притежателите на разрешения да постигнат съгласие. Тези разпоредби са въведени и в Директивата за REACH.

Възпроизвежда се изменение 204 от първо четене.

Изменение  153

Обща позиция на Съвета

Член 61 – параграф 3 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

3a. Ако държава-членка счита, че може да възникне монопол, а потенциалният заявител и притежателят или притежателите на разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат едно и също активно вещество, антидот или синергист, не могат да постигнат споразумение за съвместно извършване на изпитвания и изследвания върху гръбначни животни, потенциалният заявител уведомява за това компетентния орган на държавата-членка. Двете страни въпреки това постигат съгласие относно компетентните съдилища за целите на член 62, параграф 4.

Обосновка

Новият регламент следва да предвиди специални разпоредби за предотвратяване на възникването на монополи на пазара на продукти за растителна защита.

Възпроизвежда се изменение 205 от първо четене.

Изменение  154

Обща позиция на Съвета

Член 62 ‑ параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Потенциалният заявител и притежателят или притежателите на съответните разрешения полагат всички възможни усилия, за да гарантират съвместното ползване на изпитвания и изследвания върху гръбначни животни. Разходите за съвместното ползване на докладите за изпитвания и изследвания се определят по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Потенциалният заявител е длъжен да сподели единствено разходите за информацията, която се изисква да се представи, за да изпълни изискванията за разрешение.

2. Потенциалният заявител и притежателят или притежателите на съответните разрешения полагат всички възможни усилия, за да гарантират съвместното ползване на изпитвания и изследвания върху гръбначни животни. Разходите за съвместното ползване на докладите за изпитвания и изследвания се определят по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Потенциалният заявител е длъжен да сподели разходите, натрупани в хода на целия процес на създаване на информацията, която се изисква да се представи, за да изпълни изискванията за разрешение.

Обосновка

Разходите за създаване на данните са по-големи от нетната стойност на изследването. Бъдещият заявител следва да е задължен да участва в разпределението на всички разходи за данните, които той след това ще има право да ползва за собствени цели за регистрация.

Възпроизвежда се изменение 207 от първо четене.

Изменение  155

Обща позиция на Съвета

Член 62 ‑ параграф 3а (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

3a. До ... *, Комисията преразглежда разпоредбите на настоящия регламент по отношение на защитата на данните от изпитвания и изследвания върху гръбначни животни. Комисията представя на Европейския парламент и Съвета тази оценка и всички предложения за изменения, с цел ограничаване защитата на данните, свързани с опити върху животни.

 

______________________

* Седем години от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Съгласно настоящото предложение резултатите от изпитвания върху гръбначни животни са обект на защита на данните, но тези данни следва да бъдат обменяни. Този компромис понастоящем е необходим по практически причини (в противен случай много нови продукти няма да бъдат продаваеми), но трябва да бъде своевременно оценяван. Дори един по-малко строг режим на защита на данните все пак ще намали броя на изпитванията върху гръбначни животни.

Възпроизвежда се изменение 208 от първо четене.

Изменение  156

Обща позиция на Съвета

Член 63 – параграф 2 – уводна част

Обща позиция на Съвета

Изменение

2. Оповестяването на следната информация обикновено се счита за накърняваща защитата на търговските интереси или на личната неприкосновеност и интегритет на заинтересованите лица:

2. Оповестяването на следната информация се счита за накърняващо защитата на търговските интереси или на личната неприкосновеност и интегритет на заинтересованите лица:

Обосновка

От правна гледна точка „обикновено” е неопределено понятие и създава предпоставки за произволно тълкуване.

Изменение  157

Обща позиция на Съвета

Член 63 ‑ параграф 2а (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

2a. Данни от изпитвания, включително доклади за изследвания, които са били представени от заявител в подкрепа на неговото искане за решение за издаване или изменение на разрешение на продукт за растителна защита съгласно настоящия регламент, могат да бъдат преглеждани от заинтересованите страни на специални места, определени от Комисията, Органа или държавите-членки. Тези данни не могат да бъдат обявявани публично чрез предоставяне на копия или чрез други средства за публикация (включително електронна публикация).

Обосновка

Обществеността има законен интерес към достъпа до информация, който трябва да бъде гарантиран по настоящия регламент в съответствие с Архуската конвенция. Концепцията за информиране на широката общественост обаче трябва да предотврати злоупотребите и нелоялната конкуренция. Предлаганият вариант със специална зала за четене осигурява точното равновесие, тъй като заинтересованите трети страни имат достъп до поверителна информация, но потенциалните конкуренти не могат да злоупотребят със системата, за да получат поверителни търговски данни.

Възпроизвежда се изменение 211 от първо четене.

Изменение  158

Обща позиция на Съвета

Член 65 ‑ параграф 3а (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

3a. Върху хранителни продукти, които не съответстват на разпоредбите на Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца1, се поставя етикет „неподходящи за кърмачета и малки деца“.

 

1 OВ L 339, 06.12.06, стр. 16.

Обосновка

Храните, съдържащи остатъчни вещества от продукти за растителна защита, които надвишават пределните стойности, предвидени в Директива 2006/125/ЕО, трябва да носят ясен етикет със съответен предупредителен текст, предоставящ тази информация на крайните потребители.

Възпроизвежда се изменение 214 от първо четене.

Изменение  159

Обща позиция на Съвета

Член 66 ‑ параграф 2а (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

2a. Държавите-членки могат да забранят или ограничат рекламирането на продукти за растителна защита в някои медии.

Обосновка

Удачно е да се запазят националните ограничения, които може да съществуват в тази сфера.

Възпроизвежда се изменение 215 от първо четене.

Изменение  160

Обща позиция на Съвета

Член 67 – параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Производителите, доставчиците, дистрибуторите, вносителите, износителите и професионалните потребители на продукти за растителна защита съхраняват документация на продуктите за растителна защита, които произвеждат, внасят, изнасят, съхраняват, употребяват или пускат на пазара, най-малко три години.

1. Производителите, доставчиците, дистрибуторите, вносителите, износителите и професионалните потребители на продукти за растителна защита съхраняват документация на продуктите за растителна защита, които произвеждат, внасят, изнасят, съхраняват, употребяват или пускат на пазара, най-малко 10 години след края на производството или употребата.

При поискване те предоставят на информацията, съдържаща се в тези регистри, на компетентния орган. Трети страни, като представители на индустрията за питейна вода, могат да поискат достъп до тази информация, като се обърнат към компетентния орган.

Те предоставят информацията, съдържаща се в тези регистри, на компетентния орган. Те предоставят тази информация също и на съседи и жители, на търговци на дребно или на представители на индустрията за питейна вода, които отправят искане за пряк достъп до нея. Информацията за всички приложения на продукти за растителна защита за всеки определен земеделски продукт се предоставя на търговците на дребно и едро като за тази цел се използва стандартен формат.

 

Стандартния формат за предоставяне на информацията, съгласно горната алинея се определя в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 79, параграф 2.

Изменение  161

Обща позиция на Съвета

Член 67 ‑ параграф 1а (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

1a. Производителите на продукти за растителна защита извършват следрегистрационен контрол. Те уведомяват компетентните органи за всяка съществена информация и съхраняват информацията на разположение на заинтересованите страни при поискване.

Обосновка

Отговорността на производителите на продукти за растителна защита не бива да приключва с издаването на разрешение за тяхното вещество. За да се осигури опазване на околната среда и по-специално на водните ресурси е важно да има следрегистрационен контрол и тази информация да се съхранява на разположение на компетентните органи, а също и на съответните заинтересовани страни (напр. представителите на индустрията за питейна вода), които отправят искане за достъп до нея. Другите сектори, свързани с водата, не бива да се занимават с потенциалните отрицателни въздействия на дадено вещество върху водната среда.

Възпроизвежда се изменение 217 от първо четене.

Изменение  162

Обща позиция на Съвета

Член 77

Обща позиция на Съвета

Изменение

В съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 79, параграф 2, Комисията може да приема или изменя технически и други ръководства за прилагането на настоящия регламент. Комисията може да поиска от Органа да изготви или да допринесе за изготвянето на такива ръководства.

В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 79, параграф 3, Комисията може да приема или изменя технически и други ръководства за прилагането на настоящия регламент. Комисията може да поиска от Органа да изготви или да допринесе за изготвянето на такива ръководства. Органът може да инициира изготвяне или преразглеждане на ръководствата за оценка на риска от активните вещества.

Обосновка

Европейският орган за безопасност на храните трябва да може сам да инициира изготвяне или преразглеждане на ръководствата, свързани с оценката на риска.

Компромисно изменение, основано на изменение 224 от първо четене.

Изменение  163

Обща позиция на Съвета

Член 78 – параграф 1 – буква е

Обща позиция на Съвета

Изменение

е) регламент за създаване на работна програма относно антидотите и синергистите, както е посочено в член 26;

заличава се

Обосновка

Тази работна програма трябва да бъде приета в процес на съвместно вземане на решения.

Изменение на нов параграф, внесено от Съвета, в съответствие с изменение 108 от първо четене.

Изменение  164

Обща позиция на Съвета

Член 78 ‑ параграф 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. В съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 79, параграф 2, се приема регламент, който съдържа списък на активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Тези вещества се считат за одобрени съгласно настоящия регламент.

3. В съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 79, параграф 4, се приема регламент, който включва списъка на активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в приложение ІІа към настоящия регламент. Тези вещества се считат за одобрени съгласно настоящия регламент.

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с оглед привеждане на текста в съответствие с разпоредбите на новото решение относно комитологията.

Възпроизвежда се изменение 226 от текста на първо четене, както и допълнителна промяна, за да се осигури съгласуваност с изменението на член 13, параграф 2, което предвижда създаването на приложение за списъка с активни вещества.

Изменение  165

Обща позиция на Съвета

Член 80 – параграф 7

Обща позиция на Съвета

Изменение

7. До...*, Комисията съставя списък на веществата, включени в приложение І към Директива 91/414/ЕИО, които отговарят на критериите, установени в точка 4 от приложение ІІ към настоящия регламент и спрямо които се прилагат разпоредбите на член 50 от настоящия регламент.

7. До...*, Комисията съставя списък на веществата, включени в приложение І към Директива 91/414/ЕИО, които отговарят на критериите, установени в точка 4 от приложение ІІ към настоящия регламент и спрямо които се прилагат разпоредбите на член 50 от настоящия регламент.

*             ОВ: 78 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

*              ОВ: 36 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Няма основания да се чака шест и половина години, за да се приеме списъка на веществата, които са кандидати за замяна. Това следва да се направи най-много след 3 години.

Изменение на нов параграф, внесено от Съвета.

Изменение  166

Обща позиция на Съвета

Член 82

Обща позиция на Съвета

Изменение

До ... * Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно функционирането на взаимното признаване на разрешения и по-специално относно прилагането от държавите-членки на разпоредбите, посочени в член 36, параграф 3 и в член 50, параграф 2, относно разделянето на Общността на три зони и относно прилагането на критериите за одобрение на активни вещества, антидоти и синергисти съгласно приложение ІІ и влиянието върху диверсификацията и конкурентоспособността на селското стопанство, както и върху човешкото здраве и околната среда. Докладът може да се придружава, ако е необходимо, от подходящи законодателни предложения за изменение на тези разпоредби.

До ...*, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно функционирането на взаимното признаване на разрешения и по-специално относно прилагането от държавите-членки на разпоредбите, посочени в член 36, параграфи 2а и 3 и член 50, параграф 2 и относно прилагането на критериите за одобрение на активни вещества, антидоти и синергисти съгласно приложение II и влиянието върху диверсификацията и конкурентоспособността на селското стопанство, както и върху човешкото здраве и околната среда. Докладът може да се придружава, ако е необходимо, от подходящи законодателни предложения за изменение на тези разпоредби.

Изменение  167

Обща позиция на Съвета

Приложение I

Обща позиция на Съвета

Изменение

Приложение I

заличава се

Зона А — Северна

 

Следните държави-членки принадлежат към тази зона:

 

Дания, Естония, Латвия, Литва, Финландия, Швеция

 

Зона Б — Централна

 

Следните държави-членки принадлежат към тази зона:

 

Белгия, Чешка република, Германия, Ирландия, Люксембург, Унгария, Нидерландия, Австрия, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Обединено кралство

 

Зона В — Южна

 

Следните държави-членки принадлежат към тази зона:

 

България, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Малта, Португалия

 

Обосновка

Предлаганата система за разделение на зони е подвеждаща, тъй като се отнася до зони, които нямат сравнително сходно земеделие, здраве на растенията и екологични условия. Предлаганата система на разделение на зони подкопава националното разрешение и не съответства на принципите на ЕС за пропорционалност и субсидиарност, тъй като превишава необходимото за ускоряване на процеса на вземане на решения. Тези цели могат да бъдат постигнати чрез изменение на системата за взаимно признаване без да се въвежда разделение на зони.

Възпроизвежда се изменение 230 от първо четене.

Изменение  168

Обща позиция на Съвета

Приложение ІІ - точка 3.6.1

Обща позиция на Съвета

Изменение

3.6.1. Когато е относимо, се определят ADI, AOEL и ARfD. При определянето на тези стойности се установява подходящ коефициент на безопасност от минимум 100, като се вземат предвид видът и сериозността на въздействието и уязвимостта на определени групи от населението.

3.6.1. Когато е от значение, се определят ADI, AOEL и ARfD. При определянето на тези стойности се установява подходящ коефициент на безопасност, възлизащ най-малко на 100, като се вземат предвид видът и сериозността на въздействието, възможните комбинирани въздействия и уязвимостта на определени групи от населението особено изложени на риск.

Изменение  169

Обща позиция на Съвета

Приложение ІІ - точка 3.6.5

Обща позиция на Съвета

Изменение

3.6.5. Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако, въз основа на оценката от съгласувани на общностно или международно равнище насоки за изпитване или други налични данни и информация, включително преразглеждане на научната литература, прегледана от Органа, не се смята, че има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човека, освен ако експозицията на хора на това активно вещество, антидот или синергист в състава на продукт за растителна защита е незначително ниско при реалистични условия на употреба, т.е. продуктът се употребява в затворени системи или при други условия, при които контактът с хора е изключен, и когато остатъчните вещества от съответното активно вещество, антидот или синергист в храните и фуражите не надхвърлят стойността по подразбиране, определена в съответствие с член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 396/2005.

3.6.5. Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако, въз основа на оценката от съгласувани на общностно или международно равнище насоки за изпитване или други налични данни и информация, включително преразглеждане на научната литература, прегледана от Органа, не се смята, като надлежно се вземат предвид възможните комбинирани въздействия, че има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човека, като не е класифицирано или не трябва да бъде класифицирано, в съответствие с разпоредбите на Директива 67/548/ЕИО, като токсично за репродукцията от категория 3, освен ако експозицията на хора на това активно вещество, антидот или синергист в състава на продукт за растителна защита е незначително ниска при реалистични условия на употреба, т.е. продуктът се употребява в затворени системи или при други условия, при които контактът с хора е изключен, и когато остатъчните вещества от съответното активно вещество, антидот или синергист в храните и фуражите не надхвърлят стойността по подразбиране, определена в съответствие с член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

 

Допълнителни научно обосновани критерии за определяне на свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система се приемат до... * в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 79, параграф 4.

 

* OВ: 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  170

Обща позиция на Съвета

Приложение II - подточка 3.6.5a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

3.6.5a. Активно вещество, антидот или синергист се одобрява, само ако, въз основа на оценката или други налични данни и информация, включително преразглеждане на научната литература, не се смята, че носи значителен риск (който засяга най-малко един на милион души) от невротоксични или имунотоксични последици върху хората в процеса на развитие, като се отчита експозицията по време на ембрионния/зародишен период и/или по време на детството и възможните комплексни последици, освен ако експозицията на хора на това активно вещество, антидот или синергист в състава на продукт за растителна защита е незначително ниска при предлагани реалистични условия на употреба, т.е. продуктът се употребява в затворени системи или при други условия, при които контактът с хора е изключен, и когато остатъчните вещества от съответното активно вещество, антидот или синергист в храните и фуражите не надхвърлят стойността по подразбиране, определена в съответствие с член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

Изменение  171

Обща позиция на Съвета

Приложение ІІ - точка 3.7.2 - уводна част - алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

3.7.2. Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако не се счита за устойчиво, биокумулиращо и токсично вещество(PBT).

3.7.2. Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако то и неговите преработени продукти или остатъчни вещества не се считат за устойчиви, биокумулиращи и токсични (УБТ) вещества.

Обосновка

Важно е да се включат преработените продукти или остатъчните вещества.

Възпроизвежда се частично изменение 235 от първо четене.

Изменение  172

Обща позиция на Съвета

Приложение ІІ - точка 3.7.3 - уводна част - алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

3.7.3. Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако не се счита за много устойчиво и силно биокумулиращо вещество (vPvB).

3.7.3. Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако то или неговите преработени продукти или остатъчни вещества не се считат за много устойчиви и силно биокумулиращи вещества (vPvB).

Обосновка

Важно е да се включат преработените продукти или остатъчните вещества.

Възпроизвежда се частично изменение 239 от първо четене.

Изменение  173

Обща позиция на Съвета

Приложение II - подточка 3.7.3.2. - алинея 1 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

То отговаря и на критерия за силна биокумулация, когато има доказателство за много голямо биокумулиране при други видове, или данните от наблюдението на флората и фауната в местността показват, че способността на химическото вещество за биокумулация е достатъчна, за да поражда опасения.

Обосновка

Критериите в предложението на Комисията са взети от REACH, въпреки че тяхната недостатъчност вече е призната в рамките на REACH, тъй като те подлежат на преразглеждане в рамките на 1 година. Критериите на REACH за устойчиви, биокумулиращи и токсични (РВТ) и много устойчиви и много биокумулиращи (vPvB) вещества са толкова строги, че дори добре известните PBT вещества, като например тези, изброени в Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, не са идентифицирани. В съответствие с разпоредбите на тази конвенция е важно да се позволи използването на еквивалентни доказателства, а не само резултати от тестове с отметка, които често не са на разположение или дори не са приложими.

Възпроизвежда се изменение 241 от първо четене.

Изменение  174

Обща позиция на Съвета

Приложение II, точка 3.8.2 a (нова)

            Обща позиция на Съвета

Изменение

 

3.8.2a. Активно вещество, антидот или синергист не се одобрява, освен ако не е установено, че при предлаганите реалистични условия на употреба:

 

- прякото или косвено излагането на пчели на въздействието на това активно вещество в продукт за растителна защита е незначително ниско, или

 

- или ако е ясно установено посредством подходяща оценка на риска, че няма никакви неприемливи остри или хронични, летални или сублетални ефекти върху ларвите на медоносните пчели, поведението на медоносните пчели или оцеляването и развитието на пчелните семейства.

Изменение  175

Обща позиция на Съвета

Приложение II ‑ точка 3.9 б (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

3.9б. Изключване на приоритетни опасни вещества

 

Не следва да се одобряват вещества, включени в списъка на приоритетните опасни вещества в областта на политиката за водите, приложен към Директива 2000/60ЕИО.

Обосновка

Настоящото изменение привежда регламента в съответствие със съществуващото законодателство и го съгласува с Рамковата директива за водите.

Възпроизвежда се изменение 247 от първо четене.

Изменение  176

Обща позиция на Съвета

Приложение II a (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

Приложение II a

 

Списък от активни вещества, одобрени за включване към продуктите за растителна защита

Обосновка

Включването на одобрените вещества в приложение към регламента следва да се запази.

Възпроизвежда се изменение 249 от първо четене.

Изменение  177

Обща позиция на Съвета

Приложение IV ‑точка 3 ‑ алинея 2 a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

При сравнителната оценка се отчитат разрешените минимални употреби.

Обосновка

Възпроизвежда се изменение 253 от първо четене.

ПРОЦЕДУРА

Позовавания

11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

23.10.2007                     T6-0445/2007

Предложение на Комисията

COM(2006)0388 - C6-0245/2006

Променено предложение на Комисията

COM(2008)0093

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

25.9.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

25.9.2008

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Hiltrud Breyer

29.11.2005

 

 

Разглеждане в комисия

6.10.2008

 

 

 

Дата на приемане

5.11.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

20

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Nicodim Bulzesc, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Miloš Koterec, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Robert Sturdy, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Дата на внасяне

12.11.2008