INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omsætning af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

12.11.2008 - (11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD)) - ***II

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Hiltrud Breyer
PR_COD2am

Procedure : 2006/0136(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0444/2008

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omsætning af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

(11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets fælles holdning (11119/8/2008 – C6-0326/2008),

 der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM[(2006)0388),

 der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2008)0093),

 der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

 der henviser til forretningsordenens artikel 62,

 der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0444/2008),

1.  godkender den fælles holdning som ændret;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Rådets fælles holdning

Led 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, og artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, litra b, og artikel 175, stk. 1,

Begrundelse

Ifølge kommissionsforslagets betragtning 8 har forordningen til formål at sikre et højt niveau for beskyttelse af både menneskers og dyrs sundhed og miljøet. Det valgte retsgrundlag bør afspejle dette formål. Der er kun behov for et dobbelt retsgrundlag, hvis der forfølges forskellige målsætninger, som hænger uløseligt sammen, hvilket er tilfældet i det foreliggende forslag.

Artikel 37 blev anvendt i 1991, hvor traktaten endnu ikke indeholdt nogen specifik hjemmel for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Det er ikke længere passende at bruge artiklen i denne sammenhæng.

Genfremsættelse af ændringsforslag 1 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  2

Rådets fælles holdning

Betragtning 10 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(10a) Som led i anvendelsen af princippet om, at forureneren betaler, bør Kommissionen undersøge, hvordan producenter af plantebeskyttelsesmidler og/eller de aktivstoffer, der indgår heri, på passende måde skal inddrages i behandlingen eller afhjælpningen af skader på menneskers sundhed eller miljøet, som kan opstå ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 8 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  3

Rådets fælles holdning

Betragtning 10 b (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(10b) For at undgå dyreforsøg må forsøg med hvirveldyr i forbindelse med denne forordning kun udføres som en sidste løsningsmulighed. Denne forordning samt lovgivningen vedrørende datakrav for aktivstoffer, plantebeskyttelsesmidler, safenere og synergister bør sikre, at forsøg med hvirveldyr minimeres, at gentagelse af forsøg undgås, og at anvendelsen af forsøg uden dyr og af intelligente forsøgsstrategier fremmes. Eksisterende resultater fra forsøg med hvirveldyr bør udveksles i forbindelse med udviklingen af nye plantebeskyttelsesmidler. I henhold til Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg1 og andre videnskabelige formål, skal forsøg med hvirveldyr ligeledes erstattes, begrænses eller forfines. Gennemførelsen af denne forordning bør i muligt omfang baseres på anvendelsen af passende alternative forsøgsmetoder. Senest …* bør Kommissionen foretage en gennemgang af reglerne om databeskyttelse af resultater fra forsøg med hvirveldyr og om nødvendigt ændre disse regler.

 

___________________

1 EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1.

* Syv år efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

I overensstemmelse med kravet i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd om, at Fællesskabet og medlemsstaterne skal tage fuldt hensyn til dyrs velfærd i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af politikker, bør det kræves, at dyreforsøg holdes på et absolut minimum og kun udføres som en sidste udvej, samt at anvendelsen af alternativer fremmes. Dette er også i overensstemmelse med de krav, der stilles under Reach.

Genfremsættelse af ændringsforslag 6 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  4

Rådets fælles holdning

Betragtning 10 c (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(10c) Udviklingen af in vitro- (reagensglas-) forsøgsmetoder uden anvendelse af dyr bør fremmes med henblik på at opnå sikkerhedsdata, som er mere relevante for mennesker end de resultater af dyreforsøg, som på nuværende tidspunkt anvendes.

Begrundelse

Langt de fleste dyreforsøgsmetoder er aldrig blevet valideret i henhold til moderne standarder, og der er i mange tilfælde rejst tvivl om deres relevans og pålidelighed. Det er vigtigt at fremme forsøgsmetoder uden dyr, såvel for at beskytte menneskers sundhed som for at skåne dyr for lidelser.

Genfremsættelse af ændringsforslag 9 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  5

Rådets fælles holdning

Betragtning 14

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(14) Af hensyn til sikkerheden bør godkendelsesperioden for aktivstoffer gøres tidsbegrænset. Godkendelsesperioden bør stå i forhold til de potentielle risici, der er forbundet med anvendelsen af de pågældende stoffer. I forbindelse med enhver beslutning om fornyelse af en godkendelse bør der tages hensyn til de erfaringer, der er gjort i praksis med anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler indeholdende de pågældende stoffer, samt til den videnskabelige og teknologiske udvikling.

(14) Af hensyn til sikkerheden bør godkendelsesperioden for aktivstoffer gøres tidsbegrænset. Godkendelsesperioden bør stå i forhold til de potentielle risici, der er forbundet med anvendelsen af de pågældende stoffer. I forbindelse med enhver beslutning om fornyelse af en godkendelse bør der tages hensyn til de erfaringer, der er gjort i praksis med anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler indeholdende de pågældende stoffer, samt til den videnskabelige og teknologiske udvikling. Efter den første forlængelse af en godkendelse bør stofferne revurderes med regelmæssige mellemrum.

Begrundelse

Ændringsforslag 10 fra førstebehandlingen genfremsættes, idet de fire første ord stammer fra Kommissionens oprindelige tekst.

Ændringsforslag  6

Rådets fælles holdning

Betragtning 15

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(15) Det bør sikres, at der er mulighed for at ændre eller tilbagekalde godkendelsen af et aktivstof, i tilfælde af at godkendelseskriterierne ikke længere er opfyldt.

(15) Det bør sikres, at der er mulighed for at ændre eller tilbagekalde godkendelsen af et aktivstof, i tilfælde af at godkendelseskriterierne ikke længere er opfyldt, eller at overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger1 eller af dettes datterdirektiver ikke er sikret.

 

___________________

1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

Begrundelse

Direktiv 2000/60/EF indeholder kvalitetsstandarder for kemikalier i grundvand og overfladevand, herunder plantebeskyttelsesmidler. Hvis disse kvalitetsstandarder ikke overholdes, skal der være en direkte feedback-mekanisme, som kan gøre det muligt at ændre eller ophæve godkendelsen af et aktivstof på linje med den feedback-mekanisme, der findes i Reach-regi for godkendelser af kemikalier i relation til direktiv 2000/60/EF.

Genfremsættelse af ændringsforslag 11 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  7

Rådets fælles holdning

Betragtning 18

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(18) Visse aktivstoffer vil kun kunne accepteres, hvis der træffes omfattende risikobegrænsende foranstaltninger. Disse stoffer bør identificeres på fællesskabsplan som stoffer, der er kandidat til substitution. Medlemsstaterne bør regelmæssigt vurdere mulighederne for at erstatte plantebeskyttelsesmidler indeholdende sådanne aktivstoffer med plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffer, der kræver mindre omfattende risikobegrænsende foranstaltninger.

(18) Visse særligt problematiske aktivstoffer bør identificeres på fællesskabsplan som stoffer, der er kandidat til substitution. Medlemsstaterne bør regelmæssigt underkaste plantebeskyttelsesmidler indeholdende sådanne aktivstoffer en vurdering med henblik på at erstatte dem med plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffer, der kræver væsentlig mindre omfattende eller slet ingen risikobegrænsende foranstaltninger, eller med ikke-kemiske alternative landbrugspraksisser og metoder til beskyttelse af afgrøder. Hvis vurderingen falder positivt ud, bør aktivstofferne straks erstattes.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 14 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  8

Rådets fælles holdning

Betragtning 19 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(19a) For at tilskynde til udvikling af plantebeskyttelsesmidler bør der vedtages incitamenter til markedsføring af produkter med lav risikoprofil eller en risikoprofil, der er lavere end den, der er gældende for allerede markedsførte produkter. Der skal fastlægges præcise og objektive kriterier for at definere, hvilke produkter der kan siges at have en lav risikoprofil.

Begrundelse

Forslaget omfatter incitamenter til anvendelse af produkter med en lavrisikoprofil. Det fremgår imidlertid ikke af definitionen, hvilke stoffer der bør være omfattet. Artikel 22 indeholder en meget bred definition, der sandsynligvis vil blive fortolket på en række forskellige måder. Virksomheder har imidlertid brug for klarhed og retssikkerhed, navnlig i lyset af de kostbare investeringer i forskning, som er forbundet med udviklingen af nye stoffer.

Genfremsættelse af ændringsforslag 12 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  9

Rådets fælles holdning

Betragtning 20

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(20) Plantebeskyttelsesmidler kan ud over aktivstoffer indeholde safenere eller synergister, for hvilke der bør fastsættes tilsvarende regler. Der bør fastsættes tekniske bestemmelser, der kan danne grundlag for revurdering af sådanne stoffer. Stoffer, der allerede er på markedet, bør først vurderes, når sådanne bestemmelser er fastsat.

(20) Plantebeskyttelsesmidler kan ud over aktivstoffer indeholde safenere eller synergister, for hvilke der bør fastsættes tilsvarende lovgivning. De nødvendige bestemmelser for revurdering af sådanne stoffer bør fastsættes på grundlag af et forslag fra Kommissionen. Stoffer, der allerede er på markedet, bør først revurderes, når sådanne bestemmelser er fastsat.

Begrundelse

Konsekvensændring i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag til artikel 26 om fastlæggelse af en sådan revurdering ved fælles beslutningstagning.

Genfremsættelse af ændringsforslag 16 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  10

Rådets fælles holdning

Betragtning 26 b (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(26b) Det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne bør forbedres på alle trin af godkendelsesproceduren og gøres lettere via en EU-helpdesk.

Begrundelse

I stedet for tvungen gensidig anerkendelse på zonebasis bør vægten lægges på at dele data mellem medlemsstaterne, undgå gentagelse af forsøg og generelt forbedre samarbejdet mellem de kompetente myndigheder. Kommissionen kunne fremme et sådant samarbejde ved at oprette en helpdesk-enhed.

Genfremsættelse af ændringsforslag 295 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  11

Rådets fælles holdning

Betragtning 27

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(27) Princippet om gensidig anerkendelse er et af midlerne til at sikre fri bevægelighed for varer inden for Fællesskabet. For at undgå dobbeltarbejde, begrænse den administrative byrde for erhvervslivet og medlemsstaterne og sikre en mere ensartet tilgængelighed af plantebeskyttelsesmidler bør godkendelser, der er meddelt af én medlemsstat, anerkendes af andre medlemsstater, hvis de landbrugsmæssige, plantesundhedsmæssige og miljømæssige (herunder klimatiske) forhold er sammenlignelige. Fællesskabet bør derfor inddeles i zoner med sådanne sammenlignelige forhold med henblik på at lette processen med gensidig anerkendelse. Specifikke miljømæssige eller landbrugsmæssige forhold i en medlemsstat kan dog kræve, at medlemsstaterne efter ansøgning anerkender en godkendelse, der er udstedt af en anden medlemsstat, ændrer den eller undlader at godkende plantebeskyttelsesmidlet på deres område, hvis særlige landbrugsmæssige forhold gør det berettiget, eller hvis det høje beskyttelsesniveau for såvel mennesker som dyr og miljøet, der er fastsat i denne forordning, ikke kan nås.

(27) Princippet om gensidig anerkendelse er et af midlerne til at sikre fri bevægelighed for varer inden for Fællesskabet. For at undgå unødigt dobbeltarbejde, begrænse den administrative byrde for erhvervslivet og medlemsstaterne og fremme en mere ensartet tilgængelighed af plantebeskyttelsesmidler bør godkendelser, der er meddelt af én medlemsstat, sendes til orientering til andre medlemsstater, hvor ansøgeren ønsker at markedsføre sit produkt. Disse medlemsstater bør dog have ret til at anerkende en godkendelse, der er udstedt af en anden medlemsstat, ændre den eller undlade at godkende plantebeskyttelsesmidlet på deres område, hvis særlige landbrugsmæssige eller miljømæssige forhold, der kan, men ikke nødvendigvis er begrænset til denne medlemsstat, gør det berettiget, eller hvis det høje beskyttelsesniveau for mennesker eller dyr eller miljøet, der er fastsat i denne forordning, ikke kan nås, eller med henblik på at opretholde et højere beskyttelsesniveau i overensstemmelse med deres nationale handlingsplan til nedbringelse af de risici, der er forbundet med brugen af pesticider, samt afhængigheden heraf, vedtaget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF af ... [om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider]1.

 

___________________

1 EUT …

Begrundelse

En opdeling i godkendelseszoner er ikke hensigtsmæssig, fordi forholdene i de foreslåede zoner ofte ikke er sammenlignelige. En harmonisering af procedurerne er ønskelig, men det må ikke ske på bekostning af medlemsstaternes politiske suverænitet. Medlemsstaterne skal have ret til inden for en afgrænset tidsramme at beslutte, hvorvidt de bekræfter, ændrer eller afslå en godkendelse i overensstemmelse med deres nationale forhold. Den beslutningsmargen, medlemsstaterne tildeles i den fælles holdning, er så restriktiv, at den næsten er ikke-eksisterende, og den skal derfor udvides.

Genfremsættelse af ændringsforslag 19 fra førstebehandlingen. Erstatter ændringsforslag 16 af ordføreren.

Ændringsforslag  12

Rådets fælles holdning

Betragtning 30

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(30) Medlemsstaterne bør dog undtagelsesvis kunne godkende plantebeskyttelsesmidler, der ikke opfylder betingelserne i denne forordning, når det er nødvendigt på grund af en fare for eller trussel mod planteproduktionen, der ikke kan styres på anden vis. Sådanne godkendelser bør revurderes på fællesskabsplan.

(30) Undtagelsesvis bør plantebeskyttelsesmidler, der ikke opfylder betingelserne i denne forordning, dog kunne godkendes, når det er nødvendigt på grund af en fare for eller trussel mod planteproduktionen og økosystemerne, der ikke kan styres på anden vis. Sådanne midlertidige godkendelser bør revurderes på fællesskabsplan.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 20 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  13

Rådets fælles holdning

Betragtning 33

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(33) For at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet bør plantebeskyttelsesmidler anvendes korrekt under hensyntagen til principperne om integreret bekæmpelse af skadegørere. Rådet bør indarbejde principperne om integreret bekæmpelse af skadegørere, herunder god plantebeskyttelsespraksis, i de lovgivningsbestemte forvaltningskrav, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere.

(33) For at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet bør plantebeskyttelsesmidler anvendes korrekt, i overensstemmelse med deres godkendelse og under hensyntagen til principperne om integreret bekæmpelse af skadegørere, og anvendelsen af ikke-kemiske, naturlige alternativer bør prioriteres i størst muligt omfang. Rådet bør indarbejde principperne om integreret bekæmpelse af skadegørere, herunder god plantebeskyttelsespraksis og ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring, i de lovgivningsbestemte forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere. Der bør derfor indføres en overgangsperiode, der gør det muligt for medlemsstaterne at etablere de strukturer, der er nødvendige for, at brugerne af plantebeskyttelsesmidler kan anvende principperne om integreret bekæmpelse af skadegørere og ikke-kemiske alternative metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring.

Begrundelse

Ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere skal altid prioriteres som den eneste forebyggende og bæredygtige løsning, som er i bedre overensstemmelse med målene for bæredygtig beskyttelse af afgrøder end anvendelse af komplekse kemikalier, som er beregnet til at dræbe planter, insekter eller andre former for liv, der ikke kan betegnes som bæredygtige. Medlemsstaterne bør fremme indførelsen af ikke-kemiske alternative metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring over en bred front.

Genfremsættelse af ændringsforslag 21 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  14

Rådets fælles holdning

Betragtning 37

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(37) Der investeres store summer i undersøgelser. Disse investeringer bør beskyttes med henblik på at stimulere forskningen. Undersøgelser, som en ansøger har forelagt for en medlemsstats myndigheder, bør således beskyttes, så andre ansøgere ikke kan gøre brug af dem. Af hensyn til konkurrencen bør denne beskyttelse dog tidsbegrænses. Den bør desuden begrænses til undersøgelser, der reelt er nødvendige i reguleringsøjemed, så det undgås, at ansøgere kunstigt forlænger beskyttelsesperioden ved at fremlægge nye undersøgelser, der ikke er nødvendige.

(37) Der investeres store summer i undersøgelser. Disse investeringer bør beskyttes med henblik på at stimulere forskningen. Undersøgelser, som en ansøger har forelagt for en medlemsstats myndigheder, med undtagelse af sådanne, som omfatter forsøg med hvirveldyr, samt andre undersøgelser, der kan bidrage til at undgå dyreforsøg, bør således beskyttes, så andre ansøgere ikke kan gøre brug af dem. Af hensyn til konkurrencen bør denne beskyttelse dog tidsbegrænses. Den bør desuden begrænses til undersøgelser, der reelt er nødvendige i reguleringsøjemed, så det undgås, at ansøgere kunstigt forlænger beskyttelsesperioden ved at fremlægge nye undersøgelser, der ikke er nødvendige.

Begrundelse

Det bør præciseres, at beskyttelsen af oplysninger også bør begrænses med henblik på at undgå dyreforsøg.

Genfremsættelse af ændringsforslag 23 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  15

Rådets fælles holdning

Betragtning 38

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(38) Der bør fastsættes bestemmelser, der forebygger gentagelser af forsøg og undersøgelser. Frem for alt bør gentagelser af undersøgelser med hvirveldyr forbydes. Der bør i dette øjemed være pligt til at stille resultaterne af undersøgelserne med hvirveldyr til rådighed på rimelige vilkår. For at brugerne kan vide, hvilke undersøgelser andre har foretaget, bør medlemsstaterne opbevare en liste over disse undersøgelser, selv når de ikke er omfattet af ovennævnte regler om obligatorisk adgang til data.

(38) Der bør fastsættes bestemmelser, der forebygger gentagelser af forsøg og undersøgelser. Frem for alt bør gentagelser af undersøgelser med hvirveldyr forbydes. Der bør i dette øjemed være pligt til at stille resultaterne af undersøgelserne med hvirveldyr samt af andre undersøgelser, der kan bidrage til at forhindre forsøg med dyr, til rådighed. For at brugerne kan vide, hvilke forsøg andre har foretaget, bør medlemsstaterne sende autoriteten alle disse undersøgelser, selv når de ikke er omfattet af ovennævnte regler om obligatorisk tilrådighedsstillelse. Autoriteten bør oprette en central database for sådanne undersøgelser.

Begrundelse

Eftersom også andre undersøgelser end dem, der direkte vedrører hvirveldyr, kan bidrage til at forhindre forsøg med dyr, bør de medtages her

Med henblik på at lette datadelingen er det nødvendigt, at der oprettes en central database i EFSA-regi med alle oplysninger om tidligere udførte forsøg og undersøgelser af relevans for denne forordning. Ansøgere vil derefter kunne nøjes med at konsultere én database, inden de gennemfører forsøg eller undersøgelser.

Dette vil også øge procedurens gennemsigtighed.

Genfremsættelse af ændringsforslag 24 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  16

Rådets fælles holdning

Betragtning 41

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(41) For at sikre, at reklamer ikke vildleder brugerne af plantebeskyttelsesmidler, bør der fastsættes regler for reklamering for disse midler.

(41) For at sikre, at reklamer ikke vildleder brugerne af plantebeskyttelsesmidler eller offentligheden, bør der fastsættes regler for reklamering for disse midler.

Begrundelse

Reklamer for pesticider og pesticidprodukter må ikke vildlede brugerne eller offentligheden.

Genfremsættelse af ændringsforslag 26 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  17

Rådets fælles holdning

Betragtning 43 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(43a) Det er nødvendigt at give aktørerne de samme muligheder for adgang til markedet, navnlig for at sætte små og mellemstore virksomheder i stand til at udøve deres aktivitet, således at landmænd kan få en tilstrækkelig mængde sikre og effektive plantebeskyttelsesmidler til rådighed.

Begrundelse

De forskellige aktører bør have adgang til markedet på lige vilkår. Dette vil fremme innovation og markedsføring af nye produkter og forbedre de eksisterende produkter. Det vil også være til fordel for konkurrencen på markedet, idet landmændene således får en bredere vifte af produkter til rådighed.

Genfremsættelse af ændringsforslag 29 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  18

Rådets fælles holdning

Betragtning 44 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(44a) De administrative byrder for landbrugerne bør være så begrænsede som muligt.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 31 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  19

Rådets fælles holdning

Betragtning 45

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(45) Der bør sikres tæt koordinering med andre dele af fællesskabslovgivningen, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og med fællesskabsbestemmelserne om beskyttelse af arbejdstagere og andre, der beskæftiger sig med indesluttet anvendelse og udsætning af genetisk modificerede organismer.

(45) Foranstaltningerne i denne forordning bør ikke berøre den eksisterende fællesskabslovgivning, navnlig direktiv .../.../EF [om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider], direktiv 2000/60/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og fællesskabsbestemmelserne om beskyttelse af arbejdstagere og andre, der beskæftiger sig med indesluttet anvendelse og udsætning af genetisk modificerede organismer.

 

+ EUT: indsæt venligst direktivets nr.

 

2 EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

Begrundelse

Sikring af sammenhængen mellem alle relaterede retsakter.

Genfremsættelse af ændringsforslag 32 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  20

Rådets fælles holdning

Betragtning 53

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(53) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at vedtage forordninger om mærkningskrav, kontrol og bestemmelser for adjuvanter, fastlæggelse af et arbejdsprogram for safenere og synergister, herunder datakrav hertil, forordninger om udsættelse af udløbsdatoen for godkendelsesperioden, udsættelse af datoen for midlertidige godkendelser og fastsættelse af oplysningskravkrav for parallelhandel og medtagelse af hjælpestoffer, samt ændringer til forordningerne om datakrav og ensartede principper for evaluering og godkendelse og til bilagene. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(53) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at godkende aktivstoffer, forny eller revurdere sådanne godkendelser, vedtage harmoniserede metoder til fastlæggelse af arten og mængden af aktivstoffer, safenere og synergister samt eventuelt af relevante urenheder og hjælpestoffer, vedtage nærmere regler for undtagelser fra godkendelseskravene for plantebeskyttelsesmidler i forsknings- og udviklingsøjemed og listen over godkendte aktivstoffer samt vedtage forordninger om mærkningskrav, bestemmelser for adjuvanter, udsættelse af udløbsdatoen for godkendelsesperioden, udsættelse af datoen for midlertidige godkendelser og fastsættelse af oplysningskravkrav for parallelhandel og medtagelse af hjælpestoffer, samt ændringer til forordningerne om datakrav og ensartede principper for evaluering og godkendelse og til bilagene. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse. Knyttet til flere specifikke ændringsforslag, der opfordrer til anvendelse af den nye procedure.

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 33 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  21

Rådets fælles holdning

Betragtning 56

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(56) Det er også hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren til vedtagelse af nogle rent tekniske foranstaltninger, navnlig tekniske retningslinjer, i betragtning af deres ikke-bindende karakter.

(56) Det er også hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren til vedtagelse af nogle rent tekniske foranstaltninger.

Begrundelse

Retningslinjer er vigtige og bør derfor vedtages efter forskriftsproceduren.

Ændring af en af Rådet indsat ny betragtning.

Ændringsforslag  22

Rådets fælles holdning

Artikel 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Formål

Indhold og formål

Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori de frembydes til salg, samt om omsætning, anvendelse og kontrol heraf i Fællesskabet.

1. Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori de frembydes til salg, samt om omsætning, anvendelse og kontrol heraf i Fællesskabet.

Forordningen indeholder både bestemmelser om godkendelse af aktivstoffer, safenere og synergister, som plantebeskyttelsesmidler indeholder eller består af, og bestemmelser om adjuvanter og hjælpestoffer.

2. Forordningen indeholder både bestemmelser om godkendelse af aktivstoffer, safenere og synergister, som plantebeskyttelsesmidler indeholder eller består af, og bestemmelser om adjuvanter og hjælpestoffer.

 

3. Forordningen har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelse af både menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

 

4. Forordningen bygger på forsigtighedsprincippet med henblik på at sikre, at markedsførte stoffer eller produkter ikke er til skade for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.

 

5. Forordningen har endvidere til formål at harmonisere regler for markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på at give landbrugerne i de forskellige medlemsstater adgang til et ensartet udbud af plantebeskyttelsesmidler.

 

6. Medlemsstaterne kan ikke forhindres i at anvende forsigtighedsprincippet ved begrænsning af eller forbud mod pesticider.

 

7. Medlemsstaterne kan fastlægge de pesticidfri zoner, de måtte finde nødvendige for at sikre drikkevandsressourcerne. Sådanne pesticidfri zoner kan dække hele medlemsstaten.

Begrundelse

Forordningens formål og grundprincipper bør fastlægges i artikel 1, ikke blot i dens betragtninger.

Stk. 6 vil gøre denne forordning til minimumsregler, hvilket vil gøre det muligt for de enkelte lande at gå foran med afviklingen af pesticider.

Stk. 7 og 8 er vigtige for at sikre, at de krav, det lykkedes at få indført i grundvandsdirektivet, overføres til denne forordning med henblik på at beskytte drikkevandet.

Genfremsættelse af ændringsforslag 34 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  23

Rådets fælles holdning

Artikel 2 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på stoffer, herunder mikroorganismer, med generel eller specifik virkning mod skadegørere eller på planter, plantedele eller planteprodukter (i det følgende benævnt "aktivstoffer").

2. Denne forordning finder anvendelse på stoffer, herunder mikroorganismer og vira, med generel eller specifik virkning mod skadegørere eller på planter, plantedele eller planteprodukter (i det følgende benævnt "aktivstoffer"). Når der er vedtaget en specifik forordning for biologiske bekæmpelsesmidler, vil denne forordning ikke længere finde anvendelse på mikroorganismer, virusser, feromoner og biologiske produkter.

Begrundelse

Det bør understreges, at bestemmelserne i den foreliggende forordning er beregnet til at begrænse skadevirkningerne af syntetiske plantebeskyttelsesmidler, hvorimod de ikke altid er egnede til at vurdere risici og potentielle virkninger i forbindelse med biologiske bekæmpelsesmidler. Skal der tages hensyn til sådanne produkters særlige egenskaber, bør der vedtages en forordning for biologiske bekæmpelsesmidler.

Genfremsættelse af ændringsforslag 35 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  24

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(2a) "aktivstoffer":

 

stoffer, inklusive metabolitter heraf, som er til stede i anvendelsesfasen, mikroorganismer og vira med generel eller specifik virkning mod skadegørere eller på planter, plantedele eller planteprodukter

Begrundelse

Denne definition er nødvendig for at sikre, at alle de metabolitter, som er til stede i et givet produkt, vil blive medtaget ved vurderingen af et aktivstof. Definitionen svarer til den, der findes i direktiv 91/414/EØF.

Genfremsættelse af ændringsforslag 37 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  25

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3) "præparater":

(3) "præparater":

blandinger, der består af to eller flere stoffer, og som er bestemt til at blive anvendt som plantebeskyttelsesmiddel eller adjuvant

blandinger eller opløsninger, der består af to eller flere stoffer, hvoraf mindst ét er et aktivstof, og som er bestemt til at blive anvendt som plantebeskyttelsesmiddel eller adjuvant

Begrundelse

Definitionen af "præparater" bør ikke kun omfatte blandinger (sammensatte stoffer, som let kan adskilles i deres enkeltdele ad simpel fysisk vej (ved brug af filterpapir, mekanisk adskillelse eller centrifugering)), men også opløsninger (homogene stoffer), som har andre egenskaber.

Genfremsættelse af ændringsforslag 38 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  26

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 4

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4) "stof, der giver anledning til bekymring":

(4) "stof, der giver anledning til bekymring":

et stof, der i sig selv kan forårsage skadevirkninger på mennesker, dyr eller miljøet, og som er til stede eller dannes i et plantebeskyttelsesmiddel i tilstrækkelige koncentrationer til at kunne medføre disse virkninger.

et stof, der i sig selv kan forårsage skadevirkninger for mennesker, dyr eller miljøet.

Disse stoffer omfatter blandt andet stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige i overensstemmelse med Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, og som er til stede i plantebeskyttelsesmidlet i en sådan koncentration, at midlet må betragtes som farligt i henhold til artikel 3 i direktiv 1999/45/EF

Disse stoffer omfatter blandt andet stoffer, der er klassificeret som farlige i overensstemmelse med Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, og som betragtes som farlige i henhold til artikel 3 i direktiv 1999/45/EF.

 

Ethvert stof, der har eller kan have et kræftfremkaldende, mutagent, hormonforstyrrende, neurotoksisk, immunotoksisk, reproduktionstoksisk eller genotoksisk potentiale, skal betragtes som stoffer, der giver anledning til bekymring

Begrundelse

Kategorien af stoffer, der giver anledning til bekymring, skal omfatte ethvert stof, som har potentialet til at skade menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet. Dette omfatter ethvert stof med et kræftfremkaldende, mutagent, hormonforstyrrende, neurotoksisk, immunotoksisk, reproduktionstoksisk eller genotoksisk potentiale.

Genfremsættelse af ændringsforslag 39 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  27

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(4a) "artikel":

 

en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion

Begrundelse

Denne forordning bør ikke kun dreje sig om aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler som sådan, men også om "artikler", der kan indeholde sådanne stoffer (f.eks. tekstiler). Den her foreslåede definition er identisk med den, der er vedtaget i Reach-regi.

Genfremsættelse af ændringsforslag 40 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  28

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 5

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

5) "planter":

(5) "planter":

levende planter og levende plantedele, herunder friske frugter, grøntsager og frø

levende planter og levende plantedele samt såsæd, navnlig friske frugter, grøntsager, blomster, blade, skud, levende pollen, kim, løg og rødder

Begrundelse

Præcisering.

Genfremsættelse af ændringsforslag 42 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  29

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 8

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

8) "bringe i omsætning":

8) "bringe i omsætning":

besiddelse med henblik på salg i Fællesskabet, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, samt selve salget og distributionen og andre former for overførsel, men ikke tilbagelevering til den foregående sælger. Overgang til fri omsætning på Fællesskabets område er i denne forordning det samme som at bringe i omsætning

besiddelse med henblik på salg i Fællesskabet, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, samt selve salget og distributionen og andre former for overførsel, men ikke tilbagelevering til den foregående sælger. Overgang til fri omsætning på Fællesskabets område samt import er i denne forordning det samme som at bringe i omsætning

Begrundelse

Importerede produkter skal overholde alle krav i denne forordning.

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 44 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  30

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 8 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(8a) "parallelhandel":

 

import af et plantebeskyttelsesmiddel fra en medlemsstat, hvor det er godkendt i henhold til betingelserne i direktiv 91/414/EØF eller denne forordning med henblik på markedsføring i importmedlemsstaten, hvor det pågældende plantebeskyttelsesmiddel eller et identisk referenceprodukt er godkendt i henhold til betingelserne i direktiv 91/414/EØF eller denne forordning

Begrundelse

Det er nødvendigt at udforme en klar definition og et minimumssæt af harmoniserede fællesskabsregler for markedsføring af plantebeskyttelsesmidler via parallelhandel.

Genfremsættelse af ændringsforslag 45 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  31

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 8 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(8b) "importør":

 

en person, der indfører plantebeskyttelsesmidler i erhvervsøjemed

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 47 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  32

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 10 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(10a) "lav risiko/lavrisiko":

 

en beskaffenhed, som ikke i sig selv kan forventes at medføre skadevirkninger for mennesker, dyr eller miljøet

Begrundelse

Der er behov for en definition, som kan tydeliggøre bestemmelserne vedrørende aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler med lav risiko.

Genfremsættelse af ændringsforslag 43 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  33

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 12 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(12a) "sundhed":

 

en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom eller svagelighed

Begrundelse

WHO's sundhedsdefinition bør medtages her, fordi den hænger sammen med forordningens formål og andre relevante bestemmelser heri.

Genfremsættelse af ændringsforslag 48 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  34

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 12 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(12b) "sårbare grupper":

 

personer, der kræver særlige hensyn i forbindelse med vurderingen af plantebeskyttelsesmidlers akutte og kroniske sundhedsvirkninger. Disse omfatter bl.a. gravide og ammende kvinder, embryoner og fostre, spædbørn og børn, ældre, personer, der er syge eller tager medicin, arbejdstagere og lokale beboere, som er stærkt eksponeret for pesticider over længere tid

Begrundelse

Sårbare grupper skal have særlig opmærksomhed i godkendelsesproceduren og bør derfor defineres i forordningens artikel 3.

Genfremsættelse af ændringsforslag 49 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  35

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 15

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

15) "zone":

udgår

gruppe af medlemsstater som defineret i bilag I

 

Med henblik på anvendelse i væksthuse, anvendelse som behandling efter høst, anvendelse i tomme lagerlokaler og til bejdsning af frø forstås ved zone alle zoner som defineret i bilag I.

 

Begrundelse

Den foreslåede definition er vildledende, fordi den refererer til zoner i bilag I, som ikke har nogenlunde de samme landbrugsmæssige, plantesundhedsmæssige og miljømæssige forhold. Den foreslåede zoneordning undergraver den nationale godkendelse og er ikke i overensstemmelse med EU’s princip om proportionalitet og subsidiaritet, da den rækker ud over, hvad der er nødvendigt for at fremskynde beslutningsprocessen. Disse målsætninger kan nås ved at ændre ordningen med gensidig anerkendelse uden at gøre brug af zonebegrebet.

Hertil kommer, at vandforvaltningsvilkårene kan være forskellige inden for de tre foreslåede zoner.

Genfremsættelse af ændringsforslag 52 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  36

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 15 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(15a) "integreret bekæmpelse af skadegørere":

 

nøje gennemgang af alle til rådighed stående metoder til bekæmpelse af skadegørere og integreret iværksættelse på dette grundlag af passende foranstaltninger, der bidrager til at hindre skadegørere i at udvikle sig, og som holder brugen af plantebeskyttelsesmidler og andre interventionsmidler på et økonomisk og økologisk forsvarligt niveau, samtidig med at de minimerer risikoen for menneskers sundhed og for miljøet. Med integreret bekæmpelse af skadegørere lægges der vægt på dyrkning af sunde afgrøder med så få forstyrrelser af landbrugsøkosystemerne som muligt ved at prioritere præventive dyrkningsforanstaltninger, anvendelse af tilpassede sorter og af ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring

Begrundelse

Definitionen af ”integreret bekæmpelse af skadegørere” bør ikke kun omfatte plantebeskyttelsesaspekter, men også styringsaspekter vedrørende anvendelse af tilpassede sorter, vekseldrift og næringsstofstrategi, som i høj grad kan nedbringe behovet for at bruge plantebeskyttelsesmidler.

Genfremsættelse af ændringsforslag 50 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  37

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 15 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(15b) "ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring":

 

anvendelse af bekæmpelses- og styringsteknikker, som ikke har kemiske egenskaber. Ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring omfatter bl.a. omdrift, fysisk og mekanisk kontrol samt biologisk bekæmpelse

Begrundelse

Ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere skal altid prioriteres som den eneste forebyggende og bæredygtige løsning, som er i bedre overensstemmelse med målene for bæredygtig beskyttelse af afgrøder end anvendelse af komplekse kemikalier, som er beregnet til at dræbe planter, insekter eller andre former for liv, der ikke kan betegnes som bæredygtige. Medlemsstaterne bør fremme indførelsen af ikke-kemiske alternative metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring over en bred front.

Genfremsættelse af ændringsforslag 51 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  38

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 18

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

18) "god forsøgspraksis":

18) "god forsøgspraksis":

Praksis efter bestemmelserne i Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middelhavsområdernes (EPPO) retningslinje 181 og 152

praksis i overensstemmelse med direktiv 2004/10/EF

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  39

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 19

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

19) "databeskyttelse":

(19) "databeskyttelse":

den midlertidige ret, som ejeren af en forsøgs- eller undersøgelsesrapport har til at forhindre, at rapporten anvendes til gavn for en anden ansøger

det forhold, at ejeren af en forsøgs- eller undersøgelsesrapport med undtagelse af rapporter vedrørende forsøg med hvirveldyr og andre forsøg eller undersøgelser, der kan bidrage til at undgå dyreforsøg, har ret til at forhindre, at rapporten anvendes til gavn for en anden person

Begrundelse

Det bør nævnes her, at ejeren af en forsøgs- eller undersøgelsesrapport ikke kan forhindre, at den benyttes af en anden person, hvis dette vil gøre det muligt at undgå dyreforsøg..

Genfremsættelse af ændringsforslag 55 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  40

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 19 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(19a) "rapporterende medlemsstat":

 

den medlemsstat, der indvilliger i at påtage sig ansvaret for at vurdere aktivstofferne, safenerne eller synergisterne. Den skal udføre denne opgave på en fagligt korrekt måde og offentliggøre en konsekvensanalyserapport inden for et nærmere fastsat tidsrum

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge en definition af rapporterende medlemsstat.

Genfremsættelse af ændringsforslag 56 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  41

Rådets fælles holdning

Artikel 3 – nr. 19 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(19b) "forsøg og undersøgelser":

 

undersøgelser eller forsøg, der har til formål at fastlægge et aktivstofs eller plantebeskyttelsesmidlers egenskaber og opførsel, forudsige eksponeringen for aktivstoffer og/eller deres relevante metabolitter, bestemme sikre eksponeringsniveauer og fastlægge betingelserne for sikker anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Begrundelse

Der tales gennem hele forordningen om forsøgs- og undersøgelsesrapporter. Der er behov for at indsætte en definition, som ikke kun omfatter undersøgelsesrapporter, men også andre oplysninger, der er relevante for en risikovurdering.

Genfremsættelse af ændringsforslag 57 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  42

Rådets fælles holdning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

a) de må ikke have skadelige virkninger for menneskers, herunder sårbare gruppers, eller dyrs sundhed - idet kendte kumulative og synergistiske virkninger tages i betragtning, hvis metoderne til vurdering af sådanne virkninger er godkendt - eller for grundvandet.

a) de må ikke have sundhedsskadelige virkninger for mennesker, navnlig brugere, som er i direkte kontakt med produkterne, beboere, andre tilstedeværende og sårbare grupper, eller for dyr - idet kendte kumulative og synergistiske virkninger tages i betragtning, hvis metoderne til vurdering af sådanne virkninger er til rådighed - eller for grundvandet

Begrundelse

Der bør tages hensyn til alle grupper udsat for særlige risici. Findes der metoder til at vurdere kumulative og synergistiske virkninger, bør disse anvendes i stedet for at vente på godkendelse af sådanne metoder, hvilket kan medføre betydelige forsinkelser.

Genfremsættelse af ændringsforslag 296 fra førstebehandlingen og af tekst fra Kommissionen.

Ændringsforslag  43

Rådets fælles holdning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

b) de må ikke have nogen uacceptabel indvirkning på miljøet.

 

b) de må ikke have nogen uacceptabel indvirkning på miljøet under hensyntagen til kumulative og synergistiske virkninger og alle relevante eksponeringsveje for organismer i miljøet. Metoder til beregning af sådanne virkninger fremlægges af autoriteten.

Begrundelse

Vurderingen skal afspejle situationen i det virkelige liv, herunder mulige kumulative og synergistiske virkninger.

Genfremsættelse af ændringsforslag 255 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  44

Rådets fælles holdning

Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

b) de må ikke have umiddelbare eller forsinkede skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed, hverken direkte eller via drikkevandet (under hensyntagen til produkter, der fremkommer ved behandling af drikkevand), fødevarer, foder eller luften, eller konsekvenser på arbejdspladsen eller via andre indirekte virkninger - idet kendte kumulative og synergistiske virkninger tages i betragtning, hvis metoderne til vurdering af sådanne virkninger er godkendt, eller for grundvandet

b) de må ikke have umiddelbare eller forsinkede skadelige virkninger for menneskers sundhed, navnlig for beboere og brugere samt sårbare grupper, eller for dyrs sundhed, hverken direkte eller via drikkevandet (under hensyntagen til produkter, der fremkommer ved behandling af drikkevand), fødevarer, foder eller luften, herunder på steder langt fra anvendelsesstedet som følge af transport over store afstande, eller konsekvenser på arbejdspladsen eller via andre indirekte virkninger - idet kendte kumulative og synergistiske virkninger tages i betragtning, hvis metoderne til vurdering af sådanne virkninger er til rådighed, eller for overflade- eller grundvandet

Begrundelse

Alle de forskellige befolkningsgrupper, som risikerer at blive eksponeret for pesticider, skal beskyttes, herunder beboere, som med jævne mellemrum kan blive eksponeret for pesticider fra forskellige kilder.

Det tager ofte meget lang tid at godkende metoder. Findes der metoder til at vurdere kumulative og synergistiske virkninger, bør disse anvendes.

Genfremsættelse af ændringsforslag 297 fra førstebehandlingen og af tekst fra Kommissionen.

Ændringsforslag  45

Rådets fælles holdning

Artikel 4 – stk. 3 – litra e

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

e) de må ikke have nogen uacceptabel indvirkning på miljøet, idet der især tages hensyn til følgende aspekter:

e) de må ikke have nogen uacceptabel indvirkning på miljøet, idet der især tages hensyn til følgende aspekter:

i) skæbne og udbredelse i miljøet, navnlig forurening af overfladevand, herunder vand i flodmundinger og kystvand, grundvand, luft og jord

i) skæbne og udbredelse i miljøet, navnlig forurening af overfladevand, herunder vand i flodmundinger og kystvand, drikkevand, grundvand, luften og jord, herunder på steder langt fra anvendelsesstedet som følge af transport i miljøet over store afstande

ii) indvirkning på arter uden for målgruppen

(ii) indvirkning på arter uden for målgruppen, herunder på disse arters adfærd

iii) indvirkning på biodiversiteten.

(iii) indvirkning på biodiversiteten og økosystemet

 

(iiia) destruktiv indvirkning på udryddelsestruede arter.

Begrundelse

Mange pesticider har indirekte virkninger på økosystemet, dvs. i form af fødekædevirkninger (reducerede fuglebestande i agro-økosystemer som følge af et massivt fald i bestanden af bytteinsekter). Disse virkninger bør tages i betragtning i størst muligt omfang.

Man bør også være særligt opmærksom på miljøvirkningerne af, at plantebeskyttelsesmidler transporteres over store afstande i miljøet, f.eks. i de arktiske egne.

Alt for ofte undersøger man kun dødeligheden og ikke virkningen på adfærden. Der er således behov for en præcisering.

Der findes mange steder i Europa levesteder for udryddelsestruede arter, som er opført på den "røde liste".

Pesticider og andre plantebeskyttelsesmidler er navnlig en trussel for fugle, fordi disse bevæger sig vidt omkring og indtager føde i mange forskellige områder, hvor der kan foretages sprøjtning og andre former for behandling, der bl.a. omfatter pesticider. Hvis sjældne dyrearter indtager føde i forurenede områder, kan resultatet blive, at arterne uddør.

Genfremsættelse af ændringsforslag 64 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  46

Rådets fælles holdning

Artikel 4 – stk. 7

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

7. Uanset stk. 1 kan et aktivstof, hvis der foreligger dokumentation for, at det er nødvendigt for at kontrollere en alvorlig fare for plantesundheden, der ikke kan standses med andre tilgængelige midler, godkendes for en begrænset periode på højst fem år, selv om det ikke opfylder kriterierne i bilag II, punkt 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 eller 3.8.2, forudsat at brugen af aktivstoffet er underlagt risikobegrænsende foranstaltninger for at sikre, at mennesker og miljø eksponeres mindst muligt. For sådanne stoffer fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 396/2005.

7. Uanset stk. 1 kan et aktivstof

a) hvis ansøgeren kan forelægge dokumentation for, at det er nødvendigt for at kontrollere en alvorlig fare for plantesundheden i en medlemsstat, der ikke kan standses med andre tilgængelige midler, herunder ikke-kemiske midler, og

 

b) det er i offentlighedens interesse at kontrollere denne fare,

godkendes for en begrænset periode, der er nødvendig for at kontrollere denne alvorlige fare, men som ikke må overstige fire år, selv om det ikke opfylder kriterierne i bilag II, punkt 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 eller 3.8.2, forudsat at brugen af aktivstoffet er underlagt risikobegrænsende foranstaltninger for at sikre, at mennesker og miljø eksponeres mindst muligt; ansøgeren skal ligeledes fremlægge en substitutionsplan for, hvorledes den alvorlige fare inden for en periode på to år kan kontrolleres med andre midler, herunder ikke-kemiske metoder.

For sådanne stoffer fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 396/2005.

Denne undtagelse finder ikke anvendelse for aktivstoffer, der er klassificeret eller skal klassificeres som kræftfremkaldende i kategori 1 eller reproduktionstoksiske i kategori 1 i henhold til direktiv 67/548/EØF.

Denne undtagelse finder ikke anvendelse for aktivstoffer, der er klassificeret eller skal klassificeres som kræftfremkaldende i kategori 1, kræftfremkaldende i kategori 2 uden tærskelværdi eller reproduktionstoksiske i kategori 1 i henhold til direktiv 67/548/EØF.

 

Såfremt en ansøger indgiver ansøgning om undtagelse i henhold til dette stykke, halveres de i artikel 12 og 13 anførte tidsfrister.

Ændringsforslag  47

Rådets fælles holdning

Artikel 4 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

Dyreforsøg

 

For at undgå dyreforsøg må forsøg med hvirveldyr i forbindelse med denne forordning kun udføres som en sidste løsningsmulighed. Anvendelse af forsøg uden dyr og intelligente forsøgsstrategier skal fremmes, og gentagelser af forsøg med hvirveldyr skal forbydes.

Begrundelse

Intelligente forsøgsstrategier og obligatorisk datadeling kan i væsentlig grad nedbringe antallet dyr, der anvendes til forsøg.

Genfremsættelse af ændringsforslag 66 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  48

Rådets fælles holdning

Artikel 6 – litra i a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

ia) begrænsninger og forbud for så vidt angår anvendelser, der er uforenelige med ordninger for integreret bekæmpelse af skadegørere, eller endog skadelige for sådanne ordninger, såsom kemisk jordbundsbehandling

Begrundelse

Konkrete anvendelser, der er uforenelige med gode praksisser som f.eks. integreret bekæmpelse af skadegørere, bør begrænses.

Genfremsættelse af ændringsforslag 68 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  49

Rådets fælles holdning

Artikel 7 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

1. Autoriteten er ansvarlig for, at godkendelsesprocedurerne koordineres.

 

Autoriteten lader sig med henblik herpå bistå af medlemsstaternes kompetente myndigheder.

1. En ansøgning om godkendelse af et aktivstof eller om ændring af betingelserne for en godkendelse indgives af producenten af aktivstoffet til en medlemsstat (i det følgende benævnt "den rapporterende medlemsstat") sammen med et fuldstændigt dossier og et resumé heraf, jf. artikel 8, stk. 1 og 2, eller en videnskabelig begrundelse for ikke at fremlægge visse dele af dokumenterne, idet det godtgøres, at aktivstoffet opfylder godkendelseskriterierne i artikel 4.

En ansøgning om godkendelse af et aktivstof eller om ændring af betingelserne for en godkendelse indgives af producenten af aktivstoffet til autoriteten sammen med et fuldstændigt dossier og et resumé heraf, jf. artikel 8, stk. 1 og 2, eller en dataadgangstilladelse for de pågældende dokumenter eller en videnskabelig begrundelse for ikke at fremlægge visse dele af dokumenterne, idet det godtgøres, at aktivstoffet opfylder godkendelseskriterierne i artikel 4. Autoriteten informerer medlemsstaternes kompetente myndigheder om de ansøgninger, den har modtaget.

Der kan indgives en fælles ansøgning af en producentsammenslutning udpeget af producenterne med henblik på opfyldelse af bestemmelserne i denne forordning.

En medlemsstat kan vælge et aktivstof, for hvilket autoriteten har modtaget en ansøgning om godkendelse, med det formål at blive den rapporterende medlemsstat.

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren foreslåede medlemsstat, medmindre en anden medlemsstat indvilliger i at behandle den.

Hvis to eller flere medlemsstater har udtrykt interesse for at blive den rapporterende medlemsstat, og de ikke kan blive enige om, hvem der skal være den kompetente myndighed, udpeges den rapporterende medlemsstat efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3.

 

Afgørelsen skal bygge på objektive kriterier såsom geografiske, landbrugsmæssige og klimatiske forhold, særlig med hensyn til målorganismer, den kompetente myndigheds og referencelaboratoriets hidtidige resultater og upartiskhed og fraværet af interesser knyttet til producentvirksomhederne.

Begrundelse

Erhvervslivet bør ikke have ret til at vælge en rapporterende medlemsstat. Ansøgninger skal sendes til autoriteten, og medlemsstaterne skal selv afgøre, hvem der skal være den rapporterende medlemsstat. Uenigheder skal løses ved hjælp af komitologiproceduren på grundlag af objektive kriterier.

Genfremsættelse af ændringsforslag 69 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 50

Rådets fælles holdning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

1a. En fysisk eller juridisk person, der er etableret uden for Fællesskabet, og som indsender en ansøgning, udpeger som enerepræsentant en fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, til at opfylde producentens forpligtelser i henhold til denne forordning.

Begrundelse

I henhold til artikel 70 i denne forordning må foranstaltningerne i denne forordning ikke medføre indskrænkning af det civil- og strafferetlige ansvar i producentens medlemsstater. Formålet med ændringsforslaget er at indføre ensartede spilleregler for alle producenter, herunder producenter, der er etableret i en retskreds uden for Fællesskabet.

Genfremsættelse af ændringsforslag 70 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  51

Rådets fælles holdning

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

1b. En ansøgning kan vurderes af flere medlemsstater i fællesskab efter ordningen med rapporterende og medrapporterende medlemsstater.

Begrundelse

Der gælder samme ordning for vurderinger efter direktiv 91/414/EØF. Ordningen har stor indflydelse på, hvor hurtigt der afgives vurderingsrapporter om aktivstoffer, og på rapporternes kvalitet.

Genfremsættelse af ændring 71 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  52

Rådets fælles holdning

Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(ca) en begrundet beskrivelse af de forholdsregler, der er taget i forbindelse med hvert enkelt forsøg/hver enkel undersøgelse, hvori hvirveldyr indgår, for at undgå dyreforsøg og gentagelser af forsøg med hvirveldyr

Begrundelse

For at gøre det lettere at sikre, at dyreforsøg i forbindelse med denne forordning holdes på et absolut minimum, skal ansøgninger også være ledsaget af en begrundet beskrivelse af de skridt, der er taget for at undgå dyreforsøg generelt.

Genfremsættelse af ændringsforslag 75 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  53

Rådets fælles holdning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

4a. Ansøgeren skal til dossieret føje al videnskabelig peer-evalueret alment tilgængelig litteratur om aktivstoffets og dets metabolitters negative bivirkninger på sundheden, miljøet og arter uden for målgruppen.

Begrundelse

Ansøgeren skal have pligt til at indsamle og sammenfatte al videnskabelig litteratur om stoffet. Dette vil være en fordel i forbindelse med uventede virkninger på bier, som ikke opdages under risikovurderingen, men som er alment dokumenteret i videnskabelig litteratur.

Genfremsættelse af ændringsforslag 78 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  54

Rådets fælles holdning

Artikel 11 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Senest 12 måneder efter datoen for en meddelelse i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, udarbejder den rapporterende medlemsstat en rapport (i det følgende benævnt "udkastet til vurderingsrapport"), som den forelægger Kommissionen med en kopi til autoriteten, og som indeholder medlemsstatens vurdering af, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4.

1. Den rapporterende medlemsstat kan begynde at evaluere forsøgs- og undersøgelsesrapporter, så snart de fremlægges af ansøgeren, også inden datoen for fremsendelse af en meddelelse i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit. Senest 12 måneder efter datoen for en meddelelse i henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, udarbejder den rapporterende medlemsstat en rapport (i det følgende benævnt "udkastet til vurderingsrapport"), som den forelægger Kommissionen med en kopi til autoriteten, og som indeholder medlemsstatens vurdering af, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4.

Begrundelse

Hvis vurderingen påbegyndes, før dossieret er fuldstændigt, vil det fremskynde adgangen til nye, innovative produkter på markedet.

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 80 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  55

Rådets fælles holdning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Udkastet til rapporten skal også, hvor det er relevant, omfatte et forslag til maksimalgrænseværdier. I så fald sender den rapporterende medlemsstat ansøgningen, vurderingsrapporten og dokumentationen, der er omhandlet i artikel 9 i forordning (EF) nr. 396/2005 til Kommissionen senest seks måneder efter datoen for den meddelelse, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 9, stk. 3, første afsnit.

2. Udkastet til rapporten skal også, hvor det er relevant, omfatte et forslag til maksimalgrænseværdier.

Begrundelse

Nødvendig præcisering af fastsættelsen af maksimalgrænseværdier, såfremt autoritetens konklusioner ikke vedtages inden for den fastsatte frist.

Ændringsforslag  56

Rådets fælles holdning

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Autoriteten vedtager senest 120 dage efter udløbet af perioden for fremsættelse af skriftlige bemærkninger på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden og med anvendelse af de vejledninger, der er til rådighed på ansøgningstidspunktet, en konklusion om, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4, meddeler denne til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen og offentliggør den.

Autoriteten vedtager senest 120 dage efter udløbet af perioden for fremsættelse af skriftlige bemærkninger på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden og med anvendelse af de vejledninger, der er til rådighed på ansøgningstidspunktet, en konklusion om, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4, meddeler denne til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen og offentliggør den. I tilfælde af en høring efter første afsnit udvides fristen på 120 dage med 60 dage.

Begrundelse

Autoriteten skal have tilstrækkelig tid til at forberede sine konklusioner. De aktuelle bestemmelser giver Fødevareautoriteten seks måneder. De hidtidige erfaringer har vist, at en periode på seks måneder er i underkanten, hvis der skal gennemføres en effektiv og videnskabeligt velfunderet peer-evaluering. Det er f.eks. ikke muligt at tilrettelægge et ekspertmøde inden for en frist på 120 dage. Derfor bør fristen udvides med 60 dage, såfremt det er nødvendigt at høre eksperter.

Kompromisændringsforslag baseret på ændringsforslag 83 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  57

Rådets fælles holdning

Artikel 12 – stk. 6 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

6a. Vedtages autoritetens konklusion inden for fristen i stk. 2 udvidet med supplerende perioder i stk. 3, finder artikel 11 i forordning (EF) nr. 396/2005 ikke anvendelse, hvorimod artikel 14 i denne forordning umiddelbart finder anvendelse.

Begrundelse

Nødvendig præcisering. Maksimalgrænseværdien kan ikke fastsættes, før autoritetens konklusioner foreligger.

Ændringsforslag  58

Rådets fælles holdning

Artikel 12 – stk. 6 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

6b. Vedtages autoritetens konklusion ikke inden for fristen i stk. 2 udvidet med supplerende perioder i stk. 3, finder artikel 11 og 14 i forordning (EF) nr. 396/2005 umiddelbart anvendelse.

Begrundelse

Nødvendig præcisering af fastsættelsen af maksimalgrænseværdier, såfremt autoritetens konklusioner ikke vedtages inden for den fastsatte frist.

Ændringsforslag  59

Rådets fælles holdning

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Senest seks måneder efter at have modtaget konklusionen fra autoriteten forelægger Kommissionen den i artikel 79, stk. 1, omhandlede komité en rapport (i det følgende benævnt "den reviderede vurderingsrapport") og et udkast til forordning, der tager hensyn til den rapporterende medlemsstats udkast til vurderingsrapport og autoritetens konklusion.

1. Senest tre måneder efter at have modtaget konklusionen fra autoriteten forelægger Kommissionen den i artikel 79, stk. 1, omhandlede komité en rapport (i det følgende benævnt "den reviderede vurderingsrapport") og et udkast til forordning, der tager hensyn til den rapporterende medlemsstats udkast til vurderingsrapport og autoritetens konklusion.

Begrundelse

Kommissionen behøver ikke et halvt år til at udarbejde en rapport om et fuldt behandlet dossier. Proceduren bør fremskyndes.

Genfremsættelse af ændringsforslag 86 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  60

Rådets fælles holdning

Artikel 13 – stk. 2 – indledning og litra a

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. På grundlag af den reviderede vurderingsrapport og andre forhold af relevans for den pågældende sag samt, hvis betingelserne i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 er til stede, forsigtighedsprincippet vedtages der en forordning efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, hvorved:

2. På grundlag af den reviderede vurderingsrapport og andre forhold af relevans for den pågældende sag samt, hvis betingelserne i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 er til stede, forsigtighedsprincippet vedtages der en behørigt begrundet forordning efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4, hvorved:

a) et aktivstof godkendes, eventuelt på visse betingelser og med visse begrænsninger, jf. artikel 6

a) et aktivstof godkendes, eventuelt på visse betingelser og med visse begrænsninger, jf. artikel 6, og optages i bilag IIa

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse. Procedurens gennemsigtighed bør øges. Optagelsen af godkendte stoffer i et bilag til forordningen bør derfor bibeholdes.

Genfremsættelse af ændringsforslag 88 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  61

Rådets fælles holdning

Artikel 13 – stk. 4

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4. Godkendte aktivstoffer angives i den i artikel 78, stk. 3, omhandlede forordning, der indeholder listen over allerede godkendte aktivstoffer. Kommissionen opbevarer en liste over godkendte aktivstoffer, der er elektronisk tilgængelig for offentligheden.

4. Kommissionen opbevarer en ajourført liste over godkendte aktivstoffer i bilag IIa og offentliggør denne liste på internettet.

Begrundelse

Procedurens gennemsigtighed bør øges. Optagelsen af godkendte stoffer i et bilag til forordningen bør derfor bibeholdes.

Genfremsættelse af ændringsforslag 89 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  62

Rådets fælles holdning

Artikel 14 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Fornyelsen af godkendelsen gælder for en periode på højst femten år. Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffer, der er omfattet af artikel 4, stk. 7, gælder for en periode på højst fem år.

2. Godkendelsen kan forlænges en eller flere gange for en periode på højst ti år. Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffer, der er omfattet af artikel 4, stk. 7, gælder for en periode på højst fire år.

Begrundelse

I det foreliggende forslag følger forlængelsen af medlemsstatens godkendelse efter godkendelsen af aktivstoffet (artikel 43, stk. 5). Dette indebærer, at også godkendelsen i princippet vil være uden tidsbegrænsning efter den første forlængelse. Dette er i strid med forsigtighedsprincippet samt princippet om, at afgørelser træffes på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden, som det fremgår af artikel 4, stk. 1, i den foreslåede tekst, og endelig princippet om sikring af et højt beskyttelsesniveau (betragtning 9).

Genfremsættelse af ændringsforslag 90 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  63

Rådets fælles holdning

Artikel 15 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Den i artikel 14 nævnte ansøgning indgives af en producent af aktivstoffet til en medlemsstat, med kopi til de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten, senest tre år inden udløbet af førstegangsgodkendelsen.

1. Den i artikel 14 nævnte ansøgning indgives af en producent af aktivstoffet til den berørte medlemsstat, med kopi til de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten, senest tre år inden udløbet af førstegangsgodkendelsen.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 91 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  64

Rådets fælles holdning

Artikel 18 – litra b

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

b) angivelse af, hvilke oplysninger der skal fremlægges

b) angivelse af, hvilke oplysninger der skal fremlægges, herunder foranstaltninger til minimering af dyreforsøg, navnlig anvendelse af forsøgsmetoder uden dyr og intelligente forsøgsstrategier

Begrundelse

For at sikre, at dyreforsøg i forbindelse med denne forordning holdes på et absolut minimum, bør foranstaltninger til fremme heraf medtages i programmet.

Genfremsættelse af ændringsforslag 92 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  65

Rådets fælles holdning

Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Der vedtages en forordning efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, hvorved:

1. Der vedtages en behørigt begrundet forordning efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4, hvorved:

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 94 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  66

Rådets fælles holdning

Artikel 20 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Såfremt begrundelserne for ikke at forny en godkendelse tillader det, fastsættes der i den i stk. 1 omhandlede forordning en periode på højst et år for omsætningen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel og desuden en periode på højst et år, inden for hvilken bestående lagre af plantebeskyttelsesmidlet kan bortskaffes, oplagres og anvendes.

2. Såfremt begrundelserne for ikke at forny en godkendelse ikke vedrører beskyttelse af sundheden og miljøet, fastsættes der i den i stk. 1 omhandlede forordning en periode på højst et år, inden for hvilken bestående lagre af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel kan anvendes. Efter udløbet af denne periode skal producenterne sikre, at bestående lagre bortskaffes og deponeres sikkert.

2. Hvis en godkendelse tilbagekaldes eller ikke fornyes på grund af umiddelbar bekymring for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet, trækkes det pågældende plantebeskyttelsesmiddel omgående tilbage fra markedet.

Hvis en godkendelse tilbagekaldes eller ikke forlænges på grund af bekymring for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet, trækkes det pågældende plantebeskyttelsesmiddel omgående tilbage fra markedet.

Begrundelse

Der bør kun bevilges en henstandsperiode på et år, hvis begrundelserne for ikke at forny en godkendelse ikke vedrører beskyttelse af sundheden og miljøet. Ud over denne periode skal producenterne sikre, at bestående lagre bortskaffes og deponeres sikkert. Plantebeskyttelsesmidlet skal omgående bortskaffes, hvis godkendelsen ikke blev fornyet på grund af bekymring for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet.

Genfremsættelse af ændringsforslag 95 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  67

Rådets fælles holdning

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Kommissionen kan til enhver tid tage godkendelsen af et aktivstof op til fornyet vurdering. Den kan tage hensyn til en anmodning fra en medlemsstat om at tage godkendelsen af et aktivstof op til fornyet vurdering.

1. Kommissionen kan til enhver tid tage godkendelsen af et aktivstof op til fornyet vurdering og skal tage behørigt hensyn til anmodninger om fornyet vurdering fra en medlemsstat, Europa-Parlamentet eller andre aktører på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden samt overvågningsdata.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre gennemsigtighed i processen og bringe forslaget i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Formålet er også at sikre, at der i forbindelse med beslutninger tages hensyn til den foreliggende videnskabelige og tekniske viden som fastsat i artikel 4, stk. 1, i forslaget til forordning samt princippet om, at der skal sikres en høj beskyttelsesstandard, jf. betragtning 9.

Genfremsættelse af ændringsforslag 97 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  68

Rådets fælles holdning

Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Kommissionen tager godkendelsen af et aktivstof op til fornyet vurdering, hvis der er tegn på, at opfyldelsen af de målsætninger, der er fastlagt i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), nr. iv) og litra b), nr. i) samt artikel 7, stk. 2-3, i direktiv 2000/60/EF, ikke er sikret.

Begrundelse

Medens Kommissionen på ethvert tidspunkt kan iværksætte en revurdering af et givet stof, bør det gøres klart, at revurderingen også bør kunne ske på anmodning af andre institutioner eller interessenter.

Det er vigtigt, at det i tilfælde af ikke-overholdelse af målsætningerne i direktiv 2000/60/EF bliver muligt at tage godkendelsen af et stof op til overvejelse. Desuden vil en sådan direkte feedback-mekanisme mellem direktiv 2000/60/EF og denne forordning give producenterne et ekstra incitament til alvorligt at overveje deres ansvar med hensyn til "product stewardship".

Genfremsættelse af ændringsforslag 98 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  69

Rådets fælles holdning

Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Konkluderer Kommissionen, at godkendelseskriterierne i artikel 4 ikke længere er opfyldt, eller at supplerende oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 6, litra f), ikke er blevet fremlagt, vedtages der en forordning om tilbagekaldelse eller ændring af godkendelsen efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3.

3. Konkluderer Kommissionen, at godkendelseskriterierne i artikel 4 ikke længere er opfyldt, eller at supplerende oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 6, litra f), ikke er blevet fremlagt, vedtages der en forordning om tilbagekaldelse eller ændring af godkendelsen efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Genfremsættelse af ændringsforslag 99 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  70

Rådets fælles holdning

Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

3a. Konkluderer Kommissionen, at målsætningerne om nedbringelse af forureningen med prioriterede stoffer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), nr. iv) og litra b), nr. i) samt artikel 7, stk. 2-3, i direktiv 2000/60/EF ikke kan opfyldes, vedtages en forordning om tilbagekaldelse eller ændring af godkendelsen efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4.

Begrundelse

Det er vigtigt, at det i tilfælde af ikke-overholdelse af målsætningerne i direktiv 2000/60/EF bliver muligt at tage godkendelsen af et stof op til overvejelse. Proceduren skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Genfremsættelse af ændringsforslag 100 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  71

Rådets fælles holdning

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Denne undtagelsesbestemmelse finder ikke anvendelse på aktivstoffer, der efter direktiv 67/548/EØF er klassificeret som:

 

– kræftfremkaldende

 

– mutagent

 

– reproduktionstoksiske

 

– sensibiliserende kemikalier

 

eller på stoffer, der er klassificeret som:

 

– persistente med en halveringstid på over 60 dage

 

– stoffer opført på EU's liste over stoffer, som mistænkes for at være hormonforstyrrende

 

– toksiske

 

– bioakkumulerende og ikke let-nedbrydelige.

 

Senest den ...* foretager Kommissionen en gennemgang, herunder i nødvendigt omfang en fastlæggelse af kriterierne for behandling af et aktivstof som et lavrisikostof, eventuelt ledsaget af forslag.

 

___________________

* Et år efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge præcise og objektive kriterier for at definere, hvilke stoffer der kan siges at have en lavrisikoprofil. Forslaget indeholder ingen definition heraf. For at fremme forskningen i mindre skadelige stoffer og produkter skal virksomhederne gives klare oplysninger og retssikkerhed med hensyn til, hvad der helt præcist forstås ved lavrisikostoffer. De her anførte kriterier er til dels taget fra direktivet om biocidholdige produkter (98/8/EF). Med disse kriterier ville 25 – 30 % af aktivstoffer blive betragtet som lavrisikostoffer.

Genfremsættelse af ændringsforslag 102 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  72

Rådets fælles holdning

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

1a. Uanset artikel 5 godkendes aktivstoffer, der er baseret på biologiske bekæmpelsesmidler, og som opfylder de i artikel 4 fastsatte kriterier, for en periode på højst 15 år, hvis plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse biologiske bekæmpelsesmidler, kan forventes kun at ville udgøre en lav risiko for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet, jf. artikel 47, stk. 1.

Begrundelse

Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der er baseret på biologiske bekæmpelsesmidler, rummer positive perspektiver for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og miljøet og bør støttes i fuld udstrækning. Sådanne biologiske bekæmpelsesmidler frembyder jo potentielt store fordele, da de kun udgør en lav risiko. Da plantebeskyttelse på grundlag af biologiske bekæmpelsesmidler for det meste har et relativt lille anvendelsesområde, er der behov for en 15-årig godkendelsesperiode for at fremme tilstrækkelig forskning i og udvikling af sådanne plantebeskyttelsesmetoder.

Genfremsættelse af ændringsforslag 103 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  73

Rådets fælles holdning

Artikel 22 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Artikel 4 og artikel 6-21 samt bilag II, afsnit 5, finder anvendelse. Lavrisikostoffer angives separat i den i artikel 13, stk. 4, omhandlede forordning.

2. Artikel 4 og artikel 6-21 samt bilag II, afsnit 5, finder anvendelse. Lavrisikostoffer angives separat i bilag IIa.

Begrundelse

Ændringsforslag i forlængelse af ændringsforslaget til artikel 13, stk. 2, som fastlægger forskriftsproceduren med kontrol for godkendelsen af aktivstoffer.

Ændring af en ny sætning indsat af Rådet.

Ændringsforslag  74

Rådets fælles holdning

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

I denne forordning betragtes et aktivstof, som opfylder kriterierne for "fødevarer" som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002, som et basisstof.

Begrundelse

Stoffer, der i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002 er levnedsmidler, er som levnedsmidler per definition ikke toksiske. Sådanne stoffer, som f.eks. solsikkeolier, finder anvendelse inden for økologisk landbrug.

Genfremsættelse af ændringsforslag 274 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  75

Rådets fælles holdning

Artikel 23 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Uanset artikel 4 godkendes et basisstof, hvis en eller flere relevante vurderinger, der er foretaget i henhold til andre fællesskabsforskrifter til regulering af andre anvendelser af det pågældende stof end som plantebeskyttelsesmiddel, viser, at stoffet hverken har umiddelbare eller forsinkede skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet.

2. Et basisstof godkendes i henhold til artikel 4, og såfremt en eller flere relevante vurderinger, der er foretaget i henhold til andre fællesskabsforskrifter til regulering af andre anvendelser af det pågældende stof end som plantebeskyttelsesmiddel, viser, at stoffet hverken har umiddelbare eller forsinkede skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet, forudsat at hvert punkt i datakravene vedrørende aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler er opfyldt, og de samme beslutningsprocedurer finder anvendelse.

Begrundelse

Risikovurderingsproceduren bør også være obligatorisk for basisstoffer.

Genfremsættelse af ændringsforslag 105 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  76

Rådets fælles holdning

Artikel 23 – stk. 5

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

5. Artikel 6 og 13 finder anvendelse. Basisstoffer angives separat i den i artikel 13, stk. 4, omhandlede forordning.

5. Artikel 6 og 13 finder anvendelse. Basisstoffer angives separat i bilag IIa.

Begrundelse

Ændringsforslag i forlængelse af ændringsforslaget til artikel 13, stk. 2, som fastlægger forskriftsproceduren med kontrol for godkendelsen af aktivstoffer.

Ændring af en ny sætning indsat af Rådet.

Ændringsforslag  77

Rådets fælles holdning

Artikel 24 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Et aktivstof, der opfylder kriterierne i artikel 4, godkendes som et stof, der er kandidat til substitution, hvis det opfylder et eller flere af de yderligere kriterier i stk. 4 i bilag II. Uanset artikel 14, stk. 2, kan godkendelsen fornyes en eller flere gange med en periode på højst ti år.

1. Et aktivstof, der opfylder kriterierne i artikel 4, godkendes som et stof, der er kandidat til substitution, hvis det opfylder et eller flere af de yderligere kriterier i stk. 4 i bilag II. Uanset artikel 14, stk. 2, kan godkendelsen fornyes en eller flere gange med en periode på højst fem år.

Begrundelse

Godkendelsesfristen for kandidater til substitution bør være den samme som den generelle godkendelsesfrist. For at sikre en regelmæssig komparativ evaluering af produkter, der indeholder sådanne stoffer. bør godkendelsesperioden begrænses til 5 år (med mulighed for forlængelse).

Dette forslag skal også præcisere, at Parlamentet aldrig har vedtaget en holdning, der betyder en automatisk udfasning af kandidater til substitution. En sådan udfasning er kun nødvendig såfremt en række betingelser er opfyldt (se artikel 50).

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 106 fra førstebehandlingen. Erstatter ændringsforslag 92 af ordføreren.

Ændringsforslag  78

Rådets fælles holdning

Artikel 24 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 1 finder artikel 4-21 anvendelse. Stoffer, der er kandidater til substitution, angives separat i den i artikel 13, stk. 4, omhandlede forordning.

2. Med forbehold af stk. 1 finder artikel 4-21 anvendelse. Stoffer, der er kandidater til substitution, angives separat i bilag IIa.

Begrundelse

Ændringsforslag i forlængelse af ændringsforslaget til artikel 13, stk. 2, som fastlægger forskriftsproceduren med kontrol for godkendelsen af aktivstoffer.

Ændring af en ny sætning indsat af Rådet.

Ændringsforslag  79

Rådets fælles holdning

Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

1a. For så vidt angår godkendelse af en safener eller synergist anses stk. 1 for at være opfyldt, når det er godtgjort, at en eller flere repræsentative anvendelser af mindst ét plantebeskyttelsesmiddel opfylder kravene i artikel 4 for hvert af de forskellige aktivstoffer, som safeneren eller synergisten kombineres med.

Begrundelse

Safenere og synergister skal vurderes i relation til de forskellige aktivstoffer, de skal kombineres med.

Genfremsættelse af ændringsforslag 107 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  80

Rådets fælles holdning

Artikel 26

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Senest …, vedtages der en forordning efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4, om fastlæggelse af et arbejdsprogram for gradvis revurdering af de synergister og safenere, der er bragt i omsætning på tidspunktet for nævnte forordnings ikrafttræden. Forordningen skal indeholde bestemmelser om anmeldelse, evaluering, vurdering og beslutningsprocedurer. Den skal pålægge interesserede parter at forelægge medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten og alle nødvendige oplysninger inden for en nærmere fastsat frist.

Senest ..., vedtages en forordning efter proceduren i traktatens artikel 251 om fastlæggelse af et arbejdsprogram for gradvis revurdering af de synergister og safenere, der er på markedet på tidspunktet for sidstnævnte forordnings ikrafttræden. Forordningen skal indeholde datakrav samt bestemmelser om foranstaltninger til minimering af dyreforsøg, anmeldelse, evaluering, vurdering og beslutningsprocedurer. Den skal pålægge interesserede parter at forelægge medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten og alle nødvendige oplysninger inden for en nærmere fastsat frist.

* EUT: 60 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

* EUT: 24 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Bestemmelserne om revurdering af eksisterende synergister og safenere skal ikke fastlægges ved en komitologiafgørelse, men ved en traktatmæssig beslutningsprocedure.

Genfremsættelse af ændringsforslag 108 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  81

Rådets fælles holdning

Artikel 27 – overskrift og stk. 1 og 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Hjælpestoffer

Godkendelse af hjælpestoffer

1. Et hjælpestof må ikke bruges i et plantebeskyttelsesmiddel, hvis det er konstateret, at:

1. Et hjælpestof godkendes, hvis det er konstateret, at:

a) restkoncentrationerne af stoffet, har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for grundvandet eller en uacceptabel indvirkning på miljøet, når plantebeskyttelsesmidlet er anvendt i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis, under realistiske anvendelsesbetingelser, eller

a) hjælpestoffet eller restkoncentrationerne af stoffet, ikke har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for grundvandet eller en uacceptabel indvirkning på miljøet, når plantebeskyttelsesmidlet er anvendt i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis, under realistiske anvendelsesbetingelser, og

b) anvendelsen af stoffet har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på planter, planteprodukter eller miljøet når plantebeskyttelsesmidlet er anvendt i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis og under realistiske anvendelsesbetingelser.

b) anvendelsen af stoffet ikke har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på planter, planteprodukter eller miljøet når plantebeskyttelsesmidlet er anvendt i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis og under realistiske anvendelsesbetingelser.

2. Hjælpestoffer, der i henhold til stk. 1 ikke må bruges i et plantebeskyttelsesmiddel, opføres i bilag III efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4.

2. Hjælpestoffer, der godkendes i henhold til stk. 1, opføres i bilag III efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4.

Begrundelse

Hjælpestoffer kan indvirke på menneskers sundhed og miljøet. De bør derfor i lighed med safenere og synergister godkendes og opføres på en positivliste (se artikel 25) i henhold til bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

God praksis kan forventes, men ikke tages for givet. I stedet bør man sigte på realistiske anvendelsesbetingelser, som det er tilfældet il de nuværende bestemmelser i retningslinjerne for forsøg i direktiv 91/414, ifølge hvilke der skal tages hensyn til de “praktiske betingelser for anvendelse” og de ”realistiske betingelser for brug”.

Genfremsættelse af ændringsforslag 109 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  82

Rådets fælles holdning

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2a. Hvis et hjælpestof anvendes i et plantebeskyttelsesmiddel, der er godkendt i henhold til denne forordning, skal den særlige anvendelse af det i plantebeskyttelsesmidler anses for at være registreret i henhold til artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)1.

 

___________________

1 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3.

Begrundelse

Hjælpestoffer, der anvendes i plantebeskyttelsesmidler, bør ikke være underkastet dobbelt regulering under Reach.

Genfremsættelse af ændringsforslag 110 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  83

Rådets fælles holdning

Artikel 28 – stk. 2 – litra b

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

b) omsætning og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i forsknings- eller udviklingsøjemed, jf. artikel 54

b) anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i forsknings- eller udviklingsøjemed, jf. artikel 54

Begrundelse

Formålet med forordningen er at indføre høje standarder for godkendelse. Plantebeskyttelsesmidler, som er godkendt specielt til forsknings- og udviklingsformål, bør ikke markedsføres.

Genfremsættelse af ændringsforslag 111 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  84

Rådets fælles holdning

Artikel 29 – stk. 1 – litra c

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

c) dets hjælpestoffer er ikke omfattet af bilag III

c) dets hjælpestoffer er godkendt i henhold til artikel 27

Begrundelse

Se begrundelse for ændringsforslag til artikel 27 ovenfor.

Genfremsættelse af ændringsforslag 113 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  85

Rådets fælles holdning

Artikel 29 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(ca) dets (tekniske) formulering er af en sådan art, at brugereksponering eller andre risici begrænses mest muligt, uden at det berører produktets funktion

Begrundelse

Der er store forskelle i risikoen i forbindelse med forskellige formuleringer, f.eks. pulver sammenlignet med granulatformulering og formulering indeholdende organisk opløsningsmiddel sammenlignet med vandopløselige emulsioner. Hvis det kan undgås, bør formuleringen ikke i sig selv øge den risiko, der er forbundet med brugen af et bestemt plantebeskyttelsesmiddel. Med den foreslåede tekst kan man sikre, at formuleringen med den lavest mulige risiko anvendes, når et produkt bringes i omsætning.

Genfremsættelse af ændringsforslag 114 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  86

Rådets fælles holdning

Artikel 29 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(ea) alle metabolitter af det eller de aktive stoffer, som er til stede i anvendelsesfasen, er blevet fastlagt og overholder kriterierne i de ensartede principper, jf. stk. 6

Begrundelse

De ensartede principper er et nøgleelement i godkendelsesprocessen.

Genfremsættelse af ændringsforslag 115 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  87

Rådets fælles holdning

Artikel 29 – stk. 1 – litra f

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

f) dets restkoncentrationer, der hidrører fra godkendte anvendelser, og som er af toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømæssig relevans, lader sig bestemme ved relevante, almindeligt anvendte metoder

f) dets restkoncentrationer, der hidrører fra godkendte anvendelser, lader sig bestemme ved standardiserede, almindeligt anvendte metoder i alle medlemsstater, som er tilstrækkeligt følsomme med hensyn til teknisk sporbare niveauer, som kan være til stede i miljømæssige og biologiske medier. Restkoncentrationerne skal kunne påvises med de almindelige multirestmetoder, der anvendes af EF-referencelaboratorier

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med det tidligere ændringsforslag, der er stillet til artikel 4, stk. 2, og den tilhørende begrundelse.

Metoderne til vurdering af sundhedsvirkninger skal være tilstrækkeligt følsomme i forhold til de mængder, der anses for problematiske i forskellige miljømæssige og biologiske medier, med henblik på at sikre, at man ikke overser virkninger, som ikke kan påvises ved almindeligt anvendte metoder.

Genfremsættelse af ændringsforslag 116 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  88

Rådets fælles holdning

Artikel 29 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(ha) dets godkendelse er ikke i strid med de nationale handlingsplaner, der er udarbejdet i henhold til direktiv 2008/.../EF [om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider]*.

 

* EUT: indsæt venligst direktivets nr.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal ikke tvinges til at acceptere pesticider, der forurener grundvandet eller medfører unødvendige risici og farer for mennesker, dyr og miljøet i strid med deres nationale miljø- og sundhedspolitik. Medlemsstaterne skal have mulighed for at tage hensyn til regionale forhold, før de godkender plantebeskyttelsesmidler.

Genfremsættelse af ændringsforslag 117 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  89

Rådets fælles holdning

Artikel 29 – stk. 4

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4. For så vidt angår stk. 1, litra e), kan der vedtages harmoniserede metoder efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3.

4. For så vidt angår stk. 1, litra e), kan der vedtages harmoniserede metoder efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Genfremsættelse af ændringsforslag 119 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  90

Rådets fælles holdning

Artikel 29 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

De ensartede principper skal tage behørigt hensyn til samspillet mellem aktivstoffer, safenere, synergister og hjælpestoffer.

Begrundelse

Det bør gøres klart, at der tages højde for interaktionen mellem forskellige stoffer i godkendelsesprocessen. Det er ikke tilstrækkeligt at se på de indeholdte stoffer separat.

Formålet med ændringsforslaget er især at gøre teksten klarere. Det er allerede indirekte nævnt i artikel 25, stk. 2, i tilknytning til artikel 8, stk. 1, litra a), artikel 29, stk. 4, og i de ensartede principper.

Genfremsættelse af ændringsforslag 121 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  91

Rådets fælles holdning

Artikel 30 – stk. 1 – litra a

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

a) beslutningen om godkendelse ikke kan færdigbehandles inden for en periode på to år og seks måneder fra datoen for ansøgningens antagelighed, forlænget med en eventuel yderligere periode fastsat i henhold til artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 3, eller artikel 12, stk. 3 og

a) beslutningen om godkendelse ikke kan færdigbehandles inden for en periode på to år og seks måneder fra datoen for ansøgningens antagelighed, forlænget med en eventuel yderligere periode fastsat i henhold til artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 3, eller artikel 12, stk. 2 eller 3, og

Ændringsforslag  92

Rådets fælles holdning

Artikel 30 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. I sådanne tilfælde underretter medlemsstaten øjeblikkelig de øvrige medlemsstater og Kommissionen om sin vurdering af dossieret og om betingelserne for godkendelsen, idet den mindst meddeler de i artikel 57, stk. 1, omhandlede oplysninger.

2. I sådanne tilfælde kan en medlemsstat påbegynde sin evaluering for så vidt angår en midlertidig godkendelse, så snart noget tyder på, at fristerne for godkendelse af stoffet ikke vil blive overholdt, og den underretter øjeblikkelig de øvrige medlemsstater og Kommissionen om sin vurdering af dossieret og om betingelserne for godkendelsen, idet den mindst meddeler de i artikel 57, stk. 1, omhandlede oplysninger.

Begrundelse

Rådet har ændret Parlamentets tekst fra førstebehandlingen og har indføjet en ny artikel vedrørende midlertidig godkendelse af produkter. Den nye artikel skal ændres i retning af de ændringer, Parlamentet foreslog under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  93

Rådets fælles holdning

Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Kravene skal ligeledes omfatte:

 

a) maksimal dosis pr. ha pr. anvendelse

 

b) perioden mellem den sidste anvendelse og høsten

 

c) antallet af anvendelser pr. år.

Begrundelse

Det bør være obligatorisk at angive ovenstående oplysninger i alle godkendelser.

Genfremsættelse af ændringsforslag 124 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  94

Rådets fælles holdning

Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Plantebeskyttelsesmidlet skal i godkendelsen være klassificeret i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF. Medlemsstaterne kan bestemme, at godkendelsesindehaver skal klassificere eller ajourføre etiketten uden unødig forsinkelse som følge af enhver ændring af klassificeringen og etiketteringen af plantebeskyttelsesmidlet i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF. I sådanne tilfælde underretter de straks den kompetente myndighed herom.

Plantebeskyttelsesmidlet skal i godkendelsen være klassificeret i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF. Medlemsstaterne skal bestemme, at godkendelsesindehaver skal klassificere eller ajourføre etiketten uden unødig forsinkelse som følge af enhver ændring af klassificeringen og etiketteringen af plantebeskyttelsesmidlet i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF. I sådanne tilfælde underretter de straks den kompetente myndighed herom.

Begrundelse

Det bør være obligatorisk for medlemsstaterne at vedtage bestemmelser om, at godkendelsesindehaver skal ajourføre etiketten.

Ændring af ny tekst, Rådet har indføjet.

Ændringsforslag  95

Rådets fælles holdning

Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 2 a

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Godkendelsen skal omfatte anvisninger i korrekt anvendelse i overensstemmelse med principperne for integreret bekæmpelse af skadegørere, jf. artikel 3, som skal gælde fra og med 2012

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 305 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  96

Rådets fælles holdning

Artikel 31 - stk. 3 - litra a

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

a) begrænsninger i distributionen og anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet under hensyn til de krav, der er indeholdt i andre fællesskabsbestemmelser, med det formål at beskytte berørte forhandleres, brugeres, tilstedeværendes ("bystanders") og arbejdstageres sundhed og miljøet; sådanne begrænsninger skal angives på etiketten

a) begrænsninger i distributionen og anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet med det formål at beskytte berørte forhandleres, brugeres, tilstedeværendes ("bystanders"), beboeres og arbejdstageres sundhed eller dyresundhed eller miljøet under hensyn til de krav, der er indeholdt i andre fællesskabsbestemmelser; sådanne begrænsninger skal angives på etiketten

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 303 fra førstebehandlingen og en omformulering af den nye rådstekst for at få de andre fællesskabsbestemmelser til at fremstå som en tilføjelse og ikke som en begrænsning.

Genfremsættelse af ændringsforslag 126 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  97

Rådets fælles holdning

Artikel 31 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(ba) enhver begrænsning eller ethvert forbud mod anvendelse af pesticider i og omkring områder, der anvendes af offentligheden eller af sårbare befolkningsgrupper, f.eks. beboelsesområder, parker, offentlige haver, sportspladser, skoler og legepladser

Begrundelse

De lovbestemte anvendelsesbetingelser i forbindelse med godkendelse af alle pesticider skal indeholde nærmere krav til ethvert forbud mod anvendelse af pesticider i og omkring områder, der anvendes af offentligheden eller af sårbare befolkningsgrupper, f.eks. beboelsesområder, parker, offentlige haver, sportspladser, skoler og legepladser.

Genfremsættelse af ændringsforslag 127 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  98

Rådets fælles holdning

Artikel 31 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(bb) andre begrænsninger og betingelser af relevans for meddelelsen af en godkendelse og for anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet, navnlig sådanne, som har til formål at beskytte sundheden for forhandlere, brugere, arbejdstagere, lokale beboere og andre tilstedeværende, forbrugere og dyr samt miljøet.

Begrundelse

Dette nye punkt vil gøre det muligt for medlemsstaterne at medtage andre begrænsninger eller betingelser, særlig til beskyttelse af forhandleres, brugeres, arbejdstageres, beboeres, tilskueres og forbrugeres sundhed eller dyrs sundhed eller miljøet.

Genfremsættelse af ændringsforslag 303 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  99

Rådets fælles holdning

Artikel 31 – stk. 3 – litra e

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

e) maksimal dosis pr. ha pr. anvendelse

udgår

Begrundelse

Forslaget har forbindelse med ordførerens ændringsforslag til artikel 31, stk. 2, afsnit 1a. Dette forslag bortfalder, såfremt det andet ikke vedtages.

I overensstemmelse med genopførelse af ændringsforslag 124 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  100

Rådets fælles holdning

Artikel 31 – stk. 3 – litra f

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

f) det maksimale antal anvendelser pr. år og interval mellem anvendelser

udgår

Begrundelse

Forslaget har forbindelse med ordførerens ændringsforslag til artikel 31, stk. 2, afsnit 1a. Dette forslag bortfalder, såfremt det andet ikke vedtages.

I overensstemmelse med genopførelse af ændringsforslag 124 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  101

Rådets fælles holdning

Artikel 31 – stk. 3 – litra h

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

h) tidsinterval inden høst, når det er relevant

udgår

Begrundelse

Forslaget har forbindelse med ordførerens ændringsforslag til artikel 31, stk. 2, afsnit 1a. Dette forslag bortfalder, såfremt det andet ikke vedtages.

I overensstemmelse med genopførelse af ændringsforslag 124 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  102

Rådets fælles holdning

Artikel 33 – stk. 2 – litra a og b

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

a) en liste over de påtænkte anvendelser i hver zone som angivet i bilag I og de medlemsstater, hvor ansøgeren har indgivet eller påtænker at indgive en ansøgning

a) en liste over de påtænkte anvendelser og de medlemsstater, hvor ansøgeren har indgivet eller påtænker at indgive en ansøgning

b) forslag om, hvilken medlemsstat der efter ansøgerens vurdering bør behandle ansøgningen i den pågældende zone. I tilfælde af en ansøgning om anvendelse i væksthuse, efter høst, i tomme lagerlokaler og til bejdsning af frø foreslås kun én medlemsstat, som vurderer ansøgningen i forhold til samtlige zoner. I så fald sender ansøgeren resuméet eller det fuldstændige dossier, jf. artikel 8, til andre medlemsstater, når de anmoder herom.

 

Ændringsforslag  103

Rådets fælles holdning

Artikel 33 – stk. 3 – litra b

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

b) et fuldstændigt dossier og et resumé heraf for hvert aktivstof, hver safener og hver synergist i plantebeskyttelsesmidlet for hvert punkt i datakravene vedrørende aktivstoffet, safeneren og synergisten

b) et fuldstændigt dossier og et resumé heraf for hver(t) aktivstof, safener, synergist, hjælpestof og adjuvant i plantebeskyttelsesmidlet for hvert punkt i datakravene vedrørende aktivstoffet, safeneren, synergisten, hjælpestoffet og adjuvanten samt et fuldstændigt dossier og et resumé heraf for de kombinerede virkninger af det/den eller de aktivstoffer, safenere, synergister, hjælpestoffer og adjuvanter, der findes i plantebeskyttelsesmidlet

Begrundelse

Safenere, synergister, hjælpestoffer og adjuvanter tilsættes selvsagt for at forstærke eller modificere aktivstoffets virkning, hvorfor den kombinerede virkning er forskellig fra virkningen af de enkelte stoffer. Derfor bør også den kombinerede virkning vurderes.

Genfremsættelse af ændringsforslag 129 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  104

Rådets fælles holdning

Artikel 33 – stk. 3 – litra c

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

c) en begrundet beskrivelse af de forholdsregler, der er taget i forbindelse med hvert enkelt forsøg/hver enkel undersøgelse, hvori hvirveldyr indgår, for at undgå unødvendige forsøg

c) en begrundet beskrivelse af de forholdsregler, der er taget i forbindelse med hvert enkelt forsøg/hver enkel undersøgelse, hvori hvirveldyr indgår, for at undgå dyreforsøg og gentagelser af forsøg med hvirveldyr

Begrundelse

For at gøre det lettere at sikre, at dyreforsøg i forbindelse med denne forordning holdes på et absolut minimum, skal ansøgninger også være ledsaget af en begrundet beskrivelse af de skridt, der er taget for at undgå dyreforsøg generelt.

Genfremsættelse af ændringsforslag 130 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  105

Rådets fælles holdning

Artikel 33 – stk. 6 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

6a. På anmodning skal ansøgeren tilsende enhver anden medlemsstat det fuldstændige dossier, der er nævnt i stk. 3, litra a).

Ændringsforslag  106

Rådets fælles holdning

Artikel 33 – stk. 6 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

6b. Der anvendes samme standardansøgningsformularer i alle medlemsstaterne.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 133 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  107

Rådets fælles holdning

Artikel 35

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren foreslåede medlemsstat, medmindre en anden medlemsstat i samme zone indvilliger i at behandle den. Den medlemsstat, der skal behandle ansøgningen, underretter ansøgeren herom.

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren foreslåede medlemsstat, medmindre en anden medlemsstat indvilliger i at behandle den. Den medlemsstat, der skal behandle ansøgningen, underretter ansøgeren herom.

Efter anmodning fra den medlemsstat, der behandler ansøgningen, samarbejder de øvrige medlemsstater i den zone, hvortil ansøgningen er indgivet, for at sikre en rimelig fordeling af arbejdsbyrden.

Efter anmodning fra den medlemsstat, der behandler ansøgningen, samarbejder de øvrige medlemsstater for at sikre en rimelig fordeling af arbejdsbyrden.

De øvrige medlemsstater i den zone, hvortil ansøgningen er indgivet, afholder sig fra at arbejde videre med dossieret, indtil den medlemsstat, der behandler ansøgningen, har afsluttet sit arbejde.

 

Såfremt der er indgivet en ansøgning i mere end én zone, skal de medlemsstater, der vurderer ansøgningen, nå til enighed om vurderingen af data, der ikke er knyttet til de miljømæssige og landbrugsmæssige betingelser.

De medlemsstater, der vurderer ansøgningen, skal nå til enighed om vurderingen af data, der ikke er knyttet til de miljømæssige og landbrugsmæssige betingelser.

Ændringsforslag  108

Rådets fælles holdning

Artikel 35 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 35 a

 

Autoritetens database

 

Når ansøgeren har modtaget meddelelse om, hvilken medlemsstat der skal behandle ansøgningen, videresender han straks de i artikel 33, stk. 3, litra a) og b), omhandlede fuldstændige dossierer og resuméer heraf samt de i artikel 33, stk. 3, litra c), omhandlede oplysninger til autoriteten.

 

Autoriteten giver straks offentligheden adgang til resuméerne af dossiererne, dog med undtagelse af oplysninger, der er fortrolige i henhold til artikel 63, samt til de i artikel 33, stk. 3, litra c), omhandlede oplysninger.

Begrundelse

Svarer til artikel 9, stk. 3, sidste afsnit, og artikel 10. Hænger sammen med ændringsforslagene til betragtning 32 og artikel 54, stk. 1, 57, stk. 1-2, samt 58, stk. -1. For at fremme udvekslingen af oplysninger er det nødvendigt at etablere en central database med alle oplysninger om forsøg og undersøgelser, der tidligere er udført i overensstemmelse med denne forordning, og den bør forvaltes af myndigheden. Ansøgere vil derefter kunne nøjes med at konsultere én database, inden de gennemfører forsøg eller undersøgelser. De i artikel 32, stk. 3, litra c), omhandlede oplysninger bør også stilles til offentlighedens rådighed for at sikre gennemsigtigheden i relation til de forholdsregler, ansøgerne tager for at undgå dyreforsøg.

Genfremsættelse af ændringsforslag 135 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  109

Rådets fælles holdning

Artikel 36 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Den medlemsstat, der behandler ansøgningen, skal foretage en uafhængig, objektiv og gennemsigtig vurdering på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden og med anvendelse af de vejledninger, der er til rådighed på ansøgningstidspunktet. Den skal give alle medlemsstater i samme zone lejlighed til at fremsætte bemærkninger, der skal inddrages i vurderingen.

1. Den medlemsstat, der behandler ansøgningen, skal foretage en uafhængig, objektiv og gennemsigtig vurdering på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden og med anvendelse af de vejledninger, der er til rådighed på ansøgningstidspunktet. Den skal give alle medlemsstater lejlighed til at fremsætte bemærkninger, der skal inddrages i vurderingen.

Den anvender de ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der er anført i artikel 29, stk. 6, for i videst muligt at fastslå, om plantebeskyttelsesmidlet opfylder kravene i artikel 29 i samme zone, når de anvendes i overensstemmelse med artikel 55 og under realistiske anvendelsesbetingelser.

Den anvender ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der er anført i artikel 29, stk. 6, for i videst muligt at fastslå, om plantebeskyttelsesmidlet opfylder kravene i artikel 29, når de anvendes i overensstemmelse med artikel 55 og under realistiske anvendelsesbetingelser.

Den medlemsstat, der behandler ansøgningen, forelægger de øvrige medlemsstater i samme zone sin vurdering. Det vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2, hvilket format vurderingsrapporten skal udarbejdes i.

Den medlemsstat, der behandler ansøgningen, delagtiggør de øvrige medlemsstater i sin vurdering. Det vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, hvilket format vurderingsrapporten skal udarbejdes i.

Ændringsforslag  110

Rådets fælles holdning

Artikel 36 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. De pågældende medlemsstater giver eller afviser at give godkendelse i overensstemmelse hermed på grundlag af konklusionerne fra den medlemsstat, der har behandlet ansøgningen, jf. artikel 31 og 32.

2. Senest 180 dage (efter modtagelse af en ansøgning) giver eller afviser de pågældende medlemsstater at give godkendelse i overensstemmelse hermed på grundlag af konklusionerne fra den medlemsstat, der har behandlet ansøgningen, jf. artikel 31 og 32, samt på grundlag af eventuelle supplerende vurderinger, tests og undersøgelser vedrørende særlige forhold i medlemsstaterne. Fristen på 180 dage kan ikke forlænges.

Ændringsforslag  111

Rådets fælles holdning

Artikel 36 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2a. En medlemsstat kan kun afvise at godkende et plantebeskyttelsesmiddel på sit område, såfremt den med henvisning til specifikke miljø- eller landbrugsmæssige omstændigheder behørigt kan begrunde, at det pågældende produkt kan udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet.

Ændringsforslag  112

Rådets fælles holdning

Artikel 36 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 og med forbehold af fællesskabslovgivningen i øvrigt kan der fastsættes passende betingelser, jf. de i artikel 31, stk. 3, litra a) og b) omhandlede krav samt andre risikobegrænsende foranstaltninger som følge af særlige anvendelsesbetingelser.

3. Uanset stk. 2 og med forbehold af fællesskabslovgivningen i øvrigt kan medlemsstaterne fastsætte passende betingelser, jf. de i artikel 31, stk. 3, omhandlede krav samt andre risikobegrænsende foranstaltninger som følge af særlige anvendelsesbetingelser.

Hvis en medlemsstats bekymring med hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet ikke kan afhjælpes ved indførelse af de nationale risikobegrænsende foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, kan en medlemsstat som sidste udvej afvise at godkende plantebeskyttelsesmidlet på sit område, hvis det med henvisning til medlemsstatens helt specifikke miljø- eller landbrugsmæssige forhold har behørige grunde til at skønne, at det pågældende middel udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet.

 

Den underretter straks ansøgeren og Kommissionen om sin afgørelse og giver teknisk eller videnskabelig begrundelse derfor.

Den underretter straks ansøgeren og Kommissionen om sin afgørelse og giver teknisk eller videnskabelig begrundelse derfor.

Medlemsstaten giver mulighed for at indgive klage over afgørelsen om afvisning af godkendelse af et sådant produkt ved nationale domstole eller andre klageinstanser.

Medlemsstaten giver alle interesserede parter mulighed for at indgive klage over afgørelsen om accept eller afvisning af godkendelse af et sådant produkt ved nationale domstole eller andre klageinstanser.

Ændringsforslag  113

Rådets fælles holdning

Artikel 37 – stk. 4

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4. De øvrige berørte medlemsstater træffer senest 90 dage efter modtagelsen af vurderingsrapporten og et eksemplar af godkendelsen fra den medlemsstat, der behandler ansøgningen, beslutning om ansøgningen, jf. artikel 36, stk. 2 og 3.

udgår

Begrundelse

Fjernelse af Rådets nye ordlyd i overensstemmelse med Parlamentets holdning om at fjerne zonebegrebet.

Ændringsforslag  114

Rådets fælles holdning

Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Senest ...* stiller Kommissionen et forslag om et standardiseret format for den dokumentation, der er fastsat i litra a), b) og c).

_____

* 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Der bør indføres et arbejdsdelingssystem for at gøre beslutningstagningen lettere i medlemsstater, som godkender det samme produkt inden for EU.

Genfremsættelse af ændringsforslag 143 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  115

Rådets fælles holdning

Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne stiller straks en sagsmappe til rådighed for autoriteten med den i stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede dokumentation. Autoriteten fører en fortegnelse over alle godkendelser i de enkelte medlemsstater.

Begrundelse

Som centralt organ skal autoriteten følge op på de godkendelser, der er bevilget for stoffer i de enkelte medlemsstater.

Genfremsættelse af ændringsforslag 144 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  116

Rådets fælles holdning

Artikel 39 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2a. Senest 12 uger efter en beslutning om at godkende et plantebeskyttelsesmiddel skal medlemsstaterne stille en liste over de administrative beslutninger som nævnt i stk.1, litra c), til rådighed på et offentligt websted.

Begrundelse

Der bør indføres et arbejdsdelingssystem for at gøre beslutningstagningen lettere i medlemsstater, som godkender det samme produkt inden for EU.

Genfremsættelse af ændringsforslag 146 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  117

Rådets fælles holdning

Artikel 40 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Indehaveren af en godkendelse, der er meddelt i overensstemmelse med artikel 29, kan efter proceduren for gensidig anerkendelse i denne underafdeling ansøge om godkendelse af det samme plantebeskyttelsesmiddel, den samme anvendelse og efter den samme sammenlignelige landbrugspraksis i en anden medlemsstat i følgende tilfælde:

1. Indehaveren af en godkendelse, der er meddelt i overensstemmelse med artikel 29, kan efter proceduren for gensidig anerkendelse i denne underafdeling ansøge om godkendelse af det samme plantebeskyttelsesmiddel, den samme anvendelse og efter den samme sammenlignelige landbrugspraksis i en anden medlemsstat.

a) godkendelsen er meddelt af en medlemsstat (referencemedlemsstaten), der tilhører samme zone

 

b) godkendelsen er meddelt af en medlemsstat (referencemedlemsstaten), der tilhører en anden zone, forudsat at den godkendelse, for hvilken ansøgningen blev indgivet, ikke anvendes med henblik på gensidig anerkendelse i en anden medlemsstat i samme zone

 

c) produktet er godkendt af en medlemsstat til anvendelse i væksthuse, efter høst, i tomme lagerlokaler eller beholdere til opbevaring af planter eller planteprodukter eller til bejdsning af frø, uanset hvilken zone referencemedlemsstaten tilhører.

 

Ændringsforslag  118

Rådets fælles holdning

Artikel 41 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Den medlemsstat, som en ansøgning indgives til i henhold til artikel 40, godkender det pågældende plantebeskyttelsesmiddel på de samme betingelser, som den medlemsstat, der behandler ansøgningen, undtagen i tilfælde, hvor artikel 36, stk. 3, finder anvendelse.

1. Den medlemsstat, som en ansøgning indgives til i henhold til artikel 40, gennemgår med udgangspunkt i forholdene på den egets område den vurdering, som den for godkendelsen ansvarlige medlemsstat (referencemedlemsstaten) foretog, og skal inden for en frist på 180 dage godkende det pågældende plantebeskyttelsesmiddel på de samme betingelser, som den medlemsstat, der behandler ansøgningen, eller anvende artikel 36, stk. 2a eller 3.

Ændringsforslag  119

Rådets fælles holdning

Artikel 41 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

1a. Afviser en medlemsstat at godkende et plantebeskyttelsesmiddel i henhold til artikel 36, stk. 2a, informerer den Kommissionen, de øvrige medlemsstater og ansøgeren inden for en frist på 15 dage om sin afgørelse med en behørig begrundelse for denne afgørelse.

Ændringsforslag  120

Rådets fælles holdning

Artikel 41 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaten godkende plantebeskyttelsesmidlet, hvis

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaten godkende plantebeskyttelsesmidlet, hvis

a) der er ansøgt om godkendelse i henhold til artikel 40, stk. 1, litra b)

 

b) det indeholder et stof, der er kandidat til substitution

a) det indeholder et stof, der er kandidat til substitution

c) artikel 30 har fundet anvendelse, eller

b) artikel 30 har fundet anvendelse, eller

d) det indeholder et stof, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7.

c) det indeholder et stof, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7.

Ændringsforslag  121

Rådets fælles holdning

Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2a. En medlemsstat kan ligeledes afvise at godkende et plantebeskyttelsesmiddel på sit område, hvis den behørigt kan begrunde, at en godkendelse af dette produkt ville stride mod målene i den nationale handlingsplan.

Ændringsforslag  122

Rådets fælles holdning

Artikel 42 – stk. 1 – litra a

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

a) en kopi af den af referencemedlemsstaten meddelte godkendelse; desuden en oversættelse af godkendelsen til et officielt sprog i den medlemsstat, der modtager ansøgningen

a) en kopi af den af referencemedlemsstaten meddelte godkendelse; desuden efter anmodning en oversættelse af godkendelsen til et officielt eller nationalt sprog i den medlemsstat, der modtager ansøgningen

Begrundelse

Præcisering med henblik på overensstemmelse med oversættelseskravene i artikel 33, stk. 5. Et generelt oversættelseskrav uden forudgående anmodning underminerer processens effektivitet.

Ændringsforslag  123

Rådets fælles holdning

Artikel 42 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Den medlemsstat, som en ansøgning i henhold til artikel 40 indgives til, træffer beslutning om ansøgningen inden for 90 dage.

2. Den medlemsstat, som en ansøgning i henhold til artikel 40 indgives til, træffer beslutning om ansøgningen inden for 180 dage.

Begrundelse

Vi skal sikre den hurtigst mulige godkendelsesprocedure, som er i overensstemmelse med en høj beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Det betyder imidlertid, at hvis medlemsstaterne skal tage fuldt ud hensyn til de relevante og særlige forhold på deres område, før de godkender eller afviser at godkende et produkt, der er godkendt i en anden medlemsstat - og ikke blot automatisk godtager godkendelsen fra en anden medlemsstat - er 90 dage ikke tilstrækkeligt.

Genfremsættelse af ændringsforslag 154 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  124

Rådets fælles holdning

Artikel 43 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Den i artikel 35 nævnte medlemsstat i hver zone koordinerer kontrollen af, at kravene er opfyldt, og vurderingen af de fremlagte oplysninger for alle medlemsstater i denne zone.

Den i artikel 35 nævnte medlemsstat koordinerer kontrollen af, at kravene er opfyldt, og vurderingen af de oplysninger, som indgives til alle de medlemsstater, der modtager en ansøgning.

Ændringsforslag  125

Rådets fælles holdning

Artikel 43 – stk. 4

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4. Der kan fastsættes retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen af, at kravene er opfyldt, efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2.

4. Der kan fastsættes retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen af, at kravene er opfyldt, efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3.

Begrundelse

Kompromisændringsforslag baseret på ændringsforslag 158 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  126

Rådets fælles holdning

Artikel 44 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(ca) det på baggrund af ny videnskabelig og teknisk viden er muligt at ændre den måde, hvorpå plantebeskyttelsesmidlet anvendes, eller de mængder, der anvendes.

Begrundelse

I den foreslåede tekst mangler der en vigtig bestemmelse fra artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414. Det bestemmes heri, at godkendelsen skal ændres, hvis det fastslås, at det på baggrund af ny videnskabelig og teknisk viden er muligt at ændre den måde, hvorpå plantebeskyttelsesmidlet anvendes, eller de mængder, der anvendes. Denne forpligtelse sikrer, at godkendelsesbetingelserne holdes ajour med den videnskabelige udvikling, og er et eksempel på, hvordan forsigtighedsprincippet kan anvendes i praksis.

Genfremsættelse af ændringsforslag 160 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  127

Rådets fælles holdning

Artikel 44 – stk. 4

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4. Tilbagekalder eller ændrer en medlemsstat en godkendelse i overensstemmelse med stk. 3, underretter den straks godkendelsesindehaveren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten herom. De andre medlemsstater i samme zone tilbagekalder eller ændrer godkendelsen i overensstemmelse hermed under hensyn til de nationale betingelser og foranstaltninger til risikobegrænsning, bortset fra de tilfælde, hvor artikel 36, stk. 3, andet, tredje og fjerde afsnit, har fundet anvendelse. Artikel 46 finder anvendelse, hvor det er relevant.

4. Tilbagekalder eller ændrer en medlemsstat en godkendelse i overensstemmelse med stk. 3, underretter den straks godkendelsesindehaveren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten herom. De andre medlemsstater tilbagekalder eller ændrer godkendelsen i overensstemmelse hermed under hensyn til de nationale betingelser og foranstaltninger til risikobegrænsning, bortset fra de tilfælde, hvor artikel 36, stk. 2a, har fundet anvendelse. Artikel 46 finder anvendelse, hvor det er relevant.

Ændringsforslag  128

Rådets fælles holdning

Artikel 46 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Såfremt grundene til beslutningen om at tilbagekalde, ændre eller ikke forny godkendelsen, tillader det, skal afviklingsperioden være begrænset og må ikke overstige seks måneder for så vidt angår omsætning og yderligere ét år for så vidt angår bortskaffelse, oplagring og anvendelse af eksisterende lagre af de pågældende plantebeskyttelsesmidler.

Såfremt grundene til beslutningen om at tilbagekalde, ændre eller ikke forny godkendelsen ikke vedrører beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed eller miljøet, må afviklingsperioderne med henblik på at opbruge lagre af plantebeskyttelsesmidler højst have en varighed på én sæson. Såfremt grundene til beslutningen om at tilbagekalde, ændre eller ikke forny godkendelsen vedrører beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed eller miljøet, fastsættes der ikke en periode, inden for hvilken bestående lagre af de pågældende plantebeskyttelsesmidler kan opbruges, og ethvert salg og enhver anvendelse af sådanne produkter skal ophøre med øjeblikkelig virkning, når beslutningen om at tilbagekalde eller ikke forny godkendelsen er truffet.

Begrundelse

Når grundene til beslutningen om at tilbagekalde, ændre eller ikke forny godkendelsen vedrører beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og miljøet, skal salget og anvendelsen af sådanne pesticider ophøre med øjeblikkelig virkning.

Genfremsættelse af ændringsforslag 162 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  129

Rådets fælles holdning

Artikel 46 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 46a

 

Bortskaffelse og destruktion af ikke-godkendte plantebeskyttelsesmidler

 

Uden at det berører bestemmelserne i artikel 46, skal lagre af ikke-godkendte plantebeskyttelsesmidler bortskaffes og destrueres på en sikker måde på den tidligere godkendelsesindehavers ansvar.

Begrundelse

Lagre af forældede pesticider udgør en alvorlig fare for menneskers sundhed og miljøet i mange medlemsstater og tredjelande. Producenterne skal være forpligtede til at sørge for sikker bortskaffelse og destruktion af disse farlige stoffer.

Genfremsættelse af ændringsforslag 163 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  130

Rådets fælles holdning

Artikel 46 b (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 46b

 

Import

 

Importerede materialer eller artikler, som ikke er fødevarer, må ikke indeholde restkoncentrationer af aktivstoffer, som ikke er godkendt i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

Begrundelse

For både at beskytte menneskers sundhed og europæisk industris konkurrenceevne må importerede materialer eller artikler, som ikke er fødevarer, ikke indeholde restkoncentrationer af aktivstoffer, som ikke er godkendt i EU.

Genfremsættelse af ændringsforslag 164 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  131

Rådets fælles holdning

Artikel 47 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Artikel 47a

 

Omsætning og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler med nedsat risiko

 

1. Uanset artikel 29 godkendes et plantebeskyttelsesmiddel som et middel med nedsat risiko, hvis det opfylder følgende krav:

 

a) mindst et af de aktivstoffer, det indeholder, er et stof som defineret i artikel 22

 

b) alle lavrisiko-aktivstoffer, -safenere og -synergister i produktet er godkendt i henhold til kapitel II

 

c) det indebærer, i lyset af den videnskabelige eller tekniske viden, betydeligt færre risici for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet end et sammenligneligt, allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel

 

d) det er tilstrækkelig effektivt

 

e) det opfylder kravene i artikel 29, stk. 1, litra b), c) og e)-h).

 

2. Ansøgere om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel med nedsat risiko skal dokumentere, at kravene i stk. 1 er opfyldt, og ansøgningen skal vedlægges et fuldstændigt dossier og et resumé heraf for hvert punkt i datakravene vedrørende aktivstoffet og plantebeskyttelsesmidlet.

 

3. Medlemsstaten afgør senest 120 dage efter at have modtaget en ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel med nedsat risiko, om midlet skal godkendes.

 

Fristen er på 90 dage, hvis det samme plantebeskyttelsesmiddel med nedsat risiko allerede er godkendt af en anden medlemsstat.

 

Hvis den pågældende medlemsstat har brug for yderligere oplysninger, fastsætter den en frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge disse. I dette tilfælde forlænges perioden på 120 dage med den ekstra frist, medlemsstaten har givet.

 

4. Medmindre andet er fastsat, gælder alle denne forordnings bestemmelser vedrørende godkendelser.

Begrundelse

For at tilskynde til udvikling af mindre skadelige plantebeskyttelsesmidler indføres der her en ny kategori af lavrisiko-plantebeskyttelsesmidler, der udgør en lavere risiko end de allerede eksisterende produkter på markedet og indeholder mindst ét lavrisiko-aktivstof. Denne kategori af plantebeskyttelsesmidler bør gives visse fordele, såsom en længere databeskyttelsesperiode og afgiftsfritagelse.

Genfremsættelse af ændringsforslag 168 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  132

Rådets fælles holdning

Artikel 50 – stk. 1 – indledning og litra a og b

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Medlemsstaterne foretager en sammenlignende vurdering i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel indeholdende et aktivstof, der er godkendt som stof, der er kandidat til substitution. Medlemsstaterne godkender ikke eller begrænser anvendelsen af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder et stof, der er kandidat til substitution, hvis den sammenlignende vurdering med afvejning af risici og fordele, jf. bilag IV, viser følgende:

Medlemsstaterne foretager en sammenlignende vurdering i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel indeholdende et aktivstof, der er godkendt som stof, der er kandidat til substitution. Medlemsstaterne godkender ikke eller begrænser anvendelsen for en given afgrøde af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder et stof, der er kandidat til substitution, hvis den sammenlignende vurdering med afvejning af risici og fordele, jf. bilag IV, viser følgende:

a) For så vidt angår de i ansøgningen angivne anvendelser eksisterer der allerede et godkendt plantebeskyttelsesmiddel eller en metode til ikke-kemisk bekæmpelse eller forebyggelse, der er betydeligt sikrere for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet. og

a) For så vidt angår de i ansøgningen angivne anvendelser eksisterer der allerede et godkendt plantebeskyttelsesmiddel eller en metode til ikke-kemisk bekæmpelse eller forebyggelse, der er betydeligt sikrere for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet. og

b) Plantebeskyttelsesmidlet eller metoden til ikke-kemisk bekæmpelse eller forebyggelse i litra a) er ikke forbundet med væsentlige økonomiske eller praktiske ulemper og

b) Substitutionen med plantebeskyttelsesmidler eller metoderne til ikke-kemisk bekæmpelse eller forebyggelse i litra a) er ikke forbundet med væsentlige økonomiske eller praktiske ulemper og

c) aktivstoffernes kemiske diversitet er tilstrækkelig til at mindske problemet med resistens hos målorganismen mest muligt og

c) aktivstoffernes kemiske diversitet, hvor dette måtte være relevant, eller metoderne for og praktiseringen af afgrødestyring og bekæmpelse af skadegørere er tilstrækkelig til at mindske problemet med resistens hos målorganismen mest muligt og

Ændringsforslag  133

Rådets fælles holdning

Artikel 50 – stk. 3 – afsnit 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Sådanne godkendelser gives for en periode på højst fem år.

Sådanne godkendelser gives for en periode på højst tre år.

Begrundelse

Enhver godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel indeholdende et stof, der er kandidat til substitution, uden en sammenlignende vurdering, bør være begrænset til højst tre år.

Genindsættelse af den tidsfrist, Kommissionen havde foreslået.

Ændringsforslag  134

Rådets fælles holdning

Artikel 50 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder et stof, der er kandidat til substitution, foretager medlemsstaterne regelmæssigt og senest ved fornyelsen eller ændringen af godkendelsen en sammenlignende vurdering som omhandlet i stk. 1.

4. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder et stof, der er kandidat til substitution, foretager medlemsstaterne regelmæssigt og senest fire år efter godkendelsen eller dennes fornyelse en sammenlignende vurdering som omhandlet i stk. 1.

Begrundelse

Den sammenlignende vurdering bør foretages inden godkendelsesperiodens udløb.

Genindsættelse af den tidsfrist, Kommissionen havde foreslået.

Ændringsforslag  135

Rådets fælles holdning

Artikel 50 – stk. 5

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

5. Beslutter en medlemsstat at tilbagekalde eller ændre en godkendelse i henhold til stk. 4, træder tilbagekaldelsen eller ændringen i kraft fem år efter at medlemsstaten har truffet beslutningen, eller ved udløbet af godkendelsesperioden for det substitutionsrelevante stof, hvis datoen herfor falder tidligere.

5. Beslutter en medlemsstat at tilbagekalde eller ændre en godkendelse i henhold til stk. 4, træder tilbagekaldelsen eller ændringen i kraft to år efter at medlemsstaten har truffet beslutningen, eller ved udløbet af godkendelsesperioden for det substitutionsrelevante stof, hvis datoen herfor falder tidligere.

Begrundelse

Formålet med den foreslåede frist på to år er at fremskynde substitutionsprocessen og tilskynde til innovation.

Genfremsættelse af ændringsforslag 173 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  136

Rådets fælles holdning

Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2α. Medlemsstaterne kan med Kommissionens tilladelse indføre konkrete foranstaltninger, der gør det lettere at indgive ansøgninger om udvidelse af godkendelser og andre ansøgninger for så vidt angår anvendelser af mindre betydning.

Begrundelse

Forenklingen af bureaukratiske procedurer og tilskyndelse til de berørte parter til at få udvidet godkendelsen til også at omfatte anvendelser af mindre betydning burde løse en lang række problemer i forbindelse med visse afgrøder. Man har konstateret, at indehavere af godkendelser ikke var særlig positivt indstillet over for en udvidelse til at omfatte anvendelser af mindre betydning på grund af den ringe økonomiske interesse, de udgør for industrien. I visse tredjelande anvendes foranstaltninger såsom forlængelse af databeskyttelsen, når godkendelsen er blevet udvidet til afgrøder af mindre betydning. Der bør ligeledes indføres mulighed for lignende tilskyndende EU-foranstaltninger for at undgå, at der bliver mangel på plantebeskyttelsesmidler til denne type afgrøder.

Genfremsættelse af ændringsforslag 175 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  137

Rådets fælles holdning

Artikel 51 – stk. 4 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

4. Når en medlemsstat udvider en godkendelse til at omfatte en anvendelse af mindre betydning, underretter den om nødvendigt godkendelsesindehaveren herom og anmoder denne om at ændre etiketten tilsvarende.

4. Når en medlemsstat udvider en godkendelse til at omfatte en anvendelse af mindre betydning, underretter den godkendelsesindehaveren herom, og denne ændrer etiketten tilsvarende.

Begrundelse

En korrekt mærkning er afgørende for sikker anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Den bedste måde at orientere brugerne på er at lade anvendelser af mindre betydning fremgå af etiketten og klart anføre, at ansvaret for de anbefalede anvendelsesmønstre ikke påhviler producenten.

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 179 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  138

Rådets fælles holdning

Artikel 51 – stk. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Udvidelser på grundlag af denne artikel skal mærkes særskilt, og der skal være en særskilt henvisning til ansvarsbegrænsninger.

Begrundelse

Uanset hvordan der sker udvidelse af en godkendelse til anvendelser af mindre betydning i en medlemsstat, skal det klart fremgå, at der er tale om en udvidelse i henhold til artikel 49, således at den forskellige retlige status i forhold til en godkendelse i henhold til artikel 4 gøres tydelig.

Genfremsættelse af ændringsforslag 177 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  139

Rådets fælles holdning

Artikel 51 – stk. 6

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne opstiller og ajourfører regelmæssigt en liste over anvendelser af mindre betydning.

6. Medlemsstaterne opstiller og ajourfører regelmæssigt en liste over anvendelser af mindre betydning. Denne liste gøres tilgængelig for offentligheden på medlemsstaternes og Kommissionens officielle websteder.

Begrundelse

For at fremme udvekslingen af oplysninger og forbedre orienteringen af den interesserede offentlighed bør medlemsstaterne og Kommissionen offentliggøre listen på et officielt websted.

Genfremsættelse af ændringsforslag 180 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  140

Rådets fælles holdning

Artikel 51 – stk. 6 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

6a. Kommissionen forelægger senest ...* Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om oprettelse af en europæisk fond til fremme af anvendelser af mindre betydning. Fonden skal også kunne finansiere supplerende undersøgelser af restkoncentrationer i forbindelse med anvendelser af mindre betydning.

 

___________________

* Et år efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Dette forslag følger ITRE's linje, dog uden referencen til europæiske afgifter.

Genfremsættelse af ændringsforslag 276 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  141

Rådets fælles holdning

Artikel 52 – stk. 3 – litra b og c

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

b) de er identiske med hensyn til specifikation og indhold af aktivstoffer, safenere og synergister samt med hensyn til formuleringstype og

b) de har enten har samme specifikation eller har specifikationer, der er vurderet som ækvivalente efter proceduren i artikel 38.

c) de enten er de samme eller tilsvarende med hensyn til de tilstedeværende hjælpestoffer og emballagens størrelse, materiale eller form for så vidt angår de potentielle negative virkninger på midlets sikkerhed i henseende til menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet.

 

Begrundelse

Kravet om, at midlerne skal være identiske med referencemidlerne, er unødigt restriktivt.

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 286 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  142

Rådets fælles holdning

Artikel 52 – stk. 3 – litra 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Plantebeskyttelsesmidler, der ikke overholder de i litra a) omhandlede betingelser, men som overholder alle de andre betingelser i dette afsnit, skal betragtes som identiske med referencemidlet, hvis den sammenlignende vurdering, som et laboratorium, der officielt er godkendt i overensstemmelse med principperne om god laboratoriepraksis har foretaget, hvor ansøgeren fremsender vurderingen til den kompetente myndighed i importmedlemsstaten, eller den kompetente myndigheds sammenlignende vurdering bekræfter, at plantebeskyttelsesmidlet, hvortil der er anmodet om en importtilladelse, i det væsentlige er identisk med referencemidlet, og hvis:

 

a) kravene i stk. 1, litra b) og c), er overholdt,

b) plantebeskyttelsesmidlet, hvortil der er anmodet om en importtilladelse, ikke indeholder et hjælpestof, der ikke er blevet vurderet,

c) der ikke mangler nogen hjælpestoffer med væsentlige funktioner,

d) midlet ikke indeholder andre nominelle koncentrationer af hjælpestoffer med væsentlige funktioner, der er mere toksiske eller økotoksiske end referencemidlet eller mindre hensigtsmæssige, hvad angår effektivitet eller stabilitet, end de stoffer, der er i referencemidlet,

e) der ikke mangler hjælpestoffer, som beskytter brugere eller tredjeparter.

Begrundelse

Im EuGH Urteil vom 25.02.2008, Az. C-201/06, rügt der EuGH das Fehlen eines vereinfachten Zulassungsverfahrens für Generika, in welchem die wesentliche Übereinstimmung eines Generikums mit einem Referenzerzeugnis überprüft wird. Aufgrund der ausdrücklichen Forderung des Gerichtshofes nach Einführung eines solchen Verfahrens ist dessen Einführung in die vorliegende Verordnung dringend geboten, zumal der jetzt vorliegende Kompromissvorschlag eine solche Regelung vollständig vermissen lässt. Damit würde für die Paralleleinfuhr von Generika eine gesetzliche Lücke entstehen, die die Garantie des freien Warenverkehrs aus Art. 28 EG auch für solche Produkte verletzt.

Ændringsforslag  143

Rådets fælles holdning

Artikel 52 – stk. 10 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

10a. Med forbehold af artikel 63 offentliggør medlemsstaterne oplysninger om tilladelser til parallelhandel.

Begrundelse

Rådet har indført nye bestemmelser om vurdering af, hvorvidt parallelt handlede plantebeskyttelsesmidler er identiske. Af hensyn til gennemskueligheden skal oplysningerne om tilladelser til parallelhandel være tilgængelige.

Ændringsforslag  144

Rådets fælles holdning

Artikel 54 – stk. 5

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

5. Nærmere regler for anvendelsen af denne artikel, herunder især de maksimumsmængder af plantebeskyttelsesmidler, der må udledes ved forsøg eller undersøgelser, og minimumskrav til de data, der skal fremlægges i henhold til stk. 2, kan vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3.

5. Nærmere regler for anvendelsen af denne artikel, herunder især de maksimumsmængder af plantebeskyttelsesmidler, der må udledes ved forsøg eller undersøgelser, og minimumskrav til de data, der skal fremlægges i henhold til stk. 2, kan vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Genfremsættelse af ændringsforslag 184 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  145

Rådets fælles holdning

Artikel 56 – stk. 1 – afsnit 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Godkendelsesindehaveren skal i dette øjemed registrere og indberette enhver mistanke om negative virkninger hos mennesker i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidlet.

Godkendelsesindehaveren skal i dette øjemed registrere og indberette enhver mistanke om negative virkninger hos mennesker og dyr samt i miljøet i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidlet.

Begrundelse

Oplysningerne skal omfatte eventuelle bivirkninger hos mennesker, dyr og i miljøet.

Genfremsættelse af ændringsforslag 188 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  146

Rådets fælles holdning

Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Med forbehold af medlemsstaternes ret til at vedtage midlertidige beskyttelsesforanstaltninger evaluerer den medlemsstat, der først har meddelt godkendelsen i den pågældende zone, de fremlagte oplysninger og meddeler de andre medlemsstater i samme zone, om den tilbagekalder eller ændrer godkendelsen, jf. artikel 44.

3. Den medlemsstat, som modtager en sådan indberetning, videresender den straks til de andre medlemsstater. Med forbehold af medlemsstaternes ret til at vedtage midlertidige beskyttelsesforanstaltninger evaluerer den medlemsstat, der har meddelt godkendelsen, de fremlagte oplysninger og meddeler de andre medlemsstater, om den tilbagekalder eller ændrer godkendelsen, jf. artikel 44.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at tilvejebringe en mekanisme, der gør det muligt for medlemsstaterne at dele oplysninger om potentielt skadelige virkninger.

Genfremsættelse af ændringsforslag 189 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  147

Rådets fælles holdning

Artikel 57 – stk. 1 – indledning

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne holder oplysninger om plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt eller tilbagekaldt i henhold til denne forordning, tilgængelige for offentligheden i elektronisk form, idet der som et minimum oplyses om:

Medlemsstaterne fremsender oplysninger om plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt eller tilbagekaldt i henhold til denne forordning, til autoriteten, som gør dem tilgængelige for offentligheden i elektronisk form, idet der som et minimum oplyses om:

Begrundelse

For at fremme udvekslingen af oplysninger er det nødvendigt at etablere en central database med alle oplysninger om forsøg og undersøgelser, der tidligere er udført i overensstemmelse med denne forordning, og den bør forvaltes af myndigheden. Ansøgere vil derefter kunne nøjes med at konsultere én database, inden de gennemfører forsøg eller undersøgelser.

Genfremsættelse af ændringsforslag 191 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  148

Rådets fælles holdning

Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 7

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

En undersøgelse er også beskyttet, hvis den var nødvendig for at forny eller revurdere en godkendelse. Databeskyttelsesperioden er 30 måneder. Afsnit 1-4 finder anvendelse med de fornødne ændringer.

En undersøgelse er ikke beskyttet, hvis den var nødvendig for at forny eller revurdere en godkendelse.

Begrundelse

Genindsættelse af artikel 56, stk. 1, afsnit 5 (KOM(2008)0093, der ikke blev ændret af Parlamentet ved førstebehandlingen).

Ændringsforslag  149

Rådets fælles holdning

Artikel 60 – stk. 1 og 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Rapporterende medlemsstater udarbejder for hvert aktivstof, hver safener, hver synergist og hver adjuvant en liste over de for førstegangsgodkendelse, ændring af godkendelsesbetingelser eller fornyelse af godkendelser nødvendige forsøgs- og undersøgelsesrapporter og stiller den til rådighed for medlemsstaterne og Kommissionen.

1. Rapporterende medlemsstater fremsender for hvert aktivstof, hver safener, hver synergist og hver adjuvant en liste over de for førstegangsgodkendelse, ændring af godkendelsesbetingelser eller fornyelse af godkendelser nødvendige forsøgs- og undersøgelsesrapporter samt et resumé af resultaterne af de gennemførte forsøg og undersøgelser, der har til formål at fastslå midlets effektivitet og uskadelighed for mennesker, dyr, planter og miljøet, til autoriteten, som i forbindelse med offentliggørelsen af udkastet til vurderingsrapport i henhold til artikel 12 gør disse oplysninger tilgængelige for offentligheden.

2. For hvert plantebeskyttelsesmiddel, de godkender, opbevarer medlemsstaterne følgende, som de efter anmodning stiller til rådighed for interesserede parter:

2. For hvert plantebeskyttelsesmiddel, de godkender, fremsender medlemsstaterne følgende oplysninger til autoriteten, som i forbindelse med offentliggørelsen af udkastet til vurderingsrapport i henhold til artikel 12 gør dem tilgængelige for offentligheden:

a) en liste over de for førstegangsgodkendelse, ændring af godkendelsesbetingelser eller fornyelse af godkendelser nødvendige forsøgs- og undersøgelsesrapporter om aktivstoffet, safeneren eller synergisten, adjuvanten og plantebeskyttelsesmidlet, og

a) en liste over de for førstegangsgodkendelse, ændring af godkendelsesbetingelser eller fornyelse af godkendelser nødvendige forsøgs- og undersøgelsesrapporter om aktivstoffet, safeneren eller synergisten, adjuvanten og plantebeskyttelsesmidlet, og

b) en liste over forsøgs- og undersøgelsesrapporter, som ansøgeren har anmodet om databeskyttelse for i henhold til artikel 59, samt eventuelle begrundelser fremlagt i overensstemmelse med samme artikel.

b) en liste over forsøgs- og undersøgelsesrapporter, som ansøgeren har anmodet om databeskyttelse for i henhold til artikel 59, samt eventuelle begrundelser fremlagt i overensstemmelse med samme artikel.

 

(ba) et resumé af resultaterne af de forsøg og undersøgelser, der er gennemført med henblik på at fastslå midlets effektivitet og uskadelighed for mennesker, dyr, planter og miljøet.

Begrundelse

For at fremme udvekslingen af oplysninger er det nødvendigt at etablere en central database med alle oplysninger om forsøg og undersøgelser, der tidligere er udført i overensstemmelse med denne forordning, og den bør forvaltes af myndigheden. Ansøgere vil derefter kunne nøjes med at konsultere én database, inden de gennemfører forsøg eller undersøgelser.

Genfremsættelse af ændringsforslag 299 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  150

Rådets fælles holdning

Artikel 61 – stk. -1 (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

-1. Enhver, der har til hensigt at ansøge om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, skal forud for gennemførelsen af forsøg eller undersøgelser konsultere den database, der henvises til i artikel 35a og 57.

Begrundelse

For at sikre optimal udveksling af oplysninger bør ansøgere konsultere myndighedens database for at finde alle de nødvendige oplysninger om forsøg og undersøgelser, der tidligere er udført i henhold til denne forordning.

Genfremsættelse af ændringsforslag 201 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  151

Rådets fælles holdning

Artikel 61 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed i medlemsstaten oplyser, hvis den finder det godtgjort, at den potentielle ansøger har til hensigt at ansøge om godkendelse, den pågældende om navn og adresse på indehaveren eller indehaverne af relevante tidligere godkendelser og meddeler samtidig ansøgerens navn og adresse til indehaveren eller indehaverne.

2. Den kompetente myndighed i medlemsstaten oplyser, hvis den finder det godtgjort, at den potentielle ansøger har til hensigt at ansøge om godkendelse eller om fornyelse eller revision af en godkendelse, den pågældende om navn og adresse på indehaveren eller indehaverne af relevante tidligere godkendelser og meddeler samtidig ansøgerens navn og adresse til indehaveren eller indehaverne.

Begrundelse

Databeskyttelse bør også udvides til at omfatte data i forbindelse med forlængelse eller revurdering af en godkendelse for at beskytte mellemstore selskaber og de forskningsbaserede sektorer af plantebeskyttelsesindustrien.

Genfremsættelse af ændringsforslag 203 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  152

Rådets fælles holdning

Artikel 61 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Den potentielle ansøger om godkendelse og indehaveren eller indehaverne af relevante godkendelser træffer alle rimelige foranstaltninger for at nå til enighed om fælles brug af forsøgs- og undersøgelsesrapporter beskyttet i henhold til artikel 59, som ansøgeren om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel har brug for.

3. Den potentielle ansøger om godkendelse eller om fornyelse eller revision af en godkendelse og indehaveren eller indehaverne af relevante godkendelser træffer alle rimelige foranstaltninger for at nå til enighed om fælles brug af forsøgs- og undersøgelsesrapporter beskyttet i henhold til artikel 59, som ansøgeren om godkendelse eller om fornyelse eller revision af en godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel har brug for. I stedet for en sådan aftale kan det vedtages at lade sagen afgøre ved voldgift. Med henblik på at sikre, at udgifterne til fælles brug af data fastsættes på en retfærdig, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde, kan Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, vedtage retningslinjer for omkostningsdeling baseret på disse principper.

Begrundelse

Databeskyttelse bør også udvides til at omfatte data i forbindelse med fornyelse eller revision af en godkendelse for at beskytte mellemstore selskaber og de forskningsbaserede sektorer af plantebeskyttelsesindustrien.

For at begrænse unødvendige dobbeltforsøg til et minimum er det nødvendigt at etablere voldgifts- og omkostningsdelingsmekanismer, der kan hjælpe ansøgere og indehavere af godkendelser til at nå til enighed. Reach-direktivet indeholder tilsvarende bestemmelser.

Genfremsættelse af ændringsforslag 204 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  153

Rådets fælles holdning

Artikel 61 – stk. 3 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

3a. Er medlemsstaten af den opfattelse, at der kan opstå en monopolsituation, og kan den potentielle ansøger og indehaveren eller indehaverne af godkendelserne af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det samme aktivstof, den samme safener eller den samme synergist, ikke nå til enighed om fælles brug af forsøg og undersøgelser, hvori der indgår hvirveldyr, underretter den potentielle ansøger medlemsstatens kompetente myndighed herom. De to parter skal dog aftale, hvilke domstole der har kompetence for så vidt angår anvendelsen af artikel 62, stk. 4.

Begrundelse

Den nye forordning bør indeholde særlige bestemmelser til forebyggelse af monopolsituationer på markedet for plantebeskyttelsesmidler.

Genfremsættelse af ændringsforslag 205 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  154

Rådets fælles holdning

Artikel 62 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Den potentielle ansøger og indehaveren eller indehaverne af relevante godkendelser gør deres yderste for at sikre, at de gør fælles brug af forsøg og undersøgelser, hvori hvirveldyr indgår. Udgifterne til deling af forsøgs- og undersøgelsesrapporter fastsættes på en retfærdig, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde. Den potentielle ansøger har kun pligt til at deltage i udgifterne til de oplysninger, han skal fremlægge for at opfylde godkendelsesbetingelserne.

2. Den potentielle ansøger og indehaveren eller indehaverne af relevante godkendelser gør deres yderste for at sikre, at de gør fælles brug af forsøg og undersøgelser, hvori hvirveldyr indgår. Udgifterne til deling af forsøgs- og undersøgelsesrapporter fastsættes på en retfærdig, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde. Den potentielle ansøger har pligt til at deltage i udgifterne, der påløber under hele processen med at fremskaffe de oplysninger, han skal fremlægge for at opfylde godkendelsesbetingelserne.

Begrundelse

Udgifterne til fremskaffelse af oplysninger er større end nettoudgifterne til undersøgelsen. Den kommende ansøger bør have pligt til at deltage i de samlede udgifter til de oplysninger, han derefter har ret til at anvende til sine egne registreringsformål.

Genfremsættelse af ændringsforslag 207 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  155

Rådets fælles holdning

Artikel 62 – stk. 3 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

3a. Senest den ...* tager Kommissionen denne forordnings bestemmelser om databeskyttelse i forbindelse med forsøg og undersøgelser, hvori der indgår hvirveldyr, op til fornyet overvejelse. Kommissionen sender sin vurdering og eventuelle forslag til ændringer med henblik på en begrænsning af databeskyttelsen i forbindelse med dyreforsøg til Europa-Parlamentet og Rådet.

 

______________________

* Syv år efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

I henhold til Kommissionens forslag er resultaterne fra forsøg med hvirveldyr omfattet af databeskyttelse, men sådanne data skal derimod kunne bruges af flere i fællesskab. I øjeblikket er dette kompromis nødvendigt af praktiske hensyn (da mange nye produkter ellers ikke vil kunne markedsføres), men det bør tages op til fornyet overvejelse, når tiden er inde hertil. En mindre streng databeskyttelsesordning vil stadig mindske antallet af forsøg med hvirveldyr.

Genfremsættelse af ændringsforslag 208 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  156

Rådets fælles holdning

Artikel 63 – stk. 2 – indledning

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

2. Udbredelse af følgende oplysninger anses sædvanligvis for at være til skade for beskyttelsen af de pågældende personers forretningsmæssige interesser eller privatliv og integritet:

2. Udbredelse af følgende oplysninger anses for at være til skade for beskyttelsen af de pågældende personers forretningsmæssige interesser eller privatliv og integritet:

Begrundelse

Juridisk set er "sædvanligvis" ikke defineret, og dette kan medføre vilkårlige afgørelser.

Ændringsforslag  157

Rådets fælles holdning

Artikel 63 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2a. For så vist angår forsøgsdata, herunder undersøgelsesrapporter, der er blevet fremlagt af en ansøger til støtte for en afgørelse om at godkende eller ændre et plantebeskyttelsesmiddel i henhold til denne forordning, kan interesserede parter få adgang til at gøre sig bekendt hermed på særlige steder udpeget af Kommissionen, autoriteten eller medlemsstaterne. Sådanne data offentliggøres ikke gennem udlevering af kopier eller andre former for offentliggørelse (herunder elektronisk offentliggørelse).

Begrundelse

Offentligheden har en legitim interesse i at få adgang til information, hvilket bør sikres under denne forordning i overensstemmelse med Århus-konventionen. Samtidig med at sikre offentligheden adgang til information, bør misbrug og unfair konkurrence dog forhindres. Den foreslåede idé med et læseværelse vil kunne sikre den rette balance, idet interesserede tredjeparter vil få adgang til fortrolige oplysninger, samtidig med at potentielle konkurrenter ikke vil kunne misbruge systemet til at opnå følsomme kommercielle data.

Genfremsættelse af ændringsforslag 211 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  158

Rådets fælles holdning

Artikel 65 – stk. 3 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

3a. Fødevarer, der ikke opfylder kravene i Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn1, skal mærkes med ordene "ikke egnet til spædbørn og småbørn".

 

___________________

1 EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.

Begrundelse

Etiketten på fødevarer, der indeholder restkoncentrationer af plantebeskyttelsesmidler, som ligger over grænserne i direktiv 2006/125/EC, bør indeholde en klar advarsel herom til den endelige forbruger.

Genfremsættelse af ændringsforslag 214 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  159

Rådets fælles holdning

Artikel 66 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne kan forbyde eller begrænse reklame for plantebeskyttelsesmidler i visse medier.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at bibeholde eventuelle nationale begrænsninger på dette område.

Genfremsættelse af ændringsforslag 215 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  160

Rådets fælles holdning

Artikel 67 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Producenter, leverandører, distributører, importører, eksportører og professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler fører registre over de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, importerer, eksporterer, opbevarer, anvender eller bringer i omsætning, i mindst tre år.

1. Producenter, leverandører, distributører, importører, eksportører og professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler fører registre over de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, importerer, eksporterer, opbevarer, anvender eller bringer i omsætning, i mindst ti år, efter at produktionen eller brugen er indstillet.

De stiller efter anmodning herom de relevante oplysninger i disse registre til rådighed for den kompetente myndighed. Tredjeparter som f.eks. drikkevandsindustrien kan anmode om adgang til disse oplysninger ved henvendelse til den kompetente myndighed.

De stiller oplysningerne i disse registre til rådighed for den kompetente myndighed. De holder desuden oplysningerne tilgængelige for naboer og andre lokale beboere, detailhandlere eller repræsentanter for drikkevandsindustrien, der anmoder om direkte adgang hertil. Oplysninger om samtlige anvendelser af plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med et givet landbrugsprodukt gives til detailhandlere og grossister i et standardiseret format.

 

Det standardiserede format for fremlæggelsen af de i ovenstående afsnit omtalte oplysninger vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 79, stk. 2.

Ændringsforslag  161

Rådets fælles holdning

Artikel 67 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

1a. Det påhviler producenter af plantebeskyttelsesmidler at føre kontrol hermed efter registrering. De meddeler de kompetente myndigheder alle relevante oplysninger og stiller på anmodning oplysningerne til rådighed for relevante berørte parter.

Begrundelse

Pesticidproducenters ansvar bør ikke ophøre med godkendelsen af deres produkt. For at sikre beskyttelse af miljø og især af vandressourcer er det vigtigt, at der føres kontrol med produkterne efter registrering, og at disse oplysninger holdes tilgængelige for ansvarlige myndigheder og behørige aktører (f.eks. drikkevandsindustrien), der anmoder om adgang hertil. Det bør ikke påhvile downstream-sektorer at tage sig af et stofs potentielt negative følger for vandmiljøet.

Genfremsættelse af ændringsforslag 217 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  162

Rådets fælles holdning

Artikel 77

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Kommissionen kan efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2, vedtage eller ændre tekniske og andre vejledninger vedrørende gennemførelse af denne forordning. Kommissionen kan anmode autoriteten om at udarbejde eller bidrage til udarbejdelsen af sådanne vejledninger.

Kommissionen kan efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, vedtage eller ændre tekniske og andre vejledninger vedrørende gennemførelse af denne forordning. Kommissionen kan anmode autoriteten om at udarbejde eller bidrage til udarbejdelsen af sådanne vejledninger. Autoriteten kan tage initiativ til at udarbejde eller revidere vejledninger til risikovurderingen af aktivstoffer.

Begrundelse

EFSA bør selv have mulighed for at indlede forberedelsen eller revisionen af vejledningsdokumenter, der vedrører risikovurderingen.

Kompromisændringsforslag baseret på ændringsforslag 224 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  163

Rådets fælles holdning

Artikel 78 – stk. 1 – litra f

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

f) en forordning om et arbejdsprogram for safenere og synergister, jf. artikel 26

udgår

Begrundelse

Dette arbejdsprogram bør vedtages efter den fælles beslutningsprocedure.

Ændringsforslag til et af Rådet indsat nyt stykke i tråd med ændringsforslag108 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  164

Rådets fælles holdning

Artikel 78 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2, vedtages der en forordning, der indeholder listen over aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Disse stoffer betragtes som godkendt i henhold til nærværende forordning.

3. Efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4, vedtages en forordning, der indarbejder listen over aktivstoffer indeholdt i bilag I til direktiv 91/414/EØF i denne forordnings bilag IIa. Disse stoffer betragtes som godkendt i henhold til nærværende forordning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Genfremsættelse af ændringsforslag 226 fra førstebehandlingen med yderligere en ændring for at sikre sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 13, stk. 2, ifølge hvilket der oprettes et bilag til listen over aktivstoffer

Ændringsforslag  165

Rådets fælles holdning

Artikel 80 – stk. 7

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

7. Senest….* udarbejder Kommissionen en liste over stoffer, der er medtaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og som opfylder kriterierne i bilag II.4 til denne forordning, og som bestemmelserne i artikel 50 i denne forordning finder anvendelse på.

7. Senest….* udarbejder Kommissionen en liste over stoffer, der er medtaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og som opfylder kriterierne i bilag II.4 til denne forordning, og som bestemmelserne i artikel 50 i denne forordning finder anvendelse på.

* EUT: 78 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

* EUT: 36 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Der er ingen ordentlig begrundelse for at vente seksethalvt år med at vedtage en liste over substitutionsrelevante stoffer. Det bør senest gøres efter tre år.

Ændring af et af Rådet indsat nyt stykke.

Ændringsforslag  166

Rådets fælles holdning

Artikel 82

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest …* Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvordan den gensidige anerkendelse af godkendelser fungerer, og navnlig om medlemsstaternes anvendelse af bestemmelserne i artikel 36, stk. 3, og artikel 50, stk. 2, om opdelingen af Fællesskabet i tre zoner, om anvendelsen af de kriterier for godkendelse af aktivstoffer, safenere og synergister, der er fastsat i bilag II, og om virkningerne heraf for landbrugets diversificering og konkurrenceevne samt for menneskers sundhed og miljøet. Rapporten kan om nødvendigt ledsages af passende lovgivningsforslag med henblik på ændring af disse bestemmelser.

Kommissionen forelægger senest …* Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvordan den gensidige anerkendelse af godkendelser fungerer, og navnlig om medlemsstaternes anvendelse af bestemmelserne i artikel 36, stk. 2a og 3, og artikel 50, stk. 2, om anvendelsen af de kriterier for godkendelse af aktivstoffer, safenere og synergister, der er fastsat i bilag II, og om virkningerne heraf for landbrugets diversificering og konkurrenceevne, herunder for fødevarepriserne, samt for menneskers sundhed og miljøet. Rapporten kan om nødvendigt ledsages af passende lovgivningsforslag med henblik på ændring af disse bestemmelser.

Ændringsforslag  167

Rådets fælles holdning

Bilag I

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Bilag I

udgår

Zone A - Nord

 

Følgende medlemsstater tilhører denne zone:

 

Danmark, Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige

 

Zone B - Midt

 

Følgende medlemsstater tilhører denne zone:

 

Belgien, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Irland, Luxembourg, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Det Forenede Kongerige

 

Zone C - Syd

 

Følgende medlemsstater tilhører denne zone:

 

Bulgarien, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Malta og Portugal

 

Begrundelse

Den foreslåede zoneordning er misvisende, da den er baseret på to zoner, som ikke har forholdsvis ens landbrugs-, plantesundheds- og miljømæssige betingelser. Den foreslåede zoneordning undergraver den nationale godkendelse og er ikke i overensstemmelse med EU’s princip om proportionalitet og subsidiaritet, da den rækker ud over, hvad der er nødvendigt for at fremskynde beslutningsprocessen. Disse målsætninger kan nås ved at ændre ordningen med gensidig anerkendelse uden at gøre brug af zonebegrebet.

Genfremsættelse af ændringsforslag 230 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  168

Rådets fælles holdning

Bilag II – nr. 3.6.1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3.6.1. Hvor det er relevant, fastlægges ADI, AOEL og ARfD. Disse værdier fastlægges med en passende sikkerhedsmargin på mindst 100 under hensyn til virkningernes art og alvor samt sårbarheden hos bestemte befolkningsgrupper.

3.6.1. Hvor det er relevant, fastlægges ADI, AOEL og ARfD. Disse værdier fastlægges med en passende sikkerhedsmargin på mindst 100 under hensyntagen til virkningernes art og alvorlighedsgrad, mulige kombinationsvirkninger og sårbarheden hos særligt udsatte befolkningsgrupper.

Ændringsforslag  169

Rådets fælles holdning

Bilag II – nr. 3.6.5

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3.6.5. Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grundlag af en vurdering i overensstemmelse med EF-retningslinjer eller internationalt anerkendte retningslinjer for testning eller andre tilgængelige data og oplysninger, herunder en gennemgang af den videnskabelige litteratur foretaget af autoriteten, ikke anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger for mennesker, medmindre eksponeringen af mennesker for aktivstoffet, safeneren eller synergisten i et plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig under realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser, dvs. at midlet anvendes i et lukket system eller under andre forhold, der udelukker kontakt med mennesker, og hvor restkoncentrationerne af aktivstoffet, safeneren eller synergisten på fødevarer og foder ikke overskrider den standardværdi, der er fastsat i henhold til artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

3.6.5. Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grundlag af en vurdering i overensstemmelse med EF-retningslinjer eller internationalt anerkendte retningslinjer for testning eller andre tilgængelige data og oplysninger, herunder en gennemgang af den videnskabelige litteratur foretaget af autoriteten, under særlig hensyntagen til sandsynlige kombinationsvirkninger ikke anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger for mennesker, således at det ikke er eller bør klassificeres som reproduktionstoksisk, kategori 3, i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 67/548/EF, medmindre eksponeringen af mennesker for aktivstoffet, safeneren eller synergisten i et plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig under realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser, dvs. at midlet anvendes i et lukket system eller under andre forhold, der udelukker kontakt med mennesker, og hvor restkoncentrationerne af aktivstoffet, safeneren eller synergisten på fødevarer og foder ikke overskrider den standardværdi, der er fastsat i henhold til artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

 

Yderligere specifikke videnskabelige kriterier for bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber vedtages senest ...* i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4.

 

* EUT: 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  170

Rådets fælles holdning

Bilag II, nr. 3.6.5 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

3.6.5a. Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grundlag af en vurdering eller andre tilgængelige data og oplysninger, herunder en gennemgang af den videnskabelige litteratur, ikke anses for at indebære en betydelig risiko (berøre mindst en ud af en million mennesker) for udviklingsmæssige neurotoksiske eller immunotoksiske virkninger i mennesker, under hensyntagen til eksponering på embryon- eller fosterstadiet og/eller i barndommen samt sandsynlige kombinationsvirkninger, medmindre eksponeringen af mennesker for aktivstoffet, safeneren eller synergisten i et plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig under realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser, dvs. at midlet anvendes i et lukket system eller under andre forhold, der udelukker kontakt med mennesker, og hvor restkoncentrationerne af aktivstoffet, safeneren eller synergisten på fødevarer og foder ikke overskrider den standardværdi, der er fastsat i henhold til artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

Ændringsforslag  171

Rådets fælles holdning

Bilag II – nr. 3.7.2 – indledning – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3.7.2. Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet ikke anses for at være persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT-stof).

3.7.2. Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet og dets omdannelsesprodukter eller restkoncentrationer ikke anses for at være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT-stoffer).

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage omdannelsesstoffer og restkoncentrationer.

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 235 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  172

Rådets fælles holdning

Bilag II – nr. 3.7.3 – indledning – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3.7.3. Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet ikke anses for at være meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).

3.7.3. Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet og dets omdannelsesprodukter eller restkoncentrationer ikke anses for at være meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB).

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage omdannelsesstoffer og restkoncentrationer.

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 239 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  173

Rådets fælles holdning

Bilag II - nr. 3.7.3.2 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Det opfylder også "meget bioakkumulerende"-kriteriet, hvis der er dokumentation for meget høj bioakkumulering i andre arter, eller hvis kontroldata i biota tyder på, at aktivstoffets bioakkumuleringspotentiale er tilstrækkeligt højt til at give anledning til bekymring.

Begrundelse

Kriterierne i Kommissionens forslag er taget fra Reach, selv om man allerede i forbindelse med Reach har erkendt, at kriterierne er utilstrækkelige, da de skal revideres inden for ét år. Kriterierne for PBT- og vPvB-stoffer er så usmidige, at selv velkendte PBT-stoffer såsom dem, der optræder på listerne under Stockholm-konventionen om POP, ikke identificeres. Det er i tråd med Stockholm-konventionen vigtigt at muliggøre brugen af ækvivalent dokumentation frem for konkrete testresultater, som ofte ikke foreligger, eller slet ikke er relevante.

Genfremsættelse af ændringsforslag 241 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  174

Rådets fælles holdning

Bilag II – nr. 3.8.2 a (nyt)

                Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

3.8.2a. Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, såfremt det under realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser kan konstateres, at

 

- den direkte eller indirekte eksponering af honningbier med det pågældende aktivstof som bestanddel af et plantebeskyttelsesmiddel er forsvindende lille, eller at

 

- det ved en passende risikovurdering klart påvises, at der ikke er nogen uacceptable akutte eller kroniske, letale eller subletale virkninger på honningbilarver, honningbiadfærd, kolonioverlevelse og -udvikling.

Ændringsforslag  175

Rådets fælles holdning

Bilag II – nr. 3.9 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

3.9b. Udelukkelse af prioriterede farlige stoffer

 

Stoffer opført på den liste over prioriterede farlige stoffer, der optræder som bilag til direktiv 2000/60/EF om vandpolitiske foranstaltninger, bør ikke godkendes.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes forordningen i overensstemmelse med eksisterende lovgivning og med vandrammedirektivet.

Genfremsættelse af ændringsforslag 247 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  176

Rådets fælles holdning

Bilag II a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Bilag II a

 

Liste over aktivstoffer, der er godkendt til brug i plantebeskyttelsesmidler

Begrundelse

Listen over godkendte stoffer i et bilag til forordningen bør opretholdes.

Genfremsættelse af ændringsforslag 249 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  177

Rådets fælles holdning

Bilag IV – nr. 3 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

Den sammenlignende vurdering skal tage hensyn til godkendte anvendelser af mindre betydning.

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 253 fra førstebehandlingen.

PROCEDURE

Titel

Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

Referencer

11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

23.10.2007          T6-0445/2007

Kommissionens forslag

KOM(2006)0388 - C6-0245/2006

Kommissionens ændrede forslag

KOM(2008)0093

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

25.9.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

25.9.2008

Ordfører

       Dato for valg

Hiltrud Breyer

29.11.2005

 

 

Behandling i udvalg

6.10.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

20

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nicodim Bulzesc, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Miloš Koterec, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Robert Sturdy, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Dato for indgivelse

12.11.2008