SOOVITUSE PROJEKTTEISELE LUGEMISELE Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

12.11.2008 - (11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD)) - ***II

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Hiltrud Breyer

Menetlus : 2006/0136(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0444/2008

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekaitsevahendite turuleviimise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

(11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

-   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (11119/8/2008 – C6‑0326/2008)

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0388) suhtes;

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2008)0093);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

-   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0444/2008),

1.  kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Nõukogu ühine seisukoht

Esimene volitus

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõiget 2 ja artiklit 95,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 152 lõike 4 punkti b ja artikli 175 lõiget 1,

Selgitus

Komisjoni ettepaneku põhjenduse nr 8 kohaselt on käesoleva määruse eesmärk tagada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kõrgetasemeline kaitse. Õigusliku aluse valik peaks kajastama määruse taotlust ja eesmärki. Õiguslikku topeltalust kasutatakse vaid juhul, kui järgitakse mitut omavahel lahutamatult seotud eesmärki, nagu käesolevas ettepanekus.

Artiklit 37 kasutati 1991. aastal, kui asutamislepinguga ei sätestatud veel inimeste tervise ja keskkonna kaitse konkreetset õiguslikku alust. Selle kasutamine siin ei ole enam asjakohane.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 1 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  2

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 10 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(10 a) Põhimõtte „saastaja maksab” rakendamiseks peaks komisjon kontrollima, missugusel asjakohasel määral peaks taimekaitsevahendite ja/või neis sisalduvate toimeainete tootja olema kaasatud taimekaitsevahendite kasutamise tagajärjel inimeste tervisele või keskkonnale tekkida võivate kahjude käsitlemisse või kõrvaldamisse.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 8 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  3

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 10 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(10 b) Loomkatsete vältimiseks tuleks käesoleva määruse kohaldamisel teha selgroogsete loomadega katseid ainult viimase abinõuna. Käesolev määrus ja õigusaktid, millega kehtestatakse andmenõuded toimeainete, taimekaitsevahendite, taimekaitseainete ja sünergistide jaoks, peaksid tagama, et katsed selgroogsete loomadega viidaks miinimumini ja et välditaks topeltkatseid, ning edendama muude katsete kui loomkatsete meetodeid ja arukaid katsestrateegiaid. Selgroogsete loomadega tehtud katsete olemasolevaid tulemusi tuleks uute taimekaitsevahendite väljatöötamise protsessis jagada. Kooskõlas nõukogu 24. novembri 1986. aasta direktiiviga 86/609/EMÜ katseteks ja muudel teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitsega seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta1 tuleb selgroogseid loomi hõlmavad uuringud samuti asendada, neid piirata või kasutada viimistletumaid uurimismeetodeid. Käesoleva määruse rakendamine peaks võimaluse korral põhinema sobivate alternatiivsete katsemeetodite kasutamisel. Hiljemalt …* peaks komisjon vaatama läbi selgroogseid loomi hõlmavate uuringute tulemuste andmekaitse-eeskirjad ning neid vajaduse korral muutma.

 

1 EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1.

* Seitse aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Kooskõlas loomade kaitset ja heaolu käsitlevas protokollis sisalduva nõudega, et ühendus ja liikmesriigid võtaksid poliitika sõnastamisel ja elluviimisel täielikult arvesse loomade heaolu käsitlevaid nõudeid, tuleks lisada, et loomkatsed tuleb hoida absoluutse miinimumi tasemel ja viia läbi vaid viimase abinõuna ning tuleb edendada alternatiivide kasutamist. See on kooskõlas ka REACHi nõuetega.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 6 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  4

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 10 c (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(10 c) Tuleks edendada loomi mitte kasutavate in vitro (katseklaasi) katsemeetodite arendamist, et saada inimesega enam seonduvat ohutusteavet kui seda on käibivate loomkatsete tulemused.

Selgitus

Enamuse loomkatsemeetodite valiidsust tänapäeva standardite suhtes pole kunagi kontrollitud ning paljudel juhtudel on nende asjakohasus ja usaldatavus kahtluse all. Loomi mitte kasutavate katsemeetodite edendamine on oluline nii inimeste tervise kaitseks kui ka loomade kannatuste ärahoidmiseks.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 9 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  5

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 14

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(14) Ohutuse huvides peaks toimeaine heakskiidu kehtivusaeg olema ajaliselt piiratud. Heakskiidu kehtivusaeg peaks olema proportsionaalne selliste ainete kasutamisest tulenevate võimalike ohtudega. Otsuse tegemisel heakskiidu pikendamise kohta tuleks arvesse võtta vastavaid aineid sisaldavate taimekaitsevahendite tegelikul kasutamisel saadud kogemusi ning teaduse ja tehnoloogia alal toimunud arenguid.

(14) Ohutuse huvides peaks toimeaine heakskiidu kehtivusaeg olema ajaliselt piiratud. Heakskiidu kehtivusaeg peaks olema proportsionaalne selliste ainete kasutamisest tulenevate võimalike ohtudega. Otsuse tegemisel heakskiidu pikendamise kohta tuleks arvesse võtta vastavaid aineid sisaldavate taimekaitsevahendite tegelikul kasutamisel saadud kogemusi ning teaduse ja tehnoloogia alal toimunud arenguid. Pärast esmakordset pikendamist peaks toimuma ainete regulaarne läbivaatamine.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 10 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  6

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 15

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(15) Tuleks sätestada võimalus toimeaine heakskiidu muutmiseks või tagasivõtmiseks juhtudel, kui heakskiitmiseks vajalikud kriteeriumid ei ole enam täidetud.

(15) Tuleks sätestada võimalus toimeaine heakskiidu muutmiseks või tagasivõtmiseks juhtudel, kui heakskiitmiseks vajalikud kriteeriumid ei ole enam täidetud või kui võidakse rikkuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik1, ja selle tütardirektiivide nõudeid.

 

1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.

Selgitus

Direktiiviga 2000/60/EÜ kehtestatakse põhja- ja pinnavees leiduvate kemikaalide, sealhulgas taimekaitsevahendite kvaliteedistandardid. Kui kvaliteedistandardeid ei järgita, peab kemikaalidele loa andmisel olema vahetu tagasisidemehhanism toimeaine tagasilükkamiseks või heakskiitmiseks kooskõlas direktiiviga 2000/60/EÜ (REACH).

Esimese lugemise muudatusettepaneku 11 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  7

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 18

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(18) Mõned toimeained võivad olla vastuvõetavad ainult tingimusel, et rakendatakse ulatuslikke meetmeid riskide vähendamiseks. Sellised ained tuleks ühenduse tasandil kindlaks määrata kui asendust vajavad. Liikmesriigid peaksid regulaarselt üle vaatama, kas niisuguseid toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid on võimalik asendada taimekaitsevahenditega, mis sisaldavad väiksemaid riskide vähendamise meetmeid nõudvaid toimeaineid.

(18) Mõned toimeained, millel on teatavad omadused, tuleks ühenduse tasandil kindlaks määrata kui asendust vajavad. Liikmesriigid peaksid regulaarselt kontrollima niisuguseid toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid eesmärgiga asendada need taimekaitsevahenditega, mis sisaldavad tunduvalt väiksemaid riskide vähendamise meetmeid nõudvaid toimeaineid, või alternatiivina mittekeemiliste põllumajandustavade ja taimekaitsemeetoditega. Kui kontrollimise tulemus on positiivne, tuleks toimeaine viivitamatult asendada.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 14 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  8

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 19 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(19 a) Taimekaitsevahendite väljatöötamise edendamiseks tuleks luua stiimulid, mis soodustavad madala riskiastmega või juba turul olevatest toodetest madalama riskiastmega toodete turuleviimist. Tuleb sätestada selged ja objektiivsed kriteeriumid sellise riskiastmega toodete määratlemiseks.

Selgitus

Ettepanek sisaldab soodustusi madala riskiastmega toodete kasutamiseks. Kuid määratlus ei ütle, millised ained peaksid tingimustele vastama. Artiklis 22 esitatakse väga üldine määratlus, mida võib tõlgendada mitmel erineval viisil. Ettevõtjad vajavad siiski selgust ja õiguskindlust, eriti arvestades kulukaid investeeringuid uute ainete väljatöötamisega seotud uuringutesse.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 12 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  9

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 20

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(20)     Lisaks toimeainetele võivad taimekaitsevahendid sisaldada taimekaitseaineid või sünergiste, mille kohta tuleks sätestada samasugused eeskirjad. Tuleks kehtestada tehnilised eeskirjad, mis on vajalikud selliste ainete hindamiseks. Praegu turul olevaid aineid tuleks hinnata alles pärast selliste sätete kehtestamist.

(20) Lisaks toimeainetele võivad taimekaitsevahendid sisaldada taimekaitseaineid või sünergiste, mille kohta tuleks sätestada samasugused õigusaktid. Komisjoni õigusloomega seotud ettepaneku alusel tuleks kehtestada sätted, mis on vajalikud selliste ainete läbivaatamiseks. Praegu turul olevaid aineid tuleks hinnata alles pärast selliste sätete kehtestamist.

Selgitus

Kooskõlas raportööri poolt pakutud artiklis 26 tehtava muudatusega võtta kõnealune läbivaatamine vastu kaasotsustamismenetlusel.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 16 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  10

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 26 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(26 b) Liikmesriikide vahelist head halduskoostööd tuleks suurendada lubade andmise menetluse kõigil etappidel ning seda peaks hõlbustama Euroopa kasutajatugi.

Selgitus

Vastastikuse kohustusliku lubade tsoonipõhise tunnustamise asemel tuleks panna rõhku liikmesriikide vahelisele andmete jagamisele, mis väldiks katsete kordamist, ja üldisele pädevate asutuste vahelise koostöö parandamisele. Komisjon võiks hõlbustada sellist koostööd, luues kasutajatoega tegeleva üksuse.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 295 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  11

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 27

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(27) Vastastikuse tunnustamise põhimõte on üks vahenditest, millega tagatakse kaupade vaba liikumine ühenduse piires. Et vältida tehtud töö kordamist, vähendada tööstuse ja liikmesriikide halduskoormust ning näha ette taimekaitsevahendite ühtlasem kättesaadavus, peaksid ühe liikmesriigi antud lubasid tunnustama ka teised liikmesriigid, kus põllumajandus-, taimetervise- ja keskkonnatingimused, sealhulgas kliimatingimused, on võrreldavad. Seetõttu tuleks ühendus jagada selliste võrreldavate tingimustega tsoonideks, et soodustada sellist vastastikust tunnustamist. Liikmesriigi territooriumile iseloomulikud keskkonna- või põllumajandustingimused võivad siiski tingida, et liikmesriigid tunnustavad taotluse korral teise liikmesriigi väljastatud luba, muudavad seda või keelduvad taimekaitsevahendi loa andmisest oma territooriumil, kui see on põhjendatud spetsiifiliste põllumajandustingimuste tõttu või kui ei ole võimalik saavutada käesolevas määruses sätestatud inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitse kõrget taset.

(27) Vastastikuse tunnustamise põhimõte on üks vahenditest, millega tagatakse kaupade vaba liikumine ühenduse piires. Et vältida tehtud töö tarbetut kordamist, vähendada tootjate ja liikmesriikide halduskoormust ning hõlbustada taimekaitsevahendite ühtlasemat kättesaadavust, tuleks ühe liikmesriigi antud lubadest teavitada ka teisi liikmesriike, kus loa taotleja tahab toodet turule tuua. Neil liikmesriikidel peaks olema õigus tunnustada teise liikmesriigi väljastatud luba, muuta seda või keelduda taimekaitsevahendi loa andmisest oma territooriumil, kui see on põhjendatud spetsiifiliste põllumajandus- või keskkonnatingimustega, mis võivad, kuid ei pea piirduma nimetatud liikmesriigiga, või kui ei ole võimalik saavutada käesolevas määruses sätestatud inimeste või loomade tervise või keskkonna kaitse kõrget taset või säilitada oma territooriumil kõrgemat kaitsetaset, nagu see on ette nähtud riiklikus tegevuskavas pestitsiididega seotud ohtude ning pestitsiidide kasutamisest sõltuvuse vähendamiseks, mis võeti vastu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu … direktiiviga 2008/.../EÜ (millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks)1.

 

1 ELT

Selgitus

Loatsoonideks jaotamine ei ole asjakohane, kuna tingimused kavandatavates tsoonides ei ole sageli võrreldavad. Menetluste ühtlustamine on küll soovitav, kuid see ei tohiks toimuda liikmesriikide poliitilise sõltumatuse arvel. Liikmesriikidel peaks olema õigus kindla tähtaja jooksul otsustada, kas nad, vastavalt oma riigis valitsevatele tingimustele, tunnustavad luba, muudavad seda või keelduvad loa tunnustamisest. Ühises seisukohas liikmesriikidele antud otsustusõigus on niivõrd piiratud, et muutub sisuliselt olematuks, seetõttu tuleb seda laiendada.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 19 uuesti esitamine. Asendab raportööri muudatusettepaneku 16.

Muudatusettepanek  12

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 30

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(30) Liikmesriikidel tuleks lubada erandjuhtudel anda luba taimekaitsevahenditele, mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele, kui see on vajalik taimekasvatusele avalduva ohu (või ohustatuse) tõttu, mille vastu ei ole võimalik võidelda ühegi muu vahendiga. Sellised load tuleks läbi vaadata ühenduse tasandil.

(30) Erandjuhtudel tuleks lubada anda luba taimekaitsevahenditele, mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele, kui see on vajalik taimekasvatusele ja ökosüsteemidele avalduva ohu (või ohustatuse) tõttu, mida ei ole võimalik ühegi muu vahendiga ohjata. Sellised ajutised load tuleks läbi vaadata ühenduse tasandil.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 20 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  13

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 33

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(33) Inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge taseme tagamiseks tuleks taimekaitsevahendeid kasutada nõuetekohaselt, võttes arvesse integreeritud taimekaitse põhimõtteid. Nõukogu peaks lisama nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) osutatud kohustuslikesse haldusnõuetesse integreeritud taimekaitse põhimõtted, sealhulgas hea taimekaitsetava.

(33) Inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge taseme tagamiseks tuleks taimekaitsevahendeid kasutada nõuetekohaselt, vastavalt nende loale, võttes arvesse integreeritud kahjuritõrje põhimõtteid ning eelistades võimalusel mittekeemilisi ja looduslikke alternatiive. Nõukogu peaks lisama nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) III lisas osutatud kohustuslikesse haldusnõuetesse integreeritud taimekaitse põhimõtted, sealhulgas hea taimekaitsetava ning taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride majandamise mittekeemilised meetodid. Tuleks ette näha üleminekuperiood, et võimaldada liikmesriikidele vajalike struktuuride loomist, mille kaudu taimekaitsevahendite kasutajad saaksid kohaldada integreeritud kahjuritõrje põhimõtteid ning taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride majandamise mittekeemilisi alternatiive.

Selgitus

Alati tuleks eelistada kahjuritõrje mittekeemilisi meetodeid kui ainsat tõeliselt ennetavat ja säästvat lahendust, mis vastab säästva taimekaitse eesmärkidele enam kui taimi, putukaid või muid eluvorme hävitama loodud kemikaaliühendite kasutamine, mida ei saa liigitada säästvaks. Liikmesriigid peavad edendama ja soodustama taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride majandamise mittekeemiliste alternatiivide laialdast kasutuselevõttu.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 21 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  14

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 37

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(37) Uuringud kujutavad endast suurt investeeringut. Teadusuuringute soodustamiseks tuleks seda investeeringut kaitsta. Sel põhjusel tuleks vältida võimalust, et ühe taotleja poolt liikmesriigile esitatud uuringuid saaks kasutada mõni teine taotleja. See kaitse peaks aga olema ajaliselt piiratud, et võimaldada konkurentsi. Samuti peaks see piirduma uuringutega, mis on tõepoolest vajalikud reguleerimise otstarbel, et taotlejad ei pikendaks kaitseperioodi kunstlikult, esitades uusi mittevajalikke uuringuid.

(37) Uuringud kujutavad endast suurt investeeringut. Teadusuuringute soodustamiseks tuleks seda investeeringut kaitsta. Sel põhjusel tuleks vältida võimalust, et ühe taotleja poolt liikmesriigile esitatud uuringuid, mis ei sisalda selgroogsete loomadega tehtavaid katseid ja muid uuringuid, mis võivad loomkatseid ära hoida, saaks kasutada mõni teine taotleja. See kaitse peaks aga olema ajaliselt piiratud, et võimaldada konkurentsi. Samuti peaks see piirduma uuringutega, mis on tõepoolest vajalikud reguleerimise otstarbel, et taotlejad ei pikendaks kaitseperioodi kunstlikult, esitades uusi mittevajalikke uuringuid.

Selgitus

Tuleks selgitada, et andmekaitset tuleks piirata ka selleks, et vältida loomkatseid.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 23 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  15

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 38

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(38)     Tuleks kehtestada eeskirjad katsete ja uuringute kordamise vältimiseks. Eelkõige tuleks keelata selgroogsetega tehtavate uuringute kordamine. Sellega seoses tuleks kehtestada kohustus võimaldada mõistlikel tingimustel juurdepääsu selgroogsetega tehtud uuringutele. Selleks et ettevõtjad teaksid, milliseid uuringuid teised on läbi viinud, peaksid liikmesriigid koostama selliste uuringute loetelu, isegi kui need ei kuulu ülalnimetatud kohustusliku juurdepääsu süsteemi.

(38) Tuleks kehtestada eeskirjad katsete ja uuringute kordamise vältimiseks. Eelkõige tuleks keelata selgroogsetega tehtavate uuringute kordamine. Sellega seoses tuleks kehtestada kohustus võimaldada juurdepääsu selgroogsega tehtud uuringutele ja muudele uuringutele, mis võivad loomkatseid ära hoida. Selleks et ettevõtjad teaksid, milliseid uuringuid teised on läbi viinud, peaksid liikmesriigid edastama ametile kõik sellised uuringud, isegi kui need ei kuulu ülalnimetatud kohustusliku juurdepääsu süsteemi. Amet peaks looma selliste uuringute tarvis keskandmebaasi.

Selgitus

Kuna loomkatseid võivad aidata ära hoida ka uuringud, mis ei käsitle selgroogseid, tuleks ka need siia lisada.

Et hõlbustada andmete jagamist, on vajalik luua Euroopa Toiduohutusameti poolt hallatav keskandmebaas, mis sisaldab teavet varem läbi viidud katsete ja uuringute kohta käesoleva määruse tähenduses. Taotlejad peaksid siis enne mis tahes katse või uuringu läbiviimist tegema päringuid vaid ühest andmebaasist.

See suurendaks ka menetluse läbipaistvust.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 24 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  16

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 41

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(41) Tagamaks, et taimekaitsevahendite kasutajatele ei suunata eksitavaid reklaame, on asjakohane sätestada eeskirjad nende vahendite reklaamimise kohta.

(41) Tagamaks, et taimekaitsevahendite kasutajatele või üldsusele ei suunata eksitavaid reklaame, on asjakohane sätestada kõnealuste vahendite reklaamimise eeskirjad.

Selgitus

Pestitsiide ja pestitsiiditooteid käsitlevad reklaamid ei tohi eksitada kasutajaid ega avalikkust.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 26 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  17

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 43 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(43 a) Põllumajandustootjatele ohutute ja tõhusate taimekaitsevahendite kättesaadavuse tagamiseks peavad ettevõtjatel olema ühesugused turule juurdepääsu võimalused, eelkõige nii, et ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad saaksid tegutseda.

Selgitus

Turule juurdepääsu osas peavad erinevatel ettevõtjatel olema võrdsed võimalused. See soodustaks innovatsiooni ja uute toodete väljatöötamist ning olemasolevate täiendamist. See soodustab ka konkurentsi turul ning muudab rohkem tooteid põllumajandustootjatele kättesaadavaks.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 29 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  18

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 44 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(44 a)  Põllumajandustootjate halduskoormus peaks olema võimalikult väike.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 31 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  19

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 45

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(45) Tuleks tagada tihe koordineerimine ühenduse muude õigusaktidega, eriti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 396/2005 (taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kohta), ning ühenduse õigusaktidega, mis käsitlevad geneetiliselt muundatud organismide piiratud kasutuse ja tahtlikku keskkonda laskmisega seotud töötajate ja muude isikute kaitset.

(45) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmeid tuleks kohaldada, ilma et see piiraks kehtivate ühenduse õigusaktide, eriti direktiivi 2008/.../EÜ (millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks), direktiivi 2000/60/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 396/2005 (taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kohta)2, ning nende ühenduse õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad geneetiliselt muundatud organismide piiratud kasutuse ja tahtlikku keskkonda laskmisega seotud töötajate ja muude isikute kaitset.

 

+ Väljaannete talitus: palun sisestada number

 

2 ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

Selgitus

Tagamaks kõigi seonduvate õigusaktide sidusust.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 32 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  20

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 53

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(53) Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus vastu võtta määruseid, mis käsitlevad abiainete märgistamisnõudeid, kontrolli ja eeskirju; millega kehtestatakse taimekaitseainete ja sünergistide tööprogramm, sealhulgas nende tarbeks nõutavad andmed; millega pikendatakse heakskiidu kehtivusaega, pikendatakse ajutiste lubade kehtivust, kehtestatakse nõuded paralleelseks kaubanduseks esitatavatele andmetele ning mis käsitlevad muude koostisainete lisamist, ning ka nõutavaid andmeid ja hindamise ja loaandmise ühtseid põhimõtteid käsitlevate määruste ja lisade muudatusi. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(53) Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus kiita heaks toimeaineid, nende heakskiitu uuendada või läbi vaadata, võtta kasutusele toimeainete, taimekaitseainete ja sünergistide ning vajaduse korral asjaomaste lisandite ja muude koostisainete olemuse ning koguse kindlaksmääramiseks ühtlustatud meetodeid, võtta vastu teadus- ja arendustööks ette nähtud taimekaitsevahenditele loa andmise puhul erandeid lubavaid üksikasjalikke eeskirju ja heakskiidetud ainete loetelu ning võtta vastu määruseid, mis käsitlevad abiainete märgistamisnõudeid ja eeskirju; millega pikendatakse heakskiidu kehtivusaega, pikendatakse ajutiste lubade kehtivust, kehtestatakse nõuded paralleelseks kaubanduseks esitatavatele andmetele ning mis käsitlevad muude koostisainete lisamist, ning ka nõutavaid andmeid ja hindamise ja loaandmise ühtseid põhimõtteid käsitlevate määruste ja lisade muudatusi. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik selleks, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega. See on seotud mitmete konkreetsete muudatusettepanekutega, milles nõutakse uue menetluse kohaldamist.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 33 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  21

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 56

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(56) Nõuandemenetlust on asjakohane kasutada ka mõnede puhttehnilist laadi meetmete, eelkõige tehniliste suuniste vastuvõtmiseks, pidades silmas, et need ei ole siduvad.

(56) Nõuandemenetlust on asjakohane kasutada ka mõnede puhttehnilist laadi meetmete vastuvõtmiseks.

Selgitus

Suunised on loomult olulised ning seega tuleks need vastu võtta regulatiivkomitee menetluse raames.

Nõukogu uue põhjenduse muudatusettepanek.

Muudatusettepanek  22

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 1

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Sisu

Sisu ja eesmärk

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad kaubanduslikus vormis taimekaitsevahendite turule lubamise, nende turuleviimise, kasutamise ja kontrolli kohta ühenduse piires.

1. Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad kaubanduslikus vormis taimekaitsevahendite turule lubamise, nende turuleviimise, kasutamise ja kontrolli kohta ühenduse piires.

Käesoleva määrusega nähakse ette eeskirjad nii taimekaitsevahendites sisalduvate või neid moodustavate toimeainete, taimekaitseainete ja sünergistide heakskiitmise kohta kui ka eeskirjad abiainete ja muude koostisainete kohta.

2. Käesoleva määrusega nähakse ette eeskirjad nii taimekaitsevahendites sisalduvate või neid moodustavate toimeainete, taimekaitseainete ja sünergistide heakskiitmise kohta kui ka eeskirjad abiainete ja muude koostisainete kohta.

 

3. Käesoleva määruse eesmärk on tagada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kõrgetasemeline kaitse.

 

4. Käesolev määrus põhineb ettevaatusprintsiibil, tagamaks, et turule viidavad ained ja vahendid ei avalda inimeste või loomade tervisele või keskkonnale kahjulikku mõju.

 

5. Lisaks on käesoleva määruse eesmärk eeskirjade ühtlustamine taimekaitsevahendite turuleviimise valdkonnas, et ühtlustada taimekaitsevahendite kättesaadavust erinevate liikmesriikide põllumajandustootjate jaoks.

 

6. Liikmesriikidel ei tohi takistada ettevaatusprintsiibi kohaldamist pestitsiidide kasutamise piiramisel või keelustamisel.

 

7. Liikmesriigid võivad luua pestitsiidivabu tsoone, kui nad peavad seda joogiveevarude kaitsmise eesmärgil vajalikuks. Sellised pestitsiidivabad tsoonid võivad hõlmata kogu liikmesriiki.

Selgitus

Määruse otstarve, eesmärk ja aluspõhimõtted tuleks kehtestada artiklis 1, mitte ainult määruse põhjendustes.

Lõike 6 eesmärk on muuta käesoleva määruse sätted minimaalseteks ettekirjutusteks, andes seejuures üksikutele liikmesriikidele võimaluse kiirendada pestitsiide kasutamise lõpetamist.

Lõiked 7 ja 8 on olulised, et kindlustada põhjavee direktiiviga tagatud saavutuste ülevõtmine käesolevasse määrusesse joogivee kaitsmise eesmärgil.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 34 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  23

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 2 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse ainete suhtes, kaasa arvatud mikroorganismide suhtes, millel on üldine või spetsiifiline toime kahjulikele organismidele või taimedele, taimeosadele või taimsetele saadustele (edaspidi „toimeained”).

2. Käesolevat määrust kohaldatakse ainete ning mikroorganismide ja viiruste suhtes, millel on üldine või spetsiifiline toime kahjulikele organismidele või taimedele, taimeosadele või taimsetele saadustele (edaspidi „toimeained”). Siiski ei kohaldata käesolevat määrust enam mikroorganismide, viiruste, feromoonide ja bioloogiliste toodete suhtes siis, kui on vastu võetud konkreetne bioloogilise tõrje vahendeid käsitlev määrus.

Selgitus

Tuleks rõhutada, et käesoleva määrusega ette nähtud sätted on kavandatud selleks, et vähendada sünteetiliste taimekaitsevahendite kahjulikku mõju, ning need ei sobi alati riskide ja bioloogilise tõrje vahendite potentsiaalse mõju hindamiseks. Et selliste vahendite konkreetseid omadusi arvesse võtta, tuleks ette näha bioloogilise tõrje vahendeid käsitlev määrus.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 35 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  24

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

2 a) „toimeained” –

 

ained, kaasa arvatud nende kasutusetapis esinevad metaboliidid, mikroorganismid ja viirused, millel on üldine või spetsiifiline toime sihtorganismidele või taimedele, taimeosadele või taimsetele saadustele;

Selgitus

Kõnealust määratlust on vaja, tagamaks, et toimeaine hindamine hõlmaks ka kõiki antud tootes esinevaid metaboliite. Kõnealune määratlus on sarnane direktiivis 91/414/EMÜ toodud määratlusega.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 37 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  25

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 3

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3)        „valmistised” –

3)        „valmistised” –

taimekaitsevahendina võid abiainena kasutamiseks ettenähtud segud, mis koosnevad kahest või enamast ainest;

taimekaitsevahendina või abiainena kasutamiseks ettenähtud segud või lahused, mis koosnevad kahest või enamast ainest, millest vähemalt üks on toimeaine;

Selgitus

Valmististe mõiste peaks hõlmama lisaks segudele (komposiitained, mida saab lihtsate füüsiliste vahendite abil (filterpaber, mehaaniline eraldamine, tsentrifuugimine) kergesti komponentideks eraldada, ka lahuseid (homogeenseid aineid), millel on erinevad omadused.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 38 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  26

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 4

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

4)        „probleemne aine” –

4)        „probleemne aine” –

mis tahes aine, mis võib oma olemuse tõttu inimestele, loomadele või keskkonnale kahjulikku mõju avaldada ja mida leidub või tekib taimekaitsevahendis piisavas kontsentratsioonis sellise mõju avaldamiseks.

mis tahes aine, mis võib oma olemuse tõttu inimestele, loomadele või keskkonnale kahjulikku mõju avaldada.

Selliste ainete hulka kuuluvad muu hulgas vastavalt nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivile 67/548/EMÜ (ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) ohtlikeks aineteks klassifitseerimise kriteeriumitele vastavad ained, mida leidub taimekaitsevahendis sellises kontsentratsioonis, et selle tulemusena käsitatakse taimekaitsevahendit ohtlikuna vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ artiklile 3;

Selliste ainete hulka kuuluvad muu hulgas ained, mis on vastavalt nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivile 67/548/EMÜ (ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) klassifitseeritud ohtlikeks aineteks ning mida käsitatakse ohtlikuna vastavalt direktiivi 1999/45/EÜ artiklile 3.

 

Probleemseks aineks tuleks lugeda kõik ained, millel on või võivad olla kas kantserogeensed, mutageensed, sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad, neurotoksilised, immunotoksilised, reproduktiivtoksilised või genotoksilised omadused;

Selgitus

Probleemsete ainete hulka peavad kuuluma kõik ained, mis võivad potentsiaalselt kahjustada inimeste või loomade tervist või keskkonda. Nende hulka kuuluvad kõik ained, millel on kantserogeensed, mutageensed, sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad, neurotoksilised, immunotoksilised, reproduktiivtoksilised või genotoksilised omadused.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 39 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  27

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

4 a)     „kaubaartikkel” –

 

mis tahes ese, millele antakse tootmise käigus teatud kuju, pinnaviimistlus või kujundus, mis määrab tema funktsiooni suuremal määral kui tema keemiline koostis;

Selgitus

Käesolev määrus peaks käsitlema mitte lihtsalt toimeaineid ja taimekaitsevahendeid, vaid sisaldama ka sätteid kaubaartiklite kohta, mis võivad niisuguseid aineid sisaldada (nt tekstiilmaterjalid). Siin esildatud määratlus on identne REACHi raames vastuvõetuga.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 40 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  28

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 5

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

5)        „taimed” –

5)        „taimed” –

elustaimed ja elusad taimeosad, kaasa arvatud värsked puuviljad, köögiviljad ja seemned;

elustaimed ja elusad taimeosad, koos külviks mõeldud seemnetega, eelkõige: värsked puuviljad, köögiviljad, õied, lehed, võrsed, elus õietolm, seemikud, sibulad ja juured;

Selgitus

Sõnastuse selgemaks muutmine.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 42 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  29

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 8

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

8)        „turuleviimine” –

8)        „turuleviimine” –

taimekaitsevahendi valdamine ühenduse territooriumil müümise eesmärgil, kaasa arvatud müügiks või muul viisil tasuta või tasu eest üleandmiseks pakkumine, samuti selle müük, levitamine või muul viisil üleandmine, aga mitte tagastamine eelmisele müüjale. Vabasse ringlusse laskmine ühenduse territooriumil on samaväärne turuleviimisega käesoleva määruse tähenduses;

taimekaitsevahendi valdamine ühenduse territooriumil müümise eesmärgil, kaasa arvatud müügiks või muul viisil tasuta või tasu eest üleandmiseks pakkumine, samuti selle müük, levitamine või muul viisil üleandmine, aga mitte tagastamine eelmisele müüjale. Vabasse ringlusse laskmine ühenduse territooriumil ja samuti import on samaväärne turuleviimisega käesoleva määruse tähenduses;

Selgitus

Imporditud tooted peavad vastama kõigile käesolevas määruses kehtestatud kriteeriumitele.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 44 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  30

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 8 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

8 a)     „paralleelkaubandus” –

 

taimekaitsevahendi import liikmesriigist, kus sellele on direktiivi 91/414/EMÜ või käesoleva määruse tingimustele vastavalt väljastatud luba, eesmärgiga viia see turule importivas liikmesriigis, kus direktiivi 91/414/EMÜ või käesoleva määruse tingimustele vastavalt on väljastatud luba sellele taimekaitsevahendile või identsele võrreldavale tootele;

Selgitus

Taimekaitsevahendite turuleviimine paralleelkaubanduse kaudu vajab selget määratlemist ja reguleerimist võimalikult vähese arvu ühenduse ühtlustatud eeskirjade abil.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 45 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  31

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 8 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

8 b)     „importija” –

 

isik, kes impordib taimekaitsevahendeid kaubanduslikel eesmärkidel;

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 47 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  32

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 10 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

10 a)   „madala riskiastmega” –

 

oma olemuse tõttu ei avalda tõenäoliselt inimestele, loomadele või keskkonnale kahjulikku mõju;

Selgitus

Määratlus on vajalik madala riskiastmega toimeainete ja taimekaitsevahenditega seonduvate sätete selguse huvides.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 43 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  33

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 12 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

12 a)   „tervis” –

 

täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund ning mitte üksnes haiguse või puude puudumine;

Selgitus

Lisada tuleks Maailma Terviseorganisatsiooni antud määratlus, kuna see on seotud käesoleva määruse eesmärgi ja teiste asjaomaste sätetega.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 48 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  34

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 12 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

12 b)   „haavatavad elanikkonnarühmad” –

 

inimesed, keda on taimekaitsevahendite akuutsete ja krooniliste tervisemõjude hindamisel vaja eriliselt arvesse võtta. Nende hulka kuuluvad rasedad ja imetavad naised, embrüod ja looted, imikud ja lapsed, eakad, haiged ja ravimeid tarvitavad isikud ning töötajad ja elanikud, kellel on pikaajaline tihe kokkupuude pestitsiididega;

Selgitus

Haavatavatele elanikkonnarühmadele tuleb pöörata lubade andmise menetluses erilist tähelepanu ja seetõttu tuleks need määratleda käesoleva määruse artiklis 3.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 49 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  35

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 15

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

15)      „tsoon” –

välja jäetud

I lisas määratletud liikmesriikide rühm.

 

Kasvuhoonetes kasutamise, koristusjärgse töötluse, tühjade laoruumide töötlemise ja seemnete töötlemise korral tähendab tsoon kõiki I lisas määratletud tsoone;

 

Selgitus

Kavandatud määratlus on eksitav, kuna see viitab I lisa tsoonidele, mille põllumajandus, taimetervis ja keskkonnatingimused on küllaltki erinevad. Kavandatud tsoonideks jagamine kahjustab riiklikku lubade andmist ja ei ole kooskõlas EÜ proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõttega, kuna läheb kaugemale sellest, mis on vajalik otsustusprotsessi kiirendamiseks. Kõnealuseid eesmärke on võimalik saavutada vastastikuse tunnustamise süsteemi muutmisega ilma tsoonideks jaotamise kontseptsioonita.

Lisaks võivad erineda kolme kavandatud tsooni veemajandustingimused.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 52 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  36

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 15 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

15 a)   „integreeritud kahjuritõrje” –

 

kõigi kasutatavate kahjuritõrjemeetodite hoolikas kaalumine ning sellele järgnev kahjuripopulatsioonide arengut tõkestavate sobivate meetmete integreerimine, nii et taimekaitsevahendite kasutamise ja muude sekkumiste ulatus püsiks majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel ning inimese tervisele ja keskkonnale avalduvat ohtu vähendataks või viidaks miinimumini. Integreeritud kahjuritõrje rõhutab tervete põllukultuuride kasvatamist viisil, mis võimalikult vähe häirib põllumajandus-ökosüsteeme, seades esikohale põllukultuuride kasvatamisega seotud ennetusmeetmed ja kohandatud sortide ning mittekeemiliste taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride majandamise meetmete kasutamise;

Selgitus

Integreeritud kahjuritõrje määratlus peaks lisaks taimekaitse aspektidele sisaldama ka majandamisaspekte, mis on seotud kohandatud sortide valiku, külvikorra ja toitainete strateegiaga ja mis võib oluliselt vähendada taimekaitsevahendite kasutamise vajadust.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 50 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  37

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 15 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

15 b) „taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride majandamise mittekeemilised meetodid” –

 

selliste kahjuritõrje- ja majandamismeetodite kasutamine, millel puuduvad keemilised omadused. Taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride majandamise mittekeemiliste meetodite hulka kuuluvad külvikorrad, füüsiline ja mehaaniline järelevalve ning kahjurite looduslike vaenlaste kasutamine;

Selgitus

Alati tuleks eelistada kahjuritõrje mittekeemilisi meetodeid kui ainsat tõeliselt ennetavat ja säästvat lahendust, mis vastab säästva taimekaitse eesmärkidele enam kui taimede, putukate või muude eluvormide hävitamiseks loodud keerukate keemiliste ühendite kasutamine, mida ei saa lugeda säästvaks. Liikmesriigid peavad edendama ja soodustama taimekaitse, kahjuritõrje ja põllukultuuride majandamise mittekeemiliste alternatiivide laialdast kasutuselevõttu.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 51 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  38

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 18

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

18) „hea katsetava”

18) „hea katsetava” –

Euroopa ja Vahemere maade taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) suuniste 181 ja 152 sätetele vastav tava;

direktiiviga 2004/10/EÜ kooskõlas olev tava;

Selgitus

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  39

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 19

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

19)      „andmekaitse” –

19)      „andmekaitse” –

katse- või uuringuaruande omaniku ajutine õigus takistada selle kasutamist teise taotleja huvides;

katse- või uuringuaruanne, mis ei sisalda katseid selgroogsete loomadega ja muid katseid või uuringuid, mis võivad loomkatseid ära hoida, kuulub andmekaitse alla siis, kui selle omanikul on õigus takistada selle kasutamist teise isiku huvides;

Selgitus

Siia tuleks lisada, et katse või uuringu omanikul ei ole võimalik takistada selle kasutamist teise isiku poolt, kui see hoiaks ära loomkatseid.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 55 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  40

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 19 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

19 a)   „referentliikmesriik” –

liikmesriik, kes nõustub võtma endale toimeainete, taimekaitseainete või sünergistide hindamise kohustust. Liikmesriik peab täitma selle ülesande professionaalselt ning avaldama kindlaksmääratud tähtaja jooksul mõju hindamise aruande;

Selgitus

Määruses peaks olema referentliikmesriigi määratlus.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 56 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  41

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 3 – punkt 19 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

19 b)   „katsed ja uuringud” –

 

uuringud või eksperimendid, mille eesmärk on määrata kindlaks toimeaine või taimekaitsevahendi omadused ja käitumine, prognoosida toimeaine ja/või selle vastavate metaboliitidega kokkupuutumise mõju, määrata kindlaks ohutud kokkupuutetasemed ja luua tingimused taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks;

Selgitus

Katsete ja uuringute aruannetes kasutatav terminoloogia esineb korduvalt kogu käesolevas määruses. Tuleb lisada määratlus, mis puudutab mitte ainult uuringute aruandeid, vaid ka muud riskianalüüsil asjakohast teavet.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 57 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  42

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

a) neil ei ole mingit kahjulikku mõju inimeste, sealhulgas vastuvõtlike rühmade, ega loomade tervisele, võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja koostoimelisi mõjusid, kui selliste mõjude hindamismeetodid on kokku lepitud, ega põhjaveele;

a) neil ei ole mingit kahjulikku mõju inimeste (eelkõige toodetega vahetult kokku puutuvate kasutajate, elanike, juuresolijate ning haavatavate elanikkonnarühmade) ega loomade tervisele, võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja koostoimelisi mõjusid, kui selliste mõjude hindamismeetodid on olemas, samuti põhjaveele;

Selgitus

Arvesse tuleb võtta kõiki eriti ohustatud rühmasid. Kui kumulatiivsete ja koostoimeliste mõjude hindamismeetodid on olemas, tuleks neid kasutada, mitte oodata, kuni nende osas kokku lepitakse, mis võib põhjustada lõputuid viivitusi.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 296 ning komisjoni ettepaneku uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  43

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

b) neil ei ole mingit lubamatut mõju keskkonnale.

 

b) neil ei ole mingit lubamatut mõju keskkonnale, võttes arvesse kumulatiivseid ja koostoimelisi mõjusid ning kõiki asjakohaseid keskkonnas olevate organismidega kokkupuutumise viise; selliste mõjude hindamise meetodid esitab amet.

Selgitus

Hindamine peab kajastama tegelikke olusid, sealhulgas kumulatiivseid ja koostoimelisi mõjusid.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 255 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  44

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

b) sellel ei ole kohest või hilisemat kahjulikku mõju põhjaveele ega inimeste või loomade tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee (võttes arvesse joogivee töötlemisel moodustuvate saadustega), toidu, sööda või õhu, töökohal tekkivate tagajärgede või muude kaudsete mõjude kaudu, võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja koostoimelisi mõjusid, kui selliste mõjude hindamismeetodid on kokku lepitud;

b) sellel ei ole kohest või hilisemat kahjulikku mõju pinna- või põhjaveele ega inimeste, eelkõige elanike ja juuresolijate ning haavatavate elanikkonnarühmade, või loomade tervisele, seda nii otseselt kui ka joogivee (arvestades joogivee töötlemisel moodustuvate saadustega), toidu, sööda või õhu (sealhulgas taimekaitsevahendi kasutamisest kaugel paiknevates asukohtades pärast kaugkannet), töökohal tekkivate tagajärgede või muude kaudsete mõjude kaudu, võttes arvesse teadaolevaid kumulatiivseid ja koostoimelisi mõjusid, kui selliste mõjude hindamismeetodid on olemas;

Selgitus

Kaitsta tuleb kõiki erinevaid elanikkonna alarühmi, kellel on oht pestitsiididega kokku puutuda, eelkõige elanikke, kes puutuvad regulaarselt kokku erinevatest allikatest pärit pestitsiididega.

Meetodite osas kokkuleppele jõudmine võtab sageli väga kaua aega. Kui kumulatiivsete ja koostoimeliste mõjude hindamismeetodid on olemas, tuleks neid kasutada.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 297 ning komisjoni ettepaneku uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  45

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt e

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

e)        sellel ei ole lubamatut mõju keskkonnale, võttes eelkõige arvesse järgmisi kaalutlusi:

e) sellel ei ole lubamatut mõju keskkonnale, võttes eelkõige arvesse järgmisi kaalutlusi:

i)         selle käitumine ja levik keskkonnas, eelkõige see, kas taimekaitsevahend saastab pinnavett, sealhulgas suudme- ja rannikuvett, põhjavett, õhku ja pinnast;

i) selle käitumine ja levik keskkonnas, eelkõige see, kas taimekaitsevahend saastab pinnavett, sealhulgas suudme- ja rannikuvett, joogivett, põhjavett, õhku ja pinnast, võttes arvesse kasutuskohast kaugel paiknevaid asukohti pärast keskkonnas toimunud kaugkannet;

ii)        selle mõju muudele liikidele peale sihtliikide;

ii) selle mõju muudele liikidele peale sihtliikide, sealhulgas nende liikide käitumisele;

iii)        selle mõju bioloogilisele mitmekesisusele.

iii) selle mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja ökosüsteemile;

 

iii a) selle hävitav mõju eriti ohustatud liikidele.

Selgitus

Many pesticides have indirect effects on the ecosystem, i.e. through food chain effects (reduced bird population in agro-ecosystems due to massive reduction of prey insects). These effects should be taken into account as far as possible.

Special attention should also be given to the environmental effects due to long-range environmental transportation of plant protection products, e.g. in the Arctic region.

Too often mortality alone is studied and not effects on behaviour. This must therefore be specified.

Habitats of species threatened with extinction which appear on the Red List are to be found in many parts of Europe.

Pesticides and other plant protection products are a threat to birds in particular, given that they migrate and feed in many different areas where spraying and other treatments involving pesticides, among other substances, may take place. Feeding by rare species of animal in contaminated areas could bring about the extinction of those species.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 64 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  46

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 4 – lõige 7

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

7. Juhul kui dokumenteeritud tõendite alusel on toimeaine vajalik selleks, et kontrollida taimetervisele põhjustatavat tõsist ohtu, mida ei ole võimalik teha teiste vahenditega, võib sellise toimeaine erandina lõikest 1 heaks kiita maksimaalselt 5 aastaks, isegi juhul kui toimeaine ei vasta II lisa punktides 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 või 3.8.2 sätestatud kriteeriumitele, tingimusel et toimeainete kasutamise suhtes kohaldatakse riskide vähendamise meetmeid, mille eesmärk on tagada, et on minimeeritud toimeaine kokkupuude inimeste ja keskkonnaga. Kõnealuste toimeainete osas kehtestatakse jääkide piirnormid vastavalt määrusele (EÜ) nr 396/2005.

7. Erandina lõikest 1 võib toimeaine heaks kiita, kui:

 

a) taotluse esitaja tõestab dokumenteeritud tõendite alusel, et toimeaine on vajalik selleks, et kontrollida liikmesriigis taimetervisele põhjustatavat tõsist ohtu, mida ei ole võimalik teha teiste, sealhulgas mittekeemiliste vahenditega ning

 

b) nimetatud ohu tõrjumine on avalikkuse huvides;

 

sellise toimeaine võib asjaomases liikmesriigis heaks kiita nimetatud ohu tõrjumiseks vajalikuks piiratud ajavahemikuks, maksimaalselt neljaks aastaks, isegi juhul kui toimeaine ei vasta II lisa punktides 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 või 3.8.2 sätestatud kriteeriumitele, tingimusel et toimeainete kasutamise suhtes kohaldatakse riskide vähendamise meetmeid, mille eesmärk on tagada, et on minimeeritud toimeaine kokkupuude inimeste ja keskkonnaga ning taotleja esitab asenduskava, millest nähtub, kuidas tõrjuda nimetatud tõsist ohtu kahe aasta pärast teiste, sealhulgas mittekeemiliste vahenditega.

 

 

 

Kõnealuste toimeainete osas kehtestatakse jääkide piirnormid vastavalt määrusele (EÜ) nr 396/2005.

Kõnealust erandit ei kohaldata toimeainete suhtes, mis vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ on klassifitseeritud või mida kõnealuse direktiivi kohaselt tuleb klassifitseerida 1. kategooria kantserogeense ainena või 1. kategooria reproduktiivtoksilise ainena.

Kõnealust erandit ei kohaldata toimeainete suhtes, mis vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ on klassifitseeritud või mida kõnealuse direktiivi kohaselt tuleb klassifitseerida 1. kategooria kantserogeense ainena, 2. kategooria piirnormita kantserogeense ainena või 1. kategooria reproduktiivtoksilise ainena.

 

Kui loa taotleja taotleb käesoleva lõike osas erandi tegemist, lühendatakse artiklites 12 ja 13 kehtestatud tähtaegu poole võrra.

Muudatusettepanek  47

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Loomkatsed

 

Loomkatsete vältimiseks tehakse käesoleva määruse kohaldamisel selgroogsete loomadega katseid ainult viimase abinõuna. Edendatakse loomi mitte hõlmavaid katseid ja arukaid katsestrateegiaid, ning keelustatakse korduvkatsed selgroogsete loomadega.

Selgitus

Arukate katsestrateegiate edendamine ja kohustuslik andmete ühiskasutus võib kasutatavate loomade arvu tunduvalt vähendada.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 66 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  48

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 6 – punkt i a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

i a) piirangud või keelud, mida kohaldatakse integreeritud kahjuritõrjesüsteemidega vastuolus olevate või kõnealuste süsteemide puhul isegi kahjulike kasutusviiside suhtes (nt pinnase töötlemine kemikaalidega);

Selgitus

Piirata tuleks teatud kasutusviise, mis ei ole kooskõlas niisuguste heade tavadega nagu integreeritud kahjuritõrje.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 68 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  49

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 7 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

1. Amet vastutab heakskiitmismenetluse koordineerimise eest.

 

Kõnealuses tegevuses toetub amet liikmesriikide pädevatele asutustele.

1. Toimeaine heakskiitmiseks või heakskiitmise tingimuste muutmiseks esitab toimeaine tootja liikmesriigile (edaspidi „referentliikmesriik”) taotluse koos artikli 8 lõigete 1 ja 2 kohase kokkuvõtliku ja täieliku toimikuga või koos teaduslikult põhjendatud selgitusega selle kohta, miks teatavaid osi nendest toimikutest ei esitata, tõendades toimeaine vastavust artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumitele.

Toimeaine heakskiitmiseks või heakskiitmise tingimuste muutmiseks esitab toimeaine tootja ametile taotluse koos artikli 8 lõigete 1 ja 2 kohase täieliku ja kokkuvõtliku toimikuga või koos sellise toimiku andmekasutusloaga või koos teaduslikult põhjendatud selgitusega selle kohta, miks teatavaid osi nendest toimikutest ei esitata, tõendades toimeaine vastavust artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumitele. Amet teavitab liikmesriikide pädevaid asutusi laekunud taotlusest.

Tootjate poolt määratud tootjate ühendus võib käesoleva määruse järgmiseks esitada ühise taotluse.

Liikmesriik võib valida toimeaine, mille suhtes on ametile heakskiitmise taotlus laekunud, eesmärgiga saada referentliikmesriigiks.

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja pakutud liikmesriik, välja arvatud juhul, kui seda nõustub läbi vaatama mõni teine liikmesriik.

Kui kaks või enam liikmesriiki on väljendanud huvi referentliikmesriigiks saamise vastu ning ei suuda kokku leppida selles, kumb neist peaks saama pädevaks asutuseks, määratakse referentliikmesriik vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

 

Otsus põhineb sellistel objektiivsetel kriteeriumitel nagu geograafilised, põllumajanduslikud ja kliimatingimused, eriti seoses sihtorganismidega, pädeva asutuse ja referentlabori suutlikkus ja erapooletus ning tootjatega seotud huvide puudumine.

Selgitus

Tootmisharul ei tohiks olla õigust referentliikmesriiki valida. Taotlused tuleks saata ametile ja liikmesriigid peaksid omavahel otsustama, kes saab referentliikmesriigiks. Eriarvamused tuleks lahendada objektiivsete kriteeriumite alusel komiteemenetluse teel.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 69 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 50

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

1 a. Kui taotluse esitab füüsiline või juriidiline isik, kelle ametlik asukoht on väljaspool ühendust, määrab ta käesoleva määruse alusel tootjatele sätestatud kohustuste täitmiseks ühenduses asuva füüsilise või juriidilise isiku oma ainuesindajaks.

Selgitus

Käesoleva määruse artiklis 70 nõutakse, et määruse alusel võetavad meetmed ei tohi piirata liikmesriikides tootja üldist tsiviil- ja kriminaalvastutust. Muudatusettepaneku eesmärk on luua võrdsed tingimused kõigile tootjatele, sh neile, kelle ametlik asukoht on väljaspool ühenduse jurisdiktsiooni.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 70 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  51

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

1 b. Taotlust võivad ühiselt hinnata mitu referentliikmesriikidena tegutsevat riiki.

Selgitus

Kõnealust korda kohaldatakse ka taotluste hindamisel direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt ning sellel on märkimisväärne mõju toimeainete hindamisaruande kiirusele ja kvaliteedile.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 71 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  52

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

c a) iga selgroogsete loomadega tehtud katse või uuringu puhul selgitus, milliseid samme on astutud loomkatsete ja selgroogsete loomadega tehtavate korduvkatsete vältimiseks;

Selgitus

Hõlbustamaks seda, et loomkatseid käesoleva määruse tähenduses hoitakse absoluutsel miinimumtasemel, tuleks samuti nõuda, et taotlustesse märgitaks ka selgitus, mida on tehtud loomkatsete vältimiseks üleüldse.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 75 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  53

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

4 a. Taotleja lisab toimikusse kõik eksperthinnangud saanud avalikud teaduskirjanduse allikad, mis käsitlevad toimeaine ja selle metaboliitide negatiivset kõrvalmõju tervisele, keskkonnale ning mittesihtliikidele.

Selgitus

Taotlejal peab olema kohustus koguda kõik kättesaadavad teaduskirjanduse allikad ja teha neist kokkuvõte. Sellega piiratakse ettenägematut mõju mesilastele, mis riskianalüüsides ei kajastu, kuid on teaduskirjanduses laialdaselt dokumenteeritud.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 78 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  54

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 11 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. 12 kuu jooksul pärast artikli 9 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud teatise kuupäeva koostab referentliikmesriik aruande (edaspidi „esialgne hindamisaruanne”), milles hindab, kas kõnealune toimeaine võib eeldatavalt vastata artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumitele; referentliikmesriik esitab selle aruande komisjonile ja aruande koopia ametile.

1. Referentliikmesriik võib katsete ja uurimisaruannete hindamist alustada kohe, kui taotleja on need esitanud, sealhulgas enne artikli 9 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud teatise esitamise kuupäeva. 12 kuu jooksul pärast artikli 9 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud teatise esitamise kuupäeva koostab referentliikmesriik aruande (edaspidi „esialgne hindamisaruanne”), milles hindab, kas kõnealune toimeaine võib eeldatavalt vastata artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumitele; referentliikmesriik esitab selle aruande komisjonile ja aruande koopia ametile.

Selgitus

Olemasoleva teabe hindamise alustamine enne toimiku lõplikku koostamist kiirendab uute uuenduslike toodete turulepääsu.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 80 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  55

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 11 – lõige 2 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Vajaduse korral sisaldab esialgne hindamisaruanne ka ettepanekut kehtestada jääkide piirnormid. Sellisel juhul edastab referentliikmesriik kuue kuu jooksul pärast käesoleva määruse artikli 9 lõike 3 esimeses lõigus sätestatud teatise saamise kuupäeva komisjonile taotluse, hindamisaruande ja määruse (EÜ) 396/2005 artiklis 9 osutatud lisatud toimiku.

2. Vajaduse korral sisaldab esialgne hindamisaruanne ka ettepanekut kehtestada jääkide piirnormid.

Selgitus

Vajalik selgitus jääkide piirnormide kehtestamise kohta, juhul kui ameti järeldusi ettenähtud tähtaja jooksul vastu ei võeta.

Muudatusettepanek  56

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 12 – lõige 2 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

120 päeva jooksul pärast kirjalike märkuste esitamiseks ettenähtud ajavahemiku lõppu võtab amet taotluse esitamise ajal olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi arvestades vastu järelduse selle kohta, kas toimeaine võib eeldatavalt vastata artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumitele, ning edastab selle järelduse taotlejale, liikmesriikidele ja komisjonile ning teeb selle avalikkusele kättesaadavaks.

120 päeva jooksul pärast kirjalike märkuste esitamiseks ettenähtud ajavahemiku lõppu võtab amet taotluse esitamise ajal olemas olevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi arvestades vastu järelduse selle kohta, kas toimeaine võib eeldatavalt vastata artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumitele, ning edastab selle järelduse taotlejale, liikmesriikidele ja komisjonile ning teeb selle avalikkusele kättesaadavaks. Esimeses lõigus nimetatud konsulteerimise korral pikendatakse 120-päevalist tähtaega 60 päeva võrra.

Selgitus

Ametile tuleb anda piisavalt aega järelduse koostamiseks. Praeguste nõuete kohaselt on Euroopa Toiduohutusametil aega kuus kuud. Seniste kogemuste kohaselt kulub tulemusliku ja teaduslikult põhjendatud eksperthinnangu koostamiseks vähemalt kuus kuud. 120-päevane tähtaeg ei võimalda näiteks korraldada ekspertide nõupidamist. Seepärast tuleks seal, kus nõutakse ekspertidega konsulteerimist, tähtaega 60 päeva võrra pikendada.

Esimese lugemise muudatusettepanekul 83 põhinev kompromissmuudatusettepanek.

Muudatusettepanek  57

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 12 – lõige 6 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

6 a. Kui ameti järeldused võetakse vastu käesoleva artikli lõikes 2 määratud tähtaja jooksul, mida on pikendatud mõne lõikes 3 määratud lisatähtaja võrra, ei kohaldata määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 11 sätteid ning kohaldatakse viivitamata sama määruse artikli 14 sätteid.

Selgitus

Vajalik selgitus, jääkide piirnorme ei saa kehtestada enne, kui amet on oma järeldused teinud.

Muudatusettepanek  58

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 12 – lõige 6 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

6 b. Kui ameti järeldusi ei võeta vastu käesoleva artikli lõikes 2 määratud tähtaja jooksul, mida on pikendatud mõne lõikes 3 määratud lisatähtaja võrra, kohaldatakse viivitamata määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklite 11 ja 14 sätteid.

Selgitus

Vajalik selgitus jääkide piirnormide kehtestamise kohta, juhul kui ameti järeldusi ettenähtud tähtaja jooksul vastu ei võeta.

Muudatusettepanek  59

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 13 – lõige 1 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Kuue kuu jooksul pärast ametilt järelduse saamist esitab komisjon artikli 79 lõikes 1 osutatud komiteele aruande (edaspidi „läbivaatusaruanne”) ja määruse eelnõu, võttes arvesse referentliikmesriigi esialgset hindamisaruannet ning ameti järeldust.

1. Kolme kuu jooksul pärast ametilt järelduse saamist esitab komisjon artikli 79 lõikes 1 osutatud komiteele aruande (edaspidi „läbivaatusaruanne”) ja määruse eelnõu, võttes arvesse referentliikmesriigi esialgset hindamisaruannet ning ameti järeldust.

Selgitus

Komisjon ei vaja põhjalikult läbi vaadatud toimiku kohta raporti koostamiseks poolt aastat. Menetlust tuleb kiirendada.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 86 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  60

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatus ja punkt a

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Läbivaatusaruandele, teistele kõnealuses küsimuses põhjendatud asjaoludele ning, kui on asjakohased määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimused, ettevaatuspõhimõttele tuginedes võetakse vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele vastu määrus, milles sätestatakse, et:

2. Läbivaatusaruandele, teistele kõnealuses küsimuses põhjendatud asjaoludele ning, kui on asjakohased määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimused, ettevaatuspõhimõttele tuginedes võetakse vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu nõuetekohase põhjendusega määrus, milles sätestatakse, et:

a) toimeaine kiidetakse heaks, kohaldades vajaduse korral artiklis 6 osutatud tingimusi ja piiranguid;

a) toimeaine kiidetakse heaks, kohaldades vajaduse korral artiklis 6 osutatud tingimusi ja piiranguid, ning lisatakse II a lisasse;

Selgitus

Muudatus on vajalik, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse sätetega. Tuleks suurendada menetluse läbipaistvust. Seepärast tuleks säilitada heakskiidetud ainete lisamine määruse lisasse.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 88 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  61

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 13 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

4. Heakskiidetud toimeained lisatakse artikli 78 lõikes 3 osutatud määrusesse, mis sisaldab juba heaks kiidetud toimeainete loetelu. Komisjon teeb heakskiidetud toimeainete loetelu avalikkusele elektrooniliselt kättesaadavaks.

4. Komisjon peab II a lisas heakskiidetud toimeainete ajakohastatud nimekirja ja avaldab selle Internetis.

Selgitus

Tuleks suurendada menetluse läbipaistvust. Seepärast tuleks säilitada heakskiidetud ainete lisamine määruse lisasse.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 89 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  62

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 14 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Heakskiitu pikendatakse kuni viieteistkümneks aastaks. Artikli 4 lõikega 7 hõlmatud toimeainete heakskiitu pikendatakse kuni viieks aastaks.

2. Heakskiitu võib ühekordselt või korduvalt pikendada kõige rohkem 10 aastaks. Artikli 4 lõikega 7 hõlmatud toimeainete heakskiitu pikendatakse kuni neljaks aastaks.

Selgitus

Kavandatavas tekstis järgneb loa pikendamine liikmesriikide poolt toimeaine heakskiidu pikendamisele (artikli 43 lõige 5). See tähendab seda, et ka lubade andmine oleks pärast esimest pikendamist põhimõtteliselt ajaliselt piiramatu. See on vastuolus ettevaatusprintsiibi ja põhimõttega, et otsused tehakse olemasolevate teaduslike ja tehniliste teadmiste põhjal, nagu sätestatud kavandatava teksti artikli 4 lõikes 1, ja põhimõttega, et tuleb tagada kõrge kaitse tase (põhjendus 9).

Esimese lugemise muudatusettepaneku 90 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  63

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 15 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Toimeaine tootja esitab artiklis 14 sätestatud taotluse liikmesriigile ja taotluse koopia teistele liikmesriikidele, komisjonile ja ametile vähemalt kolm aastat enne esmase heakskiidu kehtivusaja lõppu.

1. Toimeaine tootja esitab artiklis 14 sätestatud taotluse asjaomasele liikmesriigile ja taotluse koopia teistele liikmesriikidele, komisjonile ja ametile vähemalt kolm aastat enne esmase heakskiidu kehtivusaja lõppu.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 91 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  64

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 18 – punkt b

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

b) vajalikud esitatavad andmed;

b) vajalikud esitavad andmed, sh meetmed loomkatsete viimiseks miinimumini, eelkõige loomi mitte kasutavate katsemeetodite ja arukate katsestrateegiate kasutamine;

Selgitus

Tagamaks, et loomkatsed käesoleva määruse tähenduses hoitakse absoluutsel miinimumtasemel, tuleks programmi lisada ka meetmed selle hõlbustamiseks.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 92 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  65

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele võetakse vastu määrus, milles sätestatakse, et:

1. Vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele võetakse vastu nõuetekohase selgitusega määrus, milles sätestatakse, et:

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 94 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  66

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 20 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise põhjused seda võimaldavad, nähakse lõikes 1 osutatud määrusega ette kuni üheaastane ajapikendus asjaomaste taimekaitsevahendite olemasolevate laovarude turuleviimiseks ning täiendav üheaastane ajapikendus nende varude kõrvaldamiseks, ladustamiseks ja kasutamiseks.

2. Kui heakskiidu pikendamata jätmise põhjused ei ole seotud tervise või keskkonna kaitsega, nähakse lõikes 1 osutatud määrusega ette kuni üheaastane ajapikendus asjaomaste taimekaitsevahendite varude ärakasutamiseks. Pärast nimetatud perioodi lõppu tagavad tootjad allesjäänud varude eemaldamise ja ohutu kõrvaldamise.

Kui heakskiit tagasi võetakse või kui heakskiitu ei pikendata otsese ohu tõttu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale, kõrvaldatakse kõnealused taimekaitsevahendid viivitamata turult.

Kui heakskiit tagasi võetakse või kui heakskiitu ei pikendata ohu tõttu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale, kõrvaldatakse kõnealused taimekaitsevahendid viivitamata turult.

Selgitus

Üheaastane ajapikendus tuleks anda ainult juhul, kui heakskiidu pikendamata jätmise põhjused ei ole seotud tervise või keskkonna kaitsmisega. Pärast nimetatud ajavahemiku lõppu peaksid tootjad tagama oma toote ohutu äraviimise ja kõrvaldamise. Viivitamatult tuleb taimekaitsevahendid kõrvaldada turult siis, kui heakskiit jäeti pikendamata ohu tõttu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 95 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  67

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 21 – lõige 1 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1.Komisjonil on õigus toimeaine heakskiit igal ajal läbi vaadata. Ta võib võtta arvesse liikmesriigi taotlust toimeaine heakskiidu läbivaatamiseks.

1. Komisjonil on õigus toimeaine heakskiit igal ajal läbi vaadata ning ta võtab asjakohaselt arvesse liikmesriigi, Euroopa Parlamendi või muude sidusrühmade kaasaegsetel teaduslikel ja tehnilistel teadmistel ning seireandmetel põhinevaid läbivaatamise taotlusi.

Selgitus

Protsessi läbipaistvuse tagamiseks ja ettepaneku ettevaatuspõhimõttega kooskõlla viimiseks. Samuti on muudatusettepaneku eesmärk tagada, et otsustes võetakse vastavalt ettepaneku artikli 4 lõikele 1 arvesse kaasaegsed teaduslikud ja tehnilised teadmised, samuti põhjenduses 9 sätestatud kõrgetasemelise kaitse tagamise põhimõte.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 97 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  68

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 21 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Komisjon vaatab toimeainele antud heakskiidu läbi juhul, kui esineb viiteid sellele, et direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a alapunkti iv, punkti b alapunkti i ning artikli 7 lõigete 2 ja 3 kohaselt kehtestatud eesmärkide täitmine võib ohtu sattuda.

Selgitus

Kuigi komisjonil on võimalik igal ajal käivitada asjaomase aine läbivaatamine, tuleks teha selgeks, et läbivaatamistaotlusi võivad algatada ka teised institutsioonid ja sidusrühmad.

Oluline on, et direktiivi 2000/60/EÜ eesmärkidele mittevastavuse puhul on võimalik aine heakskiit uuesti läbi vaadata. Lisaks loob selline otsese tagasiside mehhanism direktiivi 2000/60/EÜ ja käesoleva määruse vahel tootjatele lisastiimuli, et võtta tõsiselt oma kohustusi toodete haldamisel.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 98 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  69

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 21 – lõige 3 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3. Kui komisjon järeldab, et artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid ei ole enam täidetud või et artikli 6 punkti f kohaselt nõutavat lisateavet ei ole esitatud, võetakse vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele vastu määrus heakskiidu tagasivõtmise või muutmise kohta.

3. Kui komisjon järeldab, et artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid ei ole enam täidetud või et artikli 6 punkti f kohaselt nõutavat lisateavet ei ole esitatud, võetakse vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu määrus heakskiidu tagasivõtmise või muutmise kohta.

Selgitus

Antud muudatus on vajalik, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse sätetega.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 99 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  70

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

3 a. Kui komisjon järeldab, et vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktile iv ja punkti b alapunktile i ning artikli 7 lõigetele 2 ja 3 kehtestatud eesmärke, nagu prioriteetsetest ainetest tuleneva saaste vähendamine, ei ole võimalik täita, võetakse vastu määrus heakskiidu tühistamise või muutmise kohta vastavalt käesoleva määruse artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Oluline on võimalus aine heakskiit uuesti läbi vaadata, kui see ei vasta direktiivi 2000/60/EÜ eesmärkidele. Menetlus peaks olema kooskõlas uue komiteemenetlust käsitleva otsuse sätetega.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 100 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  71

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 22 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Nimetatud erand ei laiene toimeainetele, mida direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt liigitatakse järgmiselt:

 

– kantserogeensed;

 

– mutageensed;

 

– reproduktiivtoksilised;

 

– ülitundlikkust põhjustavad kemikaalid;

 

või ainetele, mida loetakse:

 

– püsivateks, poolestusajaga üle 60 päeva;

 

– sisesekretsioonisüsteemi kahjustavateks vastavalt ELi nimekirjale ainetest, mille puhul esineb kahtlus, et need kahjustavad sisesekretsioonisüsteemi;

 

– mürgisteks;

 

– bioakumuleeruvateks ja raskesti lagunevateks.

 

Komisjon vaatab hiljemalt …* läbi ja vajadusel määrab kindlaks toimeainete väheohtlikuks aineks liigitamise kriteeriumid ja vajaduse korral esitab vastavad ettepanekud.

 

___________________

* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Ainete liigitamiseks madala riskiastmega aineteks tuleb kindlaks määrata selged ja objektiivsed kriteeriumid. Ettepanekus vastav määratlus puudub. Vähem kahjulike ainete ja toodete uurimise edendamiseks tuleb luua ettevõtete jaoks selgus ja õiguskindlus selles suhtes, mida väheohtlike toimeainete all täpselt mõistetakse. Siinkohal loetletud kriteeriumid on osaliselt võetud biotsiidide direktiivist (98/8/EÜ). Kõnealuste kriteeriumite kohaselt käsitletakse 25–30 protsenti toimeainetest madala riskiastmega toimeainetena.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 102 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  72

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 22 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

1 a. Olenemata artiklist 5 antakse heakskiit biotõrjevahenditel põhinevatele artiklis 4 kehtestatud kriteeriumitega kooskõlas olevatele toimeainetele maksimaalselt 15 aastaks, kui neid biotõrjevahendeid sisaldavad taimekaitsevahendid eeldatavalt kujutavad vaid vähest ohtu inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale (on madala riskiastmega) nagu on sätestatud artikli 47 lõikes 1.

Selgitus

Biotõrjevahenditel põhinevate taimekaitsevahendite kasutamine loob suurepärased väljavaated inimeste ja loomade tervise ja keskkonna kaitseks ning nende kasutamist tuleks täielikult toetada. Arvestades, et nad on oma olemuselt väheohtlikud, on sellistel biotõrjevahenditel suur potentsiaalne kasutegur. Kuna biotõrjevahenditel põhinevat taimekaitset kasutatakse sageli üsna piiratult, on selliste taimekaitsevahendite alase piisava uurimis- ja arendustegevuse edendamiseks vajalik 15-aastane heakskiiduperiood.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 103 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  73

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 22 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Kohaldatakse artiklit 4 ja artikleid 6 kuni 21 ning II lisa 5. jagu. Madala riskiastmega toimeained loetletakse eraldi artikli 13 lõikes 4 osutatud määruses.

2. Kohaldatakse artiklit 4 ja artikleid 6 kuni 21 ning II lisa 5. jagu. Madala riskiastmega toimeained loetletakse eraldi IIa lisas.

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 13 lõikele 2, mis kehtestab toimeainete heakskiitmiseks kontrolliga regulatiivmenetluse.

Nõukogu poolt lisatud uue lause muudatusettepanek.

Muudatusettepanek  74

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 23 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Käesolevas määruses käsitletakse põhiainena toimeainet, mis vastab määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud „toiduaine” kriteeriumitele.

 

 

Selgitus

Ained, mis on määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 2 alusel toiduained, on juba oma määratluse kohaselt mittetoksilised. Selliseid aineid, nt päevalilleõlisid, kasutatakse praegu mahepõllumajanduses.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 274 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  75

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 23 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Erandina artiklist 4 kiidetakse põhiaine heaks juhul, kui kõik selle aine muul eesmärgil kui taimekaitsevahendina kasutamist reguleerivate ühenduse muude õigusaktide alusel läbiviidud asjakohased hindamised näitavad, et sellel ainel ei ole kohest ega hilisemat kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele ega lubamatut mõju keskkonnale.

2. Põhiaine kiidetakse heaks vastavalt artiklile 4 ja juhul, kui kõik selle aine muul eesmärgil kui taimekaitsevahendina kasutamist reguleerivate ühenduse muude õigusaktide alusel läbiviidud asjakohased hindamised näitavad, et sellel ainel ei ole kohest ega hilisemat kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele ega lubamatut mõju keskkonnale, ning tingimusel, et esitatakse kõik taimekaitsevahendites sisalduvate toimeainete suhtes ette nähtud andmenõuete punktid ja kohaldatakse sama otsustamismenetlust.

Selgitus

Riskianalüüsi menetlus on kohustuslik ka põhiainete puhul.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 105 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  76

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 23 – lõige 5

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

5. Kohaldatakse artikleid 6 ja 13. Põhiained loetletakse eraldi artikli 13 lõikes 4 osutatud määruses.

5. Kohaldatakse artikleid 6 ja 13. Põhiained loetletakse eraldi IIa lisas.

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 13 lõikele 2, mis kehtestab toimeainete heakskiitmiseks kontrolliga regulatiivmenetluse.

Nõukogu poolt lisatud uue lause muudatusettepanek.

Muudatusettepanek  77

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 24 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Artiklis 4 sätestatud kriteeriumitele vastav toimeaine kiidetakse heaks asendust vajava ainena, kui see vastab ühele või mitmele II lisa punktis 4 sätestatud täiendavale kriteeriumile. Erandina artikli 14 lõikest 2 võib heakskiitu pikendada ühe korra või mitu korda mitte rohkem kui kümneaastaseks ajavahemikuks.

1. Artiklis 4 sätestatud kriteeriumitele vastav toimeaine kiidetakse heaks asendust vajava ainena, kui see vastab ühele või mitmele II lisa punktis 4 sätestatud täiendavale kriteeriumile. Erandina artikli 14 lõikest 2 võib heakskiitu pikendada ühe korra või mitu korda mitte rohkem kui viieaastaseks ajavahemikuks.

Selgitus

Asendust vajavate ainete heakskiitmise tähtaeg ei tohiks olla üldise heakskiitmise tähtajaga võrdne. Selliseid aineid sisaldavate toodete korrapärase võrdleva hindamise tagamiseks tuleks heakskiidu kehtivusaega piirata viie aastaga (mida saab pikendada).

Lisaks tuleb muudatusettepanekuga selgitada, et parlament ei ole kunagi asunud seisukohale, mis tähendaks asendust vajavate ainete automaatset järkjärgulist kasutusest kõrvaldamist. Selline kõrvaldamine on vajalik üksnes rea tingimuste täitmise korral (vt artiklit 50).

Esimese lugemise muudatusettepaneku 106 osaline uuesti esitamine. Asendab raportööri muudatusettepaneku 92.

Muudatusettepanek  78

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 24 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, kohaldatakse artikleid 4 kuni 21. Asendust vajavad ained loetletakse eraldi artikli 13 lõikes 4 osutatud määruses.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, kohaldatakse artikleid 4 kuni 21. Asendust vajavad ained loetletakse eraldi IIa lisas.

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 13 lõikele 2, mis kehtestab toimeainete heakskiitmiseks kontrolliga regulatiivmenetluse.

Nõukogu poolt lisatud uue lause muudatusettepanek.

Muudatusettepanek  79

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 25 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

1 a. Taimekaitseaine või sünergisti heakskiitmiseks loetakse lõikes 1 esitatud tingimused artikliga 4 vastavuses olevateks, kui see on kinnitust leidnud vähemalt ühe taimekaitsevahendi ühe või mitme representatiivse kasutuse puhul iga erineva toimeaine juures, millega taimekaitseaine või sünergist seotud on.

Selgitus

Taimekaitseaineid ja sünergiste hinnatakse seoses erinevate toimeainetega, millega neid kombineeritakse.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 107 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  80

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 26

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

... * võetakse vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu määrus, millega kehtestatakse tööprogramm nimetatud määruse jõustumise ajal turul olevate sünergistide ja taimekaitseainete järkjärguliseks läbivaatamiseks. Kõnealuse määrusega kehtestatakse teavitamise, hindamise, hinnangu andmise ja otsustamise menetlused. Kõnealuse määrusega nõutakse huvitatud isikutelt kõigi vajalike andmete esitamist liikmesriikidele, komisjonile ja ametile kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

... * võetakse vastavalt asutamislepingu artiklis 251 osutatud menetlusele vastu määrus, millega kehtestatakse tööprogramm nimetatud määruse jõustumise ajal turul olevate sünergistide ja taimekaitseainete järkjärguliseks läbivaatamiseks. Kõnealuse määrusega kehtestatakse nõuded andmetele, sealhulgas loomkatsete miinimumini viimise meetmed, teavitamise, hindamise, hinnangu andmise ja otsustamise menetlused. Kõnealuse määrusega nõutakse huvitatud isikutelt kõigi vajalike andmete esitamist liikmesriikidele, komisjonile ja ametile kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

* Väljaannete talitus: 60 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

* Väljaannete talitus: 24 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Selgitus

Olemasolevate sünergistide ja taimekaitseainete läbivaatamise sätteid ei jäeta komiteemenetluse korras otsustada, vaid kehtestatakse asutamislepingul põhineva õigusloomemenetlusega.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 108 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  81

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 27 – pealkiri ja lõiked 1 ja 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Muud koostisained

Muude koostisainete heakskiitmine

1. Muu koostisaine kasutamine taimekaitsevahendi koostises ei ole lubatud, kui on kindlaks tehtud, et:

1. Muu koostisaine kiidetakse heaks, kui on kindlaks tehtud, et:

a) selle jäägid, mis tulenevad hea taimekaitsetava kohasest kasutamisest, võttes arvesse realistlikke kasutustingimusi, avaldavad kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele või põhjaveele või lubamatut mõju keskkonnale, või

a) muu koostisaine või selle jäägid, mis tulenevad hea taimekaitsetava kohasest kasutamisest, võttes arvesse realistlikke kasutustingimusi, ei avalda kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele või põhjaveele või lubamatut mõju keskkonnale, ning

b) selle hea taimekaitsetava kohane ja realistlike kasutustingimustega arvestav kasutamine avaldab kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele või lubamatut mõju taimedele, taimsetele saadustele või keskkonnale.

b) selle hea taimekaitsetava kohane ja realistlike kasutustingimustega arvestav kasutamine ei avalda kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele või lubamatut mõju taimedele, taimsetele saadustele või keskkonnale.

2. Muud koostisained, mille kasutamine taimekaitsevahendi koostises ei ole lõike 1 kohaselt lubatud, kantakse III lisasse vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2. Muud koostisained, mis on lõike 1 kohaselt heaks kiidetud, kantakse III lisasse vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Muudel koostisainetel võib olla mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Seepärast tuleks need heaks kiita ja lisada kooskõlas uue komiteemenetluse korras vastu võetavate sätetega positiivsesse loetelusse, samuti nagu taimekaitseained ja sünergistid (vt artikkel 25).

Head tava tuleks eeldada, kuid mitte võtta iseenesestmõistetavana. Selle asemel tuleks ette näha realistlikud kasutustingimused kooskõlas direktiivis 91/414 sisalduvate katsejuhenditega, kus tuleb arvesse võtta praktilisi kasutustingimusi ja realistlikke kasutustingimusi.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 109 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  82

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui muud koostisainet kasutatakse käesoleva määruse alusel lubatud taimekaitsevahendis, siis loetakse selle konkreetne kasutus taimekaitsevahendites registreerituks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH))1 artikli 15 lõikega 1.

____________

1 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1. Parandatud versioon: ELT L 136, 29.5.2007, lk 3.

Selgitus

Taimekaitsevahendites kasutatavaid muid koostisaineid ei tuleks allutada kahekordsele reguleerimisele REACHi alusel.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 110 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  83

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 28 – lõige 2 – punkt b

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

b) taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine teadus- ja arendustegevuse eesmärgil vastavalt artiklile 54;

b) taimekaitsevahendite kasutamine teadus- ja arendustegevuse eesmärgil vastavalt artiklile 54;

Selgitus

Määruse eesmärk on lubade väljastamise kõrged nõuded. Konkreetselt teadus- ja arendustegevuseks lubatud taimekaitsevahendeid ei peaks turule viima.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 111 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  84

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

c) selle muud koostisained ei ole kantud III lisasse;

c) selle muud koostisained on artikli 27 alusel heaks kiidetud;

Selgitus

Vt artikli 27 muudatusettepaneku selgitust eespool.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 113 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  85

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

c a) selle (tehniline) esinemisvorm on selline, et kasutaja kokkupuude või muud ohud on võimalikult piiratud, ilma et see kahjustaks toote toimimist;

Selgitus

Erinevate esinemisvormide – näiteks pulber ja graanulid või orgaaniline lahusti ja vees lahustuvad emulsioonid – ohtlikkuse aste on väga erinev. Kui võimalik, siis ei tohiks konkreetse taimekaitsevahendi kasutamisega seonduv oht suureneda ainult vahendi esinemisvormi tõttu. Muudatusettepanek aitab tagada, et turule viidud toote juures kasutatakse kõige vähem ohtlikku vormi.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 114 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  86

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

e a) kõik kasutusetapis toimeaine(te)s leiduvad metaboliidid on kindlaks määratud ja vastavad lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete kriteeriumitele;

Selgitus

Ühtsed põhimõtted kujutavad endast lubade andmise protsessi keskset elementi.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 115 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  87

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt f

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

f) lubatud kasutusaladest tulenevaid toksikoloogiliselt, ökotoksikoloogiliselt või keskkonna seisukohalt olulisi jääke saab asjakohaste üldkasutatavate meetoditega kindlaks määrata;

f) lubatud kasutusaladest tulenevaid jääke saab kindlaks määrata standardsete, kõigis liikmesriikides üldkasutatavate meetoditega, mis on igasuguses keskkonnas ja elusorganismides leiduda võivate jääkide igasuguste tehnilisest seisukohast tuvastatavate tasemete suhtes piisavalt tundlikud. Jäägid peavad olema tuvastatavad ühiste, ühenduse referentlaborites kasutatavate erinevate jääkide kindlaksmääramise meetoditega;

Selgitus

See on kooskõlas varasema muudatusettepanekuga artikli 4 lõike 2 kohta ja vastava selgitusega.

Toimeainete jääkide tuvastamise meetodid peaksid olema piisavalt tundlikud ohu taseme suhtes erinevates keskkondades ja elusorganismides, et ei jääks märkamata mõju, mida üldkasutatavate meetoditega ei tuvastata.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 116 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  88

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 29 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

h a) selle lubamine ei ole vastuolus direktiivi .../2008/EÜ [millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks]* alusel väljatöötatud riiklike tegevuskavadega.

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäev ja number.

Selgitus

Liikmesriike ei tohiks sundida vastuolus nende riikliku keskkonna- ja tervisepoliitikaga heaks kiitma pestitsiide, mis saastavad põhjavett või põhjustavad tarbetuid riske ja ohte inimestele, loomadele ja keskkonnale. Liikmesriikidel tuleks lubada enne taimekaitsevahenditele loa andmist arvesse võtta piirkondlikke tingimusi.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 117 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  89

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 29 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

4. Seoses lõike 1 punktiga e võib vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele vastu võtta ühtlustatud meetodid.

4. Seoses lõike 1 punktiga e võib vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu võtta ühtlustatud meetodid.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse sätetega.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 119 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  90

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 29 – lõige 6 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Ühtsetes põhimõtetes võetakse nõuetekohaselt arvesse toimeainete, taimekaitseainete, sünergistide ja muude koostisainete vastastikust toimet.

Selgitus

Tuleb selgitada, et loa väljastamise protsessis võetakse arvesse eri ainete vastastikust toimet. Asjaomaste ainete eraldi vaatlemisest ei piisa.

Käesolev muudatusettepanek on mõeldud peamiselt selgituseks. Seda on kaudselt juba mainitud ühtsetes põhimõtetes ning artikli 25 lõikes 2 seoses artikli 8 lõike 1 punktiga a ja artikli 29 lõikega 4.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 121 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  91

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

a) lõplikku heakskiitmisotsust ei saa vastu võtta 30 kuu jooksul alates taotluse vastuvõetavaks tunnistamise kuupäevast, kusjuures seda ajavahemikku on pikendatud täiendava ajavahemiku võrra vastavalt artikli 9 lõikele 2, artikli 11 lõikele 3 või artikli 12 lõikele 3, ning

a) lõplikku heakskiitmisotsust ei saa vastu võtta 30 kuu jooksul alates taotluse vastuvõetavaks tunnistamise kuupäevast, kusjuures seda ajavahemikku on pikendatud täiendava ajavahemiku võrra vastavalt artikli 92 lõikele 2, artikli 11 lõikele 3 või artikli 12 lõikele 2 või 3, ning

Muudatusettepanek  92

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 30 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Sellistel juhtudel teavitab liikmesriik viivitamata teisi liikmesriike ja komisjoni toimiku omapoolsest hindamisest ja loa andmise tingimustest, esitades vähemalt artikli 57 lõikes 1 sätestatud teabe.

2. Sellistel juhtudel võib liikmesriik alustada omapoolset hindamist seoses toote ajutiselt turule lubamisega kohe, kui on tõendeid selle kohta, et antud ainele loa andmise tähtaegadest ei peeta kinni, ning ta teavitab viivitamata teisi liikmesriike ja komisjoni toimiku omapoolsest hindamisest ja loa andmise tingimustest, esitades vähemalt artikli 57 lõikes 1 sätestatud teabe.

Selgitus

Nõukogu muutis parlamendis esimesel lugemisel vastu võetud teksti ning lisas uue artikli toodete ajutise turule lubamise kohta. Nimetatud uut artiklit tuleb muuta nii, et see kajastaks Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel kavandatud muudatusi.

Muudatusettepanek  93

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 31 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Lisaks sisaldavad nimetatud nõuded järgmist:

 

a) maksimumdoos hektari kohta iga kasutamise korral;

 

b) viimase kasutuskorra ja saagikoristuse vaheline ajavahemik;

 

c) kasutuskordade arv aastas.

Selgitus

Ülaltoodud andmete esitamine igakordsel loa taotlemisel peaks olema kohustuslik.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 124 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  94

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 31 – lõige 2 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Loas esitatakse taimekaitsevahendi klassifikatsioon direktiivi 1999/45/EÜ alusel. Liikmesriigid võivad sätestada, et loa valdajad peavad klassifitseerima või ajakohastama märgistust asjatu viivituseta pärast iga muudatust taimekaitsevahendi klassifikatsioonis ja märgistuses vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ. Sellisel juhul teavitavad nad sellest viivitamata pädevat asutust.

Loas esitatakse taimekaitsevahendi klassifikatsioon direktiivi 1999/45/EÜ alusel. Liikmesriigid peavad sätestama, et loa valdajad peavad klassifitseerima või ajakohastama märgistust asjatu viivituseta pärast iga muudatust taimekaitsevahendi klassifikatsioonis ja märgistuses vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ. Sellisel juhul teavitavad nad sellest viivitamata pädevat asutust.

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks kohustuslikus korras sätestada, et loa valdajad ajakohastaksid märgistust.

Nõukogu poolt esitatud uue lõigu muudatusettepanek.

Muudatusettepanek  95

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 31 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Loas esitatakse artiklis 3 määratletud integreeritud kahjuritõrje põhimõtetele vastavad nõuetekohase kasutamise juhised, mida kohaldatakse alates 2012. aastast;

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 305 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  96

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 31 – lõige 3 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

a) taimekaitsevahendi levitamise ja kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste levitajate, kasutajate, kõrvaliste isikute ja töötajate tervist ning keskkonda, võttes arvesse muude ühenduse sätetega kehtestatud nõudeid; selline piirang kantakse märgistusele;

a) taimekaitsevahendi levitamise ja kasutamise piirang, et kaitsta asjaomaste levitajate, kasutajate, kõrvaliste isikute, elanike ja töötajate tervist ning tarbijate või loomade tervist või keskkonda, võttes arvesse muude ühenduse sätetega kehtestatud nõudeid; selline piirang kantakse märgistusele;

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 303 uuesti esitamine ja nõukogu poolt esitatud uue teksti ümberpaigutamine, et muid ühenduse sätteid käsitleda mitte piirangu, vaid täiendusena.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 126 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  97

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 31 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

b a) igasugune pestitsiidide kasutamise piiramine või keelustamine avalikes kohtades või tundlike rahvastikurühmade poolt kasutatavates kohtades, näiteks elamupiirkondades, parkides, avalikes aedades, spordiväljakutel, koolialadel, laste mänguväljakutel jne, samuti nende läheduses.

Selgitus

Kõigi pestitsiidide kasutuse heakskiitmise seaduslikud tingimused peaksid sisaldama üksikasjalikke nõudeid pestitsiidide kasutamise võimalikuks keelamiseks avalikes kohtades või haavatavate elanikkonnarühmade poolt kasutatavates kohtades, näiteks elamupiirkondades, parkides, avalikes aedades, spordiväljakutel, koolialadel, laste mänguväljakutel jne, samuti nende läheduses.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 127 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  98

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 31 – lõige 3 – punkt b b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

b b) muud piirangud või tingimused, mis käsitlevad taimekaitsevahendile loa andmist ja vahendi kasutamist, eriti kui need on ette nähtud turustajate, kasutajate, töötajate, elanike, kõrvaliste isikute ja tarbijate tervise või loomade tervise või keskkonna kaitseks.

Selgitus

See uus punkt võimaldaks liikmesriikidel kehtestada muid piiranguid või tingimusi, eelkõige selleks, et kaitsta levitajaid, kasutajaid, töötajaid, elanikke, kõrvalisi isikuid ja tarbijaid või loomade tervist või keskkonda.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 303 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  99

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 31 – lõige 3 – punkt e

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

e) maksimumdoos hektari kohta iga kasutamise korral;

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud raportööri muudatusettepanekuga artikli 31 lõike 2 esimese a lõigu kohta. Kui nimetatud muudatusettepanekut vastu ei võeta, peaks käesolev muudatusettepanek kehtetuks muutuma.

Ettepanek on kooskõlas esimese lugemise muudatusettepaneku 124 uuesti esitamisega.

Muudatusettepanek  100

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 31 – lõige 3 – punkt f

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

f) maksimaalne kasutuskordade arv aastas ning kasutuste vaheline ajavahemik;

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud raportööri muudatusettepanekuga artikli 31 lõike 2 esimese a lõigu kohta. Kui nimetatud muudatusettepanekut vastu ei võeta, peaks käesolev muudatusettepanek kehtetuks muutuma.

Ettepanek on kooskõlas esimese lugemise muudatusettepaneku 124 uuesti esitamisega.

Muudatusettepanek  101

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 31 – lõige 3 – punkt h

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

h) vajaduse korral saagikoristusele eelnev ajavahemik;

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud raportööri muudatusettepanekuga artikli 31 lõike 2 esimese a lõigu kohta. Kui nimetatud muudatusettepanekut vastu ei võeta, peaks käesolev muudatusettepanek kehtetuks muutuma.

Ettepanek on kooskõlas esimese lugemise muudatusettepaneku 124 uuesti esitamisega.

Muudatusettepanek  102

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 33 – lõige 2 – punktid a ja b

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

a) loetelu igas I lisas nimetatud tsoonis kavandatavatest kasutustest ja liikmesriikidest, kus taotleja on taotluse esitanud või kavatseb selle esitada;

a) loetelu kavandatavatest kasutustest ja liikmesriikidest, kus taotleja on taotluse esitanud või kavatseb selle esitada;

b) ettepanek selle kohta, milline liikmesriik peaks taotleja arvates asjaomases tsoonis taotlust hindama; juhul, kui taotlus esitatakse kasutamiseks kasvuhoonetes, koristusjärgseks töötluseks, tühjade laoruumide töötlemiseks ja seemnete töötlemiseks, võib teha ettepaneku ainult ühe liikmesriigi kohta, kes hindab taotlust kõiki tsoone arvesse võttes. Sellisel juhul saadab taotleja artiklis 8 osutatud kokkuvõtliku või täieliku toimiku taotluse korral teistele liikmesriikidele;

 

Muudatusettepanek  103

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 33 – lõige 3 – punkt b

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

b) iga taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti täielik ja kokkuvõtlik toimik toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti kohta nõutavate andmete iga punkti kohta;

b) iga taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti, muu koostisaine ja abiaine täielik ja kokkuvõtlik toimik toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti, muu koostisaine ja abiaine kohta nõutavate andmete iga punkti kohta ning täielik ja kokkuvõtlik toimik taimekaitsevahendis sisalduva(te) toimeaine(te), taimekaitseaine(te) ja sünergisti(de), muu(de) koostisaine(te) ning abiaine(te) koosmõju kohta;

Selgitus

On selge, et taimekaitseained, sünergistid, muud koostisained ja abiained lisatakse selleks, et suurendada või muuta toimeainete mõju, mis muudab nende koosmõju üksikute ainete lisamõjust erinevaks. Seetõttu tuleks hinnata ka koosmõju.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 129 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  104

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 33 – lõige 3 – punkt c

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

c) iga selgroogsetega tehtud katse või uuringu puhul selgitus, milliseid samme on astutud mittevajalike katsete vältimiseks;

c) iga selgroogsetega tehtud katse või uuringu puhul selgitus, milliseid samme on astutud loomkatsete ja selgroogsetega tehtavate korduvkatsete vältimiseks;

Selgitus

Hõlbustamaks loomkatsete (käesoleva määruse tähenduses) hoidmist absoluutsel miinimumtasemel, tuleks nõuda ka loomkatsete üldiseks vältimiseks astutud sammude põhjendamist taotlustes.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 130 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  105

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 33 – lõige 6 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

6 a. nõudmise korral esitab taotleja mis tahes teisele liikmesriigile lõike 3 punktis a osutatud täieliku toimiku.

Muudatusettepanek  106

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 33 – lõige 6 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

6 b. Kõigis liikmesriikides kasutatakse ühtseid taotluste blankette.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 133 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  107

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 35

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja pakutud liikmesriik, välja arvatud juhul, kui seda nõustub läbi vaatama mõni teine samasse tsooni kuuluv liikmesriik. Taotlust läbivaatav liikmesriik teavitab sellest taotlejat.

Taotluse vaatab läbi taotleja poolt välja pakutud liikmesriik, välja arvatud juhul, kui seda nõustub läbi vaatama mõni teine liikmesriik. Taotlust läbivaatav liikmesriik teavitab sellest taotlejat.

Taotlust läbivaatava liikmesriigi soovil teevad teised liikmesriigid, kes kuuluvad samasse tsooni, mille kohta taotlus esitati, temaga töökoormuse õiglaseks jagamiseks koostööd.

Taotlust läbivaatava liikmesriigi soovil teevad teised liikmesriigid temaga töökoormuse õiglaseks jagamiseks koostööd.

Teised liikmesriigid, kes asuvad tsoonis, mille kohta taotlus esitati, hoiduvad toimiku edasisest menetlemisest, kuni taotlust läbivaatav liikmesriik on andnud oma hinnangu.

 

Juhul, kui taotlus on esitatud rohkem kui ühe tsooni kohta, lepivad taotlust hindavad liikmesriigid kokku keskkonna- ja põllumajandustingimustega mitteseonduvate andmete hindamises.

Taotlust hindavad liikmesriigid lepivad kokku keskkonna- ja põllumajandustingimustega mitteseonduvate andmete hindamises.

Muudatusettepanek  108

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 35 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Artikkel 35 a

 

Ameti andmebaas

 

Kui taotlejat teavitatakse sellest, milline liikmesriik taotluse läbi vaatab, edastab taotleja ametile viivitamata artikli 33 lõike 3 punktides a ja b osutatud täieliku ning kokkuvõtliku toimiku ja artikli 33 lõike 3 punktis c osutatud teabe.

 

Amet teeb kokkuvõtlikud toimikud viivitamata avalikkusele kättesaadavaks, jättes välja artikli 63 alusel konfidentsiaalseks loetud ja artikli 33 lõike 3 punktis c osutatud teabe.

Selgitus

Artikli 9 lõike 3 viimase lõigu ja artikli 10 ühtlustamine. Seotud põhjenduse 32, artikli 54 lõike 1, artikli 57 lõigete 1 ja 2 ning artikli 58 lõike -1 muudatusettepanekutega. Teabe jagamise hõlbustamiseks on vajalik luua üks keskne andmebaas, mis sisaldab kogu teavet ameti juhtimisel käesoleva määruse kohaldamiseks varem tehtud katsete ja uuringute kohta. Taotlejad peaksid siis enne mis tahes katse või uuringu läbiviimist tegema päringuid vaid ühest andmebaasist. Artikli 32 lõike 3 punktis c osutatud teave peaks olema samuti avalikult kättesaadav, et tagada läbipaistvus seoses taotlejate poolt võetud meetmetega loomkatsete vältimiseks.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 135 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  109

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 36 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Taotlust läbivaatav liikmesriik koostab taotluse saamise ajal kättesaadavaid juhenddokumente kasutades ja olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi silmas pidades sõltumatu, objektiivse ja läbipaistva hinnangu.

Ta annab kõikidele samasse tsooni kuuluvatele liikmesriikidele võimaluse esitada märkusi, mida võetakse hindamisel arvesse.

1. Taotlust läbivaatav liikmesriik koostab taotluse saamise ajal kättesaadavaid juhenddokumente kasutades ja olemasolevaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi silmas pidades sõltumatu, objektiivse ja läbipaistva hinnangu. Ta annab kõigile liikmesriikidele võimaluse esitada märkusi, mida võetakse hindamisel arvesse.

Taotlust läbivaatav liikmesriik kohaldab artikli 29 lõikes 6 osutatud taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtseid põhimõtteid, et teha võimalikult suures ulatuses kindlaks, kas taimekaitsevahend vastab artiklis 29 sätestatud tingimustele samas tsoonis, kui seda kasutatakse vastavalt artiklile 55 ja realistlikes kasutustingimustes.

Taotlust läbivaatav liikmesriik kohaldab artikli 29 lõikes 6 osutatud taimekaitsevahendite hindamise ja lubade andmise ühtseid põhimõtteid, et teha võimalikult suures ulatuses kindlaks, kas taimekaitsevahend vastab artiklis 29 sätestatud tingimustele, kui seda kasutatakse vastavalt artiklile 55 ja realistlikes kasutustingimustes.

Taotlust läbivaatav liikmesriik teeb oma hinnangu kättesaadavaks teistele liikmesriikidele, kes asuvad samas tsoonis. Hindamisaruande vorm kehtestatakse vastavalt artikli 79 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele.

Taotlust läbi vaatav liikmesriik teeb oma hinnangu kättesaadavaks teistele liikmesriikidele. Hindamisaruande vorm kehtestatakse vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Muudatusettepanek  110

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 36 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Asjaomased liikmesriigid annavad lube või keelduvad nende andmisest taotlust läbivaatava liikmesriigi hinnangu järelduste põhjal, nagu on sätestatud artiklites 31 ja 32.

2. Asjaomased liikmesriigid annavad 180 päeva jooksul loa või keelduvad selle andmisest taotlust läbivaatava liikmesriigi hinnangu järelduste põhjal, nagu on sätestatud artiklites 31 ja 32, samuti mis tahes täiendavate, asjaomase liikmesriigi eritingimustega seotud hinnangute, katsete ja uuringute põhjal. 180-päevast ajavahemikku võib pikendada.

Muudatusettepanek  111

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 36 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriik võib oma territooriumil taimekaitsevahendile loa andmisest keelduda vaid juhul, kui tal on kaalukaid põhjuseid arvata, et konkreetsetes keskkonna- või põllumajandustingimustes ohustab kõnealune vahend keskkonda või inimeste või loomade tervist.

Muudatusettepanek  112

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 36 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 ja ühenduse õigust kohaldades võib artikli 31 lõike 3 punktides a ja b osutatud nõuete ning teiste spetsiifilistest kasutustingimustest tulenevate riskide vähendamise meetmete suhtes kehtestada asjakohaseid tingimusi.

3. Erandina lõikest 2 ja ühenduse õigust kohaldades võivad liikmesriigid artikli 31 lõike 3 punktides a ja b osutatud nõuete ning teiste spetsiifilistest kasutustingimustest tulenevate riskide vähendamise meetmete suhtes kehtestada asjakohaseid tingimusi.

Kui liikmesriigile muret tekitavaid aspekte, mis on seotud inimeste või loomade tervise või keskkonnaga, ei saa kontrollida esimeses lõigus osutatud siseriiklike riskide vähendamise meetmetega, võib liikmesriik viimase võimalusena keelduda taimekaitsevahendile loa andmisest oma territooriumi piires, juhul kui tal on väga spetsiifiliste keskkonna- või põllumajandustingimuste tõttu kaalukaid põhjusi arvata, et kõnealune vahend kujutab tõsist ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale.

 

Liikmesriik teavitab oma otsusest viivitamata taotlejat ja komisjoni ning esitab selle kohta tehnilise või teadusliku põhjenduse.

Liikmesriik teavitab oma otsusest viivitamata taotlejat ja komisjoni ning esitab selle kohta tehnilise või teadusliku põhjenduse.

Liikmesriik sätestab võimaluse vaidlustada kõnealusele vahendile loa andmisest keeldumise otsus liikmesriikide kohtutes või teistes apellatsiooniinstantsides.

Liikmesriik sätestab kõigile sidusrühmadele võimaluse vaidlustada kõnealusele vahendile loa andmise või sellest keeldumise otsus liikmesriikide kohtutes või teistes apellatsiooniinstantsides.

Muudatusettepanek  113

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 37 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

4. Teised asjaomased liikmesriigid võtavad hiljemalt 90 päeva pärast hindamisaruande ja taotlust läbivaatava liikmesriigi poolt antud loa koopia kättesaamist kõnealuse taotluse kohta vastu otsuse vastavalt artikli 36 lõigetele 2 ja 3.

välja jäetud

Selgitus

Nõukogu poolt esitatud uue redaktsiooni väljajätmine kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga tsoonide kontseptsioon välja jätta.

Muudatusettepanek  114

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 39 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Komisjon esitab hiljemalt …* ettepaneku punktides a, b ja c sätestatud dokumentide standardvormi kehtestamiseks.

_____

* 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Tuleks luua tööjaotuse süsteem, et lihtsustada nende liikmesriikide otsustusprotsessi, kes väljastavad ELi piires loa samale taimekaitsevahendile.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 143 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  115

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

1 a. Liikmesriik teeb lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud dokumentide toimiku viivitamatult ametile kättesaadavaks. Amet peab registrit, kus on registreeritud erinevates liikmesriikides väljastatud load.

Selgitus

Amet peaks keskse asutusena pidama arvet erinevates liikmesriikides ainetele antud mitmesuguste lubade üle.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 144 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  116

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 39 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

2 a. 12 nädala jooksul alates taimekaitsevahendi loa kohta otsuse vastuvõtmisest avaldavad liikmesriigid avalikul veebisaidil teabe lõike 1 punktis c osutatud haldusotsuste kohta.

Selgitus

Tuleks luua tööjaotuse süsteem, et lihtsustada nende liikmesriikide otsustusprotsessi, kes väljastavad ELi piires loa samale taimekaitsevahendile.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 146 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  117

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 40 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Käesolevas alajaos sätestatud vastastikuse tunnustamise menetluse alusel võib vastavalt artiklile 29 antud loa valdaja taotleda samale taimekaitsevahendile samasuguseks kasutuseks ja võrreldavate põllumajandustavade järgimiseks luba teiselt liikmesriigilt järgmistel juhtudel:

1. Käesolevas alajaos sätestatud vastastikuse tunnustamise menetluse alusel võib vastavalt artiklile 29 antud loa valdaja taotleda samale taimekaitsevahendile samasuguseks kasutuseks ja võrreldavate põllumajandustavade järgimiseks luba teiselt liikmesriigilt.

a) loa andis samasse tsooni kuuluv liikmesriik (viidatav liikmesriik);

 

b) loa andis teise tsooni kuuluv liikmesriik (referentliikmesriik), tingimusel et luba, mille kohta taotlus esitati, ei kasutata vastastikuse tunnustamise eesmärgil teise samasse tsooni kuuluva liikmesriigi puhul;

 

c) liikmesriik andis loa kasutamiseks kasvuhoonetes, koristusjärgseks töötlemiseks, taimede või taimsete saaduste ladustamiseks kasutatavate tühjade ruumide või mahutite töötlemiseks või seemnete töötlemiseks, sõltumata tsoonist, kuhu referentliikmesriik kuulub.

 

Muudatusettepanek  118

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 41 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kellele esitatakse artikli 40 kohane taotlus, annab asjaomase taimekaitsevahendi loa samadel tingimustel nagu taotlust läbivaatav liikmesriik, välja arvatud artikli 36 lõike 3 kohaldamisel.

1. Liikmesriik, kellele esitatakse artikli 40 kohane taotlus, kõrvutab loa andnud liikmesriigi (referentliikmesriigi) teostatud hindamist olukorraga oma territooriumil ning annab 180 päeva jooksul asjaomase taimekaitsevahendi loa samadel tingimustel nagu taotlust läbivaatav liikmesriik, või kohaldab artikli 36 lõiget 2 a või 3.

Muudatusettepanek  119

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 41 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

1 a. Kui liikmesriik vastavalt artikli 36 lõikele 2 a keeldub taimekaitsevahendile luba andmast, teavitab ta komisjoni, teisi liikmesriike ja taotluse esitajat 15 päeva jooksul oma otsusest ja põhjendab seda.

Muudatusettepanek  120

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 41 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Erandina lõikest 1 võib liikmesriik anda taimekaitsevahendi loa, kui:

Erandina lõikest 1 võib liikmesriik anda taimekaitsevahendile loa, kui:

a) taotleti luba artikli 40 lõike 1 punkti b alusel;

 

b) see sisaldab asendust vajavat ainet;

a) see sisaldab asendust vajavat ainet;

c) on kohaldatud artiklit 30; või

b) on kohaldatud artiklit 30; või

 

d) see sisaldab aineid, mis on heaks kiidetud artikli 4 lõike 7 kohaselt.

c) see sisaldab aineid, mis on heaks kiidetud artikli 4 lõike 7 kohaselt.

Muudatusettepanek  121

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 41 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriik võib oma territooriumil taimekaitsevahendile loa andmisest keelduda ka juhul, kui tal on kaalukaid põhjuseid arvata, et kõnealusele tootele loa andmine oleks tema riikliku tegevuskava eesmärkidega vastuolus.

Muudatusettepanek  122

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 42 – lõige 1 – punkt a

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

a)        referentliikmesriigi poolt antud loa koopia ning samuti loa tõlge taotluse saanud liikmesriigi ametlikku keelde;

a)        referentliikmesriigi poolt antud loa koopia ning taotluse korral ka loa tõlge taotluse saanud liikmesriigi ametlikku või riigikeelde;

Selgitus

Selgitus kooskõla saavutamiseks artikli 33 lõikes 5 esitatud tõlkimisnõuetega. Taotlusest sõltumatu üldine tõlkimise nõue vähendab menetluse tõhusust.

Muudatusettepanek  123

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 42 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Liikmesriik, kellele on esitatud artikli 40 kohane taotlus, võtab selle kohta vastu otsuse 90 päeva jooksul.

2. Liikmesriik, kellele on esitatud artikli 40 kohane taotlus, võtab selle kohta vastu otsuse 180 päeva jooksul.

Selgitus

Vajalik on tagada võimalikult kiire lubade väljastamise menetlus, mis on kooskõlas inimeste tervise ja keskkonna tõhusa kaitse vajadustega. See tähendab siiski, et kui liikmesriigid võtavad enne teises liikmesriigis lubatud taimekaitsevahendile loa väljastamist või sellest keeldumist täies mahus arvesse asjakohaseid ja konkreetseid tingimusi oma territooriumil – selle asemel, et teise liikmesriigi luba automaatselt heaks kiita – siis 90 päevast ei piisa.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 154 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  124

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 43 – lõige 3 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Igas tsoonis koordineerib artiklis 35 osutatud liikmesriik vastavuse kontrollimisi ja kõigile selle tsooni liikmesriikidele esitatud teabe hindamist.

Artiklis 35 osutatud liikmesriik koordineerib vastavuse kontrollimisi ja kõigile taotluse saanud liikmesriikidele esitatud teabe hindamist.

Muudatusettepanek  125

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 43 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

4. Vastavalt artikli 79 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele võidakse kehtestada suunised vastavuskontrollide lubamiseks.

4. Vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele võidakse kehtestada suunised vastavuskontrollide lubamiseks.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanekul 158 põhinev kompromissettepanek.

Muudatusettepanek  126

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 44 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

c a) teaduslike ja tehniliste teadmiste arengust tulenevalt võib muuta kasutusviisi ja koguseid;

Selgitus

Kavandatavas tekstis puudub oluline säte direktiivi 91/414 artikli 4 lõikest 6. Kõnealuses artiklis sätestatakse, et luba võib muuta juhul, kui on tehtud kindlaks, et teaduslike ja tehniliste teadmiste arengust tulenevalt võib muuta kasutusviisi ja koguseid. Kõnealune kohustus hoiab loa andmise tingimused ajakohastena vastavalt teaduse arengule ja on näide ettevaatusprintsiibi praktilisest rakendamisest.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 160 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  127

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 44 – lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriik võtab loa tagasi või muudab seda vastavalt lõikele 3, peab ta sellest kohe teatama loa valdajale, teistele liikmesriikidele, komisjonile ja ametile. Teised samasse tsooni kuuluvad liikmesriigid võtavad loa tagasi või muudavad seda vastavalt, võttes arvesse siseriiklikke tingimusi ja riskide vähendamise meetmeid, välja arvatud juhtudel, kui on kohaldatud artikli 35 lõike 3 teist kuni neljandat lõiku. Vajaduse korral kohaldatakse artiklit 46.

4. Kui liikmesriik võtab loa tagasi või muudab seda vastavalt lõikele 3, peab ta sellest kohe teatama loa valdajale, teistele liikmesriikidele, komisjonile ja ametile. Teised liikmesriigid võtavad loa tagasi või muudavad seda vastavalt, võttes arvesse siseriiklikke tingimusi ja riskide vähendamise meetmeid, välja arvatud juhtudel, kui on kohaldatud artikli 36 lõiget 2 a. Vajaduse korral kohaldatakse artiklit 46.

Muudatusettepanek  128

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 46 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või pikendamata jätmise põhjused seda võimaldavad, antakse ajapikendust piiratud ajaks, mis ei ületa kuut kuud asjaomase taimekaitsevahendi turuleviimiseks ning täiendavat maksimaalselt ühte aastat olemasolevate laovarude kõrvaldamiseks, ladustamiseks ja kasutamiseks.

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või pikendamata jätmise põhjused ei ole seotud inimeste ja loomade tervise või keskkonna kaitsega, antakse vastavate taimekaitsevahendite laovarude ärakasutamiseks ajapikendust maksimaalselt üheks hooajaks. Kui loa tagasivõtmise, muutmise või pikendamata jätmise põhjused on seotud inimeste ja loomade tervise või keskkonna kaitsega, ei anta vastavate taimekaitsevahendite laovarude ärakasutamiseks ajapikendust ning kõikide kõnealuste toodete müük ja kasutamine lõpetatakse viivitamata pärast tagasivõtmise või pikendamata jätmise otsuse vastuvõtmist.

Selgitus

Kui loa tagasivõtmise, muutmise või pikendamata jätmise põhjused on seotud inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitsega, tuleks kõnealuste pestitsiidide müük ja kasutamine viivitamata lõpetada.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 162 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  129

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 46 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Artikkel 46 a

 

Loata taimekaitsevahendite kõrvaldamine ja hävitamine

 

Artikli 46 sätetest olenemata kõrvaldatakse ja hävitatakse loata taimekaitsevahendite varud ohutult loa endise valdaja vastutusel.

Selgitus

Paljudes liikmesriikides ja kolmandates riikides on vananenud pestitsiidide varud tõsiseks ohuks inimeste tervisele ja keskkonnale. Tootjatelt nõutakse kõnealuste ohtlike ainete ohutu kõrvaldamise ja hävitamise tagamist.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 163 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  130

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 46 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Artikkel 46 b

 

Import

 

Toiduks mittekasutatavad imporditud materjalid või tooted ei tohi sisaldada käesoleva määruse sätete kohaselt heakskiitmata toimeainete jääke.

Selgitus

Inimeste tervise ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime kaitse huvides ei tohiks toiduks mittekasutatavad imporditud vahendid või tooted sisaldada ELis heakskiitmata toimeaineid.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 164 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  131

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 47 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Artikkel 47 a

 

Vähendatud riskiastmega taimekaitsevahendite turuleviimine ja kasutamine

 

1. Olenemata artiklist 29 antakse taimekaitsevahendile luba kui vähendatud riskiastmega tootele, kui see vastab järgmistele nõuetele:

 

a) vähemalt üks temas sisalduvatest toimeainetest on artiklis 22 määratletud aine;

 

b) selles sisalduvad madala riskiastmega toimeained, taimekaitseained ja sünergistid on kõik II peatüki kohaselt heaks kiidetud;

 

c) teaduslike või tehniliste teadmiste põhjal ohustab see inimeste või loomade tervist või keskkonda tunduvalt vähem kui võrreldav taimekaitsevahend, mis on juba loa saanud;

 

d) see on küllalt tulemuslik;

 

e) see vastab artikli 29 lõike 1 punktide b, c ja e kuni h nõuetele.

 

2. Vähendatud riskiastmega taimekaitsevahendi loa taotleja peab tõestama, et lõikes 1 esitatud nõuded on täidetud, ning lisama oma taotlusele täieliku ja kokkuvõtliku toimiku toimeaine ja taimekaitsevahendi kohta nõutavate andmete iga punkti kohta.

 

3. Liikmesriik võtab 120 päeva jooksul vastu otsuse, kas rahuldada vähendatud riskiastmega taimekaitsevahendi loa taotlus.

 

Kui mõni teine liikmesriik on samale vähendatud riskiastmega taimekaitsevahendile juba loa andnud, on liikmesriigil otsuse tegemiseks aega 90 päeva.

 

Kui liikmesriik vajab täiendavat teavet, määrab ta taotlejale selle esitamiseks tähtaja. Sellisel juhul pikendatakse 120 päeva pikkust perioodi liikmesriigi poolt lisaks antud aja võrra.

 

4. Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kõiki käesoleva määruse kohaseid lube käsitlevaid sätteid.

Selgitus

Vähem kahjulike taimekaitsevahendite väljatöötamise soodustamiseks lisatakse käesolevasse määrusesse uus väheohtlike taimekaitsevahendite kategooria, mis on madalama riskiastmega kui praegu turul olevad tooted ja mis sisaldavad vähemalt ühte väheohtlikku toimeainet. Kõnealusele taimekaitsevahendite kategooriale tuleks anda teatud eelised, nagu näiteks pikem andmekaitseperiood ja maksuvabastus.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 168 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  132

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 50 – lõige 1 – sissejuhatus ja punktid a, b ja c

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Liikmesriik viib läbi võrdleva hindamise, kui ta hindab sellise taimekaitsevahendi loataotlust, mis sisaldab asendust vajava ainena heakskiidetud toimeainet. Liikmesriigid ei anna asendust vajavat ainet sisaldavale taimekaitsevahendile luba või piiravad sellise taimekaitsevahendi kasutamist, kui IV lisas sätestatud riske ja eeliseid kaaluva võrdleva hindamise tulemusena ilmneb, et:

1. Liikmesriik viib läbi võrdleva hindamise, kui ta hindab sellise taimekaitsevahendi loataotlust, mis sisaldab asendust vajava ainena heakskiidetud toimeainet. Liikmesriigid ei anna asendust vajavat ainet sisaldavale taimekaitsevahendile luba või piiravad sellise taimekaitsevahendi kasutamist vaadeldava põllukultuuri puhul, kui IV lisas sätestatud riske ja eeliseid kaaluva võrdleva hindamise tulemusena ilmneb, et:

a) taotluses märgitud kasutusalade jaoks on juba olemas lubatud taimekaitsevahend või mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, mis on inimeste või loomade tervisele või keskkonnale tunduvalt ohutum, ning

a) taotluses märgitud kasutusalade jaoks on juba olemas lubatud taimekaitsevahend või mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod, mis on inimeste või loomade tervisele või keskkonnale tunduvalt ohutum, ning

b) punktis a osutatud taimekaitsevahend või mittekeemiline tõrje- või ennetusmeetod ei ole majanduslikult või praktiliselt oluliselt ebasoodsam, ning

b) punktis a osutatud taimekaitsevahendite või mittekeemiliste tõrje- või ennetusmeetodite asendajatena kasutamine ei ole majanduslikult või praktiliselt oluliselt ebasoodsam; ning

c) toimeainete keemiline mitmekesisus on piisav, et minimeerida sihtorganismis resistentsuse teket, ning

c) toimeainete keemiline mitmekesisus (vajaduse korral) või põllukultuuride majandamise ja kahjuritõrje meetodid ja tavad on piisavad, et minimeerida sihtorganismis resistentsuse teket; ning

Muudatusettepanek  133

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 50 – lõige 3 – teine lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Selline luba antakse maksimaalselt viieks aastaks.

Selline luba antakse maksimaalselt kolmeks aastaks.

Selgitus

Ilma võrdleva hindamiseta tuleks asendust vajavat ainet sisaldavale taimekaitsevahendile antava loa kehtivust piirata maksimaalselt kolme aastaga.

Komisjoni pakutud tähtaja uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  134

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 50 – lõige 4 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

4. Asendust vajavat ainet sisaldavate taimekaitsevahendite puhul viivad liikmesriigid lõikes 1 sätestatud võrdlevat hindamist läbi regulaarselt ning hiljemalt loa pikendamisel või muutmisel.

4. Asendust vajavat ainet sisaldavate taimekaitsevahendite puhul viivad liikmesriigid lõikes 1 sätestatud võrdlevat hindamist läbi regulaarselt ning hiljemalt neli aastat pärast loa andmist või pikendamist.

Selgitus

Võrdlev hindamine tuleks läbi viia enne loa kehtivuse lõppemist.

Komisjoni pakutud tähtaja uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  135

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 50 – lõige 5

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik otsustab lõike 4 kohaselt loa tagasi võtta või seda muuta, jõustub selline tagasivõtmine või muutmine viis aastat pärast liikmesriigi vastavat otsust või asendust vajavale ainele antud heakskiidu kehtivusaja lõppedes, kui see aeg lõpeb varem.

5. Kui liikmesriik otsustab lõike 4 kohaselt loa tagasi võtta või seda muuta, jõustub selline tagasivõtmine või muutmine kaks aastat pärast liikmesriigi vastavat otsust või asendust vajavale ainele antud heakskiidu kehtivusaja lõppedes, kui see aeg lõpeb varem.

Selgitus

Kavandatav kahe aasta pikkune tähtaeg kiirendab asendusprotsessi ja ergutab innovatsiooni.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 173 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  136

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

2 α. Liikmesriigid võivad komisjonilt loa saamisel kehtestada konkreetsed meetmed, et hõlbustada vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamise loa pikendamise taotluste ja sellise kasutamisega seotud taotluste esitamist.

Selgitus

Simplification of bureaucracy and encouragement of those concerned to employ plant protection products for minor uses will resolve numerous problems in relation to certain crops. It has been noted that authorisation holders are reluctant to extend authorisations to minor uses owing to the lack of economic interest to industry. Measures are applied in some third countries, such as protection of data for a longer period, provided the authorisation has been extended to minor crops. Provision should be made for similar incentives in the EU in order to avoid a shortage of plant protection products for this type of crop.

Reinstating first reading Amendment 175.

Muudatusettepanek  137

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 51 – lõige 4 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigid laiendavad loa kehtivust mõnele vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamisele, teavitavad nad sellest vajaduse korral loa valdajat ning taotlevad, et ta muudaks märgistust sellele vastavalt.

4. Kui liikmesriigid laiendavad loa kehtivust mõnele vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamisele, teavitavad nad sellest loa valdajat, kes muudab märgistust sellele vastavalt.

Selgitus

Korrektne märgistamine on taimekaitsevahendite ohutuks kasutamiseks hädavajalik. Kõige parem on teavitada kasutajat nii, et vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamine märgitakse ära etiketil ning tuuakse selgesti välja, et tootja ei kanna kirjeldatud kasutuse eest vastutust.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 179 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  138

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 51 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Käesoleva artikli alusel toimuv kehtivuse laiendamine märgistatakse eraldi ja vastutuspiirangutele juhitakse eraldi tähelepanu.

Selgitus

Olenemata sellest, kuidas loa kehtivust vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamisele liikmesriigis laiendatakse, peab olema selgelt näidatud, et tegemist on laiendamisega artikli 49 alusel, selleks et rõhutada sellise loa õiguslikku erinevust artikli 4 alusel antud loast.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 177 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  139

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 51 – lõige 6

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid koostavad vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamiste loendi ja ajakohastavad seda korrapäraselt.

6. Liikmesriigid koostavad vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel kasutamiste loendi ja ajakohastavad seda korrapäraselt. Loend tehakse üldsusele kättesaadavaks liikmesriigi ja komisjoni ametlike veebisaitide kaudu.

Selgitus

Teabevahetuse lihtsustamiseks ja huvitatud üldsuse paremaks teavitamiseks peavad liikmesriigid ja komisjon tegema loendi kättesaadavaks ametlikul veebisaidil.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 180 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  140

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 51 – lõige 6 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

6 a. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt …* ettepaneku Euroopa väikesemahulise kasutuse edendamise fondi loomiseks. Nimetatud fondist on lubatud rahastada ka täiendavaid katseid taimekaitsevahendi kasutamise jääkide tuvastamiseks vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel.

 

________

* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Selles muudatusettepanekus on arvestatud tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusega, kuid on välja jäetud viide Euroopa maksudele.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 276 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  141

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 52 – lõige 3 – punktid b ja c

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

b)        nad on toimeainete, taimekaitseainete ja sünergistide spetsifikatsioonilt ja sisalduselt ning formulatsiooni tüübilt identsed, ning

b) neil on kas sama spetsifikatsioon või spetsifikatsioonid, mis on artiklis 38 osutatud menetluse alusel tunnustatud võrdväärseks.

c)        nad on identsed või samaväärsed muude koostisainete, pakendi suuruse, materjali või vormi osas, mis on seotud võimaliku ebasoodsa mõjuga vahendi ohutusele inimeste või loomade tervisele või keskkonnale.

 

Selgitus

Nõuded, mille alusel määratakse identsus võrdlustoodetega, on tarbetult piiravad.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 286 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  142

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 52 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Taimekaitsevahendid, mis ei vasta punktis a sätestatud tingimustele, kuid mis vastavad kõigile teistele käesolevas lõikes sätestatud tingimustele, loetakse võrdlustootega identseteks, kui ametlikult hea laboritava põhimõtetega vastavuses olevaks tunnistatud labori poolt teostatav võrdlev hindamine, mille tulemuse esitab taotleja importiva liikmesriigi pädevale asutusele, või pädeva asutuse teostatav võrdlev hindamine kinnitab, et taimekaitsevahend, mille importimiseks luba taotletakse, on peaaegu identne võrdlustootega ja täidetud on järgmised nõuded:

 

a) esimese lõigu punktides b ja c sätestatud nõuded;

b) taimekaitsevahend, millele impordiluba taotletakse, ei sisalda muud koostisainet, mida ei ole hinnatud;

c) ei puudu ühtegi muud koostisainet, millel on oluline ülesanne;

d) nominaalsed kontsentratsioonid ei erine, kui tegemist on tootes sisalduvate olulise funktsiooniga muude koostisainetega, mis on võrdlustootest toksilisemad või ökotoksilisemad või mille stabiilsus või tulemuslikkus on väiksem kui võrdlustootel;

e) ei puudu ühtegi muud koostisainet, millega kaitstakse tarbijaid või kolmandaid osapooli.

Selgitus

Im EuGH Urteil vom 25.02.2008, Az. C-201/06, rügt der EuGH das Fehlen eines vereinfachten Zulassungsverfahrens für Generika, in welchem die wesentliche Übereinstimmung eines Generikums mit einem Referenzerzeugnis überprüft wird. Aufgrund der ausdrücklichen Forderung des Gerichtshofes nach Einführung eines solchen Verfahrens ist dessen Einführung in die vorliegende Verordnung dringend geboten, zumal der jetzt vorliegende Kompromissvorschlag eine solche Regelung vollständig vermissen lässt. Damit würde für die Paralleleinfuhr von Generika eine gesetzliche Lücke entstehen, die die Garantie des freien Warenverkehrs aus Art. 28 EG auch für solche Produkte verletzt.

Muudatusettepanek  143

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 52 – lõige 10 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

10 a. Ilma et see piiraks artikli 63 kohaldamist, avalikustavad liikmesriikide ametiasutused teabe paralleelkaubanduse lubade kohta.

Selgitus

Nõukogu lisas uued sätted paralleelselt kaubeldavate pestitsiidide identsuse kohta. Läbipaistvuse huvides tuleks avalikustada teave paralleelkaubanduse lubade kohta.

Muudatusettepanek  144

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 54 – lõige 5

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

5. Vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele võib vastu võtta käesoleva artikli kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad, eelkõige eksperimentide või katsete käigus keskkonda viidavate taimekaitsevahendite maksimaalsete lubatud koguste ning vastavalt lõikele 2 esitatavate miinimumandmete kohta.

5. Vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele võib vastu võtta käesoleva artikli kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad, eelkõige eksperimentide või katsete käigus keskkonda viidavate taimekaitsevahendite maksimaalsete lubatud koguste ning vastavalt lõikele 2 esitatavate miinimumandmete kohta.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetlust puudutava otsuse sätetega.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 184 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  145

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 56 – lõige 1 – kolmas lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Sel eesmärgil registreerib loa valdaja kõik taimekaitsevahendi kasutamisega seoses inimestel täheldatud kahtlased kõrvaltoimed ning teatab nendest.

Sel eesmärgil registreerib loa valdaja kõik taimekaitsevahendi kasutamisega seoses inimestel, loomadel ja keskkonnas täheldatud kahtlased kõrvaltoimed ning teatab nendest.

Selgitus

See teave peaks sisaldama võimalikke kahjulikke toimeid inimestele, loomadele ja keskkonnale.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 188 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  146

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 56 – lõige 3 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3. Ilma et see mõjutaks liikmesriikide õigust võtta vastu ajutisi kaitsemeetmeid, hindab igas tsoonis esimesena loa andnud liikmesriik saadud teavet ning teavitab teisi samasse tsooni kuuluvaid liikmesriike, kui ta otsustab loa artikli 44 kohaselt tagasi võtta või seda muuta.

3. Teate saanud liikmesriik edastab selle viivitamata teistele liikmesriikidele. Ilma et see mõjutaks liikmesriikide õigust võtta vastu ajutisi kaitsemeetmeid, hindab loa andnud liikmesriik saadud teavet ning teavitab teisi liikmesriike, kui ta otsustab loa artikli 44 kohaselt tagasi võtta või seda muuta.

Selgitus

Liikmesriikidele antakse mehhanism teabe jagamiseks võimalike kahjulike mõjude kohta.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 189 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  147

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 57 – lõige 1 – sissejuhatus

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teevad avalikkusele elektroonilisel kujul kättesaadavaks käesoleva määruse kohaselt taimekaitsevahenditele antud lube või tagasi võetud lube käsitleva teabe, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

1. Liikmesriigid edastavad ametile käesoleva määruse kohaselt taimekaitsevahenditele antud lube või tagasi võetud lube käsitleva teabe, mille amet teeb avalikkusele elektroonilisel kujul kättesaadavaks ja mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

Selgitus

Teabe jagamise hõlbustamiseks on vajalik luua üks keskne andmebaas, mis sisaldab kogu teavet ameti juhtimisel käesoleva määruse kohaldamiseks varem tehtud katsete ja uuringute kohta. Loa taotlejad peavad siis enne katsete või uuringute tegemist kontrollima andmeid ainult ühest andmebaasist.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 191 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  148

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 59 – lõige 1 – seitsmes lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Uuringud kuuluvad andmekaitse alla ka juhul, kui need olid vajalikud loa pikendamiseks või läbivaatamiseks. Andmekaitseperiood on 30 kuud. Esimest kuni neljandat lõiku kohaldatakse asjakohaste muudatustega.

Uuringud ei kuulu andmekaitse alla juhul, kui need olid vajalikud üksnes loa pikendamiseks või läbivaatamiseks.

Selgitus

Taastatakse artikli 56 lõike 1 viies lõik (KOM­_2008_0093, mida Euroopa Parlament esimesel lugemisel ei muutnud).

Muudatusettepanek  149

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 60 – lõiked 1 ja 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Referentliikmesriigid koostavad iga toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti ning abiaine kohta esmase heakskiidu andmiseks, heakskiidu tingimuste muutmiseks või heakskiidu pikendamiseks vajalike katse- ja uuringuaruannete loetelu ning teevad selle kättesaadavaks liikmesriikidele ja komisjonile.

1. Referentliikmesriigid edastavad ametile iga toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti ning abiaine kohta esmase heakskiidu andmiseks, heakskiidu tingimuste muutmiseks või heakskiidu pikendamiseks vajalike katse- ja uuringuaruannete loetelu ning kokkuvõtte katsete tulemuste ja uuringuaruannete kohta, et teha kindlaks aine tõhusus ja kahjutus inimestele, loomadele, taimedele ja keskkonnale, ning amet teeb need vastavalt artiklile 12 esialgse hindamisaruande avaldamise ajal avalikkusele kättesaadavaks.

2. Iga taimekaitsevahendi kohta, millele liikmesriigid loa annavad, koostavad ja teevad nad igale huvitatud poolele taotluse korral kättesaadavaks:

2. Iga taimekaitsevahendi kohta, millele liikmesriigid loa annavad, edastavad nad järgmise teabe ametile, kes teeb selle vastavalt artiklile 12 esialgse hindamisaruande avaldamise ajal avalikkusele kättesaadavaks:

a) loetelu toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti, abiainet ja taimekaitsevahendit käsitlevatest katse-ja uuringuaruannetest, mis on vajalikud esmase loa andmiseks, loa tingimuste muutmiseks või loa pikendamiseks, ning

a) loetelu toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti, abiainet ja taimekaitsevahendit käsitlevatest katse-ja uuringuaruannetest, mis on vajalikud esmase loa andmiseks, loa tingimuste muutmiseks või loa pikendamiseks, ning

b) loetelu katse- ja uuringuaruannetest, millega seoses taotleja nõudis artikli 59 kohast andmekaitset, koos kõigi nimetatud artikliga kooskõlas esitatud põhjendustega.

b) loetelu katse- ja uuringuaruannetest, millega seoses taotleja nõudis artikli 59 kohast andmekaitset, koos kõigi nimetatud artikliga kooskõlas esitatud põhjendustega;

 

b a) katsete tulemuste ja uuringuaruannete kokkuvõte, millega tehakse kindlaks vahendi tõhusus ja kahjutus inimestele, loomadele, taimedele ja keskkonnale.

Selgitus

Teabe jagamise hõlbustamiseks on vajalik luua üks keskne andmebaas, mis sisaldab kogu teavet ameti juhtimisel käesoleva määruse kohaldamiseks varem tehtud katsete ja uuringute kohta. Loa taotlejad peavad siis enne katsete või uuringute tegemist kontrollima andmeid ainult ühest andmebaasist.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 299 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  150

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 61 – lõige –1 (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

–1. Kõik isikud, kes kavatsevad taotleda taimekaitsevahendile luba, tutvuvad enne katsete või uuringute tegemist artiklites 35a ja 57 osutatud andmebaasiga.

Selgitus

Teabe maksimaalse jagamise tagamiseks peaksid taotlejad kasutama ameti andmebaasi, et leida sealt kogu vajalik teave katsete ja uurimuste kohta, mida käesoleva määruse kohaldamise eesmärgil on tehtud juba varem.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 201 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  151

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 61 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigi pädev asutus on veendunud, et potentsiaalne taotleja kavatseb loataotluse esitada, edastab ta talle varasemate asjaomaste lubade valdaja või valdajate nime ja aadressi ning teatab samal ajal lubade valdajatele taotleja nime ja aadressi.

2. Kui liikmesriigi pädev asutus on veendunud, et potentsiaalne taotleja kavatseb loataotluse või loa pikendamise või läbivaatamise taotluse esitada, edastab ta talle varasemate asjaomaste lubade valdaja või valdajate nime ja aadressi ning teatab samal ajal lubade valdajatele taotleja nime ja aadressi.

Selgitus

Andmekaitset tuleb laiendada ka loa pikendamiseks ja läbivaatamiseks vajalikele andmetele, et kaitsta keskmise suurusega ettevõtteid ja taimekaitsetööstuse teaduspõhiseid valdkondi.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 203 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  152

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 61 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3. Potentsiaalne loataotleja ning asjaomaste lubade valdaja või valdajad võtavad kõik mõistlikud meetmed, et jõuda kokkuleppele artikli 59 kohaselt kaitstud katse- ja uuringuaruannete jagamise osas, mida taotleja vajab taimekaitsevahendi loa saamiseks.

3. Potentsiaalne loataotleja või loa pikendamise või läbivaatamise taotleja ning asjaomaste lubade valdaja või valdajad võtavad kõik mõistlikud meetmed, et jõuda kokkuleppele artikli 59 kohaselt kaitstud katse- ja uuringuaruannete jagamise osas, mida taotleja vajab taimekaitsevahendi loa saamiseks, pikendamiseks või läbivaatamiseks. Kõnealusele kokkuleppele jõudmise asemel võib juhtumi esitada vahekohtule ning vahekohtu korraldusega tuleb nõustuda. Tagamaks, et teabe jagamisega seotud kulud määratakse kindlaks õiglasel, läbipaistval ja diskrimineerimist vältival moel, võib komisjon vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivkomitee menetlusele võtta vastu nimetatud põhimõtetele tuginevaid kulude jagamise suuniseid.

Selgitus

Andmekaitset tuleb laiendada ka loa pikendamiseks ja läbivaatamiseks vajalikele andmetele, et kaitsta keskmise suurusega ettevõtteid ja taimekaitsetööstuse teaduspõhiseid valdkondi.

Tarbetute dubleerivate katsete vähendamiseks tuleb rakendada vahekohtu- ja kaasrahastamismehhanisme, mis võiksid aidata taotlejatel ja lubade valdajatel kokkuleppele jõuda. Need sätted on lisatud ka REACH direktiivi.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 204 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  153

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 61 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

3 a. Kui liikmesriik leiab, et on võimalus monopoli tekkeks, ja kui potentsiaalne taotleja ning sama toimeainet, taimekaitseainet või sünergisti sisaldava taimekaitsevahendi lubade valdaja või valdajad ei jõua kokkuleppele selgroogsete loomadega seotud katse- ja uuringuaruannete jagamise osas, teavitab potentsiaalne taotleja sellest liikmesriigi pädevat asutust. Sellegipoolest peavad osapooled kokku leppima, millistel kohtutel on jurisdiktsioon artikli 62 lõike 4 tähenduses.

Selgitus

Uues määruses peaksid olema erisätted monopolide tekke vältimiseks taimekaitsevahendite turul.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 205 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  154

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 62 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Potentsiaalne taotleja ning asjaomaste lubade valdaja või valdajad teevad kõik jõupingutused selgroogsetega seotud katsete ja uuringute jagamise tagamiseks. Katse- ja uuringuaruannete jagamisega seotud kulud määratakse kindlaks õiglasel, arusaadaval ja mittediskrimineerival viisil. Potentsiaalne taotleja on kohustatud jagama ainult sellise teabega seotud kulusid, mille ta peab esitama loa saamise nõuetele vastamiseks.

2. Potentsiaalne taotleja ning asjaomaste lubade valdaja või valdajad teevad kõik jõupingutused selgroogsetega seotud katsete ja uuringute jagamise tagamiseks. Katse- ja uuringuaruannete jagamisega seotud kulud määratakse kindlaks õiglasel, arusaadaval ja mittediskrimineerival viisil. Potentsiaalne taotleja on kohustatud jagama kulusid, mis on seotud kogu sellise teabe kogumise protsessiga, mille ta peab esitama loa saamise nõuetele vastamiseks.

Selgitus

Teabe kogumise kulud on suuremad kui uuringu tegemise puhaskulud. Potentsiaalne taotleja peaks olema kohustatud osalema kõigis kuludes, mis on seotud nende andmete kogumisega, mida tal on pärast õigus loa taotlemiseks kasutada.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 207 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  155

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 62 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

3 a. Komisjon vaatab käesoleva määruse sätted selgroogsete loomadega tehtavaid katseid ja uuringuid puudutavate andmete kaitse kohta läbi hiljemalt ...*. Komisjon esitab nimetatud hindamise ning loomkatsetega seotud andmete kaitse piiramiseks esitatud muudatusettepanekud Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

______________________

* Seitse aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Käesoleva ettepaneku kohaselt kuuluvad selgroogsete loomadega tehtavate katsete tulemused andmekaitse alla, kuid sellist teavet tuleb jagada. Kõnealune kompromiss on praegu vajalik praktilistel põhjustel (vastasel korral ei ole paljud uued tooted turustatavad), kuid see tuleks teatud aja pärast ümber hinnata. Leebem andmekaitsekord aitab siiski vähendada selgroogsete loomadega tehtavate katsete arvu.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 208 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  156

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 63 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

2. Järgmise teabe avaldamist peetakse tavaliselt asjaomaste isikute ärihuve või eraelu puutumatust või isikupuutumatust kahjustavaks:

2. Järgmise teabe avaldamist peetakse asjaomaste isikute ärihuve või eraelu puutumatust või isikupuutumatust kahjustavaks:

Selgitus

Õiguslikust seisukohast on mõiste „tavaliselt” määratlemata ja jätab võimaluse meelevaldseks toimimiseks.

Muudatusettepanek  157

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 63 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

2 a. Katseandmetega, kaasa arvatud uuringuaruannetega, mille taotluse esitaja on esitanud taimekaitsevahendile loa andmise või loa muutmise otsuse toetamiseks käesoleva määruse alusel, on huvitatud isikutel võimalik tutvuda komisjoni, ameti või liikmesriikide poolt kindlaks määratud asukohtades. Kõnealuseid andmeid ei avalikustata kopeerimist või teisi avaldamismeetodeid kasutades (kaasa arvatud avaldamine elektroonilisel kujul).

Selgitus

Üldsus on õigustatult huvitatud teabe kättesaadavusest ning see tuleks käesoleva määrusega tagada vastavalt Aarhusi konventsioonile. Üldsuse teavitamisel tuleks siiski vältida teabe väärkasutamist ja ebaausat konkurentsi. Kavandatud lugemissaali variant tagab sobiva tasakaalu, sest huvitatud isikud saavad konfidentsiaalsele teabele juurdepääsu, kuid potentsiaalsed konkurendid ei saa süsteemi tundlike kommertsandmete kättesaamiseks kuritarvitada.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 211 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  158

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 65 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

3 a. Toiduained, mis ei vasta komisjoni 5. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/125/EÜ (imikutele ja väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta) sätetele, märgistatakse tekstiga „imikutele ja väikelastele sobimatu”.

 

1 ELT L 339, 06.12.2006, lk 16.

Selgitus

Toiduained, mis sisaldavad taimekaitsevahendite jääke üle direktiivis 2006/125/EÜ sätestatud piiride, tuleks selgelt märgistada asjakohase lõpptarbijat teavitava hoiatuslausega.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 214 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  159

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 66 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriigid võivad keelata või piirata taimekaitsevahendite reklaamimist teatud meediakanalites.

Selgitus

Selles valdkonnas kehtivate siseriiklike piirangute säilitamine on asjakohane.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 215 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  160

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 67 – lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, levitajad, importijad, eksportijad ja professionaalsed kasutajad säilitavad enda poolt toodetud, imporditud, eksporditud, ladustatud, kasutatud ja turuleviidud taimekaitsevahendeid käsitlevaid andmeid vähemalt kolm aastat.

1. Taimekaitsevahendite tootjad, tarnijad, levitajad, importijad, eksportijad ja professionaalsed kasutajad säilitavad enda poolt toodetud, imporditud, eksporditud, ladustatud, kasutatud ja turuleviidud taimekaitsevahendeid käsitlevaid andmeid vähemalt kümme aastat pärast tootmise või kasutamise lõppu.

Nad teevad arvepidamises sisalduva olulise teabe kättesaadavaks pädevale asutusele viimase taotluse korral. Kolmandad isikud, näiteks joogivee tootjad, võivad taotleda juurdepääsu kõnealusele teabele, pöördudes pädeva asutuse poole.

Nad teevad vastava teabe kättesaadavaks pädevale asutusele. Samuti tagavad nad sellise teabe kättesaadavuse naabritele ja elanikele, jaemüüjatele või joogiveetootjatele, kes soovivad sellele otsest juurdepääsu. Teave taimekaitsevahendite kasutamise kohta asjaomasel põllumajandustootel esitatakse jae- ja hulgimüüjatele standardses vormis.

 

Eelmises lõigus nimetatud teabe esitamise standardne vorm kehtestatakse vastavalt artikli 79 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele.

Muudatusettepanek  161

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 67 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

1 a. Taimekaitsevahendite tootjad viivad läbi registreerimisjärgse kontrolli. Nad teavitavad pädevaid asutusi kogu asjaomasest teabest ja hoiavad teabe sidusrühmadele nõudmise korral kättesaadavana.

Selgitus

Taimekaitsevahendite tootjate vastutus ei peaks lõppema nende toodetud ainele loa väljastamisega. Keskkonna ja eriti veevarude kaitse tagamiseks on oluline, et toimuks registreerimisjärgne kontroll ning et see teave oleks pädevatele asutustele ja asjaomastele sidusrühmadele (nt joogiveetööstus), kes sellele juurdepääsu taotlevad, kättesaadav. Mingi aine poolt veekeskkonnale avaldatava võimaliku negatiivse mõjuga tegelemine ei peaks olema tootmisjärgsete valdkondade mure.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 217 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  162

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 77

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse rakendamiseks võib komisjon vastavalt artikli 79 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele vastu võtta või muuta tehnilisi või muid vajalikke juhenddokumente. Komisjon võib paluda ametil juhenddokumente ette valmistada või nende koostamisel osaleda.

Käesoleva määruse rakendamiseks võib komisjon vastavalt artikli 79 lõikes 3 osutatud regulatiivmenetlusele vastu võtta või muuta tehnilisi või muid vajalikke juhenddokumente. Komisjon võib paluda ametil juhenddokumente ette valmistada või nende koostamisel osaleda. Ametil on õigus algatada toimeainete riskianalüüsi juhenddokumentide koostamist või läbivaatamist.

Selgitus

Toiduohutusametil peaks olema lubatud ise algatada riskianalüüsi juhenddokumentide koostamist või läbivaatamist.

Esimese lugemise muudatusettepanekul 224 põhinev kompromissmuudatusettepanek.

Muudatusettepanek  163

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 78 – lõige 1 – punkt f

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

f) määrus, millega kehtestatakse artiklis 26 osutatud tööprogramm taimekaitseainete ja sünergistide läbivaatamiseks;

välja jäetud

Selgitus

See tööprogramm tuleks võtta vastu kaasotsustamismenetlusega.

Nõukogu poolt esitatud uue lõike muudatusettepanek vastavalt esimese lugemise muudatusettepanekule 108.

Muudatusettepanek  164

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 78 – lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3. Vastavalt artikli 79 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele võetakse vastu määrus, mis sisaldab direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeainete loetelu. Need ained loetakse käesoleva määruse alusel heakskiidetuks.

3. Vastavalt artikli 79 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele võetakse vastu määrus, millega direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeainete loetelu lisatakse käesoleva määruse IIa lisasse. Need ained loetakse käesoleva määruse alusel heakskiidetuks.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et viia tekst kooskõlla uue komiteemenetluse otsuse sätetega.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 226 taasesitamine, millega kaasneb lisamuudatus, et tagada kooskõla artikli 13 lõike 2 muudatusettepanekuga, milles sätestatakse toimeainete loetelu toomine lisas.

Muudatusettepanek  165

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 80 – lõige 7

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

7. … * kehtestab komisjon loetelu direktiivi 91/414/EMÜ I lisas esitatud ainetest, mis vastavad käesoleva määruse II lisa punktis 4 sätestatud kriteeriumitele ning mille suhtes kohaldatakse käesoleva määruse artikli 50 sätteid.

7. …* kehtestab komisjon loetelu direktiivi 91/414/EMÜ I lisas esitatud ainetest, mis vastavad käesoleva määruse II lisa punktis 4 sätestatud kriteeriumitele ning mille suhtes kohaldatakse käesoleva määruse artikli 50 sätteid.

* Väljaannete talitus: 78 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

* Väljaannete talitus: 36 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Selgitus

Puudub hea põhjendus, miks peaks asendamist vajavate ainete loetelu vastuvõtmiseks ootama kuus ja pool aastat. Seda peaks tegema hiljemalt kolme aasta pärast.

Nõukogu uue lõike muudatusettepanek.

Muudatusettepanek  166

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 82

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Komisjon esitab …* Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande lubade vastastikuse tunnustamise toimimise kohta ning eelkõige selle kohta, kuidas liikmesriigid kohaldavad artikli 36 lõikes 3 ja artikli 50 lõikes 2 osutatud sätteid, ühenduse kolmeks tsooniks jagamise kohta, II lisas sätestatud toimeainete, taimekaitseainete ja sünergistide heakskiitmise kriteeriumite kohaldamise kohta ning mõju kohta, mida see avaldab põllumajanduse mitmekesistamisele ja konkurentsivõimele ning inimeste tervisele ja keskkonnale. Aruandele lisatakse vajaduse korral asjakohased seadusandlikud ettepanekud kõnealuste sätete muutmiseks.

Komisjon esitab …* Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande lubade vastastikuse tunnustamise toimimise kohta ning eelkõige selle kohta, kuidas liikmesriigid kohaldavad artikli 36 lõigetes 2a ja 3 ning artikli 50 lõikes 2 osutatud sätteid II lisas sätestatud toimeainete, taimekaitseainete ja sünergistide heakskiitmise kriteeriumite kohaldamise kohta ning mõju kohta, mida see avaldab põllumajanduse mitmekesistamisele ja konkurentsivõimele, sealhulgas toiduainehindadele, ning inimeste tervisele ja keskkonnale. Aruandele lisatakse vajaduse korral asjakohased seadusandlikud ettepanekud kõnealuste sätete muutmiseks.

Muudatusettepanek  167

Nõukogu ühine seisukoht

I lisa

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

I lisa

välja jäetud

Tsoon A – põhi

 

Sellesse tsooni kuuluvad järgmised liikmesriigid:

 

Taani, Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi

 

Tsoon B – keskosa

 

Sellesse tsooni kuuluvad järgmised liikmesriigid:

 

Belgia, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Iirimaa, Luksemburg, Ungari, Madalmaad, Austria, Poola, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Ühendkuningriik

 

Tsoon C – lõuna

 

Sellesse tsooni kuuluvad järgmised liikmesriigid:

 

Bulgaaria, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Malta, Portugal

 

Selgitus

Kavandatav tsoonideks jaotamise süsteem on eksitav, kuna see viitab tsoonidele, mille põllumajandus, taimetervis ja keskkonnatingimused on suhteliselt erinevad. Kavandatav tsoonideks jagamine kahjustab riiklikku lubade andmist ega ole kooskõlas EÜ proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõttega, sest see ei ole otsustamisprotsessi kiirendamiseks vajalik. Kõnealuseid eesmärke on võimalik saavutada vastastikuse tunnustamise süsteemi muutmisega ilma tsoonideks jaotamise kontseptsioonita.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 230 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  168

Nõukogu ühine seisukoht

II lisa – punkt 3.6.1.

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3.6.1. Vajaduse korral määratakse kindlaks aktsepteeritav päevane doos (ADI), ainega kokkupuutumise vastuvõetav ulatus (AOEL) ja akuutne standarddoos (ARfD). Nende väärtuste määramisel tagatakse vähemalt 100 ühiku suurune nõuetekohane ohutusvaru, võttes arvesse mõju laadi ja raskust ning teatavate elanikkonnarühmade vastuvõtlikkust.

3.6.1. Vajaduse korral määratakse kindlaks aktsepteeritav päevane doos (ADI), ainega kokkupuutumise vastuvõetav ulatus (AOEL) ja akuutne standarddoos (ARfD). Nende väärtuste määramisel tagatakse vähemalt 100 ühiku suurune nõuetekohane ohutusvaru, võttes arvesse mõju laadi ja raskust, võimalikku koosmõju ning teatavate eriti ohustatud elanikkonnarühmade vastuvõtlikkust.

Muudatusettepanek  169

Nõukogu ühine seisukoht

II lisa – punkt 3.6.5.

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3.6.5. Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, kui ühenduse või rahvusvaheliselt kokku lepitud katsejuhendite hindamise või muude kättesaadavate andmete ja teabe, sealhulgas ameti teostatud teaduskirjanduse ülevaate kohaselt läbi viidud hindamise põhjal ei leita sellel olevat endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi, mis võivad avaldada inimestele kahjulikku mõju, välja arvatud juhul, kui inimeste kokkupuude selle taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või sünergistiga kavandatavates realistlikes kasutustingimustes on väheoluline, kuna vahendit kasutatakse suletud süsteemis või muudes tingimustes, mis välistavad kokkupuute inimestega ning asjaomase toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti jäägid toidul või söödal ei ületa vaikimisi väärtust, mis on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punkti b kohaselt.

3.6.5. Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, kui ühenduse või rahvusvaheliselt kokku lepitud katsejuhendite hindamise või muude kättesaadavate andmete ja teabe, sealhulgas ameti teostatud teaduskirjanduse ülevaate kohaselt läbi viidud hindamise põhjal ning tõenäolisi koosmõjusid korrakohaselt arvesse võttes ei leita sellel olevat endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi, mis võivad avaldada inimestele kahjulikku mõju, nii et seda ei klassifitseerita ega tule klassifitseerida näiteks direktiivi 67/548/EMÜ sätete kohaselt 3. kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks, välja arvatud juhul, kui inimeste kokkupuude selle taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või sünergistiga kavandatavates realistlikes kasutustingimustes on väheoluline, kuna vahendit kasutatakse suletud süsteemis või muudes tingimustes, mis välistavad kokkupuute inimestega ning asjaomase toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti jäägid toidul või söödal ei ületa vaikimisi väärtust, mis on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punkti b kohaselt.

 

Täiendavad konkreetsed teaduslikud kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste määratlemiseks võetakse vastu …* artikli 79 lõikes 4 osundatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

 

* Väljaannete talitus: 18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Muudatusettepanek  170

Nõukogu ühine seisukoht

II lisa – punkt 3.6.5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

3.6.5 a. Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult juhul, kui hindamise või muude kättesaadavate andmete ja teabe, sealhulgas teaduskirjanduse ülevaate alusel läbi viidud hindamise põhjal ei leita, et see põhjustaks inimeste arengule olulist (mõjutades vähemalt üht inimest miljonist) neurotoksilist või immunotoksilist mõju, võttes arvesse ainega kokkupuutumist embrüonaalses/lootelises arengujärgus ja/või lapsepõlves, ning samuti tõenäolist koosmõju, välja arvatud juhul, kui inimeste kokkupuude selle taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine, taimekaitseaine või sünergistiga kavandatavates realistlikes kasutustingimustes on väheoluline, kuna vahendit kasutatakse suletud süsteemis või muudes tingimustes, mis välistavad kokkupuute inimestega, ning asjaomase toimeaine, taimekaitseaine või sünergisti jäägid toidus ja söödas ei ületa vaikimisi väärtust, mis on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 18 lõike 1 punkti b kohaselt.

Muudatusettepanek  171

Nõukogu ühine seisukoht

II lisa – punkt 3.7.2 – sissejuhatus – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3.7.2. Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult siis, kui seda ei peeta püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks.

3.7.2. Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult siis, kui seda ja selle muundumissaadusi või jääke ei peeta püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks aineteks.

Selgitus

Oluline on määrusesse sisse võtta muundumissaadused ja jäägid.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 235 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  172

Nõukogu ühine seisukoht

II lisa – punkt 3.7.3 – sissejuhatus – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3.7.3. Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult siis, kui seda ei peeta väga püsivaks ja väga bioakumuleeruvaks aineks.

3.7.3. Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks ainult siis, kui seda ja selle muundumissaadusi või jääke ei peeta väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks aineteks.

Selgitus

Oluline on määrusesse sisse võtta muundumissaadused ja jäägid.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 239 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  173

Nõukogu ühine seisukoht

II lisa – punkt 3.7.3.2 – esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

See vastab ka kriteeriumile „väga bioakumuleeruv”, kui on tõendeid aine väga suure bioakumulatsiooni kohta teistes liikides või kui elustiku seire andmed näitavad, et bioakumulatsiooni potentsiaal on piisavalt suur, et muuta seda probleemseks aineks.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kriteeriumid on võetud REACHist, ehkki nimetatud kriteeriumite puudulikkust on juba tunnistatud, kuna need tahetakse ühe aasta jooksul läbi vaadata. REACHi püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) ainete kriteeriumid on nii jäigad, et nimetatud ei ole isegi hästituntud PBT aineid, näiteks neid, mis on loetletud Stockholmi konventsioonis püsivate orgaaniliste saasteainete kohta. Kooskõlas nimetatud konventsiooni sätetega on oluline lubada kasutada samaväärseid tõendeid ning mitte piirduda vaid sellistele katsetulemustele viitamisega, mis ei ole tihtipeale kättesaadavad ega isegi kohandatavad.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 241 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  174

Nõukogu ühine seisukoht

II lisa – punkt 3.8.2 a (uus)

             Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

3.8.2a. Toimeaine, taimekaitseaine või sünergist kiidetakse heaks vaid juhul, kui on kindlaks tehtud, et kavandatavates realistlikes kasutustingimustes:

 

– meemesilaste otsene või kaudne kokkupuude nimetatud taimekaitse-vahendi toimeainega on tühine; või

 

– nõuetekohase riskianalüüsiga on selgelt kindlaks tehtud, et lubamatut ägedat või kroonilist, letaalset või subletaalset mõju meemesilaste vastsetele, mesilaste käitumisele ega mesilasperede säilimisele ja arenemisele ei ilmne.

Muudatusettepanek  175

Nõukogu ühine seisukoht

II lisa – punkt 3.9 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

3.9 b. Prioriteetsete ohtlike ainete väljajätmine

 

Direktiivile 2000/60/EÜ lisatud veepoliitika seisukohalt prioriteetsete ohtlike ainete nimestikku kantud aineid heaks ei kiideta.

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse määrus kooskõlla kehtivate õigusaktide ja vee raamdirektiiviga.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 247 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  176

Nõukogu ühine seisukoht

II a lisa (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

II a lisa

 

Loetelu toimeainetest, mille kasutamine taimekaitsevahendites on heaks kiidetud

Selgitus

Heakskiidetud ainete lisamine määruse lisasse tuleks säilitada.

Esimese lugemise muudatusettepaneku 249 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek  177

Nõukogu ühine seisukoht

IV lisa – punkt 3 – teine a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

Võrdleval hindamisel võetakse arvesse lubatud kasutust vähelevinud või väikese kasvupinnaga kultuuridel.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 253 uuesti esitamine.

MENETLUS

Pealkiri

Taimekaitsevahendite turustamine

Viited

11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

23.10.2007                     T6-0445/2007

Komisjoni ettepanek

KOM(2006)0388 - C6-0245/2006

Komisjoni muudetud ettepanek

KOM(2008)0093

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

25.9.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

25.9.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Hiltrud Breyer

29.11.2005

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.10.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

39

20

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Nicodim Bulzesc, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Miloš Koterec, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Robert Sturdy, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij