SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta

12.11.2008 - (11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD)) - ***II

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Hiltrud Breyer

Menettely : 2006/0136(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0444/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0444/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta

(11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11119/8/2008 – C6‑0326/2008),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0388),

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2008)0093),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0444/2008),

1.  hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 1 viite

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 175 artiklan 1 kohdan,

Perustelu

Komission ehdotuksen johdanto-osan 8 kappaleen mukaan asetuksen tarkoituksena on varmistaa sekä ihmisten ja eläinten terveyden että ympäristön korkeatasoinen suojelu. Oikeusperusta olisi valittava asetuksen tavoitteen ja tarkoituksen perusteella. Kaksinkertaista oikeusperustaa voidaan käyttää vain, jos tavoitteita on useita ja ne liittyvät erottamattomasti toisiinsa, kuten tässä ehdotuksessa.

37 artiklaa käytettiin vuonna 1991, jolloin perustamissopimuksessa ei vielä ollut erityistä oikeusperustaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelulle. Tässä sitä ei enää pidä käyttää.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 1.

Tarkistus  2

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(10 a) Aiheuttamisperiaatteen soveltamiseksi komission olisi tutkittava, millä tavoin kasvinsuojeluaineiden ja/tai niiden sisältämien tehoaineiden valmistaja voidaan ottaa asianmukaisella tavalla mukaan sellaisten vahinkojen käsittelyyn tai korjaamiseen, joita kasvinsuojeluaineiden käytöstä voi aiheutua ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 8.

Tarkistus  3

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(10 b) Eläinkokeiden välttämiseksi olisi selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin ryhdyttävä tämän asetuksen soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä keinona. Tässä asetuksessa ja säädöksissä, joissa vahvistetaan tehoaineita, kasvinsuojeluaineita, suoja-aineita ja tehosteaineita koskevat tietovaatimukset, olisi varmistettava, että selkärankaisilla tehdään mahdollisimman vähän kokeita ja että päällekkäisiä kokeita vältetään, sekä edistettävä eläinkokeita korvaavien menetelmien ja älykkäiden testausstrategioiden käyttöä. Olemassa olevat tulokset selkärankaisilla tehtävistä kokeista olisi jaettava kehitettäessä uusia kasvinsuojeluaineita. Kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 24 päivänä marraskuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/609/ETY1 mukaisesti myös selkärankaisilla tehdyt eläinkokeet on korvattava, niitä on rajoitettava tai parannettava. Tämän asetuksen täytäntöönpanossa olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä asianmukaisia vaihtoehtoisia testausmenetelmiä. Viimeistään …* komission olisi tarkistettava selkärankaisilla tehtävien kokeiden tulosten tietosuojasäännöt ja tarvittaessa muutettava niitä.

 

_____________________

1 EYVL L 358, 18.12.1986, s. 1.

 

* Seitsemän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista tehdyssä pöytäkirjassa edellytetään, että yhteisö ja jäsenvaltiot ottavat eläinten hyvinvoinnin vaatimuksen täysimääräisesti huomioon eri alojen politiikkaa laatiessaan ja täytäntöön pannessaan. Siksi myös tähän asetukseen olisi sisällytettävä vaatimus eläinkokeiden minimoinnista ja käytöstä vain viimeisenä keinona sekä korvaavien menetelmien edistämisestä. Tämä vastaa myös REACH-järjestelmän vaatimuksia.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 6.

Tarkistus  4

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 10 c kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(10 c) Eläinkokeita korvaavien in vitro (reagenssilasi) -testimenetelmien kehittämistä olisi edistettävä, jotta voidaan saada enemmän tietoa aineiden turvallisuudesta ihmiselle kuin nykyisistä eläinkokeista saadaan.

Perustelu

Suurinta osaa eläinkokeita käyttävistä menetelmistä ei ole koskaan saatettu nykystandardien tasolle, ja niiden merkityksellisyys ja luotettavuus ovat monesti kyseenalaisia. Eläinkokeita korvaavien testimenetelmien edistäminen on tärkeää ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä eläinten kärsimisen estämiseksi.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 9.

Tarkistus  5

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 14 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(14) Tehoaineiden hyväksynnän voimassaoloajan olisi turvallisuussyistä oltava rajoitettu. Hyväksynnän voimassaoloajan olisi oltava suhteessa asianomaisten aineiden käyttöön liittyviin mahdollisiin riskeihin. Kyseessä olevia aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden varsinaisesta käytöstä saatu kokemus sekä tieteen ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys olisi otettava huomioon tehtäessä hyväksynnän uusimista koskevaa päätöstä.

(14) Tehoaineiden hyväksynnän voimassaoloajan olisi turvallisuussyistä oltava rajoitettu. Hyväksynnän voimassaoloajan olisi oltava suhteessa asianomaisten aineiden käyttöön liittyviin mahdollisiin riskeihin. Kyseessä olevia aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden varsinaisesta käytöstä saatu kokemus sekä tieteen ja tekniikan alalla tapahtuva kehitys olisi otettava huomioon tehtäessä hyväksynnän uusimista koskevaa päätöstä. Ensimmäisen uusimisen jälkeen aineita olisi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen.

Perustelu

Tarkistuksessa toistetaan ensimmäisen käsittelyn tarkistus 10 siten, että neljä ensimmäistä sanaa on otettu komission alkuperäisestä tekstistä.

Tarkistus  6

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 15 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(15) Olisi oltava mahdollista muuttaa tehoaineen hyväksyntää tai peruuttaa se, jos hyväksymiskriteerit eivät enää täyty.

(15) Olisi oltava mahdollista muuttaa tehoaineen hyväksyntää tai peruuttaa se, jos hyväksymiskriteerit eivät enää täyty tai jos yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY1 ja sen johdannaisdirektiivien vaatimusten noudattaminen saattaa vaarantua.

 

_____________________

1 EUVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Perustelu

Direktiivissä 2000/60/EY vahvistetaan laatuvaatimukset pohja- ja pintaveden kemikaaleille, kasvinsuojeluaineet mukaan lukien. Mikäli laatuvaatimukset eivät täyty, on voitava käyttää suoraa palautemekanismia tehoaineen hyväksyntäpäätöksen tarkistamiseksi tai peruuttamiseksi. Tämä vastaa kemikaalien hyväksyntämenetelmän (REACH) ja direktiivin 2000/60/EY välistä palautemekanismia.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 11.

Tarkistus  7

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 18 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(18) Jotkin tehoaineet saattavat olla hyväksyttävissä vain, jos toteutetaan laajoja riskinhallintatoimenpiteitä. Tällaiset aineet olisi yhteisön tasolla osoitettava korvattaviksi aineiksi. Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti tarkasteltava uudelleen, voidaanko tällaisia tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet korvata vähemmän riskinhallintaa vaativia tehoaineita sisältävillä kasvinsuojeluaineilla.

(18) Jotkin tehoaineet, joilla on tiettyjä ominaisuuksia, olisi yhteisön tasolla osoitettava korvattaviksi aineiksi. Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti tarkasteltava tällaisia tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita niiden korvaamiseksi huomattavasti vähemmän tai ei lainkaan riskinhallintaa vaativia tehoaineita sisältävillä kasvinsuojeluaineilla tai vaihtoehtoisilla muilla kuin kemiallisilla maatalouskäytännöillä ja kasvinsuojelumenetelmillä. Jos tarkastelun tulos on myönteinen, tehoaine olisi välittömästi korvattava toisella tehoaineella.

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 14.

Tarkistus  8

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(19 a) Kasvinsuojeluaineiden kehittämisen edistämiseksi olisi luotava kannustimia vähäriskisten tai nykyisin markkinoilla olevia aineita vähemmän riskejä aiheuttavien aineiden saattamiseksi markkinoille. Olisi vahvistettava selkeät ja objektiiviset kriteerit, joiden avulla voidaan määritellä, mitä aineita voidaan pitää tällaisina.

Perustelu

Ehdotuksessa on kannustimia vähäriskisten aineiden käytön edistämiseksi, mutta määritelmässä ei sanota, mitkä tehoaineet ovat kelpoisia. Asetuksen 22 artiklassa on hyvin yleinen määritelmä, jota voitaneen tulkita monella tavalla. Teollisuus tarvitsee selkeyttä ja oikeusvarmuutta, erityisesti kun otetaan huomioon korkeat tutkimuskustannukset uusien aineiden kehittämisessä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 12.

Tarkistus  9

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 20 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(20) Tehoaineiden lisäksi kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää suoja-aineita tai tehosteaineita, joista olisi annettava samanlaiset säännöt. Tällaisten aineiden arviointia varten tarvittavat tekniset säännöt olisi myös laadittava. Markkinoilla jo olevia aineita olisi arvioitava uudelleen vasta sen jälkeen, kun nämä säännöt on laadittu.

(20) Tehoaineiden lisäksi kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää suoja-aineita tai tehosteaineita, joista olisi annettava samanlaiset säädökset. Tällaisten aineiden arviointia varten tarvittavat säännökset olisi laadittava komission lainsäädäntöehdotuksen perusteella. Markkinoilla jo olevia aineita olisi arvioitava uudelleen vasta sen jälkeen, kun nämä säännökset on laadittu.

Perustelu

Tarkistus vastaa esittelijän ehdottamaa 26 artiklan muutosta, jonka mukaan arviointi hyväksyttäisiin yhteispäätösmenettelyssä.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 16.

Tarkistus  10

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(26 b) Hyvää jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä olisi lisättävä kaikissa lupamenettelyn vaiheissa ja helpotettava Euroopan laajuisen neuvontapalvelun avulla.

Perustelu

Vyöhykekohtaisen lähestymistavan mukaisen pakollisen vastavuoroisen tunnustamisen sijasta olisi painotettava jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa, päällekkäisen testauksen välttämistä ja toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön yleistä parantamista. Komissio voisi helpottaa tällaista yhteistyötä perustamalla neuvontapalvelusta vastaavan yksikön.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 295.

Tarkistus  11

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 27 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(27) Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on eräs keino varmistaa tavaroiden vapaa liikkuvuus yhteisössä. Päällekkäisen työn välttämiseksi, yrityksille ja jäsenvaltioille koituvan hallinnolliseen taakan keventämiseksi ja kasvinsuojeluaineiden entistä yhdenmukaisemman saatavuuden mahdollistamiseksi muiden jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä yhden jäsenvaltion myöntämät luvat, jos niiden maatalouteen, kasvien terveyteen ja ympäristöön (myös ilmastoon) liittyvät olosuhteet ovat vastaavat. Tällaisen vastavuoroisen tunnustamisen helpottamiseksi yhteisö olisi jaettava vyöhykkeisiin, joilla vallitsevat mainitut vastaavat olosuhteet. Jäsenvaltion alueelle ominaiset ympäristöön tai maatalouteen liittyvät olosuhteet voivat kuitenkin edellyttää, että jäsenvaltiot tunnustavat hakemuksesta toisen jäsenvaltion myöntämän luvan, muuttavat sitä tai kieltäytyvät antamasta lupaa kasvinsuojeluaineelle alueellaan, jos se on perusteltua maatalouteen liittyvien erityisten olosuhteiden vuoksi tai jos tässä asetuksessa säädettyä sekä ihmisten ja eläinten terveyden että ympäristön korkeatasoista suojelua ei voida saavuttaa.

(27) Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on eräs keino varmistaa tavaroiden vapaa liikkuvuus yhteisössä. Tarpeettoman päällekkäisen työn välttämiseksi, yrityksille ja jäsenvaltioille koituvan hallinnollisen taakan keventämiseksi ja kasvinsuojeluaineiden entistä yhdenmukaisemman saatavuuden helpottamiseksi yhden jäsenvaltion myöntämistä luvista olisi ilmoitettava muille jäsenvaltioille, joissa hakija haluaa saattaa tuotteen markkinoille. Kyseisten jäsenvaltioiden olisi voitava tunnustaa toisen jäsenvaltion myöntämä lupa, muuttaa sitä tai kieltäytyä antamasta lupaa kasvinsuojeluaineelle alueellaan, jos se on perusteltua maatalouteen tai ympäristöön liittyvien erityisten olosuhteiden vuoksi, jotka voidaan mutta joita ei tarvitse rajoittaa koskemaan vain kyseistä jäsenvaltiota, tai jos tässä asetuksessa säädettyä ihmisten tai eläinten terveyden tai ympäristön korkeatasoista suojelua ei voida saavuttaa, tai korkeampitasoisen suojelun ylläpitämiseksi alueellaan niiden torjunta-aineiden käyttöön liittyvien riskien ja torjunta-aineiden käytöstä riippuvaisuuden vähentämiseen tähtäävien kansallisten toimintasuunnitelmien mukaisesti, jotka on hyväksytty yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi... annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY1 mukaisesti.

 

_____________________

1 EUVL

Perustelu

Jaottelu lupavyöhykkeisiin ei ole asianmukaista, koska ehdotettujen vyöhykkeiden olosuhteet eivät ole useinkaan vertailukelpoisia. Vaikka menettelyjen yhdenmukaistaminen onkin toivottavaa, se ei saa tapahtua jäsenvaltioiden poliittisen suvereniteetin kustannuksella. Jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää selkeän aikarajan puitteissa, vahvistavatko, muuttavatko tai hylkäävätkö ne jonkin luvan, kansallisesta tilanteestaan riippuen. Jäsenvaltioille yhteisessä kannassa suotu harkintavalta on niin rajallinen, että sitä ei käytännössä ole lainkaan, ja näin ollen sitä on tarpeen laajentaa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 19. Se korvaa esittelijän tarkistuksen 16.

Tarkistus  12

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 30 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(30) Poikkeustapauksissa olisi sallittava, että jäsenvaltiot myöntävät luvan kasvinsuojeluaineille, jotka eivät ole tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisia, jos se on tarpeen kasvintuotantoa kohtaavan vaaran tai uhan takia, jota ei voida torjua muilla keinoilla. Tällaiset luvat olisi tarkistettava uudelleen yhteisön tasolla.

(30) Poikkeustapauksissa olisi oltava sallittua antaa lupa kasvinsuojeluaineille, jotka eivät ole tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisia, jos se on tarpeen kasvintuotantoa tai ekosysteemejä kohtaavan vaaran tai uhan takia, jota ei voida hillitä muilla keinoilla. Tällaiset määräaikaiset luvat olisi tarkistettava uudelleen yhteisön tasolla.

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 20.

Tarkistus  13

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 33 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(33) Ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein ja ottamalla integroidun tuholaistorjunnan periaatteet huomioon. Neuvoston olisi sisällytettävä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 tarkoitettuihin lakisääteisiin hoitovaatimuksiin integroidun tuholaistorjunnan periaatteet, joihin kuuluu hyvä kasvinsuojelukäytäntö.

(33) Ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein, niille myönnetyn luvan mukaisella tavalla ja ottaen huomioon integroidun torjunnan periaatteet sekä annettava etusija muille kuin kemiallisille ja luonnonmukaisille vaihtoehdoille aina kun se on mahdollista. Neuvoston olisi sisällytettävä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III tarkoitettuihin lakisääteisiin hoitovaatimuksiin integroidun torjunnan periaatteet, joihin kuuluvat hyvä kasvinsuojelukäytäntö sekä muut kuin kemialliset kasvinsuojelu-, torjunta- ja viljelymenetelmät. Tämän vuoksi jäsenvaltioille olisi järjestettävä siirtymäaika tarvittavien rakenteiden luomiseksi, jotta kasvinsuojeluaineiden käyttäjät pystyvät soveltamaan integroidun torjunnan periaatteita sekä muita kuin kemiallisia kasvinsuojelun, torjunnan ja viljelyn vaihtoehtoja.

Perustelu

Etusijalle olisi aina asetettava ei-kemialliset ja luonnonmukaiset torjuntamenetelmät ainoana todella ennaltaehkäisevänä ja kestävänä ratkaisuna, joka tukee viljelykasvien kestävää suojelua koskevia tavoitteita paremmin kuin turvautuminen monimutkaisiin kemikaaleihin, jotka on suunniteltu tappamaan kasveja, hyönteisiä tai muita elämänmuotoja, mitä ei voida pitää kestävänä toimintana. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja rohkaistava sitä, että muita kuin kemikaaleihin perustuvia kasvinsuojelun, torjunnan sekä viljelyn vaihtoehtoja otetaan laajasti käyttöön.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 21.

Tarkistus  14

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 37 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(37) Tutkimukset edellyttävät merkittävää investointia. Tämä investointi olisi suojattava tutkimuksen kannustamiseksi. Tästä syystä yhden hakijan jäsenvaltiossa esittämät tutkimukset olisi suojattava toisen hakijan käytöltä. Tämä suoja olisi kuitenkin myönnettävä rajalliseksi ajaksi kilpailun mahdollistamiseksi. Suoja olisi myös rajattava koskemaan tutkimuksia, jotka ovat tosiasiallisesti tarpeen sääntelyä varten, jotta hakijat eivät keinotekoisesti pitkittäisi suoja-aikaa esittämällä uusia tarpeettomia tutkimuksia.

(37) Tutkimukset edellyttävät merkittävää investointia. Tämä investointi olisi suojattava tutkimuksen kannustamiseksi. Tästä syystä yhden hakijan jäsenvaltiossa esittämät tutkimukset olisi suojattava toisen hakijan käytöltä, lukuun ottamatta selkärankaisilla tehtyjä kokeita ja muita tutkimuksia, joiden ansiosta eläinkokeita voidaan välttää. Tämä suoja olisi kuitenkin myönnettävä rajalliseksi ajaksi kilpailun mahdollistamiseksi. Suoja olisi myös rajattava koskemaan tutkimuksia, jotka ovat tosiasiallisesti tarpeen sääntelyä varten, jotta hakijat eivät keinotekoisesti pitkittäisi suoja-aikaa esittämällä uusia tarpeettomia tutkimuksia.

Perustelu

On tehtävä selväksi, että tietosuojaa on rajoitettava myös eläinkokeiden välttämiseksi.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 23.

Tarkistus  15

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 38 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(38) Olisi vahvistettava säännöt testien ja tutkimusten päällekkäisyyden välttämiseksi. Erityisesti olisi kiellettävä selkärankaisilla tehtävien tutkimusten toistaminen. Tältä osin olisi asetettava velvoite antaa selkärankaisia koskevat tutkimukset saataville kohtuullisin ehdoin. Jotta toimijat tietäisivät, mitä tutkimuksia muut tahot ovat tehneet, jäsenvaltioiden olisi pidettävä yllä luetteloa tällaisista tutkimuksista, vaikka ne eivät kuuluisikaan edellä mainittuun tietojen pakollisen saataville saattamisen järjestelmään.

(38) Olisi vahvistettava säännöt testien ja tutkimusten päällekkäisyyden välttämiseksi. Erityisesti olisi kiellettävä selkärankaisilla tehtävien tutkimusten toistaminen. Tältä osin olisi asetettava velvoite antaa saataville selkärankaisia koskevat tutkimukset ja muut tutkimukset, joiden ansiosta eläinkokeita voidaan välttää. Jotta toimijat tietäisivät, mitä tutkimuksia muut tahot ovat tehneet, jäsenvaltioiden olisi välitettävä viranomaiselle kaikki tällaiset tutkimukset, vaikka ne eivät kuuluisikaan edellä mainittuun tietojen pakollisen saataville saattamisen järjestelmään. Viranomaisen olisi luotava tällaisia tutkimuksia varten keskustietokanta.

Perustelu

Koska muutkin kuin selkärankaisilla tehdyt tutkimukset voivat auttaa välttämään eläinkokeita, ne on myös otettava mukaan.

Tietojen jakamisen helpottamiseksi on luotava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ylläpitämä keskustietokanta, jossa on kaikki tiedot tämän asetuksen vuoksi aiemmin tehdyistä testeistä ja tutkimuksista. Silloin hakijoiden täytyy käyttää vain yhtä tietokantaa ennen testien tai tutkimusten suorittamista.

Tämä lisäisi myös menettelyn avoimuutta.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 24.

Tarkistus  16

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 41 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(41) Sen varmistamiseksi, etteivät mainokset johda kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä harhaan, on aiheellista antaa näiden aineiden mainontaa koskevia sääntöjä.

(41) Sen varmistamiseksi, etteivät mainokset johda kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä tai suurta yleisöä harhaan, on aiheellista antaa näiden aineiden mainontaa koskevia sääntöjä.

Perustelu

Torjunta-aineiden mainonta ei saa johtaa käyttäjiä tai suurta yleisöä harhaan.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 26.

Tarkistus  17

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(43 a) On tärkeää, että toimijoilla on samat mahdollisuudet päästä markkinoille, ja erityisen tärkeää on mahdollistaa pienten ja keskikokoisten yritysten toiminta, jotta varmistetaan turvallisten ja tehokkaiden kasvinsuojeluaineiden riittävä saatavuus maataloustuottajille.

Perustelu

Eri toimijoiden pääsy markkinoille yhtäläisin edellytyksin tukee innovaatiota ja uusien tuotteiden kehittämistä ja nykyisten parantamista, kilpailua markkinoilla ja useampien tuotteiden saatavuutta maataloustuottajille.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 29.

Tarkistus  18

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(44 a) Maataloustuottajien byrokraattisen taakan olisi oltava mahdollisimman pieni.

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 31.

Tarkistus  19

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 45 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(45) Olisi varmistettava tiivis yhteensovittaminen muun yhteisön lainsäädännön kanssa erityisesti siltä osin kuin on kyse torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla 23 päivänä helmikuuta 2005 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 396/2005 sekä yhteisön lainsäädännöstä, joka koskee sellaisten työntekijöiden ja muiden henkilöiden suojelua, joita muuntogeenisten organismien käyttö suljetuissa oloissa ja tarkoituksellinen ympäristöön levittäminen koskee.

(45) Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä olisi sovellettava rajoittamatta yhteisön nykyisen lainsäädännön, erityisesti [torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan yhteisön politiikan puitteista] annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY, direktiivin 2000/60/EY, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/20052 sekä yhteisön lainsäädännön, joka koskee sellaisten työntekijöiden ja muiden henkilöiden suojelua, joita muuntogeenisten organismien käyttö suljetuissa oloissa ja tarkoituksellinen ympäristöön levittäminen koskee.

 

_____________________

+ EUVL: Pyydetään lisäämään numero.

 

2 EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

Perustelu

Näin varmistetaan kaiken asiaa koskevan lainsäädännön yhdenmukaisuus.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32.

Tarkistus  20

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 53 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(53) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta antaa asetuksia merkintävaatimuksista, liitännäisaineiden valvonnasta ja niitä koskevista säännöistä, suoja-aineita ja tehosteaineita koskevasta työohjelmasta, mukaan lukien niitä koskevat tietovaatimukset, hyväksynnän voimassaoloajan päättymisen lykkäämisestä, väliaikaisten lupien voimassaolon jatkamisesta, rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevista tietovaatimuksista ja apuaineiden sisällyttämisestä tämän asetuksen soveltamisalaan sekä tehdä muutoksia tietovaatimuksia samoin kuin arvioinnin ja lupien myöntämistä koskevia yhdenmukaisia periaatteita koskeviin asetuksiin ja tämän asetuksen liitteisiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(53) Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä tehoaineita, uusia niiden hyväksyntä tai tarkistaa sitä, vahvistaa yhdenmukaistettuja menetelmiä tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden sekä tarvittaessa olennaisten epäpuhtauksien ja apuaineiden luonteen ja määrän määrittämiseksi, hyväksyä yksityiskohtaisia sääntöjä kasvinsuojeluaineen hyväksymisvaatimuksesta poikkeamisen sallimiseksi tutkimus- ja kehitystarkoituksia varten sekä hyväksyttyjen tehoaineiden luettelo ja antaa asetuksia merkintävaatimuksista, liitännäisaineita koskevista säännöistä, hyväksynnän voimassaoloajan päättymisen lykkäämisestä, väliaikaisten lupien voimassaolon jatkamisesta, rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevista tietovaatimuksista ja apuaineiden sisällyttämisestä tämän asetuksen soveltamisalaan sekä tehdä muutoksia tietovaatimuksia samoin kuin arvioinnin ja lupien myöntämistä koskevia yhdenmukaisia periaatteita koskeviin asetuksiin ja tämän asetuksen liitteisiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen säännösten kanssa. Tarkistus liittyy useisiin muihin tarkistuksiin, joissa edellytetään uuden menettelyn soveltamista tietyissä tapauksissa.

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 33.

Tarkistus  21

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 56 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(56) Neuvoa-antavaa menettelyä on aiheellista käyttää myös joidenkin puhtaasti teknisten toimenpiteiden, erityisesti teknisten suuntaviivojen, hyväksymiseen, ottaen huomioon niiden ei-sitova luonne.

(56) Neuvoa-antavaa menettelyä on aiheellista käyttää myös joidenkin puhtaasti teknisten toimenpiteiden hyväksymiseen.

Perustelu

Suuntaviivat ovat tärkeitä, joten ne pitäisi hyväksyä sääntelymenettelyssä.

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta johdanto-osan kappaletta.

Tarkistus  22

Neuvoston yhteinen kanta

1 artikla

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Kohde

Kohde ja tarkoitus

Tässä asetuksessa annetaan säännöt, jotka koskevat lupien myöntämistä kasvinsuojeluaineille kaupallisessa muodossa sekä niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja valvontaa yhteisössä.

1. Tässä asetuksessa annetaan säännöt, jotka koskevat lupien myöntämistä kasvinsuojeluaineille kaupallisessa muodossa sekä niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja valvontaa yhteisössä.

Tässä asetuksessa annetaan sekä säännöt niiden tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden hyväksymiseksi, joita kasvinsuojeluaineet sisältävät tai joista ne koostuvat, että liitännäisaineita ja apuaineita koskevat säännöt.

2. Tässä asetuksessa annetaan sekä säännöt niiden tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden hyväksymiseksi, joita kasvinsuojeluaineet sisältävät tai joista ne koostuvat, että liitännäisaineita ja apuaineita koskevat säännöt.

 

3. Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa sekä ihmisten ja eläinten terveyden että ympäristön korkeatasoinen suojelu.

 

4. Tämä asetus perustuu varovaisuusperiaatteeseen, jotta varmistettaisiin, että markkinoille saatetuilla aineilla tai tuotteilla ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön.

 

5. Tämän asetuksen tarkoituksena on lisäksi yhdenmukaistaa kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevat säännöt, jotta kasvinsuojeluaineet ovat yhtäläisesti saatavilla eri jäsenvaltioiden viljelijöille.

 

6. Jäsenvaltioita ei voida estää soveltamasta varovaisuusperiaatetta torjunta-aineiden käytön rajoittamiseen tai kieltämiseen.

 

7. Jäsenvaltiot voivat muodostaa torjunta-aineettomia vyöhykkeitä katsoessaan ne tarpeellisiksi juomavesivarojen turvaamiseksi. Torjunta-aineettomat alueet voivat kattaa koko jäsenvaltion.

Perustelu

Asetuksen tarkoitus, tavoite ja perusperiaatteet olisi ilmaistava 1 artiklassa, ei pelkästään johdanto-osan kappaleissa.

Artiklan 6 kohdassa tehdään tämän asetuksen säännöksistä vähimmäissäännöt, mikä antaa yksittäisille maille mahdollisuuden edetä torjunta-aineiden käytön lopettamisessa.

Artiklan 7 ja 8 kohdat ovat tärkeitä sen varmistamiseksi, että pohjavesidirektiivissä saavutettua voittoa pohjavesien turvaamiseksi viedään eteenpäin tässä asetuksessa.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 34.

Tarkistus  23

Neuvoston yhteinen kanta

2 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Tätä asetusta sovelletaan aineisiin, myös mikro-organismeihin, joilla on yleinen tai erityinen vaikutus haitallisiin organismeihin, kasveihin, kasvinosiin tai kasvituotteisiin, jäljempänä 'tehoaineet'.

2. Tätä asetusta sovelletaan aineisiin, myös mikro-organismeihin ja viruksiin, joilla on yleinen tai erityinen vaikutus kasvintuhoojiin, kasveihin, kasvinosiin tai kasvituotteisiin, jäljempänä ’tehoaineet’. Sitä ei kuitenkaan sovelleta mikro-organismeihin, viruksiin, feromoneihin eikä biologisiin valmisteisiin sen jälkeen, kun on annettu erityinen asetus biologisista torjunta-aineista.

Perustelu

On korostettava, että käsillä olevan asetuksen säännöksillä pyritään vähentämään synteettisten kasvinsuojeluaineiden haitallisia vaikutuksia eivätkä ne aina sovellu biologisten torjunta-aineiden riskien ja mahdollisten vaikutusten arviointiin. Jotta biologisten torjunta-aineiden erityispiirteet voidaan ottaa huomioon, niistä olisi annettava erillinen asetus.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 35.

Tarkistus  24

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

2 a) 'tehoaineilla'

 

aineita, mukaan lukien niiden käyttövaiheessa ilmenevät aineenvaihduntatuotteet, mikro-organismeja ja viruksia, joilla on yleinen tai erityinen vaikutus torjuttaviin organismeihin tai kasveihin, kasvinosiin tai kasvituotteisiin;

Perustelu

Määritelmällä varmistetaan, että tehoainetta arvioitaessa mukaan otetaan myös kaikki tietyssä tuotteessa ilmenevät aineenvaihduntatuotteet. Määritelmä on samanlainen kuin direktiivissä 91/414/ETY.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 37.

Tarkistus  25

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3) 'valmisteilla'

3) 'valmisteilla'

kahdesta tai useammasta aineesta koostuvia seoksia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kasvinsuojeluaineena tai liitännäisaineena;

kahdesta tai useammasta aineesta, joista ainakin toinen on tehoaine, koostuvia seoksia tai liuoksia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi kasvinsuojeluaineena tai liitännäisaineena;

Perustelu

Valmisteiden määritelmän on katettava paitsi seokset (sellaisten aineiden yhdistelmät, jotka voidaan helposti erottaa toisistaan yksinkertaisella fysikaalisella menetelmällä kuten suodattamalla, mekaanisella erottamisella tai linkoamalla), myös liuokset (homogeeniset aineet), joilla on erilaisia ominaisuuksia.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 38.

Tarkistus  26

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 4 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4) 'tarkkailtavalla aineella'

4) 'tarkkailtavalla aineella'

kaikkia aineita, joille on ominaista haitallinen vaikutus ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön ja joita sisältyy kasvinsuojeluaineeseen tai joita syntyy kasvinsuojeluaineessa niin paljon, että haitallinen vaikutus syntyy.

kaikkia aineita, joille on ominaista haitallinen vaikutus ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön.

Tällaisiin aineisiin kuuluvat muun muassa vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukaisesti vaarallisiksi luokiteltavien aineiden kriteerit täyttävät aineet, joita sisältyy kasvinsuojeluaineeseen sellaisina pitoisuuksina, että ainetta on pidettävä direktiivin 1999/45/EY 3 artiklassa tarkoitettuna vaarallisena aineena;

Tällaisiin aineisiin kuuluvat muun muassa vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukaisesti vaarallisiksi luokitellut aineet ja aineet, joita on pidettävä direktiivin 1999/45/EY 3 artiklassa tarkoitettuina vaarallisina aineina.

 

Aineita, joilla on tai saattaa olla karsinogeenisia, mutageenisiä, hormonitoimintaa häiritseviä, neurotoksisia, immunotoksisia, lisääntymismyrkyllisiä tai genotoksisia vaikutuksia, on pidettävä tarkkailtavina aineina;

Perustelu

Tarkkailtaviin aineisiin on sisällytettävä kaikki aineet, joilla saattaa olla haitallinen vaikutus ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön. Näihin kuuluvat kaikki aineet, joilla karsinogeenisia, mutageenisiä, hormonitoimintaa häiritseviä, neurotoksisia, immunotoksisia, lisääntymismyrkyllisiä tai genotoksisia vaikutuksia.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 39.

Tarkistus  27

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 4 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

4 a) 'esineellä'

 

tuotetta, jolle annetaan tuotannossa erityinen muoto, pinta tai rakenne, joka määrittää sen käyttötarkoitusta enemmän kuin sen kemiallinen koostumus;

Perustelu

Tässä asetuksessa ei pidä käsitellä ainoastaan tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita sellaisenaan, vaan siihen on sisällytettävä määräyksiä ’esineistä’, jotka saattavat sisältää kyseisiä aineita (esim. tekstiilit). Tässä ehdotettu määritelmä on sama kuin REACH-asetuksessa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 40.

Tarkistus  28

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 5 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

5) 'kasveilla'

5) 'kasveilla'

eläviä kasveja ja eläviä kasvinosia, myös tuoreita hedelmiä, vihanneksia ja siemeniä;

eläviä kasveja ja eläviä kasvinosia sekä kylvämiseen tarkoitettuja siemeniä ja erityisesti tuoreita hedelmiä, vihanneksia, kukkia, lehtiä, versoja, elävää siitepölyä, siementaimia, mukuloita ja juuria;

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tekstiä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 42.

Tarkistus  29

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 8 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

8) 'markkinoille saattamisella'

8) 'markkinoille saattamisella'

hallussapitämistä yhteisössä tapahtuvaa myyntiä varten, myös myytäväksi tarjoamista tai muuta joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan tapahtuvaa siirtoa sekä itse myyntiä, jakelua ja muita siirtomuotoja, mutta ei palauttamista edelliselle myyjälle. Luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen yhteisön alueelle on tässä asetuksessa tarkoitettua markkinoille saattamista;

hallussapitämistä yhteisössä tapahtuvaa myyntiä varten, myös myytäväksi tarjoamista tai muuta joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan tapahtuvaa siirtoa sekä itse myyntiä, jakelua ja muita siirtomuotoja, mutta ei palauttamista edelliselle myyjälle. Luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen yhteisön alueelle sekä tuonti yhteisön alueelle on tässä asetuksessa tarkoitettua markkinoille saattamista;

Perustelu

Tuontituotteiden on oltava kaikkien tämän asetuksen vaatimusten mukaisia.

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 44.

Tarkistus  30

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 8 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

8 a) 'rinnakkaisvalmisteiden kaupalla'

 

kasvinsuojeluaineiden tuontia jäsenvaltiosta, jossa tälle aineelle on annettu lupa direktiivin 91/414/ETY tai tämän asetuksen mukaisin edellytyksin sen saattamiseksi markkinoille määräjäsenvaltiossa, jossa kyseiselle kasvinsuojeluaineelle tai samanlaiselle viiteaineelle on annettu lupa direktiivin 91/414/ETY tai tämän asetuksen mukaisin edellytyksin;

Perustelu

On annettava selkeä määritelmä ja määriteltävä yhtäläiset yhteisön vähimmäisperiaatteet, jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista rinnakkaisvalmisteiden kaupan välityksellä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 45.

Tarkistus  31

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 8 b alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

8 b) 'maahantuojalla'

 

henkilöä, joka tuo maahan kasvinsuojeluaineita kaupallisessa tarkoituksessa;

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 47.

Tarkistus  32

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 10 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

10 a) 'vähäriskisellä'

 

ominaisuuksiltaan sellaista, että ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön kohdistuvan haitallisen vaikutuksen todennäköisyys on pieni;

Perustelu

Määritelmä on tarpeen selventämään säännöksiä, jotka koskevat vähäriskisiä tehoaineita ja kasvinsuojeluaineita.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 43.

Tarkistus  33

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 12 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

12 a) 'terveydellä'

 

täydellistä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia eikä pelkästään sairauden tai vamman puuttumista;

Perustelu

Maailman terveysjärjestön WHO:n käyttämä terveyden määritelmä olisi sisällytettävä tekstiin, sillä se liittyy asetuksen tavoitteeseen ja muihin olennaisiin säännöksiin.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 48.

Tarkistus  34

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 12 b alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

12 b) 'riskiryhmillä'

 

henkilöitä, jotka on otettava erityisesti huomioon arvioitaessa kasvinsuojeluaineiden akuutteja ja kroonisia terveysvaikutuksia. Riskiryhmiä ovat raskaana olevat ja imettävät naiset, alkiot, sikiöt, imeväiset ja lapset, vanhukset, sairaat ja lääkkeitä käyttävät henkilöt sekä henkilöt, jotka työnsä tai asuinpaikkansa vuoksi altistuvat pitkällä aikavälillä korkeille torjunta-ainepitoisuuksille;

Perustelu

Koska riskiryhmiin on lupamenettelyssä kiinnitettävä erityishuomiota, ne on myös määriteltävä asetuksen 3 artiklassa.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 49.

Tarkistus  35

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 15 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

15) 'vyöhykkeellä'

Poistetaan.

liitteessä I määriteltyä jäsenvaltioiden ryhmää;

 

Kasvihuoneessa tapahtuvan käytön, sadonkorjuun jälkeisen käsittelyn, tyhjien varastotilojen tai siementen käsittelyn osalta vyöhykkeellä tarkoitetaan kaikkia liitteessä I määriteltyjä vyöhykkeitä;

 

Perustelu

Ehdotettu määritelmä on harhaanjohtava, koska se viittaa liitteessä I esitettyihin vyöhykkeisiin, joilla ei ole verrattain samankaltaisia maatalouteen, kasvinterveyteen ja ympäristöön liittyviä olosuhteita. Ehdotettu vyöhykejärjestelmä heikentää kansallista hyväksyntää, eikä se ole EY:n suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden mukainen, koska se menee pidemmälle kuin on tarpeen päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi. Näihin tavoitteisiin voidaan päästä tarkistamalla vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää ilman, että otetaan käyttöön vyöhykkeitä.

Lisäksi vesihuolto-olosuhteet voivat olla erilaisia kolmen ehdotetun vyöhykkeen sisällä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 52.

Tarkistus  36

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 15 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

15 a) 'integroidulla torjunnalla'

 

kaikkien käytettävissä olevien torjuntatekniikoiden huolellista harkintaa ja sellaisten soveltuvien toimenpiteiden käyttöönottoa, joilla ehkäistään tuholaispopulaatioiden kehittymistä ja pidetään kasvinsuojeluaineiden ja muiden käsittelymuotojen käyttö tasoilla, jotka ovat taloudellisesti ja ekologisesti perusteltuja ja minimoivat ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit. Integroidussa torjunnassa painotetaan terveiden viljelykasvien kasvattamista siten, että maatalouden ekosysteemejä häiritään mahdollisimman vähän asettamalla etusijalle viljelyyn liittyvät ennaltaehkäisevät toimet, mukautettujen lajikkeiden käyttö sekä muiden kuin kemiallisten kasvinsuojelu-, torjunta- ja viljelymenetelmien käyttö;

Perustelu

Integroidun torjunnan määritelmään olisi sisällytettävä paitsi kasvinsuojelu- myös viljelynäkökohdat, jotka liittyvät mukautettujen lajikkeiden valintaan, vuoroviljelyyn ja ravinnestrategiaan, joilla voidaan huomattavasti vähentää kasvinsuojeluaineiden tarvetta.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 50.

Tarkistus  37

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 15 b alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

15 b) 'muilla kuin kemiallisilla kasvinsuojelu-, torjunta- ja viljelymenetelmillä'

 

sellaisten tuholaistorjuntaa ja -hallintaa koskevien tekniikkojen käyttämistä, joilla ei ole kemiallisia ominaisuuksia. Muihin kuin kemiallisiin kasvinsuojelu-, torjunta- ja viljelymenetelmiin sisältyvät vuoroviljely, fysikaalinen ja mekaaninen torjunta sekä torjunta luontaisten saalistajien avulla;

Perustelu

Etusijalle olisi aina asetettava ei-kemialliset ja luonnonmukaiset torjuntamenetelmät ainoana todella ennaltaehkäisevänä ja kestävänä ratkaisuna, joka tukee viljelykasvien kestävää suojelua koskevia tavoitteita paremmin kuin turvautuminen monimutkaisiin kemikaaleihin, jotka on suunniteltu tappamaan kasveja, hyönteisiä tai muita elämänmuotoja, mitä ei voida pitää kestävänä toimintana. Jäsenvaltioiden on edistettävä ja rohkaistava sitä, että muita kuin kemikaaleihin perustuvia kasvinsuojelun, torjunnan sekä viljelyn vaihtoehtoja otetaan laajasti käyttöön.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 51.

Tarkistus  38

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 18 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

18) 'hyvällä koekäytännöllä'

18) 'hyvällä koekäytännöllä'

Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön (European and Mediterranian Plant Protection Organisation, EPPO) yleisohjeiden 181 ja 152 mukaista käytäntöä;

direktiivin 2004/10/EY mukaista käytäntöä;

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus.

Tarkistus  39

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 19 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

19) 'tietosuojalla'

19) 'tietosuojalla'

testin tai tutkimuksen omistajan tilapäistä oikeutta estää testin tai tutkimuksen käyttö toisen hakijan hyödyksi;

testin tai tutkimuksen, lukuun ottamatta selkärankaisilla tehtyjä kokeita ja muita kokeita ja tutkimuksia, joiden ansiosta eläinkokeita voidaan välttää, kuulumista tietosuojan piiriin, jos sen omistajalla on oikeus estää käyttämästä sitä toisen henkilön hyödyksi;

Perustelu

Olisi lisättävä, että testin tai tutkimuksen omistaja ei voi estää sen käyttämistä, jos sen ansiosta voidaan välttää eläinkokeita.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 55.

Tarkistus  40

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 19 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

19 a) 'esittelevällä jäsenvaltiolla'

 

jäsenvaltiota, joka suostuu ottamaan vastuulleen tehoaineiden, suoja-aineiden tai tehosteaineiden arvioinnin. Jäsenvaltiolta edellytetään, että se suorittaa tämän tehtävän ammattitaidolla ja julkaisee vaikutustenarviointiraportin määrätyn ajan kuluessa;

Perustelu

Esittelevän jäsenvaltion määritelmän antaminen katsotaan tarpeelliseksi.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 56.

Tarkistus  41

Neuvoston yhteinen kanta

3 artikla – 19 b alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

19 b) 'testeillä ja tutkimuksilla'

 

tutkimuksia tai kokeita, joiden avulla pyritään määrittämään tehoaineen tai kasvinsuojeluaineiden ominaisuudet ja käyttäytyminen, ennustamaan altistuminen tehoaineille ja/tai niiden kulloisillekin aineenvaihduntatuotteille ja määrittämään turvalliset altistustasot sekä kasvinsuojeluaineiden turvallisen käytön ehdot;

Perustelu

Koko asetuksessa käytetään toistuvasti testien ja tutkimusten terminologiaa. On lisättävä määritelmä, joka käsittää paitsi tutkimusraportit myös muut riskien arvioinnin kannalta olennaiset tiedot.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 57.

Tarkistus  42

Neuvoston yhteinen kanta

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen, herkät väestöryhmät mukaan luettuina, tai eläinten terveyteen, ottaen huomioon tunnetut kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset silloin, kun on hyväksytty menetelmät tällaisten vaikutusten arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

a) niillä ei saa olla haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen, erityisesti niiden käyttäjien terveyteen, jotka ovat suorassa kontaktissa aineisiin, asukkaiden, sivullisten ja riskiryhmien terveyteen tai eläinten terveyteen, ottaen huomioon tunnetut kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset silloin, kun käytettävissä ovat menetelmät tällaisten vaikutusten arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

Perustelu

Huomioon on otettava kaikki erityisen riskialttiit ryhmät. Jos käytettävissä on menetelmiä kumulatiivisten ja yhteisvaikutusten arvioimiseksi, niitä olisi käytettävä sen sijaan, että odotettaisiin sopimusta tällaisista menetelmistä, mikä saattaa johtaa loputtomiin viivästyksiin.

Esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 296 ja komission ehdotuksen teksti.

Tarkistus  43

Neuvoston yhteinen kanta

4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

b) niillä ei saa olla kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön.

b) niillä ei saa olla kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön, ottaen huomioon kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset sekä kaikki merkitykselliset organismien altistumisreitit ympäristössä; viranomainen esittää menetelmät tällaisten vaikutusten arvioimiseksi.

Perustelu

Arviointiskenaarion on vastattava todellisuutta ja otettava huomioon myös mahdolliset kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 255.

Tarkistus  44

Neuvoston yhteinen kanta

4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden (ottaen huomioon juomaveden käsittelyssä muodostuvat aineet), elintarvikkeiden, rehun tai ilman välityksellä, vaikutuksia työterveyteen eikä muita epäsuoria vaikutuksia, ottaen huomioon tunnetut kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset silloin, kun on hyväksytty menetelmät tällaisten vaikutusten arvioimiseksi, eikä pohjaveteen;

b) sillä ei saa olla välittömiä tai myöhemmin ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten, erityisesti asukkaiden, sivullisten ja riskiryhmien, terveyteen tai eläinten terveyteen suoraan tai juomaveden (ottaen huomioon juomaveden käsittelyssä muodostuvat aineet), elintarvikkeiden, rehun tai ilman välityksellä, mukaan lukien käyttöpaikasta kaukana olevilla alueilla, joille kasvinsuojeluaineet ovat kaukokulkeutuneet, vaikutuksia työterveyteen eikä muita epäsuoria vaikutuksia, ottaen huomioon tunnetut kumulatiiviset ja yhteisvaikutukset silloin, kun käytettävissä ovat menetelmät tällaisten vaikutusten arvioimiseksi, eikä pinta- tai pohjaveteen,

Perustelu

Kaikkia torjunta-aineille mahdollisesti altistuvia väestöryhmiä on suojeltava, myös asukkaita, jotka saattavat säännöllisesti altistua eri lähteistä tuleville torjunta-aineille.

Menetelmistä sopiminen kestää usein hyvin pitkään. Jos käytettävissä ovat menetelmät kumulatiivisten ja yhteisvaikutusten arvioimiseksi, niitä olisi käytettävä.

Esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 297 ja komission ehdotuksen teksti.

Tarkistus  45

Neuvoston yhteinen kanta

4 artikla – 3 kohta – e alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

e) sillä ei saa olla kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön, ottaen huomioon erityisesti seuraavat seikat:

e) sillä ei saa olla kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön, ottaen huomioon erityisesti seuraavat seikat:

i) sen vaiheet ja kulkeutuminen ympäristössä, erityisesti pintavesien, suisto- ja rannikkovedet mukaan lukien, pohjaveden, ilman ja maaperän saastuminen;

i) sen vaiheet ja kulkeutuminen ympäristössä, erityisesti pintavesien, suisto- ja rannikkovedet mukaan lukien, juomaveden, pohjaveden, ilman ja maaperän saastuminen, ottaen huomioon käyttöpaikasta kaukana olevat alueet, joille kasvinsuojeluaineet ovat kaukokulkeutuneet ympäristössä;

ii) sen vaikutus muihin kuin torjuttaviin lajeihin;

ii) sen vaikutus muihin kuin torjuttaviin lajeihin, etenkin näiden lajien käyttäytymiseen;

iii) sen vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen.

iii) sen vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemiin;

 

iii a) sen tuhoisa vaikutus uhanalaisiin lajeihin.

Perustelu

Monilla torjunta-aineilla on epäsuoria vaikutuksia ekosysteemiin, esimerkiksi ravintoketjun välityksellä (saalishyönteisten laajamittaisesta vähenemisestä johtuva lintukantojen pieneneminen maatalouden ekosysteemeissä). Nämä vaikutukset on otettava mahdollisimman pitkälle huomioon.

Erityishuomiota on kiinnitettävä myös ympäristövaikutuksiin, joita kasvinsuojeluaineiden kaukokulkeutumisella ympäristössä on, esimerkiksi arktisella alueella.

Liian usein tutkitaan vain kuolleisuutta eikä vaikutusta käyttäytymiseen. Näin ollen määritelmää on tarkennettava.

Punaisella listalla olevien uhanalaisten lajien elinympäristöjä on monin paikoin Euroopassa.

Torjunta-aineet ja muut kasvinsuojeluaineet uhkaavat erityisesti lintuja, jotka muuttavat ja keräävät ravintonsa monilta eri alueilta, joissa sovelletaan ruiskutusta ja muita käsittelyjä, joissa käytetään muun muassa torjunta-aineita. Harvinaisten lajien ruokinta saastuneilla alueilla saattaa aiheuttaa kyseisten lajien häviämisen.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 64.

Tarkistus  46

Neuvoston yhteinen kanta

4 artikla – 7 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

7. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos tehoaine on todennetun näytön perusteella välttämätön sellaisen kasvien terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran hallitsemiseksi, jota ei voi torjua muilla käytettävissä olevilla keinoilla, kyseinen tehoaine voidaan hyväksyä määräajaksi, joka on enintään viisi vuotta, vaikka se ei täytä liitteessä II olevissa 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 tai 3.8.2 kohdassa säädettyjä kriteereitä, edellyttäen, että tehoaineen käyttöön sovelletaan riskinhallintatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ihmisten ja ympäristön altistuminen minimoidaan. Tällaisten aineiden jäämien enimmäistasot vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 mukaisesti.

7. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos

 

a) hakija osoittaa todennetun näytön perusteella, että tehoaine on jäsenvaltiossa välttämätön sellaisen kasvien terveyteen kohdistuvan vakavan vaaran hallitsemiseksi, jota ei voi torjua muilla käytettävissä olevilla keinoilla, muut kuin kemialliset toimet mukaan lukien; ja

 

b) tämän vaaran hallitseminen on yleisen edun mukaista;

 

kyseinen tehoaine voidaan hyväksyä siinä jäsenvaltiossa vakavan vaaran hallitsemiseen tarvittavaksi määräajaksi, joka on enintään neljä vuotta, vaikka se ei täytä liitteessä II olevissa 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 tai 3.8.2 kohdassa säädettyjä kriteereitä, edellyttäen, että tehoaineen käyttöön sovelletaan riskinhallintatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että ihmisten ja ympäristön altistuminen minimoidaan, ja että hakija esittää korvaavan suunnitelman siitä, kuinka vakava vaara saadaan hallintaan muilla keinoilla, muut kuin kemialliset menetelmät mukaan luettuina.

 

 

 

Tällaisten aineiden jäämien enimmäistasot vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 mukaisesti.

Tätä poikkeusta ei sovelleta tehoaineisiin, jotka on luokiteltu tai jotka on luokiteltava direktiivin 67/548/ETY mukaisesti karsinogeenisuusluokkaan 1 tai lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1.

Tätä poikkeusta ei sovelleta tehoaineisiin, jotka on luokiteltu tai jotka on luokiteltava direktiivin 67/548/ETY mukaisesti karsinogeenisuusluokkaan 1, karsinogeenisuusluokkaan 2 ilman kynnysarvoa tai lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 1.

 

Jos hakija hakee tämän kohdan mukaista poikkeusta, 12 ja 13 artiklassa tarkoitetut määräajat puoliintuvat.

Perustelu

Tarkistus  47

Neuvoston yhteinen kanta

4 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Eläinkokeet

 

Eläinkokeiden välttämiseksi on selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin ryhdyttävä tämän asetuksen soveltamiseksi ainoastaan viimeisenä keinona. On edistettävä kokeita, joissa ei käytetä eläimiä, ja älykkäitä testausstrategioita, ja päällekkäisten eläinkokeiden tekeminen selkärankaisilla on kiellettävä.

Perustelu

Älykkäiden testausstrategioiden ja tiedon pakollisen jakamisen edistämisellä voidaan merkittävästi vähentää käytettyjen eläinten lukumäärää.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 66.

Tarkistus  48

Neuvoston yhteinen kanta

6 artikla – i a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(i a) sellaisen käytön rajoittaminen tai kieltäminen, joka on vastoin integroidun torjunnan järjestelmiä tai jopa haittaa niitä, kuten maaperän kemiallinen käsittely;

Perustelu

Erityisiä käyttötapoja, jotka eivät sovi yhteen integroidun torjunnan kaltaisten hyvien käytäntöjen kanssa, olisi rajoitettava.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 68.

Tarkistus  49

Neuvoston yhteinen kanta

7 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

1. Viranomainen vastaa hyväksyntämenettelyn koordinoinnista.

 

Näin tehdessään viranomainen tukeutuu jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin.

1. Tehoaineen tuottajan on toimitettava jäsenvaltiolle, jäljempänä 'esittelevä jäsenvaltio', tehoaineen hyväksyntää koskeva hakemus tai hyväksynnän edellytysten muuttamista koskeva hakemus, jossa on mukana tiivistelmä ja täydellinen asiakirja-aineisto 8 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tai asianmukaiset tieteelliset perustelut sille, ettei asiakirja-aineiston tiettyjä osia luovuteta, ja jossa osoitetaan, että tehoaine täyttää 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

Tehoaineen tuottajan on jätettävä viranomaiselle tehoaineen hyväksyntää koskeva hakemus tai hyväksynnän edellytysten muuttamista koskeva hakemus, jossa on mukana täydellinen asiakirja-aineisto ja asiakirja-aineiston tiivistelmä 8 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tai tällaisen asiakirja-aineiston tietojen käyttölupa tai asianmukaiset tieteelliset perustelut sille, ettei asiakirja-aineiston tiettyjä osia luovuteta, ja jossa osoitetaan, että tehoaine täyttää 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Viranomaisen on ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille vastaanottamistaan hakemuksista.

Tuottajien tämän asetuksen noudattamista varten nimeämä tuottajajärjestö voi toimittaa yhteisen hakemuksen.

Jäsenvaltio voi valita tehoaineen, jonka hyväksyntää koskevan hakemuksen viranomainen on vastaanottanut, ryhtyäkseen esitteleväksi jäsenvaltioksi.

Hakemuksen käsittelee hakijan ehdottama jäsenvaltio, jollei jokin toinen jäsenvaltio suostu ottamaan sitä käsiteltäväkseen.

Jos kaksi tai useampi jäsenvaltio on ilmoittanut haluavansa esitteleväksi jäsenvaltioksi eivätkä ne pääse yhteisymmärrykseen siitä, kumpi tai mikä olisi toimivaltainen viranomainen, esittelevä jäsenvaltio määritetään 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Päätöksen on perustuttava objektiivisiin kriteereihin, kuten maantieteellisiin olosuhteisiin ja viljely- ja ilmasto-olosuhteisiin, ja erityisesti kohteena oleviin organismeihin, toimivaltaisen viranomaisen ja viitelaboratorion suorituskykyyn ja puolueettomuuteen sekä riippumattomuuteen tuottajayhtiöihin kytkeytyvistä eduista.

Perustelu

Teollisuuden ei pidä antaa valita esittelevää jäsenvaltiota. Hakemukset olisi toimitettava viranomaiselle, ja jäsenvaltioiden olisi sovittava keskenään, mikä niistä alkaa esitteleväksi jäsenvaltioksi. Erimielisyydet olisi ratkaistava komiteamenettelyssä objektiivisten kriteerien perusteella.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 69.

Tarkistus  50

Neuvoston yhteinen kanta

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

1 a. Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on hakemuksen jättäessään nimettävä yhteisöön sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö yksinomaiseksi edustajakseen, joka vastaa tässä asetuksessa tuottajille säädetyistä velvollisuuksista.

Perustelu

Asetuksen 70 artiklassa edellytetään, että tämän asetuksen mukaiset toimenpiteet eivät vaikuta yleiseen siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen tuottajan jäsenvaltiossa. Tarkistuksella pyritään luomaan yhdenvertaiset lähtökohdat kaikille tuottajille, myös niille, jotka ovat sijoittautuneet yhteisön toimivallan piiriin kuulumattomille alueille.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 70.

Tarkistus  51

Neuvoston yhteinen kanta

7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

1 b. Hakemuksen voi arvioida yhdessä useampi valtio, jotka toimivat esittelevinä jäsenvaltioina yhteisesittelijämenettelyssä.

Perustelu

Tätä asetusta sovelletaan myös direktiivin 91/414/ETY mukaisten hakemusten arviointiin, ja sillä on suuri vaikutus tehoaineita koskevien arviointiraporttien laatimisnopeuteen ja laatuun.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 71.

Tarkistus  52

Neuvoston yhteinen kanta

8 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

c a) kunkin selkärankaisilla eläimillä tehtävän testin tai kokeen osalta selvitys eläinkokeiden ja selkärankaisten eläinten päällekkäisen testauksen välttämiseksi suoritetuista toimenpiteistä;

Perustelu

Hakemuksissa olisi edellytettävä perusteluja suoritetuista toimenpiteistä eläinkokeiden välttämiseksi yleensä, sillä näin päästään helpommin siihen, että tämän asetuksen vuoksi tehtävät eläinkokeet pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 75.

Tarkistus  53

Neuvoston yhteinen kanta

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

4 a. Hakijan on lisättävä asiakirja-aineistoon kaikki vertaisarvioitu, vapaasti käytettävissä oleva tieteellinen aineisto, jossa käsitellään tehoaineen ja sen aineenvaihduntatuotteiden haitallisia sivuvaikutuksia terveyteen, ympäristöön ja muihin kuin torjuttaviin lajeihin.

Perustelu

Hakija on velvoitettava keräämään ja tekemään yhteenveto kaikesta tieteellisestä kirjallisuudesta, jossa käsitellään tiettyä ainetta. Tämä kattaa mehiläisiin kohdistuvat odottamattomat vaikutukset, joita ei ole havaittu riskien arvioinnissa, vaikka ne on dokumentoitu laajalti tieteellisissä julkaisuissa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 78.

Tarkistus  54

Neuvoston yhteinen kanta

11 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Esittelevän jäsenvaltion on kahdentoista kuukauden kuluessa 9 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta ilmoituspäivästä laadittava ja toimitettava komissiolle kertomus ja viranomaiselle jäljennös kertomuksesta, jäljempänä 'arviointikertomuksen luonnos', jossa arvioidaan, voidaanko tehoaineen olettaa täyttävän 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

1. Esittelevä jäsenvaltio voi aloittaa testi- ja tutkimuskertomusten arvioinnin heti, kun hakija on esittänyt ne, myös ennen 9 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua ilmoituspäivää. Esittelevän jäsenvaltion on kahdentoista kuukauden kuluessa 9 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta ilmoituspäivästä laadittava ja toimitettava komissiolle kertomus ja viranomaiselle jäljennös kertomuksesta (jäljempänä 'arviointikertomuksen luonnos'), jossa arvioidaan, voidaanko tehoaineen olettaa täyttävän 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

Perustelu

Käytettävissä olevien tietojen arviointi ennen kaikkien asiakirjojen saamista nopeuttaa uusien ja innovatiivisten tuotteiden pääsyä markkinoille.

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 80.

Tarkistus  55

Neuvoston yhteinen kanta

11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Arviointikertomuksen luonnoksen on tarvittaessa sisällettävä myös ehdotus jäämien enimmäismäärien asettamiseksi. Tällaisessa tapauksessa esittelevän jäsenvaltion on toimitettava hakemus, arviointikertomus ja asetuksen (EY) N:o 396/2005 9 artiklassa tarkoitetut liiteasiakirjat komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen 9 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta ilmoituspäivästä.

2. Arviointikertomuksen luonnoksen on tarvittaessa sisällettävä myös ehdotus jäämien enimmäismäärien asettamiseksi.

Perustelu

Tarvittava täsmennys jäämän enimmäismäärän asettamisesta, jos viranomaisen päätelmiä ei hyväksytä säädetyssä määräajassa.

Tarkistus  56

Neuvoston yhteinen kanta

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Viranomainen tekee 120 päivän kuluessa kirjallisten huomautusten toimittamiselle säädetyn määräajan päättymisestä hakemuksen toimittamisen ajankohtana saatavilla olevia ohjeasiakirjoja käyttäen senhetkisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella päätelmän siitä, voidaanko tehoaineen olettaa täyttävän 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit, ja ilmoittaa asiasta hakijalle, jäsenvaltioille ja komissiolle ja saattaa sen julkisesti saataville.

Viranomainen tekee 120 päivän kuluessa kirjallisten huomautusten toimittamiselle säädetyn määräajan päättymisestä hakemuksen toimittamisen ajankohtana saatavilla olevia ohjeasiakirjoja käyttäen senhetkisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella päätelmän siitä, voidaanko tehoaineen olettaa täyttävän 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit, ja ilmoittaa asiasta hakijalle, jäsenvaltioille ja komissiolle ja saattaa sen julkisesti saataville. Kun ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu kuuleminen järjestetään 120 päivän määräaikaa jatketaan 60 päivällä.

Perustelu

Viranomaiselle on varattava riittävästi aikaa päätelmien laatimiseen. Nykyisissä vaatimuksissa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle suodaan kuuksi kuukautta. Tähänastinen kokemus on osoittanut, että kuuden kuukauden jakso on elintärkeä tehokkaan ja tieteellisesti vankan vertaisarvioinnin tekemisen kannalta. 120 päivän jakso ei mahdollistaisi esimerkiksi asiantuntijakokouksen järjestämistä. Siten jaksoa olisi jatkettava 60 päivällä, kun asiantuntijoita on kuultava.

Ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 83 perustuva kompromissiehdotus.

Tarkistus  57

Neuvoston yhteinen kanta

12 artikla – 6 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

6 a. Jos viranomaisen päätelmät on hyväksytty tämän artiklan 2 kohdassa säädetyssä määrärajassa, jota on mahdollisesti voitu jatkaa 3 kohdassa tarkoitetulla ajanjaksolla, asetuksen (EY) N:o 396/2005 11 artiklaa ei sovelleta ja kyseisen asetuksen 14 artiklaa sovelletaan viipymättä.

Perustelu

Tarvittava täsmennys sillä jäämien enimmäismääriä ei voi vahvistaa ennen viranomaisen päätelmiä.

Tarkistus  58

Neuvoston yhteinen kanta

12 artikla – 6 b kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

6 b. Jos viranomaisen päätelmät on hyväksytty tämän artiklan 2 kohdassa säädetyssä määrärajassa, jota on mahdollisesti voitu jatkaa 3 kohdassa tarkoitetulla ajanjaksolla, asetuksen (EY) N:o 396/2005 11 artiklaa ja 14 artiklaa sovelletaan viipymättä.

Perustelu

Tarvittava täsmennys jäämän enimmäismäärän asettamisesta, jos viranomaisen päätelmiä ei hyväksytä säädetyssä määräajassa.

Tarkistus  59

Neuvoston yhteinen kanta

13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Kuuden kuukauden kuluessa viranomaisen tekemän päätelmän vastaanottamisesta komissio esittää 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle kertomuksen, jäljempänä 'tarkastelukertomus', ja asetusehdotuksen, joissa se ottaa huomioon esittelevän jäsenvaltion arviointikertomuksen luonnoksen ja viranomaisen päätelmän.

1. Kolmen kuukauden kuluessa viranomaisen tekemän päätelmän vastaanottamisesta komissio esittää 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle kertomuksen (jäljempänä 'tarkastelukertomus') ja asetusehdotuksen, joissa se ottaa huomioon esittelevän jäsenvaltion arviointikertomuksen luonnoksen ja viranomaisen päätelmän.

Perustelu

Komissio ei tarvitse puolta vuotta laatiakseen kertomuksen täysin tutkituista asiakirjoista. Menettelyä on nopeutettava.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 86.

Tarkistus  60

Neuvoston yhteinen kanta

13 artikla – 2 kohta – johdantokappale ja a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Asetus annetaan 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen tarkastelukertomuksen, asiaa koskevien muiden asiaan kuuluvien seikkojen ja varovaisuusperiaatteen perusteella, kun asetuksen (EY) N:o 178/2002 7 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset pätevät, ja asetuksessa säädetään, että

2. Asetus ja sen asianmukaiset perustelut annetaan 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen tarkastelukertomuksen, asiaa koskevien muiden asiaan kuuluvien seikkojen ja varovaisuusperiaatteen perusteella, kun asetuksen (EY) N:o 178/2002 7 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset pätevät, ja asetuksessa säädetään, että

a) tehoaine hyväksytään, tarvittaessa 6 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin ja rajoituksin;

a) tehoaine hyväksytään, tarvittaessa 6 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin ja rajoituksin, ja sisällytetään liitteeseen II a;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen säännösten kanssa. Menettelyn avoimuutta olisi parannettava. Siksi olisi jatkettava käytäntöä, että hyväksytyt aineet sisällytetään asetuksen liitteeseen.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 88.

Tarkistus  61

Neuvoston yhteinen kanta

13 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Hyväksytyt tehoaineet sisällytetään 78 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun asetukseen, joka sisältää luettelon jo hyväksytyistä tehoaineista. Komissio pitää yllä hyväksyttyjen tehoaineiden luetteloa, joka on sähköisesti yleisön saatavilla.

4. Komissio pitää yllä ajan tasalle saatettua hyväksyttyjen tehoaineiden luetteloa liitteessä II a ja julkaisee tämän luettelon internetsivuilla.

Perustelu

Menettelyn avoimuutta olisi parannettava. Siksi olisi jatkettava käytäntöä, että hyväksytyt aineet sisällytetään asetuksen liitteeseen.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 89.

Tarkistus  62

Neuvoston yhteinen kanta

14 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Hyväksyntä uusitaan enintään viideksitoista vuodeksi. Edellä olevaan 4 artiklan 7 kohtaan kuuluvien tehoaineiden hyväksyntä uusitaan enintään viideksi vuodeksi.

2. Hyväksyntä voidaan uusia yhden tai useamman kerran enintään kymmeneksi vuodeksi. Edellä olevaan 4 artiklan 7 kohtaan kuuluvien tehoaineiden hyväksyntä uusitaan enintään neljäksi vuodeksi.

Perustelu

Ehdotetussa tekstissä jäsenvaltio uusii kasvinsuojeluaineen luvan uusittuaan tehoaineen hyväksynnän (43 artiklan 5 kohta). Tämä merkitsee, että lupa olisi ensimmäisen uusimisen jälkeen periaatteessa ajallisesti rajaamaton. Tämä on vastoin ennalta varautumisen periaatetta ja periaatetta, että päätökset tehdään tieteellisen ja teknisen nykytietämyksen perusteella, kuten ehdotetun tekstin 4 artiklan 1 kohdassa edellytetään, sekä periaatetta, että on taattava korkeatasoinen suojelu (johdanto-osan 9 kappale).

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 90.

Tarkistus  63

Neuvoston yhteinen kanta

15 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Tehoaineen tuottajan on toimitettava 14 kohdassa tarkoitettu hakemus jäsenvaltiolle ja jäljennös hakemuksesta muille jäsenvaltioille, komissiolle ja viranomaiselle viimeistään kolme vuotta ennen ensimmäisen hyväksynnän voimassaolon päättymistä.

1. Tehoaineen tuottajan on jätettävä 14 artiklassa tarkoitettu hakemus asianomaiselle jäsenvaltiolle ja jäljennös hakemuksesta muille jäsenvaltioille, komissiolle ja viranomaiselle viimeistään kolme vuotta ennen ensimmäisen hyväksynnän voimassaolon päättymistä.

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 91.

Tarkistus  64

Neuvoston yhteinen kanta

18 artikla – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

b) maininta tarvittavista tiedoista, jotka on toimitettava;

b) maininta tarvittavista toimitettavista tiedoista, mukaan lukien toimet, joilla vähennetään eläinkokeita mahdollisimman paljon, erityisesti testausmenetelmät, joissa ei käytetä eläimiä, sekä älykkäät testausstrategiat;

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että tämän asetuksen vuoksi tehdään mahdollisimman vähän eläinkokeita, ohjelmaan olisi sisällytettävä tätä näkökohtaa edistäviä toimia.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 92.

Tarkistus  65

Neuvoston yhteinen kanta

20 artikla – 1 kohta – Johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Asetus annetaan 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen, ja asetuksessa säädetään, että

1. Asetus ja sen asianmukaiset perustelut annetaan 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, ja asetuksessa säädetään, että

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 94.

Tarkistus  66

Neuvoston yhteinen kanta

20 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Jos hyväksynnän uusimisen epäämiseen johtaneet syyt sen sallivat, 1 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa säädetään siirtymäajasta, joka on enintään yksi vuosi markkinoille saattamiselle ja lisäksi enintään yksi vuosi kyseisten kasvinsuojeluaineiden olemassa olevien varastojen hävittämiselle, varastoimiselle ja käytölle.

2. Jos hyväksynnän uusimisen epäämiseen johtaneet syyt eivät koske terveyden tai ympäristön suojelemista, 1 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa säädetään enintään yhden vuoden siirtymäajasta, jona kyseisten kasvinsuojeluaineiden varastot voidaan käyttää loppuun. Tuottajien on kyseisen ajan päätyttyä varmistettava jäljellä olevien varastojen poistaminen ja turvallinen loppukäsittely.

Jos hyväksyntä peruutetaan tai sitä ei uusita ihmisten tai eläinten terveyttä tai ympäristöä koskevien välittömien huolenaiheiden vuoksi, asianomaiset kasvinsuojeluaineet on poistettava markkinoilta välittömästi.

Jos hyväksyntä peruutetaan tai sitä ei uusita ihmisten tai eläinten terveyttä tai ympäristöä koskevien huolenaiheiden vuoksi, asianomaiset kasvinsuojeluaineet on poistettava markkinoilta välittömästi.

Perustelu

Yhden vuoden siirtymäaika olisi myönnettävä vain, jos syyt hyväksynnän uusimisen epäämiseen eivät koske terveyden tai ympäristön suojelua. Tuottajien olisi kyseisen ajan päätyttyä varmistettava tuotteidensa turvallinen poistaminen ja hävittäminen. Kasvinsuojeluaineet on poistettava markkinoilta välittömästi, jos niiden hyväksyntää ei uusita ihmisten tai eläinten terveyttä tai ympäristöä koskevien huolenaiheiden vuoksi.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 95.

Tarkistus  67

Neuvoston yhteinen kanta

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Komissio voi milloin tahansa tarkastella tehoaineen hyväksyntää uudelleen. Se voi ottaa huomioon jäsenvaltion pyynnön tarkastella tehoaineen hyväksyntää uudelleen.

1. Komissio voi milloin tahansa tarkastella tehoaineen hyväksyntää uudelleen ja se ottaa asianmukaisesti huomioon jäsenvaltion, Euroopan parlamentin tai muiden sidosryhmien esittämät uudelleen tarkastelemista koskevat pyynnöt, jotka perustuvat tieteelliseen ja tekniseen nykytietämykseen ja seurantatietoihin.

Perustelu

Varmistetaan prosessin avoimuus ja mukautetaan ehdotus ennalta varautumisen periaatteeseen. Tarkistuksella pyritään myös varmistamaan, että päätöksissä otetaan huomioon tieteellinen ja tekninen nykytietämys, kuten ehdotetun tekstin 4 artiklan 1 kohdassa todetaan, sekä korkeatasoisen suojelun periaate johdanto-osan 9 kappaleen mukaisesti.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 97.

Tarkistus  68

Neuvoston yhteinen kanta

21 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Komissio tarkastelee tehoaineen hyväksyntää uudelleen, jos on merkkejä siitä, että direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdan ja b alakohdan i alakohdan sekä 7 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisten tavoitteiden saavuttaminen saattaa vaarantua.

Perustelu

Komissio voi milloin tahansa tarkastella tiettyä ainetta uudelleen, mutta olisi tehtävä selväksi, että myös muut instituutiot tai sidosryhmät voivat pyytää uudelleen tarkastelemista.

On välttämätöntä, että aineen hyväksyntää voidaan harkita uudelleen, jos direktiivissä 2000/60/EY asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Lisäksi direktiivin 2000/60/EY ja käsiteltävänä olevan asetuksen palautemekanismi kannustaa tuottajia harkitsemaan vakavasti vastuutaan koko tuoteketjussa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 98.

Tarkistus  69

Neuvoston yhteinen kanta

21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Jos komissio katsoo, että 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit eivät enää täyty tai että 6 artiklan f alakohdan mukaisesti vaadittuja lisätietoja ei ole toimitettu, asetus hyväksynnän peruuttamisesta tai muuttamisesta annetaan 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

3. Jos komissio katsoo, että 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit eivät enää täyty tai että 6 artiklan f alakohdan mukaisesti vaadittuja lisätietoja ei ole toimitettu, asetus hyväksynnän peruuttamisesta tai muuttamisesta annetaan 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen säännösten kanssa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 99.

Tarkistus  70

Neuvoston yhteinen kanta

21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

3 a. Jos komissio toteaa, että direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdan ja b alakohdan i alakohdan sekä 7 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisia tavoitteita, jotka koskevat prioriteettiaineista aiheutuvan pilaantumisen vähentämistä, ei kyetä saavuttamaan, asetus hyväksynnän peruuttamiseksi tai muuttamiseksi annetaan tämän asetuksen 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

On välttämätöntä, että aineen hyväksyntää voidaan harkita uudelleen, jos direktiivissä 2000/60/EY asetettuja tavoitteita ei saavuteta tietyn aineen kohdalla. Menettelyn on oltava sopusoinnussa uuden komitologiapäätöksen säännösten kanssa.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 100.

Tarkistus  71

Neuvoston yhteinen kanta

22 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Tätä poikkeusta ei sovelleta tehoaineisiin, jotka on luokiteltu direktiivin 67/548/ETY mukaisesti

 

– karsinogeenisiksi,

 

– mutageenisiksi,

 

– lisääntymiselle myrkyllisiksi,

 

– herkistäviksi kemikaaleiksi,

 

eikä aineisiin, jotka on luokiteltu

 

– pysyviksi ja joiden puoliintumisaika on yli 60 vuorokautta,

 

– hormonaalisesti haitallisesti vaikuttaviksi ja jotka on mainittu EU:n luettelossa aineista, joiden epäillään olevan hormonaalisesti haitallisesti vaikuttavia;

 

– myrkyllisiksi,

 

– eläviin kudoksiin kertyviksi ja hitaasti hajoaviksi.

 

Komissio tarkistaa ja tarvittaessa määrittää viimeistään …* kriteerit, joiden perusteella tehoainetta voidaan pitää vähäriskisenä aineena, ja esittää tarvittaessa ehdotuksia.

 

_____________________

* Yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

On vahvistettava selkeät ja riippumattomat kriteerit sen määrittämiseksi, mille aineille voidaan antaa matala riskiprofiili. Ehdotuksesta puuttuu kyseinen määritelmä. Vähemmän haitallisia aineita ja tuotteita koskevan tutkimuksen edistämiseksi on tärkeää tehdä tämä selväksi yrityksille ja antaa niille oikeusvarmuus siitä, mitä oikeastaan tarkoitetaan matalalla riskiprofiililla. Tässä mainitut kriteerit on otettu osittain biosididirektiivistä 98/8/EY. Näiden kriteereiden mukaisesti 25–30 prosenttia tehoaineista luokiteltaisiin vähäriskisiksi aineiksi.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 102.

Tarkistus  72

Neuvoston yhteinen kanta

22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

1 a. Edellä 5 artiklasta poiketen tehoaineille, jotka perustuvat 4 artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisiin biologisiin torjunta-aineisiin, voidaan antaa hyväksyntä kaudeksi, joka on enintään 15 vuotta, jos tällaisten biologisia torjunta-aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden odotetaan aiheuttavan vain vähäisen riskin ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle 47 artiklan 1 kohdassa olevan määritelmän mukaisesti.

Perustelu

Biologisiin torjunta-aineisiin perustuvien kasvinsuojeluaineiden käyttö antaa loistavat mahdollisuudet suojella ihmisten ja eläinten terveyttä sekä ympäristöä. Kyseisten aineiden käyttöä olisi näin ollen tuettava täysimääräisesti. Tällaisten biologisten torjunta-aineiden vähäriskisyyden takia niistä saatavat mahdolliset hyödyt ovat suuria. Koska biologisiin torjunta-aineisiin perustuvan kasvinsuojelun soveltamisala on suhteellisen pieni, 15 vuoden ajaksi annettava hyväksyntä on tarpeen, jotta tällaisia kasvinsuojeluaineita koskevaa tutkimusta ja kehittämistä edistettäisiin riittävästi.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 103.

Tarkistus  73

Neuvoston yhteinen kanta

22 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Sovelletaan 4 ja 6–21 artiklaa sekä liitteessä II olevaa 5 jaksoa. Vähäriskiset aineet luetellaan erikseen 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa.

2. Sovelletaan 4 ja 6–21 artiklaa sekä liitteessä II olevaa 5 jaksoa. Vähäriskiset aineet luetellaan erikseen liitteessä II a.

Perustelu

Tarkistus vastaa 13 artiklan 2 kohtaan tehtyä tarkistusta, jossa vahvistettiin, että tehoaineiden hyväksymisessä noudatetaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta lausetta.

Tarkistus  74

Neuvoston yhteinen kanta

23 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Tätä asetusta sovellettaessa aktiiviset aineet, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa määritellyt elintarvikkeita koskevat vaatimukset, katsotaan perusaineiksi.

Perustelu

Elintarvikkeita oleviksi aineiksi määritellään asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklan nojalla ihmisen nautittavaksi tarkoitetut vaarattomat aineet. Tällaisia aineita, kuten auringonkukkaöljyä, käytetään tällä hetkellä orgaanisessa viljelyssä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 274.

Tarkistus  75

Neuvoston yhteinen kanta

23 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, perusaine hyväksytään, jos kyseisen aineen käyttöä muissa tarkoituksissa kuin kasvinsuojeluaineena sääntelevän yhteisön muun lainsäädännön mukaisesti suoritetut asiaa koskevat arvioinnit osoittavat, että aineella ei ole välittömiä tai myöhemmin ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen eikä kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön.

2. Perusaine hyväksytään 4 artiklan mukaisesti, jos kyseisen aineen käyttöä muissa tarkoituksissa kuin kasvinsuojeluaineena sääntelevän yhteisön muun lainsäädännön mukaisesti suoritetut asiaa koskevat arvioinnit osoittavat, että aineella ei ole välittömiä tai myöhemmin ilmeneviä haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen eikä kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön ja edellyttäen, että kasvinsuojeluaineissa olevia tehoaineita koskevien tietovaatimusten jokainen kohta on täytetty ja että päätöksenteossa noudatetaan samoja menettelyjä.

Perustelu

Riskinarviointimenettelyä on sovellettava pakollisena myös perusaineisiin.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 105.

Tarkistus  76

Neuvoston yhteinen kanta

23 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

5. Tällöin sovelletaan 6 ja 13 artiklaa. Perusaineet luetellaan erikseen 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa.

5. Tällöin sovelletaan 6 ja 13 artiklaa. Perusaineet luetellaan erikseen liitteessä II a.

Perustelu

Tarkistus vastaa 13 artiklan 2 kohtaan tehtyä tarkistusta, jossa vahvistettiin, että tehoaineiden hyväksymisessä noudatetaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta lausetta.

Tarkistus  77

Neuvoston yhteinen kanta

24 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Edellä 4 artiklassa säädetyt kriteerit täyttävä tehoaine hyväksytään korvattavaksi aineeksi, jos se täyttää yhden tai useamman liitteessä II olevassa 4 kohdassa säädetyistä lisäkriteereistä. Poiketen siitä, mitä 14 artiklan 2 kohdassa säädetään, hyväksyntä voidaan uusia yhden tai useamman kerran enintään kymmenen vuoden ajaksi.

1. Edellä 4 artiklassa säädetyt kriteerit täyttävä tehoaine hyväksytään korvattavaksi aineeksi, jos se täyttää yhden tai useamman liitteessä II olevassa 4 kohdassa säädetyistä lisäkriteereistä. Poiketen siitä, mitä 14 artiklan 2 kohdassa säädetään, hyväksyntä voidaan uusia yhden tai useamman kerran enintään viiden vuoden ajaksi.

Perustelu

Korvattavien aineiden hyväksymiseen sovellettavan ajan ei pitäisi olla sama kuin yleiseen hyväksymiseen sovellettava jakso. Tällaisia aineita sisältävien tuotteiden säännöllisen vertailuarvioinnin varmistamiseksi hyväksymisjakso olisi rajattava viiteen vuoteen (uusittavissa).

Tarkistuksella tehdään myös selväksi, että parlamentti ei ole ikinä hyväksynyt kantaa, joka merkitsisi korvattavien aineiden automaattista lakkauttamista vaiheittain. Tällainen lakkauttaminen on tarpeen vasta useiden ehtojen täyttyessä (ks. 50 artikla).

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 106. Se korvaa esittelijän tarkistuksen 92.

Tarkistus  78

Neuvoston yhteinen kanta

24 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Sovelletaan 4–21 artiklaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Korvattavat aineet luetellaan erikseen 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa asetuksessa.

2. Sovelletaan 4–21 artiklaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Korvattavat aineet luetellaan erikseen liitteessä II a.

Perustelu

Tarkistus vastaa 13 artiklan 2 kohtaan tehtyä tarkistusta, jossa vahvistettiin, että tehoaineiden hyväksymisessä noudatetaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta lausetta.

Tarkistus  79

Neuvoston yhteinen kanta

25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

1 a. Suoja-aineita ja tehosteaineita hyväksyttäessä 1 kohdan vaatimusten katsotaan täyttyneen, kun on todettu, että vähintään yhden kasvinsuojeluaineen yksi tai useampi edustava käyttötarkoitus on 4 artiklan mukainen kutakin sellaista erilaista tehoainetta kohden, johon suoja-ainetta tai tehosteainetta on yhdistetty.

Perustelu

Suoja-aineita ja tehosteaineita on arvioitava niiden eri tehoaineiden perusteella, joihin niitä yhdistetään.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 107.

Tarkistus  80

Neuvoston yhteinen kanta

26 artikla

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Jäljempänä 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen annetaan …päivään…kuuta…* mennessä asetus, jolla vahvistetaan työohjelma niiden tehosteaineiden ja suoja-aineiden vaiheittaiseksi arvioimiseksi, jotka jo olivat markkinoilla mainitun asetuksen tullessa voimaan. Asetuksen on sisällettävä ilmoitus-, evaluointi-, arviointi- ja päätöksentekomenettelyt. Asetuksella on vaadittava asianomaisia osapuolia toimittamaan asetetussa määräajassa kaikki tarvittavat tiedot jäsenvaltioille, komissiolle ja viranomaiselle.

Viimeistään...* annetaan perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen asetus, jolla vahvistetaan työohjelma niiden tehosteaineiden ja suoja-aineiden vaiheittaiseksi arvioimiseksi, jotka jo olivat markkinoilla asetuksen tullessa voimaan. Asetuksen on sisällettävä tietovaatimukset, mukaan lukien toimet eläinkokeiden minimoimiseksi, sekä ilmoitus-, evaluointi-, arviointi- ja päätöksentekomenettelyt. Asetuksella on vaadittava asianomaisia osapuolia toimittamaan asetetussa määräajassa kaikki tarvittavat tiedot jäsenvaltioille, komissiolle ja viranomaiselle.

_____________________

* Virallinen lehti: 60 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

_____________________

* Virallinen lehti: 24 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Nykyisten suoja- ja tehosteaineiden uudelleen tarkastelemista ei pidä käsitellä komitologiapäätöksellä, vaan EY:n perustamissopimukseen pohjautuvalla lainsäädäntömenettelyllä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 108.

Tarkistus  81

Neuvoston yhteinen kanta

27 artikla – otsikko ja 1 ja 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Apuaineet

Apuaineiden hyväksyminen

1. Apuainetta ei hyväksytä osaksi kasvinsuojeluainetta, jos todetaan, että:

1. Apuaine hyväksytään, jos todetaan, että

a) sen jäämillä, jotka syntyvät hyvän kasvinsuojelukäytännön mukaisen käytön seurauksena, ja ottaen huomioon realistiset käyttöolosuhteet, on haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen tai kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön; tai

a) apuaineella tai sen jäämillä, jotka syntyvät hyvän kasvinsuojelukäytännön mukaisen käytön seurauksena, ja ottaen huomioon realistiset käyttöolosuhteet, ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen tai kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön; ja

b) sen hyvän kasvinsuojelukäytännön mukaisella käytöllä, ja ottaen huomioon realistiset käyttöolosuhteet, on haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen tai kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön.

b) sen hyvän kasvinsuojelukäytännön mukaisella käytöllä, ja ottaen huomioon realistiset käyttöolosuhteet, ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai kohtuuttomia haittavaikutuksia kasveihin, kasvituotteisiin taikka ympäristöön.

2. Apuaineet, joita ei hyväksytä osaksi kasvinsuojeluainetta 1 kohdan nojalla, sisällytetään liitteeseen III 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Edellä 1 kohdan nojalla hyväksytyt apuaineet sisällytetään liitteeseen III 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Apuaineet saattavat vaikuttaa ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Niiden hyväksymisestä ja sallittujen aineiden luetteloon sisällyttämisestä olisi siis päätettävä uuden komitologiapäätöksen säännösten mukaisesti, kuten suoja- ja tehosteaineiden yhteydessä tehdään (ks. 25 artikla).

Hyvien käytänteiden olisi oltava lähtökohtana, mutta tätä ei voida taata. Sen sijaan olisi säädettävä realistisista käyttöolosuhteista, kuten direktiiviin 91/414 sisällytetyissä nykyisissä testausohjeissa tehdään. Niissä on otettava huomioon käytännön käyttöolosuhteet ja realistiset käyttöolosuhteet.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 109.

Tarkistus  82

Neuvoston yhteinen kanta

27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

2 a. Jos tämän asetuksen nojalla luvan saaneessa kasvinsuojeluaineessa käytetään apuainetta, se katsotaan kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) N:o 1907/20061, 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti rekisteröidyksi kasvinsuojeluaineena käyttöä varten.

 

_____________________

1 EYVL L 396, 30.12.2006, s. 1. Oikaistu toisinto julkaistu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.

Perustelu

Kasvinsuojeluaineissa käytettäviin apuaineisiin ei pitäisi soveltaa kaksinkertaista sääntelyä Reach-asetuksella.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 110.

Tarkistus  83

Neuvoston yhteinen kanta

28 artikla – 2 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

b) kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö tutkimus- tai kehitystarkoituksissa 54 artiklan mukaisesti;

b) kasvinsuojeluaineiden käyttö tutkimus- tai kehitystarkoituksissa 54 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään korkeisiin hyväksyntästandardeihin. Markkinoille ei pitäisi saattaa sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka on hyväksytty erityisesti tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 111.

Tarkistus  84

Neuvoston yhteinen kanta

29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

c) sen apuaineita ei ole sisällytetty liitteeseen III;

c) sen apuaineet on hyväksytty 27 artiklan nojalla;

Perustelu

Ks. 27 artiklaan tehdyn edellä olevan tarkistuksen perustelu.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 113.

Tarkistus  85

Neuvoston yhteinen kanta

29 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

c a) sen (tekninen) formulointi rajoittaa käyttäjäaltistumista tai muita riskejä mahdollisimman paljon vaarantamatta aineen toimivuutta;

Perustelu

Erilaisten formulointien riskit vaihtelevat huomattavasti – esim. jauhe verrattuna rakeisiin ja tai orgaanista liuotinta sisältävä formulointi vesiliukoisiin emulsioihin verrattuna. Itse formulointi ei saisi lisätä tietyn kasvinsuojeluaineen käytöstä aiheutuvaa riskiä, jos se on suinkin vältettävissä. Ehdotetulla tekstillä voidaan osaltaan varmistaa, että markkinoille saatettavan tuotteen formuloinnista aiheutuu mahdollisimman pieni riski.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 114.

Tarkistus  86

Neuvoston yhteinen kanta

29 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

e a) kaikki käyttövaiheessa ilmenevät tehoaineen tai tehoaineiden aineenvaihduntatuotteet on määritetty ja ne täyttävät 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden kriteerit;

Perustelu

Yhdenmukaiset periaatteet ovat yksi hyväksyntämenettelyn pääelementeistä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 115.

Tarkistus  87

Neuvoston yhteinen kanta

29 artikla – 1 kohta – f alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

f) sen luvallisesta käytöstä aiheutuvat toksikologisesti, ekotoksikologisesti tai ympäristön kannalta merkitsevät jäämät voidaan määrittää yleisesti käytössä olevilla asianmukaisilla menetelmillä;

f) sen luvallisesta käytöstä aiheutuvat jäämät voidaan määrittää kaikissa jäsenvaltioissa yleisesti käytössä olevilla standardoiduilla menetelmillä, jotka ovat riittävän herkkiä suhteessa teknisesti havaittaviin tasoihin ympäristön ja biologian eri osa-alueilla. Jäämät on voitava havaita yhteisillä monijäämämenetelmillä sellaisina kuin yhteisön viitelaboratoriot niitä soveltavat;

Perustelu

Tämä noudattaa 4 artiklan 2 kohtaan tehtyä aiempaa tarkistusta ja sen perusteluja.

Tehoaineiden kaikkien jäämien havaitsemismenetelmien on oltava riittävän herkkiä suhteessa riskitasoihin ympäristön ja biologian eri osa-alueilla, jotta niissä ei sivuuteta vaikutuksia, joita ei kyetä helposti havaitsemaan yleisesti käytössä olevilla menetelmillä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 116.

Tarkistus  88

Neuvoston yhteinen kanta

29 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

h a) sen hyväksyminen ei ole ristiriidassa [torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan yhteisön politiikan puitteista annetun] direktiivin 2008/.../EY* mukaisesti kehitettävien kansallisten suunnitelmien kanssa.

 

_____________________

* Virallinen lehti: lisätään direktiivin numero.

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi velvoittaa hyväksymään torjunta-aineita, jotka pilaavat pohjavettä tai aiheuttavat tarpeettomia riskejä tai vaaroja ihmisille, eläimille ja ympäristölle sekä ovat kansallisten ympäristöalan ja terveydenhuollon toimintalinjojen vastaisia. Jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa alueelliset olosuhteet huomioon ennen luvan myöntämistä kasvinsuojeluaineille.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 117.

Tarkistus  89

Neuvoston yhteinen kanta

29 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Edellä olevan 1 kohdan e alakohdan osalta voidaan ottaa käyttöön yhdenmukaistettuja menetelmiä 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

4. Edellä olevan 1 kohdan e alakohdan osalta voidaan ottaa käyttöön yhdenmukaistettuja menetelmiä 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen säännösten kanssa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 119.

Tarkistus  90

Neuvoston yhteinen kanta

29 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Yhdenmukaisissa periaatteissa otetaan asianmukaisesti huomioon tehoaineiden, suoja-aineiden, tehosteaineiden ja apuaineiden välinen vuorovaikutus.

Perustelu

On tehtävä selväksi, että eri aineiden välinen vuorovaikutus otetaan huomioon lupamenettelyssä. Asianomaisten aineiden tarkastelu erikseen ei ole riittävää.

Tarkistuksen pyrkimyksenä on ennen kaikkea selventäminen. Se on jo epäsuorasti mainittu 25 artiklan 2 kohdassa 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan yhteydessä, 29 artiklan 4 kohdassa ja yhdenmukaisissa periaatteissa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 121.

Tarkistus  91

Neuvoston yhteinen kanta

30 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

a) hyväksymispäätöstä ei voitu tehdä 30 kuukauden kuluessa päivästä, jona hakemus on otettu käsiteltäväksi, pidennettynä mahdollisella 9 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan tai 12 artiklan 3 kohdan mukaisella lisäajalla; ja

a) hyväksymispäätöstä ei voitu tehdä 30 kuukauden kuluessa päivästä, jona hakemus on otettu käsiteltäväksi, pidennettynä mahdollisella 9 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan tai 12 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisella lisäajalla; ja

Tarkistus  92

Neuvoston yhteinen kanta

30 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Tällöin jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle suorittamastaan asiakirja-aineiston arvioinnista ja lupaa koskevista edellytyksistä toimittamalla vähintään 57 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot.

2. Tällöin jäsenvaltio voi käynnistää väliaikaista lupaa koskevan arvioinnin heti kun on näyttöä siitä, että aineen luvan myöntämiseen varattua määräaikaa ei kyetä noudattamaan, ja sen on viipymättä ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle suorittamastaan asiakirja-aineiston arvioinnista ja lupaa koskevista edellytyksistä toimittamalla vähintään 57 artiklan 1 kohdassa säädetyt tiedot.

Perustelu

Neuvosto on muuttanut parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymää tekstiä, ja sisällyttänyt siihen uuden artiklan aineiden väliaikaisen luvan myöntämisestä. Uutta artiklaa on muokattava, jotta se vastaisi Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdotettuja muutoksia.

Tarkistus  93

Neuvoston yhteinen kanta

31 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Näissä vaatimuksissa on myös oltava:

 

a) hehtaarikohtainen enimmäisannos kullakin käyttökerralla;

 

b) viimeisimmän käyttökerran ja sadonkorjuun välinen ajanjakso;

 

c) käyttökertojen lukumäärä vuodessa.

Perustelu

Edellä mainittujen tietojen ilmoittamisen olisi oltava pakollista jokaisen luvan myöntämisen yhteydessä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 124.

Tarkistus  94

Neuvoston yhteinen kanta

31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Luvan on sisällettävä kasvinsuojeluaineen direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus. Jäsenvaltiot voivat säätää siitä, että luvanhaltijoiden on luokiteltava tai päivitettävä merkinnät ilman aiheetonta viivytystä, jos direktiivin 1999/45/EY mukaista kasvinsuojeluaineen luokitusta ja merkintöjä muutetaan. Tällöin niiden on välittömästi ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.

Luvan on sisällettävä kasvinsuojeluaineen direktiivin 1999/45/EY mukainen luokitus. Jäsenvaltiot säätävät siitä, että luvanhaltijoiden on luokiteltava tai päivitettävä merkinnät ilman aiheetonta viivytystä, jos direktiivin 1999/45/EY mukaista kasvinsuojeluaineen luokitusta ja merkintöjä muutetaan. Tällöin niiden on välittömästi ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle.

Perustelu

Jäsenvaltioiden velvoite olisi säätää siitä, että luvanhaltijoiden on päivitettävä merkinnät.

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta alakohtaa.

Tarkistus  95

Neuvoston yhteinen kanta

31 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Lupaan sisällytetään 3 artiklassa määriteltyjen integroidun torjunnan periaatteiden mukaisesti ohjeet asianmukaisesta käytöstä, joita on sovellettava vuodesta 2012 lähtien.

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 305.

Tarkistus  96

Neuvoston yhteinen kanta

31 artikla – 3 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

a) kasvinsuojeluaineen jakelua ja käyttöä koskeva rajoitus, jossa otetaan huomioon muiden yhteisön säännösten asettamat vaatimukset ja jonka tarkoituksena on asianomaisten jakelijoiden, käyttäjien, sivullisten ja työntekijöiden terveyden sekä ympäristön suojelu; tällainen rajoitus on mainittava merkinnöissä;

a) kasvinsuojeluaineen jakelua ja käyttöä koskeva rajoitus, jonka tarkoituksena on asianomaisten jakelijoiden, käyttäjien, sivullisten, asukkaiden, työntekijöiden ja kuluttajien terveyden tai eläinten terveyden taikka ympäristön suojelu ottaen huomioon muiden yhteisön säännösten asettamat vaatimukset; tällainen rajoitus on mainittava merkinnöissä;

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 303 ja järjestetään neuvoston uutta tekstiä uudestaan siten, että viittaus yhteisön muihin säännöksiin olisi lisäys, ei rajoitus.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 126.

Tarkistus  97

Neuvoston yhteinen kanta

31 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

b a) torjunta-aineiden käyttöä koskevat rajoitukset tai kiellot suuren yleisön tai riskiryhmien käytössä olevilla alueilla, kuten asuinalueilla, puistoissa, yleisissä puutarhoissa, urheilukentillä, koulupihoilla, lasten leikkipaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä;

Perustelu

Kaikkien torjunta-aineiden hyväksymistä koskevissa ehdoissa olisi oltava yksityiskohtaisia vaatimuksia torjunta-aineiden käytön kieltämisestä suuren yleisön tai riskiryhmien käytössä olevilla alueilla, kuten asuinalueilla, puistoissa, yleisissä puutarhoissa, urheilukentillä, koulupihoilla, lasten leikkipaikoilla jne., tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 127.

Tarkistus  98

Neuvoston yhteinen kanta

31 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

b b) muut kasvinsuojeluaineen sallimisen ja käytön kannalta merkittävät rajoitukset ja edellytykset, erityisesti jos ne on tarkoitettu jakelijoiden, käyttäjien, työntekijöiden, asukkaiden, sivullisten ja kuluttajien terveyden tai eläinten terveyden taikka ympäristön suojelemiseen;

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat uuden alakohdan ansiosta ottaa käyttöön muita rajoituksia tai edellytyksiä, erityisesti jos ne on tarkoitettu jakelijoiden, käyttäjien, työntekijöiden, asukkaiden, sivullisten ja kuluttajien terveyden, eläinten terveyden tai ympäristön suojelemiseen.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 303.

Tarkistus  99

Neuvoston yhteinen kanta

31 artikla – 3 kohta – e alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

e) hehtaarikohtainen enimmäisannos kullakin käyttökerralla;

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus kytkeytyy esittelijän tarkistukseen, joka koskee 31 artiklan 2 kohdan 1 a alakohtaa. Tämä tarkistus raukeaa, jos viimeksi mainittua tarkistusta ei hyväksytä.

Vastaa ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 124 palauttamista.

Tarkistus  100

Neuvoston yhteinen kanta

31 artikla – 3 kohta – f alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

f) käyttökertojen enimmäismäärä vuodessa ja käyttökertojen välinen aika;

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus kytkeytyy esittelijän tarkistukseen, joka koskee 31 artiklan 2 kohdan 1 a alakohtaa. Tämä tarkistus raukeaa, jos viimeksi mainittua tarkistusta ei hyväksytä.

Vastaa ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 124 palauttamista.

Tarkistus  101

Neuvoston yhteinen kanta

31 artikla – 3 kohta – h alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

h) tarvittaessa viimeisimmän käyttökerran ja sadonkorjuun välinen aika;

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus kytkeytyy esittelijän tarkistukseen, joka koskee 31 artiklan 2 kohdan 1 a alakohtaa. Tämä tarkistus raukeaa, jos viimeksi mainittua tarkistusta ei hyväksytä.

Vastaa ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 124 palauttamista.

Tarkistus  102

Neuvoston yhteinen kanta

33 artikla – 2 kohta – a ja b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

a) luettelo aineen suunnitelluista käyttötarkoituksista kullakin liitteessä I mainitulla vyöhykkeellä sekä jäsenvaltioista, joissa hakija on tehnyt tai aikoo tehdä hakemuksen;

a) luettelo aineen suunnitelluista käyttötarkoituksista ja jäsenvaltioista, joissa hakija on tehnyt tai aikoo tehdä hakemuksen;

b) ehdotus jäsenvaltioksi, jonka hakija odottaa arvioivan hakemuksen kyseisellä vyöhykkeellä. Jos hakemus koskee käyttöä kasvihuoneessa, sadonkorjuun jälkeistä käsittelyä taikka tyhjien varastotilojen tai siementen käsittelyä, on ehdotettava vain yhtä jäsenvaltiota, joka arvioi hakemuksen ottaen huomioon kaikki vyöhykkeet. Tässä tapauksessa hakija lähettää 8 artiklassa tarkoitetun tiivistelmän tai täydellisen asiakirja-aineiston muille jäsenvaltioille pyynnöstä;

 

Tarkistus  103

Neuvoston yhteinen kanta

33 artikla – 3 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

b) kasvinsuojeluaineen sisältämän jokaisen tehoaineen, suoja-aineen ja tehosteaineen osalta täydellinen asiakirja-aineisto ja tiivistelmä kustakin tehoainetta, suoja-ainetta ja tehosteainetta koskevan tietovaatimuksen kohdasta;

b) kasvinsuojeluaineen sisältämän jokaisen tehoaineen, suoja-aineen ja tehosteaineen sekä apuaineen ja liitännäisaineen osalta täydellinen asiakirja-aineisto ja tiivistelmä kustakin tehoainetta, suoja-ainetta ja tehosteainetta sekä apuainetta ja liitännäisainetta koskevan tietovaatimuksen kohdasta sekä täydellinen asiakirja-aineisto ja tiivistelmä kasvinsuojeluaineen sisältämän/sisältämien tehoaine(id)en, suoja-aine(id)en, tehosteaine(id)en, apuaine(id)en ja liitännäisaine(id)en yhteisvaikutuksista;

Perustelu

Suoja-aineita, tehosteaineita, apuaineita ja liitännäisaineita lisätään selvästikin tehoaineen vaikutusten lisäämiseksi tai muuttamiseksi, jolloin yhteisvaikutus poikkeaa yksittäisten aineiden vaikutusten kertymästä. Siksi olisi arvioitava myös yhteisvaikutuksia.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 129.

Tarkistus  104

Neuvoston yhteinen kanta

33 artikla – 3 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

c) kunkin selkärankaisilla eläimillä tehtävän testin tai kokeen osalta perustelut suoritetuille toimenpiteille tarpeettoman testauksen välttämiseksi;

c) kunkin selkärankaisilla eläimillä tehtävän testin tai kokeen osalta perustelut suoritetuille toimenpiteille eläinkokeiden ja selkärankaisten eläinten päällekkäisen testauksen välttämiseksi;

Perustelu

Hakemuksissa olisi edellytettävä perusteluja suoritetuista toimenpiteistä eläinkokeiden välttämiseksi yleensä, sillä näin päästään helpommin siihen, että tämän asetuksen vuoksi tehtävät eläinkokeet pysyvät mahdollisimman vähäisinä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 130.

Tarkistus  105

Neuvoston yhteinen kanta

33 artikla – 6 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

6 a. Hakijan on pyynnöstä toimitettava muille jäsenvaltioille 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu täydellinen asiakirja-aineisto.

Perustelu

Tarkistus  106

Neuvoston yhteinen kanta

33 artikla – 6 b kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

6 b. Kaikissa jäsenvaltioissa käytetään samoja hakemuslomakkeita.

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 133.

Tarkistus  107

Neuvoston yhteinen kanta

35 artikla

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Hakemuksen käsittelee hakijan ehdottama jäsenvaltio, jollei muu samalla vyöhykkeellä sijaitseva jäsenvaltio halua ottaa sitä käsiteltäväkseen. Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta hakijalle.

Hakemuksen käsittelee hakijan ehdottama jäsenvaltio, jollei jokin toinen jäsenvaltio halua ottaa sitä käsiteltäväkseen. Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta hakijalle.

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion pyynnöstä toisen jäsenvaltion, joka sijaitsee samalla vyöhykkeellä, jolla hakemus on toimitettu, on tehtävä sen kanssa yhteistyötä työtaakan tasapuolisen jakautumisen varmistamiseksi.

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion pyynnöstä toinen jäsenvaltio tekee sen kanssa yhteistyötä työtaakan tasapuolisen jakautumisen varmistamiseksi.

Muut jäsenvaltiot, jotka sijaitsevat samalla vyöhykkeellä, jolla hakemus on toimitettu, eivät saa käsitellä asiaa sinä aikana, jona hakemusta käsittelevä jäsenvaltio tutkii sitä.

 

Jos hakemus on tehty useammalla kuin yhdellä vyöhykkeellä, hakemusta arvioivien jäsenvaltioiden on päästävä yhteisymmärrykseen sellaisten tietojen arvioinnista, jotka eivät liity ympäristöä tai maataloutta koskeviin olosuhteisiin.

Hakemusta arvioivien jäsenvaltioiden on päästävä yhteisymmärrykseen sellaisten tietojen arvioinnista, jotka eivät liity ympäristöä tai maataloutta koskeviin olosuhteisiin.

Perustelu

Tarkistus  108

Neuvoston yhteinen kanta

35 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

35 a artikla

 

Viranomaisen tietokanta

 

Saatuaan tietää, mikä jäsenvaltio käsittelee hakemuksen, hakijan on välittömästi toimitettava 33 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu täydellinen asiakirja-aineisto ja sen tiivistelmä sekä 33 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot viranomaiselle.

 

Viranomaisen on viipymättä saatettava asiakirja-aineiston tiivistelmä, lukuun ottamatta 63 artiklan nojalla luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja, ja 33 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot julkisesti saataville.

Perustelu

Noudattelee 9 artiklan 3 kohdan viimeistä alakohtaa ja 10 artiklaa. Kytkeytyy tarkistuksiin, jotka on tehty johdanto-osan 32 kappaleeseen, 54 artiklan 1 kohtaan, 57 artiklan 1 ja 2 kohtaan sekä 58 artiklan -1 kohtaan. Tietojen jakamisen helpottamiseksi on luotava viranomaisen ylläpitämä keskustietokanta, jossa on kaikki tiedot tämän asetuksen soveltamiseksi aiemmin tehdyistä testeistä ja tutkimuksista. Silloin hakijoiden täytyy käyttää vain yhtä tietokantaa ennen testien tai tutkimusten suorittamista. Asetuksen 32 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot olisi myös saatettava julkisesti saataville, jotta tiedettäisiin avoimesti, mitä toimia hakijat ovat toteuttaneet eläinkokeita välttääkseen.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 135.

Tarkistus  109

Neuvoston yhteinen kanta

36 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on kulloisenkin tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella suoritettava riippumaton, objektiivinen ja avoin arviointi käyttäen hakemusta tehtäessä saatavilla olevia ohjeasiakirjoja. Sen on annettava kaikille samalla vyöhykkeellä sijaitseville jäsenvaltioille mahdollisuus esittää arvioinnissa huomioon otettavia huomautuksia.

1. Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on kulloisenkin tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella suoritettava riippumaton, objektiivinen ja avoin arviointi käyttäen hakemusta tehtäessä saatavilla olevia ohjeasiakirjoja. Sen on annettava kaikille jäsenvaltioille mahdollisuus esittää arvioinnissa huomioon otettavia huomautuksia.

Sen on sovellettava 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja kasvinsuojeluaineiden arvioimista ja sallimista koskevia yhdenmukaisia periaatteita määrittääkseen mahdollisuuksien mukaan, täyttääkö kasvinsuojeluaine 29 artiklassa säädetyt vaatimukset samalla vyöhykkeellä, kun sitä käytetään 55 artiklan mukaisesti ja todenmukaisissa käyttöolosuhteissa.

Sen on sovellettava 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja kasvinsuojeluaineiden arvioimista ja sallimista koskevia yhdenmukaisia periaatteita määrittääkseen mahdollisuuksien mukaan, täyttääkö kasvinsuojeluaine 29 artiklassa säädetyt vaatimukset, kun sitä käytetään 55 artiklan mukaisesti ja todenmukaisissa käyttöolosuhteissa.

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on asetettava arviointinsa muiden samalla vyöhykkeellä sijaitsevien jäsenvaltioiden saataville. Arviointikertomuksen muodosta päätetään 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion on asetettava arviointinsa muiden jäsenvaltioiden saataville. Arviointikertomuksen muodosta päätetään 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistus  110

Neuvoston yhteinen kanta

36 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 31 ja 32 artiklan mukaisesti myönnettävä tai evättävä lupa hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion päätelmien perusteella.

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 31 ja 32 artiklan mukaisesti myönnettävä tai evättävä lupa 180 päivän kuluessa hakemuksen käsittelevän jäsenvaltion päätelmien ja mahdollisten muiden, jäsenvaltioiden erityisolosuhteita koskevien arviointien, testien ja tutkimusten perusteella. Edellä mainittua 180 päivän määräaikaa ei voida pidentää.

Perustelu

Tarkistus  111

Neuvoston yhteinen kanta

36 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Jäsenvaltio voi evätä kasvinsuojeluaineen luvan alueellaan ainoastaan siinä tapauksessa, että sillä on sen erityisistä ympäristöön tai maatalouteen liittyvistä olosuhteistaan johtuen perusteltuja syitä katsoa kyseisen aineen aiheuttavan vakavan riskin ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle.

Perustelu

Tarkistus  112

Neuvoston yhteinen kanta

36 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, ja yhteisön lainsäädäntöä soveltaen voidaan asettaa asianmukaisia edellytyksiä sellaisten 31 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten ja muiden riskinhallintatoimenpiteiden osalta, jotka johtuvat käyttöä koskevista erityisolosuhteista.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, ja yhteisön lainsäädäntöä soveltaen jäsenvaltiot voivat asettaa asianmukaisia edellytyksiä koskien 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ja muita riskinhallintatoimenpiteitä, jotka johtuvat käyttöä koskevista erityisehdoista.

Jos jäsenvaltion huolenaiheita, jotka liittyvät ihmisten tai eläinten terveyteen taikka ympäristöön, ei voida ottaa huomioon ottamalla käyttöön ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja kansallisia riskinhallintatoimenpiteitä, jäsenvaltio voi viimeisenä keinona kieltäytyä myöntämästä kasvinsuojeluaineelle lupaa alueellaan, jos sillä on sen erityisistä ympäristöön tai maatalouteen liittyvistä olosuhteistaan johtuen perusteltuja syitä katsoa kyseisen aineen aiheuttavan vakavan riskin ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle.

 

Sen on välittömästi ilmoitettava päätöksestään hakijalle ja komissiolle sekä esitettävä sen tekniset tai tieteelliset perustelut.

Sen on välittömästi ilmoitettava päätöksestään hakijalle ja komissiolle sekä esitettävä sen tekniset tai tieteelliset perustelut.

Jäsenvaltioiden on säädettävä mahdollisuudesta riitauttaa päätös, jolla kyseessä olevaa ainetta koskeva lupa evätään, kansallisissa tuomioistuimissa tai muissa muutoksenhakuelimissä.

Jäsenvaltioiden on säädettävä minkä tahansa sidosryhmän mahdollisuudesta riitauttaa kansallisissa tuomioistuimissa tai muissa muutoksenhakuelimissä päätös, jolla kyseessä olevaa ainetta koskeva lupa myönnetään tai evätään.

Tarkistus  113

Neuvoston yhteinen kanta

37 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Muiden jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on tehtävä hakemusta koskeva päätös viimeistään 90 päivän kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet arviointikertomuksen ja jäljennöksen 36 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetusta hakemusta käsittelevän jäsenvaltion luvasta.

Poistetaan.

Perustelu

Poistetaan neuvoston ehdottama uusi sanamuoto ottaen huomioon, että parlamentti haluaa poistaa vyöhykejärjestelmän.

Tarkistus  114

Neuvoston yhteinen kanta

39 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Komissio esittää viimeistään …* ehdotuksen, jossa esitetään a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen vakioitu muoto.

 

_____________________

* 12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Olisi otettava käyttöön työnjakojärjestelmä, jolla helpotetaan samalle aineelle EU:ssa luvan myöntämistä käsittelevien jäsenvaltioiden päätöksentekoprosessia.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 143.

Tarkistus  115

Neuvoston yhteinen kanta

39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on viipymättä saatettava viranomaisen saataville 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetut asiakirjat. Viranomainen ylläpitää rekisteriä, jossa ovat rekisteröityinä kaikki luvat eri jäsenvaltioissa.

Perustelu

Keskuselimen eli viranomaisen olisi pysyttävä eri jäsenvaltioissa aineille myönnettyjen eri lupien jäljillä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 144.

Tarkistus  116

Neuvoston yhteinen kanta

39 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on 12 viikon kuluessa kasvinsuojeluaineen luvan myöntämistä koskevan päätöksen tekemisestä julkaistava 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu luettelo hallinnollisista päätöksistä verkkosivuillaan.

Perustelu

Olisi otettava käyttöön työnjakojärjestelmä, jolla helpotetaan samalle aineelle EU:ssa luvan myöntämistä käsittelevien jäsenvaltioiden päätöksentekoprosessia.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 146.

Tarkistus  117

Neuvoston yhteinen kanta

40 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Edellä 29 artiklan mukaisesti myönnetyn luvan haltija voi hakea lupaa samalle kasvinsuojeluaineelle, samaan käyttötarkoitukseen ja vastaavia maatalouskäytäntöjä noudattaen toisessa jäsenvaltiossa vastavuoroisen tunnustamismenettelyn nojalla, josta säädetään tässä alajaksossa, seuraavissa tapauksissa:

1. Edellä 29 artiklan mukaisesti myönnetyn luvan haltija voi hakea lupaa samalle kasvinsuojeluaineelle, samaan käyttötarkoitukseen ja vastaavia maatalouskäytäntöjä noudattaen toisessa jäsenvaltiossa vastavuoroisen tunnustamismenettelyn nojalla, josta säädetään tässä alajaksossa.

a) luvan on myöntänyt jäsenvaltio (viitejäsenvaltio), joka sijaitsee samalla vyöhykkeellä;

 

b) luvan on myöntänyt jäsenvaltio (viitejäsenvaltio), joka sijaitsee eri vyöhykkeellä, edellyttäen, että lupaa, jota varten hakemus tehtiin, ei käytetä vastavuoroista tunnustamista varten toisessa jäsenvaltiossa samalla vyöhykkeellä;

 

c) jäsenvaltio on myöntänyt luvan kasvihuoneessa tapahtuvaa käyttöä, sadonkorjuun jälkeistä käsittelyä taikka kasvien tai kasvituotteiden varastointiin käytettyjen tyhjien varastotilojen tai säiliöiden käsittelyä tai siementen käsittelyä varten, riippumatta vyöhykkeestä, jolla viitejäsenvaltio sijaitsee.

 

Tarkistus  118

Neuvoston yhteinen kanta

41 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltio, jolle 40 artiklan soveltamisalaan kuuluva hakemus on toimitettu, myöntää luvan asianomaiselle kasvinsuojeluaineelle samoin edellytyksin kuin hakemuksen käsittelevä jäsenvaltio, paitsi silloin kun sovelletaan 36 artiklan 3 kohtaa.

1. Jäsenvaltio, jolle 40 artiklan soveltamisalaan kuuluva hakemus on toimitettu, tarkastelee luvan myöntäneen jäsenvaltion (viitejäsenvaltio) tekemää arviointia alueellaan vallitsevien olosuhteiden mukaisesti ja myöntää 180 päivän kuluessa luvan asianomaiselle kasvinsuojeluaineelle samoin edellytyksin kuin hakemuksen käsittelevä jäsenvaltio, tai soveltaa 36 artiklan 2 a tai 3 kohtaa.

Tarkistus  119

Neuvoston yhteinen kanta

41 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

1 a. Jos jäsenvaltio kieltäytyy 36 artiklan 2 a kohdan mukaisesti myöntämästä lupaa kasvinsuojeluaineelle, se ilmoittaa päätöksensä ja sen perustellut syyt komissiolle, muille jäsenvaltioille ja hakijalle 15 päivän kuluessa.

Tarkistus  120

Neuvoston yhteinen kanta

41 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi myöntää luvan kasvinsuojeluaineelle, jos

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi myöntää luvan kasvinsuojeluaineelle, jos

a) lupaa haetaan 40 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla;

 

b) kasvinsuojeluaineeseen sisältyy korvattava aine;

a) kasvinsuojeluaineeseen sisältyy korvattava aine;

c) on sovellettu 30 artiklaa; tai

b) on sovellettu 30 artiklaa; tai

d) kasvinsuojeluaine sisältää 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti hyväksytyn aineen.

c) kasvinsuojeluaine sisältää 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti hyväksytyn aineen.

Tarkistus  121

Neuvoston yhteinen kanta

41 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltio voi myös kieltäytyä myöntämästä lupaa kasvinsuojeluaineelle alueellaan, jos sillä on perusteltuja syitä katsoa, että luvan myöntäminen kyseiselle aineelle olisi ristiriidassa kansallisessa toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden kanssa.

Tarkistus  122

Neuvoston yhteinen kanta

42 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

a) jäljennös viitejäsenvaltion myöntämästä luvasta sekä luvan käännös jollekin hakemuksen vastaanottavan jäsenvaltion viralliselle kielelle;

a) jäljennös viitejäsenvaltion myöntämästä luvasta sekä pyydettäessä luvan käännös jollekin hakemuksen vastaanottavan jäsenvaltion viralliselle tai kansalliselle kielelle;

Perustelu

Täsmennys, jolla luodaan yhdenmukaisuutta 33 artiklan 5 kohdassa oleviin käännösvaatimuksiin. Yleinen pyynnöttä noudatettava käännösvaatimus heikentäisi prosessin tehokkuutta.

Tarkistus  123

Neuvoston yhteinen kanta

42 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Jäsenvaltion, jolle 40 artiklan mukainen kuuluva hakemus on toimitettu, on tehtävä päätös hakemuksen johdosta 90 päivän kuluessa.

2. Jäsenvaltion, jolle 40 artiklan mukainen hakemus on toimitettu, on tehtävä päätös hakemuksen johdosta 180 päivän kuluessa.

Perustelu

Meidän on varmistettava mahdollisimman nopea hyväksymismenettely, joka täyttää ihmisen terveyden ja ympäristön suojelun korkeaa tasoa koskevat vaatimukset. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että jos jäsenvaltioiden on otettava täysipainoisesti huomioon alueellaan vallitsevat merkitykselliset ja erityiset olosuhteet ennen kuin ne päättävät toisessa jäsenvaltiossa hyväksytyn aineen sallimisesta tai epäämisestä – sen sijaan, että ne hyväksyisivät toisen jäsenvaltion myöntämän luvan automaattisesti – 90 päivän määräaika ei riitä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 154.

Tarkistus  124

Neuvoston yhteinen kanta

43 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Kullakin vyöhykkeellä olevan 35 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion on sovitettava yhteen vaatimustenmukaisuuden tarkistuksen ja tulosten arviointia kaikkien kyseisen vyöhykkeen jäsenvaltioiden osalta.

Edellä 35 artiklassa tarkoitetun jäsenvaltion on sovitettava yhteen vaatimustenmukaisuuden tarkistuksen ja tulosten arviointia kaikkien hakemuksen vastaanottaneiden jäsenvaltioiden osalta.

Tarkistus  125

Neuvoston yhteinen kanta

43 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Vaatimustenmukaisuuden tarkistamisen sallimista koskevia ohjeita voidaan hyväksyä 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

4. Vaatimustenmukaisuuden tarkistamisen sallimista koskevia ohjeita voidaan hyväksyä 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Kompromissiehdotus perustuu ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 158.

Tarkistus  126

Neuvoston yhteinen kanta

44 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

c a) käyttötapaa ja käytettäviä määriä voidaan tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella muuttaa;

Perustelu

Ehdotetusta tekstistä puuttuu tärkeä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdassa oleva säännös. Artiklassa todetaan, että lupaa on muutettava, jos todetaan, että käyttötapaa ja käytettäviä määriä voidaan tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen perusteella muuttaa. Lupavaatimukset pidetään tällä velvoitteella tieteellisen kehityksen tasalla ja se on esimerkkinä ennalta varautumisen periaatteen käytäntöön soveltamisesta.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 160.

Tarkistus  127

Neuvoston yhteinen kanta

44 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Jos jäsenvaltio 3 kohdan mukaisesti peruuttaa luvan tai muuttaa sitä, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta luvanhaltijalle, muille jäsenvaltioille, komissiolle ja viranomaiselle. Muiden samalla vyöhykkeellä sijaitsevien jäsenvaltioiden on peruutettava lupa tai muutettava sitä vastaavasti ottaen huomion kansalliset olosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet lukuun ottamatta tapauksia, joissa on sovellettu 36 artiklan 3 kohdan toista–neljättä alakohtaa. Tarvittaessa sovelletaan 46 artiklaa.

4. Jos jäsenvaltio 3 kohdan mukaisesti peruuttaa luvan tai muuttaa sitä, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta luvanhaltijalle, muille jäsenvaltioille, komissiolle ja viranomaiselle. Muiden jäsenvaltioiden on peruutettava lupa tai muutettava sitä vastaavasti ottaen huomioon kansalliset olosuhteet ja riskinhallintatoimenpiteet lukuun ottamatta tapauksia, joissa on sovellettu 36 artiklan 2 a kohtaa. Tarvittaessa sovelletaan 46 artiklaa.

Tarkistus  128

Neuvoston yhteinen kanta

46 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Jos luvan epäämiseen, muuttamiseen tai uusimatta jättämiseen johtaneet syyt sen sallivat, siirtymäaika on rajoitettu ja se saa olla enintään kuusi kuukautta markkinoille saattamisen osalta ja lisäksi enintään yksi vuosi kyseisten kasvinsuojeluaineiden olemassa olevien varastojen hävittämisen, varastoimisen ja käytön osalta.

Jos luvan epäämiseen, muuttamiseen tai uusimatta jättämiseen johtaneet syyt eivät koske ihmisten ja eläinten terveyden tai ympäristön suojelemista, kyseisen kasvinsuojeluaineen varastojen loppuun käyttämiseksi myönnettävä siirtymäaika on enintään yksi kausi. Jos luvan epäämiseen, muuttamiseen tai uusimatta jättämiseen johtaneet syyt koskevat ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelemista, kyseisten kasvinsuojeluaineiden varastojen loppuun käyttämiseen ei anneta määräaikaa ja näiden tuotteiden myynti ja käyttö on lopetettava välittömästi, kun päätös peruuttamisesta tai uusimisen epäämisestä on tehty.

Perustelu

Kun luvan perumisen, tarkistamisen tai uusimisen epäämisen syyt johtuvat ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelemisesta, kyseisten torjunta-aineiden myynti ja käyttö olisi lopetettava välittömästi.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 162.

Tarkistus  129

Neuvoston yhteinen kanta

46 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

46 a artikla

 

Evättyjen kasvinsuojeluaineiden loppukäsittely ja hävittäminen

 

Sen estämättä, mitä 46 artiklassa säädetään, evättyjen kasvinsuojeluaineiden varastoille on tehtävä turvallinen loppukäsittely ja ne on hävitettävä entisen luvanhaltijan vastuulla.

Perustelu

Vanhentuneiden torjunta-aineiden varastot aiheuttavat vakavan uhan ihmisten terveydelle ja ympäristölle useassa jäsenvaltiossa ja kolmannessa maassa. Tuottajilta on edellytettävä takeita vaarallisten aineiden turvallisesta loppukäsittelystä ja hävittämisestä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 163.

Tarkistus  130

Neuvoston yhteinen kanta

46 b artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

46 b artikla

 

Tuontitavarat

 

Elintarvikkeisiin kuulumattomissa maahantuoduissa aineissa tai tuotteissa ei saa olla sellaisten tehoaineiden jäämiä, joita ei ole hyväksytty tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

Perustelu

Ihmisten terveyden ja Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn suojelemiseksi elintarvikkeisiin kuulumattomissa maahantuoduissa aineissa tai tuotteissa ei saisi olla tehoaineita, joita ei ole hyväksytty EU:ssa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 164.

Tarkistus  131

Neuvoston yhteinen kanta

47 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

47 a artikla

 

Vähäriskisempien kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö

 

1. Kasvinsuojeluaineelle on, poiketen siitä, mitä 29 artiklassa säädetään, myönnettävä lupa vähäriskisempänä kasvinsuojeluaineena, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

 

a) ainakin yksi sen sisältämistä tehoaineista kuuluu 22 artiklassa määriteltyihin aineisiin;

 

b) kaikki sen sisältämät vähäriskiset tehoaineet, suoja-aineet ja tehosteaineet on hyväksytty II luvun nojalla;

 

c) sen ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle aiheuttama riski on tieteellisen ja teknisen tietämyksen perusteella merkittävästi pienempi kuin vastaavan, jo hyväksytyn kasvinsuojeluaineen aiheuttama riski;

 

d) se on riittävän tehokas;

 

e) se on 29 artiklan 1 kohdan b, c ja e–h alakohdan mukainen.

 

2. Vähäriskisemmän kasvinsuojeluaineen luvan hakijoiden on osoitettava, että 1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät, ja liitettävä hakemukseen täydellinen asiakirja-aineisto ja sen tiivistelmä tehoainetta ja kasvinsuojeluainetta koskevien tietovaatimusten kunkin kohdan osalta.

 

3. Jäsenvaltion on tehtävä 120 päivän kuluessa päätös siitä, hyväksyykö se vähäriskisemmän kasvinsuojeluaineen lupahakemuksen.

 

Tämä määräaika on 90 päivää silloin, kun toinen jäsenvaltio on jo myöntänyt luvan samalle vähäriskisemmälle kasvinsuojeluaineelle.

 

Jos jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on asetettava määräaika, jossa hakijan on ne toimitettava. Tällöin 120 päivän määräaikaa pidennetään jäsenvaltion myöntämällä jatkoajalla.

 

4. Jollei toisin säädetä, sovelletaan kaikkia tämän asetuksen lupia koskevia säännöksiä.

Perustelu

Vähemmän haitallisten kasvinsuojeluaineiden kehittämisen edistämiseksi otetaan tässä käyttöön uusi vähäriskisten kasvinsuojeluaineiden luokka, johon kuuluvien aineiden sisältämä riski on pienempi kuin nykyisin markkinoilla olevien aineiden riski ja jotka sisältävät vähintään yhden vähäriskisen tehoaineen. Tähän luokkaan kuuluviin kasvinsuojeluaineisiin liittyy tiettyjä etuja, kuten pidempi tietosuoja-aika ja vapautus maksuista.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 168.

Tarkistus  132

Neuvoston yhteinen kanta

50 artikla – 1 kohta – Johdantokappale ja a–c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Arvioidessaan lupahakemusta, joka koskee korvattavaksi aineeksi hyväksyttyä tehoainetta sisältävää kasvinsuojeluainetta, jäsenvaltion on suoritettava vertaileva arviointi. Jäsenvaltiot eivät saa antaa lupaa korvattavaa ainetta sisältävälle kasvinsuojeluaineelle tai niiden on rajoitettava sen käyttöä, jos riskejä ja hyötyjä koskeva vertaileva arviointi, josta on säädetty liitteessä IV, osoittaa, että

1. Arvioidessaan lupahakemusta, joka koskee korvattavaksi aineeksi hyväksyttyä tehoainetta sisältävää kasvinsuojeluainetta, jäsenvaltion on suoritettava vertaileva arviointi. Jäsenvaltiot eivät saa antaa lupaa korvattavaa ainetta sisältävälle, tiettyä viljelylajia varten käytettävälle kasvinsuojeluaineelle tai niiden on rajoitettava sen käyttöä, jos riskejä ja hyötyjä koskeva vertaileva arviointi, josta on säädetty liitteessä IV, osoittaa, että

a) hakemuksessa määritettyjä käyttötarkoituksia varten on jo olemassa luvan saanut kasvinsuojeluaine tai muu kuin kemiallinen torjunta- tai ehkäisymenetelmä, joka on huomattavasti turvallisempi ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle; ja

a) hakemuksessa määritettyjä käyttötarkoituksia varten on jo olemassa luvan saanut kasvinsuojeluaine tai muu kuin kemiallinen torjunta- tai ehkäisymenetelmä, joka on huomattavasti turvallisempi ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle; ja

b) edellä a alakohdassa tarkoitettuun kasvinsuojeluaineeseen tai muuhun kuin kemialliseen torjunta- tai ehkäisymenetelmään ei liity merkittäviä taloudellisia tai käytännön haittoja; ja

b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden tai muiden kuin kemiallisten torjunta- tai ehkäisymenetelmien käyttöön korvaavina aineina tai menetelminä ei liity merkittäviä taloudellisia tai käytännön haittoja; ja

c) tehoaineet ovat kemiallisesti riittävän erilaisia minimoimaan torjuttavassa organismissa ilmenevän resistenssin; ja

c) tehoaineet ovat tarvittaessa kemiallisesti riittävän erilaisia tai viljelymenetelmät ja -käytännöt sekä torjuntamenetelmät ja -käytännöt ovat soveltuvia minimoimaan torjuttavassa organismissa ilmenevän resistenssin, ja

Tarkistus  133

Neuvoston yhteinen kanta

50 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Tällainen lupa myönnetään enintään viideksi vuodeksi.

Tällainen lupa myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi.

Perustelu

Luvan myöntäminen korvattavaa ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille ilman vertailevaa arviointia on rajattava enintään kolmeksi vuodeksi.

Palautetaan komission ehdottama määräaika.

Tarkistus  134

Neuvoston yhteinen kanta

50 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on suoritettava 1 kohdassa säädetty korvattavaa ainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen vertaileva arviointi säännöllisesti ja viimeistään lupaa uusittaessa tai muutettaessa.

4. Jäsenvaltioiden on suoritettava 1 kohdassa säädetty korvattavaa ainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen vertaileva arviointi säännöllisesti ja viimeistään neljän vuoden kuluttua luvan tai sen uusinnan myöntämisestä.

Perustelu

Vertaileva arviointi on tehtävä ennen luvan voimassaolon päättymistä.

Palautetaan komission ehdottama määräaika.

Tarkistus  135

Neuvoston yhteinen kanta

50 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

5. Jos jäsenvaltio päättää peruuttaa luvan tai muuttaa sitä 4 kohdan nojalla, peruuttaminen tai muuttaminen tulee voimaan viiden vuoden kuluttua jäsenvaltion päätöksestä tai korvattavan aineen hyväksynnän voimassaoloajan päättyessä, jos tämä ajankohta on aikaisempi.

5. Jos jäsenvaltio päättää peruuttaa luvan tai muuttaa sitä 4 kohdan nojalla, peruuttaminen tai muuttaminen tulee voimaan kahden vuoden kuluttua jäsenvaltion päätöksestä tai korvattavan aineen hyväksynnän voimassaoloajan päättymisestä, jos tämä ajankohta on aikaisempi.

Perustelu

Ehdotettu kahden vuoden määräaika jouduttaa tarkistusprosessia ja kannustaa innovointeihin.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 173.

Tarkistus  136

Neuvoston yhteinen kanta

51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltiot voivat komission luvalla vahvistaa erityisiä toimenpiteitä, joilla helpotetaan hakemuksen tekemistä luvan laajentamiseksi koskemaan vähäisiä käyttötarkoituksia ja tällaisiin käyttötarkoituksiin liittyvien hakemusten tekemistä yleensä.

Perustelu

Katsotaan, että vähentämällä byrokratiaa ja rohkaisemalla kyseisiä jäsenvaltioita perehtymään vähäisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden käyttöön voidaan ratkaista viljelmien monia ongelmia. On todettu, että luvanhaltijat suhtautuvat vastahakoisesti vähäisten käyttötarkoitusten laajentamiseen niiden teollisuudelle tuoman vähäisen taloudellisen hyödyn vuoksi. Tietyissä kolmansissa maissa sovelletaan toimia, jotka koskevat esimerkiksi tietosuojan pidentämistä, jos lupa on laajennettu pienialaisiin viljelykasveihin. On syytä vahvistaa vastaavia mahdollisuuksia kannustaviin toimiin EU:ssa, jotta vältetään tällaisia viljelykasveja varten tarvittavien kasvinsuojeluaineiden puute.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 175.

Tarkistus  137

Neuvoston yhteinen kanta

51 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

4. Kun jäsenvaltio sallii luvan laajentamisen koskemaan vähäistä käyttötarkoitusta, sen on tarvittaessa ilmoitettava asiasta luvanhaltijalle ja kehotettava luvanhaltijaa muuttamaan aineen merkinnät vastaavasti.

4. Kun jäsenvaltio sallii luvan laajentamisen koskemaan vähäistä käyttötarkoitusta, sen on ilmoitettava asiasta luvanhaltijalle, jonka on muutettava aineen merkinnät vastaavasti.

Perustelu

Asianmukaiset merkinnät ovat ratkaisevan tärkeitä kasvinsuojeluaineiden turvallisen käytön kannalta. Paras tapa informoida käyttäjää on ilmoittaa vähäiset käyttötarkoitukset merkinnässä ja tuoda selvästi ilmi, että vastuu ilmoitetuista käyttötavoista ei kuulu tuottajalle.

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 179.

Tarkistus  138

Neuvoston yhteinen kanta

51 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Tässä artiklassa tarkoitetut laajennukset on merkittävä erikseen ja vastuuta koskeviin rajoituksiin on viitattava nimenomaisesti.

Perustelu

Riippumatta siitä, miten lupaa laajennetaan vähäisiin käyttötarkoituksiin jäsenvaltiossa, on käytävä selväksi, että kyse on 49 artiklassa tarkoitetusta laajennuksesta, jolla pyritään selventämään poikkeavaa oikeudellista asemaa 4 artiklassa tarkoitettuun lupaan nähden.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 177.

Tarkistus  139

Neuvoston yhteinen kanta

51 artikla – 6 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo vähäisistä käyttötarkoituksista ja päivitettävä se säännöllisesti.

6. Jäsenvaltioiden on laadittava luettelo vähäisistä käyttötarkoituksista ja päivitettävä se säännöllisesti. Luettelo saatetaan yleisön saataville jäsenvaltion ja komission virallisilla internet-sivuilla.

Perustelu

Tiedonvaihdon helpottamiseksi ja asiasta kiinnostuneen yleisön tiedotuksen parantamiseksi jäsenvaltiot ja komissio antavat saataville luettelon virallisilla verkkosivuilla.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 180.

Tarkistus  140

Neuvoston yhteinen kanta

51 artikla – 6 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

6 a. Komissio antaa viimeistään ...* Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähäisten käyttötarkoitusten eurooppalaisen edistämisrahaston perustamista koskevan ehdotuksen. Rahastosta voidaan rahoittaa muun muassa vähäisiä käyttötarkoituksia koskevien täydentävien jäämäkokeiden suorittaminen.

 

_____________________

* Yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Tarkistus on linjassa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ehdotuksen kanssa, mutta siinä ei viitata yhteisönlaajuisiin veroihin.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 276.

Tarkistus  141

Neuvoston yhteinen kanta

52 artikla – 3 kohta – b ja c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

b) ne ovat samanlaisia tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden spesifikaation ja sisällön osalta sekä formulaatin tyypin osalta; ja

b) niillä on sama spesifikaatio tai spesifikaatiot, jotka on arvioitu toisiaan vastaaviksi 38 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

c) niihin sisältyvät apuaineet ja niiden pakkauskoko, -materiaali tai -muoto ovat joko samat tai vastaavat, kun on kyse mahdollisesta haitallisesta vaikutuksesta aineen turvallisuuteen ihmisten tai eläinten terveyden taikka ympäristön kannalta.

 

Perustelu

Vaatimukset viiteaineiden määrittämisestä ovat tarpeettoman rajoittavia.

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 286.

Tarkistus  142

Neuvoston yhteinen kanta

52 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Kasvinsuojeluaineita, jotka täyttävät a alakohdassa esitettyjä vaatimuksia lukuun ottamatta kaikki muut tässä kohdassa tarkoitetut vaatimukset, on pidettävä samanlaisina viiteaineen kanssa, kun hakijan tuontijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamassa, virallisesti tunnustetun laboratorion hyvien laboratoriokäytänteiden mukaisesti laatimassa vertailevassa tutkimuksessa tai toimivaltaisen viranomaisen teettämässä vertailevassa tutkimuksessa todennetaan, että tuontiin suunniteltu kasvinsuojeluaine on samanlainen viiteaineen kanssa ja että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 

a) edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut vaatimukset;

 

b) tuotavaksi suunniteltu kasvinsuojeluaine ei sisällä apuaineita, joita ei ole arvioitu;

 

c) sellaisia apuaineita ei puutu, jotka ovat tehtäviltään olennaisia;

 

d) nimellispitoisuudet eivät vaihtele, kun on kyse tehtäviltään olennaisista apuaineista, jotka ovat toksisempia tai ekotoksisempia kuin viiteaine tai joiden tehokkuus tai vakaus on epäsuotuisampaa kuin viiteaineella;

 

e) sellaisia apuaineita ei puutu, joilla huolehditaan käyttäjien tai kolmansien osapuolten suojaamisesta.

Perustelu

Im EuGH Urteil vom 25.02.2008, Az. C-201/06, rügt der EuGH das Fehlen eines vereinfachten Zulassungsverfahrens für Generika, in welchem die wesentliche Übereinstimmung eines Generikums mit einem Referenzerzeugnis überprüft wird. Aufgrund der ausdrücklichen Forderung des Gerichtshofes nach Einführung eines solchen Verfahrens ist dessen Einführung in die vorliegende Verordnung dringend geboten, zumal der jetzt vorliegende Kompromissvorschlag eine solche Regelung vollständig vermissen lässt. Damit würde für die Paralleleinfuhr von Generika eine gesetzliche Lücke entstehen, die die Garantie des freien Warenverkehrs aus Art. 28 EG auch für solche Produkte verletzt.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  143

Neuvoston yhteinen kanta

52 artikla – 10 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

10 a. Jäsenvaltioiden viranomaisten on saatettava rinnakkaiskaupan lupia koskevat tiedot julkisesti saataville sanotun kuitenkaan rajoittamatta 63 artiklan soveltamista.

Perustelu

Neuvosto on ehdottanut uusia säännöksiä rinnakkaiskaupan torjunta-aineiden tunnistettavuudesta. Rinnakkaiskaupan lupia koskevat tiedot olisi avoimuuden vuoksi saatettava saataville.

Tarkistus  144

Neuvoston yhteinen kanta

54 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

5. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, erityisesti kokeissa ja testeissä vapautuvien kasvinsuojeluaineiden sallitut enimmäismäärät ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavat vähimmäistiedot voidaan hyväksyä 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

5. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamiseksi, erityisesti kokeissa ja testeissä mahdollisesti vapautuvien kasvinsuojeluaineiden enimmäismäärät ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavat vähimmäistiedot on vahvistettava 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen säännösten kanssa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 184.

Tarkistus  145

Neuvoston yhteinen kanta

56 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Tätä tarkoitusta varten luvanhaltijan on pidettävä kirjaa ja raportoitava kaikista epäillyistä kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvistä ihmisiä koskevista haittavaikutuksista.

Tätä tarkoitusta varten luvanhaltijan on pidettävä kirjaa ja raportoitava kaikista epäillyistä kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvistä ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä koskevista haittavaikutuksista.

Perustelu

Ilmoitusvelvollisuuden on koskettava mahdollisia haittavaikutuksia niin ihmisissä, eläimissä kuin ympäristössäkin.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 188.

Tarkistus  146

Neuvoston yhteinen kanta

56 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Jäsenvaltion, joka on ensimmäisenä myöntänyt kullakin vyöhykkeellä luvan, on arvioitava saadut tiedot ja ilmoitettava muille samalla vyöhykkeellä sijaitseville jäsenvaltioille, aikooko se peruuttaa luvan tai muuttaa sitä 44 artiklan nojalla, tämän kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä.

3. Tällaisen ilmoituksen saaneen jäsenvaltion on toimitettava se välittömästi muille jäsenvaltioille. Jäsenvaltion, joka on myöntänyt luvan, on arvioitava saadut tiedot ja ilmoitettava muille jäsenvaltioille, aikooko se peruuttaa luvan tai muuttaa sitä 44 artiklan nojalla, tämän kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä.

Perustelu

Tarkoituksena on antaa mekanismi, jolla jäsenvaltiot voivat jakaa keskenään tiedot mahdollisesti haitallisista vaikutuksista.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 189.

Tarkistus  147

Neuvoston yhteinen kanta

57 artikla – 1 kohta – Johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on pidettävä sähköisessä muodossa julkisesti saatavilla tämän asetuksen mukaisesti luvan saaneita tai peruutettuja kasvinsuojeluaineita koskevat tiedot, jotka sisältävät vähintään seuraavan:

Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän asetuksen mukaisesti luvan saaneita tai peruutettuja kasvinsuojeluaineita koskevat tiedot viranomaiselle, joka pitää ne sähköisessä muodossa julkisesti saatavilla; tiedot sisältävät vähintään seuraavan:

Perustelu

Tietojen jakamisen helpottamiseksi on luotava viranomaisen ylläpitämä keskustietokanta, jossa on kaikki tiedot tämän asetuksen soveltamiseksi aiemmin tehdyistä testeistä ja tutkimuksista. Silloin hakijoiden täytyy käyttää vain yhtä tietokantaa ennen testien tai tutkimusten suorittamista.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 191.

Tarkistus  148

Neuvoston yhteinen kanta

59 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Tutkimus on tietosuojan alainen myös, jos se on ollut välttämätön luvan uusimisen tai uudelleentarkastelun vuoksi. Tietosuoja on voimassa 30 kuukautta. Ensimmäistä, toista, kolmatta ja neljättä alakohtaa sovelletaan asianmukaisin muutoksin.

Tutkimus ei ole tietosuojan alainen, jos se on ollut välttämätön luvan uusimisen tai uudelleentarkastelun vuoksi.

Perustelu

Palautetaan 56 artiklan 1 kohdan 5 alakohta(KOM(2008)0093), jota ei tarkistettu EP:n ensimmäisessä käsittelyssä.

Tarkistus  149

Neuvoston yhteinen kanta

60 artikla – 1 ja 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Esittelevän jäsenvaltion on laadittava kunkin tehoaineen, suoja-aineen ja tehosteaineen ja liitännäisaineen osalta luettelo niistä testi- ja tutkimusraporteista, joita tarvitaan ensimmäistä hyväksyntää, hyväksynnän ehtojen muuttamista tai hyväksynnän uusimista varten, ja saatettava se jäsenvaltioiden ja komission saataville.

1. Kun arviointikertomusluonnos julkistetaan 12 artiklan mukaisesti, esittelevän jäsenvaltion on toimitettava viranomaiselle kunkin tehoaineen, suoja-aineen ja tehosteaineen ja liitännäisaineen osalta luettelo niistä testi- ja tutkimusraporteista, joita tarvitaan ensimmäistä hyväksyntää, hyväksynnän ehtojen muuttamista tai hyväksynnän uusimista varten, sekä tiivistelmä testi- ja tutkimusraporttien tuloksista, joilla osoitetaan aineen teho ja sen vaarattomuus ihmisille, eläimille, kasveille ja ympäristölle, ja viranomainen saattaa ne julkisesti saataville.

2. Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä ja saatettava pyynnöstä saataville kustakin hyväksymästään kasvinsuojeluaineesta

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava viranomaiselle, joka saattaa 12 artiklassa tarkoitetun arviointikertomusluonnoksen julkistamisen yhteydessä julkisesti saataville jäljempänä eritellyt seikat, kustakin hyväksymästään kasvinsuojeluaineesta

a) luettelo niistä tehoaineita, suoja-aineita tai tehosteaineita, liitännäisaineita ja kasvinsuojeluaineita koskevista testi- ja tutkimusraporteista, jotka tarvitaan ensimmäisen luvan myöntämistä, lupaehtojen muuttamista tai luvan uusimista varten; ja

a) luettelo niistä tehoaineita, suoja-aineita tai tehosteaineita, liitännäisaineita ja kasvinsuojeluaineita koskevista testi- ja tutkimusraporteista, jotka tarvitaan ensimmäisen luvan myöntämistä, lupaehtojen muuttamista tai luvan uusimista varten; ja

b) luettelo niistä testi- ja tutkimusraporteista, joille hakija on vaatinut tietosuojaa 59 artiklan nojalla, ja mainitun artiklan mukaisesti esitetyt syyt.

b) luettelo niistä testi- ja tutkimusraporteista, joille hakija on vaatinut tietosuojaa 59 artiklan nojalla, ja mainitun artiklan mukaisesti esitetyt syyt.

 

b a) tiivistelmä testi- ja tutkimusraporttien tuloksista, joilla osoitetaan aineen teho ja sen vaarattomuus ihmisille, eläimille, kasveille ja ympäristölle.

Perustelu

Tietojen jakamisen helpottamiseksi on luotava viranomaisen ylläpitämä keskustietokanta, jossa on kaikki tiedot tämän asetuksen soveltamiseksi aiemmin tehdyistä testeistä ja tutkimuksista. Silloin hakijoiden täytyy käyttää vain yhtä tietokantaa ennen testien tai tutkimusten suorittamista.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 299.

Tarkistus  150

Neuvoston yhteinen kanta

61 artikla – -1 kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

-1. Kasvinsuojeluaineelle lupaa hakevan henkilön on ennen testien tai tutkimusten suorittamista tutkittava 35 a ja 57 artiklassa tarkoitettua tietokantaa.

Perustelu

Mahdollisimman laajan tietojen jakamisen varmistamiseksi hakijoiden olisi tutkittava viranomaisen tietokantaa saadakseen kaikki tarvittavat tiedot tämän asetuksen soveltamiseksi aiemmin tehdyistä testeistä ja tutkimuksista.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 201.

Tarkistus  151

Neuvoston yhteinen kanta

61 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo saaneensa riittävästi näyttöä siitä, että mahdollinen hakija aikoo hakea lupaa, sen on ilmoitettava kyseiselle hakijalle aiempien vastaavien lupien haltijan tai haltijoiden nimi ja osoite sekä ilmoitettava samalla kyseisten lupien haltijoille uuden hakijan nimi ja osoite.

2. Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo saaneensa riittävästi näyttöä siitä, että mahdollinen hakija aikoo hakea lupaa taikka sen uudistamista tai uudelleen tarkastelua, sen on ilmoitettava kyseiselle hakijalle aiempien vastaavien lupien haltijan tai haltijoiden nimi ja osoite sekä ilmoitettava samalla kyseisten lupien haltijoille uuden hakijan nimi ja osoite.

Perustelu

Tietosuoja on laajennettava myös luvan uudistamista ja uudelleentarkastelua koskeviin tietoihin, jotta voidaan suojella keskikokoisia yrityksiä ja kasvinsuojeluaineteollisuuden tutkimuspohjaisia aloja.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 203.

Tarkistus  152

Neuvoston yhteinen kanta

61 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Mahdollisen hakijan ja vastaavien lupien haltijan tai haltijoiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet päästäkseen sopimukseen 59 artiklan nojalla suojattujen testi- ja tutkimusraporttien sisältämien sellaisten tietojen jakamisesta, jotka luvanhakijalta vaaditaan kasvinsuojeluainetta koskevan luvan saamiseksi.

3. Mahdollisen luvanhakijan tai luvan uudistamista tai uudelleentarkastelua hakevan ja vastaavien lupien haltijan tai haltijoiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet päästäkseen sopimukseen 59 artiklan nojalla suojattujen testi- ja tutkimusraporttien sisältämien sellaisten tietojen jakamisesta, jotka luvanhakijalta tai luvan uudistamista tai uudelleentarkastelua hakevalta vaaditaan kasvinsuojeluainetta koskevan luvan saamiseksi. Tällainen sopimus voidaan korvata saattamalla asia välimiesoikeuden ratkaistavaksi ja hyväksymällä välitystuomio. Pyrkiäkseen varmistamaan, että tietojen jakamiseen liittyvät kulut vahvistetaan oikeudenmukaisesti, avoimesti ja syrjimättömästi, komissio voi 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyä kyseisiin periaatteisiin perustuvia kulujen jakamista koskevia suuntaviivoja.

Perustelu

Tietosuoja on laajennettava myös luvan uudistamista ja uudelleentarkastelua koskeviin tietoihin, jotta voidaan suojella keskikokoisia yrityksiä ja kasvinsuojeluaineteollisuuden tutkimuspohjaisia aloja.

Tarpeettoman kaksinkertaisen testauksen vähimmäistämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön sovittelua ja kulujen jakamista koskevia menetelmiä, joiden avulla hakijat ja luvanhaltijat voivat päästä sopuun. Nämä säännökset on otettu käyttöön myös REACH-asetuksen yhteydessä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 204.

Tarkistus  153

Neuvoston yhteinen kanta

61 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

3 a. Jos jäsenvaltio katsoo, että saattaa syntyä monopolitilanne, ja mahdollinen luvanhakija ja samaa tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta sisältäviä vastaavia kasvinsuojeluaineita koskevien lupien haltija tai haltijat eivät pääse sopimukseen selkärankaisilla tehtyjen testien ja tutkimusten tietojen jakamisesta, mahdollisen luvanhakijan on ilmoitettava tästä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseiset kaksi osapuolta sopivat kuitenkin siitä, mitkä tuomioistuimet ovat toimivaltaisia 62 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa.

Perustelu

Uudessa asetuksessa olisi säädettävä erityissäännöksistä, joilla vältetään monopolitilanne kasvinsuojeluainemarkkinoilla.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 205.

Tarkistus  154

Neuvoston yhteinen kanta

62 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Mahdollisen luvanhakijan ja vastaavien lupien haltijan tai haltijoiden on kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että selkärankaisilla eläimillä tehtyjen testien ja tutkimusten tiedot jaetaan. Testi- ja tutkimusraporttien tietojen jakamisesta aiheutuvat kustannukset on määriteltävä tasapuolisesti, avoimesti ja syrjimättömästi. Mahdollisen luvanhakijan on jaettava vain niiden tietojen kustannukset, jotka hänen on toimitettava luvan saamiselle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.

2. Mahdollisen luvanhakijan ja vastaavien lupien haltijan tai haltijoiden on kaikin tavoin pyrittävä varmistamaan, että selkärankaisilla eläimillä tehtyjen testien ja tutkimusten tiedot jaetaan. Testi- ja tutkimusraporttien tietojen jakamisesta aiheutuvat kustannukset on määriteltävä tasapuolisesti, avoimesti ja syrjimättömästi. Mahdollisen luvanhakijan on jaettava kustannukset, jotka syntyvät sen koko prosessin aikana, jolloin tuotetaan tiedot, jotka hänen on toimitettava luvan saamiselle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.

Perustelu

Tiedon tuottamiskustannukset ovat suuremmat kuin tutkimuksen nettokustannukset. Mahdollisen luvanhakijan pitäisi olla pakko osallistua tiedon kokonaiskustannuksiin, jolloin hänellä olisi oikeus käyttää sitä omiin rekisteröintitarkoituksiinsa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 207.

Tarkistus  155

Neuvoston yhteinen kanta

62 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

3 a. Komissio arvioi viimeistään …* uudelleen tässä asetuksessa annettuja säännöksiä, jotka koskevat selkärankaisille eläimille tehtyjen testien ja tutkimusten tietosuojaa. Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin tulokset sekä mahdolliset eläinkokeiden tietosuojamääräysten rajoittamista koskevat muutosehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

_____________________

* Seitsemän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

Tässä ehdotuksessa selkärankaisille eläimille tehtyjen kokeiden testituloksille on myönnetty tietosuoja, mutta tulokset on kuitenkin jaettava. Tämä kompromissi on käytännön syistä tällä hetkellä välttämätön (muuten ei markkinoille voida tuoda lukuisia uusia tuotteita), mutta se on tarkistettava määräajan kuluttua. Selkärankaisille eläimille tehtyjen kokeiden määrä voi laskea, jos tietosuojamääräyksiä lievennetään.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 208.

Tarkistus  156

Neuvoston yhteinen kanta

63 artikla – 2 kohta – Johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

2. Seuraavien tietojen antamisen katsotaan tavallisesti vaarantavan asianomaisten henkilöiden taloudellisten etujen tai yksityiselämän ja koskemattomuuden suojaa:

2. Seuraavien tietojen antamisen katsotaan vaarantavan asianomaisten henkilöiden taloudellisten etujen tai yksityiselämän ja koskemattomuuden suojaa:

Perustelu

Tavallisesti-ilmaisua ei ole määritelty oikeudelliselta kannalta, ja se saattaa johtaa mielivaltaisuuteen.

Tarkistus  157

Neuvoston yhteinen kanta

63 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

2 a. Kun on kyse testitiedoista ja tutkimusraporteista, jotka hakija on esittänyt tukemaan päätöstä kasvinsuojeluaineen luvan myöntämisestä tai muuttamisesta tässä asetuksessa tarkoitetulla tavalla, nämä tiedot ovat halukkaiden nähtävissä tietyissä paikoissa, jotka komissio, viranomainen tai jäsenvaltiot määrittävät. Tällaisia tietoja ei julkaista toimittamalla niistä jäljennös tai esittämällä ne jollakin muulla tavalla (sähköinen julkaiseminen mukaan lukien).

Perustelu

Yleisöllä on oikeus saada tietoja, ja se tulisi taata tässä asetuksessa Århusin yleissopimusta vastaavalla tavalla. Yleinen tiedottaminen ei saa kuitenkaan johtaa väärinkäytöksiin ja syrjivään kilpailuun. Ehdotetun "lukuhuoneen" avulla saadaan aikaan asianmukainen tasapaino, kun asianomaisilla kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus tutustua luottamuksellisiin tietoihin, ja samalla mahdolliset kilpailijat eivät voi väärinkäyttää järjestelmää saadakseen arkaluontoisia kaupallisia tietoja.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 211.

Tarkistus  158

Neuvoston yhteinen kanta

65 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

3 a. Elintarvikkeissa, jotka eivät ole imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista 5 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission direktiivin 2006/125/EY1 säännösten mukaisia, on oltava merkintä "ei sovellu imeväisille ja pikkulapsille".

 

_____________________

1 EUVL L 339, 6.12.2006, s. 16.

Perustelu

Elintarvikkeissa, jotka sisältävät direktiivissä 2006/125/EY asetetut rajat ylittäviä kasvinsuojeluainejäämiä, olisi oltava asiaa koskeva selkeä varoitusmerkintä, jossa tiedotetaan asiasta loppukuluttajalle.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 214.

Tarkistus  159

Neuvoston yhteinen kanta

66 artikla – 2 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltiot voivat kieltää kasvinsuojeluaineiden mainostamisen tietyissä tiedotusvälineissä tai rajoittaa sitä.

Perustelu

On tarkoituksenmukaista säilyttää tällä alalla mahdollisesti voimassa olevat kansalliset rajoitukset.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 215.

Tarkistus  160

Neuvoston yhteinen kanta

67 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Kasvinsuojeluaineiden tuottajien, toimittajien, jakelijoiden, maahantuojien, viejien ja ammattikäyttäjien on pidettävä kirjaa vähintään kolmen vuoden ajan tuottamistaan, maahantuomistaan, viemistään, varastoimistaan, käyttämistään tai markkinoille saattamistaan kasvinsuojeluaineista.

1. Kasvinsuojeluaineiden tuottajien, toimittajien, jakelijoiden, maahantuojien, viejien ja ammattikäyttäjien on pidettävä kirjaa vähintään kymmenen vuoden ajan käytön tai tuotannon päättymisestä tuottamistaan, maahantuomistaan, viemistään, varastoimistaan, käyttämistään tai markkinoille saattamistaan kasvinsuojeluaineista.

Niiden on saatettava kirjausten olennaiset tiedot pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen saataville. Kolmannet osapuolet, kuten juomavesiteollisuus, voivat pyytää saada tutustua näihin tietoihin ottamalla yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen.

Niiden on saatettava kirjausten tiedot toimivaltaisen viranomaisen saataville. Tiedot on saatettava myös niiden naapureiden, asukkaiden ja vähittäiskauppiaiden tai juomavesiteollisuuden saataville, jotka pyytävät suoraa oikeutta tutustua niihin. Tukku- ja vähittäiskauppiaille on toimitettava vakiomuodossa tiedot kaikista tietyssä maataloustuotteessa käytetyistä kasvinsuojeluaineista.

 

Edellä alakohdassa tarkoitettujen tietojen vakiomuoto vahvistetaan 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus  161

Neuvoston yhteinen kanta

67 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

1 a. Kasvinsuojeluaineiden tuottajien on harjoitettava rekisteröinnin jälkeistä seurantaa. Niiden on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki olennaiset tiedot ja saatettava tiedot pyynnöstä asianomaisten sidosryhmien saataville.

Perustelu

Kasvinsuojeluaineiden tuottajien vastuun ei pitäisi päättyä niiden tuottaman aineen hyväksymiseen. Ympäristön ja erityisesti vesivarojen suojelemiseksi on tärkeää, että suoritetaan rekisteröinnin jälkeistä seurantaa ja että sitä koskevat tiedot saatetaan pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisten sidosryhmien (esimerkiksi juomavesiteollisuuden) saataville. Jatkokäyttäjien ei pitäisi joutua ratkomaan aineen mahdollisia haittoja vesiympäristölle.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 217.

Tarkistus  162

Neuvoston yhteinen kanta

77 artikla

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Komissio voi 79 artiklan 2 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen hyväksyä tai muuttaa tämän asetuksen soveltamiseksi laadittuja teknisiä ja muita ohjeasiakirjoja. Komissio voi pyytää viranomaista valmistelemaan tällaisia ohjeasiakirjoja tai osallistumaan niiden laadintaan.

Komissio voi 79 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyä tai muuttaa tämän asetuksen soveltamiseksi laadittuja teknisiä ja muita ohjeasiakirjoja. Komissio voi pyytää viranomaista valmistelemaan tällaisia ohjeasiakirjoja tai osallistumaan niiden laadintaan. Viranomainen voi käynnistää tehoaineiden riskiarviointia koskevien ohjeasiakirjojen valmistelun tai tarkistamisen.

Perustelu

Euroopan elintarvikeviraston pitäisi voida käynnistää itse tehoaineiden riskiarviointia koskevien ohjeasiakirjojen valmistelu tai tarkistaminen.

Ensimmäisen käsittelyn tarkistukseen 224 perustuva kompromissitarkistus.

Tarkistus  163

Neuvoston yhteinen kanta

78 artikla – 1 kohta – f alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

f) edellä 26 artiklassa tarkoitettu asetus suoja-aineita ja tehosteaineita koskevasta työohjelmasta;

Poistetaan.

Perustelu

Tämä työohjelma olisi hyväksyttävä yhteispäätösmenettelyllä.

Neuvoston lisäämää uutta kohtaa koskeva tarkistus, joka on yhdenmukainen ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 108 kanssa.

Tarkistus  164

Neuvoston yhteinen kanta

78 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Jäljempänä 79 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen annetaan asetus, joka sisältää luettelon direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevista tehoaineista. Näitä aineita pidetään tämän asetuksen nojalla hyväksyttyinä.

3. Jäljempänä 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen annetaan asetus, jolla direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevien tehoaineiden luettelo sisällytetään tämän asetuksen liitteeseen II a. Näitä aineita pidetään tämän asetuksen nojalla hyväksyttyinä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin saattamiseksi sopusointuun uuden komitologiapäätöksen säännösten kanssa.

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 226 ja tehdään lisämuutos, jolla varmistetaan yhdenmukaisuus 13 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa, jossa lisätään liite aktiivisten aineiden luetteloa varten.

Tarkistus  165

Neuvoston yhteinen kanta

80 artikla – 7 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

7. Komissio laatii … päivään …kuuta …*mennessä luettelon direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällytetyistä aineista, jotka täyttävät tämän asetuksen liitteessä II olevassa 4 kohdassa esitetyt kriteerit ja joihin sovelletaan tämän asetuksen 50 artiklan säännöksiä.

7. Komissio laatii … päivään …kuuta …*mennessä luettelon direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällytetyistä aineista, jotka täyttävät tämän asetuksen liitteessä II olevassa 4 kohdassa esitetyt kriteerit ja joihin sovelletaan tämän asetuksen 50 artiklan säännöksiä.

_____________________

* Virallinen lehti: 78 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

_____________________

* Virallinen lehti: 36 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Ei ole olemassa hyviä perusteita odottaa kuusi ja puoli vuotta korvattaviksi ehdotettujen aineiden luettelon hyväksyntää. Asiasta olisi päätettävä enintään kolmen vuoden kuluessa.

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta kohtaa.

Tarkistus  166

Neuvoston yhteinen kanta

82 artikla

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Komissio esittää … päivään …kuuta … mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen lupien vastavuoroisen tunnustamisen toimivuudesta ja erityisesti 36 artiklan 3 kohdassa ja 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamisesta jäsenvaltioissa, yhteisön jakamisesta kolmeen vyöhykkeeseen ja liitteessä II esitettyjen tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden hyväksymiskriteereiden soveltamisesta sekä tämän vaikutuksesta maatalouden monimuotoisuuteen ja kilpailukykyyn sekä ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Selvitykseen voidaan liittää tarvittaessa asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset, joilla muutetaan kyseisiä säännöksiä.

Komissio esittää … päivään …kuuta … mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen lupien vastavuoroisen tunnustamisen toimivuudesta ja erityisesti 36 artiklan 2 a ja 3 kohdassa ja 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamisesta jäsenvaltioissa, liitteessä II esitettyjen tehoaineiden, suoja-aineiden ja tehosteaineiden hyväksymiskriteereiden soveltamisesta sekä tämän vaikutuksesta maatalouden monimuotoisuuteen ja kilpailukykyyn, elintarvikkeiden hintoihin sekä ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Selvitykseen voidaan liittää tarvittaessa asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset, joilla muutetaan kyseisiä säännöksiä.

Perustelu

Tarkistus  167

Neuvoston yhteinen kanta

Liite I

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Liite I

Poistetaan.

A – Pohjoinen vyöhyke

 

Tähän vyöhykkeeseen kuuluvat seuraavat jäsenvaltiot:

 

Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Suomi ja Ruotsi.

 

B – Keskinen vyöhyke

 

Tähän vyöhykkeeseen kuuluvat seuraavat jäsenvaltiot:

 

Belgia, Tšekki, Saksa, Irlanti, Luxemburg, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Puola, Romania, Slovenia, Slovakia ja Yhdistynyt kuningaskunta.

 

C – Eteläinen vyöhyke

 

Tähän vyöhykkeeseen kuuluvat seuraavat jäsenvaltiot:

 

Bulgaria, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Malta ja Portugali.

 

Perustelu

Ehdotettu vyöhykejärjestelmä on harhaanjohtava, koska se viittaa vyöhykkeisiin, joilla ei ole verrattain samankaltaisia maatalouteen, kasvinterveyteen ja ympäristöön liittyviä olosuhteita. Ehdotettu vyöhykejärjestelmä heikentää kansallista hyväksyntää, eikä se ole EY:n suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden mukainen, koska se menee pidemmälle kuin on tarpeen päätöksentekoprosessin nopeuttamiseksi. Näihin tavoitteisiin voidaan päästä tarkistamalla vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää ilman, että otetaan käyttöön vyöhykkeitä.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 230.

Tarkistus  168

Neuvoston yhteinen kanta

Liite II – 3.6.1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3.6.1. Soveltuvissa tapauksissa on vahvistettava päivittäinen saanti (ADI), käyttäjän altistuksen hyväksyttävä raja-arvo (AOEL) ja akuutin altistumisen viiteannos (ARfD). Näitä arvoja vahvistettaessa on varmistettava asianmukainen vähintään 100:n turvamarginaali ottaen huomioon vaikutusten tyyppi ja vakavuus sekä erityisten väestöryhmien herkkyys.

3.6.1. Soveltuvissa tapauksissa on vahvistettava päivittäinen saanti (ADI), käyttäjän altistuksen hyväksyttävä raja-arvo (AOEL) ja akuutin altistumisen viiteannos (ARfD). Näitä arvoja vahvistettaessa on varmistettava asianmukainen vähintään 100:n turvamarginaali ottaen huomioon vaikutusten tyyppi ja vakavuus, mahdolliset yhdistelmävaikutukset sekä riskiryhmien herkkyys.

Perustelu

Tarkistus  169

Neuvoston yhteinen kanta

Liite II – 3.6.5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3.6.5. Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sillä ei yhteisössä tai kansainvälisesti hyväksyttyjen testausta koskevien yleisohjeiden arvioinnin tai muiden saatavilla olevien tietojen, muun muassa viranomaisen suorittaman tieteellisen kirjallisuuden tarkastelun, perusteella katsota olevan sellaisia hormonaalisia haitallisia ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisille, jollei ihmisten altistuminen kyseiselle kasvinsuojeluaineen tehoaineelle, suoja-aineelle tai tehosteaineelle ole realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa merkityksetön, eli jos tuotetta käytetään suljetuissa järjestelmissä tai muissa olosuhteissa, joissa ne eivät ole kontaktissa ihmisiin ja joissa kyseisen tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen jäämät elintarvikkeissa ja rehuissa eivät ylitä asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti asetettua oletusarvoa.

3.6.5. Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sillä ei yhteisössä tai kansainvälisesti hyväksyttyjen testausta koskevien yleisohjeiden arvioinnin tai muiden saatavilla olevien tietojen, muun muassa viranomaisen suorittaman tieteellisen kirjallisuuden tarkastelun, perusteella ja todennäköiset yhdistelmävaikutukset asianmukaisesti huomioon ottaen katsota olevan sellaisia hormonaalisia haitallisia ominaisuuksia, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisille ja joita ei esimerkiksi ole luokiteltu eikä luokitella direktiivin 67/548/ETY mukaisesti lisääntymismyrkyllisyysluokkaan 3, paitsi jos ihmisten altistuminen kyseiselle kasvinsuojeluaineen tehoaineelle, suoja-aineelle tai tehosteaineelle on realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa merkityksetön, eli jos tuotetta käytetään suljetuissa järjestelmissä tai muissa olosuhteissa, joissa ne eivät ole kontaktissa ihmisiin ja joissa kyseisen tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen jäämät elintarvikkeissa ja rehuissa eivät ylitä asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti asetettua oletusarvoa.

 

Hormonaalisten haitallisten ominaisuuksien määrittämistä koskevat erityiset tieteelliset perusteet hyväksytään ...* 79 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

_____________________

* Virallinen lehti: 18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Tarkistus  170

Neuvoston yhteinen kanta

Liite II – 3.6.5 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

3.6.5 a. Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sen ei katsota aiheuttavan arvioinnin tai muiden saatavilla olevien tietojen, muun muassa tieteellisen kirjallisuuden tarkastelun, perusteella kehittyvään hermostoon kohdistuvia neurotoksisia tai immunotoksisia vaikutuksia koskevaa merkittävää riskiä ihmisillä (vaikuttaa vähintään yhteen miljoonasta kansalaisesta) ottaen huomioon altistuminen alkio- tai sikiövaiheessa ja/tai lapsuudessa sekä todennäköiset yhteisvaikutukset, jollei ihmisten altistuminen kyseiselle kasvinsuojeluaineen tehoaineelle, suoja-aineelle tai tehosteaineelle ole realistisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa merkityksetön, eli jos tuotetta käytetään suljetuissa järjestelmissä tai muissa olosuhteissa, joissa ne eivät ole kontaktissa ihmisiin ja joissa kyseisen tehoaineen, suoja-aineen tai tehosteaineen jäämät elintarvikkeissa ja rehuissa eivät ylitä asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti asetettua oletusarvoa.

Perustelu

Tarkistus  171

Neuvoston yhteinen kanta

Liite II – 3.7.2. kohta – Johdantokappale – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3.7.2. Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sen ei katsota olevan hitaasti hajoava, eläviin kudoksiin kertyvä ja myrkyllinen aine (PBT-aine).

3.7.2. Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sen ja sen muuntumistuotteiden tai jäämien ei katsota olevan hitaasti hajoavia, eläviin kudoksiin kertyviä ja myrkyllisiä aineita (PBT-aine).

Perustelu

On tärkeää sisällyttää muuntumistuotteet ja jäämät.

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 235.

Tarkistus  172

Neuvoston yhteinen kanta

Liite II – 3.7.3. kohta – Johdantokappale – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3.7.3. Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sen ei katsota olevan erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä aine (vPvB).

3.7.3. Tehoaine, suoja-aine tai tehosteaine hyväksytään vain, jos sen ja sen muuntumistuotteiden tai jäämien ei katsota olevan erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti eläviin kudoksiin kertyviä aineita (vPvB).

Perustelu

On tärkeää sisällyttää muuntumistuotteet ja jäämät.

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 239.

Tarkistus  173

Neuvoston yhteinen kanta

Liite II – 3.7.3.2. kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Se täyttää erittäin voimakasta eläviin kudoksiin kertyvyyttä koskevan perusteen myös, jos on näyttöä siitä, että se kertyy muissa lajeissa erittäin voimakkaasti eläviin kudoksiin, tai eliöstöstä kerätyt seurantatiedot osoittavat, että kemikaalin mahdollinen kertyvyys eläviin kudoksiin on riittävä, jotta sitä voidaan pitää riskialttiina.

Perustelu

Komission ehdotuksen kriteerit on otettu REACH-järjestelmästä, vaikka ne onkin siinä jo tunnustettu puutteellisiksi, sillä niitä on tarkoitus tarkastella uudelleen vuoden kuluessa. REACH-järjestelmässä asetetut PBT- ja vPvB-aineiden kriteerit ovat niin tiukkoja, että edes tunnettuja PBT-aineita, jotka on esimerkiksi lueteltu pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevassa Tukholman yleissopimuksessa, ei ole nimetty. Yleissopimuksen määräysten mukaisesti on tärkeää sallia vastaavan näytön käyttäminen pelkkien "rasti ruutuun" -testitulosten asemesta, jotka eivät ole useinkaan käytettävissä tai edes sovellettavissa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 241.

Tarkistus  174

Neuvoston yhteinen kanta

Liite II – 3.8.2 a kohta(uusi)

             Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

3.8.2 a. Tehoainetta, suoja-ainetta tai tehosteainetta ei hyväksytä, jollei ole todennettu, että ehdotetuissa realistisissa käyttöolosuhteissa:

 

– hunajantuotannossa käytettävien mehiläisten välitön tai välillinen altistuminen kasvinsuojelutuotteessa olevalle tehoaineelle on merkityksetön, tai

 

– asianmukaisessa riskienarvioinnissa on selvästi todennettu, että hunajantuotannossa käytettävien mehiläisten toukille, mehiläisten käyttäytymiselle taikka yhdyskunnan selviämiselle ja kehittymiselle ei aiheudu kestämättömiä akuutteja tai kroonisia, tappavia tai lähes tappavia vaikutuksia.

Perustelu

Tarkistus  175

Neuvoston yhteinen kanta

Liite II – 3.9 b kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

3.9 b. Vaarallisten prioriteettiaineiden poissulkeminen

 

Aineita, jotka sisältyvät direktiiviin 2000/60/EY liitettyyn luetteloon vesipolitiikan kannalta vaarallisista prioriteettiaineista, ei pitäisi hyväksyä.

Perustelu

Tällä tarkistuksella asetusta yhdenmukaistetaan nykyisen lainsäädännön ja vesipuitedirektiivin kanssa.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 247.

Tarkistus  176

Neuvoston yhteinen kanta

Liite II a (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Liite II a

 

Luettelo tehoaineista, jotka on hyväksytty sisällytettäviksi kasvinsuojeluaineisiin

Perustelu

Olisi jatkettava käytäntöä, jonka mukaan hyväksytyt aineet sisällytetään asetuksen liitteeseen.

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 249.

Tarkistus  177

Neuvoston yhteinen kanta

Liite IV – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

Vertailevassa arvioinnissa on otettava huomioon vähäiset käyttötarkoitukset.

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 253.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen

Viiteasiakirjat

11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

23.10.2007                     T6-0445/2007

Komission ehdotus

COM(2006)0388 - C6-0245/2006

Komission muutettu ehdotus

COM(2008)0093

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

25.9.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

25.9.2008

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Hiltrud Breyer

29.11.2005

 

 

Valiokuntakäsittely

6.10.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

20

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicodim Bulzesc, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Miloš Koterec, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Robert Sturdy, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.11.2008