Ziņojums - A6-0444/2008Ziņojums
A6-0444/2008

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK

12.11.2008 - (11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD)) - ***II

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referente: Hiltrud Breyer

Procedūra : 2006/0136(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0444/2008

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK

(11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (11119/8/2008 – C6‑0326/2008),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0388),

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2008)0093),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0444/2008),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Padomes kopējā nostāja

1. atsauce

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 37. panta 2. punktu un 95. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 175. panta 1. punktu,

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 8. apsvērumu šīs regulas mērķis ir nodrošināt augstu aizsardzības līmeni attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī attiecībā uz vidi. Divkāršu juridisko pamatu piemēro tikai tad, ja ievēro vairākus mērķus, kas ir cieši saistīti, kā tas ir pašreizējā priekšlikumā.

37. pantu piemēroja 1991. gadā, kad Līgumā vēl nebija paredzēts īpašs juridiskais pamats cilvēku veselības un vides aizsardzībai.

Atkārtoti ievieš pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 1.

Grozījums Nr.  2

Padomes kopējā nostāja

10.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(10a) Lai piemērotu principu „maksā piesārņotājs”, Komisijai ir jāizskata piemērotie veidi, kā augu aizsardzības līdzekļu vai to sastāvā esošo aktīvo vielu ražotājus pienācīgi iesaistīt darbā, kas saistīts ar to kaitējumu cilvēka veselībai vai videi novēršanu vai labošanu, kurus var izraisīt augu aizsardzības līdzekļu izmantošana.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 8.

Grozījums Nr.  3

Padomes kopējā nostāja

10.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(10b) Lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem šīs regulas izpratnē veic tikai tad, ja nav citas iespējas. Šai regulai un tiesību aktiem, kas nosaka datu prasības aktīvajām vielām, augu aizsardzības līdzekļiem, drošinātājvielām un sinerģistiem, jānodrošina, ka izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem tiek samazināti un nenotiek dubulti izmēģinājumi, kā arī jāveicina tādu izmēģinājuma metožu un saprātīgu izmēģinājumu stratēģiju izmantošana, kuras nav saistītas ar dzīvniekiem. Jaunu augu aizsardzības līdzekļu izstrādes procesā būtu jāapmainās ar rezultātiem, kuri gūti izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem. Saskaņā ar Padomes 1986. gada 24. novembra Direktīvu 86/609/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem1, izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem ir arī jāaizvieto, jāierobežo un jāpadara precīzāki. Ja iespējams, šīs regulas īstenošanā jāizmanto piemērotas alternatīvas izmēģinājumu metodes. Vēlākais līdz ...* Komisijai ir jāpārskata noteikumi par to datu aizsardzību, kas gūti izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem, un vajadzības gadījumā šie noteikumi jāmaina;

 

1 OV L 358, 18.12.1986., 1. lpp.

 

* Septiņus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Saskaņā ar Protokola par dzīvnieku aizsardzību un labturību prasību, lai formulējot un īstenojot politiku, Kopienas dalībvalstis pievērstu uzmanību dzīvnieku labturības prasībām, būtu jāiekļauj regulā prasība līdz minimumam samazināt izmēģinājumus ar dzīvniekiem un veikt tos tikai tad, ja nav citas izvēles, kā arī veicināt alternatīvas metodes. Tas atbilst arī REACH prasībām.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 6.

Grozījums Nr.  4

Padomes kopējā nostāja

10.c apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(10c) Jāveicina tādu in vitro (mēģeņu) izmēģinājumu metožu izstrāde, kuros netiek izmantoti dzīvnieki, lai iegūtu datus par drošību, kuri ir cilvēkiem atbilstošāki, nekā rezultāti, ko iegūst pašreizējos izmēģinājumos ar dzīvniekiem.

Pamatojums

Lielākā daļa no izmēģinājumu metodēm ar dzīvniekiem neatbilst mūsdienu standartiem, un daudzos gadījumos ir apšaubāma to atbilstība un uzticamība. Veicināt izmēģinājumu metodes, kurās neizmanto dzīvniekus ir nozīmīgi cilvēka veselībai, kā arī tādējādi tiks mazinātas dzīvnieku ciešanas.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 9.

Grozījums Nr.  5

Padomes kopējā nostāja

14. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(14) Drošuma interesēs darbīgo vielu apstiprināšanas periods būtu jāierobežo laikā. Apstiprināšanas periodam būtu jābūt proporcionālam iespējamajiem riskiem, kas saistīti ar šādu vielu lietošanu. Pieņemot lēmumu par apstiprinājuma atjaunošanu, būtu jāņem vērā pieredze, kas iegūta, praksē lietojot augu aizsardzības līdzekļus, kas satur attiecīgās vielas, un attiecīgie zinātnes un tehnikas sasniegumi.

(14) Drošuma interesēs aktīvo vielu apstiprināšanas periods būtu jāierobežo laikā. Apstiprināšanas periodam būtu jābūt proporcionālam iespējamajiem riskiem, kas saistīti ar šādu vielu lietošanu. Pieņemot lēmumu par apstiprinājuma atjaunošanu, būtu jāņem vērā pieredze, kas iegūta, praksē lietojot augu aizsardzības līdzekļus, kas satur attiecīgās vielas, un attiecīgie zinātnes un tehnikas sasniegumi. Pēc pirmās atjaunošanas vielas ir regulāri jāpārskata.

Pamatojums

Atjauno pirmā lasījuma grozījumu Nr. 10 ar pirmajiem četriem vārdiem, kas bija Komisijas sākotnējā redakcija.

Grozījums Nr.  6

Padomes kopējā nostāja

15. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(15) Būtu jāparedz iespēja grozīt vai atsaukt darbīgās vielas apstiprinājumu gadījumos, kad tā vairs neatbilst apstiprināšanas kritērijiem.

(15) Būtu jāparedz iespēja grozīt vai atsaukt aktīvās vielas apstiprinājumu gadījumos, kad tā vairs neatbilst apstiprināšanas kritērijiem vai kad netiek ievērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā1 un no tās atvasinātās direktīvas.

 

1  OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

Pamatojums

Direktīva 2000/60/EK paredz kvalitātes standartus ķīmiskām vielām, tostarp augu aizsardzības līdzekļiem, gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos. Ja šos kvalitātes standartus neievēro, jābūt tiešam atgriezeniskās saites mehānismam, lai mainītu vai atsauktu aktīvas vielas apstiprinājumu saskaņā ar pašreizējo Direktīvas 2000/60/EK atgriezeniskās saites mehānismu, ko piemēro ķīmisku vielu apstiprināšanai (REACH).

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 11.

Grozījums Nr.  7

Padomes kopējā nostāja

18. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(18) Dažas darbīgās vielas var būt pieņemamas tikai tad, ja tiek veikti plaši riska samazināšanas pasākumi. Šādas vielas Kopienas mērogā būtu jānosaka kā aizstājamas vielas. Dalībvalstīm būtu regulāri atkārtoti jāpārbauda, vai šādas darbīgās vielas saturošus augu aizsardzības līdzekļus var aizstāt ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur darbīgās vielas, kam nav vajadzīgi tik plaši riska samazināšanas pasākumi.

(18) Dažas aktīvās vielas ar konkrētām īpašībām Kopienas mērogā būtu jānosaka kā aizstājamas vielas. Dalībvalstīm būtu regulāri jāpārbauda šādas aktīvās vielas saturoši augu aizsardzības līdzekļi ar mērķi aizstāt tos ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur aktīvās vielas, kas prasa ievērojami mazāku vai nekādu riska mazināšanu, vai arī izmantojot alternatīvas neķīmiskas lauksaimniecības prakses un augu aizsardzības metodes. Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, aktīvās vielas ir jāaizstāj nekavējoties.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 14.

Grozījums Nr.  8

Padomes kopējā nostāja

19.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(19a) Lai veicinātu augu aizsardzības līdzekļu izstrādi, jārada stimuli, lai tirgū tiktu laisti līdzekļi, kuru kaitīguma pakāpe ir zema vai zemāka nekā tirgū esošajiem līdzekļiem. Līdzekļu kaitīguma pakāpes noteikšanai jānosaka skaidri un objektīvi kritēriji;

Pamatojums

Priekšlikumā ir iekļauti stimuli, kas veicina zemas kaitīguma pakāpes līdzekļu izmantošanu. Tomēr definīcija nenosaka, kādas vielas var uzskatīt par atbilstošām. Priekšlikuma 22. pantā minēta ļoti plaša definīcija, kuru varēs interpretēt dažādos veidos. Tomēr uzņēmumiem ir nepieciešama skaidrība un juridiska noteiktība, it īpaši tādēļ, ka jaunu vielu izstrādei vajadzīgie pētījumi ir dārgi.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 12.

Grozījums Nr.  9

Padomes kopējā nostāja

20. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(20) Papildus darbīgām vielām augu aizsardzības līdzekļi var saturēt aizsargvielas vai sinerģistus, kuriem būtu jāparedz līdzīgi noteikumi. Būtu jāizstrādā tehniskie noteikumi, kas nepieciešami šādu vielu novērtēšanai. Šobrīd tirgū esošās vielas būtu jāpārskata tikai tad, kad šie noteikumi būs izstrādāti.

(20) Papildus aktīvām vielām augu aizsardzības līdzekļi var saturēt aizsargvielas vai sinerģistus, kuriem būtu jāparedz līdzīgi tiesību akti. Būtu jāizstrādā noteikumi, pamatojoties uz Komisijas tiesību aktu priekšlikumu, kas nepieciešami šādu vielu pārskatīšanai. Šobrīd tirgū esošās vielas jāpārskata tikai tad, kad šie noteikumi būs izstrādāti;

Pamatojums

Saskaņā ar referenta ierosināto 26. panta grozījumu pieņemt šo pārskatījumu koplēmuma procedūrā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 16.

Grozījums Nr.  10

Padomes kopējā nostāja

26.b apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(26b) Jāpalielina dalībvalstu laba administratīvā sadarbība visos atļaujas izsniegšanas procedūras posmos un tas jāveicina Eiropas Palīdzības dienestam;

Pamatojums

Tā vietā, lai sakarā ar zonālo pieeju nodrošinātu obligātu savstarpēju atzīšanu, galvenā uzmanība jāpievērš datu apmaiņai starp dalībvalstīm, izvairoties no dubultiem izmēģinājumiem, un vispārēji uzlabotai kompetento iestāžu sadarbībai. Komisija varētu veicināt šādu sadarbību, izveidojot Palīdzības dienesta vienību.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 295.

Grozījums Nr.  11

Padomes kopējā nostāja

27. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(27) Savstarpējās atzīšanas princips ir viens no līdzekļiem, kā nodrošināt preču brīvu kustību Kopienā. Lai izvairītos no darba dublēšanās, samazinātu nozares un dalībvalstu administratīvo slodzi un nodrošinātu saskaņotāku augu aizsardzības līdzekļu pieejamību, vienas dalībvalsts izsniegtās atļaujas būtu jāatzīst citām dalībvalstīm, kurās lauksaimniecības, augu veselības, vides (tostarp klimatiskie) apstākļi ir līdzīgi. Tādēļ Kopiena būtu jāsadala zonās ar šādiem salīdzināmiem apstākļiem, lai atvieglotu savstarpējo atzīšanu. Tomēr kādas dalībvalsts teritorijai raksturīgu vides vai lauksaimniecības apstākļu dēļ, iesniedzot pieteikumu, var būt vajadzīgs, ka dalībvalstis atzīst citā dalībvalstī izsniegtu atļauju, groza to vai atsakās atļaut augu aizsardzības līdzekli savā teritorijā, ja tas ir pamatoti konkrētu lauksaimniecības apstākļu dēļ vai ja nevar sasniegt šajā regulā noteikto augstas pakāpes cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību.

(27) Savstarpējās atzīšanas princips ir viens no līdzekļiem, kā nodrošināt preču brīvu kustību Kopienā. Lai izvairītos no nevajadzīgas darba dublēšanās, samazinātu nozares un dalībvalstu administratīvo slodzi un atvieglotu saskaņotāku augu aizsardzības līdzekļu pieejamību, par vienas dalībvalsts izsniegtajām atļaujām jāpaziņo citām dalībvalstīm, kurās pieteikuma iesniedzējs vēlas laist tirgū augu aizsardzības līdzekli. Šīm dalībvalstīm ir jābūt pilnvarotām atzīt citā dalībvalstī izsniegtu atļauju, grozīt to vai atteikties atļaut augu aizsardzības līdzekli savā teritorijā, ja tas ir pamatoti konkrētu lauksaimniecības vai vides apstākļu dēļ, kuri var, bet kuriem nav nepieciešams aprobežoties tikai ar šo dalībvalsti, vai ja nevar sasniegt šajā regulā noteikto augstas pakāpes cilvēku vai dzīvnieku veselības vai vides aizsardzību, vai saglabāt augstu aizsardzības līmeni savā teritorijā saskaņā ar valsts rīcības plānu, lai samazinātu saistītos riskus un atkarību no pesticīdu izmantošanas, kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes ...Direktīvu /.../EK, ar kuru nosaka pamatprincipus Kopienas rīcībai pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai].1

 

1 OV

Pamatojums

Iedalījums atļaujas zonās nav lietderīgs, jo apstākļi piedāvātajās zonās nav salīdzināmi. Lai gan procedūras saskaņošana ir vēlama, to nedrīkst darīt uz dalībvalstu politiskās neatkarības rēķina. Dalībvalstīm jābūt tiesīgām konkrētā laika posmā pieņemt lēmumu par to, vai tās apstiprina, groza vai noraida atļauju, ņemot vērā valsts situāciju. Kopējā nostājā dalībvalstīm piešķirtā izvēles iespēja ir tik ierobežojoša, ka būtībā tās vispār nav un tāpēc to ir nepieciešams paplašināt.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 19. Aizstāj referenta iesniegto grozījumu Nr. 16.

Grozījums Nr.  12

Padomes kopējā nostāja

30. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(30) Izņēmuma gadījumos dalībvalstīm būtu jādod iespēja atļaut šajā regulā minētajiem nosacījumiem neatbilstošus augu aizsardzības līdzekļus, ja tas jādara tādēļ, ka augkopību apdraud briesmas, ar kurām nevar cīnīties ar citu līdzekļu palīdzību. Šādas atļaujas būtu jāizskata Kopienas mērogā.

(30) Izņēmuma gadījumos tomēr jādod iespēja atļaut šajā regulā minētajiem nosacījumiem neatbilstošus augu aizsardzības līdzekļus, ja tas jādara tādēļ, ka augkopību un ekosistēmas apdraud briesmas, kuras nevar novērst ar citu līdzekļu palīdzību. Šādas pagaidu atļaujas būtu jāizskata Kopienas mērogā.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 20.

Grozījums Nr.  13

Padomes kopējā nostāja

33. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(33) Lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības un vides aizsardzības pakāpi, augu aizsardzības līdzekļi būtu jālieto pareizi, ievērojot integrētās augu aizsardzības principus. Padomei obligātajās pārvaldības prasībās, kas minētas Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, būtu jāietver integrētās augu aizsardzības principi, tostarp laba augu aizsardzības prakse.

(33) Lai nodrošinātu augstu cilvēku veselības un vides aizsardzības pakāpi, augu aizsardzības līdzekļi būtu jālieto pareizi saskaņā ar tiem piešķirto atļauju, ievērojot integrētās augu aizsardzības principus un, kur vien iespējams, piešķirot prioritāti neķīmiskām un dabīgām alternatīvām. Padomei obligātajās pārvaldības prasībās, kas minētas III pielikumā Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, būtu jāietver integrētās augu aizsardzības principi, tostarp laba augu aizsardzības prakse un neķīmiskas augu aizsardzības, kaitēkļu apkarošanas un kultūru apsaimniekošana metodes. Tādēļ būtu jāparedz pārejas periods, kad dalībvalstīm ļauj izveidot vajadzīgās struktūras, lai augu aizsardzības līdzekļu lietotāji varētu piemērot integrētās kaitēkļu apkarošanas principus un neķīmiskas augu aizsardzības metodes augu aizsardzībai, kaitēkļu apkarošanai un kultūru apsaimniekošanai.

Pamatojums

Priekšroka vienmēr būtu jādod augu aizsardzības neķīmiskām metodēm kā patiesi vienīgajam preventīvajam un ilgtspējīgam risinājumam, kas ilgtspējīgas augu aizsardzības mērķiem atbilst vairāk nekā augu, insektu vai citu dzīvo organismu iznīcināšanai paredzēto ķimikāliju izmantošana, ko nevar klasificēt kā ilgtspējīgu. Dalībvalstīm ir jāveicina augu aizsardzības neķīmisko alternatīvu un integrētās augu aizsardzības plaša izmantošana.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 21.

Grozījums Nr.  14

Padomes kopējā nostāja

37. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(37) Pētījumi nozīmē lielus ieguldījumus. Lai veicinātu pētniecību, šie ieguldījumi būtu jāaizsargā. Minētā iemesla dēļ pētījumi, kurus veicis kādas dalībvalsts iesniedzējs, būtu jāaizsargā, lai tos nelietotu citi iesniedzēji. Šī aizsardzība tomēr būtu ierobežojama laika ziņā, lai nodrošinātu konkurenci. Tai būtu arī jāaprobežojas ar pētījumiem, kas ir patiesi vajadzīgi regulēšanas mērķiem, lai izvairītos no tā, ka iesniedzēji mākslīgi pagarina aizsardzības periodu, iesniedzot jaunus pētījumus, kas nav nepieciešami.

(37) Pētījumi nozīmē lielus ieguldījumus. Lai veicinātu pētniecību, šie ieguldījumi būtu jāaizsargā. Minētā iemesla dēļ pētījumi, kuros netiek veikti izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem, un citi pētījumi, kas var novērst izmēģinājumus ar dzīvniekiem, kurus veicis kādas dalībvalsts iesniedzējs, būtu jāaizsargā, lai tos nelietotu citi iesniedzēji. Šī aizsardzība tomēr būtu ierobežojama laika ziņā, lai nodrošinātu konkurenci. Tai būtu arī jāaprobežojas ar pētījumiem, kas ir patiesi vajadzīgi regulēšanas mērķiem, lai izvairītos no tā, ka iesniedzēji mākslīgi pagarina aizsardzības periodu, iesniedzot jaunus pētījumus, kas nav nepieciešami.

Pamatojums

Ir jāpaskaidro, ka datu aizsardzība ir jāierobežo arī tādēļ, lai izvairītos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 23.

Grozījums Nr.  15

Padomes kopējā nostāja

38. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(38) Būtu jāizstrādā noteikumi, lai izvairītos no izmēģinājumu un pētījumu dublēšanās. Jo īpaši būtu jāaizliedz tādu pētījumu atkārtošanās, kuros izmanto mugurkaulniekus. Šajā sakarā būtu jābūt pienākumam, ievērojot saprātīgus nosacījumus, atļaut pieeju pētījumiem ar mugurkaulniekiem. Lai tirgus dalībnieki varētu zināt, kādus pētījumus veikuši citi, dalībvalstīm būtu jāglabā šādu pētījumu saraksts, pat ja uz tiem neattiecas iepriekš minētā obligātās pieejamības sistēma.

(38) Būtu jāizstrādā noteikumi, lai izvairītos no izmēģinājumu un pētījumu dublēšanās. Jo īpaši būtu jāaizliedz tādu pētījumu atkārtošanās, kuros izmanto mugurkaulniekus. Šajā sakarā būtu jābūt pienākumam atļaut pieeju pētījumiem ar mugurkaulniekiem un citiem pētījumiem, kas var novērst izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Lai tirgus dalībnieki varētu zināt, kādus pētījumus veikuši citi, dalībvalstīm būtu jāiesniedz iestādei visi šādi pētījumi, pat ja uz tiem neattiecas iepriekš minētā obligātās pieejamības sistēma. Iestādei jāizveido centralizēta šādu pētījumu datu bāze.

Pamatojums

Tā kā citi pētījumi, kuros netiek veikti izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem, arī var novērst izmēģinājumus ar dzīvniekiem, tie arī ir iekļaujami regulā.

Lai atvieglotu datu apmaiņu, jāizveido viena centrāla datu bāze, kas satur visu informāciju par izmēģinājumiem un pētījumiem, kuri veikti iepriekš saskaņā ar šīs regulas mērķiem un kurus vadījusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI). Tādā gadījumā pieteikuma iesniedzējiem būtu jālieto tikai viena datu bāze pirms uzsākt jebkādus izmēģinājumus un pētījumus.

Tas veicinās arī procedūras pārredzamību.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 24.

Grozījums Nr.  16

Padomes kopējā nostāja

41. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(41) Lai nodrošinātu, ka reklāma nemaldina augu aizsardzības līdzekļu lietotājus, ir lietderīgi ieviest noteikumus par šo līdzekļu reklāmu.

(41) Lai nodrošinātu, ka reklāma nemaldina augu aizsardzības līdzekļu lietotājus vai sabiedrību, ir lietderīgi ieviest noteikumus par šo līdzekļu reklāmu.

Pamatojums

Reklāmas par pesticīdiem un pesticīdu līdzekļiem nedrīkst maldināt to izmantotājus un sabiedrību.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 26.

Grozījums Nr.  17

Padomes kopējā nostāja

43.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(43a) Tirgus dalībniekiem jābūt līdzvērtīgām iespējām attiecībā uz piekļuvi tirgum, jo īpaši tā, lai var darboties mazie un vidējie uzņēmumi un lai nodrošinātu, ka lauksaimniekiem ir pieejami pietiekami droši un efektīvi augu aizsardzības līdzekļi.

Pamatojums

Jābūt līdzvērtīgiem konkurences apstākļiem attiecībā uz dažādu tirgus dalībnieku piekļuvi tirgum. Tas veicinātu jauninājumus un jaunu augu aizsardzības līdzekļu izstrādi, kā rezultātā tiktu uzlaboti pašreizējie augu aizsardzības līdzekļi. Tas arī sekmētu konkurenci iekšējā tirgū un līdz ar to lauksaimniekiem būtu pieejams plašāks augu aizsardzības līdzekļu klāsts.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 29.

Grozījums Nr.  18

Padomes kopējā nostāja

44.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(44a) Lauksaimniekiem jābūt iespējami mazākam birokrātiskajam slogam.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 31.

Grozījums Nr.  19

Padomes kopējā nostāja

45. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(45) Būtu jānodrošina cieša saskaņotība ar citiem Kopienas tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā, un Kopienas tiesību aktiem par darba ņēmēju un jebkuras iesaistītās personas aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu organismu lietošanu un apzinātu izplatīšanu.

(45) Šajā regulā noteiktie pasākumi būtu piemērojami, neskarot spēkā esošos Kopienas tiesību aktus, jo īpaši Direktīvu 2008/.../EK [ar kuru nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai], Direktīvu 2000/60/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā2, un Kopienas tiesību aktiem par darba ņēmēju un jebkuras iesaistītās personas aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu organismu lietošanu un apzinātu izplatīšanu.

 

+ OV: lūdzu ievietot direktīvas numuru.

 

2 OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

Pamatojums

Lai nodrošinātu visu attiecīgo tiesību aktu saskaņotību.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 32.

Grozījums Nr.  20

Padomes kopējā nostāja

53. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(53) Jo īpaši Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt noteikumus, kas nosaka marķēšanas prasības, palīgvielu kontroles un regulējumu, aizsargvielu un sinerģistu darba programmas izveidi, tostarp to datu prasības, ja atliek apstiprinājuma perioda beigu termiņu, pagarina pagaidu atļauju termiņu, nosaka informācijas prasības paralēlai tirdzniecībai un iekļauj papildvielas, kā arī grozījumus regulās par datu prasībām un novērtēšanas un atļauju došanas vienotajos principos un pielikumos. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(53) Jo īpaši Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras apstiprināt aktīvās vielas, atjaunot vai pārskatīt apstiprinājumu, pieņemt saskaņotas metodes aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu, un vajadzības gadījumā attiecīgo piemaisījumu un līdzformulantu pazīmju un daudzuma noteikšanai, kā arī pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par izņēmumu pieļaušanu atļauju izsniegšanai augu aizsardzības līdzekļiem pētniecības un izstrādēs nolūkā un apstiprināto aktīvo vielu sarakstu, kā arī pieņemt noteikumus, kas nosaka marķēšanas prasības, palīgvielu regulējumu, ja atliek apstiprinājuma perioda beigu termiņu, pagarina pagaidu atļauju termiņu, nosaka informācijas prasības paralēlai tirdzniecībai un iekļauj papildvielas, kā arī grozījumus regulās par datu prasībām un novērtēšanas un atļauju došanas vienotajos principos un pielikumos. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus, inter alia, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai saskaņotu tekstu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem. Saistībā ar vairākiem īpašiem grozījumiem par jaunas procedūras piemērošanu.

Daļēji atkārtoti ieviests pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 33.

Grozījums Nr.  21

Padomes kopējā nostāja

56. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(56) Lai pieņemtu tehniskus pasākumus, jo īpaši tehniskas pamatnostādnes, to nesaistošās būtības dēļ arī ir lietderīgi izmantot konsultēšanās procedūru.

(56) Lai pieņemtu tehniskus pasākumus arī ir lietderīgi izmantot konsultēšanās procedūru.

Pamatojums

Pamatnostādnes ir svarīgas, un tāpēc tās ir jāpieņem saskaņā ar regulatīvo procedūru.

Padomes ierosinātā jaunā apsvēruma grozījums.

Grozījums Nr.  22

Padomes kopējā nostāja

1. pants

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Priekšmets

Priekšmets un mērķis

Ar šo regulu paredz Kopienā tirdzniecībai paredzētu augu aizsardzības līdzekļu atļaušanas , tirgū laišanas, lietošanas un kontroles noteikumus.

1. Ar šo regulu paredz Kopienā tirdzniecībai paredzētu augu aizsardzības līdzekļu atļaušanas , tirgū laišanas, lietošanas un kontroles noteikumus.

Ar šo regulu paredz gan noteikumus tādu darbīgo vielu, aizsargvielu un sinerģistu apstiprināšanai, kurus satur vai no kā sastāv augu aizsardzības līdzekļi, gan noteikumus par palīgvielām un papildvielām.

2. Ar šo regulu paredz gan noteikumus tādu aktīvo vielu, aizsargvielu un sinerģistu apstiprināšanai, kurus satur vai no kā sastāv augu aizsardzības līdzekļi, gan noteikumus par palīgvielām un papildvielām.

 

3. Regulas mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību gan attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselību, gan arī attiecībā uz vidi.

 

4. Regulas pamatā ir piesardzības princips, lai nodrošinātu, ka vielām vai līdzekļiem, kas tiek laisti tirgū, nav negatīvas ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi.

 

5. Turklāt regulas mērķis ir saskaņot noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, lai saskaņotu augu aizsardzības līdzekļu pieejamību lauksaimniekiem dažādās dalībvalstīs.

 

6. Dalībvalstīm nevar liegt piemērot piesardzības principu, ierobežojot vai aizliedzot pesticīdus.

 

7. Dalībvalstis var noteikt jebkādas zonas, kur pesticīdus neizmanto un kuras tās uzskata par vajadzīgām, lai aizsargātu dzeramā ūdens ieguves vietas. Šādas zonas, kurās pesticīdus neizmanto, var aptvert visu dalībvalsts teritoriju.

 

 

Pamatojums

Regulas mērķis, uzdevums un pamatprincipi jāparedz ne tikai regulas apsvērumos, bet arī 1. pantā,

Ar 6. punktu šīs regulas noteikumi tiek padarīti par noteikumu minimumu, tādējādi dodot iespēju katrai dalībvalstij iet tālāk pesticīdu jautājumos.

7. un 8. punkts ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka Ūdens pamatdirektīvas panākumus turpina arī šī regula, lai nodrošinātu dzeramā ūdens aizsardzību.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 34.

Grozījums Nr.  23

Padomes kopējā nostāja

2. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Šo regulu piemēro vielām, tostarp mikroorganismiem, kam ir vispārēja vai specifiska iedarbība uz kaitīgiem organismiem vai augiem, augu daļām vai augu produktiem, turpmāk „darbīgas vielas”.

2. Šo regulu piemēro vielām, tostarp mikroorganismiem un vīrusiem, kam ir vispārēja vai specifiska iedarbība uz kaitīgiem organismiem vai augiem, augu daļām vai augu produktiem, turpmāk „aktīvās vielas”. Tomēr to pārstāj piemērot mikroorganismiem, vīrusiem, feromoniem un bioloģiskiem produktiem, ja tiek pieņemta īpaša regula par bioloģiskajiem kontroles līdzekļiem.

Pamatojums

Ir jāuzsver, ka šajā regulā paredzētie noteikumi ir izstrādāti, lai mazinātu sintētisko augu aizsardzības līdzekļu kaitīgo ietekmi un tie nav visos gadījumos piemēroti, lai novērtētu bioloģiskās kontroles vielu risku un iespējamo ietekmi. Lai ņemtu vērā šādu līdzekļu konkrētās īpašības, jāparedz regula par bioloģiskās kontroles līdzekļiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 35.

Grozījums Nr.  24

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

2.a) „Aktīvās vielas”

 

Vielas, tostarp to metabolīti, kas sastopami izmantošanas posmā, mikroorganismi un vīrusi, kam ir vispārīga vai īpaša iedarbība uz attiecīgajiem organismiem vai augiem, augu daļām vai augu produktiem.

Pamatojums

Definīcija ir vajadzīga, lai nodrošinātu, ka, novērtējot aktīvu vielu, visi metabolīti, kas atrodas konkrētā produktā, ir ietverti. Šī definīcija līdzinās definīcijai, kas sniegta Direktīvā 91/414/EEK.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 37.

Grozījums Nr.  25

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3)        „Preparāti”

3)        „Preparāti”

Maisījumi, kas sastāv no divām vai vairākām vielām, kas paredzētas lietošanai kā augu aizsardzības līdzeklis vai palīgviela;

Maisījumi vai šķīdumi, kas sastāv no divām vai vairākām vielām no kurām vismaz viena ir aktīvā viela, un kas paredzētas izmantošanai kā augu aizsardzības līdzeklis vai palīgviela;

Pamatojums

Termina „preparāti” definīcijai jāietver ne tikai maisījumi (saliktas vielas, kuras var viegli atdalīt vienu no otras ar vienkāršiem fizikāliem paņēmieniem (izmantojot filtra papīru, mehānisko separāciju, centrifugēšanu)), bet arīdzan šķīdumi — viendabīgas vielas, kuru īpašības ir atšķirīgas.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 38.

Grozījums Nr.  26

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

4)        „Viela, kas izraisa bažas”

4)        „Viela, kas izraisa bažas”

Jebkura viela, kam dabiski piemīt spēja kaitīgi iedarboties uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi, un kas ir vai veidojas augu aizsardzības līdzeklī pietiekamā koncentrācijā, lai padarītu šādu iedarbību par iespējamu.

Jebkura viela, kam dabiski piemīt spēja kaitīgi iedarboties uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi.

Šādas vielas ietver, bet neaprobežojas ar vielām, kas atbilst kritērijiem, lai tās varētu klasificēt kā bīstamas saskaņā ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, un to koncentrācija augu aizsardzības līdzeklī ir tāda, ka līdzeklis tiek uzskatīts par bīstamu Direktīvas 1999/45/EK 3. panta nozīmē;

Šādas vielas ietver, bet neaprobežojas ar vielām, kas klasificētas kā bīstamas saskaņā ar Padomes Direktīvu 67/548/EEK (1967. gada 27. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu un tiek uzskatītas par bīstamām Direktīvas 1999/45/EK 3. panta nozīmē;

 

Ikvienu vielu, kas ir vai varētu būt kancerogēna, mutagēna, endokrīno sistēmu graujoša, neirotoksiska, imunotoksiska, ar toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu vai genotoksiska, jāuzskata par nelabvēlīgas iedarbības vielu.

Pamatojums

Par vielu, kas izraisa bažas jāuzskata ikviena viela, kura varētu negatīvi ietekmēt cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi. Tas nozīmē jebkuru vielu ar kancerogēnu, mutagēnu, endokrīno sistēmu graujošu, neirotoksisku, imunotoksisku, reproduktīvai sistēmai toksisku, genotoksisku vai ādu sensibilizējošu iedarbību.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 39.

Grozījums Nr.  27

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

4.a)     „Izstrādājums”

 

Priekšmets, kuram izgatavošanā piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, kas nosaka tā funkcijas vairāk nekā ķīmiskais sastāvs.

Pamatojums

Šai regulai jāattiecas ne tikai uz aktīvajām vielām un augu aizsardzības līdzekļiem, bet tajā jābūt arī noteikumiem par izstrādājumiem, kuru sastāvā var būt šādas vielas (piemēram, tekstilpreces). Definīcija ir identiska REACH pieņemtajai definīcijai.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 40.

Grozījums Nr.  28

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 5. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

5)        „Augi”

5)        „Augi”

Dzīvie augi un dzīvās augu daļas, ieskaitot svaigus augļus, dārzeņus un sēklas;

Dzīvie augi un dzīvās augu daļas kopā ar sēklām, kas paredzētas sēšanai, jo īpaši svaigi augļi, dārzeņi, ziedi, lapas, dzinumi, dzīvie ziedputekšņi, dīgsti, sīpoli un saknes.

Pamatojums

Precizējums.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 42.

Grozījums Nr.  29

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 8. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

8)        „Laišana tirgū”

8)        „Laišana tirgū”

Glabāšana, lai pārdotu Kopienā, tostarp piedāvāšana pārdošanai vai jebkāda cita nodošana par maksu vai bez tās, un pārdošana, izplatīšana un citāda nodošana, taču ne nodošana atpakaļ iepriekšējam pārdevējam. Šajā regulā laišanu brīvā apgrozībā Kopienas teritorijā uzskata par laišanu tirgū;

Glabāšana, lai pārdotu Kopienā, tostarp piedāvāšana pārdošanai vai jebkāda cita nodošana par maksu vai bez tās, un pārdošana, izplatīšana un citāda nodošana, taču ne nodošana atpakaļ iepriekšējam pārdevējam. Šajā regulā laišanu brīvā apgrozībā Kopienas teritorijā, kā arī importēšanu uzskata par laišanu tirgū;

Pamatojums

Importētiem produktiem arī jāatbilst šīs regulas kritērijiem.

Daļēji atkārtoti ievieš pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 44.

Grozījums Nr.  30

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 8.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

8.a)     „Paralēlā tirdzniecība”

 

Augu aizsardzības līdzekļa imports no dalībvalsts, kurā līdzeklis ir apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK vai šās regulas noteikumiem ar nolūku laist to tirgū importējošajā dalībvalstī, kurā šis augu aizsardzības līdzeklis vai identisks atsauces līdzeklis ir apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK vai šās regulas noteikumiem.

Pamatojums

Nepieciešama skaidra definīcija un minimāls to Kopienas saskaņotu noteikumu kopums, kuri reglamentē augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgu paralēlajā tirdzniecībā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 45.

Grozījums Nr.  31

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 8.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

8.b)     „Importētājs”

 

Persona, kas importē šos līdzekļus komerciālā nolūkā.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 47.

Grozījums Nr.  32

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 10.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

10.a)   „Mazs risks”

 

Tāds, kam piemītošās raksturīgās spējas visticamāk neizraisīs kaitīgu iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi.

Pamatojums

Šī definīcija ir nepieciešama, lai precizētu noteikumus attiecībā uz vielām un augu aizsardzības līdzekļiem ar mazu risku.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 43.

Grozījums Nr.  33

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 12.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

12.a)   „Veselība”

 

Pilnīgas fiziskas, garīgas un sociālas labklājības stāvoklis, nevis tikai slimības vai nespēka neesamība.

Pamatojums

Veselības definīcija, ko devusi Pasaules Veselības organizācija (PVO), ir jāiekļauj regulā, jo tā ir saistīta ar objektīviem un citiem būtiskiem regulas noteikumiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 48.

Grozījums Nr.  34

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 12.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

12.b)   „Mazāk aizsargātas grupas”

 

Personas, kurām jāpievērš īpaša uzmanība, novērtējot augu aizsardzības līdzekļu ietekmi akūtu vai hronisku veselības traucējumu izraisīšanā. Pie šīm grupām pieder grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, embriji un cilvēku augļi, zīdaiņi un bērni, vecāka gadagājuma cilvēki, kas ir slimi vai lieto zāles, strādnieki un iedzīvotāji, kas ilgu laiku pakļauti pesticīdu iedarbībai.

Pamatojums

Atļauju piešķiršanas procedūrā īpaša uzmanība jāpievērš mazāk aizsargātām grupām, un tāpēc tās ir jādefinē šīs regulas 3. pantā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 49.

Grozījums Nr.  35

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 15. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

15)      „Zona”

svītrots

Dalībvalstu grupa, kā noteikts I pielikumā;

 

Attiecībā uz lietojumu siltumnīcās, apstrādei pēc ražas novākšanas, tukšu noliktavas telpu apstrādei un sēklu apstrādei – zona ir visas I pielikumā definētās zonas.

 

Pamatojums

Ierosinātā definīcija ir maldinoša, tāpēc ka tajā ir atsauce uz I pielikumā minētajām zonām, kurās nav relatīvi līdzīgu lauksaimniecības, augu veselības un vides apstākļu. Ierosinātā zonējuma sistēma apgrūtina valsts atļauju piešķiršanu un ir pretrunā ar EK proporcionalitātes un subsidiaritātes principu, jo tā paredz lielāku iejaukšanos, nekā vajadzīgs, lai paātrinātu lēmumu pieņemšanas procesu. Šos mērķus var sasniegt, grozot savstarpējās atzīšanas sistēmu, nevis piemērojot zonējuma koncepciju.

Turklāt ūdens apsaimniekošanas apstākļi trijās piedāvātajās zonās var būt atšķirīgi.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 52.

Grozījums Nr.  36

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 15.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

15.a)   „Integrēta kaitēkļu kontrole”

 

Visu pieejamo kaitēkļu kontroles metožu uzmanīga izvērtēšana un sekojoša piemēroto pasākumu integrācija, lai novērstu kaitēkļu populāciju attīstību, un citas ekonomiski un ekoloģiski attaisnojama līmeņa intervences formas, lai samazinātu vai minimizētu draudus cilvēku veselībai un videi. Saistībā ar integrētu kaitēkļu kontroli uzsver veselīgas ražas audzēšanu ar mazāko iespējamo kaitējumu lauksaimniecības ekosistēmām, piešķirot prioritāti kultūraugu aizsargpasākumiem un piemērotu šķirņu izmantošanai, kā arī neķīmiskām augu aizsardzības un kaitēkļu un kultūraugu apsaimniekošanas metodēm.

Pamatojums

Integrētās kaitēkļu kontroles (IKK) definīcijā jāietver ne tikai augu aizsardzības aspekti, bet arī pārvaldības aspekti, kas saistīti ar pielāgotu šķirņu izvēli, kultūraugu seku un barības vielu stratēģiju, kas var ievērojami samazināt vajadzību izmantot augu aizsardzības līdzekļus.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 50.

Grozījums Nr.  37

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 15.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

15.b)   „Neķīmiskas augu aizsardzības, kaitēkļu kontroles un kultūraugu apsaimniekošanas metodes”

 

Tādi kaitēkļu kontroles paņēmieni, kuros netiek izmantotas vielas ar ķīmiskām īpašībām. Augu aizsardzības, kaitēkļu kontroles un kultūraugu apsaimniekošanas neķīmiskās metodes ietver augseku, fizisko un mehānisko pārbaudi, kā arī kaitēkļu dabisko apkarošanas līdzekļu izmantošanu;

Pamatojums

Priekšroka vienmēr būtu jādod augu aizsardzības neķīmiskām metodēm kā patiesi vienīgajam preventīvajam un ilgtspējīgam risinājumam, kas ilgtspējīgas augu aizsardzības mērķiem atbilst vairāk nekā augu, insektu vai citu dzīvo organismu iznīcināšanai paredzēto ķimikāliju izmantošana, ko nevar klasificēt kā ilgtspējīgu. Dalībvalstīm ir jāveicina augu aizsardzības neķīmisko alternatīvu un integrētās augu aizsardzības plaša izmantošana.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 51.

Grozījums Nr.  38

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 18. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

18) „Laba pētījumu prakse”

18) „Laba pētījumu prakse

Prakse saskaņā ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu augu aizsardzības organizācijas (EPPO) vadlīnijām Nr. 181. un 152.;

Prakse saskaņā ar Direktīvu 2004/10/EK;

Pamatojums

Atkārtoti ievieš pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu.

Grozījums Nr.  39

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 19. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

19)      „Datu aizsardzība”

19)      „Datu aizsardzība”

Izmēģinājuma vai pētījuma ziņojuma īpašnieka pagaidu tiesības nepieļaut, ka tos izmanto cita pieteikuma iesniedzēja labā;

Datu aizsardzība attiecas uz izmēģinājuma vai pētījuma ziņojumu, kas neietver izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem un citus izmēģinājumus vai pētījumus, kuri var novērst izmēģinājumus ar dzīvniekiem, ja tā īpašniekam ir tiesības nepieļaut, ka tos izmanto citas personas labā;

Pamatojums

Tas ir jāiekļauj šajā regulā, lai izmēģinājuma vai pētījuma īpašnieks nevarētu aizkavēt, ka to izmanto cita persona, kas vēlas izvairīties no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 55.

Grozījums Nr.  40

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 19.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

19.a)   „Ziņotāja dalībvalsts”

Dalībvalsts, kura piekrīt uzņemties pienākumu novērtēt aktīvās vielas, drošinātājvielas un sinerģistus. Šis pienākums jāpilda profesionāli, un pēc noteikta laika posma jāpublicē novērtējuma ziņojums.

Pamatojums

Jāpievieno ziņotājas dalībvalsts definīcija.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 56.

Grozījums Nr.  41

Padomes kopējā nostāja

3. pants – 19.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

19.b)   „Izmēģinājumi un pētījumi”

 

Pētījums vai eksperiments, kura mērķis ir noteikt aktīvas vielas vai augu aizsardzības līdzekļu īpašības un izturēšanos, paredzēt aktīvo vielu un/vai to atbilstošo metabolītu iedarbību uz tiem, noteikt drošas iedarbības līmeņus, kā arī paredzēt noteikumus augu aizsardzības līdzekļu drošai izmantošanai.

Pamatojums

Izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu terminoloģija tiek vairākkārt pieminēta visā regulā. Nepieciešams iekļaut definīciju, kas aptver ne tikai pētījumu ziņojumus, bet arī citu ar riska izvērtēšanu saistītu informāciju.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 57.

Grozījums Nr.  42

Padomes kopējā nostāja

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku veselību, tostarp uz apdraudētām grupām vai dzīvnieku veselību – ņemot vērā zināmo kumulatīvo un sinerģisko ietekmi, ja ir panākta vienošanās par metodēm tādas ietekmes novērtēšanai –, nedz arī uz gruntsūdeņiem;

a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku veselību, jo īpaši lietotāju veselību, kuri ir tiešā kontaktā ar līdzekļiem, kā arī iedzīvotāju, apkārtējo cilvēku un mazāk aizsargāto grupu vai dzīvnieku veselību, – ņemot vērā zināmo kumulatīvo un sinerģisko ietekmi, ja ir pieejamas metodes tādas ietekmes novērtēšanai –, nedz arī uz gruntsūdeņiem;

Pamatojums

Ir jāņem vērā visas grupas, kuras var būt īpaši apdraudētas. Ja ir pieejamas metodes kumulatīvās un sinerģiskās ietekmes novērtēšanai, tās ir jāizmanto, nevis jāgaida vienošanās panākšana, kas var izraisīt ilgstošu aizkavēšanos.

Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 296 un Komisijas priekšlikuma teksta atkārtota ieviešana.

Grozījums Nr.  43

Padomes kopējā nostāja

4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

b) tām nav nevēlama iedarbība uz vidi.

 

b) tām nav nevēlama iedarbība uz vidi, ņemot vērā kumulatīvo un sinerģisko ietekmi un visus attiecīgos ceļus kaitīgai iedarbībai uz vides organismiem; šādas ietekmes novērtēšanas metodes sniegs Iestāde.

Pamatojums

Novērtējumā nepieciešams atspoguļot reālo situāciju, tostarp iespējamo kumulatīvo un sinerģisko ietekmi.

Atkārtoti ievieš pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 255.

Grozījums Nr.  44

Padomes kopējā nostāja

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

b) tiem nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, nedz tieši, nedz ar dzeramā ūdens (ņemot vērā vielas, kas rodas dzeramā ūdens apstrādes rezultātā), pārtikas, lopbarības vai gaisa starpniecību, nedz arī seku darba vietā vai citas netiešas ietekmes, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un sinerģisko ietekmi – ja ir panākta vienošanās par metodēm tādas ietekmes novērtēšanai –, nedz arī tūlītējas vai vēlākas kaitīgas ietekmes uz gruntsūdeņiem; vai attiecībā uz gruntsūdeņiem;

b) tiem nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas ietekmes uz cilvēku , jo īpaši uz iedzīvotāju un apkārtējo cilvēku, kā arī mazāk aizsargātu grupu vai dzīvnieku veselību, nedz tieši, nedz ar dzeramā ūdens (ņemot vērā vielas, kas rodas dzeramā ūdens apstrādes rezultātā), pārtikas, lopbarības vai gaisa starpniecību, tostarp apvidos, kuri ir tālāk no līdzekļu izmantošanas vietas un kuros vielas nonākušas pēc pārneses lielos attālumos, nedz arī seku darba vietā vai citas netiešas ietekmes, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un sinerģisko ietekmi – ja ir pieejamas metodes tādas ietekmes novērtēšanai –, nedz arī tūlītējas vai vēlākas kaitīgas ietekmes uz virszemes ūdeņiem vai uz gruntsūdeņiem;

Pamatojums

Jāaizsargā visas iedzīvotāju grupas, kas ir pakļautas pesticīdu iedarbības riskam, īpaši iedzīvotāji, kas var būt regulāri pakļauti pesticīdu iedarbībai no dažādiem avotiem.

Bieži vien vienošanās par metodēm ir pārāk ilga. Ja ir pieejamas metodes kumulatīvās un sinerģiskās ietekmes novērtēšanai, tās ir jāizmanto.

Pirmā lasījuma grozījuma Nr. 297 un Komisijas priekšlikuma teksta atkārtota ieviešana.

Grozījums Nr.  45

Padomes kopējā nostāja

4. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

e)        tiem nav nevēlamas iedarbības uz vidi, jo īpaši ņemot vērā šādus apsvērumus:

e) tiem nav nevēlamas iedarbības uz vidi, jo īpaši ņemot vērā šādus apsvērumus:

i)         to pastāvēšanu un izplatību vidē, jo īpaši virszemes ūdeņu, tostarp iesāļūdens un piekrastes ūdeņu, gruntsūdeņu, kā arī gaisa un augsnes piesārņojumu;

i) tās pastāvēšanu un izplatību vidē, jo īpaši, virszemes ūdeņu, tostarp ieteku un piekrastes ūdeņu, dzeramā ūdens, gruntsūdeņu, kā arī gaisa un augsnes piesārņojumu, ņemot vērā arī vietas, kas atrodas tālu no izmantošanas vietas, jo kustība vidē notiek lielos attālumos;

ii)        to iedarbību uz ar lietojumu nesaistītām sugām;

ii) to iedarbību uz blakussugām, tostarp uz šo sugu uzvedību;

iii)        to ietekmi uz bioloģisko daudzveidību.

iii) to ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu;

 

iiia) destruktīvo ietekmi uz sugām, kurām draud izmiršana.

Pamatojums

Daudziem pesticīdiem ir netieša ietekme uz ekosistēmu, t.i., ar pārtikas aprites palīdzību (sarukusi putnu populācija lauksaimniecības ekosistēmās kukaiņu masveida samazināšanās dēļ). Šī ietekme pēc iespējas jāņem vērā.

Īpaša uzmanība jāpievērš ietekmei uz vidi augu aizsardzības līdzekļu pārneses lielā attālumā dēļ, piemēram, uz Arktikas reģionu.

Bieži vien tiek pētīta tikai mirstība un nevis ietekme uz uzvedību. Tāpēc to ir nepieciešams precizēt.

Eiropā atrodas daudzas to sugu dzīvotnes, kurām draud izmiršana un kuras iekļautas Sarkanajā grāmatā.

Pesticīdi un citi augu aizsardzības līdzekļi it īpaši apdraud putnus, ņemot vērā, ka tie migrē un barojas dažādās vietās, kur var notikt izsmidzināšana un citāda veida pesticīdu, kā ari citu vielu izmantošana. Retu dzīvnieku sugu barošanās saindētajās teritorijās var novest pie šo sugu izmiršanas.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 64.

Grozījums Nr.  46

Padomes kopējā nostāja

4. pants – 7. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

7. Atkāpjoties no 1. punkta, ja, pamatojoties uz dokumentāriem pierādījumiem, darbīgā viela ir vajadzīga, lai novērstu nopietnu apdraudējumu augu veselībai, ko nevar panākt ar citiem pieejamiem līdzekļiem, šādu darbīgu vielu var apstiprināt uz ierobežotu laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus, pat ja tā neatbilst II pielikuma 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5. vai 3.8.2. punktā minētajiem kritērijiem, ar nosacījumu, ka uz darbīgās vielas izmantošanu attiecina riska samazinājuma pasākumus, lai nodrošinātu, ka cilvēku un vides saskarsme ar šo vielu būtu pēc iespējas mazāka. Šādām vielām atlieku maksimāli pieļaujamos līmeņus nosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 396/2005.

7. Atkāpjoties no 1. punkta, ja

 

a) pieteikuma iesniedzējs, pamatojoties uz dokumentāriem pierādījumiem, ir pierādījis, ka aktīvā viela ir vajadzīga, lai novērstu nopietnu apdraudējumu augu veselībai dalībvalstī, un ko nevar panākt ar citiem pieejamiem līdzekļiem, tostarp neķīmiskiem līdzekļiem kā arī,

 

b) apdraudējuma kontrole ir sabiedrības interesēs,

 

šādu aktīvo vielu var apstiprināt uz ierobežotu laikposmu, kas nepieciešams šāda nopietna apdraudējuma kontrolei, bet kas nepārsniedz četrus gadus šajā dalībvalstī, pat ja aktīvā viela neatbilst II pielikuma 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5. vai 3.8.2. punktā minētajiem kritērijiem, ar nosacījumu, ka uz aktīvās vielas izmantošanu attiecina riska samazinājuma pasākumus, lai nodrošinātu, ka cilvēku un vides saskarsme ar šo vielu būtu pēc iespējas mazāka, un ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz aizvietošanas plānu par to, kā divu gadu laikā kontrolēt nopietnu apdraudējumu ar citiem līdzekļiem, tostarp neķīmiskām metodēm.

 

 

 

Šādām vielām atlieku maksimāli pieļaujamos līmeņus nosaka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 396/2005.

Šī atkāpe neattiecas uz darbīgām vielām, kuras ir klasificētas vai jāklasificē saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK kā 1. kategorijas kancerogēnas vielas vai toksiskas reproduktīvai sistēmai 1. kategorijas vielas.

Šī atkāpe neattiecas uz aktīvajām vielām, kuras ir klasificētas vai jāklasificē saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK kā 1. kategorijas mutagēnas vielas, 2. kategorijas kancerogēnas vielas bez robežvērtības vai toksiskas reproduktīvai sistēmai 1. kategorijas vielas.

 

Ja pieteikuma iesniedzējs piemēro šajā punktā noteikto atkāpi, 12. un 13. pantā noteikto laikposmu samazina uz pusi.

Pamatojums

Grozījums Nr.  47

Padomes kopējā nostāja

4.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

4.a pants

 

Izmēģinājumi ar dzīvniekiem

 

Lai izvairītos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem šīs regulas nolūkā jāveic tikai kā pēdējais risinājums. Jāveicina izmēģinājumu stratēģiju izmantošana, kurās neizmanto dzīvniekus, kā arī viedas izmēģinājumu metodes, un jāaizliedz dubulti izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem.

Pamatojums

Veicinot viedas izmēģinājumu stratēģijas un izmēģinājumu datu obligātu apmaiņu, var nozīmīgi samazināt to dzīvnieku skaitu, kurus izmanto pētniecībā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 66.

Grozījums Nr.  48

Padomes kopējā nostāja

6. pants – ia punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

ia) aktīvo vielu lietošanas ierobežojumi un aizliegums, ja tās neatbilst integrētajiem kaitēkļu kontroles plāniem vai pat kaitē šiem plāniem, piemēram, kā augsnes apstrāde ar ķīmiskām vielām;

Pamatojums

Īpaša aktīvo vielu lietošana, kas neatbilst labai augu aizsardzības praksei, tādai kā IKK, ir jāierobežo.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 68.

Grozījums Nr.  49

Padomes kopējā nostāja

7. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

1. Iestāde ir atbildīga par apstiprināšanas procedūras koordinēšanu.

 

To darot, Iestāde paļaujas uz dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

1. Darbīgas vielas ražotājs iesniedz dalībvalstij, turpmāk „ziņotāja dalībvalsts”, pieteikumu darbīgās vielas apstiprināšanai vai grozījumu veikšanai apstiprināšanas nosacījumos, līdz ar kopsavilkumu un pilnīgu dokumentāciju, kā paredzēts 8. panta 1. un 2. punktā, vai zinātniski pamatotu attaisnojumu tam, kādēļ netiek iesniegtas atsevišķas šīs dokumentācijas daļas, pierādot, ka darbīgā viela atbilst apstiprināšanas kritērijiem, kas noteikti 4. pantā.

Pieteikumu aktīvās vielas apstiprināšanai vai grozījumu veikšanai apstiprināšanas nosacījumos aktīvās vielas ražotājs iesniedz Iestādei līdz ar pilnīgu un kopsavilkuma dokumentāciju, kā paredzēts 8. panta 1. un 2. punktā vai pieejas vēstuli šādai dokumentācijai, vai zinātniski pamatotu attaisnojumu tam, kādēļ netiek iesniegtas atsevišķas šīs dokumentācijas daļas, pierādot, ka aktīvā viela atbilst apstiprināšanas kritērijiem, kas noteikti 4. pantā. Iestāde informē dalībvalstu kompetentās iestādes par pieteikumiem, kurus tā ir saņēmusi.

Ražotāju izraudzīta ražotāju asociācija drīkst iesniegt kopīgu pieteikumu, lai izpildītu šīs regulas prasības.

Dalībvalsts var izvēlēties aktīvo vielu, par kuru Iestāde ir saņēmusi pieteikumu aktīvās vielas apstiprināšanai, lai kļūtu par ziņotāju dalībvalsti.

Pieteikumu izskata iesniedzēja ierosinātā dalībvalsts, ja vien cita dalībvalsts nepiekrīt to izskatīt.

Gadījumos, ja divas vai vairākas dalībvalstis ir izteikušas interesi būt par ziņotāju dalībvalsti un nespēj vienoties, kura būs kompetentā iestāde, ziņotāju dalībvalsti nosaka saskaņā r 79. panta 3. punktā norādīto regulatīvo procedūru.

 

Lēmuma pamatā jābūt objektīviem kritērijiem, piemēram, ģeogrāfiskiem, lauksaimnieciskiem un klimatiskiem apstākļiem, jo īpaši attiecībā uz attiecīgajiem organismiem, kompetentās iestādes un references laboratorijas darbību un objektivitāti un nepastāvot interesēm saistībā ar ražošanas uzņēmumiem.

Pamatojums

Ražotājiem ir tiesības izvēlēties ziņotāju dalībvalsti. Pieteikumi jāsūta Iestādei, un dalībvalstīm savā starpā jāizlemj, kura būs ziņotāja dalībvalsts. Nesaskaņas jārisina saskaņā ar komitoloģijas procedūru, balstoties uz objektīviem kritērijiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 69.

Grozījums Nr.            50

Padomes kopējā nostāja

7. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Fiziska vai juridiska persona, kas nodibināta ārpus Kopienas un kura iesniedz pieteikumu, ieceļ fizisku vai juridisku personu, kas nodibināta Kopienā, lai tā kā vienīgais šīs personas pārstāvis īstenotu saistības un procedūras saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Regulas 70. pantā ir prasīts ievērot pasākumu atbilstību saskaņā ar šo regulu, neierobežojot vispārējo civiltiesisko un kriminālo atbildību ražotāju dalībvalstīs. Grozījuma nolūks ir noteikt visiem ražotājiem līdzvērtīgus konkurences apstākļus, tostarp tiem, kuri darbojas ārpus Kopienas jurisdikcijā.

Atkārtoti ievieš pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 70.

Grozījums Nr.  51

Padomes kopējā nostāja

7. pants – 1.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

1.b Pieteikumu var novērtēt kopīgi vairākas dalībvalstis, kuras darbojas kā ziņojuma sagatavotājas saskaņā ar kopziņojuma sistēmu.

Pamatojums

Šis noteikums izmantots arī pieteikumu novērtējumā saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK, un tas lielā mērā ietekmē aktīvo vielu novērtējuma ziņojumu daudzumu un kvalitāti.

Atkārtoti ievieš pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 71.

Grozījums Nr.  52

Padomes kopējā nostāja

8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

ca) katram izmēģinājumam vai pētījumam, kurā iesaistīti mugurkaulnieki, to pasākumu pamatojumu, kuri veikti, lai izvairītos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un dubultiem izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem;

Pamatojums

Lai līdz minimumam samazinātu saistībā ar šo regulu veiktos izmēģinājumus ar dzīvniekiem, iesniedzot pieteikumu, ir jāpieprasa arī to pasākumu pamatojums, kas veikti, lai nepieļautu nekādus izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 75.

Grozījums Nr.  53

Padomes kopējā nostāja

8. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

4.a Pieteikuma iesniedzējam dokumentācijai ir jāpievieno visa pieejamā recenzētā zinātniskā literatūra par aktīvajām vielām un to metabolītiem attiecībā uz negatīvu blakus iedarbību uz veselību, vidi un blakus sugām.

Pamatojums

Pieteikuma iesniedzējam jābūt pienākumam apkopot un dot kopsavilkumu par visu zinātnisko literatūru attiecībā uz šo vielu. Tā varēs iegūt informāciju par neparedzētu ietekmi uz bitēm, kura nav norādīta riska novērtējumā, bet ir plaši dokumentēta zinātniskajā literatūrā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 78.

Grozījums Nr.  54

Padomes kopējā nostāja

11. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Divpadsmit mēnešu laikā pēc 9. panta 3. punkta pirmajā daļā paredzētā paziņojuma ziņotāja dalībvalsts sagatavo un iesniedz Komisijai ziņojumu un Iestādei – ziņojuma kopiju (turpmāk – „novērtējuma ziņojuma projekts”), novērtējot, vai gaidāms, ka darbīgā viela varētu atbilst 4. pantā noteiktajiem apstiprinājuma kritērijiem.

1. Ziņotāja dalībvalsts var sākt izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu novērtēšanu tūlīt pēc to saņemšanas no pieteikuma iesniedzēja, tostarp pirms paziņojuma iesniegšanas dienas, kas paredzēta 9. panta 3. punkta pirmajā apakšpunktā. Divpadsmit mēnešu laikā pēc 9. panta 3. punkta pirmajā daļā paredzētā paziņojuma ziņotāja dalībvalsts sagatavo un iesniedz Komisijai ziņojumu un Iestādei – ziņojuma kopiju (turpmāk – „novērtējuma ziņojuma projekts”), novērtējot, vai gaidāms, ka aktīvā viela varētu atbilst 4. pantā noteiktajiem apstiprinājuma kritērijiem.

Pamatojums

Sākot novērtēt pieejamo informāciju pirms dokumentācijas apkopošanas, paātrinās jaunu, novatorisku līdzekļu nonākšanu tirgū.

Daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 80.

Grozījums Nr.  55

Padomes kopējā nostāja

11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Vajadzības gadījumā novērtējuma ziņojuma projektā iekļauj arī priekšlikumu noteikt maksimālos atlieku līmeņus. Šādā gadījumā ziņotāja dalībvalsts ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šīs regulas 9. panta 3. punkta pirmajā apakšpunktā paredzētās izziņošanas dienas pārsūta Komisijai pieteikumu, novērtējuma ziņojumu un pamatojuma dokumentāciju, kas minēta Regulas (EK) 396/2005 9. pantā.

2. Vajadzības gadījumā novērtējuma ziņojuma projektā iekļauj arī priekšlikumu noteikt maksimālos atlieku līmeņus.

Pamatojums

Nepieciešams precizējums par atlieku maksimālā līmeņa noteikšanu, ja Iestāde noteiktajā laika periodā nav pieņēmusi savus secinājumus.

Grozījums Nr.  56

Padomes kopējā nostāja

12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Iestāde 120 dienu laikā pēc tam, kad beidzies rakstisko atsauksmju iesniegšanai paredzētais termiņš, ņemot vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas, izmantojot pieteikuma iesniegšanas laikā pieejamās vadlīnijas, pieņem secinājumu par to, vai sagaidāms, ka darbīgā viela atbildīs 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem, un paziņo par to iesniedzējam, dalībvalstīm un Komisijai un publisko šo secinājumu.

Iestāde 120 dienu laikā pēc tam, kad beidzies rakstisko atsauksmju iesniegšanai paredzētais termiņš, ņemot vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas, izmantojot pieteikuma iesniegšanas laikā pieejamās vadlīnijas, pieņem secinājumu par to, vai sagaidāms, ka aktīvā viela atbildīs 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem, un paziņo par to iesniedzējam, dalībvalstīm un Komisijai un publisko šo secinājumu.

Ja tiek rīkota apspriede, kā noteikts pirmajā apakšpunktā, 120 dienu periodu pagarina vēl uz 60 dienām.

Pamatojums

Iestādei ir jādod pietiekams laiks, lai ta varētu sagatavot savus secinājumus. Saskaņā ar pašreizējām prasībām Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei ir piešķirti seši mēneši. Līdzšinējā pieredze liecina par to, ka sešu mēnešu periods ir nepietiekams, lai sagatavotu efektīvu un zinātniski pārliecinošu salīdzinošo pārskatu. 120 dienu periods nebūtu pietiekams, lai rīkotu ekspertu sanāksmi. Tāpēc, ja apspriešanās ar ekspertiem nepieciešama, šis periods ir jāpagarina uz 60 dienām.

Kompromisa ieteikums, pamatojoties uz pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 83.

Grozījums Nr.  57

Padomes kopējā nostāja

12. pants – 6.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

6.a Ja Iestāde ir pieņēmusi secinājumu laika periodā, kas noteikts šā panta 2. punktā un pagarināts uz 3. punktā noteikto laiku, Regulas (EK) Nr. 396/2005 11. panta noteikumus nepiemēro, un minētās regulas 14. panta noteikumus piemēro nekavējoties.

Pamatojums

Nepieciešams precizējums — atlieku maksimālo līmeni nevar noteikt, pirms Iestāde nav pieņēmusi savus secinājumus.

Grozījums Nr.  58

Padomes kopējā nostāja

12. pants – 6.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

6.b Ja Iestāde nav pieņēmusi secinājumu laika periodā, kas noteikts šā panta 2. punktā un pagarināts uz 3. punktā noteikto laiku, Regulas (EK) Nr. 396/2005 11. un 14. panta noteikumus piemēro nekavējoties.

Pamatojums

Nepieciešams precizējums par atlieku maksimālā līmeņa noteikšanu, ja Iestāde noteiktajā laika periodā nav pieņēmusi savus secinājumus.

Grozījums Nr.  59

Padomes kopējā nostāja

13. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Sešos mēnešos pēc Iestādes secinājuma saņemšanas Komisija iesniedz ziņojumu, turpmāk „pārskata ziņojums”, un regulas projektu 79. panta 1. punktā minētajai komitejai, ņemot vērā ziņotājas dalībvalsts novērtējuma ziņojuma projektu un Iestādes secinājumu.

1. Trijos mēnešos pēc Iestādes secinājuma saņemšanas Komisija iesniedz ziņojumu, turpmāk „pārskata ziņojums”, un regulas projektu 79. panta 1. punktā minētajai komitejai, ņemot vērā ziņotājas dalībvalsts novērtējuma ziņojuma projektu un Iestādes secinājumu.

Pamatojums

Komisijai nav nepieciešams pusgads, lai sagatavotu ziņojumu par pilnībā pārbaudītu dokumentāciju. Procedūru ir nepieciešams paātrināt.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 86.

Grozījums Nr.  60

Padomes kopējā nostāja

13. pants – 2. punkts – ievaddaļa un a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Pamatojoties uz pārskata ziņojumu, citiem ar aplūkojamo jautājumu pamatotiem apstākļiem un piesardzības principu, ja Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. panta 1. punktā minētie nosacījumi ir būtiski, saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru pieņem regulu, kurā paredzēts, ka:

2. Pamatojoties uz pārskata ziņojumu, citiem ar aplūkojamo jautājumu pamatotiem apstākļiem un piesardzības principu, ja Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. panta 1. punktā minētie nosacījumi ir būtiski, saskaņā ar 79. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem regulu ar atbilstīgu pamatojumu, kurā paredzēts, ka:

(a) darbīgo vielu apstiprina vajadzības gadījumā saskaņā ar nosacījumiem un ierobežojumiem, kā minēts 6. pantā;

(a) aktīvo vielu apstiprina vajadzības gadījumā saskaņā ar nosacījumiem un ierobežojumiem, kā minēts 6. pantā un kas iekļauti II a pielikumā;

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem. Jāpalielina procedūras pārredzamība. Tāpēc jānodrošina apstiprināto vielu iekļaušana regulas pielikumā.

Atkārtoto ievieš pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 88.

Grozījums Nr.  61

Padomes kopējā nostāja

13. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

4. Apstiprinātās darbīgās vielas iekļauj 78. panta 3. punktā minētajā regulā, kurā ietverts jau apstiprināto darbīgo vielu saraksts. Komisija uztur apstiprināto darbīgo vielu sarakstu elektroniskā formā, kas pieejama sabiedrībai.

4. Komisija uztur apstiprināto aktīvo vielu atjaunotu sarakstu II pielikumā un publicē šo sarakstu internetā.

Pamatojums

Jāpalielina procedūras pārredzamība. Tāpēc jānodrošina apstiprināto vielu iekļaušana regulas pielikumā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 89.

Grozījums Nr.  62

Padomes kopējā nostāja

14. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Apstiprinājuma atjaunojums ir uz laiku līdz 15 gadiem. 4. panta 7. punktā minēto darbīgo vielu apstiprinājumus atjauno uz laiku līdz pieciem gadiem.

2. Apstiprinājumu var atjaunot vienreiz vai atkārtoti uz laiku līdz 10 gadiem. 4. panta 7. punktā minēto aktīvo vielu apstiprinājumus atjauno uz laiku līdz četriem gadiem.

Pamatojums

Ierosinātajā tekstā dalībvalsts izsniegtās atļaujas atjaunošana notiek pēc aktīvās vielas atjaunošanas procedūras (43. panta 5. punkts). Tas nozīmē, ka atļaujas izsniegšana principā būs laikā neierobežota pēc pirmās atjaunošanas. Tas ir pretrunā ar piesardzības principu un principu, kurš nosaka, ka lēmumus pieņem saskaņā ar pašreizējām zinātnes un tehnikas atziņām, kā to nosaka ierosinātā teksta 4. panta 1. punkts, kā arī ar principu, ka jānodrošina augsta standarta aizsardzība (9. apsvērums).

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 90.

Grozījums Nr.  63

Padomes kopējā nostāja

15. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Pieteikumu, kas paredzēts 14. pantā, darbīgās vielas ražotājs iesniedz dalībvalstij, kopiju nosūtot pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei, vēlākais trīs gadus pirms pirmā apstiprināšanas termiņa beigām.

1. Pieteikumu, kas paredzēts 14. pantā, aktīvās vielas ražotājs iesniedz attiecīgajai dalībvalstij, kopiju nosūtot pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei, vēlākais trīs gadus pirms pirmā apstiprināšanas termiņa beigām.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 91.

Grozījums Nr.  64

Padomes kopējā nostāja

18. pants – b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

b) vajadzīgos datus, kas iesniedzami;

b) vajadzīgos datus, kas iesniedzami, tostarp pasākumus, lai mazinātu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, jo īpaši izmēģinājumu metodes, neizmantojot dzīvniekus, kā arī saprātīgas izmēģinājumu stratēģijas;

Pamatojums

Lai līdz minimumam samazinātu izmēģinājumus ar dzīvniekiem saistībā ar šo regulu, programmā jāiekļauj arī pasākumi, kas to veicinātu.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 92.

Grozījums Nr.  65

Padomes kopējā nostāja

20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru pieņem regulu, ar ko paredz, ka:

1. Saskaņā ar 79. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem regulu ar atbilstīgu pamatojumu, kas paredz, ka:

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 94.

Grozījums Nr.  66

Padomes kopējā nostāja

20. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Ja iemesli apstiprinājuma neatjaunošanai to pieļauj, 1. punktā minētajā regulā paredz pārejas posmu, kas nepārsniedz vienu gadu, attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un papildu pārejas posmu, kas nepārsniedz vienu gadu, attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu krājumu likvidēšanai, uzglabāšanai un lietošanai.

2. Ja iemesli apstiprinājuma neatjaunošanai nav saistīti ar veselības vai vides aizsardzību, 1. punktā minētajā regulā paredz pārejas posmu, kas nepārsniedz vienu gadu, attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu krājumu izlietošanai. Pēc šā perioda beigām ražotāji nodrošina atbrīvošanos no atlikušajiem krājumiem un drošu likvidēšanu.

Ja apstiprinājumu atsauc vai ja apstiprinājumu neatjauno tādēļ, ka radušās bažas par cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi, attiecīgos augu aizsardzības līdzekļus nekavējoties izņem no tirgus.

Ja apstiprinājumu atsauc vai ja apstiprinājumu neatjauno tādēļ, ka radušās bažas par cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi, attiecīgos augu aizsardzības līdzekļus nekavējoties izņem no tirgus.

Pamatojums

Pārejas posmu, kas nepārsniedz vienu gadu, piešķir tikai tad, ja apstiprinājuma neatjaunošanas iemesli neattiecas uz veselības vai vides aizsardzību. Pēc šā perioda beigām ražotājiem jānodrošina augu aizsardzības līdzekļu izņemšana no apgrozības un droša likvidēšana. Apstiprinājuma tūlītēja atsaukšana notiek tad, ja augu aizsardzības līdzekļa apstiprinājums nav atjaunots, jo pastāv bažas par tā ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, vai vidi.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 95.

Grozījums Nr.  67

Padomes kopējā nostāja

21. pants – 1. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Komisija var jebkurā brīdī pārskatīt darbīgās vielas apstiprinājumu. Tā var ņemt vērā attiecīgās dalībvalsts lūgumu pārskatīt darbīgās vielas apstiprinājumu.

1. Komisija var jebkurā brīdī pārskatīt aktīvās vielas apstiprinājumu, un tai ir pienācīgi jāizskata dalībvalsts, Eiropas Parlamenta un ieinteresēto pušu iesniegtie pieprasījumi apstiprinājuma pārskatīšanai, pamatojoties uz pašreizējām zinātniskajām un tehniskajām atziņām un pārraudzības datiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu procesa pārredzamību un priekšlikumu saskaņotu ar piesardzības principu. Grozījuma nolūks ir nodrošināt, ka lēmumos ņem vērā pašreizējās zinātnes un tehniskās atziņas, kā norādīts ierosinātā teksta 4. panta 1. punktā un saskaņā ar 9. apsvērumā norādīto principu par to, ka ir jānodrošina augsts aizsardzības līmenis.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 97.

Grozījums Nr.  68

Padomes kopējā nostāja

21. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Komisija pārskata aktīvās vielas apstiprinājumu, ja ir pazīmes, ka tiek kavēta Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļā un b) apakšpunkta i) daļā, kā arī 7. panta 2. un 3. punktā noteikto mērķu sasniegšana.

Pamatojums

Ja Komisija var sākt konkrētās vielas apstiprinājuma pārskatīšanu jebkurā laikā, jāprecizē, ka pārskatīšanas pieprasījumus var iesniegt arī citas iestādes vai ieinteresētās puses.

Ir svarīgi, ka gadījumos, kad tiek pārkāpti Direktīvas 2000/60/EK mērķi, būtu iespēja pārvērtēt vielas apstiprinājumu. Turklāt, šis tiešās atgriezeniskās saites mehānisms starp Direktīvu 2000/60/EK un šo regulu nodrošinātu papildu stimulu ražotājiem nopietni apsvērt atbildību par produkta saprātīgu vadību.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 98.

Grozījums Nr.  69

Padomes kopējā nostāja

21. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3. Gadījumā, ja Komisija secina, ka 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji vairs netiek ievēroti vai nav nodrošināta vajadzīgā papildu informācija saskaņā ar 6. panta f) apakšpunktu, pieņem regulu par apstiprinājuma atsaukšanu vai grozīšanu saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru.

3. Gadījumā, ja Komisija secina, ka 4. pantā noteiktie apstiprināšanas kritēriji vairs netiek ievēroti vai nav nodrošināta vajadzīgā papildu informācija saskaņā ar 6. panta f) apakšpunktu, pieņem regulu par apstiprinājuma atsaukšanu vai grozīšanu saskaņā ar 79. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 99.

Grozījums Nr.  70

Padomes kopējā nostāja

21. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Ja Komisija secina, ka Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļā un b) apakšpunkta i)daļā, kā arī 7. panta 2. un 3. punktā noteiktie mērķi par prioritāro vielu piesārņojuma samazināšanu nevar tikt sasniegti, jāpieņem regula par apstiprinājuma atcelšanu vai grozīšanu saskaņā ar šīs regulas 79. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Ir svarīgi, ka gadījumos, kad tiek pārkāpti Direktīvas 2000/60/EK mērķi, būtu iespēja pārvērtēt vielas apstiprinājumu. Šai procedūrai jābūt saskaņā ar noteikumiem, kas iekļauti jaunajā lēmumā par komitoloģiju.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 100.

Grozījums Nr.  71

Padomes kopējā nostāja

22. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Šī atkāpe neattiecas uz aktīvām vielām, kas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā:

 

– kancerogēnas,

 

– mutagēnas,

 

– reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas,

 

– sensibilizējošas ķimikālijas,

 

vai uz vielām, kas kvalificētas kā:

 

– noturīgas ar pussabrukšanas periodu, kas pārsniedz 60 dienas,

 

– endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājas, kas iekļautas iespējamo endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāju ES sarakstā,

 

– toksiskas,

 

bioakumulatīvas un grūti bioloģiski noārdāmas.

 

Ne vēlāk kā ...* Komisija pārskata un vajadzības gadījumā norāda kritērijus aktīvās vielas uzskatīšanai par zemas kaitīguma pakāpes vielu un attiecīgos gadījumos iesniedz priekšlikumus.

 

___________________

* Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Jānosaka skaidri un objektīvi kritēriji par to, kuras vielas var saukt par zemas kaitīguma pakāpes vielām. Šajā priekšlikumā attiecīgas definīcijas nav. Lai veicinātu nekaitīgāku vielu un līdzekļu pētniecību, ir svarīgi sniegt uzņēmumiem skaidrību un juridisku noteiktību par to, kas tiek uzskatīts par zemu kaitīguma pakāpi. Šeit uzskaitītie kritēriji ir ņemti no biocīdu direktīvas 98/8/EK. Saskaņā ar šiem kritērijiem 25–30 % aktīvo vielu var uzskatīt par vielām ar zemu kaitīguma pakāpi.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 102.

Grozījums Nr.  72

Padomes kopējā nostāja

22. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

1.a Neatkarīgi no 5. panta prasībām, aktīvās vielas, kuru pamatā ir bioloģiskās kontroles aģenti, kas atbilst 4. pantā minētajam kritērijam, apstiprina uz laiku, kas nepārsniedz 15 gadus, ja paredz, ka augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir šādi bioloģiskās kontroles aģenti, rada tikai nelielu risku cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī videi, kā noteikts 47. panta 1. punktā.

Pamatojums

Izmantojot augu aizsardzības līdzekļus, kas sastāv no vielām, kuru pamatā ir bioloģiskās kontroles aģenti, rodas lieliska iespēja aizsargāt cilvēku un dzīvnieku veselību, kā arī vidi, un šo līdzekļu izmantošana būtu pilnībā jāatbalsta. Šādiem bioloģiskās kontroles aģentiem, ņemot vērā to īpašības, kas saistītas ar mazu risku, piemīt lielas ieguvumu iespējas. Tā kā augu aizsardzībai, kuras pamatā ir bioloģiskās kontroles aģenti, ir nosacīti maza piemērošanas joma, 15 gadu ilgs apstiprināšanas periods ir vajadzīgs, lai pietiekami veicinātu šādu augu aizsardzības līdzekļu pētniecību un attīstību.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 103.

Grozījums Nr.  73

Padomes kopējā nostāja

22. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Piemēro 4. pantu un 6. līdz 21. pantu, un II pielikuma 5. iedaļu. Darbīgās vielas ar zemu kaitīguma pakāpi 13. panta 4. punktā minētajā regulā iekļauj atsevišķā sarakstā.

2. Piemēro 4. pantu un 6. līdz 21. pantu, un II pielikuma 5. iedaļu. Aktīvās vielas ar zemu kaitīguma pakāpi iekļauj atsevišķā II a pielikumā.

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar 13. panta 2. punktu, kas nosaka RKP aktīvo vielu apstiprināšanai.

Padomes ierosinātā jaunā apsvēruma grozījums.

Grozījums Nr.  74

Padomes kopējā nostāja

23. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Šajā regulā pamatviela ir aktīvā viela, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. panta definīcijā „pārtika” ietvertajiem kritērijiem.

 

 

Pamatojums

Toksiskas nav tās vielas, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. panta definīciju ir pārtikas produkti. Šādas vielas, piemēram, saulespuķu eļļu, pašreiz izmanto bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 274.

Grozījums Nr.  75

Padomes kopējā nostāja

23. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Atkāpjoties no 4. panta prasībām, pamatvielu apstiprina, ja jebkādos būtiskos novērtējumos, kas veikti saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, ar ko reglamentē šīs vielas lietošanu citiem mērķiem, kas nav augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mērķi, atklājās, ka vielai nav ne tūlītējas, ne vēlākas kaitīgas ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, ne arī nevēlamas iedarbības uz vidi.

2. Pamatvielu apstiprina saskaņā ar 4. panta prasībām un, ja jebkādos būtiskos novērtējumos, kas veikti saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, ar ko reglamentē šīs vielas lietošanu citiem mērķiem, kas nav augu aizsardzības līdzekļu lietošanas mērķi, atklājās, ka vielai nav ne tūlītējas, ne vēlākas kaitīgas ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, ne arī nevēlamas iedarbības uz vidi, ar nosacījumu, ka tiek izpildīti visi datu pieprasījuma punkti aktīvajām vielām, ko satur augu aizsardzības līdzekļi, un tiek piemērotas tās pašas lēmumu pieņemšanas procedūras.

Pamatojums

Riska novērtēšanas procedūra ir obligāti jāveic arī pamatvielām.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 105.

Grozījums Nr.  76

Padomes kopējā nostāja

23. pants – 5. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

5. Piemēro 6. un 13. pantu. Pamatvielas 13. panta 4. punktā minētajā regulā iekļauj atsevišķā sarakstā.

5. Piemēro 6. un 13. pantu. Pamatvielas iekļauj atsevišķā II a pielikumā.

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar 13. panta 2. punktu, kas nosaka RKP aktīvo vielu apstiprināšanai.

Padomes ierosinātā jaunā apsvēruma grozījums.

Grozījums Nr.  77

Padomes kopējā nostāja

24. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Darbīgu vielu, kas atbilst 4. pantā paredzētajiem kritērijiem, apstiprina kā aizstājamu vielu, ja tā atbilst vienam vai vairākiem papildu kritērijiem, kas izklāstīti II pielikuma 4. punktā. Atkāpjoties no 14. panta 2. punkta, apstiprinājumu var atjaunot vienreiz vai vairākas reizes uz laikposmu, kas nepārsniedz desmit gadus.

1. Aktīvo vielu, kas atbilst 4. pantā paredzētajiem kritērijiem, apstiprina kā aizstājamu vielu, ja tā atbilst vienam vai vairākiem papildu kritērijiem, kas izklāstīti II pielikuma 4. punktā. Atkāpjoties no 14. panta 2. punkta, apstiprinājumu var atjaunot vienreiz vai vairākas reizes uz laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.

Pamatojums

Aizvietošanas kandidātu apstiprināšanas periodam nevajadzētu būt tādam pašam kā vispārējās apstiprināšanas periodam. Lai nodrošinātu to līdzekļu regulāru salīdzinošo novērtējumu, kuru sastāvā ir šādas vielas, apstiprināšanas periods ir jāierobežo līdz pieciem gadiem (atjaunošana iespējama).

Šā grozījuma mērķis ir arī skaidri parādīt to, ka Parlaments nekad nav pieņēmis nostāju, saskaņā ar kuru tiktu automātiski pakāpeniski samazināti aizstāšanas kandidāti. Šāda samazināšana ir nepieciešama tikai tad, ja ir izpildīti vairāki nosacījumi (skatīt 50. pantu).

Daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 106. Aizstāj referenta iesniegto grozījumu Nr. 92.

Grozījums Nr.  78

Padomes kopējā nostāja

24. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Neskarot 1. punktu, piemēro 4. līdz 21. pantu. Aizstājamas vielas 13. panta 4. punktā minētajā regulā iekļauj atsevišķā sarakstā.

2. Neskarot 1. punktu, piemēro 4. līdz 21. pantu. Aizstājamas vielas iekļauj atsevišķā II a pielikumā.

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar 13. panta 2. punktu, kas nosaka RKP aktīvo vielu apstiprināšanai.

Padomes ierosinātā jaunā apsvēruma grozījums.

Grozījums Nr.  79

Padomes kopējā nostāja

25. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Drošinātājvielu un sinerģistu apstiprināšanā 1. punktu uzskata par ievērotu, ja atbilstība 4. pantam ir panākta attiecībā uz vienu vai vairākiem raksturīgiem izmantošanas gadījumiem vismaz viena augu aizsardzības līdzekļa katrai atšķirīgai aktīvajai vielai, ar kuru drošinātājviela vai sinerģists ir apvienots.

Pamatojums

Drošinātājvielas un sinerģistus novērtē saistībā ar dažādām aktīvajām vielām, ar kurām tos apvieno.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 107.

Grozījums Nr.  80

Padomes kopējā nostāja

26. pants

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Līdz … pieņem regulu saskaņā ar 79. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, izveidojot darba programmu pakāpeniskai tirgū esošo sinerģistu un aizsargvielu pārskatīšanai, kad šī regula stājas spēkā. Šajā regulā iekļauj paziņošanas, novērtēšanas, izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas procedūras. Tajā izvirza prasību, lai ieinteresētās personas iesniegtu dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei un dalībvalstīm visus vajadzīgos datus paredzētajā laikposmā.

Līdz ... pieņem regulu saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru, izveidojot darba programmu pakāpeniskai tirgū esošo sinerģistu un drošinātājvielu pārskatīšanai, kad šī regula stājas spēkā. Šajā regulā iekļauj datu prasību, tostarp pasākumu, lai samazinātu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, paziņošanas, novērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procedūras. Tajā izvirza prasību, lai ieinteresētās personas iesniegtu dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei un dalībvalstīm visus vajadzīgos datus paredzētajā laikposmā.

OV: 60 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Piezīme OV: 24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Pašreizējo drošinātājvielu un sinerģistu pārskatīšanas noteikumus nedrīkst noteikt ar komitoloģijas lēmumu, bet tie jāizstrādā saskaņā ar Līgumu pamatotā tiesiskā procedūrā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 108.

Grozījums Nr.  81

Padomes kopējā nostāja

27. pants – virsraksts un 1. un 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Papildvielas

Papildvielu apstiprināšana

1. Papildvielu nepieņem iekļaušanai augu aizsardzības līdzeklī, ja ir noskaidrots, ka:

1. Papildvielu apstiprina, ja ir noskaidrots, ka:

a) tās atliekām saistībā ar labai augu aizsardzības praksei atbilstīgu lietošanu un, ņemot vērā reālus lietošanas apstākļus, ir kaitīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai uz gruntsūdeņiem, vai nevēlama iedarbība uz vidi; vai

a) papildvielai vai tās atliekām pēc izmantošanas saskaņā ar labu augu aizsardzības praksi un reālos izmantošanas apstākļos ir kaitīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai uz gruntsūdeņiem, vai nepieļaujama ietekme uz vidi, kā arī

b) tās lietošanai saistībā ar labai augu aizsardzības praksei atbilstīgu lietošanu un, ņemot vērā reālus lietošanas apstākļus, ir kaitīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai nevēlama iedarbība uz augiem, augu produktiem vai vidi.

b) tās lietošanai saistībā ar labai augu aizsardzības praksei atbilstīgu lietošanu un, ņemot vērā reālus lietošanas apstākļus, nav kaitīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai nevēlama iedarbība uz augiem, augu produktiem vai vidi.

2. Papildvielas, kuras nepieņem iekļaušanai augu aizsardzības līdzeklī saskaņā ar 1. punktu, iekļauj III pielikumā atbilstīgi 79. panta 4. punktā minētajai regulatīvai kontroles procedūrai.

2. Papildvielas, kuras apstiprinātas saskaņā ar 1. punktu, iekļauj III pielikumā atbilstīgi 79. panta 4. punktā minētajai regulatīvai kontroles procedūrai.

Pamatojums

Līdzformulantiem var būt ietekme uz cilvēka veselību un vidi. Tāpēc tie jāapstiprina un jāiekļauj pozitīvajā sarakstā tāpat kā drošinātājvielas un sinerģisti (skatīt 25. pantu) saskaņā ar noteikumiem, kas iekļauti jaunajā lēmumā par komitoloģiju.

Labu augu aizsardzības praksi jāņem vērā, bet tā nedrīkst būt noteicošais kritērijs. Drīzāk jāņem vērā reālie izmantošanas apstākļi, kā arī Direktīvā 91/414 noteikto testēšanas pamatnostādņu pašreizējie noteikumi, apsverot „praktiskos izmantošanas apstākļus” un reālos izmantošanas apstākļus”.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 109.

Grozījums Nr.  82

Padomes kopējā nostāja

27. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Ja papildvielu izmanto augu aizsardzības līdzeklī, kas apstiprināts saskaņā ar šo regulu, tās attiecīgu izmantošanu augu aizsardzības līdzeklī uzskata par reģistrētu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)1 15. panta 1. punktu.

____________

1  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. Kļūdas labojums publicēts OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.

Pamatojums

Papildvielas, kuras izmanto augu aizsardzības līdzekļos, nav dubulti jāreglamentē saskaņā ar regulu REACH.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 110.

Grozījums Nr.  83

Padomes kopējā nostāja

28. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

b) tādu augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, kas paredzēti pētniecības vai attīstības mērķiem saskaņā ar 54. pantu;

b) tādu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai, kas paredzēti pētniecības vai izstrādes mērķiem saskaņā ar 54. pantu;

Pamatojums

Regulas mērķis ir nodrošināt augstus standartus atļaujas piešķiršanai. Nedrīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekli, kuram atļauja piešķirta tikai pētniecības un izstrādes nolūkos.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 111.

Grozījums Nr.  84

Padomes kopējā nostāja

29. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

c) tā papildvielas nav iekļautas III pielikumā;

c) tā papildvielas ir apstiprinātas saskaņā ar 27. pantu;

Pamatojums

Skatīt iepriekš minētā 27. panta grozījuma paskaidrojumu.

Atkārtoti ievieš pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 113.

Grozījums Nr.  85

Padomes kopējā nostāja

29. pants – 1. punkts –  ca apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

ca) tā (tehniskais) preparāts ir tāds, ka ietekme uz lietotāju vai citi riski ir cik vien iespējams ierobežoti, neietekmējot līdzekļa iedarbību;

Pamatojums

Dažādi augu aizsardzības līdzekļu preparāti ievērojami atšķiras pēc to riska, proti, pulverveida preparāts salīdzinājumā ar preparātu granulu veidā un preparāts, kurā ir organisks šķīdinātājs, salīdzinājumā ar ūdenī šķīstošām emulsijām. Ja no tā var izvairīties, preparāts pats par sevi nedrīkst palielināt risku, kas saistīts ar konkrētā augu aizsardzības līdzekļa izmantošanu. Ierosinātais teksts palīdzētu nodrošināt, ka, laižot tirgū augu aizsardzības līdzekli, tiek izmantots preparāts, kuram ir iespējami mazāks risks.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 114.

Grozījums Nr.  86

Padomes kopējā nostāja

29. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

ea) visi lietošanas fāzē klātesošie aktīvās vielas (aktīvo vielu) metabolīti ir noteikti un ir saskaņā ar 6. punktā paredzētajiem vienotu principu kritērijiem;

Pamatojums

Vienoti principi ir apstiprināšanas procesa galvenais elements.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 115.

Grozījums Nr.  87

Padomes kopējā nostāja

29. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

f) tā atliekas, kas rodas atļautas lietošanas dēļ un kas ir toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai videi nozīmīgas, var noteikt ar vispārēji izmantotām atbilstīgām metodēm;

f) tā atliekas, kas rodas atļautas lietošanas dēļ, var noteikt ar vispārēji izmantotām standartizētām metodēm visās dalībvalstīs, un kuras ir pietiekami jutīgas attiecībā uz jebkuru tehniski nosakāmu atliekvielu līmeni, kas varētu būt jebkurā apkārtējās vides un bioloģiskajā elementā. Atliekvielas atklāj ar vispārpieņemtām daudzatlieku noteikšanas metodēm, kuras pielieto Kopienas references laboratorijas;

Pamatojums

Tas ir saskaņā ar iepriekš ierosināto 4. panta 2. punkta grozījumu un tā pamatojumu.

Aktīvo vielu visu veida atlieku noteikšanas metodēm jābūt pietiekami jutīgām attiecībā uz šaubu līmeni dažādos vides un bioloģiskajos līdzekļos, lai konstatētu iedarbību, ko nav viegli noteikt ar parastajām metodēm.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 116.

Grozījums Nr.  88

Padomes kopējā nostāja

29. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

ha) atļaujas piešķiršana tam nav pretrunā valsts rīcības plāniem, kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2008/.../EK [par sistēmas izveidi Kopienas darbībai, lai panāktu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu izmantošanu]*.

 

* Piezīme OV: lūdzu, norādiet numuru.

Pamatojums

Dalībvalstis nav jāpiespiež pieņemt pesticīdus, kas piesārņo gruntsūdeņus vai rada nevajadzīgu risku un draudus cilvēkiem, dzīvniekiem un videi un ir pretrunā ar šo valstu vides un veselības politiku. Pirms atļaujas piešķiršanas augu aizsardzības līdzeklim dalībvalstīm jāļauj ņemt vērā reģionālos apstākļus.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 117.

Grozījums Nr.  89

Padomes kopējā nostāja

29. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

4. Attiecībā uz 1. punkta e) apakšpunktu var pieņemt saskaņotas metodes atbilstīgi 79. panta 3. punktā minētajai regulatīvai procedūrai.

4. Attiecībā uz 1. punkta f) apakšpunktu drīkst tikt pieņemtas saskaņotas metodes atbilstīgi 79. panta 4. punktā minētai regulatīvās kontroles procedūrai.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 119.

Grozījums Nr.  90

Padomes kopējā nostāja

29. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Vienotajos principos pienācīgi ņem vērā aktīvo vielu, sinerģistu un līdzformulantu mijiedarbību.

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka apstiprināšanas procesā ir jāņem vērā dažādu vielu mijiedarbība. Nav pietiekami izskatīt katru attiecīgo vielu atsevišķi.

Grozījuma nolūks ir teksta precizēšana. Tas jau ir netieši norādīts 25. panta 2. punktā saistībā ar 8. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 29. panta 4. punktā un vienotajos principos.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 121.

Grozījums Nr.  91

Padomes kopējā nostāja

30. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

a) lēmumu par apstiprinājumu nevarēja sagatavot galīgajā versijā 30 mēnešu laikā pēc dienas, kad pieteikums atzīts par pieņemamu, pievienojot papildu laikposmu, kas noteikts saskaņā ar 9. panta 2. punktu, 11. panta 3. punktu vai 12. panta 3. punktu; un

a) lēmumu par apstiprinājumu nevarēja sagatavot galīgajā versijā 30 mēnešu laikā pēc dienas, kad pieteikums atzīts par pieņemamu, pievienojot papildu laikposmu, kas noteikts saskaņā ar 92. panta 2. punktu, 11. panta 3. punktu vai 12. panta 2. punktu; un

Grozījums Nr.  92

Padomes kopējā nostāja

30. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Šādos gadījumos dalībvalsts tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par tās veikto dokumentācijas novērtējumu un atļaušanas noteikumiem, sniedzot vismaz to informāciju, kas paredzēta 57. panta 1. punktā.

2. Šādos gadījumos dalībvalsts var sākt novērtēšanu attiecībā uz pagaidu atļaujas piešķiršanu, tiklīdz saņemta liecība, ka termiņi vielas apstiprināšanai netiks ievēroti, un tā tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par tās veikto dokumentācijas novērtējumu un atļaušanas noteikumiem, sniedzot vismaz to informāciju, kas paredzēta 57. panta 1. punktā.

Pamatojums

Padome ir grozījusi Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemto tekstu un ieviesusi jaunu pantu par līdzekļiem paredzētajām pagaidu atļaujām. Šis jaunais pants ir jāgroza, lai atspoguļotu Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā ierosinātos grozījumus.

Grozījums Nr.  93

Padomes kopējā nostāja

31. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Šajās prasībās iekļauj arī:

 

a) maksimālo devu uz hektāru katrā lietošanas reizē;

 

b) laika posmu starp pēdējo apstrādi un ražas novākšanu;

 

c) pieteikumu skaitu gadā;

Pamatojums

Iepriekš minētās informācijas iekļaušana visu atļauju gadījumā ir obligāta.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 124.

Grozījums Nr.  94

Padomes kopējā nostāja

31. pants – 2. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Atļauja ietver augu aizsardzības līdzekļa klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK nozīmē. Dalībvalstis var paredzēt, ka, tiklīdz notiek izmaiņas augu aizsardzības līdzekļa klasifikācijā un marķējumā, atļauju turētājs bez liekas kavēšanās klasificē vai atjaunina marķējumu saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK. Šādā gadījumā viņi nekavējoties par to informē kompetento iestādi.

Atļauja ietver augu aizsardzības līdzekļa klasifikāciju Direktīvas 1999/45/EK nozīmē. Dalībvalstis nodrošina, ka, tiklīdz notiek izmaiņas augu aizsardzības līdzekļa klasifikācijā un marķējumā, atļauju turētājs bez liekas kavēšanās klasificē vai atjaunina marķējumu saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK. Šādā gadījumā viņi nekavējoties par to informē kompetento iestādi.

Pamatojums

Dalībvalstīm ir obligāti jānodrošina, lai atļaujas turētāji atjauninātu marķējumu.

Padomes ierosinātā jaunā teksta grozījums.

Grozījums Nr.  95

Padomes kopējā nostāja

31. pants – 2. punkts – 2.a daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Sākot no 2012. gada, atļaujā ietver pareizas lietošanas norādes saskaņā ar 3. pantā paredzētajiem integrētas kaitēkļu kontroles principiem;

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 305.

Grozījums Nr.  96

Padomes kopējā nostāja

31. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

a) ierobežojumu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un lietošanu, ņemot vērā citos Kopienas noteikumos izvirzītas prasības, lai aizsargātu attiecīgo izplatītāju, lietotāju, apkārtējo personu un darba ņēmēju veselību, kā arī vidi; šādu ierobežojumu norāda marķējumā;

a) ierobežojumu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un lietošanu, lai aizsargātu attiecīgo izplatītāju, lietotāju, apkārtējo personu, iedzīvotāju, patērētāju un darba ņēmēju veselību, kā arī dzīvnieku veselību un vidi, ņemot vērā citos Kopienas noteikumos izvirzītās prasības; šādu ierobežojumu norāda marķējumā;

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 303 un pārgrupē jauno Padomes tekstu, lai citus Kopienas noteikumus piemērotu nevis kā ierobežojumu, bet gan kā papildinājumu.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 126.

Grozījums Nr.  97

Padomes kopējā nostāja

31. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

ba) jebkādus ierobežojumus vai aizliegumus izmantot augu aizsardzības līdzekļus tuvu teritorijām, kuras izmanto sabiedrība vai neaizsargātas grupas, piemēram, dzīvojamo rajonu, parku, dārzu, sporta laukumu, skolu laukumu, bērnu spēļu laukumu un citu teritoriju tuvumā.

Pamatojums

Atļaujā nosaka visiem augu aizsardzības līdzekļiem saistošus izmantošanas nosacījumus, kuros sīki izklāstīta prasība aizliegt augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu teritoriju tuvumā, kuras izmanto sabiedrība vai neaizsargātas iedzīvotāju grupas, piemēram, dzīvojamo rajonu, parku, dārzu, sporta laukumu, skolu laukumu, bērnu spēļu laukumu un citu teritoriju tuvumā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 127.

Grozījums Nr.  98

Padomes kopējā nostāja

31. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

bb) citus ierobežojumus vai nosacījumus par atļaujas izsniegšanu un augu aizsardzības līdzekļa izmantošanu, jo īpaši, ja ierobežojumi vai nosacījumi paredzēti, lai aizsargātu izplatītāju, lietotāju, darbinieku, iedzīvotāju, apkārtējo cilvēku un patērētāju veselību vai dzīvnieku veselību, vai vidi;

Pamatojums

Jaunais apakšpunkts sniegs dalībvalstīm iespēju iekļaut citus ierobežojumus vai nosacījumus, jo īpaši, lai aizsargātu izplatītāju, izmantotāju, strādājošo, iedzīvotāju, apkārtējo cilvēku un patērētāju veselību vai dzīvnieku veselību, vai vidi.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 303.

Grozījums Nr.  99

Padomes kopējā nostāja

31. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

e) maksimālo devu uz hektāru katrā lietošanas reizē;

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar referenta iesniegto grozījumu 31. panta 2.punkta 1.a apakšpunktam. Šis grozījums nestājas spēkā, ja minētais grozījums netiek pieņemts.

Saskaņā ar pirmā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 124 atkārtotu ieviešanu.

Grozījums Nr.  100

Padomes kopējā nostāja

31. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

f) maksimālo lietošanas reižu skaitu gadā un starplaiku starp lietošanas reizēm;

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar referenta iesniegto grozījumu 31. panta 2.punkta 1.a apakšpunktam. Šis grozījums nestājas spēkā, ja minētais grozījums netiek pieņemts.

Saskaņā ar pirmā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 124 atkārtotu ieviešanu.

Grozījums Nr.  101

Padomes kopējā nostāja

31. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

h) vajadzības gadījumā – laikposmu pirms ražas novākšanas;

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar referenta iesniegto grozījumu 31. panta 2.punkta 1.a apakšpunktam. Šis grozījums nestājas spēkā, ja minētais grozījums netiek pieņemts.

Saskaņā ar pirmā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 124 atkārtotu ieviešanu.

Grozījums Nr.  102

Padomes kopējā nostāja

33. pants – 2. punkts – a un b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

a) sarakstu par paredzēto lietojumu katrā zonā, kas norādītas I pielikumā, un dalībvalstu sarakstu, kur pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis vai gatavojas iesniegt pieteikumu;

a) sarakstu par paredzēto lietojumu un to dalībvalstu sarakstu, kurās pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis pieteikumu vai gatavojas iesniegt pieteikumu;

b) priekšlikumu par to, kurai dalībvalstij attiecīgajā zonā būtu jānovērtē pieteikums. Ja pieteikumu iesniedz lietojumam siltumnīcās, apstrādei pēc ražas novākšanas, tukšu noliktavas telpu apstrādei un sēklu apstrādei, ierosina tikai vienu dalībvalsti, kas veic novērtējumu attiecībā uz visām zonām. Šajā gadījumā pieteikuma iesniedzējs pēc pieprasījuma nosūta pārējām dalībvalstīm kopsavilkumu vai pilnu dokumentāciju, kā minēts 8. pantā;

 

Grozījums Nr.  103

Padomes kopējā nostāja

33. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

b) katrai darbīgajai vielai, aizsargvielai un sinerģistam, ko satur augu aizsardzības līdzeklis – pilnīgu un kopsavilkuma dokumentāciju par katru prasību punktu attiecīgajai darbīgajai vielai, aizsargvielai un sinerģistam;

b) katrai aktīvajai vielai, aizsargvielai un sinerģistam, līdzformulantam un palīgvielai, ko satur augu aizsardzības līdzeklis — pilnīgu un kopsavilkuma dokumentāciju par katru prasību punktu attiecīgajai aktīvajai vielai, aizsargvielai un sinerģistam, līdzformulantam un palīgvielai, kā arī pilnīgu un kopsavilkuma dokumentāciju par attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa sastāva aktīvās vielas(-u), aizsargvielas (-u), sinerģista(-u), līdzformulanta(-u) un palīgvielas(-u) kopējo ietekmi;

Pamatojums

Pašsaprotami, ka aizsargvielas, sinerģistus, līdzformulantus un palīgvielas pievieno, lai pastiprinātu vai mainītu aktīvās vielas ietekmi, tādējādi kopējā ietekme ir atšķirīga no tās, kāda veidojas, ja katru vielu pievieno atsevišķi. Tāpēc ir jānovērtē arī kopējā ietekme.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 129.

Grozījums Nr.  104

Padomes kopējā nostāja

33. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

c) katram izmēģinājumam vai pētījumam, kurā iesaistīti mugurkaulnieki,– to pasākumu pamatojumu, kuri veikti, lai izvairītos no nevajadzīgiem izmēģinājumiem;

c) katram izmēģinājumam vai pētījumam, kurā iesaistīti mugurkaulnieki,– to pasākumu pamatojumu, kuri veikti, lai izvairītos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un dubultiem izmēģinājumiem ar mugurkaulniekiem;

Pamatojums

Lai līdz minimumam samazinātu saistībā ar šo regulu veiktos izmēģinājumus ar dzīvniekiem, iesniedzot pieteikumu, ir jāpieprasa arī to pasākumu pamatojums, kas veikti, lai nepieļautu nekādus izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 130.

Grozījums Nr.  105

Padomes kopējā nostāja

33. pants – 6.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Pēc pieprasījuma pieteikuma iesniedzējs nosūta jebkurai citai dalībvalstij 3. punkta a) apakšpunktā minēto pilnīgo dokumentāciju.

Pamatojums

Grozījums Nr.  106

Padomes kopējā nostāja

33. pants – 6.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Visās dalībvalstīs izmanto vienāda parauga pieteikuma veidlapas.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 133.

Grozījums Nr.  107

Padomes kopējā nostāja

35. pants

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Pieteikumu izskata iesniedzēja piedāvātā dalībvalsts, ja vien cita tās pašas zonas dalībvalsts nepiekrīt to izskatīt. Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, par to informē iesniedzēju.

Pieteikumu izskata iesniedzēja ierosinātā dalībvalsts, ja vien cita dalībvalsts nepiekrīt to izskatīt. Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, par to informē iesniedzēju.

Pēc tās dalībvalsts lūguma, kura izskata pieteikumu, pārējās tās pašas zonas dalībvalstis, kurā iesniegts kāds pieteikums, sadarbojas, lai nodrošinātu darba slodzes godīgu sadalījumu.

Pēc tās dalībvalsts lūguma, kas izskata pieteikumu, pārējās dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu darba slodzes godīgu sadalījumu.

Pārējās dalībvalstis, kas atrodas zonā, kurai iesniegts pieteikums, atturas no turpmākām darbībām ar šo lietu, kamēr to novērtē dalībvalsts, kas izskata pieteikumu.

 

Ja pieteikums iesniegts vairāk nekā vienā zonā, dalībvalstis, kas izskata pieteikumu, vienojas novērtēt datus, kas neattiecas uz vides un lauksaimniecības apstākļiem.

Dalībvalstis, kas izskata pieteikumu, vienojas novērtēt datus, kas neattiecas uz vides un lauksaimniecības apstākļiem.

Grozījums Nr.  108

Padomes kopējā nostāja

35.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

35.a pants

 

Iestādes datu bāze

 

Līdzko pieteikuma iesniedzējs ir informēts, kura dalībvalsts izskatīs viņa pieteikumu, viņš Iestādei nekavējoties nosūta pilnīgu un kopsavilkuma dokumentāciju, kas noteikta 33. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā, kā arī 33. panta 3. punkta c) apakšpunktā noteikto informāciju .

 

Iestāde nekavējoties dara zināmu sabiedrībai kopsavilkuma dokumentāciju, izņemot jebkādu informāciju, kura saskaņā ar 63. pantu ir konfidenciāla, kā arī 33. panta 3. punkta c )apakšpunktā noteikto informāciju.

Pamatojums

Apstiprina 9. panta 3. punkta pēdējo apakšpunktu, kā arī 10. pantu. Ir saistīts ar 32. apsvēruma un 54. panta 1. punkta, 57. panta 1. un 2. punkta, kā arī 58. panta 1. punkta grozījumiem. Lai veicinātu datu apmaiņu, šīs Regulas vajadzībām ir jāizveido Iestādes pārvaldīta centrālā datubāze, kurā pieejama pilnīga informācija par iepriekš veiktajiem izmēģinājumiem un pētījumiem. Tādā gadījumā pieteikuma iesniedzējiem būtu jālieto tikai viena datu bāze pirms uzsākt jebkādus izmēģinājumus un pētījumus. 32. panta 3. punkta c) apakšpunktā noteiktajai informācijai arī jābūt publiski pieejamai, lai nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju veiktajiem pasākumiem, lai nepieļautu izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 135.

Grozījums Nr.  109

Padomes kopējā nostāja

36. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, veic neatkarīgu, objektīvu un pārskatāmu novērtējumu, ņemot vērā attiecīgā laika zinātnes un tehnikas atziņas, kā arī vadlīnijas, kuras pieejamas pieteikuma iesniegšanas laikā. Tā dod iespēju visām attiecīgajā zonā esošajām dalībvalstīm iesniegt viedokļus, ko ņem vērā novērtējumā.

1. Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, veic neatkarīgu, objektīvu un pārskatāmu novērtējumu, ņemot vērā attiecīgā laika zinātnes un tehnikas atziņas, kā arī vadlīnijas, kuras pieejamas pieteikuma iesniegšanas laikā. Tā dod iespēju visām dalībvalstīm iesniegt viedokļus, ko ņem vērā novērtējumā.

Tā piemēro vienotus principus 29. panta 6. punktā minēto augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju izsniegšanai, nosakot, ciktāl tas iespējams, vai augu aizsardzības līdzeklis atbilst 29. pantā paredzētajām prasībām tajā pašā zonā, ja to lieto saskaņā ar 55. pantu un reālos lietošanas apstākļos.

Tā piemēro vienotus principus 29. panta 6. punktā minēto augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju izsniegšanai, nosakot, ciktāl tas iespējams, vai augu aizsardzības līdzeklis atbilst 29. pantā paredzētajām prasībām, ja to lieto saskaņā ar 55. pantu un reālos lietošanas apstākļos.

Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, savu novērtējumu dara pieejamu pārējām dalībvalstīm tajā pašā zonā. Novērtējuma ziņojuma formu nosaka saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, dara tās novērtējumu pieejamu pārējām dalībvalstīm. Novērtējuma ziņojuma formu nosaka saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto kontroles procedūru.

Grozījums Nr.  110

Padomes kopējā nostāja

36. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Attiecīgās dalībvalstis piešķir atļaujas vai sniedz atteikumu, pamatojoties uz tās dalībvalsts veikta novērtējuma secinājumiem, kura izskata pieteikumu, kā paredzēts 31. un 32. pantā.

2. 180 dienu laikā attiecīgās dalībvalstis piešķir atļaujas vai sniedz atteikumu, pamatojoties uz tās dalībvalsts veiktā novērtējuma secinājumiem, kura izskata pieteikumu, kā paredzēts 31. un 32. pantā, un pamatojoties uz papildu novērtējumiem, pārbaudēm un pētījumiem saistībā ar konkrētajiem apstākļiem dalībvalstīs. 180 dienu periodu nevar pagarināt.

Grozījums Nr.  111

Padomes kopējā nostāja

36. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

2.a Dalībvalsts drīkst atteikties piešķirt atļauju augu aizsardzības līdzekļa lietošanai tās teritorijā tikai tad, ja īpašu vides vai lauksaimniecības apstākļu dēļ tā ir pamatojusi iemeslus, lai uzskatītu, ka augu aizsardzības līdzeklis apdraud cilvēku vai dzīvnieku veselību, vai apdraud vidi.

Grozījums Nr.  112

Padomes kopējā nostāja

36. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3. Atkāpjoties no 2. punkta un saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem var noteikt atbilstīgus nosacījumus attiecībā uz 31. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām prasībām un citiem riska samazināšanas pasākumiem, kas izriet no konkrētiem lietošanas apstākļiem.

3. Atkāpjoties no 2. punkta, un saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem dalībvalstis var noteikt atbilstīgus nosacījumus attiecībā uz 31. panta 3. punktā minētajām prasībām un citiem apdraudējuma mazināšanas pasākumiem, kas izriet no konkrētiem lietojuma apstākļiem.

Ja dalībvalsts rūpes saistībā ar cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vides aizsardzību nevar apmierināt, īstenojot pirmajā apakšpunktā minētos valsts mēroga riska samazināšanas pasākumus, dalībvalsts drīkst kā pēdējo līdzekli izmantot atteikumu piešķirt atļauju augu aizsardzības līdzekļa lietošanai savā teritorijā, ja attiecīgās valsts konkrēto vides vai lauksaimniecības apstākļu dēļ tai ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka attiecīgais līdzeklis nopietni apdraud cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi.

 

Tā nekavējoties informē pieteikuma iesniedzēju un Komisiju par savu lēmumu un sniedz šā lēmuma tehnisku vai zinātnisku pamatojumu.

Tā nekavējoties informē pieteikuma iesniedzēju un Komisiju par savu lēmumu un sniedz šā lēmuma tehnisku vai zinātnisku pamatojumu.

Dalībvalstis nodrošina iespēju valsts tiesās vai citās apelācijas iestādēs apstrīdēt lēmumu atteikumu piešķirt atļauju šāda līdzekļa lietošanai.

Dalībvalstis ikvienai ieinteresētajai pusei nodrošina iespēju valsts tiesās vai citās apelācijas iestādēs apstrīdēt lēmumu, ar ko apstiprina vai noraida atļauju šāda līdzekļa lietošanai.

Grozījums Nr.  113

Padomes kopējā nostāja

37. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

4. Pārējās dalībvalstis, uz kurām tas attiecas, vēlākais 90 dienu laikā pēc novērtējuma ziņojuma un atļaujas kopijas saņemšanas no dalībvalsts, kura izskata pieteikumu, pieņem lēmumu par piemērošanu, kā minēts 36. panta 2. punktā un 3. punktā.

svītrots

Pamatojums

Svītrots Padomes ierosinātais jaunais formulējums atbilstīgi Parlamenta nostājai par zonu jēdziena svītrošanu.

Grozījums Nr.  114

Padomes kopējā nostāja

39. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Komisija ne vēlāk kā ...* iesniedz priekšlikumu par standartizētu formātu a), b) un c) apakšpunktā norādītajai dokumentācijai.

_____

* 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Jāizmanto vienotu darbību sistēma, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanas procesu dalībvalstīs, kuras ES teritorijā lemj par viena un tā paša augu aizsardzības līdzekļa lietošanas atļaujas piešķiršanu.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 143.

Grozījums Nr.  115

Padomes kopējā nostāja

39. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

1.a Dalībvalstis nekavējoties dara pieejamu Iestādei lietu, kas ietver 1. punkta a), b) un c) apakšpunktos paredzēto dokumentāciju. Iestāde uztur reģistru, kurā ir reģistrētas visas atļaujas, kādas ir piešķirtas atsevišķās dalībvalstīs.

Pamatojums

Centrālā struktūra, proti, Iestāde, uzglabā informāciju par dažādās dalībvalstīs piešķirtajām vielu lietošanas atšķirīgajām atļaujām.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 144.

Grozījums Nr.  116

Padomes kopējā nostāja

39. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

2.a Dalībvalstis 12 nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, ar ko piešķir atļauju par augu aizsardzības līdzekļa lietošanu, publicē tīmekļa vietnē administratīvā lēmuma dokumentāciju, kā minēts 1. punkta c) apakšpunktā.

Pamatojums

Jāizmanto vienotu darbību sistēma, lai atvieglotu lēmumu pieņemšanas procesu dalībvalstīs, kuras ES teritorijā lemj par viena un tā paša augu aizsardzības līdzekļa lietošanas atļaujas piešķiršanu.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 146.

Grozījums Nr.  117

Padomes kopējā nostāja

40. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Saskaņā ar 29. pantu izsniegtas atļaujas turētājs drīkst iesniegt pieteikumu atļaujas piešķiršanai tam pašam augu aizsardzības līdzeklim, tai pašai lietošanai un salīdzināmas lauksaimniecības prakses gadījumā citā dalībvalstī saskaņā ar savstarpējās atzīšanas procedūru, kas paredzēta šajā apakšiedaļā, šādos gadījumos:

1. Saskaņā ar 29. pantu izsniegtas atļaujas turētājs drīkst iesniegt pieteikumu atļaujas piešķiršanai tam pašam augu aizsardzības līdzeklim, tai pašai lietošanai un salīdzināmas lauksaimniecības prakses gadījumā citā dalībvalstī saskaņā ar savstarpējās atzīšanas procedūru, kas paredzēta šajā apakšiedaļā.

a) atļauju piešķīrusi dalībvalsts (atsauces dalībvalsts), kas atrodas tajā pašā zonā;

 

b) atļauju piešķīrusi dalībvalsts (atsauces dalībvalsts), kas atrodas citā zonā, ar noteikumu, ka atļauju, par kuru iesniegts pieteikums, neizmanto savstarpējās atzīšanas nolūkos citā dalībvalstī tajā pašā zonā;

 

c) atļauju izsniegusi dalībvalsts lietošanai siltumnīcās vai apstrādei pēc ražas novākšanas vai tukšu telpu vai konteineru apstrādei, kurus izmanto augu vai augu produktu uzglabāšanai, vai sēklu apstrādei, neatkarīgi no tā, kurā zonā atrodas atsauces dalībvalsts.

 

              Grozījums Nr.                  118

Padomes kopējā nostāja

41. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Dalībvalsts, kurai saskaņā ar 40. pantu iesniedz pieteikumu, piešķir atļauju augu aizsardzības līdzeklim saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem kā dalībvalstī, kas izskata pieteikumu, izņemot gadījumus, kad piemēro 36. panta 3. punktu.

1. Dalībvalsts, kurai saskaņā ar 40. pantu iesniedz pieteikumu, pārbauda tās dalībvalsts veikto novērtējumu, kurā atļauja ir piešķirta (references dalībvalsts) attiecībā uz apstākļiem savā teritorijā un 180 dienu laikā piešķir atļauju augu aizsardzības līdzeklim saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem kā dalībvalstī, kas izskata pieteikumu vai piemēro 36. panta 2.a vai 3. punktu.

Grozījums Nr.  119

Padomes kopējā nostāja

41. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

1.a Ja dalībvalsts atsakās piešķirt atļauju augu aizsardzības līdzeklim saskaņā ar 36. panta 2.a punktu, tā 15 dienu laikā paziņo savu lēmumu un savu pamatojumu šādam lēmumam Komisijai, pārējām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam.

Grozījums Nr.  120

Padomes kopējā nostāja

41. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts drīkst piešķirt atļauju augu aizsardzības līdzeklim šādos gadījumos:

Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts drīkst piešķirt atļauju augu aizsardzības līdzeklim šādos gadījumos:

a) ir iesniegts pieteikums atļaujai saskaņā ar 40. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

 

b) tā sastāvā ir aizstājama viela;

a) tā sastāvā ir aizstājama viela;

c) piemēro 30. pantu; vai

b) piemēro 30. pantu; vai

d) tā sastāvā ir saskaņā ar 4. panta 7. punktu apstiprināta viela.

c) tā sastāvā ir saskaņā ar 4. panta 7. punktu apstiprināta viela.

Grozījums Nr.  121

Padomes kopējā nostāja

41. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

2.a Dalībvalsts arī drīkst atteikties piešķirt atļauju izmantot augu aizsardzības līdzekli tās teritorijā, ja tai ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka atļaujas piešķiršana attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim būtu pretrunā valsts rīcības plāna mērķiem.

Grozījums Nr.  122

Padomes kopējā nostāja

42. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

a) atsauces dalībvalstī piešķirtās atļaujas kopiju, kā arī atļaujas tulkojumu tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kura saņem pieteikumu;

a) atsauces dalībvalstī piešķirtās atļaujas kopiju, kā arī, ja pieprasīts, atļaujas tulkojumu tās dalībvalsts oficiālajā vai valsts valodā, kura saņem pieteikumu;

Pamatojums

Precizējums, lai panāktu saskaņotību ar 33. panta 5. punktā minētajām prasībām par atļauju tulkošanu. Vispārēja prasība attiecībā uz tulkošanu bez pieprasījuma mazina minētā procesa efektivitāti.

Grozījums Nr.  123

Padomes kopējā nostāja

42. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Dalībvalsts, kurai iesniegts pieteikums saskaņā ar 40. pantu, lēmumu par pieteikumu pieņem 90 dienu laikā.

2. Dalībvalsts, kurai iesniegts pieteikums saskaņā ar 40. pantu, lēmumu par pieteikumu pieņem 180 dienu laikā.

Pamatojums

Nepieciešams nodrošināt iespējami ātrāku atļaujas piešķiršanas procedūru, kura ir savienojama ar cilvēku veselības un vides aizsardzību. Tomēr tas nozīmē, ka 90 dienas nav pietiekams laiks, ja dalībvalstis pirms atļaujas piešķiršanas vai atteikšanas tāda augu aizsardzības līdzekļa lietošanai, kura lietošanas atļauja jau piešķirta citā dalībvalstī, pilnībā izvērtē attiecīgos konkrētos apstākļus savas valsts teritorijā, nevis automātiski apstiprina citas dalībvalsts piešķirto atļauju.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 154.

Grozījums Nr.  124

Padomes kopējā nostāja

43. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

35. pantā minētā dalībvalsts katrā zonā koordinē atbilstības pārbaudes un novērtē iesniegto informāciju visu attiecīgās zonas dalībvalstu vārdā.

35. pantā minētā dalībvalsts koordinē atbilstības pārbaudes un novērtē iesniegto informāciju visu dalībvalstu vārdā, kuras saņēmušas pieteikumu.

Grozījums Nr.  125

Padomes kopējā nostāja

43. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

4. Vadlīnijas atbilstības pārbaužu atļaušanai var noteikt saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

4. Vadlīnijas atbilstības pārbaužu atļaušanai var noteikt saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto kontroles procedūru.

Pamatojums

Kompromisa grozījums, pamatojoties uz pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 158.

Grozījums Nr.  126

Padomes kopējā nostāja

44. pants – 3. punkts –  ca apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

ca) pamatojoties uz jaunākajām zinātnes un tehnikas atziņām, var mainīt izmantošanas veidu un daudzumus;

Pamatojums

Ierosinātajā tekstā nav iekļauts būtisks Direktīvas 91/414 4. panta 6. punkta nosacījums. Ar šo pantu paredz, ka atļaujā izdara izmaiņas, ja ir konstatēts, ka, pamatojoties uz jaunākajām zinātnes un tehnikas atziņām, var mainīt izmantošanas veidu un daudzumus. Šis noteikums nodrošina atļaujas piešķiršanas apstākļu piemērošanu zinātnes attīstībai un ir piemērs piesardzības principa praktiskai izmantošanai.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 160.

Grozījums Nr.  127

Padomes kopējā nostāja

44. pants – 4. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

4. Ja dalībvalsts atsauc vai groza atļauju saskaņā ar 3. punktu, tā tūlīt informē šīs atļaujas turētāju, pārējās dalībvalstis, Komisiju un Iestādi. Pārējās dalībvalstis, kuras atrodas tajā pašā zonā, attiecīgi atsauc vai groza atļauju, ņemot vērā apstākļus valstī un apdraudējuma mazināšanas pasākumus, izņemot gadījumus, kad piemēro 36. panta 3. punkta otro līdz ceturto daļu. Vajadzības gadījumā piemēro 46. pantu.

4. Ja dalībvalsts atsauc vai groza atļauju saskaņā ar 3. punktu, tā tūlīt informē šīs atļaujas turētāju, pārējās dalībvalstis, Komisiju un Iestādi. Pārējās dalībvalstis attiecīgi atsauc vai groza atļauju, ņemot vērā apstākļus valstī un apdraudējuma mazināšanas pasākumus, izņemot gadījumus, kad piemēro 36. panta 2.a punktu. Vajadzības gadījumā piemēro 46. pantu.

Grozījums Nr.  128

Padomes kopējā nostāja

46. pants – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Ja iemesli atļaujas atsaukšanai, grozīšanai vai neatjaunošanai to pieļauj, pagarinājuma termiņu ierobežo, un tas nepārsniedz sešus mēnešus attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un papildus ne vairāk kā vienu gadu esošo krājumu likvidēšanai, uzglabāšanai un lietošanai.

Ja iemesli atļaujas atsaukšanai, grozīšanai vai neatjaunošanai nav saistīti ar cilvēka un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību, termiņa pagarinājumiem attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu krājumu izlietošanai nevajadzētu būt ilgākiem par vienu sezonu. Atlikšanas periodu attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu krājumu izlietošanai neparedz, ja iemesli aktīvās vielas atļaujas atsaukšanai, grozīšanai vai neatjaunošanai ir saistīti ar cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību, un šādu augu aizsardzības līdzekļu pārdošanu un izmantošanu nekavējoties pārtrauc, tiklīdz ir pieņemts lēmums apstiprinājumu neatjaunot vai atsaukt.

Pamatojums

Ja iemesli atļaujas atsaukšanai, grozīšanai vai neatjaunošanai ir saistīti ar cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību, šāda augu aizsardzības līdzekļa pārdošanu un izmantošanu nekavējoties pārtrauc.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 162.

Grozījums Nr.  129

Padomes kopējā nostāja

46.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

46.a pants

 

Atbrīvošanās no neatļautiem augu aizsardzības līdzekļiem un to likvidēšana

 

Neskarot 46. panta noteikumus, no neatļautu augu aizsardzības līdzekļu krājumiem ir droši jāatbrīvojas, un tie jālikvidē iepriekšējam atļaujas turētājam uzņemoties atbildību par to.

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļi, kuriem beidzies derīguma termiņš, rada nopietnus draudus cilvēku veselībai un videi daudzās dalībvalstīs un trešās valstīs. Ražotājiem ir jāizvirza prasība nodrošināt drošu atbrīvošanos no bīstamajām vielām un to iznīcināšanai drošā veidā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 163.

Grozījums Nr.  130

Padomes kopējā nostāja

46.b pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

46.b pants

 

Imports

 

Importēti nepārtikas materiāli vai izstrādājumi nedrīkst saturēt to aktīvo vielu atliekas, kuras nav apstiprinātas saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

Pamatojums

Lai aizsargātu cilvēka veselību un Eiropas rūpniecības konkurētspēju, importētu nepārtikas materiālu vai izstrādājumu sastāvā nedrīkst būt aktīvās vielas, kas nav apstiprinātas ES.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 164.

Grozījums Nr.  131

Padomes kopējā nostāja

47.a pants (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

47.a pants

 

Samazinātas kaitīguma pakāpes augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū un izmantošana

 

1. Neatkarīgi no 29. panta uzskata, ka augu aizsardzības līdzekļa kaitīguma pakāpe ir samazināta, un tā lietošanu atļauj, ja tas atbilst šādām prasībām:

 

a) vismaz viena no aktīvajām vielām tā sastāvā ir 22. pantā definēta viela;

 

b) aktīvās vielas ar zemu kaitīguma pakāpi, aizsargvielas un sinerģisti, kurus satur augu aizsardzības līdzeklis, ir apstiprināti saskaņā ar II nodaļu;

 

c) saskaņā ar zinātniskajām un tehniskajām zināšanām tas izraisa ievērojami mazāku risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi nekā salīdzināms augu aizsardzības līdzeklis, kas jau ir atļauts;

 

d) tas ir pietiekami efektīvs;

 

e) tas atbilst 29. panta 1. punkta b), c) un e) līdz h) apakšpunktiem.

 

2. Lai pieteikuma iesniedzēji saņemtu atļauju samazinātas kaitīguma pakāpes augu aizsardzības līdzekļa lietošanai, tie sniedz pierādījumu par 1. punktā minēto prasību izpildi un kopā ar pieteikumu iesniedz pilnīgo un kopsavilkuma dokumentāciju attiecībā uz katru aktīvās vielas un augu aizsardzības līdzekļa datu prasību punktu.

 

3. Dalībvalsts 120 dienu laikā pieņem lēmumu par to, vai apstiprināt pieteikumu atļaujas piešķiršanai augu aizsardzības līdzeklim ar zemu kaitīguma pakāpi.

 

Šis periods ir 90 dienas gadījumā, ja atļauju tā paša samazinātas kaitīguma pakāpes augu aizsardzības līdzekļa lietošanai jau piešķīrusi cita dalībvalsts.

 

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, tā nosaka termiņu, kurā iesniedzējam tā jāiesniedz. Šādā gadījumā 120 dienu periodu pagarina uz dalībvalsts piešķirto papildu termiņu.

 

4. Ja vien nav noteikts citādi, piemēro visus noteikumus par atļaujām saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Lai veicinātu nekaitīgāku augu aizsardzības līdzekļu izstrādi, šeit ieviesta jauna zemas riska pakāpes augu aizsardzības līdzekļu kategorija, kuri izraisa zemāku risku nekā pašreizējie tirgū esošie līdzekļi un satur vismaz vienu zemas riska pakāpes aktīvo vielu. Šai augu aizsardzības līdzekļu kategorijai jāpiešķir atsevišķas priekšrocības, tādas kā ilgāks datu aizsardzības periods un atbrīvojums no nodokļa.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 168.

Grozījums Nr.  132

Padomes kopējā nostāja

50. pants – 1. punkts – ievaddaļa un a un b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Dalībvalstis veic salīdzinājumu, vērtējot pieteikumu par atļaujas piešķiršanu tādam augu aizsardzības līdzeklim, kurā ir darbīga viela, kas apstiprināta kā aizstājama viela. Dalībvalstis nepiešķir atļauju augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir aizstājama viela, vai ierobežo to lietošanu, ja apdraudējumu un ieguvumu salīdzinājums, kā paredzēts IV pielikumā, pierāda, ka:

1. Dalībvalstis veic salīdzinājumu, vērtējot pieteikumu par atļaujas piešķiršanu tādam augu aizsardzības līdzeklim, kurā ir darbīga viela, kas apstiprināta kā aizstājama viela. Dalībvalstis nepiešķir atļauju augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir aizstājama viela, vai ierobežo to izmantojumu attiecīgajam kultūraugam, ja apdraudējumu un ieguvumu salīdzinājums, kā paredzēts IV pielikumā, pierāda, ka:

a) pieteikumā minētājiem lietošanas gadījumiem jau pastāv apstiprināts augu aizsardzības līdzeklis vai neķīmiska kontroles vai profilakses metode, kas ir ievērojami drošāka cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi; un

a) pieteikumā minētājiem lietošanas gadījumiem jau pastāv apstiprināts augu aizsardzības līdzeklis vai neķīmiska kontroles vai profilakses metode, kas ir ievērojami drošāka cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi; un

b) augu aizsardzības līdzeklis vai neķīmiskā kontroles vai profilakses metode, kas minēta a) apakšpunktā, nerada būtiskus ekonomiskus vai praktiskus trūkumus; un

b) aizvietošana ar augu aizsardzības līdzekļiem vai neķīmiskām kontroles vai profilakses metodēm, kas minētas a) apakšpunktā, nerada būtiskus ekonomiskus vai praktiskus trūkumus; un

c) darbīgo vielu ķīmiskā dažādība ir piemērota, lai pēc iespējas samazinātu rezistences veidošanos mērķa organismā; un

c) attiecīgā gadījumā aktīvo vielu ķīmiskā dažādība vai kultūru apsaimniekošanas un kaitēkļu apkarošanas metodes un prakse ir piemērota, lai pēc iespējas samazinātu rezistences veidošanos mērķa organismā; un

Grozījums Nr.  133

Padomes kopējā nostāja

50. pants – 3. punkts – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Šādas atļaujas piešķir uz laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.

Šādas atļaujas piešķir uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs gadus.

Pamatojums

Ja neveic salīdzinošo novērtēšanu, atļauju izmantot tādu augu aizsardzības līdzekli, kas satur aizstājamu vielu, piešķir ne ilgāk kā uz trijiem gadiem.

Atjauno Komisijas ierosināto termiņu.

Grozījums Nr.  134

Padomes kopējā nostāja

50. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

4. Augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir aizstājama viela, dalībvalstis veic 1. punktā paredzēto salīdzinājumu regulāri un vēlākais atļaujas atjaunošanas vai grozīšanas laikā.

4. Augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir aizstājama viela, dalībvalstis regulāri un ne vēlāk kā četrus gadus pēc atļaujas piešķiršanas vai atjaunošanas veic 1. punktā paredzēto salīdzinošo novērtēšanu.

Pamatojums

Salīdzinošā novērtēšana ir jāveic pirms atļaujas termiņa beigām.

Atjauno Komisijas ierosināto termiņu.

Grozījums Nr.  135

Padomes kopējā nostāja

50. pants – 5. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

5. Ja dalībvalsts pieņem lēmumu atsaukt vai grozīt atļauju atbilstīgi 4. punktam, atsaukums vai grozījums stājas spēkā piecus gadus pēc dalībvalsts lēmuma pieņemšanas vai aizstājamas vielas apstiprinājuma perioda beigās, ja tas beidzas agrāk.

5. Ja dalībvalsts pieņem lēmumu atsaukt vai grozīt atļauju atbilstīgi 4. punktam, atsaukums vai grozījums stājas spēkā divus gadus pēc dalībvalsts lēmuma pieņemšanas vai aizstājamas vielas apstiprinājuma perioda beigās, ja tas beidzas agrāk.

Pamatojums

Ierosinātais divu gadu termiņš paātrinās aizvietošanas procesu un stimulēs inovāciju.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 173.

Grozījums Nr.  136

Padomes kopējā nostāja

51. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

2.a Pēc tam, kad Komisija ir piešķīrusi atļauju, dalībvalstis var pieņemt īpašus pasākumus, lai atvieglotu pieteikumu iesniegšanu atļaujas paplašināšanai, kā arī pieteikumu iesniegšanu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu niecīgā daudzumā.

Pamatojums

Birokrātijas vienkāršošana un to augu aizsardzības līdzekļu izmantotāju atbalstīšana, kuri tos paredz izmantot niecīgā daudzumā, atrisinās daudzas problēmas saistībā ar atsevišķām kultūrām. Ir atzīts, ka atļaujas īpašnieki nelabprāt vēlas paplašināt atļaujas augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai nelielā daudzumā, jo nozare nav ekonomiski ieinteresēta. Vairākās trešās valstīs izmanto pasākumus, piemēram, datu aizsardzību ilgākā periodā, ja atļauja ir paplašināta, iekļaujot izmantošanu maz audzētām kultūrām. Jābūt noteikumam par līdzīgām iniciatīvām ES, lai izvairītos no augu aizsardzības līdzekļu trūkuma šādām kultūrām.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 175.

Grozījums Nr.  137

Padomes kopējā nostāja

51. pants – 4. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

4. Ja dalībvalstis piešķir atļaujas paplašinājumu saistībā ar nelielu lietojumu, tās vajadzības gadījumā informē atļaujas turētāju un lūdz attiecīgi mainīt marķējumu.

4. Ja dalībvalstis piešķir atļaujas paplašinājumu saistībā ar nelielu lietojumu, tās informē atļaujas turētāju, kurš attiecīgi maina marķējumu.

Pamatojums

Precīzs marķējums ir drošas augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas priekšnoteikums. Labākais veids, kā informēt lietotāju, ir ieteikt augu aizsardzības līdzekļa izmantošanu nelielā daudzumā un skaidri norādīt, ka ražotājs nav atbildīgs par norādītajiem augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas veidiem.

Daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 179.

Grozījums Nr.  138

Padomes kopējā nostāja

51. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Ja paplašināšanu piemēro saskaņā ar šo pantu, katru gadījumu un attiecīgos atbildības ierobežojumus norāda atsevišķi.

Pamatojums

Neatkarīgi no tā, kā tiek piešķirta atļaujas paplašināšana niecīgai izmantošanai dalībvalstīs, skaidri jānorāda, ka paplašināšana ir saskaņā ar 49. pantu, lai parādītu atšķirīgo tiesisko statusu salīdzinājumā ar atļaujas piešķiršanu saskaņā ar 4. pantu.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 177.

Grozījums Nr.  139

Padomes kopējā nostāja

51. pants – 6. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

6. Dalībvalstis izveido un regulāri atjauno neliela lietojuma sarakstu.

6. Dalībvalstis izveido un regulāri atjauno neliela lietojuma sarakstu. Šis saraksts ir pieejams plašai sabiedrībai dalībvalsts un Komisijas oficiālajā tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Lai sekmētu informācijas apmaiņu un uzlabotu sabiedrībai pieejamo informāciju, dalībvalstīm un Komisijai saraksts jāpublicē oficiālajā tīmekļa vietnē.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 180.

Grozījums Nr.  140

Padomes kopējā nostāja

51. pants – 6.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

6.a Komisija ne vēlāk kā …* iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu par Eiropas fonda izveidi niecīgas izmantošanas atbalstam. Fondam ir tiesības finansēt arī atliekvielu papildu testus saistībā ar izmantošanu nelielā daudzumā.

 

________

* Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Šis priekšlikums ir saskaņā ar Rūpniecības, pētniecība un enerģētikas komitejas nostāju, bet tajā svītrota atsauce uz Eiropas nodokļiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 276.

Grozījums Nr.  141

Padomes kopējā nostāja

52. pants – 3. punkts – c un b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(b) tiem ir identiska specifikācija un identisks darbīgo vielu, aizsargvielu un sinerģistu saturs, kā arī formulējuma tips; un

(b) tiem ir vai nu vienāda specifikācija, vai arī šīs specifikācijas saskaņā ar 38. pantā minēto procedūru ir atzītas par līdzvērtīgām.

(c) tie ir tādi paši vai līdzvērtīgi papildvielu ziņā un no iepakojuma izmēru, materiālu vai formu, iespējamas nelabvēlīgas ietekmes uz līdzekļa drošumu saistībā ar cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi viedokļa.

 

Pamatojums

Prasības, ar kurām nosaka atbilstību standartproduktiem, ir nevajadzīgi ierobežojošas.

Daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 286.

Grozījums Nr.  142

Padomes kopējā nostāja

52. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Augu aizsardzības līdzekļus, kas neatbilst a) apakšpunktā minētajam nosacījumam, bet atbilst pārējiem šajā apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, uzskata par vienādiem ar atsauces līdzekli, ja salīdzinošs novērtējums, ko saskaņā ar labas laboratorijas prakses principiem veikusi oficiāli atzīta laboratorija, kuras novērtējumu pieteikuma iesniedzējs iesniedzis importētājas dalībvalsts kompetentajiem iestādei, vai salīdzinošs novērtējums, ko veikusi kompetentā iestāde, apstiprina, ka augu aizsardzības līdzeklis, kura importēšanai ir vajadzīga atļauja, pēc sastāva ir vienāds ar atsauces līdzekli un ir izpildītas šādas prasības:

 

a) 1. daļas b) un c) punktā minētās prasības;

 

b) augu aizsardzības līdzeklī, kura importēšanai ir vajadzīga atļauja, neietilpst papildviela vai papildvielas daļa, kas nav novērtēta;

 

c) netrūkst papildvielu, kurām ir būtiskas funkcijas;

 

d) līdzeklis neuzrāda būtiski funkcionālu papildvielu dažādu nominālo koncentrāciju vai papildvielas, kas ir toksiskākas vai ekotoksiskākas par atsauces līdzekli vai neefektīvākas vai nestabilākas par atsauces līdzekli;

 

e) netrūkst papildvielu, ko izmanto, lai aizsargātu lietotājus vai trešās puses.

Pamatojums

Im EuGH Urteil vom 25.02.2008, Az. C-201/06, rügt der EuGH das Fehlen eines vereinfachten Zulassungsverfahrens für Generika, in welchem die wesentliche Übereinstimmung eines Generikums mit einem Referenzerzeugnis überprüft wird. Aufgrund der ausdrücklichen Forderung des Gerichtshofe

s nach Einführung eines solchen Verfahrens ist dessen Einführung in die vorliegende Verordnung dringend geboten, zumal der jetzt vorliegende Kompromissvorschlag eine solche Regelung vollständig vermissen lässt. Damit würde für die Paralleleinfuhr von Generika eine gesetzliche Lücke entstehen, die die Garantie des freien Warenverkehrs aus Art. 28 EG auch für solche Produkte verletzt.

Grozījums Nr.  143

Padomes kopējā nostāja

52. pants – 10.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

10.a. Neskarot 63. pantu, dalībvalstu iestādes dara publiski pieejamu informāciju par paralēlās tirdzniecības atļaujām.

Pamatojums

Padome ieviesa jaunus noteikumus par paralēli tirgoto pesticīdu identiskumu. Saskaņā ar pārredzamības apsvērumiem ir jādara pieejama informācija par paralēlās tirdzniecības atļaujām.

Grozījums Nr.  144

Padomes kopējā nostāja

54. pants – 5. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

5. Sīki izstrādātus noteikumus šī panta piemērošanai, jo īpaši maksimālos augu aizsardzības līdzekļu daudzumus, kas drīkst nonākt vidē eksperimentu vai izmēģinājumu laikā, un obligātos datus, kurus iesniedz saskaņā ar 2. punktu, var pieņemt saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru.

5. Sīki izstrādātus noteikumus šī panta piemērošanai, jo īpaši maksimālos augu aizsardzības līdzekļu daudzumus, kas drīkst nonākt vidē eksperimentu vai izmēģinājumu laikā, un obligātos datus, kurus iesniedz saskaņā ar 2. punktu, var pieņemt saskaņā ar 79. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 184.

Grozījums Nr.  145

Padomes kopējā nostāja

56. pants – 1. punkts – 3. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Šai nolūkā atļaujas turētājs reģistrē un ziņo par visiem gadījumiem, kad pastāv aizdomas par nevēlamu iedarbību uz cilvēkiem, kas saistīta ar augu aizsardzības līdzekļa lietošanu.

Šai nolūkā atļaujas turētājs reģistrē un ziņo par visiem gadījumiem, kad pastāv aizdomas par augu aizsardzības līdzekļa lietošanas nevēlamu iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi.

Pamatojums

Informācijā jāiekļauj iespējama negatīva ietekme uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 188.

Grozījums Nr.  146

Padomes kopējā nostāja

56. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3. Neskarot dalībvalstu tiesības veikt pagaidu aizsardzības pasākumus, dalībvalsts, kas pirmā piešķīrusi atļauju katrā no zonām, novērtē saņemto informāciju un informē pārējās tai pašai zonai piederošās dalībvalstis, ja tā ir nolēmusi atsaukt vai grozīt atļauju saskaņā ar 44. pantu.

3. Dalībvalsts, kas saņēmusi šādu paziņojumu, to nekavējoties nosūta citām dalībvalstīm. Neskarot dalībvalstu tiesības veikt pagaidu aizsardzības pasākumus, dalībvalsts, kas piešķīrusi atļauju, novērtē saņemto informāciju un informē pārējās dalībvalstis, ja tā ir nolēmusi atsaukt vai grozīt atļauju saskaņā ar 44. pantu.

Pamatojums

Lai dalībvalstīm būtu mehānisms informācijas apmaiņai par iespējamo kaitīgo ietekmi.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 189.

Grozījums Nr.  147

Padomes kopējā nostāja

57. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka informācija par augu aizsardzības līdzekļiem, kas ir atļauti vai atsaukti saskaņā ar šo regulu, ir publiski pieejama elektroniskā formā, norādot vismaz:

1. Dalībvalstis informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, kas ir atļauti vai atsaukti saskaņā ar šo regulu, nosūta Iestādei, kura to dara publiski pieejamu elektroniskā formā, norādot vismaz:

Pamatojums

Lai veicinātu datu apmaiņu, šīs Regulas vajadzībām ir jāizveido Iestādes pārvaldīta centrālā datubāze, kurā pieejama pilnīga informācija par iepriekš veiktajiem izmēģinājumiem un pētījumiem. Tādā gadījumā pieteikuma iesniedzējiem būtu jālieto tikai viena datu bāze pirms uzsākt jebkādus izmēģinājumus un pētījumus.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 191.

Grozījums Nr.  148

Padomes kopējā nostāja

59. pants – 1. punkts – 7. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Pētījumu aizsargā arī tad, ja tas bijis vajadzīgs atļaujas atjaunošanai vai pārskatīšanai. Datu aizsardzības laiks ir 30 mēneši. Pirmo līdz ceturto apakšpunktu piemēro, veicot pienācīgas izmaiņas.

Pētījumu neaizsargā tad, ja tas bijis vajadzīgs atļaujas atjaunošanai vai pārskatīšanai.

Pamatojums

Atkārtoti ievieš 56. panta 1. punkta 5. apakšpunktu. (COM(2008)0093, ko Parlaments pirmajā lasījumā nav grozījis).

Grozījums Nr.  149

Padomes kopējā nostāja

60. pants – 1. un 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Ziņotājas dalībvalstis par katru darbīgu vielu, aizsargvielu, sinerģistu un palīgvielu sagatavo to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kas vajadzīgi pirmajam apstiprinājumam, apstiprinājuma nosacījumu grozīšanai vai apstiprinājuma atjaunošanai, un dara to pieejamu dalībvalstīm un Komisijai.

1. Ziņotājas dalībvalstis par katru aktīvo vielu, aizsargvielu, sinerģistu un palīgvielu nosūta Iestādei to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kas vajadzīgi pirmajam apstiprinājumam, apstiprinājuma nosacījumu grozīšanai vai apstiprinājuma atjaunošanai, un Iestāde šo sarakstu dara publiski pieejamu pēc novērtējuma ziņojuma projekta publicēšanas saskaņā ar 12. pantu, kā arī ziņotājas dalībvalstis Iestādei nosūta izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu rezultātu kopsavilkumu, lai noteiktu līdzekļa efektivitāti un tā nekaitīgumu cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem un videi.

2. Dalībvalstis par katru augu aizsardzības līdzekli, kuram tās piešķir atļauju, glabā un pēc jebkuras ieinteresētas personas lūguma dara tai pieejamu:

2. Dalībvalstis par katru augu aizsardzības līdzekli, kura lietošanai tās piešķir atļauju, pēc novērtējuma ziņojuma projekta publicēšanas saskaņā ar 12. pantu nosūta Iestādei šādu informāciju, kura to dara pieejamu sabiedrībai:

a) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kas vajadzīgi darbīgas vielas, aizsargvielas, sinerģista, palīgvielas un augu aizsardzības līdzekļa pirmajai apstiprināšanai, apstiprinājuma nosacījumu grozīšanai vai apstiprinājuma atjaunošanai; un

a) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kas vajadzīgi aktīvās vielas, aizsargvielas, sinerģista, palīgvielas un augu aizsardzības līdzekļa pirmajai apstiprināšanai, apstiprinājuma nosacījumu grozīšanai vai apstiprinājuma atjaunošanai; un

b) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kuriem pieteikuma iesniedzējs prasa datu aizsardzību saskaņā ar 59. pantu, un pamatojumu, kas iesniegts saskaņā ar minēto pantu.

b) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kuriem pieteikuma iesniedzējs prasa datu aizsardzību saskaņā ar 59. pantu, un pamatojumu, kas iesniegts saskaņā ar minēto pantu.

 

ba) izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu rezultātu kopsavilkumu, lai noteiktu līdzekļa efektivitāti un tā nekaitīgumu cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem un videi.

Pamatojums

Lai veicinātu datu apmaiņu, šīs Regulas vajadzībām ir jāizveido Iestādes pārvaldīta centrālā datubāze, kurā pieejama pilnīga informācija par iepriekš veiktajiem izmēģinājumiem un pētījumiem. Tādā gadījumā pieteikuma iesniedzējiem būtu jālieto tikai viena datu bāze pirms uzsākt jebkādus izmēģinājumus un pētījumus.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 299.

Grozījums Nr.  150

Padomes kopējā nostāja

61. pants – -1. punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

–1. Ja kāda persona vēlas iegūt augu aizsardzības līdzekļa lietošanas atļauju, tā pirms izmēģinājumu vai pētījumu veikšanas pārbauda 35.a un 57. pantā minētajā datubāzē iekļauto informāciju.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku datu koplietošanu, pieteikuma iesniedzējiem ir jāpārbauda Iestādes datubāzē iekļautā informācija, lai atrastu visus nepieciešamos datus par izmēģinājumiem un pētījumiem, kas iepriekš veikti saistībā ar šo regulu.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 201.

Grozījums Nr.  151

Padomes kopējā nostāja

61. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas pārliecinās, ka varbūtējais iesniedzējs plāno iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai, dara viņam zināmu iepriekšējā vai iepriekšējo attiecīgu atļauju turētāju vārdus un adreses un tajā pašā laikā informē atļauju turētājus par iesniedzēja vārdu un adresi.

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas pārliecinās, ka varbūtējais iesniedzējs plāno iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai, atjaunošanai vai pārskatīšanai, dara viņam zināmu iepriekšējā vai iepriekšējo attiecīgu atļauju turētāju vārdus un adreses un tajā pašā laikā informē atļauju turētājus par iesniedzēja vārdu un adresi.

Pamatojums

Datu aizsardzība ir jāpaplašina, iekļaujot datus par atļaujas atjaunošanu un pārskatīšanu, lai aizsargātu nelielos uzņēmumus un augu aizsardzības nozares pētniecības sektorus.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 203.

Grozījums Nr.  152

Padomes kopējā nostāja

61. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3. Varbūtējais atļaujas pieteikuma iesniedzējs un attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji veic visus saprātīgos pasākumus, lai vienotos par jebkādu saskaņā ar 59. pantu aizsargāto izmēģinājumu vai pētījumu ziņojumu apmaiņu, kas vajadzīgi iesniedzējam, lai saņemtu augu aizsardzības līdzekļa apstiprinājumu.

3. Varbūtējais pieteikuma iesniedzējs atļaujas saņemšanai, atjaunošanai, vai pārskatīšanai un attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji veic visus saprātīgos pasākumus, lai vienotos par jebkādu saskaņā ar 59. pantu aizsargāto izmēģinājumu vai pētījumu ziņojumu apmaiņu, kas vajadzīgi iesniedzējam, lai saņemtu, atjaunotu vai pārskatītu augu aizsardzības līdzekļa apstiprinājumu. Šādu vienošanos var aizstāt ar jautājuma iesniegšanu arbitrāžas padomei un arbitrāžas rīkojuma akceptēšanu. Cenšoties panākt, ka izmaksas par dalīšanos ar informāciju tiek noteiktas taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, Komisija var pieņemt izdevumu sadales pamatnostādnes saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru, kas pamatojas uz šiem principiem.

Pamatojums

Datu aizsardzība ir jāpaplašina, iekļaujot datus par atļaujas atjaunošanu un pārskatīšanu, lai aizsargātu nelielos uzņēmumus un augu aizsardzības nozares pētniecības sektorus.

Lai samazinātu izmēģinājumu dubultošanos, ir jānosaka arbitrāžas un izdevumu sadales mehānisms, kas palīdzētu panākt vienošanos starp pieteikuma iesniedzējiem un atļaujas turētājiem. Šādi noteikumi ir paredzēti arī REACH direktīvā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 204.

Grozījums Nr.  153

Padomes kopējā nostāja

61. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

3.a Ja dalībvalsts uzskata, ka var izveidoties monopols, un ja iespējamais pieteikuma iesniedzējs un attiecīgo atļauju turētājs tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir vienādas aktīvās vielas, drošinātājvielas un sinerģisti, nespēj vienoties par pārbaužu un pētījumu, kas veikti ar mugurkaulniekiem, ziņojumu nodošanu, iespējamais pieteikuma iesniedzējs par to informē dalībvalsts atbildīgo iestādi. Tomēr abas puses vienojas par to, kuras tiesas un tribunāla jurisdikcijā ir 62. panta 4. punktā minēto jautājumu izskatīšana.

Pamatojums

Jaunajā regulā ir jāparedz īpaši noteikumi, lai augu aizsardzības līdzekļu tirgū nepieļautu monopolu veidošanos.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 205.

Grozījums Nr.  154

Padomes kopējā nostāja

62. pants – 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Potenciālais pieteikuma iesniedzējs un attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji dara visu iespējamo, lai nodrošinātu apmaiņu ar tādu izmēģinājumu un pētījumu, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, rezultātiem. Izmaksas par izmēģinājumu un pētījumu rezultātu apmaiņu nosaka taisnīgi, pārredzami un bez diskriminācijas. Potenciālajam iesniedzējam jāpiedalās izmaksu segšanā vienīgi attiecībā uz to informāciju, kas viņam jāiesniedz, lai izpildītu atļaujas saņemšanas prasības.

2. Potenciālais pieteikuma iesniedzējs un attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji dara visu iespējamo, lai nodrošinātu apmaiņu ar tādu izmēģinājumu un pētījumu, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, rezultātiem. Izmaksas par izmēģinājumu un pētījumu rezultātu apmaiņu nosaka taisnīgi, pārredzami un bez diskriminācijas. Potenciālajam iesniedzējam jāpiedalās to izmaksu segšanā, kas radušās sagatavojot informāciju, kura viņam jāiesniedz, lai izpildītu atļaujas saņemšanas prasības.

Pamatojums

Informācijas sagatavošanas izmaksas ir lielākas nekā pētījuma neto izmaksas. Potenciālajam pieteikuma iesniedzējam ir jāpiedalās visu to izmaksu segšanā, kas radušās sagatavojot informāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs izmantot reģistrācijas nolūkā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 207.

Grozījums Nr.  155

Padomes kopējā nostāja

62. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

3.a Komisija ne vēlāk kā....* pārskata šīs regulas noteikumus attiecībā uz to izmēģinājumu un pētījumu datu aizsardzību, kas veikti ar mugurkaulniekiem. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šo novērtējumu un ierosinātos grozījumus par datu aizsardzības ierobežošanu saistībā ar izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.

 

______________________

* Septiņus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Saskaņā ar šo priekšlikumu datu aizsardzība attiecas uz tādu izmēģinājumu rezultātiem, kas veikti ar mugurkaulniekiem, taču ar šādiem datiem ir jāapmainās. Šāds kompromiss praktisku iemeslu dēļ (citādi daudzi jauni līdzekļi nebūs rentabli) pašlaik ir nepieciešams, tomēr tā lietderība ir pienācīgi jāizvērtē. Arī mazāk stingrs datu aizsardzības režīms tomēr samazinātu izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 208.

Grozījums Nr.  156

Padomes kopējā nostāja

63. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

2. Parasti uzskata, ka attiecīgo personu komerciālo interešu vai privātās dzīves un integritātes aizsardzību var ietekmēt šādas informācijas atklāšana:

2. Uzskata, ka attiecīgo personu komerciālo interešu vai privātās dzīves un integritātes aizsardzību var ietekmēt šādas informācijas atklāšana:

Pamatojums

No juridiskā viedokļa vārds „parasti” ir neskaidrs un rada iespējas patvaļai.

Grozījums Nr.  157

Padomes kopējā nostāja

63. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

2.a Ar izmēģinājuma datiem, tostarp pētījumu ziņojumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs nodrošinājis kā pamatojumu lēmuma pieņemšanai par atļaujas piešķiršanu vai tās grozīšanu augu aizsardzības līdzeklim saskaņā ar šo regulu, ieinteresētās puses var iepazīties Komisijas, iestādes vai dalībvalsts īpaši norādītās vietās. Šādus datus nedrīkst publiskot, izsniedzot kopijas vai citā veidā (tostarp elektroniski) publicējot tos.

Pamatojums

Sabiedrībai ir likumīgas tiesības piekļūt informācijai, kas ir jānodrošina saskaņā ar šo regulu un Orhūsas konvenciju. Tomēr, paredzot sabiedrības informēšanu, vajadzētu izvairīties no informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un negodīgas konkurences. Ierosinātā lasītavas koncepcija radīs vēlamo līdzsvaru, jo trešās puses varēs piekļūt konfidenciālai informācijai, bet potenciālie konkurenti nevarēs šo sistēmu ļaunprātīgi izmantot, lai iegūtu konfidenciālus komerciālus datus.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 211.

Grozījums Nr.  158

Padomes kopējā nostāja

65. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

3.a Pārtikas produktus, kas neatbilst noteikumiem Komisijas 2006. gada 5. decembra Direktīvā 2006/125/EK par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem1, marķē ar uzrakstu „nav piemērots zīdaiņiem un maziem bērniem”.

 

1 OV L 339, 6.12.2006., 16. lpp.

Pamatojums

Pārtika, kas satur augu aizsardzības līdzekļu atliekas, kas ir virs Direktīvā 2006/125/EK paredzētajām robežām, būtu skaidri jāmarķē ar atbilstošu brīdinājuma paziņojumu, kas sniedz šo informāciju gala patērētājam.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 214.

Grozījums Nr.  159

Padomes kopējā nostāja

66. pants – 2.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

2.a Dalībvalstis var aizliegt vai ierobežot augu aizsardzības līdzekļu reklamēšanu atsevišķos plašsaziņas līdzekļos.

Pamatojums

Ir jāsaglabā ikviens šajā jomā noteiktais valsts ierobežojums.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 215.

Grozījums Nr.  160

Padomes kopējā nostāja

67. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, piegādātāji, izplatītāji, importētāji, eksportētāji un profesionāli lietotāji vismaz trīs gadus glabā informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, ko tie ražo, importē, eksportē, uzglabā, lieto vai laiž tirgū.

1. Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, piegādātāji, izplatītāji, importētāji, eksportētāji un profesionāli lietotāji vismaz desmit gadus pēc izņemšanas no ražošanas vai aprites glabā informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, ko tie ražo, importē, eksportē, uzglabā, lieto vai laiž tirgū.

Viņi pēc lūguma dara atbilstīgo informāciju pieejamu kompetentajai iestādei. Trešo personu pārstāvji, piemēram, dzeramā ūdens nozare drīkst lūgt pieeju šai informācijai, vēršoties pie kompetentās iestādes.

Viņi dara informāciju pieejamu kompetentajai iestādei. Viņi arī nodrošina šīs informācijas pieejamību kaimiņvalstīm, iedzīvotājiem, mazumtirgotājiem vai dzeramā ūdens nozares pārstāvjiem, kas lūguši tiešu piekļuvi šādai informācijai. Informāciju par visām augu aizsardzības līdzekļa lietošanas reizēm konkrētajam lauksaimniecības produktam pesticīdu pases formā sniedz mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem.

 

Standarta formu, lai sniegtu iepriekš minētajā apakšpunktā norādīto informāciju nosaka saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Grozījums Nr.  161

Padomes kopējā nostāja

67. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

1.a Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji veic pēcreģistrācijas uzraudzību. Viņi ziņo kompetentajai iestādei jebkuru svarīgu informāciju un glabā informāciju, lai pēc pieprasījuma tā būtu pieejama attiecīgajām ieinteresētajām pusēm.

Pamatojums

Augu aizsardzības līdzekļu ražotāju atbildībai nebūtu jābeidzas līdz ar vielas apstiprinājumu. Lai nodrošinātu vides un it īpaši ūdens resursu aizsardzību, ir būtiski, lai notiktu pēcreģistrācijas uzraudzība un lai šī informācija tiktu glabāta un būtu pieejama kompetentajām iestādēm, kā arī attiecīgajām ieinteresētajām pusēm (piemēram, dzeramā ūdens nozares pārstāvjiem), kuras šādu informāciju pieprasa. Ar vielas iespējamo kaitīgo ietekmi uz ūdens vidi nav jānodarbojas pakārtotajām nozarēm.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 217.

Grozījums Nr.  162

Padomes kopējā nostāja

77. pants

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Komisija saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru var pieņemt vai grozīt tehniskas vai citas vadlīnijas šīs regulas īstenošanai. Komisija var lūgt Iestādei sagatavot šādas vadlīnijas vai piedalīties to sagatavošanā.

Komisija saskaņā ar 79. panta 3. punktā minēto kontroles procedūru var pieņemt vai grozīt tehniskas vai citas vadlīnijas šīs regulas īstenošanai. Komisija var lūgt Iestādei sagatavot šādas vadlīnijas vai piedalīties to sagatavošanā. Iestāde var uzsākt šādu norādījumu sagatavošanu vai pārskatīšanu aktīvo vielu riska novērtēšanai.

Pamatojums

EPNI jāļauj uzsākt šādu norādījumu sagatavošanu vai pārskatīšanu, kuri saistīti ar riska novērtēšanu.

Kompromisa grozījums, pamatojoties uz pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 224.

Grozījums Nr.  163

Padomes kopējā nostāja

78. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(f) regulu, ar ko izveido 26. pantā minēto darba programmu aizsargvielām un sinerģistiem;

svītrots

Pamatojums

Šāda darba programma ir jāpieņem koplēmuma procedūrā.

Padomes ierosinātā jaunā punkta grozījums saskaņā ar pirmajā lasījumā pieņemto grozījuma Nr. 108.

Grozījums Nr.  164

Padomes kopējā nostāja

78. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3. Saskaņā ar 79. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru pieņem regulu, kurā iekļauj to darbīgo vielu sarakstu, kas minētas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Šīs vielas uzskata par apstiprinātām saskaņā ar šo regulu.

3. Saskaņā ar 79. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem regulu, kurā to aktīvo vielu sarakstu, kas minētas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, iekļauj šīs regulas II a pielikumā. Šīs vielas uzskata par apstiprinātām saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai tekstu saskaņotu ar jaunā komitoloģijas lēmuma noteikumiem.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 226, veicot papildu izmaiņas, lai nodrošinātu saskaņotību ar 13. panta 2. punkta grozījumu, ar ko izveido pielikumu, kurā uzskaitītas aktīvās vielas.

Grozījums Nr.  165

Padomes kopējā nostāja

80. pants – 7. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

7. Līdz … Komisija sastāda to Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļauto vielu sarakstu, kuras atbilst šīs regulas II. pielikuma 4. punktā izklāstītajiem kritērijiem un kam piemēro šīs regulas 50. panta noteikumus.

7. Līdz … Komisija sastāda to Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļauto vielu sarakstu, kuras atbilst šīs regulas II. pielikuma 4. punktā izklāstītajiem kritērijiem un kam piemēro šīs regulas 50. panta noteikumus.

*              Piezīme OV: 78 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

*              Piezīme OV: 36 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Nav nekāda pamatojuma gaidīt sešus ar pusi gadus, lai pieņemtu aizvietojamo vielu sarakstu. Tas jāizdara ne vēlāk kā 3 gadu laikā.

Padomes ierosinātā jaunā punkta grozījums.

Grozījums Nr.  166

Padomes kopējā nostāja

82. pants

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Komisija līdz …* Eiropas Parlamentam un Padomei sniedz ziņojumu par to, kā darbojas atļauju savstarpēja atzīšana, un, jo īpaši par to, kā dalībvalstis piemēro 36. panta 3. punktā un 50. panta 2. punktā paredzētos noteikumus, kā darbojas Kopienas iedalījums trijās zonās, un kā piemēro II pielikumā izklāstītos darbīgu vielu, aizsargvielu un sinerģistu apstiprināšanas kritērijus un kāda ir to ietekme uz lauksaimniecības dažādošanu un konkurētspēju, kā arī cilvēku veselību un vidi. Ziņojumam vajadzības gadījumā var pievienot attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus, ar ko noteikumus groza.

Komisija līdz …* Eiropas Parlamentam un Padomei sniedz ziņojumu par to, kā darbojas atļauju savstarpēja atzīšana, un, jo īpaši par to, kā dalībvalstis piemēro 36. panta 2.a punktā un 3. punktā un 50. panta 2. punktā paredzētos noteikumus un kā piemēro II pielikumā izklāstītos aktīvo vielu, aizsargvielu un sinerģistu apstiprināšanas kritērijus un kāda ir to ietekme uz lauksaimniecības dažādošanu un konkurētspēju, tostarp uz pārtikas cenām, kā arī cilvēku veselību un vidi. Ziņojumam vajadzības gadījumā var pievienot attiecīgus tiesību aktu priekšlikumus, ar ko noteikumus groza.

Pamatojums

Grozījums Nr.  167

Padomes kopējā nostāja

I PIELIKUMS

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

I PIELIKUMS

svītrots

A zona – ziemeļi

 

Šajā zonā ir šādas dalībvalstis:

 

Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Somija, Zviedrija.

 

B zona – centrs

 

Šajā zonā ir šādas dalībvalstis:

 

Beļģija, Čehijas Republika, Vācija, Īrija, Luksemburga, Ungārija, Nīderlande, Austrija, Polija, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Apvienotā Karaliste

 

C zona – dienvidi

 

Šajā zonā ir šādas dalībvalstis:

 

Bulgārija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra, Malta, Portugāle

 

Pamatojums

Ierosinātā zonējuma sistēma ir maldinoša, jo tā atsaucas uz zonām, kurām nav samērā līdzīgu lauksaimniecības, augu veselības un vides apstākļu. Ierosinātā zonējuma sistēma apgrūtina valsts atļauju piešķiršanu un ir pretrunā ar EK proporcionalitātes un subsidiaritātes principu, jo tā paredz lielāku iejaukšanos, nekā vajadzīgs, lai paātrinātu lēmumu pieņemšanas procesu. Šos mērķus var sasniegt, grozot savstarpējās atzīšanas sistēmu, nevis piemērojot zonējuma koncepciju.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 230.

Grozījums Nr.  168

Padomes kopējā nostāja

II pielikums – 3.6.1 punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3.6.1. Vajadzības gadījumā nosaka ADI, AOEL un ARfD. Nosakot šis vērtības, nodrošina atbilstīgu drošības rezervi, vismaz 100, ņemot vērā seku veidu un smagumu un konkrētu iedzīvotāju grupu neaizsargātību.

3.6.1. Vajadzības gadījumā nosaka ADI, AOEL un ARfD. Nosakot šis vērtības, nodrošina atbilstošu drošības rezervi, vismaz 100, ņemot vērā seku veidu un smagumu, iespējamu kopējo ietekmi un jo īpaši riska grupu neaizsargātību

Pamatojums

Grozījums Nr.  169

Padomes kopējā nostāja

II pielikums – 3.6.5 punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3.6.5. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja, balstoties uz Kopienas novērtējumu vai starptautiski pieņemtām pētījumu pamatnostādnēm vai citiem pieejamiem datiem un informāciju, arī zinātniskās literatūras pārskatiem, ko izskata Iestāde, neuzskata, ka tai piemīt endokrīno sistēmu noārdošas īpašības, kas var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēkiem, ja vien cilvēku saskarsme ar šā augu aizsardzības līdzekļa darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu reālos piedāvātajos apstākļos nav nebūtiska, t.i., līdzekli lieto slēgtās sistēmās vai citos apstākļos, kas nepieļauj kontaktu ar cilvēkiem, un ja attiecīgās darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģista atliekas pārtikā vai barībā nepārsniedz sākotnējo vērtību, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

3.6.5. Aktīvo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja, balstoties uz Kopienas novērtējumu vai starptautiski pieņemtām pētījumu pamatnostādnēm vai citiem pieejamiem datiem un informāciju, arī zinātniskās literatūras pārskatiem, ko izskata Iestāde, pienācīgi ņemot vērā iespējamu kopēju ietekmi, neuzskata, ka tai piemīt endokrīno sistēmu noārdošas īpašības, kas var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēkiem, piemēram, tādas, kuru dēļ saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK tā nav klasificēta vai nav jāklasificē kā reproduktīvai sistēmai toksiska 3. kategorijas viela, ja vien cilvēku saskarsme ar šā augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu reālos piedāvātajos apstākļos nav nebūtiska, t.i., līdzekli lieto slēgtās sistēmās vai citos apstākļos, kas nepieļauj kontaktu ar cilvēkiem, un ja attiecīgās aktīvās vielas, aizsargvielas vai sinerģista atliekas pārtikā vai barībā nepārsniedz sākotnējo vērtību, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

 

Turpmāki zinātniski pamatoti kritēriji, lai noteiktu endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības, ir jāpieņem... * saskaņā ar 79. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

 

* Piezīme OV: 18 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Grozījums Nr.  170

Padomes kopējā nostāja

II pielikums – 3.6.5.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

3.6.5.a Aktīvo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja, pamatojoties uz novērtējumu vai citiem pieejamiem datiem un informāciju, tostarp uz zinātniskās literatūras pārskatiem, neuzskata, ka tā var izraisīt neirotoksisku vai imūntoksisku iedarbību uz cilvēkiem, ņemot vērā iespējamo iedarbību uz embrija/augļa attīstību un/vai bērna attīstību, kā arī kopējo ietekmi, izņemot gadījumus, kad cilvēku saskarsme ar šā augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu faktiskos apstākļos ir nebūtiska, t.i., līdzekli lieto slēgtās sistēmās vai citos apstākļos, kas nepieļauj kontaktu ar cilvēkiem, un ja attiecīgās aktīvās vielas, aizsargvielas vai sinerģista atliekas pārtikā vai barībā nepārsniedz sākotnējo vērtību, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Pamatojums

Grozījums Nr.  171

Padomes kopējā nostāja

II pielikums – 3.7.2. punkts – ievaddaļa – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3.7.2. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja to neuzskata par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku (PBT) vielu.

3.7.2. Aktīvo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja to, tās pārveidošanās produktus un atliekvielas neuzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT) vielām.

Pamatojums

Jāiekļauj arī pārveidošanās produkti un atliekvielas.

Daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 235.

Grozījums Nr.  172

Padomes kopējā nostāja

II pielikums – 3.7.3. punkts – ievaddaļa – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3.7.3. Darbīgo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja to neuzskata par ļoti noturīgu un ļoti bioakumulatīvu (vPvB) vielu.

3.7.3. Aktīvo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu apstiprina tikai tad, ja to, tās pārveidošanās produktus un atliekvielas neuzskata par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB) vielām.

Pamatojums

Jāiekļauj arī pārveidošanās produkti un atliekvielas.

Daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 239.

Grozījums Nr.  173

Padomes kopējā nostāja

II pielikums – 3.7.3.2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Tā atbilst sevišķas bioakumulācijas kritērijam arī tad, ja pastāv pierādījumi par sevišķi augstu bioakumulāciju citās sugās vai biotas monitoringa dati apstiprina, ka ķīmiskās vielas bioakumulācijas potenciāls ir pietiekami liels, lai radītu apdraudējumu.

Pamatojums

Kritēriji Komisijas priekšlikumā ņemti no REACH, lai gan šo kritēriju nepilnība REACH jau atzīta, jo tie pakļauti pārskatīšanai 1 gada laikā. REACH kritēriji PBT un vPvB vielām ir tik neelastīgi, ka pat labi zināmas PBT vielas, piemēram, Stokholmas Konvencijā par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem uzskaitītās, nav identificētas. Saskaņā ar šīs Konvencijas noteikumiem ir svarīgi atļaut līdzvērtīgu liecību izmantošanu un ne tikai mehānisku pārbaužu rezultātus, kas bieži nav pieejami vai pat izmantojami.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 241.

Grozījums Nr.  174

Padomes kopējā nostāja

II pielikums – 3.8.2.a punkts (jauns)

              Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

3.8.2.a Aktīvo vielu, aizsargvielu vai sinerģistu neapstiprina tikmēr, kamēr tiek noteikts, ka reālos piedāvātajos izmantošanas apstākļos:

 

‑ medus bišu saskarsme ar augu aizsardzības līdzekļa sastāvā esošo aktīvo vielu ir nebūtiska;

 

‑ vai, veicot atbilstīgu riska novērtējumu, ir skaidri noteikts, ka reālos apstākļos nav konstatēta nevēlama ietekme uz medus bišu kūniņām, medus bišu uzvedību vai koloniju dzīvotspēju un attīstību.

Pamatojums

Grozījums Nr.  175

Padomes kopējā nostāja

II pielikums – 3.9.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

3.9.b Prioritāro bīstamo vielu izslēgšana

 

Vielas, kas iekļautas Direktīvai 2000/60/EK pievienotajā ūdens politikai prioritāri bīstamo vielu sarakstā, apstiprināt nedrīkst.

Pamatojums

Ar šo grozījumu regula tiek saskaņota ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un Ūdens pamatdirektīvu.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 247.

Grozījums Nr.  176

Padomes kopējā nostāja

II a pielikums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

IIa pielikums

 

Aktīvo vielu saraksts, kuras apstiprinātas iekļaušanai augu aizsardzības līdzekļos

Pamatojums

Apstiprināto vielu saraksts ir jāiekļauj Regulas pielikumā.

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 249.

Grozījums Nr.  177

Padomes kopējā nostāja

IV Pielikums – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

Salīdzinošajā novērtējumā ņem vērā atļaujas piešķiršanu līdzekļa izmantošanai niecīgā daudzumā.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 253.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū

Atsauces

11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

23.10.2007                     T6-0445/2007

Komisijas priekšlikums

COM(2006)0388 - C6-0245/2006

Komisijas grozitais priekšlikums

COM(2008)0093

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

25.9.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

25.9.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Hiltrud Breyer

29.11.2005

 

 

Izskatīšana komitejā

6.10.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.11.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

20

6

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicodim Bulzesc, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Miloš Koterec, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Robert Sturdy, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Iesniegšanas datums

12.11.2008