ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, a ktorým sa zrušujú smernice Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

14.11.2008 - (11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD)) - ***II

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Hiltrud Breyer

Postup : 2006/0136(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0444/2008

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, a ktorým sa zrušujú smernice Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11119/8/2008 – C6‑0326/2008),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0388),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2008)0093),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0444/2008),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Spoločná pozícia Rady

Citácia 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 ods. 2 a článok 95,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 152 ods. 4 písm. b) a článok 175 ods. 1,

Odôvodnenie

Podľa odôvodnenia 8 návrhu Komisie je cieľom tohto nariadenia zabezpečiť vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia. Voľba právneho základu by mala odzrkadľovať cieľ a účel nariadenia. Dvojaký právny základ by sa mal použiť len vtedy, ak sa sleduje viacero cieľov, ktoré sú navzájom neoddeliteľne späté ako v tomto návrhu.

Článok 37 sa použil v roku 1991, keď zmluva ešte nestanovovala osobitný právny základ pre ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Teraz jeho použitie už nie je vhodné.

Obnovenie PDN 1 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 10a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Na uplatnenie zásady „znečisťovateľ platí“ by Komisia mala preskúmať spôsob, akým by sa výrobcovia prípravkov na ochranu rastlín alebo ich účinných látok mohli primerane zúčastniť na liečbe alebo náprave poškodenia ľudského zdravia alebo životného prostredia, ktoré by mohli byť dôsledkom použitia prípravkov na ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 8 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 10b (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10b) Na účely tohto nariadenia by sa testy na stavovcoch mali uskutočňovať len v krajnom prípade, aby sa predišlo testom na zvieratách. Toto nariadenie a právne predpisy stanovujúce požiadavky na údaje o účinných látkach, prípravkoch na ochranu rastlín, safenerov a synergentov by mali zabezpečiť, aby sa testovanie na stavovcoch minimalizovalo a zabránilo sa dvojitému testovaniu a podnietiť používanie testovacích metód, ktoré sa nevykonávajú na zvieratách, a pokrokových testovacích stratégií. Existujúce výsledky testov na stavovcoch by mali byť v procese vývoja nových prípravkov na ochranu rastlín využívané spoločne. V súlade so smernicou Rady 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o ochrane zvierat použitých na experimentálne a iné vedecké účely, aj testy na stavovcoch treba nahradiť, obmedziť alebo spresniť. Implementácia tohto nariadenia by sa mala, pokiaľ je to možné, zakladať na používaní náležitých alternatívnych testovacích metód. Najneskôr do ...* by Komisia mala preskúmať pravidlá ochrany údajov týkajúcich sa výsledkov testov na stavovcoch a, ak bude nutné, tieto pravidlá zmeniť.

 

1 Ú. v. EÚ L 358, 18.12.1986, s. 1.

 

*Sedem rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkou protokolu o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, aby Spoločenstvo a členské štáty pri formulovaní a vykonávaní politík plne prihliadali na dobré životné podmienky zvierat, by sa malo zakotviť, aby sa testovanie na zvieratách udržiavalo na absolútnom minime a vykonávalo len v krajnom prípade a podporovalo sa využívanie alternatívnych metód. Bude to v súlade s požiadavkami podľa nariadenia REACH.

Obnovenie PDN 6 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 10c (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10c) Mal by sa podporovať vývoj testovacích metód in vitro (v skúmavke) nerealizovaných na zvieratách, aby sa vypracovali bezpečnostné údaje, ktoré by boli pre ľudí relevantnejšie ako výsledky štúdií na zvieratách, ktoré sa používajú v súčasnosti.

Odôvodnenie

Prevažná väčšina metód testovania na zvieratách nebola nikdy aktualizovaná na moderné štandardy. Preto je ich relevantnosť a spoľahlivosť často spochybňovaná. Podpora testovacích metód nerealizovaných na zvieratách je dôležitá na ochranu ľudského zdravia a na zabránenie utrpeniu zvierat.

Obnovenie PDN 9 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 14

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) V záujme bezpečnosti by sa malo schvaľovacie obdobie účinných látok časovo obmedziť. Schvaľovacie obdobie by malo byť úmerné možným rizikám spojeným s použitím týchto látok. Pri rozhodovaní o obnovení schválenia by sa mali vziať do úvahy skúsenosti získané pri skutočnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú dotknuté látky, a vedecko-technický vývoj.

(14) V záujme bezpečnosti by sa malo schvaľovacie obdobie účinných látok časovo obmedziť. Schvaľovacie obdobie by malo byť úmerné možným rizikám spojeným s použitím týchto látok. Pri rozhodovaní o obnovení schválenia by sa mali vziať do úvahy skúsenosti získané pri skutočnom používaní prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú dotknuté látky, a vedecko-technický vývoj. Po prvom obnovení by malo uskutočniť pravidelné preskúmanie látok.

Odôvodnenie

Opätovné zavedenie PDN 10 s prvými štyrmi slovami prebratými z pôvodného textu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 15

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Mala by sa ustanoviť možnosť zmeniť a doplniť alebo zrušiť schválenie účinnej látky v prípadoch, keď už nie sú splnené kritériá schválenia.

(15) Mala by sa ustanoviť možnosť zmeniť a doplniť alebo zrušiť schválenie účinnej látky v prípadoch, keď už nie sú splnené kritériá schválenia alebo bol ohrozený súlad so smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva a s ňou súvisiacimi smernicami.

 

1 Ú. v. EÚ L 327, 22.12.2000, s. 1.

Odôvodnenie

Smernica 2000/60/ES stanovuje normy pre chemikálie v podzemných a povrchových vodách a spomedzi nich aj prostriedkov na ochranu rastlín. Ak sa tieto normy nedodržia, musí existovať mechanizmus priamej spätnej väzby, ktorým by sa zmenilo alebo odňalo schválenie pre účinnú látku v súlade s existujúcim mechanizmom spätnej väzby voči smernici 2000/60/ES pri schvaľovaní chemikálií (REACH).

Obnovenie PDN 11 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 18

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Niektoré účinné látky môžu byť prijateľné len vtedy, ak sa prijmú rozsiahle opatrenia na zmiernenie rizika. Takéto látky by sa mali identifikovať na úrovni Spoločenstva ako látky, ktoré sa majú nahradiť. Členské štáty by mali pravidelne skúmať, či prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú takéto účinné látky, možno nahradiť prípravkami na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, pri ktorých je potreba zmiernenia rizika menšia.

(18) Niektoré účinné látky s určitými vlastnosťami by sa mali identifikovať na úrovni Spoločenstva ako látky, ktoré sa majú nahradiť. Členské štáty by mali pravidelne skúmať prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú takéto látky, s cieľom nahradiť ich prípravkami na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky, pri ktorých je potreba zmiernenia rizika podstatne menšia alebo žiadna, alebo alternatívnymi nechemickými poľnohospodárskymi postupmi a metódami ochrany plodín. Po kontrole s kladným výsledkom by sa takéto účinné latky mali urýchlene nahradiť.

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 14 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 19a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19a) Na podporu vývoja prípravkov na ochranu rastlín by sa mali vytvoriť stimuly na uvádzanie nízkorizikových prípravkov na trh alebo takých, ktoré sú menej rizikové než prípravky už existujúce na trhu. Treba stanoviť jasné a objektívne kritériá, ktoré vymedzia, aké prípravky taký profil spĺňajú.

Odôvodnenie

Návrh zahŕňa stimuly na použitie prípravkov s nízkorizikovým profilom. Vymedzenie pojmu však nestanovuje, ktoré látky by prichádzali do úvahy. Článok 22 navrhuje veľmi široké vymedzenie pojmu, ktoré sa dá vysvetľovať rôznymi spôsobmi. Výrobcovia však potrebujú jednoznačnosť a právnu istotu, predovšetkým vzhľadom na nákladné investície do výskumu, ktorý je súčasťou vývoja nových látok.

Obnovenie PDN 12 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 20

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Prípravky na ochranu rastlín môžu okrem účinných látok obsahovať safenery alebo synergenty, pre ktoré by sa mali stanoviť podobné pravidlá. Mali by sa stanoviť technické pravidlá potrebné na hodnotenie týchto látok. Látky, ktoré sú v súčasnosti na trhu, by sa mali hodnotiť až po ustanovení takýchto pravidiel.

(20) Prípravky na ochranu rastlín môžu okrem účinných látok obsahovať safenery alebo synergenty, pre ktoré by sa mali stanoviť podobné pravidlá. Mali by sa prijať ustanovenia potrebné na hodnotenie týchto látok na základe legislatívneho návrhu Komisie. Látky, ktoré sú v súčasnosti na trhu, by sa mali hodnotiť až po ustanovení takýchto pravidiel.

Odôvodnenie

Prijatie preskúmania spolurozhodovacím postupom je v súlade so zmenou, ktorú navrhol spravodajca v článku 26.

Obnovenie PDN 16 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 26b (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26b) Vo všetkých fázach autorizačného postupu by sa mala upevňovať dobrá administratívna spolupráca medzi členskými štátmi, ktorú by mala uľahčiť Európska servisná služba.

Odôvodnenie

Namiesto povinného vzájomného uznávania v rámci prístupu založeného na zónach by sa mal klásť dôraz na výmenu údajov medzi členskými štátmi, čím by sa zabránilo zdvojenému testovaniu a vo všeobecnosti by sa zlepšila spolupráca medzi príslušnými orgánmi. Komisia by takúto spoluprácu mala uľahčiť zriadením servisného oddelenia.

Obnovenie PDN 295 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 27

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Jedným z prostriedkov zabezpečenia voľného pohybu tovaru v Spoločenstve je zásada vzájomného uznávania. S cieľom vyhnúť sa duplicite práce, znížiť administratívne zaťaženie priemyselného odvetvia a členských štátov a zabezpečiť zosúladenejšiu dostupnosť prípravkov na ochranu rastlín by autorizácie udelené jedným členským štátom mali uznať ostatné členské štáty, v ktorých sú porovnateľné poľnohospodárske, rastlinolekárske a environmentálne podmienky(vrátane klimatických). Na účely uľahčenia takéhoto vzájomného uznávania by sa Spoločenstvo malo rozdeliť do zón s takýmito porovnateľnými podmienkami. Environmentálne alebo poľnohospodárske podmienky špecifické pre územie členského štátu si však môžu vyžadovať, aby po podaní žiadosti členské štáty autorizáciu vydanú iným členským štátom uznali, zmenili a doplnili, alebo aby odmietli autorizáciu prípravku na ochranu rastlín na svojom území, ak je to odôvodnené osobitnými poľnohospodárskymi podmienkami alebo ak nemožno dosiahnuť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí aj zvierat a životného prostredia stanovenú v tomto nariadení.

(27) Jedným z prostriedkov zabezpečenia voľného pohybu tovaru v Spoločenstve je zásada vzájomného uznávania. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému zdvojeniu práce, znížiť administratívnu záťaž priemyselného odvetvia a členských štátov a prispieť k zvýšeniu harmonizácie pokiaľ ide o dostupnosť prípravkov na ochranu rastlín by sa autorizácie udelené jedným členským štátom mali oznamovať ostatným členským štátom, v ktorých má žiadateľ v úmysle umiestniť produkt na trh. Tieto členské štáty by mali mať právo uznať, zmeniť alebo doplniť alebo odmietnuť autorizáciu prípravku na ochranu rastlín na svojom území vydanú iným členským štátom, ak je to odôvodnené osobitnými poľnohospodárskymi alebo environmentálnymi podmienkami, ktorých platnosť môže, ale nemusí byť obmedzená na tento členský štát, alebo ak nemožno dosiahnuť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí alebo zvierat alebo životného prostredia stanovenú v tomto nariadení, alebo ak je to potrebné na udržanie vyššej úrovne ochrany na ich území v súlade s národným akčným plánom na obmedzovanie rizík spojených s využívaním pesticídov a znižovanie závislosti od ich využívania, prijatým v súlade so smernicou 2008/.../ES Európskeho parlamentu a Rady z ... [ktorou sa stanovuje rámec pre akciu Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného využívania pesticídov]1.

 

1 Ú. v.

Odôvodnenie

Rozdelenie do autorizačných zón nie je vhodné, pretože podmienky v navrhnutých zónach často nie sú porovnateľné. Zatiaľ čo harmonizácia postupov je žiaduca, nesmie byť na úkor politickej zvrchovanosti členských štátov. Členské štáty by mali mať právomoc v rámci jasne stanovenej lehoty rozhodnúť, či potvrdzujú, menia alebo zamietajú autorizáciu podľa vlastnej vnútroštátnej situácie. Právomoc udelená členským štátom v spoločnej pozícii je natoľko obmedzujúca, že prakticky neexistuje, a treba ju preto rozšíriť.

Obnovenie PDN 19 z prvého čítania. Nahrádza PDN 16 spravodajcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 30

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Vo výnimočných prípadoch by sa členským štátom malo umožniť autorizovať prípravky na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení, ak je to potrebné z dôvodu nebezpečenstva pre rastlinnú výrobu alebo jej ohrozenia, ktoré nemožno odstrániť inými prostriedkami. Takéto autorizácie by sa mali preskúmať na úrovni Spoločenstva.

(30) Vo výnimočných prípadoch by sa malo umožniť autorizovať prípravky na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení, ak je to potrebné z dôvodu nebezpečenstva pre rastlinnú výrobu a ekosystémy alebo ich ohrozenia, ktoré nemožno zvládnuť inými prostriedkami. Takéto dočasné autorizácie by sa mali preskúmať na úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 20 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 33

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, mali by sa prípravky na ochranu rastlín používať správnym spôsobom so zreteľom na zásady integrovanej ochrany proti škodcom. Rada by do základných požiadaviek týkajúcich sa správy, ktoré sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, mala zahrnúť zásady integrovanej ochrany proti škodcom vrátane správnej praxe ochrany rastlín.

(33) Aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, mali by sa prípravky na ochranu rastlín používať správnym spôsobom podľa ich autorizácie so zreteľom na zásady integrovanej ochrany proti škodcom a prednosť by mali mať podľa možnosti nechemické a prirodzené alternatívy. Rada by do základných požiadaviek týkajúcich sa správy, ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, mala zahrnúť zásady integrovanej ochrany proti škodcom vrátane správnej praxe ochrany rastlín a nechemických metód ochrany rastlín a ochrany proti škodcom a manažmentu plodín. Malo by sa preto poskytnúť prechodné obdobie s cieľom umožniť členským štátom zavedenie potrebných štruktúr, aby používatelia prípravkov na ochranu rastlín mohli uplatňovať zásady integrovanej ochrany proti škodcom a nechemické metódy ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a manažmentu plodín.

Odôvodnenie

Nechemické metódy ochrany proti škodcom by mali mať vždy prioritu ako jediné skutočne preventívne a udržateľné riešenie, ktoré je viac v súlade s cieľmi udržateľnej ochrany plodín ako spoliehanie na komplexné chemikálie určené na likvidáciu rastlín, hmyzu alebo iných foriem života, ktoré nemožno klasifikovať ako udržateľné. Členské štáty musia propagovať a podporovať všeobecné prijatie nechemických alternatív ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a manažmentu plodín.

Obnovenie PDN 21 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 37

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Štúdie predstavujú veľké investície. S cieľom podnietiť výskum by sa preto tieto investície mali chrániť. Z tohto dôvodu by štúdie predložené jedným žiadateľom v členskom štáte mali byť chránené pred použitím iným žiadateľom. Táto ochrana by sa však mala časovo obmedziť, aby sa umožnila hospodárska súťaž. Mala by sa takisto obmedziť na štúdie, ktoré sú skutočne potrebné na regulačné účely, aby sa žiadateľom zabránilo umelo predlžovať obdobie ochrany predkladaním nepotrebných nových štúdií.

(37) Štúdie predstavujú veľké investície. S cieľom podnietiť výskum by sa preto tieto investície mali chrániť. Z tohto dôvodu by štúdie predložené jedným žiadateľom v členskom štáte mali byť chránené pred použitím iným žiadateľom okrem štúdií zahŕňajúcich testovanie na stavovcoch a iných štúdií, ktoré by mohli zabrániť testovaniu na zvieratách. Táto ochrana by sa však mala časovo obmedziť, aby sa umožnila hospodárska súťaž. Mala by sa takisto obmedziť na štúdie, ktoré sú skutočne potrebné na regulačné účely, aby sa žiadateľom zabránilo umelo predlžovať obdobie ochrany predkladaním nepotrebných nových štúdií.

Odôvodnenie

Malo by sa vyjasniť, že by sa mala obmedziť ochrana údajov aj z dôvodu zabránenia testovaniu na zvieratách.

Obnovenie PDN 23 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 38

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Mali by sa stanoviť pravidlá s cieľom zabrániť duplikácii testov a štúdií. Najmä by sa malo zakázať opakovanie štúdií, ktoré sa vykonávajú na stavovcoch. V tejto súvislosti by sa mala stanoviť povinnosť umožniť prístup k štúdiám o stavovcoch za primeraných podmienok. Aby subjekty mali možnosť zistiť, aké štúdie vykonali iní, členské štáty by mali viesť zoznam takýchto štúdií, aj keď sa na ne nevzťahuje uvedený systém povinného sprístupnenia.

(38) Mali by sa stanoviť pravidlá s cieľom zabrániť duplikácii testov a štúdií. Najmä by sa malo zakázať opakovanie štúdií, ktoré sa vykonávajú na stavovcoch. V tejto súvislosti by sa mala stanoviť povinnosť umožniť prístup k štúdiám o stavovcoch a k ďalším štúdiám, ktoré by mohli zabrániť testovaniu na zvieratách. Aby subjekty mali možnosť zistiť, aké štúdie vykonali iní, členské štáty by mali postúpiť úradu všetky takéto štúdie, aj keď sa na ne nevzťahuje uvedený systém povinného sprístupnenia. Úrad by mal zriadiť centrálnu databázu takýchto štúdií.

Odôvodnenie

Mali by sem byť zahrnuté aj ďalšie štúdie, pretože môžu tiež zabrániť testovaniu na zvieratách.

S cieľom uľahčenia poskytovania údajov je potrebné zriadiť centrálnu databázu so všetkými informáciami o testoch a štúdiách vykonaných v predchádzajúcom období na účely tohto nariadenia, ktorú bude spravovať EFSA. Žiadatelia budú potom musieť pred uskutočnením testov alebo štúdií prehľadať len jednu databázu.

Zvýši to aj transparentnosť postupu.

Obnovenie PDN 24 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 41

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) S cieľom zabezpečiť, aby reklamy nezavádzali používateľov prípravkov na ochranu rastlín, je vhodné ustanoviť pravidlá reklamy týchto výrobkov.

(41) S cieľom zabezpečiť, aby reklamy nezavádzali používateľov prípravkov na ochranu rastlín ani verejnosť, je vhodné ustanoviť pravidlá reklamy týchto výrobkov.

Odôvodnenie

Reklamy na pesticídy a pesticídne prípravky nesmú zavádzať užívateľov, ani verejnosť.

Obnovenie PDN 26 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 43a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(43a) Je nevyhnutné poskytnúť prevádzkovateľom rovnaké možnosti prístupu na trh, predovšetkým umožniť činnosť malých a stredných podnikov s cieľom zabezpečiť poľnohospodárom dostupnosť dostatočného množstva bezpečných a účinných prípravkov na ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Prístup rôznych prevádzkovateľov na trh za rovnakých podmienok podporuje inováciu a rozvoj nových a zlepšenie existujúcich prípravkov, hospodársku súťaž na trhu a dostupnosť väčšieho množstva prípravkov pre poľnohospodárov. Bude tiež prínosný pre hospodársku súťaž na trhu a povedie k rozšíreniu ponuky prípravkov pre poľnohospodárov.

Obnovenie PDN 29 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 44a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(44a) Administratívne zaťaženie poľnohospodárov by malo byť čo najmenšie.

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 31 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 45

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Mala by sa zabezpečiť úzka koordinácia s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a s právnymi predpismi Spoločenstva o ochrane pracovníkov a osôb, ktorých sa týka používanie geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch alebo ich zámerné uvoľňovanie.

(45) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté existujúce právne predpisy Spoločenstva, najmä smernica 2008/.../ES (ktorou sa ustanovuje rámec pre akciu Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného využívania pesticídov), smernica 2000/60/ES, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a právne predpisy Spoločenstva o ochrane pracovníkov a osôb, ktorých sa týka používanie geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch alebo ich zámerné uvoľňovanie..

 

+ Ú. v.: prosím vložiť číslo

 

2 Ú. v. EÚ L 70, 16.03.2005, s. 1.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu všetkých súvisiacich právnych predpisov.

Obnovenie PDN 32 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 53

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie nariadení o požiadavkách na označovanie, o kontrolách a pravidlách pre adjuvanty, o vytvorení pracovného programu pre safenery a synergenty vrátane požiadaviek na údaje o nich, nariadení, ktorými sa odkladajú dátumy skončenia obdobia platnosti, ktorými sa predlžuje obdobie platnosti dočasných autorizácií, stanovujú požiadavky na informácie pre paralelný obchod a o začlenení koformulantov, ako aj nariadení, ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia o požiadavkách na údaje a o jednotných zásadách pre hodnotenie a autorizáciu a ktorými sa menia prílohy. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(53) Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená schvaľovať účinné látky, obnovovať alebo preskúmavať ich autorizáciu, autorizovať zosúladené metódy stanovenia charakteru a množstva účinných látok, safenerov a synergentov a v prípade potreby nečistôt a koformulantov, prijímať podrobné pravidlá na poskytovanie výnimiek týkajúcich sa autorizácie prípravkov na ochranu rastlín na výskum a vývoj a zoznam schválených látok a prijímať nariadenia o požiadavkách na označovanie, pravidlách pre adjuvanty, ktorými sa odkladajú dátumy skončenia obdobia platnosti, ktorými sa predlžuje obdobie platnosti dočasných autorizácií, stanovujú požiadavky na informácie pre paralelný obchod a o začlenení koformulantov, ako aj nariadení, ktorými sa menia a dopĺňajú nariadenia o požiadavkách na údaje a o jednotných zásadách pre hodnotenie a autorizáciu a ktorými sa menia prílohy. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým rozhodnutím o komitológii. Súvisí s viacerými PDN požadujúcimi uplatňovanie nových postupov.

Čiastočné obnovenie PDN 33 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 56

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(56) Konzultačný postup je vhodné použiť aj na prijatie niektorých čisto technických opatrení, najmä technických usmernení vzhľadom na ich nezáväzný charakter.

(56) Konzultačný postup je vhodné použiť aj na prijatie niektorých čisto technických opatrení.

Odôvodnenie

Usmernenia sú dôležité, a preto by sa mali prijať regulačným spôsobom.

Zmena a doplnenie nového odôvodnenia vloženého Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Spoločná pozícia Rady

Článok 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predmet úpravy

Predmet úpravy a účel

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá autorizácie prípravkov na ochranu rastlín v obchodnej forme a ich uvádzania na trh, používania a kontroly v Spoločenstve.

1. Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá autorizácie prípravkov na ochranu rastlín v obchodnej forme a ich uvádzania na trh, používania a kontroly v Spoločenstve.

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá schvaľovania účinných látok, safenerov a synergentov, ktoré prípravky na ochranu rastlín obsahujú alebo z ktorých sa skladajú, ako aj pravidlá pre adjuvanty a koformulanty.

2. Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá schvaľovania účinných látok, safenerov a synergentov, ktoré prípravky na ochranu rastlín obsahujú alebo z ktorých sa skladajú, ako aj pravidlá pre adjuvanty a koformulanty.

 

3. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia.

 

4. Toto nariadenie vychádza zo zásady prevencie a má zabezpečiť, aby látky alebo prípravky uvedené na trh nepriaznivo neovplyvňovali ľudské zdravie ani životné prostredie.

 

5. Účelom tohto nariadenia je okrem toho harmonizovať predpisy týkajúce sa uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh s cieľom zjednotiť dostupnosť prípravkov na ochranu rastlín pre poľnohospodárov v jednotlivých členských štátoch.

 

6. Členským štátom sa nesmie brániť uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti v rámci obmedzovania alebo zakazovania pesticídov.

 

7. Členské štáty môžu vytvoriť zóny bez používania pesticídov, ktoré považujú za potrebné na to, aby zabezpečili zdroje pitnej vody. Takéto zóny bez používania pesticídov môžu pokrývať celý členský štát.

 

 

Odôvodnenie

Účel, cieľ a základné zásady nariadenia by sa mali stanoviť v článku 1, nielen v odôvodneniach nariadenia.

Odsek 6 ustanovuje v tomto nariadení minimálne pravidlá, aby sa jednotlivým členským štátom umožnil ďalší pokrok pri vývoji pesticídov.

Odseky 7 a 8 sú dôležité na zabezpečenie toho, že sa výsledky dosiahnuté v smernici o povrchových vodách prenesú i do tohto nariadenia v záujme ochrany zdrojov pitnej vody.

Obnovenie PDN 34 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Spoločná pozícia Rady

Článok 2 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na látky vrátane mikroorganizmov, ktoré pôsobia všeobecne alebo špecificky proti škodlivým organizmom alebo na rastliny, časti rastlín alebo rastlinné produkty, ďalej len „účinné látky“.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na látky vrátane mikroorganizmov a vírusov, ktoré pôsobia všeobecne alebo špecificky proti škodlivým organizmom alebo na rastliny, časti rastlín alebo rastlinné výrobky, ďalej len „účinné látky“. Prestane sa však uplatňovať na mikroorganizmy, vírusy, feromóny a biologické prípravky po tom, čo sa prijme osobitné nariadenie o prípravkoch na biologickú ochranu.

Odôvodnenie

Malo by sa zdôrazniť, že cieľom ustanovení súčasného nariadenia je zníženie škodlivých účinkov syntetických prípravkov na ochranu rastlín a nehodia sa vo všetkých prípadoch na hodnotenie rizík a potenciálnych účinkov látok na biologickú ochranu. S cieľom prihliadnuť k osobitným vlastnostiam takýchto produktov by sa malo počítať s nariadením o produktoch biologickej ochrany.

Obnovenie PDN 35 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) „účinné látky“

 

Látky vrátane ich metabolitov prítomné vo fáze použitia, mikroorganizmy a vírusy so všeobecným alebo špecifickým účinkom na cieľové organizmy alebo na rastliny, časti rastlín alebo rastlinné produkty;

Odôvodnenie

Táto definícia je potrebná na to, aby sa zabezpečilo, že do hodnotenia účinnej látky sa zahrnú všetky metabolity prítomné v produkte. Táto definícia je podobná definícii uvedenej v smernici 91/414/EHS.

Obnovenie PDN 37 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3)        „prípravky“

(3)       „prípravky“

Zmesi zložené z dvoch alebo viacerých látok určené na použitie ako prípravok na ochranu rastlín alebo ako adjuvant;

Zmesi alebo roztoky zložené z dvoch alebo viacerých látok, z ktorých aspoň jedna je účinná látka, určené na použitie ako prípravok na ochranu rastlín alebo ako adjuvant;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „prípravky“ by sa nemalo vzťahovať iba na zmesi (zmiešané látky, ktoré možno jednoducho rozdeliť na jednotlivé zložky jednoduchými fyzikálnymi postupmi (použitím filtračného papiera, mechanickým oddeľovaním, odstreďovaním), ale aj na roztoky (homogénne látky), ktoré majú rôzne vlastnosti.

Obnovenie PDN 38 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 4

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4)        „problémová látka“

(4)       „problémová látka“

Akákoľvek látka, ktorá má prirodzenú schopnosť nepriaznivo pôsobiť na ľudí, zvieratá alebo životné prostredie a nachádza sa alebo sa vytvára v prípravku na ochranu rastlín v dostatočnej koncentrácii, aby predstavovala riziko takéhoto účinku.

Akákoľvek látka, ktorá má prirodzenú schopnosť nepriaznivo pôsobiť na ľudí, zvieratá alebo životné prostredie.

Medzi takéto látky patria okrem iných látky, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako nebezpečné v súlade so smernicou Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a sú prítomné v prípravku na ochranu rastlín v koncentrácii, ktorá vedie k tomu, že prípravok sa považuje za nebezpečný v zmysle článku 3 smernice 1999/45/ES;

Medzi takéto látky patria okrem iných látky klasifikované ako nebezpečné v súlade so smernicou Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a považované za nebezpečné v zmysle článku 3 smernice 1999/45/ES;

 

Každá látka, ktorá má alebo môže mať buď karcinogénne, mutagénne, endokrinologicky rušivé, neurotické, imunotoxické, reprotoxické alebo genotoxické účinky by sa mala považovať za problémovú látku;

Odôvodnenie

Problémové látky musia zahŕňať každú látku, ktorá má schopnosť nepriaznivo pôsobiť na ľudí, zvieratá alebo životné prostredie. Patria sem všetky látky, ktoré majú karcinogénne, mutagénne, endokrinologicky rušivé, neurotické, imunotoxické, reprotoxické alebo genotoxické účinky.

Obnovenie PDN 39 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 4a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a)     „výrobok“

 

Je predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo podobu, ktoré určujú jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie;

Odôvodnenie

Toto nariadenie sa nezaoberá iba účinnými látkami a prípravkami na ochranu rastlín ako takými, ale zahŕňa aj ustanovenia o „výrobkoch“, ktoré môžu obsahovať takéto látky (napríklad textil). Vymedzenie pojmu, ktoré sa tu navrhuje, je zhodné s vymedzením pojmu prijatým v rámci REACH.

Obnovenie PDN 40 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 5

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5)        „rastliny“

(5)       „rastliny“

Živé rastliny a živé časti rastlín vrátane čerstvého ovocia, zeleniny a semien;

Živé rastliny a živé časti rastlín spolu so semenami na sejbu, najmä: čerstvé ovocie, zelenina, kvety, listy, výhonky, živý peľ, sadenice, cibuľky a korene;

Odôvodnenie

Objasnenie.

Obnovenie PDN 42 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 8

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8)        „uvedenie na trh“

8)        „uvedenie na trh“

Držba na účely predaja v rámci Spoločenstva vrátane ponúkania na predaj alebo akejkoľvek inej formy transferu, či už za úhradu alebo bezodplatne, a predávanie, distribúcia a iné formy samotných transferov s výnimkou vrátenia predchádzajúcemu predajcovi. Uvedenie do voľného obehu na území Spoločenstva predstavuje na účely tejto smernice uvedenie na trh;

Držba na účely predaja v rámci Spoločenstva vrátane ponúkania na predaj alebo akejkoľvek inej formy transferu, či už za úhradu alebo bezodplatne, a predávanie, distribúcia a iné formy samotných transferov s výnimkou vrátenia predchádzajúcemu predajcovi. Uvedenie do voľného obehu na území Spoločenstva, ako aj dovoz, predstavuje na účely tejto smernice uvedenie na trh;

Odôvodnenie

Dovážané produkty musia vyhovovať všetkým kritériám stanoveným v tomto nariadení.

Čiastočné obnovenie PDN 44 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 8a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a)     „paralelný obchod“

 

Dovoz prípravkov na ochranu rastlín z členského štátu, v ktorom bol tento prípravok autorizovaný v súlade s podmienkami stanovenými v smernici 91/414/EHS alebo v tomto nariadení za účelom jeho uvedenia na trh v dovážajúcom členskom štáte, v ktorom bol tento prípravok na ochranu rastlín alebo identický referenčný prípravok autorizovaný v súlade s podmienkami stanovenými v smernici 91/414/EHS alebo v súlade s týmto nariadením;

Odôvodnenie

Je potrebné jasné vymedzenie pojmu a stanovenie minimálneho súboru harmonizovaných pravidiel Spoločenstva, ktoré upravujú uvádzanie na trh prípravkov na ochranu rastlín prostredníctvom paralelného obchodu.

Obnovenie PDN 45 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 8b (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b)     „dovozca“

 

Osoba dovážajúca prípravky na ochranu rastlín na komerčné účely;

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 47 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 10a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a)   „nízkorizikový“

 

Ide o látky, u ktorých sa predpokladá, že nebudú nepriaznivo pôsobiť na ľudí, zvieratá alebo životné prostredie;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu je potrebné na objasnenie ustanovení týkajúcich sa nízkorizikových účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín.

Obnovenie PDN 43 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 12a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a)   „zdravie“

 

Stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, a nielen absencia choroby;

Odôvodnenie

Mala by sa začleniť definícia WHO týkajúca sa zdravia, pretože sa týka cieľa a ďalších ustanovení tohto nariadenia.

Obnovenie PDN 48 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 12b (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12b)   „zraniteľné skupiny“

 

Osoby, na ktoré treba brať osobitný ohľad pri hodnotení akútnych a chronických zdravotných účinkov prípravkov na ochranu rastlín. Sú nimi tehotné a dojčiace ženy, embryá a plody, dojčatá a deti, osoby vo vyššom veku, chorí a ľudia užívajúci lieky a pracovníci a obyvatelia dlhodobo vystavení vysokej úrovni pesticídov.

Odôvodnenie

Osobitná pozornosť v autorizačnom postupe sa musí venovať zraniteľným skupinám a tieto by mali byť preto vymedzené v článku 3 tohto nariadenia.

Obnovenie PDN 49 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 15

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15)      „zóna“

vypúšťa sa

Skupina členských štátov, ako je vymedzená v prílohe I.

 

Na účely použitia v skleníkoch, na ošetrenie po zbere, na ošetrenie prázdnych skladových priestorov a ošetrenie osiva znamená zóna všetky zóny vymedzené v prílohe I;

 

Odôvodnenie

Navrhovaná definícia je zavádzajúca, pretože sa vzťahuje na zóny uvedené v prílohe I, ktoré nie sú charakterizované podobným poľnohospodárstvom, zdravotným stavom rastlín ani environmentálnymi podmienkami. Navrhnutý systém zón nabúrava systém vnútroštátneho udeľovania povolenia a nie je v súlade so zásadou proporcionality a subsidiarity, pretože ide nad rámec toho, čo je potrebné na urýchlenie rozhodovacieho procesu. Tieto ciele sa dajú dosiahnuť úpravou systému vzájomného uznávania povolení bez koncepcie zón.

V troch navrhovaných zónach sa navyše môžu líšiť vodohospodárske podmienky.

Obnovenie PDN 52 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 15a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a)   „integrovaná ochrana proti škodcom“

 

Starostlivé zváženie všetkých dostupných techník kontroly škodcov a následná integrácia vhodných opatrení, ktoré zabránia rozvoju populácií škodcov a udržiavajú prípravky na ochranu rastlín a iné formy zásahu na úrovniach, ktoré sú hospodársky a ekologicky odôvodnené a znižujú alebo minimalizujú ohrozenie ľudského zdravia a životného prostredia. Integrovaná ochrana proti škodcom kladie dôraz na pestovanie zdravých plodín pri najmenšom možnom narušení agroekosystémov uprednostňovaním preventívnych pestovateľských opatrení, používaním adaptovaných druhov a nechemických metód ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a manažmentu plodín.

Odôvodnenie

Definícia integrovanej ochrany proti škodcom by nemala zahŕňať len otázky ochrany rastlín, ale aj aspekty riadenia súvisiace s výberom adaptovaných druhov, rotácie plodín a stratégie výživových látok, ktoré môžu značne znížiť potrebu používania prípravkov na ochranu rastlín.

Obnovenie PDN 50 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 15b (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

„nechemické metódy ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a manažmentu plodín“

 

Používanie techník kontroly škodcov a ochrany proti škodcom, ktoré sa nevyznačujú chemickými vlastnosťami. Medzi nechemické metódy ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a manažmentu plodín patrí striedanie plodín, fyzická a mechanická kontrola a využívanie prirodzených dravcov;

Odôvodnenie

Nechemické metódy ochrany proti škodcom by mali mať vždy prioritu ako jediné skutočne preventívne a udržateľné riešenie, ktoré je väčšmi v súlade s cieľmi udržateľnej ochrany plodín ako využívanie komplexných chemikálií určených na likvidáciu rastlín, hmyzu alebo iných foriem života, ktoré nemožno klasifikovať ako udržateľné. Členské štáty musia propagovať a podporovať všeobecné zavedenie nechemických alternatív ochrany rastlín, ochrany proti škodcom a manažmentu plodín.

Obnovenie PDN 51 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 18

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18) „správna experimentálna prax“

18) „správna experimentálna prax“

Prax v súlade s ustanoveniami usmernení Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín (EPPO) č. 181 a 152;

Prax v súlade so smernicou 2004/10/ES;

Odôvodnenie

Opätovné zavedenie PDN prijatého v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 19

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19)      „ochrana údajov“

(19)     „ochrana údajov“

Dočasné právo vlastníka správy o teste alebo štúdii zabrániť tomu, aby sa správa použila v prospech iného žiadateľa;

Správy o teste alebo štúdii, okrem štúdií zahŕňajúcich testovanie na stavovcoch a iných testov alebo štúdií, ktoré by mohli zabrániť testovaniu na zvieratách, sa vzťahuje ochrana údajov, na základe ktorej má vlastník právo zabrániť tomu, aby sa správa použila v prospech inej osoby;

Odôvodnenie

Malo by sa tu uviesť, že vlastník testovacieho protokolu alebo štúdie nemôže zabrániť ich použitiu inou osobou, ak by to zabránilo testovaniu na zvieratách.

Obnovenie PDN 55 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 19a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19a)   „spravodajský členský štát“

Členský štát, ktorý súhlasí s tým, že prevezme zodpovednosť za hodnotenie účinných látok, safenerov alebo synergentov. Túto úlohu musí vykonávať profesionálne a v stanovenej lehote musí zverejniť správu o štúdii vplyvu. Je potrebné definovať spravodajský členský štát;

Odôvodnenie

Spravodajský členský štát treba definovať.

Obnovenie PDN 56 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – bod 19b (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19b)   „testy a štúdie“

 

Skúmania alebo experimenty, ktorých cieľom je určiť vlastnosti a správanie účinnej látky alebo prípravkov na ochranu rastlín, predvídať expozíciu účinným látkam a (alebo) ich príslušným metabolitom, určiť bezpečné úrovne expozície a stanoviť podmienky bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín;

Odôvodnenie

V tomto nariadení sa opakovane vyskytuje terminológia správ z testov a zo štúdií. Treba preto vložiť definíciu, ktorá nezahŕňa iba správy zo štúdií, ale aj iné informácie dôležité pre hodnotenie rizika.

Obnovenie PDN 57 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Spoločná pozícia Rady

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) nemajú žiaden škodlivý účinok na zdravie ľudí vrátane zraniteľných skupín alebo na zdravie zvierat pri zohľadnení známych kumulatívnych a synergických účinkov, ak sa dohodli metódy na posúdenie takýchto účinkov, alebo na podzemnú vodu;

(a) nemajú žiaden škodlivý účinok na zdravie ľudí, najmä na zdravie užívateľov, ktorí sú v priamom kontakte s prípravkami, zdravie miestnych obyvateľov, okolostojacich osôb a zraniteľných skupín, alebo na zdravie zvierat, pri zohľadnení známych kumulatívnych a synergických účinkov, ak metódy na posúdenie takýchto účinkov k dispozícii, alebo na podzemnú vodu;

Odôvodnenie

Treba zohľadniť všetky skupiny vystavené osobitnému riziku. Ak sú k dispozícii metódy na posúdenie kumulatívnych a synergických účinkov, mali by sa použiť, namiesto čakania na dohodu o takýchto metódach, čo by mohlo viesť k nekonečným oneskoreniam.

Obnovenie PDN 296 z prvého čítania a textu z návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Spoločná pozícia Rady

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) nemajú žiaden neprijateľný účinok na životné prostredie.

 

(b) nemajú žiaden neprijateľný účinok na životné prostredie, pričom sa zohľadnia kumulatívne a synergické účinky a všetky príslušné spôsoby expozície organizmov v životnom prostredí; metódy na hodnotenie takýchto účinkov predloží úrad.

Odôvodnenie

Posúdenie musí odrážať skutočný scenár vrátane možných kumulatívnych a synergických účinkov.

Obnovenie PDN 255 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Spoločná pozícia Rady

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej vody (zohľadňujúc látky vznikajúce pri úprave vody), potravy, krmiva alebo vzduchu, alebo následky na pracovisku alebo prostredníctvom iných nepriamych účinkov, pričom sa zohľadňujú známe kumulatívne a synergické účinky, ak sa dohodli metódy na posúdenie takýchto účinkov; alebo na podzemnú vodu;

(b) nemá bezprostredný alebo neskorší škodlivý účinok na zdravie ľudí, najmä na zdravie miestnych obyvateľov, okolostojacich osôb a zraniteľných skupín, alebo zvierat, priamo alebo prostredníctvom pitnej vody (zohľadňujúc látky vznikajúce pri úprave vody), potravy, krmiva alebo vzduchu, vrátane miest vzdialených od jeho použitia po prevoze na dlhé vzdialenosti, alebo následky na pracovisku alebo prostredníctvom iných nepriamych účinkov, pričom sa zohľadňujú známe kumulatívne a synergické účinky, ak sú k dispozícii metódy na posúdenie takýchto účinkov; alebo na povrchovú alebo podzemnú vodu;

Odôvodnenie

Je potrebné chrániť všetky rôzne podskupiny, u ktorých existuje riziko expozície účinkom pesticídov vrátane miestnych obyvateľov, ktorí môžu byť pravidelne vystavení účinkom pesticídov z rozličných zdrojov.

Často dlho trvá, kým sa dospeje k dohode o metódach. Ak sú k dispozícii metódy na posúdenie kumulatívnych a synergických účinkov, mali by sa použiť.

Obnovenie PDN 297 z prvého čítania a textu z návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Spoločná pozícia Rady

Článok 4 – odsek 3 – písmeno e

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e)       nemá žiadne neprijateľné účinky na životné prostredie s osobitným zreteľom na tieto aspekty:

(e) nemá žiadne neprijateľné účinky na životné prostredie s osobitným zreteľom na tieto aspekty:

(i)        osud a rozšírenie v životnom prostredí, najmä kontaminácia povrchových vôd vrátane ústí a pobrežných vôd, podzemných vôd, ovzdušia a pôdy;

(i) kolobeh a rozšírenie v životnom prostredí, najmä kontaminácia povrchových vôd vrátane ústí a pobrežných vôd, pitnej vody, podzemných vôd, ovzdušia a pôdy pri zohľadnení lokalít vzdialených od používania v dôsledku prenosu na veľké vzdialenosti;

(ii)       vplyv na necieľové druhy;

(ii) vplyv na necieľové druhy vrátane správania týchto druhov;

(iii)      vplyv na biodiverzitu.

(iii) vplyv na biodiverzitu a ekosystém;

 

(iiia) jeho deštruktívny vplyv na druhy ohrozené vyhynutím.

Odôvodnenie

Veľa pesticídov má nepriame účinky na ekosystém, napr. cez potravinový reťazec (menšie vtáčie populácie v agroekosystémoch vplyvom rozsiahleho zníženia výskytu hmyzu, ktorý je ich potravou). Treba čo najviac zohľadniť tieto vplyvy.

Zvláštna pozornosť by sa tiež mala venovať environmentálnemu prenosu prípravkov na ochranu rastlín na veľké vzdialenosti, napr. v arktickej oblasti.

Veľmi často sa skúma len úmrtnosť a nie účinok na správanie. Je teda potrebné spresnenie.

Biotopy druhov, ktoré sú ohrozené vyhynutím a ktoré sa nachádzajú v červenej knihe, možno nájsť v mnohých častiach Európy.

Pesticídy a iné prípravky na ochranu rastlín predstavujú hrozbu najmä pre vtáky, ktoré migrujú za potravou v mnohých rozličných oblastiach, kde môže dochádzať k postrekom a inému ošetrovaniu s použitím pesticídov a ďalších látok. Kŕmenie ojedinele sa vyskytujúcich druhov živočíchov v znečistených oblastiach by mohlo viesť k vyhynutiu týchto druhov.

Obnovenie PDN 64 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Spoločná pozícia Rady

Článok 4 –odsek 7

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Odchylne od odseku 1, ak je účinná látka na základe zdokumentovaných dôkazov potrebná na kontrolu vážneho nebezpečenstva pre zdravie rastlín, ktoré nemožno zastaviť inými dostupnými prostriedkami, možno takúto účinnú látku schváliť na obmedzenú dobu, ktorá nepresiahne päť rokov, a to aj v prípade, ak nespĺňa kritériá stanovené v prílohe II bodoch 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 alebo 3.8.2, pod podmienkou, že použitie účinnej látky podlieha opatreniam na zmiernenie rizika, aby sa zabezpečilo, že sa expozícia ľudí a životného prostredia minimalizuje. Pre takéto látky sa maximálne hladiny rezíduí stanovia v súlade s nariadením (ES) č. 396/2005.

7. Odchylne od odseku 1, ak:

 

a) žiadateľ dokáže na základe zdokumentovaných dôkazov, že účinná látka je potrebná na odvrátenie vážneho nebezpečenstva pre zdravie rastlín v členskom štáte, ktoré nemožno odvrátiť inými dostupnými prostriedkami vrátane nechemických; a

 

b) odvrátenie takéhoto nebezpečenstva je vo verejnom záujme,

 

možno takúto účinnú látku schváliť na obmedzenú dobu potrebnú na odvrátenie uvedeného vážneho nebezpečenstva, ktorá v tomto členskom štáte nepresiahne štyri roky, a to aj v prípade, ak nespĺňa kritériá stanovené v prílohe II bodoch 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 alebo 3.8.2, pod podmienkou, že použitie účinnej látky podlieha opatreniam na zmiernenie rizika, aby sa zabezpečilo, že sa expozícia ľudí a životného prostredia minimalizuje a že žiadateľ predloží plán náhrady pre odvrátenie tohto vážneho nebezpečenstva do dvoch rokov inými prostriedkami vrátane nechemických.

 

 

 

Pre takéto látky sa maximálne hladiny rezíduí stanovia v súlade s nariadením (ES) č. 396/2005.

Táto výnimka sa neuplatňuje na účinné látky, ktoré boli alebo musia byť klasifikované podľa smernice 67/548/EHS ako karcinogénne kategórie 1 alebo poškodzujúce reprodukciu kategórie 1.

Táto výnimka sa neuplatňuje na účinné látky, ktoré boli alebo musia byť klasifikované podľa smernice 67/548/EHS ako karcinogénne kategórie 1, karcinogénne kategórie 2 bez prahovej hodnoty alebo poškodzujúce reprodukciu kategórie 1.

 

Ak žiadateľ požiada a odchýlku podľa tohto odseku, časové obdobia stanovené v článkoch 12 a 13 sa o polovicu skrátia.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Spoločná pozícia Rady

Článok 4a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Testy na zvieratách

 

S cieľom vyhnúť sa testovaniu na zvieratách sa testy na stavovcoch na účely tohto nariadenia vykonávajú iba ako posledná možnosť. Podporuje sa používanie testov, ktoré sa nevykonávajú na zvieratách, a inteligentných testovacích stratégií a zakazujú sa duplicitné testy na stavovcoch.

Odôvodnenie

Podpora inteligentných testovacích stratégií a povinného spoločného využívania údajov môže výrazne znížiť počet používaných zvierat.

Obnovenie PDN 66 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Spoločná pozícia Rady

Článok 6 – bod ia (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ia) obmedzenia a zákazy použitia, ktoré nie sú v súlade s režimami integrovanej ochrany proti škodcom alebo im dokonca škodia, ako je napríklad chemická úprava pôdy;

Odôvodnenie

Špecifické použitia, ktoré nie sú v súlade so správnou praxou, ako je napr. integrovaná ochrana proti škodcom, by sa mali obmedziť.

Obnovenie PDN 68 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Spoločná pozícia Rady

Článok 7 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1. Úrad je zodpovedný za koordináciu postupu schvaľovania.

 

Úrad sa pritom spolieha na príslušné úrady členských štátov.

1. Žiadosť o schválenie účinnej látky alebo o zmenu a doplnenie podmienok schválenia podáva výrobca účinnej látky členskému štátu, ďalej len „spravodajský členský štát“, spoločne so súhrnnou a úplnou dokumentáciou, ako sa ustanovuje v článku 8 ods. 1 a 2, alebo s vedecky podloženým odôvodnením, prečo nepredložil určité časti tejto dokumentácie, pričom preukáže, že účinná látka spĺňa kritériá schválenia ustanovené v článku 4.

Žiadosť o schválenie účinnej látky alebo o zmenu a doplnenie podmienok schválenia podáva výrobca účinnej látky úradu spoločne s kompletnou a súhrnnou dokumentáciou, ako sa ustanovuje v článku 8 ods. 1 a 2, alebo s povolením prístupu k takejto dokumentácii alebo s vedecky podloženým odôvodnením, prečo nepredložil určité časti tejto dokumentácie, pričom preukáže, že účinná látka spĺňa kritériá schválenia ustanovené v článku 4. Úrad informuje o prijatých žiadostiach príslušné orgány členských štátov.

Združenie výrobcov určené výrobcami na účely súladu s týmto nariadením môže podať spoločnú žiadosť.

Členský štát si môže zvoliť účinnú látku, pre ktorú úrad dostal žiadosť o schválenie, a tak sa stať spravodajským členským štátom.

Žiadosť skúma členský štát navrhnutý žiadateľom, ak sa na jej preskúmanie nepodujme iný členský štát.

V prípadoch, v ktorých dva alebo viaceré členské štáty prejavili záujem stať sa spravodajským členským štátom a nemôžu sa dohodnúť, kto by mal byť príslušným orgánom, spravodajský členský štát sa určí v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 3.

 

Rozhodnutie musí byť založené na objektívnych kritériách, ako sú geografické, poľnohospodárske a klimatické podmienky, osobitne s ohľadom na cieľové organizmy, fungovanie a nestrannosť príslušného orgánu a referenčného laboratória, a absencia konfliktu záujmov, pokiaľ ide o výrobné spoločnosti.

Odôvodnenie

Odvetvie by nemalo mať právo určiť si spravodajský členský štát. Žiadosti by sa mali posielať úradu, a členské štáty by mali určiť medzi sebou, kto sa stane spravodajským členským štátom. Nezhody by sa mali riešiť komitológiou na základe objektívnych kritérií.

Obnovenie PDN 69 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  50

Spoločná pozícia Rady

Článok 7 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Fyzická alebo právnická osoba so sídlom mimo Spoločenstva, ktorá predloží žiadosť, ustanoví fyzickú alebo právnickú osobu so sídlom v Spoločenstve, aby ako jej jediný zástupca plnila záväzky výrobcov podľa tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Článok 70 tohto nariadenia vyžaduje, aby opatreniami podľa tohto nariadenia nebola dotknutá všeobecná občianska a trestná zodpovednosť v členskom štáte výrobcu. Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých výrobcov vrátane tých, ktorí sídlia mimo jurisdikcie Spoločenstva.

Obnovenie PDN 70 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Spoločná pozícia Rady

Článok 7 – odsek 1b (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Žiadosť môžu spoločne posudzovať viaceré členské štáty, ktoré v rámci „systému spoluspravodajcov“ vystupujú ako spravodajcovia.

Odôvodnenie

Táto úprava sa týka aj posudzovania žiadostí podľa smernice 91/414/EHS a má veľký vplyv na kvalitu hodnotiacej správy o účinnej látke ako aj na čas, v ktorom je správa vypracovaná.

Obnovenie PDN 71 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Spoločná pozícia Rady

Článok 8 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) za každý test alebo štúdiu, ktoré sa vykonávajú na stavovcoch, odôvodnenie krokov, ktoré sa podnikli s cieľom vyhnúť sa testovaniu na zvieratách a duplicitnému testovaniu na stavovcoch;

Odôvodnenie

Aby sa testovanie na zvieratách na účely tohto nariadenia obmedzilo na absolútne minimum, žiadosti by mali obsahovať aj odôvodnenie krokov zameraných na zabránenie testovaniu na zvieratách.

Obnovenie PDN 75 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Spoločná pozícia Rady

Článok 8 – odsek 4a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Žiadateľ priloží k dokumentácii všetku verejne dostupnú odborne zrecenzovanú vedeckú literatúru o účinnej látke a jej metabolitoch týkajúcu sa jej negatívnych vedľajších účinkov na zdravie, životné prostredie a necieľové druhy organizmov.

Odôvodnenie

Žiadateľ musí mať povinnosť zhromaždiť a zosumarizovať všetku dostupnú vedeckú literatúru o danej látke. Prispeje to k odhaľovaniu neočakávaných účinkov na včely, ktoré nie sú odhalené v hodnotení rizík, ale sú podrobne zdokumentované vo vedeckej literatúre.

Obnovenie PDN 78 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Spoločná pozícia Rady

Článok 11 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spravodajský členský štát do 12 mesiacov od dátumu oznámenia ustanoveného v článku 9 odseku 3 prvom pododseku pripraví a predloží Komisii, a v kópii aj úradu, správu (ďalej len „návrh hodnotiacej správy“), v ktorej posúdi, či možno očakávať, že účinná látka splní kritériá schválenia stanovené v článku 4.

1. Spravodajský členský štát môže začať hodnotenie testovacích protokolov a správ zo štúdií hneď po predložení žiadateľom, a to aj pred dátumom oznámenia stanovenom v prvom pododseku odseku 3 článku 9. Spravodajský členský štát do 12 mesiacov od dátumu oznámenia ustanoveného v článku 9 odseku 3 prvom pododseku pripraví a predloží Komisii, a v kópii aj úradu, správu (ďalej len „návrh hodnotiacej správy“), v ktorej posúdi, či možno očakávať, že účinná látka splní kritériá schválenia stanovené v článku 4.

Odôvodnenie

Ak sa hodnotenie dostupných informácií začne pred skompletizovaním dokumentov, urýchli to prijímanie nových, inovatívnych výrobkov na trh.

Čiastočné obnovenie PDN 80 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Spoločná pozícia Rady

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Návrh hodnotiacej správy v príslušných prípadoch obsahuje aj návrh na stanovenie maximálnej hladiny rezíduí. V takom prípade spravodajský členský štát zašle Komisii žiadosť, hodnotiacu správu a podporné dokumenty uvedené v článku 9 nariadenia (ES) č. 396/2005 najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu oznámenia stanoveného v prvom pododseku článku 9 ods. 3 tohto nariadenia.

2. Návrh hodnotiacej správy v príslušných prípadoch obsahuje aj návrh na stanovenie maximálnej hladiny rezíduí.

Odôvodnenie

Potrebné objasnenie čo sa týka stanovenia maximálnej hladiny rezíduí, ak úrad neprijme závery do stanoveného časového limitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Spoločná pozícia Rady

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do 120 dní od uplynutia lehoty ustanovenej na predloženie písomných pripomienok a na základe aktuálnych vedeckých a technických poznatkov s použitím usmerňovacích dokumentov dostupných v čase žiadosti prijme závery o tom, či možno očakávať, že účinná látka splní kritériá schválenia stanovené v článku 4, a oznámi ich žiadateľovi, členským štátom a Komisii a sprístupní ich verejnosti.

Do 120 dní od uplynutia lehoty ustanovenej na predloženie písomných pripomienok a na základe aktuálnych vedeckých a technických poznatkov s použitím usmerňovacích dokumentov dostupných v čase žiadosti prijme závery o tom, či možno očakávať, že účinná látka splní kritériá schválenia stanovené v článku 4, a oznámi ich žiadateľovi, členským štátom a Komisii a sprístupní ich verejnosti. Ak sa uskutoční konzultácia podľa prvého pododseku, lehota v trvaní 120 dní sa predĺži o 60 dní.

Odôvodnenie

Úrad musí mať dostatok času na prípravu záverov. Súčasné požiadavky poskytujú EFSA šesť mesiacov. Doterajšie skúsenosti ukázali, že obdobie šiestich mesiacov nepostačuje na vykonanie efektívneho, vedecky podloženého vzájomného hodnotenia. Lehota v trvaní 120 dní napríklad neumožňuje zorganizovať schôdzu expertov. V prípade, že sa vyžaduje konzultácia expertov, by sa lehota mala predĺžiť o 60 dní.

Kompromisný návrh vychádzajúci z PDN 83 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Spoločná pozícia Rady

Článok 12 – odsek 6a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Ak úrad prijme závery do lehoty stanovenej v odseku 2 tohto článku predĺženej o akékoľvek časové obdobie stanovené v odseku 3, neuplatňujú sa ustanovenia článku 11 nariadenia (ES) č. 396/2005 a bezodkladne sa uplatnia ustanovenia článku 14 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Potrebné objasnenie, stanovenie maximálnej hladiny rezíduí sa nemôže uskutočniť predtým, ako úrad prijme závery.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Spoločná pozícia Rady

Článok 12 – odsek 6b (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b. Ak úrad neprijme závery do lehoty stanovenej v odseku 2 tohto článku predĺženej o akýkoľvek čas stanovený v odseku 3, bezodkladne sa uplatnia ustanovenia článku 11 a 14 nariadenia (ES) č. 396/2005.

Odôvodnenie

Potrebné objasnenie čo sa týka stanovenia maximálnej hladiny rezíduí, ak úrad neprijme závery do stanoveného časového limitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Spoločná pozícia Rady

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia do šiestich mesiacov od prijatia záverov od úradu predloží správu, ďalej len „revízna správa“, a návrh nariadenia výboru uvedenému v článku 79 ods. 1, pričom zohľadní návrh hodnotiacej správy spravodajského členského štátu a závery úradu.

1. Komisia do troch mesiacov od prijatia záverov od úradu predloží správu, ďalej len „revízna správa“, a návrh nariadenia výboru uvedenému v článku 79 ods. 1, pričom zohľadní návrh hodnotiacej správy spravodajského členského štátu a závery úradu.

Odôvodnenie

Komisia nepotrebuje pol roka na vypracovanie správy o plne preskúmanej dokumentácii. Postup treba zrýchliť.

Obnovenie PDN 86 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Spoločná pozícia Rady

Článok 13 – odsek 2 – úvod a písmeno a

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na základe revíznej správy, ostatných oprávnených faktorov týkajúcich sa posudzovanej záležitosti a zásady predbežnej opatrnosti v prípade relevantnosti podmienok ustanovených v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 3 nariadenie, ktorým sa ustanoví, že:

2. Na základe revíznej správy, ostatných oprávnených faktorov týkajúcich sa posudzovanej záležitosti a zásady predbežnej opatrnosti v prípade relevantnosti podmienok ustanovených v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 4 prijme riadne odôvodnené nariadenie, ktorým sa ustanoví, že:

(a) účinná látka je schválená, v prípade potreby za podmienok a v súlade s obmedzeniami uvedenými v článku 6;

(a) účinná látka je schválená, v prípade potreby za podmienok a v súlade s obmedzeniami uvedenými v článku 6 a zahrnutými v prílohe IIa;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým rozhodnutím o komitológii. Mala by sa zvýšiť transparentnosť postupu. Schválené látky by preto mali byť naďalej uvedené v prílohe k nariadeniu.

Obnovenie PDN 88 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Spoločná pozícia Rady

Článok 13 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Schválené účinné látky sa uvedú v nariadení uvedenom v článku 78 ods. 3, ktoré obsahuje zoznam už schválených účinných látok. Komisia vedie zoznam schválených účinných látok, ktorý je prístupný verejnosti v elektronickej forme.

4. Komisia vedie aktualizovaný zoznam schválených účinných látok v prílohe II a uverejňuje ho na internete.

Odôvodnenie

Mala by sa zvýšiť transparentnosť postupu. Preto sa musí zdôrazniť zaradenie schválenej látky do prílohy k nariadeniu.

Obnovenie PDN 89 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Spoločná pozícia Rady

Článok 14 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Schválenie sa obnovuje najviac na obdobie pätnástich rokov. Schválenie účinnej látky, na ktorú sa vzťahuje článok 4 ods. 7, sa nesmie obnoviť na viac ako päť rokov.

2. Schválenie sa môže obnoviť raz alebo opakovane najviac na obdobie 10 rokov. Schválenie účinnej látky, na ktorú sa vzťahuje článok 4 ods. 7, sa nesmie obnoviť na viac ako štyri roky.

Odôvodnenie

V navrhovanom texte nasleduje obnovenie schválenia členským štátom po obnovení účinnej látky (článok 43 ods. 5). To by znamenalo, že schválenie by bolo po prvom obnovení v zásade časovo neobmedzené. Je to v rozpore so zásadou prevencie a so zásadou, že rozhodnutia sa prijímajú so zreteľom na aktuálne vedecké a technické poznatky, ako je stanovené v čl. 4 ods. 1 navrhnutého znenia a so zásadou, že sa musí zabezpečiť vysoká úroveň ochrany (odôvodnenie 9).

Obnovenie PDN 90 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Spoločná pozícia Rady

Článok 15 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobca účinnej látky predkladá žiadosť ustanovenú v článku 14 členskému štátu, pričom zašle kópie ostatným členským štátom, Komisii a úradu, najneskôr tri roky pred uplynutím platnosti prvého schválenia.

1. Výrobca účinnej látky predkladá žiadosť ustanovenú v článku 14 príslušnému členskému štátu, pričom zašle kópie ostatným členským štátom, Komisii a úradu, najneskôr tri roky pred uplynutím platnosti prvého schválenia.

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 91 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Spoločná pozícia Rady

Článok 18 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) údaje, ktoré je potrebné predložiť;

(b) údaje, ktoré je potrebné predložiť vrátane opatrení na minimalizáciu testovania na zvieratách, predovšetkým používania metód, ktoré sa nevykonávajú na zvieratách, a inteligentných testovacích stratégií;

Odôvodnenie

Program by mal zahŕňať aj opatrenia, ktoré uľahčujú, aby sa testovanie na zvieratách na účely tohto nariadenia udržiavalo na absolútnom minime.

Obnovenie PDN 92 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Spoločná pozícia Rady

Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 3 sa prijme nariadenie, ktorým sa ustanoví, že:

1. V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 79 ods. 4 sa prijme riadne odôvodnené nariadenie, ktorým sa ustanoví, že:

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 94 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Spoločná pozícia Rady

Článok 20 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak to dôvody, pre ktoré sa schválenie neobnovilo, umožňujú, v nariadení uvedenom v odseku 1 sa ustanoví doba odkladu s trvaním maximálne jeden rok na uvádzanie na trh a okrem toho maximálne jeden rok na zneškodnenie, uskladnenie a použitie existujúcich zásob dotknutého prípravku na ochranu rastlín.

2. Ak sa dôvody, pre ktoré sa schválenie neobnovilo, netýkajú ochrany zdravia a životného prostredia, v nariadení uvedenom v odseku 1 sa ustanoví doba odkladu s trvaním maximálne jeden rok na vyčerpanie zásob dotknutého prípravku na ochranu rastlín. Po uplynutí tohto obdobia výrobcovia zabezpečia odstránenie a bezpečnú likvidáciu zostávajúcich zásob.

V prípade zrušenia schválenia alebo jeho neobnovenia z dôvodu bezprostredných obáv o zdravie ľudí alebo zvierat alebo o životné prostredie, sa prípravky na ochranu rastlín bezodkladne stiahnu z trhu.

V prípade zrušenia schválenia alebo jeho neobnovenia z dôvodu obáv o zdravie ľudí alebo zvierat alebo o životné prostredie, sa prípravky na ochranu rastlín bezodkladne stiahnu z trhu.

Odôvodnenie

Doba odkladu v trvaní jedného roka by sa mala udeliť len v prípade, ak sa dôvody na neobnovenie schválenia netýkajú ochrany zdravia a životného prostredia. Po uplynutí tohto obdobia by výrobcovia mali zabezpečiť odstránenie a bezpečnú likvidáciu svojho výrobku. Bezodkladné zrušenie by malo nastať vždy, ak sa prípravok na ochranu rastlín neobnovení z dôvodu obáv o zdravie ľudí alebo zvierat alebo o životné prostredie.

Obnovenie PDN 95 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Spoločná pozícia Rady

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže kedykoľvek preskúmať schválenie účinnej látky. Môže zohľadniť žiadosť členského štátu o preskúmanie schválenia účinnej látky.

1. Komisia môže kedykoľvek preskúmať schválenie účinnej látky a náležite vezme do úvahy žiadosti o preskúmanie podané členským štátom, Európskym parlamentom alebo inými zainteresovanými stranami, ktoré sú založené na súčasných vedeckých a technických poznatkoch a údajoch z monitorovania.

Odôvodnenie

Uvedené má zaručiť transparentnosť procesu a zosúladiť návrh so zásadou prevencie. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh má tiež zaručiť, že rozhodnutia zohľadnia súčasné vedecké a technické poznatky, ako je uvedené v čl. 4 ods. 1 navrhnutého opatrenia, a zásadu, že musí byť zaručená vysoká úroveň ochrany, ako je uvedené v odôvodnení 9.

Obnovenie PDN 97 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Spoločná pozícia Rady

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia preskúma schválenie účinnej látky, ak existujú náznaky, že môže byť ohrozené dosahovanie cieľov určených v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) bodu (iv) a písm. b) bodu (i) a článkom 7 ods. 2 a ods. 3 smernice 2000/60/ES.

Odôvodnenie

I keď Komisia môže danú látku začať skúmať kedykoľvek, malo by sa jasne uviesť, že žiadosť o preskúmanie môžu iniciovať aj iné inštitúcie alebo zainteresované strany.

Je mimoriadne dôležité, aby v prípade nesúladu s cieľmi smernice 2000/60/ES bolo možné prehodnotiť povolenie príslušnej látky. Tento mechanizmus priamej spätnej väzby medzi smernicou 2000/60/ES a týmto nariadením okrem toho zabezpečí dodatočnú motiváciu pre výrobcov, aby brali vážne zodpovednosť, ktorú nesú za prípravok.

Obnovenie PDN 98 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Spoločná pozícia Rady

Článok 21 – odsek 3 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak Komisia dospeje k záveru, že kritériá schválenia stanovené v článku 4 už nie sú splnené alebo že sa neposkytli ďalšie informácie požadované v súlade s článkom 6 písm. f), v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 3 sa prijme nariadenie, ktorým sa schválenie zruší alebo sa zmení a doplní.

3. Ak Komisia dospeje k záveru, že kritériá schválenia stanovené v článku 4 už nie sú splnené alebo že sa neposkytli ďalšie informácie požadované v súlade s článkom 6 písm. f), v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 79 ods. 4 sa prijme nariadenie, ktorým sa schválenie zruší alebo sa zmení a doplní.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým rozhodnutím o komitológii.

Obnovenie PDN 99 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Spoločná pozícia Rady

Článok 21 – odsek 3a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Ak Komisia zistí, že ciele znižovania znečistenia prioritnými látkami stanovené v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a) bodu (iv) a písm. b) bodu (i) a článkom 7 ods. 2 a ods. 3 smernice 2000/60/ES sa nedajú dosiahnuť, nariadenie odňať alebo zmeniť alebo doplniť schválenie sa prijíma v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 79 ods. 4 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby v prípade zásadného nesúladu s cieľmi smernice 2000/60/ES bolo možné prehodnotiť povolenie látky. Tento postup by mal byť v súlade s ustanoveniami nového rozhodnutia o komitológii.

Obnovenie PDN 100 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Spoločná pozícia Rady

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto výnimka neplatí pre účinné látky klasifikované v súlade so smernicou 67/548/EHS ako:

 

– karcinogénne,

 

– mutagénne,

 

– poškodzujúce reprodukciu,

 

– senzibilizujúce chemické látky,

 

alebo pre látky kvalifikované ako:

 

– perzistentné, ktorých polčas rozpadu je dlhší ako 60 dní,

 

– endokrinné disruptory obsiahnuté v zozname domnelých endokrinných rozvracačov EÚ,

 

– toxické,

 

– bioakumulatívne a ťažko biologicky rozložiteľné.

 

Najneskôr do ...* Komisia prehodnotí a v prípade potreby spresní kritériá zaobchádzania s účinnými látkami ako s nízkorizikovými, prípadne predloží návrhy.

 

___________________

* jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

V prvom rade treba stanoviť jasné a objektívne kritériá na vymedzenie tých látok, o ktorých sa dá povedať, že majú nízkorizikový profil. V tomto návrhu žiadne vymedzenie tohto pojmu nie je. S cieľom podporiť výskum zameraný na menej škodlivé látky a prípravky je dôležité, aby sa pre podniky vnieslo jasno a právna istota do pojmu nízkorizikový profil. Kritériá uvedené v tomto odseku sú čiastočne prevzaté zo smernice 98/8/ES o biocídoch. Na základe týchto kritérií by sa dalo 25 až 30 % účinných látok považovať za nízkorizikové.

Obnovenie PDN 102 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Spoločná pozícia Rady

Článok 22 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Bez ohľadu na článok 5 sa účinné látky založené na činiteľoch biologickej kontroly, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 4, schvaľujú na obdobie maximálne 15 rokov, ak možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú takéto činitele, predstavujú iba nízke riziko pre zdravie ľudí a zvierat a pre životné prostredie, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1.

Odôvodnenie

Používanie prípravkov na ochranu rastlín založených na činiteľoch biologickej kontroly poskytuje vynikajúce vyhliadky na ochranu zdravia ľudí a zvierat a ochranu životného prostredia a malo by sa plne podporovať. Vzhľadom na svoj nízkorizikový charakter majú takéto činitele biologickej kontroly veľké potenciálne výhody. Keďže ochrana rastlín na základe činiteľov biologickej kontroly má často pomerne úzku sféru použitia, je potrebná doba schválenia v dĺžke 15 rokov, aby sa podporil dostatočný výskum a vývoj takýchto prípravkov na ochranu rastlín.

Obnovenie PDN 103 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Spoločná pozícia Rady

Článok 22 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Uplatňuje sa článok 4 a články 6 až 21 a oddiel 5 prílohy II. Účinné látky s nízkym rizikom sa uvedú osobitne v nariadení uvedenom v článku 13 ods. 4.

2. Uplatňuje sa článok 4 a články 6 až 21 a oddiel 5 prílohy II. Účinné látky s nízkym rizikom sa uvedú osobitne v prílohe IIa.

Odôvodnenie

PDN v súlade s PDN k článku 13 ods. 2, ktorý ustanovuje regulačný postup s kontrolou pre schvaľovanie účinných látok.

Zmena a doplnenie novej vety vloženej Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Spoločná pozícia Rady

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Na účely tohto nariadenia sa účinná látka, ktorá spĺňa kritériá pre „potraviny“ podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 považuje za základnú látku.

 

 

Odôvodnenie

Látky, ktoré patria podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 medzi potraviny, nie sú toxické, ako vyplýva už z definície potravín. Takéto látky, napríklad slnečnicové oleje, sa v súčasnosti používajú v ekologickom poľnohospodárstve.

Obnovenie PDN 274 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Spoločná pozícia Rady

Článok 23 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od článku 4 sa základná látka schváli, ak zo všetkých relevantných hodnotení vykonaných v súlade s inými právnymi predpismi Spoločenstva, ktorými sa upravuje používanie takejto látky na iné účely ako prípravok na ochranu rastlín, vyplýva, že látka nemá bezprostredný ani oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný účinok na životné prostredie.

2. Základná látka sa schváli v súlade s článkom 4 a ak zo všetkých relevantných hodnotení vykonaných v súlade s inými právnymi predpismi Spoločenstva, ktorými sa upravuje používanie takejto látky na iné účely ako prípravok na ochranu rastlín, vyplýva, že látka nemá bezprostredný ani oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný účinok na životné prostredie, za predpokladu, že sa splní každý bod z požiadaviek na údaje o účinných látkach obsiahnutých v prípravkoch na ochranu rastlín a uplatňujú sa rovnaké rozhodovacie postupy.

Odôvodnenie

Postup hodnotenia rizík musí byť povinný pre všetky základné látky.

Obnovenie PDN 105 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Spoločná pozícia Rady

Článok 23 – odsek 5

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Uplatňujú sa články 6 a 13. Základné látky sa uvedú osobitne v nariadení uvedenom v článku 13 ods. 4.

5. Uplatňujú sa články 6 a 13. Základné látky sa uvedú osobitne v prílohe IIa.

Odôvodnenie

PDN v súlade s PDN k článku 13 ods. 2, ktorý ustanovuje regulačný postup s kontrolou pre schvaľovanie účinných látok.

Zmena a doplnenie novej vety vloženej Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Spoločná pozícia Rady

Článok 24 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Účinná látka, ktorá spĺňa kritériá ustanovené v článku 4, sa schváli ako látka, ktorá sa má nahradiť, ak spĺňa jedno alebo viaceré dodatočné kritériá uvedené v prílohe II bode 4. Odchylne od článku 14 ods. 2 možno schválenie obnoviť raz alebo viackrát na obdobie, ktoré trvá najviac desať rokov.

1. Účinná látka, ktorá spĺňa kritériá ustanovené v článku 4, sa schváli ako látka, ktorá sa má nahradiť, ak spĺňa jedno alebo viaceré dodatočné kritériá uvedené v prílohe II bode 4. Odchylne od článku 14 ods. 2 možno schválenie obnoviť raz alebo viackrát na obdobie, ktoré trvá najviac päť rokov.

Odôvodnenie

Schvaľovacie obdobie pre látky, ktoré sa majú nahradiť, by nemalo byť to isté ako všeobecné schvaľovacie obdobie. Aby sa zaručilo pravidelné porovnávacie hodnotenie produktov obsahujúcich takéto látky, schvaľovacie obdobie by sa malo obmedziť na 5 rokov (s možnosťou predĺženia).

Tento PDN má tiež objasniť, že Parlament nikdy neprijal stanovisko, ktoré by malo za následok automatické postupné vyraďovanie látok, ktoré sa majú nahradiť. Takéto vyraďovanie je potrebné iba ak je splnených viacero podmienok (pozri článok 50).

Čiastočné obnovenie PDN 106 z prvého čítania. Nahrádza PDN 92 spravodajcu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Spoločná pozícia Rady

Článok 24 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa uplatňujú články 4 až 21. Látky, ktoré sa majú nahradiť, sa uvedú osobitne v nariadení uvedenom v článku 13 ods. 4.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa uplatňujú články 4 až 21. Látky, ktoré sa majú nahradiť, sa uvedú osobitne v prílohe IIa.

Odôvodnenie

PDN v súlade s PDN k článku 13 ods. 2, ktorý ustanovuje regulačný postup s kontrolou pre schvaľovanie účinných látok.

Zmena a doplnenie novej vety vloženej Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Spoločná pozícia Rady

Článok 25 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Na účely schválenia safeneru alebo synergentu sa odsek 1 považuje za splnený v prípade, ak sa zistil súlad s článkom 4 pre jedno alebo viacero reprezentatívnych použití najmenej jedného prípravku na ochranu rastlín pre každú individuálnu účinnú látku, s ktorou je safener alebo synergent použitý v prípravku.

Odôvodnenie

Safenery a synergenty sa hodnotia vo vzťahu s individuálnymi účinnými látkami, s ktorými sa kombinujú.

Obnovenie PDN 107 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Spoločná pozícia Rady

Článok 26

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do …* sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 79 ods. 4 prijme nariadenie, ktorým sa stanoví pracovný program postupného preskúmania synergentov a safenerov nachádzajúcich sa na trhu v čase nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia. Uvedené nariadenie bude obsahovať postupy oznamovania, hodnotenia, posudzovania a rozhodovania. Bude sa v ňom vyžadovať, aby zainteresované strany predkladali všetky potrebné údaje členským štátom, Komisii a úradu v stanovenej lehote.

Do …* sa v súlade s postupom uvedeným v článku 251 Zmluvy prijme nariadenie, ktorým sa stanoví pracovný program postupného preskúmania synergentov a safenerov nachádzajúcich sa na trhu v čase nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia. V uvedenom nariadení budú stanovené požiadavky na údaje vrátane opatrení na minimalizáciu testovania na zvieratách, postupy oznamovania, hodnotenia, posudzovania a rozhodovania. Bude sa v ňom vyžadovať, aby zainteresované strany predkladali všetky potrebné údaje členským štátom, Komisii a úradu v stanovenej lehote.

* poznámka pre Ú. v. EÚ: 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

* poznámka pre Ú. v. EÚ: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa preskúmavania synergentov a safenerov by sa nemali nechať na komitologické rozhodnutie, ale mali by sa stanoviť legislatívnym postupom na základe zmluvy.

Obnovenie PDN 108 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Spoločná pozícia Rady

Článok 27 – názov a odseky 1 a 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Koformulanty

Schvaľovanie koformulantov

1. Začlenenie koformulantu do prípravku na ochranu rastlín sa neakceptuje, ak sa stanoví, že:

1. Koformulant sa schváli, ak sa stanoví, že:

(a) jeho rezíduá majú po aplikovaní v súlade so správnou praxou ochrany rastlín a so zreteľom na realistické podmienky používania škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemné vody, alebo neprijateľný účinok na životné prostredie, alebo

(a) koformulant alebo jeho rezíduá nemajú po aplikovaní v súlade so správnou praxou ochrany rastlín a so zreteľom na realistické podmienky používania škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, alebo na podzemné vody, alebo neprijateľný účinok na životné prostredie, a

(b) jeho použitie po aplikovaní v súlade so správnou praxou ochrany rastlín a so zreteľom na realistické podmienky používania škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo neprijateľný účinok na rastliny, rastlinné produkty alebo životné prostredie.

(b) jeho použitie nemá po aplikovaní v súlade so správnou praxou ochrany rastlín a so zreteľom na realistické podmienky používania škodlivý účinok na zdravie ľudí ani zvierat, ani neprijateľný účinok na rastliny, rastlinné produkty alebo životné prostredie.

2. Koformulanty, ktorých začlenenie do prípravku na ochranu rastlín sa neakceptovalo podľa odseku 1, sa zaradia do prílohy III v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 79 ods. 4.

2. Koformulanty schválené podľa odseku 1, sa zaradia do prílohy III v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 79 ods. 4.

Odôvodnenie

Koformulanty môžu mať účinky na zdravie ľudí a životné prostredie. Mali by sa preto schváliť a zaradiť do pozitívneho zoznamu podobne ako safenery a synergenty (pozri článok 25) v súlade s ustanoveniami nového rozhodnutia o komitológii.

Správna prax by sa mala predpokladať, ale nie považovať za zaručenú. Namiesto toho by sa mali zakotviť „reálne podmienky používania“ v súlade so súčasnými ustanoveniami usmernení pre testovanie v smernici 91/414, kde sa musí prihliadať k „praktickým podmienkam používania“ a „reálnym podmienkam používania“.

Obnovenie PDN 109 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Spoločná pozícia Rady

Článok 27 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ak sa v prípravku na ochranu rastlín, ktorý bol autorizovaný podľa tohto nariadenia, používa koformulant, jeho špecifické použitie pri ochrane rastlín sa pokladá za registrované v súlade s čl. 15 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)1.

____________

1 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravené v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3.

Odôvodnenie

Koformulanty používané v prípravkoch na ochranu rastlín by podľa nariadenia REACH nemali podliehať dvojitej regulácii.

Obnovenie PDN 110 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Spoločná pozícia Rady

Článok 28 – odsek 2 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh a ich používanie na účely výskumu a vývoja v súlade s článkom 54;

(b) používanie prípravkov na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja v súlade s článkom 54;

Odôvodnenie

Cieľom nariadenia je stanoviť vysoké nároky na autorizáciu. Prípravky na ochranu rastlín autorizované na špecifické účely výskumu a vývoja by sa nemali uvádzať na trh.

Obnovenie PDN 111 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Spoločná pozícia Rady

Článok 29 – odsek 1 – písmeno c

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) jeho koformulanty nie sú zahrnuté v prílohe III;

(c) jeho koformulanty sa schválili na základe článku 27;

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu k článku 27.

Obnovenie PDN 113 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Spoločná pozícia Rady

Článok 29 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) jeho (technická) forma je taká, že expozícia používateľa alebo iné riziká sú čo najviac obmedzené bez toho, aby sa znížila funkčnosť prípravku;

Odôvodnenie

Rozličné formy sa úrovňou rizika značne líšia – napr. prášok v porovnaní s granulovanou formou alebo zloženie obsahujúce organické rozpúšťadlo v porovnaní s emulziami rozpustnými vo vode. Ak sa tomu dá vyhnúť, forma ako taká by nemala zvyšovať riziko spojené s používaním špecifického prípravku na ochranu rastlín. Navrhované znenie by pomohlo zabezpečiť, aby sa pri umiestňovaní prípravku na trh použila forma s najnižším možným rizikom.

Obnovenie PDN 114 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Spoločná pozícia Rady

Článok 29 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) všetky metabolity účinnej látky (účinných látok) prítomné vo fáze použitia boli určené a sú v súlade s kritériami jednotných zásad uvedených v odseku 6;

Odôvodnenie

Jednotné zásady sú kľúčovým prvkom postupu autorizácie.

Obnovenie PDN 115 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Spoločná pozícia Rady

Článok 29 – odsek 1 – písmeno f

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) vhodnými bežne používanými metódami je možné stanoviť jeho rezíduá, ktoré vznikajú pri autorizovanom používaní a ktoré sú toxikologicky, ekotoxikologicky alebo environmentálne relevantné;

(f) štandardizovanými bežne používanými metódami je možné stanoviť jeho rezíduá, ktoré vznikajú pri autorizovanom používaní vo všetkých členských štátoch, ktoré sú dostatočne citlivé so zreteľom na všetky technicky zistiteľné úrovne, ktoré môžu byť prítomné v rôznych environmentálnych a biologických médiách; Rezíduá musia byť zistiteľné prostredníctvom bežných multireziduálnych metód, ktoré uplatňujú referenčné laboratóriá Spoločenstva;

Odôvodnenie

Je to v súlade s vyššie uvedeným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 4 ods. 2 a súvisiacim odôvodnením.

Metódy zisťovania všetkých rezíduí účinných látok by mali byť dostatočne citlivé so zreteľom na stupeň znepokojenia v rôznych environmentálnych a biologických médiách, aby sa neprehliadli účinky, ktoré nezachytia všeobecne používané metódy.

Obnovenie PDN 116 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Spoločná pozícia Rady

Článok 29 – odsek 1 – písmeno ha (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ha) jeho autorizácia nie je v rozpore s vnútroštátnymi plánmi vypracovanými v súlade so smernicou 2008/.../ES [ktorou sa stanovuje rámec pre akciu Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného využívania pesticídov]*.

 

* poznámka pre Ú. v.: prosím vložiť číslo.

Odôvodnenie

Členské štáty by nemali byť nútené prijímať pesticídy, ktoré znečisťujú pozemné vody alebo predstavujú zbytočné riziká a nebezpečenstvá pre ľudí, živočíchov a životné prostredie v rozpore s ich vnútroštátnymi politikami v oblasti životného prostredia a zdravia. Členské štáty by mali mať právo prihliadnuť na regionálne podmienky pred schválením produktov na ochranu rastlín.

Obnovenie PDN 117 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Spoločná pozícia Rady

Článok 29 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pokiaľ ide o odsek 1 písm. e), môžu sa prijať harmonizované metódy v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 3.

4. Pokiaľ ide o odsek 1 písm. e), môžu sa prijať harmonizované metódy v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 79 ods. 4.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým rozhodnutím o komitológii.

Obnovenie PDN 119 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Spoločná pozícia Rady

Článok 29 – odsek 6 – pododsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pri jednotných zásadách sa náležite zohľadňuje vzájomné pôsobenie medzi účinnou látkou, safenermi, synergentmi a koformulantmi.

Odôvodnenie

Jasne treba uviesť, že v procese autorizácie sa vezme do úvahy interakcia medzi rozličnými látkami. Nestačí iba vnímať príslušné látky osobitne.

Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je najmä objasnenie znenia. Je to už nepriamo spomenuté v článku 25 odsek 2 v súvislosti s článkom 8 odsekom 1 písmenom a), článkom 29 odsekom 4 a v jednotných zásadách.

Obnovenie PDN 121 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Spoločná pozícia Rady

Článok 30 – odsek 1 – písmeno a

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) rozhodnutie o schválení sa nemohlo finalizovať v období 30 mesiacov od dátumu, od ktorého bola žiadosť prijateľná, predĺženom o dodatočné obdobie stanovené v súlade s článkom 9 ods. 2, článkom 11 ods. 3 alebo článkom 12 ods. 3 a

(a) rozhodnutie o schválení sa nemohlo finalizovať v období 30 mesiacov od dátumu, od ktorého bola žiadosť prijateľná, predĺženom o dodatočné obdobie stanovené v súlade s článkom 92 ods. 2, článkom 11 ods. 3 alebo článkom 12 ods. 2 alebo 3 a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Spoločná pozícia Rady

Článok 30 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V takýchto prípadoch členský štát okamžite informuje ostatné členské štáty a Komisiu o svojom posúdení dokumentácie a o podmienkach autorizácie a poskytne aspoň informácie ustanovené v článku 57 ods. 1.

2. V takýchto prípadoch členský štát môže začať svoje hodnotenie týkajúce sa dočasnej autorizácie hneď, ako vyjde najavo, že lehoty na autorizáciu prípravku sa nesplnia, a okamžite informuje ostatné členské štáty a Komisiu o svojom posúdení dokumentácie a o podmienkach autorizácie a poskytne aspoň informácie ustanovené v článku 57 ods. 1.

Odôvodnenie

Rada pozmenila text prijatý Parlamentom v prvom čítaní a zaviedla nový článok týkajúci sa dočasnej autorizácie prípravkov. Tento nový článok treba pozmeniť, aby sa zohľadnili zmeny, ktoré navrhoval Európsky parlament v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Spoločná pozícia Rady

Článok 31 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Tieto požiadavky zahŕňajú aj:

 

(a) maximálnu dávku na hektár pri každej aplikácii;

 

(b) obdobia medzi posledným použitím a zberom;

 

(c) počet ročných použití.

Odôvodnenie

Uviesť spomenuté informácie pri každej autorizácii by malo byť povinné.

Obnovenie PDN 124 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Spoločná pozícia Rady

Článok 31 – odsek 2 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Autorizácia obsahuje klasifikáciu prípravku na ochranu rastlín na účely smernice 1999/45/ES. Členské štáty môžu ustanoviť, že držitelia autorizácií klasifikujú alebo aktualizujú etiketu bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane akákoľvek zmena v klasifikácii a označovaní prípravku na ochranu rastlín v súlade so smernicou 1999/45/ES. V takom prípade o tom bezodkladne informujú príslušný orgán.

Autorizácia obsahuje klasifikáciu prípravku na ochranu rastlín na účely smernice 1999/45/ES. Členské štáty ustanovia, že držitelia autorizácií klasifikujú alebo aktualizujú etiketu bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane akákoľvek zmena v klasifikácii a označovaní prípravku na ochranu rastlín v súlade so smernicou 1999/45/ES. V takom prípade o tom bezodkladne informujú príslušný orgán.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali byť povinné vydávať ustanovenia, aby držitelia autorizácií aktualizovali etiketu.

Zmena a doplnenie nového úseku vloženého Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Spoločná pozícia Rady

Článok 31 – odsek 2 – pododsek 2a

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Autorizácia obsahuje pokyny na správne používanie v súlade so zásadami integrovanej ochrany proti škodcom definovanými v článku 3 tohto nariadenia, ktoré sa majú uplatňovať od roku 2012;

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 305 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Spoločná pozícia Rady

Článok 31 – odsek 3 – písmeno a

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) obmedzenie vzhľadom na distribúciu a používanie prípravku na ochranu rastlín, pričom sa zohľadňujú požiadavky, ktoré ukladajú iné ustanovenia Spoločenstva, s cieľom chrániť zdravie dotknutých distributérov, používateľov, okolostojacich a pracovníkov a životné prostredie; takéto obmedzenie sa uvedie na etikete;

(a) obmedzenie vzhľadom na distribúciu a používanie prípravku na ochranu rastlín s cieľom chrániť zdravie príslušných distributérov, používateľov, okolostojacich, miestnych obyvateľov a pracovníkov a spotrebiteľov alebo zdravie zvierat alebo životné prostredie, pričom sa zohľadnia požiadavky, ktoré ukladajú iné ustanovenia Spoločenstva; takéto obmedzenie sa uvedie na etikete;

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 303 z prvého čítania a presunutie nového textu Rady o ďalších ustanoveniach Spoločenstva, aby sa chápal ako dodatok, a nie ako obmedzenie.

Obnovenie PDN 126 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Spoločná pozícia Rady

Článok 31 – odsek 3 – písmeno ba (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) akékoľvek obmedzenia alebo zákazy použitia pesticídov v oblastiach a v okolí oblastí, ktoré využíva široká verejnosť alebo zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako sú obytné oblasti, parky, verejné záhrady, športové, školské a detské ihriská atď.;

Odôvodnenie

Základné podmienky použitia by mali pri schvaľovaní všetkých pesticídov zahŕňať podrobné požiadavky na každý zákaz použitia pesticídov v oblastiach a v okolí oblastí, ktoré využíva široká verejnosť, ako sú obytné oblasti, verejné záhrady, športové, školské a detské ihriská, atď.

Obnovenie PDN 127 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Spoločná pozícia Rady

Článok 31 – odsek 3 – písmeno bb (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(bb) ostatné obmedzenia alebo podmienky, ktoré sú dôležité z hľadiska autorizácie a používania prípravku na ochranu rastlín, najmä vtedy, ak sú tieto obmedzenia alebo podmienky zamerané na ochranu zdravia distribútorov, používateľov, pracovníkov, obyvateľov, náhodných okolostojacich a spotrebiteľov alebo na ochranu zdravia zvierat a životného prostredia;

Odôvodnenie

Toto nové písmeno by mohlo členským štátom umožniť začlenenie iných obmedzení alebo podmienok, najmä na ochranu distribútorov, používateľov, pracovníkov, miestnych obyvateľov, okolostojacich a spotrebiteľov alebo na ochranu zdravia zvierat či životného prostredia.

Obnovenie PDN 303 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Spoločná pozícia Rady

Článok 31 – odsek 3 – písmeno e

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) maximálnu dávku na hektár pri každej aplikácii;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento PDN súvisí s PDN k článku 31 ods. 2 pododseku 1a spravodajcu. Tento PDN by mal byť vypustený, ak nebude prijatý.

V súlade s obnovením PDN 124 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Spoločná pozícia Rady

Článok 31 – odsek 3 – písmeno f

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) maximálny počet aplikácií za rok a interval medzi aplikáciami;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento PDN súvisí s PDN k článku 31 ods. 2 pododseku 1a spravodajcu. Tento PDN by mal byť vypustený, ak nebude prijatý.

V súlade s obnovením PDN 124 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Spoločná pozícia Rady

Článok 31 – odsek 3 – písmeno h

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(h) ak je to vhodné, interval pred zberom úrody;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento PDN súvisí s PDN k článku 31 ods. 2 pododseku 1a spravodajcu. Tento PDN by mal byť vypustený, ak nebude prijatý.

V súlade s obnovením PDN 124 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Spoločná pozícia Rady

Článok 33 – odsek 2 – písmená a a b

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) zoznam plánovaných použití v každej zóne uvedenej v prílohe I a členské štáty, v ktorých žiadateľ podal alebo chce podať žiadosť;

(a) zoznam plánovaných použití a členských štátov, v ktorých žiadateľ podal alebo chce podať žiadosť;

(b) návrh, ktorý členský štát by mal podľa názoru žiadateľa hodnotiť žiadosť v dotknutej zóne. V prípade žiadosti o použitie v skleníkoch, na ošetrenie po zbere úrody, ošetrenie prázdnych skladových priestorov a ošetrenie osiva sa navrhuje iba jeden členský štát, ktorý vyhodnotí žiadosť pre všetky zóny. V takom prípade žiadateľ na požiadanie zašle súhrnnú alebo úplnú dokumentáciu uvedenú v článku 8 iným členským štátom;

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Spoločná pozícia Rady

Článok 33 – odsek 3 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) pre každú účinnú látku, safener a synergent, ktoré prípravok na ochranu rastlín obsahuje, úplná a súhrnná dokumentácia ku každému bodu požiadaviek na údaje o účinnej látke, safenere a synergente;

(b) pre každú účinnú látku, safener a synergent, koformulant a adjuvant, ktoré prípravok na ochranu rastlín obsahuje, úplná a súhrnná dokumentácia ku každému bodu požiadaviek na údaje o účinnej látke, safenere a synergente, koformulante a adjuvante, ako aj úplná a súhrnná dokumentácia o kombinovanom účinku účinných látok, safenerov a synergentov, koformulantov a adjuvantov, ktoré prípravok na ochranu rastlín obsahuje;

Odôvodnenie

Safenery, synergenty, koformulanty a adjuvanty sa pridávajú na doplnenie alebo úpravu vplyvu účinnej látky, čím spôsobujú, že kombinovaný účinok je odlišný od pridaného účinku jednotlivých látok. Preto by sa mal hodnotiť aj kombinovaný účinok.

Obnovenie PDN 129 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Spoločná pozícia Rady

Článok 33 – odsek 3 – písmeno c

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) pre každý test alebo štúdiu, ktoré sa vykonávajú na stavovcoch, odôvodnenie krokov, ktoré sa podnikli s cieľom vyhnúť sa zbytočnému testovaniu;

(c) za každý test alebo štúdiu, ktoré sa vykonávajú na stavovcoch, odôvodnenie krokov, ktoré sa podnikli s cieľom vyhnúť sa testovaniu na zvieratách a duplicitnému testovaniu na stavovcoch;

Odôvodnenie

S cieľom umožniť, aby sa testovanie na zvieratách na účely tohto nariadenia čo najviac obmedzilo, žiadosti by mali obsahovať aj odôvodnenie všeobecných krokov zameraných na zabránenie testovania na zvieratách.

Obnovenie PDN 130 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Spoločná pozícia Rady

Článok 33 – odsek 6a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Žiadateľ poskytne ktorémukoľvek členskému štátu na jeho žiadosť úplnú dokumentáciu uvedenú v odseku 3 písm. a).

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Spoločná pozícia Rady

Článok 33 – odsek 6b (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b. Vo všetkých členských štátoch sa používajú rovnaké formuláre žiadosti.

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 133 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Spoločná pozícia Rady

Článok 35

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Žiadosť skúma členský štát, ktorý navrhol žiadateľ, ak iný členský štát tej istej zóny nesúhlasí s jej preskúmaním. Členský štát, ktorý žiadosť preskúma, o tom informuje žiadateľa.

Žiadosť skúma členský štát navrhnutý žiadateľom, ak sa na jej preskúmanie nepodujme iný členský štát. Členský štát, ktorý žiadosť preskúma, o tom informuje žiadateľa.

Na požiadanie členského štátu, ktorý žiadosť skúma, ostatné členské štáty tej istej zóny, pre ktorú sa predložila žiadosť, s ním spolupracujú, aby sa zaručilo spravodlivé rozdelenie pracovného zaťaženia.

Na požiadanie členského štátu, ktorý žiadosť skúma, s ním spolupracujú ostatné členské štáty, aby sa zaručilo spravodlivé rozdelenie pracovného zaťaženia.

Ostatné členské štáty zóny, pre ktorú sa predložila žiadosť, spis nevybavujú, až kým členský štát, ktorý žiadosť skúma, neukončí posudzovanie.

 

V prípade, že sa žiadosť podala pre viac ako jednu zónu, členské štáty, ktoré hodnotia žiadosť, sa dohodnú na hodnotení údajov, ktoré sa netýkajú environmentálnych a poľnohospodárskych podmienok.

Členské štáty, ktoré hodnotia žiadosť, sa dohodnú na hodnotení údajov, ktoré sa netýkajú environmentálnych a poľnohospodárskych podmienok.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Spoločná pozícia Rady

Článok 35a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 35 a

 

Databáza úradu

 

Po tom, ako sa žiadateľ dozvie, ktorý členský štát sa bude zaoberať jeho žiadosťou, úradu bezodkladne poskytne úplnú a súhrnnú dokumentáciu uvedenú v článku 33 ods. 3 písm. a) a b) a informáciu uvedenú v článku 33 ods. 3 písm. c).

 

Úrad bezodkladne sprístupní verejnosti súhrnnú dokumentáciu s výnimkou dôverných informácií uvedených v článku 63 a informácie uvedenej v článku 33 ods. 3 písm. c).

Odôvodnenie

V súlade s posledným pododsekom článku 9 ods. 3 a článkom 10. Súvisí s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k odôvodneniu 32 a k článkom 54 ods. 1, 57 ods. 1 a 2 a článkom 58 ods. -1. Na uľahčenie poskytovania údajov je potrebné zriadiť centrálnu databázu so všetkými informáciami o testoch a štúdiách vykonaných v predchádzajúcom období na účely tohto nariadenia, ktorú bude spravovať EFSA. Žiadatelia budú potom musieť pred uskutočnením testov alebo štúdií prehľadať len jednu databázu. Informácie, na ktoré odkazuje článok 32 os. 3 písm. c) by mali byť aj verejne dostupné, aby sa zaručila transparentnosť v súvislosti s krokmi podniknutými žiadateľmi s cieľom vyhnúť sa testovaniu na zvieratách.

Obnovenie PDN 135 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Spoločná pozícia Rady

Článok 36 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý žiadosť skúma, vykoná nezávislé, objektívne a transparentné posúdenie na základe aktuálnych vedeckých a technických poznatkov, pričom použije usmerňovacie dokumenty dostupné v čase predloženia žiadosti. Všetkým členským štátom v tej istej zóne poskytne možnosť predložiť pripomienky, ktoré sa majú v posúdení zohľadniť.

1. Členský štát, ktorý žiadosť skúma, vykoná nezávislé, objektívne a transparentné posúdenie na základe aktuálnych vedeckých a technických poznatkov, pričom použije usmerňovacie dokumenty dostupné v čase predloženia žiadosti. Všetkým členským štátom poskytne možnosť predložiť pripomienky, ktoré sa majú v posúdení zohľadniť.

Uplatňuje jednotné zásady hodnotenia a autorizácie prípravkov na ochranu rastlín uvedené v článku 29 ods. 6 s cieľom v možnej miere stanoviť, či prípravok na ochranu rastlín spĺňa v tej istej zóne požiadavky uvedené v článku 29, ak sa používa v súlade s článkom 55 a za realistických podmienok používania.

Uplatňuje jednotné zásady hodnotenia a autorizácie prípravkov na ochranu rastlín uvedené v článku 29 ods. 6 s cieľom v možnej miere stanoviť, či prípravok na ochranu rastlín spĺňa požiadavky uvedené v článku 29, ak sa používa v súlade s článkom 55 a za realistických podmienok používania.

Členský štát, ktorý skúma žiadosť, sprístupňuje svoje posúdenie ostatným členským štátom tej istej zóny. Formát hodnotiacej správy sa stanoví v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 2.

Členský štát, ktorý skúma žiadosť, sprístupňuje svoje posúdenie ostatným členským štátom. Formát hodnotiacej správy sa stanoví v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 3.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Spoločná pozícia Rady

Článok 36 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Dotknuté členské štáty udelia alebo zamietnu autorizácie na základe záverov z posúdenia členského štátu, ktorý žiadosť skúma, ako sa ustanovuje v článkoch 31 a 32.

2. Príslušné členské štáty do 180 dní udelia alebo zamietnu autorizácie na základe záverov z posúdenia členského štátu, ktorý žiadosť skúma, ako sa ustanovuje v článkoch 31 a 32 a na základe dodatočného posúdenia, testov a štúdií týkajúcich sa konkrétnych podmienok v členských štátoch. Lehotu 180 dní nie je možné predĺžiť.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Spoločná pozícia Rady

Článok 36 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a Členský štát môže zamietnuť autorizáciu konkrétneho prípravku na ochranu rastlín na svojom území len v tom prípade, ak má vzhľadom na veľmi osobitné environmentálne alebo poľnohospodárske podmienky opodstatnený dôvod domnievať sa, že príslušný prípravok predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo pre životné prostredie.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Spoločná pozícia Rady

Článok 36 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odchylne od odseku 2 a s výhradou práva Spoločenstva možno stanoviť vhodné podmienky v súvislosti s požiadavkami uvedenými v článku 31 ods. 3 písm. a) a b) a iné opatrenia na zmiernenie rizika vychádzajúce z osobitných podmienok používania.

3. Odchylne od odseku 2 a s výhradou práva Spoločenstva môžu členské štáty stanoviť vhodné podmienky v súvislosti s požiadavkami uvedenými v článku 31 ods. 3 a iné opatrenia na zmiernenie rizika vychádzajúce z osobitných podmienok používania.

Ak sa obavy členského štátu v súvislosti so zdravím ľudí alebo zvierat alebo v súvislosti so životným prostredím nepodarí odstrániť stanovením vnútroštátnych opatrení na zmiernenie rizika uvedených v prvom pododseku, členský štát môže v najkrajnejšom prípade zamietnuť autorizáciu dotknutého prípravku na ochranu rastlín na svojom území, ak má vzhľadom na veľmi osobitné environmentálne alebo poľnohospodárske podmienky opodstatnený dôvod domnievať sa, že dotknutý prípravok predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo pre životné prostredie.

 

Bezodkladne o svojom rozhodnutí informuje žiadateľa aj Komisiu a poskytne jeho technické alebo vedecké zdôvodnenie.

Bezodkladne o svojom rozhodnutí informuje žiadateľa aj Komisiu a poskytne jeho technické alebo vedecké zdôvodnenie.

Členské štáty ustanovia možnosť napadnúť rozhodnutie o zamietnutí autorizácie takéhoto prípravku pred vnútroštátnymi súdnymi orgánmi alebo inými odvolacími orgánmi.

Členské štáty ustanovia možnosť napadnúť rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí autorizácie takéhoto prípravku ktoroukoľvek zúčastnenou stranou pred vnútroštátnymi súdnymi orgánmi alebo inými odvolacími orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Spoločná pozícia Rady

Článok 37 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ostatné dotknuté členské štáty rozhodnú o žiadosti najneskôr do 90 dní od prijatia hodnotiacej správy a kópie autorizácie vydanej členským štátom, ktorý skúma žiadosť, ako sa uvádza v článku 36 ods. 2 a ods. 3.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie nového znenia vloženého Radou v súlade so zámerom Parlamentu vypustiť koncepciu zón.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Spoločná pozícia Rady

Článok 39 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia najneskôr do ...* predloží návrh, v ktorom zavedie štandardizovaný formát dokumentácie stanovenej v písmenách a), b) a c).

_____

*12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Na uľahčenie procesu rozhodovania členských štátov, ktoré v rámci EÚ udeľujú povolenie pre ten istý prípravok, by sa mal zaviesť systém deľby práce.

Obnovenie PDN 143 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Spoločná pozícia Rady

Článok 39 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty bezodkladne sprístupnia úradu spis s dokumentáciou, ako je stanovené v ods. 1 písm. a), b) a c). Úrad vedie register všetkých autorizácií v jednotlivých členských štátoch.

Odôvodnenie

Úrad ako ústredný orgán by mal sledovať rôzne povolenia udelené pre látky v jednotlivých členských štátoch.

Obnovenie PDN 144 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Spoločná pozícia Rady

Článok 39 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Do 12 týždňov od rozhodnutia o udelení autorizácie prípravku na ochranu rastlín členské štáty na verejnej webovej stránke sprístupnia záznam o administratívnom rozhodnutí, ako je uvedené v ods. 1 písm. c).

Odôvodnenie

Na uľahčenie procesu rozhodovania členských štátov, ktoré v rámci EÚ udeľujú povolenie pre ten istý prípravok, by sa mal zaviesť systém deľby práce.

Obnovenie PDN 146 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Spoločná pozícia Rady

Článok 40 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Držiteľ autorizácie udelenej v súlade s článkom 29 môže na základe postupu vzájomného uznávania ustanoveného v tomto pododdiele požiadať o autorizáciu pre ten istý prípravok na ochranu rastlín, to isté použitie a podľa porovnateľných poľnohospodárskych postupov, v inom členskom štáte v týchto prípadoch:

1. Držiteľ autorizácie udelenej v súlade s článkom 29 môže na základe postupu vzájomného uznávania ustanoveného v tomto pododdiele požiadať o autorizáciu pre ten istý prípravok na ochranu rastlín, to isté použitie a podľa porovnateľných poľnohospodárskych postupov, v inom členskom štáte.

(a) autorizáciu udelil členský štát (referenčný členský štát), ktorý patrí do tej istej zóny;

 

(b) autorizáciu udelil členský štát (referenčný členský štát), ktorý patrí do inej zóny, za predpokladu, že autorizácia, o ktorú sa žiada, sa nevyužíva na účely vzájomného uznávania v inom členskom štáte v rámci tej istej zóny;

 

(c) autorizáciu udelil členský štát na používanie v skleníkoch alebo na ošetrenie po zbere úrody, alebo na ošetrenie prázdnych priestorov alebo nádob používaných na skladovanie rastlín alebo rastlinných produktov alebo na ošetrenie osiva, bez ohľadu na to, do ktorej zóny referenčný členský štát patrí.

 

              Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                118

Spoločná pozícia Rady

Článok 41 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát, ktorému sa predložila žiadosť podľa článku 40, autorizuje dotknutý prípravok na ochranu rastlín za rovnakých podmienok ako členský štát, ktorý žiadosť skúmal, okrem prípadov, kedy sa uplatňuje článok 36 ods. 3.

1. Členský štát, ktorému sa predložila žiadosť podľa článku 40, preskúma na základe situácie na svojom vlastnom území posúdenie vykonané členským štátom, v ktorom bola autorizácia vydaná (referenčný členský štát), a do 180 dní autorizuje príslušný prípravok na ochranu rastlín za rovnakých podmienok ako členský štát, ktorý žiadosť skúmal, alebo uplatní článok 36 ods. 2a alebo 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Spoločná pozícia Rady

Článok 41 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Ak členský štát odmietne autorizáciu prípravku na ochranu rastlín v súlade s článkom 36 ods. 2a, oznámi Komisii, ostatným členským štátom a žiadateľovi do 15 dní svoje rozhodnutie a opodstatnené dôvody, na základe ktorých rozhodnutie prijal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Spoločná pozícia Rady

Článok 41 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát môže odchylne od odseku 1 autorizovať prípravok na ochranu rastlín, ak:

Členský štát môže odchylne od odseku 1 autorizovať prípravok na ochranu rastlín, ak:

(a) sa podala žiadosť o autorizáciu podľa článku 40 ods. 1 písm. b);

 

(b) obsahuje látku, ktorá sa má nahradiť;

(a) obsahuje látku, ktorá sa má nahradiť;

(c) uplatňuje sa článok 30; alebo

(b) uplatňuje sa článok 30; alebo

(d) obsahuje látku schválenú v súlade s článkom 4 ods. 7.

(c) obsahuje látku schválenú v súlade s článkom 4 ods. 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Spoločná pozícia Rady

Článok 41 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členský štát môže tiež zamietnuť autorizáciu konkrétneho prípravku na ochranu rastlín na svojom území, ak má opodstatnený dôvod domnievať sa, že autorizácia tohto prípravku by bola v rozpore s cieľmi jeho národného akčného plánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Spoločná pozícia Rady

Článok 42 – odsek 1 – písmeno a

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) kópia autorizácie udelenej referenčným členským štátom; ako aj preklad autorizácie do úradného jazyka členského štátu, ktorému sa doručí žiadosť;

(a) kópia autorizácie udelenej referenčným členským štátom; ako aj v prípade vyžiadania preklad autorizácie do úradného alebo štátneho jazyka členského štátu, ktorému sa doručí žiadosť;

Odôvodnenie

Objasnenie na dosiahnutie súladu s požiadavkami na preklad v článku 33 ods. 5. Všeobecná požiadavka na preklad bez vyžiadania oslabuje účinnosť procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Spoločná pozícia Rady

Článok 42 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členský štát, ktorému sa predloží žiadosť podľa článku 40, rozhodne o žiadosti do 90 dní.

2. Členský štát, ktorému sa predloží žiadosť podľa článku 40, rozhodne o žiadosti do 180 dní.

Odôvodnenie

Musíme zabezpečiť najrýchlejší možný autorizačný postup, ktorý by bol zlučiteľný s vysokým stupňom ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. To však znamená, že lehota 90 dní je nedostatočná, ak majú členské štáty pred udelením alebo zamietnutím autorizácie prípravku, ktorý je v inom členskom štáte autorizovaný, plne zohľadňovať podstatné a osobitné okolnosti v rámci svojho územia namiesto toho, aby automaticky schválili autorizáciu z iného členského štátu.

Obnovenie PDN 154 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Spoločná pozícia Rady

Článok 43 – odsek 3 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát uvedený v článku 35 v každej zóne koordinuje kontrolu súladu a posúdenie informácií predložených všetkým členským štátom v danej zóne.

Členský štát uvedený v článku 35 koordinuje kontrolu súladu a posúdenie informácií predložených všetkým členským štátom, ktorým bola doručená žiadosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Spoločná pozícia Rady

Článok 43 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Usmernenia o autorizácii kontrol súladu možno stanoviť v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 2.

4. Usmernenia o autorizácii kontrol súladu možno stanoviť v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 3.

Odôvodnenie

Kompromisný návrh založený na PDN 158 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Spoločná pozícia Rady

Článok 44 – odsek 3 – písmeno ca (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) na základe rozvoja vedeckých a technických poznatkov možno upravovať spôsob použitia a používané množstvá;

Odôvodnenie

V navrhovanom znení chýba dôležité ustanovenie zo smernice 91/414 článku 4 ods. 6. Tento článok určuje, že autorizáciu možno zmeniť, ak sa zistí, že na základe rozvoja vedeckých a technických poznatkov možno upraviť spôsob používania a používané množstvá. Touto povinnosťou sa udržia podmienky autorizácie na úrovni aktuálneho vedeckého rozvoja. Je príkladom uplatňovania zásady prevencie v praxi.

Obnovenie PDN 160 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Spoločná pozícia Rady

Článok 44 – odsek 4

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak členský štát zruší alebo zmení a doplní autorizáciu v súlade s odsekom 3, bezodkladne informuje držiteľa autorizácie, ostatné členské štáty, Komisiu a úrad. Ostatné členské štáty, ktoré patria do tej istej zóny, autorizáciu zrušia alebo zmenia a doplnia zodpovedajúcim spôsobom, pričom zohľadnia vnútroštátne podmienky a opatrenia na zmiernenie rizika s výnimkou prípadov, kedy sa uplatňuje článok 36 ods. 3 druhý až štvrtý pododsek. V prípade potreby sa uplatňuje článok 46.

4. Ak členský štát zruší alebo zmení a doplní autorizáciu v súlade s odsekom 3, bezodkladne informuje držiteľa autorizácie, ostatné členské štáty, Komisiu a úrad. Ostatné členské štáty autorizáciu zrušia alebo zmenia a doplnia zodpovedajúcim spôsobom, pričom zohľadnia vnútroštátne podmienky a opatrenia na zmiernenie rizika s výnimkou prípadov, kedy sa uplatňuje článok 36 ods. 2a. V prípade potreby sa uplatňuje článok 46.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Spoločná pozícia Rady

Článok 46 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak to dôvody na zrušenie, zmenu a doplnenie alebo neobnovenie autorizácie umožňujú, doba odkladu je obmedzená a neprekročí šesť mesiacov na uvádzanie na trh a maximálne jeden ďalší rok na zneškodnenie, uskladnenie a použitie existujúcich zásob dotknutého prípravku na ochranu rastlín.

Ak sa dôvody na zrušenie, zmenu a doplnenie alebo neobnovenie autorizácie netýkajú ochrany ľudského zdravia alebo zdravia zvierat alebo životného prostredia, prechodné obdobia na vyčerpanie zásob príslušných prípravkov na ochranu rastlín sú stanovené tak, aby nepresiahli jednu sezónu. Ak sa dôvody na zrušenie, zmenu a doplnenie alebo neobnovenie autorizácie vzťahujú na ochranu zdravia ľudí a zvierat alebo životného prostredia, nestanoví sa žiadna lehota na vyčerpanie zásob prípravkov na ochranu rastlín a predaj a používanie takýchto prípravkov sa skončia s okamžitou platnosťou prijatím rozhodnutia o zrušení alebo neobnovení autorizácie.

Odôvodnenie

Ak sa dôvody na zrušenie, zmenu a doplnenie alebo neobnovenie autorizácie vzťahujú na ochranu zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia, predaj a používanie takýchto pesticídov sa s okamžitou platnosťou ukončí.

Obnovenie PDN 162 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

Spoločná pozícia Rady

Článok 46a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 46 a

 

Likvidácia a zničenie neautorizovaných prípravkov na ochranu rastlín

 

Bez ohľadu na ustanovenia článku 46 sa musia zásoby neautorizovaných prípravkov na ochranu rastlín bezpečne zlikvidovať a zničiť, za čo je zodpovedný bývalý držiteľ autorizácie.

Odôvodnenie

Zásoby zastaraných pesticídov sú v mnohých členských štátoch a tretích krajinách vážnym rizikom pre ľudské zdravie a životné prostredie. Od výrobcov sa bude vyžadovať, aby zabezpečili bezpečnú likvidáciu a zničenie týchto nebezpečných látok.

Obnovenie PDN 163 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

Spoločná pozícia Rady

Článok 46b (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 46b

 

Dovozy

 

Dovezený nepotravinársky materiál alebo tovar nesmie obsahovať rezíduá účinných látok, ktoré v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia neboli povolené.

Odôvodnenie

V záujme ochrany ľudského zdravia aj konkurencieschopnosti európskeho priemyslu nesmie dovezený nepotravinársky materiál alebo tovar obsahovať účinné látky, ktoré neboli v EÚ povolené.

Obnovenie PDN 164 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

Spoločná pozícia Rady

Článok 47a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 47a

 

Uvádzanie prípravkov so zníženým rizikom na ochranu rastlín na trh a ich používanie

 

1. Bez ohľadu na článok 29 môže byť prípravok na ochranu rastlín autorizovaný ako prípravok so zníženým rizikom, ak spĺňa tieto požiadavky:

 

(a) aspoň jedna z aktívnych látok, ktorú prípravok obsahuje, je látka definovaná v článku 22;

 

(b) všetky účinné látky, safenery a synergenty s nízkym rizikom, ktoré obsahuje, boli schválené na základe kapitoly II;

 

(c) z hľadiska vedeckých alebo technických poznatkov predstavuje významne nižšie riziko pre zdravie ľudí a zvierat alebo pre životné prostredie než porovnateľný prípravok na ochranu rastlín, ktorý je už autorizovaný;

 

(d) je dostatočne účinný;

 

(e) je v súlade s článkom 29 ods. 1 písm. b), c) a e) až h).

 

2. Žiadatelia o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín so zníženým rizikom preukážu, že požiadavky stanovené v odseku 1 sú splnené, a k žiadosti priložia úplnú a súhrnnú dokumentáciu ku každému bodu požiadaviek na údaje o účinnej látke a o prípravku na ochranu rastlín.

 

3. Členský štát rozhodne o schválení žiadosti o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín s nízkym rizikom do 120 dní.

 

Lehota je 90 dní, ak autorizáciu pre rovnaký prípravok so zníženým rizikom na ochranu rastlín už udelil iný členský štát.

 

Ak členský štát potrebuje dodatočné informácie, stanoví žiadateľovi lehotu na ich predloženie. V takomto prípade sa 120-dňová lehota predlžuje o dodatočnú lehotu poskytnutú členským štátom.

 

4. Ak nie je stanovené inak, uplatňujú sa všetky ustanovenia týkajúce sa autorizácií podľa tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Na podporu menej škodlivých prípravkov na ochranu rastlín zavádza tento článok novú kategóriu nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín, ktoré predstavujú nižšie riziko než súčasné prípravky na trhu a obsahuje aspoň jednu nízkorizikovú účinnú látku. Táto kategória prípravkov na ochranu rastlín by mala dostať určité výhody, ako napríklad dlhšiu lehotu na ochranu údajov a oslobodenie od daní.

Obnovenie PDN 168 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

Spoločná pozícia Rady

Článok 50 – odsek 1 – úvod a písmená a b

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Porovnávacie posudzovanie vykonávajú členské štáty pri hodnotení žiadosti o autorizáciu pre prípravok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje účinnú látku schválenú ako látku, ktorá sa má nahradiť. Členské štáty neautorizujú alebo obmedzia používanie prípravku na ochranu rastlín obsahujúceho látku, ktorá sa má nahradiť, ak porovnávacie posudzovanie, pri ktorom zvážili riziká a prínosy, ako sa stanovuje v prílohe IV, preukázalo, že:

1. Porovnávacie posudzovanie vykonávajú členské štáty pri hodnotení žiadosti o autorizáciu pre prípravok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje účinnú látku schválenú ako látku, ktorá sa má nahradiť. Členské štáty neautorizujú používanie prípravku na ochranu rastlín obsahujúceho látku, ktorá sa má nahradiť, alebo jeho používanie obmedzia na konkrétnu plodinu, ak porovnávacie posudzovanie, pri ktorom zvážili riziká a prínosy, ako sa stanovuje v prílohe IV, preukázalo, že:

(a) pre použitia uvedené v žiadosti už existuje autorizovaný prípravok na ochranu rastlín alebo nechemická metóda kontroly alebo prevencie, ktorá je podstatne bezpečnejšia pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo pre životné prostredie a

(a) pre použitia uvedené v žiadosti už existuje autorizovaný prípravok na ochranu rastlín alebo nechemická metóda kontroly alebo prevencie, ktorá je podstatne bezpečnejšia pre zdravie ľudí alebo zvierat alebo pre životné prostredie, a

(b) prípravok na ochranu rastlín alebo nechemická metóda kontroly alebo prevencie uvedená v písmene a) nepredstavuje významné hospodárske alebo praktické nevýhody a

(b) nahradenie prípravkami na ochranu rastlín alebo nechemickými metódami kontroly alebo prevencie uvedenými v písmene a) nepredstavuje významné hospodárske alebo praktické nevýhody a

(c) chemická odlišnosť účinných látok je dostatočná na minimalizovanie vzniku rezistencie u cieľového organizmu a and

(c) prípadná chemická odlišnosť účinných látok alebo metódy a prax manažmentu plodín a ochrany proti škodcom, sú dostatočné na minimalizovanie vzniku rezistencie u cieľového organizmu a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

Spoločná pozícia Rady

Článok 50 – odsek 3 – pododsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Takéto autorizácie sa udeľujú na obdobie nepresahujúce päť rokov.

Takéto autorizácie sa udeľujú na obdobie nepresahujúce tri roky.

Odôvodnenie

Každá autorizácia prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich látku, ktorá sa má nahradiť, bez porovnávacieho posudzovania, by sa mala obmedziť na maximálne tri toky.

Obnovenie harmonogramu navrhnutého Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     134

Spoločná pozícia Rady

Článok 50 – odsek 4 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty vykonávajú v prípade prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich látku, ktorá sa má nahradiť, porovnávacie posudzovanie ustanovené v odseku 1 pravidelne a najneskôr pri obnovení alebo zmene a doplnení autorizácie.

4. Členské štáty vykonávajú v prípade prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich látku, ktorá sa má nahradiť, porovnávacie posudzovanie ustanovené v odseku 1 pravidelne a najneskôr štyri roky po udelení autorizácie alebo obnovenia autorizácie.

Odôvodnenie

Porovnávacie posudzovanie by sa malo uskutočniť pred koncom lehoty autorizácie.

Obnovenie harmonogramu navrhnutého Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     135

Spoločná pozícia Rady

Článok 50 – odsek 5

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak sa členský štát rozhodne podľa odseku 4 autorizáciu zrušiť alebo zmeniť a doplniť, toto zrušenie alebo zmena a doplnenie nadobúdajú účinnosť päť rokov po rozhodnutí členského štátu alebo na konci obdobia platnosti schválenia látky, ktorá sa má nahradiť, ak sa toto obdobie končí skôr.

5. Ak sa členský štát rozhodne podľa odseku 4 autorizáciu zrušiť alebo zmeniť a doplniť, toto zrušenie alebo zmena a doplnenie nadobúdajú účinnosť dva roky po rozhodnutí členského štátu alebo na konci obdobia platnosti schválenia látky, ktorá sa má nahradiť, ak sa toto obdobie končí skôr.

Odôvodnenie

Navrhovaná dvojročná lehota urýchli nahradzovanie a podporí inovácie.

Obnovenie PDN 173 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     136

Spoločná pozícia Rady

Článok 51 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2α. Členské štáty môžu so súhlasom Komisie zaviesť konkrétne opatrenia uľahčujúce predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú rozšírenia autorizácie na menej významné použitia.

Odôvodnenie

Zjednodušením administratívnych postupov a motivovaním zúčastnených strán k menej významným použitiam prípravkov na ochranu rastlín sa vyriešia mnohé problémy týkajúce sa určitých plodín. Ukázalo sa, že držitelia autorizácií nie sú naklonení myšlienke rozšíriť autorizácie na menej významné použitia z dôvodu nedostatočného hospodárskeho záujmu, ktoré tieto plodiny predstavujú pre priemysel. V niektorých tretích krajinách sa uplatňujú opatrenia, ako je predĺženie ochrany údajov, ak bolo povolenie rozšírené na menej významné plodiny. Je potrebné uskutočniť analogické motivačné opatrenia pre EÚ s cieľom predísť nedostatku prípravkov na ochranu rastlín pre tento druh plodín.

Obnovenie PDN 175 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     137

Spoločná pozícia Rady

Článok 51 – odsek 4 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak členské štáty vyhovejú žiadosti o rozšírenie autorizácie na menej významné použitie, v prípade potreby informujú držiteľa autorizácie a požiadajú ho, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenil etiketu.

4. Ak členské štáty vyhovejú žiadosti o rozšírenie autorizácie na menej významné použitie, informujú držiteľa autorizácie, ktorý zodpovedajúcim spôsobom zmení etiketu.

Odôvodnenie

Správne označovanie má zásadný význam pre bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín. Najlepším spôsobom na informovanie používateľa je uviesť menej významné použitia na etikete a jasne napísať, že za uvedené spôsoby použitia nie je zodpovedný výrobca.

Čiastočné obnovenie PDN 179 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     138

Spoločná pozícia Rady

Článok 51 – odsek 4a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Prípady rozšírenia na základe tohto článku sa stanovujú samostatne, pričom na obmedzenia zodpovednosti sa odkazuje osobitne.

Odôvodnenie

Nezávisle od spôsobu, akým sa v členskom štáte predlžuje autorizácia na menej významné použitia, musí byť úplne jasné, že ide o predĺženie podľa článku 49, aby bol zrejmý odlišný právny stav v porovnaní s autorizáciou podľa článku 4.

Obnovenie PDN 177 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     139

Spoločná pozícia Rady

Článok 51 – odsek 6

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty zostavujú a pravidelne aktualizujú zoznam menej významných použití.

6. Členské štáty zostavujú a pravidelne aktualizujú zoznam menej významných použití. Tento zoznam sa dá k dispozícii verejnosti prostredníctvom oficiálnych internetových stránok členského štátu a Komisie.

Odôvodnenie

Aby sa uľahčila výmena informácií a zlepšila informovanosť verejnosti, musia členské štáty a Komisia sprístupniť zoznam na oficiálnych internetových stránkach.

Obnovenie PDN 180 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     140

Spoločná pozícia Rady

Článok 51 – odsek 6a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia najneskôr do...* predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zriadenie Európskeho fondu na podporu menej významného použitia. Fond bude mať tiež oprávnenie financovať dodatočné testy rezíduí na menej významné použitia.

 

________

* jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento návrh je v súlade so stanoviskom výboru ITRE, ale vypúšťa sa z neho odkaz na európske dane.

Obnovenie PDN 276 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     141

Spoločná pozícia Rady

Článok 52 – odsek 3 – písmená b a c

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) sú identické z hľadiska špecifikácie a obsahu účinných látok, safenerov a synergentov a z hľadiska typu formulácie a

(b) majú buď rovnakú špecifikáciu alebo špecifikácie schválené ako rovnocenné postupom uvedeným v článku 38.

(c) sú rovnaké alebo ekvivalentné z hľadiska prítomných koformulantov a veľkosti, materiálu alebo formy obalu, pokiaľ ide o možný škodlivý účinok na bezpečnosť prípravku vzhľadom na zdravie ľudí alebo zvierat alebo na životné prostredie.

 

Odôvodnenie

Požiadavky na určenie identity referenčných produktov sú zbytočne reštriktívne.

Čiastočné obnovenie PDN 286 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     142

Spoločná pozícia Rady

Článok 52 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Prípravky na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú podmienku v pododseku a), ale spĺňajú všetky ostatné podmienky uvedené v tomto odseku, sa považujú za identické s referenčným prípravkom, ak porovnávacie hodnotenie laboratória úradne uznaného v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe, ktorého hodnotenie je zaslané príslušnému úradu dovážajúceho členského štátu žiadateľom, alebo porovnávacie hodnotenie príslušného úradu potvrdí, že prípravok na ochranu rastlín, v súvislosti s ktorým sa žiada o dovozné povolenie, je v zásade identický s referenčným prípravkom a že sú splnené tieto podmienky:

 

(a) podmienky pododseku 1, bodov b) a c),

 

(b) prípravok na ochranu rastlín, v súvislosti s ktorým sa žiada o dovozné povolenie, neobsahuje vedľajšiu zložku, ktorá nebola hodnotená,

 

(c) nechýbajú žiadne vedľajšie zložky so zásadnou funkciou,

 

(d) prípravok nevykazuje iné nominálne koncentrácie vedľajších zložiek so zásadnými funkciami, ktoré sú toxickejšie alebo ekotoxickejšie ako referenčný prípravok alebo sú menej vhodné z hľadiska účinnosti alebo stability ako zložky referenčného prípravku,

 

(e) nechýbajú žiadne vedľajšie zložky, ktoré slúžia na ochranu používateľov alebo tretích strán.

Odôvodnenie

Im EuGH Urteil vom 25.02.2008, Az. C-201/06, rügt der EuGH das Fehlen eines vereinfachten Zulassungsverfahrens für Generika, in welchem die wesentliche Übereinstimmung eines Generikums mit einem Referenzerzeugnis überprüft wird. Aufgrund der ausdrücklichen Forderung des Gerichtshofes nach Einführung eines solchen Verfahrens ist dessen Einführung in die vorliegende Verordnung dringend geboten, zumal der jetzt vorliegende Kompromissvorschlag eine solche Regelung vollständig vermissen lässt. Damit würde für die Paralleleinfuhr von Generika eine gesetzliche Lücke entstehen, die die Garantie des freien Warenverkehrs aus Art. 28 EG auch für solche Produkte verletzt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     143

Spoločná pozícia Rady

Článok 52 – odsek 10a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

10a. Bez toho, aby bol dotknutý článok 63, orgány členských štátov zverejňujú informácie o povoleniach na paralelný obchod.

Odôvodnenie

Rada zaviedla nové ustanovenia týkajúce sa zhodnosti paralelne obchodovaných pesticídov. V záujme transparentnosti by sa mali poskytovať informácie o povoleniach na paralelný obchod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     144

Spoločná pozícia Rady

Článok 54 – odsek 5

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku, najmä maximálne množstvá prípravkov na ochranu rastlín, ktoré možno uvoľniť počas experimentov alebo testov, a minimálne údaje, ktoré sa majú predložiť v súlade s odsekom 2, sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 3.

5. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto článku, najmä maximálne množstvá prípravkov na ochranu rastlín, ktoré možno uvoľniť počas experimentov alebo testov, a minimálne údaje, ktoré sa majú predložiť v súlade s odsekom 2, sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 79 ods. 4.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým rozhodnutím o komitológii.

Obnovenie PDN 184 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     145

Spoločná pozícia Rady

Článok 56 – odsek 1 – pododsek 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Držiteľ autorizácie na tento účel zaznamenáva a hlási všetky podozrenia na nežiaduce reakcie u ľudí spojené s použitím prípravku na ochranu rastlín.

Držiteľ autorizácie na tento účel zaznamenáva a hlási všetky podozrenia na nežiaduce reakcie u ľudí, zvierat a životného prostredia spojené s použitím prípravku na ochranu rastlín.

Odôvodnenie

Informácia by mala takisto zahŕňať možné nežiaduce reakcie u ľudí, zvierat a na životnom prostredí.

Obnovenie PDN 188 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     146

Spoločná pozícia Rady

Článok 56 – odsek 3 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov prijať dočasné ochranné opatrenia, členský štát, ktorý ako prvý udelil autorizáciu v rámci každej zóny, vyhodnotí prijaté informácie a informuje ostatné členské štáty, ktoré patria do tej istej zóny, ak sa rozhodne zrušiť alebo zmeniť a doplniť autorizáciu podľa článku 44.

3. Členský štát, ktorý prijme takúto správu, bezodkladne informuje ostatné členské štáty. Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov prijať dočasné ochranné opatrenia, členský štát, ktorý udelil autorizáciu, vyhodnotí prijaté informácie a informuje ostatné členské štáty, ak sa rozhodne zrušiť alebo zmeniť a doplniť autorizáciu podľa článku 44.

Odôvodnenie

Uvedené má poskytnúť členským štátom mechanizmus na vymieňanie informácií o prípadných škodlivých účinkoch.

Obnovenie PDN 189 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     147

Spoločná pozícia Rady

Článok 57 – odsek 1 – úvod

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uchovávajú informácie o prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré sa v súlade s týmto nariadením autorizovali alebo pre ktoré sa autorizácia zrušila, v elektronickej forme dostupnej verejnosti, pričom tieto informácie obsahujú aspoň:

Členské štáty poskytnú úradu, ktorý ich elektronickou formou dostupnou verejnosti zverejní, informácie o prípravkoch na ochranu rastlín ktoré sa v súlade s týmto nariadením autorizovali alebo pre ktoré sa autorizácia zrušila, pričom tieto informácie obsahujú aspoň:

Odôvodnenie

Na uľahčenie poskytovania údajov je potrebné zriadiť centrálnu databázu so všetkými informáciami o testoch a štúdiách vykonaných v predchádzajúcom období na účely tohto nariadenia, ktorú bude spravovať EFSA. Žiadatelia budú potom musieť pred uskutočnením testov alebo štúdií prehľadať len jednu databázu.

Obnovenie PDN 191 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     148

Spoločná pozícia Rady

Článok 59 – odsek 1 – pododsek 7

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Štúdia je chránená aj v prípade, ak je potrebná na obnovenie alebo preskúmanie autorizácie. Lehota na ochranu údajov je 30 mesiacov. Prvý až štvrtý pododsek sa uplatňujú s náležitými zmenami.

Štúdia nie je chránená v prípade, ak je potrebná na obnovenie alebo preskúmanie autorizácie.

Odôvodnenie

Obnovenie článku 56 ods. 1 podods. 5 (KOM_ 2008_0093 bez zmien a doplnení EP v prvom čítaní).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     149

Spoločná pozícia Rady

Článok 60 – odseky 1 a 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spravodajský členský štát pripraví pre každú účinnú látku, safener, synergent a adjuvant zoznam protokolov z testov a správ zo štúdií potrebných na prvé schválenie, zmenu a doplnenie podmienok schválenia alebo obnovenie schválenia a sprístupní ho členským štátom a Komisii.

1. Spravodajský členský štát pre každú účinnú látku, safener, synergent a adjuvant poskytne úradu, ktorý verejnosti v momente zverejnenia sprístupňuje, návrh správy o posúdení v súlade s ustanoveniami článku 12, zoznam protokolov z testov a správ zo štúdií potrebných na prvé schválenie, zmenu a doplnenie podmienok schválenia alebo obnovenie schválenia a prehľad výsledkov protokolov z testov a správ zo štúdií, aby sa zistila účinnosť látky a jej bezpečnosť pre ľudí, zvieratá, rastliny a životné prostredie.

2. Členské štáty pre každý prípravok na ochranu rastlín, ktorý autorizujú, vedú a na požiadanie sprístupňujú ktorejkoľvek zainteresovanej strane:

2. Členské štáty pre každý prípravok na ochranu rastlín, ktorý autorizujú, predložia úradu tieto informácie, ktoré úrad sprístupní verejnosti, v čase zverejnenia návrhu správy o posúdení v súlade s ustanoveniami článku 12:

(a) zoznam protokolov z testov a správ zo štúdií, ktoré sa týkajú účinnej látky, safenera alebo synergenta, adjuvantu a prípravku na ochranu rastlín a sú potrebné na prvú autorizáciu, zmenu alebo doplnenie podmienok autorizácie alebo jej obnovenie, a

(a) zoznam protokolov z testov a správ zo štúdií, ktoré sa týkajú účinnej látky, safenera alebo synergenta, adjuvantu a prípravku na ochranu rastlín a sú potrebné na prvú autorizáciu, zmenu alebo doplnenie podmienok autorizácie alebo jej obnovenie, a

(b) zoznam protokolov z testov a správ zo štúdií, pre ktoré žiadateľ požiadal o ochranu údajov podľa článku 59, a všetky dôvody predložené v súlade s uvedeným článkom.

(b) zoznam protokolov z testov a správ zo štúdií, pre ktoré žiadateľ požiadal o ochranu údajov podľa článku 59, a všetky dôvody predložené v súlade s uvedeným článkom.

 

(ba) prehľad výsledkov protokolov z testov a správ zo štúdií, aby sa zistila účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre ľudí, zvieratá, rastliny a životné prostredie.

Odôvodnenie

Na uľahčenie poskytovania údajov je potrebné zriadiť centrálnu databázu so všetkými informáciami o testoch a štúdiách vykonaných v predchádzajúcom období na účely tohto nariadenia, ktorú bude spravovať EFSA. Žiadatelia budú potom musieť pred uskutočnením testov alebo štúdií nahliadnuť len do jednej databázy.

Obnovenie PDN 299 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     150

Spoločná pozícia Rady

Článok 61 – odsek -1 (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Každý, kto má záujem zabezpečiť autorizáciu prípravku na ochranu rastlín, nahliadne pred uskutočnením testov alebo štúdií do databázy uvedenej v článkoch 35a a 57.

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečila čo najširšia výmena údajov, žiadatelia by sa mali obrátiť na databázu úradu a nájsť v nej všetky potrebné informácie o testoch a štúdiách, ktoré sa v minulosti vykonali na účely tohto nariadenia.

Obnovenie PDN 201 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     151

Spoločná pozícia Rady

Článok 61 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa príslušný orgán členského štátu presvedčí, že potenciálny žiadateľ má v úmysle požiadať o autorizáciu, poskytne mu meno a adresu držiteľa alebo držiteľov príslušných predchádzajúcich autorizácií a zároveň informuje držiteľov autorizácií o mene a adrese žiadateľa.

2. Ak sa príslušný orgán členského štátu presvedčí, že potenciálny žiadateľ má v úmysle požiadať o autorizáciu alebo o obnovu alebo preskúmanie autorizácie, poskytne mu meno a adresu držiteľa alebo držiteľov príslušných predchádzajúcich autorizácií a zároveň informuje držiteľov autorizácií o mene a adrese žiadateľa.

Odôvodnenie

Ochrana údajov sa tiež musí rozšíriť na údaje pre obnovu a preskúmanie autorizácie, aby sa chránili stredné podniky a odvetvia priemyslu ochrany rastlín, ktorých činnosť je založená na výskume.

Obnovenie PDN 203 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     152

Spoločná pozícia Rady

Článok 61 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Potenciálny žiadateľ o autorizáciu a držiteľ alebo držitelia príslušných autorizácií podniknú všetky primerané kroky na dosiahnutie dohody o spoločnom využívaní akýchkoľvek protokolov z testov a správ zo štúdií chránených podľa článku 59, ktoré žiadateľ o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín žiada.

3. Potenciálny žiadateľ o autorizáciu alebo o obnovu alebo preskúmanie autorizácie a držiteľ alebo držitelia príslušných autorizácií podniknú všetky primerané kroky na dosiahnutie dohody o spoločnom využívaní akýchkoľvek protokolov z testov a správ zo štúdií chránených podľa článku 59, ktoré žiadateľ o autorizáciu alebo o obnovu alebo preskúmanie autorizácie prípravku na ochranu rastlín žiada. Túto dohodu môže nahradiť postúpenie veci rozhodcovskej komisii a prijatie rozhodnutia rozhodcovskej komisie. V snahe zabezpečiť, aby sa náklady na spoločné využívanie informácií určili spravodlivým, transparentným a nediskriminujúcim spôsobom, môže Komisia v súlade s regulačným postupom stanoveným v článku 79 ods. 3, založeným na týchto princípoch, prijať usmernenia pre zdieľanie nákladov.

Odôvodnenie

Ochrana údajov sa tiež musí rozšíriť na údaje pre obnovu a preskúmanie autorizácie, aby sa chránili stredné podniky a odvetvia priemyslu ochrany rastlín, ktorých činnosť je založená na výskume.

S cieľom zabrániť zbytočnej duplicite testov je potrebné zaviesť rozhodcovský mechanizmus a mechanizmus zdieľania nákladov, čo by mohlo žiadateľom a držiteľom autorizácie pomôcť dosiahnuť dohodu. Tieto ustanovenia boli zavedené rovnako aj do smernice REACH.

Obnovenie PDN 204 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     153

Spoločná pozícia Rady

Článok 61 – odsek 3a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Ak sa členský štát domnieva, že môže vzniknúť monopol, a potenciálny žiadateľ a držiteľ alebo držitelia príslušných autorizácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú rovnakú účinnú látku, safener alebo synergent, nemôžu dosiahnuť dohodu o spoločnom využívaní testovacích protokolov a správ zo štúdií, ktoré sa týkajú stavovcov, potenciálny žiadateľ o tom informuje príslušný orgán členského štátu. Obidve strany sa však dohodnú, ktoré súdy sú príslušné na účely článku 62 ods. 4.

Odôvodnenie

Novým nariadením by sa mali ustanoviť osobitné opatrenia, aby sa zabránilo vzniku monopolov na trhu s prípravkami na ochranu rastlín.

Obnovenie PDN 205 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     154

Spoločná pozícia Rady

Článok 62 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Potenciálny žiadateľ a držiteľ alebo držitelia príslušných autorizácií vynaložia maximálne úsilie, aby zabezpečili spoločné využívanie testov a štúdií, ktoré sa vykonali na stavovcoch. Náklady na spoločné využívanie protokolov z testov a správ zo štúdií sa určujú spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom. Od potenciálneho žiadateľa sa požaduje len to, aby sa podieľal na nákladoch na informácie, ktorých predloženie sa od neho požaduje na splnenie požiadaviek na udelenie autorizácie.

2. Potenciálny žiadateľ a držiteľ alebo držitelia príslušných autorizácií vynaložia maximálne úsilie, aby zabezpečili spoločné využívanie testov a štúdií, ktoré sa vykonali na stavovcoch. Náklady na spoločné využívanie protokolov z testov a správ zo štúdií sa určujú spravodlivým, transparentným a nediskriminačným spôsobom. Od potenciálneho žiadateľa sa požaduje, aby sa podieľal na nákladoch, ktoré vzniknú počas celého procesu tvorby informácií, ktorých predloženie sa od neho požaduje na splnenie požiadaviek na udelenie autorizácie.

Odôvodnenie

Náklady na vytvorenie údajov prevyšujú čisté náklady na štúdiu. Potenciálny žiadateľ by mal mať povinnosť podieľať sa na plných nákladoch na údaje, na využívanie ktorých na vlastné registračné účely má potom nárok.

Obnovenie PDN 207 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     155

Spoločná pozícia Rady

Článok 62 – odsek 3a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Najneskôr do...* Komisia preskúma ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa ochrany údajov pri testoch a štúdiách uskutočňovaných na stavovcoch. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade svoje posúdenie, ako aj všetky navrhnuté zmeny a doplnenia na obmedzenie ochrany údajov so zreteľom na pokusy na zvieratách.

 

______________________

*Sedem rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

V súlade s týmto návrhom podliehajú výsledky testov na stavovcoch ochrane údajov, ale prístup k týmto údajom musí byť spoločný. Tento kompromis je v súčasnosti nevyhnutný z praktických dôvodov (inak nebude možný predaj mnohých nových prípravkov), mal by sa ale patrične priebežne prehodnocovať. Aj menej prísny režim ochrany údajov zníži počet testov na stavovcoch.

Obnovenie PDN 208 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     156

Spoločná pozícia Rady

Článok 63 – odsek 2 – úvodná časť

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Za ohrozenie ochrany obchodných záujmov alebo súkromia a integrity dotknutých osôb sa za bežných okolností považuje odtajnenie týchto informácií:

2. Za ohrozenie ochrany obchodných záujmov alebo súkromia a integrity dotknutých osôb sa považuje odtajnenie týchto informácií:

Odôvodnenie

Z právneho hľadiska je pojem „za bežných okolností“ nedefinovaný a otvára priestor pre svojvoľné konanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     157

Spoločná pozícia Rady

Článok 63 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V prípade údajov z testov vrátane správ zo štúdií, ktoré poskytol žiadateľ na podporu rozhodnutia autorizovať alebo zmeniť a doplniť prípravok na ochranu rastlín podľa tohto nariadenia, si zainteresované strany môžu tieto údaje pozrieť na konkrétnych miestach, ktoré určí Komisia, úrad alebo členské štáty. Tieto údaje nemožno sprístupniť prostredníctvom poskytnutia kópií, ani akýmkoľvek iným spôsobom uverejnenia (vrátane elektronického uverejnenia).

Odôvodnenie

Verejnosť má legitímny záujem o prístup k informáciám a toto nariadenie by ho malo zaručovať v súlade s Aarhuským dohovorom. Koncepcia informovania širokej verejnosti by však mala zamedziť zneužívaniu a nespravodlivej hospodárskej súťaži. Koncepcia navrhovanej čitateľskej miestnosti zabezpečí náležitú rovnováhu, pretože zainteresované tretie strany budú mať prístup ku dôverným informáciám, ale prípadní konkurenti nebudú môcť systém zneužiť na získanie citlivých obchodných údajov.

Obnovenie PDN 211 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     158

Spoločná pozícia Rady

Článok 65 – odsek 3a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Potravinárske výrobky, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami smernice Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti, sa musia označiť ako „nevhodné pre dojčatá a malé deti”.

 

1 Ú. v. EÚ L 339, 06.12.2006, s. 16.

Odôvodnenie

Potraviny s obsahom rezíduí z prípravkov na ochranu rastlín, ktoré presahujú maximálne hodnoty uvedené v smernici 206/125/ES, by mali byť jasne označené príslušným varovaním a mali by túto informáciu poskytovať konečnému spotrebiteľovi.

Obnovenie PDN 214 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     159

Spoločná pozícia Rady

Článok 66 – odsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty môžu zakázať alebo obmedziť reklamu prípravkov na ochranu rastlín v niektorých médiách.

Odôvodnenie

Je potrebné ponechať možnosť zachovania prípadných vnútroštátnych obmedzení v tejto oblasti.

Obnovenie PDN 215 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     160

Spoločná pozícia Rady

Článok 67 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia, dodávatelia, distributéri, dovozcovia, vývozcovia a profesionálni používatelia prípravkov na ochranu rastlín vedú záznamy o prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré vyrábajú, dovážajú, vyvážajú, skladujú, používajú alebo uvádzajú na trh najmenej po dobu troch rokov.

1. Výrobcovia, dodávatelia, distributéri, dovozcovia, vývozcovia a profesionálni používatelia prípravkov na ochranu rastlín vedú záznamy o prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré vyrábajú, dovážajú, vyvážajú, skladujú, používajú alebo uvádzajú na trh najmenej po dobu desiatich rokov po ukončení výroby alebo používania.

Podstatné informácie uvedené v týchto záznamoch sprístupňujú na požiadanie príslušnému orgánu. Tretie strany, ako napríklad odvetvie zodpovedné za zásobovanie pitnou vodou, sa môžu so žiadosťou o prístup k týmto informáciám obrátiť na príslušný orgán.

Informácie uvedené v týchto záznamoch sprístupňujú príslušnému orgánu. Tieto informácie poskytujú aj susedom a obyvateľom, maloobchodníkom alebo odvetviu zodpovednému za zásobovanie pitnou vodou, ktorí o priamy prístup k nim požiadali. Informácie o každom použití prípravkov na ochranu rastlín pre daný poľnohospodársky výrobok sa poskytnú maloobchodníkom aj veľkoobchodníkom, pričom sa využije štandardizovaný formát.

 

Tento štandardizovaný formát poskytovania informácií sa určí v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 2.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     161

Spoločná pozícia Rady

Článok 67 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Výrobcovia prípravkov na ochranu rastlín vykonávajú následné sledovanie po registrácii. O každej dôležitej informácii upovedomia príslušné orgány a príslušným zúčastneným stranám ju kedykoľvek na požiadanie sprostredkujú.

Odôvodnenie

Zodpovednosť výrobcov prípravkov na ochranu rastlín by sa nemala skončiť schválením ich látky. Na zabezpečenie ochrany životného prostredia a najmä vodných zdrojov je dôležité vykonávať následné sledovanie po registrácii a zabezpečiť dostupnosť týchto informácií pre príslušné orgány a zúčastnené strany (napr. priemysel pitnej vody), ktoré o prístup k týmto informáciám požiadajú. Riešenie možných negatívnych účinkov látky na vodné prostredie by sa nemalo ponechať závislým sektorom.

Obnovenie PDN 217 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     162

Spoločná pozícia Rady

Článok 77

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 2 prijať alebo zmeniť a doplniť technické a iné usmerňovacie dokumenty na vykonávanie tohto nariadenia. Komisia môže požiadať úrad, aby takéto usmerňovacie dokumenty vypracoval alebo k nim prispel.

Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 3 prijať alebo zmeniť a doplniť technické a iné usmerňovacie dokumenty na vykonávanie tohto nariadenia. Komisia môže požiadať úrad, aby takéto usmerňovacie dokumenty vypracoval alebo k nim prispel. Úrad môže iniciovať vypracovanie alebo revíziu usmerňovacích dokumentov pre hodnotenie rizík účinných látok.

Odôvodnenie

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín by mal mať sám možnosť iniciovať vypracovanie alebo revíziu usmerňovacích dokumentov týkajúcich sa hodnotenia rizík.

Kompromisný PDN vychádzajúci z PDN 224 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     163

Spoločná pozícia Rady

Článok 78 – odsek 1 – písmeno f

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) nariadenie, ktorým sa stanovuje pracovný program pre safenery a synergenty, uvedené v článku 26;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pracovný program by sa mal prijať spolurozhodovaním.

Zmena a doplnenie nového odseku vloženého Radou v súlade s PDN 108 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     164

Spoločná pozícia Rady

Článok 78 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 79 ods. 2 sa prijme nariadenie, ktoré obsahuje zoznam účinných látok zahrnutých do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tieto látky sa považujú za schválené podľa tohto nariadenia.

3. V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 79 ods. 3 sa prijme nariadenie, ktorým sa zoznam účinných látok zahrnutých do prílohy I k smernici 91/414/EHS začlení do prílohy IIa tohto nariadenia. Tieto látky sa považujú za schválené podľa tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je potrebný na zosúladenie znenia s novým rozhodnutím o komitológii.

Obnovenie PDN 216 z prvého čítania s dodatočnou úpravou s cieľom zabezpečiť súlad s PDN k článku 13 ods. 2, ktorý stanovuje prílohu pre zoznam účinných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     165

Spoločná pozícia Rady

Článok 80 – odsek 7

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Do ... Komisia zostaví zoznam látok zahrnutých v prílohe I k smernici 91/414/EHS, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v bode 4 prílohy II bod 4 tejto prílohy a na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 50 tohto nariadenia.

7. Do ... Komisia zostaví zoznam látok zahrnutých v prílohe I k smernici 91/414/EHS, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v bode 4 prílohy II bod 4 tejto prílohy a na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 50 tohto nariadenia.

*             poznámka pre Ú. v.: 78 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

*              poznámka pre Ú. v.: 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Na to, aby sa čakalo šesť a pol roka na úpravu zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť, niet žiadneho opodstatnenia. Malo by sa to vykonať najneskôr po troch rokoch.

Zmena a doplnenie nového odseku vloženého Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     166

Spoločná pozícia Rady

Článok 82

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia do … predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, ako prebieha vzájomné uznávanie autorizácií a najmä ako členské štáty uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 36 ods. 3 a v článku 50 ods. 2, o rozdelení Spoločenstva do troch zón a o uplatňovaní kritérií schválenia účinných látok, safenerov a synergentov, ako sa uvádzajú v prílohe II, a ich vplyve na diverzifikáciu a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, ako aj na zdravie ľudí a životné prostredie. V prípade potreby môže k správe priložiť vhodné legislatívne návrhy na zmenu a doplnenie daných ustanovení.

Komisia do …* predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o tom, ako prebieha vzájomné uznávanie autorizácií a najmä ako členské štáty uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 36 ods. 2a a 3 a v článku 50 ods. 2 a o uplatňovaní kritérií schválenia účinných látok, safenerov a synergentov, ako sa uvádzajú v prílohe II, a ich vplyve na diverzifikáciu a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva vrátane cien potravín, ako aj na zdravie ľudí a životné prostredie. V prípade potreby môže k správe priložiť vhodné legislatívne návrhy na zmenu a doplnenie daných ustanovení.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     167

Spoločná pozícia Rady

Príloha I

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA I

vypúšťa sa

Zóna A – Sever

 

Do tejto zóny patria tieto členské štáty:

 

Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Švédsko

 

Zóna B – Stred

 

Do tejto zóny patria tieto členské štáty:

 

Belgicko, Česká republika, Nemecko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo

 

Zóna C – Juh

 

Do tejto zóny patria tieto členské štáty:

 

Bulharsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Malta, Portugalsko

 

Odôvodnenie

Navrhovaný systém zón je zavádzajúci, pretože sa vzťahuje na zóny, ktoré majú pomerne odlišné poľnohospodárstvo, zdravotný stav rastlín a environmentálne podmienky. Navrhnutý systém zón je v rozpore s vnútroštátnym udeľovaním povolenia a nie je v súlade so zásadou proporcionality a subsidiarity ES, pretože prekračuje to, čo je potrebné na urýchlenie rozhodovacieho procesu. Tieto ciele sa dajú dosiahnuť úpravou systému vzájomného uznávania povolení bez koncepcie zón.

Obnovenie PDN 230 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     168

Spoločná pozícia Rady

Príloha II – bod 3.6.1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.6.1. V prípade potreby sa stanovia ADI, AOEL a ARfD. Pri stanovovaní týchto hodnôt sa zabezpečujú primerané bezpečnostné limity vo výške najmenej 100, ktoré zohľadňujú druh a závažnosť účinkov a zraniteľnosť špecifických skupín obyvateľstva.

3.6.1. V prípade potreby sa stanovia ADI, AOEL a ARfD. Pri stanovovaní týchto hodnôt sa zabezpečuje vhodné bezpečnostné rozpätie v hodnote najmenej 100 pri zohľadnení druhu a závažnosti účinkov, možných kombinačných účinkov a zraniteľnosti zraniteľných skupín.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     169

Spoločná pozícia Rady

Príloha II – bod 3.6.5

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.6.5. Účinná látka, safener alebo synergent sa schváli iba vtedy, ak sa na základe posúdenia usmernení k testom schválených v Spoločenstve alebo na medzinárodnej úrovni alebo iných dostupných údajov a informácií vrátane prehľadu vedeckej literatúry, ktoré preskúma úrad, nepovažuje za látku s vlastnosťami narušujúcimi endokrinný systém, ktoré môžu mať škodlivé účinky u ľudí, s výnimkou prípadu, keď je expozícia ľudí tejto účinnej látke, safeneru alebo synergentu v prípravku na ochranu rastlín za realisticky navrhnutých podmienok používania zanedbateľná, t. j. prípravok sa používa v uzavretých systémoch alebo v iných podmienkach, ktoré vylučujú kontakt s ľuďmi, a rezíduá príslušnej účinnej látky, safeneru alebo synergentu v potravinách a krmive neprekračujú štandardné hodnoty stanovené v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

3.6.5. Účinná látka, safener alebo synergent sa schváli iba vtedy, ak sa na základe posúdenia usmernení k testom schválených v Spoločenstve alebo na medzinárodnej úrovni alebo iných dostupných údajov a informácií vrátane prehľadu vedeckej literatúry, ktoré preskúma úrad, nepovažuje pri riadnom zohľadnení kombinácie účinkov za látku, safener alebo synergent s vlastnosťami narušujúcimi endokrinný systém, ktoré môžu mať škodlivé účinky u ľudí a preto nie je, a ani nemusí byť, klasifikovaná v súlade s ustanoveniami smernice 67/548/EHS, ako látka, safener alebo synergent poškodzujúci reprodukciu kategórie 3, s výnimkou prípadu, keď je expozícia ľudí tejto účinnej látke, safeneru alebo synergentu v prípravku na ochranu rastlín za realisticky navrhnutých podmienok používania zanedbateľná, t. j. prípravok sa používa v uzavretých systémoch alebo v iných podmienkach, ktoré vylučujú kontakt s ľuďmi, a rezíduá príslušnej účinnej látky, safeneru alebo synergentu v potravinách a krmive neprekračujú štandardné hodnoty stanovené v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

 

Ďalšie špecifické vedecké kritériá pre určenie vlastností narušujúcich endokrinný systém sa prijmú do ...* v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 79 ods. 4.

 

* poznámka pre Ú. v.: 18 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     170

Spoločná pozícia Rady

Príloha II – bod 3.6.5a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3.6.5a. Účinná látka, safener alebo synergent sa schváli iba vtedy, ak sa na základe posúdenia alebo iných dostupných údajov a informácií vrátane prehľadu vedeckej literatúry, nepovažuje za takú, ktorá by pre ľudí predstavovala výraznú mieru rizika v oblasti vývojovo-neurotoxických a imunotoxických vlastností, pričom sa zohľadňuje expozícia tejto látke, safeneru alebo synergentu počas prenatálneho života alebo počas detstva, ako aj pravdepodobné kombinované účinky, s výnimkou prípadu, keď je expozícia ľudí tejto účinnej látke, safeneru alebo synergentu v prípravku na ochranu rastlín za realisticky navrhnutých podmienok používania zanedbateľná, t. j. prípravok sa používa v uzavretých systémoch alebo v iných podmienkach, ktoré vylučujú kontakt s ľuďmi, a rezíduá príslušnej účinnej látky, safeneru alebo synergentu v potravinách a krmive neprekračujú štandardné hodnoty stanovené v súlade s článkom 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     171

Spoločná pozícia Rady

Príloha II – bod 3.7.2. – úvod – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.7.2. Účinná látka, safener alebo synergent sa schvália iba vtedy, ak sa nepovažujú za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) látku.

3.7.2. Účinná látka, safener alebo synergent sa schvália iba vtedy, ak sa daná látka ani jej produkty premeny a rezíduá nepovažujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) látky.

Odôvodnenie

Je dôležité zahrnúť produkty premeny a rizíduá.

Čiastočné obnovenie PDN 235 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     172

Spoločná pozícia Rady

Príloha II – bod 3.7.3. – úvod – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.7.3. Účinná látka, safener alebo synergent sa schváli iba vtedy, ak sa nepovažuje za veľmi perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu látku (vPvB).

3.7.3. Účinná látka, safener alebo synergent sa schvália iba vtedy, ak sa daná látka, a ani jej produkty premeny či rezíduá, nepovažujú za veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

Odôvodnenie

Je dôležité zahrnúť produkty premeny a rizíduá.

Čiastočné obnovenie PDN 239 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     173

Spoločná pozícia Rady

Príloha II – bod 3.7.3.2. – pododsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Spĺňa aj kritérium vysokej bioakumulácie, ak existuje dôkaz veľmi vysokej bioakumulácie u iných druhov, alebo ak údaje zo sledovania živých organizmov poukazujú na to, že bioakumulačný potenciál chemickej látky je dostatočný na to, aby vzbudzoval obavy.

Odôvodnenie

Kritériá v návrhu Komisie sú prevzaté z legislatívy REACH, hoci v rámci nej sa už zistili nedostatky, keďže podlieha prehodnoteniu do jedného roka. Kritériá REACH pre látky PBT a vPvB sú natoľko prísne, že ani známe látky PBT, ako sú napr. látky zo zoznamu Štokholmského dohovoru o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, nie sú identifikované. V súlade s predpismi tohto dohovoru je dôležité umožniť využitie rovnocenného dôkazu, a nie len náhodné výsledky testov, ktoré často nie sú k dispozícii, alebo sa nedajú použiť.

Obnovenie PDN 241 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     174

Spoločná pozícia Rady

Príloha II – bod 3.8.2a (nový)

                Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3.8.2a. Účinná látka, safener alebo synergist sa neschvaľuje, pokiaľ sa na základe realisticky navrhnutých podmienok používania neurčí, že:

 

– priama alebo nepriama expozícia včiel medonosných tejto aktívnej látke v prípravku na ochranu rastlín je zanedbateľná, alebo

 

– sa jasne určí postredníctvom príslušného hodnotenia rizík, že nejestvujú žiadne neprijateľné akútne či chronické, letálne či subletálne účinky na larvy včiel medonosných, správanie včiel medonosných, či prežitie alebo rozvoj roja.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     175

Spoločná pozícia Rady

Príloha II – bod 3.9b (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3.9b. Vylúčenie prioritných nebezpečných látok

 

Látky, ktoré sú na zozname prioritných nebezpečných látok pre vodnú politiku, uvedené v prílohe smernice 2000/60/ES, by sa nemali povoliť.

Odôvodnenie

Tento PDN zosúlaďuje nariadenie s existujúcou legislatívou a s rámcovou smernicou o vode.

Obnovenie PDN 247 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     176

Spoločná pozícia Rady

Príloha IIa (nová)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Príloha II a

 

Zoznam účinných látok schválených na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín

Odôvodnenie

Zaradenie schválenej látky do prílohy k nariadeniu by sa malo ponechať.

Obnovenie PDN 249 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     177

Spoločná pozícia Rady

Príloha IV – bod 3 – pododsek 2a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V porovnávacom posudzovaní sa vezmú do úvahy autorizované menej významné použitia.

Odôvodnenie

Obnovenie PDN 253 z prvého čítania.

POSTUP

Názov

Uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh

Referenčné čísla

11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

23.10.2007                     T6-0445/2007

Návrh Komisie

KOM(2006)0388 - C6-0245/2006

Zmenený návrh Komisie

KOM(2008)0093

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

25.9.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

25.9.2008

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Hiltrud Breyer

29.11.2005

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.10.2008

 

 

 

Dátum prijatia

5.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

20

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicodim Bulzesc, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Miloš Koterec, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Robert Sturdy, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij