Förfarande : 2006/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0444/2008

Ingivna texter :

A6-0444/2008

Debatter :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Omröstningar :

PV 13/01/2009 - 6.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0011

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 374kWORD 950k
12.11.2008
PE 412.104v02-00 A6-0444/2008

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG

(11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Hiltrud Breyer

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedelpå marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG

(11119/8/2008 – C6‑0326/2008 – 2006/0136(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11119/8/2008 – C6‑0326/2008),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0388),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2008)0093),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0444/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Beaktandeled 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 37.2 och 95,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 152.4 b och 175.1,

Motivering

Enligt skäl 8 i kommissionens förslag är syftet med denna förordning att garantera en hög skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön. I valet av rättslig grund bör både målet för och syftet med denna förordning komma fram. En dubbel rättslig grund bör användas endast om det finns flera oskiljaktigt förbundna mål, såsom ju är fallet i det föreliggande förslaget.

Artikel 37 användes 1991 då fördraget ännu inte hade någon särskild rättslig grund för skyddet av människors hälsa och miljön. Nu lämpar den sig inte längre att användas här.

Återinförande av ändring 1 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 10a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(10a) I syfte att tillämpa principen om att förorenaren betalar bör kommissionen undersöka hur tillverkare av växtskyddsmedel eller de verksamma ämnen som ingår i dem bör medverka på lämpligt sätt till att behandla eller avhjälpa de skador som användningen av växtskyddsmedel kan förorsaka på människans hälsa och miljön.

Motivering

Återinförande av ändring 8 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 10b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(10b) För att undvika djurförsök bör man med avseende på tillämpningen av denna förordning utföra försök på ryggradsdjur endast som en sistahandsutväg. Denna förordning och lagstiftningen om uppgiftskrav beträffande verksamma ämnen, växtskyddsmedel, skyddsämnen och synergister bör säkerställa att försök på ryggradsdjur görs i så liten omfattning som möjligt och att dubblering av försöken undviks samt främja djurfria försöksmetoder och intelligenta försöksstrategier. Man bör dela med sig av befintliga testresultat från försök på ryggradsdjur i samband med att nya växtskyddsmedel utvecklas. I enlighet med rådets direktiv 86/609/EEG av den 24 november 1986 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål1 måste också försök på ryggradsdjur ersättas, begränsas eller förbättras. Denna förordnings genomförande bör när så är möjligt grundas på användningen av lämpliga alternativa testmetoder. Senast den ...* bör kommissionen se över bestämmelserna om uppgiftsskydd avseende resultat från försök på ryggradsdjur, och om nödvändigt ändra de bestämmelserna.

 

__________

1 EUT L 358, 18.12.1986, s. 1.

 

* Sju år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Motivering

Protokollet om djurskydd och djurens välfärd ålägger gemenskapen och medlemsstaterna att fullt ut ta hänsyn till djurens välfärd vid utformning och genomförande av politiken. Därför bör vi ha med ett krav på att djurförsöken ska hållas vid ett absolut minimum och utföras endast som en sistahandsutväg och att man ska arbeta för att alternativ till dem används. Då följer vi också kraven i Reach.

Återinförande av ändring 6 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  4

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 10c (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(10c) Utveckling av djurfria testmetoder in vitro bör främjas för att erhålla säkerhetsdata av större relevans för människor än resultaten av de djurförsök som för närvarande används.

Motivering

Den klart största andelen av alla testmetoder med djurförsök har aldrig validerats utgående från moderna normer och man kan i många fall fråga sig hur relevanta och pålitliga de är. Det är viktigt att det arbetas för testmetoder utan djurförsök, både för att skydda människors hälsa och undvika att djur utsätts för lidande.

Återinförande av ändring 9 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  5

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 14

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(14) Med hänsyn till säkerheten bör godkännandeperioden för verksamma ämnen vara tidsbegränsad. Den bör stå i proportion till de eventuella risker som är förenade med användningen av sådana ämnen. Erfarenheterna från den faktiska användningen av växtskyddsmedel som innehåller de berörda ämnena och den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör beaktas då beslut fattas om förlängning av ett godkännande.

(14) Med hänsyn till säkerheten bör godkännandeperioden för verksamma ämnen vara tidsbegränsad. Den bör stå i proportion till de eventuella risker som är förenade med användningen av sådana ämnen. Erfarenheterna från den faktiska användningen av växtskyddsmedel som innehåller de berörda ämnena och den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bör beaktas då beslut fattas om förlängning av ett godkännande. Efter den första förlängningen bör ämnena prövas regelbundet.

Motivering

Här återinförs ändring 10 från första behandlingen, fast de första fyra orden är hämtade ur kommissionens ursprungliga text.

Ändringsförslag  6

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 15

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(15) Det bör fastställas en möjlighet att ändra eller upphäva godkännandet av ett verksamt ämne om kriterierna för godkännande inte längre uppfylls.

(15) Det bör fastställas en möjlighet att ändra eller upphäva godkännandet av ett verksamt ämne om kriterierna för godkännande inte längre uppfylls eller om överensstämmelsen med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område1 och dess särdirektiv kan äventyras.

 

__________

1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

Motivering

I direktiv 2000/60/EG fastställs kvalitetsnormer för kemikalier i grundvatten och ytvatten, bland dem växtskyddsmedel. Om dessa kvalitetsnormer inte uppfylls måste det finnas en direkt responsmekanism för ändring eller upphävande av godkännande, av det slag som redan finns vid godkännandet av kemikalier (Reach) i förhållande till direktiv 2000/60/EG.

Återinförande av ändring 11 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  7

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 18

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(18) Vissa verksamma ämnen kan vara godtagbara endast då omfattande riskreducerande åtgärder vidtas. Sådana ämnen bör identifieras på gemenskapsnivå som ämnen som kan bytas ut. Medlemsstaterna bör regelbundet ompröva om växtskyddsmedel som innehåller sådana verksamma ämnen kan ersättas med växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen vilka kräver mindre riskreducerande åtgärder.

(18) Vissa verksamma ämnen med specifika egenskaper bör identifieras på gemenskapsnivå som ämnen som kan bytas ut. Medlemsstaterna bör regelbundet undersöka växtskyddsmedel som innehåller sådana verksamma ämnen i syfte att ersätta dem med växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen vilka kräver avsevärt mindre eller inga riskreducerande åtgärder, eller med alternativa icke-kemiska jordbruks- eller växtskyddsmetoder. Verksamma ämnen som testats positivt bör ersättas snabbt.

Motivering

Återinförande av ändring 14 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  8

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 19a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(19a) För att stimulera utvecklingen av växtskyddsmedel bör det skapas incitament för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel med låg riskprofil eller med en lägre riskprofil än de produkter som redan finns på marknaden. Det bör fastställas tydliga och objektiva kriterier för att bestämma vilka produkter som kan göra anspråk på att ha en sådan profil.

Motivering

Förslaget innehåller incitament för användningen av växtskyddsmedel med låg riskprofil, men i definitionen står det inget om vilka produkter som kan komma i fråga. Definitionen i artikel 22 är mycket bred och ger utrymme för många olika tolkningar. Företagen behöver emellertid tydlighet och ett klart rättsläge, särskilt med tanke på de höga kostnaderna för forskning i samband med utveckling av nya ämnen.

Återinförande av ändring 12 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  9

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 20

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(20) Utöver verksamma ämnen kan växtskyddsmedel innehålla skyddsämnen eller synergister för vilka det bör föreskrivas liknande bestämmelser. De tekniska bestämmelser som krävs för att utvärdera sådana ämnen bör fastställas. De ämnen som för närvarande finns på marknaden bör utvärderas först när dessa bestämmelser har fastställts.

(20) Utöver verksamma ämnen kan växtskyddsmedel innehålla skyddsämnen eller synergister för vilka det bör föreskrivas liknande lagstiftning. De bestämmelser som krävs för att utvärdera sådana ämnen bör fastställas på grundval av ett lagstiftningsförslag från kommissionen. De ämnen som för närvarande finns på marknaden bör utvärderas först när dessa bestämmelser har fastställts.

Motivering

Härigenom skapas överensstämmelse med den ändring som föredraganden föreslagit i artikel 26 om att omprövningen ska antas enligt medbeslutandeförfarandet.

Återinförande av ändring 16 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  10

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 26b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(26b) Gott administrativt samarbete mellan medlemsstaterna bör förstärkas i alla led i godkännandeförfarandet och underlättas genom en europeisk stödtjänst.

Motivering

I stället för obligatoriskt ömsesidigt erkännande genom ett zonbaserat tillvägagångssätt bör tonvikten läggas på uppgiftsutbyte mellan medlemsstaterna, undvikande av dubblering av försök och allmänt förbättrat samarbete mellan de behöriga myndigheterna. Kommissionen skulle kunna underlätta sådant samarbete genom att inrätta en stödtjänst.

Återinförande av ändring 295 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  11

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 27

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(27) Principen om ömsesidigt erkännande är ett av medlen för att garantera den fria rörligheten för varor inom gemenskapen. För att undvika dubbelarbete, minska den administrativa bördan för industrin och medlemsstaterna samt sörja för tillgång till växtskyddsmedel på mer harmoniserade villkor, bör de godkännanden som beviljas av en medlemsstat godtas av andra medlemsstater där jordbruks-, växtskydds och miljöförhållandena (inklusive klimatförhållandena) är jämförbara. Därför bör gemenskapen delas in i zoner med sådana jämförbara förhållanden för att underlätta sådant ömsesidigt erkännande. På grund av miljö- eller jordbruksförhållanden som är specifika för en medlemsstats territorium kan det emellertid vara nödvändigt att medlemsstaterna, efter ansökan, erkänner det godkännande som beviljats av en annan medlemsstat, ändrar det eller avstår från att godkänna växtskyddsmedlet på sitt territorium, om det är motiverat till följd av särskilda jordbruksförhållanden eller om den höga skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön som fastställs i denna förordning inte kan uppnås.

(27) Principen om ömsesidigt erkännande är ett av medlen för att garantera den fria rörligheten för varor inom gemenskapen. För att undvika onödigt dubbelarbete, minska den administrativa bördan för industrin och medlemsstaterna samt underlätta tillgång till växtskyddsmedel på mer harmoniserade villkor, bör de godkännanden som beviljas av en medlemsstat meddelas andra medlemsstater där sökanden vill släppa ut produkten på marknaden. De medlemsstaterna bör ha rätt att erkänna det godkännande som beviljats av en annan medlemsstat, ändrar det eller avstår från att godkänna växtskyddsmedlet på sitt territorium, om det är motiverat till följd av särskilda jordbruks- eller miljöförhållanden som kan, men inte måste, vara begränsade till den medlemsstaten eller om den höga skyddsnivå för människors eller djurs hälsa eller för miljön som fastställs i denna förordning inte kan uppnås eller för att upprätthålla en högre skyddsnivå på landets territorium i enlighet med den nationella åtgärdsplanen för att minska riskerna kopplade till, och beroendet av, bekämpningsmedel, antagen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG av den … [om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel]1.

 

________

1 EUT

Motivering

Indelningen i godkännandezoner är olämplig, eftersom förhållandena i de föreslagna zonerna ofta inte är jämförbara. Det är önskvärt med en harmonisering av förfarandena, men detta får inte ske på bekostnad av medlemsstaternas politiska suveränitet. Medlemsstaterna bör ha rätt att inom en tydlig tidsfrist besluta att bekräfta, ändra eller förkasta ett godkännande i enlighet med situationen i landet. Den beslutanderätt som medlemsstaterna ges i den gemensamma ståndpunkten är så begränsad att den är nästintill obefintlig, och måste således utökas.

Här återinförs ändring 19 från första behandlingen. Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 16 från föredraganden.

Ändringsförslag  12

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 30

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(30) I undantagsfall bör medlemsstaterna tillåtas att godkänna växtskyddsmedel som inte uppfyller villkoren i denna förordning, om det är nödvändigt på grund av en fara för eller hot mot växtproduktionen som inte kan avvärjas på något annat sätt. Sådana godkännanden bör prövas på gemenskapsnivå.

(30) I undantagsfall bör det vara tillåtet att godkänna växtskyddsmedel som inte uppfyller villkoren i denna förordning, om det är nödvändigt på grund av en fara för eller hot mot växtproduktionen och ekosystemen som inte kan förhindras på något annat sätt. Sådana tillfälliga godkännanden bör prövas på gemenskapsnivå.

Motivering

Återinförande av ändring 20 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  13

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 33

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(33) För att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön bör växtskyddsmedel användas korrekt med beaktande av principerna för integrerat växtskydd. Rådet bör införa principerna för integrerat växtskydd, inklusive god växtskyddssed, i de föreskrivna verksamhetskrav som avses i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

(33) För att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön bör växtskyddsmedel användas korrekt i enlighet med godkännandet och med beaktande av principerna för integrerat växtskydd, och icke-kemiska och naturliga alternativ bör om möjligt prioriteras. Rådet bör införa principerna för integrerat växtskydd, inklusive god växtskyddssed och icke-kemiska metoder för växtskydd, skadedjursbekämpning och odling, i de föreskrivna verksamhetskrav som avses i bilaga III till rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Man bör fastställa en övergångsperiod för att ge medlemsstaterna möjlighet att införa de strukturer som krävs för att underlätta för växtskyddsmedelsanvändarna att tillämpa principerna för integrerat växtskydd och icke-kemiska alternativ i fråga om växtskydd, skadedjursbekämpning och odlingsmetoder.

Motivering

Man bör alltid prioritera icke-kemiska metoder för växtskydd som den enda verkligt förebyggande och hållbara lösningen, vilken överensstämmer bättre med målen för hållbart växtskydd, i stället för att lita till komplexa kemikalier som är avsedda att döda växter, insekter eller andra former av liv, vilket inte kan klassificeras som hållbart. Medlemsstaterna bör arbeta för och uppmuntra till en användning av icke-kemiska alternativ i fråga om växtskydd, skadedjursbekämpning och odlingsmetoder.

Återinförande av ändring 21 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  14

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 37

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(37) Undersökningar innebär en stor investering. En sådan investering bör skyddas för att stimulera forskning. Därför bör undersökningar som lämnas in av en sökande i en medlemsstat skyddas så att de inte kan användas av någon annan sökande. För att medge konkurrens bör detta skydd dock vara tidsbegränsat. Det bör dessutom enbart gälla undersökningar som är absolut nödvändiga för reglerande ändamål, för att undvika att sökande på konstlad väg förlänger tidsperioden genom att lägga fram nya undersökningar som inte är nödvändiga.

(37) Undersökningar innebär en stor investering. En sådan investering bör skyddas för att stimulera forskning. Därför bör undersökningar som lämnas in av en sökande i en medlemsstat skyddas så att de inte kan användas av någon annan sökande, förutom undersökningar med försök på ryggradsdjur och andra undersökningar som kan förhindra djurförsök. För att medge konkurrens bör detta skydd dock vara tidsbegränsat. Det bör dessutom enbart gälla undersökningar som är absolut nödvändiga för reglerande ändamål, för att undvika att sökande på konstlad väg förlänger tidsperioden genom att lägga fram nya undersökningar som inte är nödvändiga.

Motivering

Det bör göras klart att det bör finnas gränser för uppgiftsskyddet också för att djurförsök ska kunna undvikas.

Återinförande av ändring 23 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  15

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 38

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(38) Det bör fastställas bestämmelser som förhindrar att samma tester och undersökningar utförs flera gånger. I synnerhet bör upprepning av undersökningar på ryggradsdjur förbjudas. Det bör i det här fallet finnas en skyldighet att på rimliga villkor tillåta tillgång till undersökningar på ryggradsdjur. För att olika verksamhetsutövare ska kunna få reda på vilka undersökningar som andra utfört bör medlemsstaterna föra en förteckning över sådana undersökningar även om de inte omfattas av det ovannämnda systemet för obligatorisk tillgång.

(38) Det bör fastställas bestämmelser som förhindrar att samma tester och undersökningar utförs flera gånger. I synnerhet bör upprepning av undersökningar på ryggradsdjur förbjudas. Det bör i det här fallet finnas en skyldighet att tillåta tillgång till undersökningar på ryggradsdjur och andra undersökningar som kan förhindra djurförsök. För att olika verksamhetsutövare ska kunna få reda på vilka undersökningar som andra utfört bör medlemsstaterna översända alla sådana undersökningar till myndigheten även om de inte omfattas av det ovannämnda systemet för obligatorisk tillgång. Myndigheten bör inrätta en central databas för sådana undersökningar.

Motivering

Eftersom också andra undersökningar än undersökningar med ryggradsdjur kan förebygga djurförsök, bör även de andra undersökningarna tas med här.

Underlättandet av uppgiftsutbytet kräver att det inrättas en central databas under Europeiska livsmedelsmyndighetens överinseende, med alla uppgifter om de försök och undersökningar som tidigare gjorts vid tillämpningen av denna förordning. Då skulle de sökande inte behöva se efter i mer än en databas innan de gör några försök eller undersökningar.

På det här sättet skulle också insynen i förfarandet förbättras.

Återinförande av ändring 24 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  16

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 41

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(41) För att garantera att reklam inte vilseleder användarna av växtskyddsmedel bör det fastställas bestämmelser om reklam för sådana produkter.

(41) För att garantera att reklam inte vilseleder användarna av växtskyddsmedel eller allmänheten bör det fastställas bestämmelser om reklam för sådana produkter.

Motivering

Reklamen för bekämpningsmedel får inte vilseleda användarna eller allmänheten.

Här återinförs ändring 26 från första behandlingen.

Ändringsförslag  17

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 43a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(43a) Aktörerna bör ha samma möjligheter till tillträde till marknaden, särskilt sätt att små och medelstora företag kan utöva sin verksamhet, så att jordbrukare får tillräcklig tillgång till säkra och effektiva växtskyddsmedel.

Motivering

Att olika aktörer har tillgång till marknaden på lika villkor främjar innovation och utveckling av nya produkter, förbättring av befintliga produkter, marknadskonkurrens och tillgång till ett större antal produkter för jordbrukare.

Återinförande av ändring 29 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  18

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 44a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(44a) Den administrativa bördan för jordbrukarna bör begränsas så mycket som möjligt.

Motivering

Återinförande av ändring 31 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  19

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 45

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(45) Nära samordning bör garanteras med övrig gemenskapslagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, och med gemenskapslagstiftning om skydd av arbetstagare och andra som berörs av innesluten användning och avsiktligt utsläppande av genetiskt modifierade organismer.

(45) Bestämmelserna i denna förordning bör gälla utan att det påverkar tillämpningen av befintlig gemenskapslagstiftning, särskilt direktiv 2008/.../EG [om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel]+, direktiv 2000/60/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, och gemenskapslagstiftning om skydd av arbetstagare och andra som berörs av innesluten användning och avsiktligt utsläppande av genetiskt modifierade organismer.

 

__________

+ EUT: Vänligen för in numret.

Motivering

För att garantera konsekvensen mellan all lagstiftning på detta område.

Återinförande av ändring 32 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  20

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 53

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(53) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anta förordningar om krav på märkning, kontroller och regler för tillsatser, fastställa ett arbetsprogram för skyddsämnen och synergister, inklusive uppgiftskrav för dessa, förlängning av godkännandeperioden, förlängning av giltigheten för tillfälliga godkännanden, fastställande av informationskrav för parallellhandel och godkännande av hjälpämnen som beståndsdelar samt ändringar av förordningarna om uppgiftskrav och enhetliga principer för utvärdering och godkännande av bilagorna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(53) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att godkänna verksamma ämnen, att förlänga eller ompröva godkännandena av dem, att anta harmoniserade metoder för att fastställa karaktären och mängden av verksamma ämnen, skyddsämnen och synergister och, i lämpliga fall, av relevanta föroreningar och hjälpämnen, att anta detaljerade regler för beviljande av undantag från godkännandet av växtskyddsmedel för forskning och utveckling samt förteckningen över godkända verksamma ämnen och att anta förordningar om krav på märkning och regler för tillsatser, förlängning av godkännandeperioden, förlängning av giltigheten för tillfälliga godkännanden, fastställande av informationskrav för parallellhandel och godkännande av hjälpämnen som beståndsdelar samt ändringar av förordningarna om uppgiftskrav och enhetliga principer för utvärdering och godkännande av bilagorna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten ska överensstämma med bestämmelserna i det nya beslutet om kommittéförfarande och hänger samman med flera enskilda ändringsförslag om tillämpningen av det nya förfarandet.

Delvis återinförande av ändring 33 från första behandlingen.

Ändringsförslag  21

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 56

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(56) Det rådgivande förfarandet är också lämpligt för antagandet av en del rent tekniska åtgärder, särskilt tekniska riktlinjer som inte är bindande.

(56) Det rådgivande förfarandet är också lämpligt för antagandet av en del rent tekniska åtgärder.

Motivering

Riktlinjer har väsentlig karaktär och bör därför antas genom det föreskrivande förfarandet.

Ändringsförslag till ett nytt skäl som lagts till av rådet.

Ändringsförslag  22

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Syfte

Innehåll och syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande av kommersiella växtskyddsmedel och om utsläppande på marknaden, användning och kontroll av dessa inom gemenskapen.

1. Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande av kommersiella växtskyddsmedel och om utsläppande på marknaden, användning och kontroll av dessa inom gemenskapen.

Denna förordning innehåller dels bestämmelser om godkännande av verksamma ämnen, skyddsämnen och synergister som finns i växtskyddsmedel eller som de består av, dels bestämmelser om tillsatsmedel och hjälpämnen.

2. Denna förordning innehåller dels bestämmelser om godkännande av verksamma ämnen, skyddsämnen och synergister som finns i växtskyddsmedel eller som de består av, dels bestämmelser om tillsatsmedel och hjälpämnen.

 

3. Syftet med denna förordning är att garantera en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön.

 

4. Förordningen bygger på försiktighetsprincipen för att säkerställa att ämnen eller produkter som släpps ut på marknaden inte inverkar negativt på människors eller djurs hälsa eller miljön.

 

5. Syftet med denna förordning är vidare att harmonisera reglerna om utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel för att harmonisera tillgången till växtskyddsmedel mellan jordbrukare i olika medlemsstater.

 

6. Medlemsstaterna får inte hindras att använda försiktighetsprincipen för att begränsa eller förbjuda bekämpningsmedel.

 

7. Medlemsstaterna får anvisa bekämpningsmedelsfria zoner i den utsträckning de anser det nödvändigt för att skydda dricksvattenresurser. Bekämpningsmedelsfria zoner av detta slag får omfatta en hel medlemsstat.

Motivering

Syftet och målet med samt de grundläggande principerna för denna förordning bör fastställas i artikel 1 och inte bara i skälen till förordningen.

Punkt 6 avser att göra denna förordning till en uppsättning minimibestämmelser, så att enskilda länder kan gå vidare med att utveckla bekämpningsmedel.

Punkterna 7 och 8 är viktiga för att säkerställa att de framsteg i fråga om att slå vakt om dricksvattnet som gjordes i grundvattendirektivet förs vidare till denna förordning.

Återinförande av ändring 34 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  23

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Denna förordning ska gälla ämnen, inklusive mikroorganismer, som har en allmän eller specifik verkan på skadegörare, växter, växtdelar eller växtprodukter, nedan kallade "verksamma ämnen".

2. Denna förordning ska gälla ämnen, inklusive mikroorganismer och virus, som har en allmän eller specifik verkan på skadegörare, växter, växtdelar eller växtprodukter, nedan kallade ”verksamma ämnen”. Den ska emellertid upphöra att gälla mikroorganismer, virus, feromoner och biologiska produkter efter antagandet av en särskild förordning om produkter för biologisk kontroll.

Motivering

Det bör framhållas att denna förordning syftar till att minska de syntetiska växtskyddsmedlens skadeverkningar och att den inte genomgående lämpar sig för bedömning av vilka risker och konsekvenser ämnen för biologisk kontroll kan föra med sig. I syfte att ta hänsyn till särdragen hos sådana produkter bör det utarbetas en förordning om produkter för biologisk kontroll.

Återinförande av ändring 35 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  24

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 2a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. verksamma ämnen:

 

ämnen, inbegripet deras metaboliter som uppträder under användningsfasen samt mikroorganismer och virus, som har en allmän eller specifik verkan på målorganismer, växter, växtdelar eller växtprodukter.

Motivering

Definitionen behövs för att vi ska få garantier för att det vid utvärderingen av ett verksamt ämne tas hänsyn till alla metaboliter som uppträder i en given produkt. Denna definition liknar den i direktiv 91/414/EEG.

Återinförande av ändring 37 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  25

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. preparat:

3. preparat:

blandningar som består av två eller flera ämnen avsedda att användas som växtskyddsmedel eller tillsats.

blandningar eller lösningar som består av två eller flera ämnen av vilka minst ett är ett verksamt ämne, avsedda att användas som växtskyddsmedel eller tillsats.

Motivering

Definitionen av ”preparat” bör inte enbart omfatta blandningar (sammansatta ämnen som lätt delas upp i enskilda komponenter genom enkla fysiska metoder såsom filterpapper, mekanisk separering, centrifugering), utan även lösningar (homogena ämnen), vars egenskaper ser annorlunda ut.

Återinförande av ändring 38 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  26

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 4

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. potentiellt skadliga ämnen:

4. potentiellt skadliga ämnen:

alla ämnen som har den egenskapen att de kan ha negativa effekter på människor, djur eller miljön och som finns eller bildas i ett växtskyddsmedel i tillräckligt hög koncentration för att riskera att ge upphov till sådana effekter.

alla ämnen som har den egenskapen att de kan ha negativa effekter på människor, djur eller miljön.

Sådana ämnen är bland annat, men inte enbart, de ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som farliga enligt rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och som ingår i växtskyddsmedlet i en koncentration som gör att medlet betraktas som farligt enligt artikel 3 i direktiv 1999/45/EG.

Sådana ämnen är bland annat, men inte enbart, de ämnen som klassificeras som farliga enligt rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och betraktas som farliga enligt artikel 3 i direktiv 1999/45/EG.

 

Alla ämnen som har eller kan ha antingen cancerogena, mutagena, endokrinstörande, neurotoxiska, immunotoxiska, reproduktionstoxiska eller genotoxiska egenskaper ska betraktas som potentiellt skadliga ämnen.

Motivering

I de potentiellt skadliga ämnena måste alla ämnen ingå som kan skada människors och djurs hälsa eller miljön. Hit hör alla ämnen med cancerogena, mutagena, endokrinstörande, neurotoxiska, immunotoxiska, reproduktionstoxiska eller genotoxiska egenskaper.

Återinförande av ändring 39 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  27

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 4a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

4a. vara:

 

ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design som i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion.

Motivering

Förordningen bör inte handla bara om verksamma ämnen och växtskyddsmedel, utan också innehålla bestämmelser om ”varor” som kan tänkas innehålla sådana ämnen (till exempel textilier). Den definition som föreslås här är identisk med definitionen som antagits i Reach‑förordningen.

Återinförande av ändring 40 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  28

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 5

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

5. växter:

5. växter:

levande växter och levande växtdelar, inklusive färska frukter, grönsaker och frön.

levande växter och levande växtdelar, tillsammans med frön avsedda för sådd, särskilt färska frukter, grönsaker, blommor, blad, skott, levande pollen, sticklingar, rotknölar och rotstockar.

Motivering

Förtydligande.

Återinförande av ändring 42 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  29

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 8

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

8. utsläppande på marknaden:

8. utsläppande på marknaden:

innehav för försäljning inom gemenskapen, inklusive utbjudande till försäljning eller till varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, samt försäljning, distribution och andra former av överlåtelse, dock inte återlämnande till den tidigare säljaren. Övergång till fri omsättning på gemenskapens territorium ska anses liktydigt med utsläppande på marknaden vid tillämpningen av denna förordning.

innehav för försäljning inom gemenskapen, inklusive utbjudande till försäljning eller till varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, samt försäljning, distribution och andra former av överlåtelse, dock inte återlämnande till den tidigare säljaren. Övergång till fri omsättning på gemenskapens territorium, liksom import, ska anses liktydigt med utsläppande på marknaden vid tillämpningen av denna förordning.

Motivering

Importerade växtskyddsmedel måste uppfylla alla kriterier som fastställs i denna förordning.

Delvis återinförande av ändring 44 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  30

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 8a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

8a. parallellhandel:

 

import av ett växtskyddsmedel från en medlemsstat där växtskyddsmedlet godkänts enligt villkoren i direktiv 91/414/EEG eller denna förordning i syfte att släppa ut växtskyddsmedlet på marknaden i den importerande medlemsstat där detta växtskyddsmedel, eller en identisk referensprodukt, godkänts enligt villkoren i direktiv 91/414/EEG eller denna förordning.

Motivering

Det behövs en klar definition av och en minimiuppsättning av harmoniserade gemenskapsföreskrifter för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel via parallellhandel.

Återinförande av ändring 45 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  31

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 8b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

8b. importör:

 

en person som importerar växtskyddsmedel i kommersiellt syfte.

Motivering

Återinförande av ändring 47 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  32

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 10a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

10a. låg risk:

 

med egenskaper som anses föga sannolika att kunna skada människor, djur eller miljön.

Motivering

Det behövs en definition för att vi skall få klara föreskrifter om verksamma ämnen och växtskyddsmedel med låg risk.

Återinförande av ändring 43 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  33

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 12a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

12a. hälsa:

 

ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder.

Motivering

Världshälsoorganisationens definition av hälsa bör tas med, eftersom den har ett samband med målen för och andra relevanta föreskrifter i denna förordning.

Återinförande av ändring 48 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  34

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 12b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

12b. sårbara befolkningsgrupper:

 

personer som det måste tas särskild hänsyn till vid bedömningen av växtskyddsmedlens akuta och kroniska effekter på hälsan. Hit hör gravida och ammande kvinnor, embryon och foster, spädbarn och barn, äldre, sjuka och personer som använder läkemedel samt arbetstagare och boende som under längre perioder är starkt exponerade för växtskyddsmedel.

Motivering

Sårbara befolkningsgrupper måste ägnas särskild uppmärksamhet vid godkännandeförfarandena och bör därför definieras i artikel 3 i denna förordning.

Återinförande av ändring 49 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  35

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 15

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

15. zon:

utgår

grupp av medlemsstater enligt definitionen i bilaga I.

 

För användning i växthus, för behandling efter skörd, för behandling av tomma lagerlokaler och för behandling av utsäde avses med zon alla de zoner som definieras i bilaga I.

 

Motivering

Den föreslagna definitionen är missledande eftersom den avser zoner i bilaga I vars jordbruks-, växthälso- eller miljöförhållanden inte är relativt likartade. Det föreslagna zonsystemet underminerar det nationella tillståndsgivandet och är inte förenligt med gemenskapens proportionalitets- och subsidiaritetsprinciper eftersom det går längre än vad som behövs för att skynda på beslutsprocessen. Dessa mål kan nås med hjälp av en ändring av systemet för ömsesidigt erkännande utan systemet med zoner.

Dessutom kan vattenhanteringsförhållandena skilja sig åt mellan de tre föreslagna zonerna.

Återinförande av ändring 52 från första behandlingen.

Ändringsförslag  36

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 15a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

15a. integrerat växtskydd:

 

noggrann genomgång av alla tillgängliga tekniker för skadedjursbekämpning och därpå följande integrering av lämpliga åtgärder som motverkar skadegörare och håller växtskyddsmedel och andra former av ingrepp på nivåer som är ekonomiskt och ekologiskt försvarbara och minskar eller minimerar riskerna för människors hälsa och miljön. Integrerat växtskydd betonar produktionen av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp i jordbruksekosystemen genom att prioritera förebyggande odlingsmetoder, användning av anpassade växtsorter samt icke-kemiska metoder för växtskydd och odling.

Motivering

I definitionen av integrerat växtskydd bör det inte bara tas upp sådant som har med växtskyddet att göra utan också skötselfrågor i samband med val av anpassade växtsorter, växelbruk och näringsstrategier, vilka avsevärt kan minska behovet av växtskyddsmedel.

Återinförande av ändring 50 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  37

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 15b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

15b. icke-kemiska metoder för växtskydd, skadedjursbekämpning och odling:

 

användning av skadedjursbekämpning och odlingstekniker utan kemikalier. I icke-kemiska metoder för växtskydd, skadedjursbekämpning och odling ingår växelbruk och bekämpning på fysisk och mekanisk väg samt med hjälp av skadegörarnas naturliga fiender.

Motivering

Man bör alltid prioritera icke-kemiska metoder för växtskydd, som är den enda verkligt förebyggande och hållbara lösningen och överensstämmer bättre med målen för hållbart växtskydd, i stället för att lita till komplexa kemikalier som är avsedda att döda växter, insekter eller andra former av liv, vilket inte kan klassificeras som hållbart. Medlemsstaterna bör arbeta för och uppmuntra till en användning av icke-kemiska alternativ i fråga om växtskydd, skadedjursbekämpning och odlingsmetoder.

Återinförande av ändring 51 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  38

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 18

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

18) god försökssed:

18) god försökssed:

praxis i enlighet med bestämmelserna i Eppos (Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavet) riktlinjer 181 och 152.

praxis i enlighet med direktiv 2004/10/EG.

Motivering

Här återinförs en ändring som antogs vid första behandlingen.

Ändringsförslag  39

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 19

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

19. uppgiftsskydd:

19. uppgiftsskydd:

Den tillfälliga rättighet ägaren av en test- eller undersökningsrapport har rätt att förhindra att den används till förmån för en annan sökande.

en test- eller undersökningsrapport som inte hänför sig till försök ryggradsdjur eller andra försök eller undersökningar som kan förhindra djurförsök omfattas av uppgiftsskydd om innehavaren har rätt att förhindra att den används till förmån för en annan person.

Motivering

Det bör tas med här att ägaren till en test- eller undersökningsrapport inte kan hindra en annan person att använda denna, om användningen skulle göra det möjligt att undvika djurförsök.

Återinförande av ändring 55 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  40

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 19a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

19a. rapporterande medlemsstat:

 

den medlemsstat som påtar sig ansvaret för bedömning av verksamma ämnen, skyddsämnen eller synergister. Den ska utföra uppgiften på ett professionellt sätt och inom en angiven tid offentliggöra en konsekvensbedömningsrapport.

Motivering

Begreppet rapporterande medlemsstat bör definieras.

Återinförande av ändring 56 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  41

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – led 19b (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

19b. tester och undersökningar:

 

undersökningar eller experiment vars syfte är att bestämma ett verksamt ämnes eller ett växtskyddsmedels egenskaper eller beteende, förutsäga exponering för verksamma ämnen och/eller deras relevanta metaboliter, bestämma säkra exponeringsnivåer och fastställa villkor för säker användning av växtskyddsmedel.

Motivering

Terminologi avseende test- och undersökningsrapporter används genomgående i denna förordning. Det behövs en definition som omfattar inte bara undersökningsrapporter utan även annan information som är relevant vid en riskbedömning.

Återinförande av ändring 57 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  42

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för människor, inklusive sårbara grupper, eller för djur, med beaktande av kända kumulativa och synergistiska effekter om metoderna för bedömning av sådana effekter är godkända, och inte heller för grundvattnet.

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för människor, särskilt inte för användare som är i direkt kontakt med produkterna, boende, personer i närheten och sårbara grupper, eller för djur, med beaktande av kända kumulativa och synergistiska effekter om metoderna för bedömning av sådana effekter finns, och inte heller för grundvattnet.

Motivering

Alla särskilt utsatta befolkningsgrupper bör beaktas. Om det finns metoder för att mäta kumulativa eller synergistiska effekter bör man använda dessa i stället för att vänta på att de ska godkännas, eftersom det kan innebära oändliga förseningar.

Återinförande av ändring 296 från parlamentets första behandling och text från kommissionens förslag.

Ändringsförslag  43

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

b) De får inte ha några oacceptabla effekter på miljön.

 

b) De får inte ha några oacceptabla effekter på miljön med beaktande av kända kumulativa och synergistiska effekter och alla relevanta exponeringsvägar för organismer i miljön. Metoder för att bedöma sådana effekter kommer att utarbetas av myndigheten.

Motivering

Bedömningsförfarandet måste spegla verkliga förhållanden och omfatta tänkbara kumulativa och synergistiska effekter.

Återinförande av ändring 255 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  44

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 4 – punkt 3 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

b) Det får inte ha några omedelbara eller fördröjda skadliga effekter på människors eller djurs hälsa, direkt eller genom dricksvatten (med beaktande av ämnen som bildas vid behandling av vatten), livsmedel, foder eller luft eller genom effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta effekter, varvid även kända kumulativa och synergistiska effekter ska beaktas om metoderna för bedömning av sådana effekter är godkända, eller på grundvattnet.

b) Det får inte ha några omedelbara eller fördröjda skadliga effekter på människors hälsa, framför allt inte bland boende och personer i närheten samt sårbara grupper, eller djurs hälsa, direkt eller genom dricksvatten (med beaktande av ämnen som bildas vid behandling av vatten), livsmedel, foder eller luft inte heller, till följd av långväga spridning, på platser långt borta från användningsstället eller genom effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta effekter, varvid även kända kumulativa och synergistiska effekter ska beaktas om metoder för bedömning av sådana effekter finns, eller på dagvatten eller grundvattnet.

Motivering

Alla olika grupper inom befolkningen som löper risk att exponeras för bekämpningsmedel måste skyddas, däribland boende som under längre tider kan exponeras för bekämpningsmedel från olika källor.

Det tar ofta mycket lång tid innan metoder godkänns. Om det finns metoder för att bedöma de kumulativa och synergistiska effekterna bör dessa användas.

Återinförande av ändring 297 från parlamentets första behandling och text från kommissionens förslag.

Ändringsförslag  45

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 4 – punkt 3 – led e

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

e) Det får inte påverka miljön på ett oacceptabelt sätt, med särskild hänsyn till följande aspekter:

e) Det får inte påverka miljön på ett oacceptabelt sätt, med särskild hänsyn till följande aspekter:

i) Dess utveckling och spridning i miljön, särskilt kontaminering av dagvattnet, inklusive flodmynningar och kustvatten, grundvatten, luft och jord.

i) Dess utveckling och spridning i miljön, särskilt kontaminering av dagvattnet, inklusive flodmynningar och kustvatten, dricksvatten, grundvatten, luft och jord, inklusive långt borta från växtskyddsmedlens användningsplatser till följd av långväga spridning.

ii) Dess effekter på arter som inte är mål för bekämpningen.

ii) Dess effekter på arter som inte är mål för bekämpningen, bland annat på deras beteende.

iii) Dess effekter på den biologiska mångfalden.

(iii) Dess effekter på den biologiska mångfalden och ekosystemet.

 

(iiia) Dess destruktiva effekter på utrotningshotade arter.

Motivering

Många växtskyddsmedel påverkar indirekt ekosystemen, till exempel genom att påverka näringskedjan (fågelpopulationerna minskar i jordbruksekosystem till följd av att de insekter de fångar massivt minskat i antal). Detta bör i möjligaste mån beaktas.

Särskild uppmärksamhet bör också ägnas miljöpåverkan till följd av långväga spridning av växtskyddsmedel, till exempel i Arktis.

Alltför ofta är det bara dödligheten som studeras och inte effekterna på beteendet. Detta måste därför specificeras.

På många platser i Europa finns det livsmiljöer för utrotningshotade växter och djur som är upptagna på röda listan.

Störst hot utgör bekämpningsmedel och andra växtskyddsmedel för fåglar eftersom de flyttar och skaffar föda på olika platser, där det kan förekomma besprutning och annan hantering med hjälp av bland annat bekämpningsmedel. Sällsynta arter som söker föda i förorenade områden risker att helt försvinna.

Återinförande av ändring 64 från första behandlingen.

Ändringsförslag  46

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 4 –punkt 7

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

7. Genom undantag från punkt 1 får ett verksamt ämne godkännas för en tidsbegränsad period på högst fem år, även om det inte uppfyller de kriterier som fastställs i punkterna 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 eller 3.8.2 i bilaga II, om det finns dokumentation som styrker att ett sådant verksamt ämne är nödvändigt för att kontrollera en allvarlig fara för växtskyddet som inte kan avvärjas med andra medel, förutsatt att riskreducerande åtgärder tillämpas i samband med användning av det verksamma ämnet för att se till att exponering av människor och miljö minimeras. Högsta tillåtna resthalter för sådana ämnen ska fastställas i enlighet med förordning (EG) nr 396/2005.

7. Genom undantag från punkt 1 får ett verksamt ämne, om

 

a) sökanden med hjälp av dokumentation styrker att ett sådant verksamt ämne är nödvändigt för att kontrollera en allvarlig fara för växtskyddet i en medlemsstat som inte kan avvärjas med andra medel, inbegripet icke-kemiska metoder och

 

b) det finns ett allmänintresse av att avvärja denna fara,

 

godkännas för en tidsbegränsad period som behövs för att man ska kunna avvärja denna allvarliga fara men på högst fyra år i den medlemsstaten, även om det inte uppfyller de kriterier som fastställs i punkterna 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 eller 3.8.2 i bilaga II, förutsatt att riskreducerande åtgärder tillämpas i samband med användning av det verksamma ämnet för att se till att exponering av människor och miljö minimeras och att sökanden lägger fram en ersättningsplan för hur den allvarliga faran kan avvärjas inom två år med hjälp av andra metoder, inbegripet icke-kemiska metoder.

 

Högsta tillåtna resthalter för sådana ämnen ska fastställas i enlighet med förordning (EG) nr 396/2005.

Detta undantag ska inte tillämpas på verksamma ämnen som i enlighet med direktiv 67/548/EEG klassificeras eller ska klassificeras som cancerogena i kategori 1 eller reproduktionstoxiska i kategori 1.

Detta undantag ska inte tillämpas på verksamma ämnen som i enlighet med direktiv 67/548/EEG klassificeras eller ska klassificeras som cancerogena i kategori 1 eller reproduktionstoxiska i kategori 1, cancerogena i kategori 2 utan tröskelvärde, eller reproduktionstoxiska i kategori 1.

 

Om en sökande ansöker om ett undantag i enlighet med denna punkt ska de tidsfrister som anges i artiklarna 12 och 13 halveras.

Ändringsförslag  47

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 4a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Djurförsök

 

I syfte att undvika djurförsök får försök på ryggradsdjur utföras endast som en sistahandsutväg i samband med tillämpningen av denna förordning. Djurfria tester och intelligenta försöksstrategier ska främjas och upprepningar av försök på ryggradsdjur ska vara förbjudna.

Motivering

Främjandet av intelligenta försöksstrategier kan, tillsammans med en skyldighet att låta andra få ta del av försöksresultaten, märkbart minska behovet av försöksdjur.

Återinförande av ändring 66 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  48

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 6 – led ia (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(ia) Begränsningar eller förbud för användningar som inte är förenliga med system för integrerat växtskydd eller rentav är till skada för dem, såsom kemisk markbehandling.

Motivering

Användningar av växtskyddsmedel i strid med god växtskyddssed såsom integrerat växtskydd bör begränsas.

Återinförande av ändring 68 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  49

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1. Myndigheten ska ansvara för samordningen av godkännandeförfarandet.

 

Myndigheten ska därvid arbeta med stöd av medlemsstaternas behöriga myndigheter.

1. En ansökan om godkännande av ett verksamt ämne eller om ändring av villkoren för ett godkännande ska av tillverkaren av det verksamma ämnet lämnas in till en medlemsstat, nedan kallad "den rapporterande medlemsstaten", tillsammans med en sammanfattning och den fullständiga dokumentationen enligt artikel 8.1 och 8.2 eller en vetenskapligt motiverad förklaring till varför vissa delar av dokumentationen saknas, och av vilken det framgår att det verksamma ämnet uppfyller godkännandekriterierna i artikel 4.

En ansökan om godkännande av ett verksamt ämne eller om ändring av villkoren för ett godkännande ska av tillverkaren av det verksamma ämnet lämnas in till myndigheten tillsammans med den fullständiga dokumentationen och en sammanfattning enligt artikel 8.1 och 8.2 eller en fullmakt för tillgång till sådana handlingar eller en vetenskapligt motiverad förklaring till varför vissa delar av dokumentationen saknas, och av vilken det framgår att det verksamma ämnet uppfyller godkännandekriterierna i artikel 4. Myndigheten ska underrätta medlemsstaternas behöriga myndigheter om de ansökningar den mottagit.

En gemensam ansökan kan lämnas av en sammanslutning av tillverkare som utsetts av tillverkarna i syfte att uppfylla kraven i denna förordning.

En medlemsstat får välja ett verksamt ämne för vilket ansökan om godkännande mottagits av myndigheten, i syfte att bli rapporterande medlemsstat.

Ansökan ska behandlas av den medlemsstat som sökanden föreslår, såvida inte någon annan medlemsstat samtycker till att behandla den.

Om två eller flera medlemsstater uttryckt intresse för att bli rapporterande medlemsstat och inte kan enas om vem som ska vara behörig myndighet ska det föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.3 användas för att fastställa vem som ska vara rapporterande medlemsstat.

 

Beslutet ska fattas utifrån objektiva kriterier såsom de geografiska, jordbruksmässiga och klimatologiska förhållandena, i synnerhet med hänsyn till målorganismerna, den behöriga myndighetens och referenslaboratoriets kapacitet och opartiskhet samt avsaknaden av intressen som kan kopplas till producentföretagen.

Motivering

Industrin bör inte kunna välja rapporterande medlemsstat. Ansökningar bör inlämnas till myndigheten, och medlemsstaterna bör enas sinsemellan om vilken av dem som bör fungera som rapporterande medlemsstat. Om de inte kan enas bör frågan lösas på objektiv grund genom ett kommittéförfarande.

Återinförande av ändring 69 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  50

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. En fysisk eller juridisk person som är etablerad utanför gemenskapen och som lämnar in en ansökan ska utse en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom gemenskapen och som ska uppfylla, såsom dennes enda företrädare, de skyldigheter som tillkommer tillverkaren enligt denna förordning.

Motivering

Enligt artikel 70 i denna förordning får åtgärder i enlighet med denna förordning inte påverka tillverkarens allmänna civilrättsliga och straffrättsliga ansvar i medlemsstaterna. Syftet med detta förslag till ändring är att skapa lika villkor för alla tillverkare, inklusive tillverkare som är etablerade utanför gemenskapen.

Återinförande av ändring 70 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  51

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1b. En ansökan kan behandlas av flera medlemsstater gemensamt inom ramen för förfarandet med medrapportörer.

Motivering

På det sättet behandlas också ansökningar med stöd av direktiv 91/414/EEG och det påverkar i hög grad kvantiteten och kvaliteten på rapporterna om verksamma ämnen.

Återinförande av ändring 71 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  52

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ca) För varje försök eller undersökning som inbegriper ryggradsdjur ska det motiveras vilka åtgärder som vidtagits för att undvika djurförsök och dubblering av djurförsök ryggradsdjur.

Motivering

För att underlätta att antalet djurförsök vid tillämpningen av denna förordning blir så få som möjligt bör de sökande också åläggas motivera vilka åtgärder som vidtagits för att djurförsök ska kunna undvikas överlag.

Återinförande av ändring 75 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  53

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

4a. Till ansökan ska sökanden bifoga all vetenskaplig litteratur som varit tillgänglig för granskning av andra forskare (”peer review”) om det verksamma ämnet, dess metaboliter och de hälso- och miljörisker som är förbundna med dessa, inklusive riskerna för icke-målarter.

Motivering

Sökanden måste vara skyldig att sammanställa och sammanfatta all vetenskaplig litteratur om ämnet. Detta kommer att kasta ljus på skador som kan åsamkas bin som inte framkommer i riskbedömningen men som är väl dokumenterade i den vetenskapliga litteraturen.

Återinförande av ändring 78 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  54

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 11 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Inom tolv månader räknat från dagen för meddelandet enligt artikel 9.3 första stycket ska den rapporterande medlemsstaten utarbeta och till kommissionen överlämna, med en kopia till myndigheten, en rapport (nedan kallad "utkast till bedömningsrapport"), i vilken det görs en bedömning av om det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla de kriterier för godkännande som avses i artikel 4.

1. Den rapporterande medlemsstaten får påbörja utvärderingen av test- och undersökningsrapporter så snart som de lämnats in av sökanden, även före dagen för meddelandet enligt artikel 9.3 första stycket. Inom tolv månader räknat från dagen för meddelandet enligt artikel 9.3 första stycket ska den rapporterande medlemsstaten utarbeta och till kommissionen överlämna, med en kopia till myndigheten, en rapport (nedan kallad ”utkast till bedömningsrapport”), i vilken det görs en bedömning av om det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla de kriterier för godkännande som avses i artikel 4.

Motivering

Genom att inleda bedömningen av tillgängliga uppgifter innan de fullständiga handlingarna har sammanställts kan man ge nya, innovativa produkter snabbare tillgång till marknaden.

Delvis återinförande av ändring 80 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  55

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Utkastet till bedömningsrapport ska också i tillämpliga fall innehålla ett förslag om fastställande av högsta tillåtna restmängder. I ett sådant fall ska den rapporterande medlemsstaten översända den ansökan, den utvärderingsrapport och det underlag som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 396/2005 till kommissionen senast sex månader räknat från dagen för meddelandet enligt artikel 9.3 första stycket i denna förordning.

2. Utkastet till bedömningsrapport ska också i tillämpliga fall innehålla ett förslag om fastställande av högsta tillåtna restmängder.

Motivering

Nödvändigt klargörande om fastställandet av högsta tillåtna restmängder om myndigheten inte antar sina slutsatser inom den fastställda tidsfristen.

Ändringsförslag  56

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Inom 120 dagar från det att perioden för inlämnande av skriftliga synpunkter har löpt ut ska myndigheten anta slutsatser mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön, med utnyttjande av vägledande dokument som finns tillgängliga vid tiden för ansökan, om huruvida det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla de kriterier för godkännande som avses i artikel 4 samt meddela sökanden, medlemsstaterna och kommissionen sina slutsatser och göra dessa tillgängliga för allmänheten.

Inom 120 dagar från det att perioden för inlämnande av skriftliga synpunkter har löpt ut ska myndigheten anta slutsatser mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och tekniska rön, med utnyttjande av vägledande dokument som finns tillgängliga vid tiden för ansökan, om huruvida det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla de kriterier för godkännande som avses i artikel 4 samt meddela sökanden, medlemsstaterna och kommissionen sina slutsatser och göra dessa tillgängliga för allmänheten. När det anordnas samråd i enlighet med det första stycket ska 120-dagarsperioden förlängas med ytterligare 60 dagar.

Motivering

Myndigheten måste ges tilläckligt med tid att utarbeta sina slutsatser. Enligt de gällande kraven har EFSA sex månader på sig att göra det. Erfarenheten hittills har visat att det behövs sex månader för att man ska kunna genomföra en effektiv och vetenskapligt välgrundad sakkunnigbedömning. En period på 120 dagar skulle till exempel vara för kort för att hinna anordna ett expertmöte. Därför bör perioden förlängas med ytterligare 60 dagar i fall då experter måste konsulteras.

Kompromissförslag som bygger på ändring 83 från första behandlingen.

Ändringsförslag  57

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

6a. Om myndigheten antar sina slutsatser inom den tidsfrist som fastställs i punkt 2 i denna artikel, eventuellt förlängd med en ytterligare tidsperiod i enlighet med punkt 3, ska bestämmelserna i artikel 11 i förordning (EG) nr 396/2005 inte gälla, medan bestämmelserna i artikel 14 i den förordningen ska gälla utan dröjsmål.

Motivering

Nödvändigt klargörande. Fastställandet av högsta tillåtna restmängder kan inte ske innan myndigheten avgett sina slutsatser.

Ändringsförslag  58

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 6b (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

6b. Om myndigheten inte antar sina slutsatser inom den tidsfrist som fastställs i punkt 2 i denna artikel, eventuellt förlängd med en ytterligare tidsperiod i enlighet med punkt 3, ska bestämmelserna i artiklarna 11 och 14 i förordning (EG) nr 396/2005 gälla utan dröjsmål.

Motivering

Nödvändigt klargörande om fastställandet av högsta tillåtna restmängder om myndigheten inte antar sina slutsatser inom den fastställda tidsfristen.

Ändringsförslag  59

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Inom sex månader efter mottagandet av slutsatserna från myndigheten ska kommissionen lägga fram en rapport, nedan kallad "granskningsrapporten" och ett utkast till förordning för den kommitté som avses i artikel 79.1, med beaktande av utkastet till bedömningsrapport från den rapporterande medlemsstaten och myndighetens slutsatser.

1. Inom tre månader efter mottagandet av slutsatserna från myndigheten ska kommissionen lägga fram en rapport, nedan kallad "granskningsrapporten" och ett utkast till förordning för den kommitté som avses i artikel 79.1, med beaktande av utkastet till bedömningsrapport från den rapporterande medlemsstaten och myndighetens slutsatser.

Motivering

Kommissionen behöver inte ett halvår på sig för att utarbeta en rapport om handlingar som prövats fullt ut. Förfarandet måste påskyndas.

Återinförande av ändring 86 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  60

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 2 – inledningen och led a

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. På grundval av granskningsrapporten, andra faktorer av betydelse för den aktuella frågan och försiktighetsprincipen, där villkoren i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 178/2002 gäller, ska en förordning antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.3, i vilken det ska föreskrivas att

2. På grundval av granskningsrapporten, andra faktorer av betydelse för den aktuella frågan och försiktighetsprincipen, där villkoren i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 178/2002 gäller, ska en förordning med vederbörlig motivering antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4, i vilken det ska föreskrivas att

a) ett verksamt ämne godkänns, om nödvändigt på vissa villkor och med vissa begränsningar enligt artikel 6,

a) ett verksamt ämne godkänns, om nödvändigt på vissa villkor och med vissa begränsningar enligt artikel 6, och införs i bilaga IIa,

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten ska överensstämma med bestämmelserna om det nya beslutet om kommittéförfarande. Insynen i förfarandet bör förbättras. Därför bör kravet på att godkända ämnen ska införas i en bilaga till förordningen finnas kvar.

Återinförande av ändring 88 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  61

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Godkända verksamma ämnen ska införas i den förordning som avses i artikel 78.3 och som innehåller en förteckning över redan godkända verksamma ämnen. Kommissionen ska föra en förteckning över godkända verksamma ämnen som allmänheten ska ha tillgång till på elektronisk väg.

4. Kommissionen ska föra en uppdaterad förteckning över godkända verksamma ämnen i bilaga II och offentliggöra denna förteckning på Internet.

Motivering

Insynen i förfarandet bör förbättras. Därför bör kravet på att godkända ämnen ska införas i en bilaga till förordningen finnas kvar.

Återinförande av ändring 89 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  62

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 14 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Det förlängda godkännandet ska gälla i högst 15 år. En förlängning av godkännandet för ämnen som omfattas av artikel 4.7 ska gälla i högst fem år.

2. Godkännandet ska kunna förlängas, en eller flera gånger, för en period på högst tio år. En förlängning av godkännandet för verksamma ämnen som omfattas av artikel 4.7 ska gälla i högst fyra år.

Motivering

I den föreslagna texten kommer förlängningen av godkännandet för det verksamma ämnet först, och sedan följer medlemsstatens förlängning av godkännandet (artikel 43.5). Detta innebär att godkännandet i princip skulle gälla hur länge som helst efter den första förlängningen. Detta strider mot försiktighetsprincipen och mot principen om att beslut ska fattas utifrån nuvarande vetenskapliga och tekniska rön, en princip som finns inskriven i artikel 4.1 i den föreslagna rättsaktstexten, samt mot principen i skäl 9 om att en hög skyddsnivå måste garanteras.

Återinförande av ändring 90 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  63

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 15 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Den ansökan som föreskrivs i artikel 14 ska lämnas in av en tillverkare av det verksamma ämnet till en medlemsstat med kopia till de övriga medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten senast tre år innan det första godkännandet har löpt ut.

1. Den ansökan som föreskrivs i artikel 14 ska lämnas in av en tillverkare av det verksamma ämnet till den berörda medlemsstaten med kopia till de övriga medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten senast tre år innan det första godkännandet har löpt ut.

Motivering

Återinförande av ändring 91 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  64

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 18 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

b) Angivande av de uppgifter som måste lämnas.

b) Angivande av de uppgifter som måste lämnas, inbegripet rörande åtgärder för att minimera djurförsök, framför allt användande av djurfria försöksmetoder och intelligenta försöksstrategier.

Motivering

För att garantera att djurförsöken vid tillämpningen av denna förordning hålls vid ett absolut minimum bör också åtgärder till underlättande av detta tas med i programmet.

Återinförande av ändring 92 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  65

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. En förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.3 där det föreskrivs att

1. En förordning med vederbörlig motivering ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4 där det föreskrivs att

Motivering

Återinförande av ändring 94 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  66

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 20 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Om skälen till att inte förlänga godkännandet medger detta ska den förordning som avses i punkt 1 innehålla bestämmelser om anstånd under högst ett år för utsläppande på marknaden och dessutom under högst ett år för att befintliga lager av de berörda växtskyddsmedlen ska kunna avyttras, magasineras och användas.

2. Om skälen till att inte förlänga godkännandet inte gäller hälso- eller miljöskydd ska den förordning som avses i punkt 1 innehålla bestämmelser om anstånd under högst ett år för att lager av de berörda växtskyddsmedlen ska hinna användas. Efter denna period ska tillverkarna se till att kvarvarande lager omhändertas och bortskaffas på ett säkert sätt.

Om ett godkännande upphävs eller om ett godkännande inte förlängs på grund av omedelbar oro för människors eller djurs hälsa eller för miljön ska de berörda växtskyddsmedlen omedelbart dras tillbaka från marknaden.

Om ett godkännande upphävs eller om ett godkännande inte förlängs på grund av oro för människors eller djurs hälsa eller för miljön ska de berörda växtskyddsmedlen omedelbart dras tillbaka från marknaden.

Motivering

Anstånd under ett år bör beviljas endast om skälen till att inte förlänga godkännandet inte gäller hälso- eller miljöskydd. Efter denna period bör tillverkarna se till att produkten bortskaffas och omhändertas på ett säkert sätt. Om godkännandet inte förlängts på grund av oro för människors eller djurs hälsa eller miljön ska växtskyddsmedlet omedelbart dras tillbaka från marknaden.

Återinförande av ändring 95 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  67

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Kommissionen får när som helst ompröva godkännandet av ett verksamt ämne. Den får ta hänsyn till en begäran från en medlemsstat om omprövning av godkännandet av ett verksamt ämne.

1. Kommissionen får när som helst ompröva godkännandet av ett verksamt ämne och ska ta vederbörlig hänsyn till begäran om omprövning från en medlemsstat, Europaparlamentet eller andra berörda parter på grundval av aktuella vetenskapliga och tekniska rön och aktuella övervakningsuppgifter.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera insyn i processen och se till att förslaget är i överensstämmelse med försiktighetsprincipen. Syftet är även att se till att vederbörlig hänsyn tas till aktuella vetenskapliga och tekniska rön i enlighet med artikel 4.1 i förslaget, och att principen om en hög skyddsnivå säkras i enlighet med skäl 9.

Återinförande av ändring 97 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  68

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska ompröva godkännandet för ett verksamt ämne om det finns indikationer på att det kan äventyra uppnåendet av mål som fastställts i enlighet med artikel 4.1 a iv och 4.1 b i och artikel 7.2 och 7.3 i direktiv 2000/60/EEG.

Motivering

Kommissionen kan visserligen när som helst ompröva ett givet ämne, men det bör göras klart att också andra institutioner eller berörda parter kan begära omprövning. Det måste ofrånkomligen gå att ompröva godkännandet av ett ämne om målen i direktiv 2000/60/EG inte efterlevs. Denna mekanism för direkt respons mellan direktiv 2000/60/EG och denna förordning kommer också att ytterligare sporra tillverkarna att ta sitt produktansvar på allvar.

Återinförande av ändring 98 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  69

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Om kommissionen finner att de kriterier för godkännande som avses i artikel 4 inte längre uppfylls eller om ytterligare information enligt artikel 6 f inte har lämnats, ska man anta en förordning om återkallande eller ändring av godkännandet i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.3.

3. Om kommissionen finner att de kriterier för godkännande som avses i artikel 4 inte längre uppfylls eller om ytterligare information enligt artikel 6 f inte har lämnats, ska man anta en förordning om återkallande eller ändring av godkännandet i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten ska överensstämma med bestämmelserna om det nya beslutet om kommittéförfarande.

Återinförande av ändring 99 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  70

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

3a. Om kommissionen finner att de mål för att minska föroreningarna från prioriterade ämnen som fastställs i artikel 4.1 a iv och 4.1 b i och artikel 7.2 och 7.3 i direktiv 2000/60/EG inte kan uppnås ska en förordning om återkallande eller ändring av godkännandet antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4 i denna förordning.

Motivering

Det måste ofrånkomligen gå att ompröva godkännandet av ett ämne om målen i direktiv 2000/60/EG inte efterlevs. Förfarandet bör stämma överens med föreskrifterna i det nya beslutet om kommittéförfarandet.

Återinförande av ändring 100 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  71

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Detta undantag ska inte gälla något verksamt ämne som i enlighet med direktiv 67/548/EEG klassificeras som

 

– cancerframkallande,

 

– mutagent,

 

– reproduktionstoxiskt,

 

– sensibiliserande kemikalie,

 

eller ämnen som klassificeras som

 

– persistenta med en halveringstid på mer än 60 dagar,

 

– endokrinstörande ämnen som ingår i EU:s förteckning över misstänkta endokrinstörande ämnen,

 

– toxiska,

 

– bioackumulerande och svårnedbrytbara.

 

Senast den …* ska kommissionen se över och vid behov specificera kriterierna för att ett verksamt ämne ska behandlas som ett ämne med låg risk, och i förekommande fall lägga fram förslag.

 

______________

* Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Motivering

Det är viktigt att fastställa tydliga och objektiva kriterier för att bestämma vilka ämnen som ska kunna göra anspråk på att ha en lågriskprofil. Det finns ingen definition av detta i förslaget. För att stimulera forskning kring mindre skadliga ämnen och produkter är det viktigt att skapa tydlighet och ett klart rättsläge för företagen, så att de vet vad lågriskprofil betyder. De kriterier som anges här har hämtats från biociddirektivet 98/8/EG. Utifrån dessa kriterier skulle 25–30 procent av alla verksamma ämnen betraktas som lågriskämnen.

Återinförande av ändring 102 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  72

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. Med avvikelse från bestämmelserna i artikel 5 ska verksamma ämnen som bygger på biologiska kontrollmetoder och som uppfyller de kriterier som anges i artikel 4 godkännas för högst 15 år om de växtskyddsmedel som innehåller sådana ämnen förväntas innebära endast en låg risk för människors och djurs hälsa samt för miljön i enlighet med artikel 47.1.

Motivering

Användning av växtskyddsmedel utgående från biologiska kontrollmetoder medger utmärkta framtidsutsikter för skyddet av människors och djurs hälsa och miljön och bör stödjas till fullo. Sådana biologiska kontrollmetoder har tack vare sin låga riskprofil stora potentiella fördelar. Eftersom växtskydd som utgår från biologiska kontrollmetoder ofta har ett relativt litet tillämpningsområde behövs en godkännandeperiod på 15 år för att främja tillräcklig forskning om och utveckling av dessa växtskyddsmedel.

Återinförande av ändring 103 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  73

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 22 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Artiklarna 4 och 6–21 samt avsnitt 5 i bilaga II ska tillämpas. Verksamma ämnen med låg risk ska förtecknas separat i den förordning som avses i artikel 13.4.

2. Artiklarna 4 och 6–21 samt avsnitt 5 i bilaga II ska tillämpas. Verksamma ämnen med låg risk ska förtecknas separat i bilaga IIa.

Motivering

Här skapas överensstämmelse med den föreslagna ändringen i artikel 13.2 som föreskriver att godkännandet av verksamma ämnen ska ske genom det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Förslag till ändring av en ny mening som lagts till av rådet.

Ändringsförslag  74

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Med avseende på denna förordnings tillämpning ska ett verksamt ämne som uppfyller kriterierna för ”livsmedel” enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 betraktas som en allmänkemikalie.

Motivering

Ämnen som är livsmedel i enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 är per definition ogiftiga. Sådana ämnen, till exempel solrosolja, används i dagsläget inom organiskt jordbruk.

Återinförande av ändring 274 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  75

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 23 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 4 ska en allmänkemikalie godkännas om alla relevanta utvärderingar som gjorts i enlighet med annan gemenskapslagstiftning gällande användningen av det ämnet i annat syfte än som växtskyddsmedel visar att ämnet inte har någon omedelbar eller fördröjd skadlig verkan på människors eller djurs hälsa och inte heller någon oacceptabel inverkan på miljön.

2. En allmänkemikalie ska godkännas i enlighet med artikel 4 om alla relevanta utvärderingar som gjorts i enlighet med annan gemenskapslagstiftning gällande användningen av det ämnet i annat syfte än som växtskyddsmedel visar att ämnet inte har någon omedelbar eller fördröjd skadlig verkan på människors eller djurs hälsa och inte heller någon oacceptabel inverkan på miljön, under förutsättning att alla uppgifter som omfattas av uppgiftskraven för verksamma ämnen i växtskyddsmedel lämnats och att samma förfarande för beslutsfattande tillämpas.

Motivering

Riskbedömning ska vara obligatorisk också för allmänkemikalier.

Återinförande av ändring 105 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  76

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 23 – punkt 5

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Artiklarna 6 och 13 ska tillämpas. Allmänkemikalier ska förtecknas separat i den förordning som avses i artikel 13.4.

5. Artiklarna 6 och 13 ska tillämpas. Allmänkemikalier ska förtecknas separat i bilaga IIa.

Motivering

Här skapas överensstämmelse med den föreslagna ändringen i artikel 13.2 som föreskriver att godkännandet av verksamma ämnen ska ske genom det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Förslag till ändring av en ny mening som lagts till av rådet.

Ändringsförslag  77

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 24 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Ett verksamt ämne som uppfyller kriterierna i artikel 4 ska godkännas som ett ämne som kan bytas ut om det uppfyller ett eller flera av de tilläggskriterier som anges i punkt 4 i bilaga II. Genom undantag från artikel 14.2 får godkännandet förlängas en eller flera gånger för en period som får omfatta högst tio år.

1. Ett verksamt ämne som uppfyller kriterierna i artikel 4 ska godkännas som ett ämne som kan bytas ut om det uppfyller ett eller flera av de tilläggskriterier som anges i punkt 4 i bilaga II. Genom undantag från artikel 14.2 får godkännandet förlängas en eller flera gånger för en period som får omfatta högst fem år.

Motivering

Godkännandeperioden för ämnen som föreslås som ersättningsämnen bör inte vara densamma som den allmänna godkännandeperioden. Godkännandeperioden bör i dessa fall begränsas till fem år (och vara förnybar), så att man kan säkra regelbundna jämförande bedömningar av produkter som innehåller sådana ämnen.

Syftet med detta ändringsförslag är även att klargöra att parlamentet aldrig intagit någon hållning som skulle ha inneburit en automatisk utfasning av ämnen som föreslås som ersättningsämnen. Sådan utfasning behövs endast när en rad villkor är uppfyllda (se artikel 50).

Här återinförs delvis ändring 106 från första behandlingen. Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 92 från föredraganden.

Ändringsförslag  78

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 24 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska artiklarna 4–21 tillämpas. Ämnen som kan bytas ut ska förtecknas separat i den förordning som avses i artikel 13.4.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska artiklarna 4–21 tillämpas. Ämnen som kan bytas ut ska förtecknas separat i bilaga IIa.

Motivering

Här skapas överensstämmelse med den föreslagna ändringen i artikel 13.2 som föreskriver att godkännandet av verksamma ämnen ska ske genom det föreskrivande förfarandet med kontroll.

Förslag till ändring av en ny mening som lagts till av rådet.

Ändringsförslag  79

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. I fråga om godkännandet av ett skyddsämne eller en synergist ska punkt 1 anses uppfylld om överensstämmelse med artikel 4 har fastställts med avseende på en eller flera representativa användningar för minst ett växtskyddsmedel för vart och ett av de verksamma ämnen som skyddsämnet eller synergisten är kombinerad med.

Motivering

Skyddsämnen och synergister ska bedömas utgående från de olika verksamma ämnen de är avsedda att kombineras med.

Återinförande av ändring 107 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  80

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 26

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Senast den ...* ska det antas en förordning i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4 om upprättande av ett arbetsprogram för den successiva översynen av synergister och skyddsämnen på marknaden när den förordningen träder i kraft. Förordningen ska innehålla förfaranden för anmälan, utvärdering, bedömning och beslutsfattande. Den ska innehålla ett krav på att berörda parter inom en viss tid ska lämna alla nödvändiga uppgifter till medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten.

Senast den ...* ska det antas en förordning i enlighet med det förfarande som avses i artikel 251 i fördraget om upprättande av ett arbetsprogram för den successiva översynen av synergister och skyddsämnen på marknaden när den förordningen träder i kraft. Förordningen ska innehålla bestämmelser om uppgiftskrav, inbegripet åtgärder för att minimera djurförsök, och förfaranden för anmälan, utvärdering, bedömning och beslutsfattande. Den ska innehålla ett krav på att berörda parter inom en viss tid ska lämna alla nödvändiga uppgifter till medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten.

__________

* EUT: Vänligen för in datumet 60 månader efter det att denna förordning trädde i kraft.

__________

* EUT: Vänligen för in datumet 24 månader efter det att denna förordning trädde i kraft.

Motivering

Föreskrifterna om översyn av befintliga skyddsämnen och synergister får inte överlåtas till beslutsfattande enligt kommittéförfarandet utan bör fastställas vid ett lagstiftningsförfarande utgående från fördraget.

Återinförande av ändring 108 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  81

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 27 – rubriken och punkterna 1 och 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Hjälpämnen

Godkännande av hjälpämnen

1. Ett hjälpämne ska inte godkännas som beståndsdel i ett växtskyddsmedel om det har visat sig att

1. Ett hjälpämne ska godkännas om det har visat sig att

a) dess resthalter är skadliga för människors och djurs hälsa eller för grundvattnet eller har en oacceptabel inverkan på miljön vid applicering enligt god växtskyddssed och under realistiska användningsförhållanden, eller om

a) hjälpämnet eller dess resthalter inte är skadliga för människors och djurs hälsa eller för grundvattnet eller har en oacceptabel inverkan på miljön vid applicering enligt god växtskyddssed och under realistiska användningsförhållanden, och

b) dess användning vid applicering enligt god växtskyddssed och under realistiska användningsförhållanden är skadliga för människors och djurs hälsa eller har en oacceptabel inverkan på växter, växtprodukter eller miljön.

b) dess användning vid applicering enligt god växtskyddssed och under realistiska användningsförhållanden inte är skadlig för människors och djurs hälsa eller har en oacceptabel inverkan på växter, växtprodukter eller miljön.

2. Hjälpämnen som inte ska godtas som beståndsdel i ett växtskyddsmedel enligt punkt 1 ska införas i bilaga III i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4.

2. Hjälpämnen som godkänns enligt punkt 1 ska införas i bilaga III i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4.

Motivering

Hjälpämnen kan påverka människors hälsa och miljön. De bör därför godkännas och tas med på en positivlista, liksom skyddsämnen och synergister (se artikel 25), i överensstämmelse med föreskrifterna i det nya beslutet om kommittéförfarandet.

Man bör utgå ifrån att god växtskyddssed tillämpas, men kan inte ta det för givet. I stället bör det föreskrivas om realistiska användningsförhållanden, i stil med de nuvarande villkoren i testriktlinjerna i direktiv 91/414/EEG, varvid hänsyn måste tas till ”praktiska användningsförhållanden” och ”realistiska användningsförhållanden”.

Återinförande av ändring 109 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  82

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. Om ett hjälpämne används i ett växtskyddsmedel som godkänts i enlighet med denna förordning ska den specifika användningen av detta hjälpämne i växtskyddsmedel betraktas som registrerad i enlighet med artikel 15.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)1.

 

____________

1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad genom EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.

Motivering

Hjälpämnen som används i växtskyddsmedel bör inte vara föremål för dubbel registrering i Reach.

Återinförande av ändring 110 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  83

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 28 – punkt 2 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

b) Utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel i forsknings- eller utvecklingssyfte i enlighet med artikel 54.

b) Användning av växtskyddsmedel i forsknings- eller utvecklingssyfte i enlighet med artikel 54.

Motivering

Ett syfte med förordningen är att se till att standarderna för godkännande är höga. Växtskyddsmedel som enbart godkänts i forsknings- eller utvecklingssyfte bör inte släppas ut på marknaden.

Återinförande av ändring 111 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  84

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 29 – punkt 1 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

c) Dess hjälpämnen har inte tagits upp i bilaga III.

c) Dess hjälpämnen har godkänts enligt artikel 27.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 27 ovan.

Återinförande av ändring 113 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  85

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 29 – punkt 1 – led ca (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ca) Dess (tekniska) formulering är sådan att exponeringsrisken för användaren och andra risker begränsas så långt det går utan att detta minskar växtskyddsmedlets verkan.

Motivering

Olika formuleringar skiljer sig stort i fråga om de risker de medför: pulver jämfört med gryn, organiska lösningsmedel jämförda med vattenlösliga emulsioner. Om det går att undvika bör själva formuleringen inte förhöja den risk som kan förknippas med användningen av ett givet växtskyddsmedel. Med den föreslagna texten blir det lättare att se till att den formulering som innebär lägsta möjliga risk används när ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden.

Återinförande av ändring 114 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  86

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 29 – punkt 1 – led ea (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ea) Alla metaboliter från det verksamma ämnet eller de verksamma ämnena som förekommer under användningsfasen har fastställts och överensstämmer med kriterierna för de enhetliga principer som avses i punkt 6.

Motivering

De enhetliga principerna spelar en nyckelroll vid godkännandet.

Återinförande av ändring 115 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  87

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 29 – punkt 1 – led f

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

f) Dess resthalter som härrör från godkända användningssätt och som är av toxikologisk, ekotoxikologisk eller ekologisk relevans kan fastställas med lämpliga och allmänt använda metoder.

f) Dess resthalter som härrör från godkända användningssätt kan fastställas med standardiserade och i alla medlemsstater allmänt använda metoder som är tillräckligt känsliga för att upptäcka alla tekniskt mätbara halter i miljömedier och biologiska medier. Resthalterna ska kunna upptäckas med hjälp av de sedvanliga metoder för multipla resthalter som används i gemenskapens referenslaboratorier.

Motivering

Detta är i linje med den tidigare föreslagna ändringen av artikel 4.2 och motiveringen därtill.

Metoderna för att upptäcka alla resthalter av verksamma ämnen i olika miljömedier och biologiska medier bör vara tillräckligt känsliga med tanke på graden av oro för att inte sådana effekter ska missas som inte så lätt upptäcks med hjälp av allmänt använda metoder.

Återinförande av ändring 116 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  88

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 29 – punkt 1 – led ha (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ha) Dess godkännande motverkar inte de nationella planer som utarbetats i enlighet med direktiv 2008/.../EG [om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel]*.

 

__________

EUT: Vänligen för in nummer.

Motivering

Medlemsstaterna bör inte tvingas att acceptera bekämpningsmedel som förorenar grundvattnet eller medför onödiga risker och faror för människor, djur och miljön i strid med deras nationella miljö- och hälsopolitik. Medlemsstaterna bör ha rätt att ta hänsyn till de villkor som råder regionalt innan de ger sitt godkännande åt växtskyddsmedel.

Återinförande av ändring 117 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  89

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 29 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. När det gäller punkt 1 e får harmoniserade metoder antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.3.

4. När det gäller punkt 1 e får harmoniserade metoder antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten ska överensstämma med bestämmelserna om det nya beslutet om kommittéförfarande.

Återinförande av ändring 119 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  90

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 29 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

De enhetliga principerna ska beakta interaktionen mellan det verksamma ämnet, skyddsämnen, synergister och hjälpämnen.

Motivering

Det ska framgå tydligt att interaktionen mellan olika ämnen har beaktats vid godkännandeförfarandet. Det är inte tillräckligt att se på de olika berörda ämnena var för sig.

Det huvudsakliga syftet med ändringsförslaget är att förtydliga. Detta nämns indirekt i artikel 25.2, tillsammans med artikel 8.1 a, artikel 29.4 och i de enhetliga principerna.

Återinförande av ändring 121 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  91

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 30 – punkt 1 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

a) beslutet om godkännande inte kunde fastställas inom en tidsperiod på 30 månader räknat från den dag då ansökan godtogs, förlängd med eventuella extra tidsperioder som fastställs i enlighet med artiklarna 9.2, 11.3 eller 12.3, och

a) beslutet om godkännande inte kunde fastställas inom en tidsperiod på 30 månader räknat från den dag då ansökan godtogs, förlängd med eventuella extra tidsperioder som fastställs i enlighet med artiklarna 9.2, 11.3 eller 12.2 eller 12.3, och

Ändringsförslag  92

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 30 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. I sådana fall ska medlemsstaten genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sin bedömning av dokumentationen och om villkoren för godkännandet, varvid åtminstone den information som föreskrivs i artikel 57.1 ska lämnas.

2. I sådana fall får medlemsstaten påbörja sin utvärdering av ett tillfälligt godkännande så snart det finns belägg för att tidsfristerna för godkännandet av ämnet inte kommer att uppfyllas och ska genast underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sin bedömning av dokumentationen och om villkoren för godkännandet, varvid åtminstone den information som föreskrivs i artikel 57.1 ska lämnas.

Motivering

Rådet har ändrat den text som parlamentet antog i första behandlingen och infört en ny artikel om övergångsperioden för produkter. Denna nya artikel måste ändras för att spegla de föreslagna ändringarna från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  93

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Dessa krav ska också omfatta följande:

 

a) Maximala dosen per hektar vid varje applicering.

 

b) Den tid som ska förflyta mellan sista användningen och skörden.

 

c) Antalet användningar per år.

Motivering

Det bör vara ett krav att ange ovannämnda uppgifter i varje godkännande.

Återinförande av ändring 124 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  94

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 31 – punkt 2 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Godkännandet ska innehålla en klassificering av växtskyddsmedlet enligt direktiv 1999/45/EG. Medlemsstaterna får föreskriva att innehavare av godkännanden ska klassificera eller uppdatera etiketten utan onödigt dröjsmål efter en ändring av klassificeringen och märkningen av ett växtskyddsmedel i enlighet med direktiv 1999/45/EG. I sådana fall ska de omedelbart underrätta den behöriga myndigheten om detta.

Godkännandet ska innehålla en klassificering av växtskyddsmedlet enligt direktiv 1999/45/EG. Medlemsstaterna ska föreskriva att innehavare av godkännanden ska klassificera eller uppdatera etiketten utan onödigt dröjsmål efter en ändring av klassificeringen och märkningen av ett växtskyddsmedel i enlighet med direktiv 1999/45/EG. I sådana fall ska de omedelbart underrätta den behöriga myndigheten om detta.

Motivering

Det bör vara obligatoriskt för medlemsstaterna att föreskriva att innehavare av godkännanden ska uppdatera etiketten.

Förslag till ändring av ett ny text som lagts till av rådet.

Ändringsförslag  95

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 31 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Godkännandet ska innehålla anvisningar om korrekt användning i enlighet med de principer för integrerat växtskydd som fastställs i artikel 3 och som ska tillämpas från och med 2012.

Motivering

Återinförande av ändring 305 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  96

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 31 – punkt 3 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

a) En begränsning gällande distribution och användning av växtskyddsmedlet med beaktande av krav i andra gemenskapsbestämmelser för att skydda hälsan för distributörer, användare, personer i närheten och arbetstagare samt för att skydda miljön; sådana begränsningar ska anges på etiketten.

a) En begränsning gällande distribution och användning av växtskyddsmedlet för att skydda hälsan för distributörer, användare, personer i närheten, boende och arbetstagare samt för att skydda konsumenter, djurs hälsa eller miljön, med beaktande av krav i andra gemenskapsbestämmelser; sådana begränsningar ska anges på etiketten.

Motivering

Ändring 303 från första behandlingen återinförs och rådets text stuvas om så att beaktandet av andra gemenskapsbestämmelser blir ett tillägg och inte en inskränkning.

Återinförande av ändring 126 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  97

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 31 – punkt 3 – led ba (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ba) Begränsningar av eller förbud mot användning av bekämpningsmedel i eller i närheten av områden som nyttjas av allmänheten eller av särskilt känsliga befolkningsgrupper, exempelvis bostadsområden, parker, trädgårdsanläggningar, idrottsanläggningar, skolgårdar och lekparker.

Motivering

I de lagstadgade villkoren för godkännande av användning av bekämpningsmedel bör det ingå detaljerade krav på eventuella förbud mot användning av bekämpningsmedel i eller i närheten av områden som utnyttjas av allmänheten eller av särskilt utsatta befolkningsgrupper, exempelvis bostadsområden, parker, trädgårdsanläggningar, idrottsanläggningar, skolor, lekparker osv.

Återinförande av ändring 127 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  98

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 31 – punkt 3 – led bb (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

bb) Andra restriktioner eller villkor för godkännandet och användningen av växtskyddsmedlet, framför allt då de syftar till att skydda hälsan hos distributörer, användare, arbetstagare, boende, personer i närheten och konsumenter eller djurens hälsa eller miljön.

Motivering

Med detta nya led ges medlemsstaterna möjlighet att införa andra begränsningar eller villkor, särskilt för att skydda distributörerna, användarna, arbetstagarna, de boende, konsumenterna och andra personer i närheten liksom djurens hälsa och miljön.

Återinförande av ändring 303 från första behandlingen.

Ändringsförslag  99

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 31 – punkt 3 – led e

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

e) Maximala dosen per hektar vid varje applicering.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ändringsförslaget till artikel 31.2 1 a från föredraganden. Det bör utgå om ändringsförslaget till artikel 31.2 1 a inte antas.

Överensstämmer med ändring 124 från första behandlingen.

Ändringsförslag  100

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 31 – punkt 3 – led f

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

f) Maximala antalet appliceringar per år och den tid som ska förflyta mellan dessa.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ändringsförslaget till artikel 31.2 1 a från föredraganden. Det bör utgå om ändringsförslaget till artikel 31.2 1 a inte antas.

Överensstämmer med ändring 124 från första behandlingen.

Ändringsförslag  101

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 31 – punkt 3 – led h

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

h) Den period som förflyter före skörden, i tillämpliga fall.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ändringsförslaget till artikel 31.2 1 a från föredraganden. Det bör utgå om ändringsförslaget till artikel 31.2 1 a inte antas.

Överensstämmer med ändring 124 från första behandlingen.

Ändringsförslag  102

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 33 – punkt 2 – leden a och b

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

a) En förteckning över planerad användning i varje zon enligt bilaga I och medlemsstater där sökanden har gjort eller planerar att göra en ansökan.

a) En förteckning över planerad användning i medlemsstater där sökanden har gjort eller planerar att göra en ansökan.

b) Ett förslag till den medlemsstat som sökanden förväntar sig ska bedöma ansökan i den berörda zonen. I fråga om en ansökan för användning i växthus, för behandling efter skörd, för behandling av tomma lagerlokaler och för behandling av utsäde ska endast en medlemsstat föreslås som utvärderar ansökan med beaktande av alla zoner. I detta fall ska sökanden på begäran sända den sammanfattning eller den fullständiga dokumentation som avses i artikel 8 till andra medlemsstater.

 

Ändringsförslag  103

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 33 – punkt 3 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

b) För varje verksamt ämne, skyddsämne och synergist som ingår i växtskyddsmedlet, fullständiga handlingar och en sammanfattning för varje punkt i uppgiftskraven för det verksamma ämnet, skyddsämnet och synergisten.

b) För varje verksamt ämne, skyddsämne, synergist, hjälpämne och tillsats som ingår i växtskyddsmedlet, fullständiga handlingar och en sammanfattning för varje punkt i uppgiftskraven för det verksamma ämnet, skyddsämnet, synergisten, hjälpämnet och tillsatsen liksom också fullständiga handlingar och en sammanfattning av den kombinerade inverkan av det eller de verksamma ämnen, skyddsämnen, synergister, hjälpämnen och tillsatser som ingår i växtskyddsmedlet.

Motivering

Det är uppenbart att skyddsämnen, synergister, hjälpämnen och tillsatser läggs till för att öka eller modifiera inverkan av det verksamma ämnet, så att den kombinerade inverkan blir annorlunda än inverkan av de olika ämnena vart för sig. Därför bör också den kombinerade inverkan utvärderas.

Återinförande av ändring 129 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  104

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 33 – punkt 3 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

c) För varje test eller undersökning som gäller ryggradsdjur, en motivering av de åtgärder som vidtagits för att undvika onödiga tester.

c) För varje test eller undersökning som gäller ryggradsdjur, en motivering av de åtgärder som vidtagits för att undvika djurförsök och att samma tester utförs mer än en gång på ryggradsdjur.

Motivering

För att antalet djurförsök vid tillämpningen av denna förordning ska bli så få som möjligt bör de sökande också åläggas att motivera vilka åtgärder som vidtagits för att djurförsök överlag ska kunna undvikas.

Återinförande av ändring 130 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  105

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 33 – punkt 6a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

6a. Sökanden ska på begäran förse andra medlemsstater med de fullständiga handlingar som avses i punkt 3 a.

Ändringsförslag  106

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 33 – punkt 6b (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

6b. Enhetliga ansökningsformulär ska användas i alla medlemsstater.

Motivering

Återinförande av ändring 133 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  107

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 35

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Ansökan ska prövas av den medlemsstat som sökanden föreslår om inte en annan medlemsstat i samma zon går med på att göra det. Den medlemsstat som ska pröva ansökan ska underrätta sökanden.

Ansökan ska prövas av den medlemsstat som sökanden föreslår om inte en annan medlemsstat går med på att göra det. Den medlemsstat som ska pröva ansökan ska underrätta sökanden.

På begäran av den prövande medlemsstaten ska de andra medlemsstaterna i samma zon som ansökan skickats till samarbeta för att garantera en rättvis fördelning av arbetsbördan.

På begäran av den prövande medlemsstaten ska de andra medlemsstaterna samarbeta för att garantera en rättvis fördelning av arbetsbördan.

De andra medlemsstaterna i den zon som ansökan skickats till ska inte bearbeta handlingarna under den tid som den prövande medlemsstaten gör sin bedömning.

 

Om en ansökan har gjorts i mer än en zon ska de medlemsstater som utvärderar ansökan enas om utvärderingen av uppgifter som inte har samband med miljö- och jordbruksförhållanden.

De medlemsstater som utvärderar ansökan ska enas om utvärderingen av uppgifter som inte har samband med miljö- och jordbruksförhållanden.

Ändringsförslag  108

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 35a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Artikel 35a

 

Myndighetens databas

 

När sökanden fått veta vilken medlemsstat som ska pröva ansökan ska sökanden omedelbart översända de fullständiga handlingar och den sammanfattning som avses i artikel 33.3 a och b och de uppgifter som avses i artikel 33.3 c till myndigheten.

 

Myndigheten ska utan dröjsmål ge allmänheten tillgång till sammanfattningen samt de uppgifter som avses i artikel 33.3 c, dock med undantag av de uppgifter som enligt artikel 63 ska omfattas av sekretess.

Motivering

Överensstämmer med det sista stycket i artikel 9.3 och artikel 10. Hänger samman med de ändringsförslag som hänför sig till skäl 32 respektive artiklarna 54.1, 57.1, 57.2 och 58.-1. Underlättandet av uppgiftsdelningen kräver att det inrättas en central databas under myndighetens överinseende med alla uppgifter om de försök och undersökningar som tidigare gjorts vid tillämpningen av denna förordning. Då skulle de sökande inte behöva se efter i mer än en databas innan de gör några försök eller undersökningar. De uppgifter som avses i artikel 32.3 c bör också göras tillgängliga för allmänheten, för att det skall garanteras insyn i de åtgärder som sökandena vidtagit till undvikande av djurförsök.

Återinförande av ändring 135 från första behandlingen.

Ändringsförslag  109

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 36 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Den prövande medlemsstaten ska göra en oberoende, objektiv och öppet redovisad bedömning med utgångspunkt i aktuella vetenskapliga och tekniska rön, med utnyttjande av vägledande dokument som finns tillgängliga vid tidpunkten för ansökan. Den ska ge alla medlemsstater inom samma zon tillfälle att lämna synpunkter som ska beaktas vid bedömningen.

1. Den prövande medlemsstaten ska göra en oberoende, objektiv och öppet redovisad bedömning med utgångspunkt i aktuella vetenskapliga och tekniska rön, med utnyttjande av vägledande dokument som finns tillgängliga vid tidpunkten för ansökan. Den ska ge alla medlemsstater tillfälle att lämna synpunkter som ska beaktas vid bedömningen.

Den ska tillämpa de enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel som avses i artikel 29.6 för att, i så stor utsträckning som möjligt, fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller de krav som fastställs i artikel 29 i samma zon, när det under realistiska användningsförhållanden används i enlighet med artikel 55.

Den ska tillämpa de enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel som avses i artikel 29.6 för att, i så stor utsträckning som möjligt, fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller de krav som fastställs i artikel 29, när det under realistiska användningsförhållanden används i enlighet med artikel 55.

Den prövande medlemsstaten ska låta de övriga medlemsstaterna i samma zon ta del av bedömningen. Utformningen av bedömningsrapporten ska fastställas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 79.2.

Den prövande medlemsstaten ska låta de övriga medlemsstaterna ta del av bedömningen. Utformningen av bedömningsrapporten ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.3.

Ändringsförslag  110

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 36 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. De berörda medlemsstaterna ska i enlighet med artiklarna 31 och 32 bevilja eller avslå ansökningar om godkännande på grundval av slutsatserna i den bedömning som den prövande medlemsstaten kommit fram till.

2. Inom 180 dagar ska de berörda medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 31 och 32 bevilja eller avslå ansökningar om godkännande på grundval av slutsatserna i den bedömning som den prövande medlemsstaten kommit fram till och av alla eventuella ytterligare bedömningar, tester och undersökningar som är kopplade till särskilda förhållanden i medlemsstaterna. Perioden på 180 dagar får inte förlängas.

Ändringsförslag  111

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 36 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. En medlemsstat får vägra att godkänna växtskyddsmedlet på sitt territorium endast om den på grund av specifika miljö- eller jordbruksförhållanden har underbyggda skäl att anse att den aktuella produkten utgör en risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Ändringsförslag  112

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 36 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 2 och i enlighet med gemenskapslagstiftningen får det införas lämpliga villkor i fråga om de krav som avses i artikel 31.3 a och b och andra riskreducerande åtgärder som härrör från specifika användningsvillkor.

3. Genom undantag från punkt 2 och i enlighet med gemenskapslagstiftningen får medlemsstaterna införa lämpliga villkor i fråga om de krav som avses i artikel 31.3 och andra riskreducerande åtgärder som härrör från specifika användningsvillkor.

Om en medlemsstats hänsyn till människors eller djurs hälsa eller till miljön inte kan tillgodoses genom fastställandet av sådana nationella riskreducerande åtgärder som avses i första stycket, får medlemsstaten som en sista utväg vägra att godkänna växtskyddsmedlet på sitt territorium om den, på grund av sina mycket specifika miljö- eller jordbruksförhållanden, har underbyggda skäl att anse att den aktuella produkten utgör en allvarlig risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

 

Den ska omedelbart underrätta sökanden och kommissionen om sitt beslut och lämna en teknisk eller vetenskaplig motivering till detta.

Den ska omedelbart underrätta sökanden och kommissionen om sitt beslut och lämna en teknisk eller vetenskaplig motivering till detta.

Medlemsstaterna ska föreskriva en möjlighet att inför de nationella domstolarna eller andra överklagandeinstanser överklaga ett beslut om vägran att godkänna en sådan produkt.

Medlemsstaterna ska föreskriva en möjlighet för alla berörda parter att inför de nationella domstolarna eller andra överklagandeinstanser överklaga ett beslut om samtycke till eller vägran att godkänna en sådan produkt.

Motivering

Användningen och potentiella användningsproblem kan variera avsevärt mellan medlemsstaterna, även mellan dem som ligger i samma zon. Medlemsstaterna bör därför kunna föreskriva ytterligare villkor och restriktioner för användningen.

Både positiva och negativa beslut ska kunna överklagas i lämpliga instanser av alla berörda parter.

Återinförande av ändring 139 från första behandlingen och förslag till ändring av ny text som lagts till av rådet.

Ändringsförslag  113

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 37 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Övriga berörda medlemsstater ska senast inom 90 dagar efter mottagandet av bedömningsrapporten och kopian av godkännandet från den prövande medlemsstaten fatta ett beslut om ansökan enligt artikel 36.2 och 36.3.

utgår

Motivering

Ny text som lagts till av rådet stryks för att skapa överensstämmelse med parlamentets strykning av zonbegreppet.

Ändringsförslag  114

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 39 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Senast den ...* ska kommissionen lägga fram ett förslag om ett standardiserat format för den dokumentation som föreskrivs i led a, b och c.

 

___________

* 12 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Motivering

Ett system för arbetsdelning bör införas för att underlätta beslutsprocessen i de medlemsstater som godkänner samma växtskyddsmedel inom EU.

Återinförande av ändring 143 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  115

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 39 – punkt 1a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål ställa en dossier till myndighetens förfogande med den dokumentation som föreskrivs i punkt 1 a, b och c. Myndigheten ska föra ett register i vilket samtliga godkännanden i de olika medlemsstaterna ska registreras.

Motivering

Myndigheten ska som centralt organ föra register över de olika godkännanden som ges ämnen i de olika medlemsstaterna.

Återinförande av ändring 144 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  116

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 39 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. Senast 12 veckor efter det att ett beslut fattats om godkännande av ett växtskyddsmedel ska medlemsstaterna tillgängliggöra den förteckning över administrativa beslut som avses i punkt 1 c på en offentlig webbplats.

Motivering

Ett system för arbetsdelning bör införas för att underlätta beslutsprocessen i de medlemsstater som godkänner samma växtskyddsmedel inom EU.

Återinförande av ändring 146 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  117

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 40 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Innehavaren av ett godkännande som beviljats i enlighet med artikel 29 kan i något av följande fall ansöka om godkännande av samma växtskyddsmedel, för samma användning och enligt jämförbar jordbrukspraxis i en annan medlemsstat enligt förfarandet för ömsesidigt erkännande i detta underavsnitt:

1. Innehavaren av ett godkännande som beviljats i enlighet med artikel 29 kan ansöka om godkännande av samma växtskyddsmedel, för samma användning och enligt jämförbar jordbrukspraxis i en annan medlemsstat enligt förfarandet för ömsesidigt erkännande i detta underavsnitt.

a) Godkännandet beviljades av en medlemsstat (referensmedlemsstaten) som tillhör samma zon.

 

b) Godkännandet beviljades av en medlemsstat (referensmedlemsstaten) som tillhör en annan zon, under förutsättning att godkännandet för vilket ansökan gjordes inte används för ömsesidigt erkännande i en annan medlemsstat som tillhör samma zon.

 

c) Godkännandet beviljades av en medlemsstat för användning i växthus, för behandling efter skörd, för behandling av tomma lokaler eller behållare som används för lagring av växter eller växtprodukter eller för behandling av utsäde, oberoende av den zon som referensmedlemsstaten tillhör.

 

Ändringsförslag  118

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 41 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Den medlemsstat till vilken en ansökan lämnas in enligt artikel 40 ska godkänna det berörda växtskyddsmedlet på samma villkor som den medlemsstat som prövar ansökan, utom när artikel 36.3 ska tillämpas.

1. Den medlemsstat till vilken en ansökan lämnas in enligt artikel 40 ska, utgående från förhållandena på sitt eget territorium, pröva den bedömning som gjorts av den medlemsstat där godkännandet utfärdats (referensmedlemsstaten) och inom 180 dagar godkänna det berörda växtskyddsmedlet på samma villkor som den medlemsstat som prövar ansökan eller tillämpa artikel 36.2a eller 36.3.

Ändringsförslag  119

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 41 – punkt 1a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. Om en medlemsstat vägrar att godkänna ett växtskyddsmedel i enlighet med artikel 36.2a ska den inom 15 dagar underrätta kommissionen, övriga medlemsstater och sökanden om sitt beslut och uppge sina underbyggda skäl till detta.

Ändringsförslag  120

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 41 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaten godkänna växtskyddsmedlet om

2. Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaten godkänna växtskyddsmedlet om

a) ansökan gällde ett godkännande enligt artikel 40.1 b,

 

b) den innehåller ett ämne som kan bytas ut,

a) den innehåller ett ämne som kan bytas ut,

c) artikel 30 har tillämpats,

b) artikel 30 har tillämpats,

d) den innehåller ett ämne som har godkänts i enlighet med artikel 4.7.

c) den innehåller ett ämne som har godkänts i enlighet med artikel 4.7.

Ändringsförslag  121

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. En medlemsstat får även vägra att godkänna växtskyddsmedlet på sitt territorium om den har underbyggda skäl att anse att den aktuella produkten skulle motverka målen i landets nationella handlingsplan.

Ändringsförslag  122

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 42 – punkt 1 - led a

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

a) En kopia av det godkännande som beviljats i referensmedlemsstaten samt en översättning av godkännandet till ett officiellt språk i den medlemsstat som mottar ansökan.

a) En kopia av det godkännande som beviljats i referensmedlemsstaten samt på begäran en översättning av godkännandet till ett officiellt eller nationellt språk i den medlemsstat som mottar ansökan.

Motivering

Förtydligande för att åstadkomma konsekvens med översättningskraven i artikel 33.5. Ett allmänt översättningskrav som inte är kopplat till en begäran hämmar förfarandets effektivitet.

Ändringsförslag  123

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 42 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Den medlemsstat till vilken en ansökan ställs i enlighet med artikel 40 ska fatta beslut om ansökan inom 90 dagar.

2. Den medlemsstat till vilken en ansökan ställs i enlighet med artikel 40 ska fatta beslut om ansökan inom 180 dagar.

Motivering

Vi behöver ett godkännandeförfarande som är så snabbt som möjligt samtidigt som det ger ett starkt skydd av människors hälsa och miljön. Detta innebär dock att det inte räcker med 90 dagar om varje enskild medlemsstat ska kunna beakta alla specifika omständigheter av relevans för det egna landet innan den fattar beslut om att godkänna eller inte godkänna ett växtskyddsmedel som godkänts i en annan medlemsstat – till skillnad från att automatiskt acceptera ett godkännande som utfärdats av en annan medlemsstat.

Återinförande av ändring 154 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  124

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 43 – punkt 3 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Den medlemsstat som avses i artikel 35 ska inom varje zon samordna arbetet med kontrollen av överensstämmelse och bedömningen av de framlagda uppgifterna för samtliga medlemsstater inom den zonen.

Den medlemsstat som avses i artikel 35 ska samordna arbetet med kontrollen av överensstämmelse och bedömningen av de uppgifter som översänts till samtliga medlemsstater som mottagit en ansökan.

Ändringsförslag  125

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 43 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Riktlinjer för godkännande av kontroller av överensstämmelsen kan fastställas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 79.2.

4. Riktlinjer för godkännande av kontroller av överensstämmelsen kan fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.3.

Motivering

Kompromissändringsförslag som bygger på ändring 158 från första behandlingen.

Ändringsförslag  126

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 44 – punkt 3 – led ca (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ca) användningssättet och de använda mängderna kan ändras på grundval av tillgängliga vetenskapliga och tekniska rön,

Motivering

En viktig bestämmelse i artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG saknas i den föreslagna texten. Enligt denna artikel ska villkoren för godkännandet ändras om det kan fastställas att ändringar i fråga om användningssätt och använda mängder är motiverade med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg. Den här skyldigheten leder till att villkoren för godkännande hålls à jour med den vetenskapliga utvecklingen och belyser hur försiktighetsprincipen kan tillämpas i praktiken.

Återinförande av ändring 160 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  127

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 44 – punkt 4

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat upphäver eller ändrar ett godkännande i enlighet med punkt 3, ska den genast underrätta innehavaren av godkännandet, de övriga medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten. De andra medlemsstaterna som tillhör samma zon ska upphäva eller ändra godkännandet i enlighet med detta med beaktande av nationella förhållanden och riskreducerande åtgärder, utom när artikel 36.3 andra, tredje och fjärde styckena har tillämpats. Artikel 46 ska gälla i tillämpliga fall.

4. Om en medlemsstat upphäver eller ändrar ett godkännande i enlighet med punkt 3, ska den genast underrätta innehavaren av godkännandet, de övriga medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten. De andra medlemsstaterna ska upphäva eller ändra godkännandet i enlighet med detta med beaktande av nationella förhållanden och riskreducerande åtgärder, utom när artikel 36.2a har tillämpats. Artikel 46 ska gälla i tillämpliga fall.

Ändringsförslag  128

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 46 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Om skälen till upphävande, ändring eller icke förnyat godkännande så tillåter ska anståndsperioden vara begränsad och får inte överstiga sex månader för utsläppande på marknaden och ytterligare högst ett år för att befintliga lager av de berörda växtskyddsmedlen ska hinna avyttras, magasineras och tömmas.

Om skälen till upphävande, ändring eller icke förlängt godkännande inte gäller skyddet av människors och djurs hälsa eller miljön, ska anståndsperioden för att kunna tömma befintliga lager av de berörda växtskyddsmedlen vara högst en odlingssäsong. Om skälen till upphävande, ändring eller icke förlängt godkännande gäller skyddet av människors och djurs hälsa eller miljön får inget anstånd ges för att tömma lagren av de berörda växtskyddsmedlen, och all försäljning och användning av sådana produkter ska upphöra med omedelbar verkan så snart beslutet om att upphäva eller att inte förlänga godkännandet har fattats.

Motivering

Om skälen till upphävande, ändring eller icke förlängt godkännande gäller skyddet av människors och djurs hälsa eller miljön ska försäljningen och användningen av sådana bekämpningsmedel upphöra med omedelbar verkan.

Återinförande av ändring 162 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  129

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 46a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Artikel 46a

 

Bortskaffande och förstöring av otillåtna växtskyddsmedel

 

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 46 ska den tidigare innehavaren av godkännandet ansvara för att lager av otillåtna växtskyddsmedel bortskaffas och förstörs på ett säkert sätt.

Motivering

I många medlemsstater och tredjeländer utgör gamla lager av bekämpningsmedel en stor fara för människors hälsa och miljön. Tillverkarna ska ha skyldighet att se till att farliga ämnen bortskaffas och förstörs på ett säkert sätt.

Återinförande av ändring 163 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  130

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 46b (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Artikel 46b

 

Import

 

Importerade varor och material som inte är livsmedel får inte innehålla resthalter av verksamma ämnen som inte har godkänts i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Motivering

För att skydda människors hälsa liksom den europeiska industrins konkurrenskraft bör importerade varor och material som inte är livsmedel inte innehålla resthalter av verksamma ämnen som inte godkänts i EU.

Återinförande av ändring 164 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  131

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 47a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Artikel 47a

 

Utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel med lägre risk

 

1. Ett växtskyddsmedel ska utan hinder av artikel 29 tillåtas som ett växtskyddsmedel med lägre risk om det uppfyller följande krav:

 

a) Minst ett av de verksamma ämnen som det innehåller ska vara ett verksamt ämne enligt artikel 22.

 

b) Samtliga verksamma ämnen, skyddsämnen och synergister med låg risk som det innehåller ska ha godkänts i enlighet med kapitel II.

 

c) Det ska, mot bakgrund av vetenskapliga och tekniska rön, medföra en betydligt lägre risk för människors eller djurs hälsa samt för miljön än ett redan tillåtet jämförbart växtskyddsmedel.

 

d) Det ska vara tillräckligt effektivt.

 

e) Det ska uppfylla kraven i artikel 29.1 b, c och e–h.

 

2. Den som ansöker om godkännande av ett växtskyddsmedel med lägre risk ska visa att kraven i punkt 1 uppfylls och till ansökan bifoga fullständiga handlingar och en sammanfattning för varje punkt i uppgiftskraven för det verksamma ämnet och växtskyddsmedlet.

 

3. Medlemsstaten ska inom 120 dagar besluta om huruvida ansökan om godkännande av ett växtskyddsmedel med lägre risk ska beviljas.

 

Beslut ska fattas inom 90 dagar om ett godkännande för samma växtskyddsmedel med lägre risk redan har beviljats av en annan medlemsstat.

 

Om medlemsstaten behöver mer information ska den fastställa en tidsperiod inom vilken sökanden måste inkomma med denna information. I det fallet ska perioden om 120 dagar förlängas med den extra tidsperiod som medlemsstaten medger.

 

4. Om inte annat anges ska alla bestämmelser för godkännande i denna förordning gälla.

Motivering

För att stimulera utvecklingen av mindre skadliga växtskyddsmedel införs en ny kategori växtskyddsmedel med låg risk, vilka medför en lägre risk än de medel som för närvarande finns på marknaden och har minst ett verksamt ämne med låg risk. Denna kategori växtskyddsmedel får vissa fördelar, till exempel längre uppgiftsskydd och undantag från avgifter.

Återinförande av ändring 168 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  132

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 50 – punkt 1 – inledningen och leden a och b

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska göra en jämförande bedömning då de bedömer en ansökan om godkännande av ett växtskyddsmedel som innehåller ett verksamt ämne som godkänts som ett ämne som kan bytas ut. Medlemsstaterna får underlåta att godkänna eller får begränsa användningen av ett växtskyddsmedel som innehåller ett ämne som kan bytas ut om en jämförande bedömning av risker och fördelar enligt bilaga IV visar att

1. Medlemsstaterna ska göra en jämförande bedömning då de bedömer en ansökan om godkännande av ett växtskyddsmedel som innehåller ett verksamt ämne som godkänts som ett ämne som kan bytas ut. Medlemsstaterna får underlåta att godkänna eller får begränsa användningen av ett växtskyddsmedel för användning på en given gröda vilket innehåller ett ämne som kan bytas ut om en jämförande bedömning av risker och fördelar enligt bilaga IV visar att

a) det för de användningsområden som specificeras i ansökan finns ett godkänt växtskyddsmedel eller en icke-kemisk bekämpnings- eller skyddsmetod som är väsentligt säkrare för människors och djurs hälsa liksom miljön, och

a) det för de användningsområden som specificeras i ansökan finns ett godkänt växtskyddsmedel eller en icke-kemisk bekämpnings- eller skyddsmetod som är väsentligt säkrare för människors och djurs hälsa liksom miljön, och

b) det växtskyddsmedel eller den icke‑kemiska bekämpnings- eller skyddsmetod som avses i led a inte medför några betydande ekonomiska eller praktiska nackdelar, och

b) ersättningen med de växtskyddsmedel eller de icke-kemiska bekämpnings- eller skyddsmetoder som avses i led a inte medför några betydande ekonomiska eller praktiska nackdelar,

c) de verksamma ämnenas kemiska olikhet är tillräckligt stor för att förekomsten av resistens hos målorganismerna ska begränsas till ett minimum, och

c) de verksamma ämnenas kemiska olikhet i förekommande fall är tillräckligt stor eller metoder och praxis inom odling och förebyggandet av skadegörare är tillräckliga för att förekomsten av resistens hos målorganismerna ska begränsas till ett minimum, och

Ändringsförslag  133

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 50 – punkt 3 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Ett sådant godkännande ska beviljas för högst fem år.

Ett sådant godkännande ska beviljas för högst tre år.

Motivering

Godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller ett ämne som kan bytas ut bör beviljas för högst tre år om beslutet fattats utan jämförande bedömning.

Återinförande av den tidsgräns som kommissionen föreslagit.

Ändringsförslag  134

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 50 – punkt 4 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. För växtskyddsmedel som innehåller ett ämne som kan bytas ut ska medlemsstaterna göra den jämförande bedömningen enligt punkt 1 regelbundet och senast i samband med förlängning eller ändring av godkännandet.

4. För växtskyddsmedel som innehåller ett ämne som kan bytas ut ska medlemsstaterna göra den jämförande bedömningen enligt punkt 1 regelbundet och senast fyra år efter det att godkännandet förlängdes eller beviljades.

Motivering

En jämförande bedömning bör göras innan godkännandeperioden löper ut.

Återinförande av den tidsgräns som kommissionen föreslagit.

Ändringsförslag  135

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 50 – punkt 5

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat beslutar att återkalla eller ändra ett godkännande i enlighet med punkt 4, ska återkallandet eller ändringen börja gälla fem år efter medlemsstatens beslut eller då godkännandet för ämnet som kan bytas ut upphör att gälla om detta inträffar tidigare.

5. Om en medlemsstat beslutar att återkalla eller ändra ett godkännande i enlighet med punkt 4, ska återkallandet eller ändringen börja gälla två år efter medlemsstatens beslut eller då godkännandet för ämnet som kan bytas ut upphör att gälla om detta inträffar tidigare.

Motivering

Den föreslagna tidsfristen på två år kommer att snabba på arbetet med ersättande och sporra till innovation.

Återinförande av ändring 173 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  136

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna får efter godkännande från kommissionen anta särskilda bestämmelser för att göra det enklare att lämna in ansökningar om att utsträcka godkännandet till mindre användningsområden.

Motivering

Genom att förenkla administrationen och uppmuntra de inblandade att ägna sig åt mindre användningsområden för växtskyddsmedel lär man lösa många av problemen med en del grödor. Innehavare av godkännanden har visat sig ovilliga att utsträcka godkännandena till mindre användningsområden på grund av den dåliga ekonomiska lönsamheten för industrin. I tredjeländer används åtgärder som exempelvis förlängt dataskydd för godkännanden som utsträckts till grödor för mindre användningsområden. Möjligheter till liknande incitament bör även finnas i EU så att man undviker brist på växtskyddsmedel för denna typ av grödor.

Återinförande av ändring 175 från första behandlingen.

Ändringsförslag  137

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 51 – punkt 4 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

4. När medlemsstaterna beviljar ett utökat godkännande för begränsad användning ska de underrätta innehavaren av godkännandet och anmoda denne att ändra märkningen i enlighet med detta.

4. När medlemsstaterna beviljar ett utökat godkännande för begränsad användning ska de underrätta innehavaren av godkännandet, som ska ändra märkningen i enlighet med detta.

Motivering

En korrekt märkning är avgörande för en säker användning av växtskyddsmedel. Det bästa sättet att informera användaren är att ange mindre användningsområden på etiketten och tydligt ange att tillverkaren inte är ansvarig för de angivna användningsmönstren.

Delvis återinförande av ändring 179 från första behandlingen.

Ändringsförslag  138

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 51 – punkt 4a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

4a. Utökade godkännanden på grundval av denna artikel ska märkas för sig och ansvarsbegränsningar ska anges separat.

Motivering

Oberoende av hur ett utökat godkännande för ett mindre användningsområde i en medlemsstat beviljas måste man tydligt kunna se att det handlar om en utsträckning enligt artikel 49, för att tydliggöra att den rättsliga statusen är en annan än för godkännanden enligt artikel 4.

Återinförande av ändringsförslag 177 från första behandlingen.

Ändringsförslag  139

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 51 – punkt 6

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska fastställa och regelbundet uppdatera en förteckning över områden för begränsad användning.

6. Medlemsstaterna ska fastställa och regelbundet uppdatera en förteckning över områden för begränsad användning. Denna förteckning ska göras tillgänglig för allmänheten på medlemsstatens och kommissionens officiella webbplatser.

Motivering

För att underlätta utbytet av information och förbättra informationen till den intresserade allmänheten ska medlemsstaterna och kommissionen göra förteckningen tillgänglig på en officiell webbplats.

Återinförande av ändring 180 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  140

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 51 – punkt 6a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

6a. Kommissionen ska senast den …* lägga fram ett förslag inför Europaparlamentet och rådet om inrättandet av en europeisk fond för stimulansåtgärder avseende mindre användningsområden. Genom fonden ska även resthaltsundersökningar för mindre användningsområden kunna finansieras.

 

_______________

* Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Motivering

Förslaget är detsamma som ITRE-utskottets men hänvisningen till en europeisk avgift för växtskyddsmedel har strukits.

Återinförande av ändring 276 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  141

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 52 – punkt 3 – leden b och c

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

b) de är identiska i fråga om de verksamma ämnenas, skyddsämnenas och synergisternas specifikation och halt samt beredningens typ, och

b) de har antingen samma specifikation eller specifikationer som de som bedömts som likvärdiga i enlighet med förfarandet i artikel 38.

c) de är antingen desamma eller likvärdiga när det gäller de hjälpämnen som ingår och förpackningens storlek, material eller form, beträffande negativa effekter på produktens säkerhet när det gäller människors eller djurs hälsa eller miljön.

 

Motivering

Kriterierna för att avgöra om ett växtskyddsmedel är identiskt med referensprodukten är onödigt stränga.

Delvis återinförande av ändring 286 från första behandlingen.

Ändringsförslag  142

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 52 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Växtskyddsmedel som inte uppfyller villkoren i led a men som uppfyller alla andra villkor i denna punkt ska betraktas som identiska med referensprodukten om en jämförande bedömning som sökanden översänt till den behöriga myndigheten, och som utförts av ett laboratorium som erkänts officiellt i enlighet med principerna för god laboratoriesed, eller en jämförande bedömning som den behöriga myndigheten utfört bekräftar att det växtskyddsmedel för vilket importtillstånd begärs är identiskt med referensprodukten till sitt innehåll samt att följande villkor är uppfyllda:

 

a) Kraven i punkt 1 b och c uppfylls.

 

b) Det växtskyddsmedel för vilket importtillstånd begärs innehåller inga hjälpämnen som inte har utvärderats.

 

c) Inga hjälpämnen med väsentliga funktioner saknas.

 

d) Produktens nominella koncentrationer av hjälpämnen med väsentliga funktioner är inte mer toxiska eller ekotoxiska än referensproduktens och inte heller mindre gynnsamma för verkningskraften och stabiliteten än referensproduktens.

 

e) Inga hjälpämnen som är till för att skydda användarna eller tredje part saknas.

Motivering

I EG-domstolens dom av den 25 februari 2008, i mål C-201/06, kritiserar domstolen avsaknaden av ett förenklat godkännandeförfarande generiska produkter, inom vilket den grundläggande överensstämmelsen mellan de generiska produkterna i fråga och referensprodukten kontrolleras. På grund av domstolens uttryckliga krav på införandet av ett sådant förfarande krävs det även att ett sådant ingår i denna förordning, framför allt med tanke på att det aktuella kompromissförslaget inte omfattar någon sådan bestämmelse. Därmed skulle befintlig lagstiftning vara otillräcklig när det gäller parallellimport, på ett sätt som även innebär bristande överensstämmelse med principen om fri rörlighet för varor för sådana produkter, enligt artikel 28 i EG-fördraget.

Ändringsförslag  143

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 52 – punkt 10a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

10a. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 63 ska medlemsstaternas myndigheter göra information om parallellhandel tillgänglig för allmänheten.

Motivering

Rådet har infört nya bestämmelser om likheten i handeln med parallella bekämpningsmedel. Av insynsskäl ska informationen om parallellhandel tillgängliggöras.

Ändringsförslag  144

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 54 – punkt 5

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Närmare föreskrifter för tillämpningen av den här artikeln, särskilt de största mängder av växtskyddsmedel som får släppas ut under experimenten och testerna och de uppgifter som minst ska läggas fram i enlighet med punkt 2, kan antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.3.

5. Närmare föreskrifter för tillämpningen av den här artikeln, särskilt de största mängder av växtskyddsmedel som får släppas ut under experimenten och testerna och de uppgifter som minst ska läggas fram i enlighet med punkt 2, kan antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten ska överensstämma med bestämmelserna om det nya beslutet om kommittéförfarande.

Återinförande av ändring 184 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  145

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 56 – punkt 1 – stycke 3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

I detta syfte ska innehavaren av godkännandet registrera och rapportera alla misstänkta biverkningar hos människor som kan sättas i samband med användningen av växtskyddsmedlet.

I detta syfte ska innehavaren av godkännandet registrera och rapportera alla misstänkta biverkningar hos människor, djur och miljö som kan sättas i samband med användningen av växtskyddsmedlet.

Motivering

Upplysningarna bör täcka misstänkta biverkningar hos människor, djur och miljö.

Återinförande av ändring 188 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  146

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att anta tillfälliga skyddsåtgärder ska den medlemsstat som först beviljar ett godkännande inom varje zon utvärdera den erhållna informationen och underrätta de övriga medlemsstaterna inom samma zon om den beslutar att återkalla eller ändra godkännandet i enlighet med artikel 44.

3. Den medlemsstat som erhåller ett sådant meddelande ska omedelbart vidarebefordra det till övriga medlemsstater. Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att anta tillfälliga skyddsåtgärder ska den medlemsstat som beviljar ett godkännande utvärdera den erhållna informationen och underrätta de övriga medlemsstaterna om den beslutar att återkalla eller ändra godkännandet i enlighet med artikel 44.

Motivering

Syftar till att upprätta en form för medlemsstater att delge information om potentiellt skadliga effekter.

Återinförande av ändring 189 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  147

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 57 – punkt 1 – inledningen

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på elektronisk väg informera allmänheten om de växtskyddsmedel som godkänts eller vilkas godkännande återkallats i enlighet med förordningen; informationen ska åtminstone innehålla uppgift om

Medlemsstaterna ska översända information till myndigheten om de växtskyddsmedel som godkänts eller vilkas godkännande återkallats i enlighet med förordningen, varefter myndigheten på elektronisk väg ska göra informationen tillgänglig för allmänheten; informationen ska åtminstone innehålla uppgift om

Motivering

Underlättandet av uppgiftsdelningen kräver att det inrättas en central databas under myndighetens överinseende med alla uppgifter om de försök och undersökningar som tidigare gjorts vid tillämpningen av denna förordning. Då skulle de sökande inte behöva se efter i mer än en databas innan de gör några försök eller undersökningar.

Återinförande av ändring 191 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  148

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 59 – punkt 1 – stycke 7

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

En undersökning ska också omfattas av skydd om den behövdes för att förlänga eller ompröva ett godkännande. Uppgiftsskyddsperioden ska vara 30 månader. Första till och med fjärde styckena ska gälla med nödvändiga ändringar.

En undersökning ska inte omfattas av skydd om den behövdes för att förlänga eller ompröva ett godkännande.

Motivering

Återinförande av artikel 56.1, femte stycket (KOM(2008)0093) som inte ändrades av parlamentet i första behandlingen).

Ändringsförslag  149

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 60 – punkterna 1 och 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. För varje verksamt ämne, skyddsämne, synergist och tillsatsmedel ska den rapporterande medlemsstaten upprätta en förteckning över de test- och undersökningsrapporter som behövs för det första godkännandet, ändring av villkoren för godkännande eller förlängning av ett godkännande och göra den tillgänglig för medlemsstaterna och kommissionen.

1. För varje verksamt ämne, skyddsämne, synergist och tillsatsmedel ska den rapporterande medlemsstaten översända en förteckning till myndigheten över de test- och undersökningsrapporter som behövs för det första godkännandet, ändring av villkoren för godkännande eller förlängning av ett godkännande samt en sammanfattning av resultaten av test- och undersökningsrapporterna för att fastställa att ämnet är effektivt och ofarligt för människor, djur, växter och miljön, varefter myndigheten ska göra förteckningen tillgänglig för allmänheten i samband med att utkastet till bedömningsrapport offentliggörs i enlighet med artikel 12.

2. För varje växtskyddsmedel som medlemsstaterna godkänner ska de föra följande förteckningar som på begäran ska göras tillgänglig för alla berörda parter:

2. För varje växtskyddsmedel som medlemsstaterna godkänner ska de översända följande förteckningar till myndigheten, som myndigheten ska göra tillgängliga för allmänheten i samband med att utkastet till bedömningsrapport offentliggörs i enlighet med artikel 12:

a) En förteckning över de test- och undersökningsrapporter om det verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten, tillsatsmedlet och växtskyddsmedlet som behövs för det första godkännandet, ändring av godkännandevillkoren eller förlängning av godkännandet.

a) En förteckning över de test- och undersökningsrapporter om det verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten, tillsatsmedlet och växtskyddsmedlet som behövs för det första godkännandet, ändring av godkännandevillkoren eller förlängning av godkännandet.

b) En förteckning över test- och undersökningsrapporter för vilka sökanden begärt uppgiftsskydd enligt artikel 59 och eventuella skäl som lämnas i enlighet med den artikeln.

b) En förteckning över test- och undersökningsrapporter för vilka sökanden begärt uppgiftsskydd enligt artikel 59 och eventuella skäl som lämnas i enlighet med den artikeln.

 

ba) En sammanfattning av resultaten av test- och undersökningsrapporterna för att fastställa att medlet är effektivt och ofarligt för människor, djur, växter och miljön.

Motivering

Underlättandet av uppgiftsdelningen kräver att det inrättas en central databas under myndighetens överinseende med alla uppgifter om de försök och undersökningar som tidigare gjorts vid tillämpningen av denna förordning. Då skulle de sökande inte behöva konsultera mer än en databas innan de gör några försök eller undersökningar.

Återinförande av ändring 299 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  150

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 61 – punkt -1 (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

-1. Den som avser att ansöka om godkännande för ett växtskyddsmedel ska, innan några tester eller undersökningar utförs, konsultera den databas som avses i artiklarna 35a och 57.

Motivering

För att maximal uppgiftsdelning ska garanteras bör de sökande konsultera myndighetens databas för att få all information de behöver om tester och undersökningar som tidigare utförts vid tillämpningen av denna förordning.

Återinförande av ändring 201 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  151

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 61 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Om den behöriga myndigheten i medlemsstaten finner att det framgår att presumtive sökanden avser att ansöka om godkännande, ska myndigheten lämna ut namn och adress för den eller de som tidigare fått godkännande och samtidigt underrätta dessa om sökandens namn och adress.

2. Om den behöriga myndigheten i medlemsstaten finner att det framgår att presumtiva sökanden avser att ansöka om godkännande eller om förlängning eller översyn av ett godkännande, ska myndigheten lämna ut namn och adress för den eller de som tidigare fått godkännande och samtidigt underrätta dessa om sökandens namn och adress.

Motivering

Uppgiftsskyddet måste också utsträckas till att gälla vid förlängning och översyn av ett godkännande för att skydda medelstora företag och de forskningsbaserade sektorerna inom växtskyddsindustrin.

Återinförande av ändring 203 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  152

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 61 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Den presumtive sökanden och innehavaren/innehavarna av relevanta godkännanden ska vidta alla rimliga åtgärder för att nå en uppgörelse om delad användning av eventuella test- och undersökningsrapporter som skyddas enligt artikel 59 och som sökanden av godkännande av ett växtskyddsmedel behöver.

3. Den presumtiva sökanden av ett godkännande eller av en förlängning eller översyn av detta och innehavaren/innehavarna av relevanta godkännanden ska vidta alla rimliga åtgärder för att nå en uppgörelse om delad användning av eventuella test- och undersökningsrapporter som skyddas enligt artikel 59 och som sökanden av godkännande eller av förlängning eller översyn av ett godkännande av ett växtskyddsmedel behöver. I stället för en sådan uppgörelse kan de låta en skiljenämnd avgöra ärendet och sedan rätta sig efter nämndens avgörande. För att se till att kostnaderna för delad informationsanvändning avgörs på ett rättvist, insynsvänligt och icke‑diskriminerande sätt får kommissionen, i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 79.3, anta riktlinjer för kostnadsfördelningen baserade på dessa principer.

Motivering

Uppgiftsskyddet måste också utsträckas till att gälla vid förlängning och översyn av ett godkännande för att skydda medelstora företag och de forskningsbaserade sektorerna inom växtskyddsindustrin.

För att minska risken för att samma tester görs flera gånger behövs system för kostnadsfördelning och skiljedomsförfaranden som kan hjälpa sökande och innehavare av godkännanden att nå en uppgörelse. Dessa bestämmelser finns också införda i Reach-förordningen.

Återinförande av ändring 204 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  153

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 61 – punkt 3a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

3a. Om medlemsstaten anser att det kan komma att uppstå en monopolsituation och den presumtiva sökanden och innehavaren/innehavarna av de relevanta godkännandena av växtskyddsmedel som innehåller samma verksamma ämne, skyddsämnen eller synergister inte kan nå en uppgörelse om delad användning av eventuella tester och undersökningar som inbegriper ryggradsdjur, ska den presumtiva sökanden underrätta medlemsstatens behöriga myndighet om detta. De båda parterna ska emellertid enas om vilka domstolar som ska vara behöriga med avseende på tillämpningen av artikel 62.4.

Motivering

Den nya förordningen bör innehålla särskilda bestämmelser för att förhindra att det uppstår monopolsituationer på marknaden för växtskyddsmedel.

Återinförande av ändring 205 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  154

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 62 – punkt 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Den presumtive sökanden och innehavaren/innehavarna av de relevanta godkännandena ska på alla sätt säkerställa att de utbyter information om tester och undersökningar med ryggradsdjur. Kostnaderna för detta utbyte ska bestämmas på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt. Den presumtive sökanden är bara skyldig att stå för en del av kostnaderna för den information han är skyldig att lämna för att uppfylla godkännandekraven.

2. Den presumtiva sökanden och innehavaren/innehavarna av de relevanta godkännandena ska på alla sätt säkerställa att de utbyter information om tester och undersökningar med ryggradsdjur. Kostnaderna för detta utbyte ska bestämmas på ett rättvist, öppet och icke-diskriminerande sätt. Den presumtiva sökanden är bara skyldig att stå för en del av de kostnader som uppkommer under hela arbetet med att ta fram den information han är skyldig att lämna för att uppfylla godkännandekraven.

Motivering

Kostnaderna för att ta fram uppgifter är större än nettokostnaderna för undersökningen. Den presumtiva sökanden bör vara skyldig att stå för en del av de totala kostnaderna för de uppgifter som vederbörande sedan har rätt att använda för egen registrering.

Återinförande av ändring 207 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  155

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 62 – punkt 3a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

3a. Senast den …* ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordnings bestämmelser om uppgiftsskydd för tester och undersökningar som inbegriper ryggradsdjur. Kommissionen ska översända denna utvärdering och eventuella förslag om ändring för att begränsa uppgiftsskyddet för djurförsök till Europaparlamentet och rådet.

 

_______________

* Sju år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Motivering

I detta förslag får testresultat från undersökningar som inbegriper ryggradsdjur uppgiftsskydd, men dessa uppgifter måste ändå delas. Denna kompromiss behövs just nu av rent praktiska skäl (annars skulle många nya produkter inte kunna släppas ut på marknaden), men den måste utvärderas i tid. Ett mindre strikt uppgiftsskydd skulle kunna minska antalet undersökningar på ryggradsdjur.

Återinförande av ändring 208 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  156

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 63 – punkt 2 – inledningen

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Röjande av följande information ska normalt anses skada skyddet för den berörda personens affärsintressen eller den enskildes privatliv och integritet:

2. Röjande av följande information ska anses skada skyddet för den berörda personens affärsintressen eller den enskildes privatliv och integritet:

Motivering

Ur juridisk synvinkel finns det ingen definition av ”normalt” och detta banar väg för godtycke.

Ändringsförslag  157

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 63 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. När det gäller testuppgifter, inklusive undersökningsrapporter, som en sökande har lämnat till stöd för ett beslut om att godkänna eller ändra ett växtskyddsmedel enligt denna förordning kan berörda parter ta del av dessa uppgifter på bestämda platser som fastställts av kommissionen, myndigheten eller medlemsstaterna. Dessa uppgifter ska inte offentliggöras genom tillhandahållande av kopior eller genom några som helst andra sätt för offentliggörande (inklusive elektroniskt offentliggörande).

Motivering

Allmänheten har ett legitimt intresse av att få tillgång till information, och denna tillgång bör garanteras i denna förordning i enlighet med Århuskonventionen. Det sätt på vilket allmänheten informeras bör dock förhindra missbruk och illojal konkurrens. Det föreslagna läsrumssystemet kommer att skapa den rätta jämvikten genom att berörda tredje parter får tillgång till konfidentiell information, medan potentiella konkurrenter inte kan missbruka systemet för att få tillgång till känsliga kommersiella uppgifter.

Återinförande av ändring 211 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  158

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 65 – punkt 3a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

3a. Livsmedel som inte uppfyller föreskrifterna i kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn1 ska märkas ”olämpligt för spädbarn och småbarn”.

 

__________

1EUT L 339, 6.12.2006, s. 16.

Motivering

Livsmedel som innehåller resthalter av växtskyddsmedel i större mängder än vad som föreskrivs i direktiv 2006/125/EG bör märkas med ett varningsmeddelande där slutkonsumenten upplyses om detta.

Återinförande av ändring 214 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  159

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 66 – punkt 2a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna får förbjuda eller begränsa reklam för växtskyddsmedel i vissa medier.

Motivering

Det är lämpligt att bevara eventuella nationella begränsningar på detta område.

Återinförande av ändring 215 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  160

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 67 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Tillverkare, leverantörer, distributörer, importörer, exportörer och yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska under minst tre år föra register över de växtskyddsmedel som de tillverkar, importerar, exporterar, lagrar, använder eller släpper ut på marknaden.

1. Tillverkare, leverantörer, distributörer, importörer, exportörer och yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska under minst tio år efter det att tillverkningen eller användningen upphört föra register över de växtskyddsmedel som de tillverkar, importerar, exporterar, lagrar, använder eller släpper ut på marknaden.

De ska på begäran göra informationen i dessa register tillgänglig för den behöriga myndigheten. Tredje parter, t.ex. dricksvattensleverantörer, kan begära att få tillgång till denna information genom att rikta sig till den behöriga myndigheten.

De ska göra informationen i dessa register tillgänglig för den behöriga myndigheten. De ska också göra den tillgänglig för närboende och lokalbefolkningen, detaljhandlare och dricksvattensleverantörer som begär att få direkt tillgång till den. Information om alla ansökningar om växtskyddsmedel för en given jordbruksprodukt ska ges till återförsäljare och grossister i ett standardiserat format.

 

Det standardiserade formatet för den information som avses i stycket ovan ska fastställas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 79.2.

Ändringsförslag  161

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 67 – punkt 1a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. Tillverkarna av växtskyddsmedel ska övervaka dem efter registreringen. De ska anmäla all relevant information till de behöriga myndigheterna och på begäran hålla informationen tillgänglig för berörda parter.

Motivering

Ansvaret hos tillverkarna av växtskyddsmedel bör inte upphöra i och med att deras produkter godkänts. Miljöskyddet och framför allt skyddet av vattentillgångarna kräver en övervakning efter registreringen och att informationen förvaras på ett sådant sätt att den finns tillgänglig både för de berörda myndigheter och de berörda parter (till exempel dricksvattensleverantörer) som begär att få ta del av den. Det bör inte vara nedströmsanvändarnas sak att åtgärda de eventuella negativa effekter som ett ämne kan ha på vattenmiljön.

Återinförande av ändring 217 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  162

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 77

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

I enlighet med förfarandet i artikel 79.2 kan kommissionen anta eller ändra tekniska dokument och andra vägledande dokument för genomförandet av denna förordning. Kommissionen kan anmoda myndigheten att förbereda eller bidra till sådana vägledande dokument.

I enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 79.3 kan kommissionen anta eller ändra tekniska dokument och andra vägledande dokument för genomförandet av denna förordning. Kommissionen kan anmoda myndigheten att förbereda eller bidra till sådana vägledande dokument. Myndigheten får inleda utarbetandet eller översynen av riktlinjer för riskbedömningen av verksamma ämnen.

Motivering

EFSA bör kunna ta initiativ till att utarbeta eller se över riktlinjerna för riskbedömning.

Kompromissändringsförslag som bygger på ändring 224 från första behandlingen.

Ändringsförslag  163

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 78 – punkt 1 – led f

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

f) En förordning om upprättande av ett arbetsprogram för skyddsämnen och synergister som avses i artikel 26.

utgår

Motivering

Detta arbetsprogram bör antas genom medbeslutandeförfarandet.

Förslag till strykning av ett nytt led som lagts till av rådet, i linje med ändring 108 från första behandlingen.

Ändringsförslag  164

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 78 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. I enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 79.2 ska det antas en förordning där det ingår en förteckning över de verksamma ämnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dessa ämnen ska anses ha blivit godkända enligt den här förordningen.

3. I enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4 ska det antas en förordning genom vilken en förteckning över de verksamma ämnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv 91/414/EEG införs i bilaga IIa till denna förordning. Dessa ämnen ska anses ha blivit godkända enligt den här förordningen.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten ska överensstämma med bestämmelserna om det nya beslutet om kommittéförfarande.

Återinförande av ändring 226 från första behandlingen och ytterligare ändring för att skapa överensstämmelse med artikel 13.2 som fastställer att en förteckning över verksamma ämnen ska tas med som bilaga.

Ändringsförslag  165

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 80 – punkt 7

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

7. Senast den …* ska kommissionen upprätta en förteckning över ämnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv 91/414/EEG vilka uppfyller kriterierna i bilaga II.4 i denna förordning och på vilka bestämmelserna i artikel 50 i denna förordning ska tillämpas.

7. Senast den …* ska kommissionen upprätta en förteckning över ämnen som finns upptagna i bilaga I till direktiv 91/414/EEG vilka uppfyller kriterierna i bilaga II.4 i denna förordning och på vilka bestämmelserna i artikel 50 i denna förordning ska tillämpas.

__________

* EUT: Vänligen för in datumet 78 månader efter det att denna förordning trädde i kraft.

__________

* EUT: Vänligen för in datumet 36 månader efter det att denna förordning trädde i kraft.

Motivering

Det finns ingen god anledning att vänta sex och ett halvt år med att anta förteckningen över ämnen som kan bytas ut. Detta bör göras senast inom tre år.

Förslag till ändring av en ny punkt som lagts till av rådet.

Ändringsförslag  166

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 82

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Senast den …* ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur det ömsesidiga erkännandet av godkännanden fungerar och särskilt om medlemsstaternas tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 36.3 och 50.2, uppdelningen av gemenskapen i tre zoner, tillämpningen av de kriterier för godkännande av verksamma ämnen, skyddsämnen och synergister som anges i bilaga II och effekterna av detta på jordbrukets diversifiering och konkurrenskraft samt på människors hälsa och på miljön. Rapporten ska vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag för att ändra dessa bestämmelser.

Senast den …* ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur det ömsesidiga erkännandet av godkännanden fungerar och särskilt om medlemsstaternas tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 36.2a, 36.3 och 50.2, tillämpningen av de kriterier för godkännande av verksamma ämnen, skyddsämnen och synergister som anges i bilaga II och effekterna av detta på jordbrukets diversifiering och konkurrenskraft, inbegripet på livsmedelspriserna, samt på människors hälsa och på miljön. Rapporten ska vid behov åtföljas av lämpliga lagstiftningsförslag för att ändra dessa bestämmelser.

Ändringsförslag  167

Rådets gemensamma ståndpunkt

Bilaga I

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Bilaga I

utgår

Zon A – norr

 

Följande medlemsstater tillhör denna zon:

 

Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige.

 

Zon B – centrum

 

Följande medlemsstater tillhör denna zon:

 

Belgien, Tjeckien, Tyskland, Irland, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Förenade kungariket.

 

Zon C – söder

 

Följande medlemsstater tillhör denna zon:

 

Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Malta, Portugal.

 

Motivering

Det föreslagna systemet med zoner är missvisande eftersom det hänvisar till zoner där förhållandena för jordbruket, växthälsan och miljön inte är jämförbara. Det system med zoner som föreslagits blir till skada för det nationella godkännandet och stämmer inte heller överens med EG:s principer om proportionalitet och subsidiaritet, eftersom det går utöver vad som behövs för att skynda på beslutsfattandet. Detta kan uppnås genom att man ändrar systemet för ömsesidigt erkännande, utan att ta med någon zonindelning.

Återinförande av ändring 230 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  168

Rådets gemensamma ståndpunkt

Bilaga II – punkt 3.6.1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3.6.1 Då så är nödvändigt ska det fastställas ett acceptabelt dagligt intag (ADI), en godtagbar användarexponering (AOEL) och en akut referensdos (ARfD). När sådana värden fastställs ska man garantera en lämplig säkerhetsmarginal på minst 100 med tanke på effekternas art och allvar samt sårbarheten hos specifika grupper inom populationen.

3.6.1. Då så är nödvändigt ska det fastställas ett acceptabelt dagligt intag (ADI), en godtagbar användarexponering (AOEL) och en akut referensdos (ARfD). När sådana värden fastställs ska man garantera en lämplig säkerhetsmarginal på minst 100 med tanke på effekternas art och allvar, möjliga kombinerade effekter samt sårbarheten hos känsliga grupper.

Ändringsförslag  169

Rådets gemensamma ståndpunkt

Bilaga II – punkt 3.6.5

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3.6.5. Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna riktlinjer för provning eller andra tillgängliga uppgifter och information, inbegripet en genomgång av den vetenskapliga litteraturen, som granskats av myndigheten, inte anses förorsaka endokrina störningar som kan ge skadliga effekter för människor, såvida inte människors exponering för detta verksamma ämne eller detta skyddsämne eller denna synergist i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är försumbar. dvs. att produkten används i slutna system eller under andra förhållanden som utesluter kontakt med människor och där resthalterna av det berörda verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten i livsmedel och foder inte överskrider det standardvärde som fastställs i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

3.6.5. Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna riktlinjer för provning eller andra tillgängliga uppgifter och information, inbegripet en genomgång av den vetenskapliga litteraturen, som granskats av myndigheten, inte – med hänsyn tagen till sannolika kombinerade effekter – anses förorsaka endokrina störningar som kan ge skadliga effekter för människor, så att det/den till exempel inte klassificeras eller måste klassificeras som ett reproduktionstoxiskt ämne i kategori 3 i enlighet med bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG, såvida inte människors exponering för detta verksamma ämne eller detta skyddsämne eller denna synergist i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är försumbar, dvs. att produkten används i slutna system eller under andra förhållanden som utesluter kontakt med människor och där resthalterna av det berörda verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten i livsmedel och foder inte överskrider det standardvärde som fastställs i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

 

Ytterligare specifika vetenskapliga kriterier för fastställande av endokrinstörande egenskaper ska antas senast den ... * i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4.

 

_____________

* EUT: 18 månader efter det att denna förordning trätt i kraft

Ändringsförslag  170

Rådets gemensamma ståndpunkt

Bilaga II – punkt 3.6.5a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3.6. Inverkan på människors hälsa

3.6. Inverkan på människors hälsa

 

3.6.5a. Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller ensynergist ska endast godkännas om det, på grundval av en bedömning eller andra tillgängliga uppgifter, inbegripet en genomgång av den vetenskapliga litteraturen, det inte anses medföra en betydande risk (som berör minst en person per en miljon invånare) för utvecklingsneurotoxiska eller immunotoxiska risker för människan, med hänsyn tagen till exponering på embryo-/fosterstadiet och/eller i barndomen samt till sannolika kombinerade effekter, såvida inte människors exponering för detta verksamma ämne eller detta skyddsämne eller denna synergist i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är försumbar, dvs. produkten används i slutna system eller under andra förhållanden som utesluter kontakt med människor och där resthalterna av det berörda verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten i livsmedel och foder inte överskrider det standardvärde som fastställs i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

Ändringsförslag  171

Rådets gemensamma ståndpunkt

Bilaga II – punkt 3.7.2. – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3.7.2. Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det inte anses vara ett persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne (PBT‑ämne).

3.7.2. Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det och dess omvandlingsprodukter eller resthalter inte anses vara persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen).

Motivering

Det är viktigt att omvandlingsprodukter och resthalter omfattas.

Delvis återinförande av ändring 235 från första behandlingen.

Ändringsförslag  172

Rådets gemensamma ståndpunkt

Bilaga II – punkt 3.7.3. – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3.7.3. Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det inte anses vara ett mycket persistent och mycket bioackumulerande ämne (vPvB).

3.7.3. Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det och dess omvandlingsprodukter eller resthalter inte anses vara mycket persistenta och mycket bioackumulerande ämnen (vPvB).

Motivering

Det är viktigt att omvandlingsprodukter och resthalter omfattas.

Delvis återinförande av ändring 239 från första behandlingen.

Ändringsförslag  173

Rådets gemensamma ståndpunkt

Bilaga II – punkt 3.7.3.2. – stycke 1a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Kriteriet på ett mycket bioackumulerande ämne är också uppfyllt om det finns bevis för mycket höggradig bioackumulering i andra arter eller om övervakningsdata från biota ger indikationer på att kemikalien är potentiellt mycket bioackumulerande i tillräcklig grad för att ge anledning till oro.

Motivering

Kriterierna i kommissionens förslag är hämtade från Reach, fastän det redan i samband med Reach erkänts att de är otillräckliga, vilket framgår av att de ska ses över inom ett år. Reach-kriterierna för PBT-ämnen och ämnen som är mycket persistenta och mycket bioackumulerande är så stelbenta att till och med välbekanta PBT-ämnen, till exempel av det slag som uppförts på förteckning i Stockholmskonventionen om persistenta organiska föroreningar, inte identifierats med stöd av dem. Utgående från denna konvention är det viktigt att man tillåter att det används likvärdiga bevis och inte bara resultat som stammar från rutinmässigt gjorda försök och ofta inte heller finns att tillgå eller ens har någon relevans.

Återinförande av ändring 241 från första behandlingen.

Ändringsförslag  174

Rådets gemensamma ståndpunkt

Bilaga II – punkt 3.8.2a. (ny)

        Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

3.8.2a. Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska godkännas enbart om det fastställts att följande gäller under realistiska föreslagna användningsförhållanden:

 

- honungsbins direkta eller indirekta exponering för detta verksamma ämne i ett växtskyddsmedel är försumbar, eller

 

- det har genom en lämplig riskbedömning tydligt fastställts att det inte förekommer några oacceptabla akuta eller kroniska, letala eller subletala effekter på honungsbilarver eller på honungsbins beteende, överlevnad och utveckling.

Ändringsförslag  175

Rådets gemensamma ståndpunkt

Bilaga II – punkt 3.9b. (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

3.9b. Uteslutande av prioriterade farliga ämnen

 

Ämnen som finns upptagna i den förteckning över prioriterade farliga ämnen i samband med vattenpolitiken som är bifogad direktiv 2000/60/EG ska inte godkännas.

Motivering

Detta ändringsförslag gör att förordningen överensstämmer med gällande lagstiftning och ramdirektivet om vatten.

Återinförande av ändring 247 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  176

Rådets gemensamma ståndpunkt

Bilaga IIa (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Bilaga II a

 

Förteckning över verksamma ämnen som är godkända för att användas i växtskyddsmedel

Motivering

Kraven på att godkända ämnen ska tas med i en bilaga till förordningen bör finnas kvar.

Återinförande av ändring 249 från parlamentets första behandling.

Ändringsförslag  177

Rådets gemensamma ståndpunkt

Bilaga IV – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Den jämförande bedömningen ska även ta hänsyn till godkända mindre användningsområden.

Motivering

Återinförande av ändring 253 från parlamentets första behandling.

(1)

Antagna texter från sammanträdet 23.10.2007, P6_TA(2007)0445.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

Referensnummer

11119/8/2008 – C6-0326/2008 – 2006/0136(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

23.10.2007                     T6-0445/2007

Kommissionens förslag

KOM(2006)0388 - C6-0245/2006

Kommissionens ändrade förslag

KOM(2008)0093

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

25.9.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

25.9.2008

Föredragande

       Utnämning

Hiltrud Breyer

29.11.2005

 

 

Behandling i utskott

6.10.2008

 

 

 

Antagande

5.11.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

20

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicodim Bulzesc, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Miloš Koterec, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Robert Sturdy, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Ingivande

12.11.2008

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy