ДОКЛАД относно доклада за заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели(Петиции 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 и други)

13.11.2008 - (2008/2126(INI))

Комисия по петиции
Докладчик: Simon Busuttil

Процедура : 2008/2126(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0446/2008
Внесени текстове :
A6-0446/2008
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада за заблуждаваща реклама от издателства на фирмени указатели

(Петиции 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 и други)

(2008/2126(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид петиции 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 и други,

–   като взе предвид предходните разисквания на комисията по петиции относно петиция 46/2006 и други,

–   като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама (кодифицирана версия)[1], с която беше заменена Директива 84/450/ЕИО[2], изменена с Директива 97/55/ЕО[3],

–   като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (директива за нелоялните търговски практики)[4];

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)[5],

–   като взе предвид Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите[6],

   като взе предвид проучването, озаглавено „Заблуждаващи практики на издателства на фирмени указатели в контекста на действащото и бъдещото законодателство относно вътрешния пазар, целящо защита на потребителите и на малките и средни предприятия” (IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6), поръчано от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

–   като взе предвид член 192, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по петиции и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6‑0446/2008),

А. като има предвид, че в Парламента са постъпили над 400 петиции от малки стопански предприятия (съставляващи само част от техния брой), които твърдят, че са пострадали от заблуждаваща реклама от издатели на фирмени указатели и вследствие на това са претърпели психологически стрес, чувство на вина, срам, безпомощност и финансови загуби,

Б.  като има предвид, че тези жалби отразяват широкоразпространена и съгласувана практика на заблуждаващи търговски практики от страна на някои трансгранични издателства на фирмени указатели с дейност в две или повече държави-членки в рамките на Европейския съюз, които засягат хиляди стопански предприятия, като явлението оказва значително финансово въздействие върху стопанските субекти, и като има предвид, че не съществува административен механизъм или правен инструмент, даващ възможност на националните правоприлагащи агенции да работят ефективно и ефикасно съвместно през границите,

В.  като има предвид, че заблуждаващият характер на тези практики става по-очевиден, когато те са електронни и се разпространяват чрез интернет (вж. Петиция № 0079/2003),

Г.  като има предвид, че търговските практики, срещу които типично са насочени жалбите, се състоят в използван от издателствата на фирмени указатели подход да приканват, обикновено по пощата, стопанските предприятия да попълнят или да актуализират търговското си наименование и данните за връзка, като им създават погрешно впечатление, че ще бъдат включени безплатно във фирмен указател; като има предвид, че подписалите документите лица по-късно установяват, че всъщност неволно са подписали договор, който обичайно ги задължава за срок от най-малко три години, за вписване във фирмен указател срещу годишна такса от около 1000 евро

Д. като има предвид, че използваните формуляри при такива практики обикновено са двусмислени или трудноразбираеми, като предизвикват погрешна представа за безплатно включване във фирмен указател, а всъщност впримчват стопанските предприятия в нежелани договори за реклама във фирмени указатели,

Е.  като има предвид, че в държавите-членки не съществува нито национално, нито специфично законодателство на ЕС относно отношенията на издателствата на фирмени указатели с други стопански субекти, и като има предвид, че държавите-членки могат по своя преценка да въвеждат по-всеобхватно и значимо законодателство,

Ж. като има предвид, че Директива 2006/114/ЕО важи и за сделките между стопански субекти и определя “заблуждаващата реклама” като "всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент"; като има предвид обаче, че основна пречка в борбата с подобни практики на издателствата на фирмени указатели са различните интерпретации на това, какво е „заблуждаващо”,

З.  като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО забранява практиката „прилагане на фактура към маркетингов материал или на друг подобен документ за дължима престация, който създава у потребителя впечатление за вече поръчан продукт, когато това не е така”; като има предвид обаче, че Директивата не важи за заблуждаващите практики между стопански субекти, и следователно вносителите на петиции не могат да се позовават на нея в сегашния й вид, като има предвид обаче, че Директивата не изключва система от национални разпоредби относно нечестните търговски практики, еднакво приложими при всички обстоятелства за потребители и стопански субекти,

И. като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО не възпрепятства държавите-членки да разширят приложното й поле по отношение на стопанските субекти посредством национални закони, но като има предвид, че това води до установяването на различни нива на защита за стопанските субекти, които са жертва на заблуждаващи практики от страна на издателства на фирмени указатели в различни държави-членки;

Й. като има предвид, че Регламент (ЕО) № 2006/2004 определя "вътрешнообщностното нарушение" като "всяко действие или бездействие, което е в противоречие със законите, които защитават интересите на потребителите, ..., и което е във вреда или има вероятност да бъде във вреда на колективните интереси на потребителите, пребиваващи в държава-членка или в държави-членки, различни от държавата-членка, от която произхожда или в която е произтекло действието или бездействието; или в която е установен отговорният продавач или доставчик; или в която следва да се намерят доказателства или активи, които са свързани с действието или бездействието"; като има предвид обаче, че Директивата не важи за заблуждаващите практики между стопански субекти, и следователно вносителите на петиции също не могат да се позовават на нея в сегашния й вид,

К. като има предвид, че повечето вносители на петиции назовават името на фирмения указател, известен като “European City Guide” (чиято дейност е била обект на съдебни и административни действия), но се споменават и други издателства на фирмени указатели като “Construct Data Verlag”, “Deutscher Adressdienst GmbH” и “NovaChannel”; като има предвид все пак, че други издателства на фирмени указатели упражняват законни търговски практики,

Л. като има предвид, че "мишените" на тези заблуждаващи търговски практики са главно малки предприятия, но също така включват специалисти и дори организации с нестопанска цел като неправителствени организации, благотворителни дружества, училища, библиотеки и местни обществени клубове, като например музикални клубове,

M. като има предвид, че издателствата на фирмени указатели често са установени в държава-членка, различна от тази, в която е установено пострадалото лице, което затруднява пострадалите лица да търсят закрила от националните органи поради съществуващите различни тълкувания в държавите-членки на това, какво се счита за заблуждаващо; като има предвид, че пострадалите лица често не намират удовлетворение от националните законодателни рамки и органи за защита на потребителите, тъй като им се казва, че законът е предназначен да защитава потребители, а не стопански субекти; и като има предвид, че повечето пострадали лица са малки предприятия и често не разполагат със средства за търсене на ефективна правна защита по съдебен ред и като има предвид, че механизмите за саморегулиране на фирмените указатели са от малко значение, тъй като тези, които се занимават със заблуждаваща реклама, не се съобразяват с тях,

Н. като има предвид, че пострадалите от тези практики биват строго преследвани да се издължават от самите издателства на фирмени указатели или дори от наети от тях агенции за събиране на вземания; като има предвид, че пострадалите лица се оплакват, че се чувстват изтормозени и заплашени от тези подходи и много от тях често с неохота плащат, за да избегнат допълнителен тормоз,

О. като има предвид, че с малки изключения рядко има образувани съдебни производства срещу пострадали лица, отказали да платят,

П. като има предвид, че редица държави-членки са приели инициативи, главно свързани с повишаване на осведомеността сред фирми, които биха могли да бъдат засегнати, и като има предвид, че тук се включва обмен на информация, консултиране, уведомяване на държавните правоприлагащи органи и в някои случаи поддържане на регистър с жалби, за справяне с този проблем,

Р.  като има предвид, че от 2000 г. Австрия е променила националния си закон относно нелоялните търговски практики и в момента член 28а от него гласи: "Забранява се рекламата, при упражняване на стопанска дейност и с цел конкуренция, регистрация в указатели като "Жълти страници", телефонни указатели или сходни списъци, под формата на платежен формуляр, формуляр за платежно нареждане, фактура, предложение за коригиране или сходни способи, или прякото предлагане на такива регистрации, без да бъде недвусмислено и графично ясно посочено, че такава реклама съставлява единствено предложение за договор.",

С. като има предвид, че такива практики се прилагат от няколко години, което поражда голям брой пострадали лица и значително накърнява вътрешния пазар,

1.  изразява своята загриженост от повдигнатия от вносителите на петиции проблем, който изглежда широкоразпространен, с презграничен характер и оказва значително финансово въздействие, главно върху малките стопански предприятия;

2.  счита, че презграничният характер на този проблем налага задължение на институциите на Общността да осигурят подходящо средство за правна защита на пострадалите лица, така че действителността на сключените договори въз основа на заблуждаваща реклама да може да бъде ефективно оспорвана и договорите да бъдат анулирани или прекратявани, и на пострадалите лица да могат да бъдат възстановени платените от тях суми;

3.  настоятелно призовава пострадалите лица да докладват случаите на стопанска измама пред националните органи и призовава държавите-членки да предоставят на малките и средни предприятия необходимото „ноу-хау”, за да могат да подават жалби до правителствени и неправителствени органи, чрез осигуряване на отворени канали за комуникация и информиране на пострадалите за наличието на възможност за съвет, така че да могат да търсят подходящи насоки, преди да плащат таксите, които се изискват от тях от заблуждаващи издателства на фирмени указатели; настоятелно призовава държавите-членки да създадат и да поддържат централизирана база данни с тези жалби;

4.  изразява съжаление, че въпреки широкото разпространение на тези практики, националните законодателства и това на ЕС сякаш не са достатъчни, за да осигурят значимо средство за защита и ефективна правна защита или не се прилагат достатъчно на национално равнище; изразява съжаление, че националните органи също сякаш са неспособни да осигурят средства за правна защита;

5.  приветства усилията на европейски и национални стопански организации за повишаване на осведомеността сред техните членове и ги призовава да увеличат усилията си в сътрудничество с организациите по места, така че преди всичко по-малко хора да пострадват от заблуждаващи фирмени указатели; обезпокоен е от обстоятелството, че някои от тези организации впоследствие са били подведени под съдебна отговорност за клевета или други подобни обвинения от издателствата на заблуждаващи фирмени указатели, посочени в действията им за повишаване на осведомеността;

6.  приветства предприетите действия от някои държави-членки като Италия, Испания, Нидерландия, Белгия и Обединеното кралство, и най-вече Австрия, в опит да се възпрепятстват издателствата на фирмени указатели да извършват заблуждаващи практики; въпреки това счита, че тези усилия продължават да бъдат недостатъчни и че все още съществува потребност от координиране на контрола на международно равнище;

7.  призовава Комисията и държавите-членки да повишат усилията си, в пълно сътрудничество с националните и европейските стопански представителни организации, за повишаване на осведомеността за проблема, така че повече хора да бъдат информирани и да могат да избягват заблуждаваща реклама, която може да ги примами да сключат нежелани договори за реклама;

8.  призовава Комисията да разгледа проблема със стопанските измами в контекста на нейната инициатива „Европейски акт за малките предприятия”, предложена в съобщението на Комисията, озаглавено „Единен пазар за Европа през 21-ви век“, и да се ангажира с Европейската мрежа на предприятията, мрежата SOLVIT и порталите на съответните генерални дирекции като допълнително средство за предоставяне на информация и помощ във връзка с тези проблеми;

9.  изразява съжаление, че Директива 2006/114/ЕО, която се прилага за сделките между стопански субекти, какъвто е случаят, изглежда е или недостатъчна за осигуряване на ефективни средства за правна защита, или не се прилага в достатъчна степен от държавите-членки; изисква от Комисията до декември 2009 г. да докладва относно постижимостта и евентуалните последици от изменението на Директива 2006/114/EО по начин, така че да включва „черен” или „сив” списък на практики, които се считат за заблуждаващи;

10. припомня, че докато Комисията няма правомощие да прилага Директива 2006/114/ЕО пряко срещу физически лица или търговски дружества, тя е длъжна, в качеството й на пазител на Договорите, да гарантира, че Директивата се прилага ефективно и в достатъчна степен от държавите-членки; затова призовава Комисията да гарантира, че държавите-членки изцяло и ефективно транспонират Директива 2005/29/ЕО, така че във всички държави-членки защитата да бъде гарантирана, както и да въздейства върху оформянето на наличните съдебни и процедурни инструменти, както в случая с Директива 84/450/ЕО, която предостави инструменти на Австрия, Испания и Нидерландия, като по този начин изпълни задължението си на пазител на Договорите по отношение на защитата на търговските дружества и същевременно гарантира, че правото на установяване и правото на предоставяне на услуги не са нарушени;

11. призовава Комисията да засили контрола си върху прилагането на Директива 2006/114/ЕО, главно в държавите-членки, в които е известно, че се намират седалищата на заблуждаващи издателства на фирмени указатели, по-специално в Испания, където е установено издателството на фирмени указатели, което най-често се назовава от вносителите на петиции, както и в Чешката република и Словакия, където е постановено съдебно решение срещу пострадали лица по начин, който поставя под въпрос прилагането на Директива 2006/114/ЕО в тези държави; призовава Комисията да докладва установените от нея факти пред Парламента;

12. изразява съжаление, че Директива 2005/29/ЕО не включва сделките между стопански субекти и че държавите-членки изглежда не бързат да разширят нейното приложно поле; при все това отбелязва, че държавите-членки могат едностранно да разширят обхвата на своето национално законодателство, така че то да обхваща сделките между стопански субекти, и активно ги насърчава да сторят това и също така да гарантират сътрудничество между органите на държавите-членки, както се посочва в Регламент (ЕО) № 2006/2004, за да бъде възможно да се проследяват презгранични действия от този вид от страна на установени в ЕС или в трети страни издателства на фирмени указатели; освен това изисква от Комисията до декември 2009 г. да докладва относно постижимостта и евентуалните последици от разширяването на обхвата на Директива 2005/29/EО, така че да обхваща договорите между стопански субекти и по-конкретно, точка 21 от приложение I към Директивата;

13. приветства примера на Австрия, която въведе в своето национално законодателство специална забрана на заблуждаващи фирмени указатели и призовава Комисията, предвид презграничното естество на проблема, да предложи законодателство за разширяване обхвата на Директива 2005/29/ЕО, основано на австрийския модел, така че по-специално да забранява рекламата във фирмени указатели, освен ако бъдещите клиенти не са информирани недвусмислено и чрез ясни и графични средства, че такава реклама съставлява единствено предложение за договор срещу заплащане;

14. отбелязва, че националното законодателство често е недостатъчно с оглед на средствата за правна защита срещу издателствата на фирмени указатели, които са установени в други държави-членки, и затова настоятелно призовава Комисията да способства по-активно презгранично сътрудничество между националните органи, за да им позволи да осигурят по-ефективни средства за правна защита на пострадалите лица;

15. изразява съжаление, че Регламент (ЕО) 2006/2004 не е приложим за сделките между стопански субекти и следователно не може да се използва като средство за борба със заблуждаващите фирмени указатели; призовава Комисията да предложи законодателство за съответно разширяване на приложението му;

16. приветства примера на Белгия, където всички субекти, засегнати от заблуждаващи практики, могат да предприемат правни действия в държавата, в която пребивават;

17. отбелязва, че опитът на Австрия показва, че правото на пострадалите лица от тяхно име да бъдат заведени колективни съдебни действия от търговски асоциации или други подобни органи срещу издателства на фирмени указатели изглежда ефективно средство за защита, което би могло да бъде копирано в понастоящем обмисляните инициативи на ГД „Конкуренция” на Комисията във връзка с исковете за вреди поради нарушаване на правилата на ЕС относно конкуренцията и от ГД „Здравеопазване, защита на потребителите” във връзка с колективно обезщетение по съдебен път за потребителите на европейско равнище;

18. настоятелно призовава държавите-членки да гарантират, че пострадалите от заблуждаваща реклама, имат на разположение ясно определен национален орган, към който могат да се обърнат с жалба и искане за правна защита, включително в случаите, когато пострадалите от заблуждаваща реклама са стопански субекти;.

19. призовава Комисията да разработи насоки с най-добри практики за националните агенции по прилагане, които да могат да ги следват, когато случаи на заблуждаваща реклама са представени на тяхното внимание;

20. призовава Комисията да се стреми към международно сътрудничество с трети страни и с компетентните международни организации, така че издателствата на заблуждаващи фирмени указатели, установени в трети страни, да не причиняват вреда на фирми, установени в Европейския съюз;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

 • [1]  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
 • [2]  Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със заблуждаваща реклама ( ОВ L 250, 19.9.1984 г., стр.17).
 • [3]  Директива 97/55/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1997 година за изменение на Директива 84/450/EИО относно заблуждаващата реклама с цел да се обхване сравнителната реклама, ОВ L 290, 23.10.1997 г., стp.18.
 • [4]  ОВ L 149, 11.06.05, стр. 22.
 • [5]  ОВ L 364, 09.12.04, стр. 1.
 • [6]  ОВ L 166, 11.06.98, стр. 51.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Множество предприятия, често малки фирми, стават жертва на измама, извършване посредством заблуждаваща реклама. Често срещана подобна измама се извършва, когато пострадалите лица сключват неволно договор за публикуване на реклама във фирмен указател, след като са били заблудени да вярват, че това е безплатно.

Обикновено, жертвите получават формуляри от заблуждаващи издателства на фирмени указатели, които ги приканват да попълнят, коригират или актуализират своята бизнес информация. Често им се казва, че актуализирането на информацията е безплатно. Това ги примамва да я актуализират и да изпратят формуляра обратно. Но те не съзнават, че с подписването на формуляра те подписват същевременно и договор, който ги задължава да публикуват реклама във фирмен указател за минимален срок от три години и на годишна стойност от около 1000 евро. Жертвите осъзнават измамата, когато получат писмо от издателството на фирмения указател, което ги информира, че те действително са публикували реклама в указателя, и фактура, която изисква плащане. Онези, които не заплатят изискваната сума са често обект на тормоз и дори биват заплашвани със съдебни действия от страна на издателството на фирмен указател или на компании за събиране на вземания. Много пострадали лица се поддават и плащат, за да избегнат допълнителен тормоз.

Хиляди предприятия са засегнати в рамките на Европейския съюз. Като се има предвид, че договорът е на стойност около 1000 евро и с продължителност от най-малко три години, финансовото въздействие в целия ЕС може да се счита за значително.

Въпреки че е ясно, че е налице елемент на стопанска практика, въвеждаща в заблуда, която обикновено е незаконна, не е напълно ясно дали законодателството на ЕС предвижда правно средство за защита и ако това е така, дали то се прилага адекватно на национално равнище в различните държави-членки. Въвеждащите в заблуда издателства на фирмени указатели често използват неяснотата в закона или слабото прилагане на национално равнище, за да извършват измама. Един общ елемент е, че въвеждащите в заблуда издателства на фирмени указатели обикновено са със седалище в държава, различна от държавата на набелязаната жертва. Това затруднява пострадалите да използват националното законодателство и националните органи, които да ги защитят в друга държава-членка. Освен това, стопанските предприятия често откриват, че националните органи, отговорни за защитата на потребителите, имат тенденция да пренебрегват техните жалби, въз основа на това, че законите за защита на потребителя се прилага за потребителите, а не за стопанските предприятия. Това ги оставя без ефективно средство за защита и оставя отворена вратата за процъфтяването на стопански измами от това естество.

Не всички фирмени указатели се основават на заблуждаваща реклама и много издателства за фирмени указатели са напълно легитимни. Действително, те функционират въз основа на код за поведение, който ясно заявява, че поръчките трябва да са ясно определени като такива и че безплатното рекламиране не може да бъде смесвано с рекламирането срещу заплащане. При все това, някои фирмени указатели разчитат на въвеждащи в заблуда стопански практики. Мнозинството жалби, получени от Европейския парламент, посочват фирмения указател, известен като „European City Guide“, със седалище Валенсия, Испания, но се споменават също така и други като „Construct Data Verlag“, „Deutscher Adressdienst GmbH“ и „NovaChannel“. Някои въвеждащите в заблуда фирмени указатели оперират по интернет. Според представители на „European City Guide“ само тя изпраща около 6,5 милиона формуляра всяка година.

Цели на доклада

Комисията по петиции на Европейския парламент получи повече от 400 петиции от малки предприятия от целия Европейски съюз и дори от някои трети страни, с твърдения, че са пострадали от измами. В допълнение към това, няколко членове на Европейския парламент писаха до Европейската комисия относно гореспоменатите оплаквания и няколко въпроси за писмен и за устен отговор бяха внесени от членове на ЕП. От своя страна, Европейският парламент разреши изготвянето на настоящия доклад с цел да проучи проблема и да предложи евентуални решения. Следователно, чрез този доклад, докладчикът възнамерява да:

o повиши осведомеността по този въпрос, така че по-малко стопански предприятия да се оказват жертви на стопанска измама;

o призове настойчиво държавите-членки на ЕС да затегнат националните си законодателства и да гарантират, че съществуващото европейско законодателство относно заблуждаващата реклама и нелоялните търговски практики се прилага адекватно;

o призове настойчиво Комисията да засили контрола си върху прилагането на законодателството на ЕС и да подобри съществуващото законодателство на ЕС в случаите, когато се установи, че то е недостатъчно за слагането на край, веднъж завинаги, на подобен вид измами, и

o осигури подкрепа и насоки за онези, които вече са пострадали от тях.

Законодателство на ЕС

На равнището на Общността, три закона на ЕС са от най-голямо значение. Те са:

o Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно заблуждаващата и сравнителната реклама, с която беше заменена Директива 84/450/ЕИО[1] , изменена с Директива 97/55/ЕО[2],

o Директива 2005/29/EО[3] на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (Директива за нелоялните търговски практики);

o Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите);

Консултации преди изготвяне на доклада

Преди да завърши настоящия доклад, докладчикът участва в различни консултативни срещи, включително с члена на Комисията, отговарящ за защита на потребителите, Меглена Кунева, и с няколко членове на ЕР, които се интересуват от въпроса, тъй като са получили оплаквания от своите избиратели. Докладчикът проведе консултативни срещи с организации, представляващи стопанските предприятия, и по-специално малките предприятия в Европа, като Европейските търговско-промишлени камари (Eurochambres) и Европейската асоциация на занаятите, малките и средни предприятия (UEAPME ), както и с Европейската асоциация на издателите на фирмени указатели и разбира се, със самите пострадали.

Комисията по петиции организира обществена работна група в четвъртък, 11 септември 2008 г., в Европейския парламент, под надслов "Да бъде спряна измамата: Борба срещу въвеждащите в заблуда фирмени указатели". Работната среща предостави възможност на членовете на ЕП да изслушат вносителите на петиции, както и представителни организации, представители на Комисията и на фирмения указател "European City Guide business", който е единственото, най-значимо предприятие, идентифицирано от вносителите на петиции.

Заключения на доклада

Докладчикът счита, че вносителите на петиции действително повдигат сериозен въпрос, който изглежда широкоразпространен, има презграничен характер и оказва значително финансово въздействие, главно върху малките стопански предприятия. Наред с това, докладчикът счита, че презграничният характер на проблема възлага явна отговорност на институциите на Общността да осигурят подходящо правно средство за защита на пострадалите лица. Това правно средство следва да позволява на пострадалите лица да оспорват действителността на сключените въз основа на заблуждаваща реклама договори и това да могат да им бъдат възстановени платените от тях вследствие на заблуждаващи практики суми.

Докладът изразява съжаление, че съществуващите национални органи изглеждат неспособни да предоставят подходящо правно средство за защита на пострадалите лица, като наред с това счита, че въпреки широкото разпространение на тези заблуждаващи фирмени практики, ЕС и националното законодателство също като че ли не са достатъчни, за да осигурят ефективно правно средство за защита, или не се прилагат правилно.

Насоки за пострадалите лица

Докладът настоятелно призовава пострадалите лица да докладват случаите на стопанска измама пред националните органи и да търсят подходящ съвет преди да плащат таксите, които се изискват от тях от заблуждаващи издателства на фирмени указатели. Наред с това, пострадалите лица следва да представят своя случай пред стопанските и потребителските сдружения, както и техните представители в Европейския парламент, така че на европейско равнище да се засилят действията за борба срещу въвеждащите в заблуда фирмени указатели.

Повишаване на осведомеността

Докладът приветства усилията, положени от европейски и национални стопански организации за повишаване на осведомеността сред техните членове, и ги призовава към засилване на тези усилия, така че на първо време да намалее броят на хората, ставащи жертви на въвеждащи в заблуда фирмени указатели. Той също така приветства действията, предприети от определени държави-членки, като например Италия, Испания, Нидерландия, Белгия, Обединеното кралство, но най-вече Австрия, които целят да не допуснат издателите на фирмени указатели да прилагат заблуждаващи практики. При все това, той отбелязва, че тези усилия остават незадоволителни.

Във връзка с осведомеността, докладът призовава Европейската комисия и държавите-членки да повишат усилията си, в пълно сътрудничество с националните и европейските стопански представителни организации, за да се повиши осведомеността за проблема, така че повече хора да бъдат информирани и да могат да избягват заблуждаваща реклама, която може да ги примами да сключат нежелани договори.

Докладът също така призовава Европейската комисия да предприеме действия по отношение на това оплакване в контекста на инициативата "Закон за малките предприятия".

Директива 2006/114/ЕО[4] относно заблуждаващата и сравнителната реклама

Докладът отбелязва, че Директива 2006/114/ЕО[5] относно заблуждаващата и сравнителната реклама важи за сделките между стопански субекти и следователно за проблема, пред който са изправени пострадалите от заблуждаващи фирмени указатели. Директивата е транспонирана във всички държави-членки и предвижда прилагането на разпоредби за прекратяване или други съдебни производства с цел забрана на продължаващото използване на заблуждаваща реклама. Въпреки това, тя изглежда или недостатъчна като начин за осигуряване на ефективно средство за правна защита или неправилно прилагана от държавите-членки.

В тази връзка докладът призовава Европейската комисия да засили извършвания от нея мониторинг на прилагането на Директива 2006/114/ЕО[6]. Това следва да се направи най-вече в държавите-членки, в които се знае, че има седалища на издатели на заблуждаващи фирмени указатели, но преди всичко в Испания, където е установен издателят на фирмени указатели, който е най-често споменаван от вносителите на петиции. Особено внимание трябва да се обърне и на Чешката република, в която наскоро съдът издаде присъда срещу пострадалите по начин, който като че ли поставя под въпрос ефективността на изпълнението на тази директива в страната.

Докладът призовава Комисията да докладва обратно пред Европейския парламент въз основа на установеното от нея.

Директива 2005/29/ЕО[7] относно нелоялни практики

Докладът отбелязва със съжаление, че Директива 2005/29/ЕО[8] относно нелоялните практики не включва сделките между стопански субекти и че държавите-членки изглежда не бързат да разширят нейното приложно поле. От друга страна, държавите-членки могат едностранно да разширяват приложното поле на националното законодателство относно потребителите по отношение на сделките между стопански субекти и следователно желаещите да предоставят защита в националното законодателство могат да направят това свободно, без да изчакват законодателна инициатива от страна на Комисията за промяна на правото на ЕС.

Като че ли най-добрият пример за борба срещу въвеждащи в заблуда фирмени указатели е Австрия, която в периода след 2000 г. промени националното законодателство във връзка с нелоялните търговски практики. Член 28а от съответния закон понастоящем гласи: "Забранява се рекламата, при упражняване на стопанска дейност и с цел конкуренция, регистрация в указатели като "Жълти страници", телефонни указатели или сходни списъци, под формата на платежен формуляр, формуляр за платежно нареждане, фактура, предложение за коригиране или сходни способи, или прякото предлагане на такива регистрации, без да бъде недвусмислено и графично ясно посочено, че такава реклама съставлява единствено предложение за договор."

Докладчикът счита, че австрийският модел представлява добър пример и следва да бъде прилаган и от останалите държави. В този смисъл, докладът призовава Европейската комисия да обмисли, в контекста на презграничния характер на проблема, представянето на нова законодателна инициатива, основана на австрийския модел, която по-специално да забранява рекламата във фирмени указатели, освен ако бъдещите клиенти не са информирани недвусмислено и чрез ясни графични средства, че такава реклама съставлява единствено предложение за договор срещу заплащане.

Регламент (ЕО) 2006/2004[9] за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

Докладът също така отбелязва, че националното законодателство често е недостатъчно с оглед на средствата на защита срещу издателите на фирмени указатели, които са установени в други държави-членки, и следователно настоятелно призовава Комисията да улесни по-активно презгранично сътрудничество между националните органи, за да им позволи да осигурят по-ефективни средства за правна защита на пострадалите лица.

В Белгия, например, всички засегнати от заблуждаващите практики имат възможност да предприемат правни действия в държавата по пребиваване и вече има дело, действително спечелено от жертви на такъв заблуждаващ фирмен указател (на последния е наложена глоба), въпреки че в този момент делото е все още "sub judice" на етап обжалване.

В Австрия има сведения за съдебни дела, които са заведени успешно от жертви на издатели на фирмени указатели срещу тях.

От друга страна, в Чешката република пострадалите са загубили дело, заведено срещу тях от издател на указател, и това конкретно дело повдига сериозни въпроси относно това дали Чешката република достатъчно добре изпълнява разпоредбите на Директива 2006/114/ЕО[10].

В Испания, един от най-често споменаваните издатели на фирмени указатели, а именно "European City Guide", е санкциониран три пъти от Generalitat de Cataluna по времето, когато е установен в Барселона, и е изискано временното му закриване за една година. В крайна сметка, той се измести във Валенсия, където понастоящем продължава дейността си, спазвайки малко по-строги условия. Например, в момента засегнатите се уведомяват за правото им да анулират нареждането в рамките на седем дни. При все това, обикновено те осъзнават какво реално са подписали след изтичането на този срок. Освен това, издателят е назначил “Defensor del cliente” (омбудсман), който да получава оплаквания от клиенти. Въпреки това, тази служба не изглежда независима от издателя на фирмения указател и следователно не вдъхва необходимото доверие. Във връзка с това докладчикът счита, че издателят на фирмен указател не е направил необходимото за да гарантира, че бъдещите му клиенти не са подведени да подпишат договор за реклама, който никога не са желали.

Наред с това, липсват сведения за национални органи от други държави-членки, които да търсят правна защита във валенсиански съдилища въз основа на Регламент (ЕО) 2006/2004[11] за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите.

Има данни, че в Обединеното кралство Службата за лоялна търговия (OFT) и използвала разпоредбите на Регламент (ЕО) 2006/2004[12] за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите. OFT, която също така отговаря за защитата на потребителите, изглежда е приложила с успех този регламент при искане за съдебно разпореждане срещу фирми в Белгия и Нидерландия, за които е установено, че разпращат непоръчани и заблуждаващи оферти на британските потребители. Макар и това да е положителна мярка в правилната посока, този случай не засегна заблуждаващите фирмени указатели.

Освен това дело няма много сведения, че Регламент 2006/2004[13] е успешно прилаган от националните органи за получаване на правна защита, като например съдебна забрана, при оплаквания, чийто произход е в други държави-членки. Това по всяка вероятност се дължи на разходите, свързани с предприемането на правни действия, сложността и продължителността на процедурите и ограничения обхват на съдебната забрана.

Необходимост от укрепване на националните органи

Докладът приканва настоятелно държавите-членки да гарантират, че фирмите, които са пострадали от заблуждаваща реклама, имат на разположение определен национален орган, към който могат да се обърнат с жалба или искане за правна защита. Понастоящем това често пъти не е така, тъй като националните органи за защита на потребителите често не обработват жалби от страна на фирми, а ограничават дейността си до жалби от потребители. Също така, докладът призовава Европейската комисия да разработи насоки с най-добри практики за националните агенции по прилагане, които да бъдат следвани при случаи на заблуждаваща реклама, представени на тяхното внимание.

Издатели на заблуждаващи фирмени указатели, установени в трети страни

Накрая, докладът призовава Комисията да се стреми към международно сътрудничество с трети страни и с компетентните международни организации, така че издателите на заблуждаващи фирмени указатели, установени в трети страни, да не причиняват вреда на фирми, установени в Европейския съюз.

 • [1]  ОВ L 250, 19.09.1984 г., стр. 17-20
 • [2] OВ L 290, 23.10.1997 г., стр.18-23.
 • [3]  OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22-39.
 • [4]  OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21 — 27.
 • [5]  OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21 — 27.
 • [6]  OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21 — 27.
 • [7]  OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22-39.
 • [8]  OВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22-39.
 • [9]  ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1-11.
 • [10]  OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21 — 27.
 • [11]  ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1-11.
 • [12]  ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1-11.
 • [13]  ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1-11.

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (7.10.2008)

на вниманието на комисията по петиции

относно доклада относно въвеждащи в заблуда дружества, съставители на справочници (Петиция 45/2006)
(2008/2126(INI))

Докладчик по становище: Diana Wallis

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по петиции да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

- като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално разпоредбите от него за създаване на вътрешния пазар и гарантиране правото на предприятията да предоставят услуги в други държави-членки,

- като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г. относно създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие в Европейския съюз, в които е записано, че частните лица или предприятията следва да не се възпрепятстват или обезсърчават да упражняват своите права поради несъвместимостта или сложността на правните и административните системи в държавите-членки,

- като взе предвид получените от своята комисия по петиции 393 петиции от 24 държави-членки и 19 трети държави относно въвеждащи в заблуда фирми, съставители на справочници,

А.  като има предвид съмнителната дейност на дружеството European City Guides (ECG) и други подобни дружества, която продължава вече няколко десетилетия (като някои дружества сменят местонахождението си през годините, за да продължат дейността си и да избегнат санкции) и като има предвид, че дейността на много стопански обекти е била засегната,

Б.  като има предвид, че дейността на ECG е била обект на правни и административни действия, например от страна на Върховния съд и местното правителство на Каталония (Испания), което доведе до временно спиране на дейността на дружеството и до налагането на глоба,

В.  като има предвид, че когато такава измама е организирана през граница и това включва дейности в две или повече държави-членки, не съществува механизъм за националните правоприлагащи органи да работят заедно трансгранично, нито е налице бюджет, нито телефонна линия, чрез която да се намерят контактите на полицейските части отвъд граница или в друга отдалечена държава-членка и следователно националните органи разбираемо губят интерес от преследването на измамниците, защото те са добре организирани отвъд границата, която националните органи не могат да прекрачат,

1.  изразява своето съжаление, че при все, че вътрешният пазар предоставя нови възможности за добронамерени търговски операции, той може да даде и нежелателни възможности за тези, които нападат МСП; призовава за действия на равнище ЕС, в сътрудничество с държавите-членки, за предотвратяване и ограничаване на това явление;

2.  предлага Комисията и Съвета да гарантират пълно прилагане и изпълнение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със заблуждаваща реклама[1] (Директива за заблуждаващата реклама), а също и на Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар[2] (Директива за нелоялните търговски практики), като се обърне особено внимание на преднамереното използване на двусмислен език, така че да се сложи край на практиките на въвеждащи в заблуда фирми, съставители на справочници;

3.   подчертава като най-добра практика разпоредба §28a от австрийския Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb от 1984 г. (Закон срещу нелоялните търговски практики - UWG), с която се забраняват практиките на въвеждащи в заблуда дружества, съставители на справочници; настоятелно призовава държавите-членки да въведат подобни разпоредби при тяхното изпълнение на директивата за нелоялните търговски практики, с цел да се предотврати увреждането на потребителите и дребния бизнес и да се гарантира, че конкуренцията е налице както следва да бъде, без да се накърняват икономическите интереси на законните конкуренти;

4.  като има предвид проучването относно въвеждащи в заблуда практики на дружества, съставители на справочници, извършено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, което посочва като възможни законодателни възможности за справяне с проблема да се измени Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама[3], така че да включва "черен" списък на практики, които се считат за въвеждащи в заблуда и да се разшири обхвата на директивата за нелоялните търговски практики, така че да обхваща междуфирмените договори с особено внимание върху точка 21 от приложение І към нея, като изисква от Комисията да докладва до декември 2009 г. относно постижимостта и възможните последици от подобно изменение или разширяване;

5.  настоятелно призовава Комисията да разгледа особеното положение на МСП при определянето на понятието „потребител” в своя преглед на достиженията на правото на Общността в областта на защитата на потребителите; изисква също това да е част от работата по общата референтна рамка относно договорното право, така че МСП да могат да се ползват от по-силен защитен режим в общностното законодателство в областта на договорните взаимоотношения;

6.  приветства призива на "Закона за малките предприятия" държавите-членки да засилят мрежата SOLVIT и да предоставят на МСП консултантски услуги и подкрепа, за да се защитят срещу нелоялни търговски практики; призовава Комисията да вземе активно участие в сътрудничеството и подпомагането на жертвите на оператори на въвеждащи в заблуда дружества, съставители на справочници; освен това призовава Комисията и държавите-членки да си сътрудничат в кампаниите за повишаване на осведомеността по отношение на такива въвеждащи в заблуда практики, като широко се използват способите, които интернет може да предложи и с участието на МСП и потребителските организации, включително мрежата "Enterprise Europe" и европейските центрове за защита на потребителите; очаква предложения от Комисията портал за електронно правосъдие като допълнително средство за предоставяне на информация и сътрудничество във връзка с тези проблеми;

7.  изразява своето съжаление, че при все, че процедурата за европейско платежно нареждане подобрява презграничния достъп до правосъдие, недобросъвестни органи по събиране на задължения могат да я използват за упражняване на тормоз над МСП и частни лица; съветва да се обмисли създаването на кодекс за поведение за органите по събиране на задължения в целия ЕС;

8.  призовава държавите-членки да си сътрудничат активно за прекратяването на практиките на въвеждащи в заблуда дружества, съставители на справочници, и други подобни дейности;

9.  отбелязва, че в случаите, когато държавите-членки не желаят или не са в състояние да действат, следва да се създадат механизми, които да позволят на отделните жертви съвместно да търсят, на презгранична основа, обезщетение по съдебен път; затова призовава държавите-членки и Комисията да обмислят въвеждането на съгласувана система на колективно търсене на обезщетение по съдебен път за разрешаване на трансгранични жалби, основана на широко изследване на световния опит и на задълбочено изследване на съществуващите проблеми и предполагаемите ползи за потребителите, и да решат ясно въпроса с намирането на подходящо правно основание за такъв инструмент на равнище ЕС;

10. изразява съжаление от факта, че трудностите, свързани с проследяване на такива дейности, нарушават вътрешния пазар и засягат начина, по който действа конкуренцията;

11. настоятелно призовава държавите-членки да предприемат действия срещу всички дейности, свързани с измама, в които е замесено ECG и други сходни дружества, чрез крайна мярка спиране на тяхната дейност с цел предпазване на потребителите и стопанските среди от вреди;

12. призовава надзорните органи на държавите-членки, в съответствие с техния мандат и възложените им задължения съгласно националното право на държавата и законодателството на ЕС, и по-специално Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламентът за сътрудничество в областта на защита на потребителите)[4], да предприемат съвместни действия за предотвратяване на последващо разпространение на въвеждащи в заблуда практики на дружества, съставители на справочници и да въведат ефективни мерки, с които да се прекрати дейността на дружества, съставители на справочници и да се предостави възможност управляващите ги да бъдат наказани;

13. счита, че така описаните практики на дружества, съставители на справочници, са не само несъвместими с нормалното поведение и стандартите на лоялната търговия, но също така в по-голямата си част те носят белега на измамата и други престъпни деяния и затова призовава съответните надзорни органи, полицейските органи и прокуратурите в държавите-членки, както и Европол и Евроюст, да извършат подробно разследване на тези практики, което по възможност да доведе до повдигането на обвинения срещу реално виновните страни, произхождащи от ЕС; в случай, че извършителите идват от трети държави, призовава Комисията да направи всичко възможно за сключването на международни споразумения със съответните държави съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 2006/2004;

14. призовава Комисията, с оглед на незаконните въвеждащи в заблуда практики на дружества, съставители на справочници, да обмисли внимателно следните мерки:

- задължителното поле във формуляра за поръчка следва да се стандартизира по начин, който да гарантира, че то съдържа съгласия, които са в съответствие с нормалното поведение и които прозрачно определят основните правоотношения (включително ясно посочване на цената); съдържанието на това поле би могло да се провери от съответните органи в рамките на държавите-членки (като например инспектората за търговските стандарти или органите, отговарящи за защита на личните данни);

- формуляри на договори или поръчки, в които по-слабата страна по договора или поръчката няма възможност да внася промени в него и може само да го приеме или отхвърли, следва да са подчинени на сходни правила, като тези приложими за нелоялни търговски практики, дори ако по-слабата страна по договора или поръчката не е потребител;

- формуляри на договори или поръчки се подлагат на теста за "средния потребител", сходен на този, който се прилага за нелоялните търговски практики, дори ако по-слабата страна по договора или поръчката не е потребител;

- въвежда се принципът, при който ако значителен брой потребители са "въведени в заблуда" от текста на формуляр на договор или поръчка, тежестта на доказване следва да се обърне и дружеството, съставител на справочници носи тежестта да докаже, че текстът на формуляра на договор или поръчка не би подвел "добър финансов управител";

15. изтъква на Комисията, че въвеждащите в заблуда практики от страна на дружества, съставители на справочници са обект на разследвания не само на ниво предприемачи, но и на ниво физически лица (включително политически представители), които не извършват стопанска дейност, но получават предложения за измислени статии в биографични публикации (като например "Кой кой е", Личност на годината в дадена област и т.н.), които се основават на същата непочтеност, и затова бъдещите мерки трябва да признаят за незаконни и този вид практики.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.10.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt, Diana Wallis

 • [1]  ОВ L 250, 19.09.1984, стр. 17.
 • [2]  ОВ L 149, 11.06.2005, стр. 22.
 • [3]  ОВ L 376, 27.12.2006, стр. 21.
 • [4]  OВ L 364, 09.12.2004, стр. 1.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.11.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sir Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, David Hammerstein, Marian Harkin, Marcin Libicki, Manolis Mavrommatis, Kathy Sinnott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marie-Hélène Descamps, Roger Helmer, Yiannakis Matsis, Juan Andrés Naranjo Escobar, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Richard Corbett, Luis de Grandes Pascual, Salvador Garriga Polledo