ZPRÁVA o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod

19.11.2008 - (2008/2133(INI))

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Gianluca Susta

Postup : 2008/2133(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0447/2008

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod (2008/2133(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávu OECD z roku 2007 nazvanou „Ekonomický dopad padělání a pirátství“,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. listopadu 2005 nazvané „Plnění lisabonského programu Společenství – moderní politika malých a středních podniků pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2005)0551),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. října 2006 nazvané „Globální Evropa: konkurenceschopnost na světovém trhu – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2006)0567),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. dubna 2007 nazvané „Evropa ve světě: posílené partnerství v zájmu lepšího přístupu na trh pro evropské vývozce“ (KOM(2007)0183),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2008 o strategii EU pro zajištění lepšího přístupu evropských společností na trh[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2007 o globální Evropě v souvislosti s vnějšími aspekty konkurenceschopnosti[2],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2008 o provádění obchodní politiky pomocí účinných pravidel a postupů pro dovoz a vývoz[3],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o transatlantických hospodářských vztazích mezi EU a USA[4],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 12. října 2006 o hospodářských a obchodních vztazích mezi EU a unií Mercosur za účelem uzavření meziregionální dohody o partnerství[5],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2007 o obchodních a hospodářských vztazích s Koreou[6],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2008 o obchodních a hospodářských vztazích se Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)[7],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o perspektivách obchodních vztahů mezi EU a Čínou[8],

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. října 2006 nazvané „EU – Čína: užší partnerství, rostoucí odpovědnost“ (KOM(2006)0631) a na doprovodný dokument nazvaný „Bližší partneři, větší odpovědnost – Politika pro obchod a investice mezi EU a Čínou: Hospodářská soutěž a partnerství“ (KOM(2006)0632),

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (nařízení o obchodních překážkách),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. července 2008 nazvané „Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu“ (KOM(2008)0465),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. února 2001 nazvané „Akční program: Zesílení boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze v rámci snižování chudoby“ (KOM(2001)0096),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. února 2006 nazvané „Aktualizace akčního programu Společenství – Zesílení boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze v rámci snižování chudoby“ (KOM(2003)0093),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. října 2004 nazvané „Jednotný evropský politický rámec pro vnější akce v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze“ (KOM(2004)0726),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 ze dne 17. května 2006 o nucených licencích na patenty týkající se výroby farmaceutických výrobků na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí,

–   s ohledem na zprávu Komise ze dne 19. května 2008 o celní činnosti Společenství v souvislosti s padělky a pirátstvím,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex)[9],

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. dubna 2008 nazvané „Strategie dalšího vývoje celní unie“ (KOM(2008)0169),

–   s ohledem na pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (KOM(2006)0168),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o čtyřicátém výročí celní unie[10],

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví[11],

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo[12],

–   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A6-0447/2008),

A. vzhledem k tomu, že by se mělo účinně bojovat proti jevu padělání, aby se splnily cíle obnovené Lisabonské agendy, ať už se týkají vnitřního rozměru či vnějších aspektů, které Komise popsala ve svém sdělení ze dne 18. dubna 2007 nazvaném „Evropa ve světě: posílené partnerství v zájmu lepšího přístupu na trh pro evropské vývozce“ (KOM(2007)0183),

B.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je druhým největším světovým dovozcem zboží a služeb a že její jednotný trh, který je široce otevřený a transparentní, nabízí velké možnosti, ale je také vystaven skutečnému riziku invaze padělaných výrobků,

C. vzhledem k tomu, že hospodářství EU se specializuje na vysoce kvalitní produkty s velkou přidanou hodnotou, často chráněné ochrannými známkami, patenty nebo zeměpisnými označeními, které už ze své podstaty patří mezi nejčastěji padělané,

D. vzhledem k tomu, že případy závažného porušování práv k duševnímu vlastnictví vytváří necelní obchodní překážky, které znesnadňují a zdražují přístup na trhy třetích zemí především pro malé a střední podniky s omezenými prostředky a zdroji,

E.  vzhledem k tomu, že evropská konkurenceschopnost závisí tradičně na kvalitě pracovní síly a stále častěji, především u malých a středních podniků, na výzkumu, vývoji, inovacích a souvisejících právech k duševnímu vlastnictví,

F.  vzhledem k tomu, že obchodní partneři Evropské unie vždy řádně nerespektují práva k duševnímu vlastnictví, včetně zeměpisných označení a označení původu,

G. vzhledem k tomu, že existuje velké a stále rostoucí množství druhů padělaných výrobků, přičemž se neomezují pouze na luxusní či vysoce kvalitní zboží, ale zasahují i mezi běžné zboží, jako jsou hračky, léčiva, kosmetika a potraviny,

H. vzhledem k tomu, že v nedávné studii Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se odhaduje, že mezinárodní obchod spojený s porušováním práv duševního vlastnictví dosahoval v roce 2005 hodnoty 150 miliard eur, k níž se připojuje hodnota domácích transakcí a padělaných a pirátských výrobků šířených po internetu,

I.   vzhledem k tomu, že objem zboží porušujícího práva k duševnímu vlastnictví, které zabavily celní orgány Evropské unie, zaznamenal nárůst o 17 % za rok, přičemž u kosmetiky a výrobků osobní hygieny byl tento nárůst 264 %, u hraček 98 % a u léčiv 51 %,

J.   vzhledem k tomu, že jev padělání a pirátství má dramatické dopady na hospodářství Evropské unie a celý sociálně-hospodářský systém Společenství, neboť ničí pobídky pro inovace, brzdí přímé zahraniční investice, likviduje kvalifikovaná pracovní místa v průmyslu a vytváří základy šedé ekonomiky kontrolované organizovaným zločinem, která existuje paralelně s oficiálním systémem,

K. vzhledem k tomu, že zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2007 nazvaná „Ekonomický dopad padělání a pirátství“ a nadcházející zpráva druhé fáze projektu OECD o „pirátství digitálního obsahu“ zdůrazňují globální dosah, rychlý nárůst a škodlivé hospodářské důsledky digitálního pirátství pro držitele autorských práv,

L.  vzhledem k tomu, že padělání způsobuje závažné ekologické problémy, jak kvůli nedostatečným kvalitativním normám padělaných výrobků, tak kvůli vysokým nákladům na jejich vyřazení a zničení,

M  vzhledem k tomu, že přístup k postupům umožňujícím boj proti padělaným výrobkům je složitý, nákladný a časově náročný, zejména pro MSP,

N. vzhledem k tomu, že jednotný trh zaručuje evropskému spotřebiteli možnost si svobodně, transparentně a bezpečně vybrat výrobky, které si kupuje, a že padělání, pokud se mu řádně nezamezí, může poškodit nejen princip legitimního očekávání, o který se opírá celý systém, ale může také představovat závažnou hrozbu pro bezpečnost, zdraví a v extrémních případech i život spotřebitelů a že za takových podmínek je nutné lépe zajistit spotřebitelům jejich práva,

O. vzhledem k tomu, že iniciativy za zvýšení povědomí spotřebitelů o rizicích pro zdraví a bezpečnost a obecně o důsledcích nákupu padělaných výrobků jsou úspěšným nástrojem v boji proti padělaným výrobkům,

P.  vzhledem k tomu, že represe vůči padělatelům výrobků, jež mají přímý dopad na veřejné zdraví, musí být přísnější,

Q. vzhledem k tomu, že rozdíly, které existují v právních předpisech členských států v oblasti práv k duševnímu vlastnictví, zejména pokud jde o trestní opatření k prosazování těchto práv, oslabují vyjednávací pozici Evropské unie a mohou podkopávat úsilí, které bylo dosud vyvinuto k účinnějšímu potlačení tohoto jevu v mezinárodním měřítku,

R.  vzhledem k tomu, že zjednodušený postup – uvedený v článku 11 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo[13] – jenž umožňuje zničení velkého množství padělaného zboží ve velmi krátké lhůtě a za poměrně nízkých nákladů, je v členských státech jako Portugalsko, Řecko, Maďarsko, Nizozemsko a Litva velmi úspěšný,

S.  vzhledem k tomu, že summit skupiny G8 v Petrohradě v roce 2006 uznal, že padělání a pirátství jsou světovým problémem, a trval na potřebě zvýšit spolupráci mezi zeměmi G8, třetími státy a příslušnými mezinárodními orgány,

T.  vzhledem k tomu, že pozdější summit skupiny G8 v Heiligendammu ustanovil operační skupinu pro práva duševního vlastnictví, jejímž úkolem je bojovat proti padělání a pirátství v rámci tzv. heiligendammského procesu[14],

U. vzhledem k tomu, že Evropská unie, Japonsko a Spojené státy oznámily v roce 2007 zahájení jednání k dokončení nové mnohostranné dohody, jejímž cílem bude zlepšení vymáhání práv duševního vlastnictví a boj proti padělání a pirátství (obchodní dohoda proti padělání),

V. vzhledem k tomu, že úspěšné uzavření obchodní dohody proti padělání umožní definici společných standardů občanské, trestní a administrativní ochrany, zvýšení interinstitucionální spolupráce a spolupráce se soukromým sektorem a začlenění projektů technické pomoci s cílem učinit dodržování práv duševního vlastnictví jednodušším, bezpečnějším a levnějším,

W. vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné jasně rozlišovat mezi generiky, jejichž rozšíření a prodej je vhodné podporovat jak v rámci Evropské unie, tak v rozvojových zemích, a padělanými léčivy, která na jedné straně představují nebezpečí pro veřejné zdraví a na druhé straně způsobují ohromné hospodářské ztráty pro podniky daného odvětví a současně zpožďují dokončení nových výrobků, aniž by to přinášelo užitek obyvatelům nejméně rozvinutých zemí; vzhledem k tomu, že padělaná léčiva navíc představují jen část nelegálních léčiv,

X. vzhledem k tomu, že v případě výrobků, jež mají přímý dopad na veřejné zdraví, přispívají internet a distribuční sítě spojené s paralelním obchodem velkou měrou k šíření padělaných výrobků nebezpečných pro veřejné zdraví,

Y. vzhledem k tomu, že Evropská unie pokračuje v úsilí o harmonizaci opatření k prosazování práv duševního vlastnictví, zejména návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (KOM(2005)0276), a že tento postup by neměl být obcházen obchodními jednáními, která se nacházejí mimo působnost běžného rozhodovacího procesu EU,

Z.  vzhledem k tomu, že je rozhodující zajistit, aby rozvoje opatření k prosazování práv duševního vlastnictví bylo dosaženo způsobem, který nebrání inovaci či hospodářské soutěži, nepodrývá omezení a výjimky z práv duševního vlastnictví či osobní údaje, neomezuje volný tok informací či neoprávněně nezatěžuje právně dovolený obchod,

AA. vzhledem k tomu, že Evropská unie prokázala své odhodlání účinně a vyrovnaně prosazovat práva duševního vlastnictví tím, že v této oblasti přijala řadu směrnic poté, co Evropský parlament a Rada po několik let prováděly podrobnou kontrolu,

AB. vzhledem k tomu, že při projednávání návrhů právních předpisů je naprosto zásadní si uvědomit, že mezi právy k duševnímu vlastnictví a k hmotnému majetku existuje podstatný rozdíl, a rozdíl tedy existuje i mezi porušením těchto práv a krádeží;

AC. vzhledem k tomu, že porušování práv k duševnímu vlastnictví poškozuje obchod a podnikání, porušování těchto práv v obchodním měřítku však má další dalekosáhlé účinky,

AD. vzhledem k tomu, že zatímco jsou případy porušení patentů v případě farmaceutických výrobků řešeny jednotlivě na základě věcných argumentů předkládaných v rámci občanskoprávního řízení zahájeného z důvodu porušení patentu, představuje porušování autorského práva a ochranných známek úmyslný trestný čin,

Multilaterální rámec

1.  domnívá se, že Světová obchodní organizace se zasloužila o větší uznání práv duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni, a to zajištěním sjednané úrovně standardů ochrany v dohodách o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), posílením dialogu mezi členskými státy a dalšími organizacemi, jako je Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) a Světová celní organizace (WCO), a zavedením mechanismu prevence a řešení sporů;

2.  vyzývá Komisi, aby v rámci Rady pro Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví trvala na tom, aby byla minimální pravidla převedená do národního práva doplněna účinnými prováděcími opatřeními a opatřeními pro prevenci jejich porušení;

3.  domnívá se, že nástroje pružnosti obsažené v dohodě TRIPS a potvrzené prohlášením z Dohá o veřejném zdraví, musí být chráněny, neboť usilují o spravedlivou rovnováhu mezi zájmy držitelů práv a zájmy koncových uživatelů;

4.  žádá Komisi, aby Evropskému parlamentu předložila návrhy s cílem zajistit, aby vývoz, tranzit a překládka byly v dohodě TRIPS řádně ošetřeny, a aby přezkoumala, zda je v tomto případě nutné učinit v dohodě další změny, a tím vytvořit spravedlivou rovnováhu mezi zájmy držitelů práv duševního vlastnictví a jejich potenciálními uživateli, zejména aby brala v úvahu úroveň rozvoje partnerů a rozlišovala mezi zeměmi, v nichž se padělané a pirátské výrobky vyrábějí, zeměmi, které je používají, a zeměmi, přes něž jsou přepravovány;

5.  vítá pokroky, jichž Evropská unie dosáhla v oblasti programů technické pomoci a jež posílily práva duševního vlastnictví v rozvíjejících se zemích a v zemích rozvojových, a opět upozorňuje na význam pokračování takových programů vzhledem k objektivním výhodám, jež jsou schopny poskytnout jak v rámci udržitelného hospodářského rozvoje, tak i pokud jde o jejich důležitou úlohu v boji proti padělání;

6.  žádá Komisi a členské státy, aby ve prospěch větší osvěty spotřebitelů v Evropě a také v rozvojových zemích zavedly přesně cílená opatření podpořená odpovídajícími finančními prostředky, aby nedocházelo k rizikům spojeným s potenciálně nebezpečnými padělanými výrobky;

7.  podporuje řešení navržená v rámci iniciativy „Tvůrčí Afrika“ na XII. konferenci OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD XII), která vidí v tvůrčích odvětvích zásadní faktor pro růst málo rozvinutých zemí a která znovu potvrzují klíčovou úlohu duševního vlastnictví pro udržitelný rozvoj těchto oblastí;

8.  žádá Komisi a členské státy, aby navrhly a podpořily vypracování protokolu o padělání, který by doplňoval palermskou mezinárodní úmluvu o organizovaném zločinu;

9.  upozorňuje, že v některých rozvíjejících se ekonomikách dosáhla výroba padělaných nebo pirátských výrobků alarmujících rozměrů; ačkoliv vítá již zavedená opatření zaměřená na spolupráci, domnívá se, že je nutné zavést zvláštní opatření na posílení koordinace mezi celními, soudními a policejními orgány s dotyčnými zeměmi a na podporu harmonizace vnitrostátních právních předpisů těchto zemí s právem Evropské unie;

10. vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví[15] zavedla na mezinárodní úrovni záruky, které zajistí, aby žádná zvláštní prováděcí opatření pro patenty nebyla zneužívána k omezování právně dovoleného obchodu;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily svou spolupráci s evropsko-středomořskými partnerskými zeměmi v rámci programu na podporu trhu Euromed a aby v evropsko-středomořském regionu prosazovaly společný přístup k právním předpisům, postupům a jejich provádění v oblasti celní spolupráce a boje proti padělání a pirátství, což by vedlo k usnadnění obchodování mezi evropsko-středomořskými partnerskými zeměmi;

12. je přesvědčen, že pro posílení boje proti pirátství je nutné i častější a cílenější využívání orgánu pro řešení sporů Světové obchodní organizace, který je společně s vnitrostátními soudními orgány a soudními orgány Společenství schopen zajistit lepší ochranu evropského průmyslu a spotřebitelů cestou konsolidace judikatury posilující obsah a dosah Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví;

13. znovu potvrzuje, že každá harmonizace hmotného práva musí respektovat národní suverenitu a mezinárodní smlouvy v této oblasti;

Obchodní dohoda proti padělání a jiná dvoustranná a regionální opatření EU

14. žádá Komisi, aby se vedle mnohostranných jednání zapojila i do boje proti padělání a pirátství tím, že současně podpoří dvoustranné, regionální a mnohostranné dohody, jejichž cílem je sblížení právních předpisů a jejich uplatnění v zájmu efektivnosti, které navíc zahrnují výkonné mechanismy řešení sporů a sankční režim pro případ porušení sjednaných závazků;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyjednaly obchodní dohodu proti padělání za podmínek naprosté průhlednosti vůči občanům EU, zejména pokud jde o definice pojmů „padělání“ a „pirátství“ a předpokládaná opatření v podobě trestních sankcí; domnívá se, že je nutné posoudit sociální dopad této dohody, jakož i její dopad na občanské svobody; podporuje vytvoření operační skupiny („task force“), která by se zabývala prováděním dohody a prosazováním tohoto tématu v dialogu mezi EU a třetími zeměmi a v rámci spolupráce s těmito zeměmi;

16. domnívá se, že zatím není jasné, zda Smlouva o ES poskytuje právní základ pro to, aby Společenství mohlo přijímat opatření stanovující druh a výši trestních postihů, a že Komise v důsledku toho nemusí mít pravomoc jednat jménem Společenství o mezinárodní dohodě, která určí povahu a výši trestněprávních postihů osob, které porušují autorská práva a práva k ochranné známce;

17. zdůrazňuje, že ve všech očekávaných dohodách o prosazování práv duševního vlastnictví je třeba rozlišovat mezi osobním nevýdělečným použitím a podvodným záměrným prodejem padělaných nebo pirátských výrobků;

18. vyzývá Komisi, aby projednala s třetími zeměmi vytvoření operačních týmů pro boj proti padělání;

19. žádá Komisi, aby zajistila, že obchodní dohoda proti padělání nebude veřejným orgánům umožňovat přístup k soukromým počítačům a jiným elektronickým zařízením;

20. vítá rostoucí zájem o obchodní dohodu proti padělání, který projevuje řada členských zemí Světové obchodní organizace, je přesvědčen, že je třeba usilovat o to, aby do jednání o dohodě byly zapojeny i rozvíjející se ekonomiky jako Čína, Indie a Brazílie a také regionální obchodní sdružení, jakými jsou Mercosur, CARICOM a ASEAN, měly by být vyzvány k tomu, aby se zavázaly zajistit na svém území dodržování práv duševního vlastnictví;

21. vyzývá Evropskou komisi, aby zabránila případným rozporům a překrývání obchodní dohody proti padělání s dohodou TRIPS a dalšími mezinárodními smlouvami v oblasti práv duševního vlastnictví;

22. vyzývá Komisi, aby zajistila, že obchodní dohoda proti padělání bude zaměřena pouze na opatření k prosazování práv duševního vlastnictví a nikoli na samostatné otázky práv duševního vlastnictví jako rozsah ochrany, omezení a výjimky;

23. vyzývá Komisi, aby zajistila, že obchodní dohoda proti padělání nebude používána jako nástroj k provádění změn ve stávajícím evropském rámci pro prosazování práv duševního vlastnictví, ale že bude plně odrážet rovnováhu nastolenou různými směrnicemi, které Evropský parlament a Rada v této oblasti přijaly, a zejména bod odůvodnění 2 směrnice 2004/48/ES;

24. vyzývá Komisi a předsednictví EU, aby objasnily úlohu a pravomoci výboru zřízeného podle článku 133 a ostatních výborů, které se účastní jednání o obchodní dohodě proti padělání;

25. je přesvědčen, že Komise by měla při vyjednávání zohlednit ostrou kritiku obchodní dohody proti padělání, konkrétně že by tato dohoda držitelům ochranných známek a autorských práv mohla dovolit zasahovat do soukromých záležitostí subjektů obviněných z porušování práv i bez řádného právního řízení, že by mohla dále kriminalizovat porušování autorských práv a používání ochranných známek pro nekomerční účely, posílit technologie v oblasti správy digitálních práv (DRM) na úkor patřičného uplatňování autorských práv („fair use“), stanovit postup pro urovnání sporů vymykající se platným ustanovením WTO a přimět všechny strany, které dohodu podepsaly, k pokrytí nákladů na prosazování autorských práv a ochranných známek;

26. v této souvislosti vyzývá Komisi, aby zajistila nepřetržitý a transparentní proces konzultací veřejnosti a aby u všech jednajících zemí podporovala přínosy takového procesu a aby zajistila, že Evropský parlament bude pravidelně a řádně informován o stavu vyjednávání;

27. připomíná, že Smlouva o ES obsahuje výjimky pro případy, kdy se vyjednávání a uzavírání dohod v oblasti obchodních aspektů duševního vlastnictví týká obchodu s kulturními a audiovizuálními službami; poukazuje na to, že v těchto případech vyjednávání a uzavírání dohod spadá do společné působnosti Společenství a členských států; poukazuje dále na to, že při vyjednávání těchto dohod kromě rozhodnutí Společenství přijatého v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o ES je nezbytný i společný souhlas členských států a že takto vyjednané dohody musí uzavřít Společenství společně s členskými státy;

28. v rámci jednání o obchodní dohodě proti padělání připomíná Komisi článek 8 Listiny základních práv Evropské unie, který se týká ochrany osobních údajů, a směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů[16];

29. domnívá se, že článek 4 nařízení (ES) č. 1049/2001[17] by neměl převážit nad veřejným zájmem na zveřejnění přípravných návrhů obchodní dohody proti padělání, včetně zpráv o průběhu jednání, a mandátu pro vyjednávání uděleného Komisi, a naléhá na Radu, aby uplatňovala článek 255 Smlouvy o ES způsobem, který zajistí co nejširší přístup k dokumentům pod podmínkou, že budou přijata nezbytná bezpečnostní opatření, jak vyžadují právní předpisy o ochraně údajů;

30. s lítostí shledává, že v Turecku není ochrana práv duševního vlastnictví ještě na úrovni standardů EU a že proto musí být přezkoumána; připomíná, že Turecko bude důvěryhodným kandidátem na členství v EU jedině tehdy, až bude schopné přijmout „acquis communautaire“ a zaručit plné dodržování práv duševního vlastnictví na vnitrostátní úrovni;

Vztahy EU-Čína

31. vyzývá čínské orgány, aby znásobily své úsilí a energičtěji stíhaly ty, kteří porušují práva duševního vlastnictví, a v tomto směru si s uspokojením všímá změny v přístupu soudních orgánů, jež v nedávné době přiznaly evropským subjektům práva duševního vlastnictví na čínském území a odsoudily místní podniky, které tato práva porušovaly;

32. potvrzuje nutnost zvýšit spolupráci s čínskými celními orgány, přičemž by měla být zaručena náležitá pomoc a podpora ze strany příslušných evropských správních služeb;

33. zdůrazňuje skutečnost, že 60 % padělaných výrobků zadržených celními orgány EU je vyrobeno v Číně; žádá Komisi, aby spolu s čínskými orgány co nejdříve představily akční plán pro potírání padělání;

Opatření na vnější podporu boje s paděláním

34. doporučuje zřídit účinný mechanismus dohledu nad případným porušováním práv duševního vlastnictví, která ochraňují různé dohody, přičemž bude tento mechanismus spojen s nástroji obchodních pobídek v případě konkrétního závazku k boji proti padělání a pirátství;

35. připomíná, že v nařízení o GSP se mimo jiné počítá s možností dočasného pozastavení preferencí pro obchodní partnery, kteří se uchýlí k nepoctivým praktikám; domnívá se, že v obzvlášť závažných případech porušování práv duševního vlastnictví, jako jsou případy ohrožující bezpečnost a veřejné zdraví, by se měla Komise vážně zamyslet nad použitím tohoto odrazujícího opatření;

36. domnívá se, že nařízení o obchodních překážkách může představovat velkou pomoc pro evropské podniky, které se setkávají s problémy přístupu na trhy v třetích zemích v důsledku porušování práv k duševnímu vlastnictví, a vyzývá Komisi, aby podpořila a usnadnila jeho uplatnění, zejména u malých a středních podniků;

37. domnívá se, že užší spolupráce mezi EU a členskými státy ve třetích zemích by mohla zaručit účinnější výměnu informací, lepší využití zdrojů, jež jsou k dispozici, a výraznější opatření proti padělání jak v oblasti politicko-diplomatické, tak v oblasti spíše technického rázu;

38. vyzývá Komisi, aby zajistila, že „tým pro přístup na trh“, který je součástí delegací EU, bude fungovat jako záchytný bod pro podniky Společenství (především malé a střední podniky), které si stěžují na porušování práv duševního vlastnictví;

Regulatorní a organizační otázky

39. bere na vědomí úsilí, které Komise vyvinula na posílení duševního vlastnictví v Evropské unii a požaduje větší zapojení do boje proti padělání a do harmonizace právních předpisů platných v členských státech;

40. poznamenává, že uvnitř Evropské unie chybí harmonizovaná definice pro pojmy „padělání“ a „pirátství“ a že definice jednotlivých členských států se od sebe liší;

41. konstatuje, že padělání a pirátství se zejména na světovém trhu znepokojivě šíří, což má závažné důsledky pro konkurenceschopnost Evropské unie, pro její podniky, tvůrce a spotřebitele; vyzývá proto členské státy, aby dostatečně informovaly spotřebitele o nebezpečích padělání a pirátství, zejména o závažných rizicích pro zdraví a bezpečnost, jimž padělané výrobky, mimo jiné i léky, spotřebitele vystavují;

42. žádá Komisi, aby konkrétně prošetřila zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s paděláním, a posoudila tak, zda je třeba přijmout další opatření;

43. vyzývá Komisi, aby co nejvíce usilovala o dohodu na minimálních sankcích v evropském trestním právu pro případy závažného porušení práv duševního vlastnictví;

44. je přesvědčen, že má-li být zajištěno účinné a důsledné uplatňování budoucí obchodní dohody proti padělání, je nutná harmonizace stávajících vnitrostátních právních předpisů v oblasti boje proti padělání;

45. zdůrazňuje nutnost lépe koordinovat v rámci Komise oddělení pověřená potíráním padělání a znásobit akce Společenství v této oblasti, neboť roztříštěnost systémů sankcí poškozuje vnitřní trh a oslabuje EU v jejích obchodních jednáních; trvá také na nutnosti rozšířit spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem, aby se boj proti padělání stal aktivnějším, dynamičtějším a účinnějším;

46. trvá na nutnosti rozvíjet vhodné další vzdělávání pro zaměstnance celních orgánů, soudce a ostatní zúčastněné odborníky a pobízet členské státy, aby vytvářely týmy specializované na boj proti padělání;

47. bere na vědomí, že Komise ve své bílé knize o sportu z července 2007 uznala, že hospodářská životaschopnost využívání sportovních práv závisí na dostupnosti účinných prostředků na ochranu před činností subjektů porušujících duševní práva na vnitrostátní a mezinárodní úrovni a vyzývá k tomu, aby jednání v rámci boje proti padělání a digitálnímu pirátství zohledňovala také držitele sportovních práv;

48. podporuje další zlepšení a lepší koordinaci celních postupů v rámci Evropské unie pro podstatné omezení vstupu padělaných nebo pirátských výrobků na jednotný trh; domnívá se, že účinnější potírání padělání musí vzít náležitě v úvahu významnou roli, kterou hraje internet v prodeji a propagaci padělaných nebo pirátských výrobků; dále vyzývá Komisi k tomu, aby Parlamentu a Radě předložila návrh s cílem poskytnout EU a jejím členským státům kvalitativní a statistické údaje v evropském měřítku o padělání, a to zejména o padělání prostřednictvím internetu;

49. žádá Komisi, aby zohlednila zvláštnosti používání internetu při šíření padělaných výrobků a zhodnotila jeho dopad na hospodářství členských států prostřednictvím statistických nástrojů, které umožní koordinovanou reakci;

50. žádá Komisi, aby zavedla nebo umožnila zavedení kontaktních míst pro malé a střední podniky, nejlépe takových, která by byla propojena s dalšími kontaktními místy a která by malým a středním podnikům poskytovala technickou podporu, pokud jde o postupy zacházení s padělanými výrobky;

51. domnívá se, že je naprosto nezbytné, aby evropský průmysl neváhal s vlastní podporou a pomocí iniciativám, které budou provádět evropské orgány; domnívá se, že je obzvláště nutné, aby malé a střední podniky měly podmínky, jež by jim umožnily hájit řádně svá práva, zejména v případě porušení práv k duševnímu vlastnictví ve třetích zemích;

52. žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly iniciativy ke zvýšení povědomí spotřebitelů o důsledcích nakupování padělaných výrobků; zdůrazňuje, že podnikatelský sektor musí hrát v těchto iniciativách důležitou úlohu;

53. domnívá se, že je nutné v rámci zajištění zpětného vysledování podporovat taková opatření v průmyslu, jejichž cílem je využívání moderních technologií pro lepší rozlišení originálních výrobků od výrobků padělaných, a žádá Komisi, aby podnikla nutné kroky proto, aby se veškerá konstruktivní opatření v tomto směru zachovala a podporovala;

54. naléhavě vybízí členské státy, které dosud neprovedly směrnici 2004/48/ES, aby tak neprodleně učinily; vyzývá rovněž členské státy, aby vzhledem ke škodlivosti většiny dovezeného padělaného zboží znemožnily na hranicích EU udělování jakýchkoli výjimek, a to jak jednotlivcům, tak obchodním společnostem;

55. zdůrazňuje nezbytnost dodržovat čtyři základní svobody vnitřního trhu a zlepšit jeho fungování;

56. vyzývá Komisi, aby od členských států shromažďovala údaje týkající se zdravotních problémů, se kterými se spotřebitelé setkali v souvislosti s padělanými výrobky, a stížností, které spotřebitelé na padělané výrobky podali; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby příslušné orgány ve všech členských státech měly k těmto údajům přístup;

57. trvá v této souvislosti na tom, že má-li se zvýšit účinnost nástrojů boje proti padělání a pirátství na vnitřním trhu, je třeba mobilizovat všechny zúčastněné subjekty;

58. vyzývá členské státy, aby na svém státním území posílily celní sbory a aby vytvořily složku identifikovatelnou pro třetí strany (včetně členských států, třetích zemí, orgánů Společenství, podniků a soukromých osob), která bude pověřena bojem proti padělání a poskytováním informací o tomto problému;

59. připomíná členským státům, jak je důležité, aby existoval patent Společenství a systém patentového soudnictví jako prostředek, který zajistí dodržování práv duševního vlastnictví uživatelů na celém území Unie a zároveň umožní inovujícím podnikům lépe své vynálezy chránit a účinněji je využívat;

60. vyzývá členské státy, aby posílily povědomí a informovanost v boji proti padělání a pirátství v turistických oblastech a také na odborných výstavách a veletrzích;

61. upozorňuje na význam, který má v boji proti padělání harmonizace práv duševního vlastnictví a stávajících patentů na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství, a vyzývá členské státy, aby vybízely společnosti k ochraně svých služeb a produktů pomocí registrace ochranných známek, návrhů, patentů atd., aby mohly snáze vymáhat svá práva k duševnímu vlastnictví;

62. vyzývá Komisi, aby k boji proti padělání přispěla vypracováním hodnotící zprávy, která posoudí výsledky jednotlivých členských států v uplatňování celních předpisů, a aby zřídila síť pro rychlou výměnu informací o padělaných výrobcích, jež by se zakládala na vnitrostátních kontaktních místech a využívala by moderní prostředky pro výměnu informací;

63. vyzývá členské státy, aby zlepšily koordinaci mezi celními službami a aby v celé Unii jednotně používaly celní předpisy Společenství;

64. vyzývá členské státy, aby spolu s Komisí vypracovaly společný postup pro likvidaci padělaného zboží;

65. žádá Komisi, aby podporovala uplatňování zjednodušeného postupu uvedeného v článku 11 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 21. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo[18], ve všech členských státech;

66. podotýká dále, že se důležité aspekty padělání (napodobování výrobků / porušování práv k obchodní značce v obchodním měřítku) a pirátství (porušování autorského práva v obchodním měřítku) liší a že je třeba uvažovat o tom, zda by nebylo lepší se jimi zabývat samostatně a odděleně, zejména vzhledem k naléhavé nutnosti věnovat se zdravotním a bezpečnostním aspektům, s nimiž se obvykle setkáváme při padělání;

67. pokud jde o oblast veřejného zdraví, podporuje definici WHO týkající se padělaných léčiv: „léčivý přípravek, který je s podvodným úmyslem nesprávně označen, pokud jde o jeho identitu anebo původ. Padělatelství se týká jak značkových, tak i generických produktů a mezi padělané produkty mohou patřit výrobky se správným i s nesprávným složením, bez účinných látek, s nedostatečným množstvím účinných látek či s falešným obalem.“;

68. zdůrazňuje, že při přijímání opatření proti padělání a pirátství je důležité dodržovat základní práva, jako je ochrana soukromí a osobních údajů;

Závěrečné úvahy

69. vyzývá Komisi, aby společně s Radou a členskými státy definovala jasnou, strukturovanou a ambiciózní politiku, která bude současně s interními opatřeními v celní a trestní oblasti koordinovat a směrovat „vnější“ akce Evropské unie a členských států v boji proti padělání a pirátství;

70. vyzývá Komisi, aby podporovala opatření doplňující právní předpisy, a zejména aby podporovala v EU širší povědomí o nebezpečích padělání s cílem změnit přístup občanů k padělání a pirátství;

71. domnívá se, že Komise by měla zvážit vytvoření mezinárodní hodnotící zprávy o padělání, která by mohla být koncipována podle hodnotící zprávy o vnitřním trhu a v níž by byly zvýrazněny země, které v oblasti potírání padělaných výrobků dosahují podprůměrných výsledků;

72. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby Parlamentu umožnily hrát důležitější roli v boji proti padělání; soudí především, že je vhodné, aby EU prosazovala svoji politickou přítomnost na specializovaných mezinárodních zasedáních, jako je Světový kongres o boji proti padělání a pirátství, a v rámci mezinárodních organizací zabývajících se ochranou duševního vlastnictví;

73. vyzývá Komisi a Radu, aby ho plně informovaly a zapojily jej do všech iniciativ v této oblasti; domnívá se, že v duchu Lisabonské smlouvy by měla být obchodní dohoda proti padělání ratifikována Evropským parlamentem v souladu s postupem souhlasu;

o

o        o

74. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a dále vládám a parlamentům členských a kandidátských států.

 • [1]  Přijaté texty, P6_TA(2008)0053.
 • [2]  Úř. věst. C 102 E, 24.4.2008, s. 128.
 • [3]  Přijaté texty, P6_TA(2008)0247.
 • [4]  Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
 • [5]  Úř. věst. C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
 • [6]  Přijaté texty, P6_TA(2007)0629.
 • [7]  Přijaté texty, P6_TA(2008)0195.
 • [8]  Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
 • [9]  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.
 • [10]  Přijaté texty, P6_TA(2008)0305.
 • [11]  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45.
 • [12]  Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 7.
 • [13]  Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s.7.
 • [14]  Prohlášení ze summitu „Růst a odpovědnost ve světové ekonomice“, 7. června 2007, summit skupiny G8 v Heiligendammu.
 • [15]  Čl. 3 odst. 2 stanoví, že „Tato opatření, řízení a nápravná opatření musí být rovněž účinná, přiměřená a odrazující a musí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití.“
 • [16]  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
 • [17]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
 • [18]  Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s.7.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ve sdělení Komise „Evropa ve světě“, které bylo zveřejněno v roce 2006, bylo uznáno, že v rámci mnohostranných a dvoustranných akcí je třeba posílit vnější rozměr evropské konkurenceschopnosti a dodat nový impuls boji proti padělání ve třetích zemích.

Úkol je obrovský. Trh s padělanými výrobky představuje přibližně 500 miliard eur, což je přibližně 7–10 % světového obchodu. Evropské hospodářství se specializovalo na nadstandardní výrobky s velkou přidanou hodnotou, na něž se často vztahují práva k duševnímu vlastnictví. Ochrana duševního vlastnictví je tedy nástrojem, jehož není možné se zříci, pokud chceme zachovat vnější konkurenceschopnost evropského průmyslu. Jedná se o nástroj, který také rozhodujícím způsobem přispívá k úspěchu Lisabonské strategie.

Bylo by však chybné se domnívat, že nová opatření, která se v boji proti padělání zavádějí, odpovídají pouze zájmu průmyslu Společenství. Kromě velkých hospodářských škod, které padělání a pirátství představuje pro podniky, jsou tyto nezákonné praktiky každoročně původcem ztráty několika stovek tisíc kvalifikovaných dobře placených pracovních míst jak v Evropě (odhad je 200 000 ztracených pracovních míst), tak ve zbytku světa, a mohou často představovat nebezpečí pro zdraví spotřebitelů, sloužit k financování zločineckých nebo teroristických organizací a způsobovat závažné škody na životním prostředí.

Padělání je různorodý jev, který se nekonečně rozvíjí a na různém stupni se dotýká téměř všech hospodářských odvětví. Doba hrubých, snadno rozpoznatelných padělků luxusního zboží už je pryč. Padělatelský a pirátský průmysl zaznamenal v posledních letech neobyčejný rozmach a soustřeďuje se dnes na výrobu hraček, oblečení, počítačových programů, léčiv, kosmetických a potravinových výrobků, cigaret a náhradních dílů pro automobily a letadla.

Ne všichni spotřebitelé si uvědomují, že se nákupem výrobků, jejichž původ je víc než sporný, dopouštějí přestupku a přispívají k podpoře paralelních hospodářských okruhů, které řídí organizovaný zločin. Parlament se k této otázce již vyjádřil, když zdůraznil, že je třeba rozlišovat mezi osobní nevýdělečnou spotřebou a podvodným záměrným prodejem padělaných nebo pirátských výrobků. Bude jistě nutné vzít toto rozlišení v úvahu, ale bude rovněž nutné spustit kampaně na zvýšení zájmu veřejnosti, aby se spotřebitelé více obávali rizik a nerozvážnosti svého nákupu.

Padělatelství má často záludné a nebezpečné formy. Odhaduje se, že paděláno je 10 % léčiv. Tyto výrobky mohou stejně jako ostatně kosmetika obsahovat potenciálně nebezpečné látky, které by mohly vážně poškodit zdraví osoby, která je užívá, aniž by cokoliv tušila. To se stalo v roce 2006 v Panamě se sirupem proti kašli, který obsahoval nemrznoucí látku, a výsledkem bylo 130 obětí. Stejně tak může vzkvétající trh s padělanými potravinovými výrobky (jako je víno nebo likéry) kromě závažné újmy pro vynikající evropské producenty způsobit i znepokojivou hrozbu pro spotřebitele, především na jiných trzích, než je trh původu zfalšovaného výrobku. Boj proti padělání znamená za těchto podmínek rovněž zaručení toho, že si spotřebitelé mohou své výrobky svobodně a bezpečně vybrat.

Nejčastějšími oběťmi padělání jsou rozvojové země, které mají jen vzácně nástroje nutné k boji s touto pohromou. Zpravodaj se domnívá, že bude vhodné přijmout specifická opatření, abychom jim pomohli účinně s tímto jevem bojovat a zajistit, že nevzniknou „volné zóny“ pod kontrolou organizovaného zločinu. Jednou z priorit vnějších opatření EU v této oblasti zůstává potlačování padělání potravinářských produktů a léčiv.

Cílem této zprávy je vypracování konkrétního soudržného návrhu koordinované a strukturované evropské politiky, která bude schopná zahrnout vnější aspekty boje s paděláním. Boj s paděláním se musí stát prioritou EU a jeho důsledky je nutné brát v úvahu při definování obchodní politiky EU na příštích deset let.

Modernizace Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

Když Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví vstoupila v platnost, představovala skutečný pokrok směrem k celosvětové kázni v oblasti duševního vlastnictví, ale výsledky nebyly vždy na úrovni očekávání, neboť mnoho členů Světové obchodní organizace nemohlo nebo nechtělo zajistit její úplné uplatňování. Komise by proto měla podpořit vhodná diplomatická opatření k zajištění toho, že všichni členové Světové obchodní organizace budou řádně uplatňovat minimální normy obsažené v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.

Tato dohoda ostatně není dokonalá a některé její části by se měly přepracovat. Bylo by především vhodné rozšířit oblast působnosti na vývoz, tranzit a překládku a na další případy porušování duševního vlastnictví.

V případě závažného porušení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví by EU neměla váhat a obrátit se na orgán Světové obchodní organizace na řešení sporů, ať už jde o obranu příslušných evropských stran nebo „stanovení“ judikatury schopné vyjasnit obsah dohody, a usnadnit tak její uplatnění a zefektivnit ji.

Zpravodaj je navíc přesvědčen, že by se mělo podpořit využití nařízení o obchodních překážkách a usnadnit tento postup pro evropské podniky, které ohlásí problémy s přístupem na vnější trhy kvůli tomu, že místní subjekty nezákonně a v každém případě nesprávně použily jejich práva k duševnímu vlastnictví.

Obchodní dohoda proti padělání (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) a jiná dvoustranná a regionální opatření EU

I když mnohostranný rámec Světové obchodní organizace zůstává hlavní prioritou EU, je samozřejmé, že bez dalších dvoustranných nebo mnohostranných iniciativ jako je ACTA nebude možné na mezinárodní úrovni proti padělání efektivně bojovat. Parlament v této souvislosti očekává, že bude řádně informován a že bude k dané dohodě moci sám přispět před tím, než jí bude oficiálně podřízen.

Návrh ACTA má svůj původ v nutnosti jít dále, než sahá Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, a zajistit, aby boj proti padělání byl účinnější a soudržnější. Z tohoto hlediska je beze vší pochyby pozitivní, že se průmyslové země, které jsou paděláním nejvíc dotčeny, tedy EU, Spojené státy a Japonsko, rozhodly své úsilí koordinovat. Proces je zatím v počátečním stádiu, ale bude potřebné dbát, aby se nepřekrýval s Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a aby konečné cíle dohody byly dostatečně jasné a reálné.

Zpravodaj se domnívá, že kromě Obchodní dohody proti padělání by měla Komise zajistit, aby bylo ve všech nových dohodách o volném obchodu, které budou v příštích letech vyjednány, zahrnuto ustanovení na ochranu práv k duševnímu vlastnictví (včetně účinného mechanismu řešení sporů).

Úplné dodržování povinností vyplývajících z Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a z ostatních dvoustranných a mnohostranných dohod bude od třetích zemí a především od rozvojových zemí vyžadovat nezanedbatelné hospodářské a organizační úsilí. Zpravodaj se domnívá, že EU se musí alespoň částečně do tohoto problému pustit a zemím, které o to požádají a které prokážou vůli zapojit se do boje proti padělání, poskytnout vhodnou hospodářskou a technickou pomoc a také podpořit školení zaměstnanců a pokud možno i přijetí celních postupů Společenství.

Zvláštní důraz na musí být kladen boj proti padělání v zemích, přes které je zboží přepravováno, a proti padělatelům, kteří využívají zpracovatelské lodě operující v extrateritoriálních vodách.

Značka „Made in“ a vysledovatelnost dovezených výrobků

Pokud bude návrh nařízení Rady[1] o označování země původu u některých výrobků dovážených z třetích zemí přijat, umožní nejen větší průhlednost týkající se původu některých kategorií výrobků, především textilních, mezi kterými jsou často padělky, ale významně rovněž přispěje k boji proti padělání. Zpravodaj tedy doufá, že bude možné překonat nepochopitelné názorové rozdíly, které postup zpomalily, a že se podaří toto znění rychle přijmout.

Současně by bylo rozumné s příslušnými odvětvími průmyslu prozkoumat metody umožňující celním orgánům, ale i konečným spotřebitelům, snáze ověřit pravost výrobků původem z třetích zemí.

Legislativní a organizační aspekty

Zpravodaj se domnívá, že k tomu, aby měl boj proti padělání ve svém vnějším rozměru hmatatelné výsledky, musí být na úrovni Společenství lépe koordinován.

Není již možné odkládat vytvoření jednotného evropského orgánu pověřeného bojem s paděláním a koordinací úsilí členských zemí i různých útvarů Komise. Tento nový orgán bude muset mít dostatečné prostředky a pravomoci k řádnému vedení mandátu, jež mu bude svěřen, při dodržení kompetencí členských států. Komise musí navíc dbát, aby její jednotlivé útvary, které budou mít tuto důležitou otázku na starost, svou činnost koordinovaly a pracovaly společně v souladu.

Členské státy a Komise budou muset zdůrazňovat specifický aspekt boje proti padělání, kterým je obrana malých a středních podniků v Evropě i ve třetích zemích. Podniky hrají v úspěchu strategie boje proti padělání ústřední úlohu a jak nedávno Komise sama připomenula, svým dílem musí přispět i průmysl, ale je nemyslitelné zacházet stejně s nadnárodními společnostmi vyrábějícími luxusní zboží a malými výrobci, kteří se dokázali ve svém odvětví prosadit. Je proto nutné pomoci malým a středním podnikům se proti této pohromě, která jim způsobuje velkou újmu, co nejlépe bránit a obecně zavést efektivnější a pro podniky méně nákladné modely spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem.

Nasycení tradičních trhů a otevření nových trhů, jako jsou trhy rozvíjejících se zemí, vyžaduje navíc novou operativní strategii, která bude nejen potírat padělání v Evropě, ale hodlá mu čelit i v regionech, kde je zakořeněné hlouběji, a dále působit ve třetích zemích, které často dostávají padělané evropské zboží vyrobené na jiném místě planety.

Zpravodaj rovněž doufá, že bude na jedné straně možné zlepšit a rozšířit sladění celních postupů v rámci EU a na druhé straně zavést mechanismus trestních sankcí společných pro všechny členské státy. Boj proti padělání a pirátství mimo Evropu musí probíhat prostřednictvím systému silných společných pravidel, sdílených v rámci EU.

Úloha Evropského parlamentu

Parlament hraje v boji proti padělání ústřední úlohu, zejména s ohledem na nové pravomoci, které mu přisoudí Lisabonská smlouva, jakmile vstoupí v platnost. Bylo by rovněž rozumné podpořit společně s ostatními příslušnými parlamentními výbory každoroční fórum zaměřené na toto téma, prosadit problém do centra zájmů dvoustranných (zejména s Kongresem Spojených států) nebo mnohostranných vztahů (shromáždění Světové obchodní organizace) a vyslat parlamentní delegaci na Světový kongres o boji proti padělání.

 • [1]  Ref. 2005/0254 (ACC).

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (21. 10. 2008)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod
(2008/2133(INI))

Navrhovatelka: Karin Riis-Jørgensen

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

 s ohledem na zprávu Komise ze dne 19. května 2008 o celní činnosti Společenství v souvislosti s padělky a pirátstvím,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex)[1],

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. dubna 2008 nazvané „Strategie dalšího vývoje celní unie“ (KOM(2008)0169),

–   s ohledem na pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se týká trestních opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (KOM(2006)0168),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2008 o čtyřicátém výročí celní unie[2],

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví3,

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Strategie práv k průmyslovému vlastnictví pro Evropu“ (KOM(2008)0465),

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo4,

1.  naléhavě vybízí členské státy, které dosud neprovedly směrnici 2004/48/ES, aby tak neprodleně učinily; vyzývá rovněž členské státy, aby vzhledem ke škodlivosti většiny dovezeného padělaného zboží znemožnily na hranicích EU udělování jakýchkoli výjimek, a to jak jednotlivcům, tak obchodním společnostem;

2.  zdůrazňuje nezbytnost dodržovat čtyři základní svobody vnitřního trhu a zlepšit jeho fungování;

3.  bere na vědomí, že zejména v globalizované ekonomice je padělatelství a pirátství z hlediska konkurenceschopnosti Unie, jejích podniků, výrobců a spotřebitelů závažným problémem, který se znepokojivým způsobem rozšiřuje, a vyzývá proto členské státy, aby zajistily, že spotřebitelé budou dostatečně informováni o značných zdravotních a bezpečnostních rizicích, které jsou spojeny s nákupem určitých padělaných výrobků, jako je kosmetika, léky, hračky, domácí spotřebiče a elektronika;

4.  vyzývá Komisi, aby v členských státech shromažďovala údaje týkající se zdravotních problémů, se kterými se spotřebitelé setkali v souvislosti s padělanými výrobky, a stížnosti, které spotřebitelé na padělané výrobky podali; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby příslušné orgány měly ve všech členských státech k těmto údajům přístup;

5.  vybízí členské státy, aby vytvořily účinnou síť přeshraniční spolupráce pro usnadnění rychlé výměny informací;

6.  zdůrazňuje důležitost ochrany práv duševního vlastnictví, která je nezbytná pro podporu kultury a její rozmanitosti, pro zhodnocení výzkumu a inovací a pro zřizování evropských podniků, zejména malých a středních podniků, za účelem podpory růstu a zaměstnanosti v Unii;

7.  trvá v této souvislosti na tom, že má-li se zvýšit účinnost nástrojů boje proti padělatelství a pirátství na vnitřním trhu, je třeba mobilizovat všechny zúčastněné subjekty;

8.  vyzývá členské státy, aby na svém státním území posílily celní sbory a aby vytvořily složku identifikovatelnou pro třetí strany (včetně členských států, třetích zemí, orgánů Společenství, podniků a soukromých osob), která bude pověřena bojem proti padělání a poskytováním informací o tomto problému;

9.  naléhavě vyzývá Komisi, aby účinněji bojovala proti padělatelství a pirátství na základě mezinárodních dohod se třetími zeměmi; vítá v této souvislosti iniciativy zaměřené na posílení spolupráce s Čínou;

10. připomíná členským státům, jak je důležité, aby existoval patent Společenství a systém patentového soudnictví jako prostředek, který zajistí dodržování práv duševního vlastnictví uživatelů na celém území Unie a zároveň umožní inovujícím podnikům lépe své vynálezy chránit a účinněji je využívat;

11. vyzývá členské státy, aby posílily povědomí a informovanost v boji proti padělatelství a pirátství v turistických oblastech a také na odborných výstavách a veletrzích;

12. vyzývá členské státy a Komisi, aby spotřebitelům poskytovaly rozsáhlejší informace o platných předpisech týkajících se padělaného zboží a o důsledcích jeho používání, a aby tak veřejnost podněcovaly k tomu, aby začala problém padělatelství a pirátství vnímat jiným způsobem; vybízí Komisi, aby podporovala opatření doprovázející právní předpisy, a zejména aby zavedla evropský den zvyšování povědomí o nebezpečí padělatelství;

13. žádá Komisi, aby zintenzívnila společné akce celních úřadů proti padělatelství a pirátství ve spolupráci s orgány zemí, v nichž jsou padělky vyráběny;

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále přisuzovala velký význam jednáním o zlatých standardech v oblasti prevence padělatelství a pirátství v rámci obchodních dohod proti padělání (ACTA);

15. upozorňuje na to, že roztříštěnost systémů sankcí poškozuje vnitřní trh a oslabuje EU na mezinárodní scéně, a připomíná důležitost výše uvedeného pozměněného návrhu směrnice o trestních opatřeních k prosazování práv duševního vlastnictví;

16. upozorňuje na význam, který má v boji proti padělatelství harmonizace práv duševního vlastnictví a stávajících patentů na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství, a vyzývá členské státy, aby vybízely společnosti k ochraně svých služeb a produktů pomocí registrace obchodních značek, návrhů, patentů atd.;

17. vyzývá Komisi, aby vytvořila evropský úřad pro sledování padělatelství, jehož činnost by podporovaly útvary Komise a který by byl pověřen koordinací boje proti padělatelství a pirátství, s cílem získávat prostřednictvím tohoto úřadu pravidelné informace o rozsahu padělatelství a pirátství, jakož i přesnější analýzu těchto jevů; domnívá se, že vytvoření tohoto úřadu je nutné pro posílení role EU na mezinárodní scéně;

18. vyzývá Komisi, aby zlepšila koordinaci při potírání padělatelství a pirátství, a vítá zřízení nového útvaru, který se bojem proti padělatelství a pirátství konkrétně zabývá;

19. vyzývá Komisi, aby k boji proti padělatelství přispěla vypracováním hodnotící zprávy, která posoudí výsledky jednotlivých členských států v uplatňování celních předpisů, a aby zřídila síť pro rychlou výměnu informací o padělaných výrobcích, jež by se zakládala na vnitrostátních kontaktních místech a využívala by moderní prostředky pro výměnu informací;

20. vyzývá členské státy, aby zlepšily koordinaci mezi celními službami a aby v celé Unii jednotně používaly celní předpisy Společenství;

21. zdůrazňuje nutnost vypracovat prostřednictvím dohod mezi odborníky na úrovni EU účinná opatření proti padělanému a pirátskému zboží, aniž by přitom byly porušeny obecné zásady práva Společenství, jako například ochrana osobních dat a ochrana vlastnických práv; zastává názor, že tato opatření by se měla týkat zejména dodavatelů, kteří stále více využívají internet k často agresivnímu nabízení padělků prostřednictvím nevyžádaných elektronických zpráv, internetových obchodů nebo dražeb, a že by přitom nemělo být omezeno právo občanů na přístup k internetu;

22. vyzdvihuje nutnost vypracovat systém vhodného a pravidelného školení celníků, soudních úředníků a odborníků, kterých se tato problematika týká, a podněcovat členské státy k tomu, aby vytvořily zvláštní pracovní skupiny pro boj proti padělatelství;

23 vyzývá členské státy, aby spolu s Komisí vypracovaly společný postup pro likvidaci padělaného zboží.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

7.10.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt

 • [1]    Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.
 • [2]    Přijaté texty, P6_TA(2008)0305.
  3.  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45.
  4.  Úř. věst. L 196, 2.8.2003, s. 7.

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (4. 11 2008)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod
(2008/2133(INI))

Navrhovatelka: Eva Lichtenberger

NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že při projednávání návrhů právních předpisů je naprosto zásadní si uvědomit, že mezi právy duševního vlastnictví a právy souvisejícími s vlastnictvím hmotného majetku existuje podstatný rozdíl, a rozdíl tedy existuje i mezi porušením těchto práv a krádeží;

B.   vzhledem k tomu, že ačkoli porušování práv duševního vlastnictví poškozuje obchod a podnikání, porušování těchto práv v komerčním rozsahu má další dalekosáhlé důsledky,

C.  vzhledem k tomu, že v ekonomice EU hrají klíčovou úlohu malé a střední podniky a že je velmi důležité uznat jejich legitimní obavy v souvislosti s ochranou jejich snah na poli výzkumu a inovací,

D.  vzhledem k tomu, že zatímco případy porušení patentů u farmaceutických výrobků jsou řešeny jednotlivě na základě věcných argumentů, které jsou předkládány v rámci občanskoprávního řízení zahájeného z důvodu porušení patentové ochrany, porušování autorského práva a ochranných známek představuje úmyslný trestný čin,

1.   vyzývá Komisi a předsednictví EU, aby objasnily úlohu a pravomoci výboru zřízeného podle článku 133 a ostatních výborů, které se účastní jednání o Obchodní dohodě proti padělání (ACTA);

2.   bere na vědomí znepokojení v souvislosti s tím, že jednání o ACTA nejsou dostatečně transparentní, zejména pokud jde o rozsah této dohody, spektrum projednávaných opatření a vztah dohody ke stávajícím mezinárodním dohodám o ochraně práv duševního vlastnictví, zejména k Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) a dohodám uzavřeným v rámci Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO), a naléhavě žádá o včasné formální poskytování informací o probíhající práci;

3.   domnívá se, že je důležité, aby mezinárodní iniciativy používané v boji proti padělatelství a pirátství, jako např. ACTA, nevedly k přijetí přísnějších opatření na ochranu patentů, která by šla nad rámec dohody TRIPS;

4.   domnívá se, že zatím není jasné, zda Smlouva o ES poskytuje právní základ pro to, aby Společenství mohlo přijímat opatření stanovující druh a výši trestních postihů, a že Komise v důsledku toho nemusí mít pravomoc jednat jménem Společenství o mezinárodní dohodě, která určí povahu a výši trestněprávních postihů osob, které porušují autorská práva a práva majitele ochranné známky;

5.   připomíná, že Smlouva o ES obsahuje výjimky pro případy, kdy se vyjednávání a uzavírání dohod v oblasti obchodních aspektů duševního vlastnictví týká obchodu s kulturními a audiovizuálními službami; poukazuje na to, že v těchto případech vyjednávání a uzavírání dohod spadá do sdílené pravomoci Společenství a členských států; poukazuje dále na to, že při vyjednávání těchto dohod kromě rozhodnutí Společenství přijatého v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o ES je nezbytný i společný souhlas členských států a že takto vyjednané dohody musí uzavřít Společenství společně s členskými státy;

6.   žádá Komisi, aby vzala v potaz odlišné názory členských států na trestněprávní postihy, zejména na jejich povahu a výši, a vyzývá ji, aby v souladu s tím přehodnotila svůj postup při vyjednávání;

7.   soudí, že termíny „padělatelství“ a „pirátství“ nemají jednotnou, všeobecně přijatou definici a že se užívají v různých významech, a vyzývá proto Komisi, aby tyto termíny objasnila;

8.   podotýká, že zatímco se tyto pojmy překrývají, padělatelství je obvykle spojováno s vědomým porušením práva majitele ochranné známky a pirátství s vědomým porušením autorského práva, a upozorňuje, že by bylo vhodné omezit tyto konkrétní pojmy výslovně na porušení práva v komerčním rozsahu; vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu specifickou povahu padělatelství prostřednictvím Internetu a aby na základě statistických nástrojů a nástrojů kvality vyhodnotila vliv této praxe na hospodářství členských států s cílem umožnit reagovat na tento jev koordinovaným způsobem;

9.   podotýká dále, že důležité aspekty padělatelství (napodobování výrobků / porušování práv majitele ochranné známky v obchodním měřítku) a pirátství (porušování autorského práva v obchodním měřítku) jsou odlišné a že je třeba uvažovat o tom, zda by nebylo lepší se jimi zabývat samostatně a odděleně, zejména vzhledem k naléhavé nutnosti věnovat se zdravotním a bezpečnostní problémům, které v souvislosti s padělatelstvím vyvstávají;

10. zdůrazňuje, že při přijímání opatření proti padělatelství a pirátství je důležité dodržovat základní práva, jako je ochrana soukromí a osobních údajů;

11. vyzývá Komisi, aby v souladu se stanoviskem Parlamentu a článkem 61 dohody TRIPS[1] zaručila, že Obchodní dohoda proti padělání se bude omezovat na prosazování trestních opatření platných pro případy porušování autorských práv a práv majitele ochranné známky a že se tato opatření nebudou se vztahovat na oblast patentů;

12. v rámci jednání o Obchodní dohodě proti padělání připomíná Komisi článek 8 Listiny základních práv Evropské unie, který se týká ochrany osobních údajů, a směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů[2];

13. vyzývá Komisi, aby se zaručila, že opatření podporovaná na mezinárodní úrovni v boji proti padělatelství a pirátství budou používána takovým způsobem, aby nebyly vytvářeny překážky legálního obchodu – tj. tak, jak je vyžadováno již na základě čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního vlastnictví[3]; domnívá se rovněž, že proti zneužívání těchto opatření by měla existovat zvláštní ustanovení;

14. připomíná, že podle rámcové dohody ze dne 26. května 2005 o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí[4] poskytuje Komise „v souvislosti s mezinárodními dohodami, včetně obchodních dohod, (...) Parlamentu včasné a jasné informace, a to jak ve fázi vypracovávání těchto dohod, tak i v průběhu vedení a uzavírání mezinárodních jednání“; vyzývá Komisi, aby informovala o opatřeních, která přijala pro splnění této povinnosti vůči Parlamentu;

15. domnívá se, že článek 4 nařízení (ES) č. 1049/2001[5] by neměl převážit nad veřejným zájmem na zveřejnění přípravných návrhů ACTA, včetně zpráv o průběhu jednání, a na zveřejnění mandátu pro vyjednání uděleného Komisi, a naléhá na Radu, aby uplatňovala článek 255 Smlouvy o ES způsobem, který zajistí co nejširší přístup k dokumentům, přičemž však budou učiněna nutná opatření v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů;

16. pokud jde o oblast veřejného zdraví, podporuje definici WHO týkající se padělaných léčiv: „Léčivý přípravek, který je s podvodným úmyslem nesprávně označen, pokud jde o jeho identitu anebo původ. Padělatelství se týká jak značkových, tak i generických produktů a mezi padělané produkty mohou patřit výrobky se správným i s nesprávným složením, bez účinných látek, s nedostatečným množstvím účinných látek či s falešným obalem.“

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

4.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

25

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

 • [1]  Článek 61 dohody TRIPS: „Členové zajistí, aby přinejmenším v případech úmyslného padělání ochranné známky nebo porušení autorského práva v komerčním měřítku bylo zavedeno trestní řízení a tresty“. http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm
 • [2]  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
 • [3]  Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 45. Čl. 3 odst. 2 stanovuje že, „Tato opatření, řízení a nápravná opatření musejí být rovněž účinná, přiměřená a odrazující a musejí být používána způsobem, který zabraňuje vzniku překážek právně dovoleného obchodu a poskytuje záruky proti jejich zneužití.“.
 • [4]  5 Úř. věst. C 117 E, 18.1.2006, s. 125.
 • [5]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

5.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

28

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Bastiaan Belder, Ole Christensen, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Sirpa Pietikäinen, Zbigniew Zaleski

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sepp Kusstatscher, Roselyne Lefrançois, Michel Teychenné