Процедура : 2008/0058(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0448/2008

Внесени текстове :

A6-0448/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0577

ДОКЛАД     *
PDF 204kWORD 253k
14.11.2008
PE 411.932v02-00 A6-0448/2008

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

(COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами , свързани с вътреобщностните сделки

(COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0147),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0154/2008),

–– като взе предвид член 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A6‑0448/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) се отразяват значително върху данъчните приходи на държавите-членки и нарушават икономическата дейност в рамките на вътрешния пазар, като създават неоправдан приток на стоки и като пускат на пазара стоки на цени, по-ниски от нормалните.

(1) Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) се отразяват значително върху данъчните приходи на държавите-членки и нарушават икономическата дейност в рамките на вътрешния пазар, като създават неоправдан приток на стоки и като пускат на пазара стоки на цени, по-ниски от нормалните. Освен това, измамите с ДДС засягат не само финансирането на бюджетите на държавите-членки, но и общия баланс на собствените ресурси на Европейския съюз дотолкова, доколкото намаляването на собствените ресурси на основата на ДДС трябва да бъде компенсирано чрез увеличение на собствените ресурси на основата на брутния национален доход.

Обосновка

Предлаганото допълнение има за цел да се разясни, че измамите с ДДС засягат не само финансирането на бюджетите на държавите-членки, но също така и системата на собствени ресурси на ЕС. Това съставлява още една причина за борба с измамите с ДДС на равнище ЕС.

Изменение  2

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4а) С цел подобряване и повишаване на ефективностна на прилагането на Директива 2006/112/ЕО Комисията следва да насърчава данъчните администрации в държавите-членки да развиват административен капацитет, така че да са способни да получават декларации по електронен път за възможно най-голям брой категории данъчнозадължени лица.

Обосновка

За облекчаване на административните тежести за данъчнозадължените лица (и намаляване на разходите), както и с оглед на нарастването на честотата на подаване на декларациите.

Изменение  3

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Като се отчита развитието на средата и на работните инструменти на операторите, е целесъобразно на операторите да бъде осигурена възможност да изпълняват декларативните си задължения посредством прости електронни процедури, за да бъде намалена до минимум административната тежест.

(6) Настоящата директива по никакъв начин няма за цел да засегне действията на общностно равнище за постигане до 2012 г. на 25% намаление на административната тежест за предприятията. По-специално, като се отчита последващото развитие на стопанската обстановка и на работните инструменти, е желателно на стопанските субекти да бъде осигурена възможност да изпълняват задълженията си във връзка с подаването на декларации посредством прости електронни процедури, за да бъде сведена до минимум административната тежест.

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява, че последиците от новия подход за стопанските субекти не могат да засегнат основната цел – заявена нееднократно на равнище ЕС – за намаляване на административната тежест за предприятията с 25% до 2012 г.

Изменение  4

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) За да се оцени по-добре отражението на новите формални задължения, по-специално що се отнася до разширяването на задължението за предоставяне на информация, така че да обхване предоставянето на услуги, Комисията следва да изготви доклад за оценка на въздействието на тези задължения, по-специално по отношение на административните разходи за данъчнозадължените лица и за администрациите и на ефективността на тези формални задължения при борбата с данъчните измами. Комисията следва да представи законодателно предложение за изменение на съдържанието на въпросните формални задължения, ако това е целесъобразно.

Изменение  5

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7а) Комисията следва да разгледа възможността за създаване на база данни на равнище Европейски съюз, която да съдържа идентификационните данни на физически лица, основали, ръководили или управлявали предприятия, замесени в измами при вътреобщностни сделки във връзка с ДДС. Преди регистрирането на ново предприятие съответният национален орган следва да поиска от националната данъчна администрация данъчно свидетелство от ЕС, издадено от нея, след справка в съответната база данни, към която тя следва да е свързана.

Обосновка

Като се има предвид, че измамите при вътреобщностни сделки се извършват чрез посредничеството на предприятия – фантоми, които преустановяват дейността си след една единствена операция, физическите лица, основали, ръководили или управлявали такива предприятия – фантоми, следва да бъдат възпрепятствани да създават нови предприятия на европейско равнище.

Изменение  6

Предложение за директива – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Директива 2006/112/ЕО

Член 263 –параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Все пак, държавите-членки могат да разрешат подаване на декларации по друг начин за някои категории данъчнозадължени лица.

Все пак, държавите-членки могат да разрешат подаване на декларации по друг начин за някои категории данъчнозадължени лица до …*.

 

* ОВ, моля въведете дата: 1 януари от годината след влизането в сила на Директива .../.../EO (директива за изменение).

Обосновка

Използването на алтернативни начини за предаване на информация би забавило значително обработката и обмена на информация. Като се има предвид, че операторите, регистрирани по ДДС, имат достъп до компютри и до интернет, предаването на информация по електронен път не би довело до увеличаване на административните тежести за тях. Единственото действие, което ще се извършва по-често, е изпращането на информацията, която те така или иначе събират: това не би довело до увеличаване на административните тежести, а би ускорило предаването на информация между държавите-членки и би позволило да се подобри борбата срещу измамите.

Изменение  7

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2а

 

Доклад на Комисията

 

До ...*, Комисията изготвя доклад относно въздействието на настоящата директива. В този доклад вниманието е насочено по-специално към административните разходи за засегнатите данъчнозадължени лица в резултат от новите формални задължения и също така към степента на ефективност на тези формални задължения в областта на борбата срещу данъчните измами. Комисията представя по целесъобразност законодателно предложение за изменение на съдържанието на въпросните формални задължения.

 

* ОВ, моля въведете дата: две години след влизането в сила на настоящата директива.

Обосновка

1) С оглед на борбата срещу данъчните измами, свързани с операции в рамките на Общността, е от съществено значение да се проявява голяма гъвкавост и ефективност.

2) През следващия мандат на Комисията се очаква съществена реформа в областта на ДДС.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Уводна част

На 17 март 2008 г. Европейската комисия прие две законодателни предложения в рамките на стратегията за борба срещу данъчните измами: предложение за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност („директивата за ДДС”) и предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с оглед на борбата с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки.

Както е известно на членовете на тази комисия борбата срещу измамите, въпреки че до голяма степен е от компетентността на държавите-членки, не е проблем, който може да бъде разрешен единствено на национално равнище. Борбата срещу данъчните измами следва да представлява приоритет за ЕС и да предполага по-тясно сътрудничество между административните органи на държавите-членки и с Комисията. В тази връзка Комисията, като следва насоките, дадени от Съвета от 2007 г. насам, изготви двойна стратегия:

§ от една страна, обсъждане на съществена реформа на ДДС, предвиждаща или механизъм за обратно начисляване, или налагането на вътреобщностни операции, включвайки клирингова къща;

§ От друга страна, набор от конвенционални мерки, т.е. изменения на разпоредбите относно ДДС, които не изискват основни промени в действащата система и са насочени към въвеждането на технически подобрения в управлението на данъците.

Развоят на обсъжданията, протичащи в рамките на Съвета по икономическите и финансовите въпроси (ЕКОФИН), не дава надежди за осъществяване в краткосрочен план на задълбочена реформа на ДДС. Това бе потвърдено и от члена на Европейската комисия Kovács в изслушването му пред комисията по икономически и парични въпроси. В приоритетите на френското председателство също така не се включва задълбочена реформа на ДДС. Следователно, остават конвенционалните мерки.

В заключенията си от 5 юни 2007 г. Съветът по икономическите и финансовите въпроси (ЕКОФИН) определи следните конвенционални мерки като приоритетни:

§ въвеждане на изменения в деклариране вътреобщностните продажби с оглед на намаляване на сроковете;

§ гарантиране на по-бърз обмен на информацията от декларациите между данъчните администрации на държавите-членки;

§ проучване на въвеждането на споделена отговорност, в случаите, в които даден оператор не е предоставил необходимата информация или го е извършил по неправилен начин, което е довело до загуба на ДДС на по-късен етап от процедурата по събиране;

§ подобряване на наличната информация относно идентифицираните за целите на ДДС оператори, без това да засяга по отрицателен начин анализа на риска, извършван от държавите-членки.

Предложенията за директива и регламент, предмет на настоящия проект, обхващат само частично някои от аспектите, посочени от ЕКОФИН като приоритетни. Членът на Европейската комисия Kovács потвърди по време на своето изслушване от 25 юни 2008 г., че през следващите месеци Комисията ще представи предложения за изпълнение на предложенията на ECOFIN от юни 2007 г., а именно:

§ предложение за законодателно изменение с оглед на въвеждане на споделена отговорност в случаите, в които операторът не предоставя необходимата информация или го е извършва по неправилен начин (предвидено за октомври 2008 г.);

§ друго законодателно предложение за гарантиране на автоматичния достъп на държавите-членки до съответните им бази данни по отношение на самоличността и дейностите на данъчнозадължените лица (предвидено за ноември 2008 г);

§ реформиране на системата за обмен на информация по ДДС (VIES) с оглед установяване на минимални стандарти за регистрирането и анулиране на регистрирането на данъчнозадължените лица (предвидено за ноември 2008 г).

Следва да се отчете също така специалния доклад № 8 на Европейската сметна палата, който е много критичен към държавите-членки, упреквайки ги, че не са положило достатъчно усилия по отношение на административното сътрудничество в областта на ДДС. В своя доклад Сметната палата отправя поредица препоръки, между които:

-    драстично скъсяване на срока за получаване и събиране на данни;

-    гарантиране, че неточните данни се коригират в кратки срокове;

-    подобряване на функционирането механизма на валидиране на ДДС номерата;

-    засилване на възможностите за насрещни проверки, например като се включват данни относно вътреобщностните придобивания ;

-    улесняване на по-широк пряк достъп до данните с оглед извършване на многостранни консултации.

Обхват на мерките

Мерките, разгледани в настоящия доклад, се вписват в тази рамка. Комисията предлага по-бързо събиране и обмен на информация, свързана с вътреобщностните сделки. Сред действащите разпоредби, за които Комисията предлага реформи, е и събирането на данните на предприятията (извлечения за рекапитулация, съдържащи информация относно вътреобщностните доставки на стоки), което се извършва на всеки три месеца. С тази нова мярка Комисията предлага:

§ хармонизиране и намаляване на един месец на периода за деклариране на вътреобщностните сделки в извлеченията за рекапитулация, посочени в директивата за ДДС;

§ съкращаване от три на един месец на срока за предаване на тази информация между държавите-членки.

За да бъде осигурена информацията, нужна за борба с данъчните измами, също така се предлага месечно събиране на информация относно вътреобщностните придобивания на стоки и покупките на услуги от доставчик на услуги, установен в друга държава-членка, за които получателят е платец на данъка. За да стане възможно това, получателите на стоки и услуги, осъществяващи такива операции, възлизащи на повече от 200 000 EUR на календарна година, ще бъдат задължени да подават справки-декларации за ДДС ежемесечно. Комисията обяснява, че този праг е определен, за да не бъдат налагани допълнителни задължения на предприятия, които извършват вътреобщностни придобивания инцидентно или в малки размери, като в същото време за данъчните измами са взети предвид сделките в значителни размери. Освен това предложението предвижда, че сумите, свързани с въпросните операции, ще бъдат посочени отделно в справката-декларация за целите на насрещните проверки. Предложението съдържа разпоредби, целящи хармонизиране на правилата за изискуемост на ДДС за услугите, за да се гарантира, че сделките ще бъдат декларирани в един и същи период от продавача и купувача. Тази разпоредба ще позволи ефективна насрещна проверка на подадената информация.

Освен това, предложението съдържа мярка за значително опростяване в полза на предприятията, която налага на държавите-членки да приемат представянето на извлеченията за рекапитулация и на справките-декларации за ДДС по електронен път.

В обяснителния меморандум в предложението си Комисията посочва, че по-голямата част от предприятия признават, че преминаването към месечна периодичност на деклариране не представлява много голяма тежест за тях. Представителите на МСП потвърдиха, че мярката не би имала отражение върху по-голямата част от тези предприятия.

Според Комисията мярката засяга ограничен брой предприятия, а именно тези, които извършват вътреобщностните сделки (4 % от предприятията, идентифицирани за целите на ДДС в Общността). Независимо от това следва да се зададе въпросът до каква степен при оценяването на това въздействие е отчетен фактът, че на предприятията доставчици на услуги не са били налагани такива формалности. Законодателната реформа ще предвиди за такива предприятия нови допълнителни формалности.

Мнение на докладчика

Докладчикът си е изградил мнение относно предложението на Комисията, но въпреки това отново подчертава, че предложените законодателни мерки са само част от работата, която трябва да се извърши. Би било желателно в бъдеще Комисията да представя предложенията си под формата на цялостен законодателен пакет, което без съмнение би подобрило качеството на законодателството. Като се има предвид, че не е направена подробна оценка от Комисията на отражението върху доставките на услуги на новите формални задължения, докладчикът предлага изменение, предвиждащо изготвяне на доклад за оценка на въздействието на новите формални задължения, по-специално по отношение на административните разходи за данъчнозадължените лица и за администрациите и на ефективността на борбата срещу данъчните измами. В допълнение към това, с оглед на оправданите критики от страна на Сметната палата по отношение на липсата на ефективно административно сътрудничество в областта на борбата с данъчните измами, свързани с ДДС, докладчикът предлага изменение, целящо засилването на ролята на Комисията при изготвянето на анализите и при обмена на добри практики.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (5.11.2008)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

(COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Докладчик по становище: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение   1

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) се отразяват значително върху данъчните приходи на държавите-членки и нарушават икономическата дейност в рамките на вътрешния пазар, като създават неоправдан приток на стоки и като пускат на пазара стоки на цени, по-ниски от нормалните.

(1) Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) се отразяват значително върху данъчните приходи на държавите-членки и нарушават икономическата дейност в рамките на вътрешния пазар, като създават неоправдан приток на стоки и като пускат на пазара стоки на цени, по-ниски от нормалните. Освен това, измамите с ДДС засягат не само финансирането на бюджетите на държавите-членки, но и системата на собствени ресурси на ЕС дотолкова, доколкото намаляването на собствените ресурси на основата на ДДС трябва да бъде компенсирано чрез увеличение на собствените ресурси на основата на брутния национален доход, като по този начин причинените от измами с ДДС нарушения засягат цялостния баланс на системата на собствени ресурси.

Обосновка

Предлаганото допълнение има за цел да се разясни, че измамите с ДДС засягат не само финансирането на бюджетите на държавите-членки, но също така и системата на собствени ресурси на ЕС. Това съставлява още една причина за борба с измамите с ДДС на равнище ЕС.

Изменение  2

Предложение за директива – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Като се отчита развитието на средата и на работните инструменти на операторите, е целесъобразно на операторите да бъде осигурена възможност да изпълняват декларативните си задължения посредством прости електронни процедури, за да бъде намалена до минимум административната тежест.

(6) Настоящата директива по никакъв начин няма за цел да засегне действията на равнище ЕС за постигане до 2012 г. на 25% намаление на административната тежест за предприятията. По-специално, като се отчита последващото развитие на стопанската обстановка и на работните инструменти, е желателно на стопанските субекти да бъде осигурена възможност да изпълняват задълженията си във връзка с подаването на декларации посредством прости електронни процедури, за да бъде сведена до минимум административната тежест.

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява, че последиците от новия подход за стопанските субекти не могат да засегнат основната цел – заявена нееднократно на равнище ЕС – за намаляване на административната тежест за предприятията с 25% до 2012 г.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки (обща система на ДДС)

Позовавания

COM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Водеща комисия

ECON

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.4.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

7.10.2008 г.

 

 

 

Дата на приемане

4.11.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки (обща система на ДДС)

Позовавания

COM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Дата на консултация с ЕП

3.4.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

10.4.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Неизказано становище

       Дата на решението

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Разглеждане в комисия

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Дата на приемане

5.11.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Wolfgang Bulfon

Дата на внасяне

14.11.2008

Правна информация - Политика за поверителност