ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství

  14. 11. 2008 - (KOM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS)) - *

  Hospodářský a měnový výbor
  Zpravodaj: José Manuel García-Margallo y Marfil

  Postup : 2008/0058(CNS)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0448/2008

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství

  (KOM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

  (Postup konzultace)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0147),

  –   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0154/2008),

  –   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0448/2008),

  1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

  2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES odpovídajícím způsobem upravila;

  3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

  4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh směrnice – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1) Podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) významně ovlivňují daňové příjmy členských států a narušují hospodářskou činnost v rámci vnitřního trhu, jelikož vytvářejí neoprávněné toky zboží a přinášejí na trh zboží za neobvykle nízké ceny.

  (1) Podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) významně ovlivňují daňové příjmy členských států a narušují hospodářskou činnost v rámci vnitřního trhu, jelikož vytvářejí neoprávněné toky zboží a přinášejí na trh zboží za neobvykle nízké ceny. Navíc únikyoblasti daněpřidané hodnoty ovlivňují nejen financování rozpočtů jednotlivých členských států, alevyváženou bilanci vlastních zdrojů Evropské unie, neboť snížení vlastních zdrojůDPH musí být kompenzováno navýšením vlastních zdrojůhrubém národním důchodu.

  Odůvodnění

  Cílem navrhovaného doplnění je objasnit, že podvody v oblasti DPH ovlivňují nejen financování rozpočtů členských států, ale také systém vlastních zdrojů EU. To je dalším důvodem, proč je třeba bojovat proti podvodům v oblasti DPH na úrovni EU.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh směrnice – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (4a) Aby se zlepšilaposílila účinnost uplatňování směrnice č. 2006/112/ES, měla by Komise podporovat správce daníjednotlivých členských státechtom, aby vybudovali správní kapacitu, která jim umožní přijímat přiznání elektronickou cestouco nejvíce kategorií osob povinnýchdani.

  Odůvodnění

  Cílem návrhu je snížit administrativní zátěž pro osoby povinné k dani (a snížit náklady), a to rovněž s ohledem na vyšší četnost podávání přiznání.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh směrnice – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6) Vzhledemvývoji pracovního prostředí a nástrojů hospodářských subjektů je třeba zajistit, aby měli možnost plnit své povinnosti v oblasti výkaznictví jednoduchými elektronickými postupy, aby se tak co nejvíce snížila jejich administrativní zátěž.

  (6) Tato směrnice nemáúmyslu jakkoli ovlivnit činnosti uskutečňované na úrovni Společenství, které si kladou za cíl dosáhnout 25% snížení administrativní zátěže společností do roku 2012. Zejména vzhledemvýslednému vývoji pracovního prostředí a nástrojů hospodářských subjektů je žádoucí, aby tyto subjekty měly možnost plnit své povinnosti v oblasti výkaznictví jednoduchými elektronickými postupy, aby se tak co nejvíce snížila jejich administrativní zátěž.

  Odůvodnění

  Navrhovaný pozměňovací návrh vyjasňuje skutečnost, že důsledky nového přístupu pro hospodářské subjekty nemohou narušit obecný cíl – jak již bylo při různých příležitostech na úrovni EU vyjádřeno – snížit administrativní zátěž společností do roku 2012 o 25 %.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh směrnice – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 6 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (6a) Pro lepší zhodnocení dopadu nových formálních povinností, zejména pokud se jednározšíření oblasti poskytování služebpovinnost poskytovat informace, by měla Komise vypracovat hodnotící zprávudopadu nových formálních povinností, zejména co se týče administrativních nákladů, které vzniknou jednotlivcůmpříslušným orgánům,účinnosti těchto formálních opatření při boji proti daňovým podvodům. Komise by případně měla předložit legislativní návrh upravující obsah uvedených formálních povinností.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh směrnice – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 7 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (7a) Komise by měla prověřit možnost vytvoření databáze na úrovni EU, která by obsahovala identifikační údajefyzických osobách, které založily, spravovaly či řídily společnosti zapojené do podvodných transakcíoblasti DPH uvnitř Společenství. Před registrací nové společnosti by příslušný vnitrostátní orgán měl požádat vnitrostátního správce danědaňové záznamy EU vydané po nahlédnutí do příslušné databáze, ke které by měl být správce připojen.

  Odůvodnění

  Jelikož jsou podvodné transakce uvnitř Společenství prováděny prostřednictvím firem, tzv. bílých koní, jež svou činnost ukončují po provedení jediné transakce, mělo by být fyzickým osobám, které takovouto firmu založily, spravovaly či řídily, znemožněno zakládání nových společností v rámci Evropy.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh směrnice – pozměňující akt

  Čl. 1 – bod 7

  Směrnice 2006/112/ES

  Čl. 263 – odst. 2 – pododstavec 2

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Členské státy však mohou některým kategoriím osob povinných k dani umožnit podávat souhrnná hlášení jinými prostředky.

  Členské státy však mohou některým kategoriím osob povinných k dani umožnit podávat souhrnná hlášení jinými prostředky do...*

   

  *Úř. věst. prosím vložte datum: 1. ledna roku následujícího po vstupu směrnice č. .../.../ES v platnost (pozměňující směrnice).

  Odůvodnění

  Použití alternativních metod poskytování informací by vedlo k zásadnímu zpomalení zpracování a výměny informací. Vzhledem k tomu, že všechny subjekty registrované jako plátci DPH mají přístup k počítači a internetu, elektronické poskytování informací by pro ně nepředstavovalo nárůst administrativní zátěže. Tyto informace shromažďují i tak, takže by se jednalo pouze o zasílání informací, které by muselo proběhnout častěji, což by nevedlo k nárůstu administrativní zátěže, ale k rychlejšímu předávání informací mezi členskými státy, a umožnilo by to zdokonalit boj proti podvodům.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh směrnice – pozměňující akt

  Čl. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Článek 2a

   

  Zpráva Komise

   

  Komise vypracuje do …* zprávu,níž zhodnotí dopad této směrnice. Tato zpráva se soustředí zejména na administrativní náklady vyplývajícínových formálních povinností dotyčných jednotlivcůna míru účinnosti těchto formálních povinnostíboji proti daňovým únikům. Komise případně předloží legislativní návrh upravující obsah výše uvedených formálních povinností.

   

  *Úř. věst. prosím vložte datum: dva roky od vstupu této směrniceplatnost

  Odůvodnění

  1) K boji proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství je nezbytná vysoká flexibilita a efektivita.

  2) V průběhu dalšího funkčního období Komise se očekává uskutečnění rozsáhlé reformy DPH.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Úvod

  Evropská komise přijala dne 17. března letošního roku v rámci strategie boje proti daňovým podvodům tyto legislativní návrhy: návrh, kterým se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („směrnice o DPH“) a další návrh, kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství.

  Jak je členům výboru známo, boj proti daňovým podvodům není problémem, který by bylo možno řešit pouze na vnitrostátní úrovni, i když do značné míry spadá do pravomocí členských států. Boj proti daňovým podvodům by měl být pro EU prioritou a důvodem pro užší spolupráci mezi správními orgány členských států a Komisí. V této souvislosti vypracovala Komise na základě zásad vytýčených Radou od roku 2007 dvojitou strategii:

  § na jedné straně možnost zásadní reformy DPH, která by zahrnovala zavedení mechanismu přenesení daňových povinností (reverse-charge), či zavedení plnění uvnitř Společenství, včetně zúčtovacího subjektu (clearing house);

  § na straně druhé soubor běžných opatření, jež představují úpravy ustanovení o DPH, která nevyžadují zásadní změny stávajícího systému a jsou zaměřena na zavedení lepších metod při správě daně.

  Stávající postup práce v rámci Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci nenaznačuje, že by v blízké době došlo zásadní reformě DPH, a zcela určitě ne v krátkodobém výhledu. Při svém vystoupení před Hospodářským a měnovým výborem v červnu 2008 komisař Kovács tento předpoklad potvrdil. Zásadní reforma DPH nefiguruje ani mezi prioritami francouzského předsednictví. Zbývají tak běžná opatření.

  Ve svých závěrech ze dne 5. června 2007 označila Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci za prioritní tato běžná opatření:

  § zavedení úprav daňových přiznání týkajících se prodeje uvnitř Společenství za účelem zkrácení lhůt;

  § zaručení toho, aby správci daní členských států rychleji získávali informace, které jsou obsaženy v daňových přiznáních;

  § uvážení zavedení společné a nerozdílné odpovědnosti v případech, kdy subjekt neposkytl požadované informace nebo tak učinil nesprávným způsobem a následkem toho došlo ke ztrátě DPH v další fázi postupu při odvodu daně;

  § zlepšení kvality informací, jež jsou k dispozici o subjektech majících daňové identifikační číslo pro účely DPH, aniž by to mělo negativní dopad na analýzy rizik prováděné členskými státy.

  Ustanovení směrnice a nařízení, jež jsou předmětem současného návrhu, pokrývají pouze částečně některáhledisek, která Rada ve složení pro hospodářskéfinanční věci označila za prioritní. Komisař Kovács během svého vystoupení dne 25. června potvrdil, že v nadcházejících měsících Komise předloží návrhy na provedení požadavků Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci z června 2007 v praxi, a sice:

  § návrh legislativní změny za účelem zavedení společnénerozdílné odpovědnosti v případě, že subjekt neposkytne požadované informace nebo tak učiní nesprávným způsobem (plánováno na říjen 2008);

  § další legislativní návrh za účelem zaručení automatického vzájemného přístupu členských státůpříslušným databázím s údaji o totožnosti a činnostech osob povinných k dani (plánováno na listopad 2008);

  § reformu systému výměny informací o DPH (VIES), jež by zavedla minimální normy pro evidencizrušení evidence osob povinných k dani (plánováno na listopad 2008);

  Je také vhodné zmínit zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 8 , která je k členským státům velmi kritická a vytýká jim, že nevynaložily dostatečné úsilí v rámci správní spolupráce v oblasti problematiky DPH. Ve své zprávě uvádí Účetní dvůr mimo jiné následující doporučení:

  -    výrazně zkrátit lhůty pro získávání a shromažďování údajů;

  -    zajistit, aby nepřesné údaje byly rychle opraveny;

  -    zlepšit postupy při ověřování číselných údajů DPH;

  -    posílit možnosti postupu v rámci křížových kontrol, např. zahrnutím údajů o zakoupení zboží uvnitř Společenství;

  -    umožnit lepší přímý přístup k údajům, a usnadnit tak mnohostranné konzultace.

  Rozsah opatření

  Opatření, jež jsou předmětem této zprávy, spadají do následujícího rámce: Komise navrhuje urychlit shromažďovánívýměnu informacíplněních uvnitř Společenství. Mezi stávající ustanovení, u kterých navrhuje Evropská komise reformu, patří i ustanovení upravující shromažďování podnikových údajů (souhrnné výkazy, jež obsahují informace o dodání zboží uvnitř Společenství), k němuž dochází čtvrtletně.V rámci tohoto nového opatření Komise navrhuje:

  § harmonizovat a snížit období pro přiznání plnění uvnitř Společenství v souhrnných výkazech uvedených ve směrnici o DPH na jeden měsíc;

  § zkrátit lhůtu pro předávání těchto informací mezi členskými státy ze tří měsíců na jeden měsíc.

  Pro účely nakládání s informacemi, jež jsou potřebné k boji proti daňovým podvodům, se navrhuje, aby se za každý měsíc shromažďovaly informace o nabytí zboží uvnitř Společenství a o nákupu služeb od poskytovatelů sídlících v jiném členském státě, kdy je příjemce osobou povinnou k dani. Za tímto účelem budou mít nabyvatelé nebo příjemci, kteří provedou taková plněníčástce vyšší než 200 000 EURjednom kalendářním roce, povinnost předkládat svá přiznánídanipřidané hodnoty za každý měsíc. Komise uvádí, že tato prahová hodnota byla určena tak, aby nebyly zatěžovány dalšími povinnostmi podniky, které pořizují zboží uvnitř Společenství příležitostně nebo za malé částky, aby však byly zároveň zohledněny částky významné z hlediska podvodů. Návrh také stanoví, že se pro účely křížové kontroly budou částky týkající se dotčených plnění uvádět v přiznání odděleně. Návrh obsahuje ustanovení, jejichž záměrem je harmonizace předpisů týkajících se daňové povinnosti za poskytování služeb, aby se tak zajistilo, že prodávající i kupující uvedou plnění v přiznání za stejné období. Toto ustanovení umožní provést účinnou křížovou kontrolu podávaných informací.

  Návrh zahrnuje také opatření přinášející podnikům významné zjednodušení, jelikož členským státům ukládá, aby přijímaly souhrnné výkazy a přiznání k dani z přidané hodnoty formou souborů zasílaných elektronicky.

  Ve vysvětlujícím prohlášení svého návrhu Komise uvádí, že většina podniků uznala, že pro ně přechodměsíčnímu přiznání nepředstavuje velkou zátěž. Zástupci malých a středních podniků potvrdili, že opatření nebude mít na většinu malých a středních podniků dopad.

  Podle názoru Komise se opatření vztahuje na malý počet podniků, a sice na ty, jež provádějí plnění uvnitř Společenství (4 % podniků registrovaných pro účely DPH ve Společenství). Nicméně je opodstatněné klást si otázku, do jaké míry bylo při zhodnocení tohoto dopadu bráno v úvahu to, že podniky poskytující služby zmíněným opatřením nepodléhaly. Pro tyto podniky bude legislativní reforma představovat další formality.

  Stanovisko zpravodaje

  Zpravodaj zaujímá stanovisko k návrhu Komise, přestože zdůrazňuje, že navrhovaná legislativní opatření představují pouze část práce, kterou je třeba vykonat. Bylo by vhodné, aby Komise v budoucnosti předkládala své návrhy ve formě souhrnného legislativního balíčku, což by jistě zvýšilo kvalitu právních předpisů. Vzhledem k tomu, že dopad nových formálních povinností na poskytování služeb nebyl Komisí podrobně zhodnocen, předkládá zpravodaj pozměňovací návrh, jehož účelem je vypracování zprávy o účincích nových formálních povinností, zejména pokud se jedná o administrativní náklady, které vzniknou osobám povinným k dani a příslušným orgánům a o účinnosti boje proti daňovým podvodům. Současně, a s ohledem na podloženou kritiku ze strany Účetního dvora ohledně nedostatku účinné administrativní spolupráce v oblasti boje proti daňovým podvodům při odvodech DPH, předkládá zpravodaj pozměňovací návrh určený k posílení role Komise při vypracování analýzy a výměně osvědčených postupů.

  STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (5. 11. 2008)

  pro Hospodářský a měnový výbor

  k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství
  (KOM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

  Navrhovatelka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh směrnice – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (1) Podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) významně ovlivňují daňové příjmy členských států a narušují hospodářskou činnost v rámci vnitřního trhu, jelikož vytvářejí neoprávněné toky zboží a přinášejí na trh zboží za neobvykle nízké ceny.

  (1) Podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) významně ovlivňují daňové příjmy členských států a narušují hospodářskou činnost v rámci vnitřního trhu, jelikož vytvářejí neoprávněné toky zboží a přinášejí na trh zboží za neobvykle nízké ceny. Podvodyoblasti DPH navíc ovlivňují nejen financování rozpočtů členských států, alesystém vlastních zdrojů EU, neboť nižší vlastní zdroje odvozenéDPH je třeba nahradit vyššími vlastními zdroji odvozenýmihrubého národního důchodu (HND)deformace způsobené podvodyoblasti DPH narušují celkovou rovnováhu systému vlastních zdrojů.

  Odůvodnění

  Cílem navrhovaného doplnění je objasnit, že podvody v oblasti DPH ovlivňují nejen financování rozpočtů členských států, ale také systém vlastních zdrojů EU. To je dalším důvodem, proč je třeba bojovat proti podvodům v oblasti DPH na úrovni EU.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh směrnice – pozměňující akt

  Bod odůvodnění 6

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (6) Vzhledemvývoji pracovního prostředí a nástrojů hospodářských subjektů je třeba zajistit, aby měli možnost plnit své povinnosti v oblasti výkaznictví jednoduchými elektronickými postupy, aby se tak co nejvíce snížila jejich administrativní zátěž.

  (6) Tato směrnice nemáúmyslu jakkoli ovlivnit činnosti uskutečňované na úrovni EU, které si kladou za cíl dosáhnout 25% snížení administrativní zátěže společností do roku 2012. Zejména vzhledemvýslednému vývoji pracovního prostředí a nástrojů hospodářských subjektů je žádoucí, aby tyto subjekty měly možnost plnit své povinnosti v oblasti výkaznictví jednoduchými elektronickými postupy, aby se tak co nejvíce snížila jejich administrativní zátěž.

  Odůvodnění

  Navrhovaný pozměňovací návrh vyjasňuje skutečnost, že důsledky nového přístupu pro hospodářské subjekty nemohou narušit obecný cíl – jak již bylo při různých příležitostech na úrovni EU vyjádřeno – snížit administrativní zátěž společností do roku 2012 o 25 %.

  POSTUP

  Název

  Boj proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (společný systém daně z přidané hodnoty)

  Referenční údaje

  KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

  Příslušný výbor

  ECON

  Výbor, který zaujal stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  JURI

  10.4.2008

   

   

   

  Navrhovatel

         Datum jmenování

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

  25.6.2008

   

   

  Projednání ve výboru

  7.10.2008

   

   

   

  Datum přijetí

  4.11.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

  POSTUP

  Název

  Boj proti daňovým podvodům spojeným s plněními uvnitř Společenství (společný systém daně z přidané hodnoty)

  Referenční údaje

  KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

  Datum konzultaceEP

  3.4.2008

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  ECON

  10.4.2008

  Výbor(y) požádaný(é)stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  CONT

  10.4.2008

  IMCO

  10.4.2008

  JURI

  10.4.2008

   

  Nezaujaté stanovisko

         Datum rozhodnutí

  CONT

  6.5.2008

  IMCO

  6.5.2008

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  José Manuel García-Margallo y Marfil

  22.4.2008

   

   

  Projednání ve výboru

  30.6.2008

  9.9.2008

  4.11.2008

   

  Datum přijetí

  5.11.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Wolfgang Bulfon