Procedure : 2008/0058(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0448/2008

Indgivne tekster :

A6-0448/2008

Forhandlinger :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Afstemninger :

PV 04/12/2008 - 7.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0577

BETÆNKNING     *
11.11.2008
PE 411.932v02-00 A6-0448/2008

om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet

(KOM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: José Manuel García-Margallo y Marfil

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA RETSUDVALGET
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet

(KOM(2008)0147 – C6 0154/2008 – 2008/0058(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0147),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0154/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A6‑0448/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Momssvig påvirker i betydelig grad medlemsstaternes skatteindtægter og forstyrrer den økonomiske aktivitet på det fælles marked, idet der skabes varebevægelser, som ikke har nogen berettigelse, og udbydes varer på markedet til unormalt lave priser.

(1) Momssvig påvirker i betydelig grad medlemsstaternes skatteindtægter og forstyrrer den økonomiske aktivitet på det fælles marked, idet der skabes varebevægelser, som ikke har nogen berettigelse, og udbydes varer på markedet til unormalt lave priser. Endvidere påvirker momsunddragelse og -svig ikke blot finansieringen af medlemsstaternes budgetter, men også den generelle balance i EU's egne indtægter, for så vidt som en nedgang i de momsbaserede egne indtægter skal udlignes ved en forhøjelse af de BNI-baserede egne indtægter.

Begrundelse

Formålet med den foreslåede tilføjelse er at tydeliggøre, at momsunddragelse og -svig ikke kun påvirker finansieringen af medlemsstaternes budgetter men også EU's ordning for egne indtægter. Dette er en yderligere grund til at bekæmpe momsunddragelse og -svig på EU-plan.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4a) For at forbedre gennemførelsen af direktiv 2006/112/EF og gøre det mere effektivt bør Kommissionen opfordre skattemyndighederne i medlemsstaterne til at udvikle deres administrative kapacitet til at kunne modtage oversigter elektronisk for så mange kategorier af afgiftspligtige som muligt.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at lette den administrative byrde for afgiftspligtige (og mindske omkostningerne) set i lyset af, at oversigterne skal udarbejdes hyppigere.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Under hensyntagen til udviklingen i de tekniske hjælpemidler og arbejdsværktøjer bør det sikres, at virksomhederne får mulighed for at opfylde deres angivelsesforpligtelser ved hjælp af enkle elektroniske procedurer for at mindske deres administrative byrde mest muligt.

(6) Formålet med dette direktiv er på ingen måde at påvirke de foranstaltninger, der gennemføres på fællesskabsplan med henblik på at opnå en reduktion på 25 % af de administrative byrder på virksomheder inden 2010. Især under hensyntagen til den deraf følgende udvikling i de tekniske hjælpemidler og arbejdsværktøjer er det ønskeligt, at det sikres, at virksomhederne får mulighed for at opfylde deres angivelsesforpligtelser ved hjælp af enkle elektroniske procedurer for at mindske deres administrative byrde mest muligt.

Begrundelse

Den foreslåede ændring tydeliggør, at den nye strategis følger for virksomhederne ikke påvirker den generelle målsætning – hvilket der allerede blev givet udtryk for ved forskellige lejligheder på EU-plan – om en reduktion på 25 % af de administrative byrder på virksomheder inden 2012.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6a) For bedre at kunne vurdere konsekvenserne af de nye formelle forpligtelser, især hvad angår udvidelsen af angivelsesforpligtelsen til også at omfatte tjenesteydelser, er det nødvendigt, at Kommissionen udarbejder en evalueringsrapport om de konsekvenser, de nye formelle forpligtelser har, navnlig hvilke administrative omkostninger de påfører afgiftspligtige og myndigheder, og hvor effektive de er som led i forebyggelsen af momsunddragelse. Kommissionen bør i givet fald forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af disse formelle forpligtelsers indhold.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7a) Kommissionen bør undersøge mulighederne for at oprette en database på EU-niveau, som skal indeholde identifikationsoplysninger vedrørende fysiske personer, som har startet, administreret eller ledet virksomheder, der har været involveret i svigagtige transaktioner inden for Fællesskabet. Før en ny virksomhed registreres, bør det kompetente nationale organ anmode de nationale skattemyndigheder om en EU-skatteattest, der udstedes af sidstnævnte på grundlag af oplysningerne i den respektive database, hvortil de har forbindelse.

Begrundelse

Eftersom svigagtige momsrelaterede transaktioner inden for Fællesskabet gennemføres via skuffeselskaber, som ophører med at drive virksomhed efter en enkelt transaktion, bør fysiske personer, der har startet, administreret eller ledet sådanne skuffeselskaber, forhindres i at starte nye firmaer i Europa.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 7

Direktiv 2006/112/EF

Artikel 263 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan dog tillade indgivelse af oversigterne på anden måde for visse kategorier af momspligtige."

Medlemsstaterne kan dog tillade indgivelse af oversigterne på anden måde for visse kategorier af momspligtige indtil ... *."

 

* EUT .. dato indsættes: 1. januar i året efter ikrafttrædelsen af direktiv .../.../EF (ændringsdirektivet).

Begrundelse

Brugen af alternative metoder til indgivelse af oplysninger ville medføre en betydelig forsinkelse af processen og informationsudvekslingen. Eftersom alle momsregistrerede erhvervsdrivende har adgang til en computer og til internettet, vil elektronisk indgivelse af oplysninger ikke medføre en øget administrativ byrde for dem. Oplysningerne indsamles under alle omstændigheder, så det er blot selve indsendelsen, der vil ske oftere, hvilket ikke vil medføre en øget administrativ byrde, men derimod gøre informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne hurtigere og give mulighed for en forstærket indsats mod svig.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2a

 

Kommissionens rapport

 

Senest ...* udarbejder Kommissionen en rapport med en evaluering af direktivets virkning. Rapporten skal især fokusere på de administrative omkostninger, som de nye formelle forpligtelser påfører de afgiftspligtige, samt på hvor effektive de nye formelle forpligtelser er i bekæmpelsen af momsunddragelse. Kommissionen forelægger om nødvendigt et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af disse formelle forpligtelsers indhold.

 

*To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

1) For at bekæmpe momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet, er det af afgørende betydning at være yderst fleksibel og effektiv.

2) Der forventes en større omlægning af momssystemet i løbet af den nye Kommissions mandatperiode.


BEGRUNDELSE

Indledning

Den 17. marts vedtog Kommissionen følgende to lovgivningsmæssige forslag som led i strategien til bekæmpelse af momsunddragelse: et forslag til direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (momsdirektivet) og et forslag til forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1798/2003 med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet.

Som det er udvalgets medlemmer bekendt, er bekæmpelse af svig, selv om det i vid udstrækning henhører under medlemsstaternes kompetence, ikke et problem, som udelukkende kan løses på nationalt plan. Forebyggelse af momsunddragelse bør prioriteres højt af EU og bygge på et snævrere samarbejde mellem de administrative myndigheder i medlemsstaterne og med Kommissionen. Kommissionen har i den forbindelse og i overensstemmelse med de retningslinjer, Rådet har udstukket siden 2007, udarbejdet en dobbelt strategi omfattende:

§ dels overvejelser omkring en væsentlig reform af momssystemet kædet sammen med enten indførelse af en ordning for omvendt betalingspligt ("reverse charge"-mekanisme) eller beskatning af transaktioner inden for Fællesskabet omfattende en clearinginstitution ("clearing house")

§ dels en række konventionelle foranstaltninger, dvs. ændringer af momsreglerne, som ikke indebærer grundlæggende ændringer af den gældende momsordning, og som har til formål at indføre bedre teknikker i forvaltningen heraf.

Arbejdstempoet i Økofin-Rådet lover ikke godt for fremtiden med hensyn til en grundlæggende reform af momssystemet, i hvert fald ikke på kort sigt. Kommissær Kovács bekræftede dette over for Økonomi- og Valutaudvalget på dettes møde den 24. juni 2008. Heller ikke det franske formandskab har en grundlæggende reform af momssystemet med på sin prioriteringsliste. Med andre ord er det de konventionelle foranstaltninger, der står tilbage.

Økofin-Rådet fastslog i sine konklusioner fra samlingen den 5. juni 2007, at følgende konventionelle foranstaltninger skulle prioriteres:

§ ændringer i forbindelse med angivelse af leveringer inden for Fællesskabet med henblik på at reducere tidsrammerne

§ sikring af en hurtigere udveksling af oplysningerne i angivelserne mellem skatteadministrationerne

§ eventuel indførelse af solidarisk hæftelse i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke har forelagt de foreskrevne oplysninger, eller hvor disse oplysninger ikke er forelagt korrekt, for så vidt dette har ført til tab af momsindtægter i et efterfølgende led

§ forbedring af de disponible oplysninger om momsregistrerede virksomheder, uden at dette lægger hindringer i vejen for de risikoanalyser, som medlemsstaterne gennemfører.

Nogle af de aspekter, som Økofin-Rådet peger på som prioriterede mål, behandles kun delvis i det forslag til henholdsvis direktiv og forordning, som er omhandlet i denne betænkning. Kommissær Kovács bekræftede på udvalgets møde den 25. juni 2008, at Kommissionen i de kommende måneder ville forelægge forslag til, hvorledes Økofin-Rådets anbefalinger fra juni 2007 kunne omsættes i praksis, dvs.:

§ et forslag til lovændring om indførelse af solidarisk hæftelse, når den erhvervsdrivende ikke forelægger de foreskrevne oplysninger, eller ikke forelægger dem på korrekt vis (forelægges ifølge planen i oktober 2008)

§ et lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at sikre medlemsstaterne automatisk adgang til deres respektive databaser med hensyn til afgiftspligtiges identitet og virksomhed (forelægges ifølge planen i november 2008)

§ en reform af VIES-systemet (momsinformationsudvekslingssystemet), hvor der fastsættes minimumsstandarder for registrering af afgiftspligtige og slettelse af afgiftspligtige fra registre (forelægges ifølge planen i november 2008).

Der bør her ligeledes henvises til Revisionsrettens særberetning nr. 8/2007, hvor denne stiller sig meget kritisk over for medlemsstaterne, idet den bebrejder dem, at de ikke har gjort en tilstrækkelig stor indsats, hvad angår det administrative samarbejde på momsområdet. Revisionsretten retter bl.a. henstilling om følgende i sin særberetning:

-    radikalt at få strammet op på tidsfristerne for indsamling og registrering af oplysninger

-    at sikre, at forkerte oplysninger hurtigt korrigeres

-    at forbedre den måde, valideringen af momsregistreringsnumre fungerer på

-   at udbygge mulighederne for krydskontrol, f.eks. ved at medtage oplysninger om erhvervelser inden for Fællesskabet

-   at give bredere direkte adgang til oplysninger med henblik på at muliggøre multilaterale samråd.

Foranstaltningens form

De foranstaltninger, der behandles i denne betænkning, falder inden for denne ramme. Kommissionen foreslår hurtigere indsamling og udveksling af informationer om transaktioner inden for Fællesskabet. Blandt de gældende bestemmelser, Kommissionen foreslår ændret, kan nævnes indsamling af informationer hos virksomhederne (oversigter indeholdende oplysninger om leverancer af varer inden for Fællesskabet), som foretages kvartalsvis. Med denne nye foranstaltninger tilstræber Kommissionen:

§ at harmonisere og reducere fristen for angivelse af transaktioner inden for Fællesskabet i de i momsdirektivet omhandlede oversigter til én måned

§ at reducere fristen for fremsendelse af disse oplysninger mellem medlemsstaterne fra tre til én måned.

For at kunne disponere over de nødvendige oplysninger med henblik på at kunne bekæmpe momssvig foreslås det ligeledes månedligt at indsamle oplysninger om erhvervelser af varer og tjenesteydelser inden for Fællesskabet hos en leverandør/tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat, for hvilke modtageren er momspligtig. Med henblik herpå vil erhververe eller modtagere, hvis transaktioner overstiger 200 000 EUR pr. kalenderår, være forpligtede til at indgive momsangivelser hver måned. Kommissionen påpeger, at denne tærskel er blevet valgt for ikke at pålægge virksomheder, der kun erhverver varer inden for Fællesskabet lejlighedsvist eller for mindre beløb, yderligere forpligtelser og under hensyntagen til de beløbsstørrelser, som er relevante i forbindelse med momssvig. Desuden fastsætter forslaget, at beløbene vedrørende de pågældende transaktioner skal anføres separat i angivelserne for at muliggøre krydsrevision. Forslaget indeholder bestemmelser om harmonisering af reglerne for, hvornår afgiften forfalder for tjenesteydelser, for at sikre, at transaktionerne angives i samme periode af sælger såvel som køber. Denne bestemmelse muliggør krydsrevision af de angivne oplysninger.

Desuden indeholder forslaget en foranstaltning, der medfører en betydelig forenkling for virksomhederne, idet medlemsstaterne forpligtes til at modtage oversigter og momsangivelser elektronisk.

Kommissionen angiver i begrundelsen til forslaget, at størstedelen af de hørte virksomheder, erkendte, at en overgang til månedlig rapportering ikke vil udgøre en betydelig byrde. De små og mellemstore virksomheders repræsentanter har bekræftet, at forslaget ikke vil få virkning for størstedelen af de små og mellemstore virksomheders vedkommende.

Ifølge Kommissionen berører foranstaltningen et begrænset antal virksomheder, nemlig dem der foretager transaktioner inden for Fællesskabet (4 % af de momsregistrerede virksomheder i Fællesskabet). Man må imidlertid spørge sig selv, i hvilket omfang der ved vurderingen af disse konsekvenser er taget hensyn til, at de virksomheder, der leverer tjenesteydelser, ikke tidligere var omfattet af sådanne formaliteter. For disse virksomheders vedkommende vil reformen af lovgivningen indebære nye, yderligere formaliteter.

Ordførerens holdning

Ordføreren stiller sig positivt til Kommissionens forslag, men gentager, at de foreslåede lovgivningsmæssige foranstaltninger kun udgør en del af det arbejde, der skal gøres. Det ville være ønskværdigt, om Kommissionen fremover forelagde sine forslag i form af en komplet lovpakke, hvilket uden nogen som helst tvivl ville være til gavn for lovgivningens kvalitet. Eftersom Kommissionen ikke har foretaget en nøje vurdering af, hvilke konsekvenser disse nye formelle forpligtelser har for tjenesteydelser, foreslår ordføreren, at der udarbejdes en evalueringsrapport om konsekvenserne af disse forpligtelser, især hvad angår de administrative omkostninger for afgiftspligtige og myndigheder, samt hvor effektive forpligtelserne er som led i bekæmpelsen af momsunddragelse. På baggrund af Revisionsrettens berettigede kritik med hensyn til manglen på et effektivt administrativt samarbejde inden for bekæmpelse af momsunddragelse foreslår ordføreren endvidere, at der sker en styrkelse af Kommissionens rolle, hvad angår udarbejdelse af analyser og udveksling af bedste praksis.


UDTALELSE FRA RETSUDVALGET (5.11.2008)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet

(KOM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Rådgivende ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Momssvig påvirker i betydelig grad medlemsstaternes skatteindtægter og forstyrrer den økonomiske aktivitet på det fælles marked, idet der skabes varebevægelser, som ikke har nogen berettigelse, og udbydes varer på markedet til unormalt lave priser.

(1) Momssvig påvirker i betydelig grad medlemsstaternes skatteindtægter og forstyrrer den økonomiske aktivitet på det fælles marked, idet der skabes varebevægelser, som ikke har nogen berettigelse, og udbydes varer på markedet til unormalt lave priser. Endvidere påvirker momsunddragelse og -svig ikke blot finansieringen af medlemsstaternes budgetter men også EU's ordning for egne indtægter, for så vidt som en nedgang i de momsbaserede egne indtægter skal udlignes ved en forhøjelse af de BNI-baserede egne indtægter, og således påvirker de uregelmæssigheder, der forårsages af momsunddragelse og -svig, den overordnede balance i ordningen for egne indtægter.

 

Begrundelse

Formålet med den foreslåede tilføjelse er at tydeliggøre, at momsunddragelse og -svig ikke kun påvirker finansieringen af medlemsstaternes budgetter men også EU's ordning for egne indtægter. Dette er en yderligere grund til at bekæmpe momsunddragelse og -svig på EU-plan.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Under hensyntagen til udviklingen i de tekniske hjælpemidler og arbejdsværktøjer bør det sikres, at virksomhederne får mulighed for at opfylde deres angivelsesforpligtelser ved hjælp af enkle elektroniske procedurer for at mindske deres administrative byrde mest muligt.

(6) Formålet med dette direktiv er på ingen måde at påvirke de foranstaltninger, der gennemføres på EU-plan med henblik på at opnå en reduktion på 25 % af de administrative byrder på virksomheder inden 2012. Især under hensyntagen til resultaterne af udviklingen i de tekniske hjælpemidler og arbejdsværktøjer er det ønskeligt, at det sikres, at virksomhederne får mulighed for at opfylde deres angivelsesforpligtelser ved hjælp af enkle elektroniske procedurer for at mindske deres administrative byrde mest muligt.

Begrundelse

Den foreslåede ændring tydeliggør, at den nye strategis følger for virksomhederne ikke påvirker den generelle målsætning – hvilket der allerede blev givet udtryk for ved forskellige lejligheder på EU-plan – om en reduktion på 25 % af de administrative byrder på virksomheder inden 2012.

PROCEDURE

Titel

Forebyggelse af momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet (fælles merværdiafgiftssystem)

Referencer

KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Korresponderende udvalg

ECON

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

10.4.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Behandling i udvalg

7.10.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.11.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


PROCEDURE

Titel

Forebyggelse af momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet (fælles merværdiafgiftssystem)

Referencer

KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Dato for høring af EP

3.4.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

10.4.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Ordfører

       Dato for valg

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Behandling i udvalg

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Dato for vedtagelse

5.11.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Wolfgang Bulfon

Dato for indgivelse

14.11.2008

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik