Menetlus : 2008/0058(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0448/2008

Esitatud tekstid :

A6-0448/2008

Arutelud :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0577

RAPORT     *
PDF 165kWORD 225k
14.11.2008
PE 411.932v02-00 A6-0448/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi), et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega

(KOM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: José Manuel García-Margallo y Marfil

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 õiguskomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi), et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega

(KOM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0147);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0154/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6‑0448/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Käibemaksupettused mõjutavad märkimisväärselt liikmesriikide maksutulusid ning häirivad majandustegevust siseturul, tekitades ebaseaduslikke kaubavoogusid ning paisates turule ebaloomulikult madalate hindadega kaupu.

(1) Käibemaksupettused mõjutavad märkimisväärselt liikmesriikide maksutulusid ning häirivad majandustegevust siseturul, tekitades ebaseaduslikke kaubavoogusid ning paisates turule ebaloomulikult madalate hindadega kaupu. Lisaks ei mõjuta käibemaksupettused mitte üksnes liikmesriikide eelarvete rahastamist, vaid ka Euroopa Liidu omavahendite üldist tasakaalu, sest käibemaksu omavahendite vähenemine tuleb kompenseerida rahvamajanduse kogutulu omavahendite kasvuga.

Selgitus

Pakutud täienduse eesmärk on selgitada, et käibemaksupettused ei mõjuta üksnes liikmesriikide eelarvete rahastamist, vaid ka ELi omavahendite süsteemi. See on täiendav põhjus võidelda käibemaksupettustega ELi tasandil.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4 a) Direktiivi 2006/112/EÜ kohaldamise parandamiseks ja tõhustamiseks peaks komisjon ergutama liikmesriikide maksuameteid arendama oma haldussuutlikkust, et olla võimeline võtma vastu koondaruandeid elektroonilisel teel võimalikult paljude maksukohustuslaste kategooriate puhul.

Selgitus

Maksukohustuslaste halduskoormuse kergendamiseks (ja kulude vähendamiseks) ning ka sellepärast, et nad peavad koondaruandeid sagedamini esitama.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6) Võttes arvesse ettevõtjate töökeskkonna ja töövahendite arengut, tuleks veenduda, et neil on võimalik täita oma deklareerimiskohustust lihtsate elektrooniliste menetluste abil, et vähendada halduskulusid maksimaalselt.

(6) Käesoleva direktiiviga ei kavandata mingil juhul mõjutada ühenduse tasandil võetud meetmeid, mille eesmärk on saavutada ettevõtete halduskulude vähendamine 25 % võrra 2012. aastaks. Võttes eelkõige arvesse ettevõtjate töökeskkonnast ja töövahenditest tulenevat arengut, on soovitav veenduda, et neil on võimalik täita oma deklareerimiskohustust lihtsate elektrooniliste menetluste abil, et vähendada halduskulusid maksimaalselt.

Selgitus

Pakutud muudatusettepanekus täpsustatakse, et uue lähenemisviisi tagajärjed ettevõtetele ei tohi mõjutada üldist eesmärki – mida on mainitud eri puhkudel ELi tasandil – vähendada ettevõtete halduskulusid 25 % võrra 2012. aastaks.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6 a) Uute ametlike kohustuste mõju paremaks hindamiseks, eelkõige seoses teabekohustuse laienemisega teenuste osutamisele, peaks komisjon koostama hindamisaruande uute ametlike kohustuste mõju kohta, eriti seoses maksukohustuslaste ja ametiasutuste halduskuludega, ning nende ametlike kohustuste tõhususe kohta maksupettustega võitlemisel. Komisjon peaks esitama õigusloomega seotud ettepaneku, millega vajaduse korral muudetakse kõnealuste ametlike kohustuste sisu.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7 a) Komisjon peaks uurima võimalust Euroopa Liidu tasandi andmebaasi loomiseks, mis sisaldaks selliste füüsiliste isikute isikuandmeid, kes on asutanud, hallanud või juhtinud ettevõtteid, mis on olnud seotud ühendusesiseste tehingute tegemisel käibemaksupettustega. Enne uue ettevõtte registreerimist peaks asjassepuutuv riiklik asutus paluma riigi maksuametilt Euroopa tasandi maksuandmeid, mille viimane väljastab pärast päringu esitamist vastavale andmebaasile, millega ta peaks ühenduses olema.

Selgitus

Kuna maksupettustega seotud ühendusesisesed tehingud viiakse läbi varifirmade vahendusel, mis lõpetavad tegutsemise pärast üht äritehingut, tuleks vältida, et sellist varifirmat asutanud, hallanud või juhtinud füüsilised isikud saaksid asutada Euroopa tasandil uusi ettevõtteid.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 7

Direktiiv 2006/112/EÜ

Artikkel 263 – lõige 2 – teine lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Siiski võivad liikmesriigid teatavate maksukohustuslaste kategooriate puhul lubada koondaruannete esitamist ka muul viisil.”

Siiski võivad liikmesriigid teatavate maksukohustuslaste kategooriate puhul lubada koondaruannete esitamist ka muul viisil kuni ...*.”

 

* ELT, lisada kuupäev: direktiivi .../.../EÜ (muutmisdirektiiv) jõustumisele järgneva aasta 1. jaanuar.

Selgitus

Alternatiivsete teabeedastusviiside kasutamine muudaks andmete töötlemise ja vahetamise tunduvalt aeglasemaks. Arvestades asjaolu, et kõik käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtted omavad juurdepääsu arvutile ja Internetile, ei tooks teabe edastamine elektroonilisel teel nende jaoks kaasa halduskoormuse suurenemist. Teavet kogutakse igal juhul, seda edastataks vaid tihedamini, mis ei tooks kaasa halduskoormuse suurenemist, vaid kiirendaks liikmesriikide vahelist teabevahetust ning võimaldaks parandada maksupettustevastast võitlust.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 2 a

 

Komisjoni aruanne

 

Hiljemalt …* koostab komisjon aruande, milles hinnatakse käesoleva direktiivi mõju. Selles aruandes pööratakse erilist tähelepanu halduskuludele, mis uutest ametlikest kohustustest maksukohustuslastele tulenevad, ning nende ametlike kohustuste tõhususele võitluses maksupettustega. Komisjon esitab vajaduse korral õigusloomega seotud ettepaneku, millega muudetakse kõnealuste ametlike kohustuste sisu.

 

* ELT, lisada kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva.

Selgitus

1) Ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettuste vastases võitluses on oluline olla väga paindlik ja tõhus.

2) Komisjoni järgmisel tegevusperioodil on oodata suurt käibemaksureformi.


SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon võttis 17. märtsil 2008. aastal maksupettustevastase strateegia raames vastu kaks õigusloomega seotud ettepanekut: ettepanek, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (“käibemaksudirektiiv”) ning ettepanek, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1798/2003, et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega.

Nagu antud komisjoni liikmed teavad, ei saa maksupettustega võitlemist korraldada üksnes riiklikul tasandil, kuigi see kuulub valdavalt liikmesriikide pädevusse. Maksupettustega võitlemine peaks kuuluma ELi prioriteetide hulka ning liikmesriikide haldusasutuste ja komisjoni vahel peaks selles osas toimuma tihedam koostöö. Komisjon on sellega seoses välja töötanud kahesuunalise strateegia, milles järgitakse nõukogu poolt 2007. aastast alates paikapandud põhisuundi:

§ ühelt poolt kaalutakse olulist käibemaksureformi, mis hõlmaks kas pöördmaksustamise (reverse-charge) rakendamist või ühendusesiseste tehingute maksustamist, sealhulgas arvelduskoja (clearing house) kasutamine;

§ teiselt poolt pakutakse välja traditsioonilised meetmed ehk käibemaksueeskirjadesse tehtavad muudatused, mis ei muuda oluliselt kehtivat süsteemi ning mille eesmärk on teha maksustamisse tehnilisi parandusi.

Arutluste tempo majandus- ja rahandusministrite nõukogus ei tõota vähemalt lähitulevikus põhjalikku käibemaksureformi. Volinik Kovács kinnitas sama 24. juunil 2008. aastal majandus- ja rahanduskomisjoni ees esinedes. Eesistujariigi Prantsusmaa prioriteetide hulgas ei ole samuti põhjalikku käibemaksureformi. Seetõttu jäävad järele traditsioonilised meetmed.

Majandus- ja rahandusministrite nõukogu määratles oma 5. juuni 2007. aasta järeldustes prioriteetsetena järgmised traditsioonilised meetmed:

§ viia sisse muudatusi ühendusesiseste kaubatarnete deklareerimisse eesmärgiga lühendada tähtaegu;

§ tagada deklaratsioonides sisalduva teabe kiirem vahetus liikmesriikide maksuametite vahel;

§ analüüsida juhtudel, kui ettevõtja pole nõutavat teavet esitanud või kui ta pole seda õigesti esitanud, solidaarvastutuse rakendamist sellel määral, mil see põhjustab käibemaksu laekumata jäämise järgnevas etapis;

§ parandada ettevõtjatele antavat teavet käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtte kohta, takistamata liikmesriikides kohaldatavaid riskianalüüse.

Direktiivi ja määruse ettepanekud, mis moodustavad käesoleva paketi, hõlmavad üksnes osaliselt mõningaid majandus- ja rahandusministrite nõukogu poolt prioriteetsetena välja toodud aspekte. Volinik Kovács kinnitas oma esinemises 25. juunil 2008. aastal, et komisjon esitab lähikuudel ettepanekud majandus- ja rahandusministrite nõukogu poolt 2007. aasta juunis esitatud ettepanekute rakendamiseks, nimelt:

§ ettepanek õigusakti muutmiseks eesmärgiga rakendada solidaarvastutust, kui ettevõtja ei esita nõutavat teavet või kui ta ei esita seda õigesti (kavandatud 2008. aasta oktoobriks);

§ teine õigusloomega seotud ettepanek eesmärgiga tagada, et liikmesriikidel oleks automaatne juurdepääs maksukohustuslaste andmeid ja tegevust käsitlevatele andmebaasidele (kavandatud 2008. aasta novembriks);

§ käibemaksuteabe vahetamise süsteemi (VIES) reform eesmärgiga kehtestada miinimumstandardid maksukohustuslaste registreerimiseks ja registrist kustutamiseks (kavandatud 2008. aasta novembriks).

Samuti tuleks viidata liikmesriike teravalt kritiseerivale kontrollikoja eriaruandele nr 8, milles heidetakse ette ebapiisavaid jõupingusi seoses halduskoostööga käibemaksu valdkonnas. Kontrollikoja aruandes tuuakse muu hulgas välja järgmised soovitused:

–   lühendada olulisel määral andmete kogumise ja koondamise tähtaegu;

–   tagada ebaõigete andmete kohene parandamine;

–   parandada käibemaksukohustuslase numbrite kehtivuse tunnistamise menetluste toimimist;

–   tugevdada ristkontrolli võimalusi, näiteks lisades süsteemi andmed ühendusesiseste tehingute kohta;

–   hõlbustada otsest juurdepääsu andmetele, et võimaldada mitmepoolseid konsultatsioone.

Meetmete kohaldamisala

Käesolevas raportis käsitletavad meetmed kuuluvad kõnealusesse raamistikku. Komisjoni eesmärk on kiirendada ühendusesiseste tehingute kohta kogutava teabe kogumist ja edastamist. Kehtivate sätete kohaselt, mida komisjon kavatseb reformida, kogutakse andmeid ettevõtetelt iga kvartali kohta (koondaruanded, mis hõlmavad teavet ühendusesiseste kaubatarnete kohta). Selle uue meetmega teeb komisjon ettepaneku:

§ ühtlustada ja lühendada käibemaksudirektiivis osutatud koondaruannete näol toimuva ühendusesiseste tehingute deklareerimise tähtaega nii, et edaspidi tuleks neid esitada igakuiselt;

§ lühendada teabe liikmesriikidevahelise edastamise tähtaega kolmelt kuult ühele kuule.

Pettusevastase võitluse jaoks vajaliku teabe saamiseks on samuti tehtud ettepanek koguda igakuiselt teavet teises liikmesriigis registreeritud teenuseosutajate selliste ühendusesiseselt tarnitud kaupade või osutatud teenuste kohta, mille pealt peab kauba ostja või teenuse tellija maksma käibemaksu. Selleks peab kauba või teenuse saaja, kelle tehingumaht ületab 200 000 eurot kalendriaasta kohta, esitama oma käibedeklaratsiooni igakuiselt. Komisjon selgitab, et selline piirväärtus kehtestati selleks, et mitte tekitada täiendavat deklareerimiskohustust ettevõtjatele, kes soetavad ühendusesiselt kaupu vaid üksikjuhtudel või väikeses mahus, kuid seejuures võetakse arvesse pettuse seisukohalt olulisi summasid. Lisaks sellele nähakse ettepanekus ette, et mainitud tehingutega seotud summad tuuakse ristkontrolli võimaldamiseks deklaratsioonides välja eraldi. Ettepanek hõlmab sätteid, millega ühtlustatakse teenuste maksustamise eeskirju, et tagada seda, et teenuse osutaja ja saaja deklareerivad tehingud samas ajavahemikus. Selline säte võimaldab teostada esitatud teabe tõhusat ristkontrolli.

Lisaks sellele hõlmab ettepanek ettevõtete teabekohustust märkimisväärselt lihtsustavat meedet, mille kohaselt liikmesriikidel on kohustus võtta esitatavaid koondaruandeid ja käibedeklaratsioone vastu elektroonilise failiedastuse teel.

Komisjon osutab oma ettepaneku seletuskirjas, et enamik küsitletud ettevõtteid nõustus sellega, et deklaratsioonide esitamissageduse muutmine igakuiseks ei ole neile märkimisväärseks lisakoormuseks. VKEde esindajad kinnitasid, et meede ei mõjuta suuremat osa VKEsid.

Komisjoni arvates hõlmab meede vaid piiratud hulka ettevõtteid, nimelt neid kes teostavad ühendusesiseseid tehinguid (4 % ühenduses käibemaksukohustuslastena registreeritud ettevõtetest). Võib siiski põhjendatult küsida, mil määral on mõju hindamisel arvesse võetud, et teenuseid osutavad ettevõtted ei pidanud täitma kõnealused formaalsusi. Nende ettevõtete jaoks tähendab õigusaktide reform uusi täiendavaid formaalsusi.

Raportööri arvamus

Raportööril on seisukoht komisjoni ettepaneku kohta, samas kordab ta, et kavandatud õiguslikud meetmed on vaid osa eesseisvast tööst. Oleks soovitav, et komisjon esitaks tulevikus oma ettepanekud tervikliku õigusloomepaketina, mis parandaks kindlasti õigusloome kvaliteeti. Kuna komisjon ei ole põhjalikult hinnanud uute ametlike kohustuste mõju teenuste osutamisele, teeb raportöör ühe muudatusettepaneku, milles nähakse ette hindamisaruande koostamine uute ametlike kohustuste mõju kohta, eelkõige seoses halduskuludega maksukohustuslastele ja ametiasutustele, võttes samuti arvesse maksupettustega võitlemise tõhusust. Võttes lisaks arvesse kontrollikoja õigustatud kriitikat, mis puudutab tõhusa halduskoostöö puudumist käibemaksupettustega võitlemise valdkonnas, teeb raportöör ühe muudatusettepaneku, mille eesmärk on tugevdada komisjoni rolli analüüside koostamisel ja parimate tavade vahetamisel.


õiguskomisjonI ARVAMUS (5.11.2008)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi), et võidelda ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega

(KOM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Arvamuse koostaja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Käibemaksupettused mõjutavad märkimisväärselt liikmesriikide maksutulusid ning häirivad majandustegevust siseturul, tekitades ebaseaduslikke kaubavoogusid ning paisates turule ebaloomulikult madalate hindadega kaupu.

(1) Käibemaksupettused mõjutavad märkimisväärselt liikmesriikide maksutulusid ning häirivad majandustegevust siseturul, tekitades ebaseaduslikke kaubavoogusid ning paisates turule ebaloomulikult madalate hindadega kaupu. Lisaks ei mõjuta käibemaksupettused mitte üksnes liikmesriikide eelarvete rahastamist, vaid ka ELi omavahendite süsteemi, sest käibemaksu omavahendite vähenemine tuleb kompenseerida kogurahvatulu omavahendite kasvuga ning seetõttu mõjutavad käibemaksupettuste tekitatud moonutused omavahendite süsteemi üldist tasakaalu.

Selgitus

Pakutud täienduse eesmärk on selgitada, et käibemaksupettused ei mõjuta üksnes liikmesriikide eelarvete rahastamist, vaid ka ELi omavahendite süsteemi. See on täiendav põhjus võidelda käibemaksupettustega ELi tasandil.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Võttes arvesse ettevõtjate töökeskkonna ja töövahendite arengut, tuleks veenduda, et neil on võimalik täita oma deklareerimiskohustust lihtsate elektrooniliste menetluste abil, et vähendada halduskulusid maksimaalselt.

(6) Käesoleva direktiiviga ei kavandata mingil juhul mõjutada ELi tasandil võetud meetmeid, mille eesmärk on saavutada ettevõtete halduskulude vähendamine 25% võrra 2012. aastaks. Võttes eelkõige arvesse ettevõtjate töökeskkonnast ja töövahenditest tulenevat arengut, on soovitav veenduda, et neil on võimalik täita oma deklareerimiskohustust lihtsate elektrooniliste menetluste abil, et vähendada halduskulusid maksimaalselt.

Selgitus

Pakutud muudatusettepanekus täpsustatakse, et uue lähenemisviisi tagajärjed ettevõtetele ei tohi mõjutada üldist eesmärki – mida on mainitud eri puhkudel ELi tasandil – vähendada ettevõtete halduskulusid 25% võrra 2012. aastaks.

MENETLUS

Pealkiri

Võitlemine ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega (ühine käibemaksusüsteem)

Viited

KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Vastutav komisjon

ECON

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.4.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

7.10.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

25

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


MENETLUS

Pealkiri

Võitlemine ühendusesiseste tehingutega seotud maksupettustega (ühine käibemaksusüsteem)

Viited

KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

3.4.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

10.4.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

38

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Wolfgang Bulfon

Õigusteave - Privaatsuspoliitika