JELENTÉS a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő módosítását célzó tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

14.11.2008 - (COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: José Manuel García-Margallo y Marfil

Eljárás : 2008/0058(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0448/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0448/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő módosítását célzó tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0147),

–   tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0154/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0448/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos csalás jelentősen befolyásolja a tagállamok adóbevételeit, valamint megzavarja a belső piacon folytatott gazdasági tevékenységet, mivel kizárólag csalási célzatú termékmozgáshoz, valamint ésszerűtlenül alacsony árú termékek piacra bocsátásához vezetnek.

(1) A hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos csalás jelentősen befolyásolja a tagállamok adóbevételeit, valamint megzavarja a belső piacon folytatott gazdasági tevékenységet, mivel kizárólag csalási célzatú termékmozgáshoz, valamint ésszerűtlenül alacsony árú termékek piacra bocsátásához vezetnek. Továbbá a héacsalás nemcsak a tagállamok költségvetésének finanszírozását, hanem az Európai Unió saját forrásai rendszerének átfogó egyenlegét is érinti, amennyiben a héából származó saját forrás csökkenését a bruttó nemzeti jövedelemből származó saját forrás növelésével kompenzálni kell.

Indokolás

A javasolt kiegészítés azt kívánja tisztázni, hogy a héacsalás nemcsak a tagállamok költségvetésének finanszírozását, hanem az EU saját forrásainak rendszerét is érinti. Ez további okot ad a héacsalás elleni uniós szintű küzdelemre.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) A 2006/112/EK irányelv végrehajtásának javítása és hatékonyságának növelése érdekében a Bizottságnak ösztönöznie kellene a tagállamok adóhatóságait, hogy fejlesszék közigazgatási kapacitásukat, hogy a lehető legtöbb adóalany bevallását elektronikus úton kaphassák meg.

Indokolás

Az adóalanyok igazgatási terheinek csökkentése – és költségcsökkentés – céljából, tekintettel a bevallások egyre gyakoribb megtételének szükségességére is.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Tekintettel a környezet és a gazdasági szereplők munkaeszközeinek fejlődésére, célszerű számukra biztosítani, hogy az őket terhelő adminisztratív költségek csökkentése érdekében bejelentési kötelezettségüknek egyszerű elektronikus eljárás útján tehessenek eleget.

(6) Ez az irányelv egyáltalán nem érinti a 2012-ig a vállalatokra háruló adminisztratív teher 25%-os csökkentését célul kitűző közösségi szintű intézkedéseket. Különösen a környezet és a gazdasági szereplők munkaeszközeinek ebből eredő fejlődésére tekintettel kívánatos számukra biztosítani, hogy az őket terhelő adminisztratív költségek csökkentése érdekében bejelentési kötelezettségüknek egyszerű elektronikus eljárás útján tehessenek eleget.

Indokolás

A javasolt módosítás egyértelművé teszi, hogy az új szemlélet vállalatokra vonatkozó következményei nem befolyásolhatják az – uniós szinten már több alkalommal kifejtett – általános célt, mely szerint 2012-ig 25%-kal csökkenteni kell a vállalatokra háruló adminisztratív terheket.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az új formai követelmények hatásának jobb felmérése érdekében, különösen ami a tájékoztatási kötelezettségeknek a szolgáltatásnyújtásra történő kiterjesztését illeti, a Bizottságnak értékelő jelentést kell készítenie e követelmények hatásáról, különösen az adóalanyok és a hatóságok adminisztratív költségeiről, valamint arról, hogy e formai követelmények hatékonyan hozzájárulnak-e az adócsalás elleni küzdelemhez. Amennyiben szükséges, a Bizottság az említett formai követelmények tartalmát módosító jogalkotási javaslatot nyújt be.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7a) A Bizottságnak meg kellene vizsgálnia egy olyan európai szintű adatbázis létrehozásának lehetőségét, amely azokra a természetes személyekre vonatkozó adatokat tartalmazná, akik hozzáadott-értékadóval kapcsolatos, Közösségen belüli csalárd ügyletekben részt vevő vállalatokat hoztak létre vagy irányítottak, illetve részt vettek ilyen vállalkozások adminisztrációjában. Új vállalat bejegyzése előtt az illetékes nemzeti szervnek európai uniós adónyilvántartási igazolást kellene kérvényeznie a nemzeti adóhatóságtól, amelyet utóbbi a megfelelő adatbázisban történő ellenőrzés után állít ki, mely adatbázishoz hozzáféréssel rendelkezik.

Indokolás

Mivel a Közösségen belüli csalárd ügyleteket olyan fantomcégek közvetítésével bonyolítják, amelyek egyetlen ügylet után megszűnnek, a korábban ilyen fantomcéget alapító vagy irányító, illetve ilyen cégek adminisztrációjában részt vevő természetes személyeket meg kell akadályozni abban, hogy európai szinten új vállalkozásokat hozzanak létre.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 pont

2006/112/EK irányelv

263 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok azonban engedélyezhetik az adóalanyok meghatározott csoportjainak, hogy az összesítő nyilatkozatot más módon nyújtsák be.

A tagállamok azonban engedélyezhetik az adóalanyok meghatározott csoportjainak, hogy az összesítő nyilatkozatot más módon nyújtsák be ...-ig*.

 

* HL, kérjük a dátum beillesztését: A .../.../EO irányelv (a módosító irányelv) hatálybalépését követő év január 1-je.

Indokolás

Az információátadás egyéb módjainak alkalmazása jelentősen lassítaná az információ feldolgozását és cseréjét. Mivel valamennyi héa-azonosítószámmal rendelkező szereplőnek van számítógépes és internet-hozzáférése, az információ elektronikus úton történő átadása nem jelentené számukra az igazgatási terhek növekedését. Az információt mindenképpen begyűjtik, tehát csak annak elküldését kell gyakoribbá tenni, ami nem jelentené az igazgatási terhek növekedését, inkább meggyorsítaná az információ átadását a tagállamok között, ezzel lehetővé téve a csalás elleni küzdelem javítását.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2a. cikk

 

A Bizottság jelentése

 

A Bizottság ...-ig* jelentést készít, amelyben értékeli ezen irányelv hatását. A jelentés különösen az érintett személyekre vonatkozó új formai követelményekből eredő igazgatási költségekre, illetve arra összpontosít, hogy e formai követelmények mennyire hatékonyak az adócsalás elleni küzdelemben. Amennyiben szükséges, a Bizottság az említett formai követelmények tartalmát módosító jogalkotási javaslatot nyújt be.

 

* HL, kérjük a dátum beillesztését: két évvel ezen irányelv hatálybalépésének időpontját követően.

Indokolás

1) A Közösségen belüli, adócsalással kapcsolatos ügyletek elleni küzdelem érdekében nagyon rugalmasnak és hatékonynak kell lenni.

2) A következő Bizottság hivatali ideje alatt a héa átfogó reformja várható.

INDOKOLÁS

Bevezetés

Az Európai Bizottság 2008. március 17-én az adócsalás elleni küzdelem keretében két jogalkotási javaslatot fogadott el: egyet a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvnek (a „héairányelvnek”), egyet pedig az 1798/2003/EK rendeletnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő módosításáról.

Amint azt bizottságunk tagjai is tudják, a csalás elleni küzdelem nagymértékben a tagállamok hatáskörébe tartozik, ugyanakkor nem olyan probléma, amelyet csupán nemzeti szinten meg lehetne oldani. Az adócsalás elleni küzdelemnek kiemelt figyelmet kell kapnia az Európai Unióban, és szorosabbá kell tenni az együttműködést a tagállamok közigazgatási szervei között és a Bizottsággal. E tekintetben a Bizottság a Tanács által 2007 óta kijelölt szabályokat követve kettős stratégiát dolgozott ki:

§ 1) egyrészről meg kell fontolni a héa alapos megreformálását, ami vagy fordított adózási mechanizmus bevezetését jelentené, vagy pedig a Közösségen belüli ügyletek megadóztatását, egy elszámolóház bevezetésével;

§ 2) másrészről hagyományos intézkedések sorozatát, azaz a héaszabályzat módosítását, ami nem járna a jelenlegi rendszer alapvető megváltoztatásával, hanem inkább megfelelőbb módszereket vezetne be az adóügyintézés terén.

Az ECOFIN Tanácson belül zajló munka jelenlegi üteme alapján a közeljövőben nem kerül sor a héa mélyreható reformjára. Ezt megerősítette Kovács László biztos is 2008. június 24-én a Gazdasági és Monetáris Bizottság előtti meghallgatásán. A francia elnökség prioritásai között sem szerepel a héa mélyreható reformja. Maradnak tehát a hagyományos intézkedések.

Az ECOFIN 2007. június 5-i következtetéseiben a következő hagyományos intézkedéseket jelölte meg prioritásként:

§ a Közösségen belüli eladások bevallásának módosítása a határidők csökkentése érdekében;

§ annak biztosítása, hogy a tagállamok adóhatóságai gyorsabban rendelkezésre bocsássák a bevallásokban található információkat;

§ egyetemleges felelősség bevezetése olyan esetekben, amikor az adóalany nem nyújtotta be a kívánt információkat, vagy nem megfelelő módon nyújtotta be azokat, és az említett körülmények miatt héaveszteség jelentkezett az adóbehajtási eljárás későbbi szakaszában;

§ a héa céljából azonosított adóalanyokról rendelkezésre álló információk javítása anélkül, hogy az negatív hatással lenne a tagállamok által elvégzett kockázatelemzésekre.

A jelenlegi tervezet tárgyát képező irányelvre és rendeletre irányuló javaslatok csupán az ECOFIN által prioritásként megjelölt szempontok egy részét fedik le. Kovács László biztos 2008. június 25-i meghallgatása során megerősítette, hogy a Bizottság az elkövetkezendő hónapokban javaslatokat fog előterjeszteni az ECOFIN által 2007 júniusában megállapítottak gyakorlatba történő átültetésére, nevezetesen:

§ javaslat az egyetemleges felelősség bevezetésére irányuló jogszabály-módosításra azokra az esetekre, amikor az adóalany nem nyújtja be a szükséges információkat, vagy nem megfelelő formában nyújtja be azokat (tervezett benyújtás: 2008. október);

§ jogalkotási javaslat a tagállamoknak az adóalanyok személyazonosságát és tevékenységeit tartalmazó adatbázisokhoz való automatikus hozzáférésének biztosítására (tervezett benyújtás: 2008. november);

§ a héával kapcsolatos információcsere-rendszer (VIES) reformja, amely minimumkövetelményeket állapítana meg az adóalanyok nyilvántartásba vételéről és a nyilvántartásból történő törlésükről (tervezett benyújtás: 2008. november).

Meg kell említeni ugyanakkor a Számvevőszék 8. számú, a tagállamokat élesen bíráló különjelentését, amely elmarasztalja őket amiatt, hogy nem tették meg a szükséges erőfeszítéseket a héával kapcsolatos közigazgatási együttműködés terén. A jelentésben a Számvevőszék többek között a következő javaslatokat teszi:

-    jelentős mértékben csökkenteni kell az adatok beszerzésének és összegyűjtésének határidejét;

-    biztosítani kell a pontatlan adatok gyors helyesbítését;

-    javítani kell a héa-azonosítószámok érvényesítésének működését;

-    több lehetőséget kell biztosítani keresztellenőrzések elvégzésére, például a közösségen belüli beszerzésekről szóló adatok bevonásával;

-    meg kell könnyíteni az adatokhoz való közvetlen hozzáférést a többoldalú lekérdezések lehetővé tétele érdekében.

Az intézkedések hatálya

Az e jelentés tárgyát képező intézkedések illeszkednek a fenti keretbe. A Bizottság javaslata a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó információk gyorsabb összegyűjtésére és cseréjére irányul. Az Európai Bizottság által megváltoztatni kívánt jelenlegi rendelkezések között szerepel a cégek adatainak összegyűjtése (a Közösségen belüli termékértékesítésekkel kapcsolatos információkat tartalmazó összesítő nyilatkozatok), amelyet negyedévente végeznek el. Az új intézkedéssel a bizottsági javaslat célja az, hogy

§ harmonizálja és egy hónapra csökkentse azt az időszakot, amely alatt a Közösségen belüli ügyletekről adatot kell szolgáltatni a héairányelvben említett összesítő nyilatkozatban,

§ három hónapról egy hónapra csökkentse azt a határidőt, amelyen belül a tagállamoknak ezen információkat egymás között továbbítaniuk kell.

Az adócsalás elleni küzdelemhez szükséges információk rendelkezésre állása érdekében azon adatok havonta történő összegyűjtése is szerepel a javaslatban, amelyek az olyan, Közösségen belüli termékbeszerzésekre és más tagállamban letelepedett szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek kapcsán a vevőt terheli az adófizetési kötelezettség. E célból az egy naptári évben 200 000 eurót meghaladó értékű ilyen ügyletekben érintett vevőknek havonta kell héabevallást benyújtaniuk. A Bizottság magyarázata szerint ez a küszöbérték azt a célt szolgálja, hogy ne terheljék újabb kötelezettségek azon vállalkozásokat, amelyek csak eseti jelleggel vagy kis értékben eszközölnek Közösségen belüli beszerzéseket, ugyanakkor a szabályozás kiterjedjen az adócsalás szempontjából jelentős értékű ügyletekre. A javaslatban szerepel még, hogy az adatok keresztellenőrzése érdekében az említett ügyletekre vonatkozó összegeket külön kell feltüntetni a bevallásban. A javaslat a szolgáltatások utáni adófizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok harmonizálására irányuló rendelkezéseket is tartalmaz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyletekre vonatkozó bejelentéseket az eladó és a vevő ugyanabban az időszakban tegye meg. E rendelkezések lehetővé teszik a szolgáltatott információk hatékony keresztellenőrzését.

Ezenkívül a javaslat egyik intézkedése jelentősen egyszerűsíti a vállalkozások dolgát, mivel a tagállamokat arra kötelezi, hogy elektronikus fájlküldéssel benyújtott összesítő nyilatkozatot és adóbevallást is elfogadjanak.

A javaslat indokolásában a Bizottság jelzi, hogy a megkérdezett vállalkozások többsége elismeri, hogy a havi adatszolgáltatásra való áttérés számukra nem járna jelentős teherrel. A kkv-k képviselői megerősítették, hogy az intézkedés nem jelentene nehézséget a legtöbb kkv számára.

A Bizottság szerint az intézkedés csak korlátozott számú vállalkozást érint, konkrétan azokat, amelyek Közösségen belüli ügyleteket bonyolítanak (a Közösségen belül héanyilvántartásban szereplő vállalatok 4%-a). Fel kell tenni azonban a kérdést, hogy e hatásvizsgálat elkészítésekor milyen mértékben vették figyelembe azt, hogy a szolgáltató cégekre jelenleg nem vonatkoznak az említett formai követelmények. E cégek esetében a szabályozási reform további új formai követelményeket jelent.

Az előadó véleménye

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, bár ismételten hangsúlyozza, hogy a javasolt jogalkotási intézkedések az elvégzendő munkának csak egy részét teszik ki. A jövőben a Bizottságnak a javaslatokat célszerű lenne egységes jogszabálycsomag formájában benyújtania, ami bizonyosan kedvezően hatna a jogalkotás minőségére. Mivel az új formai követelmények szolgáltatásnyújtásra gyakorolt hatását a Bizottság nem értékelte részletesen, az előadó módosítást javasol, amely az új formai követelmények hatásainak értékeléséről szóló jelentés elkészítését irányozza elő, különös tekintettel az adóalanyok és a hatóságok számára felmerülő adminisztratív költségekre és az adócsalás elleni küzdelemben érvényesülő hatékonyságra. Ezenkívül, figyelembe véve a Számvevőszék által a héacsalások elleni küzdelem keretében folytatott hatékony igazgatási együttműködés hiánya tekintetében megfogalmazott jogos bírálatokat, az előadó olyan módosítást javasol, amelynek célja a Bizottság szerepének megerősítése az elemzések elkészítésében és a bevált gyakorlatok cseréjében.

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (5.11.2008)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem érdekében történő módosítását célzó tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

A vélemény előadója: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos csalás jelentősen befolyásolja a tagállamok adóbevételeit, valamint megzavarja a belső piacon folytatott gazdasági tevékenységet, mivel kizárólag csalási célzatú termékmozgáshoz, valamint ésszerűtlenül alacsony árú termékek piacra bocsátásához vezetnek.

(1) A hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos csalás jelentősen befolyásolja a tagállamok adóbevételeit, valamint megzavarja a belső piacon folytatott gazdasági tevékenységet, mivel kizárólag csalási célzatú termékmozgáshoz, valamint ésszerűtlenül alacsony árú termékek piacra bocsátásához vezetnek. Továbbá a héacsalás nemcsak a tagállamok költségvetésének finanszírozását, hanem az EU saját forrásainak rendszerét is érinti, amennyiben a héából származó saját forrás csökkenését a bruttó nemzeti jövedelemből származó saját forrás növelésével kompenzálni kell, és így a héacsalás által okozott torzulások a saját források egész rendszerének egyensúlyát érintik.

Indokolás

A javasolt kiegészítés azt kívánja tisztázni, hogy a héacsalás nemcsak a tagállamok költségvetésének finanszírozását, hanem az EU saját forrásainak rendszerét is érinti. Ez további okot ad a héacsalás elleni uniós szintű küzdelemre.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Tekintettel a környezet és a gazdasági szereplők munkaeszközeinek fejlődésére, célszerű számukra biztosítani, hogy az őket terhelő adminisztratív költségek csökkentése érdekében bejelentési kötelezettségüknek egyszerű elektronikus eljárás útján tehessenek eleget.

(6) Ez az irányelv egyáltalán nem érinti a 2012-ig a vállalatokra háruló adminisztratív terhek 25%-os csökkentését célul kitűző uniós szintű intézkedéseket. Különösen a környezet és a gazdasági szereplők munkaeszközeinek ebből eredő fejlődésére tekintettel kívánatos számukra biztosítani, hogy az őket terhelő adminisztratív költségek csökkentése érdekében bejelentési kötelezettségüknek egyszerű elektronikus eljárás útján tehessenek eleget.

Indokolás

A javasolt módosítás egyértelművé teszi, hogy az új szemlélet vállalatokra vonatkozó következményei nem befolyásolhatják az – uniós szinten már több alkalommal kifejtett – általános célt, mely szerint 2012-ig 25%-kal csökkenteni kell a vállalatokra háruló adminisztratív terheket.

ELJÁRÁS

Cím

A Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem (közös hozzáadottértékadó-rendszer)

Hivatkozások

COM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.4.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.10.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

ELJÁRÁS

Cím

A Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos adócsalás elleni küzdelem (közös hozzáadottértékadó-rendszer)

Hivatkozások

COM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

3.4.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

10.4.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Az elfogadás dátuma

5.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Wolfgang Bulfon