Procedure : 2008/0058(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0448/2008

Ingediende teksten :

A6-0448/2008

Debatten :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Stemmingen :

PV 04/12/2008 - 7.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0577

VERSLAG     *
PDF 171kWORD 236k
14.11.2008
PE 411.932v02-00 A6-0448/2008

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer

(COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: José Manuel García-Margalloy Marfil

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie juridische zaken
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer

(COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0147),

–   gelet op artikel 93 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0154/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken(A6‑0448/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG‑Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De btw-fraude leidt tot een aanzienlijke derving van de belastinginkomsten voor de lidstaten en verstoort de economische bedrijvigheid op de interne markt doordat nodeloze goederenstromen ontstaan en goederen tegen abnormaal lage prijzen op de markt worden gebracht.

(1) De btw-fraude leidt tot een aanzienlijke derving van de belastinginkomsten voor de lidstaten en verstoort de economische bedrijvigheid op de interne markt doordat nodeloze goederenstromen ontstaan en goederen tegen abnormaal lage prijzen op de markt worden gebracht. Bovendien is btw-ontduiking niet alleen nadelig voor de financiering van de begrotingen van de lidstaten, maar ook voor het algemene evenwicht van de eigen middelen van de Europese Unie, daar verminderde eigen middelen uit de btw gecompenseerd moeten worden door een verhoging van de eigen middelen uit het bruto nationaal inkomen.

Motivering

De voorgestelde toevoeging beoogt te verhelderen dat btw-ontduiking niet alleen een nadelig effect heeft op de financiering van de begrotingen van de lidstaten, maar ook op het systeem van eigen middelen van de EU. Dit is een reden te meer om btw-ontduiking op het niveau van de EU te bestrijden.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4 bis) Om de tenuitvoerlegging van richtlijn 2006/112/EG te verbeteren en doeltreffender te maken dient de Commissie de belastingdiensten van de lidstaten ertoe aan te sporen hun administratieve capaciteit te ontwikkelen om aangiften langs elektronische weg te kunnen ontvangen, en dit voor een zo groot mogelijk aantal categorieën belastingplichtigen.

Motivering

Om de administratieve last voor belastingplichtigen te verlichten (en de kosten te beperken), ook gezien het feit dat de frequentie van de aangiften toeneemt.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Gelet op de ontwikkeling van de bedrijfsomgeving en –instrumenten moeten bedrijven de mogelijkheid hebben om hun aangifteverplichtingen volgens eenvoudige elektronische procedures te vervullen, teneinde de administratieve lasten ervan zoveel mogelijk te beperken.

(6) Deze richtlijn beoogt op generlei wijze afbreuk te doen aan maatregelen die op communautair niveau worden uitgevoerd om in 2012 voor bedrijven een verlichting van de administratieve lasten met 25% te bereiken. Met name gelet op de hieruit voortvloeiende ontwikkeling van de bedrijfsomgeving en -instrumenten is het wenselijk dat bedrijven de mogelijkheid hebben om hun aangifteverplichtingen volgens eenvoudige elektronische procedures te vervullen, teneinde de administratieve lasten ervan zoveel mogelijk te beperken.

Motivering

Het voorgestelde amendement maakt duidelijk dat de gevolgen voor bedrijven van de nieuwe aanpak niet van invloed mag zijn op de algemene doelstelling van een verlichting van de administratieve lasten met 25% in 2012, zoals reeds is verklaard bij verschillende gelegenheden op EU-niveau.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 bis) Om het effect van de nieuwe formele verplichtingen beter te kunnen beoordelen, met name wat de uitbreiding van de informatieplicht tot dienstverlenende bedrijven betreft, dient de Commissie een effectbeoordeling van de nieuwe formele verplichtingen op te stellen, waarin met name de administratieve kosten voor de belastingplichtigen en de overheidsdiensten en de doeltreffendheid van deze formele verplichtingen bij de bestrijding van belastingfraude worden onderzocht. Zo nodig moet de Commissie een wetgevingsvoorstel tot wijziging van de inhoud van deze formele verplichtingen indienen.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7 bis) De Commissie dient de mogelijkheid te onderzoeken een gegevensbank op het niveau van de Europese Unie op te zetten die de identificatiegegevens bevat van fysieke personen die ondernemingen hebben opgericht, beheerd of geleid die betrokken zijn geweest bij frauduleuze intracommunautaire handelingen met betrekking tot btw. Voordat een nieuwe onderneming wordt ingeschreven dient de bevoegde nationale instantie de nationale belastingadministratie om een EU-belastingattest te vragen dat door deze administratie wordt verstrekt na raadpleging van de respectieve gegevensbanken, waarmee zij verbonden moet zijn.

Motivering

Aangezien frauduleuze intracommunautaire handelingen worden verricht via spookbedrijven die na één enkele handeling ophouden actief te zijn, dienen fysieke personen die een dergelijk spookbedrijf hebben opgericht, beheerd of geleid ervan te worden weerhouden nieuwe bedrijven op Europees niveau op te richten.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7

Richtlijn 2006/112/EG

Artikel 263 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten kunnen evenwel voor bepaalde categorieën belastingplichtigen toestaan dat de lijst met andere middelen wordt ingediend.

De lidstaten kunnen evenwel tot …* voor bepaalde categorieën belastingplichtigen toestaan dat de lijst met andere middelen wordt ingediend.

 

* PB: datum invoegen: 1 januari van het jaar volgend op de inwerkingtreding van Richtlijn …/…/EG (de wijzigingsrichtlijn).

Motivering

Het gebruik van alternatieve middelen van informatieoverdracht zou het verstrekken en uitwisselen van informatie aanzienlijk vertragen. Aangezien alle btw-geregistreerde bedrijven toegang hebben tot een computer en het net, zal de elektronische informatieoverdracht niet leiden tot een toename van de administratieve last voor deze bedrijven. De informatie wordt in elk geval verzameld, zij zal alleen vaker moeten worden verzonden, hetgeen niet zal leiden tot een toename van de administratieve last, maar de informatieoverdracht tussen lidstaten zal versnellen, waardoor fraude beter zal kunnen worden bestreden.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 2 bis

 

Verslag van de Commissie

 

De Commissie stelt tegen ...* een verslag op waarin het effect van deze richtlijn wordt beoordeeld. In dit verslag wordt met name aandacht besteed aan de administratieve kosten die voor de belastingplichtigen voortvloeien uit de nieuwe formele verplichtingen, en aan de doeltreffendheid van deze formele verplichtingen bij de bestrijding van belastingfraude. Indien nodig dient de Commissie een wetgevingsvoorstel tot wijziging van de inhoud van de formele verplichtingen in.

 

* PB: datum invoegen: twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Motivering

1) Om belastingfraude in het intracommunautaire verkeer te bestrijden zijn flexibiliteit en doeltreffendheid van essentieel belang.

2) De btw zal tijdens de komende Commissieperiode waarschijnlijk grondig worden herzien.


TOELICHTING

Inleiding

Op 17 maart 2008 heeft de Europese Commissie in het kader van de strategie ter bestrijding van belastingfraude twee wetgevingsvoorstellen goedgekeurd: een voorstel tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (de "btw-richtlijn") en een voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1798/2003 ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer.

Zoals de leden van deze commissie weten, is fraudebestrijding grotendeels een bevoegdheid van de lidstaten, maar kan het fraudeprobleem niet op louter nationaal niveau worden opgelost. De bestrijding van belastingfraude moet een prioriteit zijn voor de EU. Daartoe moeten de belastingdiensten van de lidstaten nauwer met elkaar en met de Commissie samenwerken. In dit verband heeft de Commissie, volgens de richtsnoeren die de Raad sinds 2007 heeft vastgesteld, een tweeledige strategie ontwikkeld:

§ enerzijds wordt nagedacht over een belangrijke btw-hervorming, waarbij hetzij een verleggingsregeling ("reverse-charge") zou worden ingevoerd, hetzij een belasting op intracommunautaire transacties zou worden geheven en een clearinginstelling zou worden opgericht;

§ anderzijds wordt een reeks klassieke maatregelen overwogen, d.w.z. wijzigingen in de btw-regelgeving die technische verbeteringen in het belastingbeheer aanbrengen maar het bestaande systeem niet fundamenteel veranderen.

De trage vordering van de werkzaamheden van de Raad Ecofin voorspelt, tenminste op korte termijn, weinig goeds voor een grondige btw-hervorming. Op 24 juni 2008 bevestigde commissaris Kovács deze analyse voor de Commissie economische en monetaire zaken. Ook voor het Franse Voorzitterschap is een grondige btw-hervorming geen prioriteit. Wat overblijft, zijn dus klassieke maatregelen.

In zijn conclusies van 5 juni 2007 merkte de Raad Ecofin de volgende klassieke maatregelen als prioritair aan:

§ wijzigingen in de aangifte van intracommunautaire verkoopstransacties aanbrengen om de termijnen te verkorten;

§ ervoor zorgen dat de belastingdiensten van de lidstaten de informatie in de aangiften sneller uitwisselen;

§ onderzoeken of handelaren die de vereiste informatie niet verstrekken of niet op correcte wijze verstrekken, hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld indien de btw door dit verzuim verloren gaat in een latere fase van de inningsprocedure;

§ de beschikbare informatie over voor btw-doeleinden geïdentificeerde handelaren verbeteren, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de risicobeoordelingen door de lidstaten.

De voorstellen voor een richtlijn en een verordening waarover dit ontwerp gaat, beantwoorden slechts gedeeltelijk aan de door de Raad Ecofin vastgestelde prioriteiten. Tijdens de hoorzitting van 25 juni 2008 bevestigde commissaris Kovács dat de Commissie de komende maanden voorstellen zal indienen om de verzoeken van de Raad Ecofin van juni 2007 in de praktijk te brengen, namelijk:

§ een wijzigingsvoorstel om handelaren die de vereiste informatie niet verstrekken of niet op correcte wijze verstrekken, hoofdelijk aansprakelijk te stellen (gepland voor oktober 2008);

§ een wetgevingsvoorstel dat de lidstaten automatisch toegang geeft tot elkaars databanken betreffende de identiteit en de activiteiten van belastingplichtigen (gepland voor november 2008);

§ een hervorming van het VIES-systeem (systeem voor de uitwisseling van btw-gegevens) waarbij minimumnormen worden vastgesteld voor de registratie en schrapping van belastingplichtigen (gepland voor november 2008).

In dit verband dient ook het speciaal verslag nr. 8 van de Rekenkamer te worden vermeld, waarin de Rekenkamer zeer kritisch is voor de lidstaten en hun verwijt onvoldoende inspanningen inzake administratieve samenwerking op btw-gebied te hebben geleverd. In dit verslag formuleert de Rekenkamer onder meer de volgende aanbevelingen:

-  de termijnen voor het verzamelen en invoeren van gegevens moeten drastisch worden verkort;

-  onnauwkeurige gegevens moeten snel worden gecorrigeerd;

-  het functioneren van de geldigverklaring van btw-nummers moet worden verbeterd;

-  er moet worden voorzien in meer mogelijkheden om kruiscontroles te verrichten, bijvoorbeeld door gegevens over intracommunautaire verwervingen op te nemen;

-  er moet een ruimere rechtstreekse toegang tot de gegevens worden verleend om multilaterale raadpleging mogelijk te maken.

Reikwijdte van de maatregelen

De maatregelen waarover dit verslag gaat, passen in dat kader. De Commissie beoogt een snellere verzameling en uitwisseling van de gegevens over het intracommunautaire verkeer. De bestaande bepalingen die zij wil aanpassen, betreffen de driemaandelijkse verzameling van gegevens bij de bedrijven (lijsten met informatie over intracommunautaire goederenleveringen). Met deze nieuwe maatregel beoogt de Commissie:

§ de termijn voor de aangifte van intracommunautaire handelingen op de in de btw-richtlijn bedoelde lijsten te harmoniseren en tot één maand te verkorten;

§ de termijn voor het doorgeven van die gegevens aan de andere lidstaten te verkorten van drie maanden tot één maand.

Om te kunnen beschikken over de gegevens die nodig zijn voor fraudebestrijding, wordt ook voorgesteld om de gegevens over intracommunautaire verwervingen van goederen en aankopen van diensten bij een in een andere lidstaat gevestigde dienstverrichter waarvoor de afnemer tot voldoening van de belasting is gehouden, maandelijks te verzamelen. Daartoe zullen belastingplichtigen die in een kalenderjaar voor meer dan 200 000 euro aan dergelijke goederen of diensten afnemen, hun btw-aangifte maandelijks moeten indienen. De Commissie licht toe dat deze drempel is vastgesteld om uit fraudeoogpunt belangrijke bedragen in aanmerking te nemen zonder extra verplichtingen op te leggen aan bedrijven die slechts incidenteel of voor kleine bedragen intracommunautaire verwervingen verrichten. Voorts voorziet het voorstel erin dat de bedragen in verband met de handelingen in kwestie apart in de aangifte worden opgevoerd om kruiscontroles mogelijk te maken. Het voorstel bevat bepalingen die tot doel hebben de voorschriften betreffende de verschuldigdheid van belasting op diensten te harmoniseren, om te garanderen dat de handelingen door de verrichter en de afnemer in hetzelfde tijdvak worden aangegeven. Hierdoor zullen de ingediende gegevens op efficiënte wijze aan kruiscontroles kunnen worden onderworpen.

Het voorstel voorziet ook in een belangrijke vereenvoudigingsmaatregel voor de bedrijven, in die zin dat de lidstaten moeten accepteren dat lijsten en btw-aangiften worden ingediend door middel van elektronische bestandsoverdracht.

In de toelichting bij haar voorstel vermeldt de Commissie dat het merendeel van de bedrijven erkent dat een overschakeling naar een maandelijkse aangifte voor hen geen bijzonder grote last zou vormen. De vertegenwoordigers van het MKB hebben bevestigd dat de maatregel voor het grootste deel van het MKB geen gevolgen zou hebben.

Volgens de Commissie betreft de maatregel slechts een beperkt aantal bedrijven, namelijk bedrijven die intracommunautaire handelingen verrichten (4% van de bedrijven die in de Gemeenschap voor de btw geregistreerd zijn). Wel kan men zich afvragen in welke mate bij de effectbeoordeling rekening is gehouden met het feit dat dienstverlenende bedrijven tot dusver niet aan deze formaliteiten onderworpen waren. Voor deze bedrijven houdt de hervorming van de wetgeving nieuwe, extra formaliteiten in.

Mening van de rapporteur

De rapporteur heeft een mening over het voorstel van de Commissie, maar herhaalt dat de voorgestelde wetgevingsmaatregelen slechts een deel uitmaken van het werk dat nog voor de boeg ligt. Het is wenselijk dat de Commissie haar voorstellen in de toekomst in een totaalpakket indient; dat zou de kwaliteit van de wetgeving zeker ten goede komen. Aangezien de Commissie het effect van de nieuwe formele verplichtingen op dienstverleners niet nader heeft beoordeeld, stelt de rapporteur een amendement voor waarin wordt voorzien in de opstelling van een effectbeoordeling van de nieuwe formele verplichtingen, waarin met name het effect op de administratieve kosten voor de belastingplichtigen en de overheidsdiensten en op de doeltreffendheid van de fraudebestrijding wordt onderzocht. Rekening houdend met de kritiek van de Rekenkamer op het gebrek aan administratieve samenwerking bij de bestrijding van btw-fraude, stelt de rapporteur ook een amendement voor dat de Commissie een grotere rol geeft bij de opstelling van analyses en de uitwisseling van good practices.


ADVIES van de Commissie juridische zaken (5.11.2008)

aan de Commissie economische en monetaire zaken

inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde ter bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer

(COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Rapporteur voor advies: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De btw-fraude leidt tot een aanzienlijke derving van de belastinginkomsten voor de lidstaten en verstoort de economische bedrijvigheid op de interne markt doordat nodeloze goederenstromen ontstaan en goederen tegen abnormaal lage prijzen op de markt worden gebracht.

(1) De btw-fraude leidt tot een aanzienlijke derving van de belastinginkomsten voor de lidstaten en verstoort de economische bedrijvigheid op de interne markt doordat nodeloze goederenstromen ontstaan en goederen tegen abnormaal lage prijzen op de markt worden gebracht. Bovendien is btw-ontduiking niet alleen nadelig voor de financiering van de begrotingen van de lidstaten, maar ook voor het systeem van eigen middelen van de EU, daar verminderde eigen middelen uit de btw gecompenseerd moeten worden door een verhoging van de eigen middelen uit het bruto nationaal inkomen, en verstoringen ten gevolge van btw-ontduiking op die manier het algehele evenwicht van het systeem van eigen middelen ondermijnen.

Motivering

De voorgestelde toevoeging beoogt te verhelderen dat btw-ontduiking niet alleen een nadelig effect heeft op de financiering van de begrotingen van de lidstaten, maar ook op het systeem van eigen middelen van de EU. Dit is een reden te meer om btw-ontduiking op het niveau van de EU te bestrijden.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Gelet op de ontwikkeling van de bedrijfsomgeving en –instrumenten moeten bedrijven de mogelijkheid hebben om hun aangifteverplichtingen volgens eenvoudige elektronische procedures te vervullen, teneinde de administratieve lasten ervan zoveel mogelijk te beperken.

(6) Deze richtlijn beoogt op generlei wijze afbreuk te doen aan maatregelen die op EU-niveau worden uitgevoerd om in 2012 voor bedrijven een verlichting van de administratieve lasten met 25% te bereiken. Met name gelet op de hieruit voortvloeiende ontwikkeling van de bedrijfsomgeving en –instrumenten is het wenselijk dat bedrijven de mogelijkheid hebben om hun aangifteverplichtingen volgens eenvoudige elektronische procedures te vervullen, teneinde de administratieve lasten ervan zoveel mogelijk te beperken.

Motivering

Het voorgestelde amendement maakt duidelijk dat de gevolgen voor bedrijven van de nieuwe aanpak niet van invloed mag zijn op de algemene doelstelling van een verlichting van de administratieve lasten met 25% in 2012, zoals reeds is verklaard bij verschillende gelegenheden op EU-niveau.

PROCEDURE

Titel

Bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (gemeenschappelijk btw-stelsel)

Document- en procedurenummers

COM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Commissie ten principale

ECON

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

JURI

10.4.2008

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Behandeling in de commissie

7.10.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

4.11.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


PROCEDURE

Titel

Bestrijding van de belastingfraude in het intracommunautaire verkeer (gemeenschappelijk btw-stelsel)

Document- en procedurenummers

COM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Datum raadpleging EP

3.4.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

10.4.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Geen advies

       Datum besluit

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Behandeling in de commissie

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Datum goedkeuring

5.11.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Wolfgang Bulfon

Juridische mededeling - Privacybeleid