Procedura : 2008/0058(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0448/2008

Teksty złożone :

A6-0448/2008

Debaty :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Głosowanie :

PV 04/12/2008 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0577

SPRAWOZDANIE     *
PDF 191kWORD 251k
14.11.2008
PE 411.932v02-00 A6-0448/2008

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

(COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Prawnej
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

(COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0147),

–   uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0154/2008),

–   uwzględniając art. 51 regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0448/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Uchylanie się od płacenia podatku od wartości dodanej (VAT) w znacznym stopniu wpływa na wysokość dochodów z podatków w państwach członkowskich oraz zakłóca działalność gospodarczą na rynku wewnętrznym, tworząc nieuzasadniony przepływ towarów i prowadząc do wprowadzania na rynek towarów o nienormalnie niskich cenach.

(1) Uchylanie się od płacenia podatku od wartości dodanej (VAT) w znacznym stopniu wpływa na wysokość dochodów z podatków w państwach członkowskich oraz zakłóca działalność gospodarczą na rynku wewnętrznym, tworząc nieuzasadniony przepływ towarów i prowadząc do wprowadzania na rynek towarów o nienormalnie niskich cenach. Co więcej uchylanie się od płacenia podatku VAT nie tylko negatywnie wpływa na finansowanie budżetów państw członkowskich, lecz również na ogólną równowagę zasobów własnych Unii Europejskiej, gdyż zmniejszenie zasobów własnych opartych na podatku VAT należy kompensować zwiększeniem zasobów własnych opartych na produkcie narodowym brutto (PNB).

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu wyjaśnienie, że uchylanie się od płacenia podatku VAT nie tylko negatywnie wpływa na finansowanie budżetów państw członkowskich, lecz również na system zasobów własnych UE. Jest to kolejnym powodem zwalczania uchylania się od płacenia podatku VAT na poziomie europejskim.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a) W celu poprawy i zwiększenia skuteczności stosowania dyrektywy 2006/112/WE Komisja powinna zachęcać organy podatkowe państw członkowskich do rozwijania ich zdolności administracyjnej tak aby mogły otrzymywać oświadczenia jak największej możliwej liczby kategorii podatników drogą elektroniczną.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla podatników (oraz obniżenie kosztów), również z uwagi na przyszłe zwiększenie częstotliwości składanych oświadczeń.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Uwzględniając zmiany w środowisku pracy i narzędziach pracy podmiotów gospodarczych, należy zapewnić im możliwość dopełnienia obowiązku deklaracji w drodze prostej procedury elektronicznej, tak aby zmniejszyć do minimum ich obciążenie administracyjne.

(6) Niniejsza dyrektywa w żadnym razie nie zamierza wpłynąć na działania prowadzone na szczeblu Wspólnoty mające na celu 25 % redukcję obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw do 2012 r. W szczególności uwzględniając wynikające z tego zmiany w środowisku pracy i narzędziach pracy podmiotów gospodarczych, pożądane jest zapewnienie im możliwości dopełnienia obowiązku deklaracji w drodze prostej procedury elektronicznej, tak aby zmniejszyć do minimum ich obciążenie administracyjne.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka wyjaśnia, że oddziaływanie nowego podejścia na przedsiębiorstwa nie może wpłynąć na ogólne cele 25% redukcji obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw do 2012 r. – co podkreślano już przy różnych okazjach na szczeblu UE.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Aby lepiej ocenić wpływ nowych obowiązków formalnych, zwłaszcza w odniesieniu do objęcia obowiązkiem informowania również usługodawców, Komisja powinna sporządzić sprawozdanie oceniające wpływ nowych obowiązków formalnych, szczególnie na koszty administracyjne ponoszone przez podatników i organy administracji oraz skuteczność tych formalnych obowiązków w zwalczaniu uchylania się od płacenia podatków. Komisja przedstawi w razie potrzeby wniosek legislacyjny zmieniający zakres wspomnianych obowiązków formalnych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7a) Komisja powinna zbadać możliwość ustanowienia bazy danych na poziomie Unii Europejskiej, która zawierałaby dane identyfikujące osoby fizyczne, które stworzyły, administrowały lub zarządzały przedsiębiorstwami zaangażowanymi w wewnątrzwspólnotowe transakcje, w których dopuszczono się oszustwa w odniesieniu do podatku VAT. Przed zarejestrowaniem nowego przedsiębiorstwa właściwy organ krajowy powinien wystąpić do krajowych organów podatkowych o wyciąg z rejestru podatkowego UE, po dokonaniu wglądu do odpowiedniej bazy danych, z którą powinien on być powiązany.

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że oszustwa wewnątrzwspólnotowe są dokonywane za pośrednictwem fikcyjnych przedsiębiorstw, które kończą działalność po dokonaniu jednej transakcji, należy uniemożliwić osobom fizycznym, które ustanowiły, administrowały lub zarządzały takim przedsiębiorstwem fikcyjnym, tworzenie nowych przedsiębiorstw na poziomie europejskim.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Dyrektywa 2006/112/WE

Artykuł 263 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednak państwa członkowskie mogą zezwolić niektórym kategoriom podatników na składanie informacji podsumowujących w inny sposób.”

Jednak państwa członkowskie mogą zezwolić niektórym kategoriom podatników na składanie informacji podsumowujących w inny sposób do dnia...*

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę: 1 stycznia roku następującego po roku wejścia w życie dyrektywy .../.../WE (dyrektywy zmieniającej).

Uzasadnienie

Stosowanie alternatywnych sposobów przekazywania mogłoby poważnie spowolnić przetwarzanie i wymianę informacji. Mając na uwadze, że podmioty zarejestrowane jako płatnicy VAT mają dostęp do komputera i do sieci, elektroniczne przekazywanie danych nie prowadziłoby do zwiększenia ich obciążeń administracyjnych. Informacje są gromadzone niezależnie od wszystkiego, więc to jedynie operacja przesyłania ich mogłaby być prowadzona częściej, co nie prowadziłoby do zwiększenia administracyjnych obciążeń, lecz przyspieszyłoby przekazywanie informacji między państwami członkowskimi i pozwoliło na poprawę skuteczności zwalczania oszustw.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2a

 

Sprawozdanie Komisji

 

Do dnia…* Komisja opracuje sprawozdanie zawierające ocenę wpływu niniejszej dyrektywy. W sprawozdaniu tym zwróci szczególną uwagę na koszty administracyjne wynikające dla podatników z nowych obowiązków formalnych oraz na poziom skuteczności tych formalnych obowiązków w zwalczaniu uchylania się od płacenia podatków. Komisja przedstawi w razie potrzeby wniosek legislacyjny zmieniający zakres wspomnianych obowiązków formalnych.

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę: dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

1) W celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków w transakcjach wewnątrzwspólnotowych istotne jest zachowanie elastyczności i skuteczności.

2) Obszerna reforma podatku VAT jest oczekiwana w okresie następnego mandatu Komisji.


UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W dniu 17 marca tego roku Komisja Europejska przyjęła następujące wnioski legislacyjne w ramach strategii zwalczania uchylania się od płacenia podatków: wniosek zmieniający dyrektywę Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej („dyrektywa VAT”) i wniosek zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1789/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.

Jak wiadomo członkom naszej komisji, zwalczanie oszustw – chociaż w znacznej mierze należy ono do właściwości państw członkowskich – to problem, którego nie można rozwiązać wyłącznie na skalę krajową. Zwalczanie uchylania się od płacenia podatków powinno należeć do priorytetów UE i zakładać ściślejszą współpracę między organami administracji państw członkowskich oraz współpracę z Komisją. Idąc w tym kierunku i opierając się na wytycznych przedstawionych przez Radę w 2007 r., Komisja opracowała podwójną strategię:

§ 1) z jednej strony, podjęcie refleksji nad poważną reformą podatku VAT, która wiązałaby się bądź z wprowadzeniem mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse-charge), bądź z opodatkowaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych, z udziałem izby rozliczeniowej (clearing house);

§ 2) z drugiej strony, wprowadzenie serii środków konwencjonalnych, czyli zmian w przepisach dotyczących podatku VAT niepociągających za sobą zasadniczych modyfikacji obowiązującego systemu, a mających na celu wprowadzenie lepszych technik zarządzania tym podatkiem.

Tempo prac w Radzie ECOFIN nie wskazuje na podjęcie dogłębnej reformy podatku VAT, w każdym razie w perspektywie krótkoterminowej. Komisarz Kovács potwierdził tę analizę w wystąpieniu przed Komisją Gospodarczą i Monetarną w dniu 24 czerwca 2008 r. Francuska prezydencja również nie wpisała dogłębnej reformy podatku VAT na listę swoich priorytetów. Pozostają zatem środki konwencjonalne.

W konkluzjach z dnia 5 czerwca 2007 r. ECOFIN uznał za priorytetowe następujące środki konwencjonalne:

§ wprowadzenie zmian w zakresie deklaracji dotyczącej sprzedaży wewnątrzwspólnotowej w celu skrócenia terminów;

§ zagwarantowanie szybszej wymiany informacji zawartych w deklaracjach między organami podatkowymi państw członkowskich;

§ rozważenie wprowadzenia odpowiedzialności solidarnej w przypadku, gdy dany podmiot nie przedłożył wymaganych informacji lub zrobił to nieprawidłowo, co spowodowało stratę VAT na późniejszym etapie procedury ściągania podatku;

§ poprawa dostępnych informacji o podmiotach posiadających numer identyfikacyjny VAT w sposób niewpływający negatywnie na analizę ryzyka prowadzoną przez państwa członkowskie.

Wnioski dotyczące dyrektywy i rozporządzenia, będące przedmiotem niniejszego projektu, tylko częściowo podejmują niektóre sprawy wskazane przez ECOFIN jako priorytetowe. W wystąpieniu z dnia 25 czerwca br. komisarz Kovács potwierdził, że w najbliższych miesiącach Komisja przedstawi wnioski mające przenieść na grunt praktyczny postulaty ECOFIN z czerwca 2007 r., a mianowicie:

§ wniosek dotyczący zmiany prawodawstwa wprowadzającej odpowiedzialność solidarną w przypadku, gdy dany podmiot nie złoży wymaganych informacji lub zrobi to nieprawidłowo (przewidziany na październik 2008 r.);

§ wniosek legislacyjny gwarantujący państwom członkowskim automatyczny dostęp do ich odpowiednich baz danych dotyczących tożsamości i działalności podatników (przewidziany na listopad 2008 r.);

§ reformę systemu VIES (VAT Information Exchange System), ustanawiającą minimalne normy rejestracji podatników i usuwania ich z rejestrów (przewidziana na listopad 2008 r.).

Należy wspomnieć również sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego (nr 8), bardzo krytycznie oceniające państwa członkowskie, którym trybunał zarzuca, że nie podjęły wystarczających wysiłków w zakresie współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT. W sprawozdaniu tym Trybunał Obrachunkowy przedstawił między innymi następujące zalecenia:

-    drastyczne skrócenie terminu uzyskiwania i zestawiania danych;

-    zapewnienie szybkiego korygowania nieścisłych danych;

-    poprawa funkcjonowania zatwierdzania numerów VAT;

-    zwiększenie możliwości prowadzenia kontroli krzyżowych, na przykład z uwzględnieniem danych na temat zakupów wewnątrzwspólnotowych;

-    danie większego bezpośredniego dostępu do danych dla umożliwienia weryfikacji wielostronnych.

Zakres środków

Środki będące przedmiotem niniejszego sprawozdania mieszczą się w przedstawionych ramach. Komisja proponuje przyspieszyć gromadzenie i wymianę informacji związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Do obowiązujących środków, które Komisja Europejska proponuje zreformować, należy zbieranie danych od przedsiębiorstw (zestawienia zawierające informacje o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów), odbywające się raz na kwartał. Komisja proponuje wprowadzenie nowego środka:

§ ujednolicenie i skrócenie do miesiąca okresu objętego deklaracjami dotyczącymi transakcji wewnątrzwspólnotowych w zestawieniach, o których mowa w dyrektywie VAT;

§ skrócenie z trzech miesięcy do jednego miesiąca terminu przekazywania wspomnianych informacji między państwami członkowskimi.

Aby móc dysponować informacjami niezbędnymi w zwalczaniu uchylania się od płacenia podatków, proponuje się również comiesięczne gromadzenie informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i usług od podmiotu mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do których nabywca jest płatnikiem VAT. W tym celu nabywcy lub usługobiorcy dokonujący tego rodzaju transakcji na kwotę ponad 200 000 EUR w roku kalendarzowym będą mieli obowiązek składania deklaracji VAT co miesiąc. Komisja wyjaśnia, że pułap ten został ustalony, by nie nakładać dodatkowych obowiązków na przedsiębiorstwa dokonujące zakupów wewnątrzwspólnotowych okazjonalnie lub za niewielkie sumy, z jednoczesnym uwzględnieniem kwot uznawanych za istotne z punktu widzenia uchylania się płacenia podatku. Z drugiej strony wniosek przewiduje, że w deklaracji podawane będą kwoty dotyczące danych transakcji w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli krzyżowych. Wniosek zawiera przepisy zmierzające do ujednolicenia zasad wymagalności podatku od usług, aby zapewnić zadeklarowanie transakcji w tym samym okresie zarówno przez sprzedawcę, jak i przez nabywcę. Przepis ten umożliwi skuteczną kontrolę krzyżową przedłożonych informacji.

Wniosek zawiera ponadto środek stanowiący znaczne uproszczenie dla przedsiębiorstw, gdyż nakłada na państwa członkowskie obowiązek przyjmowania zestawień i deklaracji VAT składanych drogą elektroniczną.

W uzasadnieniu wniosku Komisja wskazuje, że większość przedsiębiorstw przyznała, iż przejście na deklaracje comiesięczne nie stanowi dla nich zbyt dużego obciążenia. Przedstawiciele MŚP potwierdzili, że środek ten nie będzie miał wpływu na większość z nich.

Zdaniem Komisji środek ma wpływ na ograniczoną liczbę przedsiębiorstw: są to przedsiębiorstwa prowadzące transakcje wewnątrzwspólnotowe (4% przedsiębiorstw zarejestrowanych we Wspólnocie do celów VAT). Warto jednak zastanowić się, w jakiej mierze analiza wpływu uwzględnia fakt, że wspomniane formalności nie dotyczyły przedsiębiorstw świadczących usługi. Dla tych przedsiębiorstw reforma legislacyjna będzie oznaczała nowe, dodatkowe formalności.

Opinia sprawozdawcy

Wyrażając swoją opinię o wniosku Komisji, sprawozdawca powtarza, że proponowane środki legislacyjne to tylko część pracy, którą należy jeszcze wykonać. Byłoby pożądane, by Komisja w przyszłości przedstawiła wnioski w formie całościowego pakietu legislacyjnego, co bez wątpienia znajdzie odzwierciedlenie w jakości prawodawstwa. Mając na względzie, że Komisja nie oceniła szczegółowo wpływu nowych obowiązków formalnych na usługodawców, sprawozdawca proponuje poprawkę przewidującą sporządzenie sprawozdania oceniającego wpływ nowych obowiązków formalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty administracyjne ponoszone przez podatników i organy administracji oraz o skuteczność zwalczania uchylania się od płacenia podatków. Podobnie, ze względu na uzasadnioną krytykę ze strony Trybunału Obrachunkowego, dotyczącą braku skutecznej współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania uchylania się od płacenia podatku VAT, sprawozdawca proponuje poprawkę mającą na celu wzmocnienie roli Komisji w opracowywaniu analiz i wymianie dobrych wzorców.


OPINIA Komisji Prawnej (5.11.2008)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

(COM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Uchylanie się od płacenia podatku od wartości dodanej (VAT) w znacznym stopniu wpływa na wysokość dochodów z podatków w państwach członkowskich oraz zakłóca działalność gospodarczą na rynku wewnętrznym, tworząc nieuzasadniony przepływ towarów i prowadząc do wprowadzania na rynek towarów o nienormalnie niskich cenach.

(1) Uchylanie się od płacenia podatku od wartości dodanej (VAT) w znacznym stopniu wpływa na wysokość dochodów z podatków w państwach członkowskich oraz zakłóca działalność gospodarczą na rynku wewnętrznym, tworząc nieuzasadniony przepływ towarów i prowadząc do wprowadzania na rynek towarów o nienormalnie niskich cenach. Co więcej uchylanie się od płacenia podatku VAT nie tylko negatywnie wpływa na finansowanie budżetów państw członkowskich, lecz również na system zasobów własnych UE, gdyż zmniejszenie zasobów własnych opartych na podatku VAT należy kompensować zwiększeniem zasobów własnych opartych na produkcie narodowym brutto (PNB), a zatem zakłócenia wynikające z uchylania się od płacenia podatku VAT naruszają ogólną równowagę systemu zasobów własnych.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ma na celu wyjaśnienie, że uchylanie się od płacenia podatku VAT nie tylko negatywnie wpływa na finansowanie budżetów państw członkowskich, lecz również na system zasobów własnych UE. Jest to kolejnym powodem zwalczania uchylania się od płacenia podatku VAT na poziomie europejskim.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Uwzględniając zmiany w środowisku pracy i narzędziach pracy podmiotów gospodarczych, należy zapewnić im możliwość dopełnienia obowiązku deklaracji w drodze prostej procedury elektronicznej, tak aby zmniejszyć do minimum ich obciążenie administracyjne.

(6) Niniejsza dyrektywa w żadnym razie nie zamierza wpłynąć na działania prowadzone na szczeblu UE mające na celu 25% redukcję obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw do 2012 r. W szczególności uwzględniając wynikające z tego zmiany w środowisku pracy i narzędziach pracy podmiotów gospodarczych, pożądane jest zapewnienie im możliwości dopełnienia obowiązku deklaracji w drodze prostej procedury elektronicznej, tak aby zmniejszyć do minimum ich obciążenie administracyjne.

 

Uzasadnienie

Proponowana poprawka wyjaśnia, że oddziaływanie nowego podejścia na przedsiębiorstwa nie może wpłynąć na ogólne cele 25% redukcji obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw do 2012 r. – co podkreślano już przy różnych okazjach na szczeblu UE.

PROCEDURA

Tytuł

Zwalczanie przestępstw podatkowych związanych z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi (wspólny system VAT)

Odsyłacze

COM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.4.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

7.10.2008

 

 

 

Data przyjęcia

4.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


PROCEDURA

Tytuł

Zwalczanie przestępstw podatkowych związanych z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi (wspólny system VAT)

Odsyłacze

COM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Data konsultacji z PE

3.4.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

10.4.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Data przyjęcia

5.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Wolfgang Bulfon

Data złożenia

14.11.2008

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności