Postup : 2008/0058(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0448/2008

Predkladané texty :

A6-0448/2008

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Hlasovanie :

PV 04/12/2008 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0577

SPRÁVA     *
PDF 192kWORD 252k
14.11.2008
PE 411.932v02-00 A6-0448/2008

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva

(KOM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: José Manuel García-Margallo y Marfil

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva

(KOM(2008)0147 – C6‑0154/2008 – 2008/0058(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0147),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0154/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6‑0448/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Podvod na dani z pridanej hodnoty (DPH) značný dopad na fiškálne príjmy členských štátov a narúša hospodársku činnosť v rámci vnútorného trhu tým, že vytvára neoprávnené toky tovaru a prináša na trh tovar pri neobvykle nízkych cenách.

(1) Podvody na dani z pridanej hodnoty (DPH) majú značný dopad na fiškálne príjmy členských štátov a narúšajú hospodársku činnosť v rámci vnútorného trhu tým, že vytvárajú neoprávnené toky tovaru a prinášajú na trh tovar s neobvykle nízkymi cenami. Okrem toho podvody na DPH ovplyvňujú nielen financovanie rozpočtov členských štátov, ale aj celkovú bilanciu vlastných zdrojov EÚ, pretože zníženia v oblasti vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH treba kompenzovať zvýšením vlastných zdrojov pochádzajúcich z hrubého národného dôchodku.

Odôvodnenie

Navrhovaný dodatok má za cieľ vysvetliť, že podvody na DPH ovplyvňujú nielen financovanie rozpočtov členských štátov, ale aj systém vlastných zdrojov EÚ. To je ďalší dôvod na boj proti podvodom na DPH na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) S cieľom zvýšiť účinnosť uplatňovania smernice 2006/1112/ES by Komisia mala podporovať daňové správy členských štátov v tom, aby rozširovali svoje administratívne kapacity s cieľom prijímať hlásenia elektronicky od čo najväčšieho počtu kategórií zdaniteľných osôb.

Odôvodnenie

Cieľom je znížiť administratívne zaťaženie zdaniteľných osôb (a tiež náklady), a to aj so zreteľom na zvyšujúcu sa frekvenciu podávania hlásení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S prihliadnutím na vývoj pracovného prostredia a nástrojov hospodárskych subjektov je vhodné zabezpečiť, aby mali možnosť splniť svoju povinnosť podávania priznaní jednoduchými elektronickými postupmi v záujme čo najväčšieho zníženia súvisiacej administratívnej záťaže.

(6) Účelom tejto smernice v žiadnom prípade nie je ovplyvniť opatrenia na dosiahnutie 25 % zníženia administratívneho zaťaženia spoločností do roku 2012 realizované na úrovni EÚ. Predovšetkým vzhľadom na výsledné zmeny v podnikateľskom prostredí a nástrojoch je žiaduce, aby podnikateľské subjekty mali možnosť plniť svoju povinnosť podávania priznaní jednoduchými elektronickými postupmi v záujme čo najväčšieho zníženia súvisiaceho administratívneho zaťaženia.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že dosah nového prístupu na hospodárske subjekty nemôže ovplyvniť všeobecný cieľ zníženia administratívneho zaťaženia spoločností o 25 % do roku 2012, ktorý už bol deklarovaný na úrovni EÚ pri viacerých príležitostiach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) V záujme lepšieho ohodnotenia dôsledkov nových formálnych povinností, najmä pokiaľ ide o rozšírenie informačnej povinnosti na oblasť poskytovania služieb by Komisia mala vypracovať hodnotiacu správu o účinkoch týchto povinností, predovšetkým z hľadiska administratívnych nákladov vznikajúcich dotyčným jednotlivcom a úradom, a o účinnosti týchto formálnych povinností v boji proti daňovým podvodom. V prípade potreby by Komisia mala predložiť legislatívny návrh upravujúci obsah uvedených formálnych povinností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Komisia by mala preskúmať možnosť vytvorenia databázy na úrovni Európskej únie, ktorá by obsahovala údaje na identifikáciu fyzických osôb, ktoré založili, spravovali alebo riadili spoločnosti zapojené do podvodných operácií v rámci Spoločenstva súvisiacich s DPH. Pred zaregistrovaním novej spoločnosti by mal príslušný vnútroštátny orgán požiadať vnútroštátnu daňovú správu o daňové potvrdenie EÚ, ktoré správa vydá po nahliadnutí do príslušnej databázy, ku ktorej by mala byť pripojená.

Odôvodnenie

Keďže sa podvodné transakcie vnútri Spoločenstva uskutočňujú prostredníctvom fiktívnych firiem, ktoré po jednej operácii skončia svoju činnosť, fyzickým osobám, ktoré založili, spravovali alebo riadili takúto fiktívnu firmu, by sa malo zabrániť zakladať nové spoločnosti na európskej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7

Smernica 2006/112/ES

Článok 263 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty však môžu pre určité kategórie zdaniteľných osôb povoliť podávanie súhrnných výkazov inými spôsobmi.

Členské štáty však môžu pre určité kategórie zdaniteľných osôb povoliť podávanie súhrnných výkazov inými spôsobmi do ...*.

 

* Úradný vestník: prosím vložte dátum 1. januára roku nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti smernice .../.../ES (meniaca a doplňujúca smernica).

Odôvodnenie

Použitie alternatívnych spôsobov prenosu informácií by výrazne spomalilo spracovanie a výmenu informácií. Keďže všetky subjekty podliehajúce povinnosti platiť DPH majú prístup k počítaču a internetu, elektronický prenos informácií by neviedol k zvýšeniu ich administratívneho zaťaženia. Tieto informácie sa zbierajú aj tak, takže by sa iba zvýšila frekvencia ich zasielania, čo by nespôsobilo zvýšenie administratívneho zaťaženia, ale urýchlilo by to prenos informácií medzi členskými štátmi a umožnilo zlepšenie boja proti podvodom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a

 

Správa Komisie

 

Komisia do ...* vypracuje správu o hodnotení vplyvu tejto smernice. Táto správa sa osobitne zameria na administratívne náklady, ktoré vzniknú dotyčným jednotlivcom v súvislosti s novými formálnymi povinnosťami, ako aj na mieru účinnosti týchto formálnych povinností v boji proti daňovým podvodom. V prípade potreby Komisia predloží legislatívny návrh upravujúci obsah uvedených formálnych povinností.

 

* Úradný vestník: prosím vložte dátum dva roky po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

1) Základným predpokladom boja proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva je veľká pružnosť a účinnosť.

2) V nasledujúcom funkčnom období Komisie sa očakáva rozsiahla reforma systému DPH.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európska komisia prijala 17. marca tohto roku v rámci stratégie boja proti daňovým podvodom tieto legislatívne návrhy: návrh, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (tzv. smernica o DPH), a návrh, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003 s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva.

Ako je členom tohto výboru zrejmé, boj proti daňovým podvodom nie je problémom, ktorý by sa dal riešiť len na vnútroštátnej úrovni, hoci do značnej miery spadá do právomoci členských štátov. Boj proti daňovým podvodom by mal byť prioritou EÚ a mal by zahŕňať užšiu spoluprácu medzi správnymi orgánmi v členských štátoch a s Komisiou. Komisia, ktorá v tomto smere od roku 2007 uplatňuje zásady stanovené Radou, vypracovala dvojitú stratégiu:

§ zvážiť na jednej strane dôležitú reformu DPH, ktorá by zahŕňala buď zavedenie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti (reverse-charge) alebo zdaňovanie operácií uskutočnených v rámci Spoločenstva vrátane zúčtovacieho ústavu (clearing house);

§ na druhej strane balík tradičných opatrení, to znamená úprav právnych predpisov týkajúcich sa DPH, ktoré nevyžadujú podstatné zmeny platného systému a ktorých cieľom je zaviesť lepšie postupy pri spravovaní dane.

Rýchlosť, akou napredujú práce Rady ECOFIN, neveští priaznivú budúcnosť pre hĺbkovú reformu DPH, teda určite nie v najbližšom čase. Komisár Kovács vo svojom vystúpení pred Výborom pre hospodárske a menové veci dňa 24. júna 2008 tento odhad potvrdil. Ani francúzske predsedníctvo si nestanovilo hĺbkovú reformu DPH ako jednu zo svojich priorít. A tak zostávajú iba tradičné opatrenia.

Rada ECOFIN určila vo svojich záveroch z 5. júna 2007 za prvoradé tieto tradičné opatrenia:

§ zaviesť úpravy v podávaní daňových priznaní z predaja uskutočneného v rámci Spoločenstva s cieľom skrátiť lehoty;

§ zabezpečiť, aby si daňové správy členských štátov rýchlejšie vymieňali informácie obsiahnuté v daňových priznaniach;

§ preskúmať zavedenie spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pre prípady, keď subjekt neposkytol požadovanú informáciu alebo ju neuviedol správne a uvedená skutočnosť viedla k strate DPH v poslednej etape výberu dane.

§ zlepšiť dostupné informácie o registrovaných platcoch DPH bez toho, že by to negatívne ovplyvnilo analýzy rizík, ktoré uskutočňujú členské štáty.

Návrhy smernice a nariadenia, ktoré sú predmetom tohto návrhu, pokrývajú len čiastočne niektoré aspekty, ktoré Rada ECOFIN uviedla ako prioritné. Komisár Kovács počas svojho vystúpenia 25. júna potvrdil, že Komisia v najbližších mesiacoch predloží návrhy na uvedenie požiadaviek Rady ECOFIN z júna 2007 do praxe, a to:

§ návrh legislatívnej zmeny a doplnenia s cieľom zaviesť spoločnúnerozdielnu zodpovednosť v prípade, že subjekt neposkytne požadované informácie alebo ich neuvedie správne (plánované na október 2008);

§ ďalší legislatívny návrh s cieľom zaručiť automatický prístup členských štátov k ich príslušným databázam s údajmi o totožnosti a činnostiach zdaniteľných subjektov (plánované na november 2008);

§ reforma systému výmeny informácií o DPH (VIES – VAT Information Exchange System) s cieľom stanoviť minimálne normy pre zápis a vyňatie zdaniteľných subjektov z evidencie (plánované na november 2008).

Rovnako je vhodné spomenúť osobitnú správu č. 8 Dvora audítorov, ktorá je voči členským štátom veľmi kritická a v ktorej sa im vyčíta, že pokiaľ ide o administratívnu spoluprácu v oblasti DPH, nevynaložili dostatočné úsilie. Dvor audítorov vo svojej správe medziiným uvádza tieto odporúčania:

-    radikálne skrátiť lehotu na získavanie a zber údajov;

-    zabezpečiť, že nepresné údaje budú bezodkladne opravené;

-    zlepšiť fungovanie procesu overovania identifikačných čísel DPH;

-    zlepšiť možnosti krížovej kontroly, napríklad zahrnutím údajov o nákupoch       uskutočnených v rámci Spoločenstva;

-    uľahčiť priamy prístup k údajom s cieľom umožniť mnohostrannú konzultáciu.

Rozsah opatrení

Opatrenia, ktoré sú predmetom tejto správy, spadajú do uvedeného rámca. Komisia navrhuje urýchlenie zberu a výmeny informácií súvisiacich s operáciami uskutočnenými v rámci Spoločenstva. Súčasné ustanovenia, ktoré Európska komisia plánuje reformovať, zahŕňajú zhromažďovanie údajov týkajúcich sa podnikov (súhrnné výkazy, ktoré obsahujú informácie o dodávkach tovaru v rámci Spoločenstva), ktoré sa uskutočňuje štvrťročne. Týmto novým opatrením Komisia navrhuje:

§ harmonizovať a skrátiť lehotu na podávanie daňových priznaní o operáciách uskutočnených v rámci Spoločenstva v súhrnných výkazoch uvedených v smernici o DPH na jeden mesiac;

§ skrátiť lehotu na odovzdávanie týchto informácií medzi členskými štátmi z troch mesiacov na jeden.

V záujme dostupnosti údajov potrebných na boj proti podvodom sa zároveň navrhuje, aby sa informácie o nákupoch tovaru a služieb v rámci Spoločenstva od poskytovateľa so sídlom v inom členskom štáte, za ktoré je príjemca povinný odvádzať daň, zhromažďovali mesačne. Nákupcovia alebo príjemcovia, ktorí uskutočňujú takéto operácie v sume viac ako 200 000 EUR za kalendárny rok, budú preto povinní podávať svoje priznania k DPH každý mesiac. Komisia vysvetľuje, že táto prahová hodnota sa stanovila preto, aby sa neukladali dodatočné povinnosti podnikom, ktoré realizujú nákupy v rámci Spoločenstva iba príležitostne alebo v malých sumách, a zohľadňovali sa pritom sumy považované za významné z hľadiska podvodov. V návrhu sa okrem toho ustanovuje, že na účely krížovej kontroly sa sumy vzťahujúce sa na príslušné operácie uvedú v priznaní osobitne. Návrh obsahuje ustanovenia, ktorých cieľom je zosúladenie pravidiel podliehania daňovej povinnosti pri poskytovaní služieb, aby sa zabezpečilo, že operácie budú v rovnakom období deklarované predávajúcim aj kupujúcim. Týmto ustanovením sa umožní účinná krížová kontrola poskytnutých informácií.

Návrh okrem iného zahŕňa značne zjednodušujúce opatrenie pre podniky tým, že členským štátom ukladá povinnosť akceptovať podávanie súhrnných výkazov a daňových priznaní k DPH v podobe súboru zaslaného elektronicky.

Komisia vo svojej dôvodovej správe k návrhu uvádza, že väčšina podnikov uznala, že prechod na mesačné podávanie priznania pre ne nepredstavuje významnú záťaž. Zástupcovia MSP potvrdili, že opatrenie nebude mať na väčšinu podnikov žiaden vplyv.

Podľa Komisie sa opatrenie týka obmedzeného počtu podnikov, a to tých, ktoré uskutočňujú operácie v rámci Spoločenstva (4 % z celkového počtu podnikov registrovaných ako platcov DPH v Spoločenstve). Celkom opodstatnene sa však môžeme pýtať, do akej miery sa pri hodnotení tohto dosahu zohľadňovalo, že na podniky poskytujúce služby sa uvedené formality nevzťahujú. Na tieto podniky sa bude v legislatívnej reforme myslieť formou nových dodatočných formalít.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca vyjadruje k návrhu Komisie stanovisko a znova potvrdzuje, že navrhnuté legislatívne opatrenia sú len časťou práce, ktorú treba vykonať. Bolo by vhodné, keby Komisia v budúcnosti predkladala svoje návrhy formou kompletného legislatívneho balíka, čo by sa celkom určite odrazilo na kvalite právnych predpisov. Vzhľadom na to, že vplyv nových formálnych povinností na poskytovanie služieb Komisia podrobne neprehodnotila, spravodajca navrhuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh, na základe ktorého by sa vypracovala hodnotiaca správa o účinkoch nových formálnych povinností, najmä pokiaľ ide o administratívne náklady, ktoré vznikajú zdaniteľným subjektom a úradom, a účinnosť v boji proti daňovým podvodom. Zároveň vzhľadom na opodstatnenú kritiku Dvora audítorov týkajúcu sa nedostatku účinnej spolupráce medzi úradmi v oblasti boja proti daňovým podvodom v rámci DPH spravodajca navrhuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom posilniť úlohu Komisie pri vypracovávaní analýz a pri výmene osvedčených postupov.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (5.11.2008)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojenými s operáciami v rámci Spoločenstva

(KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Podvod na dani z pridanej hodnoty (DPH) má značný dopad na fiškálne príjmy členských štátov a narúša hospodársku činnosť v rámci vnútorného trhu tým, že vytvára neoprávnené toky tovaru a prináša na trh tovar pri neobvykle nízkych cenách.

(1) Podvod na dani z pridanej hodnoty (DPH) má značný dopad na fiškálne príjmy členských štátov a narúša hospodársku činnosť v rámci vnútorného trhu tým, že vytvára neoprávnené toky tovaru a prináša na trh tovar pri neobvykle nízkych cenách. Okrem toho podvody na DPH ovplyvňujú nielen financovanie rozpočtov členských štátov, ale aj systém vlastných zdrojov EÚ, pretože zníženia v oblasti vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH sa musia kompenzovať zvýšením vlastných zdrojov pochádzajúcich z hrubého národného dôchodku (HND), čo znamená, že deformácie spôsobené podvodmi súvisiacimi s DPH ovplyvňujú celkovú vyváženosť systému vlastných zdrojov.

Odôvodnenie

Navrhovaný dodatok má za cieľ vysvetliť, že podvody na DPH ovplyvňujú nielen financovanie rozpočtov členských štátov, ale aj systém vlastných zdrojov EÚ. To je ďalší dôvod na boj proti podvodom na DPH na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) S prihliadnutím na vývoj pracovného prostredia a nástrojov hospodárskych subjektov je vhodné zabezpečiť, aby mali možnosť splniť svoju povinnosť podávania priznaní jednoduchými elektronickými postupmi v záujme čo najväčšieho zníženia súvisiacej administratívnej záťaže.

(6) Účelom tejto smernice v žiadnom prípade nie je ovplyvniť opatrenia na dosiahnutie 25 % zníženia administratívneho zaťaženia spoločností do roku 2012 realizované na úrovni EÚ. Predovšetkým vzhľadom na výsledné zmeny v pracovnom prostredí a nástrojoch hospodárskych subjektov je žiaduce, aby tieto subjekty mali možnosť splniť svoju povinnosť podávania priznaní jednoduchými elektronickými postupmi v záujme čo najväčšieho zníženia súvisiacej administratívnej záťaže.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa objasňuje, že dosah nového prístupu na hospodárske subjekty nemôže ovplyvniť všeobecný cieľ zníženia administratívneho zaťaženia spoločností o 25 % do roku 2012, tak ako to už bolo vyjadrené na úrovni EÚ pri viacerých príležitostiach.

POSTUP

Názov

Boj proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva (spoločný systém DPH)

Referenčné čísla

KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.4.2008

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.10.2008

 

 

 

Dátum prijatia

4.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


POSTUP

Názov

Boj proti daňovým podvodom spojeným s operáciami v rámci Spoločenstva (spoločný systém DPH)

Referenčné čísla

KOM(2008)0147 – C6-0154/2008 – 2008/0058(CNS)

Dátum konzultácie s EP

3.4.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

10.4.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Dátum prijatia

5.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Wolfgang Bulfon

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia