Процедура : 2008/0059(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0449/2008

Внесени текстове :

A6-0449/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0578

ДОКЛАД     *
PDF 235kWORD 326k
14.11.2008
PE 411.933v02-00 A6-0449/2008

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

(COM(2008)0147 – C6‑0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

(COM(2008)0147 – C6‑0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0147),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0155/2008),

–– като взе предвид член 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A6‑0449/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Съображение 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(-1) Съображение 17 се заменя със следния текст:

 

„Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията*. Европейският парламент следва да бъде изцяло информиран за предвидените мерки, съгласно точка 5 от споразумението между Европейския парламент и Комисията относно процедурите за прилагане на Решение 1999/468/ЕО на Съвета**.

 

_________________

 

* OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

** OВ C 143, 10.6.2008 г., стр. 1.”

Обосновка

Когато са предвидени мерки по прилагане съгласно Регламент (ЕО) №1798/2003, е препоръчително Европейският парламент да бъде навременно информиран.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a) В член 6 текстът „процедурата съгласно член 44, параграф 2” се заменя с „процедурата по регулиране съгласно член 44, параграф 2”.

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява, че въпросната мярка продължава да бъде приемана съгласно процедурата по регулиране.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 18 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(-1б) В член 18, параграф 1, текстът „процедурата съгласно член 44, параграф 2” се заменя с „процедурата по регулиране съгласно член 44, параграф 2”.

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане, и същевременно оптимизира ролята на държавите-членки чрез намаляване на техните правомощия за преценка по отношение участието им в обмена на информация.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 25 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3а) В член 25, параграф 3, текстът „процедурата съгласно член 44, параграф 2” се заменя с „процедурата по регулиране съгласно член 44, параграф 2”.

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 27 –параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3б) В член 27, параграф 4, алинея 2, текстът „процедурата съгласно член 44, параграф 2” се заменя с „процедурата по регулиране съгласно член 44, параграф 2”.

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 в (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 29 – параграфи 1 и 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3в) (-1б) В член 29, параграфи 1 и 2, текстът „процедурата съгласно член 44, параграф 2” се заменя с „процедурата по регулиране съгласно член 44, параграф 2”.

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 г (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 30 – параграфи 1 и 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3г) В член 30, параграфи 1 и 2, текстът „процедурата съгласно член 44, параграф 2” се заменя с „процедурата по регулиране съгласно член 44, параграф 2”.

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 д (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 35

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3д) Член 35 се изменя както следва:

 

а) параграф 1 се заменя със следния текст:

 

"1. Държавите-членки и Комисията периодично оценяват прилагането на настоящия регламент. Комисията обобщава информацията относно предприетите от държавите-членки действия срещу измамите, оповестява най-успешните действия и предлага мерки, които счита за най-подходящи за справяне с извършването на измами.”;

 

б) след параграф 1 се добавя следния параграф:

 

„1а. Комисията изготвя набор от показатели за разграничаване на областите, в които съществува по-висок риск от неспазване на данъчното законодателство, отколкото в други. Мерките на националните данъчни органи се ръководят от нуждата от справяне с измамите и улесняване на спазването на закона от честните данъкоплатци.”;

 

в) параграф 3 се заменя със следния текст:

 

''3. Списък със статистически данни, необходими за оценката на действието на настоящия регламент се определя съобразно процедурата по регулиране съгласно член 44, параграф 2. Въз основа на така събраните данни Комисията изготвя набор от показатели, за да се установи в каква степен всяка държава-членка ще сътрудничи с Комисията и другите държави-членки, като им предоставя наличната информация и им оказва необходимата помощ за справяне с измамите. Тези доклади са обществено достояние.”

Обосновка

Habida cuenta de las críticas justificadas del Tribunal de Cuentas a propósito de la ausencia de una cooperación administrativa eficaz en materia de lucha contra el fraude fiscal en el ámbito del IVA, el ponente propone una enmienda tendente a reforzar el papel de la Comisión en la elaboración de análisis y en el intercambio de buenas prácticas.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 е (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 37

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3е) В член 37 текстът „процедурата съгласно член 44, параграф 2” се заменя с „процедурата по регулиране съгласно член 44, параграф 2”.

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 ж (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 44 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3ж) В член 44 се добавя следния параграф:

 

„3а. Европейският парламент е информиран изцяло за предвидените мерки, съгласно точка 5 от споразумението между Европейския парламент и Комисията относно процедурите за прилагане на Решение 1999/468/ЕО на Съвета.”.

Обосновка

Когато са предвидени мерки по прилагане съгласно Регламент (ЕО) №1798/2003, е препоръчително Европейският парламент да бъде навременно информиран.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Уводна част

На 17 март 2008 г. Европейската комисия прие две законодателни предложения в рамките на стратегията за борба срещу данъчните измами: предложение за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност („директивата за ДДС”) и предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с оглед на борбата с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки.

Както е известно на членовете на тази комисия борбата срещу измамите, въпреки че до голяма степен е от компетентността на държавите-членки, не е проблем, който може да бъде разрешен единствено на национално равнище. Борбата срещу данъчните измами следва да представлява приоритет за ЕС и да предполага по-тясно сътрудничество между административните органи на държавите-членки и с Комисията. В тази връзка Комисията, като следва насоките, дадени от Съвета от 2007 г. насам, изготви двойна стратегия:

§ от една страна, обсъждане на съществена реформа на ДДС, предвиждаща или механизъм за обратно начисляване, или налагането на вътреобщностни операции, включвайки клирингова къща;

§ От друга страна, набор от конвенционални мерки, т.е. изменения на разпоредбите относно ДДС, които не изискват основни промени в действащата система и са насочени към въвеждането на технически подобрения в управлението на данъците.

Развоят на обсъжданията, протичащи в рамките на Съвета по икономическите и финансовите въпроси (ЕКОФИН), не дава надежди за осъществяване в краткосрочен план на задълбочена реформа на ДДС. Това бе потвърдено и от члена на Европейската комисия Kovács в изслушването му пред комисията по икономически и парични въпроси. В приоритетите на френското председателство също така не се включва задълбочена реформа на ДДС. Следователно, остават конвенционалните мерки.

В заключенията си от 5 юни 2007 г. Съветът по икономическите и финансовите въпроси (ЕКОФИН) определи следните конвенционални мерки като приоритетни:,

§ въвеждане на изменения в деклариране вътреобщностните продажби с оглед на намаляване на сроковете;

§ гарантиране на по-бърз обмен на информацията от декларациите между данъчните администрации на държавите-членки;

§ проучване на въвеждането на споделена отговорност, в случаите, в които даден оператор не е предоставил необходимата информация или го е извършил по неправилен начин, което е довело до загуба на ДДС на по-късен етап от процедурата по събиране;

§ подобряване на наличната информация относно определените за целите на ДДС оператори, без това да засяга по отрицателен начин анализа на риска, извършван от държавите-членки.

Предложенията за директива и регламент, предмет на настоящия проект, обхващат само частично някои от аспектите, посочени от ЕКОФИН като приоритетни. Членът на Европейската комисия Kovács потвърди по време на своето изслушване от 25 юни 2008 г., че през следващите месеци Комисията ще представи предложения за изпълнение на предложенията на ЕКОФИН от юни 2007 г., а именно:

§ предложение за законодателно изменение с оглед на въвеждане на споделена отговорност в случаите, в които операторът не предоставя необходимата информация или го е извършва по неправилен начин (предвидено за октомври 2008 г.);

§ друго законодателно предложение за гарантиране на автоматичния достъп на държавите-членки до съответните им бази данни по отношение на самоличността и дейностите на данъчнозадължените лица (предвидено за ноември 2008 г);

§ реформиране на системата за обмен на информация по ДДС (VIES) с оглед установяване на минимални стандарти за регистрирането и анулиране на регистрирането на данъчнозадължените лица (предвидено за ноември 2008 г).

Следва да се отчете също така специалния доклад № 8 на Европейската сметна палата, който е много критичен към държавите-членки, упреквайки ги, че не са положило достатъчно усилия по отношение на административното сътрудничество в областта на ДДС. В своя доклад Сметната палата отправя поредица препоръки, между които:

-    драстично скъсяване на срока за получаване и събиране на данни;

-    гарантиране, че неточните данни се коригират в кратки срокове;

-    подобряване на функционирането механизма на валидиране на ДДС номерата;

-    засилване на възможностите за насрещни проверки, например като се включват данни относно вътреобщностните придобивания ;

-    улесняване на по-широк пряк достъп до данните с оглед извършване на многостранни консултации.

Обхват на мерките

Мерките, разгледани в настоящия доклад, се вписват в тази рамка. Комисията предлага по-бързо събиране и обмен на информация, свързана с вътреобщностните сделки. Сред действащите разпоредби, за които Комисията предлага реформи, е и събирането на данните на предприятията (извлечения за рекапитулация, съдържащи информация относно вътреобщностните доставки на стоки), което се извършва на всеки три месеца. С тази нова мярка Комисията предлага:

§ хармонизиране и намаляване на един месец на периода за деклариране на вътреобщностните сделки в извлеченията за рекапитулация, посочени в директивата за ДДС;

§ съкращаване от три на един месец на срока за предаване на тази информация между държавите-членки.

За да бъде осигурена информацията, нужна за борба с данъчните измами, също така се предлага месечно събиране на информация относно вътреобщностните придобивания на стоки и покупките на услуги от доставчик на услуги, установен в друга държава-членка, за които получателят е платец на данъка. За да стане възможно това, получателите на стоки и услуги, осъществяващи такива операции, възлизащи на повече от 200 000 EUR на календарна година, ще бъдат задължени да подават справки-декларации за ДДС ежемесечно. Комисията обяснява, че този праг е определен, за да не бъдат налагани допълнителни задължения на предприятия, които извършват вътреобщностни придобивания инцидентно или в малки размери, като в същото време за данъчните измами са взети предвид сделките в значителни размери. Освен това предложението предвижда, че сумите, свързани с въпросните операции, ще бъдат посочени отделно в справката-декларация за целите на насрещните проверки. Предложението съдържа разпоредби, целящи хармонизиране на правилата за изискуемост на ДДС за услугите, за да се гарантира, че сделките ще бъдат декларирани в един и същи период от продавача и купувача. Тази разпоредба ще позволи ефективна насрещна проверка на подадената информация.

Освен това, предложението съдържа мярка за значително опростяване в полза на предприятията, която налага на държавите-членки да приемат представянето на извлеченията за рекапитулация и на справките-декларации за ДДС по електронен път.

В обяснителния меморандум в предложението си Комисията посочва, че по-голямата част от предприятия признават, че преминаването към месечна периодичност на деклариране не представлява много голяма тежест за тях. Представителите на МСП потвърдиха, че мярката не би имала отражение върху по-голямата част от тези предприятия.

Според Комисията мярката засяга ограничен брой предприятия, а именно тези, които извършват вътреобщностните сделки (4 % от предприятията, идентифицирани за целите на ДДС в Общността). Независимо от това следва да се зададе въпросът до каква степен при оценяването на това въздействие е отчетен фактът, че на предприятията доставчици на услуги не са били налагани такива формалности. Законодателната реформа ще предвиди за такива предприятия нови допълнителни формалности.

Мнение на докладчика

Докладчикът си е изградил мнение относно предложението на Комисията, но въпреки това отново подчертава, че предложените законодателни мерки са само част от работата, която трябва да се извърши. Би било желателно в бъдеще Комисията да представя предложенията си под формата на цялостен законодателен пакет, което без съмнение би подобрило качеството на законодателството. Като се има предвид, че не е направена подробна оценка от Комисията на отражението върху доставките на услуги на новите формални задължения, докладчикът предлага изменение, предвиждащо изготвяне на доклад за оценка на въздействието на новите формални задължения, по-специално по отношение на административните разходи за данъчнозадължените лица и за администрациите и на ефективността на борбата срещу данъчните измами. В допълнение към това, с оглед на оправданите критики от страна на Сметната палата по отношение на липсата на ефективно административно сътрудничество в областта на борбата с данъчните измами, свързани с ДДС, докладчикът предлага изменение, целящо засилването на ролята на Комисията при изготвянето на анализите и при обмена на добри практики.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (5.11.2008)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

(COM(2008)0147 – C6‑0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Докладчик по становище: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Съображение 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(-1) Съображение 17 се заменя със следния текст:

 

„Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията1. Европейският парламент следва да бъде изцяло информиран за предвидените мерки, съгласно точка 5 от споразумението между Европейския парламент и Комисията относно процедурите за прилагане на Решение 1999/468/ЕО на Съвета.

 

_________________

 

1 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.”

Обосновка

Когато са предвидени мерки по прилагане съгласно Регламент (ЕО) №1798/2003, е препоръчително Европейският парламент да бъде навременно информиран.

Изменение  2

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1а) Член 6 се замества със следния текст:

„Молбите за информация и за административно разследване съгласно член 5 се изпращат, доколкото това е възможно, като се използва стандартен формуляр, приет в съответствие с процедурата по регулиране, съгласно член 44, параграф 3”.

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява, че въпросната мярка продължава да бъде приемана съгласно процедурата по регулиране.

Изменение  3

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-1а) Член 18 се замества със следния текст:

 

„В съответствие с процедурата по регулиране по член 44, параграф 2 се определя следното:

 

1. точните категории информация, която ще се обменя;

 

2. честотата на обмен на информацията;

 

3. практическите условия за обмен на информацията.

 

Всяка държава-членка решава дали да участва в обмена на информация чрез автоматичен или структуриран автоматичен обмен.”

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане, и същевременно оптимизира ролята на държавите-членки чрез намаляване на техните правомощия за преценка по отношение участието им в обмена на информация.

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка -1 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 22 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-1б) Член 22, параграф 2 се замества със следния текст:

 

"2. Държавите-членки гарантират, че базите им данни са актуални, пълни и точни.

 

Ще бъдат определени критерии в съответствие с процедурата по регулиране по член 44, параграф 2 за установяване кои промени не са уместни, важни или полезни и следователно не трябва да се правят.”

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 25 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а) Член 25, параграф 3 се заменя със следния текст:

 

"3. Условията, при които може да се предостави достъп до коригираната информация, се определят съгласно процедурата по регулиране по член 44, параграф 2.”

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 27 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3б) Член 27, параграф 4, алинея 2 се заменя със следния текст:

 

„За периода, предвиден в член 4 от Директива 2002/38/ЕО, държавите-членки предоставят това потвърждение по електронен път в съответствие с процедурата по регулиране по член 44, параграф 2”

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 в (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 29

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3в) Член 29 се замества със следния текст:

 

"1. Информацията от данъчнозадължено лице, което не е установено на територията на Общността, се предоставя по електронен път на държавата-членка на регистрация при започване на дейността по член 26в, буква Б, параграф 2, втора алинея от Директива 77/388/ЕИО. Техническите подробности, в това число общото електронно съобщение, се определят съгласно процедурата по регулиране по член 44, параграф 2.

 

2. Държавата-членка на регистрация изпраща тази информация по електронен път на компетентните органи на другите държави-членки в рамките на 10 дни след края на месеца, през който информацията е получена от данъчнозадълженото лице, което не е установено на територията на Общността. Компетентните органи на останалите държави-членки се уведомяват по същия начин за издадения идентификационен номер. Техническите подробности, в това число общото електронно съобщение, чрез което се предава тази информация, се определят съгласно процедурата по регулиране по член 44, параграф 2.

 

3. 3. Държавата-членка на регистрация незабавно информира по електронен път компетентните органи на другите държави-членки, ако данъчнозадълженото лице, което не е установено на територията на Общността, бъде изключено от регистъра.”

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 г (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3г) Член 30 се замества със следния текст:

 

"1. Декларацията с данните, посочени в член 26в, буква Б, параграф 5, алинея 2 от Директива 77/388/ЕИО се подава по електронен път. Техническите подробности, в това число общото електронно съобщение, се определят съгласно процедурата по регулиране по член 44, параграф 2.

 

Държавата-членка на регистрация изпраща информацията по електронен път на компетентния орган на заинтересованата държава-членка не по-късно от 10 дни след края на месеца, през който е получена декларацията. Държавите-членки, които изискват данъчната декларация да се подава в национална валута, различна от евро, обменят сумите в евро по курса, валиден за последния ден от отчетния период. Обмяната се извършва по курса на Европейската централна банка за същия ден или ако няма публикуван за този ден — по курса за следващия ден. Техническите подробности за изпращането на тази информация се определят съгласно процедурата по регулиране по член 44, параграф 2.

 

Държавата-членка на регистрация изпраща по електронен път на държавата-членка на потребление необходимата информацията за отнасяне на всяко плащане към съответната тримесечна данъчна декларация.”

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 д (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 35 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3д) Член 35, параграф 3 се заменя със следния текст:

 

"3. Списък със статистически данни, необходими за оценката на прилагането на настоящия регламент, се определя съобразно процедурата по регулиране по член 44, параграф 2. Държавите-членки предават тези данни на Комисията, при условие че са налични и предаването им няма да наложи неоправдани административни тежести.”

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 3 е (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 37

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3е) Член 37 се замества със следния текст:

 

„Информацията, обменяна в съответствие с настоящия регламент, се предава, доколкото е възможно, по електронен път при условия, определени в съответствие с процедурата по регулиране по член 44, параграф 2.”

Обосновка

Предлаганото изменение разяснява процедурата, приложима към мерките по прилагане.

Изменение  11

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 1 ж (нова)

Регламент (ЕО) № 1798/2003

Член 44 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3ж) Следният параграф се добавя към член 44:

 

„3а. Европейският парламент се информира изцяло за предвидените мерки, съгласно точка 5 от споразумението между Европейския парламент и Комисията относно процедурите за прилагане на Решение 1999/468/ЕО на Съвета.”

Обосновка

Когато са предвидени мерки по прилагане съгласно Регламент (ЕО) №1798/2003, е препоръчително Европейският парламент да бъде навременно информиран.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

Позовавания

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Водеща комисия

ECON

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.4.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

7.10.2008 г.

 

 

 

Дата на приемане

4.11.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки

Позовавания

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Дата на консултация с ЕП

3.4.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

10.4.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Неизказано становище

       Дата на решението

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Разглеждане в комисия

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Дата на приемане

5.11.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Wolfgang Bulfon

Дата на внасяне

14.11.2008

Правна информация - Политика за поверителност