RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1798/2003 biex jiġġieled il-frodi fiskali marbuta mat-tranżazzjonijiet intrakomunitarji

14.11.2008 - (COM(2008)0147 – C6‑0155/2008 – 2008/0059(CNS)) - *

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Rapporteur: José Manuel García-Margallo y Marfil

Proċedura : 2008/0059(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A6-0449/2008
Testi mressqa :
A6-0449/2008
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1798/2003 biex jiġġieled il-frodi fiskali marbuta mat-tranżazzjonijiet intrakomunitarji

(COM(2008)0147 – C6‑0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0147),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 93 tat-Trattat KE, skond liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0155/2008),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0449/2008),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skond l-Artikolu 250(2) tat-Trattat KE;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda  1

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – paragrafu -1 (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1798/2003

Premessa 17

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(-1) Il-Premessa 17 jinbidel b’li ġej:

 

“Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju ta' kompetenzi ta' eżekuzzjoni mogħti lill-Kummissjoni*. Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat b’mod sħiħ dwar il-miżuri previsti, skont il-punt 5 tal-Ftehima bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar proċeduri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE**.

 

_________________

 

* ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

** ĠU C 143, 10.6.2008, p. 1.".

Ġustifikazzjoni

Meta miżuri ta' implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1798/2003 huma previsti, hi rakkomandabbli informazzjoni f'waqtha lill-Parlament Ewropew.

Emenda  2

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1a) Fl-Artikolu 6 il-kliem “proċedura stipulata fl-Artikolu 44(2)” huwa sostitwit bil-“proċedura regolatorja stipulata fl-Artikolu 44(2)”.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-fatt li l-miżura kkonċernata tibqa' tiġi adottata permezz tal-proċedura regolatorja.

Emenda  3

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt -1 b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1798/2003

L-Artikolu 18 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(-1b) Fl-Artikolu 18, l-ewwel paragrafu il-kliem “proċedura stipulata fl-Artikolu 44(2)” huwa sostitwit bil-“proċedura regolatorja stipulata fl-Artikolu 44(2)”.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni u, fl-istess waqt, tissimplifika l-irwol tal-Istati Membri billi tnaqqas is-setgħa ta’ diskrezzjoni tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam mal-parteċipazzjoni tagħhom fl-iskambju ta' informazzjoni.

Emenda  4

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1798/2003

L-Artikolu 25 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3a) Fl-Artikolu 25(3) il-kliem “proċedura stipulata fl-Artikolu 44(2)” huwa sostitwit bil-“proċedura regolatorja stipulata fl-Artikolu 44(2)”.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  5

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1798/2003

L-Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3b) Fl-Artikolu 27(4), it-tieni subparagrafu l-kliem “proċedura stipulata fl-Artikolu 44(2)” huwa sostitwit bil-“proċedura regolatorja stipulata fl-Artikolu 44(2)”.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  6

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 c (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 29 – paragrafi 1 u 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3c) Fl-Artikolu 29, l-ewwel paragrafu il-kliem “proċedura stipulata fl-Artikolu 44(2)” huwa sostitwit bil-“proċedura regolatorja stipulata fl-Artikolu 44(2)”.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  7

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 d (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 30 – paragrafi 1 u 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3d) Fl-Artikolu 30, l-ewwel u t-tieni paragrafi l-kliem “proċedura stipulata fl-Artikolu 44(2)” huwa sostitwit bil-“proċedura regolatorja stipulata fl-Artikolu 44(2)”.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  8

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 e (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 35

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3e) L-Artikolu 35 huwa emendat kif ġej:

 

(a) il-paragrafu 1 jinbidel mit-test li ġej:

 

"1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom b’mod perjodiku janalizzaw l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tgħaqqad l-informazzjoni marbuta ma' l-azzjonijiet ta' l-Istati Membri kontra l-frodi, għandha tippubbliċizza dawk li jkollhom l-akbar suċċess, u għandha tipproponi l-azzjonijiet li tikkunsidra l-iktar adatti biex tikkoreġi l-imġiba frawdolenta";

 

(b) il-paragrafu li jmiss huwa mdaħħal wara l-paragrafu 1:

 

"1a. Il-Kummissjoni għandha tfassal sett ta’ indikaturi biex tiddefinixxi z-zoni li fihom hemm riskju akbar ta’ nuqqas ta’ konformità mal-liġi tat-taxxa. Miżuri tal-awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali għandhom ikunu ispirati mill-ħtieġa li jirrimedjaw il-frodi u jiffaċilitaw imġieba li tosserva l-liġi minn persuni onesti li jħallsu t-taxxa."

 

(c) il-paragrafu 3 jinbidel mit-test li ġej:

 

''3. Lista ta' dejta ta' statistika bżonnjuża għall-valutazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tiġi determinata skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 44(2). Fuq il-bażi tad-dejta miġbura b'dan il-mod, il-Kummissjoni għandha tfassal sett ta' indikaturi bl-għan li tivverifika sa liema punt kull Stat Membru jikkopera mal-Kummissjoni u ma' l-Istati Membri l-oħra billi jgħaddilhom l-informazzjoni disponibbli u joffrilhom l-għajnuna meħtieġa biex tkun ikkoreġuta l-frodi. Dawn ir-rapporti għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku."

Ġustifikazzjoni

Habida cuenta de las críticas justificadas del Tribunal de Cuentas a propósito de la ausencia de una cooperación administrativa eficaz en materia de lucha contra el fraude fiscal en el ámbito del IVA, el ponente propone una enmienda tendente a reforzar el papel de la Comisión en la elaboración de análisis y en el intercambio de buenas prácticas.

Emenda  9

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 f (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 37

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3f) Fl-Artikolu 37 il-kliem “proċedura stipulata fl-Artikolu 44(2)” huwa sostitwit bil-“proċedura regolatorja stipulata fl-Artikolu 44(2)”.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  10

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 g (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 44 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3g) Fl-Artikolu 44, jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

"3a. Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat b’mod sħiħ dwar il-miżuri previsti, skont il-punt 5 tal-Ftehima bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar proċeduri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE.”

Ġustifikazzjoni

Meta miżuri ta' implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1798/2003 huma previsti, hi rakkomandabbli informazzjoni f'waqtha lill-Parlament Ewropew.

NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Fis-17 ta’ Marzu 2008 il-Kummissjoni adottat żewġ proposti leġiżlattivi relatati ma’ strateġija għall-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa: waħda li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud ('id-direttiva tal-VAT') u r-Regolament l-ieħor li jemenda (KE) Nru 1798/2003, l-iskop huwa li tkun miġġielda l-evażjoni tat-taxxa relatata ma’ tranżazzjonijiet fi ħdan il-Komunità.

Kif il-membri ta’ dan il-kumitat huma konxji, il-ġlieda kontra l-frodi, minkejja li hija responsabilità kbira tal-Istati Membri, ma tistax titwettaq fil-livell nazzjonali biss. Il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa trid tkun prijorità għall-UE u trid tinkludi koperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u mal-Kummissjoni. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni, wara l-linjigwidi mmarkati mill-Kunsill mill-2007, ippreparat strateġija b’żewġ aspetti, ie:

§ 1) biex taħseb għal riforma maġġuri tal-VAT, li tista tikkonsisti f’li jew tintroduċi mekkaniżmu ta’ ħlas lura jew ta' intaxxar ta’ tranżazzjonijiet intrakomunitarji permezz ta’ miżuri li jinkludu kamra ta' ikklerjar;

§ 2) sett ta’ miżuri konvenzjonali, ie, alterazzjonijiet għar-regoli tal-VAT li ma jitolbux tibdil drastiku għas-sistema fis-seħħ u huma immirati lejn l-introduzzjoni ta’ titjib tekniku għall-amministrazzjoni tat-taxxa.

Il-veloċità ta’ diskussjoni attwali fil-Kunsill ECOFIN ma tissuġġerix li se jkun hemm riforma tal-VAT fil-fond fil-futur qrib. Dan kien ikkonfermat mill-Kummissarju Kovács meta indirizza l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji f'Ġunju 2008. Fl-istess waqt, il-presidenza Franċiża ma nkludietx riforma drastika tal-VAT fil-prijoritajiet tagħha. Li jibqa’ għalhekk huma l-miżuri konvenzjonali.

Fil-konklużjonijiet tagħha tal-5 ta’ Ġunju 2007, l-ECOFIN identifikat il-miżuri konvenzjonali li jmiss bħala ta’ prijorità:

§ introduzzjoni ta’ modifiki għad-dikjarazzjoni ta’ bejgħ intrakomunitarju bil-ħsieb li jinqatgħu l-iskadenzi;

§ l-iżgurar li l-awtoritajiet fiskali tal-Istati Membri jwettqu aktar qsim rapidu tal-informazzjoni tad-dikjarazzjonijiet;

§ titqies il-possibilità li tkun introdotta responsabilità maqsuma fejn l-operatur ma provdiex dejta rekwiżita jew wettaq dan b’mod mhux korrett u dan wassal għal nuqqasijiet tal-VAT aktar tard fil-proċedura ta’ ġbir;

§ titjieb tal-informazzjoni disponibbli għal operaturi identifikati għal skopijiet tal-VAT mingħajr ma jkunu affettwati b’mod negattiv l-analiżi ta’ riksju tal-Istati Membri.

Il-proposta għal direttiva u l-proposta għal regolament li jiffurmaw il-pakkett attwali ikopru parzjalment biss xi wħud mill-aspetti mmarkati bħala ta’ prijorità mill-ECOFIN. Il-Kummissarju Kovács ikkonferma fid-diskors tiegħu tal-25 ta' Ġunju li l-Kummissjoni se, fil-ftit xhur li ġejjin, tressaq proposti għal implimentar tal-proposti tal-ECOFIN ta’ Ġunju 2007. Dawn se jieħdu l-forma ta’:

§ proposta għal modifika leġiżlattiva mmirata biex tintroduċi responsabilità maqsuma fejn operatur ma provdiex id-dejta mitluba jew wettaq dan b’mod mhux korrett (għal Ottubru 2008);

§ proposta leġiżlattiva mmirata li tiżgura li Stati Membri jkollhom aċċess awtomatiku għal bażijiet tad-dejta rigward l-identità u l-attivitajiet ta’ individwi (għal Novembru 2008);

§ riforma tal-VIES (Sistema ta’ Skambju ta’ Informazzjoni tal-VAT) immirata lejn twaqqif ta’ standards minimi għall-reġistrazzjoni u nuqqas ta’ reġistrazzjoni ta’ individwi (għal Novembru 2008).

Għandha titwettaq ukoll referenza għar-Rapport Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri Nru 8, li hija kritika ħafna tal-Istati Membri, u tikkritikahom li ma għamlux sforzi biżżejjed rigward koperazzjoni amministrattiva dwar kwistjonijiet tal-VAT. Dan ir-rapport jagħmel numru ta’ rakkomandazzjonijiet, inklużi dawn li ġejjin:

-    tnaqqis drastiku tal-iskadenzi għal akkwist u ġbir ta’ dejta;

-    żgurar ta’ rettifika rapida ta’ dejta mhux korretta;

-    titjib tal-ħidmiet tal-validazzjoni ta’ numri tal-VAT;

-    tisħiħ ta’ kontroll sħiħ, eż, billi tkun inkluża dejta dwar tranżazzjonijiet intrakomunitarji;

-    faċilitar ta’ aċċess dirett għal dejta bil-ħsieb ta’ konsultazzjoni multilaterali.

Skop tal-miżuri

Il-miżuri stabbiliti f’dan ir-rapport jaqgħu fi ħdan il-qafas ta’ hawn fuq. Il-Kummissjoni tipproponi l-aċċellerar tal-ġbir u skambju ta’ dejta relatata ma’ tranżazzjonijiet introkomunitarji. Id-dispożizzjonijiet attwali li l-Kummissjoni tixtieq tara li jkunu riformati jinkludu l-ġbir ta’ dejta relatata ma’ kumpaniji (sommarji b’informazzjoni dwar provvisti ta’ prodotti intrakomunitarji), li attwalment iseħħu kull tliet xhur. B’din il-miżura ġdida, il-Kummissjoni tipproponi:

§ li tarmonizza u tnaqqas għal xahar il-perjodu għal dikjarazzjoni ta' tranżazzjonijiet intrakomunitarji permezz tas-sommarji stipulati fid-direttiva tal-VAT;

§ tnaqqas minn tliet xhur għal xahar l-iskadenza għal tressiq ta’ informazzjoni bħal din bejn Stati Membri.

Bil-ħsieb li tkun disponibbli l-informazzjoni meħtieġa biex tkun miġġielda l-frodi, huwa propost ukoll li għandu jkun hemm ġbir kull xahar ta’ dejta dwar tranżazzjonijiet intrakomunitarji ta’ prodotti u servizzi li jinkludu fornitur stabbilit fi Stat Membru ieħor u li dwarhom il-fornitur għandu jħallas il-VAT. Għal dan il-għan, xerrejja jew reċipjenti involuti fi tranżazzjonijiet bħal dawn fejn somma ta' aktar minn 200 000 hija involuta kull sena kalendarja se jkunu obbligati li jippreżentaw ir-ritorni tal-VAT tagħhom fuq bażi ta' xahar. Il-Kummissjoni tispjega li dan il-limitu kien stabbilit bl-intenzjoni li kumpaniji jwettqu xiri intrakomunitarju okkażjonalment biss jew b’somom żgħar ħafna involuti m’għandhomx jitgħabbew b’obbligi addizzjonali, waqt li jqisu wkoll dawk li jitqiesu bħala somom sinifikanti rigward frodi. Minbarra dan, huwa propost li l-ammonti relatati mat-tranżazzjonijiet ikkonċernati għandhom ikunu indikati b’mod separat fid-dikjarazzjoni biex ikun faċilitat kontroll sħiħ. Il-proposta tinkludi dispożizzjonijiet immirati biex jarmonizzaw ir-regoli dwar l-applikabilità tal-VAT għal servizzi, bil-ħsieb li jiżguraw li kemm il-fornitur u kemm ix-xerrej jiddikjaraw it-tranżazzjonijiet fl-istess perjodu. Dan għandu jippermetti kontroll sħiħ effettiv tal-informazzjoni provduta.

Il-proposta tinkludi wkoll miżura ta’ simplifikazzjoni importanti għal intrapriżi, peress li hija tobbliga Stati Membri biex jaċċettaw trasferiment ta’ fajl elettroniku bħala mezz ta' forniment ta’ sommarji u ritorni tal-VAT.

Il-Kummissjoni tagħmilha ċara fil-memorandum spjegattiv tagħha li bosta kumpaniji jirrikonoxxu li t-tfassil ta’ ritorni tagħhom kull xahar ma jirrappreżentax piż eċċessiv għalihom. Ir-rappreżentanti tal-SME kkonfermaw li bosta SMEs m’għandhomx isofru minn miżura bħal din.

Skont il-Kummissjoni, il-miżura se taffettwa biss numru limitat ta’ kumpaniji, partikularment dawk li jwettqu tranżazzjonijiet intrakomunitarji (ie, 4% tal-kumpaniji reġistrati għal skopijiet ta’ VAT fil-Komunità). Minkejja dan, wieħed jista’ jistaqsi b’mod raġonevoli kemm kien meqjus il-kalkolu ta’ dan l-impatt fuq il-fatt li intrapriżi li huma fornituri ta’ servizzi huma eżentati attwalment mill-formalitajiet ikkonċernati. Għal kumpaniji bħal dawn, ir-riforma leġiżlattiva se tinkludi formalitajiet ġodda u addizzjonali.

L-opinjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur tiegħek ċertament għandu opinjoni dwar il-proposta tal-Kummissjoni, waqt li jtenni li l-miżuri leġiżlattivi proposti huma parti biss mill-ħidma li trid titwettaq. Huwa mixtieq li l-Kummissjoni, fil-futur, se tressaq il-proposti tagħha fil-forma ta’ pakkett leġiżlattiv integrat, miżura li għandha ċertament ittejjeb il-kwalità leġiżlattiva. Minħabba li l-impatt tal-obbligi ġodda dwar forniment ta’ servizz ma kienx evalwat fid-dettall mill-Kummissjoni, ir-rapporteur tiegħek jipproponi emenda li għandha tipprovdi għal tfassil ta' rapport ta' evalwazzjoni dwar l-effetti tal-obbligi formali ġodda, speċjalment rigward spejjeż amministrattivi għal individwi u amministrazzjonijiet, li jqisu wkoll il-kwistjoni ta' effettività fil-ġlieda kontra l-evażjoni fiskali. Minbarra dan, bil-ħsieb ta' kritiki ġustifikati tal-Qorti tal-Awdituri rigward in-nuqqas ta’ koperazzjoni amministrattiva effettiva kontra l-frodi tal-VAT, ir-rapporteur tiegħek jipproponi emenda li għandha ssaħħaħ ir-rwol tal-Kummissjoni fil-preparazzjoni tal-analiżi u l-iskambju ta' l-aqwa prattiki.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (5.11.2008)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1798/2003 biex jiġġieled il-frodi fiskali marbuta mat-tranżazzjonijiet intrakomunitarji
(COM(2008)0147 – C6‑0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Rapporteur għal opinjoni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)

Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003

Premessa 17

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(-1) Il-Premessa 17 tinbidel b’dan li ġej:

 

“Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċitar tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni¹.” Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat sew dwar il-miżuri previsti, skont il-punt 5 tal-Ftehima bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar proċeduri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE.

 

_________________

 

ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23."

Ġustifikazzjoni

Meta miżuri ta' implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1798/2003 huma previsti, hi rakkomandabbli informazzjoni f'waqtha lill-Parlament Ewropew.

Emenda  2

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)

Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1a) L-Artikolu 6 jinbidel b’dan li ġej:

“Talbiet għal informazzjoni u għal inkjesti amministrattivi skont l-Artikolu 5 għandhom, kemm jista' jkun possibli, jintbagħtu permezz ta' forma standard adotatta skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 44(3).”

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-fatt li l-miżura kkonċernata tibqa' tiġi adottata permezz tal-proċedura regolatorja.

Emenda  3

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt -1 a (ġdid)

Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 18

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(-1a) L-Artikolu 18 jinbidel b’dan li ġej:

 

"Dawn li ġejjin għandhom ikunu determinati skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 44(2):

 

1. il-kategoriji eżatti tal-informazzjoni li se titpartat;

 

2. il-frekwenza tal-iskambji;

 

3. l-arranġamenti prattiċi għall-iskambju ta' informazzjoni.

 

Kull Stat Membru għandu jiddetermina jekk hux se jieħu sehem fl-iskambju ta' informazzjoni b'mod awtomatiku jew b'mod awtomatiku strutturat.”

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni u, fl-istess waqt, tissimplifika l-irwol tal-Istati Membri billi tnaqqas is-setgħa ta’ diskrezzjoni tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam mal-parteċipazzjoni tagħhom fl-iskambju ta' informazzjoni.

Emenda  4

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt -1 b (ġdid)

Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 22 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(-1b) L-Artikolu 22(2) jinbidel b’dan li ġej:

 

"2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bażi tal-informazzjoni tagħhom hi aġġornata, u li hi kompleta u eżatta.

 

Il-kriterji biex jiġi determinat tibdil li mhux adattat, essenzali jew bżonnjuż, huma determinati skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 44(2).

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  5

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 a (ġdid)

Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 25 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3a) L-Artikolu 25(3) jinbidel b’dan li ġej:

 

"3. Il-kondizzjonijiet li taħthom jingħata l-aċċess għall-informazzjoni kkoreġuta għandhom ikunu stipulati skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 44(2)."

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  6

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 b (ġdid)

Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 27 – paragrafu 4 – sottoparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3b) It-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 27(4) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

 

"Għall-perjodu pprovdut fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2002/38/KE l-Istati Membri għandhom, b'mod partikolari, jipprovdu din il-konferma b'mezzi elettroniċi skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 44(2) "

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  7

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 c (ġdid)

Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 29

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3c) L-Artikolu 29 jinbidel b’dan li ġej:

 

"1. L-informazzjoni li l-Istat Membru ta' identifikazzjoni jirċievi minn persuna taxxabbli mhux stabbilita, meta tibda l-attività tagħha kif stabbilit fit-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 26c(B)(2) tad-Direttiva 77/388/KEE, għandha tkun preżentata b'manjiera elettronika. Id-dettalji tekniċi, inkluż messaġġ elettroniku komuni, għandhom ikunu determinati skont il-proċedura regolatorja pprovduta fl-Artikolu 44(2).

 

2. L-Istat Membru ta' identifikazzjoni għandu jittrasmetti din l-informazzjoni b'mezzi elettroniċi lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri l-oħra fi żmien 10't ijiem mill-aħħar tax-xahar li matulu irċevew l-informazzjoni mingħand il-persuna taxxabbli mhux stabbilita. Fl-istess manjiera l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra għandhom ikunu nformati bin-numru ta' identifikazzjoni allokat. Id-dettalji tekniċi għat-trasmissjoni ta' din l-informazzjoni, li jinkludu messaġġ elettroniku komuni, għandhom ikunu determinati skont il-proċedura regolatorja pprovduta fl-Artikolu 44(2).

 

3. L-Istat Membru ta' identifikazzjoni għandu jinforma mingħajr dewmien b'mezzi elettroniċi lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra jekk persuna taxxabbli mhux stabbilita hi eskluża mir-reġistru ta' identifikazzjoni."

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  8

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 d (ġdid)

Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 30

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3d) L-Artikolu 30 għandu jinbidel b’dan li ġej:

 

"1. Id-denunzja bid-dettalji skont it-tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 26c(B)(5) tad-Direttiva 77/388/KEE għandha tiġi ppreżentata b'mezz elettroniku. Id-dettalji tekniċi, inkluż messaġġ elettroniku komuni, għandhom ikunu determinati skont il-proċedura regolatorja pprovduta fl-Artikolu 44(2).

 

L-Istat Membru ta' identifikazzjoni jittrasmetti din l-informazzjoni b'mezzi elettroniċi lill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru kkonċernat mhux aktar tard minn 10't ijiem wara l-aħħar tax-xahar li fih ġiet irċevuta d-denunzja. L-Istati Membri li jesiġu li d-denunzja tat-taxxa ssir fil-munita nazzjonali għajr l-euro, għandhom jikkonvertu l-ammonti f'euro permezz tar-rata tal-kambju valida għall-aħħar ġurnata tal-perijodu ta' rappurtaġġ. Il-kambju għandu jsir wara li jkunu ppublikati mill-Bank Ċentrali Ewropew ir-rati tal-kambju għal dik il-ġurnata, jew, jekk m'hemmx pubblikazzjoni f'dik il-ġurnata, fuq ir-rati tal-kambju tal-ewwel ġurnata ta' wara l-pubblikazzjoni. Id-dettalji tekniċi għat-trasmissjoni tal-informazzjoni, li jinkludu messaġġ elettroniku komuni, għandhom ikunu determinati skont il-proċedura regolatorja pprovduta fl-Artikolu 44(2).

 

L-Istat Membru ta' identifikazzjoni għandu jittrasmetti b'mezzi elettroniċi lill-Istat Membru ta' konsum l-informazzjoni meħtieġa biex kull ħlas jingħaqad mad-denunzja tal-vat ta' kull tliet xhur rilevanti".

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  9

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 e (ġdid)

Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 35 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3e) L-Artikolu 35(3) jinbidel b’dan li ġej:

 

"3. Lista ta' informazzjoni ta' statistika bżonnjuża għall-valutazzjoni ta' dan ir-Regolament għandha tiġi determinata skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 44(2). L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw din l-informazzjoni lill-Kummissjoni sakemm tkun disponibbli u li l-komunikazzjoni ma tinvolvix piżijiet amministrattivi li ma jkunux ġustifikati.”

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  10

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 f (ġdid)

Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 37

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3f) L-Artikolu 37 għandu jinbidel b’dan li ġej:

 

“Informazzjoni kkomunikata skont dan ir-Regolament għandha, sakemm hu possibli, tkun ipprovduta b'mezzi elettroniċi taħt l-arranġamenti li għandhom ikunu adotatti skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 44(2)."

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tiċċara l-proċedura applikabbli għall-miżuri ta' implimentazzjoni.

Emenda  11

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3 g (ġdid)

Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003

Artikolu 44 – paragrafu 3a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3g) Il-paragrafu li ġej għandu jkun miżjud mal-Artikolu 44:

 

"3a. Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat sew dwar il-miżuri previsti, skont il-punt 5 tal-Ftehima bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar il-proċeduri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE."

Ġustifikazzjoni

Meta miżuri ta' implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1798/2003 huma previsti, hi rakkomandabbli informazzjoni f'waqtha lill-Parlament Ewropew.

PROĊEDURA

Titolu

Il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa marbuta ma' transazzjonijiet intra-Komunitarji

Referenzi

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Kumitat responsabbli

ECON

Opinjoni mogħtija minn

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

10.4.2008

 

 

 

Rapporteur għal opinjoni

Data tal-ħatra

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Eżami fil-Kumitat

7.10.2008

 

 

 

Data tal-adozzjoni

4.11.2008

 

 

 

Riżlutat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

25

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

PROĊEDURA

Titolu

Il-ġlieda kontra l-frodi fiskali marbuta mat-tranżazzjonijiet intrakomunitarji

Referenzi

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

3.4.2008

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

10.4.2008

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Eżami fil-kumitat

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Data tal-adozzjoni

5.11.2008

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

38

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 178(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Wolfgang Bulfon

Data tat-tressiq

14.11.2008