Menetlus : 2008/0208(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0450/2008

Esitatud tekstid :

A6-0450/2008

Arutelud :

PV 18/11/2008 - 15
CRE 18/11/2008 - 15

Hääletused :

PV 20/11/2008 - 6.8
CRE 20/11/2008 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0560

RAPORT     *
PDF 143kWORD 175k
17.11.2008
PE 415.228v02-00 A6-0450/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem

(KOM(2008)0717 – C6‑0389/2008 – 2008/0208(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Pervenche Berès

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem

(KOM(2008)0717 – C6‑0389/2008 – 2008/0208(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0717);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0389/2008);

–   võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem(1) ning Euroopa Parlamendi 6. septembri 2001. aasta resolutsiooni liikmesriikide maksebilansi toetamiseks keskmise tähtajaga rahalise abi kohta(2) ning xx novembri 2008. aasta resolutsiooni liikmesriikide maksebilansi toetamiseks keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemi loomise kohta(3);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0450/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Et parandada ühenduse suutlikkust kiiresti reageerida finantskeskkonnas toimuvatele suurtele muutustele, mis mõjutavad liikmesriikide vajatava võimaliku abi kogusummat, tuleks näha ette erimenetlus ülemmäära edasiseks muutmiseks.

(2) Erakorraliste olukordade korral, mis võivad nõuda ühenduse kohest reageerimist finantskeskkonnas toimuvatele suurtele muutustele, peaksid Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon ja liikmesriigid tegutsema kiiresti tagamaks seda, et turu usaldus ei saaks kannatada.

Selgitus

EÜ asutamislepingu artiklis 119 on sätestatud asjaomaste liikmesriikide kaasamise võimalus keskmise tähtajaga makromajandusliku rahalise abi süsteemi.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1– lõige 2

Määrus (EÜ) Nr 332/2002

Artikkel 1 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisatakse lõige 3:

välja jäetud

„Kui mitu liikmesriiki vajavad finantskeskkonna olulise halvenemise tõttu kiiresti ühenduse keskmise tähtajaga rahalist abi, võib komisjon teha otsuse muuta ülemmäära, olles eelnevalt saanud majandus- ja rahanduskomitee arvamuse nii muudatuse kiireloomulisuse kui ka muudetud ülemmäära kohta. Uus ülemmäär jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.”

 

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 332/2002

Artikkel 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määruse (EÜ) nr 332/2002 artikkel 10 asendatakse järgmisega:

 

Iga kahe aasta tagant ja vajaduse korral sagedamini kontrollib nõukogu komisjoni aruande alusel pärast seda, kui on konsulteeritud Euroopa Parlamendiga ning majandus- ja rahanduskomitee on esitanud oma arvamuse, kas loodud süsteem rahuldab oma põhimõtte, korra ja ülemmäärade poolest vajadusi, mis viisid selle loomiseni.

(1)

EÜT L 53, 23.2.2002, lk 1.

(2)

EÜT C 72 E, 21.3.2002, lk 312.

(3)

Vastuvõetud tekstid, xxxx


SELETUSKIRI

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 332/2002 luuakse EÜ asutamislepingu artiklite 119 ja 308 alusel liikmesriikide maksebilansi toetamiseks keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem, millega asendatakse varasem nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1968/88 loodud süsteem. Süsteemi abil rakendatakse asutamislepingu artikliga 119 ette nähtud mehhanismi, mis võimaldab ühendusel anda vastastikust abi liikmesriigile, kes on „raskustes või [keda] ähvardab tõsine oht sattuda raskustesse seoses maksebilansiga kas maksebilansi üldise tasakaalustamatuse tõttu või tema käsutuses oleva valuuta tõttu”, tingimusel et kõnealune liikmesriik ei kuulu euroalasse.

Selle määruse vastuvõtmisega 2003. aasta veebruaris alandati seoses euro kasutuselevõtmisega endises määruses olevat määra 16 miljardilt eurolt 12 miljardi euroni, kusjuures euroalas olevad liikmesriigid ei olnud enam artikli 119 kohaselt maksebilansi toetamise osas abikõlblikud. Sestsaadik on EL laienenud ning Euroopa rahaliidus mitteosalevate liikmesriikide arv on oluliselt suurenenud. Sellega seoses ning olukorra tõttu rahvusvahelistel finantsturgudel on komisjon seisukohal, et määra tuleks suurendada 25 miljardi euroni.

Samuti peab komisjon vajalikuks luua erimenetlus ülemmäära muutmiseks juhul, kui selleks tekib kiireloomuline vajadus. Komisjon on seisukohal, et tal peaks olema võimalus otsustada ülemmäära muutmine pärast seda, kui ta on saanud majandus- ja rahanduskomitee arvamuse nii muudatuse kiireloomulisuse kui ka uue ülemmäära kohta.

Raportöör on seisukohal, et on mõistlik suurendada ülemmäära 25 miljardi euroni. Siiski ei näi olevat mingit vajadust luua erimenetlus, mis võimaldaks komisjonil muuta ülemmäära väljaspool tavapäraseid otsuse tegemise menetlusi. Sellegipoolest võib osutuda kohaseks kinnitada, et institutsioonid on vajadusel valmis kiiresti tegutsema.


MENETLUS

Pealkiri

Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks

Viited

KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

7.11.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

5.11.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Pervenche Berès

7.11.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

17.11.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

27

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Harald Ettl, Piia-Noora Kauppi, Alain Lipietz, Gianni Pittella

Õigusteave - Privaatsuspoliitika