Eljárás : 2008/0208(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0450/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0450/2008

Viták :

PV 18/11/2008 - 15
CRE 18/11/2008 - 15

Szavazatok :

PV 20/11/2008 - 6.8
CRE 20/11/2008 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0560

JELENTÉS     *
PDF 154kWORD 180k
17.11.2008
PE 415.228v01-00 A6-0450/2008

a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról szóló 332/2002/EK rendelet módosításáról

(COM(2008)0717 – C6‑0389/2008 – 2008/0208(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Pervenche Berès

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról szóló 332/2002/EK rendelet módosításáról

(COM(2008)0717 – C6‑0389/2008 – 2008/0208(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0717),

–   tekintettel az EK-Szerződés 308. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0389/2008),

–   tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendeletre(1) és a tagállamok fizetési mérlegéhez nyújtott középtávú pénzügyi támogatási mechanizmusról szóló, 2001. szeptember 6-i(2), valamint a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról szóló, 2008. november xx-i állásfoglalásaira(3),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6‑0450/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok kormányainak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az említett felső határ jövőbeli módosítására vonatkozóan ad hoc eljárást kell előírni azért, hogy javuljon a Közösség képessége a gyors cselekvésre, ha a pénzügyi környezet olyan jelentős módon változik, hogy az befolyásolja a tagállamok esetleges támogatási szükségletének teljes összegét.

(2) Olyan kivételes helyzetek esetén, amelyek gyors közösségi választ követelnének meg a pénzügyi környezetben bekövetkező lényeges változásokra, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak gyorsan kell cselekedniük annak biztosítása érdekében, hogy a piac bizalma ne rendüljön meg.

Indokolás

A Szerződés 119. cikke kimondja az érintett tagállamoknak a középtávú makrogazdasági pénzügyi támogatásban való részvételének lehetőségét.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 bekezdés

332/2002/EK rendelet

1 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szöveg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„Amennyiben a pénzügyi környezet jelentős romlása miatt számos tagállamnak sürgősen a Közösség középtávú pénzügyi segítségnyújtására van szüksége, a Bizottság – miután megkapta a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (EFC) véleményét a felső határ módosításának sürgősségéről és magáról a módosított felső határról – a felső határ módosításáról határozhat. Az új felső határ az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.”

 

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 a cikk (új)

332/2002/EK rendelet

10 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 332/2002/EK rendelet 10. cikke helyébe a következő szöveg lép:

 

A Tanács a Bizottság jelentése alapján és azt követően, hogy konzultált az Európai Parlamenttel és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményt nyilvánított, kétévenként, vagy szükség esetén gyakrabban, megvizsgálja, hogy a létrehozott mechanizmus változatlanul megfelel-e elveiben, konstrukciójában és mértékét tekintve a létrehozásához vezető szükségletnek.

(1)

     HL L 53 E, 2002.3.21., 1. o.

(2)

     HL C 72 E, 2002.3.21., 312. o.

(3)

     Elfogadott szövegek xxxx


INDOKOLÁS

A 332/2002/EK tanácsi rendelet, a szerződés 119. és 308. cikke alapján létrehozott egy, a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi segítségnyújtást biztosító eszközt, amely felváltotta az 1969/88 tanácsi rendelet által meghatározott korábbi eszközt. Ez az eszköz hajtja végre a Szerződés 119. cikkében meghatározott mechanizmust, amely révén a Közösség kölcsönös segítséget nyújthat egy olyan tagállamnak, amely „a fizetési mérlege tekintetében a fizetési mérleg egészének egyensúlyhiányából vagy a rendelkezésére álló deviza típusából adódóan nehézségekkel küzd vagy ilyen nehézségek bekövetkezése komolyan fenyegeti”, feltéve, hogy ez a tagállam nem tartozik az euróövezetbe.

E rendelet 2002. februári elfogadásával a korábbi rendeletben meghatározott 16 milliárd EUR összegű küszöbértéket 12 milliárd EUR-ra csökkentette az euró bevezetése miatt, miáltal az euró övezet tagjai már nem voltak többé jogosultak a fizetési mérleggel kapcsolatos 119. cikk rendelkezéseire. Azóta az EU kibővült, és az EMU-ban részt nem vevő tagállamok száma lényegesen megnőtt. Ilyen környezetben és a nemzetközi pénzügyi klíma fejlődését tekintve a Bizottság úgy véli, hogy a felső határt 25 milliárd euróra kell növelni.

A Bizottság továbbá úgy véli, hogy szükséges konkrét eljárást létrehozni a felső határ felülvizsgálatára, ha az sürgősen szükséges. A Bizottság megállapítja, hogy lehetőséget kell kapnia, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak (EFC) a módosítás sürgősségére és a bevezetendő új felső határra vonatkozó véleményét megkapva a felső határ módosításáról dönthessen.

Az előadó úgy véli, hogy ésszerű a felső határt 25 milliárdra emelni. Nem látszik azonban szükségesnek konkrét eljárást létrehozni annak lehetővé tételére, hogy a Bizottság módosítsa a felső határt a szokásos döntéshozatali eljárásokon kívül. Szükséges lehet azonban megerősíteni, hogy az intézmények szükség esetén hajlandók gyorsan cselekedni.


ELJÁRÁS

Cím

A tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz

Hivatkozások

COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

7.11.2008

Illetékes Bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

5.11.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Pervenche Berès

7.11.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.11.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Harald Ettl, Piia-Noora Kauppi, Alain Lipietz, Gianni Pittella

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat