Procedūra : 2008/0208(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0450/2008

Pateikti tekstai :

A6-0450/2008

Debatai :

PV 18/11/2008 - 15
CRE 18/11/2008 - 15

Balsavimas :

PV 20/11/2008 - 6.8
CRE 20/11/2008 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0560

PRANEŠIMAS     *
PDF 154kWORD 190k
17.11.2008
PE 415.228v02-00 A6-0450/2008

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo

(COM(2008)0717 – C6‑0389/2008 – 2008/0208(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Pervenche Berès

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo

(COM(2008)0717 – C6‑0389/2008 – 2008/0208(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0717),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0389/2008),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo(1) ir į savo 2001 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją dėl vidutinės trukmės finansinės pagalbos valstybių narių mokėjimų balansams(2) ir 2008 m. lapkričio xx d. rezoliuciją dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo(3),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6‑0450/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Siekiant pagerinti Bendrijos gebėjimą greitai reaguoti į didelius finansinės aplinkos pokyčius, turinčius įtakos bendrai pagalbos sumai, kurios gali prireikti valstybėms narėms, turėtų būti nustatyta tos aukščiausios ribos būsimų peržiūrų ad hoc tvarka.

(2) Išimtinėmis aplinkybėmis, kuriomis Bendrija turėtų greitai reaguoti į didelius finansinės aplinkos pokyčius, Europos Parlamentas, Taryba, Komisija ir valstybės narės turėtų veikti operatyviai ir užtikrinti, kad nebūtų pakirstas pasitikėjimas rinka.

Pagrindimas

Sutarties 119 straipsnyje nustatyta galimybė suinteresuotosioms valstybėms narėms dalyvauti teikiant vidutinės trukmės makroekonominę finansinę pagalbą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 332/2002

1 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

straipsnis papildomas 3 dalimi:

Išbraukta.

„Kai, rimtai pablogėjus finansinei aplinkai, kelioms valstybėms narėms skubiai reikia Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos, Komisija gali nuspręsti peržiūrėti aukščiausią ribą, gavusi Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę tiek dėl poreikio skubiai peržiūrėti aukščiausią ribą, tiek dėl pačios peržiūrėtos aukščiausios ribos. Naujoji aukščiausia riba įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 a straipsnis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr.332/2002

10 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Reglamento (EB) Nr. 332/2002 10 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„Kas dveji metai ir prireikus dažniau Taryba, vadovaudamasi Komisijos ataskaita, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir po to, kai savo nuomonę pateikia Ekonomikos ir finansų komitetas, patikrina, ar nustatyta priemonė savo esme, planais ir maksimaliu sumos dydžiu vis dar atitinka tą poreikį, dėl kurio ji buvo sukurta.“

(1)

OL L 53, 2002 2 23, p. 1.

(2)

OL C 72 E, 2002 3 21, p 312.

(3)

Priimti tekstai, xxxx.


AIŠKINAMOJI DALIS

Vadovaujantis Sutarties 119 ir 308 straipsniais, pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 sukuriama priemonė, pagal kurią teikiama vidutinės trukmės finansinė pagalba valstybių narių mokėjimų balansams ir pagal kurią pakeičiama ankstesnė priemonė, sukurta Tarybos reglamentu Nr. 1969/88. Šia priemone įgyvendinamas Sutarties 119 straipsnyje numatytas mechanizmas, pagal kurį Bendrija gali suteikti savitarpio pagalbą valstybei narei (su sąlyga, kad ji nepriklauso euro zonai), kai „dėl visuotinio mokėjimų balanso sutrikimo arba dėl disponuojamos valiutos rūšies valstybės narės mokėjimų balansui iškyla sunkumų arba didelė jų grėsmė“.

2002 m. vasario mėn. priėmus šį reglamentą ankstesniame reglamente nustatyta riba sumažinta nuo 16 mlrd. eurų iki 12 mlrd. eurų, nes dėl euro įvedimo euro zonai priklausančios valstybės narės nebegalėjo pasinaudoti 119 straipsnio nuostatomis, susijusiomis su mokėjimų balansu. Nuo to laiko ES prasiplėtė ir labai padidėjo valstybių narių, nedalyvaujančių Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS), skaičius. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir į tarptautinių finansinių sąlygų raidą, Komisija mano, kad aukščiausia riba turėtų būti padidinta iki 25 mlrd. eurų.

Be to, Komisija taip pat mano, kad, kai skubiai būtina, reikia nustatyti specialią tvarką aukščiausiai ribai pakeisti. Komisija mano, kad, gavusi Ekonomikos ir finansų komiteto (EFK) nuomonę tiek dėl poreikio tai skubiai padaryti, tiek dėl nustatytinos naujos aukščiausios ribos, ji turėtų turėti galimybę nuspręsti peržiūrėti aukščiausią ribą.

Pranešėjas mano, kad aukščiausios ribos padidinimas iki 25 milijardų yra pagrįstas. Tačiau mano, kad nėra poreikio nustatyti specialią tvarką, pagal kurią Komisijai būtų leidžiama keisti aukščiausią ribą nesivadovaujant įprastomis sprendimų priėmimų procedūromis. Vis dėlto būtų tinkama patvirtinti, kad, kai būtina, institucijos pasirengusios veikti greitai.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Priemonė, teikianti finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams

Nuorodos

COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)

Konsultacijos su EP data

7.11.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

5.11.2008

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Pervenche Berès

7.11.2008

 

 

Svarstymas komitete

17.11.2008

 

 

 

Priėmimo data

17.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Harald Ettl, Piia-Noora Kauppi, Alain Lipietz, Gianni Pittella

Pateikimo data

17.11.2008

Teisinė informacija - Privatumo politika