Postup : 2008/0208(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0450/2008

Predkladané texty :

A6-0450/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 15
CRE 18/11/2008 - 15

Hlasovanie :

PV 20/11/2008 - 6.8
CRE 20/11/2008 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0560

SPRÁVA     *
PDF 161kWORD 210k
17.11.2008
PE 415.228v02-00 A6-0450/2008

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

(KOM(2008)0717 – C6‑0389/2008 – 2008/0208(CNS))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Pervenche Berès

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 Dôvodová správa
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

(KOM(2008)0717 – C6‑0389/2008 – 2008/0208(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0717),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0389/2008),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov(1), a na svoje uznesenia zo 6. septembra 2001 o strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov(2) a z xx novembra 2008 o zavedení systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov(3),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6‑0450/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Európskym parlamentom, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) prípade budúcich revízií tohto limitu by sa mal uplatniť postup ad hoc s cieľom zlepšiť schopnosť Spoločenstva rýchlo reagovať na veľké zmeny vo finančnom prostredí, ktoré majú vplyv na celkovú sumu pomoci, ktorú by potenciálne členské štáty mohli potrebovať.

(2) V prípade mimoriadnych situácií, ktoré by si mohli vyžadovať rýchlu reakciu Spoločenstva na významné zmeny vo finančnom prostredí, by Európsky parlament, Rada, Komisia a členské štáty mali urýchlene konať s cieľom zabezpečiť, aby sa nenarušila dôvera trhu.

Odôvodnenie

Článok 119 zmluvy stanovuje možnosť podieľania sa príslušných členských štátov na strednodobej makroekonomickej finančnej pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – odsek 2

Nariadenie (ES) č. 332/2002

Článok 1 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dopĺňa sa tento odsek 3:

vypúšťa sa

„V prípade, ak si vážne narušenie finančného prostredia vyžaduje naliehavú strednodobú finančnú pomoc Spoločenstva niekoľkým členským štátom, Komisia môže rozhodnúť o revízii limitu po tom, čo jej bude doručené stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru k naliehavej potrebe revízie tohto limitu a k samotnému revidovanému limitu. Tento nový limit nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.“

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1a (nový)

Nariadenie (ES) č. 332/2002

Článok 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10 nariadenia (ES) č. 332/2002 sa nahrádza takto:

 

„Každé dva roky a v prípade potreby aj častejšie Rada preskúma na základe správy Komisie, po konzultácii s Európskym parlamentom a vyjadrení stanoviska Hospodárskeho a finančného výboru, či zavedený systém, pokiaľ ide o zásady, úpravy a stropnú hodnotu, stále spĺňa potrebu, ktorá viedla k jeho vytvoreniu.“

(1)

Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)

Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 312.

(3)

Prijaté texty, xxxx.


Dôvodová správa

V nariadení Rady (ES) č. 332/2002 sa na základe článkov 119 a 308 zmluvy zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov, ktorým sa nahrádza pôvodný systém ustanovený v nariadení Rady č. 1969/88. Týmto systémom sa zavádza mechanizmus ustanovený v článku 119 zmluvy, podľa ktorého Spoločenstvo môže udeliť vzájomnú pomoc členskému štátu, ak má členský štát „v platobnej bilancii ťažkosti alebo mu v tejto súvislosti hrozia vážne ťažkosti v dôsledku celkovej nerovnováhy jeho platobnej bilancie alebo druhov meny, ktoré má k dispozícii“ za predpokladu, že tento členský štát nie je členom eurozóny.

Uvedeným nariadením prijatým vo februári 2002 sa znížil limit stanovený v pôvodnom nariadení vo výške 16 miliárd EUR na 12 miliárd EUR z dôvodu zavedenia eura, v dôsledku čoho členské štáty patriace do eurozóny už nemohli uplatňovať ustanovenia článku 119 o platobnej bilancii. Odvtedy sa EÚ rozšírila a počet členských štátov, ktoré sa nepodieľajú na HMÚ, sa výrazne zvýšil. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na finančný vývoj v medzinárodnom kontexte sa Komisia domnieva, že tento limit by sa mal zvýšiť na 25 miliárd EUR.

Komisia okrem toho považuje za potrebné ustanoviť osobitný postup na revíziu tohto limitu v prípade naliehavej potreby. Komisia sa domnieva, že by mala mať možnosť prijať rozhodnutie o zmene tohto limitu po tom, čo jej bude doručené stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru k naliehavej potrebe tohto rozhodnutia a zavedeniu nového limitu.

Spravodajkyňa sa domnieva, že je vhodné zvýšiť tento limit na 25 miliárd EUR. Zdá sa však, že nie je potrebné ustanoviť osobitný postup, ktorý by Komisii umožnil revíziu tohto limitu mimo obvyklých postupov rozhodovania. Predsa by však mohlo byť vhodné potvrdiť, že inštitúcie sú ochotné v prípade potreby rýchlo konať.


POSTUP

Názov

Systém finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

Referenčné čísla

KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)

Dátum konzultácie s EP

7.11.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

5.11.2008

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Pervenche Berès

7.11.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.11.2008

 

 

 

Dátum prijatia

17.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Harald Ettl, Piia-Noora Kauppi, Alain Lipietz, Gianni Pittella

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia