Procedūra : 2008/2124(INL)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0451/2008

Pateikti tekstai :

A6-0451/2008

Debatai :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Balsavimas :

PV 18/12/2008 - 6.21
CRE 18/12/2008 - 6.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0636

PRANEŠIMAS     
PDF 146kWORD 87k
19.11.2008
PE 412.249v02-00 A6-0451/2008

su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos autentiško dokumento

(2008/2124(INI))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Manuel Medina Ortega

(Iniciatyva: Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS. IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos autentiško dokumento

(2008/2124(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 192 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 10 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui „Hagos programa: Dešimt prioritetų ateinantiems penkeriems metams. Partnerystė Europos atsinaujinimo vardan laisvės, saugumo ir teisingumo srityje“(COM(2005)0184),

–   atsižvelgdamas į lyginamąjį autentiškų priemonių tyrimą, atliktą Teisės reikalų komitetui,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 39 ir 45 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6‑0451/2008),

A.  kadangi minėtame komunikate dėl Hagos programos Komisija nurodė, kad vienas iš jos prioritetų – būtinybė užtikrinti veiksmingą Europos civilinės teisenos erdvę, ypač susijusią su teismų sprendimų pripažinimu ir vykdymu; kadangi, siekiant didinti tarpusavio pasitikėjimą Europos Sąjungoje, minėtoje programoje nurodoma, kad esminis ateities prioritetas – pastangos įgyvendinti abipusio pripažinimo principą, kuris yra konkreti piliečių teisių apsaugos ir jų įgyvendinimo, neatsižvelgiant į Europos Sąjungos vidaus sienas, priemonė,

B.   kadangi Hagos programoje numatoma, jog pastangos įgyvendinti abipusio pripažinimo programą yra esminis prioritetas, ir kadangi ji turi būti įgyvendinta iki 2011 m.,

C.  kadangi piliečių judėjimas Europos Sąjungos viduje nuolat didėja; kadangi dėl to daugėja teisinių problemų, susijusių su dviem ar daugiau valstybių narių,

D.  kadangi minėtame komunikate dėl Hagos programos Komisija pripažino, jog civilinės teisenos srityje būtina atkreipti dėmesį į esminį viešųjų dokumentų pripažinimo aspektą; kadangi šioje srityje būtina skubiai skatinti autentiškų dokumentų pripažinimą ir vykdymą, kaip nurodyta teismo sprendime dėl „Unibank“(1),

E.   kadangi šioje srityje taikomi su konkrečiais sektoriais susieti ir nenuoseklūs Bendrijos teisės aktai nėra patenkinami(2),

F.   kadangi būtina ginti Europos piliečius, palaikančius šeimos ir nuosavybės santykius kitose valstybėse,

G. kadangi įmonės turi vis daugiau padalinių užsienyje ir vis dažniau vykdo veiklą Bendrijos viduje, todėl vis dažniau naudojami autentiški dokumentai dėl bendrovių steigimo ir veiklos,

H.  kadangi itin svarbu Sąjungai nustatyti aiškią ir išsamią teisės sistemą, kurią taikant būtų užtikrinamas teisinės padėties ir valdžios institucijų įgaliotų asmenų sudarytų sandorių saugumas ir aiškumas piliečiams ir ūkio subjektams,

I.    kadangi veiksmingos Europos civilinės teisenos erdvės sukūrimas teisminių ginčų srityje priklauso nuo teisminių sprendimų, priimtų teismų arba administracinių institucijų, pripažinimo kitose valstybėse, o ne ginčų srityje – nuo autentiškų dokumentų, kuriuos gavo teisminės institucijos arba valstybės pareigūnai, paskirti teisinių dokumentų autentiškumui patvirtinti, pripažinimo kitose valstybėse,

J.   kadangi teismų sprendimų abipusio pripažinimo srityje galiojantys reglamentai taikomi autentiškiems dokumentams, kuriuos išdavė valdžios institucijos,

K.  kadangi autentiško dokumento esminės savybės yra jo aukštesnė įrodomoji galia, palyginti su dokumentu, kuris sudarytas nedalyvaujant valdžios pareigūnams, taip pat tai, kad ši įrodomoji galia, į kurią privalo atsižvelgti teisėjas, yra nuolat patvirtinama valstybių narių teisės aktuose dėl pasitikėjimo dokumentais, kuriuos atliekant teisinius sandorius sudaro tam paskirtas valdžios pareigūnas arba valdžios institucija(3),

L.   kadangi autentiško dokumento įrodomosios galios būtina išankstinė sąlyga yra jo autentiškumo pripažinimas, t. y. tai, kad jis išduotas valdžios pareigūno, įgalioto parengti autentiškus dokumentus, arba valdžios institucijos; kadangi dėl valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo teisenos klausimais pagrįsta, jog su autentiškumo patikrinimu susijusios procedūros ateityje būtų taikomos tik esant rimtoms abejonėms dėl dokumento tikrumo,

M.  kadangi su pagarba valstybės narės, kurios teritorijoje sudarytas naudojimui skirtas dokumentas, teisės aktams vis dėlto susijęs įsitikinimas, kad įrodomosios galios pripažinimas nereiškia, jog autentiško užsienio dokumento įrodomoji galia dėl pripažinimo valstybėje narėje, kurioje jis turi būti sudarytas, nėra viršesnė už šios valstybės narės autentiškų nacionalinių dokumentų įrodomąją galią; kadangi siūlomo reglamento dalykinė taikymo sritis turėtų apimti esminę civilinės ir komercinės teisės dalį, išskyrus kai kuriuos aiškiai apibrėžtus klausimus,

N. kadangi dėl viešųjų registrų, naudojamų nekilnojamo turto srityje, sistemų struktūros ir organizacijos skirtumų, taip pat dėl viešojo pasitikėjimo jais pobūdžio ir masto skirtumų teisių į nekilnojamąjį turtą perdavimo sričiai neturi būti taikoma būsimoji Bendrijos priemonė, atsižvelgiant į glaudžią sąsają tarp autentiško dokumento sudarymo būdo ir įrašymo į viešąjį registrą,

O.  kadangi teismų sprendimų pripažinimo visoje Europos Sąjungoje klausimuose tokia išimtis lygiavertė teismų, kurių jurisdikcijoje yra nekilnojamojo turto objektas, išskirtinės kompetencijos pripažinimui visais atvejais, kai pateikiamas ieškinys dėl teisių į nekilnojamąjį turtą, taip pat teismų, kurių jurisdikcijoje yra viešasis registras, išskirtinės kompetencijos pripažinimui visais atvejais, kai pateikiamas ieškinys dėl įrašų viešuosiuose registruose galiojimo(4),

P.  kadangi autentiško dokumento instituto nėra bendrosios teisės sistemose, pvz., Anglijos ir Velso teisėje, arba Šiaurės šalyse; kadangi Anglijoje ir Velse veikia advokatai (solicitors), kurie atlieka notarų funkcijas, taip pat profesionalūs notarai (scrivener notaries), vis dėlto šie teisininkai tegali patvirtinti parašus, bet negali sudaryti autentiškų dokumentų, taigi priimant teisės aktus, skirtus Europos autentiškiems dokumentams, būtina pasirūpinti, kad šiuo klausimu nekiltų painiavos; kadangi dėl to reikia imtis būtinų atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad autentiškų dokumentų nebūtų galima naudoti šalyse, kuriose šių dokumentų negali sudaryti šių šalių piliečiai apeidami procedūras, nustatytas šių šalių teisės sistemose (pvz., tvirtinant testamentus); kadangi, be to, siekiant didinti valstybių narių, kuriose autentiškų dokumentų nėra, teisininkų informuotumą, Komisija turėtų pradėti atitinkamą informavimo kampaniją ir turi būti dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti, kad bendrosios teisės teisininkai žinotų apie civilinės teisės valstybės pareigūnų atliekamą darbą ir apie naudą, susijusią su teisiniu tikrumu, kurios gali turėti jų klientai, naudojantys autentiškus dokumentus sandoriuose, kuriuos jie ketina sudaryti šią priemonę naudojančiose šalyse; kadangi taip pabrėžiama, kaip ne kartą nurodė Parlamento Teisės reikalų komitetas, jog būtini visos Europos profesionalių teisininkų tinklai, informavimo kampanijos bei dalykiniai ir bendro pobūdžio mokymai, kuriuos Komisija raginama skatinti,

Q.  kadangi siūlomas reglamentas neturi būti taikomas klausimams, susijusiems su taikytina teise, kurie yra kitų Bendrijos priemonių objektas, arba klausimams, susijusiems su valdžios institucijų ir pareigūnų kompetencija, organizacija ir struktūra, įskaitant autentiškumo patvirtinimo procedūrą, kurie yra valstybių narių kompetencija,

1. mano, kad dėl tarpusavio pasitikėjimo teisės reikaluose Europos Sąjungoje pateisinama ateityje panaikinti procedūras, susijusias su tarpvalstybinio pobūdžio autentiškų dokumentų tikrumo patikrinimu; mano, kad šį autentišką dokumentą, kurį siekiama naudoti valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, galima atsisakyti pripažinti tik tada, jei yra rimtų ir pagrįstų abejonių dėl jo autentiškumo arba jei pripažinimas pažeistų valstybės narės, į kurią kreipiamasi, viešąją tvarką;

2. prašo Komisijos, vadovaujantis EB sutarties 65 straipsnio a punktu ir 67 straipsnio 5 dalies antra įtrauka, pateikti Parlamentui teisėkūros pasiūlymą, kurio paskirtis – nustatyti autentiškų dokumentų tarpusavio pripažinimą ir vykdymą;

3. pabrėžia, kad dėl pripažinimo užsienio dokumentams neturi būti suteikta didesnė galia negu nacionaliniams dokumentams;

4. pageidauja, kad šis reglamentas būtų taikomas visiems autentiškiems dokumentams civilinės ir komercinės teisės klausimais, išskyrus dokumentus, kurie susiję su nekilnojamuoju turtu ir turi arba gali būti įregistruoti arba paminėti viešajame registre;

5. pabrėžia, kad šis reglamentas neturi būti taikomas klausimams, susijusiems su autentiško dokumento objektui taikytina teise, arba klausimams, susijusiems su valdžios institucijų ir pareigūnų kompetencija, organizacija ir struktūra, įskaitant autentiškumo patvirtinimo procedūrą;

6. mano, kad šiuo klausimu rezoliucijoje nepažeidžiami subsidiarumo ir proporcingumo principai, taip pat piliečių pagrindinės teisės;

7. mano, kad prašomas pateikti pasiūlymas neturės finansinių padarinių;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir pridedamas išsamias rekomendacijas Komisijai ir Tarybai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

1999 m. birželio 17 d. Teismo sprendimas byloje C-260/97, Teismų praktikos rinkinys, p. 3715.

(2)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 (OL L 12, 2001 16 1, p. 1); Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 (OL L 338, 2003 12 23, p. 1); Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004 (OL L 143, 2004 4 30, p. 15).

(3)

1999 m. vasario 2 d. generalinio advokato A. M. La Pergolos išvadų minėtoje „Unibank” byloje 7 punktas.

(4)

ˇr. Reglamento (EB) Nr. 44/2001 22 straipsnio 1 ir 3 punktus.


PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PRIEDAS. IŠSAMIOS REKOMENDACIJOS DĖL PRAŠOMO PATEIKTI PASIŪLYMO TURINIO

1.   Dėl tarpusavio pasitikėjimo teisės reikaluose Europos Sąjungoje pateisinama ateityje panaikinti procedūras, susijusias su tarpvalstybinio pobūdžio autentiškų dokumentų tikrumo patikrinimu.

2.   Šį autentišką dokumentą, kurį siekiama naudoti valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, galima atsisakyti pripažinti tik tada, jei yra rimtų ir pagrįstų abejonių dėl jo autentiškumo arba jei pripažinimas pažeistų valstybės narės, į kurią kreipiamasi, viešąją tvarką.

3.   Parlamentas prašo Komisijos, vadovaujantis EB sutarties 65 straipsnio a punktu ir 67 straipsnio 5 dalies antra įtrauka, pateikti teisėkūros pasiūlymą, kurio paskirtis – nustatyti autentiškų dokumentų tarpusavio pripažinimą ir vykdymą.

4.   Šis teisėkūros pasiūlyme pateikiamas dokumentas turėtų būti taikomas visiems autentiškiems dokumentams civilinės ir komercinės teisės klausimais, išskyrus dokumentus, kurie susiję su nekilnojamuoju turtu ir turi arba gali būti įregistruoti arba paminėti viešajame registre. Jis neturi būti taikomas klausimams, susijusiems su autentiško dokumento objektui taikytina teise, arba klausimams, susijusiems su valdžios institucijų ir pareigūnų kompetencija, organizacija ir struktūra, įskaitant autentiškumo patvirtinimo procedūrą.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Padėties apibūdinimas

Šiandien, Europai didėjant, skatinamas europiečių judumas šioje nuolat besiplečiančioje erdvėje. Tačiau piliečių judėjimą Europos Sąjungoje riboja autentiškų dokumentų judėjimo sunkumai.

Autentiški dokumentai naudojami daugumoje valstybių narių. Europos žemyno valstybių narių, turinčių civilinės teisės sistemą, ištakos yra dviejų ramsčių sistema. Priešingai nei anglosaksiškosios ir skandinaviškosios teisės šalyse, valstybė įsikiša ne tik ex post, kalbant apie teismo sprendimus („ginčų sprendimo teismine tvarka administravimas“). Iš tikrųjų valstybė asmenims ar turtui pasekmių turinčius teisės aktus pateikia privalomai prevencinei atitikties įstatymams kontrolei, kai teisės aktą patvirtina pareigūnas ar valstybės institucija („prevencinių teisės priemonių administravimas“, „ginčų sprendimas ne teisminiu būdu“). Todėl prevencinių teisės priemonių administravimas savo ruožtu yra susijęs su ginčų sprendimu teisminiu būdu. Autentiškas dokumentas yra skirtas išvengti būsimų ginčų, susijusių su teisės aktu, proceso atveju teisėjui tai padeda priimti sprendimą, remiantis privalomąja įrodomąja autentiško dokumento galia.

Kitų valstybių narių autentiškų dokumentų pripažinimo srityje padėtis Europos Sąjungoje iki šiol yra labai nevienoda. Pilietis, turintis autentišką dokumentą ir norintis, kad jis būtų pripažintas kitoje nei jį išdavusi valstybė, gali susidurti su keliais atvejais: su apostilės pagal 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvenciją reikalavimu, arba jis gali būti atleistas nuo tokio reikalavimo pagal dvišalius susitarimus.

Kalbant apie autentiško dokumento įrodomąją galią ir jo vykdymą kitoje nei priimančioji valstybė, kai kuriose valstybėse kitos šalies dokumentas nevykdomas tol, kol jis nacionaliniame teisme pripažįstamas vykdytinu, pastarajam patikrinus užsienio valstybės institucijos kompetenciją, taikytą įstatymą ir sprendimo atitiktį viešai tarptautinei materialinei ir procesinei tvarkai.

Galiausiai, nors yra parengtos tam tikros Bendrijos priemonės (Briuselis I, Briuselis II a, Europos vykdomojo rašto reglamentas) arba vyksta jų priėmimas (atliekami darbai išlaikymo, paveldėjimo ir sutuoktinių turto režimo srityse), tačiau tai tėra patenkinamas darbas atskiruose sektoriuose. Be to, iki šiol Bendrijos reglamentų nustatytos procedūros nebuvo vienodos. Dėl tokio suderinimo nebuvimo daroma žala Europos piliečiams ir įmonėms, nes sudėtinga patikimai nustatyti, kokio tipo procedūrą taikyti, taigi ir surasti tinkamus būdus tam, kad autentiškas dokumentas būtų vykdomas kitoje šalyje.

Nesant vienodumo, autentiškų dokumentų judėjimas šiuo metu yra sudėtingas ir ribotas, kalbant ir apie jų skaičių, ir apie jų tipus. Piliečiai ir ekonomikos srityje veikiantys asmenys laukia geresnio autentiškų dokumentų judėjimo kaip tarptautinių sandorių saugumą padidinsiančios sąlygos. Iš šios reformos tikimasi trigubos naudos: bus sutaupoma laiko, sumažės išlaidos, supaprastės procedūros.

II. Dėl abipusio pripažinimo įgyvendinimo ir autentiškų dokumentų vykdymo

1. Turinys

Visoms valstybėms narėms bendros abipusio pripažinimo ir autentiškų dokumentų vykdymo tvarkos įvedimas leistų peržengti nacionalines ribas ir palengvinti piliečių bei įmonių kasdienę veiklą, visų pirma panaikinti legalizavimo, apostilių formalumus ir supaprastinti jų paskelbimą vykdytinomis.

Remiantis Bendrijos teise, autentiškas dokumentas apibrėžtas Jenard-Möller ataskaitoje apie Lugano konvenciją(1), ši apibrėžtis patvirtinta Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendime dėl Unibank(2). Pagal šiuos tekstus autentiškas dokumentas yra dokumentas, kurio autentiškumas visų pirma turi būti nustatomas teisminės institucijos ar valstybės pareigūnų. Be to, autentiškas vykdomasis dokumentas turi būti vykdomas jį išdavusioje valstybėje.

Abipusis pasitikėjimas Bendrijoje leis ateityje panaikinti procedūras, susijusias su autentiško dokumento tikrumo patikrinimu užsienio šalyse.

Dėl taisyklės locus regit actum toks panaikinimas negali būti taikomas procedūrinėms taisyklėms, reglamentuojančioms įrašus valstybiniuose žemės registruose ir su nekilnojamuoju turtu susijusius dokumentus. Ir struktūriniai, ir organizaciniai valstybinių registrų sistemų skirtumai nekilnojamojo turto nuosavybės srityje, taip pat skirtumai, susiję su jiems valstybės suteikto pasitikėjimo pobūdžiu ir lygmeniu, lemia, kad nekilnojamojo turto sritis nėra įtraukta į būsimą Bendrijos priemonę dėl glaudaus ryšio tarp autentiško akto sudarymo būdo ir įrašymo į valstybinį registrą.

Išskyrus šią išimtį, autentiško dokumento autentiškumo, įrodomosios ir vykdomosios galios pripažinimas siekiant jį panaudoti valstybėje narėje, į kurią kreipiamasi, negali būti atmestas išskyrus, jei yra rimtų ir pagrįstų abejonių dėl jo autentiškumo, arba jei pripažinimas prieštarautų tos valstybės, į kurią kreipiamasi, viešajai tvarkai.

Abipusis pasitikėjimas teisingumu Bendrijoje suteikia veiksmingos ir greitos autentiško dokumento pavertimo vykdomuoju procedūros valstybėje narėje galimybę.

Pranešėjas pasilieka teisę pateikti galimus šios ataskaitos projekto pakeitimus, visų pirma atsižvelgdamas į tyrimą, kuriuo bus galima naudotis nuo spalio mėnesio.

(1)

OL C 189, 1992 7 28, p. 57, 72 punktas.

(2)

1999 m. birželio 17 d. EBTT sprendimas byloje C-260/97.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.11.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sharon Bowles, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

Teisinė informacija - Privatumo politika