ZPRÁVA k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi vládou Korejské republiky a Evropským společenstvím o spolupráci ve věci protisoutěžních jednání

18. 11. 2008 - (SEC(2007)1731 – C6‑0398/2008 – 2008/0004(CNS)) - *

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: David Martin

Postup : 2008/0004(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0452/2008
Předložené texty :
A6-0452/2008
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi vládou Korejské republiky a Evropským společenstvím o spolupráci ve věci protisoutěžních jednání

(SEC(2007)1731 – C6 0398/2008 – 2008/0004(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (SEC(2007)1731),

–   s ohledem na Dohodu mezi vládou Korejské republiky a Evropským společenstvím o spolupráci ve věci protisoutěžních jednání,

–   s ohledem na články 83 a 308 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0398/2008),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A6-0452/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Korejské republiky.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Jelikož vzájemné uznávání práva hospodářské soutěže mezi Evropskou unií a Jižní Koreou představuje nejúčinnější způsob, jak potírat protisoutěžní jednání, měly by se nástroje na ochranu obchodu (TDI) mezi oběma stranami používat co nejméně;

Odůvodnění

EU a Jižní Korea se rozhodly pro vzájemné uznávání práva hospodářské soutěže, což je účinným prostředkem k potírání protisoutěžního jednání. Protože TDI jsou prostředkem v boji proti protisoutěžnímu jednání v případě nedostatečných právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, nebo nejsou-li tyto předpisy vzájemně uznávány, mělo by nabytí účinnosti dohody o spolupráci zároveň znamenat, že EU a Jižní Korea si vzájemně uznávají příslušné právo i orgány, a TDI tak budou ve vztahu mezi oběma stranami neaktuální.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Uzavření této dohody by mělo být zvažováno v kontextu celkového rámce stávajících dohod mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou a dohod, jejichž uzavření se v současné době projednává, zejména pokud jde o možnost uzavření dohody o volném obchodu.

Odůvodnění

Jak Parlament uvedl ve svém usnesení ze dne 13. prosince 2007[1] o obchodních a hospodářských vztazích s Koreou, rozsáhlá, ambiciózní a vyvážená dohoda by mohla být pro obě strany významným přínosem. Současně je důležité, aby tato dohoda, jejímž cílem je potírat protisoutěžní jednání, byla součástí obsáhlého a vyváženého balíčku dohod mezi EU a Koreou, který by rovněž zahrnoval spolupráci v oblastech, jako je podpora sociálních a ekologických norem.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dohoda ES s Koreou o hospodářské soutěži

GŘ pro hospodářskou soutěž Evropské komise a korejská Komise pro poctivé obchodování podepsaly v říjnu 2004 Memorandum o porozumění, jež zakládá strukturovaný dialog. Přípravné rozhovory týkající se formální spolupráce EU s Korejskou republikou byly zahájeny v červnu 2006. Dohoda byla uzavřena počátkem roku 2008 a odtajněna dne 18. února, ačkoli text ještě procházel změnami. Doposud byly uzavřeny podobné dohody se Spojenými státy (1991), Kanadou (1999) a Japonskem (2003).

Účelem této dohody je přispět k účinnému prosazování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže prostřednictvím podpory spolupráce mezi orgány pro ochranu hospodářské soutěže, a snížit tak pravděpodobnost vzniku konfliktů. Dohoda stanovuje oznamovací povinnost činností cílených na prosazování pravidel hospodářské soutěže vykonávaných příslušným orgánem jedné smluvní strany, které by mohly ovlivnit důležité zájmy druhé smluvní strany, dále upravuje vzájemnou spolupráci, včetně možnosti jedné strany požádat stranu druhou, aby přistoupila k donucovacím opatřením, a koordinaci činností k prosazení pravidel hospodářské soutěže i výměnu informací. Dohoda také obsahuje opatření týkající se důvěrnosti.

Dohody o hospodářské soutěži

Vzhledem k tomu, že mezinárodní obchod po několik desetiletí roste podstatně rychleji než národní důchody a přímé zahraniční investice se také zvyšují rychlým tempem, je zřejmé, že světové ekonomiky jsou ve stále vyšší míře propojené.

I když je toto posílené propojení vítané, nese s sebou zvýšené riziko, že protisoutěžní jednání ovlivní více trhů a činnost jednoho orgánu pro ochranu hospodářské soutěže může mít důsledky pro další orgány. Proto je třeba zajistit efektivní tok informací mezi orgány a současně zachovat žádoucí stupeň důvěrnosti.

Jelikož kartely často zahrnují společnosti, jež působí na mezinárodní úrovni, a mezinárodní rozměr fúzí roste současně s globalizací a zahraničními investicemi, je nutné, aby orgány pro ochranu hospodářské soutěže spolupracovaly s cílem zajistit ochranu veřejných zájmů a umožnit vnitrostátním orgánům, aby potíraly protisoutěžní jednání, které je zeměpisně velmi rozšířené. Jasnější mezinárodní normy by taktéž přinesly prospěch firmám, které působí v rámci několika společností, a poskytly zajištění subjektům, jež se obávají, že jejich postavení v rámci hospodářské soutěže je nepoctivým způsobem ohrožováno.

Korea je čtvrtým největším mimoevropským obchodním partnerem EU a EU je pro Koreu nejvýznamnějším zahraničním investorem.Vzhledem k vzrůstající důležitosti tohoto partnerství je vhodné, aby Korea byla přiřazena ke třem dalším partnerům, s kterými má ES dohody o spolupráci v oblasti protisoutěžního jednání.

Je samozřejmé, že dohoda tohoto typu poskytuje pouze rámec pro účinnou spolupráci. Mnohé závisí na tom, jak se konkrétní ustanovení uplatní v praxi. Je však namístě očekávat, že častější kontakty a výměna informací budou probíhat s žádoucí mírou důvěry, jež je třeba k zajištění vysoké úrovně vzájemné spolupráce.

S ohledem na rostoucí význam obchodu a hospodářských vztahů s Asií je třeba uvažovat o posílení kontaktů s dalšími významnými a rychle rostoucími ekonomikami, jako je Indie, i se sousedy EU jako Švýcarsko.V této souvislosti je vhodné poznamenat, že USA uzavřely dohody o hospodářské soutěži s Austrálií, Brazílií, Kanadou, Izraelem, Japonskem a Mexikem i s ES.

Další dohody s Koreou

Parlament již dohodu o volném obchodu s Koreou v rozsáhlé míře podpořil, přičemž žádá, aby tato dohoda byla ambiciózní, vysoce kvalitní a neomezila se jen na snížení celních sazeb. V průběhu sedmého kola jednání, jež se konalo v období od 12. do 15. května 2008, bylo sjednáno, že další kolo jednání bude kolem závěrečným.

I když vyhlídka na uzavření příslušných jednání je přijímána s uspokojením, zejména vzhledem k problémům, jež se objevily při jiných bilaterálních a meziregionálních obchodních jednáních, Parlament by měl i nadále trvat na tom, že podstata dohody je důležitější než jakákoli uměle vytvořená lhůta.

Doložky o hospodářské soutěži v širší dohodě by měly být v souladu s doložkami uvedenými v konkrétní dohodě o hospodářské soutěži a posilovat je. Obecněji řečeno, za účelem zajištění politického a veřejného přijetí dohody jak v Koreji, tak v EU, bude důležité, aby úroveň aspirací ohledně rozšířeného přístupu na trh byla vyrovnána stejně ambiciózním přístupem k udržitelnému rozvoji.

Je také nutné mít na paměti, že konečným cílem je posílení dohodnutých sociálních a ekologických norem. To znamená, že kapitola věnovaná udržitelnému rozvoji by měla být předmětem účinných donucovacích mechanismů. Fórum pro obchod a udržitelný rozvoj, jež sestává ze zástupců organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů a ze zástupců nevládních organizací, by mohlo hrát cennou úlohu při zajišťování toho, aby bylo větší otevření trhu doprovázeno zvyšováním ekologických a sociálních norem. V zájmu zajištění toho, aby toto fórum nebylo pouze prostorem pro teoretickou diskusi, by však měl být vytvořen mechanismus, v jehož rámci by mohly uznané organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů z EU či Koreje předkládat žádosti o opatření. Tyto žádosti by měly být zhodnoceny a vyřizovány v určité lhůtě, s možností následných kroků a přezkumu, což by vedlo k nepřetržitému tlaku na subjekty, které porušují práva zaměstnanců či ekologické normy.

V tiskových sděleních týkajících se příslušných jednání zdůraznilo GŘ pro obchod liberalizaci průmyslových celních sazeb v rámci problematiky, která vzniká „až za hranicemi“, jako jsou normy a udělování osvědčení v průmyslových odvětvích, např. v elektronickém a automobilovém průmyslu, a liberalizaci různých odvětví služeb v Koreji. Zatímco význam uvedených norem nelze zpochybňovat a může mít značný vliv na evropské firmy a zaměstnance, přístup na trh představuje pouze jeden prvek úspěšné dohody. Je zapotřebí, aby Komise projevila stejné úsilí při prosazování neobchodních zájmů, které mají přímý vliv na pracovní a fyzické prostředí evropských a korejských občanů.

I když se může zdát, že tyto body se týkají dohody, jejímž předmětem je spolupráce s cílem zabránit protisoutěžnímu jednání, jen omezeně, jsou relevantní, chápeme-li dohodu jako součást rámce spolupráce Evropské unie s Korejskou republikou, jenž je navržen za účelem zajištění účinné podpory cílů v oblasti politiky ve veřejném zájmu. V této souvislosti je zcela namístě přivítat uzavření dohody o hospodářské soutěži a současně vyzvat Komisi, aby vložila stejné úsilí do podpory dohod v oblasti sociální a ekologické problematiky, jež se přímo týká občanů v EU i v Koreji.

STANOVISKO Hospodářského a měnového výboru (8. 10. 2008)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi vládou Korejské republiky a Evropským společenstvím o spolupráci ve věci protisoutěžních jednání
(SEK(2007)1731 – C6-0398/2008 – 2008/0004(CNS))

Navrhovatel: Gunnar Hökmark

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise předložila v polovině ledna návrh rozhodnutí Rady týkající se dohody o spolupráci mezi ES a Koreou. V souladu s článkem 83 Smlouvy musí být návrh konzultován s Parlamentem.

Tato dohoda je součástí řady rozhodnutí Rady v oblasti mezinárodní spolupráce při potírání protisoutěžního jednání. Doposud byly uzavřeny oficiální mezivládní dohody se Spojenými státy (v roce 1991), Kanadou (1999) a Japonskem (2003). ES také uzavřelo ujednání o spolupráci mezi úřady, která smluvním stranám umožňují navázat bližší a pravidelnější kontakty. Názorným příkladem tohoto typu dohody je Memorandum o porozumění uzavřené mezi GŘ pro hospodářskou soutěž a Korejskou komisí pro spravedlivé obchodování (2004).

SOUVISLOSTI

Nynější návrh dohody mezi vládou Korejské republiky a Evropským společenstvím o spolupráci ve věci protisoutěžních jednání vyjadřuje názor obou stran: světové ekonomiky se stále více sbližují a stávají se na sobě vzájemně více závislé. Na mikroekonomické úrovni působí firmy stále častěji za hranicemi svých zemí. Obchodní transakce mezi asijskými zeměmi a členskými státy EU během posledních let několikanásobně vzrostly. Vzhledem k tomu obě strany, tedy ES a korejská vláda, zastávají názor, že právo v oblasti hospodářské soutěže je zásadní pro efektivní fungování jejich trhů i pro ekonomické zájmy evropských a korejských spotřebitelů.

Cílem navrhované dohody je posílit právní předpisy obou zemí v oblasti hospodářské soutěže podporou spolupráce a koordinace mezi úřady pro ochranu hospodářské soutěže ES a Koreje a předejít případným konfliktům, nebo alespoň snížit pravděpodobnost jejich vzniku.

Shrneme-li uvedené skutečnosti, klíčová ujednání dohody jsou následující:

- Oznámení (článek 2)

- Spolupráce v oblasti prosazování práva hospodářské soutěže (článek 3)

- Koordinace činností k prosazení pravidel hospodářské soutěže (článek 4)

- Zabránění střetu / Pasivní zdvořilost (článek 5)

- Aktivní zdvořilost (článek 6)

- Důvěrnost informací (článek 7)

- Setkání (článek 8)

HODNOCENÍ ZPRAVODAJE:

Globalizace a konkurenční tlak v dalších letech nepochybně porostou. O to více bude nabývat na významu účinná spolupráce mezi úřady pro ochranu hospodářské soutěže.

Zpravodaj proto s radostí vítá návrh dohody mezi vládou Korejské republiky a Evropským společenstvím. Zahrnutí dimenze třetích zemí do oblasti působnosti evropského práva v oblasti hospodářské soutěže je v souladu s přáním Evropského parlamentu, jež je vyjádřeno v mnoha usneseních.

Pouze vnitrostátní nebo dokonce pouze regionální přístup k politice hospodářské soutěže by ve skutečnosti neodrážel realitu dnešního světa obchodu. Jestliže firmy vytvářejí například mezinárodní kartely působící za hranicemi daných zemí, je nesmírně důležité, aby na to úřady pro ochranu hospodářské soutěže náležitě reagovaly. Proto spolu musí komunikovat již v počáteční fázi vyšetřování, a koordinovat tak své donucovací aktivity a výměnu informací.

Budou-li úřady pro ochranu hospodářské soutěže na přeshraniční úrovni plně spolupracovat, bude možné vytvořit důležitý prostředek, který bude přeshraniční aliance účinně odrazovat od protisoutěžního jednání.

Jedním z cílů musí být také to, aby obě strany při jednání se stejnými společnostmi a při řešení stejných otázek týkajících se právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže postupovaly v co největší shodě, a snížily tak riziko, že tyto společnosti budou využívat rozdílů v právních předpisech a vyvíjet činnosti směřující k oslabení hospodářské soutěže na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

Překážky mezinárodní spolupráce jsou však různorodé: existují rozdíly ve způsobu fungování právních systémů – některé se zaměřují na občanské právo, jiné na trestní právo. Jsme také konfrontováni s různými způsoby prosazování práva, kdy pozornost může být zaměřena na prosazování práva spíše na veřejné než na soukromé úrovni. Navíc existují různé strategické přístupy, například na jedné straně přísná pravidla pro fúze a na druhé straně až dodatečná kontrola případného zneužívání předpisů.

Spolupráce úřadů pro ochranu hospodářské soutěže však nezajistí, že bude možné se těmto strukturálním rozdílům vyhnout nebo je překonat. Proto musíme být při posuzování možných pozitivních účinků takových dohod o spolupráci realističtí. Agentury zabývající se hospodářskou soutěží se určitě mohou pokusit snížit nepříznivý dopad těchto rozdílů vzájemnou mezinárodní spoluprací, prostor pro jejich činnost však bude omezený.

Tato dohoda by proto měla být doplněna dalšími obchodními dohodami, které by odstranily zbytečné překážky bránící obchodu a investicím, a zvýšily tak konkurenci založenou na politických dohodách a společných pravidlech. Obě strany by se měly snažit tyto politické dohody používat k mnohostrannému řešení problémů při zapojení více zemí a při zvýšení věrohodnosti rovného zacházení s různými společnostmi. V obecné rovině pak zpravodaj zdůrazňuje, že pravidla v oblasti hospodářské soutěže a mnohostranného obchodu mají velký význam pro dosažení volných a otevřených přeshraničních trhů.

******

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi vládou Korejské republiky a Evropským společenstvím o spolupráci ve věci protisoutěžních jednání

Referenční údaje

SEK(2007)1731 – 2008/0004(CNS)

Příslušný výbor

INTA

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ECON

 

 

 

Užší spolupráce – datum oznámení na zasedání

Gunnar Hökmark

22.4.2008

 

 

Navrhovatel

Datum jmenování

9.9.2008

 

 

 

Předchozí navrhovatel

7.10.2008

 

 

 

Projednání ve výboru

+:

–:

0:

19

0

0

Datum přijetí

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Výsledek závěrečného hlasování

Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

POSTUP

Název

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi vládou Korejské republiky a Evropským společenstvím o spolupráci ve věci protisoutěžních jednání

Referenční údaje

SEK(2007)1731 – C6-0398/2008 – 2008/0004(CNS)

Datum konzultace s EP

13.11.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

David Martin

26.3.2008

 

 

Projednání ve výboru

23.6.2008

 

 

 

Datum přijetí

5.11.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

26

2

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Bastiaan Belder, Ole Christensen, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Sirpa Pietikäinen, Zbigniew Zaleski

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sepp Kusstatscher, Roselyne Lefrançois, Michel Teychenné