Menetlus : 2008/0004(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0452/2008

Esitatud tekstid :

A6-0452/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0572

RAPORT     *
PDF 162kWORD 197k
18.11.2008
PE 409.787v03-00 A6-0452/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus konkurentsivastase tegevuse alase koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi valitsuse vahel

(SEK(2007)1731 – C6‑0398/2008 – 2008/0004(CNS))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: David Martin

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 majandus- ja rahanduskomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus konkurentsivastase tegevuse alase koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi valitsuse vahel

(SEK(2007)1731 – C6‑0398/2008 – 2008/0004(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (SEK(2007)1731);

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi valitsuse vahel sõlmitud konkurentsivastast tegevust käsitlevat koostöölepingut;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 83 ja 308;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0398/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A6‑0452/2008),

1.  kiidab heaks ettepaneku nõukogu otsus muudetud kujul vastu võtta ning lepingu sõlmimise;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Korea Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus – muutmisakt

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) Kuna konkurentsiõiguse vastastikune tunnustamine Euroopa Ühenduse ja Lõuna-Korea vahel on kõige tõhusam viis konkurentsivastase käitumisega võitlemiseks, tuleks kaubanduse kaitsemeetmete kasutamine kahe poole vahel viia miinimumini;

Selgitus

EL ja Lõuna-Korea on otsustanud tunnustada vastastikku teineteise konkurentsiõigust, mis on tõhus vahend konkurentsivastase käitumisega võitlemiseks. Kuna kaubanduse kaitsemeetmeid kasutatakse konkurentsivastase käitumisega võitlemiseks, kui konkurentsiõigus on puudulik või seda vastastikku ei tunnustata, peaks koostöölepingu jõustumine tähendama seda, et EL ja Lõuna-Korea tunnustavad teineteise seadusi ja ametiasutusi, ning kaubanduse kaitsemeetmeid kahe poole vahel enam ei kasutata.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus – muutmisakt

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a) Käesolevat lepingut tuleks vaadelda Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi vahel sõlmitud lepingute üldises raamistikus ning võttes arvesse lepinguid, mille üle käivad läbirääkimised, eelkõige võimalikku vabakaubanduslepingut.

Selgitus

Nagu parlament märkis oma 13. detsembri 2007. aasta resolutsioonis kaubandus- ja majandussuhete kohta Koreaga(1), võib ulatuslik, ambitsioonikas ja hästi tasakaalustatud leping mõlemale poolele olulist kasu anda. Samal ajal on tähtis, et see leping, mis on mõeldud konkurentsi moonutavate tavade vastu võitlemiseks, moodustaks osa ELi ning Korea vahelisest ulatuslikust ja tasakaalustatud lepingute paketist, mis hõlmaks ka koostööd sellistes küsimustes nagu sotsiaal- ja keskkonnastandardite edendamine.

(1)

P6_TA(2007)0629.


SELETUSKIRI

Korea ja EÜ konkurentsileping

Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraat ja Korea Vabariigi õiglase kaubanduse komisjon sõlmisid 2004. aasta oktoobris vastastikuse mõistmise memorandumi, pannes aluse struktureeritud dialoogile. Ettevalmistavad läbirääkimised ametliku koostöölepingu sõlmimiseks ELi ja Korea Vabariigi vahel algasid 2006. aasta juunis. Leping sõlmiti 2008. aasta algul ja selle salastatus kustutati 18. veebruaril, kuigi tekstis muudatuste tegemine on jätkunud. Samasugused kokkulepped on juba sõlmitud Ameerika Ühendriikidega (1991), Kanadaga (1999) ja Jaapaniga (2003).

Lepingu eesmärgiks on aidata kaasa lepinguosaliste konkurentsiõiguse täitmisele, edendades konkurentsiasutuste vahelist koostööd ning vähendades erimeelsuste tõenäosust. Leping sätestab kohustuse teatada ühe poole konkurentsiasutuse täitetoimingutest, mis võivad mõjutada teise poole olulisi huve, vastastikuse abistamise, sealhulgas ühe lepinguosalise võimaluse paluda teisel osalisel algatada täitetoimingud, ning täitetoimingute kooskõlastamise ja teabevahetuse. Leping sisaldab ka konfidentsiaalsust puudutavaid meetmeid.

Konkurentsilepingud

Asjaolu, et aastakümneid on rahvusvaheline kaubandus kasvanud märgatavalt kiiremini kui riiklikud tulud ning ka välismaised otseinvesteeringud on kiiresti suurenenud, tähendab, et maailma riikide vastastikune majanduslik seotus aina suureneb.

Selline sidemete tugevnemine on ühest küljest hea, teisest küljest aga suureneb sellega ka tõenäosus, et konkurentsi moonutav tegevus mõjutab rohkem kui üht turgu ning ühe konkurentsiasutuse meetmed mõjutavad ka teisi. Seetõttu on väga soovitatav tagada ametiasutuste tõhus teabevahetus, säilitades samas vajaliku konfidentsiaalsuse taseme.

Kuna kartellidesse kuuluvad sageli rahvusvaheliselt tegutsevad ettevõtted ning üheaegselt kasvava globaliseerumise ja suurenevate välisinvesteeringutega suureneb ka äriühingute ühinemise rahvusvaheline mõõde, peavad konkurentsiasutused koostööd tegema, et tagada avalike huvide kaitstus ja võimaldada riiklikel ametiasutustel võidelda geograafiliselt laialt leviva konkurentsivastase tegevusega. Selgematest rahvusvahelistest standarditest peaks kasu olema ka mitmes äriühingus tegutsevatele firmadele ning see peaks suurendama nende ettevõtjate kindlustunnet, kes kardavad, et nende konkurentsiseisundit ebaausalt õõnestatakse.

Korea on ELi suuruselt neljas Euroopa-väline kaubanduspartner ning EL omakorda Korea suurim välisinvestor. Selle partnerluse kasvava tähtsusega arvestades näib asjakohane lisada Korea kolme muu partneri hulka, kellega EÜ-l on konkurentsivastase tegevuse alase koostöö lepingud.

Muidugi annab niisugust tüüpi leping üksnes tõhusa koostöö raamistiku. Palju sõltub sellest, kuidas erinevaid sätteid praktikas kohaldatakse. Kuid mõistlik on eeldada, et tihedamad kontaktid ja teabevahetus suurendavad kõrgetasemelise vastastikuse abistamise jaoks vajalikku usaldust.

Et kaubandus- ja majandussuhted Aasiaga muutuvad aina olulisemaks, tuleks kaaluda sidemete tihendamist ka teiste kiiresti kasvava majandusega riikidega, nagu India, samuti ELi Euroopa naabermaadega, nagu Šveits. Sellega seoses tasub märkida, et Ameerika Ühendriikidel on konkurentsilepingud lisaks EÜ-le Austraalia, Brasiilia, Kanada, Iisraeli, Jaapani ja Mehhikoga.

Muud lepingud Koreaga

Euroopa Parlament on juba avaldanud tugevat toetust vabakaubanduslepingu sõlmimisele Koreaga, nõudes, et see leping oleks ulatuslik ja kõrge kvaliteediga ning lihtsast tollimaksude vähendamisest palju põhjalikum. Seitsmenda läbirääkimistevooru ajal, mis toimus 12.–15. mail 2008, lepiti kokku, et järgmine kõnelustevoor jääb viimaseks.

Läbirääkimiste lõpulejõudmise väljavaade on küll teretulnud, eelkõige arvestades muude kahepoolsete ja piirkondadevaheliste kaubanduskõneluste käigus tekkinud probleemidega, peaks Euroopa Parlament jätkuvalt rõhutama, et lepingu sisu on tähtsam kui mis tahes kunstlik tähtaeg.

Laiema kokkuleppe konkurentsi käsitlevad punktid peaksid olema konkreetse konkurentsilepingu punktidega kooskõlas ja neid toetama. Üldisemalt, selleks, et tagada lepingu heakskiitmine nii Korea kui ELi poliitilistes ringkondades ja laiemas avalikkuses, on oluline, et turu juurdepääsetavuse suurendamisega seotud püüdlused oleksid lepingus tasakaalustatud säästvat arengut puudutavate püüdlustega.

Ühtlasi tuleks meeles pidada, et lõppeesmärgiks on kooskõlastatud sotsiaal- ja keskkonnastandardite jõustamine. See tähendab, et säästva arengu peatükiga peaksid kaasnema tõhusad jõustamismehhanismid. Töötajate ja tööandjate organisatsioonide ning valitsusväliste organisatsioonide esindajatest koosneval kaubanduse ja säästva arengu foorumil võiks olla tähtis roll tagamaks, et turu suurema avamisega kaasneks ka keskkonna- ja sotsiaalsete standardite taseme tõus. Kuid et niisugune foorum oleks rohkem kui lihtsalt jututuba, tuleks kehtestada mehhanism, mille abil ELi või Korea tunnustatud töötajate või tööandjate ühendused saaksid esitada taotlusi meetmete võtmiseks. Niisugused taotlused tuleks läbi vaadata ja neile tuleks vastata kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, kusjuures peaks olema ka järelmeetmete ja läbivaatamise võimalus, et avaldada survet töötajate õiguste või keskkonnastandardite rikkujatele.

Läbirääkimiste kohta avaldatud pressiteadetes on kaubanduse peadirektoraat esile tõstnud tööstustoodete tollide kaotamist ja nn piiritaguseid küsimusi, sh standardid ning sertifitseerimine tööstusharudes nagu elektroonika- ja autotööstus ning Korea erinevate teenindussektorite liberaliseerimine. Kuigi need teemad on loomulikult olulised ja neil võib Euroopa ettevõtetele ning töötajatele suur mõju olla, on turu juurdepääsetavus siiski vaid üks eduka lepingu koostisosa. Komisjon peaks niisama jõuliselt toetama kaubandusega mitteseotud küsimusi, mis mõjutavad otseselt ELi ning Korea kodanike töö- ja elukeskkonda.

Need küsimused võivad tunduda konkurentsivastase tegevuse tõkestamise koostöölepingu puhul mõnevõrra kõrvalised, kuid muutuvad oluliseks, kui seda lepingut vaadelda osana Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi koostööraamistikust, mille sihiks on tagada avaliku korraga seotud eesmärkide tõhus edendamine. Sellel taustal on igati mõistlik tervitada konkurentsilepingu sõlmimist, kutsudes samas komisjoni tegema niisama suuri jõupingutusi lepingute edendamisel, mis käsitlevad ELi ja Korea kodanikke otseselt puudutavaid sotsiaal- ja keskkonnaküsimusi.


majandus- ja rahanduskomisjonI ARVAMUS  (8.10.2008)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus konkurentsivastase tegevuse alase koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi valitsuse vahel

(SEK(2007)1731 – C6‑0398/2008 - 2008/0004(CNS)))

Arvamuse koostaja: Gunnar Hökmark

LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon esitas jaanuari keskel ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus EÜ-Korea koostöölepingu kohta. Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 83 kohaselt tuleb ettepaneku suhtes konsulteerida Euroopa Parlamendiga.

Leping kuulub mitmete konkurentsivastase tegevuse alast rahvusvahelist koostööd käsitlevate nõukogu otsuste hulka. Siiani on sõlmitud valitsustevahelised kokkulepped Ameerika Ühendriikide (allkirjastatud aastal 1991), Kanada (1999) ja Jaapaniga (2003). EÜ on samuti sõlminud nn asutustevahelised lepingud, mis võimaldavad lepinguosalistel luua tihedamaid ja korrapärasemaid kontakte. Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi ja Korea Vabariigi õiglase kaubanduse komisjoni vahel (2004. aastal) sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum on seda tüüpi lepingute hea näide.

KONTEKST:

Praegune ettepanek võtta vastu Korea Vabariigi valitsuse ja Euroopa Ühenduse vaheline konkurentsivastase tegevuse alane koostööleping väljendab mõlema lepinguosalise seisukohti: maailma riikide majandused lähenevad üksteisele ning sõltuvad üksteisest üha enam. Mikromajanduslikul tasandil ületab äriettevõtete tegevus üha enam riigipiire. Kaubanduse maht on viimastel aastatel Aasia riikide ja ELi liikmesriikide vahel mitmekordistunud. Sellest lähtuvalt jagavad mõlemad lepinguosalised − EÜ ja Korea valitsus − seisukohta, et konkurentsiõigus on nii vastavate turgude tõhusa toimimise kui Euroopa Liidu ning Korea tarbijate majandusliku heaolu seisukohalt äärmiselt oluline.

Kavandatava lepingu eesmärk on täita asjaomast konkurentsiõigust EÜ ja Korea konkurentsiasutuste vahelise koostöö edendamise ja tegevuse kooskõlastamise abil ning vältida või vähemalt vähendada võimalike konfliktide tõenäosust.

Kokkuvõttes on lepingu põhisätted järgmised:

- Teatised (artikkel 2)

- Täitmisalane koostöö (artikkel 3)

- Täitetoimingute kooskõlastamine (artikkel 4)

- Konfliktide vältimine/traditsioonid (artikkel 5)

- Viisakus (artikkel 6)

- Konfidentsiaalsus (artikkel 7)

- Koosolekud (artikkel 8)

ARVAMUSE KOOSTAJA HINNANG:

Lähiaastatel suurenevad üleilmastumine ja konkurentsi surve kahtlemata. Konkurentsiõiguse täitmise kontrollijate vahelise tõhusa koostöö olulisus suureneb seetõttu veelgi kiiremini.

Seetõttu tervitab arvamuse koostaja igati ettepanekut sõlmida Korea Vabariigi valitsuse ja Euroopa Ühenduse vaheline leping. Kolmanda riigi mõõtme kaasamine Euroopa konkurentsiõiguse õigusaktide kohaldamisse on kooskõlas mitmes resolutsioonis väljendatud Euroopa Parlamendi sooviga.

Tegelikult ei peegeldaks üksnes riiklik või isegi piirkondlik lähenemisviis konkurentsipoliitikale tänapäeva kaubanduse reaalseid olusid. Näiteks kui äriettevõtted loovad rahvusvahelisi kartelle ning kontrollivad neid piiriüleselt, muutub konkurentsiasutuste jaoks äärmiselt oluliseks asjakohaselt reageerida. Selleks peavad nad uurimise varajases staadiumis üksteisega suhtlema, et kooskõlastada üksteisega täitetoimingud ning vahetada teavet.

Kui piiriülesed konkurentsiasutused teevad tihedat koostööd, on võimalik piiriüleste konkurentsivastaste liitude jaoks luua tähtis ja tõhus hoiatusvahend.

Samuti peab olema eesmärk, et mõlemad lepinguosalised käsitlevad samu äriettevõtteid ja konkurentsiõigust puudutavaid küsimusi võimalikult järjekindlalt, vähendades ohtu, et äriettevõtted kasutavad õigusaktide erinevusi ära, ning vähendades sellise tegevuse ohtu, mille eesmärk on õõnestada konkurentsi nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Siiski on rahvusvahelisele koostööle mitmesuguseid takistusi: õigussüsteemid toimivad erinevalt, mõned keskenduvad tsiviilõigusele, teised kriminaalõigusele; puutume kokku erinevate õigusaktide jõustamise kultuuridega, mis keskenduvad pigem eeskirjade rakendamisele ühiskondlikul kui üksikisiku tasandil, ning lõpuks on poliitika erinev, nt karmide ühinemist reguleerivate eeskirjade rakendamine vastupidiselt kuritarvitamise kontrolli läbiviimisele tagantjärele.

Neid struktuurilisi raskusi ei ole võimalik konkurentsiasutuste koostöö abil vältida või neist jagu saada. Seetõttu peab olema selliste koostöökokkulepete võimalike positiivsete mõjude suhtes realistlik. Konkurentsiasutused võivad küll püüda minimeerida nende kahjulikku mõju rahvusvahelise koostöö abil, kuid seda tehes on nad piiratud.

Pärast kõnealust lepingut tuleks seetõttu sõlmida täiendavad kaubanduskokkulepped, mis kõrvaldaksid asjatud takistused kaubandusele ja investeeringutele, suurendades seega poliitilistel kokkulepetel ja ühistel eeskirjadel põhinevat konkurentsi. Mõlema lepinguosalise eesmärk peaks olema muuta kõnealused poliitilised kokkulepped mitmepoolseteks lahendusteks, kaasates rohkem riike ning suurendades erinevate äriettevõtete võrdse kohtlemise usutavust. Laiemas plaanis rõhutab arvamuse koostaja mitmepoolsete kaubandus- ja konkurentsieeskirjade olulisust vabade ja avatud piiriüleste turgude saavutamiseks.

******

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil teha ettepanek kiita komisjoni ettepanek heaks.

MENETLUS

Pealkiri

Korea Vabariigi ja EÜ vaheline konkurentsivastase tegevuse alane koostööleping

Viited

SEK(2007)1731 – 2008/0004(CNS)

Vastutav komisjon

INTA

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Gunnar Hökmark

22.4.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

9.9.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

7.10.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

19

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva


MENETLUS

Pealkiri

Korea Vabariigi ja EÜ vaheline konkurentsivastase tegevuse alane koostööleping

Viited

SEK(2007)1731 – 2008/0004(CNS)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

David Martin

26.3.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

23.6.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

26

2

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jean-Pierre Audy, Bastiaan Belder, Ole Christensen, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Sirpa Pietikäinen, Zbigniew Zaleski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Sepp Kusstatscher, Roselyne Lefrançois, Michel Teychenné

Õigusteave - Privaatsuspoliitika