RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului dintre Guvernul Republicii Coreea și Comunitatea Europeană privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurențiale

18.11.2008 - (SEC(2007)1731 - C6‑0398/2008 – 2008/0004(CNS)) - *

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: David Martin

Procedură : 2008/0004(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0452/2008
Texte depuse :
A6-0452/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului dintre Guvernul Republicii Coreea și Comunitatea Europeană privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurențiale

(SEC(2007)1731 - C6‑0398/2008 – 2008/0004(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (SEC(2007)1731),

–   având în vedere Acordul dintre Guvernul Republicii Coreea și Comunitatea Europeană privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurențiale,

–   având în vedere articolele 83 și 308 din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6–0398/2008),

–   având în vedere articolul 51 și articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A6–0452/2008),

1.  aprobă propunerea de decizie a Consiliului astfel cum a fost modificată și aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Republicii Coreea.

Amendamentul  1

Propunere de decizie a Consiliului – act de modificare

Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a.) întrucât recunoașterea reciprocă de către Comunitatea Europeană și Coreea de Sud a legislației din domeniul concurenței reprezintă modalitatea cea mai eficace de combatere a practicilor anticoncurențiale, ar trebui minimizată utilizarea instrumentelor de protecție comercială (IPC) în relațiile dintre aceste două țări;

Justificare

UE și Coreea de Sud au decis să-și recunoască reciproc actele legislative din domeniul concurenței, care reprezintă un mijloc eficace de combatere a practicilor anticoncurențiale. Întrucât pentru combaterea practicilor anticoncurențiale se folosesc IPC atunci când nu există legi în materie de concurență sau acestea nu sunt recunoscute reciproc, intrarea în vigoare a acordului de cooperare ar însemna recunoașterea reciprocă, de către UE și Coreea de Sud, a legislației și autorităților respective, IPC devenind astfel superflue în relațiile dintre cele două părți.

Amendamentul  2

Propunere de decizie a Consiliului – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Prezentul acord ar trebui examinat în contextul cadrului general al acordurilor în vigoare dintre Comunitatea Europeană și Republica Coreea și al acordurilor în curs de negociere, în special în ceea ce privește negocierile pe marginea unui potențial acord de liber schimb.

Justificare

Conform observației incluse de Parlament în Rezoluția sa din 13 decembrie 2007[1] privind relațiile economice și comerciale cu Coreea, un acord cuprinzător, ambițios și bine echilibrat ar putea aduce avantaje semnificative ambelor părți. Totodată, este important ca acest acord, care urmărește combaterea practicilor anticoncurențiale, să facă parte dintr-un pachet larg și echilibrat de acorduri între UE și Coreea, care să cuprindă, de asemenea, cooperarea în astfel de domenii precum promovarea unor standarde sociale și ecologice.

EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul dintre Coreea și CE privind concurența

DG Concurență a Comisiei Europene și Comisia coreeană pentru schimburi comerciale echitabile (KFTC) au semnat un memorandum de înțelegere în octombrie 2004, prin care se stabilea un dialog structurat. În iunie 2006 au început consultările preliminare privind un acord de cooperare oficial între UE și Republica Coreea. Acordul respectiv a fost încheiat la începutul lui 2008, iar la 18 februarie a devenit document public, deși textul continuă să fie supus modificărilor. Până în prezent au fost semnate acorduri similare cu Statele Unite (1991), Canada (1999) și Japonia (2003).

Acordul urmărește să contribuie la aplicarea eficace a legislației din domeniul concurenței prin promovarea cooperării între autoritățile din domeniu și prin reducerea probabilității izbucnirii unor conflicte. Acordul prevede notificarea cu privire la activități de aplicare întreprinse de una dintre autoritățile din domeniul concurenței, care ar putea afecta interese importante ale celeilalte părți, asistență reciprocă, inclusiv posibilitatea pentru una din părți să solicite celeilalte părți să întreprindă acțiuni de aplicare a legii, coordonarea activităților de aplicare, precum și schimbul de informații. De asemenea, sunt prevăzute măsuri privind confidențialitatea.

Acordurile privind concurența

Dat fiind faptul că, de decenii, comerțul internațional crește mult mai rapid decât veniturile naționale, în paralel cu investițiile străine directe, se poate trage concluzia că economiile lumii devin din ce în ce mai interdependente.

Deși sunt binevenite, aceste legături tot mai puternice conțin o probabilitate tot mai mare că practicile anticoncurențiale ar putea afecta mai multe piețe și că acțiunile unei autorități din domeniul concurenței ar putea comporta implicații pentru altele. Prin urmare, este foarte oportun să se asigure fluxuri efective de informații între aceste autorități, menținându-se totodată gradul necesar de confidențialitate.

Întrucât, de multe ori, în carteluri sunt implicate companii ce își desfășoară activitatea la nivel internațional, iar caracterul internațional al fuziunilor devine tot mai răspândit odată cu creșterea globalizării și a investițiilor străine, autoritățile din domeniul concurenței sunt nevoite să coopereze pentru a garanta protecția interesului public și pentru a permite autorităților naționale să combată activitățile anticoncurențiale care au o răspândire geografică largă. Standarde internaționale mai clare ar aduce beneficii și firmelor care își desfășoară activitatea în cadrul mai multor companii și ar oferi asigurare firmelor care se îngrijorează că poziția lor competitivă este subminată în mod inechitabil.

Coreea este cel de-al patrulea, ca mărime, partener comercial neeuropean al UE, iar UE este investitorul străin cel mai important din Coreea. Dată fiind importanța tot mai mare a acestui parteneriat, pare oportună includerea Coreei, alături de ceilalți trei parteneri cu care CE a semnat acorduri privind cooperarea în materie de practici anticoncurențiale.

Fără îndoială, un acord de acest tip nu oferă decât un cadru pentru o cooperare eficientă. Mult va depinde de modul în care sunt puse în practică diferitele dispoziții. Dar se poate considera că frecvența mai mare a contactelor și a schimburilor de informații va dezvolta încrederea necesară pentru a asigura o asistență reciprocă de înalt nivel.

Având în vedere importanța crescândă a comerțului și a relațiilor economice cu Asia, ar trebui examinată posibilitatea consolidării legăturilor cu alte economii importante, care se dezvoltă rapid, cum ar fi cea a Indiei sau cele ale țărilor vecine cu UE, precum Elveția. În acest, context merită menționat că SUA a semnat acorduri în domeniul concurenței cu Australia, Brazilia, Canada, Israel, Japonia și Mexic, precum și cu CE.

Alte acorduri cu Coreea

Parlamentul și-a oferit deja sprijinul general pentru un acord de liber schimb cu Coreea, solicitând totodată ca un astfel de acord să fie ambițios, de înaltă calitate și să depășească reducerea tarifelor. În timpul celei de-a doua runde de negocieri, care a avut loc la 12-15 mai 2008, s-a convenit ca următoarea rundă de negocieri să fie ultima.

În timp ce perspectiva încheierii acestor negocieri este binevenită, în special date fiind problemele apărute în cadrul altor negocieri comerciale bilaterale și interregionale, Parlamentul ar trebui să insiste în continuare asupra faptului că substanța acordului este mai importantă decât orice termen artificial.

Clauzele privind concurența din cadrul acordului general ar trebui să fie coerente cu cele din acordul specific privind concurența și să le sprijine. În termeni mai generali, pentru a garanta acceptarea politică și publică a acordului atât în Coreea, cât și în UE, este important ca nivelul concesiilor în ceea ce privește accesul sporit la piață să fie echilibrat de o abordare la fel de ambițioasă a dezvoltării durabile.

Trebuie reamintit, de asemenea, că obiectivul principal îl reprezintă aplicarea normelor sociale și de mediu convenite. Acest presupune însoțirea capitolului privind dezvoltarea durabilă de mecanisme de aplicare eficace. Un forum pentru comerț și dezvoltare durabilă, format din reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor și ai ONG-urilor, ar juca un rol important în garantarea faptului că o mai mare deschidere a pieței este însoțită de norme sociale și de mediu tot mai exigente. Cu toate acestea, pentru a garanta că un astfel de forum nu se limitează la discuții sterile, ar trebui stabilit un mecanism cu ajutorul căruia sindicatele sau patronatele din UE sau Coreea să poată solicita luarea anumitor măsuri. Astfel de solicitări ar trebui analizate și un răspuns la ele ar trebui formulat într-o perioadă de timp specificată, cu posibilitatea unor acțiuni ulterioare și a unor revizuiri continue, astfel încât să se mențină o presiune asupra celor care încalcă drepturile lucrătorilor sau normele de mediu.

În cadrul comunicatelor de presă privind negocierile, DG Comerț a evidențiat liberalizarea tarifelor industriale, dincolo de aspecte transfrontaliere precum normele și certificarea în sectoare ca cel al electronicii și cel al automobilelor, precum și liberalizarea diverselor sectoare din domeniul serviciilor din Coreea. Chiar dacă aceste aspecte sunt importante și pot avea implicații semnificative pentru firmele și lucrătorii europeni, accesul la piață este doar unul dintre elementele unui acord avantajos. Este însă necesară promovarea la fel de intensă de către Comisie a aspectelor necomerciale care afectează în mod direct mediul de lucru și cel fizic al cetățenilor europeni și coreeni.

Deși aceste observații pot părea oarecum în afara sferei unui acord privind cooperarea în vederea prevenirii practicilor anticoncurențiale, ele devin pertinente dacă acest acord este privit ca parte a unui cadru de cooperare între Uniunea Europeană și Republica Coreea, menit să asigure promovarea eficace a obiectivelor de politici publice. În acest context, este complet rezonabilă încurajarea încheierii acordului privind concurența, solicitând totodată Comisiei să depună un efort la fel de susținut în promovarea acordurilor care să abordeze aspecte sociale și de mediu ce preocupă în mod direct cetățenii din UE și din Coreea.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice Și monetare (8.10.2008)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului dintre Guvernul Republicii Coreea și Comunitatea Europeană privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurențiale

(SEC(2007)1731 - C6-0000/2008 - 2008/0004(CNS))

Raportor pentru aviz: Gunnar Hökmark

app

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La mijlocul lunii ianuarie Comisia Europeană a prezentat o propunere de decizie a Consiliului privind acordul de cooperare CE-Coreea. În conformitate cu articolul 83 din tratat, Parlamentul trebuie să fie consultat cu privire la această propunere.

Acordul în cauză face parte dintr-o serie de decizii ale Consiliului în domeniul cooperării internaționale, care au ca obiect activitățile anticoncurențiale. Până în prezent au fost semnate acorduri interguvernamentale formale cu Statele Unite (1991), cu Canada (1999) și cu Japonia (2003). CE este parte de asemenea și la așa-numite regimuri interinstituționale, care permit părților stabilirea unor contacte mai strânse și mai sistematice. Memorandumul de înțelegere încheiat între DG Concurență și Comisia coreeană pentru Schimburi Comerciale Echitabile (2004) reprezintă un bun exemplu de acest tip de acorduri.

CONTEXT:

Actuala propunere de încheiere a unui Acord între Guvernul Republicii Coreea și Comunitatea Europeană privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurențiale exprimă poziția ambelor părți, conform căreia economiile mondiale devin tot mai apropiate și tot mai interdependente. La nivel microeconomic, companiile au tot mai multe activități transfrontaliere. În ultimii ani a crescut volumul tranzacțiilor comerciale între țările din Asia și statele membre ale UE. În lumina acestor fapte, ambele părți, atât CE, cât și guvernul coreean, sunt de părere că dreptul din domeniul concurenței joacă un rol vital pentru funcționarea eficientă a piețelor lor respective, precum și pentru bunăstarea economică a consumatorilor europeni și coreeni.

Acordul propus are ca scop consolidarea legislațiilor respective din domeniul concurenței prin promovarea cooperării și a coordonării între autoritățile în materie de concurență ale CE și ale Coreei, precum și evitarea sau cel puțin reducerea probabilității apariției unor conflicte posibile.

În rezumat, dispozițiile-cheie ale acordului sunt următoarele:

- Notificări (art. II)

- Cooperare în vederea aplicării legislației (art. III)

- Coordonarea măsurilor de aplicare (art. IV)

- Evitarea conflictelor / Curtoazia pasivă (art. V)

- Curtoazia activă (art. VI)

- Confidențialitatea (art. VII)

- Reuniuni (art. VIII)

EVALUAREA RAPORTORULUI:

Globalizarea și presiunile concurențiale vor crește fără îndoială în următorii ani. Prin urmare, importanța unei cooperări eficiente între autoritățile responsabile de aplicarea legislației din domeniul concurenței va crește într-un ritm și mai accelerat.

Dat fiind acest fapt, raportorul salută din toată inima propunerea de acord între guvernul Republicii Coreea și Comunitatea Europeană. Includerea în aplicarea legislației europene din domeniul concurenței a dimensiunii privind țările terțe corespunde poziției Parlamentului European, exprimată în cuprinsul mai multor rezoluții.

De fapt, o abordare pur națională sau chiar regională a politicii din domeniul concurenței nu ar reflecta realitățile actuale din mediul de afaceri. De exemplu, dacă companiile creează carteluri internaționale și le administrează la nivel transfrontalier, capacitatea autorităților din domeniul concurenței de a reacționa într-o manieră adecvată capătă o importanță vitală. Pentru a putea realiza acest lucru, acestea trebuie să poată comunica între ele la o etapă timpurie a anchetei pentru a-și coordona activitățile de aplicare a legii și pentru a face schimb de informații.

Dacă autoritățile din domeniul concurenței transfrontaliere cooperează pe deplin, devine posibilă crearea unui mecanism de descurajare important și eficient, care să vizeze alianțele anticoncurențiale formate la nivel transfrontalier.

Un alt scop trebuie să îl constituie tratamentul cât mai consecvent, de către ambele părți, al aceluiași tip de companii și al acelorași aspecte privind legislația concurenței, reducându-se riscul unei situații în care companiile ar putea profita de diferențele legislative și ar putea întreprinde acțiuni menite să submineze concurența atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Cu toate acestea, cooperarea internațională se confruntă cu mai multe obstacole: există diferențe între modurile de funcționare a sistemelor juridice, unele concentrându-se asupra dreptului civil, iar altele asupra dreptului penal; există și diferențe între practicile de aplicare a legii, accentuându-se aplicarea legii la nivel public mai degrabă decât la nivel privat și, în sfârșit, există diferențe și între politicile respective, de exemplu norme stricte care reglementează fuzionările în comparație cu combaterea abuzurilor a posteriori.

Aceste dificultăți structurale nu pot fi evitate sau depășite cu ajutorul cooperării între autoritățile din domeniul concurenței. Prin urmare, trebuie să fim realiști în ceea ce privește posibilele efecte pozitive ale unor astfel de acorduri de cooperare. Organele din domeniul concurenței pot fără îndoială încerca să minimizeze impactul negativ al acestora cu ajutorul cooperării internaționale, însă se vor confrunta cu restricții în acțiunile lor.

De aceea, acest acord ar trebui să fie urmat de alte acorduri comerciale, care să elimine obstacolele evitabile din calea comerțului și a investițiilor, sporind astfel intensitatea concurenței pe baza unor acorduri politice și a unor norme comune. Ambele părți ar trebui să aibă ca scop transformarea acordurilor politice de acest fel în soluții multilaterale, care să implice mai multe țări și să sporească credibilitatea tratamentului egal al unor companii diferite. Într-o perspectivă mai largă, raportorul subliniază importanța comerțului multilateral și a normelor multilaterale în domeniul concurenței pentru realizarea unor piețe transfrontaliere libere și deschise.

******

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru comerț internațional, competentă în fond, să propună aprobarea propunerii Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Acord dintre Guvernul Republicii Coreea și Comunitatea Europeană privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurențiale

Referințe

SEC(2007)1731 – 2008/0004(CNS)

Comisia competentă în fond

INTA

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

ECON

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Gunnar Hökmark

22.4.2008

 

 

Examinare în comisie

9.9.2008

 

 

 

Data adoptării

7.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Membri supleanți prezenți la votul final

Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

PROCEDURÃ

Titlu

Acord dintre Guvernul Republicii Coreea și Comunitatea Europeană privind cooperarea în domeniul practicilor anticoncurențiale

Referințe

SEC(2007)1731 – 2008/0004(CNS)

Comisia competentă în fond             

        Data anunțului în plen

INTA

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare  

        Data anunțului în plen

ECON

 

 

 

Raportor(i)           

        Data numirii

David Martin

26.3.2008

 

 

Examinare în comisie

23.6.2008

 

 

 

Data adoptării

5.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Bastiaan Belder, Ole Christensen, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Sirpa Pietikäinen, Zbigniew Zaleski

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Sepp Kusstatscher, Roselyne Lefrançois, Michel Teychenné