SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi vládou Kórejskej republiky a Európskym spoločenstvom o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž

  18.11.2008 - (SEK(2007)1731 - C6‑0398/2008 – 2008/0004(CNS)) - *

  Výbor pre medzinárodný obchod
  Spravodajca: David Martin

  Postup : 2008/0004(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A6-0452/2008
  Predkladané texty :
  A6-0452/2008
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi vládou Kórejskej republiky a Európskym spoločenstvom o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž

  (SEK(2007)1731 - C6‑0398/2008 – 2008/0004(CNS))

  (Konzultačný postup)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (SEK(2007)1731),

  –   so zreteľom na dohodu medzi vládou Kórejskej republiky a Európskym spoločenstvom o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž,

  –   so zreteľom na články 83 a 308 Zmluvy o ES,

  –   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0398/2008),

  –   so zreteľom na článok 51 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci (A6‑0452/2008),

  1.  schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu rozhodnutia Rady a schvaľuje uzavretie dohody;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kórejskej republiky.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh rozhodnutia Rady – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 2a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  2a. keďže vzájomné uznávanie právnych predpisov o hospodárskej súťaži medzi Európskym spoločenstvom a Južnou Kóreou je najúčinnejším prostriedkom na potláčanie činností narúšajúcich hospodársku súťaž, využívanie nástrojov na ochranu obchodu medzi týmito dvoma stranami by sa malo obmedziť na minimum;

  Odôvodnenie

  EÚ a Južná Kórea sa rozhodli navzájom uznávať právne predpisy o hospodárskej súťaži. Je to účinný prostriedok na potláčanie činností narúšajúcich hospodársku súťaž. Keďže nástroje na ochranu obchodu sa používajú na potláčanie činností narúšajúcich hospodársku súťaž vtedy, keď neexistujú právne predpisy o hospodárskej súťaži alebo keď takéto predpisy nie sú vzájomne uznávané, nadobudnutie platnosti dohody o spolupráci by malo znamenať, že EÚ a Južná Kórea budú uznávať právne predpisy a orgány druhej strany, takže nástroje na ochranu obchodu budú vo vzťahoch medzi týmito dvoma stranami prekonané.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh rozhodnutia Rady – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 4a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (4a) Táto dohoda by sa mala posudzovať v kontexte celkového rámca existujúcich dohôd medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou a dohôd, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, najmä rokovaní o prípadnej dohode o voľnom obchode.

  Odôvodnenie

  Ako Parlament uviedol vo svojom uznesení z 13. decembra 2007[1] o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Kóreou, široká, ambiciózna a vyvážená dohoda by mohla priniesť obom stranám značný osoh. Zároveň je dôležité, aby táto dohoda, ktorej cieľom je bojovať proti praktikám narúšajúcim hospodársku súťaž, bola súčasťou rozsiahleho a vyváženého balíka dohôd medzi EÚ a Kóreou, ktorý by zahŕňal aj spoluprácu v takých otázkach, ako je podpora sociálnych a environmentálnych noriem.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Dohoda medzi Kóreou a ES o hospodárskej súťaži

  Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodársku súťaž a kórejský Úrad pre spravodlivý obchod podpísali v októbri 2004 memorandum o porozumení ustanovujúce štruktúrovaný dialóg. V júni 2006 sa začali prieskumné rozhovory o formálnej dohode o spolupráci medzi EÚ a Kórejskou republikou. Dohoda bola uzavretá začiatkom roku 2008 a zverejnená 18. februára, hoci jej text sa naďalej upravoval. Podobné dohody už sú uzavreté so Spojenými štátmi americkými (1991), s Kanadou (1999) a Japonskom (2003).

  Cieľom dohody je prispieť k účinnému presadzovaniu právnych predpisov o hospodárskej súťaži prostredníctvom podporovania spolupráce medzi orgánmi pre hospodársku súťaž, ako aj znižovania pravdepodobnosti konfliktov. Dohoda umožňuje, aby sa orgány pre hospodársku súťaž navzájom informovali o činnostiach zameraných na presadzovanie práva, ktoré by mohli ovplyvniť dôležité záujmy druhej strany, zahŕňa vzájomnú pomoc vrátane možnosti, aby jedna strana požiadala druhú o podniknutie krokov na presadenie práva, a koordináciu činností zameraných na presadzovanie práva, ako aj výmenu informácií. Obsahuje aj opatrenia týkajúce sa dôvernosti.

  Dohody o hospodárskej súťaži

  Vzhľadom na to, že medzinárodný obchod po desaťročia rastie výrazne rýchlejšie ako národné príjmy a že priame zahraničné investície sa tiež rýchlo rozširujú, svetové hospodárstva sú čoraz prepojenejšie.

  Hoci táto tendencia je vítaná, posilňovanie väzieb so sebou prináša zvýšenú pravdepodobnosť, že praktiky narúšajúce hospodársku súťaž ovplyvnia viac ako jeden trh a že konanie jedného orgánu pre hospodársku súťaž bude mať dôsledky pre ostatné. Preto je veľmi žiaduce, aby sa zabezpečil účinný tok informácií medzi orgánmi pri zachovaní nevyhnutnej miery dôvernosti.

  Keďže členmi kartelov sú často spoločnosti, ktorých pôsobenie má medzinárodný rozsah, a medzinárodný rozmer zlúčení rastie so zvýšenou mierou globalizácie a zahraničných investícií, orgány pre hospodársku súťaž musia spolupracovať, aby zabezpečili ochranu verejného záujmu a umožnili vnútroštátnym orgánom bojovať proti činnostiam narúšajúcim hospodársku súťaž, ktoré majú rozsiahly geografický dosah. Jasnejšie medzinárodné normy by mali byť prospešné aj pre firmy pôsobiace vo viacerých spoločnostiach a pôsobiť upokojujúco na firmy, ktoré sa obávajú, že ich konkurenčná pozícia je nespravodlivo oslabovaná.

  Kórea je štvrtým najväčším mimoeurópskym obchodným partnerom EÚ a EÚ je najväčším zahraničným investorom v Kórei. Vzhľadom na rastúci význam tohto partnerstva sa zdá byť primerané, aby ES popri troch ďalších partneroch, s ktorými má dohody o spolupráci v oblasti činností narúšajúcich hospodársku súťaž, uzavrela takúto dohodu aj s Kóreou.

  Dohoda tohto druhu poskytuje samozrejme len rámec pre účinnú spoluprácu. Mnoho bude závisieť od toho, ako sa budú rôzne ustanovenia realizovať v praxi. Možno však očakávať, že častejšie kontakty a výmeny informácií prispejú k dosiahnutiu dôvery, ktorá je potrebná na zabezpečenie vysokej miery vzájomnej pomoci.

  Vzhľadom na rastúci význam obchodných a hospodárskych vzťahov s Áziou by sa malo zvážiť posilnenie väzieb s ďalšími významnými a rýchlo rastúcimi ekonomikami, ako je India, ale aj so susedmi EÚ, napríklad so Švajčiarskom. V tejto súvislosti je vhodné poukázať na to, že USA uzavreli dohody o hospodárskej súťaži s Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Izraelom, Japonskom a Mexikom, ako aj s ES.

  Ďalšie dohody s Kóreou

  Parlament už v širokej miere podporil dohodu o voľnom obchode s Kóreou, pričom požaduje, aby táto dohoda bola ambiciózna a vysokokvalitná a aby sa neobmedzovala len na zníženie colných sadzieb. Počas siedmeho kola rokovaní, ktoré sa konalo 12. – 15. mája 2008, bolo dohodnuté, že ďalšie kolo rokovaní bude kolom posledným.

  Hoci vyhliadku na uzavretie týchto rokovaní možno privítať, najmä vzhľadom na problémy, ktoré sa vyskytli pri iných dvojstranných a medziregionálnych obchodných rokovaniach, Parlament by mal naďalej trvať na tom, že podstata dohody je dôležitejšia než akákoľvek umelo stanovená lehota.

  Doložky o hospodárskej súťaži v širšej dohode by mali byť v súlade s doložkami v osobitnej dohode o hospodárskej súťaži a mali by ich podporovať. Všeobecnejšie povedané, v záujme zabezpečenia toho, aby bola dohoda prijatá na politickej a verejnej úrovni tak v Kórei, ako aj v EÚ, bude dôležité vyvážiť mieru ambícií, pokiaľ ide o zvýšený prístup na trh, rovnako ambicióznym prístupom k trvalo udržateľnému rozvoju.

  Treba pamätať aj na to, že konečným cieľom je presadenie dohodnutých sociálnych a environmentálnych noriem. To znamená, že kapitola o trvalo udržateľnom rozvoji by mala podliehať účinným mechanizmom presadzovania. Fórum pre obchod a udržateľný rozvoj zložené zo zástupcov zamestnaneckých a zamestnávateľských organizácií a z mimovládnych organizácií by mohlo hrať cennú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby väčšie otvorenie trhu sprevádzalo sprísňovanie sociálnych a environmentálnych noriem. Aby sa však zabezpečilo, že takéto fórum nebude len priestorom na teoretickú diskusiu, mal by sa zaviesť mechanizmus, v rámci ktorého by uznané zamestnanecké alebo zamestnávateľské združenia v EÚ alebo Kórei mohli predkladať žiadosti o opatrenia. Takéto žiadosti by sa mali prešetriť a vybaviť v stanovenej lehote s možnosťou ďalších krokov a skúmania, aby sa zachoval tlak vyvíjaný na subjekty, ktoré porušujú práva zamestnancov alebo environmentálne normy.

  GR pre obchod v tlačových vyhláseniach o rokovaniach zdôraznilo liberalizáciu priemyselných taríf, cezhraničné otázky, ako sú normy a certifikácia v priemyselných odvetviach, napríklad v elektrotechnickom a automobilovom priemysle, a liberalizáciu rôznych odvetví služieb v Kórei. Hoci tieto body sú určite dôležité a môžu mať významné dôsledky pre európske firmy a pracovníkov, prístup na trh je len jedným prvkom úspešnej dohody. Je dôležité, aby Komisia prejavila rovnakú rozhodnosť pri presadzovaní neobchodných záujmov, ktoré priamo ovplyvňujú pracovné a fyzické prostredie európskych a kórejských občanov.

  Hoci sa môže zdať, že tieto body celkom nesúvisia s dohodou týkajúcou sa spolupráce s cieľom zabrániť praktikám narúšajúcim hospodársku súťaž, stávajú sa relevantnými, keď sa dohoda vníma ako súčasť rámca spolupráce medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou určeného na zabezpečenie účinnej podpory cieľov verejnej politiky. V tejto súvislosti je úplne opodstatnené privítať uzavretie dohody o hospodárskej súťaži a vyzvať pritom Komisiu, aby rovnaké úsilie venovala podporovaniu dohôd zaoberajúcich sa sociálnymi a environmentálnymi otázkami, ktoré sa priamo týkajú občanov v EÚ a Kórei.

  STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (8.10.2008)

  pre Výbor pre medzinárodný obchod

  k návrhu na rozhodnutie Rady o uzavretí dohody medzi vládou Kórejskej republiky a Európskym spoločenstvom o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž
  (SEK(2007)1731 – C6‑0398/2008) – 2008/0004(CNS)

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gunnar Hökmark

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  V polovici januára Európska komisia predložila návrh na rozhodnutie Rady o dohode o spolupráci medzi ES a Kóreou. V súlade s článkom 83 zmluvy musí byť Parlament v súvislosti s návrhom požiadaný o stanovisko.

  Dohoda je súčasťou série rozhodnutí Rady v oblasti medzinárodnej spolupráce týkajúcej sa činností narúšajúcich hospodársku súťaž. Doposiaľ existujú formálne medzivládne dohody so Spojenými štátmi americkými (podpísaná v roku 1991), Kanadou (1999) a Japonskom (2003). ES rovnako uzavrelo tzv. medziagentúrne dohovory umožňujúce zmluvným stranám nadviazať užšie a pravidelnejšie kontakty. Memorandum o porozumení, ktoré bolo uzatvorené medzi Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre hospodársku súťaž a Úradom pre spravodlivý obchod Kórejskej republiky (v roku 2004), je dobrým príkladom tohto typu dohody.

  SÚVISLOSTI:

  Súčasný návrh dohody medzi vládou Kórejskej republiky a Európskym spoločenstvom o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž, vyjadruje názor oboch strán, že svetové ekonomiky sa čoraz viac zbližujú a stávajú sa navzájom závislými. Na mikroekonomickej úrovni sa zintenzívňuje cezhraničné podnikanie spoločností. Objem obchodu medzi ázijskými štátmi a členskými štátmi EÚ sa v priebehu ostatných rokov znásobil. Na základe uvedených skutočností sú ES a kórejská vláda rovnakého názoru, že právne predpisy o hospodárskej súťaži sú kľúčové pre účinné fungovanie príslušných trhov, ako aj pre hospodársky blahobyt európskych a kórejských spotrebiteľov.

  Navrhovaná dohoda je zameraná na posilnenie príslušných právnych predpisov o hospodárskej súťaži prostredníctvom podpory spolupráce a koordinácie medzi orgánmi pre hospodársku súťaž v ES a Kórei a na zamedzenie, prípadne aspoň obmedzenie, pravdepodobnosti vzniku konfliktov.

  Kľúčové ustanovenia dohody sa dajú zhrnúť takto:

  - Oznamovanie (článok 2)

  - Spolupráca pri presadzovaní práva (článok 3)

  - Koordinácia činností zameraných na presadzovanie práva (článok 4)

  - Predchádzanie sporom/rešpektovanie záujmov druhej strany pri uplatňovaní svojich právnych predpisov (Negative Comity) (článok 5)

  - Požiadanie druhej strany, aby na svojom území prijala opatrenia proti konaniu narúšajúcemu hospodársku súťaž (Positive Comity) (článok 6)

  - Dôvernosť (článok 7)

  - Stretnutia (článok 8)

  STANOVISKO SPRAVODAJCU:

  Globalizácia a konkurenčný tlak sa počas nastávajúcich rokov bezpochyby zvýšia. Význam účinnej spolupráce medzi orgánmi na presadzovanie práva sa bude preto zvyšovať ešte rýchlejšie.

  Z tohto dôvodu spravodajca jednoznačne víta návrh dohody medzi vládou Kórejskej republiky a Európskym spoločenstvom. Je v súlade so žiadosťou, ktorú Parlament vyjadril vo viacerých uzneseniach, aby sa do uplatňovania európskych právnych predpisov o hospodárskej súťaži vniesol rozmer tretích krajín.

  Výhradne národný či dokonca regionálny prístup k politike hospodárskej súťaže by vskutku neodrážal realitu dnešného podnikania. Ak napríklad spoločnosti vytvárajú medzinárodné cezhraničné kartely, je nevyhnutné, aby orgány pre hospodársku súťaž náležite reagovali. Na tento účel musia navzájom komunikovať na začiatku procesu šetrenia, aby koordinovali svoje činnosti presadzovania práva a výmenu informácií. Ak cezhraničné orgány pre hospodársku súťaž plne spolupracujú, vytvára sa tým dôležitý a účinný prostriedok, ktorý bude cezhraničné aliancie odrádzať od činností narúšajúcich hospodársku súťaž.

  Cieľom musí byť aj to, aby obe strany pristupovali k rovnakým spoločnostiam a rovnakým otázkam týkajúcim sa právnych predpisov o hospodárskej súťaži čo najdôslednejšie a znižovali tak riziko, že spoločnosti budú využívať rozdiely v právnych predpisoch a riziko činností zameraných na narúšanie hospodárskej súťaže na národnej i medzinárodnej úrovni.

  Existujú však mnohé prekážky medzinárodnej spolupráce: rozdiely v spôsobe fungovania právneho systému, pričom niektoré sa sústreďujú na občianske právo, iné na trestné právo; stretávame sa s rôznymi kultúrami pri presadzovaní práva, pri ktorých sa dôraz môže klásť skôr na presadzovane verejného ako súkromného práva a napokon existujú rozdiely v politikách, napríklad prísne pravidlá pre fúzie v protiklade ku kontrole ex post.

  Týmto štrukturálnym problémom sa nemožno vyhnúť ani ich prekonať prostredníctvom spolupráce orgánov pre hospodársku súťaž. Musíme preto triezvo zhodnotiť prípadné pozitívne účinky takýchto dohôd o spolupráci. Agentúry pre hospodársku súťaž sa rozhodne musia snažiť obmedziť na minimum svoj nepriaznivý vplyv na medzinárodnú spoluprácu, ale budú sa pri tom stretávať s obmedzeniami.

  Na túto dohodu by preto mali nadväzovať ďalšie obchodné dohody založené na politických dohodách a spoločných pravidlách, ktoré odstránia zbytočné prekážky obchodu a investícií, a zintenzívnia tak hospodársku súťaž. Obe strany by mali vyvíjať úsilie o pretavenie takýchto politických dohôd do multilaterálnych riešení zahŕňajúcich viacero štátov a zvyšujúcich vierohodnosť rovnakého zaobchádzania s rôznymi spoločnosťami. Spravodajca v širšom meradle zdôrazňuje dôležitosť multilaterálneho obchodu a pravidiel hospodárskej súťaže na dosiahnutie voľných a otvorených cezhraničných trhov.

  ******

  Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor navrhol schválenie návrhu Komisie.

  POSTUP

  Názov

  Dohoda medzi Kórejskou republikou a ES o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž

  Referenčné čísla

  SEK(2007)1731 – 2008/0004(CNS)

  Gestorský výbor

  INTA

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

   

   

   

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum menovania

  Gunnar Hökmark

   

  22.4.2008

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  9.9.2008

   

   

   

  Dátum prijatia

  7.10.2008

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Astrid Lulling, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Katerina Batzeli, Bilyana Ilieva Raeva

  POSTUP

  Názov

  Dohoda medzi Kórejskou republikou a ES o spolupráci, ktorá sa týka činností narúšajúcich hospodársku súťaž

  Referenčné čísla

  SEK(2007)1731 – C6-0398/2008 – 2008/0004(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  13.11.2008

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  ECON

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  David Martin

  26.3.2008

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  23.6.2008

   

   

   

  Dátum prijatia

  5.11.2008

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  26

  2

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jean-Pierre Audy, Bastiaan Belder, Ole Christensen, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Sirpa Pietikäinen, Zbigniew Zaleski

  Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sepp Kusstatscher, Roselyne Lefrançois, Michel Teychenné