MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto)

19.11.2008 - (KOM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD)) - ***I

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Esittelijä: Philip Bushill-Matthews
(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 80 a artikla)

Menettely : 2008/0141(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0454/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0454/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (uudelleenlaadittu toisinto)

(KOM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0419),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 137 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0258/2008),

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 9. lokakuuta 2008 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0454/2008),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten ja oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksymien teknisten mukautusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Kunkin kysymyksen ylikansallinen luonne on syytä määrittää ottaen huomioon sekä sen mahdollisten vaikutusten laajuus että siihen liittyvä johdon ja edustuksen taso. Tätä varten ylikansallisina kysymyksinä pidetään niitä, jotka koskevat koko yritystä tai ryhmää tai vähintään kahta jäsenvaltiota.

(16) Kunkin kysymyksen ylikansallinen luonne on syytä määrittää ottaen huomioon sekä sen mahdollisten vaikutusten laajuus että siihen liittyvä johdon ja edustuksen taso. Tätä varten ylikansallisina kysymyksinä pidetään niitä, jotka koskevat koko yritystä tai ryhmää tai vähintään kahta jäsenvaltiota tai jotka ylittävät päättävien elinten toimivaltuudet yhdessä jäsenvaltiossa, jossa ne työntekijät, joita asia koskee, työskentelevät.

Perustelu

Ylikansallisuuden määritelmää on tarkistettava asioissa Vilvoorde, British Airways ja Marks & Spencer annettujen tuomioiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että tapauksia, joissa lakkautusta tai rakenneuudistuksia koskeva päätös tehdään yhdessä jäsenvaltiossa, mutta se koskee työntekijöitä toisessa jäsenvaltiossa, on pidettävä ylikansallisina, ja eurooppalaiselle yritysneuvostolle on direktiivin mukaisesti ilmoitettava asiasta ja sitä on kuultava.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(35 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämän direktiivin noudattamatta jättämisen takia toteutettavat toimet ovat asianmukaisia, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Perustelu

On tärkeää painottaa, että jäsenvaltioiden on toteutettava toimia, joilla edistetään direktiivin noudattamista. Tämä pätee kaikkeen EU:n lainsäädäntöön.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39) Kun yrityksen tai ryhmän rakenteessa tapahtuu esimerkiksi sulautumisen, yritysoston tai jakautumisen vuoksi merkittäviä muutoksia, olemassa olevaa eurooppalaista yritysneuvostoa tai olemassa olevia eurooppalaisia yritysneuvostoja on mukautettava muutokseen. Tällainen mukauttaminen on ensisijaisesti tehtävä sovellettavan sopimuksen määräysten mukaisesti, jos sopimuksen määräykset mahdollistavat tarvittavan mukautuksen tehokkaan toteuttamisen. Jos tämä ei ole mahdollista ja kun on esitetty neuvottelujen tarvetta koskeva pyyntö, avataan uutta sopimusta koskevat neuvottelut, joihin on syytä ottaa mukaan olemassa olevan tai olemassa olevien eurooppalaisten yritysneuvostojen jäsenet. Jotta työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa olisi mahdollista rakennemuutokseen liittyvän, usein ratkaisevan tärkeän jakson aikana, olemassa olevien eurooppalaisten yritysneuvostojen olisi voitava jatkaa toimintaansa, mahdollisesti mukautetulla tavalla siihen asti, kunnes uusi sopimus on tehty. Kun uusi sopimus on allekirjoitettu, on syytä hajottaa aiemmin perustetut neuvostot ja lakkauttaa niiden perustamisesta tehdyt sopimukset riippumatta siitä, millaiset määräykset koskevat tällaisten sopimusten voimassaoloa tai niiden irtisanomista.

(39) Kun yrityksen tai ryhmän rakenteessa tapahtuu esimerkiksi sulautumisen, yritysoston tai jakautumisen tai sen hallitsevassa asemassa tapahtuneen suuren muutoksen vuoksi merkittäviä muutoksia, olemassa olevaa eurooppalaista yritysneuvostoa tai olemassa olevia eurooppalaisia yritysneuvostoja on mukautettava muutokseen. Tällainen mukauttaminen on ensisijaisesti tehtävä sovellettavan sopimuksen määräysten mukaisesti, jos sopimuksen määräykset mahdollistavat tarvittavan mukautuksen tehokkaan toteuttamisen. Jos tämä ei ole mahdollista ja kun on esitetty neuvottelujen tarvetta koskeva pyyntö, avataan uutta sopimusta koskevat neuvottelut, joihin on syytä ottaa mukaan olemassa olevan tai olemassa olevien eurooppalaisten yritysneuvostojen jäsenet. Jotta työntekijöille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa olisi mahdollista rakennemuutokseen liittyvän, usein ratkaisevan tärkeän jakson aikana, olemassa olevien eurooppalaisten yritysneuvostojen olisi voitava jatkaa toimintaansa, mahdollisesti mukautetulla tavalla siihen asti, kunnes uusi sopimus on tehty. Kun uusi sopimus on allekirjoitettu, on syytä hajottaa aiemmin perustetut neuvostot ja lakkauttaa niiden perustamisesta tehdyt sopimukset riippumatta siitä, millaiset määräykset koskevat tällaisten sopimusten voimassaoloa tai niiden irtisanomista.

Perustelu

Rahoitusmarkkinoiden viimeaikainen kehitys osoittaa, että yrityksen hallitsevassa asemassa lainarahalla tehdyn yritysoston tai rahoitushankinnan vuoksi tapahtuvalla muutoksella voi olla samanlainen vaikutus kuin sulautumalla, ja eurooppalaista yritysneuvostoa on tämän vuoksi mukautettava.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Ylikansallisina pidetään kysymyksiä, jotka koskevat koko yhteisönlaajuista yritystä tai yhteisönlaajuista yritysryhmää taikka vähintään kahta eri jäsenvaltioissa sijaitsevaa yrityksen tai ryhmän liikettä tai yritystä.

4. Ylikansallisina pidetään kysymyksiä, jotka koskevat koko yhteisönlaajuista yritystä tai yhteisönlaajuista yritysryhmää taikka vähintään kahta eri jäsenvaltioissa sijaitsevaa yrityksen tai ryhmän liikettä tai yritystä tai jotka ylittävät päättävien elinten toimivaltuudet yhdessä jäsenvaltiossa, jossa ne työntekijät, joita asia koskee, työskentelevät.

Perustelu

Ylikansallisuuden määritelmää on tarkistettava asioissa Vilvoorde, British Airways ja Marks & Spencer annettujen tuomioiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että tapauksia, joissa lakkautusta tai rakenneuudistuksia koskeva päätös tehdään yhdessä jäsenvaltiossa, mutta se koskee työntekijöitä toisessa jäsenvaltiossa, on pidettävä ylikansallisina, ja eurooppalaiselle yritysneuvostolle on direktiivin mukaisesti ilmoitettava asiasta ja sitä on kuultava.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta –f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f) ’tiedottamisella’ sitä, että työnantaja toimittaa työntekijöiden edustajille tiedot, jotta näillä on mahdollisuus perehtyä käsiteltävään asiaan ja tarkastella sitä; tiedottaminen tapahtuu asianmukaisena ajankohtana, asianmukaisin tavoin ja asianmukaisen sisältöisenä erityisesti, jotta työntekijöiden edustajat voivat riittävästi perehtyä asiaan ja valmistautua tarvittaessa kuulemiseen;

(f) ’tiedottamisella’ sitä, että työnantaja toimittaa työntekijöiden edustajille tiedot, jotta näillä on mahdollisuus perehtyä käsiteltävään asiaan ja tarkastella sitä; tiedottaminen tapahtuu asianmukaisena ajankohtana, asianmukaisin tavoin ja asianmukaisen sisältöisenä erityisesti, jotta työntekijöiden edustajat voivat arvioida mahdolliset vaikutukset perusteellisesti ja tarvittaessa valmistella kuulemiset kyseisen yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän toimivaltaisen elimen kanssa;

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g) ’kuulemisella’ vuoropuhelua ja näkemystenvaihtoa työntekijöiden edustajien ja keskushallinnon tai muun asianmukaisen yritysjohdon tason välillä sellaisena ajankohtana, sellaisin tavoin ja sen sisältöisenä, että työntekijöiden edustajat pystyvät annettujen tietojen pohjalta antamaan lausunnon kohtuullisessa ajassa yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän toimivaltaiselle elimelle;

(g) ’kuulemisella’ vuoropuhelua ja näkemystenvaihtoa työntekijöiden edustajien ja keskushallinnon tai muun asianmukaisen yritysjohdon tason välillä sellaisena ajankohtana, sellaisin tavoin ja sen sisältöisenä, että työntekijöiden edustajat pystyvät kuulemisen aiheena olevista ehdotetuista toimista annettujen tietojen pohjalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta johdon vastuuta, antamaan lausunnon kohtuullisessa ajassa, joka voidaan ottaa huomioon yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän toimivaltaisessa elimessä;

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) erityisen neuvotteluryhmän jäsenet valitaan tai nimetään suhteessa kussakin jäsenvaltiossa kyseisessä yhteisönlaajuisessa yrityksessä tai yritysryhmässä työskentelevien työntekijöiden määrään siten, että kullekin jäsenvaltiolle, jossa on vähintään viisikymmentä työntekijää, myönnetään yksi edustaja kyseisessä jäsenvaltiossa työskentelevää sellaista työntekijämäärää kohden, joka vastaa kymmentä prosenttia yhteensä kaikissa jäsenvaltioissa työskentelevien työntekijöiden lukumäärästä, tai mainitun työntekijämäärän osaa kohden;

b) erityisen neuvotteluryhmän jäsenet valitaan tai nimetään suhteessa kussakin jäsenvaltiossa kyseisessä yhteisönlaajuisessa yrityksessä tai yritysryhmässä työskentelevien työntekijöiden määrään siten, että kullekin jäsenvaltiolle myönnetään yksi edustaja kyseisessä jäsenvaltiossa työskentelevää sellaista työntekijämäärää kohden, joka vastaa kymmentä prosenttia yhteensä kaikissa jäsenvaltioissa työskentelevien työntekijöiden lukumäärästä, tai mainitun työntekijämäärän osaa kohden;

Perustelu

Komission ehdotus 50 työntekijän vähimmäismäärästä erityistä neuvotteluryhmää perustettaessa syrjii pieniä jäsenvaltioita, joiden on vaikea saavuttaa tätä vähimmäismäärää. Vaatimus vähintään 50 työntekijästä on mielivaltainen. Sitä ei myöskään voida käyttää kyseisen yrityksen suorituskyvyn mittarina.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Erityinen neuvotteluryhmä voi neuvotteluja varten pyytää tehtäviinsä apua valitsemiltaan asiantuntijoilta, esimerkiksi soveltuvien yhteisön tasoisten työntekijäjärjestöjen edustajilta. Tällaiset asiantuntijat voivat erityisen neuvotteluryhmän pyynnöstä osallistua neuvonantajina neuvottelukokouksiin, tarvittaessa johdonmukaisuuden edistämiseksi yhteisön tasolla.

Erityinen neuvotteluryhmä voi neuvotteluja varten pyytää tehtäviinsä apua valitsemiltaan asiantuntijoilta, joihin voivat kuulua hyväksyttyjen toimivaltaisten yhteisön tasoisten työntekijäjärjestöjen edustajat. Tällaiset asiantuntijat ja työntekijäjärjestöjen edustajat voivat erityisen neuvotteluryhmän pyynnöstä osallistua neuvonantajina neuvottelukokouksiin.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Eurooppalaiselle yritysneuvostolle toimitettujen tietojen ja sen kuulemisen on koskettava liitteen I 1 a kohdassa tarkoitettuja kysymyksiä.

Perustelu

Direktiivin johdonmukaisuuden vuoksi pitäisi olla itsestään selvää, että erityisen neuvotteluryhmän neuvottelemat sopimukset sisältävät ainakin liitteen 1 kohdassa luetellut asiat.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Rajoittamatta tältä osin muiden elinten tai organisaatioiden toimintamahdollisuuksia eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenet edustavat yhdessä yhteisönlaajuisen yrityksen tai yhteisönlaajuisen yritysryhmän työntekijöiden etuja, ja heillä on tarvittavat valmiudet tällä direktiivillä luotujen oikeuksien harjoittamiseen.

1. Rajoittamatta tältä osin muiden elinten tai organisaatioiden toimintamahdollisuuksia eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenillä on tarvittavat valmiudet tällä direktiivillä luotujen oikeuksien harjoittamiseen ja he edustavat yhdessä yhteisönlaajuisen yrityksen tai yhteisönlaajuisen yritysryhmän työntekijöiden etuja.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Erityisen neuvotteluryhmän ja eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenet saavat koulutusta ilman palkanmenetystä siinä määrin, kuin se on tarpeen heidän edustustehtävänsä hoitamiseksi kansainvälisessä ympäristössä.

4. Erityisen neuvotteluryhmän ja eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenille tarjotaan koulutusta ilman palkanmenetystä siinä määrin, kuin se on tarpeen heidän edustustehtävänsä hoitamiseksi kansainvälisessä ympäristössä.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot säätävät siitä, että jollei tällaisia sopimuksella määriteltyjä toimintatapoja ole, eurooppalaisen yritysneuvoston ja kansallisten elinten tiedottamis- ja kuulemisprosessit aloitetaan samanaikaisesti, kun suunnitellaan päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia työjärjestelyissä tai työsopimuksissa.

3. Jäsenvaltiot säätävät siitä, että jollei tällaisia sopimuksella määriteltyjä toimintatapoja ole, tiedottamis- ja kuulemisprosessit tehdään eurooppalaisessa yritysneuvostossa ja kansallisissa elimissä, kun suunnitellaan päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia työjärjestelyissä tai työsopimuksissa.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tästä direktiivistä aiheutuvat velvoitteet eivät koske niitä yhteisönlaajuisia yrityksiä ja yritysryhmiä, joissa oli 22 päivänä syyskuuta 1996 voimassa koko henkilöstöä koskeva sopimus, jossa määrätään työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan ylikansallisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan säännösten soveltamista sillä edellytyksellä, että tällaiset sopimukset ovat edelleen voimassa. Kun tällaiset sopimukset päättyvät, sopimusosapuolet voivat yhteisesti päättää jatkaa niitä. Jos näin ei tapahdu, sovelletaan tämän direktiivin säännöksiä.

1. Tästä direktiivistä aiheutuvat velvoitteet eivät koske niitä yhteisönlaajuisia yrityksiä ja yritysryhmiä, joissa oli 22 päivänä syyskuuta 1996 voimassa koko henkilöstöä koskeva sopimus, jossa määrätään työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan ylikansallisesti, tai joissa sopimus allekirjoitetaan tai nykyistä sopimusta tarkistetaan kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin hyväksymisestä, tai yrityksiä, joissa tällaiset sopimukset on jo tehty ja joissa neuvotellaan 3 kohdan säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan säännösten soveltamista. Kun tällaiset sopimukset päättyvät, sopimusosapuolet voivat yhteisesti päättää jatkaa niitä. Jos näin ei tapahdu, sovelletaan tämän direktiivin säännöksiä.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla menettelyllä perustettu uusi eurooppalainen yritysneuvosto aloittaa toimintansa, aiemmin olemassa ollut eurooppalainen yritysneuvosto tai yritysneuvostot lopetetaan ja niiden perustamisesta tehdyn sopimuksen tai sopimusten voimassaolo päättyy.

Poistetaan.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Viisi vuotta tämän direktiivin 15 artiklassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin säännösten täytäntöönpanosta ja liittää siihen tarvittaessa soveltuvia ehdotuksia.

Kolme vuotta tämän direktiivin 15 artiklassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle täydellisesti tarkistetun version tästä direktiivistä.

Perustelu

Komissio on määritellyt työasiakirjoissa ja tätä uudelleenlaadittua ehdotusta valmisteltaessa useita aloja, joilla on tehtävä parannuksia. Sidosryhmien kanssa pidettyjen kokousten perusteella on selvää, että eurooppalaisen yritysneuvoston toimintaa voitaisiin parantaa, jos sen toimintamahdollisuuksia mukautettaisiin ja laajennettaisiin. Direktiivi on siksi kokonaisuudessaan tarkistettava. Euroopan parlamentti hyväksyy uudelleenlaadintamenettelyn, jos direktiiviä sen ansiosta tarkistetaan viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaisesti.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Eurooppalaiselle yritysneuvostolle tiedottaminen koskee erityisesti yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän rakennetta, taloudellista ja rahoitustilannetta, toiminnan todennäköistä kehitystä sekä tuotantoa ja myyntiä. Eurooppalaiselle yritysneuvostolle tiedottaminen ja sen kuuleminen koskee erityisesti työvoimatilannetta ja sen todennäköistä kehitystä, investointeja, huomattavia organisaatiomuutoksia, uusien työmenetelmien tai tuotantomenetelmien käyttöönottoa, tuotannon siirtoja, fuusioita, yritysten, laitosten taikka niiden merkittävien osien supistuksia tai sulkemista ja työntekijöiden joukkovähentämistä.

Eurooppalaiselle yritysneuvostolle tiedottaminen ja sen kuuleminen koskee erityisesti yhteisönlaajuisen yrityksen tai yritysryhmän rakennetta, taloudellista ja rahoitustilannetta, toiminnan todennäköistä kehitystä sekä tuotantoa ja myyntiä, työvoimatilannetta ja sen todennäköistä kehitystä, investointeja, huomattavia organisaatiomuutoksia, uusien työmenetelmien tai tuotantomenetelmien käyttöönottoa, tuotannon siirtoja, fuusioita, yritysten, laitosten taikka niiden merkittävien osien supistuksia tai sulkemista ja työntekijöiden joukkovähentämistä.

Perustelu

Eurooppalaisen yritysneuvoston on voitava osallistua yrityksen taloutta ja rahoitusta koskevaan päätöksentekoon. Ei riitä, että sille vain passiivisesti tiedotetaan siitä. Tiedottamisen ja kuulemisen ero liitteen tässä osassa on keinotekoinen.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenet valitaan tai nimetään suhteessa kussakin jäsenvaltiossa yhteisönlaajuisessa yrityksessä tai yritysryhmässä työskentelevien työntekijöiden määrään siten, että kullekin jäsenvaltiolle, jossa on vähintään viisikymmentä työntekijää, myönnetään yksi edustaja kyseisessä jäsenvaltiossa työskentelevää sellaista työntekijämäärää kohden, joka vastaa kymmentä prosenttia yhteensä kaikissa jäsenvaltioissa työskentelevien työntekijöiden lukumäärästä, tai mainitun työntekijämäärän osaa kohden;

c) eurooppalaisen yritysneuvoston jäsenet valitaan tai nimetään suhteessa kussakin jäsenvaltiossa yhteisönlaajuisessa yrityksessä tai yritysryhmässä työskentelevien työntekijöiden määrään siten, että kullekin jäsenvaltiolle myönnetään yksi edustaja kyseisessä jäsenvaltiossa työskentelevää sellaista työntekijämäärää kohden, joka vastaa kymmentä prosenttia yhteensä kaikissa jäsenvaltioissa työskentelevien työntekijöiden lukumäärästä, tai mainitun työntekijämäärän osaa kohden;

Perustelu

Komission ehdotus 50 työntekijän vähimmäismäärästä erityistä neuvotteluryhmää perustettaessa syrjii pieniä jäsenvaltioita, joiden on vaikea saavuttaa tätä vähimmäismäärää. Vaatimus vähintään 50 työntekijästä on mielivaltainen. Sitä ei myöskään voida käyttää kyseisen yrityksen suorituskyvyn mittarina.

  • [1]  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

PERUSTELUT

Eurooppalaisia yritysneuvostoja koskevan direktiivin uudelleentarkastelu on ollut kiistanalainen asia jo pitkään sekä yritysten että ay-liikkeen piirissä. Myös parlamentissa on esitetty toisistaan huomattavasti eroavia kantoja ja mielipide-erot kasvanevat entisestään uusien komission ehdotusten seurauksena. Työmarkkinaosapuolten vuoden 2008 kesälomien aikaan saavuttaman yllättävän sopimuksen seurauksena tilanne on kuitenkin muuttunut huomattavasti.

Käytännön vaikutukset

1) Komissio ehdotti direktiivin uudelleenlaatimista tarkistamisen sijaan. Nähdäkseni tämä rajoittaisi parlamentin huomautukset artikloihin, jotka komissio on aikonut laatia uudelleen. Tämä helpottaisi ja nopeuttaisi työtämme.

2) Puheenjohtajavaltio Ranska on pyytänyt esittelijää yrittämään nopeutetun menettelyn soveltamista mietintöönsä, jotta se voidaan saada läpi puheenjohtajakauden aikana. Olen sanonut olevani periaatteessa valmis tähän, edellyttäen, että kollegani tukevat yleisesti työmarkkinaosapuolten hyväksymää ja neuvoston kannattamaa lähestymistapaa.

3) Ennen kuin tämä voidaan vahvistaa, valiokunnan on kuitenkin täsmennettävä yleinen kantansa, mutta sitä ennen on ratkaistava eräs toinen ongelma. Oikeudellisten yksiköiden on ilmaistava kantansa siihen, mitä uudelleenlaadinnassa voidaan tehdä ja mitä ei, ja onko se oikea ratkaisu tähän kysymykseen. Ennen kuin ne ovat virallisesti esittäneet kantansa, emme voi teknisesti laatia mietintöä ja siksi ei voida myöskään ehdottaa tarkistuksia.

4) Työasiakirjat ovat tietenkin sallittuja. Se, että tässä työasiakirjassa saattaa olla sivuja, jotka muistuttavat paljon mietintöä, on pelkästään yhteensattumaa.

5) Sillä välin neuvosto aikoo tulevina viikkoina neuvotella työmarkkinaosapuolten kanssa, viimeistään 3. lokakuuta. Jos, kuten näyttää, ne kannattavat innokkaasti sopimusta ja myös tukevat pikaista sopimusta parlamentin kanssa, se pitää ottaa huomioon.

Esittelijän lähestymistapa

1) Henkilökohtaisesti suhtaudun myönteisesti eurooppalaisiin yritysneuvostoihin ja niiden kehittämiseen paikallisesti, kansallisesti ja EU:n tasolla, mutta epäilen edelleen, auttaako rajoittava lainsäädäntö tätä asiaa. Olen kuitenkin hyvin tietoinen, että vaikka tämä lainsäädäntöaloite on pitkään ollut jäissä, työmarkkinaosapuolet saavuttivat yhtäkkiä hyvin merkittävän sovinnon asiassa. Tämä on merkittävä ja myönteinen askel, jota ei tulisi jättää huomiotta.

2) Vaikka kaikilla jäsenillä on vapaus esittää omia näkemyksiään seuraavaksi tarvittavista toimista, parlamentin olisi nähdäkseni tartuttava tilaisuuteen ja ratkaistava tämä asia toimimalla sidosryhmien toiveiden mukaisesti. Yritykset muuttaa sopimusta, olipa tarkoitus kuinka hyvä tahansa, saattavat kaataa sen. Tuloksena olisi taas pattitilanne ja asian eteneminen pysähtyisi. Ehdotan kollegoille eteenpäin menoa ja tällä kertaa on myös saavutettava tuloksia.

3) Varjoesittelijät voisivat kenties harkita sellaista yleistä lähestymistapaa, että uusia ehdotuksia, joita he kannattavat voimakkaasti – erityisesti artikloissa, jotka jäävät uudelleenlaadinnan ulkopuolelle – voidaan esittää tämän välineen ulkopuolella. Tällaiseen ratkaisuun päädyttiin esimerkiksi kysymyksessä yritysten sosiaalisesta vastuusta. Tässä tapauksessa lainsäädännön puuttuessa esittelijä ehdotti sidosryhmien välistä eurooppalaista foorumia parhaiden toimintatapojen selvittämiseksi ja muiden innostamiseksi seuraamaan. Tulokset ovat olleet positiivisia: todellisia välineitä on kehitetty, oikeita ajatuksia on tullut esiin ja yhä useammat yritykset päättävät ottaa yritysten sosiaalisen vastuun osaksi toimintaansa oikeaksi katsomallaan tavalla. Yksittäiset yritykset ovat omaksuneet yritysten sosiaalisen vastuun, koska ne ovat olleet muotoilemassa sitä itse valitsemillaan tavoilla.

4) Jos kollegat katsovat, että samantapainen malli voisi toimia tässäkin kysymyksessä, pitäisi esittää ideoita siitä, mitä se kattaa. Sen jälkeen voitaisiin yrittää saada työmarkkinaosapuolet mukaan ennen virallisen mietinnön viemistä täysistuntoon, jotta lopputulokset voitaisiin esitellä täysistunnon keskusteluissa. Itse haluaisin nähdä, että keskeiset sidosryhmät sitoutuisivat ajoissa tiedotukseen ja kuulemiseen, pyrkisivät edistämään niitä kaikkien sidosryhmien hyödyksi ja kannustamaan aktiivisesti uusia yleiseurooppalaisia yrityksiä mukaan.

5) Itselläni on joitakin tarkistuksia, joita haluaisin esittää varsinaiseen mietintöön, mutta olen päättänyt olla esittämättä lainkaan tarkistuksia, jos se on ainoa tapa saavuttaa päätös nopeutetussa menettelyssä. En suinkaan tahdo sanella kollegoille, mitä he saavat tai eivät saa tehdä – kyse on vain PES-ryhmän aloitteesta saada aikaan sopimus vuokratyöntekijöitä koskevassa asiassa nopeutetussa menettelyssä. Tarkistukset vaatisivat tietenkin neuvotteluita ja mahdollisia kompromisseja. Ne uhkaisivat paitsi kaataa tehdyn sopimuksen, myös viedä asian Tšekin ja ehkä jopa Ruotsin puheenjohtajakaudelle, joten tulos olisi kaksinkertaisesti epävarma. Oma suositukseni olisi, että yritettäisiin hyödyntää sidosryhmien saavuttamaa todellista edistystä ja että parlamentin olisi pyrittävä lopputuloksiin eikä jarrutukseen.

LIITE : OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNTA

PUHEENJOHTAJA

Viite: D(2007)59835

Jan ANDERSSON

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 14G306

Bryssel

Asia:             Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (Uudelleenlaatiminen)

                    (KOM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtaja olen, on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaadintaa koskevan 80 a artiklan mukaisesti, joka on sisällytetty työjärjestykseen 10. toukokuuta 2007 tehdyllä päätöksellä.

Kyseisen artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa:

"Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan tarkistukset, jotka on esitetty 150 ja 151 artiklan mukaisesti ja jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Kyseisen valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä välttämättömänä pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Nämä syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaadittua ehdotusta käsitelleen neuvoa antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei kyseinen ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja toteaa aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

Lopuksi oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa äänin 23 puolesta[1], että työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta asiasta vastaavana valiokuntana ryhtyy tarkastelemaan edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 80 a artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

                                                                                 Giuseppe GARGANI

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

  • [1]  Läsnä olleet jäsenet: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Bert Doorn, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer, Hartmut Nassauer, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Marek Aleksander Czarnecki, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos,József Szájer, Michel Rocard.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel,

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä

(KOM(2008) 419, 2.7.2008 – 2008/0141(COD))

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 16. heinäkuuta 2008 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[1] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä koskevan direktiivin 94/45/EY uudelleenlaatimisesta, ja totesi yksimielisesti, että uudelleenlaadintaa koskevan ehdotuksen liitteen III vastaavuustaulukon tekstiä olisi täydennettävä.

Tarkastelun perusteella ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotukseen ei sisälly muita asiasisältöön vaikuttavia muutoksia kuin ne, jotka on sellaisiksi yksilöity. Mainitut asiasisältöön vaikuttavat muutokset sisältävän aikaisemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista ryhmä saattoi todeta, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           M. PETITE     Neuvoston lakimies

      Neuvoston lakimies    Pääjohtaja

  • [1]  Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen saksan-, englannin- ja ranskankielinen versio. Ryhmän työ perustui ranskankieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eurooppalainen yritysneuvosto (uudelleenlaatiminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.7.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

10.7.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.7.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

25.6.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Philip Bushill-Matthews

28.5.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

6.10.2008

17.11.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

1

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Sajjad Karim, Bernard Lehideux, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Martin Callanan, Françoise Castex, Petru Filip, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Lasse Lehtinen, Roberto Musacchio, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Giles Chichester, Jill Evans, Erik Meijer, Zbigniew Zaleski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.11.2008