JELENTÉS az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott szöveg)

19.11.2008 - (COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD)) - ***I

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Philip Bushill-Matthews
(Átdolgozott szöveg – az eljárási szabályzat 80a. cikke)

Eljárás : 2008/0141(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0454/2008

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozott szöveg)

(COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0419),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 137. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0258/2008),

–   tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[1],

–   tekintettel a Jogi Bizottság által az eljárási szabályzat 80a. cikkének (3) bekezdése értelmében a Foglalkoztatási és Szociális Bizottsághoz intézett 2008. október 9-i levélre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A6‑0454/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban azonosítottakon kívül más lényeges módosítást nem tartalmaz, és mivel a korábbi jogi aktusok változatlanul hagyott rendelkezéseinek e módosításokkal együtt történő kodifikációja tekintetében a javaslat a meglévő szövegek lényegi módosítása nélküli egyszerű kodifikációját tartalmazza,

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított és az alábbiakban módosított formában (a Jogi Bizottság által jóváhagyott technikai módosításokkal együtt);

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Egy kérdés transznacionális jellegének meghatározásakor helyénvaló figyelembe venni mind a kérdés potenciális hatásainak kiterjedését, mind pedig a kérdés kapcsán érintett vezetési és képviseleti szintet. Ezért transznacionálisnak tekintendő minden olyan kérdés, amely a vállalkozás vagy csoport egészét érinti, vagy legalább két tagállamot érint.

(16) Egy kérdés transznacionális jellegének meghatározásakor helyénvaló figyelembe venni mind a kérdés potenciális hatásainak kiterjedését, mind pedig a kérdés kapcsán érintett vezetési és képviseleti szintet. Ezért transznacionálisnak tekintendő minden olyan kérdés, amely a vállalkozás vagy csoport egészét érinti, vagy legalább két tagállamot érint, vagy amely túllépi a döntéshozó szervek hatásköreit egyetlen tagállamon belül, amelyben az érintett munkavállalókat foglalkoztatják.

Indokolás

A Vilvoorde, British Airways és Marks & Spencer ügyek ítéleteit követően a transznacionalitás meghatározását megfelelően ki kell igazítani. Ez azt jelenti, hogy azok az esetek, amelyekben a bezárás vagy átszervezés egyik tagállamban történik, azonban másik tagállam munkavállalóit érinti, nemzetek felettinek tekintendőek, és az Európai Üzemi Tanácsot az irányelvvel összhangban tájékoztatni kell.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35a) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az irányelv be nem tartásának esetén hozott intézkedések megfelelőek, arányosak és visszatartóak legyenek.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy mivel ez egész Európára vonatkozó jogszabály, a tagállamoknak az irányelv betartását ösztönző intézkedéseket kell alkalmazniuk.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) Amennyiben jelentős változások történnek egy vállalkozás vagy csoport szerkezetében (pl. egyesülés, felvásárlás vagy szétválás), a meglévő Európai Üzemi Tanácso(ka)t az új szöveg helyzetnek megfelelően át kell alakítani. Ezt az átalakítást a megállapodás alkalmazandó záradékai szerint kell elvégezni, amennyiben e záradékok lehetővé teszik a szükséges átalakítás hatékony elvégzését. Ennek hiányában, és ha erre szükség mutatkozik, új szöveg megállapodásról szóló tárgyalás kezdeményezhető, amelyben a meglévő Európai Üzemi Tanács(ok) tagjai részt vesznek. Annak érdekében, hogy a szerkezetváltás gyakran döntő időszakában a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció megtörténhessen, a meglévő Európai Üzemi Tanács(ok)nak az új szöveg megállapodás megkötéséig továbbra is működniük kell, adott esetben az új szöveg helyzetnek megfelelően átalakítva. Az új szöveg megállapodás megkötése után helyénvaló feloszlatni a korábban létrehozott üzemi tanácsokat, valamint az érvényességre vagy a felbontásra vonatkozó rendelkezésektől függetlenül hatályon kívül helyezni az ezeket létrehozó megállapodásokat.

(39) Amennyiben jelentős változások történnek egy vállalkozás vagy csoport szerkezetében (pl. egyesülés, felvásárlás vagy szétválás), vagy piaci befolyásában, a meglévő Európai Üzemi Tanácso(ka)t az új szöveg helyzetnek megfelelően át kell alakítani. Ezt az átalakítást a megállapodás alkalmazandó záradékai szerint kell elvégezni, amennyiben e záradékok lehetővé teszik a szükséges átalakítás hatékony elvégzését. Ennek hiányában, és ha erre szükség mutatkozik, új szöveg megállapodásról szóló tárgyalás kezdeményezhető, amelyben a meglévő Európai Üzemi Tanács(ok) tagjai részt vesznek. Annak érdekében, hogy a szerkezetváltás gyakran döntő időszakában a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció megtörténhessen, a meglévő Európai Üzemi Tanács(ok)nak az új szöveg megállapodás megkötéséig továbbra is működniük kell, adott esetben az új szöveg helyzetnek megfelelően átalakítva. Az új szöveg megállapodás megkötése után helyénvaló feloszlatni a korábban létrehozott üzemi tanácsokat, valamint az érvényességre vagy a felbontásra vonatkozó rendelkezésektől függetlenül hatályon kívül helyezni az ezeket létrehozó megállapodásokat.

Indokolás

A pénzügyi piacok közelmúltbeli alakulása azt mutatja, hogy egy vállalkozás eladósodottság (LBO tranzakciók) vagy felvásárlás révén történő megszerzésének ugyanolyan hatása lehet, mint az egyesülésnek, az Európai Üzemi Tanácsot ezért ennek megfelelően kell átalakítani.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Transznacionálisnak tekintendő minden olyan kérdés, amely a közösségi szintű vállalkozást vagy közösségi szintű vállalkozáscsoportot összességében, illetve ennek két különböző tagállamban található legalább két üzemét vagy csoportjához tartozó vállalkozását érinti.

(4) Transznacionálisnak tekintendő minden olyan kérdés, amely a közösségi szintű vállalkozást vagy közösségi szintű vállalkozáscsoportot összességében, illetve ennek két különböző tagállamban található legalább két üzemét vagy csoportjához tartozó vállalkozását érinti, vagy ahol túllépik a döntéshozó szervek hatásköreit egyetlen tagállamon belül, amelyben az érintett munkavállalókat foglalkoztatják.

Indokolás

A Vilvoorde, British Airways és Marks & Spencer ügyek ítéleteit követően a transznacionalitás meghatározását megfelelően ki kell igazítani. Ez azt jelenti, hogy azok az esetek, amelyekben a bezárás vagy átszervezés egyik tagállamban történik, azonban másik tagállam munkavállalóit érinti, nemzetek felettinek tekintendőek, és az Európai Üzemi Tanácsot az irányelvvel összhangban tájékoztatni kell.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) „tájékoztatás”: bizonyos információknak a munkáltatók által a munkavállalók képviselőinek történő átadása annak érdekében, hogy ez utóbbiak megismerhessék és megvizsgálhassák az adott témát; a tájékoztatás megfelelő időben, módon és tartalommal megy végbe, ami lehetővé teszi a munkavállalók képviselőinek az információk tanulmányozását és azt, hogy szükség esetén felkészülhessenek a konzultációra;

f) „tájékoztatás”: bizonyos információknak a munkáltatók által a munkavállalók képviselőinek történő átadása annak érdekében, hogy ez utóbbiak megismerhessék és megvizsgálhassák az adott témát; a tájékoztatás megfelelő időben, módon és tartalommal megy végbe, ami lehetővé teszi a munkavállalók képviselőinek a lehetséges hatás alapos elemzését és szükség esetén konzultációk előkészítését a szóban forgó közösségi szintű vállalkozás vagy vállalkozáscsoport illetékes szervével;

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) „konzultáció”: a munkavállalói képviselők és a központi irányítás, illetve bármely, megfelelő vezetési szint közötti párbeszéd kialakítása és véleménycseréje  olyan időben, módon és tartalommal, ami lehetővé teszi a munkavállalók képviselőinek, hogy a kapott információk alapján ésszerű időn belül véleményt bocsássanak ki a közösségi szintű vállalkozás vagy közösségi szintű vállalkozáscsoport illetékes szervének ;

g) „konzultáció”: a munkavállalói képviselők és a központi irányítás, illetve bármely, megfelelő vezetési szint közötti párbeszéd kialakítása és véleménycseréje olyan időben, módon és tartalommal, ami lehetővé teszi a munkavállalók képviselőinek, hogy a vezetés felelősségének sérelme nélkül a konzultáció témájául szolgáló javasolt intézkedésekről kapott információk alapján a közösségi szintű vállalkozáson vagy közösségi szintű vállalkozáscsoporton belül figyelembe vehető ésszerű időn belül véleményt bocsássanak ki;

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A közösségi szintű vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok a különleges tárgyaló testület tagjait az adott tagállamban alkalmazott munkavállalók számával arányosan választják meg vagy nevezik ki úgy, hogy azon tagállamok számára, ahol legalább 50 munkavállaló dolgozik, az összes tagállamban alkalmazott munkavállalók számának minden 10 %-a vagy ennek hányada után egy helyet biztosítanak.

b) A közösségi szintű vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok a különleges tárgyaló testület tagjait az adott tagállamban alkalmazott munkavállalók számával arányosan választják meg vagy nevezik ki úgy, hogy minden tagállam számára az összes tagállamban alkalmazott munkavállalók számának minden 10 %-a vagy ennek hányada után egy helyet biztosítanak.

Indokolás

A Bizottság részéről a 50 fős munkavállalókra vonatkozó küszöbérték bevezetése a különleges tárgyaló testületek felállításához hátrányosan érinti a kisebb tagállamokat, amelyek nehezen tudják elérni ezt az értéket. Az 50 fős munkavállalókra vonatkozó küszöbérték véletlenszerű, és egyáltalán nem az adott vállalkozás teljesítményét jellemzi.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tárgyalások során a különleges tárgyaló testületet kérheti, hogy feladatában az általa kiválasztott szakértők segítsék, például a megfelelő közösségi szintű munkavállalói szervezetek képviselői. Az ilyen szakértők a különleges tárgyaló testület kérésére tanácsadóként adott esetben jelen lehetnek a tárgyalásokon, hogy előmozdítsák a közösségi szintű koherenciát .

A tárgyalások során a különleges tárgyaló testület kérheti, hogy feladatában az általa kiválasztott szakértők segítsék, akik között szerepelhetnek elismert és illetékes közösségi szintű munkavállalói szervezetek képviselői. Az ilyen szakértők és munkavállalói szervezeti képviselők a különleges tárgyaló testület kérésére tanácsadóként jelen lehetnek a tárgyalásokon.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) Az Európai Üzemi Tanácsnak nyújtott tájékoztatás, és a vele való konzultáció az I. melléklet 1(a) pontjában említett ügyekkel kapcsolatos.

Indokolás

Az irányelv belső logikájából kifolyólag, egyértelműnek kell lennie, hogy a különleges tárgyaló testület által elért megállapodás tartalmazza legalább a melléklet (1) bekezdésében felsorolt pontokat.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az egyéb testületek vagy szervezetek ilyen irányú hatáskörének sérelme nélkül az Európai Üzemi Tanács tagjai együttesen a közösségi szintű vállalkozás vagy vállalkozáscsoport érdekeit képviselik és rendelkeznek az ezen irányelv által biztosított jogok alkalmazásához szükséges eszközökkel.

(1) Az egyéb testületek vagy szervezetek ilyen irányú hatáskörének sérelme nélkül az Európai Üzemi Tanács tagjai rendelkeznek az ezen irányelv által biztosított jogok alkalmazásához szükséges eszközökkel, és együttesen képviselik a közösségi szintű vállalkozás vagy vállalkozáscsoport érdekeit.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A különleges tárgyaló testület és az Európai Üzemi Tanács tagjai teljes fizetés mellett képzésben részesülnek, amennyiben erre a nemzetközi környezetben végzett képviselői munkájukhoz szükség van.

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy megállapodás által rögzített ilyen módozatok hiányában az Európai Üzemi Tanács és a nemzeti munkavállalói képviselői testületek tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció egyszerre induljon el, amennyiben a munkaszervezést vagy a munkavállalói szerződéseket jelentős mértékben módosító döntések meghozatalára lehet számítani.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy megállapodás által rögzített ilyen módozatok hiányában az Európai Üzemi Tanácsban és a nemzeti munkavállalói képviselői testületekben is megtörténjen a tájékoztatás és a konzultáció, amennyiben a munkaszervezést vagy a munkavállalói szerződéseket jelentős mértékben módosító döntések meghozatalára lehet számítani

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A ( 3  ) bekezdés sérelme nélkül az ezen irányelvből származó kötelezettségeket nem kell alkalmazni olyan közösségi szintű vállalkozásokra, illetve közösségi szintű vállalkozáscsoportokra, amelyek esetében 1996. szeptember 22-ig  a teljes munkaerőre vonatkozó megállapodás rendelkezett  a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük való konzultációról amennyiben és ameddig e megállapodások továbbra is hatályosak . Amikor e  megállapodások hatályukat vesztik, a szerződő felek közösen dönthetnek azok megúj szövegításáról. Ha ilyen döntésre nem kerül sor, akkor ennek az irányelvnek a rendelkezéseit kell alkalmazni.

(1) A (3) bekezdés sérelme nélkül az ezen irányelvből származó kötelezettségeket nem kell alkalmazni olyan közösségi szintű vállalkozásokra, illetve közösségi szintű vállalkozáscsoportokra, amelyek esetében 1996. szeptember 22-ig a teljes munkaerőre vonatkozó megállapodás rendelkezett a munkavállalók nemzetek feletti tájékoztatásáról és a velük való konzultációról, vagy ilyen megállapodást írtak alá vagy hatályos megállapodást vizsgálnak felül a jelen szöveg elfogadását követő két éven belül, vagy olyan vállalkozások esetében, ahol léteznek ilyen megállapodások és azokat a (3) bekezdés értelmében készülnek megtárgyalni. Amikor e  megállapodások hatályukat vesztik, a szerződő felek közösen dönthetnek azok megúj szövegításáról. Ha ilyen döntésre nem kerül sor, akkor ennek az irányelvnek a rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Mihelyt az első albekezdésben meghatározott eljárást követően az új szöveg Európai Üzemi Tanács megkezdi működését, a korábban létrehozott Európai Üzemi Tanács(ok)at fel kell oszlatni, és az azt(azokat) létrehozó megállapodásokat hatályon kívül kell helyezni.

törölve

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ezen irányelv 15. cikkében említett időpont után öt évvel a Bizottság jelentést készít az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság számára az ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazásáról; a jelentést adott esetben megfelelő javaslatok kísérik.

Az ezen irányelv 15. cikkében említett időpont után három évvel a Bizottság benyújtja az Európai Parlament és a Tanács számára ezen irányelv teljes felülvizsgálatát.

Indokolás

A munkadokumentumokban és ezen átdolgozásban a Bizottság számos területen jelölt meg jobbítani valót. Az érintettekkel való találkozások alapján egyértelmű, hogy az Európai Üzemi Tanácsok működése javulhat, ha a lehetőségek ehhez igazodnak, illetve bővülnek. Ezért van szükség teljes átdolgozásra. Az átdolgozási eljárás akkor elfogadható az Európai Parlament számára, ha az irányelv módosítása összhangban van a közelmúltbéli joggyakorlattal.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – a pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Üzemi Tanács tájékoztatása különösen a közösségi szintű vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok szerkezetére, gazdasági és pénzügyi helyzetére, tevékenységeinek várható fejlődésére, valamint termelésére és értékesítésére vonatkozik. Az Európai Üzemi Tanács tájékoztatása és a vele való konzultáció különösen a foglalkoztatás és a befektetések helyzetére, illetve várható fejlődési irányára, a szervezetet érintő lényeges változásokra, új szöveg munkamódszerek és termelési eljárások bevezetésére, a termelés áthelyezésére, egyesülésekre, a vállalkozások, az üzemek vagy ezek fontos egységeinek leépítésére és bezárására, illetve a csoportos létszámleépítésekre vonatkoznak.

Az Európai Üzemi Tanács tájékoztatása és a vele való konzultáció különösen a közösségi szintű vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok szerkezetére, gazdasági és pénzügyi helyzetére, tevékenységeinek várható fejlődésére, valamint termelésére és értékesítésére, a foglalkoztatás és a befektetések helyzetére, illetve várható fejlődési irányára, a szervezetet érintő lényeges változásokra, új szöveg munkamódszerek és termelési eljárások bevezetésére, a termelés áthelyezésére, egyesülésekre, a vállalkozások, az üzemek vagy ezek fontos egységeinek leépítésére és bezárására, illetve a csoportos létszámleépítésekre vonatkoznak.

Indokolás

Az Európai Üzemi Tanácsoknak beleszólást kell biztosítani vállalataik gazdasági és pénzügyi jövőjébe, nem pedig csak passzív módon kell tájékoztatást kapniuk. A melléklet e részében a tájékoztatás és a konzultáció közötti különbségtétel mesterséges.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) A közösségi szintű vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok az Európai Üzemi Tanács tagjait az adott tagállamban alkalmazott munkavállalók számával arányosan választják meg vagy nevezik ki úgy, hogy azon tagállamok számára, ahol legalább 50 munkavállaló dolgozik, az összes tagállamban alkalmazott munkavállalók számának minden 10 %-a vagy ennek hányada után egy helyet biztosítanak.

c) A közösségi szintű vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok az Európai Üzemi Tanács tagjait az adott tagállamban alkalmazott munkavállalók számával arányosan választják meg vagy nevezik ki úgy, hogy minden tagállam számára az összes tagállamban alkalmazott munkavállalók számának minden 10 %-a vagy ennek hányada után egy helyet biztosítanak.

Indokolás

A Bizottság részéről a 50 fős munkavállalókra vonatkozó küszöbérték bevezetése a különleges tárgyaló testületek felállításához hátrányosan érinti a kisebb tagállamokat, amelyek nehezen tudják elérni ezt az értéket. Az 50 fős munkavállalókra vonatkozó küszöbérték véletlenszerű, és egyáltalán nem az adott vállalkozás teljesítményét jellemzi.

  • [1]  HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

INDOKOLÁS

Az Európai Üzemi Tanácsról szóló irányelv felülvizsgálatának kérdése már egy ideje vitatott téma az ipar és a munkavállalói szervezetek között. A múltban a Parlamenten belül is jelentős véleménykülönbségek mutatkoztak, és ezek intenzívebbé válása volt várható a Bizottság további javaslatait követően. A 2008. évi nyári szünetben a szociális partnerek között váratlanul megszülető megállapodást követően azonban a helyzet jelentősen módosult.

A. Gyakorlati vonatkozások

1) A Bizottság az irányelv „felülvizsgálata” helyett annak „átdolgozását” javasolta. Véleményem szerint ez a Parlament megjegyzéseit a Bizottság által átdolgozni javasolt cikkekre korlátozza. Ez megkönnyíti és meggyorsítja munkánkat.

2) Ez alapján a francia elnökség felkért mint előadót, hogy próbáljam minél előbb elkészíteni jelentésemet, hogy a kérdést még a francia elnökség alatt lezárhassák. Azt válaszoltam, hogy elviekben kész vagyok így eljárni, feltételezve, hogy munkatársaim általánosságban véve támogatják a szociális partnerek által elfogadott megközelítést, és azt a Tanács is üdvözli.

3) Ennek megerősítése előtt azonban nem csak bizottságunknak kell átfogó álláspontját kidolgoznia, de egy korábbi akadályt is le kell küzdeni. A jogi szolgálatoknak pontosan meg kell határozniuk, hogy egy „átdolgozás” mit tesz lehetővé és mit nem, és hogy ebben az esetben ez a megközelítés megfelelő-e. Amíg ők hivatalosan nem nyilatkoznak, addig technikailag lehetetlen a jelentés elkészítése, így addig módosításokat sem lehet hozzá javasolni.

4) Munkadokumentumok készítése természetesen lehetséges. A tény, hogy ez a munkadokumentum jelentésre erőteljesen emlékeztető oldalakat tartalmaz, természetesen csak véletlen egybeesés.

5) Eközben a Tanács megállapodásról kíván tárgyalni a szociális partnerekkel az elkövetkező hetekben – legkésőbb október 3-ig. Amennyiben az elvárásoknak megfelelően támogatják a megállapodást és támogatják azt is, hogy a Parlament is mielőbb elfogadja azt, akkor ezzel is foglalkoznunk kell.

B. Az előadó álláspontja

1) Bár személy szerint üdvözlöm az Európai Üzemi Tanács létét és fejlődését szükség szerint helyi, országos és európai szinten, nem vagyok meggyőződve arról, hogy további és előíróbb jogszabály segíti az ügyet. Ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy ez a jogalkotási ügy igen régóta húzódik már, és most hirtelen jelentős megállapodás született a szociális partnerek szintjén. Ezt jelentős és pozitív lépésnek tekintem, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk.

2) Úgy vélem, hogy míg valamennyi európai parlamenti képviselő megjegyzéseket tehet a következő lépéssel kapcsolatban, a Parlamentnek véleményem szerint meg kellene ragadnia az alkalmat az ügy lezárására és meg kellene könnyítenie, amit a fő érdekeltek szeretnének. A megállapodás átkalibrálására irányuló próbálkozás azonban – bármennyire is a jó szándék vezérli – annak felbomlásához vezethet. Az eredmény ismét csak holtpont lenne, a további fejlődés lehetőségének kizárásával. Ezért azt javasom kollégáimnak, hogy egyezzünk meg abban, hogy ideje továbblépni és eredményt produkálni.

3) Az átfogó megközelítés, amit az árnyékelőadók fontolóra vehetnek, hogy az általuk fontosnak ítélt – különösen az „átdolgozás” alá nem eső cikkekre vonatkozó – további javaslatokat nyújtsák be külön. Ez volt például a megoldás a vállalkozások szociális felelősségvállalása kapcsán: ebben az esetben jogalkotás híján az előadó többoldalú érdekképviseleti fórumot javasolt a legjobb gyakorlatok megvizsgálására, és hogy a többieket ezek követésére ösztönözze. Az eredmények nagyon pozitívnak bizonyultak: valódi eszközöket dolgoztak ki, valódi gondolatokat adtak át és egyre több vállalat dönt úgy, hogy a vállalkozások szociális felelősségvállalását a számukra megfelelő módon beépítik vállalkozásukba. Az egyes vállalatok azért vállalták fel a szociális felelősségvállalást, mert a maguk választotta módon sikerült annak alakításában részt venniük.

4) Amennyiben kollégáim úgy vélik, hogy egy hasonló ötlet előnyökkel járhat jelen ügy kapcsán, hasznos lenne, ha mielőbb jeleznék annak mibenlétét. Ezután megpróbálhatnánk a szociális partnereket saját oldalunkra állítani, még mielőtt a jelentés a plenáris ülés elé kerülne, hogy a plenáris vitán már be lehessen számolni az eredményekről. Amit szeretnék, az az, hogy korai kötelezettségvállalást kapjunk ezektől a kulcsfontosságú érdekeltektől arra vonatkozóan, hogy kiállnak a tájékoztatás és a konzultáció mellett, hogy valamennyi érdekelt fél előnyét szolgáló módokat keresnek ezek javítására, és hogy aktívan ösztönöznek több európai szintű vállalatot a csatlakozásra.

5) Én magam személy szerint több módosítást is fűznék a fő jelentéshez, de kész vagyok ezekről lemondani, ha ez az egyetlen módja a gyors döntés elősegítésének. Ezzel nem akarom előírni, hogy kollégáim mit tehetnek és mit nem – egyszerűen csak lemásoltam a PSE képviselőcsoportja kezdeményezését, hogy felgyorsítsuk az ideiglenes munkaerő-közvetítéssel foglalkozó ügynökségekről szóló megállapodást. Bármely módosítás esetén természetesen teljes megvitatás és esetleges kompromisszumok szükségesek: ez nem csak a szóban forgó megállapodás felbomlásához vezethet, de ki is tolhatja az ügyet a cseh, de akár a svéd elnökség idejére is, így az eredmény duplán is bizonytalan lehet. Javaslom tehát, hogy törekedjünk az érdekelt felek által elért valós előrelépésre, és a Parlament inkább az eredményre koncentráljon a késleltetés helyett.

MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

JOGI BIZOTTSÁG

ELNÖK

Hiv.: D(2007)59835

Jan ANDERSSON

Elnök

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ASP 14G306

BRÜSSZEL

Tárgy:        Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás)

                  (COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság, melynek elnöki tisztségét van szerencsém betölteni, az Európai Parlament eljárási szabályzatának a 2007. május 10-én elfogadott határozat szerinti átdolgozásról szóló 80a. cikkével összhangban megvizsgálta a fent említett javaslatot.

A 80a. cikk (3) bekezdése a következőt mondja ki:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 150. és a 151. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A változatlanul maradt részekre vonatkozó módosításokat azonban kivételesen és eseti jelleggel e bizottság elnöke elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való kapcsolatuk folytán erre szükség van. Ezen okoknak szerepelniük kell a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban.”

A Jogi Szolgálat véleménye alapján, amelynek tagjai részt vettek az átdolgozási javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport munkájában, valamint figyelembe véve a vélemény előadójának ajánlásait, a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, valamint, hogy a korábbi jogi aktus változatlan rendelkezései és az érdemi módosítások hivatalos egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő szövegek lényegi módosítása nélküli egyszerű kodifikációját tartalmazza.

Következésképpen a Jogi Bizottság 23 igen szavazattal

[1] azt javasolja az Ön bizottságának mint illetékes bizottságnak, hogy kezdje meg a fent említett javaslat vizsgálatát a 80a. cikknek megfelelően.

Tisztelettel,

Giuseppe GARGANI

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye

  • [1]  A következő képviselők voltak jelen: Giuseppe Gargani (elnök), Bert Doorn, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer, Hartmut Nassauer, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Lévai Katalin, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Marek Aleksander Czarnecki, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Szájer József, Michel Rocard

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

 

Brüsszel,

VÉLEMÉNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT,        A TANÁCS

ÉS A BIZOTTSÁG

FIGYELMÉBE

Az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

COM(2008)0419 végleges, 2008.7.2. – 2008/0141 (COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló munkacsoport 2008. július 16-án ülést tartott, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, fent említett javaslatot.

Az 1994. szeptember 22-i 94/45/EK tanácsi irányelv átdolgozását célzó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata során [1] az Európai Üzemi Tanács létrehozása vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakítása tekintetében a csoport közös megegyezéssel megállapította, hogy az átdolgozási javaslat III. mellékletében a megfelelést bemutató táblázat szövegét ki kell egészíteni.

Ennélfogva a javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel azt a következtetést vonta le, hogy a javaslat nem tartalmaz más lényegi módosítást az abban található módosításokon kívül. A tanácsadó munkacsoport a korábbi jogi aktus változatlan rendelkezéseinek az említett lényegi módosításokkal való kodifikációjának vonatkozásában azt a következtetést vonta le továbbá, hogy a javaslat a meglévő szövegrészek egyértelmű kodifikációjá tartalmazza azok érdemi változtatása nélkül.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           M. PETITE     

jogtanácsos        jogtanácsos      főigazgató

  • [1]  A munkacsoportnak a javaslat angol, német és francia nyelvű változata állt rendelkezésére, és a munkadokumentum eredeti, francia nyelvi változatán dolgozott.

ELJÁRÁS

Cím

Európai Üzemi Tanács (átdolgozott szöveg)

Hivatkozások

COM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.7.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

10.7.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.7.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

25.6.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Philip Bushill-Matthews

28.5.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.10.2008

17.11.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

17.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

1

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Sajjad Karim, Bernard Lehideux, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Martin Callanan, Françoise Castex, Petru Filip, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Lasse Lehtinen, Roberto Musacchio, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Giles Chichester, Jill Evans, Erik Meijer, Zbigniew Zaleski