SPRAWOZDANIE dotyczące wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie)

19.11.2008 - (COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Philip Bushill-Matthews
(Przekształcenie – art. 80 a Regulaminu)

Procedura : 2008/0141(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0454/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie)

(COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0419),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 137 traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0258/2008),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[1],

–   uwzględniając pismo z dnia 9 października 2008 r. skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zgodnie z art. 80a ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 80 a i art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0454/2008),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych, niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów istniejących tekstów z tymi poprawkami, wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1.  zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji oraz w wersji zawierającej dostosowania techniczne zatwierdzone przez Komisję Prawną, z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Przy określaniu ponadnarodowego charakteru podnoszonych kwestii należy uwzględnić zarówno zakres możliwych skutków owej kwestii, jak i wymagany poziom kierownictwa i organów reprezentujących. W tym celu uważa się za kwestie ponadnarodowe kwestie dotyczące całości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw lub co najmniej dwóch państw członkowskich.

(16) Przy określaniu ponadnarodowego charakteru podnoszonych kwestii należy uwzględnić zarówno zakres możliwych skutków owej kwestii, jak i wymagany poziom kierownictwa i organów reprezentujących. W tym celu uważa się za kwestie ponadnarodowe kwestie dotyczące całości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw lub co najmniej dwóch państw członkowskich lub które wykraczają poza kompetencje organów decyzyjnych państwa członkowskiego, w którym zatrudnieni są pracownicy, których te kwestie dotyczą.

Uzasadnienie

Należy odpowiednio dostosować definicję ponadnarodowości biorąc pod uwagę orzeczenia w sprawach Vilvoorde, British Airways oraz Marks & Spencer. Oznacza to, że decyzje o zamknięciu bądź restrukturyzacji podejmowane w jednym państwie członkowskim, ale dotyczące pracowników innego państwa członkowskiego, muszą być uważane za ponadnarodowe i należy poinformować o nich europejską radę zakładową i skonsultować je z nią, zgodnie z dyrektywą.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 35a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35a) Państwa członkowskie powinny dołożyć starań, aby środki podjęte na wypadek nieprzestrzegania niniejszej dyrektywy były odpowiednie, proporcjonalne i zniechęcające.

Uzasadnienie

Należy podkreślić fakt, że państwa członkowskie muszą wprowadzać środki nakłaniające do przestrzegania dyrektywy, co dotyczy zresztą całej legislacji europejskiej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) Jeśli dochodzi do znacznych zmian w strukturze przedsiębiorstwa lub grupy, np. w przypadku fuzji, nabycia lub podziału, istniejące europejskie rady zakładowe lub rada zakładowa muszą zostać dostosowane. Dostosowanie to ma pierwszeństwo, według klauzuli umowy mającej zastosowanie, o ile klauzule te umożliwiają skutecznie postępowanie i konieczne dostosowanie. W odwrotnej sytuacji i jeśli wpłynie wniosek stwierdzający taką potrzebę, negocjacja nowej umowy jest otwarta i należy włączyć w prace nad nią członków istniejących europejskich rad zakładowych lub rady zakładowej. Aby umożliwić informowanie pracowników i konsultację z nimi w okresie, często odgrywającym decydująca rolę, zmiany struktury, istniejące europejskie rady zakładowe lub rada zakładowa muszą być w stanie nadal działać, ewentualnie w sposób dostosowany, zanim nie dojdzie do zawarcia kolejnej umowy. Przy podpisaniu nowej umowy należy rozwiązać rady ustanowione uprzednio oraz musi istnieć możliwość rozwiązania obowiązujących umów,, jakiekolwiek by nie były ich przepisy w kwestii ważności lub wypowiedzenia.

(39) Jeśli dochodzi do znacznych zmian w strukturze przedsiębiorstwa lub grupy, np. w przypadku fuzji, nabycia lub podziału, lub znacznej zmiany dominującego wpływu, istniejące europejskie rady zakładowe lub rada zakładowa muszą zostać dostosowane. Dostosowanie to ma pierwszeństwo, według klauzuli umowy mającej zastosowanie, o ile klauzule te umożliwiają skutecznie postępowanie i konieczne dostosowanie. W odwrotnej sytuacji i jeśli wpłynie wniosek stwierdzający taką potrzebę, negocjacja nowej umowy jest otwarta i należy włączyć w prace nad nią członków istniejących europejskich rad zakładowych lub rady zakładowej. Aby umożliwić informowanie pracowników i konsultację z nimi w okresie, często odgrywającym decydująca rolę, zmiany struktury, istniejące europejskie rady zakładowe lub rada zakładowa muszą być w stanie nadal działać, ewentualnie w sposób dostosowany, zanim nie dojdzie do zawarcia kolejnej umowy. Przy podpisaniu nowej umowy należy rozwiązać rady ustanowione uprzednio oraz musi istnieć możliwość rozwiązania obowiązujących umów,, jakiekolwiek by nie były ich przepisy w kwestii ważności lub wypowiedzenia.

Uzasadnienie

Zachodzące ostatnio zmiany w operacjach na rynkach finansowych pokazują, że zmiana dominującego wpływu w przedsiębiorstwie, spowodowana kredytowanym wykupem bądź przejęciem może wywołać podobny efekt jak fuzja i dlatego europejska rada zakładowa musi zostać odpowiednio dostosowana.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Za kwestie ponadnarodowe uważa się kwestie dotyczące całości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym lub przynajmniej dwóch przedsiębiorstw lub zakładów pracy przedsiębiorstw lub grupy mających swą siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich.

4. Za kwestie ponadnarodowe uważa się kwestie dotyczące całości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym lub przynajmniej dwóch przedsiębiorstw lub zakładów pracy przedsiębiorstw lub grupy mających swą siedzibę w dwóch różnych państwach członkowskich lub kwestie, które wykraczają poza kompetencje organów decyzyjnych państwa członkowskiego, w którym zatrudnieni są pracownicy, których te kwestie dotyczą.

Uzasadnienie

Należy odpowiednio dostosować definicję ponadnarodowości biorąc pod uwagę orzeczenia w sprawach Vilvoorde, British Airways oraz Marks & Spencer. Oznacza to, że decyzje o zamknięciu bądź restrukturyzacji podejmowane w jednym państwie członkowskim, ale dotyczące pracowników innego państwa członkowskiego, muszą być uważane za ponadnarodowe i należy poinformować o nich europejską radę zakładową i skonsultować je z nią, zgodnie z dyrektywą.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „informowanie”: oznacza przekazywanie przez pracodawcę danych przedstawicielom pracowników, aby umożliwić im zapoznanie się z podnoszoną kwestią i zbadanie jej; informacja powinna być przedstawiana w takim czasie, w taki sposób i w takiej treści, jakie są właściwe, aby umożliwić, w szczególności przedstawicielom pracowników, przeprowadzenie odpowiednich badań i w miarę potrzeb przygotowanie się do konsultacji;

f) „informowanie”: oznacza przekazywanie przez pracodawcę danych przedstawicielom pracowników, aby umożliwić im zapoznanie się z podnoszoną kwestią i zbadanie jej; informacja powinna być przedstawiana w takim czasie, w taki sposób i w takiej treści, jakie są właściwe, aby umożliwić przedstawicielom pracowników przeprowadzenie dogłębnej oceny potencjalnego wpływu i - w stosownych przypadkach - przygotowanie konsultacji z właściwym organem danego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym;

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) „konsultowanie”: oznacza nawiązywanie dialogu oraz wymianę poglądów  między przedstawicielami pracowników i centralnym kierownictwem lub innym bardziej odpowiednim poziomem kierownictwa, w chwili, w sposób oraz o treści, które umożliwiłyby przedstawicielom pracowników, na podstawie dostarczonych informacji, wyrazić, w rozsądnym czasie, opinię skierowaną do kompetentnego organu przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym;

g) „konsultowanie”: oznacza nawiązywanie dialogu oraz wymianę poglądów między przedstawicielami pracowników i centralnym kierownictwem lub innym bardziej odpowiednim poziomem kierownictwa, w chwili, w sposób oraz o treści, które umożliwiłyby przedstawicielom pracowników, na podstawie dostarczonych informacji, wyrazić, w rozsądnym czasie, opinię o proponowanych środkach, do których odnosi się konsultacja, bez uszczerbku dla zakresu obowiązków kierownictwa, która może zostać uwzględniona w obrębie przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym;

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wybiera się lub powołuje proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym w każdym państwie członkowskim, przyznając każdemu państwu członkowskiemu, w którym zatrudnionych jest co najmniej 50 pracowników, jedno miejsce na grupę pracowników zatrudnionych w tym państwie członkowskim reprezentującą 10 % liczby pracowników zatrudnionych we wszystkich państwach członkowskich, lub na część ww. grupy.

b) członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wybiera się lub powołuje proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym w każdym państwie członkowskim, przyznając każdemu państwu członkowskiemu jedno miejsce na grupę pracowników zatrudnionych w tym państwie członkowskim reprezentującą 10 % liczby pracowników zatrudnionych we wszystkich państwach członkowskich, lub na część ww. grupy.

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję wprowadzenie progu 50 pracowników przy ustanawianiu specjalnego zespołu negocjacyjnego dyskryminuje mniejsze państwa członkowskie, które mogą mieć trudności z osiągnięciem tego progu. Liczba 50 pracowników, mająca stanowić próg, jest przypadkowa i, co ważniejsze, nie odzwierciedla wydajności danego przedsiębiorstwa.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów negocjacji specjalny zespół negocjacyjny może złożyć wniosek o powołanie  wybranych przez siebie ekspertów, którzy będą służyć mu pomocą w jego pracach, np. przedstawicieli organizacji pracowników działających na poziomie wspólnotowym. W stosownych przypadkach eksperci tacy, na wniosek specjalnego zespołu negocjacyjnego, mogą uczestniczyć w spotkaniach negocjacyjnych w charakterze konsultacyjnym, w celu zapewnienia spójności na poziomie wspólnotowym .

Do celów negocjacji specjalny zespół negocjacyjny może złożyć wniosek o powołanie wybranych przez siebie ekspertów, którzy będą służyć mu pomocą w jego pracach, wśród których mogą być przedstawiciele właściwych, uznanych organizacji pracowników działających na poziomie wspólnotowym. Tacy eksperci oraz przedstawiciele organizacji pracowników, na wniosek specjalnego zespołu negocjacyjnego, mogą uczestniczyć w spotkaniach negocjacyjnych w charakterze konsultacyjnym.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a. Informacje przekazane europejskiej radzie zakładowej i konsultacja z nią dotyczą kwestii określonych w pkt. 1 lit. a) załącznika I.

Uzasadnienie

Dla zachowania wewnętrznej logiki dyrektywy powinno być oczywiste, że treść porozumień wynegocjowanych przez specjalny zespół negocjacyjny obejmuje przynajmniej kwestie wymienione w pkt. 1 załącznika.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nie naruszając pod tym względem kompetencji innych organów lub organizacji, przedstawiciele europejskiej rady zakładowej wspólnie reprezentują interesy pracowników przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym oraz dysponują środkami koniecznymi do korzystania z praw wynikających z niniejszej dyrektywy.

poprawka stylistyczna, nie dotyczy polskiej wersji językowej

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W stopniu w jakim to konieczne dla wykonywania swoich funkcji przedstawicielskich w środowisku międzynarodowym, członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej korzystają ze szkoleń bez utraty wynagrodzenia.

 

poprawka stylistyczna, nie dotyczy polskiej wersji językowej

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku niesprecyzowania takich warunków w umowie państwa członkowskie zapewniają, że informowanie europejskiej rady zakładowej i organów krajowych i konsultowanie się z nimi zaczyna się w tym samym czasie w przypadkach, gdy planowane są decyzje mogące prowadzić do znaczących zmian w organizacji pracy lub w umowach o pracę.

3. W przypadku niesprecyzowania takich warunków w umowie państwa członkowskie zapewniają, że procesy informowania i konsultacji prowadzone są w europejskiej radzie zakładowej, a także w organach krajowych w przypadkach, gdy planowane są decyzje mogące prowadzić do znaczących zmian w organizacji pracy lub w umowach o pracę.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla ust. 3, obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy nie stosuje się do przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w których w dniu 22 września 1996 r., istniała umowa dotycząca wszystkich pracowników, przewidująca ponadnarodowe informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi, o ile umowa taka nadal obowiązuje. Kiedy umowy te wygasają, strony umów mogą wspólnie zadecydować o ich odnowieniu. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy niniejszej dyrektywy.

1. Bez uszczerbku dla ust. 3, obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy nie stosuje się do przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, w których w dniu 22 września 1996 r. istniała umowa lub zostanie podpisana umowa lub w których w ciągu dwóch lat od przyjęcia niniejszej dyrektywy dokona się przeglądu umowy lub w przedsiębiorstwach, w których istnieją i mają być negocjowane, zgodnie z postanowieniami ust. 3, takie umowy dotyczące wszystkich pracowników, przewidujące ponadnarodowe informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi. Kiedy umowy te wygasają, strony umów mogą wspólnie zadecydować o ich odnowieniu. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy niniejszej dyrektywy.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po rozpoczęciu działalności przez nową europejską radę zakładową ustanowioną zgodnie z procedurą, o której mowa w pierwszym akapicie, rozwiązuje się istniejącą europejską radę zakładową lub istniejące europejskie rady zakładowe oraz umowę lub umowy na podstawie, której/których je powołano.

skreślony

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pięć lat po dacie określonej w art. 15 niniejszej dyrektywy Komisja sporządza sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dla Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dotyczące wdrażania przepisów niniejszej dyrektywy, któremu towarzyszą, w razie potrzeby, stosowne wnioski.

Trzy lata po dacie określonej w art. 15 niniejszej dyrektywy Komisja przedstawia pełny przegląd niniejszej dyrektywy Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

W swoich dokumentach roboczych i przygotowaniach do przekształcenia Komisja określiła kilka obszarów wymagających poprawy. Spotkania zainteresowanych stron wskazują jasno, że europejska rada zakładowa mogłaby lepiej funkcjonować, gdyby odpowiednie ułatwienia zostały przystosowane i poszerzone. Potrzebny jest zatem kompletny przegląd. PE dopuszcza procedurę przekształcenia, jeśli prowadzi ona do zmiany dyrektywy w myśl najnowszego orzecznictwa.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – punkt 1 – litera a) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje przekazywane europejskiej radzie zakładowej dotyczą w szczególności struktury, sytuacji ekonomicznej i finansowej, możliwego rozwoju działalności, produkcji i sprzedaży przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Informowanie europejskiej rady zakładowej i konsultowanie się z nią dotyczy w szczególności sytuacji i tendencji w zakresie zatrudnienia, inwestycji oraz istotnych zmian związanych z organizacją, wprowadzeniem nowych metod pracy lub nowych procesów produkcji, przeniesieniem produkcji, fuzji przedsiębiorstw, redukcją rozmiarów lub zamknięciem przedsiębiorstw, zakładów pracy lub ważnych części zakładów pracy oraz ze zwolnieniami grupowymi.

Informacje przekazywane europejskiej radzie zakładowej oraz konsultacje z nią dotyczą w szczególności struktury, sytuacji ekonomicznej i finansowej, możliwego rozwoju działalności, produkcji i sprzedaży przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, sytuacji i tendencji w zakresie zatrudnienia, inwestycji oraz istotnych zmian związanych z organizacją, wprowadzeniem nowych metod pracy lub nowych procesów produkcji, przeniesieniem produkcji, fuzji przedsiębiorstw, redukcją rozmiarów lub zamknięciem przedsiębiorstw, zakładów pracy lub ważnych części zakładów pracy oraz ze zwolnieniami grupowymi.

Uzasadnienie

Europejskie rady zakładowe powinny mieć prawo do wypowiedzenia się odnośnie do ekonomicznej i finansowej przyszłości ich przedsiębiorstw, a nie tylko być biernie o niej informowane. Rozróżnienie między informacją a konsultacją jest w tej części załącznika nienaturalne.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – punkt 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) członków europejskiej rady zakładowej wybiera się lub powołuje proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w każdym państwie członkowskim w przedsiębiorstwie o zasięgu wspólnotowym lub w grupie przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, przyznając każdemu państwu członkowskiemu, w którym zatrudnionych jest co najmniej 50 pracowników, jedno miejsce na grupę pracowników zatrudnionych w tym państwie członkowskim reprezentującą 10 % liczby pracowników zatrudnionych we wszystkich państwach członkowskich, lub na część ww. grupy.

(c) członków europejskiej rady zakładowej wybiera się lub powołuje proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w każdym państwie członkowskim w przedsiębiorstwie o zasięgu wspólnotowym lub w grupie przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, przyznając każdemu państwu członkowskiemu jedno miejsce na grupę pracowników zatrudnionych w tym państwie członkowskim reprezentującą 10 % liczby pracowników zatrudnionych we wszystkich państwach członkowskich, lub na część ww. grupy.

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję wprowadzenie progu 50 pracowników przy ustanawianiu specjalnego zespołu negocjacyjnego dyskryminuje mniejsze państwa członkowskie, które mogą mieć trudności z osiągnięciem tego progu. Liczba 50 pracowników, mająca stanowić próg, jest przypadkowa i, co ważniejsze, nie odzwierciedla wydajności danego przedsiębiorstwa.

  • [1]  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

Kwestia przeglądu dyrektywy o europejskiej radzie zakładowej już od pewnego czasu stanowi kwestię sporną, zarówno dla przemysłu, jak i związków zawodowych. W Parlamencie Europejskim już w przeszłości istniały znaczące różnice zdań na ten temat, które z pewnością jeszcze się pogłębią wskutek dalszych wniosków Komisji. Jednak po niespodziewanym porozumieniu pomiędzy partnerami społecznymi latem 2008 r. sytuacja zmieniła się w sposób znaczący.

A. Konsekwencje praktyczne

1) Komisja zaproponowała dokonanie przekształcenia dyrektywy, nie zaś jej przeglądu. Rozumiem zatem, że uwagi Parlamentu mają ograniczyć się do konkretnych artykułów, które Komisja proponuje przekształcić. To powinno ułatwić i przyspieszyć pracę.

2) Na tej podstawie prezydencja francuska zwróciła się do mnie jako sprawozdawcy o przyspieszenie sporządzenia sprawozdania, aby mogło zostać zatwierdzone podczas jej kadencji. Poinformowałem prezydencję o zamiarze przychylenia się do tej prośby przy założeniu, że moi koledzy poprą podejście przyjęte przez partnerów społecznych oraz zostanie ono pozytywnie przyjęte przez Radę.

3) Jednak zanim to nastąpi, Komisja musi uzgodnić swe stanowisko, a wcześniej pokonać pewną trudność. Służby prawne muszą wypowiedzieć się precyzyjnie, jaka jest funkcja takiego przekształcenia oraz czy w tym przypadku jest ono właściwym rozwiązaniem. Do chwili oficjalnej wypowiedzi na ten temat, nie możemy ze względów technicznych wydać sprawozdania, w związku z czym nie jesteśmy również w stanie zaproponować poprawek.

4) Dozwolone jest oczywiście sporządzanie dokumentów roboczych. Fakt, że dokument roboczy może zawierać strony, które są bardzo podobne do sprawozdania jest oczywiście zbiegiem okoliczności.

5) Tymczasem w nadchodzących tygodniach, jednak nie później niż do 3 października, Rada planuje omówić umowę z partnerami społecznymi. Jeżeli, zgodnie z oczekiwaniami, zdecydowanie poprą umowę oraz zawarcie wczesnego porozumienia przez Parlament, będzie to również kwestia, którą należy przyjąć.

B. Podejście sprawozdawcy

1) Choć osobiście z zadowoleniem odnoszę się do istnienia i rozwoju rad zakładowych, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i europejskim, nie jestem przekonany, że w tej kwestii przydatne będą dalsze i bardziej nakazowe przepisy. Jestem jednak świadom, że w czasie, gdy dokumentacja prawna przez długi czas leżała odłogiem, pojawiło się nagle duże porozumienie na poziomie partnerów socjalnych. Uważam, że jest to znaczący i pozytywny krok do przodu, którego nie można zignorować.

2) Choć wszyscy posłowie mogą zgłaszać własne uwagi na temat, jak należy dalej postąpić w tej sprawie, uważam że Parlament powinien skorzystać ze sposobności i zatwierdzić tę dokumentację oraz ułatwić realizację oczekiwań głównych zainteresowanych stron. Pomimo, że próba zmodyfikowania umowy może wynikać z dobrych intencji, może zakończyć się całkowitym jej zniszczeniem. W rezultacie możemy znów znaleźć się w impasie bez możliwości poczynienia jakichkolwiek postępów. Proponuję zatem, abyśmy zgodzili się co do jednego: nadszedł czas, aby pójść do przodu i wykazać się rezultatami.

3) Sprawozdawcy innych grup parlamentarnych mogą wziąć pod uwagę możliwość pojawienia się dalszych propozycji - zwłaszcza w odniesieniu do artykułów pozostających poza zakresem przekształcenia - co do których mogą mieć zdecydowane poglądy. Tak stało się przykładowo w kwestii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: w tym przypadku w sytuacji braku przepisów prawnych sprawozdawca zaproponował forum z udziałem wielu zainteresowanych stron w celu zbadania wzorców w tej dziedzinie i zainspirowania pozostałych do korzystania z nich. Wyniki były bardzo pozytywne: opracowano rzeczywiste narzędzia, pojawiły się pomysły, a coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na uwzględnienie tej koncepcji w swojej działalności w najodpowiedniejszy dla siebie sposób. Poszczególne przedsiębiorstwa przejęły własność koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, ponieważ brały udział w jej opracowywaniu w wybrany przez siebie sposób.

4) Jeżeli moi koledzy są zdania, że podobne podejście może być korzystne w omawianej tu sprawie, pomocne byłoby uzyskanie wskazówek co do jego zakresu. Moglibyśmy wtedy spróbować zdobyć poparcie partnerów społecznych zanim sprawozdanie będzie omawiane na posiedzeniu plenarnym, abyśmy mogli przedstawić wyniki w trakcie debaty plenarnej. Chciałbym uzyskać wstępne zobowiązania od głównych zainteresowanych stron, że popierają koncepcję informacji i konsultacji, że pragną szukać sposobów jej rozszerzenia z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych oraz że będą aktywnie zachęcać dalsze przedsiębiorstwa o zasięgu ogólnoeuropejskim do poparcia tej koncepcji.

5) Osobiście chciałbym zgłosić pewne poprawki do sprawozdania głównego, jednak jestem gotów powstrzymać się od tego, jeżeli miałby to być jedyny sposób, aby przyspieszyć podjęcie decyzji. Nie jest moim zamiarem dyktowanie kolegom, co mogą robić, a czego nie - jest to po prostu kopia inicjatywy grupy PES o przyspieszeniu porozumienia w sprawie pracowników zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej. Wszelkie poprawki będą oczywiście wymagać szczegółowego przedyskutowania i potencjalnych kompromisów, z którymi wiąże się nie tylko ryzyko zaprzepaszczenia porozumienia, ale również przeniesienia dyskusji nad sprawą na okres prezydentury Czech lub Szwecji, wskutek czego jej wynik byłby tym bardziej niepewny. Zalecam zatem, abyśmy dążyli do skupienia się na rzeczywistych postępach czynionych przez zainteresowane strony oraz aby Parlament dążył do uzyskiwania konkretnych rezultatów, a nie przyczyniał się do opóźnień.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Komisja Prawna

Przewodniczący

Nr ref.: D(2007)59835

P. Jan ANDERSSON

Przewodniczący

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

ASP 14G306

BRUKSELA

Dotyczy:     Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie)

                  (COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący,

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, rozpatrzyła wspomniany wyżej wniosek w oparciu o art. 80a Regulaminu dotyczący przekształcenia, który został wprowadzony do Regulaminu Parlamentu Europejskiego na mocy jego decyzji z dnia 10 maja 2007 r.

Ustęp 3 tego art. brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi do prawa wspólnotowego zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 150 i 151, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów mogą być jednak dopuszczone w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich przez przewodniczącego tej komisji, jeżeli uzna on, że istnieją ku temu istotne przyczyny związane z wewnętrzną spójnością tekstu lub ze związkiem tych poprawek z innymi dopuszczonymi zmianami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”

Zgodnie z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, i zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy komisji opiniodawczej Komisja Prawna stwierdza, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które zostały określone jako takie we wniosku oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniej przyjętych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

Podsumowując, Komisja Prawna 23 głosami

[1] zaleca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, przystąpienie do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, zgodnie z sugestiami Komisji Prawnej i art. 80a Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Giuseppe GARGANI

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

  • [1]  Obecni byli następujący posłowie: Giuseppe Gargani (Przewodniczący), Bert Doorn, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer, Hartmut Nassauer, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Marek Aleksander Czarnecki, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos,József Szájer, Michel Rocard,

ZAŁĄCZNIK: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

 

Bruksela, 6 września 2008 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA                    PARLAMENTU EUROPEJSKIEGORADY

KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym

(COM(2008) 419 wersja ostateczna z dnia 2.07.2008 r. - 2008/0141 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 16 lipca 2008 r. w celu zbadania, między innymi, ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Rozpatrując na posiedzeniu[1] wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mający na celu przekształcenie dyrektywy Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym i konsultowania się z nimi, konsultacyjna grupa robocza stwierdziła w wyniku wspólnego porozumienia, że w załączniku III wniosku dotyczącego przekształcenia należy uzupełnić tekst tabeli korelacji.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na stwierdzenie, w wyniku wspólnego porozumienia, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych, innych niż wskazane jako takie.

Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że, w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych postanowień poprzedniego aktu prawnego z tymi zmianami, wniosek ogranicza się w rzeczywistości do prostego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany istoty ich treści.

C. PENNERA                               J.-C. PIRIS                                  M. PETITE     

doradca prawny   doradca prawny  Dyrektor Generalny

  • [1]  Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji niemiecką, angielską i francuską wersję językową wniosku i pracowała w oparciu o wersję francuską, która jest oryginalną wersją dokumentu roboczego.

PROCEDURA

Tytuł

Europejska rada zakładowa (przekształcenie)

Odsyłacze

COM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD)

Data przedstawienia w PE

2.7.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

10.7.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.7.2008

 

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

JURI

25.6.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Philip Bushill-Matthews

28.5.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.10.2008

17.11.2008

 

 

Data przyjęcia

17.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

1

10

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Sajjad Karim, Bernard Lehideux, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Martin Callanan, Françoise Castex, Petru Filip, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Lasse Lehtinen, Roberto Musacchio, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia, Glenis Willmott

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Giles Chichester, Jill Evans, Erik Meijer, Zbigniew Zaleski