RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (reformare)

19.11.2008 - (COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD)) - ***I

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportor: Philip Bushill-Matthews
(Reformare - articolul 80a din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2008/0141(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0454/2008

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (reformare)

(COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Procedura de codecizie: reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0419),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 137 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0258/2008),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[1];

–   având în vedere scrisoarea din 9 octombrie 2008 a Comisiei pentru afaceri juridice destinate Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, în conformitate cu articolul 80a alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 80 și 51 din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A6-0454/2008),

A. întrucât grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, consideră că propunerea respectivă nu cuprinde nicio modificare substanțială în plus față de cele identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din documentele anterioare cu modificările respective, propunerea conține o codificare simplă a textelor existente, fără nicio modificare de fond,

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice din cadrul Parlamentului, Consiliului și Comisiei (și incluzând adaptările tehnice aprobate de Comisia pentru afaceri juridice) și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Este necesară stabilirea caracterului transnațional al unei anumite probleme prin luarea în considerare atât a efectelor potențiale ale acesteia, cât și a nivelului de conducere și de reprezentare pe care îl implică. În acest scop, sunt considerate drept transnaționale problemele care se referă la ansamblul întreprinderii sau al grupului de întreprinderi sau care afectează cel puțin două state membre.

(16) Este necesară stabilirea caracterului transnațional al unei anumite probleme prin luarea în considerare atât a efectelor potențiale ale acesteia, cât și a nivelului de conducere și de reprezentare pe care îl implică. În acest scop, sunt considerate drept transnaționale problemele care se referă la ansamblul întreprinderii sau al grupului de întreprinderi sau care afectează cel puțin două state membre sau care depășesc competențele organismelor decizionale dintr-un singur stat membru în care sunt angajați lucrătorii care vor fi afectați.

Justificare

Având în vedere hotărârile luate în cauzele Vilvoorde, British Airways și Marks & Spencer, definiția transnaționalității trebuie adaptată în consecință. Acest fapt înseamnă că toate cazurile în care se ia, într-un stat membru, decizia de închidere sau de restructurare și această decizie afectează lucrătorii din alt stat membru trebuie considerate transnaționale, iar comitetul european de întreprindere trebuie informat și consultat în conformitate cu directiva.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 35a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a) Statele membre ar trebui să se asigure că măsurile luate în cazul nerespectării prezentei directive sunt adecvate, proporționale și cu caracter disuasiv.

Justificare

Este important de subliniat faptul că, acesta fiind cazul pentru întreaga legislație comunitară, statele membre trebuie să introducă dispoziții care să stimuleze respectarea directivei.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) În cazul în care intervin modificări semnificative ale structurii întreprinderii sau grupului de întreprinderi, de exemplu în caz de fuziune, achiziționare sau sciziune, comitetul sau comitetele european (europene) de întreprindere existent(e) trebuie să fie adaptat(e) conform situației. Această adaptare trebuie efectuată în mod prioritar, conform clauzelor acordului aplicabil, în cazul în care aceste clauze permit efectuarea adaptării necesare. În lipsa unui acord și în cazul în care este înaintată o cerere care stabilește necesitatea acestuia, se deschid negocieri pentru un nou acord, la care ar trebui să fie asociați membrii comitetului sau ai comitetelor european (europene) de întreprindere existent(e). Pentru a permite informarea și consultarea lucrătorilor pe parcursul perioadei de schimbare a structurii – perioadă care este, adesea, decisivă –, comitetul sau comitetele european (europene) de întreprindere existent(e) trebuie să poată funcționa în continuare, eventual sub formă adaptată, până la momentul încheierii unui nou acord. La momentul semnării unui nou acord ar trebui să se dizolve comitetele înființate anterior și să fie posibilă abrogarea acordurilor prin care comitetele respective au fost înființate, indiferent de dispozițiile în materie de valabilitate sau de denunțare a acestor acorduri.

(39) În cazul în care intervin modificări semnificative ale structurii întreprinderii sau grupului de întreprinderi, de exemplu în caz de fuziune, achiziționare sau divizare, sau o schimbare substanțială a influenței dominante, comitetul sau comitetele european (europene) de întreprindere existent(e) trebuie să fie adaptat(e) conform situației. Această adaptare trebuie efectuată în mod prioritar, conform clauzelor acordului aplicabil, în cazul în care aceste clauze permit efectuarea adaptării necesare. În lipsa unui acord și în cazul în care este înaintată o cerere care stabilește necesitatea acestuia, se deschid negocieri pentru un nou acord, la care ar trebui să fie asociați membrii comitetului sau ai comitetelor european (europene) de întreprindere existent(e). Pentru a permite informarea și consultarea lucrătorilor pe parcursul perioadei de schimbare a structurii – perioadă care este, adesea, decisivă –, comitetul sau comitetele european (europene) de întreprindere existent(e) trebuie să poată funcționa în continuare, eventual sub formă adaptată, până la momentul încheierii unui nou acord. La momentul semnării unui nou acord ar trebui să se dizolve comitetele înființate anterior și să fie posibilă abrogarea acordurilor prin care comitetele respective au fost înființate, indiferent de dispozițiile în materie de valabilitate sau de denunțare a acestor acorduri.

Justificare

Schimbările recente suferite de operațiunile de pe piețele financiare arată faptul că modificarea poziției dominante a unei întreprinderi din cauza unei preluări realizate cu capital împrumutat sau a unei achiziții financiare poate avea un efect similar cu o fuziune și, prin urmare, comitetul european de întreprindere trebuie adaptat în consecință.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Sunt considerate ca fiind transnaționale acele aspecte care se referă la întreprinderea de dimensiune comunitară sau grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară ca întreg sau la cel puțin două întreprinderi sau unități ale unei întreprinderi sau ale grupului, situate în două state membre diferite.

(4) Sunt considerate ca fiind transnaționale acele aspecte care se referă la întreprinderea de dimensiune comunitară sau grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară ca întreg sau la cel puțin două întreprinderi sau unități ale unei întreprinderi sau ale grupului, situate în două state membre diferite sau în cazul în care aceste aspecte depășesc competențele organismelor decizionale dintr-un singur stat membru în care sunt angajați lucrătorii ce vor fi afectați.

Justificare

Având în vedere hotărârile luate în cauzele Vilvoorde, British Airways și Marks & Spencer, definiția transnaționalității trebuie adaptată în consecință. Acest fapt înseamnă că toate cazurile în care se ia, într-un stat membru, decizia de închidere sau de restructurare și această decizie afectează lucrătorii din alt stat membru trebuie considerate transnaționale, iar comitetul european de întreprindere trebuie informat și consultat în conformitate cu directiva.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „informare” reprezintă transmiterea de date de către angajator reprezentanților lucrătorilor pentru a le permite să se familiarizeze cu subiectul tratat și să-l examineze; informarea se efectuează într-un moment, într-un mod și cu un conținut corespunzător pentru a permite, în special, reprezentanților lucrătorilor să examineze în mod adecvat și să pregătească, dacă este cazul, consultarea;

(f) „informare” reprezintă transmiterea de date de către angajator reprezentanților lucrătorilor pentru a le permite să se familiarizeze cu subiectul tratat și să-l examineze; informarea se efectuează într-un moment, într-un mod și cu un conținut corespunzător pentru a permite reprezentanților lucrătorilor să realizeze o evaluarea detaliată a posibilului impact și, atunci când este cazul, să pregătească acțiuni de consultare cu organul competent din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară în cauză;

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) „consultare” reprezintă stabilirea unui dialog și schimbul de opinii  între reprezentanții lucrătorilor și conducerea centrală sau orice alt nivel mai adecvat de conducere , într-un moment, într-un mod și cu un conținut care să le permită reprezentanților lucrătorilor, pe baza informațiilor puse la dispoziția lor, să emită, într-un termen rezonabil, un aviz către organul competent al întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară ;

(g) „consultare” reprezintă stabilirea unui dialog și schimbul de opinii între reprezentanții lucrătorilor și conducerea centrală sau orice alt nivel mai adecvat de conducere , într-un moment, într-un mod și cu un conținut care să le permită reprezentanților lucrătorilor să emită un aviz, pe baza informațiilor puse la dispoziția lor, privind măsurile propuse la care se referă consultarea, fără a afecta responsabilitățile conducerii, și într-un termen rezonabil care poate fi luat în considerare în cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) membrii organismului special de negociere sunt aleși sau numiți în număr proporțional cu numărul de lucrători angajați în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară sau de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru în care sunt angajați cel puțin 50 de lucrători câte un loc pentru fiecare tranșă de lucrători angajați în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de lucrători angajați în toate statele membre în ansamblu, sau o fracțiune din tranșa respectivă;

(b) membrii organismului special de negociere sunt aleși sau numiți în număr proporțional cu numărul de lucrători angajați în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară sau de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranșă de lucrători angajați în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de lucrători angajați în toate statele membre în ansamblu, sau o fracțiune din tranșa respectivă;

Justificare

Introducerea de către Comisie a pragului de 50 de lucrători pentru înființarea organismelor speciale de negociere discriminează statele mai mici care vor avea dificultăți în atingerea acestui prag. Numărul de 50 de lucrători drept prag este aleatoriu și, mai ales, nu reprezintă un indicator pentru productivitatea respectivei întreprinderi.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul derulării negocierilor, organismul special de negociere poate solicita să fie  asistat în activitatea sa de către experți la alegerea sa, de exemplu reprezentanți ai organizațiilor sindicale adecvate la nivel comunitar. Experții respectivi pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea organismului special de negociere, după caz, pentru promovarea coerenței la nivel comunitar .

În scopul derulării negocierilor, organismul special de negociere poate solicita să fie  asistat în activitatea sa de către experți la alegerea sa, printre care se pot număra reprezentanți ai organizațiilor sindicale competente recunoscute la nivel comunitar. Experții și reprezentanții sindicali respectivi pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea organismului special de negociere. 

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Informațiile puse la dispoziția comitetului european de întreprindere și consultarea acestuia se referă la aspectele menționate la punctul 1 litera (a) din Anexa I.

Justificare

Din motive de logică internă a directivei, ar trebui să fie evident faptul că în acordurile negociate de organismele speciale de negociere se includ cel puțin aspectele enumerate la punctul 1 din anexă.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere capacității altor instanțe sau organizații în acest domeniu, membrii comitetului european de întreprindere reprezintă, în mod colectiv, interesele lucrătorilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară și dispun de mijloacele necesare în vederea aplicării drepturilor care decurg din prezenta directivă.

(1) Fără a aduce atingere capacității altor instanțe sau organizații în acest domeniu, membrii comitetului european de întreprindere dispun de mijloacele necesare pentru aplicarea drepturilor care decurg din prezenta directivă și pentru reprezentarea, în mod colectiv, a intereselor lucrătorilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În măsura în care acest fapt este necesar pentru exercitarea atribuției lor de reprezentare într-un cadru internațional, membrii organismului special de negociere și ai comitetului european de întreprindere beneficiază de formare, fără pierderi salariale.

(4) În măsura în care acest fapt este necesar pentru exercitarea atribuției lor de reprezentare într-un cadru internațional, membrilor organismului special de negociere și ai comitetului european de întreprindere li se oferă cursuri de formare, fără pierderi salariale.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre prevăd că, în lipsa unor astfel de modalități definite prin acord, procesul de informare și de consultare a comitetului european de întreprindere și procesul de informare și consultare a instanțelor naționale vor fi inițiate concomitent în cazul în care se prevăd decizii care ar putea să producă modificări importante ale organizării muncii sau ale contractelor de muncă.

(3) Statele membre prevăd că, în lipsa unor astfel de modalități definite prin acord, procesul de informare și de consultare are loc în cadrul comitetului european de întreprindere, precum și în cadrul instanțelor naționale în cazul în care se prevăd decizii care ar putea să producă modificări importante ale organizării muncii sau ale contractelor de muncă.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere alineatului (3), obligațiile care rezultă din prezenta directivă nu se aplică întreprinderilor de dimensiune comunitară și grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară în care exista, la data de 22 septembrie 1996 , un acord aplicabil tuturor lucrătorilor, care prevede informarea și consultarea transnațională a lucrătorilor, obligațiile respective neaplicându-se atâta timp cât aceste acorduri sunt în vigoare . La expirarea acestor acorduri , părțile la aceste acorduri pot să decidă de comun acord asupra reînnoirii acestora. În caz contrar, se aplică dispozițiile prezentei directive.

(1) Fără a aduce atingere alineatului (3), obligațiile care rezultă din prezenta directivă nu se aplică întreprinderilor de dimensiune comunitară și grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară în care exista, la data de 22 septembrie 1996, sau în care este semnat un acord sau în care un acord existent este revizuit în perioada de doi ani de după adoptarea prezentei directive sau în întreprinderi în care astfel de acorduri există și care trebuie să negocieze conform alineatului (3), aplicabil tuturor lucrătorilor, care prevede informarea și consultarea transnațională a lucrătorilor.  La expirarea acestor acorduri , părțile la aceste acorduri pot să decidă de comun acord asupra reînnoirii acestora. În caz contrar, se aplică dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La momentul începerii activității noului comitet european de întreprindere înființat ca urmare a procedurii prevăzute la primul paragraf, comitetul sau comitetele european (europene) de întreprindere existent(e) anterior se dizolvă și acordurile prin care acesta (acestea) a(u) fost instituit(e) încetează.

eliminat

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cinci ani de la data prevăzută la articolul 15 din prezenta directivă, Comisia înaintează un raport Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei directive, împreună cu, după caz, propunerile aferente.

La trei ani de la data prevăzută la articolul 15 din prezenta directivă, Comisia prezintă o revizuire completă a prezentei directive Parlamentului European și Consiliului.

Justificare

În documentele de lucru și în cadrul pregătirilor pentru această reformare, Comisia a definit mai multe domenii în care se pot aduce îmbunătățiri. În urma reuniunilor cu părțile interesate, este clar faptul că funcționarea comitetului european de întreprindere ar putea fi îmbunătățită dacă facilitățile vor fi adaptate și extinse. Prin urmare, este necesară o revizuire integrală. Procedura de reformare este acceptabilă pentru PE dacă conduce la o modificare a directivei în conformitate cu jurisprudența recentă.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informarea comitetului european de întreprindere se referă în special la structura, situația economică și financiară, evoluția probabilă a activităților, producția și vânzările întreprinderii sau ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară. Informarea și consultarea comitetului european de întreprindere se referă în special la situația și evoluția probabilă a ocupării forței de muncă, investițiile, transformările substanțiale în privința organizării, introducerea de noi metode de lucru sau noi procese de producție, transferurile de producție, fuziunile, reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a unităților sau a unor părți importante ale acestora și la concedierile colective.

Informarea și consultarea comitetului european de întreprindere se referă în special la structura, situația economică și financiară, evoluția probabilă a activităților, producția și vânzările întreprinderii sau ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, situația și evoluția probabilă a ocupării forței de muncă, investițiile, transformările substanțiale în privința organizării, introducerea de noi metode de lucru sau noi procese de producție, transferurile de producție, fuziunile, reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a unităților sau a unor părți importante ale acestora și la concedierile colective.

Justificare

Comitetul european de întreprindere trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește viitorul economic și financiar al întreprinderii mai curând decât să fie informat în mod pasiv despre aceste aspecte. Distincția dintre informare și consultare din această parte a anexei este artificială.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) membrii comitetului european de întreprindere sunt aleși sau numiți în număr proporțional cu numărul de lucrători angajați în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară sau de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru în care sunt angajați cel puțin 50 de lucrători câte un loc pentru fiecare tranșă de lucrători angajați în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de lucrători angajați în toate statele membre în ansamblu, sau o fracțiune din tranșa respectivă;

(c) membrii comitetului european de întreprindere sunt aleși sau numiți în număr proporțional cu numărul de lucrători angajați în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară sau de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranșă de lucrători angajați în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de lucrători angajați în toate statele membre în ansamblu, sau o fracțiune din tranșa respectivă;

Justificare

Introducerea de către Comisie a pragului de 50 de lucrători pentru înființarea organismelor speciale de negociere discriminează statele mai mici care vor avea dificultăți în atingerea acestui prag. Numărul de 50 de lucrători ca prag este aleatoriu și, mai ales, nu reprezintă un indicator pentru productivitatea respectivei întreprinderi.   

  • [1]  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Problema revizuirii Directivei privind instituirea unui comitet european de întreprindere a reprezentat de ceva vreme un subiect de dispută, atât pentru industrie, cât și pentru sindicate. Și în trecut au fost exprimate diferențe considerabile de opinie în cadrul Parlamentului și, într-adevăr, era de așteptat ca acestea să se intensifice ca rezultat al propunerilor ulterioare venite din partea Comisiei. Cu toate acestea, în urma unui acord surpriză între partenerii sociali semnat în cursul vacanței de vară 2008, fondul problemei s-a schimbat semnificativ.

A. Implicații practice

1) Comisia a propus o „reformare” a directivei și nu o „revizuire” a acesteia. Opinia mea este că acest fapt va limita comentariile Parlamentului la articolele specifice pe care Comisia a propus să le reformeze. Astfel, munca noastră ar trebui să fie mai ușoară și mai rapid de realizat.

2) Pe această bază, Președinția franceză mi-a solicitat mie, în calitate de raportor, să încerc să accelerez întocmirea raportului pentru ca acesta să poată fi semnat în timpul mandatului acesteia. Am răspuns că, în principiu, sunt bucuros să dau curs cererii, presupunând că, în general, colegii vor sprijini abordarea acceptată de partenerii sociali și salutată, ulterior, de către Consiliu.

3) Cu toate acestea, înainte de a putea confirma acest răspuns, nu doar comisia noastră trebuie să își stabilească poziția în ansamblu, ci există și un obstacol mai vechi pe care trebuie să îl surmontăm. Serviciile juridice trebuie să menționeze exact ce se permite și ce nu se permite printr-o „reformare” și dacă, în acest caz, reformarea reprezintă sau nu abordarea corectă. Până la pronunțarea lor oficială nu putem, din punct de vedere tehnic, să emitem un raport și, prin urmare, nici nu putem fi în poziția de a propune amendamente.

4) Sunt permise, desigur, documente de lucru. Faptul că acest document de lucru poate conține pagini care seamănă foarte mult cu un raport este, desigur, doar o coincidență.

5) În acest timp, Consiliul planifică discutarea acordului dintre partenerii sociali în săptămânile viitoare, cel mai târziu la 3 octombrie. Dacă, așa cum este de așteptat, Consiliul aprobă acordul cu entuziasm și sprijină, de asemenea, un acord care poate fi semnat repede cu Parlamentul, va trebui de asemenea să luăm în considerare și acest aspect.

B. Abordarea adoptată de raportor

1) Deși personal salut existența și dezvoltarea comitetelor de întreprindere, la nivel local, național și european, în funcție de caz, nu sunt convins că o legislație mai elaborată și mai prescriptivă poate ajuta această cauză. Cu toate acestea, sunt de asemenea pe deplin conștient că, în timp ce acest dosar legislativ a stat deoparte mult timp, s-a semnat un acord neașteptat și substanțial la nivel de parteneri sociali. Consider că acesta este un pas semnificativ și pozitiv, pe care nu ar trebui să îl ignorăm.

2) Consider că, deși toți deputații în Parlamentul European sunt, în mod clar, liberi să facă propriile observații despre etapele următoare, în opinia mea, Parlamentul ar trebui să profite de ocazia de a încheia acest dosar și de a facilita îndeplinirea dorinței celor mai importante părți interesate. A încerca recalibrarea acordului, chiar dacă acest demers este bine intenționat, ar presupune riscul desființării complete a acestuia. S-ar ajunge din nou la un punct mort care ar bloca orice progres viitor. Propun colegilor să convenim că este timpul să trecem mai departe și să soluționăm dosarul.

3) Abordarea generală pe care raportorii alternativi ar putea să o ia în considerare este că viitoarele propuneri pe care le-ar dori în mod deosebit – în special la articole care nu țin de sfera „reformării” - ar putea fi făcute „neoficial”. Aceasta a fost soluția, de exemplu, în ceea ce privește răspunderea socială corporativă: în acest caz, în lipsa legislației, raportorul a propus un forum multilateral al părților interesate care să analizeze cele mai bune practici și să îi inspire pe alții să urmeze exemplul. Rezultatele au fost foarte bune: s-au dezvoltat instrumente reale, au apărut multe idei reale și din ce în ce mai multe societăți aleg să încorporeze ideea de răspundere socială corporativă în afacerea lor în modurile pe care le consideră potrivite pentru ele. Societățile au introdus propria răspundere socială corporativă deoarece au contribuit la modelarea acesteia în modalitățile pe care le-au ales individual.

4) În cazul în care colegii mei consideră că o idee similară ar putea fi potrivită pentru a se aplica acestui dosar, ar fi util să avem din timp o indicație despre ce ar presupune aceasta. Apoi am putea să atragem în joc partenerii sociali înainte de prezentarea în plen a raportului oficial, pentru ca orice rezultate să poată fi prezentate în dezbaterea plenară. Eu aș dori să obțin un angajament prealabil din partea acestor părți cheie interesate că sunt favorabile conceptului de informare și consultare, că doresc să găsească modalități de a spori aceste acțiuni spre beneficiul reciproc al tuturor părților interesate și că vor încuraja în mod activ semnarea acordului de către societăți mai extinse la nivel european.

5) Personal, aș dori să depun anumite amendamente la raportul principal, dar sunt gata să nu mai depun niciun amendament dacă aceasta este singura cale pentru a ajunge la o decizie rapidă. Prin aceasta nu doresc să impun colegilor ce pot și ce nu pot face, ci doar copiez inițiativa PSE de a accelera realizarea unui acord asupra dosarului privind lucrătorii cu contracte temporare intermediate de agenții. Orice amendamente ar necesita, în mod firesc, discuții ample și potențiale compromisuri: acestea ar risca nu doar despicarea problemei la masa discuțiilor, ci ar conduce și la prelungirea dosarului în perioada Președinției cehe și poate și în cea suedeză, astfel încât rezultatul ar putea fi de două ori mai nesigur. Recomandarea mea este că ar trebui să avem drept scop fructificarea progresului real făcut de părțile interesate și că Parlamentul ar trebui să aibă drept scop soluționarea acestui dosar și nu întârzierea lui.

ANEXĂ: AVIZUL SUB FORMĂ DE SCRISOARE AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

COMISIA PENTRU AFACERI JURIDICE

PREȘEDINTE

Ref.: D(2007)59835

Dlui Jan ANDERSSON

Președinte

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

ASP 14G306

BRUXELLES

Ref.:           Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară (reformare)

                  (COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea susmenționată, în conformitate cu articolul 80a privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului prin decizia sa din 10 mai 2007.

Alineatul (3) al articolului respectiv are următorul conținut:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 150 și 151, în cadrul comisiei competente în fond sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Totuși, amendamentele la părțile care au rămas neschimbate pot fi admise cu titlu excepțional și, de la caz la caz, de către președintele respectivei comisii dacă acesta consideră că, din motive imperative de coerență internă a textului sau de conexitate cu alte amendamente admisibile, acest lucru este necesar. Aceste motive trebuie să figureze într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

În urma avizului Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile Grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu cuprinde nicio modificare substanțială în plus față de cele identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor rămase nemodificate din documentele anterioare cu modificările respective, propunerea conține o codificare simplă a textelor existente, fără nicio modificare de fond.

În concluzie, Comisia pentru afaceri juridice, cu 23 de voturi pentru, recomandă comisiei dvs

[1], competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu articolul 80a.

Cu deosebită considerație,

Giuseppe GARGANI

Anexa: Avizul grupului de lucru consultativ

  • [1]  Au fost prezenți următorii membri: Giuseppe Gargani (președinte), Bert Doorn, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer, Hartmut Nassauer, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Marek Aleksander Czarnecki, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareș-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, József Szájer, Michel Rocard,

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE DIN CADRUL PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

Bruxelles,

AVIZ

ÎN ATENȚIA            PARLAMENTULUI EUROPEAN

CONSILIULUI

COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară

COM(2008) 419 final din 2.7.2008 - 2008/0141 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind metoda de lucru accelerată pentru reformarea actelor legislative, în special punctul 9, grupul consultativ alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei s-a întrunit, la 16 iulie 2008, în cadrul unei reuniuni consacrate, printre altele, examinării propunerii susmenționate, prezentate de Comisie.

Cu ocazia examinării[1] propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului în vederea reformării Directivei 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, grupul a constatat, de comun acord, că la anexa III din propunerea de reformare, textul tabelului de corespondență ar trebui completat.

Această examinare a permis astfel grupului să constate, de comun acord, că propunerea nu implică modificări de fond, altele decât cele identificate ca atare. De asemenea, grupul a constatat că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor nemodificate ale actului precedent cu modificările de fond menționate, că propunerea se limitează la o simplă codificare, fără modificări de fond ale actelor vizate.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           M. PETITE     

Jurisconsult        Jurisconsult      Director General

  • [1]  Grupul consultativ a avut la dispoziție versiunile lingvistice în limbile germană, engleză și franceză ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba franceză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.

PROCEDURÃ

Titlu

Comitetul european de întreprindere (Reformare)

Referințe

COM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD)

Data prezentării la PE

2.7.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

EMPL

10.7.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

JURI

10.7.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

JURI

25.6.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Philip Bushill-Matthews

28.5.2008

 

 

Examinare în comisie

6.10.2008

17.11.2008

 

 

Data adoptării

17.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

1

10

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Sajjad Karim, Bernard Lehideux, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Martin Callanan, Françoise Castex, Petru Filip, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Lasse Lehtinen, Roberto Musacchio, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia, Glenis Willmott

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Giles Chichester, Jill Evans, Erik Meijer, Zbigniew Zaleski