Postopek : 2008/0141(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0454/2008

Predložena besedila :

A6-0454/2008

Razprave :

PV 15/12/2008 - 15
CRE 15/12/2008 - 15

Glasovanja :

PV 16/12/2008 - 3.19
CRE 16/12/2008 - 3.19
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0602

POROČILO     ***I
PDF 195kWORD 264k
19.11.2008
PE 412.214v02-00 A6-0454/2008

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (prenovitev)

(KOM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Philip Bushill-Matthews

(Prenovitev – člen 80a Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE DELOVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (prenovitev)

(KOM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0419),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 137 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0258/2008),

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematični uporabi prenovitve pravnih aktov(1),

–   ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve Odboru za zaposlovanje in socialne zadeve z dne 9. oktobra 2008 v skladu s členom 80a(3) Poslovnika,

–   ob upoštevanju členov 80 in 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0454/2008),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov in omenjene spremembe, predlog zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije ter s tehničnimi spremembami, ki jih je odobril Odbor za pravne zadeve, in kakor je bil spremenjen v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Zadeva se opredeli kot nadnacionalna ob upoštevanju obsega možnih učinkov ter ravni uprave in predstavnikov v zvezi z zadevo. Za ta namen se štejejo za nadnacionalne zadeve, ki so povezane z družbo ali povezano družbo ali z vsaj dvema državama članicama.

(16) Zadeva se opredeli kot nadnacionalna ob upoštevanju obsega možnih učinkov ter ravni uprave in predstavnikov v zvezi z zadevo. Za ta namen se za nadnacionalne štejejo zadeve, ki so povezane z družbo ali povezano družbo ali vsaj dvema državama članicama ali presegajo pristojnosti organov odločanja v posamezni državi članici, v kateri so zaposleni delavci, ki bodo občutili posledice.

Obrazložitev

Po sodbah v zadevah Vilvoorde, British Airways in Marks & Spencer je treba ustrezno prilagoditi opredelitev nadnacionalnosti. To pomeni, da je treba zadeve, v katerih odločitev o zaprtju ali prestrukturiranju sprejme ena država članica, vpliva pa na delavce v drugi, obravnavati kot nadnacionalne in v skladu z direktivo obvestiti evropski svet delavcev ter se z njim posvetovati.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35a) Države članice morajo zagotoviti, da bodo sprejeti ukrepi za primer kršitve direktive ustrezni, sorazmerni in odvračilni.

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da morajo kot pri vsej evropski zakonodaji države članice uvesti ukrepe za spodbujanje skladnosti z direktivo.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39) Kadar pride do večjih sprememb strukture družbe ali povezane družbe, na primer do združitve, prevzema ali delitve, se morajo evropski sveti delavcev prilagoditi. Prilagoditev se mora najprej opraviti v skladu z določbami veljavnega sporazuma, če te dejansko omogočajo potrebno prilagoditev. Če ni tako in če se vloži zahteva, s katero se ugotovi potreba po tem, se začnejo pogajanja o novem sporazumu, v kateri morajo sodelovati člani obstoječih evropskih svetov delavcev. Za zagotovitev obveščanja in posvetovanja z delavci med pogosto odločilnim obdobjem spremembe strukture, mora biti evropskim svetom delavcev omogočeno nadaljnje delovanje, lahko tudi na prilagojen način, dokler ni sklenjen nov sporazum. Ob podpisu novega sporazuma je treba razpustiti prej ustanovljene svete in ne glede na njihove določbe v zvezi z veljavnostjo ali potekom veljavnosti razveljaviti sporazume o ustanovitvi svetov.

(39) Kadar pride do večjih sprememb strukture družbe ali povezane družbe, na primer do združitve, prevzema ali delitve, ali znatne spremembe prevladujočega vpliva, se morajo evropski sveti delavcev prilagoditi. Prilagoditev se mora najprej opraviti v skladu z določbami veljavnega sporazuma, če te dejansko omogočajo potrebno prilagoditev. Če ni tako in če se vloži zahteva, s katero se ugotovi potreba po tem, se začnejo pogajanja o novem sporazumu, v kateri morajo sodelovati člani obstoječih evropskih svetov delavcev. Za zagotovitev obveščanja in posvetovanja z delavci med pogosto odločilnim obdobjem spremembe strukture, mora biti evropskim svetom delavcev omogočeno nadaljnje delovanje, lahko tudi na prilagojen način, dokler ni sklenjen nov sporazum. Ob podpisu novega sporazuma je treba razpustiti prej ustanovljene svete in ne glede na njihove določbe v zvezi z veljavnostjo ali potekom veljavnosti razveljaviti sporazume o ustanovitvi svetov.

Obrazložitev

Nedavni razvoj operacij na finančnih trgih kaže, da ima lahko sprememba prevladujočega vpliva v podjetju zaradi odkupa vseh delnic družbe na kredit ali finančnega odkupa podoben učinek kot združitev, zato se mora evropski delavski svet ustrezno prilagoditi.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Za nadnacionalne se štejejo zadeve, ki zadevajo družbo ali povezano družbo na ravni Skupnosti ali najmanj dve družbi ali podružnici ali povezani družbi v dveh različnih državah članicah.

4. Za nadnacionalne se štejejo zadeve, ki zadevajo družbo ali povezano družbo na ravni Skupnosti ali najmanj dve družbi ali podružnici ali povezani družbi v dveh različnih državah članicah ali če presegajo pristojnosti organov odločanja v posamezni državi članici, v kateri so zaposleni delavci, ki bodo občutili posledice.

Obrazložitev

Po sodbah v zadevah Vilvoorde, British Airways in Marks & Spencer je treba ustrezno prilagoditi opredelitev nadnacionalnosti. To pomeni, da je treba zadeve, v katerih odločitev o zaprtju ali prestrukturiranju sprejme ena država članica, vpliva pa na delavce v drugi, obravnavati kot nadnacionalne in v skladu z direktivo obvestiti evropski svet delavcev ter se z njim posvetovati.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (f)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) „obveščanje“: prenos podatkov predstavnikom delavcev, ki ga opravi delodajalec, da se jim omogoči seznaniti se z neko zadevo in jo preučiti; obveščanje se opravi v času, na način in z vsebino, ki zlasti predstavnikom delavcev omogoča, da informacije ustrezno preučijo in se po potrebi pripravijo na posvetovanje;

(f) „obveščanje“: prenos podatkov predstavnikom delavcev, ki ga opravi delodajalec, da se jim omogoči seznaniti se z neko zadevo in jo preučiti; obveščanje se opravi v času, na način in z vsebino, ki predstavnikom delavcev omogoča, da opravijo poglobljeno presojo možnih vplivov in, kadar je to primerno, pripravijo posvetovanja s pristojnim organom zadevne družbe ali povezane družbe, ki posluje na območju Skupnosti;

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) „posvetovanje“: vzpostavljanje dialoga in izmenjava stališč  med predstavniki delavcev in glavnim vodstvom ali z drugo ustrezno ravnjo poslovodstva v času, na način in z vsebino, ki predstavnikom delavcev na podlagi zagotovljenih informacij omogoča, da v razumnem času izrazijo mnenje pristojnemu organu družbe, ki posluje na območju Skupnosti, ali povezane družbe, ki posluje na območju Skupnosti ;

(g) „posvetovanje“: vzpostavljanje dialoga in izmenjava stališč med predstavniki delavcev in glavnim vodstvom ali z drugo ustrezno ravnjo poslovodstva v času, na način in z vsebino, ki predstavnikom delavcev na podlagi zagotovljenih informacij omogoča, da brez poseganja v pristojnosti vodstva in v razumnem času izrazijo mnenje o predlaganih ukrepih, na katere se nanaša posvetovanje, ki bi se lahko upoštevalo v družbi, ki posluje na območju Skupnosti, ali povezani družbi, ki posluje na območju Skupnosti;

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) Člani posebnega pogajalskega telesa so izvoljeni ali imenovani v sorazmerju s številom delavcev, ki jih v vsaki državi članici zaposlujejo družbe ali povezane družbe, ki poslujejo na območju Skupnosti, z dodelitvijo enega sedeža vsaki državi članici, v kateri je zaposlenih najmanj 50 delavcev, za vsak delež v tej državi članici zaposlenih delavcev, kar je enako 10 % skupnega števila delavcev, zaposlenih v vseh državah članicah, ali ulomku tega deleža.

(b) Člani posebnega pogajalskega telesa so izvoljeni ali imenovani v sorazmerju s številom delavcev, ki jih v vsaki državi članici zaposlujejo družbe ali povezane družbe, ki poslujejo na območju Skupnosti, z dodelitvijo enega sedeža vsaki državi članici za vsak delež v tej državi članici zaposlenih delavcev, kar je enako 10 % skupnega števila delavcev, zaposlenih v vseh državah članicah, ali ulomku tega deleža.

Obrazložitev

Prag 50 delavcev, ki ga je uvedla Komisija pri določanju neposrednih pogajalskih teles, je diskriminatoren do manjših držav članic, ki ga bodo težko dosegle. Število 50 za ta prag je izbrano naključno, predvsem pa ni kazalnik uspešnosti poslovanja posamezne družbe.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za potrebe pogajanj lahko  posebno pogajalsko telo pri izvajanju svojih nalog zaprosi za pomoč  strokovnjakov po lastni  izbiri , na primer predstavnikov ustreznih organizacij delavcev na ravni Skupnosti. Ti strokovnjaki so lahko na zahtevo posebnega pogajalskega telesa navzoči na pogajalskih sestankih v vlogi svetovalca, če je to primerno za spodbujanje skladnosti na ravni Skupnosti.

Za potrebe pogajanj lahko posebno pogajalsko telo pri izvajanju svojih nalog zaprosi za pomoč strokovnjakov po lastni izbiri, med katerimi so lahko predstavniki pristojnih potrjenih sindikatov na ravni Skupnosti. Ti strokovnjaki in predstavniki sindikatov so lahko na zahtevo posebnega pogajalskega telesa navzoči na pogajalskih sestankih v vlogi svetovalca.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Obveščanje evropskega sveta delavcev in posvetovanje z njim se navezuje na zadeve iz člena 1(a) priloge I.

Obrazložitev

Po notranji logiki direktive je samo po sebi umevno, da vsebina sporazumov, ki jih izpogaja posebno pogajalsko telo, obsega najmanj tiste točke, ki so navedene v odstavku 1 priloge.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v pristojnosti drugih teles in organizacij na tem področju člani evropskega sveta delavcev kolektivno zastopajo interese delavcev družbe ali povezane družbe, ki posluje na območju Skupnosti, in imajo na voljo sredstva, potrebna za uresničevanje pravic, ki izhajajo iz te direktive.

1. Brez poseganja v pristojnosti drugih teles ali organizacij na tem področju imajo člani evropskega sveta delavcev na voljo sredstva, potrebna za uresničevanje pravic, ki izhajajo iz te direktive, in kolektivno zastopajo interese delavcev družbe ali povezane družbe, ki posluje na območju Skupnosti.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Člani posebnega pogajalskega telesa in evropskega sveta delavcev imajo pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi usposabljanja, če je to potrebno za izpolnjevanje njihovih predstavniških nalog na mednarodni ravni.

4. Članom posebnega pogajalskega telesa in evropskega sveta delavcev se zagotovi plačana odsotnost z dela zaradi usposabljanja, če je to potrebno za izpolnjevanje njihovih predstavniških nalog na mednarodni ravni.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice v primeru, da ta ureditev ni določena s sporazumom, omogočijo začetek postopka sočasnega obveščanja in posvetovanja z evropskim svetom delavcev in predstavniškimi telesi na nacionalni ravni o odločitvah, ki lahko povzročijo znatne spremembe organizacije dela ali pogodb o zaposlitvi.

3. Države članice v primeru, da ta ureditev ni določena s sporazumom, omogočijo, da postopka obveščanja in posvetovanja o odločitvah, ki lahko povzročijo znatne spremembe organizacije dela ali pogodb o zaposlitvi, potekata v evropskem svetu delavcev ter v predstavniških telesih na nacionalni ravni.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez vpliva na odstavek 3 obveznosti po tej direktivi ne veljajo za družbe na območju Skupnosti ali povezane družbe na območju Skupnosti, ki so imele 22. septembra 1996  že sklenjen dogovor, ki se nanaša na vse delavce in v katerem je predvideno nadnacionalno obveščanje in posvetovanje z zaposlenimi , kolikor in dokler ti sporazumi ostanejo v veljavi . Ko preneha veljavnost sporazuma , se stranke lahko skupaj odločijo, da podaljšajo njegovo veljavnost. Če se to ne zgodi, se uporabijo določbe te direktive.

1. Brez vpliva na odstavek 3 obveznosti po tej direktivi ne veljajo za družbe na območju Skupnosti ali povezane družbe na območju Skupnosti, ki so imele 22. septembra 1996 že sklenjen sporazum, ki se nanaša na vse delavce in v katerem je predvideno nadnacionalno obveščanje in posvetovanje z zaposlenimi, ali ki so podpisale tak sporazum ali spremenile obstoječi sporazum v dveh letih po sprejetju te direktive, ali za družbe, kjer taki sporazumi obstajajo in naj bi se o njih pogajale v skladu z odstavkom 3. Ko preneha veljavnost sporazuma, se stranke lahko skupaj odločijo, da podaljšajo njegovo veljavnost. Če se to ne zgodi, se uporabijo določbe te direktive.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ob začetku dela novega evropskega sveta delavcev, ustanovljenega po postopku iz prvega pododstavka, se prej ustanovljeni evropski sveti delavcev razpustijo, sporazumi, s katerimi so bili ti sveti ustanovljeni, pa prenehajo veljati.

črtano

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pet let po datumu iz člena 15 te direktive Komisija poroča o izvajanju določb te direktive Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru in po potrebi predloži ustrezne predloge.

Tri leta po datumu iz člena 15 te direktive Komisija predstavi popolno revizijo te direktive Evropskemu parlamentu in Svetu.

Obrazložitev

V delovnih dokumentih in pripravah te prenovitve je Komisija opredelila več področij, na katerih je potrebno izboljšanje. Na podlagi sestankov z zainteresiranimi stranmi je jasno, da je mogoče izboljšati delovanje evropskega sveta delavcev, če se prilagodijo in povečajo zmogljivosti. Zato je potrebna popolna revizija. Postopek prenovitve je za EP sprejemljiv, če bo privedel do spremembe direktive v skladu z nedavno sodno prakso.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveščanje evropskega sveta delavcev se nanaša zlasti na strukturo družbe ali povezane družbe, ki posluje na območju Skupnosti, njen gospodarski in finančni položaj ter verjetni razvoj dejavnosti, proizvodnje in prodaje. Obveščanje in posvetovanje z evropskim svetom delavcev se nanaša zlasti na verjetni razvoj zaposlovanja, naložbe, temeljne spremembe glede organizacije družbe, uvajanje novih delovnih in proizvodnih postopkov, prenos proizvodnje, združitve, zmanjšanje ali zapiranje družb, podružnic ali njihovih bistvenih delov in kolektivno odpuščanje presežnih delavcev.

Obveščanje evropskega sveta delavcev in posvetovanje z njim se nanaša zlasti na strukturo družbe ali povezane družbe, ki posluje na območju Skupnosti, njen gospodarski in finančni položaj ter verjetni razvoj dejavnosti, proizvodnje in prodaje, verjetni razvoj zaposlovanja, naložbe, temeljne spremembe glede organizacije družbe, uvajanje novih delovnih in proizvodnih postopkov, prenos proizvodnje, združitve, zmanjšanje ali zapiranje družb, podružnic ali njihovih bistvenih delov in kolektivno odpuščanje presežnih delavcev.

Obrazložitev

Evropski svet delavcev mora imeti možnost soodločati o gospodarski in finančni prihodnosti svoje družbe, ne pa, da je samo pasivno obveščen o njej. V tem delu priloge je razlika med obveščanjem in posvetovanjem umetna.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Priloga I – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) Člani evropskega sveta delavcev so izvoljeni ali imenovani v sorazmerju s številom delavcev, ki jih v vsaki državi članici zaposlujejo družbe ali povezane družbe, ki poslujejo na območju Skupnosti, z dodelitvijo vsaki državi članici, v kateri je zaposlenih najmanj 50 delavcev, enega sedeža za vsak delež zaposlenih delavcev v tej državi članici, kar je enako 10 % skupnega števila delavcev, zaposlenih v vseh državah članicah, ali ulomku tega deleža.

(c) Člani evropskega sveta delavcev so izvoljeni ali imenovani v sorazmerju s številom delavcev, ki jih v vsaki državi članici zaposlujejo družbe ali povezane družbe, ki poslujejo na območju Skupnosti, z dodelitvijo vsaki državi članici enega sedeža za vsak delež zaposlenih delavcev v tej državi članici, kar je enako 10 % skupnega števila delavcev, zaposlenih v vseh državah članicah, ali ulomku tega deleža.

Obrazložitev

Prag 50 delavcev, ki ga je uvedla Komisija pri določanju neposrednih pogajalskih teles je diskriminatorski do manjših držav članic, ki ga bodo težko dosegle. Število 50 za ta prag je izbrano naključno, predvsem pa ni kazalnik za uspešnost poslovanja posamezne družbe.

(1)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Pregled direktive o evropskem svetu delavcev je bil nekaj časa sporno vprašanje, tako za gospodarstvo kot sindikate. V preteklosti so bila zelo različna mnenja izrečena tudi v Parlamentu in pričakovati je bilo, da jih bo po nadaljnjih predlogih Komisije še več. Vendar se je mnenje po nepričakovanem sporazumu, ki so ga sprejeli socialni partnerji med poletnimi počitnicami 2008, zelo spremenilo.

A. Praktične posledice

1) Komisija je predlagala „prenovitev“ direktive in ne „ponovnega pregleda“. Menim, da bo to omejilo pripombe Parlamenta na člene, za katere je Komisija predlagala, da se prenovijo. To bo tudi olajšalo in pospešilo naše delo.

2) Francosko predsedstvo me je na podlagi tega kot poročevalca pozvalo, naj poskusim doseči, da se bo poročilo prednostno obravnavalo, tako da bilo odobreno med njegovim mandatom. Dejal sem, da načeloma to zelo rad storim, saj domnevam, da bodo kolegi v glavnem podprli pristop, ki so ga sprejeli socialni partnerji in ki ga je pozdravil Svet.

3) Preden pa bi to lahko potrdili, je potrebno ne le, da naš odbor pripravi splošno stališče, temveč je treba odpraviti še eno oviro. Pravne službe morajo natančno povedati, kaj prenovitev dovoljuje in česa ne ter ali je to v tem primeru pravilen pristop. Dokler ne bodo podali uradne obrazložitve, tehnično ne moremo izdati poročila in zato tudi ne moremo predlagati sprememb.

4) Delovni dokumenti so seveda dovoljeni. Če ta delovni dokument vsebuje strani, ki so zelo podobne poročilu, je to zgolj naključno.

5) Svet bo o sporazumu med socialnimi partnerji predvidoma razpravljal v naslednjih tednih, in sicer najpozneje do 3. oktobra. Če bodo sporazum – kot se pričakuje – potrdili z navdušenjem in bodo tudi podprli zgodnji dogovor s Parlamentom, moramo to na vsak način upoštevati.

B. Pristop poročevalca

1) Medtem ko pozdravljam obstoj in razvoj svetov delavcev na lokalni, nacionalni in evropski ravni, pa še vedno nisem prepričan, da je na tem področju potrebna nadaljnja in bolj predpisovalna zakonodaja. Vendar se zelo zavedam, da je bil medtem, ko je bilo to zakonodajno vprašanje dolgo časa potisnjeno v ozadje, sprejet nepričakovan in pomemben sporazum med socialnimi partnerji. Menim, da je to pomemben in pozitiven korak, ki ga moramo upoštevati.

2) Menim tudi, da bi moral Parlament ob upoštevanju dejstva, da lahko vsi poslanci svobodno izražajo stališča o tem, kaj je treba storiti, izkoristiti priložnost in izpeljati to zadevo, s čimer bi lažje dosegli, kar si želijo zainteresirane strani. Vsak poskus preoblikovanja sporazuma, pa naj bo še tako dobronameren, lahko povzroči, da bo povsem razpadel. Zaradi tega lahko ponovno pride do zastoja in onemogočanja nadaljnjega napredka. Predlagam kolegom, da je čas, da gremo naprej in podamo mnenje.

3) Splošni pristop, o katerem bi lahko poročevalci v senci razmislili, je, da bi se nadaljnji predlogi, ki bi jih zelo želeli podati – zlasti glede členov, ki bi presegali zgolj prenovitev – predlagali posebno postavko. To je bila na primer rešitev, kar zadeva družbeno odgovornost podjetij. V tem primeru je poročevalec ob pomanjkanju zakonodaje predlagal, da se organizira forum interesnih skupin, ki bi preučil dobro prakso in spodbudil druge, da mu sledijo. Rezultati so bili zelo pozitivni: razvita so bila stvarna orodja, oblikovanih je bilo veliko stvarnih idej, vedno več podjetij v svoje poslovanje vključuje družbeno odgovornost podjetij tako, kot se jim zdi najbolj prav. Posamezna podjetja so privzela koncept družbene odgovornosti podjetij, saj so jo pomagala oblikovati tako, kot so se sama odločila.

4) Če kolegi menijo, da bi lahko podobna ideja prispevala k rešitvi te zadeve, bi bilo dobro, da bi čim prej navedli, kaj bi lahko zajemala. Nato bi še pred obravnavanjem uradnega poročila na plenarnem zasedanju poskušali pritegniti socialne partnerje, da bi lahko izide predstavili na plenarni razpravi. Prizadeval bi si doseči, da bi se ključne zainteresirane strani čim prej zavezale načelu obveščanja in posvetovanja, da bi ga spodbujale v skupno korist vseh zainteresiranih strani in da bi dejavno spodbujale k udeležbi več vseevropskih družb.

5) Imam nekaj predlogov sprememb, ki bi jih želel vložiti h glavnemu poročilu, vendar sem jih pripravljen umakniti, če je to edini način, da bo sklep sprejet po najhitrejši poti. S tem ne mislim vsiljevati kolegom, kaj smejo in česa ne smejo storiti – prevzel sem le pobudo skupine PSE, da se prednostno obravnava sporazum o vprašanju delavcev, ki jih posredujejo agencije za začasno zaposlovanje. Kakršni koli predlogi sprememb bi zahtevali temeljite razprave in morebitne kompromise – s tem pa zadeve ne bi spravili v tek, pač pa bi se zavlekla v čas češkega ali morda švedskega predsedovanja, tako da bi bil lahko izid še toliko bolj negotov. Predlagam, da bi si morali prizadevati za zaokrožitev resničnega napredka, ki so ga dosegle zainteresirane strani, in da bi si moral Parlament prizadevati izpeljati zastavljeno, ne pa zavlačevati.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

ODBOR ZA PRAVNE ZADEVE

PREDSEDNIK

Ref.: D(2007)59835

Jan ANDERSSON

predsednik

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

ASP 14G306

BRUSELJ

Zadeva:      Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (prenovitev)

                  (KOM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))

Spoštovani predsednik,

Odbor za pravne zadeve, ki mu predsedujem, je preučil navedeni predlog v skladu s členom 80a o ponovnem sprejetju pravnih aktov, ki ga je Parlament vključil v svoj poslovnik s sklepom z dne 10. maja 2007.

V odstavku 3 tega člena je zapisano:

Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 150 in 151, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar lahko predloge sprememb za dele, ki ostajajo nespremenjeni, izjemoma sprejme posamično predsednik tega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razloga morata biti navedena v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so se udeležili sestankov posvetovalne delovne skupine za preučitev prenovljenega predloga, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vključuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve s 23 glasovi za

(1) priporoča, da vaš odbor kot pristojni odbor preuči omenjeni predlog v skladu s členom 80a.

Lep pozdrav

Giuseppe GARGANI

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

(1)

Prisotni so bili naslednji poslanci: Giuseppe Gargani (predsednik), Bert Doorn, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer, Hartmut Nassauer, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Marek Aleksander Czarnecki, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos,József Szájer, Michel Rocard.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE DELOVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

 

Bruselj,

MNENJE

ZA      EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

  KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti

KOM(2008) 419 končno z dne 2.7.2008 – 2008/0141 (COD)

Ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, še posebej njegove devete točke, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 16. julija 2008, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je po proučitvi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prenovitve Direktive Sveta 94/45/ES z dne 22. septembra 1994 o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti(1) soglasno sklenila, da je treba v prilogi III predloga prenovitve dopolniti besedilo v korelacijski tabeli.

Posvetovalna skupina je torej lahko po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu.

V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi bistvenimi spremembami je tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo brez vsebinskih sprememb zadevnih aktov.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           M. PETITE     pravni svetovalec

      pravni svetovalec    generalni direktor

(1)

Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo pa je opravila na osnovi francoske različice, saj je bila to izvirna različica delovnega dokumenta.


POSTOPEK

Naslov

Evropski svet delavcev (prenovitev)

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD)

Datum predložitve EP

2.7.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

10.7.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

10.7.2008

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

JURI

25.6.2008

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Philip Bushill-Matthews

28.5.2008

 

 

Obravnava v odboru

6.10.2008

17.11.2008

 

 

Datum sprejetja

17.11.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

1

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Sajjad Karim, Bernard Lehideux, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Martin Callanan, Françoise Castex, Petru Filip, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Lasse Lehtinen, Roberto Musacchio, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia, Glenis Willmott

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Giles Chichester, Jill Evans, Erik Meijer, Zbigniew Zaleski

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov