Процедура : 2008/2102(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0455/2008

Внесени текстове :

A6-0455/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.10
CRE 18/12/2008 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0625

ДОКЛАД     
PDF 198kWORD 144k
20.11.2008
PE 409.772v03-00 A6-0455/2008

относно предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации – прилагане на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“

(2008/2102(INI))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Ljudmila Novak

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации – прилагане на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“

(2008/2102(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 149 и 150 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 12 ноември 2007 г., озаглавено „Предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации: Проект на съвместен доклад на Съвета и на Комисията относно напредъка за 2008 г. в прилагането на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ (COM(2007)0703), както и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SEC(2007)1484),

–   като взе предвид подробната работна програма за доразвиването на целите на образователните и обучителните системи в Европа(1) и последвалите съвместни междинни доклади за напредъка при нейното изпълнение,

–   като взе предвид резолюцията на Съвета от 15 ноември 2007 г. относно образованието и обучението като основен двигател на Лисабонската стратегия(2),

–   като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма за действие за обучение през целия живот(3),

–   като взе предвид резолюцията на Съвета от 15 ноември 2007 г. относно новите умения за нови работни места(4),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 28 август 2007 г. „Към политика и практика, основани на знанието, в образованието и обучението“ (SEC(2007)1098),

–   като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот(5),

–   като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 февруари 2006 г. относно по-нататъшно европейско сътрудничество при осигуряване на качеството в областта на висшето образование(6),

–   като взе предвид Европейската харта за качество на мобилността(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно ролята на спорта в образованието(8),

–   като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно основните умения за обучение през целия живот(9),

–   като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2008 г. относно обучението за възрастни, озаглавена „Никога не е твърде късно за учене“(10),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно Болонския процес и студентската мобилност(11),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно подобряване на качеството на образованието на учителите(12),

–   като взе предвид заключенията на Председателството на Европейския съвет от 13–14 март 2008 г.,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A6 0455/2008),

А.  като има предвид, че Европейският съвет се стреми да стане световен лидер в областта на качеството на системите за образование и обучение до 2010 г., тъй като тези системи са от ключово значение за по-нататъшното развитие на Лисабонския процес,

Б.   като има предвид, че е постигнат напредък при засилването на автономността и отчетността на университетите и че трябва да се засили подкрепата за университетите в този процес,

В.   като има предвид, че системите за образование и обучение следва да предоставят равни възможности на жените и мъжете,

Г.   като има предвид, че включването на проблемите на равенството между половете в политиките на образование и обучение е необходимо за успеха на Лисабонската стратегия, която впрочем има като една от своите цели преодоляването на неравенството между жените и мъжете на европейските пазари на труда и по-специално постигане на 60 % заетост на жените до 2010 г.,

Д.  като има предвид, че посредством сътрудничество и обмяна на добри практики държавите-членки трябва да провеждат реформи в своите национални системи за образование и обучение,

Е.   като има предвид, че съгласуваните и всеобхватни стратегии и инструменти за обучение през целия живот, за които Европейският парламент и Съвета постигнаха съгласие, следва да се прилагат последователно за постигането на целите от Лисабон, както и за укрепването на триъгълника на знанието,

Ж.  като има предвид, че Европа се нуждае от по-високи равнища на уменията и като има предвид, че творчеството и новаторството следва да бъдат насърчавани на всички равнища на образованието и обучението,

З.   като има предвид необходимостта да бъдат гарантирани бъдещи нужди от конкретни умения в областта на околната среда и обществото, например чрез въвеждането на изменението на климата и други екологични теми като част от предметите във всички форми на обучение,

И.  като има предвид, че учебните планове следва да допринасят за личностното развитие на обучаващите се, като към тях се добави обучение за правата на човека и европейските стойности;

Й.  като има предвид, че качеството и ефективността на системите за образование и обучение и достъпността им за гражданите трябва да се разглеждат като основни политически цели на европейско равнище,

К.  като има предвид, че образованието и обучението винаги следва да са свързани с местните и регионалните възможности, характеристики и нужди,

1.  приветства гореспоменатото Съобщение на Комисията от 12 ноември 2007 г. и подобренията, които посочва то;

2.   отбелязва, че действията в областта на образованието и обучението следва да бъдат последователно подкрепяни от допълнителни мерки от социално и икономическо естество за подобряване на жизнения стандарт на европейските граждани като цяло;

3.   подчертава необходимостта от интегриране на имигрантите и малцинствата (особено ромското население) и от работа за включване на групите със специални нужди (предимно жените, хората с увреждания и възрастните хора) във всички нива и във всички области на образованието; счита, че на имигрантите следва да бъде предоставена допълнителна подкрепа, докато етническите малцинства и ромското население следва да бъдат подпомагани от подготвени служители, които или принадлежат към същото малцинство или поне говорят неговия език;

4.   подчертава значението на спорта в образованието и обучението и необходимостта да му бъде отделено особено внимание, например чрез предоставяне на повече възможности за физическо възпитание и спорт във всички форми на образованието от предучилищното до висшето образование, и изисква в учебната програма да бъдат предвидени най-малко три учебни часа седмично за спорт, като на училищата се осигури подкрепа, за надхвърляне на този предвиден минимум, когато е възможно;

5.   подчертава ключовата роля на семейството и на социалната среда във всеки аспект на образованието и обучението;

6.   отбелязва, че образованието е от първостепенно значение за социалното и личното развитие както на жените, така и на мъжете; поради това подчертава значението на укрепването на образованието и обучението в качеството им на основна опора при постигане на целта за насърчаване на равенството между жените и мъжете;

7.   изразява съжаление, че образователните системи не насърчават жените да се насочват към области на образованието и професионалното обучение, в които по традиция преобладават мъжете, и обратно; приветства предприемането на мерки за насърчаване на равенството между половете и настоятелно приканва държавите-членки да въведат програми, предназначени да предлагат на жените колкото се може по-разнообразни възможности за професионална ориентация, както и да им предоставят понататъшна подкрепа на пазара на труда;

8.   подчертава, че съществуващата липса на равенство на възможностите по отношение на качественото образование и обучението през целия живот са още по-осезателни в островните и географски и социално ощетените региони; по тази причина приканва към по-усилено насърчаване на образователните инициативи в рамките на регионалната политика;

9.   отбелязва недостатъчното представяне на жените, което се наблюдава от дълго време в определени области на образованието, на всички нива, както и в научноизследователския сектор; по тази причина насърчава предприемането на практически, положителни дейности за преодоляване на положението;

10. отбелязва, че студентите, които са прекъсвали своето обучение, особено младите майки, могат да бъдат обект на дискриминация и призовава за възприемане на по-гъвкав подход с цел да се улесни възобновяването на следването или обучението след раждането на дете, както и съвместяването на образованието с професионалния и семейния живот;

11. отбелязва необходимостта от всеобхватно подобрение на качеството на учебните програми и преподаването, засилване на социалната сигурност на преподавателите и особено внимание по отношение на тяхното непрекъснато професионално обучение и мобилност;

12. подчертава, че медийната грамотност и знанията в областта на информационните и телекомуникационните технологии следва да бъдат силно насърчавани и препоръчва медийното образование да се превърне в неразделна съставна част на учебната програма във всички училищни степени, а така също на учителите и на възрастните хора да се предлагат модули за медийно образование;

13. подчертава необходимостта от улесняване на прехода между различните системи на образование и обучение, както и между ученето във формална и неформална среда и самостоятелно;

14. призовава Съвета да наблюдава прилагането на практика на европейските политики в областта на образованието и обучението във всяка държава-членка; счита, че националните правителства следва да набележат национални цели в тази област по един прозрачен начин и следва да въведат подходящи законодателни и други мерки за гарантиране на достигането на европейски стандарти и по-специално да се погрижат за прилагането на приетите на равнището на ЕС инструменти, като например на препоръката за ключови умения за обучението през целия живот, Европейската квалификационна рамка и Европас;

Предучилищно образование

15. подчертава, че трябва да се предоставят повече средства за подобряването на материалната база и непрекъснатите мерки за професионално обучение на педагозите, за де се повиши качеството на предучилищното образование и осигурят повече средства за инвестиране, при което всеобщият достъп до висококачествено предучилищно образование е подходящ начин за това на всички деца, и особено на децата, които произхождат от среди в неравностойно социално положение или принадлежат към малцинства, да бъде предоставен достъп до обучение през целия живот;

16. настоятелно набляга върху значението на това децата да развиват основни умения, да учат майчиния си език или езика на страната, в която живеят, и да развиват умения да четат и пишат възможно най-рано;

17. счита, че изучаването на втори език следва да започне в този ранен стадий, но контактът с езици в ранна детска възраст трябва да бъде под формата на игра и без да се поставят изисквания за постигане на отлични резултати;

18. призовава всички държави-членки да въведат задължително предучилищно образование;

Начално и средно образование

19. подчертава необходимостта от отделяне на специално внимание на лица, които, в противен случай биха могли да изпаднат от образователната система на по-късен етап; счита, че следва да бъдат приети специални програми и мерки за намаляване на процента на отпадащите от училище и за оказване на подкрепа и предоставяне на възможности на отпадналите лица за реинтегриране в обществото и за поемане в подходяща за тях насока на образование, когато отпадането на ученици е неизбежно и продължава;

20. подчертава необходимостта началното и средното образование да подготвя децата за самостоятелно, творческо и новаторско мислене и да създава критични по отношение на медиите и самостоятелно мислещи граждани;

21. изтъква значението на учебните програми за учениците във всяка държава-членки, които следва да включват курсове, в които се насърчават и развиват творческото и новаторското мислене на децата;

22.  счита, че учебните програми и тяхното съдържание следва да бъдат постоянно осъвременявани, за да не губят своята актуалност, като се засилва важната роля на предприемаческите способности и доброволното поемане на ангажименти, с цел да се насърчи личностното развитие, и подчертава, че всички държави-членки следва да отдават по-голямо значение на образованието на учителите и да предоставят повече средства за него, за да постигнат значителен напредък при прилагането на целите на Лисабонската стратегия в рамките на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ и за да насърчават обучението през целия живот в рамките на Европейския съюз;

23. изразява убеждението си, че децата следва да започнат да учат втори чужд език възможно най-рано;

24. напълно подкрепя изучаването на чужди езици от ранна възраст и въвеждането на чуждоезиковото обучение във всички учебни програми на началните училища; подчертава, че за постигане на тази цел следва да бъдат предоставени достатъчно средства за назначаване и обучение на учители по чужди езици;

25. счита, че развитието на индивидуалните заложби, специфичните възможности и вродените способности на учениците следва да бъде основна цел на този етап от образованието; посочва, че тези способности може по-късно да бъдат основата за намиране на работа;

26. подчертава необходимостта от отделяне на специално внимание на ученици, които не са придобили или не придобиват основни умения, както и на особено талантливи ученици, за да могат да доразвият във възможно най-голяма степен способностите и талантите си, които надхвърлят средното ниво;

27. препоръчва държавите-членки значително да подобрят качеството на академичните и професионални квалификации на учителите, тяхното образование и обучение през целия живот;

28. подкрепя енергично насърчаването на трайното и последователно професионално обучение за повишаване на квалификацията на учителите в течение на професионалния им живот; счита, че всички учители следва да имат периодично възможността да опресняват способностите и квалификациите си, а така също и педагогическите си познания;

29. препоръчва възможно най-скоро в учебните програми да се предвиди курс по европейско гражданско образование, за да се подготви ново поколение със съзнание за европейските ценности, по отношение на теми и области като правата на човека, културното многообразие, толерантността, опазването на околната среда, изменението на климата;

Професионално образование и обучение (ПОО)

30. отбелязва необходимостта от подобряване както качеството, така и привлекателността на ПОО;

31. подчертава необходимостта от по-добра връзка и по-тясно интегриране на ПОО както с европейската, така и с националните икономики, за да може образователният процес да се адаптира по-добре спрямо пазара на труда;

32. настоява за значително увеличаване на мобилността (не само на географската, но и между ПОО и висшето образование) на студентите и преподавателите;

Висше образование

33. счита, че учебните планове на университетите следва да бъдат осъвременявани за да отговарят на настоящите и бъдещите социални и икономически нужди;

34. препоръчва развитието преди всичко на интердисциплинарни, тоест обхващащи различни научни области учебни програми във висшите учебни заведения, за да се подготвят специалисти, които да са в състояние да решават по-сложните проблеми на настоящето;

35. подчертава необходимостта от повишаване на интереса на студентите и учениците към общообразователните и изследователските програми в областта на техниката, естествените науки и опазването на околната среда;

36. призовава държавите-членки ефективно да насърчават партньорството на университетите с бизнеса, както и между висшите учебни заведения и многото други национални, регионални и местни заинтересовани лица;

37. отбелязва необходимостта от значително засилване на сътрудничеството между европейските висши учебни заведения и от възможно най-лесно прехвърляне на квалификационни степени;

38. подчертава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на работата на учителите и преподавателите във висшите учебни заведения, също както и на програмите, съдържанието и методите на работа;

39. предлага Европейския институт за иновации и изследвания да бъде свързан с Болонския процес и да бъде взет предвид в рамките на реформата на европейското висше образование;

40. настоятелно препоръчва държавите-членки да подобрят мобилността на студентите и преподавателите, включително мобилността между страни, програми и специалности; подчертава в тази връзка значението на прилагането на Европейската харта за качество на мобилността за създаване на действително европейско пространство за образование и обучение през целия живот, както и за насърчаване на икономическото, социалното и регионалното сътрудничество;

Обучение през целия живот

41. счита, че работодателите следва да бъдат насърчавани да се грижат последователно за образованието и обучението на своите служители и работници, както и да предоставят стимули за участието на нискоквалифицирани работници в програми за обучение през целия живот;

42. отбелязва, че следва да се отделя специално внимание на трайно безработните хора в неравностойно социално положение, на хора със специални нужди, хора, пребивавали в изправителни домове, и бивши затворници;

43. подчертава, че преди всичко жените трябва да бъдат окуражавани да вземат участие в курсове за образование и обучение за повишаване на квалификацията и във връзка с това следва да бъдат предлагани и насърчавани специални програми за жени за поощряване на обучението през целия живот;

44. подчертава, че нискоквалифицираните и по-възрастните работници следва да бъдат специално насърчавани, както и че следва да бъдат създадени стимули за участие в програмите за обучение през целия живот;

45. призовава образователните програми за възрастни и програмите за обучение през целия живот да обръщат особено внимание на онези категории граждани, които се намират в най-неблагоприятно положение на пазара на труда, а именно младите хора, жените, особено жените от селските райони, както и възрастните хора;

46. приканва да бъде взето под внимание, че обучението за придобиване на родителски умения, предназначено за жените и мъжете, е от ключово значение за благоденствието на личността, борбата срещу бедността и социалното сближаване; ето защо изразява желание в рамките на образованието и обучението да бъдат въведени поливалентни програми за обучение през целия живот и за подготвяне на преподавателски кадри в областта на обучението за придобиване на родителски умения;

47. подчертава, че знанията и квалификациите, придобити чрез обучение през целия живот следва да бъдат много по-широки и да се признават по-лесно и че за тази цел счита, че трябва да се форсира прилагането на Европейската квалификационна рамка и на Европас като инструменти за насърчаване на обучението през целия живот,

48. счита, че както европейските, така и националните органи следва да предоставят повече средства за мерки за насърчаване на мобилността на всички етапи на обучението през целия живот;

49. призовава предимствата, произтичащи от Европейската харта за качество на мобилността да се признават, използват и прилагат от държавите-членки, а така също призовава Комисията да извърши анализ на прилагането им в държавите-членки;

50. настоява за необходимостта от предоставяне на колкото се може повече социални услуги и улеснения (например заведения за гледане на деца) за всички семейни студенти и работници;

51. счита, че доброволческите услуги следва да бъдат интегрирани и признати в изпълнението на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“;

52. изразява убеждението, че следва да бъдат засилени обмяната на мнения и взаимното обучение между различните възрастови групи;

53. подчертава, че програмите за обучение през целия живот трябва да подкрепят предприемачеството, като дават възможност на гражданите да създават малки и средни предприятия за посрещане на нуждите както на обществото, така и на икономиката;

54. насочва вниманието към факта, че в подкрепа на постигането на гореспоменатите цели е необходимо изграждането на служби за ориентиране и предоставяне на информация в областта на обучението през целия живот за хора от всички възрастови групи, които желаят да се обучават;

o

o o

55. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1)

ОВ C 142, 14.6.2002 г., стр. 1.

(2)

ОВ C 300, 12.12.2007 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.

(4)

ОВ C 290, 4.12.2007, стр. 1.

(5)

ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 60.

(7)

ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 5.

(8)

ОВ C 282 E, 6.11.2008 г., стр. 131.

(9)

ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.

(10)

Приети текстове, P6_TA(2008)0013.

(11)

Приети текстове, P6_TA(2008)0013.

(12)

Приети текстове, P6_TA(2008)0422.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съобщение на Комисията:

През ноември 2007 г. Комисията представи съобщение, озаглавено „Предоставяне на обучение през целия живот за знание, творчество и иновации“(1). Този документ, представляващ предложение на Комисията за третия съвместен доклад на Съвета и на Комисията относно напредъка при прилагането на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“, се публикува на всеки две години и на него следва да се гледа общо казано като на преглед на ситуацията по отношение на отворения метод на координация в образованието и обучението в рамките на целите на Лисабонската стратегия.

Документът се състои от доклад относно състоянието на политиките на образование и обучение на европейско ниво, отбелязващ успешни и неуспешни национални инициативи в тази област. При все това, съобщението не само дава представа за постигнатия напредък и отбелязва сферите, в които напредъкът остава недостатъчен, но също така предлага предприемането на мерки, за постигането на по-нататъшни подобрения: следователно той е също така и политическа декларация и на него може да се гледа като на пътна карта за идните години.

Съобщението се базира на анализ на националните доклади на държавите-членки относно прилагането на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ (подробен анализ на тези доклади може да бъде намерен в придружаващия работен документ.

Актуалното положение

Въпреки, че напредъкът не е равномерен (темпът на реформите трябва да бъде по-бърз и постоянен и все още са необходими интензивни усилия), през последните няколко години са регистрирани подобрения в следните области:

· Стратегии за обучение през целия живот и квалификационни системи:

а)  в повечето страни бяха разработени конкретни стратегии, по правило включващи цялостна концепция за образование и обучение и по-последователен подход към нея;

б)  в повечето държави-членки националните квалификационни рамки бяха разработени, което предполага нов фокус на вниманието към резултатите от обучението. Също така бяха създадени системи за валидиране на неформалното и самостоятелното обучение, въпреки че те се развиват по-бавно и се намират все още на експериментален стадий.

· Предучилищно образование:предучилищното образование получава все по-голямо признание при новите подходи и политики, въпреки че в повечето случаи това става в рамките на пилотни проекти;Голям брой страни прилагат нови мерки в тази област, включващи въвеждането на задължителен статут за част от предучилищното образование, преразглеждане на преподавания материал, подобряване уменията на преподавателите, оценка на качеството и нарастване на инвестициите.

· Висше образование: все повече се отдава ключово значение на необходимостта от модернизация на европейското висше образование и значението от допълване на реформите от Болоня (например посредством подобрено управление, финансиране и привлекателност на университетите). Автономията на университетите е нараснала значително и нови форми на привличане на заинтересовани лица биват експериментирани. Освен това бяха въведени инструменти за стимулиране на частните инвестиции (като данъчни стимули и реформи, публично-частни партньорства и частно спонсориране). По отношение на равенството между половете, в редица страни жените, които се обучават в университет са по-многобройни от мъжете – развитие, което отчасти се дължи на законодателството в областта на осигуряването на равни възможности.

· Значение на образованието и обучението в рамките на триъгълника на знанието, Лисабонската стратегия и в контекста на политиката на ЕС в най-широкия смисъл: на образованието, обучението и развитието на умения е отредено централно място в националните програми за реформа на повечето държави-членки. Същевременно, забележителен напредък беше постигнат при свързването на оперативните програми в рамките на структурните фондове с приоритетите на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“, както и при разработването на европейски референтни инструменти в подкрепа на реформите, като например препоръки относно ключови умения, качеството на мобилността, гарантирането на качеството на висшето образование и относно Европейската квалификационна рамка.

Области, изискващи подобрение:

Общо казано, в доклада са отбелязани три представляващи предизвикателство области, които се нуждаят от специално внимание: ниско ниво на уменията, стратегии за обучение през целия живот и „триъгълник на знанието“ (образование, изследвания и иновации). На по-конкретно ниво Комисията отбелязва известни недостатъци и нужди и призовава към някои подобрения:

· Има необходимост от трайни усилия, по-добро разпространение и подобряване на инвестициите при прилагането на съгласувани стратегии за обучение през целия живот, свързващи секторни политики относно предучилищното, началното, средното и висшето образование, ПОО и обучението на възрастни.

· Публични разходи и частни инвестиции за образование: положителните тенденции и в двете сфери прекъснаха през 2004 г. и техните нива все още варират значително в различните страни.

· Ранно напускане на училище и ключови умения: твърде много млади хора напускат училище след завършване на едва първата степен на средното образование и следователно без ключови умения и познания (например чужди езици или четене, където данните показват отрицателна тенденция при постиженията и, че критериите на ЕС за 2010 г. няма да бъдат постигнати), които са абсолютно необходими, за да могат да вземат участие в едно общество, основано на знанието и успешно да избегнат безработицата.

· Необходимо е да се обърне особено внимание на като цяло по-ниския успех на имигрантите, етническите малцинства и групите в неравностойно социално-икономическо положение.

· Обучение на учителите (нарастваща нужда от нови способности, умения и задачи, която е отчасти свързана с нарастващата училищна автономия), повишаване нивото учителската професия и непрекъснатото бучение на учителите, включително обучение през целия живот и професионално развитие.

· Висше образование:

а) укрепване на ключовата роля на университетите, не само в образованието и преподаването, но също и в изследванията, иновациите и преноса на знания;

б) благоприятстване на държавните и особено на частните инвестиции в университетите;

в) оказване на подкрепа на университетските персонал и ръководството по отношение на нарастващата автономия и отчетност на университетите.

· Особено много следва да се увеличи участието в обучението през целия живот на по-възрастни, ниско квалифицирани работници мигранти (критериите на ЕС в тази област няма да бъдат покрити).

· Професионалното образование и обучение (ПОО) трябва да стане много по-привлекателно и актуално спрямо пазара на труда. Следователно държавите членки би трябвало да обезпечат изграждането на специфични умения и квалификации, които ще бъдат крайно необходими за европейското общество и европейската икономика през идните години. Освен това ПОО следва да бъде много по-добре интегрирано в образователната система и неговото качество трябва да бъде не само подобрено, но и гарантирано.

· Транснационалната мобилност на обучаващите се следва да бъде направена възможна не само посредством програмите на ЕС, но и посредством мерки на национално равнище. Сферата на ПОО изисква особени усилия за повишаване на мобилността.

Забележки на докладчика:

В рамките на този особено обширен документ на Комисията, докладчикът счита, че съгласуваните и същевременно всеобхватни стратегии и инструменти за учене през целия живот, за които Европейският парламент и Съвета постигнаха съгласие (както например Европейска квалификационна рамка, Европас, рамката за ключови умения и препоръките относно мобилността и гарантирането на качеството на висшето образование), следва да бъдат прилагани с последователност от всяка държава-членка с цел постигането на Лисабонските цели , както и укрепването на триъгълника на знанието и повишаване на равнището на признаване на неформалното и самостоятелното обучение и на професионалните квалификации. Трябва да се обърне по-голямо внимание на хоризонтални проблеми от типа на изучаването на чужди езици, необходимостта от по-високи равнища на уменията в Европа, устойчивото финансиране и насърчаването на автономността, творчеството и иновациите на всички нива на образованието и обучението.

Действията в областта на образованието и обучението следва да бъдат последователно подкрепяни от допълнителни мерки от социално и икономическо естество, като политики за подобряване на жизнения стандарт на европейските граждани като цяло, както и за интеграцията на имигрантите и малцинствата (особено на ромското население) и за включването на групите със специални нужди (предимно хората с увреждания и възрастните хора) във всички нива и във всички области на образованието; Освен това извънредно необходими са инициативи, подобряващи нивото на мобилност не студентите, но също така и на преподавателите и изследователите. Особено внимание и усилия за подобряването им следва да бъде отделено на спортните предмети в предучилищното, началното и средното образование. Също така трябва да се изтъкне ролята на семейството по отношение на всеки аспект от образованието и обучението, от ключовото значение на неговата подкрепа за обучаващите се (особено сред имигрантите и малцинствата) до необходимостта от широк набор социални услуги за семейните студенти и работници.

Докато преподаването и неговото качество трябва да бъдат подобрени като цяло, много по-голямо внимание трябва да се обърне на образователните програми, които следва да имат действителен принос към развитието на личността у обучаващите се изобщо, както и да ги научат да зачитат правата на човека и европейските ценности, като демокрацията, културното разнообразие, мира и равенството между половете. Тъй като е необходимо да се предвидят бъдещите нужди, както по отношение на обществото, така и по отношение на икономиката, особено предимство следва да бъде дадено на ключови познания, каквито са техническите и научните умения и грамотността, а знанията в областта на информационните и комуникационните технологии и медийната грамотност като цяло трябва да бъдат особено насърчавани сред преподавателите и възрастните хора. В допълнение, следва да бъде помислено за някои специфични умения, свързани с околната среда, например посредством включването на ефективното образование относно проблемите на околната среда и изменението на климата във всички форми на обучение като бъдат призовани държавите-членки да признаят необходимостта за работа по опазването на околната среда в ранна възраст в детските градини, началното и средното образование. От ключово значение е освен това да се улесни преходът между различните системи за образование и обучение (училища, професионално образование и обучение, висше образование, обучение на възрастни) и между официалното, неформалното и самостоятелното обучение.

На по-общо равнище образованието и обучението трябва винаги да бъдат свързани с местните и регионални потенциали, например като бъдат разглеждани в рамките на планове или стратегии за развитие. Дори да е вярно, че в тази широкообхватна сфера повече може да бъде направено на европейско равнище, трябва също така да се подчертае, че правителствата на държавите-членки трябва да играят много по-динамична роля при прилагането на практика на политиките и инструментите, вече предоставени им от Европейския съюз, например като си поставят конкретни цели, що се отнася до реформата на националните им програми за образование и обучение.

Накрая докладчикът формулира някои забележки и определя конкретни приоритети за всеки отделен етап в образованието и обучението:

1.  Предучилищно образование:

Според докладчика изучаването на езици (т.е. на майчиния или на езика на страната на пребиваване и поне един първи чужд език) следва да бъде подобрено и силно окуражавано на този ранен етап, особено с цел да се благоприятства включването на имигрантите и етническите малцинства, както например ромското население, в европейските общества.

2.  Начално и средно образование:

Специално внимание следва да бъде обърнато на все по-високите проценти на отпадане от училищната система, за което могат да бъдат взети мерки, както например осъвременяване на образователния материал, поощряване на независимото мислене, творчеството и иновациите и мотивиране на учениците според личните им дарби и специфични нужди.

3.  Професионално образование и обучение (ПОО)

Част от приоритетите на докладчика в тази област са повишаването на качеството и привлекателността на ПОО и даването на по-практическа насоченост.

4. Висше образование:

Докладчикът счита, че партньорствата между университетите и предприятията, мобилността на преподавателите, студентите и изследователите и осъвремененото съдържание, което да отговаря както на настоящите, така и на бъдещите социално-икономически нужди, са ключови елементи в рамките на реформата на системата на висшето образование.

5. Обучение през целия живот:

По отношение на обучението през целия живот докладчикът би искал да изтъкне значението на това, работещите да бъдат мотивирани да продължат да учат през целия си живот и професионална кариера, както и да бъдат дадени действителни гаранции, че всеки работещ участва в това обучение, включително нискоквалифицираните и възрастните работници.

(1)

COM(2007) 703 (окончателен), 12.11.2007 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (14.10.2008)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно обучението през целия живот с оглед на насърчаването на знанията, творчеството и иновациите - изпълнение на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“

(2008/2102(INI))

Докладчик по становище: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че системите за образование и обучение следва да предоставят равни възможности на жените и мъжете,

Б.  като има предвид, че включването на проблемите на равенството между половете в политиките на образование и обучение е необходимо за успеха на Лисабонската стратегия, която впрочем има като една от своите цели преодоляването на неравенството между жените и мъжете на европейските пазари на труда и по-специално постигане на 60% заетост на жените до 2010 г.,

1.  отбелязва, че образованието е от първостепенно значение за социалното и личното развитие както на жените, така и на мъжете; поради това подчертава значението на укрепването на образованието и обучението в качеството им на основна опора при постигане на целта за насърчаване на равенството между жените и мъжете;

2.  изразява съжаление, че образователните системи не насърчават в по-голяма степен жените да се насочват към области на образованието и професионалното обучение, в които по традиция преобладават мъжете, и обратно; приветства предприемането на мерки за насърчаване на равенството между половете и настоятелно приканва държавите-членки да въведат програми, предназначени да предлагат на жените колкото се може по-разнообразни възможности за професионална ориентация, както и да им предоставят понататъшна подкрепа на пазара на труда.

3.  подчертава, че съществуващата липса на равенство на възможностите по отношение на качественото образование и обучението през целия живот са още по-осезателни в островните и географски и социално ощетените региони; ето защо приканва към по-усилено насърчаване на образователните инициативи в рамките на регионалната политика;

4.  отбелязва недостатъчното представяне на жените, което се наблюдава от дълго време в определени области на образованието, на всички нива, както и в научноизследователския сектор; поради това поощрява предприемането на конкретни и утвърдителни действия с цел да се преодолее това положение;

5.  отбелязва, че студентите, които са прекъсвали своето обучение, особено младите майки, могат да бъдат обект на дискриминация и призовава за възприемане на по-гъвкав подход с цел да се улесни възобновяването на следването или обучението след раждането на дете, както и съвместяването на образованието с професионалния и семейния живот;

6.  изразява съжаление във връзка с това, че продължава да се наблюдава неравенство между участието на жените и на мъжете в системата на висшето образование, което нараства успоредно с повишаването на нивото в йерархията; счита, че осигуряването на равни възможности изисква съществена промяна в поведението, подкрепена с конкретни и утвърдителни действия;

7.  призовава образователните програми за възрастни и програмите за обучение през целия живот да обръщат особено внимание на онези категории граждани, които се намират в най-неблагоприятно положение на пазара на труда, а именно младите хора, жените, особено жените от селските райони, както и възрастните хора;

8.  приканва да бъде взето под внимание, че родителското обучение, предназначено за жените и мъжете, е от ключово значение за благоденствието на личността, борбата срещу бедността и социалното сближаване; ето защо изразява желание в рамките на образованието и обучението да бъдат въведени поливалентни програми за обучение през целия живот и за обучение на образователни кадри за родителско обучение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.10.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Zita Gurmai, Piia-Noora Kauppi, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Maria Petre


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

6.11.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Erna Hennicot-Schoepges, Ewa Tomaszewska, Cornelis Visser, Jaroslav Zvěřina

Правна информация - Политика за поверителност