Förfarande : 2005/0259(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0456/2008

Ingivna texter :

A6-0456/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/12/2008 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0574

BETÄNKANDE     *
PDF 132kWORD 63k
20.11.2008
PE 415.265v02-00 A6-0456/2008

om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

(14066/2008 – C6‑0384/2008 – 2005/0259(CNS))

(Nytt samråd)

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Genowefa Grabowska

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet

(14066/2008 – C6‑0384/2008 – 2005/0259(CNS))

(Samrådsförfarandet – nytt samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets förslag (14066/2008),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0649),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 13 december 2007(1),

–   med beaktande av artiklarna 61.c och 67.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0384/2008),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 55.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0456/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som är föremål för samråd.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1)

Antagna texter, P6_TA(2007)0620.


MOTIVERING

Föredraganden gläder sig mycket åt att man till slut lagt fram en omarbetad version av förordningen om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet, som Europaparlamentet yttrade sig över redan för nästan ett år sedan. Det är dock synd att vi, och närmare bestämt EU-medborgarna, har måst vänta så länge på detta dokument.

Förordningen ska leda till att medborgarnas liv förenklas. Man bör först och främst försöka förenkla förfarandena för att fastställa underhållsskyldigheten. Vidare föreskriver förordningen att, så snart medlemsstaterna beslutat om underhållsskyldighet, kommer detta att vara bindande för alla medlemsstater. Genom förordningen inrättas också ett system för verksamhetssamarbete mellan medlemsstaternas centrala myndigheter i syfte att hjälpa borgenärer att få tillbaka sina fordringar.

Föredraganden gläder sig åt att Europaparlamentet fått den omarbetade versionen för nytt samråd, även om hon fortfarande anser att en viktigt text av detta slag borde ha utarbetats enligt reglerna för medbeslutandeförfarandet.

När det gäller innehållet vill föredraganden säga att hon anser att många av Europaparlamentets synpunkter beaktats (till exempel har exekvatur tagits bort). Det slutresultat som nu ligger framför oss är en kompromiss som föredraganden stöder. Hon har därför avstått från att lägga fram några ändringsförslag, så att den slutgiltiga texten kan komma att föreligga före årets slut. Härigenom skulle EU-medborgarna kunna dra nytta av den så fort som möjligt.

Föredraganden vill emellertid betona behovet av att Europeiska kommissionen fortsätter att arbeta med förfarandena för att säkerställa efterlevnaden. Hon gladde sig åt att höra att det finns en sådan avsikt och hoppas verkligen att medborgarna kommer att kunna dra nytta av detta så fort som möjligt. Att effektivt säkerställa efterlevnaden är icke desto mindre nyckeln till att se till att vi får ett gemensamt och harmoniserat system för erkännande och verkställighet av underhållsbeslut i Europeiska unionen.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Domstols behörighet och samarbete när det gäller underhållsskyldighet

Referensnummer

14066/2008 – C6-0384/2008 – KOM(2005)0649 – C6-0079/2006 – 2005/0259(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

23.2.2006

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

17.11.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

17.11.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

11.11.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Genowefa Grabowska

1.6.2006

 

 

Behandling i utskott

5.11.2008

17.11.2008

 

 

Antagande

17.11.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Jean-Marie Cavada, Fabio Ciani, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Monica Giuntini, Genowefa Grabowska, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jörg Leichtfried, Nicolae Vlad Popa, Luca Romagnoli, Stefano Zappalà

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Inés Ayala Sender

Ingivande

20.11.2008

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy