ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела

26.11.2008 - (COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Ona Juknevičienė

Процедура : 2008/0122(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0457/2008
Внесени текстове :
A6-0457/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела

(COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0380),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 61, буква в) и 67, параграф 5 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0248/2008),

–   като взе предвид член 61, буква г) и член 66 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по правни въпроси (A6-0457/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА[1]*

към предложението на Комисията за

Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 61, букви в) и г), член 66 и член 67, параграф 5, второ тире от него,

като взеха предвид предложението на Комисията ║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[2],

като действат в съответствие с процедурата, определена в член 251 от Договора[3],

като имат предвид, че:

(1)    Създаването на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела между държавите-членки с Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001[4] е в резултат на идеята, че създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие изисква подобряване, опростяване и ускоряване на ефективното съдебно сътрудничество между държавите-членки. Това решение започна да се прилага от 1 декември 2002 г.

(2)    Програмата от Хага за укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз, приета от Европейския съвет на 4 и 5 ноември 2004 г.[5], призовава да бъдат положени допълнителни усилия за улесняване на достъпа на гражданите до правосъдие и на съдебното сътрудничество по граждански дела. По-специално програмата е съсредоточена върху ефективното прилагане на правните инструменти, приети от Европейския парламент и от Съвета по граждански дела, както и върху насърчаването на сътрудничество между членовете на юридическите професии с оглед определяне на най-добри практики.

(3)    В съответствие с член 19 от Решение 2001/470/ЕО, на 16 май 2006 г. Комисията представи доклад относно работата на мрежата[6]. В заключението на доклада се посочва, че въпреки че Мрежата е постигнала като цяло своите цели, поставени през 2001 г., тя все още не е ▌ развила целия си потенциал.

(4)    За да осигури постигането на целите на програмата от Хага в областта на засилване на съдебното сътрудничество и достъпа на гражданите до правосъдие и за да се справи с очакваното нарастване на броя на задачите през следващите години, Мрежата следва да разполага с правна рамка, която да е по-добре пригодена за увеличаване на средствата й за действие ▌.

(5)    От ▌изключителна важност е да се осигурят по-добри условия на работа на Мрежата в държавите-членки чрез национални звена за контакт и по този начин да се подсили тяхната роля както в Мрежата, така и спрямо съдиите ▌и юридическите професии.

(6)   За тази цел държавите-членки следва да оценят средствата, които е необходимо да осигурят на звената за контакт, за да могат да изпълняват задълженията си пълноценно. Настоящото решение не следва да засяга вътрешното разпределение на компетенциите на държавите-членки за финансиране на дейностите на членове на Мрежата на национално равнище.

(7)    За да се постигне това във всяка държава-членка е необходимо да е ▌ налично звено или звена за контакт, с възможности да изпълнява(т) възложените му(им) функции. При наличие на повече от едно звена за контакт, държавата-членка следва да направи необходимото между тях да се установи ефективно координиране.

(8)    В случай на определяне на правото на друга държава-членка с правен инструмент на Общността или с международна конвенция, в бъдеще звената за контакт следва да участват в информиране на съдебните и извънсъдебни органи в държавите-членки относно съдържанието на чуждото право.

(9)    Обработката на молбите за съдебно сътрудничество от страна на звената за контакт следва да се извършва достатъчно бързо, за да е съответствие с общите цели, посочени в решението.

(10)  За изчисляване на сроковете, предвидени в настоящото решение, следва да се прилага Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове[7].

(11)  Целта на електронния регистър е да осигурява информация с оглед оценяване на постигнатите от Мрежата резултати и практическото приложение на правните инструменти на Общността. Поради това в него не следва да се включва цялата информация, която се обменя между звената за контакт.

(12)  ▌Упражняващите юридически професии, по-специално адвокати, нотариуси, съдия-изпълнители, солиситери или баристери, пряко участващи в прилагането на общностните и международните правни инструменти относно граждански дела, могат да станат членове на Мрежата чрез техните национални организации, така че заедно със звената за контакт да допринасят за изпълнението на някои специфични задачи и дейности на мрежата.

(13)  За целите на по-нататъшното развитие на функциите на Мрежата, свързани с достъп до правосъдие, звената за контакт в държавите-членки следва да допринасят за осигуряването на обща информация на обществеността чрез използване на най-подходящите технически средства и най-малкото чрез поставяне на препратка към уебсайта на Европейската съдебна мрежа и към органите, отговорни за прилагането на правните инструменти, на уебсайта на министерствата на правосъдието на държавите-членки. Настоящото решение не следва да се тълкува като налагащо задължение на държавите-членки да позволят пряк достъп на обществеността до звената за контакт.

(14)  При прилагането на настоящото решение следва да се отчита постепенното въвеждане на европейската система за електронно правосъдие, една от чиито цели е улесняването на съдебното сътрудничество и достъпа на гражданите до правосъдие.

(15)  За да подобри взаимното доверие между съдиите в Европейския съюз, както и полезните взаимодействия между европейските мрежи, които участват, Мрежата следва да поддържа връзки с други европейски мрежи, които споделят същите цели, по-специално мрежите на съдебните институции и на съдиите.

(16)  За да насърчава международното съдебно сътрудничество, Мрежата следва да развие контакти с други мрежи за съдебно сътрудничество по света, както и с международни организации, които работят за насърчаването на международното съдебно сътрудничество.

(17)  За да позволи редовното проследяване на постигнатия напредък по осъществяването на целите, посочени в настоящото решение, Комисията следва да представи доклади относно дейностите на Мрежата пред Европейския парламент и Съвета.

(18)  Решение 2001/470/ЕО на Съвета следва да бъде съответно изменено.

(19)  Тъй като целите на настоящото решение не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, и следователно с оглед на мащаба и последиците от него могат да бъдат по-успешно постигнати на общностно равнище, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, установен в посочения член, настоящото решение не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(20)  ║Обединеното кралство и Ирландия, в съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейски съюз и Договора за създаване на Европейската общност, са заявили желанието си да вземат участие в приемането и прилагането на настоящото решение.║

(21)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания няма да участва при приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и няма да го прилага,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2001/470/ЕО се изменя, както следва:

1)     Член 2 се изменя, както следва:

         а)      Параграф 1 се изменя, както следва:

                  (i)     в буква в) изразът „сътрудничеството по граждански и търговски дела“ се замества с израза „съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела“;

                  (ii)    добавя се буква д):

                          "д)    професионалните организации, които представляват в национален план в държавите-членки ▌юридическите професии, които участват пряко в прилагането на актове на Общността и на международни инструменти относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.";

         б)     В параграф 2 се добавя следната алинея:

                   ▌

                  "Ако определеното съгласно настоящата алинея звено за контакт не е съдия, съответната държава-членка осигурява осъществяването на ефективна връзка с националната съдебна инстанция. За да се улесни това, всяка държава-членка може да определи съдия, който да оказва съдействие при изпълнението на тази функция. Съдията е ▌ член на мрежата.“;

         в)      Прибавя се следният параграф 2а:

                  "2a. Държавите-членки осигуряват на звената за контакт достатъчно и подходящи средства под формата на човешки и финансови ресурси и съвременни средства за комуникация, така че да могат да изпълняват възложените им задачи пълноценно.";

         г)      Прибавя се следният параграф 4а:

                  "4a. Държавите-членки определят професионалните организации, посочени в параграф 1, буква д). За тази цел те получават съгласието на съответните професионални организации да участват в Мрежата.

                          Когато в дадена държава-членка съществуват няколко професионални организации, които представляват в национален план една юридическа професия, тази държава-членка осигурява подходящо представителство на съответната професия в рамките на мрежата.“;

         д)     ▌Параграф 5 се изменя, както следва:

                  (i)     встъпителната част се заменя със следния текст:

                          "В съответствие с член 20 държавите-членки нотифицират Комисията за наименованията и пълните адреси на органите по параграфи 1 и 2, като посочват:";

                  (ii)   буква в) се заменя със следния текст:

                          "в)   по целесъобразност, техните специфични дейности в мрежата, включително, когато има повече от едно звено за контакт, техните конкретни отговорности."

2)     Член 3 се изменя, както следва:

         а)      в параграф 1, буква б) се заменя със следния текст:

                  "б)    улесняване на действителния достъп на обществеността до правосъдие, чрез предоставяне на информация за действието на общностните и международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.";

         б)     ║параграф 2 се изменя, както следва:

                  (i)     буква б) се заменя със следния текст:

                          "б)    ефективно и практическо изпълнение на приложимите общностните правни инструменти или конвенции между две или повече държави-членки, по-специално, когато се прилага правото на друга държава-членка, съдилищата или сезираните органи могат да се обърнат към Мрежата, за да получат информация относно съдържанието му;";

                  (ii)   буква в) се заменя със следния текст:

                          "в)   изграждане, поддържане и популяризиране в полза на обществеността на информационна система относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в Европейския съюз, приложимите общностни и международни правни инструменти и националното право на държавите-членки, с акцент върху достъпа до правосъдие.

                                   Основният източник на информация е уебсайтът на Мрежата, който съдържа актуализирана информация на всички официални езици на институциите на Европейския съюз.";

3)     В член 5 параграф 2 се изменя, както следва:

         а)     добавя се буква (-а):

                  "(-a) вземат мерки местните съдебни органи да разполагат с обща информация за прилагането на общностните и международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела. По-специално, те правят необходимото за популяризирането на Мрежата, както и нейния уебсайт, сред местните съдебни органи;";

         б)     добавя се следната точка аа):

                  "аа) по-специално предоставят цялата информация за улесняване на прилагането на правото на друга държава-членка, приложимо▌по силата на общностен или международен правен инструмент. За тази цел звеното за контакт, до което е изпратена такава молба, може да разчита на подкрепата на другите органи в своята държава-членка, посочени в член 2, за удовлетворяване на молбата. Информацията, която се съдържа в отговора, не обвързва звената за контакт, нито консултираните органи, нито органа, който е формулирал молбата.“;

         в)      добавя се следната точка ва):

                  "ва) допринася за информирането на обществеността като цяло чрез уебсайта на Мрежата относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в Европейския съюз, приложимите общностни и международни правни инструменти и националното право на държавите-членки, с акцент върху достъпа до правосъдие;";

         г)      добавят се букви е) и ж), както следва:

                  "е)   осигуряват координацията между членовете на Мрежата на национално равнище;",

                  "(ж) на всеки две години изготвят доклад относно дейността си, включително най-добрите практики в Мрежата, където е целесъобразно, който представят на среща на членовете на Мрежата, като обръщат специално внимание на възможностите за усъвършенстване на Мрежата.";

4)     Прибавя се следният член 5a:

          „Член 5a

          Професионални организации

1.      За да допринесат за изпълнението на предвидените в член 3 задачи, звената за контакт установяват подходящи контакти с професионалните организации, посочени в член 2, параграф 1, буква д) в съответствие с правилата, приети от всяка държава-членка.

2.      Контактите, посочени в параграф 1, могат да включват следните дейности:

а)       обмен на опит и информация относно ефективното и практическо прилагане на общностните и международни инструменти;

б)       сътрудничество при подготовката и актуализирането на информационните брошури по член 15;

в)       участие на професионалните организации, посочени в член 2, параграф 1, буква д) в подходящи заседания.

3.       Професионалните организации не изискват от звената за контакт информация за конкретни случаи.";

5)     В член 6, параграф 2 се добавя следната алинея:

         "За тази цел ▌всяка държава-членка прави необходимото, съобразно предвидените от нея процедури, звеното или звената за контакт в рамките на Мрежата и компетентните органи да разполагат с необходимите средства, за да се срещат редовно.";

6)     В член 7, параграф 1 "официален език на институциите на Европейската общност" се замества с "официален език на институциите на Европейския съюз";

7)     Член 8 се заменя със следния текст:

         „Член 8

         ▌Обработка на молбите за съдебно сътрудничество

         1.      Звената за контакт отговарят на всички отправени до тях молби без отлагане и най-късно в срок от петнадесет дни след получаване на молбата. Ако някое звено за контакт не е в състояние да отговори на молбата в срок от петнадесет дни след получаването й, то информира накратко лицето, подало молбата, за това, като посочва срока, който счита, че ще му бъде необходим, за да отговори, и като има предвид, че по правило този срок не надхвърля тридесет дни.

         2.      За да отговорят по най-ефикасния и бърз начин на молбите, посочени в параграф 1, звената за контакт използват най-подходящите технологични средства, които държавите-членки са предоставили на тяхно разположение.

         3.      Комисията поддържа защитен електронен регистър с ограничен достъп на молбите за съдебно сътрудничество и отговорите, посочени в член 5, параграф 2, букви а), аа) б) и в) ▌. Звената за контакт следят на Комисията да се предоставя редовно необходимата за изграждането и функционирането на системата информация.

         4.      Комисията предоставя на звената за контакт статистически данни за молбите за съдебно сътрудничество и отговорите, посочени в параграф 3, най-малко един път на шест месеца.“;

8)     ▌Член 9 се изменя, както следва:

         а)     параграф 1 се заменя със следното:

                  "1.   Звената за контакт, които участват в Мрежата, се срещат най-малко веднъж на всеки шест месеца, в съответствие с член 12;

         б)     параграф 2 се заменя със следното:

         "2.   На тези срещи всяка държава-членка се представлява от едно или повече звена за контакт, които могат да се придружават от други участници в Мрежата, но броят на представителите на всяка държава-членка не може да превишава шест.";

         в)           Параграф 3 се заличава;

9)     Прибавя се следният член 11a:

         „Член 11a

         Участие на наблюдатели в срещите на Мрежата

         1.      Без да се засяга член 1, параграф 2, Дания може да бъде представлявана на срещите, посочени в членове 9 и 11.

         2.      Присъединяващите се страни и страните кандидатки могат да бъдат поканени да участват в тези срещи като наблюдатели. Трети държави, страни по международни инструменти относно съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела, по които Европейската общност е страна, могат също така да бъдат поканени да присъстват като наблюдатели на някои от срещите на мрежата.

         3.      Всяка държава наблюдателка може да бъде представлявана на тези срещи от едно или няколко лица, без да надхвърля ограничението от трима представители от държава.“;

10)   Добавя се следният член 12а в края на дял ­­ІІ:

         „Член 12a

         Връзки с други мрежи и международни организации

         1.      Мрежата поддържа връзки и обменя опит и най-добри практики с другите европейски мрежи, които имат същите цели, като Европейската съдебна мрежа по наказателноправни въпроси. Мрежата също поддържа такива връзки с Европейската мрежа за обучение на съдии с оглед насърчаване, ако е подходящо и без да се засягат националните практики, на обучението по съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела, организирано в полза на местните съдебни органи в държавите-членки.

         2.      Мрежата поддържа връзки с мрежата на Европейските потребителски центрове (ECC-Net). По-специално, с цел предоставянето на обща информация относно начина, по който общностните и международните правни инструменти улесняват достъпа на потребителите до правосъдие, звената за контакт от Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела са на разположение на членовете на мрежата ECC-Net.

         3.      За да изпълни задачите, посочени в член 3 относно международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, Мрежата поддържа контакти и обменя опит с други мрежи за съдебно сътрудничество, установени между трети държави, и с международните организации, които насърчават международното съдебно сътрудничество.

         4.      Комисията, в тясно сътрудничество с председателството на Съвета и с държавите-членки, носи отговорност за прилагането на разпоредбите на настоящия член.";

11)   Заглавието на Дял ІІІ се заменя със следния текст:

         „ДЯЛ III

         ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТЪПНА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В МРЕЖАТА, И ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА";

12)   В член 13, параграф 1 се добавя следната буква в) ║:

         "в)    информацията, посочена в член 8.“;

13)   Добавя се следният член 13a:

         „Член 13a

         Предоставяне на обща информация на обществеността ▌

         Мрежата допринася за предоставянето на обща информация на обществеността посредством най-подходящите технически средства с цел осведомяването й за съдържанието и прилагането на общностните или международните правни инструменти в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела ▌.

         За тази цел и без да се засягат разпоредбите на член 18, звената за контакт осигуряват популяризирането сред обществеността на информационната система, посочена в член 14.";

14)   в член 17, параграф 4 буква б) се заменя със следния текст:

         "б)    осигурява ▌превода на всички официални езици на институциите на Европейския съюз, на информацията относно приложимите аспекти на законодателството и на процедурите на Общността, включително съдебната практика на Общността, както и превода на общите страници на информационната система и информационните брошури, посочени в член 15, и ги помества на уебсайта на Мрежата.";

15)   в член 18, параграф 4, думата "постепенно" се заличава;

16)   Член 19 се заменя със следния текст:

         „Член 19

         Оценка

         Най-късно до...[8]* , а след това на всеки три години, Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно дейностите на мрежата. При необходимост този доклад се придружава от предложения за адаптации и включва дейностите на Мрежата, които са допринесли за напредък в концепцията, разработването и реализирането на европейска система за електронно правосъдие, особено с оглед улесняване на достъпа на гражданите до правосъдие.";

17)   Член 20 се заменя със следния текст:

         „Член 20

         Уведомяване

         Не по-късно от...[9]** държавите-членки съобщават на Комисията информацията по член 2, параграф 5.".

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на […] година.

То се прилага от […] с изключение на членове 2 и 20, които се прилагат от датата на уведомяване за решението на държавите-членки, които са негови адресати.

Адресати на настоящото решение са държавите-членки, в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в ║

За Европейския парламент                                                                   За Съвета

Председател                                                                                          Председател

  • [1] *          Политически изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌. Технически поправки и промени от страна на службите: нов или променен текст се обозначава с курсив; заличаванията се посочват със символа ║.
  • [2]        (Все още непубликувано в Официален вестник).
  • [3]        Позиция на Европейския парламент от … . 2008.
  • [4]        ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25.
  • [5]        ОВ C 53, 3.3.2005 г., стр. 1.
  • [6]        Доклад на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет относно прилагането на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела от 16 май 2006 г. (COM(2006) 0203).
  • [7]           ОВ L 124, 08.06.71, стр. 1.
  • [8] * Три години след датата на прилагане на настоящото решение.
  • [9] **         Шест месеца преди датата на прилагане на настоящото решение.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Европейския парламент и Съветът приканват Комисията да покани представители на Съда на Европейските общности, по начин и на равнище, което Съдът счита за целесъобразно, да присъстват на заседанията на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ

18.11.2008

Г-н Gérard Deprez

Председател

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

БРЮКСЕЛ

Относно:       Становище по правното основание на предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

Уважаеми господин Председател,

На комисията по правни въпроси стана известен фактът, че в хода на окончателните преговори със Съвета с оглед на постигане на съгласие на първо четене относно предложеното решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела, Съветът е предложил промяна на правното основание, като член 61, буква в) и второто тире от член 67, параграф 5 от Договора за ЕО се заменят с член 61, буква в) и г), член 66 и второто тире от член 67, параграф 5.

С оглед на неотложността на въпроса, комисията счете, че той следва да се разгледа в рамките на процедурата по собствена инициатива на комисията съгласно член 35, параграф 3 от Правилник за дейността на Европейския парламент. Въпросът беше надлежно разгледан на извънредното заседание на комисията, проведено на 17 ноември 2008 г. в Страсбург.

Комисията отбеляза, че разпоредбите, предложени за добавяне към правното основание, са следните:

Буква г) от член 61:

г) подходящи мерки за поощряване и укрепване на административното сътрудничество, в съответствие с предвиденото в член 66;

и член 66:

Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 67, приема мерки за осигуряване на сътрудничество между съответните отдели на администрациите на държавите-членки в областите, посочени в настоящия дял, както и между тези отдели и Комисията.

Изглежда, че добавянето има по-скоро характер на поправяне, доколкото предложението на Съвета отразява точното правно основание на първоначалното Решение 2001/470/ЕО, което е предложено за изменение от разглежданото предложение за решение.

Въпреки че член 66 все още е обект на процедурата на консултация, а не на процедурата на съвместно вземане на решение, комисията счете, че добавянето няма съществено въздействие и следователно може да бъде одобрено.

Заключение

На своето заседание на 17 ноември 2008 г. комисията по правни въпроси съответно реши, с единодушие[1], да Ви препоръча решението на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела да се основава на член 61, буква в) и г), член 66 и второто тире от член 67, параграф 5 от Договора за ЕО.

С уважение,

Giuseppe Gargani

  • [1]  На окончателното гласуване присъстваха: Giuseppe Gargani (председател), Rainer Wieland (заместник-председател), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (заместник-председател), Diana Wallis (докладчик), Ieke van den Burg, Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (4.11.2008)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела
(COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

Докладчик: Diana Wallis

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) За да осигури постигането на целите на програмата от Хага в областта на засилване на съдебното сътрудничество и достъпа на гражданите до правосъдие и за да се справи с предвидимото нарастване броя на задачите на мрежата през следващите години, е необходимо мрежата да разполага с обновена правна рамка, която да й предостави повече възможности за действие.

(4) За да осигури постигането на целите на програмата от Хага в областта на засилване на съдебното сътрудничество и за да се справи с предвидимото нарастване броя на задачите на мрежата през следващите години, е необходимо мрежата да разполага с обновена правна рамка, която да й предостави повече възможности за действие.

Изменение  2

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) На първо място е задължително да се постигне по-добро структуриране на дейностите на мрежата в държавите-членки в рамките на националните звена за контакт, да се подсили тяхната роля в мрежата, но и спрямо съдиите, практикуващите юристи, както и гражданското общество.

(5) На първо място е задължително да се постигне по-добро структуриране на дейностите на мрежата в държавите-членки в рамките на националните звена за контакт, като по този начин се подсили тяхната роля, както в мрежата, така и спрямо съдиите и определени професионални организации.

Изменение  3

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) За постигането на тази цел е необходимо главното звено за контакт във всяка държава-членка да насочи дейността си изцяло към задачите на мрежата и да изпълнява по този начин в пълна степен функциите, предвидени в Решение 2001/470/ЕО.

(6) За постигането на тази цел е необходимо главното звено или звена за контакт във всяка държава-членка да насочи дейността си към задачите на мрежата и да изпълнява по този начин в пълна степен функциите, предписани му от Решение 2001/470/ЕО.

Изменение  4

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) В Съда на Европейските общности следва да се създаде специално звено за контакт, което да отговаря на запитвания от общ характер, и по-специално относно изготвянето на референции за преюдициални заключения.

Изменение  5

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В случай на определяне на правото на друга държава-членка със законодателен акт на Общността или с международна конвенция, в бъдеще звената за контакт трябва да играят важна роля за информиране на съдебните и извънсъдебни органи в държавите-членки относно съдържанието на чуждото право.

(7) В случай на определяне на правото на друга държава-членка със законодателен акт на Общността или с международна конвенция, в бъдеще звената за контакт трябва да са подготвени да играят важна роля за информиране на съдебните и извънсъдебни органи в държавите-членки относно съдържанието на това право.

Изменение  6

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Обработката на молбите за сътрудничество от страна на звената за контакт следва да се извършва бързо в съответствие с общите цели, посочени в решението.

(8) Обработката на молбите за сътрудничество от страна на звената за контакт следва да се извършва възможно най-ефективно и бързо в съответствие с общите цели, посочени в решението.

Изменение  7

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) За да се постигнат целите, посочени в Решение 2001/470/ЕО относно подобряване на съдебното сътрудничество в Съюза и достъпа на гражданите до правосъдие, юридическите професии, които участват пряко в прилагането на общностните и международни инструменти, свързани с гражданското правосъдие, следва да станат пълноправни членове на мрежата чрез националните си организации.

(9) За да се постигнат целите, посочени в Решение 2001/470/ЕО относно подобряване на съдебното сътрудничество в Съюза и достъпа на гражданите до правосъдие, такива професионални организации, които участват пряко в прилагането на общностните и международни инструменти, свързани с гражданското правосъдие, както са посочени от държавите-членки, могат да станат пълноправни членове на мрежата.

Изменение  8

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За да бъдат развити в по-голяма степен функциите на мрежата по отношение на достъпа до правосъдие, е подходящо звената за контакт в държавите-членки да станат постепенно достъпни за обществеността посредством модерни средства за комуникация.

(10) С цел да се улесни в по-голяма степен достъпа до правосъдие, звената за контакт в държавите-членки следва да се насърчат да играят активна роля в развитието на европейското електронно правосъдие, като допринасят за концепцията и дизайна на бъдещите портали, включително на портала за електронно правосъдие на гражданите, като част от политиката на Общността за електронно правосъдие, предназначени по-специално да осигуряват пряк достъп на гражданите до правосъдие. Като първа стъпка интернет страниците на националните министерства на правосъдието следва да съдържат връзка към страницата на Европейската съдебна мрежа.

Изменение  9

Предложение за решение – акт за изменение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) За да подобри взаимното доверие между съдиите в Съюза, както и полезните взаимодействия между европейските мрежи, които участват, е необходимо мрежата да поддържа отношения с други европейски мрежи, които споделят същите цели, по-специално мрежите на съдебните институции и на съдиите.

(11) За да подобри взаимното доверие между съдиите или други юридически професии в Съюза, както и полезните взаимодействия между европейските мрежи, които участват, е необходимо мрежата да поддържа отношения с други европейски мрежи, които споделят същите цели, по-специално мрежите на съдебните институции, съдиите и на юридическите професии.

Обосновка

Следва ясно да се заяви, че сътрудничеството с други официални мрежи, включително тези на юридическите професии, следва да се увеличи.

Изменение  10

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 1 – буква a – буква и a (нова)

Решение 2001/470/ЕО

Член 2 – параграф 1 – буква г а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(иа) добавя се буква га):

"га) специално звено за контакт в Съда на Европейските общности, което да отговаря на запитвания от общ характер във връзка със съдебното производство в тази институция, и по-специално относно изготвянето на референции за преюдициални заключения.

Изменение  11

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 1 – буква а) – подточка ii)

Решение 2001/470/ЕО

Член 2 – параграф 1 – буква д)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) професионалните организации, които представляват в национален план в държавите-членки адвокатите, нотариусите, съдебните изпълнители и другите юридически професии, които участват пряко в прилагането на актове на Общността и на международни инструменти относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

д) такива професионални организации, които представляват в национален план в държавите-членки адвокатите, гражданскоправните нотариуси, съдебните изпълнители и другите юридически професии, които участват пряко в прилагането на актове на Общността и на международни инструменти относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, като държавите-членки могат да делегират със свое съгласие, с цел да предоставят информация относно функционирането на системата за гражданско правосъдие на европейско равнище и имащи право да задават въпроси от общ характер.

Изменение  12

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 1 – буква – точка i

Решение 2001/470/ЕО

Член 2 – параграф 2 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държавата-членка посочва няколко звена за контакт, тя избира измежду тях главно звено за контакт и осигурява функционирането на подходящи механизми за координиране между звената за контакт. Лицето, посочено като единствено звено за контакт или като главно звено за контакт в една държава-членка упражнява само дейностите на звено за контакт, които са предвидени в настоящото решение, без други дейности, а именно тези, посочени в параграф 1, буква б), в), г) и д) на решението.

Когато държавата-членка посочва няколко звена за контакт, тя избира измежду тях едно или повече главни звена за контакт и осигурява функционирането на подходящи механизми за координиране между звената за контакт. Държавите-членки гарантират, че единственото звено за контакт или главното звено за контакт за всяка държава-членка разполага с човешките и технически ресурси, необходими за изпълнение на дейностите на звено за контакт ефективно и бързо без да се засягат други дейности, а именно тези, посочени в параграф 1, буква б), в), г) и д) на решението.

Изменение  13

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 1 – буква а) – подточка ii)

Решение 2001/470/ЕО

Член 2 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако посоченото звено за контакт по силата на параграф 2 не е съдия, съответната държава-членка посочва съдия, който да го подпомага при изпълнение на задачите за връзка с местните съдебни органи. Съдията е пълноправен член на мрежата.

Ако посочено звено за контакт по силата на параграф 2 не е съдия, съответното звено за контакт може да поиска да бъде посочен съдия или съдии, които да го подпомагат при изпълнение на задачите за връзка с местните съдебни органи. Въпросният съдия или съдии могат да се назначат като пълноправни или ad hoc членове на мрежата.

Изменение  14

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 1 – буква б a (нова)

Решение 2001/470/ЕО

Член 2 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) Добавя се следният параграф:

"2a. Председателят на Съда на Европейските общности назначава звеното за контакт, посочено в параграф 1, буква га).".

Изменение  15

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – параграф 1 – буква в а (нова)

Решение 2001/470/ЕО

Член 2 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) Добавя се следният параграф 4:

 

"4а. Държавите-членки определят професионалните организации, посочени в параграф 1, буква д). За тази цел те получават съгласието на съответните професионални организации да участват в мрежата.".

Изменение  16

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква a)

Решение 2001/470/ЕО

Член 3 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) параграф 1, буква б) се заменя със следния текст:

"б) улесняване на ефективния достъп на обществеността до правосъдие, а именно чрез предоставяне на информация относно действието на актовете на Общността и на международните инструменти, свързани със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.“

заличава се

Изменение  17

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б a (нова)

Решение 2001/470/ЕО

Член 3 – параграф 2 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) Добавя се следната буква ба):

 

"ба) създаването на електронен портал с цел достъп до съдебна практика по граждански и търговски дела на националните върховни съдилища и националните окръжни съдилища на всички държави-членки с оглед по-нататъшното развитие на съдебното сътрудничество в рамките на мрежата; въпросната съдебна практика се превежда на официалните езици на Европейската общност;".

Изменение  18

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква б – подточка ii)

Решение 2001/470/ЕО

Член 5 – параграф 2 – буква в а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ва) информират обществеността относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в рамките на Европейския съюз, относно релевантните общностни и международни инструменти и относно вътрешното право на държавите-членки, особено по отношение на достъпа до правосъдие;

ва) предоставят на обществеността достъп до информация за съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в рамките на Европейския съюз, относно релевантните общностни и международни инструменти и относно вътрешното право на държавите-членки, по-специално чрез поставянето на интернет страниците на националните министерства на правосъдието на връзка към страницата на Европейската съдебна мрежа;

Изменение  19

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – параграф 3 – буква б а (нова)

Решение 2001/470/ЕО

Член 5 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) Добавя се следният параграф 2а:

 

"2а. Съобразно определените от всяка държава-членка условия, професионалните организации, посочени в член 2, параграф 1 , буква д), допринасят за изпълнението на следните задачи и дейности на мрежата, заедно със звената за контакт:

 

– улесняване на съдебното сътрудничество между държавите-членки по граждански и търговски дела;

 

– улесняване на ефективното и практическо прилагане от юридическите професии на актовете на Общността или на действащите конвенции, сключени между две или повече държави-членки;

 

– улесняване на достъпа до правосъдие, по-специално чрез участие, при необходимост, в съставянето и актуализирането на информационните брошури, посочени в член 15;

 

За да изпълнят тези задачи и да осигурят възможно най-широко разпространение на своя опит, звената за контакт поддържат редовни контакти с професионалните организации.

 

За тази цел звената за контакт им предоставят обща информация относно изпълнението на актовете на Общността или международните правни инструменти, свързани със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, с изключение на молби за информация относно конкретни случаи.".

Изменение  20

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 3 – буква б – точка iii

Решение 2001/470/ЕО

Член 5 – параграф 2 – буква е

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) изготвят доклад на всеки две години относно дейностите и го представят на среща на членовете на мрежата.

е) изготвят доклад на всеки две години относно дейностите и го представят на среща на членовете на мрежата. Този доклад прави препоръки за най-добри практики и обръща специално внимание на недостатъците на мрежата.

Изменение  21

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Решение 2001/470/ЕО

Член 12 а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Мрежата поддържа връзки с други европейски мрежи, които споделят същите цели, по-специално с Европейската съдебна мрежа по наказателноправни дела и Европейската мрежа за обучение на съдии.

1. Мрежата поддържа връзки с други европейски мрежи, които споделят същите цели, по-специално с Европейската съдебна мрежа по наказателноправни дела, Европейската нотариална мрежа и Европейската мрежа за обучение на съдии.

Обосновка

Европейската нотариална мрежа до момента е единствената мрежа, създадена от юридическа професия. Като пример за добра практика и с оглед на по-добра интеграция на юридическите професии в Европейската съдебна мрежа, този пример трябва изрично да се спомене в текста на решението.

Изменение  22

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 11

Решение 2001/470/ЕО

Член 13 a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Звената за контакт стават постепенно достъпни до обществеността посредством най-подходящите технологични средства с цел предоставяне на информация за съдържанието и прилагането на общностните или международните инструменти във връзка със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела и, ако е необходимо, насочване към органите, натоварени с тяхното конкретно прилагане, а именно тези, посочени в член 6.

Наличната информация относно Европейската съдебна мрежа става постепенно достъпна за обществеността посредством най-подходящите технологични средства с цел предоставяне на информация за съдържанието и прилагането на общностните или международните инструменти във връзка със съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела.

Изменение  23

Предложение за решение – акт за изменение

Член 1 – точка 13

Решение 2001/470/ЕО

Член 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Най-късно до […][три години след датата на влизане в сила на настоящото решение], а след това на всеки три години, Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно дейностите на мрежата. Докладът е придружен евентуално от предложения за изменение на настоящото решение.

Най-късно до […][три години след датата на влизане в сила на настоящото решение], а след това на всеки три години, Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно дейностите на мрежата. Докладът е придружен евентуално от предложения за изменение и по-специално свързва дейностите на мрежата към напредък с дизайна, развитието и изпълнението на европейското електронно правосъдие, по-конкретно от гледна точка на улесняване достъпа на гражданите до правосъдие.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Позовавания

COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

JURI

10.7.2008

 

 

 

Докладчик по становище

Дата на назначаване

Diana Wallis

9.9.2008

 

 

Дата на приемане

4.11.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Позовавания

COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.6.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

10.7.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

10.7.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Ona Juknevičienė

15.9.2008

 

 

Оспорване на правното основание

       Дата на становището BUDG

JURI

17.11.2008

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.9.2008

7.10.2008

5.11.2008

17.11.2008

Дата на приемане

17.11.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Fabio Ciani, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Monica Giuntini, Genowefa Grabowska, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jörg Leichtfried, Nicolae Vlad Popa, Luca Romagnoli, Stefano Zappalà

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender