MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta

26.11.2008 - (KOM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Ona Juknevičienė

Menettely : 2008/0122(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0457/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0457/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta

(KOM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0380),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 61 artiklan c alakohdan sekä 67 artiklan 5 kohdan toisen luetelmakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0248/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan d alakohdan ja 66 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0457/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PARLAMENTIN TARKISTUKSET[1]*

komission ehdotukseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan c ja d alakohdan, 66 artiklan ja 67 artiklan 5 kohdan toisen luetelmakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen║,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[2],

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä[3],

sekä katsovat seuraavaa:

(1)    Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustaminen jäsenvaltioiden välille neuvoston 28 päivänä toukokuuta 2001 antamalla päätöksellä 2001/470/EY[4] perustuu ajatukseen, jonka mukaan vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttaminen yhteisössä edellyttää jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön parantamista, yksinkertaistamista ja nopeuttamista sekä rajatylittävissä riita-asioissa osallisina olevien henkilöiden oikeussuojan tehostamista. Päätöksen soveltaminen alkoi 1 päivänä joulukuuta 2002.

(2)    Eurooppa-neuvosto hyväksyi 4 päivänä marraskuuta 2004 Haagin ohjelman vapauden, turvallisuuden ja oikeuden lujittamiseksi Euroopan unionissa[5]. Ohjelman mukaan tarvitaan lisätoimia, jotta kansalaisten oikeussuojan saatavuutta ja oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa voidaan parantaa. Ohjelmassa korostetaan erityisesti yksityisoikeuden alalla annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston säädösten tehokasta täytäntöönpanoa sekä lakimiesammattien harjoittajien yhteistyön edistämistä parhaiden käytänteiden määrittämiseksi.

(3)    Päätöksen 2001/470/EY 19 artiklan mukaisesti komissio esitti 16 päivänä toukokuuta 2006 kertomuksen verkoston toiminnasta[6]. Kertomuksessa todetaan, että vaikka verkosto on yleisesti ottaen saavuttanut sille vuonna 2001 asetetut tavoitteet, se ei ole vielä läheskään käyttänyt koko toimintapotentiaaliaan.

(4)    Jotta oikeudellisen yhteistyön vahvistamiseen ja oikeussuojan saatavuuteen liittyvien Haagin ohjelman tavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa ja vastata odotettavissa olevaan verkoston tehtävien lisääntymiseen tulevina vuosina, verkostolla olisi oltava sen toimintakeinojen lisäämiseen paremmin soveltuva oikeudellinen kehys ▌.

(5)    ▌On välttämätöntä saada luotua verkostolle paremmat toimintaolosuhteet jäsenvaltioissa kansallisten yhteysviranomaisten avulla ja vahvistaa siten yhteysviranomaisten asemaa sekä verkoston piirissä että suhteessa tuomareihin ja oikeusalan ammattilaisiin.

(6)    Tätä varten jäsenvaltioiden olisi arvioitava, millaiset resurssit niiden on annettava yhteysviranomaisten käyttöön, jotta nämä voivat suorittaa täysin tehtävänsä. Tämä päätös ei saisi vaikuttaa verkoston kansallisten jäsenten toiminnan rahoitusta koskevan toimivallan sisäiseen jakautumiseen jäsenvaltioissa.

(7)    Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kussakin jäsenvaltiossa on oltava ▌yhteysviranomainen tai yhteysviranomaisia, jotka kykenevät suorittamaan niille osoitetut tehtävät. Jos yhteysviranomaisia on enemmän kuin yksi, jäsenvaltioiden olisi varmistettava niiden välinen tehokas koordinointi.

(8)    Silloin kun yhteisön säädöksen tai kansainvälisen yleissopimuksen nojalla on sovellettava toisen jäsenvaltion lakia, verkoston yhteysviranomaisten olisi osallistuttava tiedottamiseen jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintoviranomaisille vieraan valtion lain sisällöstä.

(9)    Yhteysviranomaisten olisi käsiteltävä oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt päätöksen yleistavoitteiden mukaisella nopeudella.

(10)  Tässä päätöksessä säädettyjen määräaikojen laskemiseen olisi sovellettava määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä 3 päivänä kesäkuuta 1971 annettua neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71[7].

(11)  Rekisterin tarkoitus on sisältää tietoja verkoston toiminnan ja yhteisön välineiden käytännön soveltamisen arvioimista varten. Siinä ei siksi tulisi olla kaikkia yhteysviranomaisten välillä vaihdettuja tietoja.

(12)  ▌Yksityisoikeuden alaa koskevien yhteisön ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen suoraan osallistuvat lakimiesammattien harjoittajat, erityisesti lakimiehet, notaarit, haastemiehet, syyttäjät tai asianajajat voivat liittyä verkoston jäseniksi kansallisten ammattialajärjestöjensä välityksellä osallistuakseen yhteysviranomaisten kanssa joihinkin verkoston erityistehtäviin ja toimiin.

(13)  Jotta oikeussuojan saatavuuteen liittyviä verkoston tehtäviä voidaan kehittää edelleen, jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten olisi edistettävä yleisluonteisten tietojen saattamista yleisön saataville tarkoitukseen sopivimpia teknisiä laitteita käyttäen ja ainakin siten, että jäsenvaltioiden oikeusministeriöiden WWW-sivustoilla olisi linkki Euroopan oikeudellisen verkoston WWW-sivustolle ja välineiden tosiasiallisesta soveltamisesta vastaavien viranomaisten WWW-sivustolle. Tätä päätöstä ei tulisi tulkita siten, että siinä asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus sallia yleisön suorat yhteydenotot yhteysviranomaisiin.

(14)  Tämän päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä olisi otettava huomioon Euroopan sähköisen oikeuden järjestelmän asteittainen käyttöönotto, jonka tarkoituksena on erityisesti helpottaa oikeudellista yhteistyötä ja kansalaisten oikeussuojan saatavuutta.

(15)  Jotta Euroopan unionissa voidaan parantaa tuomareiden keskinäistä luottamusta ja kehittää tähän tavoitteeseen pyrkivien eurooppalaisten verkostojen synergiaetuja, verkoston olisi pidettävä jatkuvasti yhteyttä muihin eurooppalaisiin verkostoihin, joilla on samanlaiset tavoitteet, erityisesti oikeuslaitosten ja tuomareiden verkostoihin.

(16)  Voidakseen tukea kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön edistämistä verkoston olisi luotava yhteyksiä muihin oikeudellisen yhteistyön verkostoihin kaikkialla maailmassa sekä oikeudellista yhteistyötä edistäviin kansainvälisiin organisaatioihin.

(17)  Jotta voidaan säännöllisesti seurata, miten tämän päätöksen tavoitteiden saavuttamisessa edistytään, komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksia verkoston toiminnasta.

(18)  Päätöstä 2001/470/EY olisi muutettava vastaavasti.

(19)  Koska tämän päätöksen tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan tämän päätöksen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei mennä pidemmälle kuin on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(20)  ║Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.║

(21)  Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2001/470/EY seuraavasti:

1)     Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

         a)      Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

                  i)      Korvataan c alakohdassa ilmaisu "siviili- ja kauppaoikeuden alan yhteistyöhön" ilmaisulla "siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudelliseen yhteistyöhön".

                  ii)      Lisätään e alakohta seuraavasti:

                          "e)    ammattialajärjestöt, jotka edustavat jäsenvaltioissa kansallisella tasolla ▌oikeusalan ammattilaisia, jotka suoraan osallistuvat siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen.".

         b)     Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

                   ▌

                  "Jos tämän kohdan nojalla nimetty yhteysviranomainen ei ole tuomari, asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava tehokkaat yhteydet kansallisiin tuomareihin. Tämän helpottamiseksi jäsenvaltio voi nimetä tätä toimintaa tukevan tuomarin. Tämä tuomari on verkoston ▌ jäsen.".

         c)      Lisätään 2a kohta seuraavasti:

                  "2a. Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteysviranomaisen edellytysten riittävyys ja asianmukaisuus henkilöstön, resurssien ja nykyaikaisten viestintävälineiden osalta, jotta se voi täyttää tehtävänsä yhteysviranomaisena.".

         d)     Lisätään 4a kohta seuraavasti:

                  "4a. Jäsenvaltiot vahvistavat, mitkä ovat 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut ammattialajärjestöt. Tätä varten niiden on saatava asianomaisten ammattialajärjestöjen suostumus verkostoon osallistumiseen.

                          Jos jäsenvaltiossa on useita ammattialajärjestöjä, jotka edustavat jotain oikeusalan ammattikuntaa, jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että kyseinen ammattikunta saa verkostoon asianmukaisen edustuksen.".

         e)      Muutetaan 5 kohta seuraavasti:

                  i)      Korvataan johdantolause seuraavasti:

                          "Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 20 artiklan mukaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten nimet ja täydelliset yhteystiedot, joihin liitetään tiedot"

                  ii)     Korvataan c kohta seuraavasti:

                          "c)   tarvittaessa niiden erityisistä tehtävistä verkostossa, ja jos yhteysviranomaisia on enemmän kuin yksi, niiden erityisistä vastuualueista.".

2)     Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

         a)      Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

                  "b)    oikeussuojan saatavuuden helpottaminen ▌ antamalla kansalaisille tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten vaikutuksesta.".

         b)     Muutetaan 2 kohta ║seuraavasti:

                  i)      Korvataan b alakohta seuraavasti:

                          "b)    yhteisön säädösten taikka kahden tai useamman jäsenvaltion välillä voimassa olevien sopimusten tehokas käytännön soveltaminen erityisesti silloin kun on sovellettava toisen jäsenvaltion lakia, asiaa käsittelevät tuomioistuimet tai viranomaiset voivat hankkia verkoston avulla tietoja kyseisen lain sisällöstä.”;

                  ii)     Korvataan c alakohta seuraavasti:

                          "c)   sellaisen yleisölle tarkoitetun tietojärjestelmän perustaminen, joka koskee siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä Euroopan unionissa, asiaa koskevia yhteisön säädöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä jäsenvaltioiden omia lainsäädäntöjärjestelmiä, ja sen ylläpitäminen ja edistäminen, erityisesti oikeussuojan saatavuutta koskevien tietojen osalta.

                                   Pääasiallinen tiedonlähde on verkoston WWW-sivusto, joka sisältää ajantasaista tietoa kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä.".

3)     Muutetaan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

         a)     Lisätään -a alakohta seuraavasti:

                  "-a)  varmistaa, että paikalliset oikeusviranomaiset saavat yleistä tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanosta. Erityisesti niiden on varmistettava verkoston ja myös WWW-sivuston tunnettuuden lisääntyminen oikeusviranomaisten keskuudessa.";

         b)     Lisätään aa alakohta seuraavasti:

                  "aa) toimittaa tiedot, jotka tarvitaan, jotta olisi helpompaa soveltaa toisen jäsenvaltion lakia ▌, jota on sovellettava yhteisön säädöksen tai kansainvälisen sopimuksen nojalla. Tätä varten yhteysviranomainen, jolle tällainen pyyntö on esitetty, voi pyytää apua muilta 2 artiklassa mainituilta jäsenvaltionsa viranomaisilta vastatakseen pyyntöön. Vastauksessa esitetyt tiedot eivät sido yhteysviranomaisia tai kyseisiä muita viranomaisia eivätkä pyynnön esittänyttä viranomaista;";

         c)      Lisätään ca alakohta seuraavasti:

                  "ca)  osallistua yleisölle tiedottamiseen verkoston WWW-sivustolla siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisesta yhteistyöstä Euroopan unionissa, asiaa koskevista yhteisön säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista ja jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä erityisesti oikeussuojakeinoja koskevien tietojen osalta;”;

         d)     Lisätään f ja g alakohta seuraavasti:

                  "f)    varmistaa koordinointi verkoston jäsenten välillä kansallisella tasolla;";

                  "g)    laatia kahden vuoden välein kertomus toiminnastaan mukaan lukien tarvittaessa verkoston parhaat käytännöt, esittää se verkoston jäsenten kokouksessa ja kiinnittää erityistä huomiota mahdollisiin parannuksiin verkostossa.".

4)     Lisätään 5a artikla seuraavasti:

          ”5a artikla

          Ammattialajärjestöt

1.      Täyttääkseen osaltaan 3 artiklassa säädetyt tehtävät yhteysviranomaisilla on oltava asianmukaiset yhteydet 2 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin ammattialajärjestöihin kunkin jäsenvaltion määrittämien sääntöjen mukaisesti.

2.      Erityisesti 1 kohdassa tarkoitetut yhteydet voivat käsittää seuraavia toimia:

a)       Euroopan yhteisön välineiden ja yleissopimusten tosiasiallista käytännön soveltamista koskevien kokemusten ja tietojen vaihto;

b)       yhteistoiminta 15 artiklassa tarkoitettujen tietosivujen laatimisessa ja päivittämisessä;

c)       osallistuminen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen ammattialajärjestöjen kokouksiin.

3.      Ammattialajärjestöt eivät saa pyytää yhteysviranomaisilta yksittäisiin tapauksiin liittyviä tietoja.".

5)     Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

         "Tätä varten kunkin jäsenvaltion on itse vahvistamiensa menettelyjen mukaisesti varmistettava, että yhteysviranomaisen tai yhteysviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten käytössä on resurssit kokousten pitämiseksi säännöllisesti.".

6)     Korvataan 7 artiklan 1 kohdassa ilmaisu "Euroopan yhteisön toimielinten virallisen kielen taito" ilmaisulla "unionin toimielinten virallisen kielen taito";

7)     Korvataan 8 artikla seuraavasti:

         ”8 artikla

         Oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen ▌käsittely

         1.      Yhteysviranomaisten on vastattava kaikkiin niille esitettyihin pyyntöihin viipymättä ja viimeistään viidentoista päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos yhteysviranomainen ei pysty vastaamaan pyyntöön viidentoista päivän kuluessa sen vastaanottamisesta, sen on ilmoitettava tästä lyhyesti pyynnön esittäjälle ja ilmoitettava, miten pitkän vastausajan se katsoo tarvitsevansa, mutta tämä aika ei yleensä saa olla pitempi kuin 30 päivää.

         2.      Jotta yhteysviranomaiset voisivat vastata 1 kohdassa tarkoitettuihin pyyntöihin mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti, niiden on käytettävä soveltuvimpia teknisiä välineitä, jotka jäsenvaltioiden on asetettava niiden käyttöön.

         3.      Komissio tallentaa 5 artiklan 2 kohdan a, aa, b ja c ▌alakohdassa ▌tarkoitetut oikeudellista yhteistyötä koskevat tietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset suojattuun sähköiseen rekisteriin, johon on rajoitettu pääsy. Yhteysviranomaisten on varmistettava, että tämän järjestelmän perustamista ja toimintaa varten tarvittavat tiedot toimitetaan komissiolle säännöllisesti.

         4.      Komissio toimittaa yhteysviranomaisille tilastotiedot 3 kohdassa tarkoitetuista oikeudellista yhteistyötä koskevista pyynnöistä ja niihin annetuista vastauksista vähintään kerran puolessa vuodessa.".

8)     Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

         a)     Korvataan 1 kohta seuraavasti:

                  "1.   Verkoston yhteysviranomaisten on kokoonnuttava vähintään kerran puolessa vuodessa 12 artiklan mukaisesti.".

         b)     Korvataan 2 kohta seuraavasti:

         "2.   Kutakin jäsenvaltiota edustaa näissä kokouksissa yksi tai useampi yhteysviranomainen, joiden lisäksi kokouksiin voi osallistua muitakin verkostoon kuuluvia, kuitenkin niin, että läsnä voi olla enintään kuusi kunkin jäsenvaltion edustajaa.".

         c)           Poistetaan 3 kohta.

9)     Lisätään 11a artikla seuraavasti:

         ”11a artikla

         Tarkkailijoiden osallistuminen verkoston kokouksiin

         1.      Edellä 1 artiklan 2 kohdan soveltamista rajoittamatta Tanskalla voi olla edustaja 9 ja 11 artiklassa tarkoitetuissa kokouksissa.

         2.      Unioniin liittyvät maat ja ehdokasmaat voidaan kutsua osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina. Euroopan yhteisön tekemien siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevien kansainvälisten sopimusten sopimuspuolina olevat kolmannet maat voidaan niin ikään kutsua osallistumaan tiettyihin verkoston kokouksiin tarkkailijoina.

         3.      Jokainen kokouksiin tarkkailijana osallistuva valtio voi lähettää niihin yhden tai useamman edustajan, kuitenkin enintään kolme henkilöä valtiota kohti.".

10)   Lisätään 12a artikla II osaston loppuun seuraavasti:

         ”12a artikla

         Suhteet muihin verkostoihin ja kansainvälisiin organisaatioihin

         1.      Verkosto pitää yllä suhteita muihin eurooppalaisiin verkostoihin, joilla on samat tavoitteet, kuten rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto, ja vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä niiden kanssa. Verkosto pitää yllä suhteita myös Euroopan juridiseen koulutusverkostoon tehdäkseen tarpeen mukaan ja kansallisia käytäntöjä rajoittamatta tunnetuiksi niiden jäsenvaltion paikallisille oikeusviranomaisille tarkoitettuja siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevia koulutustilaisuuksia.

         2.      Verkosto pitää yllä suhteita EU-kuluttajaneuvontaverkostoon (ECC-verkosto). Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset ovat ECC-verkoston jäsenten käytettävissä erityisesti voidakseen antaa yleisiä tietoja yhteisön välineiden ja kansainvälisten välineiden vaikutuksesta kuluttajien oikeussuojan saatavuuden helpottamiseksi.

         3.      Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen, siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskeviin yhteisön säädöksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin liittyvien tehtävien suorittamista varten verkosto pitää yllä suhteita ja vaihtaa kokemuksia kolmansien maiden kesken perustettujen oikeudellista yhteistyötä edistävien verkostojen ja kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä edistävien kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

         4.      Komissio vastaa tämän artiklan säännösten täytäntöönpanosta tiiviissä yhteistyössä neuvoston puheenjohtajavaltion ja jäsenvaltioiden kanssa.”.

11)   Korvataan III osaston otsikko seuraavasti:

         "III OSASTO

         VERKOSTOSSA SAATAVILLE ASETETTAVAT TIEDOT JA YLEISÖLLE TARKOITETUT TIEDOT"

12)   Lisätään 13 artiklan 1 kohtaan c alakohta seuraavasti:

         "c)    edellä olevassa 8 artiklassa tarkoitetut tiedot.".

13)   Lisätään 13a artikla seuraavasti:

         ”13a artikla

         Yleinen tiedottaminen kansalaisille

         Verkosto osallistuu yleiseen tiedottamiseen kansalaisille soveltuvia teknisiä välineitä käyttäen antaakseen heille tietoja siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten sisällöstä ja soveltamisesta ▌ .

         Tätä varten ja vaikuttamatta 18 artiklan säännösten soveltamiseen yhteysviranomaiset tekevät 14 artiklassa tarkoitettua tietojärjestelmää tunnetuksi yleisön keskuudessa.".

14)   Korvataan 17 artiklan 4 kohdan b alakohta seuraavasti:

         "b)    huolehtii ▌, että tiedot asiaan liittyvästä yhteisön lainsäädännöstä ja menettelyistä, yhteisön oikeuskäytäntö mukaan lukien, sekä järjestelmän yleiset tietosivut ja 15 artiklassa tarkoitetut tietosivut käännetään unionin toimielinten virallisille kielille, sekä julkaisee ne verkoston omassa WWW-sivustossa.".

15)   Poistetaan 18 artiklan 4 kohdasta sana "asteittain".

16)   Korvataan 19 artikla seuraavasti:

         ”19 artikla

         Arviointi

         Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen verkoston toiminnasta viimeistään ...[8]* ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Kertomukseen liitetään tarvittaessa mukautusehdotuksia, ja siinä on esitettävä verkoston toimet Euroopan sähköisen oikeuden suunnittelun, kehittämisen ja täytäntöönpanon eteenpäinviemiseksi erityisesti kansalaisten oikeussuojan saatavuuden helpottamisen kannalta.”.

17)   Korvataan 20 artikla seuraavasti:

         ”20 artikla

         Ilmoitukset

         Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään ...[9]**.".

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan […] päivänä […]kuuta […].

Sitä sovelletaan […] päivästä […]kuuta […], lukuun ottamatta 2 ja 20 artiklaa, joita sovelletaan päivästä, jona tämä päätös annetaan tiedoksi jäsenvaltioille, joille se on osoitettu.

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty ║

Euroopan parlamentin puolesta                                             Neuvoston puolesta

Puhemies                                                                                                 Puheenjohtaja

 • [1] *          Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
  Yksiköiden tekemät korjaukset ja tekniset mukautukset: uusi tai muutettu teksti merkitään kursiivilla, poistot symbolilla ║.
 • [2]        (Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.)
 • [3]        Euroopan parlamentin kanta ... ... 2008.
 • [4]        EYVL C 174, 27.6.2001, s. 25.
 • [5]        EYVL C 53, 3.3.2005, s. 1.
 • [6]        Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 16 päivänä toukokuuta 2006, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY soveltamisesta, KOM(2006)0203 lopullinen.
 • [7]        EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1.
 • [8] *          Kolmen vuoden kuluttua tämän päätöksen soveltamispäivästä.
 • [9] **         Kuusi kuukautta ennen tämän päätöksen soveltamispäivää.

JULISTUS EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMESTA

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota pyytämään tuomioistuimen edustajia osallistumaan siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kokouksiin tuomioistuimen asianmukaiseksi katsomallaan tavalla.

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

18.11.2008

Gérard Deprez

Puheenjohtaja

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Bryssel

Asia:               Lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta(KOM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunnan tietoon on tullut, että neuvosto ehdotti lopullisissa neuvotteluissa yhteisymmärrykseen pääsemiseksi ensimmäisessä käsittelyssä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta oikeusperustan muuttamista EY:n perustamissopimuksen 61 artiklan c kohdasta ja 67 artiklan 5 kohdan toisesta luetelmakohdasta 61 artiklan c ja d kohdaksi ja 66 artiklaksi sekä 67 artiklan 5 kohdan toiseksi luetelmakohdaksi.

Valiokunta katsoi, että koska asia on kiireellinen, sen olisi otettava se esille oma-aloitteisesti työjärjestyksen 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ja asiaa käsiteltiin Strasbourgissa 17. marraskuuta 2008 pidetyssä valiokunnan ylimääräisessä kokouksessa.

Valiokunta pani merkille, että oikeusperustaan lisättäviksi ehdotetut määräykset olivat seuraavat:

61 artiklan d kohta:

d) 66 artiklan määräysten mukaiset aiheelliset toimenpiteet hallinnollisen yhteistyön edistämiseksi ja tiivistämiseksi;

ja 66 artikla:

Neuvosto toteuttaa 67 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen toimenpiteitä varmistaakseen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen sekä näiden viranomaisten ja komission välisen yhteistyön tähän osastoon kuuluvilla aloilla.

Vaikuttaa siltä, että tämä lisäys on pikemminkin oikaisu, koska komission ehdotus perustuu alkuperäisen päätöksen 2001/470/EY oikeusperustaan, jota tässä päätösehdotuksessa ehdotetaan muutettavan.

Vaikka 66 artiklaan sovelletaan edelleen kuulemismenettelyä pikemminkin kuin yhteispäätösmenettelyä, valiokunta katsoo, ettei näillä lisäyksillä ole oleellista merkitystä ja että ne voidaan näin ollen hyväksyä.

Johtopäätös

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 17. marraskuuta 2008 yksimielisesti[1] suosittaa ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta oikeusperustaksi 61 artiklan c ja d kohtaa ja 66 artiklaa sekä 67 artiklan 5 kohdan toista luetelmakohtaa.

Kunnioittavasti

Giuseppe Gargani

 • [1]  Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Rainer Wieland (varapuheenjohtaja), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Diana Wallis (valmistelija), Ieke van den Burg, Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

oikeudellisten asioiden valiokunnaN lAUSUNtO

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2001/470/EY muuttamisesta
(KOM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

Valmistelija: Diana Wallis

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jotta oikeudellisen yhteistyön vahvistamiseen ja oikeussuojan saatavuuteen liittyvien Haagin ohjelman tavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa ja vastata odotettavissa olevaan verkoston tehtävien lisääntymiseen tulevina vuosina, verkoston on saatava uusi oikeudellinen kehys, joka antaa sille enemmän toimintakeinoja.

(4) Jotta oikeudellisen yhteistyön vahvistamiseen liittyvien Haagin ohjelman tavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa ja vastata odotettavissa olevaan verkoston tehtävien lisääntymiseen tulevina vuosina, verkoston on saatava uusi oikeudellinen kehys, joka antaa sille enemmän toimintakeinoja.

Tarkistus  2

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Ensinnäkin on välttämätöntä jäsentää verkoston toiminta jäsenvaltioissa nykyistä paremmin kansallisen yhteysviranomaisen ympärille ja vahvistaa siten yhteysviranomaisen asemaa sekä verkoston piirissä että suhteessa tuomareihin, oikeusalan ammattilaisiin ja kansalaisyhteiskuntaan.

(5) Ensinnäkin on välttämätöntä jäsentää verkoston toiminta jäsenvaltioissa nykyistä paremmin yhden tai useamman kansallisen yhteysviranomaisen ympärille ja vahvistaa siten yhteysviranomaisten asemaa sekä verkoston piirissä että suhteessa tuomareihin ja tiettyihin ammattialajärjestöihin.

Tarkistus  3

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen, että kunkin jäsenvaltion pääyhteysviranomainen keskittää koko toimintansa verkoston tehtävien hoitamiseen ja käyttää täysivaltaisesti päätöksessä 2001/470/EY vahvistettuja toimivaltuuksia.

(6) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen, että kunkin jäsenvaltion yksi tai useampi pääyhteysviranomainen keskittyy verkoston tehtävien hoitamiseen ja pystyy näin täysimääräisesti käyttämään päätöksessä 2001/470/EY vahvistettuja yhteysviranomaisten toimivaltuuksia.

Tarkistus  4

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen olisi perustettava erityinen yhteysviranomainen, jonka tehtävänä on käsitellä erityisesti sellaisia yleisluonteisia tiedusteluja, jotka liittyvät ennakkoratkaisupyyntöjen laatimiseen.

Tarkistus  5

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Silloin kun yhteisön säädöksen tai kansainvälisen yleissopimuksen nojalla on sovellettava toisen jäsenvaltion lakia, verkoston yhteysviranomaisilla olisi tulevaisuudessa oltava tärkeä tehtävä tiedottaa jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintoviranomaisille vieraan valtion lain sisällöstä.

(7) Silloin kun yhteisön säädöksen tai kansainvälisen yleissopimuksen nojalla on sovellettava toisen jäsenvaltion lakia, verkoston yhteysviranomaisilla olisi tulevaisuudessa oltava valmiudet omalta merkittävältä osaltaan tiedottaa jäsenvaltioiden oikeus- ja hallintoviranomaisille tämän lain sisällöstä.

Tarkistus  6

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Yhteysviranomaisten on käsiteltävä yhteistyötä koskevat pyynnöt päätöksen yleistavoitteiden mukaisella nopeudella.

(8) Yhteysviranomaisten on käsiteltävä yhteistyötä koskevat pyynnöt päätöksen yleistavoitteiden mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

Tarkistus  7

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta Euroopan unionissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön kehittämiseen ja oikeussuojan saatavuuteen liittyvät päätöksen 2001/470/EY tavoitteet voidaan saavuttaa, yksityisoikeuden alaa koskevien yhteisön ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen suoraan osallistuvien lakimiesammattien harjoittajien olisi liityttävä verkoston jäseniksi kansallisten ammattialajärjestöjensä välityksellä.

(9) Jotta Euroopan unionissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön kehittämiseen ja oikeussuojan saatavuuteen liittyvät päätöksen 2001/470/EY tavoitteet voidaan saavuttaa, yksityisoikeuden alaa koskevien yhteisön ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen suoraan osallistuvat, jäsenvaltioiden nimeämät ammattialajärjestöt voivat liittyä verkoston jäseniksi.

Tarkistus  8

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jotta oikeussuojan saatavuuteen liittyviä verkoston tehtäviä voidaan kehittää edelleen, kansalaisille olisi modernia viestintäteknologiaa hyödyntäen annettava asteittain mahdollisuus asioida jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten kanssa.

(10) Oikeussuojan saatavuuden parantamiseksi jäsenvaltioiden yhteysviranomaisia olisi kannustettava toimimaan aktiivisesti eurooppalaisen sähköisen oikeuden kehittämiseksi ja osallistumaan tulevien portaalien suunnitteluun, kansalaisten sähköisen oikeuden portaali mukaan luettuna, osana yhteisön sähköisen oikeuden politiikkaa, jonka tarkoituksena on erityisesti tuoda oikeus suoraan kansalaisten ulottuville. Kansallisten oikeusministeriöiden verkkosivuille olisi ensiksi liitettävä linkki Euroopan oikeudellisen verkoston sivustolle.

Tarkistus  9

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Jotta Euroopan unionissa voidaan parantaa tuomareiden keskinäistä luottamusta ja kehittää tähän tavoitteeseen pyrkivien eurooppalaisten verkostojen synergiaetuja, verkoston olisi voitava pitää jatkuvasti yhteyttä muihin eurooppalaisiin verkostoihin, joilla on samanlaiset tavoitteet, erityisesti oikeuslaitosten ja tuomareiden verkostoihin.

(11) Jotta Euroopan unionissa voidaan parantaa tuomareiden ja muiden oikeudellisten ammattien harjoittajien keskinäistä luottamusta ja kehittää tähän tavoitteeseen pyrkivien eurooppalaisten verkostojen synergiaetuja, verkoston olisi voitava pitää jatkuvasti yhteyttä muihin eurooppalaisiin verkostoihin, joilla on samanlaiset tavoitteet, erityisesti oikeuslaitosten, tuomareiden ja oikeudellisten ammattien harjoittajien verkostoihin.

Perustelu

Olisi mainittava selvästi, että yhteistyötä muiden viranomaisverkostojen kanssa, myös oikeudellisten ammattien harjoittajien verkostojen kanssa, olisi tehostettava.

Tarkistus  10

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta – a alakohta – i a alakohta (uusi)

Päätös 2001/470/EY

2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) Lisätään d a alakohta seuraavasti:

 

"d a) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen sijoitettavan erityisen yhteysviranomaisen, jonka tehtävänä on käsitellä yleisluonteisia tiedusteluja, jotka liittyvät asioiden käsittelyyn tässä toimielimessä ja erityisesti ennakkoratkaisupyyntöjen laatimiseen.".

Tarkistus  11

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Päätös 2001/470/EY

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”e) ammattialajärjestöt, jotka edustavat jäsenvaltioissa kansallisella tasolla asianajajia, notaareita, haaste- ja ulosottomiehiä ja muita oikeusalan ammattilaisia, jotka suoraan osallistuvat siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen.”.

"e) ammattialajärjestöt, jotka jäsenvaltiot voivat niiden suostumuksella nimetä palautteen hankkimiseksi Euroopan tason siviilioikeusjärjestelmän toiminnasta, joilla on valtuudet esittää yleisluoteisia kysymyksiä ja jotka edustavat jäsenvaltioissa kansallisella tasolla asianajajia, siviilioikeuden alalla toimivia notaareita, haaste- ja ulosottomiehiä ja muita oikeusalan ammattilaisia, jotka suoraan osallistuvat siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen.".

Tarkistus  12

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Päätös 2001/470/EY

2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos jäsenvaltio nimeää useita yhteysviranomaisia, sen on nimettävä niiden joukosta pääyhteysviranomainen ja varmistettava, että niiden väliset koordinointimekanismit toimivat asianmukaisella tavalla. Jäsenvaltion ainoaksi tai pääyhteysviranomaiseksi nimetty henkilö hoitaa yksinomaan tässä päätöksessä säädettyjä yhteysviranomaisen tehtäviä eikä hoida muita, varsinkaan tämän artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa mainittuja tehtäviä.”;

"Jos jäsenvaltio nimeää useita yhteysviranomaisia, sen on nimettävä niiden joukosta yksi tai useampi pääyhteysviranomainen ja varmistettava, että niiden väliset koordinointimekanismit toimivat asianmukaisella tavalla. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kunkin jäsenvaltion ainoa yhteysviranomainen tai sen yksi tai useampi pääyhteysviranomainen saa käyttöönsä yhteysviranomaisen tehtävien tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen hoitoon tarvittavat henkilöstö- ja tekniset resurssit heikentämättä muita, varsinkaan tämän artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa mainittuja tehtäviä.";

Tarkistus  13

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätös 2001/470/EY

2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos 2 artiklan nojalla nimetty yhteysviranomainen ei ole tuomari, asianomainen jäsenvaltio nimeää tuomarin, joka voi avustaa yhteysviranomaista tehtävissä, jotka liittyvät yhteydenpitoon paikallisten oikeusviranomaisten kanssa. Tämä tuomari on verkoston täysivaltainen jäsen.”.

"Jos 2 artiklan nojalla nimetty yhteysviranomainen ei ole tuomari, tämä yhteysviranomainen voi pyytää tuomarin tai tuomareiden nimeämistä avustamaan itseään tehtävissä, jotka liittyvät yhteydenpitoon paikallisten oikeusviranomaisten kanssa. Tämä tuomari tai kyseiset tuomarit voidaan nimetä verkoston täysivaltaisiksi tai tilapäisiksi jäseniksi.".

Tarkistus  14

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Päätös 2001/470/EY

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Lisätään 2 a kohta seuraavasti:

 

"2 a. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentti nimeää 1 kohdan d a alakohdassa tarkoitetun yhteysviranomaisen.".

Tarkistus  15

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Päätös 2001/470/EY

2 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:

 

"4 a. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut ammattialajärjestöt. Tätä tarkoitusta varten niiden on pyydettävä ammattialajärjestöiltä, joita asia koskee, suostumus verkostoon osallistumiseen.".

Tarkistus  16

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Päätös 2001/470/EY

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”b) oikeussuojan saatavuuden helpottaminen muun muassa antamalla kansalaisille tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten vaikutuksesta.”.

 

Tarkistus  17

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Päätös 2001/470/EY

3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Lisätään b a alakohta seuraavasti:

 

"b a) sen käyttöön ottama sähköinen portaali, jonka kautta voi tutustua kaikkien jäsenvaltioiden kansallisten ylinten tuomioistuinten ja alueellisten tuomioistuinten siviili- ja kauppaoikeuden oikeuskäytäntöön oikeudellisen yhteistyön kehittämiseksi edelleen verkoston puitteissa; kyseinen oikeuskäytäntö on käännettävä Euroopan yhteisön virallisille kielille;".

Tarkistus  18

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta

Päätös 2001/470/EY

5 artikla – 2 kohta – c a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”c a) tiedottaa kansalaisille siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisesta yhteistyöstä Euroopan unionissa, asiaa koskevista yhteisön säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista ja jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä erityisesti oikeussuojakeinoja koskevien tietojen osalta;”;

"c a) antaa kansalaisille mahdollisuuden saada tietoja siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisesta yhteistyöstä Euroopan unionissa, asiaa koskevista yhteisön säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista ja jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä erityisesti sisällyttämällä kansallisten oikeusministeriöiden verkkosivustoille linkin Euroopan oikeudellisen verkoston sivustolle;";

Tarkistus  19

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Päätös 2001/470/EY

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) Lisätään 2 a kohta seuraavasti:

 

"2 a. Edellä 2 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut ammattialajärjestöt osallistuvat yhteysviranomaisten kanssa kunkin jäsenvaltion päättämien sääntöjen mukaisesti seuraaviin verkoston tehtäviin ja toimiin:

 

– jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön helpottaminen siviili- ja kauppaoikeuden alalla,

 

– oikeudellisten ammattien harjoittajien avustaminen yhteisön säädösten tai kahden tai useamman jäsenvaltion välillä voimassa olevien sopimusten soveltamisessa tehokkaasti ja konkreettisesti,

 

– oikeussuojan saatavuuden helpottaminen erityisesti osallistumalla tarvittaessa 15 artiklassa tarkoitettujen tietosivujen laadintaan ja päivittämiseen.

 

Voidakseen hoitaa nämä tehtävät ja huolehtia kokemustensa jakamisesta mahdollisimman laajalti yhteysviranomaisten on oltava säännöllisesti yhteydessä ammattialajärjestöihin.

 

Tätä tarkoitusta varten yhteysviranomaisten on toimitettava niille yleistä tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanosta lukuun ottamatta yksityistapauksia koskevia tietoja.".

Tarkistus  20

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 3 kohta – b alakohta – iii alakohta

Päätös 2001/470/EY

5 artikla – 2 kohta – f alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”f) laatia kahden vuoden välein kertomus toiminnastaan ja esittää se verkoston jäsenten kokouksessa.”.

"f) laatia kahden vuoden välein kertomus toiminnastaan ja esittää se verkoston jäsenten kokouksessa. Tässä kertomuksessa on suositeltava hyviä käytäntöjä ja kiinnitettävä erityistä huomiota verkoston puutteisiin.".

Tarkistus  21

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta

Päätös 2001/470/EY

12 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Verkosto pitää yllä suhteita muihin eurooppalaisiin verkostoihin, joilla on samat tavoitteet, erityisesti rikosoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon ja Euroopan juridiseen koulutusverkostoon.

1. Verkosto pitää yllä suhteita muihin eurooppalaisiin verkostoihin, joilla on samat tavoitteet, erityisesti rikosoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon, Euroopan unionin notaarien liittoon ja Euroopan juridiseen koulutusverkostoon.

Perustelu

Euroopan unionin notaarien liitto on tällä hetkellä ensimmäinen oikeudellisten ammattien harjoittajien perustama verkosto. Se olisi mainittava päätöksen tekstissä esimerkkinä hyvästä käytännöstä ja pyrittäessä oikeudellisten ammattien tiiviimpään integroimiseen Euroopan oikeudellisessa verkostossa.

Tarkistus  22

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 11 kohta

Päätös 2001/470/EY

13 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Kansalaisten on annettava soveltuvia teknisiä välineitä käyttäen asteittain mahdollisuus asioida jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten kanssa, niin että ne voivat antaa neuvoja siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten sisällöstä ja soveltamisesta ja tarvittaessa ohjata ottamaan yhteyttä niiden käytännön soveltamisesta vastaaviin viranomaisiin ja erityisesti 6 artiklassa tarkoitettuihin viranomaisiin.”.

Kansalaisille on annettava soveltuvia teknisiä välineitä käyttäen asteittain mahdollisuus tutustua Euroopan oikeudellista verkostoa koskevaan tietoon, niin että ne voivat saada tietoja siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten sisällöstä ja soveltamisesta.".

Tarkistus  23

Ehdotus päätökseksi – muutossäädös

1 artikla – 13 kohta

Päätös 2001/470/EY

19 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen verkoston toiminnasta viimeistään [...] [kolmen vuoden kuluttua tämän päätöksen soveltamisen alkamisesta] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän päätöksen muuttamiseksi.”.

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen verkoston toiminnasta viimeistään [...] [kolmen vuoden kuluttua tämän päätöksen soveltamisen alkamisesta] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän päätöksen muuttamiseksi ja siinä on nimenomaisesti käsiteltävä sitä, miten verkosto on toiminut eurooppalaisen sähköisen oikeuden suunnittelun, kehittämisen ja toteuttamisen edistämiseksi erityisesti kansalaisten oikeussuojan saatavuuden parantamisen kannalta.".

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

LIBE

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.7.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Diana Wallis

9.9.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.6.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

10.7.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.7.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ona Juknevičienė

15.9.2008

 

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

       JURI-lausunto annettu (pvä)

JURI

17.11.2008

 

 

 

Valiokuntakäsittely

9.9.2008

7.10.2008

5.11.2008

17.11.2008

Hyväksytty (pvä)

17.11.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Fabio Ciani, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Monica Giuntini, Genowefa Grabowska, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jörg Leichtfried, Nicolae Vlad Popa, Luca Romagnoli, Stefano Zappalà

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Inés Ayala Sender

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.11.2008