SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych

26.11.2008 - (COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD)) - ***I

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Ona Juknevičienė

Procedura : 2008/0122(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0457/2008
Teksty złożone :
A6-0457/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych

(COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0380),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 61 lit. c) i art. 67 ust. 5 tiret drugie traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6‑0248/2008),

–   uwzględniając art. 61 lit. d) oraz art. 66 traktatu WE,

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–   uwzględniając art. 51 i 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Prawnej (A6‑0457/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

POPRAWKI PARLAMENTU[1]*

do wniosku Komisji dotyczącego

decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c) i d), art. 66 oraz art. 67 ust. 5 tiret drugie,

uwzględniając wniosek Komisji ║,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[2],

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 traktatu[3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)    Powodem utworzenia europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych między państwami członkowskimi na mocy decyzji Rady 2001/470/WE z dnia 28 maja 2001 r.[4] było przekonanie, że powstawanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości ║wymaga polepszenia, uproszczenia i przyspieszenia współpracy sądowej między państwami członkowskimi. Wspomniana decyzja zaczęła mieć zastosowanie w dniu 1 grudnia 2002 r.

(2)    Przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 4 i 5 listopada 2004 r. program haski zatytułowany „Wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej”[5] nawołuje do dalszych wysiłków w celu ułatwienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości i współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Program ten koncentruje się szczególnie ║na skutecznym stosowaniu instrumentów przyjętych przez Parlament Europejski i Radę w sprawach cywilnych oraz na promowaniu współpracy między przedstawicielami zawodów prawniczych, mającej doprowadzić do określenia najlepszych praktyk.

(3)    Zgodnie z art. 19 decyzji 2001/470/WE Komisja przedstawiła w dniu 16 maja 2006 r. sprawozdanie na temat funkcjonowania sieci[6]. Stwierdzono w nim, że ogólnie zrealizowano cele sieci wyznaczone w 2001 r., ale mimo tego sieć w niewielkim stopniu wykorzystuje obecnie swój potencjał.

(4)    Aby zapewnić realizację programu haskiego w zakresie zacieśnienia współpracy sądowej i ułatwienia dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz aby sprostać przewidywanemu zwiększeniu liczby zadań w nadchodzących latach, działalność sieci powinna opierać się na ▌przepisach lepiej dostosowanych do rozszerzenia zakresu jej środków działania.

(5)    Konieczne jest opracowanie lepszych warunków funkcjonowania sieci ▌w państwach członkowskich za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych, a zatem zwiększenie roli punktów kontaktowych zarówno w ramach sieci, jak i w oczach sędziów oraz przedstawicieli ▌zawodów prawniczych.

(6)    W tym celu państwa członkowskie powinny ocenić, jakie zasoby należy udostępnić punktom kontaktowym, aby mogły one w pełni wykonywać swoje obowiązki. Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na wewnętrzny podział kompetencji w państwach członkowskich w odniesieniu do finansowania działań krajowych członków sieci.

(7)    Aby osiągnąć ten cel, ▌w każdym państwie członkowskim powinien istnieć jeden punkt kontaktowy lub kilka punktów, które byłyby zdolne do wykonywania zadań im powierzonych. W przypadku kilku punktów kontaktowych państwo członkowskie powinno zapewnić skuteczną koordynację ich działania.

(8)    W przypadku wskazania przez akt wspólnotowy lub konwencję międzynarodową prawa innego państwa jako prawa właściwego dla danej sprawy punkty kontaktowe sieci powinny w przyszłości uczestniczyć w udzielaniu organom sądowym i pozasądowym w państwach członkowskich informacji na temat treści prawa tego innego państwa.

(9)    Rozpatrywanie przez punkty kontaktowe wniosków dotyczących współpracy sądowej powinno odbywać się na tyle szybko, by odpowiadało to ogólnym celom niniejszej decyzji.

(10)  Do celów obliczania terminów przewidzianych w niniejszej decyzji powinno się stosować rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów[7].

(11)  Celem rejestru elektronicznego jest udzielanie informacji służących do oceny wyników działania sieci i stosowania instrumentów wspólnotowych w praktyce. Nie powinien on zatem zawierać wszystkich informacji wymienianych między punktami kontaktowymi.

(12)  Zawody prawnicze, w szczególności adwokaci, notariusze i komornicy sądowi, których przedstawiciele bezpośrednio uczestniczą w stosowaniu wspólnotowych i międzynarodowych instrumentów związanych z wymiarem sprawiedliwości w sprawach cywilnych, mogą zostać sieci za pośrednictwem zrzeszających je izb krajowych, aby wraz z punktami kontaktowymi uczestniczyć w niektórych szczególnych zadaniach i działaniach sieci.

(13)  Aby dalej rozwijać zadania sieci w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, punkty kontaktowe w państwach członkowskich powinny przyczyniać się do przekazywania obywatelom informacji ogólnych, za pomocą najodpowiedniejszych środków technicznych, podając przynajmniej na stronach internetowych ministerstw sprawiedliwości państw członkowskich odniesienie do stron internetowych europejskiej sieci sądowej oraz organów odpowiedzialnych za faktyczne stosowanie instrumentów. Niniejszej decyzji nie należy interpretować jako nakładającej na państwa członkowskie obowiązek umożliwienia obywatelom bezpośredniego dostępu do punktów kontaktowych.

(14)  Przy wdrażaniu niniejszej decyzji należy uwzględnić stopniowe wprowadzanie europejskiego systemu elektronicznego wymiaru sprawiedliwości, którego celem jest w szczególności ułatwianie współpracy sądowej oraz dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

(15)  W celu zwiększenia wzajemnego zaufania między sędziami w Unii Europejskiej oraz synergii działań sieci europejskich sieć powinna utrzymywać stałe kontakty z innymi sieciami europejskimi służącymi tym samym celom, przede wszystkim z sieciami instytucji sądowych i sędziów.

(16)  Aby ║promować międzynarodową współpracę sądową, sieć powinna rozwijać kontakty z innymi sieciami współpracy sądowej na świecie oraz z organizacjami międzynarodowymi propagującymi międzynarodową współpracę sądową.

(17)  Komisja powinna przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania dotyczące działalności sieci, aby zapewnić regularną kontrolę postępów w realizacji celów niniejszej decyzji.

(18)  W związku z powyższym należy wprowadzić zmiany do decyzji Rady 2001/470/WE.

(19)  Ponieważ cele niniejszej decyzji ▌nie mogą być w dostatecznym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, a ze względu na skalę i skutki niniejszej decyzji mogą być skuteczniej realizowane na szczeblu Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności ustanowioną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(20)  ║Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Zjednoczone Królestwo i Irlandia wyraziły życzenie przyjęcia i stosowania niniejszej decyzji.║

(21)  Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest nią związana ani nie podlega jej stosowaniu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2001/470/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)     W art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

         a)      W ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

                  (i)     w lit. c) wyrazy „współpracy w sprawach cywilnych i handlowych” zastępuje się wyrazami „współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych”;

                  (ii)    dodaje się literę e) w brzmieniu:

                          „e)    izb zrzeszających na szczeblu krajowym w państwach członkowskich ▌przedstawicieli ▌zawodów prawniczych, którzy bezpośrednio współdziałają przy stosowaniu aktów prawa wspólnotowego i międzynarodowych instrumentów dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.”;

         b)     W ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

                  ▌

                  „Jeśli osoba wyznaczona do pełnienia funkcji punktu kontaktowego zgodnie z niniejszym ustępem nie jest sędzią, to dane państwo członkowskie zapewnia skuteczne współdziałanie z krajowymi organami sprawiedliwości. Aby to ułatwić, państwo członkowskie może wyznaczyć sędziego wspomagającego wykonywanie tego zadania. Sędzia ten jest ▌członkiem sieci.”;

         c)      Dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

                  „2a. Państwa członkowskie zapewniają punktom kontaktowym wystarczające i odpowiednie środki w postaci personelu, zasobów i nowoczesnych środków komunikacji, aby mogły właściwie wypełniać zadania punktów kontaktowych.”;

         d)     Dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

                  „4a. Państwa członkowskie wskazują izby zrzeszające, o których mowa w ust. 1 lit. e). W tym celu uzyskują zgodę zainteresowanych izb zrzeszających na udział w sieci.

                          Jeżeli w danym państwie członkowskim funkcjonuje kilka izb zrzeszających przedstawicieli danego zawodu prawniczego, to państwo członkowskie ma obowiązek zapewnienia odpowiedniej reprezentacji tego zawodu w sieci.”

         e)      W ust. 5 wprowadza się następujące zmiany:

                  (i)     Wstępna część otrzymuje brzmienie:

                          „Państwa członkowskie zgłaszają Komisji, zgodnie z art. 20, nazwy lub nazwiska i pełne adresy organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyszczególnieniem:

                  (ii)   litera c) otrzymuje brzmienie:

                          „c)    w razie potrzeby, ich szczególnych funkcji w sieci, w tym, jeżeli istnieje więcej niż jeden punkt kontaktowy, ich odpowiednich zadań.”;

2)     W art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

         a)      W ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

                  „b)    ułatwianie obywatelom faktycznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości ▌przez upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania wspólnotowych aktów prawnych i międzynarodowych instrumentów dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.”;

         b)     W ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

                  (i)     litera b) otrzymuje brzmienie:

                          „b)    skutecznego i praktycznego stosowania obowiązujących w dwóch lub więcej państwach członkowskich instrumentów wspólnotowych lub konwencji; w szczególności, jeśli prawem właściwym jest prawo innego państwa członkowskiego, sądy lub organy mogą zwrócić się do sieci w celu uzyskania informacji na temat jego treści;”;

                  (ii)   litera c) otrzymuje brzmienie:

                          „c)    utworzenia, utrzymania i promowania systemu informacji dla obywateli na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, odpowiednich instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych oraz prawa krajowego państw członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

                                   głównym źródłem informacji jest strona internetowa sieci zawierająca aktualne informacje we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.”;

3)     Artykuł 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

         a)     Dodaje się lit. -a) w brzmieniu:

                  -a)  zapewniają lokalnym organom sądowym ogólne informacje dotyczące wspólnotowych i międzynarodowych instrumentów dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych; w szczególności dbają o to, by sieć, w tym strona internetowa sieci, była lepiej znana lokalnym organom sądowym;”;

         b)     Dodaje się lit. aa) w brzmieniu:

                  aa)  dostarczają wszelkich informacji mających ułatwić stosowanie przepisów prawa innego państwa członkowskiego, właściwych na podstawie aktu prawa wspólnotowego lub instrumentu międzynarodowego; w tym celu punkt kontaktowy, który otrzyma tego rodzaju wniosek, może zwrócić się w swoim państwie członkowskim do innych organów, o których mowa w art. 2, o pomoc w udzieleniu żądanej informacji; informacje zawarte w odpowiedzi nie wiążą punktów kontaktowych ani organu, który zwrócił się z wnioskiem;”;

         c)      Dodaje się lit. ca) w brzmieniu:

                  „ca)  przyczyniają się do ogólnego informowania obywateli, za pośrednictwem strony internetowej sieci, na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej oraz na temat właściwych instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych, a także prawa krajowego państw członkowskich ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do wymiaru sprawiedliwości;”;

         d)     dodaje się lit. f) i g) w brzmieniu:

                  f)    zapewniają koordynację między członkami sieci na szczeblu krajowym;”;

                  „g)    co dwa lata przygotowują sprawozdanie na temat swojej działalności, w tym w odpowiednim przypadku na temat najlepszych praktyk sieci, przedstawiają je podczas spotkania członków sieci i zwracają szczególną uwagę na możliwe jej usprawnienia.”,

4)     Dodaje się art. 5a w brzmieniu:

          „Artykuł 5a

          Izby zrzeszające

1.      Aby przyczynić się do realizacji zadań przewidzianych w art. 3, punkty kontaktowe utrzymują właściwe kontakty z izbami zrzeszającymi wymienionymi w art. 2 ust. 1 lit. e), zgodnie z przepisami, które określą poszczególne państwa członkowskie.

2.      Kontakty, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować w szczególności następujące działania:

a)       wymiany doświadczeń i informacji dotyczących skutecznego i praktycznego stosowania instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych;

b)       współpracę w przygotowywaniu i aktualizacji formularzy informacyjnych, o których mowa w art. 15;

c)       udział w odpowiednich spotkaniach izb zrzeszających wymienionych w art. 2 ust. 1 lit. e).

3.      Izby zrzeszające nie zwracają się do punktów kontaktowych o informacje dotyczące jednostkowych spraw.”;

5)     W art. 6 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

         „W tym celu każde z państw członkowskich dba, zgodnie z określonymi przez siebie procedurami, by punkt lub punkty kontaktowe sieci oraz właściwe organy dysponowały środkami wystarczającymi do odbywania regularnych spotykań.”;

6)     W art. 7 ust. 1 wyrazy „języka urzędowego instytucji Wspólnoty Europejskiej” zastępuje się wyrazami „języka urzędowego instytucji Unii”.;

7)     Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

         „Artykuł 8

         Rozpatrywanie wniosków dotyczących współpracy sądowej▌

         1.      Punkty kontaktowe udzielają odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w terminie piętnastu dni od daty ich otrzymania. Jeżeli punkt kontaktowy nie może udzielić odpowiedzi na wniosek w terminie piętnastu dni od daty jego otrzymania, informuje o tym zwięźle wnioskodawcę, wskazując okres, który uważa za konieczny do sformułowania odpowiedzi, ale okres ten zasadniczo nie przekracza trzydziestu dni.

         2.      W celu jak najskuteczniejszego i jak najszybszego udzielenia odpowiedzi na wnioski, o których mowa w ust. 1, punkty kontaktowe wykorzystują najodpowiedniejsze środki techniczne udostępnione im przez państwa członkowskie.

         3.      Komisja prowadzi zabezpieczony elektroniczny rejestr, do którego dostęp jest ograniczony, obejmujący wnioski w sprawie współpracy sądowej i odpowiedzi, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a), aa), b) i c)▌. Punkty kontaktowe dbają o regularne przekazywanie Komisji informacji koniecznych do utworzenia i prowadzenia rejestru.

         4.      Przynajmniej raz na pół roku Komisja dostarcza punktom kontaktowym dane statystyczne dotyczące wniosków w sprawie współpracy sądowej i odpowiedzi, o których mowa w ust. 3.”;

8)     W art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

         a)     Ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

                  „1.   Punkty kontaktowe sieci spotykają się co najmniej raz na sześć miesięcy, zgodnie z art. 12.;

         b)     Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

         „2.   Każde państwo członkowskie jest reprezentowane na tych spotkaniach przez jeden punkt kontaktowy lub ich większą liczbę, a towarzyszyć im mogą inni członkowie sieci, ale każde państwo członkowskie może być reprezentowane przez nie więcej niż sześciu przedstawicieli.”;

         c)           Skreśla się ust. 3.;

9)     Dodaje się art. 11a w brzmieniu:

         „Artykuł 11a

         Uczestnictwo obserwatorów w spotkaniach sieci

         1.      Bez uszczerbku dla art. 1 ust. 2 przedstawiciele Danii mogą uczestniczyć w spotkaniach, o których mowa w art. 9 i 11.

         2.      Kraje przystępujące do UE i kraje kandydujące mogą być zaproszone do udziału w tych spotkaniach w charakterze obserwatorów. Kraje trzecie będące stronami zawartych przez Wspólnotę Europejską międzynarodowych porozumień dotyczących współpracy sądowej w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego również mogą być zaproszane do udziału w charakterze obserwatorów w niektórych spotkaniach sieci.

         3.      Każdy kraj obserwator może być reprezentowany na tych spotkaniach przez jedną lub więcej osób, ale liczba przedstawicieli jednego kraju w żadnym przypadku nie może ║przekroczyć trzech.”;

10)   Na końcu tytułu II dodaje się art. 12a w brzmieniu:

         „Artykuł 12a

         Stosunki z innymi sieciami i organizacjami międzynarodowymi

         1.      Sieć utrzymuje kontakty i dzieli się doświadczeniami i najlepszymi praktykami z innymi sieciami europejskimi realizującymi podobne cele, np. z europejską siecią sądową w sprawach karnych. Sieć utrzymuje również podobne kontakty z europejską siecią szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, mając na uwadze promowanie – w stosownych przypadkach i bez uszczerbku dla praktyk krajowych – warsztatów szkoleniowych na temat współpracy w sprawach cywilnych i handlowych dla lokalnych organów sądowych państw członkowskich.

         2.      Sieć utrzymuje kontakty z Siecią Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Punkty kontaktowe europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych są w szczególności do dyspozycji członków sieci ECC-Net, jeśli chodzi o udostępnianie informacji ogólnych dotyczących wdrożenia instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych mających ułatwić konsumentom ▌dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

         3.      W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 3, odnoszących się do międzynarodowych instrumentów dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, sieć utrzymuje kontakty i wymienia doświadczenia z innymi sieciami współpracy sądowej działającymi w krajach trzecich oraz z organizacjami międzynarodowymi, które promują międzynarodową współpracę sądową.

         4.      Za wykonanie przepisów niniejszego artykułu odpowiada Komisja, współpracująca ściśle z prezydencją Rady i państwami członkowskimi.”;

11)   Tytuł tytułu III otrzymuje brzmienie:

         „TYTUŁ III

         INFORMACJE UPOWSZECHNIANE POPRZEZ SIEĆ I INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA”;

12)   W art. 13 ust. 1 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

         „c)    informacje, o których mowa w art. 8.”;

13)   Dodaje się art. 13a w brzmieniu:

         „Artykuł 13a

         Informacje ogólne udostępniane obywatelom▌

         Sieć przyczynia się do udostępniania obywatelom za pomocą najodpowiedniejszych środków technicznych ▌informacji ogólnych na temat treści i stosowania instrumentów wspólnotowych lub międzynarodowych dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych▌.

         W tym celu, bez uszczerbku dla przepisów art. 18, punkty kontaktowe propagują wśród obywateli system informacyjny, o którym mowa w art. 14.”;

14)   W art. 17 ust. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

         „b)    dba o to, by na języki urzędowe instytucji Unii tłumaczone były informacje na temat odpowiednich aspektów prawa wspólnotowego i procedur, w tym orzecznictwa wspólnotowego, oraz by tłumaczone były ogólne strony systemu informacyjnego i formularze informacyjne, o których mowa w art. 15, i udostępnia te tłumaczenia na stronie internetowej sieci.”;

15)   W art. 18 ust. 4 skreśla się wyraz „stopniowo”.;

16)   Artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

         „Artykuł 19

         Ocena

         Najpóźniej w dniu […][8]* r., a następnie raz na trzy lata║ Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie na temat działalności sieci. W razie konieczności do sprawozdania dołącza się wnioski mające na celu zmianę niniejszej decyzji i przedstawia w nim działania sieci mające na celu realizację postępów w opracowywaniu, tworzeniu i wdrażaniu europejskiego systemu elektronicznego wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza z punktu widzenia ułatwiania obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości.”;

17)   Artykuł 20 otrzymuje brzmienie:

         „Artykuł 20

         Przekazywanie informacji

         Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje, o których mowa w art. 2 ust. 5, najpóźniej w dniu […][9]** r.”;

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem […] r.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia […] r. z wyjątkiem art. 2 i 20, które stosuje się od dnia powiadomienia o decyzji państw członkowskich, do których jest ona skierowana.

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono w ║

W imieniu Parlamentu Europejskiego                                     W imieniu Rady

Przewodniczący                                                                             Przewodniczący

  • [1] *              Poprawki polityczne: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia. Poprawki lub zmiany techniczne wprowadzone przez służby językowe: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony zwykłą kursywą; symbol ║ sygnalizuje skreślenia.
  • [2]           (Dotychczas nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym).
  • [3]           Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … 2008 r.
  • [4]           Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 25.
  • [5]           Dz.U. C 53 z 3.3.2005, s. 1
  • [6]           Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zastosowania decyzji Rady 2001/470/WE ustanawiającej europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2006)0203).
  • [7]               Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1.
  • [8] *              Trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji.
  • [9] **            Sześć miesięcy przed rozpoczęciem stosowania niniejszej decyzji.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Parlament Europejski i Rada wzywają Komisję, by zwróciła się do przedstawicieli Trybunału Sprawiedliwości o uczestniczenie w spotkaniach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w randze i w trybie, jakie Trybunał uzna za stosowne.

OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ

18.11.2008

Sz. P. Gérard Deprez

Przewodniczący

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bruksela

Przedmiot:       Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych (COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący,

Komisja prawna została poinformowana, że w trakcie końcowych negocjacji z Radą mających na celu osiągnięcie porozumienia w pierwszym czytaniu w sprawie propozycji decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych Rada zaproponowała zmianę podstawy prawnej z art. 61 lit. c) i art. 67 ust. 5 akapit drugi traktatu WE na art. 61 lit. c) i d), art. 66 i art. 67 ust. 5 akapit drugi.

Ze względu na pilny charakter sprawy Komisja uznała, że należy rozpatrzyć ją w trybie inicjatywy własnej komisji zgodnie z art. 35 ust. 3 Regulaminu; sprawa została należycie rozpatrzona na nadzwyczajnym posiedzeniu komisji, które odbyło się w Strasburgu w dniu 17 listopada 2008 r.

Komisja przyjęła do wiadomości, że do podstawy prawnej proponuje się włączyć następujące przepisy:

art. 61 lit. d):

d) właściwe środki służące wspieraniu i wzmocnieniu współpracy administracyjnej zgodnie z artykułem 66;

oraz art. 66;

Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w artykule 67, przyjmuje środki w celu zapewnienia współpracy między właściwymi służbami administracyjnymi państw członkowskich w dziedzinach określonych w niniejszym tytule, jak również między tymi służbami a Komisją.

Wydaje się, że to uzupełnienie ma raczej charakter korekty, ponieważ wniosek Rady odzwierciedla dokładną podstawę prawną pierwotnej decyzji 2001/470/WE, którą proponuje zmienić rozpatrywany wniosek dotyczący decyzji.

Chociaż art. 66 wciąż podlega raczej procedurze konsultacji niż współdecyzji, komisja uznała, że uzupełnienia te nie mają istotnych następstw i dlatego mogą zostać zatwierdzone.

Wnioski

W związku z powyższym Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie[1], na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2008 r., zalecić Panu, by podstawą wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych był art. 61 lit. c) i d), art. 66 i art. 67 ust. 5 akapit drugi traktatu WE.

Z wyrazami szacunku,

Giuseppe Gargani

  • [1]  Podczas głosowania końcowego obecni byli: Giuseppe Gargani (przewodniczący), Rainer Wieland (wiceprzewodniczący), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Diana Wallis (sprawozdawczyni), Ieke van den Burg, Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

OPINIA Komisji Prawnej (4.11.2008)

dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady nr 2001/470/WE ustanawiającą europejską sieć sądową w sprawach cywilnych i handlowych
(COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

Sprawozdawczyni: Diana Wallis

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Aby zapewnić realizację programu haskiego w zakresie zacieśnienia współpracy sądowej i ułatwienia dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości oraz aby sprostać przewidywanemu zwiększeniu liczby zadań w nadchodzących latach, działalność Sieci musi opierać się na zmienionych przepisach, które rozszerzą zakres jej środków działania.

(4) Aby zapewnić realizację programu haskiego w zakresie zacieśnienia współpracy sądowej oraz aby sprostać przewidywanemu zwiększeniu liczby zadań w nadchodzących latach, działalność Sieci musi opierać się na zmienionych przepisach, które rozszerzą zakres jej środków działania.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Po pierwsze konieczna jest bardziej efektywna organizacja działalności Sieci wokół punktów kontaktowych w państwach członkowskich, a następnie podniesienie roli punktów kontaktowych zarówno w oczach sędziów, jak i przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

(5) Po pierwsze konieczna jest bardziej efektywna organizacja działalności Sieci wokół punktów kontaktowych w państwach członkowskich, a następnie podniesienie roli punktów kontaktowych w sieci zarówno w oczach sędziów, jak i niektórych organizacji branżowych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby osiągnąć powyższy cel, jeden główny punkt kontaktowy w każdym państwie członkowskim musi całkowicie skupić się na realizacji zadań związanych z działalnością Sieci i w pełni wykonywać funkcje przewidziane w decyzji 2001/470/WE.

(6) Aby osiągnąć powyższy cel, musi istnieć główny punkt kontaktowy lub ich większa liczba w każdym państwie członkowskim, skupione na realizacji zadań związanych z działalnością Sieci i stąd w pełni zdolne do wykonywania funkcji powierzonych punktom kontaktowym na mocy decyzji 2001/470/WE.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Należy ustanowić specjalny punkt kontaktowy w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, żeby udzielać odpowiedzi na pytania natury ogólnej, w szczególności dotyczące ram wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) W przypadku wskazania przez akt wspólnotowy lub konwencję międzynarodową prawa innego państwa jako prawa właściwego dla danej sprawy punkty kontaktowe Sieci powinny w przyszłości odgrywać ważną rolę w zakresie udzielania organom sądowym i pozasądowym w państwach członkowskich informacji na temat treści prawa zagranicznego.

(7) W przypadku wskazania przez akt wspólnotowy lub umowę międzynarodową prawa innego państwa jako prawa właściwego dla danej sprawy punkty kontaktowe Sieci powinny w przyszłości być przygotowane do odgrywania ważnej roli w zakresie udzielania organom sądowym i pozasądowym w państwach członkowskich informacji na temat treści tego prawa.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Rozpatrywanie przez punkty kontaktowe wniosków dotyczących współpracy musi odbywać się z szybkością odpowiadającą realizacji ogólnych celów niniejszej decyzji.

(8) Rozpatrywanie przez punkty kontaktowe wniosków dotyczących współpracy musi odbywać się jak najskuteczniej i jak najszybciej, aby odpowiadać wymogom realizacji ogólnych celów niniejszej decyzji.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby osiągnąć cele decyzji 2001/470/WE w dziedzinie zacieśnienia współpracy sądowej w państwach członkowskich Unii i usprawnienia dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, zawody prawnicze, których przedstawiciele bezpośrednio uczestniczą w stosowaniu wspólnotowych i międzynarodowych instrumentów związanych z wymiarem sprawiedliwości w sprawach cywilnych, muszą stać się pełnoprawnymi członkami Sieci za pośrednictwem zrzeszających je izb krajowych.

(9) Aby osiągnąć cele decyzji 2001/470/WE w dziedzinie zacieśnienia współpracy sądowej w państwach członkowskich Unii i usprawnienia dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości, organizacje branżowe wyznaczone przez państwa członkowskie, których przedstawiciele bezpośrednio uczestniczą w stosowaniu wspólnotowych i międzynarodowych instrumentów związanych z wymiarem sprawiedliwości w sprawach cywilnych, mogą stać się pełnoprawnymi członkami Sieci.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Aby najpełniej rozwinąć zadania Sieci w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, konieczne jest ponadto stopniowe udostępnienie punktów kontaktowych ogółowi społeczeństwa przy pomocy nowoczesnych środków przekazu informacji.

(10) Aby dalej ułatwiać dostęp do wymiaru sprawiedliwości, należy zachęcać punkty kontaktowe w państwach członkowskich do odgrywania aktywnej roli w rozwoju europejskiego elektronicznego wymiaru sprawiedliwości (e-Sprawiedliwość) poprzez udział w opracowaniu koncepcji i projektu przyszłych portali, w tym portalu dla obywateli e-Sprawiedliwość, jako części polityki Wspólnoty w dziedzinie elektronicznego wymiaru sprawiedliwości, która ma w szczególności umożliwić obywatelom bezpośredni dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Pierwszym krokiem powinno być zamieszczenie na stronach internetowych krajowych ministerstw sprawiedliwości odsyłaczy do strony internetowej europejskiej sieci sądowej.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W celu zwiększenia wzajemnego zaufania między sędziami w Unii Europejskiej oraz synergii działań sieci europejskich, Sieć musi mieć możliwość utrzymywania stałych kontaktów z innymi sieciami europejskimi służącymi tym samym celom, przede wszystkim z sieciami grupującymi instytucje sądowe lub sędziów.

(11) W celu zwiększenia wzajemnego zaufania między sędziami i innymi prawnikami w Unii Europejskiej oraz synergii działań sieci europejskich Sieć musi mieć możliwość utrzymywania stałych kontaktów z innymi sieciami europejskimi służącymi tym samym celom, przede wszystkim z sieciami grupującymi instytucje sądowe, sędziów i innych prawników.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że konieczne jest zacieśnienie współpracy między innymi oficjalnymi sieciami, w tym sieciami zrzeszającymi prawników.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a) – podpunkt (ia) (nowy)

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia) dodaje się literę da) w następującym brzmieniu:

„da) specjalnego punktu kontaktowego w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, który zajmuje się pytaniami natury ogólnej, dotyczącymi postępowań toczących się przed tą instytucją, w szczególności dotyczącymi ram wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym”.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„e) izb zrzeszających na szczeblu krajowym w państwach członkowskich adwokatów, notariuszy, komorników sądowych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy bezpośrednio współdziałają przy stosowaniu aktów prawa wspólnotowego i międzynarodowych instrumentów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych i handlowych.”;

„e) izb zrzeszających na szczeblu krajowym w państwach członkowskich adwokatów, notariuszy prawa cywilnego, komorników sądowych i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy bezpośrednio współdziałają przy stosowaniu aktów prawa wspólnotowego i międzynarodowych instrumentów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych i handlowych, które państwa członkowskie mogą delegować za ich zgodą w celu udzielenia informacji zwrotnych w sprawie działania wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych na szczeblu europejskim oraz z prawem zadawania pytań dotyczących spraw ogólnych.”;

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera b) – podpunkt (i)

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Jeśli państwo członkowskie wyznaczy kilka punktów kontaktowych, wskazuje wśród nich główny punkt kontaktowy i zapewnia odpowiednie mechanizmy koordynacji między nimi. Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji jedynego punktu kontaktowego lub głównego punktu kontaktowego w danym państwie członkowskim pełni wyłącznie funkcje punktu kontaktowego określone w niniejszej decyzji, z wyłączeniem innych funkcji, w szczególności funkcji wymienionych w ust. 1 lit. b), c), d) oraz e) niniejszej decyzji.”;

„Jeśli państwo członkowskie wyznaczy kilka punktów kontaktowych, wskazuje wśród nich główny punkt kontaktowy lub ich większą liczbę i zapewnia odpowiednie mechanizmy koordynacji między nimi. Państwa członkowskie dopilnowują, żeby jedyny punkt kontaktowy, główny punkt kontaktowy lub ich większa liczba dla każdego państwa członkowskiego dysponowały zasobami ludzkimi i technologicznymi niezbędnymi do skutecznego i sprawnego wypełniania funkcji punktu kontaktowego bez szkody dla innych funkcji, w szczególności funkcji wymienionych w ust. 1 lit. b), c), d) oraz e) niniejszej decyzji.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera b – podpunkt (ii)

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Jeśli osoba wyznaczona do pełnienia funkcji punktu kontaktowego zgodnie z ust. 2 nie jest sędzią, państwo członkowskie wyznacza sędziego, który będzie wspomagał punkt kontaktowy w pełnieniu zadań łącznikowych z lokalnymi organami sądowymi. Sędzia ten jest pełnoprawnym członkiem sieci.”;

Jeśli osoba wyznaczona do pełnienia funkcji punktu kontaktowego zgodnie z ust. 2 nie jest sędzią, to dany punkt kontaktowy może zażądać wyznaczenia sędziego lub sędziów, którzy będą wspomagali punkt kontaktowy w pełnieniu zadań łącznikowych z lokalnymi organami sądowymi. Ww. sędziego lub sędziów można wyznaczyć jako pełnoprawnych członków sieci lub jej członków ad hoc.”

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera ba) (nowa)

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) Dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wyznacza punkt kontaktowy, o którym mowa w ust. 1 lit. da).”

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 1 – litera ca) (nowa)

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 2 – ustęp 4a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) dodaje się ust. 4a w następującym brzmieniu:

 

„4a. Państwa członkowskie określają organizacje branżowe, o których mowa w ust. 1 lit. e). W tym celu uzyskują zgodę odnośnych organizacji branżowych na udział w Sieci.”

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) w ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) ułatwianie obywatelom skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim przez rozpowszechnianie informacji na temat funkcjonowania wspólnotowych aktów prawnych i międzynarodowych instrumentów odnoszących się do współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.”;

skreślona

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2 – litera ba) (nowa)

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) dodaje się lit. ba) w następującym brzmieniu:

 

„ba) utworzenia przez nią portalu internetowego umożliwiającego dostęp do orzecznictwa krajowych sądów najwyższych i krajowych sądów okręgowych wszystkich państw członkowskich w sprawach cywilnych i handlowych, dla celów dalszego zacieśniania współpracy sądowej w ramach Sieci; orzecznictwo, o którym mowa, jest tłumaczone na wszystkie języki urzędowe Wspólnoty Europejskiej;”

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b) – podpunkt (ii)

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera ca)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ca) udzielają obywatelom informacji na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, na temat właściwych instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych, a także na temat prawa krajowego państw członkowskich, w szczególności w zakresie dotyczącym dostępu do systemu sądownictwa;

ca) umożliwiają obywatelom dostęp do informacji na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej, na temat właściwych instrumentów wspólnotowych i międzynarodowych, a także na temat prawa krajowego państw członkowskich, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronach internetowych krajowych ministerstw sprawiedliwości odniesień do strony europejskiej sieci sądowej;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 – litera ba) (nowa)

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

 

„2a. Organizacje branżowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. e), uczestniczą wraz z punktami kontaktowymi, zgodnie z zasadami określonymi przez poszczególne państwa członkowskie, w następujących zadaniach i działalności Sieci:

 

– ułatwianiu współpracy sądowej między państwami członkowskimi w sprawach cywilnych i handlowych;

 

– ułatwianiu skutecznego i konkretnego stosowania w praktyce przez przedstawicieli zawodów prawniczych prawa wspólnotowego i obowiązujących umów między dwoma lub wieloma państwami członkowskimi;

 

– ułatwianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności poprzez udział, w razie konieczności, w opracowaniu i aktualizowaniu formularzy informacyjnych, o których mowa w art. 15.

 

W celu realizacji tych zadań i zapewnienia jak najszerszego upowszechnienia doświadczeń punkty kontaktowe pozostają w stałym kontakcie z organizacjami branżowymi.

 

W tym celu punkty kontaktowe dostarczają im ogólnych informacji dotyczących wdrażania prawa wspólnotowego lub instrumentów międzynarodowych dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych, z wyjątkiem wszelkich informacji dotyczących indywidualnych przypadków.”

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b) – punkt (ii)

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera f)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(f) co dwa lata przygotowują sprawozdanie na temat swojej działalności i przedstawiają je podczas spotkania członków Sieci.

(f) co dwa lata przygotowują sprawozdanie na temat swojej działalności i przedstawiają je podczas spotkania członków Sieci; w sprawozdaniu zalecają sprawdzone wzorce i zwracają szczególną uwagę na elementy sieci wymagające poprawy.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 12a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Sieć utrzymuje kontakty z innymi sieciami europejskimi realizującymi podobne cele, w szczególności z europejską siecią sądową w sprawach karnych oraz europejską siecią szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

1. Sieć utrzymuje kontakty z innymi sieciami europejskimi realizującymi podobne cele, w szczególności z europejską siecią sądową w sprawach karnych, europejską siecią notarialną oraz europejską siecią szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

Uzasadnienie

Europejska sieć notarialna jest pierwszą siecią stworzoną dotychczas przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Przykład ten, stanowiący wzór dobrej praktyki, powinien zostać wyraźnie wymieniony w tekście decyzji w celu zapewnienia ściślejszego włączenia się zawodów prawniczych w europejską sieć sądową.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 13a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stopniowo udostępnia się obywatelom punkty kontaktowe Sieci za pomocą najodpowiedniejszych urządzeń technicznych w celu udzielania informacji na temat treści i stosowania instrumentów wspólnotowych lub międzynarodowych dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz, w razie konieczności, w celu kierowania obywateli do właściwych organów, w szczególności do organów, o których mowa w art. 6.

Stopniowo udostępnia się obywatelom informacje z europejskiej sieci sądowej za pomocą najodpowiedniejszych urządzeń technicznych w celu udzielania informacji na temat treści i stosowania instrumentów wspólnotowych lub międzynarodowych dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 13

Decyzja 2001/470/WE

Artykuł 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najpóźniej w dniu […] r. [trzy lata po rozpoczęciu stosowania niniejszej decyzji], a następnie raz na trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie na temat działalności Sieci. W razie konieczności do sprawozdania dołącza się wnioski mające na celu zmianę niniejszej decyzji.

Najpóźniej w dniu […] r. [trzy lata po rozpoczęciu stosowania niniejszej decyzji], a następnie raz na trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie na temat działalności Sieci. W razie konieczności do sprawozdania dołącza się wnioski mające na celu zmianę niniejszej decyzji, zaś sprawozdanie odnosi się w szczególności do działań Sieci mających na celu postępy w projektowaniu, rozwoju i wdrażaniu europejskiego elektronicznego wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w perspektywie ułatwiania obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

PROCEDURA

Tytuł

Ustanowienie europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Odsyłacze

COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

LIBE

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.7.2008

 

 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

Data powołania

Diana Wallis

9.9.2008

 

 

Data przyjęcia

4.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

PROCEDURA

Tytuł

Ustanawienie europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych

Odsyłacze

COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)

Data przedstawienia w PE

23.6.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

10.7.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.7.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Ona Juknevičienė

15.9.2008

 

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej

       Data wydania opinii JURI

JURI

17.11.2008

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

9.9.2008

7.10.2008

5.11.2008

17.11.2008

Data przyjęcia

17.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Fabio Ciani, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Monica Giuntini, Genowefa Grabowska, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jörg Leichtfried, Nicolae Vlad Popa, Luca Romagnoli, Stefano Zappalà

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender

Data złożenia

20.11.2008